Referat af GIF s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde Mandag den 22. oktober 2012 i GIC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af GIF s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde Mandag den 22. oktober 2012 i GIC"

Transkript

1 Referat af GIF s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde Mandag den 22. oktober 2012 i GIC Deltagere: Jørgen Nielsen (FU/formand), Sanne Søgaard Nielsen og Lotte Kok (Greve Gynmastik og Trampolin), Steen Jørgensen og Claus Godmundsson (Greve Trim), Tina Greve Mathisen (Body and Mind Academy), Preben Larsen (Greve bordtennis), Christian Wiggers (Greve Ju-Jutsu), Anne- Lise Andreasen, Ole Nielsen og Torben Lindhold (FU), Jette Nielsen og Mona Brith (Greve Senior Sport), Erik Jensen (FU/Greve Linedance) 1.) Idrættens fremtidige organisering i Greve På næste Idrætsrådsmøde fremlægges forslag om etablering af Idrættens kontakt forum/udvalg. Forslaget lægger op til at idrætten fremover bliver organiseret under Idrætsrådet frem for som nu, hvor den er organiseret under Idræts unionen og GFIS. Idéen er, at der går en linie direkte fra det politiske niveau til Center for Borger og Fritid (tidl. Center for Kultur og fritid) til Idrætsrådet til Idrætskonsulenten og ud til foreningerne. Dybest set hænger Idrætsrådet og GFIS helt uden for organisationsdiagrammet. De udpeger bl.a. ikke medlemmer til Idrætsrådet. Skal der behandles noget i Idrætsrådet, taler man om nøjagtig det samme i både Unionen og GFIS, hvilket dybest set er spild af tid. Derudover er der forskel på, hvordan de forskellige foreninger, som sidder i GFIS, driver deres virke. GIF blander sig f.eks. ikke i, hvad de forskellige afdelinger gør, med mindre GIF direkte bliver opfordret til det. Det gør, at vi ikke kan sidde og tale på jeres vegne i GFIS. Derfor mener Forretningsudvalget (FU), at både Unionen og GFIS er overflødige. Der skal tages stilling til, om vi skal gå ind i det, som fremlægges af Unionen? Det er allerede vedtaget i Unionen, at hvis Idrættens kontakt forum/udvalg etableres, nedlægges Unionen. Efter FU s opfattelse, så bør GFIS også nedlægges således, at idrætten taler med en stemme. Beslutning: FU s konkrete forslag er, at GFIS nedlægges, hvis Unionen nedlægges, og hvis det ikke går igennem i GFIS, så melder vi os ud og tilslutter os Idrættens kontakt forum/udvalg. Efter en kort debat vedtog forsamlingen forslaget enstemmigt. 2.) DGI Roskildes ekstraordinære generalforsamling For halvandets års siden holdt man to ekstraordinære generalforsamlinger i Ringsted. En for Roskilde og en for Vestsjælland med henblik på en sammensmeltning af de to organisationer. Dette blev stemt ned i Vestsjælland og vedtaget i Roskilde hvilket samlet betød, at sammenlægningen blev nedstemt, da den skulle vedtages af begge parter. Få dage efter iværksatte de to bestyrelser til trods for, at det blev stemt ned, at sammenlægge kredsene. Altså det, der reelt blev nedstemt, har man alligevel gjort. Rent demokratisk er det kritisabelt at gøre sådan. En del af GIFs medlemmer bruger DGI en hel del, så vi melder os ikke ud. Lige før sommerferien modtog vi et brev, hvori DGI meddelte, at de havde glemt at fortælle os, at de havde hævet kontingentet fra 6500 kr. pr. år til kr. pr. år. Samtidig varslede de at de ville hæve beløbet til kr. i 2013 og kr. i Alt andet lige bliver det ikke mere end tre kroner pr. medlem. Til sammenligning, vil en lille forening, som melder sig ind i DGI, skulle betale 40 kr. pr. medlem. Det er altså stadig en økonomisk fordel, men måden det er foregået på er forkert, specielt når DGIs bestyrelse ikke har mandatet til at fastsætte kontingentet. Det står ikke i vedtægterne, at bestyrelsen kan fastsætte kontingentet. Det skal gøres på en GIF s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde 2012 side 1

2 generalforsamling, men det blev ikke gjort. DGI har ændret sig over årene således, at demokrati og samhørighed gradvist afløses af en forretningsmodel der på mange måder minder om Danmarks Idræts- forbund. Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 31. oktober 2012 i Roskilde. Beslutning: Vi har 10 stemmer. Formanden foreslog, at vi fordeler stemmerne på de tre klubber, som bruger DGI mest, sådan at Trim, Seniorsport og Greve Gynmastik og Trampolin hver får tre stemmer og FU har en stemme. De tre foreninger og FUs repræsentant blev af repræsentantskabet stillet frit med hensyn til, hvad de ville stemme ved DGIs ekstraordinære generalforsamling. Forslaget blev vedtaget. 3.) GIFs medlemstal pr Hvis der er klubber, som mangler at aflevere, så send dem hurtigt til Anne-Lise. 4.) Kontingent 2012 Beslutning: Det blev foreslået, at kontingentet hæves med en krone pr. medlem i 2012 for at dække den ekstra udgift, der kommer p.g.a. DGIs forhøjelse af kontingentet. Forslaget blev vedtaget. 5.) Resultatet af frivillighedsundersøgelsen i GIF og i Greve Der er blevet nedsat et udvalg bestående af Jørgen fra GIF, Peter Karlslunde, Knud Højer og 4 repræsentanter fra forvaltningen. Udvalget skal arbejde med spørgsmålet Hvordan kan det blive nemmere at være frivillige?. Der har været to møder i udvalget. GIFs medlemmers spørgeundersøgelse samt DIFs undersøgelse, som blev lavet for nogle år siden, danner pt. grundlaget for arbejdet i udvalget. Jørgen gennemgik resultatet af gruppearbejdet ved GIFs repræsentantskabsmøde i 2012 ved at gennemgå udsagnene under de udvalgte spørgsmål og kommentere på resultatet: I oplever de administrative opgaver er vokset. Hvad er det helt konkret, der er vokset? Øgede indrapporteringskrav til Greve Kommune Det kan ikke umiddelbart bevises, at der er øgede indberetningskrav. Det har derfor været svært at arbejde aktivt på påstanden. Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr Det er droppet. Ansøgninger til idrætspuljen Det er taget op i Idrætsrådet. Formændene fra henholdsvis elitepuljen og breddepuljen blevet bedt om at komme med et forslag, hvor der ikke er alle de restriktioner, der er i dag. Forslaget er endnu ikke kommet. Registrering af medlemmer Det vil nok være en dårlig idé at arbejde hen i mod et fællessystem. Find eget værktøj. Indførelse af projektansøgning for 79 støtte Der er kommet nye kriterier, men der er fjernet kr. fra puljen. Vi kan håbe på, at der kommet noget støtte gennem handicaptilskud, således at foreninger, der har tilbud til handicappede kan få tilskud, og hvis det ikke er Greve handicapforening. Lokaleansøgninger og afbookninger. Webbook er blevet mere brugervenligt. Det har vist sig, at det er svært at afbooke lokaler, og det har været et stort problem, når klubberne vil afbooke. Der er pt. afmeldt over 100 GIF s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde 2012 side 2

3 haltider om ugen på baggrund af det, der er sendt ud. Lange svartider eller intet svar ved henvendelse til forvaltningen Det er blevet bedre, men halter stadig, når man sender mail til forvaltningen. Det blev foreslået, at forvaltningen skulle bruge autosvar, så man kan se, det er modtaget. Man skal ringe et utal af gange til forvaltningen for at træffe en bestemt person Det er blevet bedre, men der er stadig plads til forbedringer. Øget kamp for at få tildelt lokaler Der arbejdes på sagen. I oplever, at kommunens anerkendelse og påskyndelse af de frivilliges indsats er mangelfuld eller meget mangelfuld. Hvad skal der til, for at I ændrer opfattelse? Flere penge til frivillighedsfesten. Det bør være gratis at deltage, hvis det skal være anerkendelse. Man kan stille spørgsmål, om den skal bestå. Vi skal spare: Hvad vil vi helst spare på? Støtte til administrative funktioner Vi har fået en Idrætskonsulent Etablering af frivilligheds portal Portalen skal bl.a. synliggøre Idrætsrådets beslutninger. Det skulle gerne ende med et sted, hvor idrætten kan få svar på mange ting. Det er en af de opgaver, som Idrætskonsulenten skal tage sig af, så det er lagt ud til ham. Få arbejdet omkring GIC færdiggjort Der er afsat 6 mill.kr. til arbejdet. Efter sidste brugerrådsmøde blev det vedtaget, at Teknisk forvaltning skal se på materialer. Inddrage brugerne mere i beslutningsprocesserne Det har været svært at finde ud, hvad meningen med udsagnet er, så der er ikke arbejdet med det. At politikerne virker interesserede i idrætten. F.eks. kunne de ikke komme hurtigt nok ud af døren ved frivillighedsfesten Der er ikke sket noget At de politikere, der sidder i KFU, interesserer sig for og har forstand på idræt Der er ikke sket noget Foreningerne slås med dårligere økonomi. Hvad kan der gøres for at forbedre økonomien? Undgå at indføre lokalegebyr Forslaget er forkastet Flere penge i idrætspuljerne Der kommer desværre ikke flere Lige kommunalt tilskud for samme aktivitet for idræt og aftenskoler Sagen ligger i administrationen. Inddrage idrætten i kommunale samarbejdsprojekter f.eks. forebyggende indsats Det er i fuld gang. Det kræver bare nogle politiske beslutninger. Flere puljer og bedre information om, hvad man kan søge og til hvad. F.eks. er breddepuljens kriterier for begrænsende Der kommer ikke flere puljer. Der er for mange aflysninger af tildelte lokaler, dette vil brugerne ikke betale for. Det burde være afhjulpet. Fordi forvaltningen har ligget underdrejet, har de forskellige institutioner lavet deres egne regler. Det er ændret. Foreningerne har vanskeligt ved at rekruttere og fastholde frivillige trænere. Hvad kan GIF s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde 2012 side 3

4 der gøres for at ændre dette? Gøre det attraktivt at være træner f.eks. gennem mulighed for at indgå i kommunale samarbejdsprojekter / idrætsundervisning på skolerne eller anden gulerod. Det er i fuld gang. Det kræver bare nogle politiske beslutninger. Bedre træneruddannelser, hvor man også udvikler sig som udøver. Det er i gang. Greve Idrætsakademi er blevet etableret til formålet af Tune-, Karlslundeog Greve Idrætsforeninger. Træneruddannelser, der giver kompetence og flere jobmuligheder. Det er i gang. Sætte grænser for aftenskolernes idrætsundervisning således, at trænerne ikke søger mod aftenskolerne. Intet nyt Betale samme løn som aftenskolerne tilbyder, når der undervises i idræt. Det kan vi ikke. Vi bør arbejde på at aftenskolerne ikke beskæftiger sig med idræt. Bedre undervisningsmiljø på skolerne, der er nedslidte og beskidte. Det er en lang og sej proces. Der bliver stadig sat for meget nyt i gang i stedet for at vedligeholde det, man har, mens budgetterne bliver mindre. I oplever kommunikationen med, og information fra kommunen som værende mangelfuld. Nævn eksempler på dette: Bookingsystemet Webbook "taler" ikke sammen Der arbejdes på sagen. Bedre information ved lederfesten Man kan stille spørgsmål, om den skal bestå. Vi skal spare: Hvad vil vi helst spare på? Repræsentantskabet blev enige om at tage sagen op senere. Information om, hvad der besluttes i Idrætsråd og KFU Der oprettes en Portal, som skal bl.a. synliggøre Idrætsrådets beslutninger. Sen eller ingen information, når tildelte lokaler aflyses Det er blevet bedre. Lange svartider eller intet svar, når man henvender sig til forvaltningen Det er blevet bedre, men der er stadig plads til forbedringer. Kan ikke træffe personer på forvaltningen, når man ringer. Enten er de syge, på kursus eller arbejder hjemme. Hvis de arbejder hjemme, skal de tage telefonen hjemme. Det er blevet bedre. Hvad skal der til for at forbedre lokaliteterne for den frivillige idræt? Nyt gulv i GICs bordtennislokaler Det er på miljø og tekniks næste dagsorden. Bedre rengøring generelt i GIC Det er svært at få gjort noget ved det, men der arbejdes på det. Problemet bliver bl.a. rejst i Brugerrådet. Bedre oprydning i GICs hal 4 Problemet ordnes internt bl.a. ved at tage billeder af den dårlige standard som dokumentation. Etablere klublokaler i GIC generelt (stort ønske fra TRIM) Det arbejdes der på. Bedre rengøring generelt på skolerne. Gymnastiksalene er nedslidte, beskidte og på Hedelyskolen for kolde, da man her primært træner med bare fødder. GIF s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde 2012 side 4

5 Temperaturen er hævet to grader i Hedelys gymnastiksal. Christian fra Greve Ju-Jutsu mener ikke, at det hjælper, når det piber ind langs gulvet. Jørgen mente, at vi burde overveje at flytte Ju-Jutsu til andre lokaler, fordi de ikke egner sig til kampsport, inden tager Jørgen spørgsmålet om isolering af gulvet op i Teknik og Miljø udvalget. Løbestien fra GIC rundt om Rævebakken mangler dræn og lys. Den er uanvendelig det meste af året. Om vinteren er der mørkt, og om sommeren er den oversvømmet. Problemet tages op i brugerrådet At en forenings lokaler, så vidt det er muligt, blev samlet i en lokalitet. Der arbejdes på det. At der blev taget hensyn til idrættens egenart, når der tildeles lokaler. F.eks. kan man ikke danse på visse gulvflader. Der arbejdes på det. Badevandet i GIC er enten for varmt eller for koldt. Bruserne fungerer ikke, ofte står de og løber hele tiden. Problemet tages op i brugerrådet. 8. Evt Ole oplyser, at han har siddet med i et udvalg, som fordelte kr. til materiel. Der var ansøgninger for 1,5 mill. Til næste år vil der være kr., som man kan søge. Prioritetsrækkefølgen er: 1) Sikkerhed 2) Vedligeholdelse 3) Ny anskaffelser Der er d.d kr. tilbage i instruktørpuljen, som bruges til tilskud til kurser. GIF s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde 2012 side 5

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 Tune IF Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 1. Indledning: Vor forening Tune IF er blevet en stor idrætsforening med mange aktiviteter. Vi er blevet store, ikke fordi vi ønsker at blive store, men fordi

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014 Dagsorden ifølge lovene: Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde 1. marts 2014 1. Mandaternes prøvelse: Navneopråb ved Ib Johansen. Der kan være 56 stemmeberettigede. Optælling viser at vi er mødt 32.

Læs mere

KONGRES 2015 - REFERAT

KONGRES 2015 - REFERAT KONGRES 2015 - REFERAT Tid: Søndag d. 18. januar, kl. 9.00-12.20 Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Referent: Trine Lindberg Niels Sørensen bød forsamlingen velkommen til den årlige

Læs mere

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Møde: Repræsentantskabsmøde i DFSU Mødedato: 9. marts 2008 Mødested: Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Tilstedeværende: DFSUs bestyrelse: Claus Schmidt, Franziska Sinner, Steffen

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2013 2014 2015 2016 Status Kultur & Fritid Kultur- og Fritidsudvalgets

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2013-2014

Bestyrelsens beretning for 2013-2014 Bestyrelsens beretning for Boligforeningen B42 2013-2014 Fra bestyrelsens side vil vi gerne byde velkommen til de nyvalgte medlemmer af repræsentantskabet og afdelingsbestyrelser, og samtidig sige en stor

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND

RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND MICHAEL FESTER Titel Rideklubber i Danmark En undersøgelse af foreningerne i Dansk Ride Forbund Forfatter Michael Fester Øvrige

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Lørdag d. 4. april. 2009 - kl. 13.30 Sted: Sorø Hallerne, Ringstedvej 20, 4180 Sorø Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3.

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Beretning for Året 2007 2008 Siden sidste beboermøde har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er 3 medlemmer der har valgt, at forlade bestyrelsen i løbet

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 1. VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen foreslog Klaus Børch, som blev valgt uden modkandidater. Klaus Børch takkede for valget og tilliden og konstaterede, at

Læs mere