Laboratoriekursus i geografi C og naturgeografi C [ april 2015]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Laboratoriekursus i geografi C og naturgeografi C [17. - 19. april 2015]"

Transkript

1 1 Laboratoriekursus i geografi C og naturgeografi C [ april 2015] 1. Bestemmelserne Bekendtgørelserne for stx og hfe fastsætter, at selvstuderende (herunder flex-studerende) i geografi c og naturgeografi c skal gennemføre et laboratoriekursus, som erstatning for den eksperimentelle og feltgeografiske undervisning i fagene jvf. læreplanernes faglige mål mv. Kursets omfang er 15 timer, samt tid herudover til journal- og rapportarbejde. På baggrund af fuld deltagelse i kurset modtager kursisten en godkendelsesattest, som er forudsætning for prøve (eksamen) i faget. 2. Praktisk tilrettelæggelse weekenden april 2015 Fredag aften kl til 19.30: Kortbladsanalyse af Køge Bugt-området, som vil danne baggrund for lørdagens feltarbejde. Desuden vil der være oplæg om og instruktioner til morgendagens feltopgaver. Det vil foregå på KVUC Sankt Petri afdeling, Sankt Petri Passage nr. 1. Lørdag : Feltarbejde i Køge-bugtområdet syd for Karlslunde. (afrejse fra Kbh. området med S-tog ca Det endelige tidspunkt og mødested aftales fredag aften) Søndag : Bearbejdning og tolkning af feltobservationer, indsamlede materialer og data mv. Endvidere udføres supplerende laboratorieeksperimenter. Dette vil foregå på KVUC Sankt Petri afdeling, Sankt Petri Passage 1. Praktiske oplysninger: På skolen kan der laves kaffe og te. I skal selv medbringe mad og eventuelle andre drikkevarer. Angående lørdagen: Skal I møde i brugbar feltpåklædning (varmt tøj, regntøj og støvler) + medbringe dagsmadpakke og drikkevarer. Desuden meget gerne et digitalkamera. 3. Om laboratorie- og feltøvelserne kort Feltarbejdsopgaverne vil foregå på én lokalitet i Køge Bugt-området. Disse vil omfatte undersøgelser og iagttagelser om områdets geologiske dannelseshistorie og om jordbundsog landskabsudviklingen. Som baggrund for feltarbejdet udføres en kortbladsanalyse, som kan sammenholdes med resultaterne af felt- og laboratoriearbejdet. Endvidere skal der på kurset bl.a. indsamles og analyseres data om de aktuelle vejrforhold. Feltarbejdet udtagne prøver og de øvrige indsamlede data - danner grundlag for viderebehandling i laboratoriet. Du skal læse hele denne feltkursusmanual forud for kurset. (Print manualen ud og sæt den i et praktisk omslag, så den kan medbringes i felten) Vel mødt på kurset! Sommer Raunkjær Jens Korsbæk Jensen

2 2 Laboratorie- og feltkursus i geografi C og naturgeografi C [ april 2015] - På jagt efter naturens processer i Køge Bugtområdet: Vi har to fokus for vore undersøgelser: (1) Hvorledes er området og landskabet skabt og præget af naturens processer? Vi vil registrere nogle af de aktuelle processer, som foregår, men vil også kortlægge og fortolke sporene af naturens processer tilbage i fortiden. (2) Hvorledes udvikler vejret sig og hvorfor? Vi vil måle og observere vejrforholdenes aktuelle udvikling i området fra fredag til søndag og prøve at fortolke udviklingen i de forskellige vejrparametre Vejledning om feltlokaliteten og weekendens opgaver Oversigt og indholdsfortegnelse: I. Kort med markering af lokaliteten s. 3 II. Introduktion til Køge Bugtområdet s. 4 III. Introduktion til vejrforholdene i Danmark oversigt og modeller s. 7 IV. Weekendens program og opgaver s. 9 - Fredagen (på skolen) - Lørdagen (i Køge bugt) - Søndagen (på skolen) V. Oversigt over kursets 9 opgaver og slutprodukter: s. 9 VI. Vejledende model for rapporters opbygning s. 10 OPGAVERNE 1-10: Opgave 1: Kortbladsanalyse af Køge Bugt området (fredag) [journal] s. 11 Opgave 2: Tegning af oplandet for Skensved Å [rapport] s. 12 Opgave 3: Vejrobservation indsamling og tolkning af vejrdata (fredag til søndag) [rapport] s. 15 Opgave 4: Måling af aktuel strålingsbalance [rapport] s. 19 Opgave 5: Fremstilling af kort over udsnit af Staunings Ø vha. gps [rapport] s. 24 Opgave 6: Jordbundsanalyse 1: Jordens sammensætning og oprindelse [rapport] s. 28 Opgave 7: Jordbundsanalyse 2: Vands bevægelse gennem forskellige [rapport] s. 33 Opgave 8: Staunings Ø Barriere Ø og lagunedannelse [rapport] s. 37 Opgave 9: Opmåling af tværprofilet for Skensved Å [rapport] s. 39 Opgave 10: Måling af vandføring i Skensved Å [rapport] s. 40 Supplerende bilag med teori i forhold til lokaliteter og opgaver s Bilag 1: Bjergarternes kredsløb, sedimenter og fossiler s.44 - Bilag 2: Kystzonen og dets processer s.46 - Bilag3: Vandets evne til at transportere forskellige kornstørrelser s.48 - Bilag 4: Vinddata for området s.49 - Bilag 5: Uddrag af rapport om badevandskvalitet ved Staunings Ø, maj 2013 s.52

3 3 I. Kort med indtegning af lokaliteten: Staunings Ø Nutidigt kort over området ved Køge Bugt. (længde af kvadratside = ca. 0,5 km )

4 4 II. Introduktion til landskabet i Køge Bugtområdet Istidernes påvirkninger og aflejringer (fra ca. 1 mio. år siden til for år siden) Det fremgår af de fleste geografibøger til C-niveau, at Danmark gentagne gange har været dækket af is, at og at dette har sat sit afgørende præg på jordbund og landsskabsformerne. Der blev således afsat en række istidsaflejringer ovenpå aflejringerne fra kridt og tertiærtiden. I den sidste istid, Weichel istiden, nåede isen dog kun frem til det midterste og nordlige Jylland, men det vestlige Jylland forblev isfrit. I forbindelse med isens afsmeltning aflejredes det materiale, som var rodet op af isen samt det materiale, som isen havde transporteret med fra Østersøområdet og fra Midtsverige. Disse aflejringer fra istiden kan stadig findes og kaldes moræne-aflejringer og smeltevandsaflejringer. På nedenstående kort ses de landskabsmæssige resultater af isens og smeltevandets påvirkninger og aflejringer. Kilde: Naturen i Danmark. Geologien (Gyl ) s. 363 I Køge Bugt området er der ikke markante israndsbakker, men kun svage israndslinier. Derfor fremtræder landskabet i dag meget fladt og kun med få små bakker. Kystlinien af Køge Bugt er præget af israndslinien og er tungeformet på samme måde som isranden formodentlig har været det under istiden. (Se kortet).

5 5 Landskabsdannelse og aflejringer i nutiden Ølsemagle Revle og Staunings Ø Landskabet Ølsemagle Revle og Staunings Ø består af nedbrudt materiale som havet i dette århundrede har aflejret i den rolige, indre del af Køge Bugt. På grund af strøm og vind er aflejringen sket et godt stykke ude i bugten - først som et lavt rev under havoverfladen og sidenhen som en revle. Sådanne rev kaldes barriereøer. Mellem revlerne og kysten er opstået en lagune, hvor der dannes strandenge mod vest. Plante- og dyreliv Ud mod Øresund danner revlerne en bred sandstrand, der ind mod land afløses af småklitter med bevoksning af marehalm, hjælme og rynket rose. Strandengene domineres af græsser og lave urter. Den lavvandede lagune er levested for mange plante- og dyrearter, der er knyttet til hav- og ferskvandsområder. Den nordligste del af lagunen, der har udløb fra Skensved Å, er nærmest fersk. Her dominerer ferskvandsinsekter som bugsvømmere, hvirvlere og dansemyg. I den sydlige del af lagunen finder man endnu arter knyttet til havmiljøet, bl.a. børsteorme, muslinger og krebsdyr. Ny landskabsdannelse Revlerne vil fortsætte med at vokse til en lang sammenhængende revle, der helt afsnører lagunen. Samtidig vil planterester langsomt fylde lagunen op og omdanne den til en mose. Et nyt barriereøsystem vil senere blive dannet i Køge Bugt ud for det gamle system, og hele landskabsdannelsen vil gentage sig. (Fra: Skov og Naturstyrelsens pjece: Ølsemagle Revle og Staunings Ø Vildtreservat)

6 6 Geologiske tidsaldre mm. og Køge Bugtområdet... Kilde: Alle tiders Geografi (Geografforlaget 2001), s. 23 Kvartærtiden (som vi endnu lever i) har været præget af gentagne istider (kolde perioder) og mellemistider (varme perioder). Især de to sidste istider har afsat synlige spor på Danmarks overflade. Den allernyeste tid (fra omkr år siden til i dag) benævnes som Postglacial tid (dvs. Efteristiden ).

7 7 III. Introduktion til vejrforholdene i Danmark oversigt og modeller*. *Der henvises i øvrigt til de gennemgange, som findes i alle geografi C- og naturgeografi C- lærebøger (Model 1): Vejrkorset (den mest forenklede model ) (J. Theilgaard s. 145) Vejkorsmodellen er en god, men også den mest forenklede model: Vindretningen - og hermed hvilken luftmasse - afgør her hvilken vejrtype! Det er dog vigtigt at tilpasse den til årstiden, og at kombinere med frontsystemmodellen og andre faktorer. (Model 2): Frontsystem- modellen / dynamiske højtryk og lavtryk. I polarfrontzonen / vestenvindbæltet hvor bl.a. Danmark ligger er det i høj grad de dynamiske lavtryk og dynamiske højtryk, som bestemmer de aktuelle vejrforhold.

8 8 Med de dynamiske lavtryk ( vandrende lavtryk ) følger fronter og nedbør: LAVTRYK MED TILHØRENDE VARM- OG KOLDFRONT PASSERER:

9 9 IV. Weekendens program og opgaver FREDAG (på KVUC, Sankt Petri Passage 1): a) Introduktion til program og opgaver - herunder besvarelse af spørgsmål til nærværende vejledning og opgaver. Det forudsættes, at vejledningen er læst på forhånd. Desuden registrering og inddeling i arbejdsgrupper a) Opgave 1. Kortbladsanalyse af Køge Bugt området b) Opgave 2. Tegning af oplandet for Skensved Å c) Opgave 3: Vejrobservationer - introduktion og opstart e) Præsentation af udstyr, som benyttes om lørdagen + logistik: praktisk vedrørende mødesteder, transport, udstyr, mv. LØRDAG (Feltarbejde i Køge Bugt-området syd for Karlslunde) - Se opgave 3-9 (Afrejse fra Kbh. Hovedbanegård ca. kl (S-tog mod Køge) SØNDAG (på KVUC, Sankt Petri Passage 1): - Færdiggørelse af opgaverne 3-9: Bearbejdning og tolkning af feltobservationer, indsamlede materialer og data mv. Endvidere udføres supplerende laboratorieeksperimenter. - Oversigt over kursets 10 opgaver og slutprodukter: Opgave 1. Kortbladsanalyse af Køge Bugt området (fredag) [journal*] Opgave 2: Tegning af oplandet for Skensved Å [rapport] Opgave 3: Vejrobservation - Indsamling og tolkning af vejrdata [rapport**] Opgave 4: Måling af aktuel strålingsbalance [rapport] Opgave 5: Fremstilling af kort over udsnit af Stavning Ø vha. gps (lokalitet 2) [rapport] Opgave 6: Jordbundsundersøgelse 1: Jordens sammensætning og oprindelse [rapport] Opgave 7: Jordbundsundersøgelse 2 : Vands bevægelse gennem forskellige jordbundstyper [rapport] Opgave 8: Staunings Ø Barriere Ø og lagunedannelse [rapport] Opgave 9: Opmåling af tværprofilet for Skensved Å [rapport] Opgave 10: Måling af vandføring i Skensved Å [rapport] * journalerne laves og godkendes på kurset ** rapporter: den væsentligste del af indholdet kan nås på kurset; men de færdiggøres efterfølgende og afleveres til godkendelse senest 10 dage efter kursets afholdelse.

10 10 V. Vejledende model for rapporters (og journalers) opbygning* Rapporterne skal typisk indeholde følgende punkter: 1) Formål og problemformulering En angivelse af formålet og en formulering af de problemstillinger og eventuelle hypoteser som bliver undersøgt, samt lidt om baggrunden. Dette kan gøres forholdsvis kortfattet eller lidt længere afhængigt af opgaven. 2) Dokumentation, som skal indeholde to punkter: a) Fremgangsmåde - hvad I gjorde Udstyr og fremgangsmåde er oftest udførligt beskrevet i vejledningen Derfor kan du / I nøjes med kort at gengive princippet i udførelsen af felt- og laboratoriearbejdet eller henvise til vejledningen. Skitsetegninger og fotos (digitalt) kan være en god og nem måde til at illustrere fremgangsmåden på. b) Observationerne - gengivelse af observationer og af indsamlede data samt af efterfølgende beregninger mv. Observationer og resultater beskrives kvalitativt og kvantitativt. Igen kan tegninger og fotos her være til hjælp og udgøre dokumentationen. Desuden bruges skemaer, observationsskemaer og resultatskemaer. Der skal måske laves rentegninger. Husk at angive enheder i beregninger og resultater. 3) Tolkning(er) og konklusion / sammenfatning Konklusionen er en analyse, vurdering og kommentering af feltarbejdets resultater i forhold til formål / problemformuleringen eller hypoteser. Konklusionen skal indeholde forklaring af felt- og laboratoriearbejdets udfald og en bedømmelse af den anvendte metode. Spørgsmål og opgaver i vejledningen skal selvfølgelig besvares. Kom i dette afsnit ind på ting som - usikkerheder - hvilke årsager der kan være til afvigelser i resultatet fra det forventede - forslag til hvordan feltarbejdet kunne kvalificeres & husk at klar og præcis sprogbrug også er en videnskabelig dyd, måske endda mere end mængden af ord *Bemærk Der skelnes mellem rapporter, som skal afleveres, og journaler, som føres, færdiggøres og godkendes på kurset, men ikke skal afleveres. Det er markeret på oversigten side 9 for hvilke af opgaverne, der laves journal og for hvilke, der laves rapport til aflevering og godkendelse, som betingelse for gennemført kursus. Rapporterne er individuelle og skal mærkes med overskrift (navnet på opgaven) og med fag og dit navn. Sørg dog også for at navnene på de kursister, som du var på hold med på kurset nævnes på rapportens forside. Notaterne, beregninger mv., som du /I gør jer i løbet af selve laboratorie- og feltkurset, danner udgangspunkt for fremstilling af rapporterne. Meget af indholdet i rapporter kan I være fælles om at udforme - og meget af det kan I - hvis I møder forberedt - nå på selve kurset.

11 11 Opgave 1. Kortbladsanalyse af Køge Bugt området Baggrund og problemstilling Formålet med øvelsen og opgaven er som det ene at få et første kendskab til naturlandskabet i området og som det andet at få et indtryk af ændringerne såvel i naturlandskab og som i kulturlandskab / kulturaktiviteter igennem de sidste ca. 150 år. Hertil læses og sammenholdes gamle og nye kortblade. Materiale Diverse ældre, nyere og nyt kort over udsnit af Køge Bugt området samt satellitbilledet over området fra Opgave / udførelse 1. Bemærk a) Hvilken alder har kortbladene b) Hvilke målestok har de? (Hvad svarer 1cm på kortet til i virkeligheden?) c) Find signatur eksempler på: landbrug, moser og skov 2. Læs kortene med naturlandskabsbriller: - Hvad kan du sige om højdeforholdene i området - Kan du sige noget om afstrømningsområder - Hvilke landskabselementer findes 3. Læs kortene med kulturlandskabsbriller: Undersøg og beskriv menneskets aftryk i landskabet - Hvordan har mennesket beboet og benyttet området og landskabet til forskellige tider? - Hvilke ændringer er der sket med hensyn til infrastruktur, beboelse og andre aftryk? 4. Undersøg kortbladene omhyggelig for at se hvilke naturbetingede ændringer, der er sket i området i samme tidsperiode. Noter de vigtigste. Der føres journal over kortbladsanalysen: Det vil sige I skal udfylde ovenstående skema og nedskrive jeres / gruppens besvarelser til punkterne ovenfor. (brug evt. ekstra papir)

12 12 Du skal enten lave opgave 2A eller 2B Opgave 2.A Tegning af oplandet for Skensved Å I. Baggrund og problemstilling Det at kende et vandområdets oplandsgrænse er interessant, når man f.eks. vil undersøge baggrunden for vandkvaliteten i områdets vandløb, eller hvis man vil benytte vandbalanceligningen og undersøge grundvandsdannelse mm for et givet område. (se også opgave 9 og 10) Formålet med denne opgave er at finde, optegne og beregne arealet af oplandet til Skensved Å. Som oplandsgrænse benytter vi det topografiske vandskel, som adskiller oplandet fra de øvrige åers oplande. Det topografiske vandskel er højdedraget mellem to åer. (Se også Model over et vandopland s. 40) II. Udstyr og fremgangsmåde Materiale: Kopi af kort over Køge Bugt området med Skensved Å. Satellitbillede over området fra Google Earth. Opgave / udførelse: 1. Indtegn på kopien af kortet med Skensved Å oplandsgrænsen for åen. Dette gøres ved at finde højdedraget mellem Skensved Å og den nærmeste anden å. 2. På kortet kan du se at optegningen er påbegyndt, du skal fuldende optegningen. 3. Da det kan være svært at finde afgrænsningen skal du bruge Google Earth til at støtte dig i optegningen. Find Skensved Å på Google Earth. Lav en eller flere profillinjer. Dette gøres ved at trykke på linealen i programmets øverste linje linje. Markér de to endepunkter i terrænet for profillinjen. Herved fremkommer der en sti

13 13 Dernæst skal linjen ( stien ) navngives og gemmes. Den gemmes i højre side af billedet. Højreklik på navnet på linjen og tryk på Vis elevationsprofil Nu er profilet vist for neden i billedet, og du kan cursoren i bunden af billedet se hvor du befinder dig på profillinjen. 4. Lav et til to Print Screen til din journal /rapport. 5. Lav en cirka beregning for oplandets areal. Forestil dig at oplandet er et rektangel, hvor du har to sider i enheden km. For at finde arealet skal du gange de to længder sammen. III. Resultater og efterbehandling: 1. Indsæt her dine profillinjer:.. 2. Indsæt kopi af kort med indtegning af opland for Skensved Å [indsæt eller henvis til bilag] 3. Lav her en beregning for Skensved Å opland: 4. Beskriv hvordan metoden til at finde oplandet kunne gøres bedre: Du skal enten lave opgave 2A eller 2B Opgave 2.B Tegning af oplandet for Skensved Å I. Baggrund og problemstilling Det at kende et vandområdets oplandsgrænse er interessant, når man f.eks. vil undersøge baggrunden for vandkvaliteten i områdets vandløb, eller hvis man vil benytte vandbalanceligningen og undersøge grundvandsdannelse mm for et givet område. (se også opgave 9 og 10) Formålet med denne opgave er at finde, optegne og beregne arealet af oplandet til Skensved Å. Som oplandsgrænse benytter vi det topografiske vandskel, som adskiller oplandet fra de øvrige åers oplande. Det topografiske vandskel er højdedraget mellem to åer. (Se også Model over et vandopland s. 40)

14 14 II. Materiale og fremgangsmåde: Materiale Danmarks Miljøportal: Med kort over Køge Bugt området med Skensved Å. Satellitbillede over området fra Google Earth. Opgave / udførelse 1. Gå ind på Danmarks Miljøportal: 2. Vælg Arealinformation og vent på at programmet starter op. 3. Zoom ind på Køge Bugt området og find Skensved Å. 4. I højre hjørne vælges under Arealinformation Topografisk Kort 5. Indtegn oplandet for Skensved Å. Vælg under værktøjslinjer Frihånd. Vælg ca 8 som en passende tykkelse for grænsen. Tegn nu på kortet oplandsgrænsen for åen. Dette gøres ved at finde højdedraget mellem Skensved Å og den nærmeste anden å 6. Indtegn på kopien af kortet med Skensved Å oplandsgrænsen for åen. Dette gøres ved at finde højdedraget mellem Skensved Å og den nærmeste anden å. 7. Da det kan være svært at finde afgrænsningen kan du bruge Google Earth til at støtte dig i optegningen. Find Skensved Å på Google Earth. Lav en eller flere profillinjer. Dette gøres ved at trykke på linealen i programmets øverste linje linje. Markér de to endepunkter i terrænet for profillinjen. Herved fremkommer der en sti Dernæst skal linjen ( stien ) navngives og gemmes. Den gemmes i højre side af billedet. Højreklik på navnet på linjen og tryk på Vis elevationsprofil Nu er profilet vist for neden i billedet, og du kan cursoren i bunden af billedet se hvor du befinder dig på profillinjen. 8. Når du er færdig med optegningen af oplandet, skal du finde arealet af oplandet. Vælg enheden for arealet i km 2. Da der går 1000 m på 1 km vil 1km 2 = m 2. Vælg dernæst Måle areal under menupunktet: Koordinater og mål. Lav nu så godt, som du kan en polygon, som følger oplandet. Når du er færdig med polygonen, står arealet af oplandet på kortet.

15 15 9. Lav en navngivning af kortet med hjælp af et Tekst felt. 10. Lav et Print screen til din rapport III. Resultater og efterbehandling: 1. Indsæt her en kopi af dine profillinjer fra Google Earth: 2. Indsæt her en kopi af dit opland af Skensved Å: 3. Hvor stort blev oplandet: 4. Beskriv hvordan metoden til at finde oplandet kunne gøres bedre: Opgave 3. Vejrobservation indsamling og tolkning af vejrdata [fredag til søndag] I. Baggrund og problemstilling Formålet med eksperimentet er at observere, beskrive, og tolke en række vejrparametre for en bestemt lokalitet i en nærmere bestemt periode. Vi vil benytte os af både egne og af andres (Borgervejs og DMI s) målinger og observationer, herunder sammenholde disse og vurdere eventuelle indbyrdes afvigelser. Desuden vil vi sammenligne udviklingen med DMI s vejrprognose for perioden. Endelig sammenholdes og tolkes de indsamlede vejrdata med klimadata (hydrotermfigurer) for lokaliteten. Teori: Se afsnittet Introduktion til vejrforholdene i Danmark oversigt og modeller (ovenfor s. 7-8) + relevante afsnit i jeres lærebøger. II. Dataindsamling -fremgangsmåde: A. Vejudsigt og vejrkort fra DMI hentes fra DMI s hjemmeside fredag VEJRUDSIGT: Gå ind på og click på Byvejr og København. Kopier nu 2-døgnsvejudsigten og sæt den ind i resultatafsnittet nedenfor. VEJRKORT: Gå ind på og click på Vejrkort og derefter frontkort. Her har DMI-meteorologerne givet deres fortolkning og på kortene indtegnet tryk, vinde og fronter,

16 16 på det ene kort som de som de forventer dagens vejr og på det andet kort som de forventer morgendagens vejr. - Kopier begge kort sæt dem ind i resultatafsnittet nedenfor. (for øvrigt kan du samme sted se vejrkortene som animationer for det kommende døgn + du kan se en WEBTV om vejet de kommende 3 døgn) B. Skolens vejrstations målinger fredag til søndag (automatisk) Vejrstationen (Davis vejrstation) er placeret på tagterrassen af bygningen på Sankt Petri Passage 1. Den er sat til løbende at opsamle data om vejret (temperatur, relativ luftfugtighed(rh),vind, tryk og nedbør). Søndag: Ved hjælp af programmet WeatherLink udskriver vi de opsamlede vejrdata i form af en række grafer*. - Graferne indsættes i resultatafsnittet nedenfor [*Af tekniske og tidsmæssige grunde vil læreren + en af grupperne gøre dette og sørge for at alle grupper får et sæt af disse grafer ( Davis-vejrdata, Sankt Petripassage 1, april 2015 )]. C. Data fra nærmeste borgervejstation i området fra torsdag til søndag opstart fredag På findes mange private vejrstationer, såkaldte borgervejrstationer for mange steder i Danmark. Vi vælger at se på en borgervejrsstation i Karlstrup Landsby: Vi følger og kopierer borgervejrstationens målinger for samme periode, som vi selv laver registreringer. De samlede data indsættes i rapporten som databilag 1. (Man skal være opmærksom på, at borgervejr-stationer viser deres måleresultater for de seneste 24 timer. Der sker altså løbende en sletning af data ældre end 24 timer. Derfor skal man huske gå ind og aflæse og kopiere tallene (kurverne) inden disse bliver slettet.) [fredag aften kopierer vi første sæt data, og vi aftaler at nogle stykker gå ind og kopierer næste sæt data lørdag eftermiddag/aften] D. Egne målinger og observationer på Stavning Ø om lørdagen Målinger ved hjælp af Kestrel vejrstation samt subjektive observationer af en række vejrparametre på forskellige tidspunkter af dagen. Se nedenstående skema. Tidspunkt Stavning Ø (Køge bugt) Temperatur Vind- Vindstyrke retning Relativ fugtighed Andet: solskin, skyer og skyformationer, (+evt. billede)

17 17 E. Satellitbilledoptagelser (DMI) Søndag Gå ind på og click på Satellit og derefter Europa Satellitbilledoptagelserne vises for et døgn bagud. Du kan spole frem og tilbage for det seneste døgn - Udvælg herfra et billede af lørdagsvejret og sæt ind i resultatafsnittet nedenfor. F. Hydrotermfigur med klimadata for København. På den tyske hjemmeside finder du en hydrotermfigur for København, som du kopierer og indsætter i rapportens resultatafsnit nedenfor III. Resultater dataafsnit : A. Vejudsigt og vejrkort fra DMI: DMI s 2-døgnsvejudsigt: (indsættes her) (tekst skrevet med rødt er hjælpetekst og skal selvfølgelig fjernes i den endelige rapport) DMI s Vejrkort (fredagsvejret): (indsættes her) DMI s Vejrkort - prognose (lørdagsvejret): (indsættes her) B. Vejrdata indsamlet med Davis vejrstation, Sankt Petripassage 1, april: (indsættes her) C. Data målt af borgervejrsstation i Karlstrup Landsby fra torsdag til søndag opstart fredag: (indsættes her) ((eller som et bilag, hvortil der henvises)) D. Egne målinger og observationer på Stauning Ø om lørdagen ( renskreven skema måledata og observationer + evt. billede indsættes her) E. Satellitbilledoptagelse af vejret lørdag (indsættes her) F. Hydrotermfigur med klimadata for København. (indsættes her)

18 18 IV. Beskrivelse og tolkning af vejret og vejrudviklingen fredag til søndag med udgangspunkt i indsamlede data (jvf. dataafsnit ovenfor): 1) Temperaturens udvikling Beskriv temperaturens udvikling. Og giv nogle forklaringer på denne udvikling, skriv 2) Nedbør, tryk, mm Beskriv: hvordan var det med nedbøren og trykket? Og analyser og giv et bud på hvorfor det regnede / ikke regnede. Er der evt. sammenhæng mellem nedbør / ikke nedbør og lufttrykkets udvikling. skriv.. 3) Udviklingen i den relative fugtighed mm Beskriv udviklingen i den relative fugtighed (RH) i perioden. Sammenlign bl.a. med temperaturudvikling. Og giv forklaringer på udviklingen., skriv 4) Egne observationer Hvordan stemte disse med de øvrige observationer? Og eventuel: hvad kan forklare afvigelserne? skriv 5) Satellitbillederne og vejrkortene Hvad viser disse om vejrforholdene de pågældende dage? skriv 6) Hvordan stemte vejret vejrforudsigelsen? Hvor god var denne til at ramme? (Og kom evt. kort ind på usikkerhedsmomenter i forhold til at forudsige vejret i Danmark), skriv 7) Vejret i disse dage, sammenlignet med klimadata for København (jf. hydrotermfigur): skriv

19 19 Opgave 4. Måling af aktuel strålingsbalance I. Baggrund og problemstilling Nedenstående figur viser jordens atmosfæres gennemsnitlige strålingsbalance. I figuren er den samlede kortbølgede indstråling fra solen markeret med gult og sat til 100 enheder. 51 enheder absorberes i jordoverfladen og 4 enheder reflekteres (dette kaldes også for albedoen) fra jordoverfladen. Begge disse kortbølgede strålingselementer kan bestemmes med et pyranometer. Pyranometeret måler intensiteten (som står for energi pr tidsenhed pr arealenhed) af strålingen eller effekt pr m 2. Enheden er W / m 2. I gennemsnit modtager jorden 342 W / m 2 fra solen. Figuren indeholder desuden to langbølgede strålingsbidrag ved jordoverfladen. Dels udstrålingen fra jordoverfladen dels tilbagestrålingen fra atmosfæren (Pilene med rød farve).begge disse strålingsbidrag bestemmes med et infrarødt termometer et såkaldt IR-termometer. IR står for infrarød, dvs. længere bølgelængde end det synlige lys. IR-termometerets temperaturmåling omregnes ved hjælp af figuren på side 20 til intensitet med enheden W / m 2. Figurens sidste to elementer, som er markeret med grønt vedrører fordampning og varmeledning. Disse bidrag samt vinde kan også flytte energier, som indgår i det samlede energiregnskab for atmosfæren. Ved denne bestemmelse af strålingsbalancen bliver der ikke målt på fordampning og varmeledning. På side 20 er indsat en ekstra figur med alle værdier i strålingsbalancen i enheden W / m 2.

20 20 Dette eksperimentelle arbejde går ud på at bestemme den aktuelle strålingsbalance. Det betyder, at der kun måles i kort tid med pyranometeret og IR-termometeret. Dermed bliver der tale om et øjebliksbillede af strålingsbalancen. I skal bestemme strålingsbalancen over to forskellige overflader. II Udstyr og fremgangsmåde Udstyr: 1. Pyranometer, der måler energien pr kvadratmeter af den kortbølgede varmestråling. 2. IR-termometer, der måler temperaturen og dermed energien af den langbølgede varmestråling. 3. Et almindeligt termometer til bestemmelse af luftens temperatur. Udførelse: 1. Vælg et sted til at lave bestemmelsen af strålingsbalancen. Målingen foretages to gange med så stor tidsafstand som mulig. Det vil sige I måler ved ankomsten og engang til umiddelbar før vi tager hjem. 2. Mål med et almindeligt termometer luftens temperatur i skyggen. Noter resultatet under punkt 2 i resultatskemaet. Observer og lav også en kort beskrivelse af vejret og af jordens overflademateriale.(tag gerne nogle billeder) 3. Mål med pyranometeret den kortbølgede indstråling. Placer pyranometeret på jorden og sørg for at det står vandret. Resultatet noteres under punkt 3 (i den gule kasse). 4. Mål med pyranometeret den kortbølgede refleksion (albedoen) fra jordoverfladen. Vend forsigtigt pyranometeret mod jordoverfladen i ca. hovedhøjde og noter resultatet under punkt 4. (i den gule kasse) 5. Bestem nu med IR-termometeret den langbølgede indstråling. Dette gøres ved at rette IRtermometeret mod atmosfæren. Når der måles opad skal der så vidt muligt være frit udsyn mod himmelen. Dvs at der ikke skal være forstyrrende træer eller bygninger over termometeret. Hvis der er spredte skyer, kan der tages gennemsnit af flere målinger. Noter resultatet under punkt 5 i resultatskemaet. (i den røde kasse) IR-temperaturen omregnes ved hjælp af nedenstående diagram til intensitet. Resultatet noteres under punkt 5 i resultatskemaet. 6. Bestem nu med IR-termometeret den langbølgede udstråling fra jordoverfladen. Dette gøres ved at rette IR-termometeret mod jorden i ca 1½ meters højde. Noter resultatet under punkt 6 i resultatskemaer (i den røde kasse) IR-temperaturen omregnes ved hjælp af nedenstående diagram til Intensitet. Resultatet noteres under punkt 6 i resultatskemaet 7. Beregn nu i resultatskemaet den samlede indstråling og den samlede udstråling samt den aktuelle strålingsbalance ved jordoverfladen.

21 21 Sammenhæng mellem IR-Temperatur og Intensitet IR-Temperatur i o C Ekstra figur som viser den gennemsnitlige strålingsbalance for jorden med alle værdier i enheden W / m 2. Det blåt markerede bånd angiver den langbølgede udstråling fra jordoverfladen, svarende til bestemmelsen under punkt 6 under fremgangsmåden:

22 22 III.Resultater: Punkt fra fremgangsmådeafsnittet Angiv stedet, hvor målingen foretages 2 dato og klokkeslæt 2 Vejr / Temperatur Skyet / skyfrit blæsende / stille 2 Overflademateriale Måling 1 Måling 2 Indstråling til jordoverfladen: Enheder o C W/m 2 o C W/m 2 3 Solens lysindstråling (kortbølget) til jordoverfladen. Måles med pyranometer. 5 + atmosfærens langbølgede indstråling til jordoverfladen. Bestemmes med IRtermometer og omregnes v.hj.a graf o C (måles) (måles) (beregnes) o C (måles) (måles) (beregnes) Samlet indstråling til jordoverfladen (W/m 2 ) Udstråling fra jordoverfladen: Enheder o C W/m 2 o C W/m 2 4 Jordoverfladens refleksion af sollys. (kortbølget refleksion) Måles med pyranometer. 6 + jordoverfladens langbølgede udstråling til atmosfæren. Bestemmes med IRtermometer og omregnes v.hj.a graf Samlet udstråling fra jordoverfladen (W/m 2 ) Aktuel strålingsbalance: 7 Aktuel strålingsbalance for jordoverfladen(w/m 2 ). Samlet indstråling minus samlet udstråling for jordoverfladen. o C (måles) (måles) (beregnes) o C (måles) (måles) (beregnes)

23 23 IV.Efterbehandling 1. Beskriv kort resultaterne, som er fremkommet under punkt Forklar hvilken betydning har det, om den samlede strålingsbalance er positiv eller negativ? Herunder sammenhængen mellem den aktuelle strålingsbalance ved jordoverfladen og det aktuelle vejr. - Hvad vil du fx forvente, at der vil ske med temperaturen længere opad dagen, hvis der er en positiv strålingsbalance? 3. Albedoen er den del af den kortbølgede indstråling, der reflekteres. Enheden angives i procent. Lav en beregning af albedoen hver af de to målinger. Sammenlign dine resultater med nedenstående tabel over forskellige overflader. Ændrede albedoen sig ved de to målinger? Og i givet fald har I nogle forklaringer herpå? 4. Ændrede strålingsbalancen sig mellem de to tidspunkter? Og i givet fald har I nogle forklaringer herpå? 5. Er resultaterne som I forventede? 6. Forklar hvordan et skydække og en skyfri himmel vil påvirke strålingsbalancen. Og kunne I registrere dette ved jeres målinger? Tabel over albedo for forskellige overfladematerialer. Albedoen angiver den procentdel af indstrålingen, der bliver reflekteret. Overflade beskrivelse Albedo i % Jord Sand Mørk og våd Lys og tør 5 % 40 % % Græs % Skov Løvskov Nåleskov % 5-15 % Sne Gammel Ny 40 % 95 % Asfalt Beton Ny Gammel Hvid asfalt Gammel Ny lys / traditionel 5 % 10 % 20 % % %

24 24 Kyst- og landskabsdannelse - Staunings Ø ved Jersie Strand. Her foretages følgende 4 opgaver / delundersøgelser og der udfærdiges 4 tilhørende rapporter) Baggrund og problemstilling Iagttagelser, registreringer og analyse af aktuel kyst- og landskabsdannelse. Samt sammenligninger med historiske og aktuelle kort over området. Hvad kan vi tolke om de aktuelle kyst- og landskabsdannende processer? Yderligere baggrund og teori: Se introduktion til Køge Bugtområdet (ovenfor s. 4-6) plus de supplerende bilag 2 4 (nedenfor s ). Opgave 5. Fremstilling af et kort over et udsnit af Staunings Ø vha. gps I. Baggrund og problemstilling Præcise kort er en af forudsætningerne for at kunne registrere og analysere udviklingen i landskabsdannelsen. Formålet er at opmåle og udfærdige af et kort over udsnit af området ved hjælp af GPS og kortprogrammel. Samt sammenligne det udfærdigede kort med jeres egen iagttagelse af området. II. Udstyr og fremgangsmåde: - GPS (Garmin Etrex) - Manual (Instruks om betjening af GPS (se nedenfor)) - Ekstra batterier - Kompas - Skitseblok - digitalkamera (privat) - Computer med MapSource og 3Dfield installeret - Kabel til at forbinde GPS og Computer Udførelse 1) Et passende rektangulær udsnit tværs over øen udvælges og afmærkes med markeringsflag i hvert hjørne [afmærkningen foretages af kursets lærere] 2) Opmålingen /registreringen af landskabets udformning foretages ved at markere/lagre en mængde waypoints i GPSen tilstrækkelig mange til at højdeændringer og landskabselementer er dækket ind. Se vejledning i brug af GPS en næste side (s. 26) 3) For at kunne orientere det færdige kort korrekt til sin tid, så laves første waypoint markeringsflaget i rektanglet sydøstlige hjørne. Herfra laves waypoint mod nord langs strandkanten frem til markeringsflaget i det nordøstlige hjørne. Ligeledes for at kunne orientere det færdige kort, så noteres waypointnummer for det det Nordøstlige markeringsflag + kompasretning for linjen mellem de to markeringsflag. 4) Tag også et digitalfotos af det opmålte landskab, som ligeledes kan indsættes i rapporten. 5) Foretag eventuelle supplerende iagttagelser og en enkelt skitsetegning af det opmålte landskab og dets elementer: lagune, klit, strand, hav, vegetationsudbredelse, mv. (om videre bearbejdning se s. 27)

25 25 Instruks om brugen af GPS en: Først tømmes GPS en for gamle waypoints: I Hovedmenuen [du bladrer frem til denne med øverste klap på højre side] vælger & klikker du på Find og videre på Waypoints. Tryk dernæst på Menu-tasten på GPS ens venstre side, hvorved sidemenuen kommer frem, og du kan vælge & klikke: slet alle symboler ja. Videre registrering af waypoints: Tænd for GPS en og lad den få lidt tid til at etablere god satellitkontakt. Stå stille et par minutter og nyd landskabet. Waypoints lagres således: I Hovedmenuen vælges Mark, og ved hver klik på joysticket lagres nu et waypoint (= stedets koordinater) i GPS en. Lav nu en masse waypoints, der dækker dit område Til sidst overføres jeres data fra GPS s til computer: Når I har dækket jeres område med tilstrækkelige waypoints overføres disse til vores medbragte bærbare computer ved hjælp af programmet MapSource: - Åbn programmet MapSource [Programmer Garmin MapSource]. - Forbind computer og GPS med kabel Vælg/klik: Overfør Modtag fra enhed Modtag [eller benyt symbolet for Modtag fra enhed ] Husk dog kun at overføre waypoints ene (dvs. fjern eventuelle flueben ved de øvrige muligheder førend du klikker OK ) - Gem derpå de overførte waypoints under et passende navn i mappen GPS-data (+ evt. på et datastik); (formatet er MapSource files (*.gdb)) Vi benytter: Garmin etrex Hc (modellerne Venture og Vista):

26 26 III. Resultater og resultatbehandling: [ i laboratoriet søndag] 1) Tegning og af højdekort ud fra registrerede waypoints vha. af programmet 3DField (se instruks i box nedenfor ). ((+ eventuel et 3 D-kort)) 2) Bearbejdning af kortet: Skalering, farvelægning, mv., samt påføring af orientering, målestok (horisontal og vertikal), legende,... 3) Sammenligning med foto(s), skitse og andre aktuelle kort over området. 4) Udformning af rapport : 5. Fremstilling af et kort over udsnit af området vha. gps Den skal indeholde: 1) indledning / formål 2) en (meget kort) beskrivelse af fremgangsmåde 3) det færdigbearbejdede kort, og foto 4) en kort vurdering af disse, herunder sammenligning med foto, skitse og andet kort. Instruks om tegning af tegning af højdekort og 3D model af landskab ved hjælp af programmet 3D Field: OVERFØRSEL AF DATA TIL PROGRAMMET 3D FIELD: Start programmet 3D Field Klik på Import GPS data i File-menuen øverst til venstre Find de gps-data (som vi tidligere har downloaded fra GPS en med programmet MapSource (garmin-mapsource-files) ET HØJDEKORT KAN TEGNES NU SÅLEDES: I menuen til venstre: Højreklik på Boundary og vælg Calculate from points Dobbeltklik på Color fill contours under Map List i menuen til venstre (Vælg Color scale i hovedmenu øverst sørg for flueben ved visible) Klik pil ned ud for Color Scale og vælg en passende farvepalet prøv dig frem. Højreklik på Points markers og sæt flueben ved Invisible if inactive Når du har et flot højdekort klikker du på Save image ikonen i hovedmenuen og gemmer billedet under et passende navn. (+ indsæt dette i din rapport)

27 27 OG SÅDAN TEGNER DU EN 3D-MODEL: (kan udelades) Klik på 3D ikonen i menuen øverst Åben Format i menuen til venstre (dobbeltklik eller højreklik og åben) Sæt flueben, som vist til højre på figuren Juster også på Scale, så figuren passer i viduet Juster Stretch, så overhøjdningen på figuren passer dig. Prøv at fjerne flueben ved Color fill nogen synes bedre om denne udgave, Prøv at dreje figuren xyz-værdier for oven i menu eller ved at dreje på figuren med musen Når du har en flot model klikker på Save image ikonen i hovedmenuen og gemmer dette under et passende navn.

28 28 Opgave 6. Jordbundsundersøgelse 1 jordens sammensætning og oprindelse. (jordprøve(r) fra Staunings Ø suppleret med jordprøve(r) taget længere inde i landet) I. Baggrund og formål med jordbundsundersøgelse 1 Jordbundsundersøgelser går ud på at undersøge og beskrive en række karakteristika og egenskaber for de øverste jordlag. I jordbundsundersøgelse 1 har vi fokus på at undersøge hvordan jorden er dannet. Dette forsøger vi at fastslå ud fra en undersøgelse af jordens sammensætning. Derfor tages jordprøver, som tages med hjem til nærmere undersøgelse. En del af undersøgelsen søndag består af en sigteanalyse. Ved at sigte en jordprøve gennem et sigtesæt med forskellige sigter med forskellige huldiametre, kan vi finde kornstørrelsesfordelingen for jordprøven. Denne fordeling på kornstørrelser kan vise noget om hvorledes jordbundsmaterialet er aflejret og herigennem også noget om dets oprindelse. Også jordens sammensætning og bestanddele i øvrigt undersøges. Resultaterne af undersøgelserne skal således, sammen med de indledende kortanalyser fredag aften (jf. journalopgave 1) bidrage til at klarlægge hvorledes Stavning Ø og Køge bugt landskabet i øvrigt er dannet. II. Teori Om jords sammensætning, kornstørrelse, sortering, mv.: Figuren her viser et eksempel på en jords bestanddele. Sammensætningen varierer for forskellige jordbundstyper. Ligeledes varierer vandindholdet for den enkelte jordtype. Jordens uorganiske eller mineralske bestanddele stammer fra nedbrudte bjerge, vulkanske udbrudsprodukter og sedimenter. Bjerge forvitres og eroderes hele tiden med større eller mindre hastighed. Nedbrudmaterialerne vil blive transporteret af is, vand eller vind for så senere at blive aflejret igen på et nyt sted. Sådan er størstedelen af de danske jordbundmaterialer dannet. Materialetransportprocesserne i naturen sorterer og aflejrer materialerne, som det transporter, forskelligt. Vind kan fx kun kan transportere forholdsvis fint materiale. Vand kan afhængig af strømhastigheden også transportere grovere materialer (Se også Bilag3: Vandets evne til at transportere forskellige kornstørrelser, s.48). Is kan transportere nærmest alle størrelser, men vil typisk aflejre materiale, som den har transporteret, usorteret. Derimod vil materiale aflejret af vand og vind typisk være sorteret i ensartede kornstørrelser. Fordelingen på de forskellige kornstørrelser vil således vise noget om materialets aflejringsmåde og eventuel dets oprindelse.

29 29 Kornstørrelserne beskrives med navnene: ler, silt, sand, grus, sten og blokke. Disse benævnelser siger det ikke noget om det mineralske (kemiske) indhold. LER: op til mm SILT: mm SAND: mm GRUS: 2 20 mm STEN: mm BLOKKE: 200 mm og derover III Fremgangsmåde - A) Udtagning af prøver: [lørdag på Stauning Ø ] Udgangspunktet for undersøgelserne er, at man graver et jordbundsprofil frem af den pågældende jord. Dvs. man graver et firkantet hul et godt stykke ned, og det herved fremkomne profil danner grundlag for undersøgelse og beskrivelse, samt for udtagning af prøver, som nærmere analyseres hjemme i geografilaboratoriet. Vi tager en prøve fra klitområdet og en fra stranden. Ved standen kan vi nok tillade os at grave et mindre hul, hvis vi tildækker efter os igen. I klitområdet må vi naturligvis ikke grave og forstyrre unødigt, så her nøjes vi med nænsomt at tage en prøve. Prøvematerialet puttes i plastikposer (husk at skrive stedet, hvor prøven er taget på posen) og tages med hjem til skolen for videre undersøgelse. 1. Udstyr: Spade og graveske og fryseposer til prøver, papir, blyant, evt. kamera 2. & Instruks: 3. Jordprøve: Grav et hul på ca. 30 cm x 30 cm og med den dybde på ca cm. således at hullet er kommet ned under det øverste lag, som tidligere kan være gravet op eller pløjet op. Herfra udtages prøven. Noter i hvilken dybde den er taget. Størrelsen af prøven til sigteundersøgesen skal svare til ca. 1 fyldt kaffekrus. Kom prøvematerialet i plasticpose og sørg for at skrive sted og andre relevante oplysninger på posen. Prøvematerialet skal med til skolen til nærmere undersøgelse søndag. 4. Sten? Undersøg jordoverfladen i og omkring profilet for sten (dvs. større end 20 mm). Indsaml og hjembring også disse. ( I felten plus hjemme på skolen søndag: Beskriv (evt. fotografer) stenene. Er stenene afrundede og glatte eller er de kantede med nyere brudflader? Kom evt. med en typebetegnelse for stenene (flint, granit, sandsten e.l.). Kom med en hypotese eller ide til hvordan stenene er kommet frem til området og hvordan de har fået den overflade beskaffenhed som de har. 5. Sørg for omhyggeligt at dække jorden til igen, således at den fremtræder uforstyrret efter prøveudtagningen. 6. Videre undersøgelse, opmåling og beskrivelse af profilet foretages først i forbindelse med opgave 7 (se denne). I ØVRIGT KAN PRØVEINDSAMLINGEN TIL OPGAVE 6 MED FORDEL KOMBINERES MED OPGAVE 7 (Se denne) - Supplerende jordbundsprøver

30 30 Af tids- og transportmæssige årsager kan vi ikke om lørdagen nå at undersøge og tage jordprøver længere inde i landet. Her har vi så snydt og på forhånd taget nogle prøver, som vi har hjembragt til skolen til brug for videre undersøgelser om søndagen, hvor der sammenlignes med jordprøverne fra Stauning Ø. B) Opfølgende undersøgelser [i laboratoriet om søndagen] Udstyr og femgangsmåde: Udstyr: Sigtesæt med sigter med forskellige huldiametre, vægt, tørret jordbundsprøve, blød børste til at få al materialet ud af sigterne, varmeskab/ovn til at tørre jordprøverne. Vægt. Stereolup. Stenguide. Fremgangsmåde: g jordprøve tørres i mikrobølgeovn. Tørringen foregår i glas. Og undervejs omrøres i prøven og duggen tørres af glassets sider. 2. Afvej den tørre jordprøve præcis og noter massen. Undgå at der kommer større sten med til sigtningen. 3. Hvis større sten i prøven tages disse fra og undersøges særskilt noter under andre iagttagelser i resultatskemaet, tag evt. også billede af disse og indsæt )) 4. Undersøg sigtesættet: Er det samlet i den rigtige rækkefølge? Er bunden sat i? 5. Kom jordprøven på den øverste grove sigte og læg låg på, hold sammen om sigtesættet og håndryst sættet (op og ned) i ca. 5 minutter. 6. Tag nu forsigtigt materialet fra de forskellige sigter ud til afvejning. Sørg for med den bløde børste at al materialet kommer med. Afvej hver kornstørrelse for sig. Noter masserne for de forskellige fraktioner i et skema og summer op og udregn den procentiske andel. Resultatskema - de udfyldte skemaer indsættes i resultatafsnittet nedenfor) Prøve taget: Masse af tørret prøve før sigtning (g): Sigtestørrelse (mm) ,0 0,9 0,6 0,4 0,2 0,125 bund Kornstørrelser (mm) Masse (g) Andel (%) Andre Iagttagelser (stereolup) 2,0 2,0-0,9 0,9-0,6 0,6-0,4 0,4-0,2 0,2-0,125 0,125 Alle sum 1-7 Fund af sten i (forbindelse med) prøven 7. Lav i regneark på pc (eller på ternet papir & indscan) en afbildning af kornstørrelsesfordelingen i et søjlediagram. På x-aksen afbildes de forskellige

31 31 kornstørrelsesklasser og på y-aksen afbildes indholdsprocenten (indsæt de færdige søjlediagrammer i resultatafsnittet nedenfor) 8. Undersøg nogle af fraktionerne i stereoluppen noter evt. kort under andre iagttagelser i resultatskemaet. 9. Undersøg eventuel sten mv. i eller i forbindelse med prøven fundne. Beskriv (og evt. fotografer) stenene. Er stenene afrundede og glatte eller er de kantede med nyere brudflader? Kom evt. med en typebetegnelse for stenene (flint, granit, sandsten e.l.). Kom med en hypotese eller ide til hvordan stenene er kommet frem til området og hvordan de har fået den overflade-beskaffenhed som de har. [Pkt gentages for hver af prøverne] IV. Resultater, fortolkninger og konklusioner A. Sigtenalyserne mm: Resultater Prøve 1: [skriv hvor den er taget]. [udfyldt resultatskema indsættes her]. [tilhørende søjlediagram indsættes her] Prøve 2: [skriv hvor den er taget]. [udfyldt resultatskema indsættes her]. [tilhørende søjlediagram indsættes er] Fortolkning: Hvad viser resultaterne (%-fordeling og søjlediagram) om kornstørrelsessammensætningen og sorteringsgrad? Hvilken af prøverne er mest sorteret af naturens kræfter? Opstil din egen fortolkning for, hvorledes jordbundsmaterialerne oprindeligt er aflejret af naturens kræfter?. her skriver I jeres fortolkning af jeres sigteundersøgelserne mm., herunder svar disse 3 spørgsmål B. Sten i eller i forbindelse med prøverne Foto og kort beskrivelse af stenene (Beskriv udseendet af stenene: Er de afrundede og glatte? eller er de kantede med nyere brudflader? Kom evt. med en typebetegnelse for stenene (flint, granit, sandsten e.l.).) (indsæt og skriv her) Hypoteser og fortolkninger (Hvordan har de fået den overfladebeskaffenhed som de har? & Kom med et bud på hvor stenene stammer fra, og hvordan stenene er kommet frem til området ). (skriv her) C. Sammenfattende om Køgebugt landskabets elementer og tilblivelse

32 32 Ud fra vores jordbundsundersøgelserne og kortanalysen i opgave 1, hvad kan vi så sige om Køge bugt landskabets elementer og deres tilblivelse?. Skriv ca. 10 linjer herom V. Fejl, mangler og forslag til forbedringer..

33 33 Opgave 7 Jordbundsundersøgelse 2 Vandets bevægelse gennem forskellige jordbundstyper (jordprøve(r) fra Staunings Ø suppleret med jordprøve(r) taget længere inde i landet) I. Baggrund og formål med jordbundsundersøgelser Jordbundsundersøgelser går ud på at undersøge og beskrive en række karakteristika og egenskaber for de øverste jordlag. Formålene hermed er bl.a. at - at undersøge, hvordan den pågældende jordbund er dannet (se jordbundsundersøgelse 1) - at undersøge, hvorledes tiden og de processer, der foregår i naturen har indflydelse på de øverste jordlag (jf. om jordbundsprofilundersøgelse nedenfor) - at kunne sige noget om betingelserne for plantevæksten, for dyrkningsbetingelser og for dyrelivet i jordbundslaget (jf. om undersøgelserne nedenfor) - at undersøge jordens permeabilitet II. Teori Om jordbundsudvikling: Se også teoriafsnittet i opgave 6. Jordbundsudviklingen sker som et samspil mellem en række faktorer. Se figuren. Om porøsitet og permeabilitet Jordens porøsitet angiver hvor kompakt jorden eller aflejringen er. Den angives i %, som fortæller hvor stor en andel hulrummene eller porerummene udgør af det samlede volumen. Størrelsen er bl.a. afhængig af jordens sorteringsgrad. En velsorteret jord vil således have en højere porøsitet end en dårlig sorteret jord. Jordens permeabilitet (gennemstrømmelighed) angiver hvor godt eller dårlig en væske eller gas kan bevæge sig gennem denne. Permeabiliteten er også afhængig af jordens sorteringsgrad (som er

34 34 bestemt ved opgave 6). En velsorteret jord vil således - alt andet lige - have en større permeabilitet end en dårligere sorteret jord. Flere forhold har indflydelse på jordens permeabilitet, bl.a. hvilken kornstørrelse, den består af, og hvor sammenpresset eller sammenstampet, den er. Velsorteret og meget finkornet, fx ler Høj porøsitet Lav permeabilitet Dårligt sorteret, fx mange morænejorde Lav porøsitet Lav permeabilitet Velsorteret, fx grus og sand Høj porøsitet Høj permeabilitet Figuren viser hvordan en jord eller aflejrings porøsitet og permeabilitet afhænger af sorteringsgrad og kornstørrelse. [efter Olie og Gasportalen ] Se også: III. Fremgangsmåde: A. Jordbundsprofil og udtagning af prøver: [lørdag på Stauning Ø] Udgangspunktet for undersøgelserne er, at man graver et jordbundsprofil frem af den pågældende jord. Dvs. man graver et firkantet hul et godt stykke ned, og det herved fremkomne profil danner grundlag for undersøgelse og beskrivelse, samt for udtagning af prøver, som nærmere analyseres hjemme i geografilaboratoriet (se box om udstyr og instruks nedenfor) 1. Udstyr: Spade, målebånd, fryseposer til prøver, papir, blyant, evt. kamera 2. & Instruks: Find et plant sted til at grave hullet til undersøgelsen. Evt. kan hullet laves i kanten af en af markerne, således at landmandens afgrøde ikke ødelægges. 3. Grav et hul på ca. 30 cm x 30 cm og med den dybde på ca cm, således at hullet er kommet ned under det øverste lag, som tidligere kan være gravet op eller pløjet op.

Satellitter og kortlægning fra rummet

Satellitter og kortlægning fra rummet Satellitter og kortlægning fra rummet Et materiale til undervisning i Geovidenskab A Philip Jakobsen, 2014 Spørgsmål og forslag til forbedringer sendes til: pj@sg.dk 1 Indhold Indledning... 3 Måling på

Læs mere

Danmarks jordbund. passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale

Danmarks jordbund. passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale Danmarks jordbund passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale om jordforurening Videncenter for jordforurening og geografilærerforeningen for gymnasiet og hf BIRGIT SANDERMANN JUSTESEN LARS

Læs mere

Forskningsbaseret feltarbejde -Kompendium 2: Geologi

Forskningsbaseret feltarbejde -Kompendium 2: Geologi Forskningsbaseret feltarbejde -Kompendium 2: Geologi Lavet i 2013 af: Søren Nielsen Htx/GU Sisimiut Intro I 2009 udkom bogen Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland, som var en tiltrængt nationalt/lokalt

Læs mere

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN TIL LÆREREN Natur/teknik i begynderundervisningen Faget natur/teknik er et oplagt udgangspunkt for arbejdet med eleverne i indskolingen. Faget er praktisk eksperimentelt og tager sit udgangspunkt i konkrete

Læs mere

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf.

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. Omega EMS Manual - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. +45 7026 3606 Omega Web-bruger Manual Omega web-administrator Indhold 1 INTRODUKTION

Læs mere

Laboratoriekursus 2014

Laboratoriekursus 2014 Laboratoriekursus 2014 Øvelsesvejledninger Biologi B VUC Århus, Bülowsgade 68, 8000 Århus C På kursusdagene kan du få fat på os på telefon 87322478 Indholdfortegnelse: Velkomstbrev (læses grundigt) side

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Bæredygtig udvikling. Sussanne Blegaa Niels Hartling Henry Nørgaard

Bæredygtig udvikling. Sussanne Blegaa Niels Hartling Henry Nørgaard Bæredygtig udvikling af Sussanne Blegaa Niels Hartling Henry Nørgaard 1 Bæredygtig udvikling Indholdsfortegnelse Forord BÆREDYGTIG UDVIKLING Agenda 21 Indikatorer FODSPOR Det økologiske fodspor Dit eget

Læs mere

Kompendium i Naturvidenskabeligt Grundforløb

Kompendium i Naturvidenskabeligt Grundforløb Kompendium i Naturvidenskabeligt Grundforløb Egå Gymnasium 2007 NV Forløb 3 Lys og farver Navn: Klasse: Egå Gymnasium 2007 side 2 af 46 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 NV Forløb 3: Indledning

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

Excel 2007 Grundlæggende

Excel 2007 Grundlæggende Excel 2007 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Excel 2003 Grundlæggende

Excel 2003 Grundlæggende Excel 2003 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6 Naturvidenskabeligt grundforløb - Stx Vejledning / Råd og vink Gymnasieafdelingen 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm DESIGN-PARTNER VEJLEDNING af Vivian Høxbro og Jubbe Netterstrøm FORORD 29. april 2014 Design-Partner er udviklet med specielt henblik på den professionelle strikdesigner. Ved hjælp af Design-Partner er

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft Power Point 2010 August 2011 Microsoft PowerPoint 2010 Side 2 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft PowerPoint 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse...

Læs mere

MobilGIS til natur- og arealforvaltere Foranalyse af behov og teknik

MobilGIS til natur- og arealforvaltere Foranalyse af behov og teknik MobilGIS til natur- og arealforvaltere Foranalyse af behov og teknik MTM master i geoinformationsmanagement September 2012 til januar 2013 Gruppe 1 Denne rapport omhandler en foranalyse til udvikling af

Læs mere

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? NATURFAG i skolen Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG

Læs mere

Grundskolen. Elevhæfte. Foto: Brøndby Kloakforsyning. Lokal anvendelse af regnvand i fremtidens bymiljø. Elevhæfte

Grundskolen. Elevhæfte. Foto: Brøndby Kloakforsyning. Lokal anvendelse af regnvand i fremtidens bymiljø. Elevhæfte Foto: Brøndby Kloakforsyning Lokal anvendelse af regnvand i fremtidens bymiljø SIDE 0 Indholdsfortegnelse Side Emne 1 Indholdsfortegnelse 2 Læsevejledning 3 Introduktion 3 - Indledning 3 - Diskussion:

Læs mere

GEOS GRUNDBOG C NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL

GEOS GRUNDBOG C NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL GEOS GRUNDBOG C NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL Indhold KAPITEL 1 Den blå planet 6 Vand betingelsen for liv 8 Vand på Jorden 14 Vand som landskabsformer 20 Vand og levevilkår 27 Cafe Geos: Salt i

Læs mere

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 VELKOMMEN PÅ KURSUS Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker på at underviseren

Læs mere

Tektonik og hotspots. Fotos ved Karsten Duus og billeder hentet på Internettet. Fotos og figurer kan ses i stort format på www.duus.

Tektonik og hotspots. Fotos ved Karsten Duus og billeder hentet på Internettet. Fotos og figurer kan ses i stort format på www.duus. Islands (makro)geologi - en introduktion En sammenfatning af gængse geologiske begreber og personlige iagttagelser - med oplæg til debat, også vedr. den danske istids-diskussion. Karsten Duus Tektonik

Læs mere

Undervisningsvejledning for teknikfag A, natur og miljø

Undervisningsvejledning for teknikfag A, natur og miljø Undervisningsvejledning for teknikfag A, natur og miljø Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentar til læreplanens enkelte punkter. Citater fra læreplanen er anført i kursiv. Det er vejledningens

Læs mere

FYSIKØVELSER Fysik B 2015/2016

FYSIKØVELSER Fysik B 2015/2016 NAVN: Horsens d. 23. september 2015 FYSIKØVELSER Fysik B 2015/2016 I. Naturvidenskabelige rapporter... 1 II. Sikkerhed i laboratoriet... 3 III. Databehandling på computer med FPro... 4 IV. Usikkerhedsberegning...

Læs mere

www.matematiksider.dk/perspektiv_down.html

www.matematiksider.dk/perspektiv_down.html Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Centralprojektionsmodellen... 5 3. Kort om rumgeometri... 8 4. Rummet og den perspektiviske plan... 12 5. Den perspektiviske afbildning... 14 6. Perspektivets

Læs mere

NV2: Salt og saltvand

NV2: Salt og saltvand NV2: Salt og saltvand Modulfordeling 1b Modul Fag /lokale Delemne Materiale (*) Eksperimentelt 24/9 3.modul 27/9 2.modul 28/9 3.modul + 4.modul 1/10 3.modul 4/10 1.modul + 2.modul 11/10 1.modul 11/10 2.modul

Læs mere

Titel: Kombineret GNSS - GLONASS s indflydelse på præcisionen. Tema: Faglig og professionel udvikling. Synopsis:

Titel: Kombineret GNSS - GLONASS s indflydelse på præcisionen. Tema: Faglig og professionel udvikling. Synopsis: Titel: Kombineret GNSS - GLONASS s indflydelse på præcisionen Tema: Faglig og professionel udvikling Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Fibigerstræde 11-13 9220 Aalborg Øst

Læs mere