Forslag til Helhedsplan for placering af specialtilbud på skoleområdet November 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Helhedsplan for placering af specialtilbud på skoleområdet November 2008"

Transkript

1 Helhedsplan for placering af specialtilbud på skoleområdet november 2008 Forslag til Helhedsplan for placering af specialtilbud på skoleområdet November 2008 Indhold: Overordnede overvejelser side 2 Visuelt overblik over Greve kommunes tilbudsvifte på specialområdet.side 6 Oversigt over mulige løsninger og anbefalinger (sammenfatning).side 7 Bilagsmateriale side 12

2 2 Overordnede overvejelser Børne- og Ungeudvalget besluttede den 4. juni 2008, at der skal fremlægges en fremadrettet helhedsplan for placering af kommunens specialtilbud på skoleområdet. Forslaget er nu udarbejdet med henblik på efterfølgende høring i alle skolebestyrelser og andre relevante fora. Udfordringer på specialundervisningsområdet Dette forslag til helhedsplan skal ses i sammenhæng med de udfordringer Greve kommune skal håndtere i forbindelse med kommunalreformen. Greve kommune har nu det fulde ansvar for det, der i kommunalreformen kaldes forsyningsforpligtelsen dvs. ansvar for at sikre, at der er et tilstrækkeligt antal specialtilbud til de børn, der har brug for det. Kommunen har ligeledes ansvar for den faglige bæredygtighed i specialtilbuddene dvs. at der ikke bare er et tilbud, men at der også er tilstrækkelig god kvalitet i de tilbud, der etableres til børnene. I OK projektet (Organisation og kvalitetsudvikling af indsatsen til børn, unge og familier i vanskeligheder) er der udarbejdet retningslinier for, hvordan den faglige bæredygtighed i kommunens specialtilbud sikres. Der er udarbejdet retningslinier for visitation, sammenhæng mellem skole- og fritidstilbud, evaluering og dokumentation samt dannelse af netværk mellem specialtilbud. Disse retningslinier arbejdes der på at implementere i dagligdagen. Dette forslag til helhedsplan vedr. placering af specialtilbud skal sikre forsyningsforpligtelsen. Helhedsplanens forudsætninger Administrationen har vurderet mulige løsninger på det samlede område. Udgangspunktet er de overvejelser og anbefalinger, der er arbejdet med i OK projektet set i sammenhæng med kommunens overordnede pædagogiske strategi for specialundervisningen, det samlede forventede børnetal på skoleområdet og skolernes pladskapacitet. Helhedsplanen inddrager flg. perspektiver/ overvejelser i vurderingerne: Faglige / pædagogiske overvejelser. Fysiske / bygningsmæssige overvejelser. Økonomiske overvejelser. Sammenhæng med børneprognosen på specialområdet. Sammenhæng med børneprognosen for almenområdet. På specialområdet er der arbejdet med den forudsætning, at specialklasserne og Ungdomsklasserne skal forblive på hhv. Gersagerskolen og Hedelyskolen. På almenområdet er helhedsplanen udarbejdet ud fra flg. forudsætninger: Skolestrukturen som den er pt. Forsøg på optimal udnyttelse af eksisterende lokalekapacitet Elevtalsprognosen fra maj 2008 Helhedsplanen indeholder: A) Et overblik over mulige løsninger og administrationens anbefalinger i forhold til placering af alle specialtilbud på skoleområdet. B) Et bilagsmateriale, der beskriver de overvejelser, der ligger til grund for anbefalingerne. 2

3 3 Overordnede anbefalinger Overordnet anbefaler administrationen, at kommunens specialtilbud så vidt muligt ligger på almindelige skoler i tilknytning til almindelige børnegrupper på samme alder men med fysiske rammer, der giver mulighed for afskærmning og særlig tilrettelagt pædagogik i mindre grupper. Overordnet anbefaler administrationen endvidere, at kommunen organiserer specialtilbuddene på skoleområdet i større enheder. Det er administrationens opfattelse, at de større enheder giver: Mulighed for inklusion den fysiske placering tæt på almenmiljøet giver mulighed for inklusion i fællesskabet på en skole samt inklusion af enkeltelever i fag og situationer, hvor det vurderes at være til glæde og gavn for børnenes udvikling Mulighed for at udvikle et kvalificeret fagligt miljø, der ikke er så sårbart i forhold til sygdom, jobskifte m.v. Mulighed for at skabe større fleksibilitet i forhold til gruppeorganisering, så der kan håndteres flere forskelligartede behov for støtte i tilbuddet Mulighed for, at der kan skabes rum for økonomisk effektivisering. Mulighed for at tilpasse kapaciteten hvis der f.eks. indføres en ændret ressourcetildelingsmodel eller sker andre uforudsete ændringer i efterspørgselsmønstret. Organiseringen giver den begrænsning, at forældre ikke har mulighed for at vælge blandt forskellige centrale tilbud målrettet samme målgruppe indenfor kommunen. Overordnet anbefales det endvidere, at der i visitationen til et specialtilbud samtidig tages stilling til støttebehovet i fritiden. Pasningsgarantien på SFO området gælder også børn med særlige behov og det er derfor nødvendigt, at der til kommunens specialtilbud tilknyttes muligheden for særlig støtte i SFO / klubregi såfremt det vurderes, at der er behov for det. Dette forhold skal tænkes ind i overvejelserne omkring pladskapacitet, økonomi m.v. Overordnet børneprognose for almen- og specialområdet Til brug for vurderingen af sammenhængen mellem de antal pladser, der er brug for på specialområdet og pladskapaciteten på skolerne, tages udgangspunkt i børneprognosen på hhv. special- og almenområdet. Prognosen på specialområdet er beregnet ud fra efterspørgselsmønstret de sidste 5 år samt forventninger til andre kommuners interesse i at købe pladser. Det samlede børnetal forventes i kommende 7 år at falde med ca. 7 %. Der er taget udgangspunkt i, at behovet for kapacitet på specialområdet også nedskrives med 7 %. Prognosen på specialområdet skal tages med forbehold idet mange faktorer kan påvirke udviklingen i behovet for pladser. Det gælder: Skolernes udvikling ift. at kunne inkludere børn med særlige behov / børn i vanskeligheder. Andre kommuners efterspørgsel efter pladser i Greve Kommune. Udvikling af udbud af pladser i andre kommuner. Takstudviklingen sammenholdt med kvalitetsudviklingen for egne og andres tilbud til samme målgruppe. Antal fødte børn med funktionsnedsættelser. Forældrevalg. Evt. indførelse af ændret ressourcetildelingsmodel/ incitamentstruktur Evt. tilgang af private udbydere af tilbud til børn med særlige behov. Specialområdet I følgende tabel ses en grafisk fremstilling af den forventede udvikling for specialklasseelever. Der er tale om alle de 3

4 4 specialtilbud, der er i kommunen. Greve elevtal og udenbys elevtal Greve - elevtalsudvikling spec.kl / / / / / / /15 skoleår Specialelever Greve-børn Specialelever udenbys samlet elevtal elevtal i alt Som det fremgår af tabellen vil der være en stigning i elevtallet frem mod 2014/15 1. Årsagen hertil skal findes i tilgangen af elever med kontaktvanskeligheder, hvor der aktuelt er 34 børn. Dette antal vil på sigt stige til ca. 65 børn. Endvidere vil der ske en stigning af børn med opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder fra nuværende 13 børn til ca. 30 børn på sigt. Efter kommunalreformen i 2007 har det været kommunens strategi at visitere børn indenfor disse målgrupper til tilbud i Greve Kommune frem for at sende børnene i tilbud udenfor kommunen. Dette forhold samt en generel stigning i perioden på dette område, har medført et øget behov for etablering af specialtilbud på sigt i Greve Kommune. Figuren viser endvidere, at vi i dag har 26 udenbys børn. Dette tal forventes at ville falde i takt med at børnene forlader skolen og skal i ungdomsuddannelse. Det vil dog stadig skulle regnes med en elevgruppe på ca. 10 udenbys børn på sigt. Disse børn tilhører netop de to ovennævnte grupper, der har generel stigning. Almenområdet Følgende tabel viser en oversigt over den forventede udvikling i det samlede elevtal og antal klasser på skoleområdet. Der forventes et fald på 18 klasser på det samlede skoleområde i perioden frem til 2014/ Som det vil fremgå af helhedsplanen, vil dette fald ligge spredt over alle 12 skoler og ikke nødvendigvis på de skoler, hvor der i dag er brug for at øge pladskapaciteten i forhold til behovet for pladser på specialområdet. 1 I denne graf er der indlagt en generel elevnedgang på ca. 7 %, som svarer til elevnedgangen i for normalområdet i perioden. 4

5 5 antal elever Kommune elev- og klasseudvikling / / / /14 skoleår antal klasser elever antal kl. Forslag til ændringer I helhedsplanen foreslås ændringer vedr. placering af: 1. Børn med generelle indlæringsvanskeligheder som nu er placeret på Bugtskolen og Damagergrupperne 2. Børn med kontaktvanskeligheder som nu er placeret i Strandgrupperne og i Tjørnelygrupperne. 3. Børn med specifikke opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder som nu er placeret i Karlslundegrupperne. 4. Børn i sociale- og følelsesmæssige vanskeligheder som nu er placeret i Blæksprutterne Pladskapaciteten på Hundigeskolen Det fremgår af overvejelserne, at det er en stor udfordring at få de forskellige perspektiver til at gå op i en højere enhed bl.a. pga. vanskeligheder med pladskapaciteten på de skoler, der ønskes anvendt til specialtilbuddene. På Hundigeskolen er der så meget ledig pladskapacitet, at det ville løse vanskelighederne at samle en meget stor del af kommunens specialtilbud på denne matrikel. Denne overvejelse er ikke taget i betragtning i helhedsplanen. En samling af Greve kommunes børn med særlige behov på Hundigeskolen uden kontakt til jævnaldrende børn i almenmiljøet vil være i direkte modstrid med værdigrundlaget i kommunens Børne- og ungepolitik og i intentionerne i kommunalreformen hvor én af målsætningerne er at skabe sammenhæng mellem almen- og specialområdet. På følgende side vises en oversigt over Greve kommunes sammenhængende tilbudsvifte på specialområdet. 5

6 Helhedsplan for placering af specialtilbud på skoleområdet november 2008 Sammenhængende tilbudsvifte Dagtilbud- Skoletilbud Fritidstilbud Specialområdet Tilbud udenfor kommunen Dagtilbud Vasebæk Skoletilbud Specialskoler/Dagbehandling Fritidstilbud SFO- Klubtilbud I II Børn med generelle indlæringsvanskeligheder Børn med gennemgribende udviklingsvanskeligheder Børn med specifikke opmærksomheds- og koncentrationsvanskelig heder Gruppe Blåbærhaven Grupper Noahs Ark herunder børn med bevægevanskeligheder Specialklasser Gersagerskolen Ungdomsklasser Hedelyskolen Specialklasser Damagerskolen Bugtskolen Specialklasser Strandskolen Specialklasser Karlslunde skole Specialklasser Tjørnelyskolen Mini SFO Klub/Åsager Helhedsstilbud Helhedsstilbud Helhedsstilbud III Børn med tale-hørelæsevanskeligheder Grupper Sandrøjel Sproggruppen Taleklasser Holmeagerskolen Ordblindecentret Hedelyskolen Mini SFO IV Børn i sociale- og følelsesmæssige vanskeligheder Gruppe Tejstgården Ressourcepædagoger Blæksprutterne Familiehusenes skole Kirkemosegård Noten Individuelt tildelt støtte til enkeltinkluderede børn Almenområdet 0-6 år - skole- SFO - Klub - Fritid Gruppe Mosede klub

7 Oversigt over mulige løsninger og anbefalinger 7 Målgruppe / Antal børn Aktuelle tal Forventet pladsforbrug Børn med generelle indlæringsvanskeligheder Der er aktuelt 122 børn indenfor denne målgruppe heraf 106 børn fra Greve kommune og 16 børn fra andre kommuner. Såfremt andre kommuner vælger selv at oprette tilbud fremover vil der på sigt være behov for tilbud til i alt ca. 110 børn. Aktuel placering Greve kommune har aktuelt fire tilbud målrettet denne børnegruppe. Specialklasserne 0-6 klasse Antal børn: 32 Placering: Gersagerskolen Ungdomsklasserne Antal børn: 39 Placering: Hedelyskolen. Anbefaling vedr. fremtidig placering Byrådet har besluttet, at det skal undersøges, om der er muligheder for at placere Bugtskolen på enten Gersagerskolen eller Hundigeskolen. Bugtskolen og Damagergruppernes målgruppe har begge børn med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder og har i dag i alt 51 børn heraf 16 børn fra andre kommuner. Det forventes, at andre kommuner fremover vil oprette tilbud i egne kommuner og derfor ikke vil bruge Greve Kommunes tilbud i samme omfang på sigt. Det betyder, at der er behov for at tilpasse pladsantallet på dette område Der er arbejdet med den forudsætning, at specialklasserne og Ungdomsklasserne skal forblive hhv. Gersagerskolen og Hedelyskolen. På denne baggrund beskrives forskellige løsninger i bilagsmaterialet. Se notat bilag side 13 Damagergrupperne Antal børn:17 ( fra andre kommuner) Placering: Damagerskolen Bugtskolen Antal børn: 34 ( fra andre kommuner) Placering: Selvstændig specialskole Administrationen anbefaler : Bugtskolen placeres på Gersagerskolen. Bugtskolen indgår i et tæt samarbejde med Specialklasserne således, at fordelene ved at have en større enhed beliggende på én skole samlet kan opnås. Damagergrupperne forbliver på Damagerskolen indtil videre. Der visiteres ikke nye børn til Damagergrupperne. Damagergrupperne indgår på sigt i den større enhed beliggende på Gersagerskolen. Flytningen gennemføres, når det kan ske mest optimalt i forhold til udnyttelse af pladskapaciteten. Børne- og Ungeudvalget træffer beslutning herom inden flytning gennemføres. Økonomiske konsekvenser: Se Administrationens sag vedr. flytning af Bugtskolen. Herudover skal afsættes flytteomkostninger til evt. flytning af Damagergrupperne ialt kr

8 II Børn med kontaktvanskeligheder (gennemgribende udviklingsforstyrrelser) Der er aktuelt 34 børn heraf 31 børn fra Greve kommune og 3 børn fra andre kommuner. Der er på sigt behov for tilbud til 65 børn. Se notat bilag side 24. Greve kommune har aktuelt to tilbud til denne målgruppe: Strandgrupperne Antal børn: 21 ( fra andre kommuner) Placering: Strandskolen Tjørnelygrupperne Antal børn: 13 (12+ 1 fra anden kommune) Placering: Tjørnelyskolen Specialundervisning af børn med kontaktvanskeligheder i Greve Kommune er hidtil foregået på Strandskolen samt på specialskoler i Roskilde og Køge Kommuner (tidligere amtslige specialundervisningstilbud). Tendensen i Greve kommune og på landsplan er, at gruppen af børn med kontaktvanskeligheder, der har brug for et særligt tilbud, er stigende. Efter kommunalreformen i 2007 har det været kommunens strategi at visitere børn indenfor denne målgruppe til kvalificerede tilbud i Greve kommune frem for at sende børnene i tilbud udenfor kommunen. Det forhold samt den generelle stigning på området, medfører et behov for etablering af tilbud til et stigende antal børn i Greve kommune. I skoleåret 2008/ 2009 er der oprettet specialtilbud til 13 børn på Tjørnelygrupperne som en midlertidig løsning, indtil der er vedtaget en samlet struktur for placering af specialundervisningstilbuddene. Strandgrupperne og Tjørnelygrupperne har tilsammen 34 børn heraf 3 børn fra andre kommuner. Det forventes, at andre kommuner fortsat er interesseret i at købe pladser, såfremt vi kan skabe kvalificerede tilbud til denne målgruppe. Det forventes ligeledes, at der på sigt er brug for ca. 65 børn til denne målgruppe. På denne baggrund beskrives forskellige løsninger i bilagsmaterialet: Administrationen anbefaler: Tjørnelyskolen ombygges, så der på sigt kan skabes tilbud til 65 børn/ unge. Børnene på Strandskolen bliver gående dér indtil videre. Alle nyvisiteringer foregår til Tjørnelyskolen. Flytningen gennemføres når det kan ske mest optimalt i forhold til udnyttelse af pladskapaciteten. Børne- og Ungeudvalget træffer beslutning herom inden flytning gennemføres. Økonomiske konsekvenser: Hvis der udvides successivt på Tjørnelyskolen og elevprognosen holder, skal der ikke udbygges fra / 15. Efter 2014/15 må der gøres status og tages stilling til de kommende år på baggrund af nye prognoser. Specialklasserækken på Tjørnelyskolen udvides successivt over de næste 5 år. Til i alt 49 elever. I forbindelse med den løbende udvidelse må beregnes en udgift på ca kr. til lokaletilpasning pr. gruppe /klasselokale (inkl. inventar, IT installationer og flytteomkostninger) i alt iflg. prognosen 5 lokaler. Pris kr. fordelt over perioden indtil 2014/

9 III Børn med opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder: Der er aktuelt 13 børn heraf 6 børn fra Greve kommune og 7 fra andre kommuner. Der er på sigt behov for tilbud til 32 børn. Se notat bilag side 28. Greve kommune har aktuelt ét tilbud til denne målgruppe: Karlslundegrupperne Antal børn : 13 ( 6 +7 fra andre kommuner) Placering: Karlslundeskolen Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har på et fællesmøde 29. november 2007 truffet en principiel beslutning om, at der etableres et pensionistcenter i Karlslundeområdet i de lokaler, der benyttes af Karlslundegrupperne. Det betyder, at der skal findes plads til de 13 børn (heraf 7 fra andre kommuner), der går i Karlslundegrupperne fra skoleåret 2009/ På sigt forventes det, at der er behov for plads til ca. 32 børn, og at andre kommuner fortsat er interesseret i at købe pladser, såfremt vi kan skabe kvalificerede tilbud til denne målgruppe. På denne baggrund beskrives forskellige løsninger i bilagsmaterialet. Administrationen anbefaler: Karslundegrupperne placeres på Lundegårdskolen fra skoleåret 2009/10. Økonomiske konsekvenser: Administrationen og skolens ledelse har gennemgået mulighederne for en optimal placering på skolen for de 13 børn. Ved at renovere og indrette et nedlagt skolekøkken, vil det være muligt at skaffe tilstrækkelige lokaleforhold Prisen for renoveringen/ flytningen vil være ca kr. incl. inventar, IT installationer og flytteomkostninger. Udover lokalet, som inddeles i to større rum og 3 mindre, har specialtilbuddet brug for et grupperum som aflastningsrum efter behov. I forbindelse med yderligere udvidelse af denne målgruppe, vil fremtidens lokalemuligheder være afhængige af antal indskrevne børnehaveklasser på Lundegårdskolen og påtune skole idet prognosen for de to skoler viser, at børnetallet er af en størrelsesorden svarende til tre børnehaveklasser og ikke fire i de kommende år. Hvis der i fremtiden dannes tre børnehaveklasser, vil dette frigive èt lokale pr. år det ene eller det andet sted. 9 9

10 10 IV Børn med tale/sprogvanskeligheder, børn med hørevanskeligheder, børn med læsevanskeligheder: Greve kommune har aktuelt to tilbud til denne målgruppe Ingen ændringer omkring placering: Der er på sigt behov for tilbud til: Taleklasserne: Uændret Der har været henvendelser fra andre kommuner vedr. tilbud til børn der er CI opereret. Taleklasserne Antal børn: 34 Placering: Holmeagerskolen Alle børn fra Greve kommune Taleklasserne forbliver på Holmeagerskolen Det anbefales, at Taleklassernes målgruppe fremover også omfatter børn med store læsevanskeligheder, der ikke kan rummes i Ordblindecentret. eller kan tilbydes et kvalificeret tilbud på distriktsskolen. Der er på sigt muligvis behov for tilbud til færre børn afhængig af effekten af kompenserende undervisning i distrikterne. Ordblindecentret Antal børn: 20 Placering: Hedelyskolen Alle børn fra Greve kommune Ordblindecentret forbliver på Hedelyskolen 10

11 V Børn i sociale - og følelsesmæssige vanskeligheder Der er aktuelt i alt 80 børn. Det forventes at dette antal stort set vil være uændret dog formentlig 7 % mindre jf. det faldende elevtal. Se notat bilag side 32. Greve kommune har aktuelt fire tilbud til denne målgruppe: Blæksprutterne Antal børn: I alt 28 (incl. indsatser i klasserne) Hundigeskolen 6 børn Krogårdskolen 4 børn Damagerskolen 13 børn Alle børn fra Greve kommune I forbindelse med anbefalingerne i OK projektet har en projektgruppe arbejdet med at omorganisere og udvikle Blæksprutterne. Der er udarbejdet et forslag til reorganisering af Blæksprutterne I reorganiseringen anbefales det, at Blæksprutterne samles på én skole. Styregruppen peger på Damagerskolen, som i forvejen har to grupper af Blæksprutterne liggende. Dette betyder, at de to nuværende grupper (Krogårdskolens 4 børn og Hundigeskolens 6 børn = i alt 10 børn) flyttes til Damagerskolen, og at der i alt er 28 børn i Blæksprutterne. På denne baggrund foreslås flg. løsning: Administrationen anbefaler: Blæksprutterne samles i en større enhed beliggende på Damagerskolen. De to grupper på hhv. Hundigeskolen og Krogårdskolen flyttes inden årsskiftet. Økonomiske konsekvenser: Ingen.Udgifter klares indenfor Blæksprutternes rammer. 11 Familiehusenes skole: Antal børn: 15 Placering : Selvstændigt skole- / behandlingssted under døgntilbuddet Familiehusene. Alle børn fra Greve kommune Kirkemosegård: Antal børn: 22 Placering: Selvstændig skole/ behandlingssted Alle børn fra Greve kommune Noten: Antal børn: 15 Placering: Selvstændig skole under døgntilbuddet De Unges Hus 13 fra Greve kommune 11 Ingen ændringer omkring placering Ingen ændringer omkring placering I budgetnotatet er der et forslag som peger på, at det kan undersøges om der vil være en gevinst (økonomisk/fagligt) ved at sælge Notens nuværende lokaler og i stedet bygge rammen for dette skoletilbud på De Unges Hus grund i Tune.

12 12 12

13 Helhedsplan for placering af specialtilbud på skoleområdet november 2008 Bilagsmateriale I Anbefalinger vedr. børn med generelle indlæringsvanskeligheder: Bugtskolen og Damagergrupperne.. side 13 Bilag fra Administrationens sag vedr. Bugskolens flytning... side 18 II Anbefalinger vedr. børn med kontaktvanskeligheder Strandgrupperne og Tjørnelygrupperne...side 24 III Anbefalinger vedr. børn med specifikke opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder Karlslundegrupperne.side 28 IV Anbefalinger vedr. børn i sociale- og følelsesmæssige vanskeligheder Blæksprutterne...side 32

14 14 Bilag I Anbefalinger vedr. børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Greve kommunes specialtilbud på skoleområdet: Bugtskolen og Damagergrupperne, som begge er målrettet børn med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder ( tidligere amtstilbud). Specialklasserne og Ungdomsklasserne, som begge er målrettet børn med generelle indlæringsvanskeligheder ( tidligere kommunale tilbud) Baggrund: Byrådet besluttede 27 maj 2008, at der skulle udarbejdes forskellige scenarier for en flytning af Bugtskolen til enten Hundigeskolen eller Gersagerskolen samt en flytning af Ungdomsskolen fra Gersagerskolen til den fraflyttede Bugtskole i august 2008 fremlagde Ejendomscentret et forslag til denne rokade til BUU. Ejendomscentrets forslag vedlægges som bilag side 18 Flytning af Bugtskolen indgår i helhedsplanen på specialundervisningsområdet. I det følgende beskrives muligheder og begrænsninger ift. at placere Bugtskolen på enten Gersagerskolen eller Hundigeskolen set i sammenhæng med en samlet helhedsplan på specialundervisningsområdet. Der henvises til Ejendomscentrets forslag for så vidt angår de fysiske og økonomiske overvejelser. Der er arbejdet med den forudsætning, at specialklasserne og Ungdomsklasserne skal forblive hhv. Gersagerskolen og Hedelyskolen. I Overvejelse 1: Bugtskolen placeres på Gersagerskolen II Overvejelse 2: Bugtskolen placeres på Hundigeskolen III Anbefalinger IV Afledte konsekvenser I Bugtskolen placeres på Gersagerskolen: En placering af Bugtskolen på Gersagerskolen giver flg. muligheder og problemstillinger: Faglige overvejelser: Den fysiske placering åbner op for, at de af Bugtskolens børn, der kan profitere af at være tættere på almenmiljøets udfordringer fagligt og socialt - får mulighed for det via den tættere fysiske placering. Det er dog vigtigt at understrege, at den fysiske placering ikke alene medfører, at børnene inkluderes i den almindelige skoles fællesskab. Der vil efterfølgende skulle drøftes hvordan samarbejdet mellem almenmiljøet og Bugtskolen konkret kan og skal udvikle sig og hvem der bør bidrage med hvad i denne udvikling. Den fysiske placering vil give mulighed for, at Bugtskolen kan kvalificere undervisningen i de fag, der kræver veludstyrede faglokaler ved at udnytte de eksisterende muligheder på den almindelige skole. Den fysiske placering giver i højere grad mulighed for at lærere og pædagoger på Bugtskolen og lærere og pædagoger i den almindelige undervisning kan dele viden og erfaringer på relevante områder. Den fysiske placering giver mulighed for, at Bugtskolen kan indgå i et tæt samarbejde med specialklasserne som i forvejen er placeret på Gersagerskolen således, at fordelene ved at have en større enhed beliggende samlet kan opnås. 14

15 15 Den fysiske placering giver ikke mulighed for, at Bugtskolens ældste børn kan være sammen med børn / unge med samme fødselsalder og fysiske udvikling. Fysiske overvejelser: Bugtskolens nuværende lokaler tilgodeser ikke i tilstrækkelig grad de behov Bugtskolens børn har brug for. Udendørsarealerne er generelt for små. Indendørs er der for lidt plads til kørestolsbrugere og der mangler grupperum, som kan gøre det muligt at differentiere de pædagogiske indsatser ift.de enkelte børns behov. Herudover er der mangel på arbejdspladser til personalet. Såfremt Bugtskolen flyttes til Gersagerskolen kan Bugtskolens lokaler enten sælges eller anvendes til andre formål. Der er mulighed for at etablere tilstrækkelige fysiske forudsætninger på Gersagerskolen såfremt den fornødne økonomi afsættes. Se bilag fra Ejendomscentret. Økonomiske overvejelser Såfremt Bugtskolen placeres på Gersagerskolen, kan de omkostninger Bugtskolen p.t. har ift. at ligge i selvstændige bygninger reduceres. Bugtskolens andel af omkostningerne i Greve Midtbysamarbejdet udgør p.t. 0,500 mio. Ejendomscentret har udarbejdet et overslag på, hvad det vil koste at flytte Bugtskolen til Gersagerskolen. Se bilag fra Ejendomscentret. Sammenhæng med fremtidsprognose og øvrige tilbud for børn med generelle indlæringsvanskeligheder: Flg. figur viser udviklingen i elevtallet på Bugtskolen (34) og Damagerskolen (17). Skolerne har tilbud til elever med de samme vanskeligheder (generelle indlæringsvanskeligheder) 2 Greve elevtal - udenbys elevtal Bugtskolen/Damagerskolen - elevtalsudvikling spec.kl / / / / / / /15 Specialelever Bugtskolen/Damagerskolen skoleår Bugtskolens/Damagers udenbys elever samlet indbys og udenbys samlet elevtal Det forventes, at andre kommuner på sigt etablerer egne tilbud til denne målgruppe og derfor ikke længere vil bruge Greve kommunes tilbud. P.t. drejer det sig om, at der i alt er 16 børn fra andre kommuner. Såfremt dette holder stik, vil det betyde, at Bugtskolens og Damagergruppernes udenbys børnetal falder i takt med, at børnene udgår af skolen for at gå i ungdomsuddannelse. Tidsperspektivet for dette fald er beregnet ud fra børnenes alder, klassetrin og folkeskoleafslutning. På baggrund af disse betragtninger, hvor det forventes at både Damagergruppernes og Bugtskolens børnetal på 2 I grafen er indsat estimeret tal for antal af elever fra Greve. I dette skal modregnes en nedgang på 7 %, som er nedgangen i elevtal på normalområdet over perioden (det svarer til 2,5 elever færre Greve-elever i 2014/15). 15

16 16 sigt er faldende bør flg. overvejes i helhedsplanen på området: Børn med generelle indlæringsvanskeligheder: a) Om Damagergrupperne på kort eller på længere sigt bør indgå som en del af en større enhed på Gersagerskolen. På sigt vil denne enhed være på ca. 34 børn og man kan forestille sig et tæt samarbejde med de små specialklasser på Gersagerskolen (p.t. 32 børn) b) Om Damagergrupperne fortsat skal ligge på Damagerskolen som en mindre enhed med børn. Såfremt denne løsning vælges, skal der være opmærksomhed på, at det vil det betyde, at Bugtskolens Elevtal på sigt forventes reduceret til ca.18. Bugtskolen vil fortsat kunne samarbejde tæt med de små specialklasser på Gersagerskolen.( p.t. 32 børn) Sammenhæng med fremtidsprognose for almenområdet. Der kan opstilles flg. prognose for børnetallet på Gersagerskolen: antal elever /08 Gersagerskolen elev- og klasseudvikling / / / /12 skoleår 2012/ / / elever antal klasser antal kl. Ifølge denne tabel vil børnetallet i 2014/ 15 være 262 elever. Gersagerskolen er en del af kommunens profilskoleprojekt. Den har normalklasser fra børnehaveklasse til og med 6. klassetrin. Prognosen skal tages med forbehold, fordi ændringerne for normalskolen bliver implementeret fra skoleåret 2008/09. Hvis projektet bliver en succes, vil børnetallet sandsynligvis stige. Slår den modsatte udvikling igennem, vil elevtallet sandsynligvis falde. Det scenarium vil have indflydelse på inklusionen af eleverne fra Bugtskolen, da normalskolen måske kommer til at udgøre en for lille del af det samlede antal elever på skolematriklen. Gruppen af børn med generelle indlæringsvanskeligheder på Gersagerskolen vil i 2014/ 2015 ca. være (Specialklasserne og Bugtskolen) og såfremt Damagergrupperne også på sigt indgår i denne enhed. Disse vil tilsammen udgøre ca % af alle elever på matriklen såfremt prognosen på både almen og specialområdet holder. Udviklingen i Gersagerskolens elevtal bør derfor følges nøje fremover. II Bugtskolen placeres på Hundigeskolen : Faglige overvejelser: Hundigeskolen skal fremover være en overbygningsskole fra klasse og være ansvarlig for kommunens tiendeklassetilbud. Der vil være ca. 150 elever i alt i skoleåret 2008/09. Bugtskolens elever vil udgøre 34 elever af i alt 184 (ca. 19 %). Eleverne i normalklasserne er alle er 13 år eller derover. Ud fra et fagligt / pædagogisk synspunkt vil det derfor ikke være hensigtsmæssigt at placere børn fra

17 17 klasse - ofte børn med en endnu lavere udviklingsalder sammen med børn / unge, der udelukkende er fra overbygningen. Dette kan skabe utryghed blandt Bugtskolens børn. En placering på Hundigeskolen åbner generelt heller ikke op for, at de af Bugtskolens børn, der kan profitere af at være tættere på almenmiljøets udfordringer fagligt og socialt - får mulighed for det. Fysiske overvejelser: Der er gode fysiske muligheder på Hundigeskolen. Der er ikke andre tilbud, der må rykke for at skaffe plads til Bugtskolen. Se bilag fra Ejendomscentret. Økonomiske overvejelser: Se bilag fra Ejendomscentret. III Anbefalinger: Mulige løsninger: 1) Bugtskolen placeres på Gersagerskolen. Bugtskolen indgår i et tæt samarbejde med Specialklasserne således, at fordelene ved at have en større enhed beliggende på én skole samlet kan opnås. Damagergrupperne forbliver på Damagerskolen indtil videre. Der visiteres ikke nye børn til Damagergrupperne. Damagergrupperne indgår på sigt i den større enhed beliggende på Gersagerskolen. Flytningen gennemføres når det kan ske mest optimalt i forhold til udnyttelse af pladskapaciteten. Børne- og Ungeudvalget træffer beslutning herom inden flytning gennemføres. 2) Det anbefales, at Bugtskolen placeres på Gersagerskolen. Det anbefales endvidere, at Bugtskolen indgår i et tæt samarbejde med Specialklasserne således, at fordelene ved at have en større enhed beliggende på én skole samlet kan opnås. Damagergrupperne forbliver på Damagerskolen med en børnegruppe på ca elever. Dette betyder, at Bugtskolens elevtal på sigt forventes reduceret til ca. 18 elever. Administrationen anbefaler: Bugtskolen placeres på Gersagerskolen. Bugtskolen indgår i et tæt samarbejde med Specialklasserne således, at fordelene ved at have en større enhed beliggende på én skole samlet kan opnås. Damagergrupperne forbliver på Damagerskolen indtil videre. Der visiteres ikke nye børn til Damagergrupperne. Damagergrupperne indgår på sigt i den større enhed beliggende på Gersagerskolen. Flytningen gennemføres når det kan ske mest optimalt i forhold til udnyttelse af pladskapaciteten. Børne- og Ungeudvalget træffer beslutning herom inden flytning gennemføres. Økonomiske konsekvenser: Se Administrationens sag vedr. Bugtskolens flytning. Herudover skal afsættes flytteomkostninger til evt. flytning af Damagergrupperne i alt kr

18 18 IV Afledte konsekvenser af beslutning vedr. placering af Bugtskolen på Gersagerskolen I Byrådets beslutning 27 maj 2008 indgår, at der skal undersøges muligheder for at placere Ungdomsskolen i Bugtskolens lokaler fra Se bilag fra Ejendomscentret. Tidsperspektiv Såfremt Bugtskolen skal flyttes i 2009 er det nødvendigt, at der senest i januar måned 2009 er taget en beslutning om Bugtskolens placering således at der efterfølgende kan arbejdes konkret med planlægningen og udførelsen omkring flytningen. Der nedsættes en arbejdsgruppe, der planlægger og koordinerer denne flytning med øvrige flytninger. Brugerne inddrages i denne proces. Foreløbig milepælsplan August / september 2008: Dialog og klargøring af høringsmateriale er udført. Oktober/ november 2008: Sagen er behandlet i BUU. November/december 2008: Høring i skolebestyrelser, SU, MED udvalg, Handicapråd, skoleledergruppen, PPR m.fl. er gennemført Januar 2009: Sagen er behandlet i BUU, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Januar juni 2009: Planlægning, involvering og udførelse er gennemført. Juni 2009: Rokade er gennemført 18

19 19 Bilag Ejendomscentrets sag vedr. flytning af Bugtskolen 2. Forslag til flytning af Greve Ungdomsskole (og Greve UngdomsCenter) til Bugtskolen, og Bugtskolen til enten Gersagerskolen eller Hundigeskolen Sagsnr.: Dok.nr: By32/ Baggrund Byrådet besluttede på mødet den 27.maj 2008, samtidig med beslutningen om at igangsætte skoleomflytningen (Gersagerskolen og Hundigeskolen), at mulighederne for at flytte Ungdomsskolen til Bugtskolens nuværende bygninger/lokalitet skulle undersøges. Dette blev formuleret som et Nyt pkt. 4 med følgende ordlyd: At der herudover sker en flytning af Bugtskolen til enten Hundigeskolen eller Gersagerskolen samt en flytning af Ungdomsskolen, fra Gersagerskolen til den fraflyttede Bugtskole i Der afsættes midler til formålet i Budget 2009, idet det forudsættes, at de øgede anlægsmidler sker ved omprioriteringer indenfor det nuværende anlægsbudget for 2009 og under hensyntagen til den af Byrådet vedtagne økonomiske politik for Til brug for den videre politiske behandling af dette forslag udarbejdes forskellige scenarier indeholdende økonomiske konsekvenser. Scenarierne forelægges Økonomi- og Planudvalget og Byrådet på augustmøderne, efter behandling i fagudvalg. Det understreges, at brugerne skal inddrages i den videre proces. Forslag vedrørende pkt. 4 skal efter den politiske behandling på augustmøderne sendes i høring. Derefter forelægges sagen igen i udvalg og Byråd Bugtskolen som institution skulle således flyttes og integreres i enten Hundigeskolens, eller Gersagerskolens bygninger. På denne baggrund har Ejendomscentret sammen med NOVA5 Arkitekter a/s udarbejdet forslag til dette. Forslagene tager sit udgangspunkt i en balance mellem Bugtskolens ønsker og krav til indretning og funktioner, og en optimal anvendelse af arealerne generelt på de to skoler. Ungdomsskolens ønsker og krav er i høj grad opfyldt ved en indflytning i Bugtskolens tidligere bygninger. Bugtskolen er blevet inddraget i processen, og der foreligger notat om ønsker og krav. Disse er medtaget i de foreliggende forslag. Bugtskolen mener således selv, at en placering på Gersagerskolen vil være den mest optimale, begrundet i elevtypen (0-6 klasse), og de deraf følgende muligheder for aktiviteter og samarbejder på tværs. Ungdomsskolen er tidligere blevet inddraget i forbindelse med den første skoleomflytning, og ønsker og krav er kendte herfra. Efter beslutning i udvalg og Byråd vil de respektive brugere igen blive inddraget, via høring af forslagene. Tekniske bemærkninger: Bygningsmæssigt kan Bugtskolen integreres lige godt på begge lokaliteter, dog er der lidt forskel i omkostningerne til dette. På Gersagerskolen vil det formentlig være nødvendigt at modernisere ventilationsanlægget i lidt større grad end på Hundigeskolen, og også etablering af IT-kabling og ny grundbelysning vurderes at gøre det lidt dyrere her. Usikkerheden er dog stor. I budgetterne for forslagene er der afsat ca. 10 % til uforudsigelige udgifter, der omfatter fx usikkerheder omkring myndighedskrav og krav til tilgængelighed, samt usikkerheder om eksisterende installationers kapacitet og tilstand. Såfremt disse usikkerheder viser sig at overstige de afsatte beløb, vil det være nødvendigt at finde tilsvarende besparelser andetsteds i projektet. Beslutningsgrundlag Forslag 1 og 2 - istandsættelse og indretning: Forslag 1 omfatter (kort) følgende overordnede aktiviteter: 19

20 20 Ungdomsskolen (og Ungdomscenteret) placeres på Bugtskolen Bugtskolen indplaceres på Gersagerskolen, hvor specialklasserne er i dag Specialklasserne flyttes til 4-5 klassetrins område Nyt handicaptoilet indrettes, og udstyr flyttes (hørende til specialklasserne) 4-5 klassetrins område flyttes til Ungdomsskolens område Kompetencecentret bevares og samles yderligere Flugtveje gennemgås og opdateres generelt. Samlet overslagsøkonomi, Forslag 1: kr. Forslag 2 omfatter (kort) følgende overordnede aktiviteter: Ungdomsskolen (og Ungdomscenteret) placeres på Bugtskolen Bugtskolen indplaceres i gul fløj på Hundigeskolen Tiendeklasseskolen flyttes fra Gersagerskolen til Hundigeskolen, rød fløj (deler lokaler med 7-9 kl.) Der etableres nyt handicaptoilet i gul fløj Flugtveje gennemgås og opdateres generelt. Samlet overslagsøkonomi, Forslag 2: kr. Heri indgår ændring af adgangsvej og etablering af ny hovedindgang i gul fløj til i alt kr. Dette kan udgå af projektet. Forslag 1a og 2a, minimumsløsninger: Forslag 1a omfatter de samme funktioner som Forslag 1, men i et skrabet kvalitetsniveau. Følgende overordnede aktiviteter: Ungdomsskolen (og Ungdomscenteret) placeres på Bugtskolen Bugtskolen indplaceres på Gersagerskolen, hvor specialklasserne er i dag Specialklasserne flyttes til 4-5 klassetrins område Nyt handicaptoilet indrettes, og udstyr flyttes (hørende til specialklasserne) 4-5 klassetrins område flyttes til Ungdomsskolens område Kompetencecentret bevares og samles yderligere Flugtveje gennemgås og opdateres generelt. Samlet overslagsøkonomi, Forslag 1a: kr. Forslag 2a omfatter de samme funktioner som Forslag 2, men i et skrabet kvalitetsniveau. Følgende overordnede aktiviteter: Ungdomsskolen (og Ungdomscenteret) placeres på Bugtskolen Bugtskolen indplaceres i gul fløj på Hundigeskolen Tiendeklasseskolen flyttes fra Gersagerskolen til Hundigeskolen, rød fløj (deler lokaler med 7-9 kl) Der etableres nyt handicaptoilet i gul fløj Flugtveje gennemgås og opdateres generelt. Samlet overslagsøkonomi, Forslag 2a: kr. Heri indgår ændring af adgangsvej og etablering af ny hovedindgang i gul fløj til i alt kr. Dette kan udgå af projektet. Efter beslutning om et af forslagene skal der gennemføres mindre projektering, myndighedsbehandling, og herefter indhentning af tilbud. Først herefter kan priserne endeligt fastslås. Sammenligning af forslagene Kvaliteten i ombygningerne i Forslag 1 og 2 tager sit udgangspunkt i en total modernisering af bygningerne/lokalerne. Forslagene omfatter i princippet de samme funktionelle indretningsmæssige forhold som Forslag 1a og 2 a, men med en samlet istandsættelse af de berørte lokaler på Gersagerskolen, Hundigeskolen og Bugtskolen, herunder grundbelysning, nyt ventilationsanlæg, delvis udskiftning af linoleumsgulve og døre, samt istandsættelse af 20

21 21 varmeforsyningen (udskiftning af radiatorer), nye el-installationer og IT-installationer osv. Herudover en delvis udskiftning af lofterne, samt istandsættelse af te-køkkener, toiletter mv. Kvaliteten i ombygningerne i Forslag 1a og 2a tager sit udgangspunkt i størst mulig grad af genanvendelse. Der genanvendes således både armaturer (lys), riste, kabelbakker osv., og gulve bevares som eksisterende, med nødvendige reparationer (lapper). Malerarbejdets omfang besluttes undervejs, og kun flader, der er absolut nødvendige at behandle, vil blive det. Det betyder, at de berørte områder efter ombygningen ikke vil fremtræde nye, men kun tilpassede og reparerede. Ligeledes vil ventilationsanlæg, varmesystem, it- og belysningsniveau være som før ombygningen, hvilket er væsentligt under nutidige krav til fx luftskifte og lux-niveau. Der er således tale om skrabede forslag, der ikke indeholder bygningsmæssige opdateringer af nævneværdigt omfang - kun nødvendige tilpasninger. Tidsplan Flytninger kan f.eks. ske i sommerferieperioden Ombygninger i skolebygningerne foretages snarest muligt efter udarbejdelse af projekt, myndighedsbehandling og tilbudsindhentning. Ombygningerne/indretningen kan gennemføres over en 2 måneders periode, hvis forslag 1a eller 2a vælges. Gennemførelse af forslag 1 eller 2 forventes at tage 3 måneder. Konsekvenser Da projekterne ikke på dette niveau er så bearbejdede, at de kan afklares endeligt med myndighederne (Teknik & Miljø), er det ikke muligt at afvise gener for skolerne. Opstår der sådanne situationer, vil detailplanlægning blive aftalt direkte med de berørte skoleledelser. Der vil være mindre afledte driftsudgifter for begge forslags vedkommende, hidrørende fra øgede omkostninger til installationer og deres drift og vedligehold i årene efter (fx ventilation, ABA og lign.). De øgede driftsomkostninger forudsættes finansieret ved omprioriteringer i fremtidige budgetter. Både for forslag 1 og 2 foreslås det, at beholde Tiendeklasseskolen på Hundigeskolen, i forhold til fælles brug af faglokaler, der er tilpasset kl. Desuden ville det være oplagt at have et fællesskab mellem 10 kl. og 7-9. kl. Øvrige forhold Centerchef Finn Bloch, Ejendomscentret, deltager under behandling af sagen. Administrationens indstilling Administrationens indstiller, at Børne- og Ungeudvalget anbefaler over for Økonomi- og Planudvalget og Byrådet: at forslagene sendes til høring blandt de relevante brugere at der fremlægges en ny sag for udvalg og Byråd efter denne høring. Sagen forventes fremlagt på møderne i november/december Bilag Brev fra Bugtskolen med ønsker og krav til lokaler To forslag til ny placering af Greve Ungdomsskole og Bugtskolen 2008 Børne- og Ungeudvalgets beslutning den punkt 2: 1. Administrationens indstilling anbefales over for Økonomi- og Planudvalget og Byrådet således, at høring foretages blandt samtlige skolebestyrelser inkl. Bugtskolen og Greve Ungdomsskole 2. Administrationens indstilling anbefales over for Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Kai Nielsen og Erling Ernstsen har følgende mindretalsbemærkninger til sagen, der indgår i høringsmaterialet: Venstre ønsker, at Bugtskolens fremtid ses sammen med den kommende behandling om den samlede specialundervisning. Venstre ønsker, at der findes en anden placering end Bugtskolen til Greve Ungdomsskole i Greve Midt-området, eller 21

22 22 at de bliver på den nuværende placering. Skriftlig henvendelse fra forældre til barn på Bugtskolen af 19. august 2008 vil indgå i høringssvarene. Skriftlig henvendelse fra LEV-Greve om evt. flytning af Bugtskolen af 20. august 2008 vil indgå i høringssvarene. 22

23 23 23

24 24 24

25 25 25

26 26 Bilag II Anbefalinger vedr. børn med kontaktvanskeligheder (Børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser) Greve kommunes specialtilbud på skoleområdet: Strandgrupperne, Tjørnelygrupperne Baggrund: Specialundervisning af børn med kontaktvanskeligheder i Greve Kommune er hidtil foregået på Strandskolen samt på specialskoler i Roskilde og Køge Kommuner (tidligere amtslige specialundervisningstilbud). Tendensen i Greve kommune og på landsplan er, at gruppen af børn med kontaktvanskeligheder, der har brug for et særligt tilbud, er stigende. Der er forskellige forsøg på forklaringer på denne udvikling, som både omfatter biologiske og miljømæssige forklaringer ex. flere for tidligt fødte børn, tidligere og mere nuanceret diagnosticering, genetiske ændringer, Folkeskolens rummelighed m.v. Årsagen til stigningen er fortsat uafklaret forskningsmæssigt. Efter kommunalreformen i 2007 har det været kommunens strategi at visitere børn indenfor denne målgruppe til kvalificerede tilbud i Greve kommune frem for at sende børnene i tilbud udenfor kommunen. Dette forhold samt den generelle stigning på området, har medført et behov for etablering af tilbud et stigende antal børn i Greve kommune. Figur over stigningen i antallet af børn med kontaktvanskeligheder Strandskolen og Tjørnelyskolen 3. antal Greve elever og antal udenbys elever Strand/Tjørnely - elevtalsudvikling spec.kl / / / / / / / skoleår Specialelever Strand/Tjørnely Strands/Tjørnelys udenbys elever samlet Greve elever og udenbyselever 0 antal elever i alt Figuren viser den elevudvikling, der forventes at være i denne elevgruppe. Stigningen er udarbejdet som en jævn stigning frem til 2014/15. Det kan tænkes at udviklingen vil gå anderledes over kortere eller længere tid. Figuren viser, at der skal etableres flere pladser inden for det område, end der er i øjeblikket. Faglige overvejelser Gruppen af børn med kontaktvanskeligheder bør placeres samlet som en større enhed på en almindelig skole i tilknytning til almindelige børnegrupper på samme alder men med fysiske rammer, der giver mulighed for afskærmning og særlig tilrettelagt pædagogik i mindre grupper. Disse forhold vil give muligheder for at 3 I grafen er indsat estimeret tal for antal af elever fra Greve. I dette skal modregnes en nedgang på 7 %, som er nedgangen i elevtal på normalområdet over perioden (det svarer til 5 elever færre Greve-elever i 2014/15). 26

27 27 udvikle et kvalificeret fagligt miljø, muligheder for inklusion, fleksibilitet ift. at danne grupper målrettet de enkelte børns behov og effektiv personaleudnyttelse. Specialklasserækker på eks elever fra årgang betyder i gennemsnit omkring 5 elever pr. årgang. Såfremt undervisningen organiseres i indskolings-, mellem- og ældstegrupper giver det i gennemsnit. 15 elever pr. gruppe. Hermed vil der være mulighed for en kvalitativ pædagogisk tilrettelæggelse med opdeling i grupper baseret på alder, kognitiv og faglig samt psykisk og social funktion. Sammenhæng med fremtidsprognose og nuværende tilbud til børn med kontaktvanskeligheder Det vurderes, at der på sigt er behov for ca. 65 pladser indenfor denne målgruppe. Fra august måned er der placeret 21 børn på Strandskolen som en fortsættelse af amtets tilbud og 13 børn på Tjørnelyskolen Sammenhæng med fremtidsprognose for almenområdet. Der vil ikke være mulighed for at udvide nuværende tilbud på Strandskolen, idet Strandskolens elevtal fremover er stigende jvf. elevprognosen. antal elever Strandskolen elev- og klasseudvikling / /09 (Elevprognose, maj 2008) 2009/ / /12 skoleår 2012/ / / elever antal klasser antal kl. Som det ses af udviklingen i elev- og klassetal, kan der ikke skabes plads på Strandskolen til ekstra klasser med mindre, der bliver udbygget. Der er undersøgt muligheder for at udvide pladskapaciteten på Strandskolen ved at inddrage pedelboligerne til undervisning. Dette er ikke muligt og vil heller ikke på sigt kunne skaffe den fornødne plads på Strandskolen til denne målgruppe. Da Strandskolen er under elevpres, vil det ud fra en økonomisk betragtning kunne betale sig at udvide tilbudene på Tjørnelyskolen i de kommende år til disse børn i stedet for Strandskolen. Man kan undersøge, om Strandskolen kan oprette en klasse eller to flere under de fremtidige lokaleforhold, men umiddelbart ser det ikke let ud, da Strandskolen if. prognosen vil få tilgang af børnehaveklasseelever. If. prognosen vil der skulle oprettes 4 spor i årene 2009/11, 2010/11 og i 2012/13. Tallene ser dog sådan ud, at marginale ændringer vil kunne ændre klassedannelsen til fra 4 til 3 spor i de omtalte år. På Tjørnelyskolen er der på sigt mulighed for at placere en større enhed jvf. elevprognosen. Som det fremgår af nedenstående figur viser udviklingen i elev- og klassetal, vil der kunne skabes plads på Tjørnelyskolen til 4 ekstra klasser (svarende til 28 elever) over de næste 4 skoleår. Dvs., at der vil kunne udvides med 7 elever hvert år på Tjørnelyskolen for denne elevkategori. Hvis Strandskolen stadig kan have 21 elever på trods af det generelle elevpres og Tjørnelyskolen på sigt kan have 28 elever til de 13 elever de skal 27

28 28 have i 2008/09, vil der kunne skabes plads til ca. 63 elever i 2011/12. Da Strandskolen er under elevpres (se Strandskolen), vil det ud fra en økonomisk betragtning kunne betale sig at udvide tilbudene i de kommende år til disse børn på Tjørnelyskolen i stedet for Strandskolen. antal elever 750 Tjørnelyskolen elev- og klasseudvikling / / / / /12 skoleår 2012/ / / antal klasser elever antal kl. (Elevprognose, maj 2008) Fysiske overvejelser Hvis der skal udbygges, så Strandskolen kan have den samlede gruppe på 65 elever, skal der udbygges til mindst 44 elever. Det betyder, at der skal bygges 6 til 7 klasselokaler på i gennemsnit 35 m² plus et antal grupperum (evt. 4 på ca. 15 m²) i alt mellem 270 til 305 m². Hvis alle klasser skal placeres på Tjørnelyskolen bør man overveje en gradvis etablering. Som det er nævnt i teksten under prognosen, ser det ud til, at elevtalsfald successivt kan tage elevpresset fra denne kategori specialelever. Som det ses af tabellen vil der i 2014/05 være 5 klasselokale 5 lokaler flere (ombygges til at indeholde 5 grupperum), vil der være plads til ca. 49 elever. Mht. SFO-plads, så foreslås det, at der er SFO i de tilrettede klasselokaler altså lokalefællesskab. Man skal på skolen lave løsninger således, at specialklasser med SFO-elever er fysisk beliggende i nærheden af SFO en for normalklasseelever. På den måde gives der muligheder for SFO en at disponere over et sammenhængende areal, hvor indenfor der kan tænkes inklusive tiltag. Økonomiske overvejelser Hele klasserækken liggende på Strandskolen: Tilbygning af minimum 6 klasselokaler + 4 grupperum ca. kr. 4,6 mio. 5,2 mio. (let byggeri). Hele klasserækken liggende på Tjørnelyskolen: Hvis der udvides successivt over de næste fem år på Tjørnelyskolen og elevprognosen holder, skal der ikke udbygges fra / 15. Efter 2014/15 må der gøres status og tages stilling til de kommende år på baggrund af nye prognoser. I forbindelse med den løbende udvidelse må beregnes en udgift på ca kr. til lokaletilpasning pr. gruppe /klasselokale (inkl. inventar, IT installationer og flytteomkostninger) i alt iflg. prognosen 5 lokaler. Pris kr. fordelt over perioden indtil 2014/15. 28

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Skrillingeskolen delrapport 2

Skrillingeskolen delrapport 2 Skrillingeskolen delrapport 2 1 Opsummering af rapportens anbefalinger Afsættet for denne rapport er fokus på Skrillingeskolens opgave ind i og for det samlede skoleområde. Skoleområdet bør ses som en

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler 1 Beskrivelse af områdene Administrationen Center for Dagtilbud & Skoler Center for Dagtilbud & Skoler skal sikre den faglige kvalitet og udvikling på dagtilbudsområdet

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler 1 Beskrivelse af områdene Administrationen Center for Dagtilbud & Skoler Center for Dagtilbud & Skoler skal sikre den faglige kvalitet og udvikling på dagtilbudsområdet

Læs mere

INDLEDNING... 3 METODE... 5 VISION OG MÅLSÆTNING FOR EN NY SKOLESTRUKTUR... 6 DEN NY SKOLESTRUKTURS UDFORMNING... 7

INDLEDNING... 3 METODE... 5 VISION OG MÅLSÆTNING FOR EN NY SKOLESTRUKTUR... 6 DEN NY SKOLESTRUKTURS UDFORMNING... 7 1 Indhold INDLEDNING... 3 METODE... 5 SKOLEPROGNOSE... 5 ØKONOMI... 5 SPECIALUNDERVISNING... 5 NAVNE PÅ SKOLERNE I FORSLAG TIL NY SKOLESTRUKTUR... 5 VISION OG MÅLSÆTNING FOR EN NY SKOLESTRUKTUR... 6 VISION...

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til nogle borgere.

Statsforvaltningens brev til nogle borgere. Statsforvaltningens brev til nogle borgere. 21.05.2010 TILSYNET Statsforvaltningen Syddanmark har den 15. maj 2009 modtaget jeres henvendelse, hvor I klager over Nyborg Kommunes besparelser på jeres barns

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand

Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand Pædagogisk Psykologisk Rådgivningscenter Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune Kapitel 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Rapportens opbygning...

Læs mere

Skolebestyrelsen ved Grønnevang Skole

Skolebestyrelsen ved Grønnevang Skole Skolebestyrelsen ved Grønnevang Skole 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Grønnevang Skole Nyhedsbrev nr. 4 - december 2011... 4 2 Baggrund for processen... 6 3 Den inddragende process... 7 2.1 Bestyrelsens kommunikation

Læs mere

Revideret kommissorium om ny skolestruktur i Ringsted Kommune April 2011 v.3

Revideret kommissorium om ny skolestruktur i Ringsted Kommune April 2011 v.3 Skolestruktur 2012 Revideret kommissorium om ny skolestruktur i Ringsted Kommune April 2011 v.3 Børne- og Undervisningsudvalget har igangsat en debat om, hvordan skolestrukturen i Ringsted Kommune bedst

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Omstrukturering og omorganisering af Sønderborg Kommunes vidtgående specialundervisning på folkeskoleområdet

Omstrukturering og omorganisering af Sønderborg Kommunes vidtgående specialundervisning på folkeskoleområdet Omstrukturering og omorganisering af Sønderborg Kommunes vidtgående specialundervisning på folkeskoleområdet Sønderborg Kommune Børn- og Uddannelse Voldgade 5 6400 Sønderborg September 2010 1/45 BAGGRUND

Læs mere

Aftale om en holdbar skolestruktur i Aarhus Kommune

Aftale om en holdbar skolestruktur i Aarhus Kommune Aarhus, den 14. maj 2012 Aftale om en holdbar skolestruktur i Aarhus Kommune Indledning Aarhus Kommune er i vækst og der forventes i 2030 at være 375.000 indbyggere i kommunen. Befolkningsvæksten indebærer,

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - BU - Orientering juni 2013...2 3. BU -

Læs mere

Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune. Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland kommune 05-K360/20001 BVA/-

Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune. Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland kommune 05-K360/20001 BVA/- Høringssvar/bemærkninger til budgetforslag 2015-2018 Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune Deres ref.: Vor ref.: Sagsbehandler: 05-K360/20001 BVA/- Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland

Læs mere

Analyse og udviklingsplan på specialundervisningsområdet.

Analyse og udviklingsplan på specialundervisningsområdet. Analyse og udviklingsplan på specialundervisningsområdet. Udarbejdet af Center for Dagtilbud og Skoler Center for Børn, Unge og Familier Juni 2011 Acadre 11/3239-1 - Indholdsfortegnelse STYREGRUPPENS ANBEFALINGER...

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING AARHUS KOMMUNE SKOLEÅRET 2014/2015

SPECIALUNDERVISNING AARHUS KOMMUNE SKOLEÅRET 2014/2015 SPECIALUNDERVISNING AARHUS KOMMUNE SKOLEÅRET 2014/2015 Aarhus Kommune Børn og Unge PPR og Specialpædagogik Grøndalsvej 2 8260 Viby J Postbox 4069 Sagsbehandlere: Martin Krog Frederiksen Juni 2014 Telefon:

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 08-01-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Hans Bjergegaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 13/27671 Udviklingsstrategi 2015 på social- og specialundervisningsområdet

Læs mere

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notatet er emneopdelt og struktureret i henhold til høringsmaterialet. Høringssvar der indeholder bemærkninger til

Læs mere

Skoleplan 2011 Plan for udvikling af skolerne i. Lejre Kommune. Lejre Kommune. Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.

Skoleplan 2011 Plan for udvikling af skolerne i. Lejre Kommune. Lejre Kommune. Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Skoleplan 2011 Plan for udvikling af skolerne i Lejre Kommune Version 23. november 2010 Sag nr. 10/24607 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere