Forslag til Helhedsplan for placering af specialtilbud på skoleområdet November 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Helhedsplan for placering af specialtilbud på skoleområdet November 2008"

Transkript

1 Helhedsplan for placering af specialtilbud på skoleområdet november 2008 Forslag til Helhedsplan for placering af specialtilbud på skoleområdet November 2008 Indhold: Overordnede overvejelser side 2 Visuelt overblik over Greve kommunes tilbudsvifte på specialområdet.side 6 Oversigt over mulige løsninger og anbefalinger (sammenfatning).side 7 Bilagsmateriale side 12

2 2 Overordnede overvejelser Børne- og Ungeudvalget besluttede den 4. juni 2008, at der skal fremlægges en fremadrettet helhedsplan for placering af kommunens specialtilbud på skoleområdet. Forslaget er nu udarbejdet med henblik på efterfølgende høring i alle skolebestyrelser og andre relevante fora. Udfordringer på specialundervisningsområdet Dette forslag til helhedsplan skal ses i sammenhæng med de udfordringer Greve kommune skal håndtere i forbindelse med kommunalreformen. Greve kommune har nu det fulde ansvar for det, der i kommunalreformen kaldes forsyningsforpligtelsen dvs. ansvar for at sikre, at der er et tilstrækkeligt antal specialtilbud til de børn, der har brug for det. Kommunen har ligeledes ansvar for den faglige bæredygtighed i specialtilbuddene dvs. at der ikke bare er et tilbud, men at der også er tilstrækkelig god kvalitet i de tilbud, der etableres til børnene. I OK projektet (Organisation og kvalitetsudvikling af indsatsen til børn, unge og familier i vanskeligheder) er der udarbejdet retningslinier for, hvordan den faglige bæredygtighed i kommunens specialtilbud sikres. Der er udarbejdet retningslinier for visitation, sammenhæng mellem skole- og fritidstilbud, evaluering og dokumentation samt dannelse af netværk mellem specialtilbud. Disse retningslinier arbejdes der på at implementere i dagligdagen. Dette forslag til helhedsplan vedr. placering af specialtilbud skal sikre forsyningsforpligtelsen. Helhedsplanens forudsætninger Administrationen har vurderet mulige løsninger på det samlede område. Udgangspunktet er de overvejelser og anbefalinger, der er arbejdet med i OK projektet set i sammenhæng med kommunens overordnede pædagogiske strategi for specialundervisningen, det samlede forventede børnetal på skoleområdet og skolernes pladskapacitet. Helhedsplanen inddrager flg. perspektiver/ overvejelser i vurderingerne: Faglige / pædagogiske overvejelser. Fysiske / bygningsmæssige overvejelser. Økonomiske overvejelser. Sammenhæng med børneprognosen på specialområdet. Sammenhæng med børneprognosen for almenområdet. På specialområdet er der arbejdet med den forudsætning, at specialklasserne og Ungdomsklasserne skal forblive på hhv. Gersagerskolen og Hedelyskolen. På almenområdet er helhedsplanen udarbejdet ud fra flg. forudsætninger: Skolestrukturen som den er pt. Forsøg på optimal udnyttelse af eksisterende lokalekapacitet Elevtalsprognosen fra maj 2008 Helhedsplanen indeholder: A) Et overblik over mulige løsninger og administrationens anbefalinger i forhold til placering af alle specialtilbud på skoleområdet. B) Et bilagsmateriale, der beskriver de overvejelser, der ligger til grund for anbefalingerne. 2

3 3 Overordnede anbefalinger Overordnet anbefaler administrationen, at kommunens specialtilbud så vidt muligt ligger på almindelige skoler i tilknytning til almindelige børnegrupper på samme alder men med fysiske rammer, der giver mulighed for afskærmning og særlig tilrettelagt pædagogik i mindre grupper. Overordnet anbefaler administrationen endvidere, at kommunen organiserer specialtilbuddene på skoleområdet i større enheder. Det er administrationens opfattelse, at de større enheder giver: Mulighed for inklusion den fysiske placering tæt på almenmiljøet giver mulighed for inklusion i fællesskabet på en skole samt inklusion af enkeltelever i fag og situationer, hvor det vurderes at være til glæde og gavn for børnenes udvikling Mulighed for at udvikle et kvalificeret fagligt miljø, der ikke er så sårbart i forhold til sygdom, jobskifte m.v. Mulighed for at skabe større fleksibilitet i forhold til gruppeorganisering, så der kan håndteres flere forskelligartede behov for støtte i tilbuddet Mulighed for, at der kan skabes rum for økonomisk effektivisering. Mulighed for at tilpasse kapaciteten hvis der f.eks. indføres en ændret ressourcetildelingsmodel eller sker andre uforudsete ændringer i efterspørgselsmønstret. Organiseringen giver den begrænsning, at forældre ikke har mulighed for at vælge blandt forskellige centrale tilbud målrettet samme målgruppe indenfor kommunen. Overordnet anbefales det endvidere, at der i visitationen til et specialtilbud samtidig tages stilling til støttebehovet i fritiden. Pasningsgarantien på SFO området gælder også børn med særlige behov og det er derfor nødvendigt, at der til kommunens specialtilbud tilknyttes muligheden for særlig støtte i SFO / klubregi såfremt det vurderes, at der er behov for det. Dette forhold skal tænkes ind i overvejelserne omkring pladskapacitet, økonomi m.v. Overordnet børneprognose for almen- og specialområdet Til brug for vurderingen af sammenhængen mellem de antal pladser, der er brug for på specialområdet og pladskapaciteten på skolerne, tages udgangspunkt i børneprognosen på hhv. special- og almenområdet. Prognosen på specialområdet er beregnet ud fra efterspørgselsmønstret de sidste 5 år samt forventninger til andre kommuners interesse i at købe pladser. Det samlede børnetal forventes i kommende 7 år at falde med ca. 7 %. Der er taget udgangspunkt i, at behovet for kapacitet på specialområdet også nedskrives med 7 %. Prognosen på specialområdet skal tages med forbehold idet mange faktorer kan påvirke udviklingen i behovet for pladser. Det gælder: Skolernes udvikling ift. at kunne inkludere børn med særlige behov / børn i vanskeligheder. Andre kommuners efterspørgsel efter pladser i Greve Kommune. Udvikling af udbud af pladser i andre kommuner. Takstudviklingen sammenholdt med kvalitetsudviklingen for egne og andres tilbud til samme målgruppe. Antal fødte børn med funktionsnedsættelser. Forældrevalg. Evt. indførelse af ændret ressourcetildelingsmodel/ incitamentstruktur Evt. tilgang af private udbydere af tilbud til børn med særlige behov. Specialområdet I følgende tabel ses en grafisk fremstilling af den forventede udvikling for specialklasseelever. Der er tale om alle de 3

4 4 specialtilbud, der er i kommunen. Greve elevtal og udenbys elevtal Greve - elevtalsudvikling spec.kl / / / / / / /15 skoleår Specialelever Greve-børn Specialelever udenbys samlet elevtal elevtal i alt Som det fremgår af tabellen vil der være en stigning i elevtallet frem mod 2014/15 1. Årsagen hertil skal findes i tilgangen af elever med kontaktvanskeligheder, hvor der aktuelt er 34 børn. Dette antal vil på sigt stige til ca. 65 børn. Endvidere vil der ske en stigning af børn med opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder fra nuværende 13 børn til ca. 30 børn på sigt. Efter kommunalreformen i 2007 har det været kommunens strategi at visitere børn indenfor disse målgrupper til tilbud i Greve Kommune frem for at sende børnene i tilbud udenfor kommunen. Dette forhold samt en generel stigning i perioden på dette område, har medført et øget behov for etablering af specialtilbud på sigt i Greve Kommune. Figuren viser endvidere, at vi i dag har 26 udenbys børn. Dette tal forventes at ville falde i takt med at børnene forlader skolen og skal i ungdomsuddannelse. Det vil dog stadig skulle regnes med en elevgruppe på ca. 10 udenbys børn på sigt. Disse børn tilhører netop de to ovennævnte grupper, der har generel stigning. Almenområdet Følgende tabel viser en oversigt over den forventede udvikling i det samlede elevtal og antal klasser på skoleområdet. Der forventes et fald på 18 klasser på det samlede skoleområde i perioden frem til 2014/ Som det vil fremgå af helhedsplanen, vil dette fald ligge spredt over alle 12 skoler og ikke nødvendigvis på de skoler, hvor der i dag er brug for at øge pladskapaciteten i forhold til behovet for pladser på specialområdet. 1 I denne graf er der indlagt en generel elevnedgang på ca. 7 %, som svarer til elevnedgangen i for normalområdet i perioden. 4

5 5 antal elever Kommune elev- og klasseudvikling / / / /14 skoleår antal klasser elever antal kl. Forslag til ændringer I helhedsplanen foreslås ændringer vedr. placering af: 1. Børn med generelle indlæringsvanskeligheder som nu er placeret på Bugtskolen og Damagergrupperne 2. Børn med kontaktvanskeligheder som nu er placeret i Strandgrupperne og i Tjørnelygrupperne. 3. Børn med specifikke opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder som nu er placeret i Karlslundegrupperne. 4. Børn i sociale- og følelsesmæssige vanskeligheder som nu er placeret i Blæksprutterne Pladskapaciteten på Hundigeskolen Det fremgår af overvejelserne, at det er en stor udfordring at få de forskellige perspektiver til at gå op i en højere enhed bl.a. pga. vanskeligheder med pladskapaciteten på de skoler, der ønskes anvendt til specialtilbuddene. På Hundigeskolen er der så meget ledig pladskapacitet, at det ville løse vanskelighederne at samle en meget stor del af kommunens specialtilbud på denne matrikel. Denne overvejelse er ikke taget i betragtning i helhedsplanen. En samling af Greve kommunes børn med særlige behov på Hundigeskolen uden kontakt til jævnaldrende børn i almenmiljøet vil være i direkte modstrid med værdigrundlaget i kommunens Børne- og ungepolitik og i intentionerne i kommunalreformen hvor én af målsætningerne er at skabe sammenhæng mellem almen- og specialområdet. På følgende side vises en oversigt over Greve kommunes sammenhængende tilbudsvifte på specialområdet. 5

6 Helhedsplan for placering af specialtilbud på skoleområdet november 2008 Sammenhængende tilbudsvifte Dagtilbud- Skoletilbud Fritidstilbud Specialområdet Tilbud udenfor kommunen Dagtilbud Vasebæk Skoletilbud Specialskoler/Dagbehandling Fritidstilbud SFO- Klubtilbud I II Børn med generelle indlæringsvanskeligheder Børn med gennemgribende udviklingsvanskeligheder Børn med specifikke opmærksomheds- og koncentrationsvanskelig heder Gruppe Blåbærhaven Grupper Noahs Ark herunder børn med bevægevanskeligheder Specialklasser Gersagerskolen Ungdomsklasser Hedelyskolen Specialklasser Damagerskolen Bugtskolen Specialklasser Strandskolen Specialklasser Karlslunde skole Specialklasser Tjørnelyskolen Mini SFO Klub/Åsager Helhedsstilbud Helhedsstilbud Helhedsstilbud III Børn med tale-hørelæsevanskeligheder Grupper Sandrøjel Sproggruppen Taleklasser Holmeagerskolen Ordblindecentret Hedelyskolen Mini SFO IV Børn i sociale- og følelsesmæssige vanskeligheder Gruppe Tejstgården Ressourcepædagoger Blæksprutterne Familiehusenes skole Kirkemosegård Noten Individuelt tildelt støtte til enkeltinkluderede børn Almenområdet 0-6 år - skole- SFO - Klub - Fritid Gruppe Mosede klub

7 Oversigt over mulige løsninger og anbefalinger 7 Målgruppe / Antal børn Aktuelle tal Forventet pladsforbrug Børn med generelle indlæringsvanskeligheder Der er aktuelt 122 børn indenfor denne målgruppe heraf 106 børn fra Greve kommune og 16 børn fra andre kommuner. Såfremt andre kommuner vælger selv at oprette tilbud fremover vil der på sigt være behov for tilbud til i alt ca. 110 børn. Aktuel placering Greve kommune har aktuelt fire tilbud målrettet denne børnegruppe. Specialklasserne 0-6 klasse Antal børn: 32 Placering: Gersagerskolen Ungdomsklasserne Antal børn: 39 Placering: Hedelyskolen. Anbefaling vedr. fremtidig placering Byrådet har besluttet, at det skal undersøges, om der er muligheder for at placere Bugtskolen på enten Gersagerskolen eller Hundigeskolen. Bugtskolen og Damagergruppernes målgruppe har begge børn med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder og har i dag i alt 51 børn heraf 16 børn fra andre kommuner. Det forventes, at andre kommuner fremover vil oprette tilbud i egne kommuner og derfor ikke vil bruge Greve Kommunes tilbud i samme omfang på sigt. Det betyder, at der er behov for at tilpasse pladsantallet på dette område Der er arbejdet med den forudsætning, at specialklasserne og Ungdomsklasserne skal forblive hhv. Gersagerskolen og Hedelyskolen. På denne baggrund beskrives forskellige løsninger i bilagsmaterialet. Se notat bilag side 13 Damagergrupperne Antal børn:17 ( fra andre kommuner) Placering: Damagerskolen Bugtskolen Antal børn: 34 ( fra andre kommuner) Placering: Selvstændig specialskole Administrationen anbefaler : Bugtskolen placeres på Gersagerskolen. Bugtskolen indgår i et tæt samarbejde med Specialklasserne således, at fordelene ved at have en større enhed beliggende på én skole samlet kan opnås. Damagergrupperne forbliver på Damagerskolen indtil videre. Der visiteres ikke nye børn til Damagergrupperne. Damagergrupperne indgår på sigt i den større enhed beliggende på Gersagerskolen. Flytningen gennemføres, når det kan ske mest optimalt i forhold til udnyttelse af pladskapaciteten. Børne- og Ungeudvalget træffer beslutning herom inden flytning gennemføres. Økonomiske konsekvenser: Se Administrationens sag vedr. flytning af Bugtskolen. Herudover skal afsættes flytteomkostninger til evt. flytning af Damagergrupperne ialt kr

8 II Børn med kontaktvanskeligheder (gennemgribende udviklingsforstyrrelser) Der er aktuelt 34 børn heraf 31 børn fra Greve kommune og 3 børn fra andre kommuner. Der er på sigt behov for tilbud til 65 børn. Se notat bilag side 24. Greve kommune har aktuelt to tilbud til denne målgruppe: Strandgrupperne Antal børn: 21 ( fra andre kommuner) Placering: Strandskolen Tjørnelygrupperne Antal børn: 13 (12+ 1 fra anden kommune) Placering: Tjørnelyskolen Specialundervisning af børn med kontaktvanskeligheder i Greve Kommune er hidtil foregået på Strandskolen samt på specialskoler i Roskilde og Køge Kommuner (tidligere amtslige specialundervisningstilbud). Tendensen i Greve kommune og på landsplan er, at gruppen af børn med kontaktvanskeligheder, der har brug for et særligt tilbud, er stigende. Efter kommunalreformen i 2007 har det været kommunens strategi at visitere børn indenfor denne målgruppe til kvalificerede tilbud i Greve kommune frem for at sende børnene i tilbud udenfor kommunen. Det forhold samt den generelle stigning på området, medfører et behov for etablering af tilbud til et stigende antal børn i Greve kommune. I skoleåret 2008/ 2009 er der oprettet specialtilbud til 13 børn på Tjørnelygrupperne som en midlertidig løsning, indtil der er vedtaget en samlet struktur for placering af specialundervisningstilbuddene. Strandgrupperne og Tjørnelygrupperne har tilsammen 34 børn heraf 3 børn fra andre kommuner. Det forventes, at andre kommuner fortsat er interesseret i at købe pladser, såfremt vi kan skabe kvalificerede tilbud til denne målgruppe. Det forventes ligeledes, at der på sigt er brug for ca. 65 børn til denne målgruppe. På denne baggrund beskrives forskellige løsninger i bilagsmaterialet: Administrationen anbefaler: Tjørnelyskolen ombygges, så der på sigt kan skabes tilbud til 65 børn/ unge. Børnene på Strandskolen bliver gående dér indtil videre. Alle nyvisiteringer foregår til Tjørnelyskolen. Flytningen gennemføres når det kan ske mest optimalt i forhold til udnyttelse af pladskapaciteten. Børne- og Ungeudvalget træffer beslutning herom inden flytning gennemføres. Økonomiske konsekvenser: Hvis der udvides successivt på Tjørnelyskolen og elevprognosen holder, skal der ikke udbygges fra / 15. Efter 2014/15 må der gøres status og tages stilling til de kommende år på baggrund af nye prognoser. Specialklasserækken på Tjørnelyskolen udvides successivt over de næste 5 år. Til i alt 49 elever. I forbindelse med den løbende udvidelse må beregnes en udgift på ca kr. til lokaletilpasning pr. gruppe /klasselokale (inkl. inventar, IT installationer og flytteomkostninger) i alt iflg. prognosen 5 lokaler. Pris kr. fordelt over perioden indtil 2014/

9 III Børn med opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder: Der er aktuelt 13 børn heraf 6 børn fra Greve kommune og 7 fra andre kommuner. Der er på sigt behov for tilbud til 32 børn. Se notat bilag side 28. Greve kommune har aktuelt ét tilbud til denne målgruppe: Karlslundegrupperne Antal børn : 13 ( 6 +7 fra andre kommuner) Placering: Karlslundeskolen Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har på et fællesmøde 29. november 2007 truffet en principiel beslutning om, at der etableres et pensionistcenter i Karlslundeområdet i de lokaler, der benyttes af Karlslundegrupperne. Det betyder, at der skal findes plads til de 13 børn (heraf 7 fra andre kommuner), der går i Karlslundegrupperne fra skoleåret 2009/ På sigt forventes det, at der er behov for plads til ca. 32 børn, og at andre kommuner fortsat er interesseret i at købe pladser, såfremt vi kan skabe kvalificerede tilbud til denne målgruppe. På denne baggrund beskrives forskellige løsninger i bilagsmaterialet. Administrationen anbefaler: Karslundegrupperne placeres på Lundegårdskolen fra skoleåret 2009/10. Økonomiske konsekvenser: Administrationen og skolens ledelse har gennemgået mulighederne for en optimal placering på skolen for de 13 børn. Ved at renovere og indrette et nedlagt skolekøkken, vil det være muligt at skaffe tilstrækkelige lokaleforhold Prisen for renoveringen/ flytningen vil være ca kr. incl. inventar, IT installationer og flytteomkostninger. Udover lokalet, som inddeles i to større rum og 3 mindre, har specialtilbuddet brug for et grupperum som aflastningsrum efter behov. I forbindelse med yderligere udvidelse af denne målgruppe, vil fremtidens lokalemuligheder være afhængige af antal indskrevne børnehaveklasser på Lundegårdskolen og påtune skole idet prognosen for de to skoler viser, at børnetallet er af en størrelsesorden svarende til tre børnehaveklasser og ikke fire i de kommende år. Hvis der i fremtiden dannes tre børnehaveklasser, vil dette frigive èt lokale pr. år det ene eller det andet sted. 9 9

10 10 IV Børn med tale/sprogvanskeligheder, børn med hørevanskeligheder, børn med læsevanskeligheder: Greve kommune har aktuelt to tilbud til denne målgruppe Ingen ændringer omkring placering: Der er på sigt behov for tilbud til: Taleklasserne: Uændret Der har været henvendelser fra andre kommuner vedr. tilbud til børn der er CI opereret. Taleklasserne Antal børn: 34 Placering: Holmeagerskolen Alle børn fra Greve kommune Taleklasserne forbliver på Holmeagerskolen Det anbefales, at Taleklassernes målgruppe fremover også omfatter børn med store læsevanskeligheder, der ikke kan rummes i Ordblindecentret. eller kan tilbydes et kvalificeret tilbud på distriktsskolen. Der er på sigt muligvis behov for tilbud til færre børn afhængig af effekten af kompenserende undervisning i distrikterne. Ordblindecentret Antal børn: 20 Placering: Hedelyskolen Alle børn fra Greve kommune Ordblindecentret forbliver på Hedelyskolen 10

11 V Børn i sociale - og følelsesmæssige vanskeligheder Der er aktuelt i alt 80 børn. Det forventes at dette antal stort set vil være uændret dog formentlig 7 % mindre jf. det faldende elevtal. Se notat bilag side 32. Greve kommune har aktuelt fire tilbud til denne målgruppe: Blæksprutterne Antal børn: I alt 28 (incl. indsatser i klasserne) Hundigeskolen 6 børn Krogårdskolen 4 børn Damagerskolen 13 børn Alle børn fra Greve kommune I forbindelse med anbefalingerne i OK projektet har en projektgruppe arbejdet med at omorganisere og udvikle Blæksprutterne. Der er udarbejdet et forslag til reorganisering af Blæksprutterne I reorganiseringen anbefales det, at Blæksprutterne samles på én skole. Styregruppen peger på Damagerskolen, som i forvejen har to grupper af Blæksprutterne liggende. Dette betyder, at de to nuværende grupper (Krogårdskolens 4 børn og Hundigeskolens 6 børn = i alt 10 børn) flyttes til Damagerskolen, og at der i alt er 28 børn i Blæksprutterne. På denne baggrund foreslås flg. løsning: Administrationen anbefaler: Blæksprutterne samles i en større enhed beliggende på Damagerskolen. De to grupper på hhv. Hundigeskolen og Krogårdskolen flyttes inden årsskiftet. Økonomiske konsekvenser: Ingen.Udgifter klares indenfor Blæksprutternes rammer. 11 Familiehusenes skole: Antal børn: 15 Placering : Selvstændigt skole- / behandlingssted under døgntilbuddet Familiehusene. Alle børn fra Greve kommune Kirkemosegård: Antal børn: 22 Placering: Selvstændig skole/ behandlingssted Alle børn fra Greve kommune Noten: Antal børn: 15 Placering: Selvstændig skole under døgntilbuddet De Unges Hus 13 fra Greve kommune 11 Ingen ændringer omkring placering Ingen ændringer omkring placering I budgetnotatet er der et forslag som peger på, at det kan undersøges om der vil være en gevinst (økonomisk/fagligt) ved at sælge Notens nuværende lokaler og i stedet bygge rammen for dette skoletilbud på De Unges Hus grund i Tune.

12 12 12

13 Helhedsplan for placering af specialtilbud på skoleområdet november 2008 Bilagsmateriale I Anbefalinger vedr. børn med generelle indlæringsvanskeligheder: Bugtskolen og Damagergrupperne.. side 13 Bilag fra Administrationens sag vedr. Bugskolens flytning... side 18 II Anbefalinger vedr. børn med kontaktvanskeligheder Strandgrupperne og Tjørnelygrupperne...side 24 III Anbefalinger vedr. børn med specifikke opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder Karlslundegrupperne.side 28 IV Anbefalinger vedr. børn i sociale- og følelsesmæssige vanskeligheder Blæksprutterne...side 32

14 14 Bilag I Anbefalinger vedr. børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Greve kommunes specialtilbud på skoleområdet: Bugtskolen og Damagergrupperne, som begge er målrettet børn med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder ( tidligere amtstilbud). Specialklasserne og Ungdomsklasserne, som begge er målrettet børn med generelle indlæringsvanskeligheder ( tidligere kommunale tilbud) Baggrund: Byrådet besluttede 27 maj 2008, at der skulle udarbejdes forskellige scenarier for en flytning af Bugtskolen til enten Hundigeskolen eller Gersagerskolen samt en flytning af Ungdomsskolen fra Gersagerskolen til den fraflyttede Bugtskole i august 2008 fremlagde Ejendomscentret et forslag til denne rokade til BUU. Ejendomscentrets forslag vedlægges som bilag side 18 Flytning af Bugtskolen indgår i helhedsplanen på specialundervisningsområdet. I det følgende beskrives muligheder og begrænsninger ift. at placere Bugtskolen på enten Gersagerskolen eller Hundigeskolen set i sammenhæng med en samlet helhedsplan på specialundervisningsområdet. Der henvises til Ejendomscentrets forslag for så vidt angår de fysiske og økonomiske overvejelser. Der er arbejdet med den forudsætning, at specialklasserne og Ungdomsklasserne skal forblive hhv. Gersagerskolen og Hedelyskolen. I Overvejelse 1: Bugtskolen placeres på Gersagerskolen II Overvejelse 2: Bugtskolen placeres på Hundigeskolen III Anbefalinger IV Afledte konsekvenser I Bugtskolen placeres på Gersagerskolen: En placering af Bugtskolen på Gersagerskolen giver flg. muligheder og problemstillinger: Faglige overvejelser: Den fysiske placering åbner op for, at de af Bugtskolens børn, der kan profitere af at være tættere på almenmiljøets udfordringer fagligt og socialt - får mulighed for det via den tættere fysiske placering. Det er dog vigtigt at understrege, at den fysiske placering ikke alene medfører, at børnene inkluderes i den almindelige skoles fællesskab. Der vil efterfølgende skulle drøftes hvordan samarbejdet mellem almenmiljøet og Bugtskolen konkret kan og skal udvikle sig og hvem der bør bidrage med hvad i denne udvikling. Den fysiske placering vil give mulighed for, at Bugtskolen kan kvalificere undervisningen i de fag, der kræver veludstyrede faglokaler ved at udnytte de eksisterende muligheder på den almindelige skole. Den fysiske placering giver i højere grad mulighed for at lærere og pædagoger på Bugtskolen og lærere og pædagoger i den almindelige undervisning kan dele viden og erfaringer på relevante områder. Den fysiske placering giver mulighed for, at Bugtskolen kan indgå i et tæt samarbejde med specialklasserne som i forvejen er placeret på Gersagerskolen således, at fordelene ved at have en større enhed beliggende samlet kan opnås. 14

15 15 Den fysiske placering giver ikke mulighed for, at Bugtskolens ældste børn kan være sammen med børn / unge med samme fødselsalder og fysiske udvikling. Fysiske overvejelser: Bugtskolens nuværende lokaler tilgodeser ikke i tilstrækkelig grad de behov Bugtskolens børn har brug for. Udendørsarealerne er generelt for små. Indendørs er der for lidt plads til kørestolsbrugere og der mangler grupperum, som kan gøre det muligt at differentiere de pædagogiske indsatser ift.de enkelte børns behov. Herudover er der mangel på arbejdspladser til personalet. Såfremt Bugtskolen flyttes til Gersagerskolen kan Bugtskolens lokaler enten sælges eller anvendes til andre formål. Der er mulighed for at etablere tilstrækkelige fysiske forudsætninger på Gersagerskolen såfremt den fornødne økonomi afsættes. Se bilag fra Ejendomscentret. Økonomiske overvejelser Såfremt Bugtskolen placeres på Gersagerskolen, kan de omkostninger Bugtskolen p.t. har ift. at ligge i selvstændige bygninger reduceres. Bugtskolens andel af omkostningerne i Greve Midtbysamarbejdet udgør p.t. 0,500 mio. Ejendomscentret har udarbejdet et overslag på, hvad det vil koste at flytte Bugtskolen til Gersagerskolen. Se bilag fra Ejendomscentret. Sammenhæng med fremtidsprognose og øvrige tilbud for børn med generelle indlæringsvanskeligheder: Flg. figur viser udviklingen i elevtallet på Bugtskolen (34) og Damagerskolen (17). Skolerne har tilbud til elever med de samme vanskeligheder (generelle indlæringsvanskeligheder) 2 Greve elevtal - udenbys elevtal Bugtskolen/Damagerskolen - elevtalsudvikling spec.kl / / / / / / /15 Specialelever Bugtskolen/Damagerskolen skoleår Bugtskolens/Damagers udenbys elever samlet indbys og udenbys samlet elevtal Det forventes, at andre kommuner på sigt etablerer egne tilbud til denne målgruppe og derfor ikke længere vil bruge Greve kommunes tilbud. P.t. drejer det sig om, at der i alt er 16 børn fra andre kommuner. Såfremt dette holder stik, vil det betyde, at Bugtskolens og Damagergruppernes udenbys børnetal falder i takt med, at børnene udgår af skolen for at gå i ungdomsuddannelse. Tidsperspektivet for dette fald er beregnet ud fra børnenes alder, klassetrin og folkeskoleafslutning. På baggrund af disse betragtninger, hvor det forventes at både Damagergruppernes og Bugtskolens børnetal på 2 I grafen er indsat estimeret tal for antal af elever fra Greve. I dette skal modregnes en nedgang på 7 %, som er nedgangen i elevtal på normalområdet over perioden (det svarer til 2,5 elever færre Greve-elever i 2014/15). 15

16 16 sigt er faldende bør flg. overvejes i helhedsplanen på området: Børn med generelle indlæringsvanskeligheder: a) Om Damagergrupperne på kort eller på længere sigt bør indgå som en del af en større enhed på Gersagerskolen. På sigt vil denne enhed være på ca. 34 børn og man kan forestille sig et tæt samarbejde med de små specialklasser på Gersagerskolen (p.t. 32 børn) b) Om Damagergrupperne fortsat skal ligge på Damagerskolen som en mindre enhed med børn. Såfremt denne løsning vælges, skal der være opmærksomhed på, at det vil det betyde, at Bugtskolens Elevtal på sigt forventes reduceret til ca.18. Bugtskolen vil fortsat kunne samarbejde tæt med de små specialklasser på Gersagerskolen.( p.t. 32 børn) Sammenhæng med fremtidsprognose for almenområdet. Der kan opstilles flg. prognose for børnetallet på Gersagerskolen: antal elever /08 Gersagerskolen elev- og klasseudvikling / / / /12 skoleår 2012/ / / elever antal klasser antal kl. Ifølge denne tabel vil børnetallet i 2014/ 15 være 262 elever. Gersagerskolen er en del af kommunens profilskoleprojekt. Den har normalklasser fra børnehaveklasse til og med 6. klassetrin. Prognosen skal tages med forbehold, fordi ændringerne for normalskolen bliver implementeret fra skoleåret 2008/09. Hvis projektet bliver en succes, vil børnetallet sandsynligvis stige. Slår den modsatte udvikling igennem, vil elevtallet sandsynligvis falde. Det scenarium vil have indflydelse på inklusionen af eleverne fra Bugtskolen, da normalskolen måske kommer til at udgøre en for lille del af det samlede antal elever på skolematriklen. Gruppen af børn med generelle indlæringsvanskeligheder på Gersagerskolen vil i 2014/ 2015 ca. være (Specialklasserne og Bugtskolen) og såfremt Damagergrupperne også på sigt indgår i denne enhed. Disse vil tilsammen udgøre ca % af alle elever på matriklen såfremt prognosen på både almen og specialområdet holder. Udviklingen i Gersagerskolens elevtal bør derfor følges nøje fremover. II Bugtskolen placeres på Hundigeskolen : Faglige overvejelser: Hundigeskolen skal fremover være en overbygningsskole fra klasse og være ansvarlig for kommunens tiendeklassetilbud. Der vil være ca. 150 elever i alt i skoleåret 2008/09. Bugtskolens elever vil udgøre 34 elever af i alt 184 (ca. 19 %). Eleverne i normalklasserne er alle er 13 år eller derover. Ud fra et fagligt / pædagogisk synspunkt vil det derfor ikke være hensigtsmæssigt at placere børn fra

17 17 klasse - ofte børn med en endnu lavere udviklingsalder sammen med børn / unge, der udelukkende er fra overbygningen. Dette kan skabe utryghed blandt Bugtskolens børn. En placering på Hundigeskolen åbner generelt heller ikke op for, at de af Bugtskolens børn, der kan profitere af at være tættere på almenmiljøets udfordringer fagligt og socialt - får mulighed for det. Fysiske overvejelser: Der er gode fysiske muligheder på Hundigeskolen. Der er ikke andre tilbud, der må rykke for at skaffe plads til Bugtskolen. Se bilag fra Ejendomscentret. Økonomiske overvejelser: Se bilag fra Ejendomscentret. III Anbefalinger: Mulige løsninger: 1) Bugtskolen placeres på Gersagerskolen. Bugtskolen indgår i et tæt samarbejde med Specialklasserne således, at fordelene ved at have en større enhed beliggende på én skole samlet kan opnås. Damagergrupperne forbliver på Damagerskolen indtil videre. Der visiteres ikke nye børn til Damagergrupperne. Damagergrupperne indgår på sigt i den større enhed beliggende på Gersagerskolen. Flytningen gennemføres når det kan ske mest optimalt i forhold til udnyttelse af pladskapaciteten. Børne- og Ungeudvalget træffer beslutning herom inden flytning gennemføres. 2) Det anbefales, at Bugtskolen placeres på Gersagerskolen. Det anbefales endvidere, at Bugtskolen indgår i et tæt samarbejde med Specialklasserne således, at fordelene ved at have en større enhed beliggende på én skole samlet kan opnås. Damagergrupperne forbliver på Damagerskolen med en børnegruppe på ca elever. Dette betyder, at Bugtskolens elevtal på sigt forventes reduceret til ca. 18 elever. Administrationen anbefaler: Bugtskolen placeres på Gersagerskolen. Bugtskolen indgår i et tæt samarbejde med Specialklasserne således, at fordelene ved at have en større enhed beliggende på én skole samlet kan opnås. Damagergrupperne forbliver på Damagerskolen indtil videre. Der visiteres ikke nye børn til Damagergrupperne. Damagergrupperne indgår på sigt i den større enhed beliggende på Gersagerskolen. Flytningen gennemføres når det kan ske mest optimalt i forhold til udnyttelse af pladskapaciteten. Børne- og Ungeudvalget træffer beslutning herom inden flytning gennemføres. Økonomiske konsekvenser: Se Administrationens sag vedr. Bugtskolens flytning. Herudover skal afsættes flytteomkostninger til evt. flytning af Damagergrupperne i alt kr

18 18 IV Afledte konsekvenser af beslutning vedr. placering af Bugtskolen på Gersagerskolen I Byrådets beslutning 27 maj 2008 indgår, at der skal undersøges muligheder for at placere Ungdomsskolen i Bugtskolens lokaler fra Se bilag fra Ejendomscentret. Tidsperspektiv Såfremt Bugtskolen skal flyttes i 2009 er det nødvendigt, at der senest i januar måned 2009 er taget en beslutning om Bugtskolens placering således at der efterfølgende kan arbejdes konkret med planlægningen og udførelsen omkring flytningen. Der nedsættes en arbejdsgruppe, der planlægger og koordinerer denne flytning med øvrige flytninger. Brugerne inddrages i denne proces. Foreløbig milepælsplan August / september 2008: Dialog og klargøring af høringsmateriale er udført. Oktober/ november 2008: Sagen er behandlet i BUU. November/december 2008: Høring i skolebestyrelser, SU, MED udvalg, Handicapråd, skoleledergruppen, PPR m.fl. er gennemført Januar 2009: Sagen er behandlet i BUU, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Januar juni 2009: Planlægning, involvering og udførelse er gennemført. Juni 2009: Rokade er gennemført 18

19 19 Bilag Ejendomscentrets sag vedr. flytning af Bugtskolen 2. Forslag til flytning af Greve Ungdomsskole (og Greve UngdomsCenter) til Bugtskolen, og Bugtskolen til enten Gersagerskolen eller Hundigeskolen Sagsnr.: Dok.nr: By32/ Baggrund Byrådet besluttede på mødet den 27.maj 2008, samtidig med beslutningen om at igangsætte skoleomflytningen (Gersagerskolen og Hundigeskolen), at mulighederne for at flytte Ungdomsskolen til Bugtskolens nuværende bygninger/lokalitet skulle undersøges. Dette blev formuleret som et Nyt pkt. 4 med følgende ordlyd: At der herudover sker en flytning af Bugtskolen til enten Hundigeskolen eller Gersagerskolen samt en flytning af Ungdomsskolen, fra Gersagerskolen til den fraflyttede Bugtskole i Der afsættes midler til formålet i Budget 2009, idet det forudsættes, at de øgede anlægsmidler sker ved omprioriteringer indenfor det nuværende anlægsbudget for 2009 og under hensyntagen til den af Byrådet vedtagne økonomiske politik for Til brug for den videre politiske behandling af dette forslag udarbejdes forskellige scenarier indeholdende økonomiske konsekvenser. Scenarierne forelægges Økonomi- og Planudvalget og Byrådet på augustmøderne, efter behandling i fagudvalg. Det understreges, at brugerne skal inddrages i den videre proces. Forslag vedrørende pkt. 4 skal efter den politiske behandling på augustmøderne sendes i høring. Derefter forelægges sagen igen i udvalg og Byråd Bugtskolen som institution skulle således flyttes og integreres i enten Hundigeskolens, eller Gersagerskolens bygninger. På denne baggrund har Ejendomscentret sammen med NOVA5 Arkitekter a/s udarbejdet forslag til dette. Forslagene tager sit udgangspunkt i en balance mellem Bugtskolens ønsker og krav til indretning og funktioner, og en optimal anvendelse af arealerne generelt på de to skoler. Ungdomsskolens ønsker og krav er i høj grad opfyldt ved en indflytning i Bugtskolens tidligere bygninger. Bugtskolen er blevet inddraget i processen, og der foreligger notat om ønsker og krav. Disse er medtaget i de foreliggende forslag. Bugtskolen mener således selv, at en placering på Gersagerskolen vil være den mest optimale, begrundet i elevtypen (0-6 klasse), og de deraf følgende muligheder for aktiviteter og samarbejder på tværs. Ungdomsskolen er tidligere blevet inddraget i forbindelse med den første skoleomflytning, og ønsker og krav er kendte herfra. Efter beslutning i udvalg og Byråd vil de respektive brugere igen blive inddraget, via høring af forslagene. Tekniske bemærkninger: Bygningsmæssigt kan Bugtskolen integreres lige godt på begge lokaliteter, dog er der lidt forskel i omkostningerne til dette. På Gersagerskolen vil det formentlig være nødvendigt at modernisere ventilationsanlægget i lidt større grad end på Hundigeskolen, og også etablering af IT-kabling og ny grundbelysning vurderes at gøre det lidt dyrere her. Usikkerheden er dog stor. I budgetterne for forslagene er der afsat ca. 10 % til uforudsigelige udgifter, der omfatter fx usikkerheder omkring myndighedskrav og krav til tilgængelighed, samt usikkerheder om eksisterende installationers kapacitet og tilstand. Såfremt disse usikkerheder viser sig at overstige de afsatte beløb, vil det være nødvendigt at finde tilsvarende besparelser andetsteds i projektet. Beslutningsgrundlag Forslag 1 og 2 - istandsættelse og indretning: Forslag 1 omfatter (kort) følgende overordnede aktiviteter: 19

20 20 Ungdomsskolen (og Ungdomscenteret) placeres på Bugtskolen Bugtskolen indplaceres på Gersagerskolen, hvor specialklasserne er i dag Specialklasserne flyttes til 4-5 klassetrins område Nyt handicaptoilet indrettes, og udstyr flyttes (hørende til specialklasserne) 4-5 klassetrins område flyttes til Ungdomsskolens område Kompetencecentret bevares og samles yderligere Flugtveje gennemgås og opdateres generelt. Samlet overslagsøkonomi, Forslag 1: kr. Forslag 2 omfatter (kort) følgende overordnede aktiviteter: Ungdomsskolen (og Ungdomscenteret) placeres på Bugtskolen Bugtskolen indplaceres i gul fløj på Hundigeskolen Tiendeklasseskolen flyttes fra Gersagerskolen til Hundigeskolen, rød fløj (deler lokaler med 7-9 kl.) Der etableres nyt handicaptoilet i gul fløj Flugtveje gennemgås og opdateres generelt. Samlet overslagsøkonomi, Forslag 2: kr. Heri indgår ændring af adgangsvej og etablering af ny hovedindgang i gul fløj til i alt kr. Dette kan udgå af projektet. Forslag 1a og 2a, minimumsløsninger: Forslag 1a omfatter de samme funktioner som Forslag 1, men i et skrabet kvalitetsniveau. Følgende overordnede aktiviteter: Ungdomsskolen (og Ungdomscenteret) placeres på Bugtskolen Bugtskolen indplaceres på Gersagerskolen, hvor specialklasserne er i dag Specialklasserne flyttes til 4-5 klassetrins område Nyt handicaptoilet indrettes, og udstyr flyttes (hørende til specialklasserne) 4-5 klassetrins område flyttes til Ungdomsskolens område Kompetencecentret bevares og samles yderligere Flugtveje gennemgås og opdateres generelt. Samlet overslagsøkonomi, Forslag 1a: kr. Forslag 2a omfatter de samme funktioner som Forslag 2, men i et skrabet kvalitetsniveau. Følgende overordnede aktiviteter: Ungdomsskolen (og Ungdomscenteret) placeres på Bugtskolen Bugtskolen indplaceres i gul fløj på Hundigeskolen Tiendeklasseskolen flyttes fra Gersagerskolen til Hundigeskolen, rød fløj (deler lokaler med 7-9 kl) Der etableres nyt handicaptoilet i gul fløj Flugtveje gennemgås og opdateres generelt. Samlet overslagsøkonomi, Forslag 2a: kr. Heri indgår ændring af adgangsvej og etablering af ny hovedindgang i gul fløj til i alt kr. Dette kan udgå af projektet. Efter beslutning om et af forslagene skal der gennemføres mindre projektering, myndighedsbehandling, og herefter indhentning af tilbud. Først herefter kan priserne endeligt fastslås. Sammenligning af forslagene Kvaliteten i ombygningerne i Forslag 1 og 2 tager sit udgangspunkt i en total modernisering af bygningerne/lokalerne. Forslagene omfatter i princippet de samme funktionelle indretningsmæssige forhold som Forslag 1a og 2 a, men med en samlet istandsættelse af de berørte lokaler på Gersagerskolen, Hundigeskolen og Bugtskolen, herunder grundbelysning, nyt ventilationsanlæg, delvis udskiftning af linoleumsgulve og døre, samt istandsættelse af 20

21 21 varmeforsyningen (udskiftning af radiatorer), nye el-installationer og IT-installationer osv. Herudover en delvis udskiftning af lofterne, samt istandsættelse af te-køkkener, toiletter mv. Kvaliteten i ombygningerne i Forslag 1a og 2a tager sit udgangspunkt i størst mulig grad af genanvendelse. Der genanvendes således både armaturer (lys), riste, kabelbakker osv., og gulve bevares som eksisterende, med nødvendige reparationer (lapper). Malerarbejdets omfang besluttes undervejs, og kun flader, der er absolut nødvendige at behandle, vil blive det. Det betyder, at de berørte områder efter ombygningen ikke vil fremtræde nye, men kun tilpassede og reparerede. Ligeledes vil ventilationsanlæg, varmesystem, it- og belysningsniveau være som før ombygningen, hvilket er væsentligt under nutidige krav til fx luftskifte og lux-niveau. Der er således tale om skrabede forslag, der ikke indeholder bygningsmæssige opdateringer af nævneværdigt omfang - kun nødvendige tilpasninger. Tidsplan Flytninger kan f.eks. ske i sommerferieperioden Ombygninger i skolebygningerne foretages snarest muligt efter udarbejdelse af projekt, myndighedsbehandling og tilbudsindhentning. Ombygningerne/indretningen kan gennemføres over en 2 måneders periode, hvis forslag 1a eller 2a vælges. Gennemførelse af forslag 1 eller 2 forventes at tage 3 måneder. Konsekvenser Da projekterne ikke på dette niveau er så bearbejdede, at de kan afklares endeligt med myndighederne (Teknik & Miljø), er det ikke muligt at afvise gener for skolerne. Opstår der sådanne situationer, vil detailplanlægning blive aftalt direkte med de berørte skoleledelser. Der vil være mindre afledte driftsudgifter for begge forslags vedkommende, hidrørende fra øgede omkostninger til installationer og deres drift og vedligehold i årene efter (fx ventilation, ABA og lign.). De øgede driftsomkostninger forudsættes finansieret ved omprioriteringer i fremtidige budgetter. Både for forslag 1 og 2 foreslås det, at beholde Tiendeklasseskolen på Hundigeskolen, i forhold til fælles brug af faglokaler, der er tilpasset kl. Desuden ville det være oplagt at have et fællesskab mellem 10 kl. og 7-9. kl. Øvrige forhold Centerchef Finn Bloch, Ejendomscentret, deltager under behandling af sagen. Administrationens indstilling Administrationens indstiller, at Børne- og Ungeudvalget anbefaler over for Økonomi- og Planudvalget og Byrådet: at forslagene sendes til høring blandt de relevante brugere at der fremlægges en ny sag for udvalg og Byråd efter denne høring. Sagen forventes fremlagt på møderne i november/december Bilag Brev fra Bugtskolen med ønsker og krav til lokaler To forslag til ny placering af Greve Ungdomsskole og Bugtskolen 2008 Børne- og Ungeudvalgets beslutning den punkt 2: 1. Administrationens indstilling anbefales over for Økonomi- og Planudvalget og Byrådet således, at høring foretages blandt samtlige skolebestyrelser inkl. Bugtskolen og Greve Ungdomsskole 2. Administrationens indstilling anbefales over for Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Kai Nielsen og Erling Ernstsen har følgende mindretalsbemærkninger til sagen, der indgår i høringsmaterialet: Venstre ønsker, at Bugtskolens fremtid ses sammen med den kommende behandling om den samlede specialundervisning. Venstre ønsker, at der findes en anden placering end Bugtskolen til Greve Ungdomsskole i Greve Midt-området, eller 21

22 22 at de bliver på den nuværende placering. Skriftlig henvendelse fra forældre til barn på Bugtskolen af 19. august 2008 vil indgå i høringssvarene. Skriftlig henvendelse fra LEV-Greve om evt. flytning af Bugtskolen af 20. august 2008 vil indgå i høringssvarene. 22

23 23 23

24 24 24

25 25 25

26 26 Bilag II Anbefalinger vedr. børn med kontaktvanskeligheder (Børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser) Greve kommunes specialtilbud på skoleområdet: Strandgrupperne, Tjørnelygrupperne Baggrund: Specialundervisning af børn med kontaktvanskeligheder i Greve Kommune er hidtil foregået på Strandskolen samt på specialskoler i Roskilde og Køge Kommuner (tidligere amtslige specialundervisningstilbud). Tendensen i Greve kommune og på landsplan er, at gruppen af børn med kontaktvanskeligheder, der har brug for et særligt tilbud, er stigende. Der er forskellige forsøg på forklaringer på denne udvikling, som både omfatter biologiske og miljømæssige forklaringer ex. flere for tidligt fødte børn, tidligere og mere nuanceret diagnosticering, genetiske ændringer, Folkeskolens rummelighed m.v. Årsagen til stigningen er fortsat uafklaret forskningsmæssigt. Efter kommunalreformen i 2007 har det været kommunens strategi at visitere børn indenfor denne målgruppe til kvalificerede tilbud i Greve kommune frem for at sende børnene i tilbud udenfor kommunen. Dette forhold samt den generelle stigning på området, har medført et behov for etablering af tilbud et stigende antal børn i Greve kommune. Figur over stigningen i antallet af børn med kontaktvanskeligheder Strandskolen og Tjørnelyskolen 3. antal Greve elever og antal udenbys elever Strand/Tjørnely - elevtalsudvikling spec.kl / / / / / / / skoleår Specialelever Strand/Tjørnely Strands/Tjørnelys udenbys elever samlet Greve elever og udenbyselever 0 antal elever i alt Figuren viser den elevudvikling, der forventes at være i denne elevgruppe. Stigningen er udarbejdet som en jævn stigning frem til 2014/15. Det kan tænkes at udviklingen vil gå anderledes over kortere eller længere tid. Figuren viser, at der skal etableres flere pladser inden for det område, end der er i øjeblikket. Faglige overvejelser Gruppen af børn med kontaktvanskeligheder bør placeres samlet som en større enhed på en almindelig skole i tilknytning til almindelige børnegrupper på samme alder men med fysiske rammer, der giver mulighed for afskærmning og særlig tilrettelagt pædagogik i mindre grupper. Disse forhold vil give muligheder for at 3 I grafen er indsat estimeret tal for antal af elever fra Greve. I dette skal modregnes en nedgang på 7 %, som er nedgangen i elevtal på normalområdet over perioden (det svarer til 5 elever færre Greve-elever i 2014/15). 26

27 27 udvikle et kvalificeret fagligt miljø, muligheder for inklusion, fleksibilitet ift. at danne grupper målrettet de enkelte børns behov og effektiv personaleudnyttelse. Specialklasserækker på eks elever fra årgang betyder i gennemsnit omkring 5 elever pr. årgang. Såfremt undervisningen organiseres i indskolings-, mellem- og ældstegrupper giver det i gennemsnit. 15 elever pr. gruppe. Hermed vil der være mulighed for en kvalitativ pædagogisk tilrettelæggelse med opdeling i grupper baseret på alder, kognitiv og faglig samt psykisk og social funktion. Sammenhæng med fremtidsprognose og nuværende tilbud til børn med kontaktvanskeligheder Det vurderes, at der på sigt er behov for ca. 65 pladser indenfor denne målgruppe. Fra august måned er der placeret 21 børn på Strandskolen som en fortsættelse af amtets tilbud og 13 børn på Tjørnelyskolen Sammenhæng med fremtidsprognose for almenområdet. Der vil ikke være mulighed for at udvide nuværende tilbud på Strandskolen, idet Strandskolens elevtal fremover er stigende jvf. elevprognosen. antal elever Strandskolen elev- og klasseudvikling / /09 (Elevprognose, maj 2008) 2009/ / /12 skoleår 2012/ / / elever antal klasser antal kl. Som det ses af udviklingen i elev- og klassetal, kan der ikke skabes plads på Strandskolen til ekstra klasser med mindre, der bliver udbygget. Der er undersøgt muligheder for at udvide pladskapaciteten på Strandskolen ved at inddrage pedelboligerne til undervisning. Dette er ikke muligt og vil heller ikke på sigt kunne skaffe den fornødne plads på Strandskolen til denne målgruppe. Da Strandskolen er under elevpres, vil det ud fra en økonomisk betragtning kunne betale sig at udvide tilbudene på Tjørnelyskolen i de kommende år til disse børn i stedet for Strandskolen. Man kan undersøge, om Strandskolen kan oprette en klasse eller to flere under de fremtidige lokaleforhold, men umiddelbart ser det ikke let ud, da Strandskolen if. prognosen vil få tilgang af børnehaveklasseelever. If. prognosen vil der skulle oprettes 4 spor i årene 2009/11, 2010/11 og i 2012/13. Tallene ser dog sådan ud, at marginale ændringer vil kunne ændre klassedannelsen til fra 4 til 3 spor i de omtalte år. På Tjørnelyskolen er der på sigt mulighed for at placere en større enhed jvf. elevprognosen. Som det fremgår af nedenstående figur viser udviklingen i elev- og klassetal, vil der kunne skabes plads på Tjørnelyskolen til 4 ekstra klasser (svarende til 28 elever) over de næste 4 skoleår. Dvs., at der vil kunne udvides med 7 elever hvert år på Tjørnelyskolen for denne elevkategori. Hvis Strandskolen stadig kan have 21 elever på trods af det generelle elevpres og Tjørnelyskolen på sigt kan have 28 elever til de 13 elever de skal 27

28 28 have i 2008/09, vil der kunne skabes plads til ca. 63 elever i 2011/12. Da Strandskolen er under elevpres (se Strandskolen), vil det ud fra en økonomisk betragtning kunne betale sig at udvide tilbudene i de kommende år til disse børn på Tjørnelyskolen i stedet for Strandskolen. antal elever 750 Tjørnelyskolen elev- og klasseudvikling / / / / /12 skoleår 2012/ / / antal klasser elever antal kl. (Elevprognose, maj 2008) Fysiske overvejelser Hvis der skal udbygges, så Strandskolen kan have den samlede gruppe på 65 elever, skal der udbygges til mindst 44 elever. Det betyder, at der skal bygges 6 til 7 klasselokaler på i gennemsnit 35 m² plus et antal grupperum (evt. 4 på ca. 15 m²) i alt mellem 270 til 305 m². Hvis alle klasser skal placeres på Tjørnelyskolen bør man overveje en gradvis etablering. Som det er nævnt i teksten under prognosen, ser det ud til, at elevtalsfald successivt kan tage elevpresset fra denne kategori specialelever. Som det ses af tabellen vil der i 2014/05 være 5 klasselokale 5 lokaler flere (ombygges til at indeholde 5 grupperum), vil der være plads til ca. 49 elever. Mht. SFO-plads, så foreslås det, at der er SFO i de tilrettede klasselokaler altså lokalefællesskab. Man skal på skolen lave løsninger således, at specialklasser med SFO-elever er fysisk beliggende i nærheden af SFO en for normalklasseelever. På den måde gives der muligheder for SFO en at disponere over et sammenhængende areal, hvor indenfor der kan tænkes inklusive tiltag. Økonomiske overvejelser Hele klasserækken liggende på Strandskolen: Tilbygning af minimum 6 klasselokaler + 4 grupperum ca. kr. 4,6 mio. 5,2 mio. (let byggeri). Hele klasserækken liggende på Tjørnelyskolen: Hvis der udvides successivt over de næste fem år på Tjørnelyskolen og elevprognosen holder, skal der ikke udbygges fra / 15. Efter 2014/15 må der gøres status og tages stilling til de kommende år på baggrund af nye prognoser. I forbindelse med den løbende udvidelse må beregnes en udgift på ca kr. til lokaletilpasning pr. gruppe /klasselokale (inkl. inventar, IT installationer og flytteomkostninger) i alt iflg. prognosen 5 lokaler. Pris kr. fordelt over perioden indtil 2014/15. 28

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området 3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området Efter Før Dette forslag er et alternativ til forslag 6A. Planen

Læs mere

generelle indlæringsvanskeligheder (2) socio emotionelle vanskeligheder (1) specifikke indlæringsvanskeligheder (3)

generelle indlæringsvanskeligheder (2) socio emotionelle vanskeligheder (1) specifikke indlæringsvanskeligheder (3) Visualisering af ny struktur for udvidet specialpædagogisk bistand i Silkeborg Kommune Tallene i parentes henviser til bilagsnumre på de følgende sider Den 20. december 2010 Inklusionscenter for elever

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

10 vigtigste ting at vide

10 vigtigste ting at vide Vejledning til nye administrative procedurer i forbindelse med specialpædagogisk bistand Greve Byråd besluttede den 26. april 2011 at udlægge ressourcer til specialundervisningen jf. notatet Oplæg til

Læs mere

Beregninger på skolebygningsscenarier i Varde by

Beregninger på skolebygningsscenarier i Varde by Dato Januar 2017 Dok.nr. 2314/17 Sagsnr. 15-7239 Beregninger på skolebygningsscenarier i Varde by Indledning... 2 Eksempel 1: Brorsonskolen renoveres... 3 Eksempel 2: Brorsonskolen bevarer 0.-6. klasse

Læs mere

21. VESTER NEBEL SKOLE

21. VESTER NEBEL SKOLE Bind III 21. VESTER NEBEL SKOLE Koldingvej 2, 6040 Egtved Vester Nebel Skole udgøres af en række sammenbyggede ældre skolebygninger samt en nyere indskolingsafdeling. Endvidere har skolen en række nyindrettede

Læs mere

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader,

Læs mere

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B Bilag B til styrelsesvedtægten Styrelsen af de kommunale folkeskoler er i folkeskoleloven fastsat ved en række bestemmelser om kompetencefordelingen mellem henholdsvis Byrådet, skolebestyrelsen og skolens

Læs mere

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. december 2015 Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstillingen giver bevilling på 6,8 mio. kr. til fysisk helhedsløsning for

Læs mere

HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING

HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING Erikstrupskolens skolebestyrelse har nøje gransket Endelig rapport angående rationalisering på specialundervisningsområdet marts 2009. Rapporten beskriver udførligt

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

Skolefællesskaber og økonomi

Skolefællesskaber og økonomi Skolefællesskaber og økonomi Når elevtallet falder, bliver der færre penge til skolerne I Silkeborg Kommune bliver budgettet til skoleområdet tilpasset udviklingen i antallet af børn i skolealderen i kommunen.

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Fremtidig forankring af Fokusskolen og Unge i Centrum

Fremtidig forankring af Fokusskolen og Unge i Centrum Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 23. juni 2016 Fremtidig forankring af Fokusskolen og Fysisk og organisatorisk forankring af Fokusskolen og 1. Resume I forbindelse med

Læs mere

Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur

Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur Børne-og Ungeudvalget har slut maj og start juni afholdt dialogmøder med skolebestyrelserne i Midt, Nord og Syd om Greves fremtidige skolestruktur.

Læs mere

NOTAT. Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01. Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01. Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION NOTAT Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01 Til: Sagen om skolestruktur Dato: 29. marts 2011 Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281

Læs mere

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Eltangvej 71, 6000 Kolding Skolen er bygget i 1964 og der er gennemført udbygning og opdatering af

Læs mere

3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10

3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10 3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10 Sagsnr.: 1253-63488 Dok.nr: 1253-407176 B7/01.10.08 Baggrund Den 1. oktober 2008 godkendte Børne-og Ungeudvalget administrationens oplæg og kapacitet

Læs mere

Greves fremtidige skolestruktur Informationsmøde for skolebestyrelser 18. august 2014

Greves fremtidige skolestruktur Informationsmøde for skolebestyrelser 18. august 2014 Greves fremtidige skolestruktur Informationsmøde for skolebestyrelser 18. august 2014 Mulige veje for Greves fremtidige skolestruktur Informationsmøde for skolebestyrelser den 18. august 2014 Skolestruktur

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 9. FYNSLUNDSKOLEN. Fynslundvej 110, 6640 Lunderskov

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 9. FYNSLUNDSKOLEN. Fynslundvej 110, 6640 Lunderskov Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 Bind III 9. FYNSLUNDSKOLEN Fynslundvej 110, 6640 Lunderskov Fynslundskolens oprindelige bygninger udgøres af 2 bygningsfløje, orienteret nord-syd. Vestfløjen

Læs mere

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

18.1 VAMDRUP SKOLE VEST

18.1 VAMDRUP SKOLE VEST Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 18.1 VAMDRUP SKOLE VEST Herredsvej 45, 580 Vamdrup Vamdrup Skole udgøres af afdeling øst, den tidligere Kongeåskole, der ligger

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.:

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Overgangsordning ved ændring fra 4 til 3 skoledistrikter Til: Byrådet Dato: 25. august 2011 Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: 10-22281 Overgangsordning

Læs mere

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport 2008-2009

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport 2008-2009 Datamateriale for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport - August Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 4 Antal elever i alt pr. skole 4 Elev-lærer ratio 4 Antal spor pr. klassetrin 5 Antal elever

Læs mere

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune.

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune. Specialpædagogisk bistand I Odder Kommune. Formål, ansvar, kompetence, visitation og tilbud. Dato: 25.10.11 Doc: 2011-152077 Den specialpædagogiske bistands formål. I henhold til bekendtgørelse om folkeskolens

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Et revideret lokaleprogram skal i højere grad end det nuværende afspejle den pædagogiske og didaktiske udvikling, ellers bibeholdes det nuværende.

Et revideret lokaleprogram skal i højere grad end det nuværende afspejle den pædagogiske og didaktiske udvikling, ellers bibeholdes det nuværende. I indstillingen Udvidelse af Skødstrup Skole samt reetablering af klub vedtaget af byrådet d. 24. september 2014, fremgår det, at Børn og Unge i forbindelse med budgetlægningen for Budget 2016 fremsender

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen.

Læs mere

Udtalelse vedrørende revideret forslag til ny skolestruktur i Randers Kommune

Udtalelse vedrørende revideret forslag til ny skolestruktur i Randers Kommune Randers 18/12/2014 Udtalelse vedrørende revideret forslag til ny skolestruktur i Randers Kommune Følgende udtalelse er lavet af personalet i skolens specialklasser og vedtaget i MED-udvalget på Tirsdalens

Læs mere

Sektorredegørelse for Børne- og Ungeudvalget

Sektorredegørelse for Børne- og Ungeudvalget Sektorredegørelse for Kapitel 1 beskrivelse af området s ansvarsområder er opdelt i fire budgetområder. Budgetområde 3.01 Skoler, budgetområde 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år, budgetområde 3.03

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Børne- og ungepolitik

Børne- og ungepolitik Børne- og ungepolitik Børne - og ungepolitik Bken i pixi-format Favrskov Byråd har vedtaget en B, der peger frem mod 2014. Den er delt op i fem temaer: Udvikling og effektivisering Læring og kvalitet Inklusion

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 15. SDR. VANG SKOLE. Sdr. Vang 32, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 15. SDR. VANG SKOLE. Sdr. Vang 32, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 15. SDR. VANG SKOLE Sdr. Vang 32, 6 Kolding Sdr. Vang skole kan dateres tilbage til 1911 og der er siden foretaget udvidelser og

Læs mere

NOTAT 5 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48

NOTAT 5 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 NOTAT 5 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 6. oktober 2014 Muligheder for at nedlægge en afdeling på Rønneskolen Formålet med dette

Læs mere

Forslag om lukning af Løvvangskolen - høringsmateriale

Forslag om lukning af Løvvangskolen - høringsmateriale Forslag om lukning af Løvvangskolen - høringsmateriale Baggrund Løvvangskolen, der er beliggende nord for Forbindelsesvejen i Nørresundby, er en folkeskole, der består af tre dele en almen del, en specialklasserække

Læs mere

Bilag 2: Oversigt over høringssvar

Bilag 2: Oversigt over høringssvar Bilag 2: Oversigt over høringssvar nr afsender resumé Forvaltningens kommentarer 1 Skolebestyrelsen ved Engskolen 2 Skolebestyrelsen ved Frederiksgård Skole Meget positive overfor forslaget det bygger

Læs mere

11. KONGEÅSKOLEN. Som et led i revisionen af skoleudbygningsplanen har Uddannelsesudvalget besluttet (citat):

11. KONGEÅSKOLEN. Som et led i revisionen af skoleudbygningsplanen har Uddannelsesudvalget besluttet (citat): Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 21-221 Bind III 11. KONGEÅSKOLEN Østergade 8, 658 Vamdrup Kongeåskolen ligger i den østlige del af Vamdrup by og betjener det samlede byområde sammen med Vester

Læs mere

16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en fastholdt implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en fastholdt implementeringsplan Bilag 4 Fremtidens Fritidstilbud ved Amager Fælled Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud anbefaler forvaltningen, at den oprindelige

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne BRAMDRUP SKOLE. Møllegårdsvej 12, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne BRAMDRUP SKOLE. Møllegårdsvej 12, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 010-01 Bind III 3. BRAMDRUP SKOLE Møllegårdsvej 1, 6000 Kolding Bramdrup Skole er opført i 1961 og senere udbygget i 1969. Efterfølgende er der gennemført

Læs mere

10. KONGSBJERGSKOLEN

10. KONGSBJERGSKOLEN Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 1. KONGSBJERGSKOLEN Reinholdts Bakke 29, 664 Lunderskov Kongsbjergskolen er opført i 7 erne, som en klyngeopdelt skole, der består af 3 klasseklynger,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013.

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 23. oktober 2013 Udvidelse af Elev Skole Nybyggeri af ca. 200 m 2 på Elev Skole til fælles brug for skole og SFO Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen.

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen. E.1 Kvaliteten af specialundervisningen efter kommunalreformen Den 17. september 2009 Emne: Kvalitet i specialundervisningen Notatet Kvalitet i specialundervisningen er et baggrundspapir til hovedstyrelsens

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Specialundervisning i Hovedstadsregionen - status

Specialundervisning i Hovedstadsregionen - status 3. sammenfatning af det mellemkommunale samarbejde på specialundervisningsområdet i Hovedstadsregionen. Gælder for skoleåret 2008/09 (rimeligt validt materiale, men søges dog forbedret) og delvis, men

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 1. februar 2017 Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse 1. Resume Indstillingen indeholder et forslag til, hvordan der kan etableres

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Inklusions strategi Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole Indhold Indledning... 2 Status:... 3 Formål... 3 Solrød Kommune... 3 Hvorfor inklusion... 3 Inklusion... 3 Mål... 4

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Dragør Kommune Skole Kultur og Fritid Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Kultur og Fritid Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Kultur og Fritid Side nr. 1 I forbindelse med den gennemførte høring vedrørende Kommunalbestyrelsens forslag om ændret skolestruktur i Dragør Kommune er der indkommet i alt 19 høringssvar.

Læs mere

2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser

2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser Punkt 6. 2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser 2014-38219 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at der fra og med skoleåret 2016/17 oprettes en klasserække med

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Sagsbeskrivelse Resumé Baggrund

Sagsbeskrivelse Resumé Baggrund Sagsbeskrivelse Resumé Skoleforvaltningen fremlægger hermed forslag om lukning af Løvvangskolen med henblik på, at Skoleudvalget tager stilling til, om forslaget kan godkendes og sendes i offentlig høring

Læs mere

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?

Læs mere

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011.

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten 27. april 2011 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Efterspørgslen på specialpædagogiske indsatser i dag-, fritids- og skoletilbud har været stigende over

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området FÆLLESSKABER FOR ALLE En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området Fællesskaber for Alle har bidraget til at styrke almenområdets inklusionskraft Fællesskaber for Alle er

Læs mere

I forbindelse med FU-forliget blev Børn og Unge anmodet om at tilrettelægge en ny høring vedrørende klubtilbud på Lystrup og Elsted Skole.

I forbindelse med FU-forliget blev Børn og Unge anmodet om at tilrettelægge en ny høring vedrørende klubtilbud på Lystrup og Elsted Skole. Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Børn og Unge-udvalget Orientering 0-18 års anlægsprojekt i Elsted og Lystrup, herunder placering af FU Dette notat indeholder et forslag til, at SFO og FU får fælleslokaler

Læs mere

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT BUDGET 2015 Skolen i Ryparken Baggrund Skolen i Ryparken anbefales flyttet til Frederiksgård Skole. Indhold Det fremgår af overførelsessagen

Læs mere

Indstilling. Helhedsløsning for Mårslet Skole. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. maj 2017

Indstilling. Helhedsløsning for Mårslet Skole. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. maj 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. maj 2017 Helhedsløsning for Mårslet Skole Teknisk og pædagogisk modernisering af Mårslet Skole, genopretning af facader, ventilation

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

22. VESTER VAMDRUP SKOLE

22. VESTER VAMDRUP SKOLE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 Bind III 22. VESTER VAMDRUP SKOLE Herredsvej 45, 6580 Vamdrup Vester Vamdrup Skole ligger i den vestlige del af Vamdrup by og betjener

Læs mere

Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011.

Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011. Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011. Velkomst ved skolebestyrelsesformand Gitte Schmidt som orienterede om skolebestyrelsens arbejde: Det første den nytiltrådte

Læs mere

Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende

Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende skole Indledning Nærværende analyse er en del af kommunens turnusanalyse på skoleområdet. Denne analyse vedrører indsatsområdet

Læs mere

Forslag til ny organisering af specialomra det

Forslag til ny organisering af specialomra det Forslag til ny organisering af specialomra det Indhold Nuværende organisering... 2 Rævebakkeskolen... 2 Afdeling Lindholm... 2 Afdeling Skovpark... 2 Nyborg Heldagsskole... 2 Elevtal... 3 Rævebakkeskolen...

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Greves fremtidige skolestruktur Temamøde i Byrådet 24. juni 2014

Greves fremtidige skolestruktur Temamøde i Byrådet 24. juni 2014 Greves fremtidige skolestruktur Temamøde i Byrådet 24. juni 2014 Temamøde i Byrådet den 24. juni 2014 Samle op på dialogmøder mellem skolebestyrelserne og Børne- og Ungeudvalget Drøfte tidsperspektiv for

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for skolebørn i Skjoldhøjskolens distrikt. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Bedre fysiske rammer for skolebørn i Skjoldhøjskolens distrikt. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 28. maj 2013 Bedre fysiske rammer for skolebørn i Skjoldhøjskolens distrikt 1. Resume Den kommunale klubafdeling på Holmstrupgårdvej 32A

Læs mere

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag.

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Fraværende med afbud: Tine Landin Meddelelser a. Udvikling i børnetallet set i forhold til prognosen (distriktopdelt). 2002000505 Faktisk befolkning

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 6. DALBY SKOLE Dalbyvej 97, 6 Kolding Dalby Skole er en 2-sporet skole for årgangene. 6. klasse. Skole består i dag af en række

Læs mere

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune.

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune. Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 25. marts 2011 Sagsnr.: 201008118-150 Tildeling af budget til differentieret undervisning

Læs mere

NOTAT: Fælleslokaler mellem indskoling og SFO

NOTAT: Fælleslokaler mellem indskoling og SFO Velfærdssekretariatet Sagsnr. 282147 Brevid. 2350113 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Fælleslokaler mellem indskoling og SFO 10. august 2016 Folkeskolen skal udfordre alle elever,

Læs mere

Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget.

Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget. Principper for C-sporet 1. Målgruppe Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget. C-sporet indgår sammen specialklasserækken A-gruppen

Læs mere

Projektet vil afprøve en fleksibel anvendelse af ressourcer mellem magistratsafdelingerne til gavn for det enkelte barn.

Projektet vil afprøve en fleksibel anvendelse af ressourcer mellem magistratsafdelingerne til gavn for det enkelte barn. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 3. september 2015 ABA som Investeringsprojekt for

Læs mere

17. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE

17. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE 1. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE Hjarupvej 16, 6580 Vamdrup Skanderup-Hjarup Forbundsskole var tidligere en fælleskommunal folkeskole for Vamdrup og Lunderskov kommuner. Skolen har elever i 1 spor fra

Læs mere

Forslag til ny skolestruktur Ballerup Kommune

Forslag til ny skolestruktur Ballerup Kommune Forslag til ny skolestruktur Ballerup Kommune 29. april 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Baggrund... 3 Forslag: Fem distriktsskoler i Ballerup Kommune på ni matrikler... 5 Forslag til

Læs mere

Grundet manglende projektering af garderobeplads har skolen allerede inddraget et lokale til garderobe for bh. klasserne.

Grundet manglende projektering af garderobeplads har skolen allerede inddraget et lokale til garderobe for bh. klasserne. Til Børne- og Undervisningsudvalget Frederiksberg 9. oktober 2014 Høringssvar til forslag om nye skoledistrikter gældende for Frederiksberg kommune Skolebestyrelsen har dyb forståelse for de udfordringer,

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Indhold Formål med notatet...1 Pædagogiske sigtelinjer...2 Struktur...2 Antal skoler...2 Navne til de to nye skoler...3 Ledelse...3 Sporreduktion...4 Fordeling af elever

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Indstilling. Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby

Indstilling. Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 26.09.2016 Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby 1. Resume Målgruppen på døgntilbuddet på Bøgholt

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Indledning Motivation og hovedbudskab Læring og trivsel hos børn og unge Hovedbudskabet med omstillingen er: Alle unge skal have forudsætninger for at få uddannelse Vores børn skal trives, og de skal lære

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 7 Fremtidens Fritidstilbud ved Lergravsparkens Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DYREHAVESKOLEN. Dyrehavevej 108 B, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DYREHAVESKOLEN. Dyrehavevej 108 B, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 200-202 Bind III 7. DYREHAVESKOLEN Dyrehavevej 08 B, 6000 Kolding Dyrehaveskolen er opført i 2 etaper i henholdsvis 964-6 og 970-7. Skolen er opført

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere