Forekomst og diagnosticering af Helicobacter-lignende organismer hos hunde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forekomst og diagnosticering af Helicobacter-lignende organismer hos hunde"

Transkript

1 ORIGINALARTIKEL Forekomst og diagnosticering af Helicobacter-lignende organismer hos hunde Endoskopisk undersøgelse - invasiv test - versus serumundersøgelse - noninvasiv test. Et case-control-studie af hunde sonny liston fagdyrlæge hund og kat KAluNDbORg DyReKlINIK Summary The aim of this study was to evaluate the prevalence of Helicobacter-like organisms (HLO) in the ventricle in dogs with and without gastrointestinal symptoms (vomiting, diarrhea, abdominal pain/ discomfort, anorexia). The study was partly performed using histopathology and partly by using two other rapid tests for HLO. Gastric mucosa biopsies from 100 dogs were taken during gastroscopy conducted under general anesthesia. Histopathological examinations of the mucosa were performed in a total of 51 dogs (3 non-gi symptoms and 48 with GI symptoms). HLO were detected in 3 dogs (100 %) and 31 dogs (64.6 %). There has been no assessment of the mucosa regarding possible fibrosis, inflammation, etc. Gastric mucosa biopsies were also used to evaluate the prevalence of HLO through other invasive test (HPLO/urease test). Prevalence 0.74 (n = 100). A noninvasive (blood agglutination) test was also used to evaluate the prevalence of HLO (Oxoid Pylori Test). Prevalence 0.79 (n = 100). The rapid tests are compared with the histopathological examination to calculate, among other things, the positive predictive value (PPV). Comparability of the two tests, urease and OxOID were examined to see if there was consistency between these two rapid tests. Kappa was calculated to be 0.196, which is poor consistency. Sammendrag Målet med denne undersøgelse var at evaluere prævalensen af Helicobacter-lignende organismer (HLO) i ventriklen hos hunde med og uden gastrointestinale symptomer (vomitus, diarre, abdominale smerter/ubehag, anorexi). undersøgelsen blev dels udført ved hjælp af histopatologi, dels ved anvendelse af to andre hurtigere tests for HLO. Ventrikelmucosabiopsier fra 100 hunde blev udtaget under gastroskopisk undersøgelse foretaget i universel anæstesi. Histopatologisk undersøgelse af mucosaen blev foretaget hos i alt 51 hunde (3 uden GI-symptomer og 48 med GI-symptomer). HLO blev påvist hos hhv. tre hunde (100 %) og 31 hunde (64,6 %). Der er ikke foretaget vurdering af mucosaen vedrørende eventuel fibrosering, inflammation mv. Ventrikelmucosabiopsier blev ligeledes anvendt til at evaluere prævalensen af HLO ved hjælp af anden invasiv test (HPLO/urease-test). Prævalens 0,74 (n=100). En noninvasiv (blod-agglutinations) test blev ligeledes anvendt til at evaluere prævalensen af HLO (OxOID Pylori test). Prævalens 0,79 (n=100). De to hurtige tests er sammenlignet med den histopatologiske undersøgelse for at udregne blandt andet den Positive Prædiktive Værdi (PPV). Sammenligneligheden af de to tests, urease og OxOID, blev undersøgt for at se, om der var overensstemmelse mellem disse to hurtige tests. Kappa blev udregnet til 0,196, hvilket er en ringe overensstemmelse. 22 DVT

2 Indledning Blandt andre den italienske medicinforsker Giulio Bizzozero ( ) beskrev nogle elegante spiralformede organismer i mavesækken på raske hunde. I 1892 rapporterede han om konstant fund af disse spiralformede organismer i kirtlernes lumen fra ventriklens fundus og pylorus. De blev beskrevet som meget små (3-8 μm lange) med 3-7 spirale snoninger. Antagelsen, at ventriklens lave ph gav et næsten sterilt miljø, ophørte, da man havde observeret kolonisering af ventriklens mucosa. Disse iagttagelser blev ikke tilskrevet den store betydning indtil 100 år senere, hvor det blev opdaget, at der var en sammenhæng mellem ventriklens spiralformede Campylobacter-lignende organismer og gastritis og kronisk mavesår hos mennesker (1). Disse organismer kunne nu dyrkes og blev til forskel for Campylobacter jejuni beskrevet at have flageller. Bakteriens anatomiske egenskaber gør den i stand til at bevæge sig i mucosamembranen i ventriklen. Navnet Campylobacter pyloridis blev senere ændret til Der er på basis af DNA-, rrna- og elektronmikroskopiske undersøgelser påvist følgende forskellige species hos hund; H. Felis, H.bizzozeronii, H. Salomonis, H. Bilis og Flexispira rapin og H. heilmannii-lignende organisme. Alle disse typer er urease- og katalase positive. Andre Helicobacter spp. er påvist andre steder end ventriklen (3). Samlet kaldes denne gruppe for Helicobacter-lignende organismer (HLO). I alt 24 species af Helicobacter genus er identificeret. Fælles for dem er evnen til at omdanne urea til ammoniak og kuldioxyd i ventriklen. Dette gør dem i stand til at overleve det sure miljø (4). Mange dyrearter har fået påvist HLO. prævalens og smitte Prævalensen af ventrikel-helicobacter spp. er høj hos hunde og katte. Tidligere undersøgelser har vist prævalens % hos hunde med opkast, % hos klinisk raske hunde og op til 100 % hos forsøgshunde ved histologi (3,5,6). Prævalensen af de enkelte Helicobacter spp. er i litteraturen ikke belyst tilstrækkeligt, da det kræver specialteknikker. Infektion med flere Helicobacter spp. på samme tid er beskrevet, typisk H. bizzozeronii og H. heilmanii hos ca % af hunde (3,7,8). Transmission af H. spp. er ukendt. Der er ikke med sikkerhed påvist smitteveje - hverken humant eller hos hunde (3). Forsøgskatte er påvist at kunne have H. pylori og betragtes af nogle som en mulig smittekilde for H. pylori til mennesker (zoonose). Der er dog ikke påvist H. pylori hos vild- eller tamkatte, men undersøgelser har vist HLO prævalens hos raske katte på 41 % til 100 % og hos katte med vomitus på 57 % til 100 % (6,8). H. pylori er ikke isoleret fra hunde (3). En epidemiologisk evaluering af diarre fra 60 hunde viser Helicobacter spp. (PCR assay) som den klart hyppigst isolerede patogene risikofaktor (57 ud af 60 hunde, svarende til 95 %). Kontrolgruppen med ligeledes 60 raske hunde viser tilsvarende 88,3 %. Disse resultater støtter hypotesen om, at Helicobacter spp. kan eksistere som nonpatogene inhabitanter i mavetarmkanalen hos hunde (9). patogenicitet Årsager til gastritis hos hund bekræftes kun sjældent, grundet symptomatisk terapi. Ved manglende systemisk sygdom, ulcerogen medicin og fremmedlegemereaktion, tolkes årsagen ofte som værende foderallergi/intolerance, parasitter eller respons til bakterielle antigener. Helicobacter spp. overlever ved enzymatisk at danne sit eget beskyttende lag bikarbonat. Hvis bakterien er i stort antal, eller hvis bakterien penetrerer dybt nok, vil der opstå inflammation og nedsat evne til at danne mucus. Biopsier fundus Helicobacter sp. Ureasetest Gastritis observeret hos inficerede hunde er mindre alvorlig end gastritis hos mennesker Helicobacter pylori. H. pylori er sat i sammenhæng med forekomsten af lymfom og adenocarcinom i ventriklen hos mennesker (2). Helicobacter spp. er mikroaerofile, motile, spiralformede eller snoede (til tider kokkoide), gram-negative bakterier, der forekommer i kirtelceller, parietalceller og de superficielle mucusceller i ventriklen. inficeret med H. pylori (6). Den høje prævalens af kolonisering af HLO i ventriklen hos både raske og syge hunde indikerer, at der ikke er nogen simpel sammenhæng mellem infektion og sygdom/patogenicitet. Det er endnu ikke fuldt klarlagt, hvor vidt infektion med HLO giver anledning til kliniske symptomer hos hund, og det er > DVT

3 ORIGINALARTIKEL derfor stadig et debatteret dilemma, om man i praksis skal behandle for HLO, når man har ingen, få eller voldsomme symptomer samtidigt med en positiv eller negativ test for organismen. Tydelige kliniske tegn som opkast, diarre eller abdominale smerter er oftest fraværende hos de inficerede hunde (3). Den kendte patogenicitet hos mennesker og enkelte dyrearter gør det til et godt rationale at iværksætte terapi mod Helicobacter spp. inden en eventuel immunosuppresiv terapi mod gastritis (6). Det synes dog svært at udrydde infektionen helt. Naturligt inficerede hunde fik i Hyperæmisk mucosa, gastritis en undersøgelse to ugers behandling med trippelterapi og blev ved forskellige tests fundet fri for Helicobacter spp. Tre dage efter endt terapi, men fire uger efter endt terapi kunne der igen konstateres positive tests fra disse hunde (10). Det vides ikke, om der er tale om en re-kolonisering eller en ikke komplet terapeutisk virkning af den anvendte medicin. Der er endnu ikke fundet en sammenhæng mellem helicobacterinfektion og gastrointestinale ulcera eller ventrikelneoplasier hos hunde eller katte. undersøgelser for patogenicitet kompliceres af det faktum, at hundene kan inficeres af flere forskellige Helicobacter spp. på samme tid. udover H. pyloris patogene rolle humant er også H. heilmannii associeret med gastritis og lymfom hos mennesker. H. heilmannii hos mennesker (0,4 %-4 % af undersøgte mennesker) er ved typning fundet at være en anden type end den, der påvises hos hund, så det synes usandsynligt, at der er tale om en zoonotisk risiko (11). Ligesom humant, hvor prævalensen af H. pylori i nogle lande er meget høj (80-90 %), men med en samtidig relativt lav prævalens af kliniske tegn (10-15%), synes denne fordeling af inficerede/syge også at være gældende for hunde, selv om de kliniske tegn er svagere hos hunde. En patogen rolle af Helicobacter spp. er påvist hos fritter, aber og grise (3,10). En eksperimentiel undersøgelse for at belyse patogeniciteten af H. felis og H. pylori hos gnotobiotiske hunde påviser gastritis og et humoralt immun-respons efter påført infektion, men ingen af hundene viser kliniske symptomer (12). Humant sker smitten ofte som barn, men ventrikelcancer, atrofisk gastritis og mavesår opstår som regel først hos midaldrende mennesker. Tidsfaktoren kan derfor have inflydelse. En langvarig kolonisering af ventriklen kan være nødvendig, førend der kommer symptomer. Hundes relativt korte levetid kan måske forklare den lave patogenicitet. Terapi Behandlingsprocedurerne hos hunde har typisk været som hos mennesker, hvor der har været påvist god effekt af trippelterapi AMF: Amoxicillin 20 mg/kg po 2 x dagl., Metronidazole 20 mg/kg po 2x dagl. og Famotidine (H2-receptor antagonist) 0,5 mg/kg po 2 x dagl. i 14 dage. Denne terapi synes at medføre suppression, men ikke udryddelse af Helicobacter spp. i ventriklen hos hunde (12). Effektiviteten af andre trippelterapier har været undersøgt: Amoxicillin eller Tetracycline, Metronidazole og Omeprazole (proton-pumpe inhibitor) eller Bismuth subcitrate (13). diagnosticering Der er flere måder at bestemme, om en hunds akutte eller kroniske gastrointestinale problem er kompliceret med helicobacterinfektion: De diagnostiske tests kan være enten invasive eller noninvasive. Invasive tests Biopsi: Selv om det er muligt, at udbredelsen af bakterien ikke er ensartet i hele ventriklen, er histopatologi den sikreste test til påvisning af HLO. Denne metode ikke alene påviser mikroorganismen, men kan samtidigt give oplysninger om graden og typen af inflammation og om tilstedeværelsen af eventuel cancer i ventriklen. Der synes ikke at være et prædilektionssted for HLO nogle steder i hundens ventrikel, men det nævnes, at fundus og cardia er mere tæt koloniseret med bakterier end pylorus (11), og at der er signifikant lavere frekvens af Helicobacter i antrum end i ventriklens andre regioner (12,15). Histopatologisk er der med H&E-farvning, Warthin Starry-farvning og immunohistokemifarvning påvist HLO i nogenlunde samme grad i de forskellige ventrikelregioner cardia, fundus, corpus og pylorus (16,17,18). Impressionssmears/cytology: HLO kan nemt visualiseres ved fx simpel Gramfarvning eller andre farvninger (3). Meget sensitiv test for HLO (10,15). Elektronmikroskopi og PCR tests: Anvendes til differentiering og forskning (3). HPLO-test, HLO-test, RAPID UREASE TEST, GUT-plus, Pronto Dry: under gastroskopien kan der udtages materiale ved biopsi til denne test-procedure. Fælles for disse tests er, at de er hurtige tests med svar inden for minutter (3,17). Noninvasive tests Serologi: Tidskrævende undersøgelse, der kan anvendes forskningsmæssigt til epidemiologiske studier og til undersøgelser for serokonvertering (3). OXOID test: En human test, der ikke synes at have været testet på hunde tidli- 24 DVT

4 gere. Agglutinationstest til påvisning af antistoffer overfor H. Pylori (19). Forsøgsdesign Case/control. Observationsstudie Formål:undersøge prævalensen af HLO hos syge og raske hunde. Derudover at undersøge, om der er overensstemmelse mellem den invasive HLO test og den noninvasive OxOID test. En eventuel overensstemmelse kunne betyde en nemmere diagnosticering af Helicobacter for dyrlægepraksis uden endoskop. Inklusionskriterier Raske hunde: 50 hunde er undersøgt på Kalundborg Dyreklinik. Ejer har mundtligt indvilliget i, at hunden må deltage i undersøgelsen. Hunden er præsenteret i klinikken af anden årsag end GI-lidelse. Ejer er blevet spurgt, om hunden inden for de seneste 2-3 uger har udvist symptomer vedrørende mavetarmkanalen. Alle tilgængelige racer er indgået i undersøgelsen. Alle hunde har været fastet og har været i anæstesi med henblik på elektive indgreb som fx tandrensning, neutralisering og fjernelse af tumores eller andre mindre indgreb. Der er ikke selekteret i patientmaterialet. Der er ikke foretaget yderligere diagnostiske undersøgelser. Syge hunde: Fem hunde er undersøgt på Kalundborg Dyreklinik, 45 hunde (primært henvisningspatienter fra stort geografisk område i Danmark) er undersøgt på Karlslunde Dyreklinik. Alle har inden for den seneste uge vist symptomer på GI-lidelse. Nogle har været syge i ugevis, nogle i adskillige måneder/år. 66 % (33/50) har vomitus som eneste symptom, 14 % (7/50) har både vomitus og diarre, 14 % (7/50) har kun diarre og 6 % (3/50) har anorexi/abdominale smerter uden vomitus eller diarre. materialer og metoder Definitioner Gastrointestinal (GI-) lidelse; Sygdomskompleks inkluderende vomitus, anorexi, abdominale smerter eller diarre. Der blev ikke taget højde for kroniciteten af forløbet. Hunde, der ikke havde udvist symp- antrum-regionen i forhold til de andre koncentrationen af HLO er mindst i tomer på GI-lidelser indenfor de seneste områder i ventriklen (11,12,15). Sensitiviteten er derfor mindst i antrum. to uger eller været under behandling for GI-lidelse inden for den seneste måned, blev klassificeret som»raske«. Hunde, der Testprocedurer havde udvist symptomer inden for minimum den sidste uge, blev klassificeret 51 hunde fik sendt prøvemateriale til eks- Histopatologi som værende»syge«. ternt laboratorie (Finn s Pathologists). 50 raske hunde og 50 syge hunde indgik i undersøgelsen. De fik alle foretaget Der er ikke differentieret mellem andre Ingen gradinddeling af forandringerne. en noninvasiv Helicobacter spp. test primære eller sekundære fund i ventriklen, kun positiv eller negativ forekomst af (OxOID Pylori test) og en invasiv Helicobacter spp. test (HLO-test). Hver hund HLO er inkluderet i denne undersøgelse. indgik kun én gang i undersøgelsen. To forskellige klinikker har foretaget HLO-test: (ureasetest) testene; Kalundborg Dyreklinik har taget En biopsi (gerne flere) fra mucosaen i prøver fra 55 hunde (50 raske og 5 syge). ventriklen (humant foretrækkes antrum, Kun en person har tolket og aflæst resultaterne af prøverne. oner) placeres i et snap-test medium veterinært tages fra flere forskellige regi- Karlslunde Dyreklinik har taget prøver indeholdende urea og en ph-indikator fra 45 syge hunde. Kun en person har tolket og aflæst resultaterne af prøverne. HLO hydrolyserer urea til ammoniak, hvil- som fx phenolrød. ureasen produceret af 3/50 raske hunde (6 %) og 48/50 (96 %) ket hæver ph i dette medium og ændrer syge hunde fik lavet histopatologisk farven af testmaterialet. Testen er semikvantitativ, hastigheden for farveomslag undersøgelse for endelig diagnose / påvisning af Helicobacter spp. og graden af farveomslag indikerer graden af infektion. Testen overvåges jævn- Tre syge hunde med sandsynlig anden primær lidelse end HLO blev inkluderet i ligt i løbet af 60 minutter, med mindre farveomslaget er kraftigt positivt inden. I undersøgelsen. En havde fremmedlegeme, en havde megaoesophagus og en testkittet er en reference til brug for havde ventrikeltumor ved pylorus. Alle aflæsningen. Det forudsættes at biopsitænger og endoskopet er rengjort lege hunde var fastet i minimum 12 timer inden undersøgelserne. Hundene var i artis mellem de enkelte patienter. universel anæstesi, lejret i venstre sideleje med monteret mundspærre. Patienterne OXOID-test var som minimum overvåget med Pulsoximeter. Alle hunde fik foretaget en serumprøven indeholder et påviseligt Testresultatet er reaktivt, det vil sige, at gastroskopisk undersøgelse af hele ventriklen med en visuel vurdering af muco- hvis agglutinationen påvises i testcirklen niveau af antistoffer overfor H. pylori, saen i ventriklens dele, cardia, fundus, inden for tre (3) minutter. Agglutinationen kan være komplet eller partiel. Tilsva- corpus, antrum og pylorus. Flexible endoskoper med diameter 9 rende er prøven negativ, hvis ikke der mm blev anvendt. I alt 51 hunde fik udtaget biopsier med biopsitænger gennem påvises agglutination. endoskopet. Der blev udtaget biopsier fra cardia og/eller fundus og corpus. Corpus er det primære sted at udtage biopsier til HLO test (1). Veterinært er det påvist af flere, at > DVT

5 ORIGINALARTIKEL Resultater udregninger af anvendeligheden af de to hurtige tests sammenlignet med den sande test, histologi; Hist. + Hist. - Oxoid Oxoid Sensitivitet: 28/34 =0,82 Specificitet: 3/17 =0,17 Prævalens: 34/51 =0,67 PPV: 28/42 =0,67 NPV: 3/9 =0,33 Hist. + Hist. - urease urease Sensitivitet: 31/34 =0,91 Specificitet: 8/17 =0,47 Prævalens: 34/51 =0,67 PPV: 31/40 =0,76 NPV: 8/11 =0,73 Sammenlignelighed af de to tests urease+ urease- Oxoid Oxoid Kappa udregnet til 0,196, hvilket er ensbetydende med ringe overensstemmelse mellem disse to tests. (2by2.xls). De undersøgte hunde var i gennemsnit cirka 42 måneder gamle (4-150 måneder). Aldersfordelingen hos de raske og de syge er meget lig hinanden, og alder synes ikke at være nogen risikofaktor i denne undersøgelse. Ingen racer var overrepræsenteret. HLO hos syge hunde blev påvist ved histologisk undersøgelse hos 64,6 %, (31/48) HLO hos raske hunde blev påvist ved histologisk undersøgelse hos 100 %, (3/3) I alt blev påvist HLO hos 66,7 % (34/51) af de 51 hunde der fik lavet histologi. HLO hos syge hunde blev påvist ved OxOID test hos 87,5 % (42/48) HLO hos raske hunde blev påvist ved OxOID test hos 74 % (37/50) I alt blev påvist HLO hos 79 % af alle hunde ved OxOID test. HLO hos syge hunde blev påvist ved HLO ureasetest hos 78 % (39/50) HLO hos raske hunde blev påvist ved HLO ureasetest hos 70 % (35/50) I alt blev påvist HLO hos 74 % af alle hunde ved HLO ureasetest. Konklusion De invasive tests er både mere sensitive og specifikke end den non-invasive agglutinationstest, men de kræver dyrt instrumentarium. Alle tre tests påviser høj forekomst af Helicobacter-lignende organismer, men særligt specificiteten er lav på de hurtige tests. ureasetest synes noget mere pålidelig end OxOID test, der har en specificitet på kun 0,17 sammenlignet med histologi. Selv om prævalensen ikke er så forskellig for HLO på de to hurtige tests, så er sammenligneligheden kun ringe med en Kappa på under 0,2. Det er svært at sige noget om sikkerheden af testene på de raske hunde, da der ikke foreligger histologisk svar på størstedelen. diskussion Helicobacter pylori forekommer over hele verden. Det anslås, at 60 % af verdens befolkning er smittet, størst prævalens i u-lande, hvor der er ca. 80 %. Prævalensen i I-lande er faldende, i Vesteuropa er ca. 30 % af befolkningen smittet eller har været smittet med Helicobacter pylori. Alle de smittede vil udvikle gastritis, de fleste dog asymptomatisk % af de smittede vil udvikle mavesår og mindre end 1 % vil udvikle ventrikelcancer (20). Denne globale store betydning gør det til et godt rationale også at undersøge den veterinære betydning, både på enkeltdyrsniveau og som en samlet patientgruppe, selv om det er andre typer af Helicobacter spp., der påvises. HLO observeres ofte i hundes ventrikelmucosa, men sammenhængen mellem disse mikroorganismer og de patologiske og kliniske forandringer er ikke klarlagt. Forskellige Helicobacter species er påvist i mucosa, men deres specifikke prævalens hos naturligt inficerede hunde er ukendt. I denne undersøgelse er fundet prævalens af HLO som i tidligere undersøgelser (tabel 1). Smitte med HLO udgør ikke en sundhedsrisiko i samme grad som humant, ligesom der ikke påvist H. pylori hos hunde. Ikke desto mindre er der stort positivt fund ved specifik H. pylori serum agglutinationstest. Ifølge OXOID Danmark kan dette skyldes en utilstrækkelig oprensning af antigenerne, der findes i testkittet. Dette skulle kunne gøre den mindre specifik for H. pylori og desuden medføre krydsreaktion med andre lignende bakteriestammer. Problemstillingen synes ikke at have været overvejet tidligere humant (19). Af tidsmæssige- og økonomiske årsager kunne det være interessant for dyrlæger at være i stand til at påvise HLO noninvasivt med OxOID Pylori test, men resultaterne lever ikke op til forventningen om samme resultat som ureasetesten eller den histologiske undersøgelse. 26 DVT

6 litteraturliste 1: Marshall, B.J & Warren J.R., unidentified curved bacilli in the stomach of patients with gastritis and peptic ulceration, Lancet i: 1311, : Talley, N.J. et al, Gastric adenocarcinoma and helicobacter pylori infection, Journal of National Cancer Inst 83:1734, : Strauss-Ayali, Dalit & W.Simpson, Kenneth, Gastric Helicobacter infection in dogs, Veterinary Clinics of North America, Small animal practice, vol. 29:2, p , marts : Sapierzynski, R. et al, The presence of Helicobacter-like microorganisms in the gastric mucosa in dogs, Polish Journal of Veterinary Sciences, vol. 6, no 4, p , : Eaton, K.A. et al, Prevalence and varieties of Helicobacter species in dogs from random sources and pet dogs. Animal and public health implications, Journal of Clinical Microbiology 34,3165, : Simpson, K.W. et al, The Relationship of Helicobacter Spp. Infection to Gastric Disease in Dogs and Cats, Journal of Veterinary Internal Medicine;14; p , (ACVIM Consensus Statement). 7: Jalava, K. et al, Isolation and identification of Helicobacter spp. from canine and gastric mucosa. Appl. Environmental Microbiology 64, 3998, : Simpson, K.W., helicobacter infections in dogs and cats: What s new?, DSAVA 2007, Forelæsningstitel: Histiocytic ulcerative colitis and feline cholangiohepatitis, Infectious or immune mediated. 9: Sokolow, Susanne H. et al, Epidemiologic evaluation of diarrhea in dogs in an animal shelter, American Journal of Veterinary Research, vol. 66, No 6, p , : Cornetta, A.M et al, use of a {13C}urea breath test for detection of gastric infection with helicobacter spp in dogs, American Journal of Veterinary Research, vol. 59, no. 11, p , November : Happonen, I. et al, Occurrence and topographical mapping of gastric Helicobacterlike organisms and their association with histological changes in apparently healthy dogs and cats, Journal of Veterinary Medical Associations, 43; p , : Simpson, K. et al, Gastric Function in Dogs with Naturally Acquired Gastric Helicobacter spp. Infection, Journal of Veterinary Internal Medicine, vol. 13, p , : Happonen, I. et al, Effect of triple therapy on eradication of canine gastric Helicobacters and gastric disease, Journal of Small Animal Practice, vol. 41, p. 1-6, : Rossi, Giacomo et al, Therapeutic Vaccination against Helicobacter pylori in the Beagle Dog Experimental Model: Safety, Immunogenicity, and Efficacy, Infection and Immunity, p , : Happonen, I. et al, Detection and effect of helicobacters in healthy dogs with signs of gastritis, Journal of American Veterinary Medical Association, vol. 213, no. 12, p , : Prachasilpchau, W. et al, Diagnosis of Helicobacter spp. infection in canine stomach, Journal of Veterinary Sciences, 8 (2) p , : Sapierzýnski, R. et al, The diagnosis of gastritis and helicobacter-like organisms infection in endoscopic biopsies of the canine gastric mucosa, Polish Journal of Veterinary Sciences, vol. 9, No. 1, p , : Neiger, Reto & Simpson Kenneth W., Helicobacter Infection in dogs and Cats: Facts and Fiction, Journal of Veterinary Internal Medicine, 14: p , : OxOID Danmark, (mundtlig korrespondance med Nordisk Produktchef Jakob Westergård Nielsen, Thermo Fisher Scientific, Lunikvej 28, 2670 Greve.) 20: (ugeskrift for læger). DVT

Forekomsten af Helicobacter lignende organismer hos hunde

Forekomsten af Helicobacter lignende organismer hos hunde Forekomsten af Helicobacter lignende organismer hos hunde Endoskopisk undersøgelse / Invasiv test versus Serum-undersøgelse / Noninvasiv test Et case-control studie af hunde. Hovedopgave, fagdyrlægeuddannelsen

Læs mere

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Akut diarrebehandling og rådgvining Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Definition Akut opstået symptomer fra GI kanalen Symptomer Diarre Vomitus Feber Anorexi Shock Dyspnea Abdominale smerter Klassifikation Akutte

Læs mere

Evaluering for sygdomsfrihed

Evaluering for sygdomsfrihed 1 Evaluering for sygdomsfrihed Fagdyrlægeogave Kjetil Johansen FD-2006 Formål med opgaven: At forstå nogle af de epidemiologiske begreber og værktøjer der bruges til at evaluere diagnostiske tests. At

Læs mere

Definisjoner og dilemmaer

Definisjoner og dilemmaer Definisjoner og dilemmaer John Brodersen Professor, speciallæge i almen medicin, ph.d. Center for Forskning & Uddannelse i Almen Medicin, IFSV, KU Forskningsenheden for Almen Praksis, Region Sjælland john.brodersen@sund.ku.dk

Læs mere

Clostridium difficile. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Clostridium difficile. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Clostridium difficile Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal

Læs mere

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Oversat til dansk af Maria Lajer med tilladelse fra Human Reproduction. Denne artikel blev trykt først i Human Reproduction 2009;24(5):1012-7 BAGGRUND:

Læs mere

DIAGNOSTIK AF INDSENDTE GRISE HOS LABORATORIUM FOR SVINESGYDOMME

DIAGNOSTIK AF INDSENDTE GRISE HOS LABORATORIUM FOR SVINESGYDOMME DIAGNOSTIK AF INDSENDTE GRISE HOS LABORATORIUM FOR SVINESGYDOMME ERFARING NR. 1717 Ledbetændelse, mavesår, PCV2, Helicobacter og PRRS blev i højere grad observeret hos slagtesvin end hos smågrise ved obduktion

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Clostridium difficile

Clostridium difficile Clostridium difficile Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal tarmflora hos Børn < 2 år 50 %

Læs mere

Epidemiologi og biostatistik. Diagnostik og screening. Forelæsning, uge 5, Svend Juul. Hvordan stiller man en diagnose? Diagnostiske kriterier

Epidemiologi og biostatistik. Diagnostik og screening. Forelæsning, uge 5, Svend Juul. Hvordan stiller man en diagnose? Diagnostiske kriterier Epidemiologi og biostatistik Diagnostik og screening Forelæsning, uge 5, Svend Juul Hvordan stiller man en diagnose? Symptomer - passive: patientens spontane rapport - aktive: svar på målrettede spørgsmål

Læs mere

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn. Komorbiditet og øvre GI-cancer Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som forekommer

Læs mere

Teknologi og patientperspektiv

Teknologi og patientperspektiv Teknologi og patientperspektiv Overlæge Beth Bjerregaard Patologiafdelingen, KBH. Amt Overlæge Marianne Lidang Patologiafdelingen, Århus Amt Beskrivelse af teknikken Konklusion af MTV rapporter og oversigtsartikler

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Øvre luftvejsinfektioner hos kat

Øvre luftvejsinfektioner hos kat Øvre luftvejsinfektioner hos kat Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev DARAK Valby Medborgerhus 25. november 2014 Øvre luftvejsinfektioner hos kat Øvre luftveje: Næsehulen Bihuler/næsehule

Læs mere

En intro til radiologisk statistik

En intro til radiologisk statistik En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Clostridium difficile - CD

Clostridium difficile - CD Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal tarmflora hos Børn < 2 år 50 % Raske voksne 3 % Hos indlagte

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

Program for Kursus 2 Mål: Ansvarlige: Kursus 2 Dag 1

Program for Kursus 2 Mål: Ansvarlige: Kursus 2 Dag 1 Program for Kursus 2 Mål: Kursisterne får kendskab til diverse redskaber, som er forberedende til deres egne projekter. Ansvarlige: Rikke Guldberg, AUH, delkursusleder og underviser Ulrik Schiøler Kesmodel,

Læs mere

DIAGNOSTISKE TEST, infektioner og krybdyr.

DIAGNOSTISKE TEST, infektioner og krybdyr. DIAGNOSTISKE TEST, infektioner og krybdyr. Oprindelsen af ordet diagnose er svær at finde, men på græsk betyder det igennem kundskab. Dia = gennem og gnosis = kundskab. Deler man ordet di agnose kan det

Læs mere

Ondt i maven hos yngre voksne

Ondt i maven hos yngre voksne Gastroenheden, medicinsk sektion Ondt i maven hos yngre voksne Hvad kan man bruge biokemien til? Gastroenheden, Hvidovre Hospital Gastroenheden er landets største mave-tarmafdeling med specialiseret funktion

Læs mere

Organkirurgisk Afdeling. Mavesår. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk

Organkirurgisk Afdeling. Mavesår. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk Organkirurgisk Afdeling Mavesår Patientinformation www.koldingsygehus.dk Hvad er et mavesår? Sår i mavesæk eller tolvfingertarm. Hos raske personer er slimhinden i mavesæk og tolvfingertarm intakt og

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PCV2-STATUS I TO DANSKE BESÆTNINGER TO ÅRS OPFØLGNING.

UNDERSØGELSE AF PCV2-STATUS I TO DANSKE BESÆTNINGER TO ÅRS OPFØLGNING. UNDERSØGELSE AF PCV2-STATUS I TO DANSKE BESÆTNINGER TO ÅRS OPFØLGNING. MEDDELELSE NR. 933 To danske slagtesvinebesætninger, som fra start så ud til at være fri for PCV2, fik løbende undersøgt blodprøver

Læs mere

Colon irritable efter mavetarm-infektion Tarmbakteriologisk Årsmøde, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Slagelse Sygehus, d. 13.

Colon irritable efter mavetarm-infektion Tarmbakteriologisk Årsmøde, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Slagelse Sygehus, d. 13. Colon irritable efter mavetarm-infektion Tarmbakteriologisk Årsmøde, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Slagelse Sygehus, d. 13. juni Anna Tølbøll Svendsen, Læge og klinisk assistent Sjællands Universitetshospital

Læs mere

Tarmsygdomme i klimastalden hvad fortæller sokkeprøverne os? DANVETs årsmøde 11. marts 2016 Fagdyrlæge Kirsten Jensen

Tarmsygdomme i klimastalden hvad fortæller sokkeprøverne os? DANVETs årsmøde 11. marts 2016 Fagdyrlæge Kirsten Jensen Tarmsygdomme i klimastalden hvad fortæller sokkeprøverne os? DANVETs årsmøde 11. marts 2016 Fagdyrlæge Kirsten Jensen Agenda Baggrunden for sokkeprøverne Hvorfor er de som de er? Sygdommene de diagnosticerer

Læs mere

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 10. marts 2008 1. Angiv formål med undersøgelsen. Beskriv kort hvordan cases og kontroller er udvalgt. Vurder om kontrolgruppen i det aktuelle studie

Læs mere

Mastocytomer hos hunden

Mastocytomer hos hunden Cancerregistret, nyhedsbrev. Mastocytomer hos hunden Hund Mastocytomer er en af de mest almindelige tumorer på verdensplan i huden hos hunden og tidligere studier har fundet at de repræsenterer ca. 20%

Læs mere

Værd at vide om. Mykoplasma. (Almindelig lungesyge) Literbuen 9 2740 Skovlunde Telefon: 44 54 69 00 Telefax: 44 53 19 55 www.intervet.

Værd at vide om. Mykoplasma. (Almindelig lungesyge) Literbuen 9 2740 Skovlunde Telefon: 44 54 69 00 Telefax: 44 53 19 55 www.intervet. Værd at vide om Breathe better. Grow better. Mykoplasma (Almindelig lungesyge) Introduktion Mykoplasmalungesyge, også kaldet almindelig lungesyge, er en lungebetændelse der optræder hos slagtesvin. Infektionen

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Patientinformation. Mavesår. Kvalitet døgnet rundt. Kirurgisk Afdeling

Patientinformation. Mavesår. Kvalitet døgnet rundt. Kirurgisk Afdeling Patientinformation Mavesår Kvalitet døgnet rundt Kirurgisk Afdeling Mavesår Hvad er et mavesår? Hos raske personer er slimhinden i mavesæk og tolvfingertarm intakt og uden sår, fordi den er modstandsdygtig

Læs mere

Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 347 Offentligt

Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 347 Offentligt Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 347 Offentligt REDEGØRELSE Smitterisici mv. i forbindelse med piercing Ministeriet for Sundhed og forebyggelse har anmodet om bidrag til opfølgning på beslutningsforslag

Læs mere

Oliver Hendricks Overlæge, ph.-d. Klinisk lektor Syddansk Universitet

Oliver Hendricks Overlæge, ph.-d. Klinisk lektor Syddansk Universitet Oliver Hendricks Overlæge, ph.-d. Klinisk lektor Syddansk Universitet Compounds which are chemically foreign or hostile to a biological system Eukaryotic drugs Other chemical compounds Drugs Eukaryotedirected

Læs mere

og alvorligt problem i Da

og alvorligt problem i Da Hjerteorm hos hund e og alvorligt problem i Da Af Dyrlæge, Ph.d.-studerende Jakob Willesen, Hospital for Mindre Husdyrs Sygdomme, Den K Hjerteorm hos hund var før 1990 en eksotisk sygdom i Danmark. I dag

Læs mere

Ventriklens og duodenums sygdomme

Ventriklens og duodenums sygdomme Ventriklens og duodenums sygdomme Table of Contents Gastritis... 3 Akut gastritis... 3 Kronisk gastritis og helocobacter pylori- infektion... 4 Ulcus gastroduodenale... 5 Blødende gastroduodenalt ulcus...

Læs mere

Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom

Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom Bettina Spanggaard & Lone Gram Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Fiskeindustriel Forskning Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom Sygdom hos fisk i opdræt behandles

Læs mere

TeleCare Nords afslutningskonference d. 18 november 2015 Lisa Korsbakke Emtekær Hæsum

TeleCare Nords afslutningskonference d. 18 november 2015 Lisa Korsbakke Emtekær Hæsum Source: www.project-read.com TeleCare Nords afslutningskonference d. 18 november 2015 Lisa Korsbakke Emtekær Hæsum 22/11/2015 1 Hvad er health literacy? Health literacy på dansk Hvorfor er health literacy

Læs mere

Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054.

Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054. Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054. Bilag 2: Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljøs vurdering af

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

Luftvejskomplekset hos slagtesvin. Svinefagdyrlæge Annette Bech, LVK

Luftvejskomplekset hos slagtesvin. Svinefagdyrlæge Annette Bech, LVK Luftvejskomplekset hos slagtesvin Svinefagdyrlæge Annette Bech, LVK Introduktion Lungesygdom er en dyr lidelse hos slagtesvin. Klinisk sygdom, høj dødelighed Dårlig foderudnyttelse, nedsat tilvækst Årsager

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

) udgør forbruget til indikationen gastrointestinale

) udgør forbruget til indikationen gastrointestinale Smågrisediarre Kliniske, patologiske og mikrobiologiske forhold ved klinisk smågrisediarre Ken steen pedersen AdjunKt i svinesygdomme specialdyrlæge, ph.d., diplomat ecphm institut for produktionsdyr og

Læs mere

Logistisk regression

Logistisk regression Logistisk regression http://biostat.ku.dk/ kach/css2 Thomas A Gerds & Karl B Christensen 1 / 18 Logistisk regression I dag 1 Binær outcome variable død : i live syg : rask gravid : ikke gravid etc 1 prædiktor

Læs mere

Hyppighed Risikofaktorer Behandlingseffekt Prognose

Hyppighed Risikofaktorer Behandlingseffekt Prognose Hvad laver kliniske epidemiologer? Fastlæggelse af: Hyppighed Risikofaktorer Behandlingseffekt Prognose for klinisk definerede patientgrupper (fx. cancer, diabetes, lungebetændelse, ) Epidemiologiske begreber

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Gastrointestinal endoskopi Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling

Læs mere

Peter Bytzer (tovholder); Jens Dahlerup; Jens Ravn Eriksen; Dorte Jarbøl; Steffen Rosenstock; Signe Wildt

Peter Bytzer (tovholder); Jens Dahlerup; Jens Ravn Eriksen; Dorte Jarbøl; Steffen Rosenstock; Signe Wildt 1 af 13 Helicobacter pylori infektion: Diagnostik og behandling Forfattere og korrespondance Peter Bytzer (tovholder); Jens Dahlerup; Jens Ravn Eriksen; Dorte Jarbøl; Steffen Rosenstock; Signe Wildt Korrespondance:

Læs mere

GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL

GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL Signe Wildt Overlæge, Ph.d Køge Sygehus DSKE 17. marts 2015 Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi - DSGH Christian Lodberg Hvas Michael Dam

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

DSI. Q feber klinisk vejledning DANSK SELSKAB FOR INFEKTIONSMEDICIN

DSI. Q feber klinisk vejledning DANSK SELSKAB FOR INFEKTIONSMEDICIN Q feber klinisk vejledning Q feber skyldes infektion med den obligat intracellulære gram negative bakterie Coxiella burnetii. Q feber smitter især via inhalation eller tæt kontakt med smittet kvæg, får

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Øvre luftvejsinfektioner hos kat

Øvre luftvejsinfektioner hos kat Øvre luftvejsinfektioner hos kat Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten, Valby 14. november 2012 Øvre luftvejsinfektioner hos kat Calicivirusinfektion (FCV) Herpesvirusinfektion

Læs mere

Ureapusteprøve kontra fæces antigen-test for Helicobactor Pylori i almen praksis

Ureapusteprøve kontra fæces antigen-test for Helicobactor Pylori i almen praksis Ureapusteprøve kontra fæces antigen-test for Helicobactor Pylori i almen praksis Linn Holm Ørskov Kim David Villadsen Katrine Harring Andersen Hold 33 Vejleder: Hans Christian Kjeldsen 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delmodernisering af specialerne kirurgi og intern medicin 2009

Delmodernisering af specialerne kirurgi og intern medicin 2009 Delmodernisering af specialerne kirurgi og intern medicin 2009 Indledning I forbindelse med sidste overenskomstforhandling blev parterne enige om at etablere hurtigere og mere smidige moderniseringer af

Læs mere

PED situationen i Europa

PED situationen i Europa PED situationen i Europa Anette Bøtner Dyrlæge Professor i beredskab for virussygdomme DTU Veterinærinstituttet København: Produktionssygdomme Lindholm: Eksotiske virus 3 Lindholm - eksotiske virussygdomme

Læs mere

EPIDEMIOLOGI MODUL 7. April Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM

EPIDEMIOLOGI MODUL 7. April Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM EPIDEMIOLOGI MODUL 7 April 2007 Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM Selektionsbias et par udvalgte emner Confounding by indication Immortal time bias

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Ændring af ydelsesbeskrivelse for intern medicin og kirurgi

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Ændring af ydelsesbeskrivelse for intern medicin og kirurgi REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 032-12 Ændring af ydelsesbeskrivelse for intern medicin og

Læs mere

NÅR KROPPEN BLIVER EN MASKINE VI OVERVÅGER

NÅR KROPPEN BLIVER EN MASKINE VI OVERVÅGER NÅR KROPPEN BLIVER EN MASKINE VI OVERVÅGER SUNDHEDSAPPS KONFERENCE SDU Informations- videnskab 1 PERSONALIA PETER DANHOLT, MAIL: pdanholt@cc.au.dk INFORMATIONSVIDENSKAB, AARHUS FORSKNING: SUNDHED & TEKNOLOGI,

Læs mere

Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt

Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt Jens Kjølseth Møller, Specialechef, Professor Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Infektionsregistrering

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Effektanalyse af vaccination mod Clostridium perfringens type A en caserapport FD 2006. Trine Johannessen

Effektanalyse af vaccination mod Clostridium perfringens type A en caserapport FD 2006. Trine Johannessen Effektanalyse af vaccination mod Clostridium perfringens type A en caserapport FD 2006 Trine Johannessen Abstract Infektion med Clostridium Perfringens Type A, tarmbrand A er en tarminfektion hos smågrise,

Læs mere

Komorbiditet og operation for tarmkræft

Komorbiditet og operation for tarmkræft Komorbiditet og operation for tarmkræft Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som

Læs mere

Nye diagnostiske muligheder ved tarminfektioner. DVHS November 2013 Chefforsker Ken Steen Pedersen, Afd. Veterinær Forskning og Udvikling

Nye diagnostiske muligheder ved tarminfektioner. DVHS November 2013 Chefforsker Ken Steen Pedersen, Afd. Veterinær Forskning og Udvikling Nye diagnostiske muligheder ved tarminfektioner DVHS November 2013 Chefforsker Ken Steen Pedersen, Afd. Veterinær Forskning og Udvikling Introduktion Baggrund og formål med indlæg VSP-rapport 42 med samlede

Læs mere

LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA

LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 171 Offentligt LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA Robert Skov, overlæge Bakteriologisk Overvågning og Infektionshygiejne Statens Serum

Læs mere

UDBREDELSE AF PRRS-NEGATIVE BESÆTNINGER I DANMARK 2013

UDBREDELSE AF PRRS-NEGATIVE BESÆTNINGER I DANMARK 2013 UDBREDELSE AF PRRS-NEGATIVE BESÆTNINGER I DANMARK 2013 NOTAT NR. 1425 I Danmark er cirka 66 % af alle SPF-besætninger fri for antistoffer mod PRRS og dermed deklareret som PRRS-negative i SPF-SuS. INSTITUTION:

Læs mere

set fra almen praksis

set fra almen praksis Tidlig kræftdiagnostik og radiologiens betydning set fra almen praksis Peter Vedsted Professor, Ph.D. Research Unit for General Practice Center for Research in Cancer Diagnosis in Primary Care CaP Aarhus

Læs mere

Spirokætose og Svinedysenteri Betydningen af infektion. Svinefagdyrlæge Kirsten Jensen, Novartis

Spirokætose og Svinedysenteri Betydningen af infektion. Svinefagdyrlæge Kirsten Jensen, Novartis Spirokætose og Svinedysenteri Betydningen af infektion Svinefagdyrlæge Kirsten Jensen, Novartis Spirokæter hvad er det for nogen? Familie af spiral formede bakterier Kan give sygdomme som Borreliose Syfilis

Læs mere

MISLYKKET FORSØG PÅ AT SANERE EN BESÆTNING MED SMÅGRISE OG SLAGTESVIN FOR PRRSV VED BRUG AF VACCINE

MISLYKKET FORSØG PÅ AT SANERE EN BESÆTNING MED SMÅGRISE OG SLAGTESVIN FOR PRRSV VED BRUG AF VACCINE MISLYKKET FORSØG PÅ AT SANERE EN BESÆTNING MED SMÅGRISE OG SLAGTESVIN FOR PRRSV VED BRUG AF VACCINE MEDDELELSE NR. 1017 Det lykkedes ikke at sanere en PRRSV-positiv besætning for PRRSV ved hjælp af en

Læs mere

PPV skemaer (udskriftsvenlig)

PPV skemaer (udskriftsvenlig) Introduktion til PPV-skema i almen praksis Et PPV(positiv prædiktiv værdi)-skema for en specifik kræftsygdom omhandler sandsynligheden for, at patienten har sygdommen, når patienten præsenterer symptomet

Læs mere

PHADIA Legatet 2011. Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi

PHADIA Legatet 2011. Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi PHADIA Legatet 2011 Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi Endnu engang tak for Phadia Legatet, der blev brugt til at medfinansiere mit ophold i Istanbul i forbindelse med den 30. EAACI

Læs mere

Virologiske undersøgelser. Hepatitis A B C serologi

Virologiske undersøgelser. Hepatitis A B C serologi Virologiske undersøgelser Hepatitis A B C serologi Udredning af infektionsstatus (anamnese, gulsot, påvirkede leverenzymer, m.v.) Hepatitis A: Der undersøges for anti-hav IgM. Hepatitis B: Der undersøges

Læs mere

PPV skemaer (udskriftsvenlig)

PPV skemaer (udskriftsvenlig) Introduktion til PPV-skema i almen praksis Et PPV(positiv prædiktiv værdi)-skema for en specifik kræftsygdom omhandler sandsynligheden for, at patienten har sygdommen, når patienten præsenterer symptomet

Læs mere

Respirationsvejslidelser - kalve. Kvægkursus Kjellerup 22-23. Oktober 2015 Lars Erik Larsen Veterinærinstituttet DTU

Respirationsvejslidelser - kalve. Kvægkursus Kjellerup 22-23. Oktober 2015 Lars Erik Larsen Veterinærinstituttet DTU Respirationsvejslidelser - kalve Kvægkursus Kjellerup 22-23. Oktober 2015 Lars Erik Larsen Veterinærinstituttet DTU 2 Respirationsvejslidelser er multifaktorielle! Kenneth Krogh design 3 Luftvejs smitstoffernes

Læs mere

Does HPV DNA triage benefit the management of women 30 with ASC-US?

Does HPV DNA triage benefit the management of women 30 with ASC-US? Årsmøde i Dansk Cytologiforening 2013 Does HPV DNA triage benefit the management of women 30 with ASC-US? Dorthe Ejersbo & Doris Schledermann Afdeling for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital

Læs mere

Håndtering af sår 2015

Håndtering af sår 2015 Håndtering af sår 2015 LVK Årsmøde 2015 Af Karin Mundbjerg Baggrund Ny viden Ny sårsygdom Nyt om sårheling I behandler mange sår Hvad er det optimale? Fur animal epidemic necrotic pyoderma Ansigts- og

Læs mere

INGEN FRAVÆNNINGSDIARRÉ UDEN SMITSTOF

INGEN FRAVÆNNINGSDIARRÉ UDEN SMITSTOF INGEN FRAVÆNNINGSDIARRÉ UDEN SMITSTOF ERFARING NR. 1701 Patogen coli (F4/F18) blev fundet ved PCR i 17 ud af 17 undersøgte besætninger med fravænningsdiarré. INSTITUTION: FORFATTER: SEGES, DEN RULLENDE

Læs mere

OPRINDELSES- OG SUNDHEDSATTEST for eksport af hund eller kat fra Danmark til New Zealand

OPRINDELSES- OG SUNDHEDSATTEST for eksport af hund eller kat fra Danmark til New Zealand OPRINDELSES- OG SUNDHEDSATTEST for eksport af hund eller kat fra Danmark til New Zealand Identifikation af dyret Navn: Race: Køn: Fødselsdato: Mikrochip nr.: Anatomisk placering af microchip: Fysisk beskrivelse

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

Hyppigheds- og associationsmål. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Februar 2011

Hyppigheds- og associationsmål. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Februar 2011 Hyppigheds- og associationsmål Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Februar 2011 Læringsmål Incidens Incidens rate Incidens proportion Prævalens proportion

Læs mere

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 17, 2017 Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Krog, Jesper Schak; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Resistens. Er Danmark på vej ud af det gode selskab?

Resistens. Er Danmark på vej ud af det gode selskab? Resistens Er Danmark på vej ud af det gode selskab? Robert Skov, overlæge Anette Hammerum, Seniorforsker Mikrobiologisk Overvågning og Forskning Statens Serum Institut Disposition Baggrund Antibiotikaforbrug

Læs mere

ANTIBIOTIKA-RESISTENS-MRSA

ANTIBIOTIKA-RESISTENS-MRSA ANTIBIOTIKA-RESISTENS-MRSA Poul Bækbo Team Sundhed Fagligt nyt 22. September 2015 FOKUS PÅ ANTIBIOTIKA HVORFOR? En overskyggende driver : Risikoen og frygten for at vi ikke kan behandle syge mennesker

Læs mere

Alere BinaxNOW. Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET

Alere BinaxNOW. Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET Alere BinaxNOW Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET Alere BinaxNOW S. pneumoniae og Legionella Med Alere BinaxNOW urinantigentest kan sundhedspersonale

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Kan katte smittes på udstillinger etc.?

Kan katte smittes på udstillinger etc.? Katteleukæmi blev for første gang påvist i Skotland i 1964. Det er i dag en af de mest alvorlige infektionssygdomme måske den alvorligste blandt vore huskatte. Specielt hvor mange katte mødes eller lever

Læs mere

Jeg har i øvrigt lige en urin med

Jeg har i øvrigt lige en urin med Jeg har i øvrigt lige en urin med 12. september 2014 Jan Berg Gertsen, Overlæge Kirsten Paulsen, Afsnitsledende bioanalytiker Hvorfor er prøven taget? Symptomer? Hvornår, hvor og hvordan er prøven taget?

Læs mere

Metacam. meloxicam. Hvad er Metacam? Hvad anvendes Metacam til? EPAR - sammendrag for offentligheden

Metacam. meloxicam. Hvad er Metacam? Hvad anvendes Metacam til? EPAR - sammendrag for offentligheden EMA/CVMP/259397/2006 EMEA/V/C/000033 EPAR - sammendrag for offentligheden meloxicam Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Formålet er at forklare, hvordan

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom.

Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom. Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom. Anbefalingerne udarbejdede af: Overlæge,Dr.Med.BirgitGuldhammerSkov.BispebjergHospital,PatologiskAfdeling. Professor,overlægeMogensVyberg.AalborgUniversitetshospital,PatologiskInstitut.

Læs mere

The Moredun Foundation. News Sheet Vol. 4, No. 10. Toxoplasmosis in Sheep. Toxoplasmose hos får

The Moredun Foundation. News Sheet Vol. 4, No. 10. Toxoplasmosis in Sheep. Toxoplasmose hos får The Moredun Foundation News Sheet Vol. 4, No. 10 Toxoplasmosis in Sheep Toxoplasmose hos får Oversat af: cand. mag. Annedorte Westergaard og dyrlæge Inga Stamphøj (Published February 2006) Susan Rodger

Læs mere

Status -virker rehabilitering efter kræft

Status -virker rehabilitering efter kræft Status -virker rehabilitering efter kræft Christoffer Johansen Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Rehabiliterings feltet har mange

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

MRSA 398. - er der grund til at frygte denne bakterie? Margit Andreasen, dyrlæge, Ph.d., Key Opinion Leader Manager

MRSA 398. - er der grund til at frygte denne bakterie? Margit Andreasen, dyrlæge, Ph.d., Key Opinion Leader Manager MRSA 398 - er der grund til at frygte denne bakterie? Margit Andreasen, dyrlæge, Ph.d., Key Opinion Leader Manager MRSA - Methicillin Resistente Stap. Aureus En helt almindelig stafylokok bakterie Staphylococcus

Læs mere

Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Papillomvirus. Humant papillomvirus

Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Papillomvirus. Humant papillomvirus Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus Papillomvirus Humant papillomvirus Dobbeltstrenget DNA-virus omgivet af proteinkapsid 1 Genital infektion med HPV Hyppigste seksuelt

Læs mere

Papillomvirus. Genital infektion med HPV. Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Humant papillomvirus

Papillomvirus. Genital infektion med HPV. Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Humant papillomvirus Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus Papillomvirus Humant papillomvirus Dobbeltstrenget DNA-virus omgivet af proteinkapsid Genital infektion med HPV Hyppigste seksuelt

Læs mere

Diagnostik og behandling af Helicobacter pylori infektion

Diagnostik og behandling af Helicobacter pylori infektion 1 af 10 Forfattere og korrespondance Peter Bytzer (tovholder); Jens Dahlerup; Jens Ravn Eriksen; Dorte Jarbøl; Steffen Rosenstock; Signe Wildt Korrespondance: Professor, overlæge, ph.d. Peter Bytzer Medicinsk

Læs mere

Renal Dysplasi en kronisk nyresygdom

Renal Dysplasi en kronisk nyresygdom Katarina Tengvall og Maria Hurst Renal Dysplasi en kronisk nyresygdom Renal dysplasi er en medfødt nyresygdom som rammer unge hunde. Sygdommen er uhelbredelig og hundene dør oftest af kronisk nyresvigt

Læs mere

MÅLEMETODER I KLINISK PRAKSIS

MÅLEMETODER I KLINISK PRAKSIS MÅLEMETODER I KLINISK PRAKSIS Mary Jarden Fast Track 2016 1) Symptomerne kan i væsentlig grad forringe en patients livskvalitet, komfort og evne til at fungere. 2) Manglende evne til at tolerere behandlingsrelaterede

Læs mere

Biomarkører. Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens

Biomarkører. Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens Biomarkører Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens Hvad er en biomarkør? En biomarkør er: En karakteristik, som måles objektivt og vurderes som indikator for normale biologiske

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere