Kommuneoplysninger Borgmesterens forord Påtegninger... 5 Ledelsens påtegning... 5 Revisionens påtegning... 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneoplysninger... 3. Borgmesterens forord... 4. Påtegninger... 5 Ledelsens påtegning... 5 Revisionens påtegning... 6"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Påtegninger... 5 Ledelsens påtegning... 5 Revisionens påtegning... 6 Kommunens årsberetning... 7 Norddjurs Kommunes årsberetning... 7 Hoved- og nøgletal, herunder befolkningsudvikling Kommunens årsregnskab Regnskabsopgørelse Note 1: Skatter, tilskud og udligning Note 2: Sektorbeskrivelse for økonomiudvalget Note 3: Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Note 5: Sektorbeskrivelse for kultur- og udviklingsudvalget Note 6: Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget Note 7: Sektorbeskrivelse for voksen-og plejeudvalget Note 8: Sektorbeskrivelse for erhvervsudvalget Note 9: Renter Note 10: Anlægsudgifter, økonomiudvalget Note 11: Anlægsudgifter, børne - og ungdomsudvalget Note 12: Anlægsudgifter, kultur-og udviklingsudvalget Note 13: Anlægsudgifter, miljø- og teknikudvalget Note 14: Anlægsudgifter, voksen- og plejeudvalget Note 15: Anlægsudgifter, erhvervsudvalget Note 16: Køb og salg af jord inkl. byggemodning Note 17: Afdrag på lån Note 18: Finansforskydninger Note 19: Optagne lån Note 20: Finansieret af/henlagt til kassebeholdningen Note 21: Ældrebolighandlingsplanen etape 1 og Balance, mio. kr Noter til balancen Note 22: Materielle anlægsaktiver Note 23: Finansielle anlægsaktiver Note 24: Fysiske anlæg til salg Note 25: Likvide beholdninger (finansieringsoversigt) Note 26: Egenkapital Note 27: Hensatte forpligtelser Note 28: Langfristede gældsforpligtigelser Bemærkninger til regnskabet Kautions- og garantiforpligtelser samt eventualrettigheder

2 Swapaftaler Personaleoversigt Oversigt over tillægsbevillinger Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger Serviceudgifter Selvforsikring af arbejdsskader Kassebeholdning Udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder Anvendt regnskabspraksis Ordliste

3 Kommuneoplysninger Kommune Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa Telefon Hjemmeside CVR-nr Hjemsted Grenaa Regnskabsår 1. januar 31 december Kommunenr. 707 Borgmester Jan Petersen (A) Direktion pr. 1. januar Revision Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt Økonomidirektør Eva Holm Iversen Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen BDO Kommunernes Revision Godkendt Revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2 sal 8900 Randers C 3

4 Borgmesterens forord 4

5 Påtegninger Ledelsens påtegning Økonomiudvalget i Norddjurs Kommune har den 21. april 2015 aflagt årsregnskab for for Norddjurs Kommune til kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revisionen. Norddjurs Kommune, den 22. april 2015 Borgmester Jan Petersen (A) Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt 5

6 Revisionens påtegning Der henvises til særlig revisionsberetning for regnskabsåret til BDO Kommunernes revision. 6

7 Kommunens årsberetning Norddjurs Kommunes årsberetning Regnskabsresultatet for er tilfredsstillende. Der er i leveret service til borgerne for svarende til det budget som blev aftalt i forbindelse med budgetlægningen. Samtidig overholder vi vores andel af aftalen mellem KL og regeringen, således forbruget holdes inden for Norddjurs Kommunes serviceramme. På anlægsområdet er der i gennemført anlæg for flere penge end planlagt. Således er en del af tidligere års forsinkelser indhentet. Regnskabsresultatet svarer stort set til det oprindelige budget på drift og anlæg. Dog med undtagelse af arbejdsmarkedsudvalgets område, hvor resultatet har været ca. 44 mio. kr. lavere end det oprindelige budget. Det skyldes, at der har været færre personer på forsørgelse end forventet, og i efteråret blev der givet en negativ tillægsbevilling på området, for at tilpasse budgettet. På de øvrige udvalg er budgetrammen samlet set brugt, men der har været mindre afvigelser i forhold til det oprindelige budget på de enkelte udvalg. De største beløbsmæssige afvigelser har været på udvalgene miljø- og teknik og økonomi. Miljø- og teknikudvalget har haft et merforbrug på ca. 12,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, og det skyldes primært, at området havde en del projekter fra tidligere år, der først er gennemført i. Merudgiften er dækket af overførsler fra tidligere år. På økonomiudvalget har der været et mindreforbrug på ca. 6,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, og det vedrører primært den særlige pulje på 10 mio. kr. til imødegåelse af forbrug af overførte midler. Da forbruget rammer meget tæt på den udmeldte serviceramme, bliver puljen lagt i kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen. I forhold til foregående år er resultatet betydeligt tættere på den udmeldte serviceramme. Det har været et overordnet mål for kommunen at bruge hele servicerammen, dog uden at overskride, og det er lykkedes i år, hvor resultatet kun er 4,7 mio. kr. under den udmeldte ramme på 1.594,1 mio. kr. Der var i planlagt et ekstraordinært stort anlægsbudget på 183,7 mio. kr. ekskl. ældreboliger. Det skyldes, at en del anlæg blev overført fra 2013, samtidig med at der blev igangsat/fremrykket ekstra anlæg. Der er i gennemført anlægsprojekter for i alt 105,2 mio. kr., ekskl. ældreboliger, hvilket er dobbelt så meget som året før. Set i forhold til det oprindelige budget er der et merforbrug på 14,6 mio. kr., men set i forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 78,5 mio. kr. Det betyder, at lidt under halvdelen af de vedtagne anlæg i det korrigerede budget først gennemføres senere. Der er reelt tale om en forskydning, og det er især de store institutionsbyggerier på børne- og ungdomsudvalget, energiinvestering- og bygningsrenoveringspuljer på miljø- og teknikudvalget, og områdefornyelsen på kultur- og udviklingsområdet, der strækker sig over flere år, og hvor restbudgettet overføres til Særlig på børne- og ungdomsudvalgets område har der været nogle udefra kommende forsinkelser, bl.a. i form af en konkurs hos en underleverandør, som har medført forsinkelser. 7

8 Regnskabsmæssig udvikling i forhold til budget Resultat på det skattefinansierede område ekskl. anlægsudgifter til ældreboliger og forsyningsvirksomhed viser et underskud på 7,5 mio. kr., i det oprindelige budget var forventet et underskud på 41,6 mio. kr. Med andre ord, årets udgifter har været 7,5 mio. kr. højere end indtægterne. Det skattefinansierede resultat er før afdrag på lån, optagelser af lån og finansforskydninger. Regnskabsopgørelse i mio. kr. Budget Korr. budget Regnskab Afvigelse til opr. budget Indtægter i alt , , ,0-1,6 Driftsudgifter i alt 2.266, , ,3-48,7 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -48,3 6,5-98,7-50,3 Anlægsudgifter excl. ældrebolighandlingsplan 90,6 183,7 105,2 14,6 Jordforsyning i alt -0,7 5,5 0,9 1,6 Resultat af det skattefinansierede område 41,6 195,7 7,5-34,1 + = udgifter, - = indtægter Resultatet af ordinær driftsvirksomhed viser et overskud på ca. 98,7 mio. kr. mod et forventet overskud på 48,3 mio. kr. i det oprindelige budget. Overskuddet skyldes, at der har været et stort mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet, pga. færre personer på forsørgelse, så der har ikke været behov for at anvende hele budgettet, der var afsat til imødegåelse af forbrug af overførsler. Overskuddet på den ordinære drift skyldes, at områderne kun har brugt en mindre del af de penge der blev overført fra Der forventes overført et mindreforbrug på driften på 79,6 mio. kr. til 2015, hvor der sidste år blev overført 90,7 mio. kr. Overholdelse af målsætninger i den økonomiske politik Overholdelse af Norddjurs Kommunes økonomiske politik er central for mulighederne for gennemførelse af de aftalte forbedringer af velfærden. Norddjurs Kommune har i regnskab opfyldt alle målsætninger pånær den grundlæggende målsætning om strukturel balance. I har der ikke været balance mellem indtægter og udgifter, hverken i budgettet eller i regnskabet. Indtægterne har således ikke været tilstrækkelige til at dække udgifterne til den daglige drift, de gennemførte anlæg samt afdrag på gæld. Norddjurs Kommunes målsætninger i den økonomiske politik er uddybet i det følgende, og målsætningerne er sammenlignet med regnskabsresultatet. 8

9 Årets strukturelle balance Overskuddet på den ordinære drift (dvs. alle indtægter minus alle udgifter til den normale drift) skal kunne dække de investeringer i anlægsprojekter, som kommunalbestyrelsen ønsker at igangsætte. Yderligere skal der være penge til at betale af på kommunens gæld. Regnskabsresultatet i lever ikke op til målsætningen om strukturel balance. Der har i været et underskud på ca mio. kr. (excl. ældrebolighandlingsplanen) på årets strukturelle balance, hvilket dog er 34 mio. kr. bedre end budgetteret. Figur 1: Strukturel balance, =overskud, +=underskud I perioden var det heller ikke muligt at leve op til målsætningen om strukturel balance, hverken i budgetlægningen eller regnskaberne , men i er det lykkedes i regnskaberne at overholde målsætningen om balance på trods af en forventet ubalance i budgetterne. 1 Beregning ikke vist 9

10 Den gennemsnitlige kassebeholdning Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre mindst 3 pct. af bruttodrifts- og anlægsudgiftern e eller ca. 80 mio. kr. Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning ligger ved udgangen af på ca. 262 mio. kr., og altså væsentlig over den fastsatte målsætning på 80 mio. kr. Siden kommunesammenlægningen i 2007 har kassebeholdningen kun ligget under den fastsatte målsætning i perioden 2010 til 3. kvartal Af den gennemsnitlige daglige kassebeholdning er der ultimo placeret ca. 260 mio. kr. i værdipapirer primært obligationer og investerings- og placeringsforeninger. Kommunens kassebeholdning indeholder dog ikke kun kommunens egne penge, der er også midler, som reelt tilhører personer eller andre institutioner. Eksempler herpå kan være deposita, forudbetalinger til vedligehold fra lejere i ældreboliger, aftaleenhedernes opsparede midler mv. Ved udgangen af udgjorde andres penge ca. 209 mio. kr. heraf udgør overførslerne på drift og anlæg ca. 165 mio. kr. Figur 2: Likviditetsoversigt. Seneste 12 måneders likviditetsgennemsnit

11 Realvæksten i serviceudgifterne De aftalte rammer om udvikling i realvækst i serviceudgiftern e skal overholdes. I forbindelse med de senere års aftaler mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi har der været aftalt en maksimal stigning i de budgetterede serviceudgifter for kommunerne samlet set. Serviceudgifterne er groft sagt alle de kommunale udgifter til drift, dog uden en række udgifter inden for arbejdsmarkeds-, sundheds og socialområdet. Serviceudgifterne betragtes som de udgifter, der går til at levere serviceydelser til kommunens borgere deraf navnet serviceudgifter. Det er kommunalbestyrelsens målsætning i den økonomiske og finansielle politik, at den aftalte ramme for serviceudgifter overholdes. Nedenstående tabel viser Norddjurs Kommunes budgetterede og realiserede serviceudgifter, set i forhold til den udmeldte ramme i perioden Figur 3: Vækst i serviceudgifterne 2009 Som det fremgår af figur 3 har Norddjurs Kommune i perioden efterlevet den politiske målsætning om at ligge inden for kommuneaftalens serviceramme. I årene har forbruget ligget betydeligt under den udmeldte ramme, derfor har fokusset i været at bruge hele servicerammen uden at overskride den og derfor ligger forbruget kun 4,7 mio. kr. eller 0,29% under servicerammen. 11

12 Nedbringelse af gældsprocenten En langsigtet målsætning om at nedbringe gældsprocenten, skal ses i sammenhæng med kommunalbestyrels ens ønske om større handlefrihed i gennem en sund økonomi. Gældsprocenten er defineret som den langsigtede gæld ekskl. ældreboliger, sat i forhold til de samlede skatteindtægter. Som følge af kommunens betydelige gældsætning, er det en målsætning, at den skattefinansierede gæld i kreditinstitutionerne (primært Kommune Kredit) og pengeinstitutioner nedbringes gennemsnitligt med 10 mio. kr. pr. år.(netto) Generelt kan det konkluderes, at gældsprocenten for Norddjurs Kommune er ret konstant, der ses dog et svagt fald indenfor de seneste 4 år. Den langsigtede målsætning om at nedbringe gældsprocenten er således ikke helt opfyldt. Dog er målsætningen om at nedbringe gælden med 10 mio. kr. pr. år blevet opfyldt i. For første gang siden 2007 er den samlede gældsmængde ikke steget, derimod er restgælden fra 2013 til faldet med næsten 18,5 mio. kr. Figur 4: Udviklingen i gældsprocenten og den skattefinansierede gæld i regnskab

13 Fremme af anlægsinvesteringer Det er en langsigtet målsætning at fremme anlægsinvesteringer, såfremt disse skønnes at medvirke til kommunens generelle udviklingsmulighed er. Resultatkravet for budgetlægningen har været, at Norddjurs Kommunes nettoanlægsprogra m, på det skattefinansierede område, årligt skal udgøre i gns. ca. 35 mio. kr. Anlægsinvesteringerne har i alle årene levet op til de fastsatte resultatkrav, men har været ekstraordinært højt med anlægsinvesteringer på ca. 105 mio. kr. I årene har der været afsat ekstra midler til projekter inden for kvalitetsfondsområderne, som omfatter dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet. Herudover er der siden 2009 gennemført en ældrebolighandlingsplan på i alt 524 mio. kr., der ikke indgår i nedenstående tabel. Figur 5: Anlægsudgifter i perioden Det høje anlægsniveau må forventes at have haft en gunstig effekt på beskæftigelsessituationen i Norddjurs Kommune, da en del af projekterne er gennemført af lokale virksomheder. Ligeledes har borgere og brugere fået bedre fysiske forhold i de kommunale servicetilbud. Byggemodning og salg af grunde Udgiften til køb og byggemodning af grunde, samt indtægten fra salg af grunde, sker ud fra en vurdering af markedsprisen. Køb, byggemodning og indtægten fra salg af grunde, sker ud fra en vurdering af markedsprisen. Der er i solgt 5 grunde til boligformål, og 4 grunde til erhvervsformål. Derudover er der købt grunde til erhvervsformål og jord der på sigt skal benyttes i den planlagte udbygning af letbanen fra Aarhus til Grenaa i

14 Uudmøntede puljer i budgetlægningen Der må ikke budgetteres med puljer, der er uudmøntet ved budgetvedtagelsen I budget har der været afsat en pulje til imødegåelse af overskridelser på servicerammen. Kun en del af puljen kom til anvendelse i. Puljen bliver lagt i kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen. 14

15 Hoved- og nøgletal, herunder befolkningsudvikling Mio. kr. Positive tal=udgifter/aktiver Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Negative tal=indtægter/passiver Regnskabsopgørelsen, udgiftsbaseret Resultat af ordinær driftsvirksomhed -90,0-120,3-109,3-98,7 Resultat af det skattefinansierede område (inkl. ældrebolig) 98,3 38,9-22,4 2,2 Balance, aktiver Anlægsaktiver i alt 2.295, , , ,3 Omsætningsaktiver i alt 51,8 224,8 314,6 295,3 Balance, passiver Egenkapital , , , ,5 Hensatte forpligtelser -166,0-269,0-312,5-285,5 Langfristet gæld -565,3-932, ,9-994,7 -heraf ældreboliger -103,8-467,5-556,8-550,0 Kortfristet gæld 546,9-376,8-375,2-401,7 -heraf ældreboliger -155,7 0,0 0,0 0,0 Gennemsnitlig daglig likviditet (kassekreditreglen) 88,0 187,2 275,6 261,8 Langfristet gæld pr. indbygger* (kr.) Skatteudskrivning (budget) Udskrivningsprocent kommuneskat 24,60 25,10 25,10 25,10 Grundskyldspromille 33,23 34,00 34,00 34,00 Indbyggertal pr. 31. december (stk.) * inkl. ældreboliger (uden ældreboliger er tallene kr ) Der har i været et fald i indbyggertallet i Norddjurs Kommune på 37 personer eller 0,1%, således at indbyggertallet ultimo december måned udgjorde personer. Pr. 1. januar 2007 udgjorde det samlede indbyggertal i Norddjurs Kommune personer. Der er dermed tale om et fald i indbyggertallet siden kommunesammenlægningen på 443 personer eller 1,16%. Langfristet gæld pr. indbygger er inklusiv optagne lån vedrørende ældreboliger. 15

16 Kommunens årsregnskab Regnskabsopgørelse Positive tal=udgifter/aktiver. Negative tal=indtægter/passiver kr Korr. Noter Autoriseret regnskabsopgørelse Budget budget Regnskab Forskel Forskel A. Det skattefinansierede område 1 Indtægter Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed) 2 Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Voksen- og plejeudvalget Erhvervsudvalget Driftsudgifter i alt Driftsresultat før finansiering Renter m.v RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed) 10 Økonomiudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Voksen- og plejeudvalget* Erhvervsudvalget Anlægsudgifter i alt Jordforsyning 16 Køb og salg af jord incl. byggemodning Jordforsyning i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Finansiering m.v. 17 Afdrag på lån* Finansforskydninger* Optagne lån* Finansieret af/henlagt til kassebeholdning * = incl. ældrebolighandlingsplan Afdrag på lån Anlægsudgifter Optagne lån

17 Note 1: Skatter, tilskud og udligning Skatter, tilskud og udligning (1.000 kr.) Budget Korr. Budget Regnskab Forskel 3-1 Forskel 3-2 Kommunal indkomstskat Selskabskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Samlede skatter i alt Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Tilskud og udligning i alt Skatter, tilskud og udligning i alt Norddjurs Kommune har i valgt at basere budgetlægningen på statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Kommunen er derfor sikret et bestemt provenu af indkomstskat og af tilskuds- og udligningsordningerne, uanset om det faktiske udskrivningsgrundlag bliver lavere. Omvendt vil kommunen ikke modtage et eventuelt merprovenu, såfremt den faktiske udvikling resulterer i et udskrivningsgrundlag, der ligger over det statsgaranterede. Den kommunale indkomstskat viser en merindtægt på 0,072 mio. kr. Årsagen er, at det skønnede topskattegrundlag i kommunen viste sig at være mindre end antaget på budgetlægningstidspunktet. Dette forhold medfører, at kommunen trækkes for et mindre beløb til medfinansieringen af det skrå skatteloft som følge at skattestigningen i En merindtægt på 0,114 mio. kr. vedr. anden skat på visse indkomster skyldes, en ikke budgetteret indtægt fra beskatning af udenlandske forskere eller nøglemedarbejdere. Grundskylden udviser en mindreindtægt på 3,928 mio. kr. De 2,395 mio. kr. vedrører tilbagebetaling af grundskyld primært vedrørende et sommerhusområde i Bønnerup for årene 2012-, jf. afgørelse fra SKAT. Derudover er der tilbagebetalt 1,534 mio. kr. i for meget modtaget tilskud for 2013 vedrørende forbedringsfradrag. Merindtægten på udligning og generelle tilskud skyldes midtvejsreguleringen. Det særlige tilskud udviser en merindtægt på 6,508 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes at der i årsbudgettet er indlagt et budget til tilbagebetaling af 17

18 beskæftigelsestilskuddet på 6,000 mio. kr. Der er i december givet tillægsbevilling på baggrund af den faktiske midtvejsregulering. Refusion af købsmoms dækker over mellemværende med Økonomi- og Indenrigsministeriet. Funktionen skal normalt kun udvise kommunens tilbagebetaling vedrørende huslejeindtægter, da der er fuld refusion af købsmomsudgiften. Tilbagebetalingen udgør i alt 0,354 mio. kr. Der er tilbagebetalt 7,5 pct. huslejeindtægter for 0,475 mio. kr. og foretaget korrektioner for netto 0,121 mio. kr. 18

19 Note 2: Sektorbeskrivelse for økonomiudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplac e- ringer korrigeret budget Regnskab Afvigelse til korr. budget * Kommunaldirektørområdet 128,2 15,9-0,7 143,4 131,4-12,0 Økonomidirektørområdet** 77,7 20,8-0,2 98,3 74,3-24,0 Velfærdsdirektørområdet 36,2 3,3 0,6 40,0 37,4-2,7 Udviklingsdirektørområdet 31,0 3,3 0,3 34,5 33,9-0,6 I alt 273,0 43,2 0,0 316,2 277,0-39,3 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt **Driften er ekskl. en pulje på 10,0 mio. kr. afsat under økonomiudvalget til imødegåelse af overskridelser af servicerammen på alle udvalg. Beskrivelse af området Administrativt styres Norddjurs Kommune af en direktion bestående af kommunaldirektøren, økonomidirektøren, velfærdsdirektøren og udviklingsdirektøren (fra 2015 tillige en arbejdsmarkedsdirektør). Direktionen har til opgave at sikre et strategisk og udviklingsorienteret fokus sammen med sikker drift og økonomisk styring. Et værktøj til dette er aftalestyring, hvor serviceniveau og ressourceforbrug styres gennem aftaler med de enkelte institutioner og afdelinger. Direktionen har herefter det overordnede ansvar for, at kommunalbestyrelsens beslutninger bliver gennemført, mens institutioner og afdelinger har ansvaret for den daglige drift og udvikling. Et andet styringsværktøj er den økonomiske politik for Norddjurs Kommune, der beskriver en række overordnede økonomiske retningslinjer, som blandt andet bliver anvendt i forbindelse med budgetlægningen. Norddjurs Kommunes direktion og afdelingschefer danner et lederforum, som mødes fem gange årligt for orientering og drøftelse af aktuelle emner. På denne måde understøttes koordination på tværs af fagområderne. Ledelsen i Norddjurs Kommune arbejder ud fra et fælles ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlaget tager udgangspunkt i Norddjurs Kommunes værdier: Åbenhed, ligeværdighed, dialog, sund fornuft og prøvehandlinger. Ledelsesgrundlaget rummer desuden fire pejlemærker, som sætter retning for den fælles ledelsesopgave, som alle ledere i Norddjurs Kommune deler. Pejlemærkerne har fokus på: Ledelse af medarbejdere, demokrati, omverden og partnerskab, forandring, innovation og nye måder samt økonomi i balance. Budgetområdet omfatter den politiske og den administrative organisation, herunder sekretariater og forvaltninger samt drift af administrationsbygninger mv. 19

20 Serviceudgifter i Afvigelse til Oprindeligt Regnskab oprindelige budget Servic eudgifter, i mio. kr., netto budget * Kommunaldirektørområdet 98,4 102,9 4,5 Økonomidirektørområdet 77,7 74,3-3,5 Velfærdsdirektørområdet 36,2 37,4 1,2 Udviklingsdirektørområdet 31,0 33,9 2,9 I alt 243,3 248,5 5,2 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt **Driften er ekskl. en pulje på 10,0 mio. kr. afsat under økonomiudvalget til imødegåelse af overskridelser af servicerammen på alle udvalg. 20

21 Tillægsbevillinger i På økonomiudvalgets område er der givet følgende tillægsbevillinger i Kommunaldirektørområdet: Mio. kr.* Overført fra ,4 Opnormering af jobcenter og udbetaling 1,2 Medarbejder til integrationsopgaver 0,5 Ændring af kapitalmiddel som følge af ændret styrelsesvedtægt** 4,0 Overført til anlæg. Borgervenlig selvbetjening -1,0 Omplac. Selvforsikringspuljen -0,2 Omplac. Trivselsmedarbejder (sygefraværsprojekt) -0,3 Omplac. Kompensation HU-medlemmer -0,2 Omplac. Ekstra elev, materielgården -0,4 Omplac. Kompetenceudviklingifbm. omstillingsprojekter -0,3 Omplac. Særlig revisionsgennemgang, ml. kommnale betalinger -0,3 Omplac. Udmøntning af AUB-midler 0,3 I alt 15,9 Økonomidirektørområdet: Overført fra ,1 IT-support til skolerne ifbm folkeskolereformen 0,4 Overført til anlæg. DUBU og DHUV projekter -1,6 Omplac. Kompens. for pension ved overgang fra tjenestemand til OK-ansat -0,3 Omplac. Særlig revisionsgennemgang, ml. kommnale betalinger 0,7 Omplac. Udmøntning af AUB-midler -0,7 Omplac. Diverse mindre (antenneleje, overgrebspakke, HU.medl.),netto 0,0 I alt 20,8 Velfærdsdirektørområdet: Overført ,3 Omplac. IT-systemet Tabulex -0,1 Omplac. Kompensation HU-medlemmer 0,0 I alt 3,3 Udviklingsdirektørområdet: Overført fra ,1 Erhvervsudviklingskonsulent 0,3 Advokat vedr. Randersegnens Boligforenings konkurs 0,8 Omplac. Tinglysning 0,1 Omplac. Kompensation HU-medlemmer 0,0 I alt 3,3 Økonomiudvalgets område i alt 43,2 * - = reducerer udgiftsbudgettet/øger indtægtsbudgettet, + = øger udgiftsbudgettet/- reducerer indtægtsbudgettet ** På baggrund af ændring i Norddjurs Kommunes styrelsesvedtægt pr. december 2013 er budgettet korrigeret med 4,0 mio. kr. Korrektionen blev først gennemført efter budgettet var teknisk vedtaget, og korrektion i oprindeligt budget var derfor ikke mulig. 21

22 Regnskabsforklaringer Det samlede årsregnskab på økonomiudvalgets område viser et mindreforbrug på 39,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med 12,0 mio. kr. på kommunaldirektørområdet, 24,0 mio. kr. på økonomidirektørområdet, 2,7 mio. kr. på velfærdsdirektørområdet og 0,6 mio. kr. på udviklingsdirektørområdet. De enkelte områder gennemgås i det nedestående. Kommunaldirektørområdet Kommunaldirektørområdet Mio. kr.* Direktionen: -1,2 Direktionssekretariatet: Arbejdsskader -2,2 Selvforsikring -0,8 Porto -0,6 Råd og nævn under direktionssekretariatet -0,4 Kommunalbestyrelsen 1,2 Administration af rådhus og admininistrationsbygninger 0,8 Kantinedrift 0,5 Øvrige områder -2,5 HR: Lederudddannelsen DOL -2,1 Øvrige områder -2,5 Arbejdsmarkeds- og borgerserviceområdet: Boligydelse til pensionister/boligsikring -0,9 Øvrige områder -1,1 I alt -12,0 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Kommunaldirektørområdet har i et mindreforbrug på i alt 12,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, svarende til 8,3%. I direktionen vedrører mindreforbruget kompetencemidler overført fra På arbejdsskadeområdet er der et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Mindreforbruget svarer til indtægten i fra den aftale, gamle Grenaa Kommune havde med Gjensidige Forsikring ( 80%- ordningen ). Aftalen løb til og med 2013, hvor der blev udløst en udbetaling på 2,2 mio. kr. i reguleringsordning. Udbetalingen blev imidlertid forsinket og først indtægtsført i regnskabsåret. Indtægterne fra ordningen er hermed ophørt og budgettet fra og med 2015 korrigeret i overensstemmelse hermed. Generelt er det vanskeligt at budgettere på arbejdsskadeområdet og få, dyre erstatningssager kan forrykke det forventede regnskab. Set over en længere årrække er der dog ingen tvivl om, at selvforsikring på arbejdsskadeområdet er en økonomisk gevinst for kommunen. På de øvrige selvforsikringsområder, der vedrører indbrud, tyveri og hærværk, er der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som følge af få og billige skadessager i. På portokontoen er der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. primært som følge af indførelse af digital post ( doc2mail ). 22

23 På råd og nævn er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., der hovedsageligt skyldes mindre udbetaling af diæter i forbindelse med aflysning af og afbud til møder. Omvendt har der været merforbrug på kommunalbestyrelsen, blandt andet som følge af forhøjet vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer fra 1.juli samt øget kursusaktivitet. Administrationen af rådhus og administrationsbygninger har affødt et merforbrug på 0,8 mio. kr., blandt andet til store varmeudgifter, mens øvrige områder under direktionssekretariatet primært omfatter et mindreforbrug af overførsler fra 2013 på 2,3 mio. kr. På HR-området er der et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på lederuddannelsen DOL. Uddannelsen finansieres af en pulje, der skal anvendes over flere år, og således er en del af overførslen fra Hertil kommer et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på øvrige puljeordninger under HR, blandt andet vedrørende kompetenceudvikling og leder- og førlederuddannelse. Under udbetaling og borgerservice er der et mindreforbrug på boligydelse til pensionister og boligsikring på i alt 0,9 mio. kr. Dette område ligger uden for servicerammen. På det øvrige arbejdsmarkeds- og borgerserviceområde er der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., der hovedsageligt består af midler overført fra Økonomidirektørområdet Økonomidirektørområdet Mio. kr.* Økonomidirektøren, fælles indt. og udgifter: -5,6 OPUS-implementering: -0,8 KOMBIT: -0,2 Digitalisering: -4,6 Tværgående initiativer: Energibesparende foranstaltninger 1,0 Øvrige områder -0,5 Økonomi og indkøb: Revision -0,4 Vakante stillinger mm. -0,6 Øvrige områder -1,5 Løn og bogholderi: Administration af centrale lønpuljer -5,9 Tjenestemandspensioner -0,9 Øvrige områder -0,7 IT-afdelingen: KMD-betalinger -2,1 Øvrige områder -1,2 I alt -24,0 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt På økonomidirektørområdet er der i et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 24,0 mio. kr., svarende til 24,4%. Det korrigerede budget er ekskl. en pulje på 10,0 mio. kr. til servicerammeforbedringer på alle udvalg, som lægges i kassen ved regnskabsafslutningen. Der er i et mindreforbrug af økonomidirektørens midler til fællesinitiativer på 5,6 mio. kr., hvoraf 3,7 mio. kr. er overført fra Der er under økonomidirektøren placeret midler til diverse fællesinitiativer, herunder konsulentbistand, kompetenceudviklingsprojekter, afledte 23

24 udgifter i forbindelse med oprettelse af nye funktioner og stillinger samt tiltag rettet mod effektiviseringer på hele direktørområdet. Forbruget af disse midler har i været mindre end ventet. På OPUS-implementeringen er der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., der vedrører sidste del af implementeringen, som gennemføres i 2015, mens et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på KOMBITprojektledelsen overvejende skyldes en vakant stilling i starten af. På digitaliseringsområdet er der et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. hvoraf de 2,8 kr. er overført fra Der er tidligere opsparet midler til diverse digitaliseringstiltag, herunder implementering af de centrale digitaliseringsinitiativer som er indeholdt i den fælles offentlige digitaliseringsstrategi. Hvert år bruges der af puljen til diverse digitaliseringsinitiativer. Ligeledes er der afsat midler til en projektleder for digitalisering. Stillingen har i en periode i været vakant. Der udestår endvidere betaling af software til talegenkendelsesprojekterne. Under tværgående initiativer ligger en besparelsespulje vedr. energibesparende foranstaltninger på 1,0 mio. kr. Da projekterne først for alvor er blevet igangsat i løbet af er der ikke tilført puljen nogen besparelser i, og der er derfor en mindreindtægt på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. på de øvrige områder under tværgående initiativer vedrører primært puljen afsat til administrative ændringsforslag i budget Mindreforbruget her er 0,4 mio. kr. og tilføres kassen. I økonomi og indkøb er der et mindreforbrug på revision 0,4 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. som følge af flere vakante stillinger i løbet af året, herunder økonomichefstillingen. Det resterende mindreforbrug består overvejende af midler overført fra I løn og bogholderi er der et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. på centrale lønpuljer. Mindreforbruget her vedrører først og fremmest den forhøjede AER-bonus, der gennem en flerårig periode er blevet opsamlet centralt i løn og bogholderi. De 5,9 mio. kr. udgør således den væsentligste del af den overførte AER-opsparing fra 2013 på 6,1 mio. kr. Fordelingen af midlerne på diverse beskæftigelsesfremmende foranstaltninger for unge blev påbegyndt, og de resterende midler udmøntes i 2015 og På tjenestemandspensionsområdet er der et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Hele beløbet vedrører forsikringsindbetalingerne, mens der samlet set er balance på pensionsudbetalingskontiene. Øvrige områder under løn og bogholderi omfatter et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på udgifterne i forbindelse med omstillingsprojekter og et mindreforbrug af overførsler fra 2013 på 0,3 mio. kr. I IT-afdelingen er et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på KMD-kontoen en følge af overgangen fra fastprisaftale til direkte månedlige faktureringer samtidig med fokus på rigtigheden af faktureringerne. Mindreforbruget på 1,2 mio. kr. på øvrige områder består primært af overførsler fra

25 Velfærdsdirektørområdet Velfærdsdirektørområdet Mio. kr.* Kompetencemidler, velfærdsdirektøren -0,5 Velfærdssekretariatet -0,3 Myndighedsafdelingen -0,9 Socialområdet -0,2 Sundheds- og omsorgsområdet -0,9 I alt -2,7 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt På velfærdsdirektørens område er der i et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 2,7 mio. kr., svarende til 6,7%. Mindreforbruget er sammensat af en række afvigelser i de forskellige afdelinger, og består helt overvejende af mindreforbrug af overførsler fra Mindreforbruget på kompetencemidlerne består af overførsler fra Mindreforbruget overføres til 2015, hvor det forsat vil blive anvendt til tværgående kompetence- og udviklingsformål på hele velfærdsdirektørens område, primært udviklingsarbejde for områdets ledere. I velfærdssekretariat er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. I blev diverse råd under socialafdelingen overført til velfærdssekretariatet, og 0,1 mio. kr. af mindreforbruget vedrører disse råd. Den resterende del er hovedsagelig en uforbrugt overførsel fra I myndighedsafdelingen samt på socialområdet og sundheds- og omsorgsområdet skyldes mindreforbruget ligeledes uforbrugte overførsler fra På sundheds- og omsorgsområdet afventer man flytning til nye lokaler, hvortil overførslen ventes brugt. Udviklingsdirektørområdet Udviklingsdirektørområdet Mio. kr.* Konsulentbistand, udviklingsdirektør -0,1 Udviklingssekretariatet 0,7 Byg og miljø 0,4 Vej og ejendom 0,1 Kultur og udviklingsafdelingen -1,8 I alt -0,6 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt På udviklingsdirektørområdet er der i 2013 et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 0,6 mio. kr., svarende til 1,9%. På udviklingsdirektørens konsulentkonto er der et mindreforbrug på 0,1 mio.kr., der skyldes tidsmæssig forskydning i den aktuelle organisationsudvikling. I udviklingssekretariatet er der et merforbrug til lønninger på 0,7 mio. kr. Der har i været kalkuleret med dette merforbrug, der skyldes overlap i ansættelse af ny og tidligere sekretariatschef. Fra og med ultimo, hvor den tidligere sekretariatschef er gået på pension, forventes der at være balance på den løbende drift. Merforbruget overføres til 2015 og finansieres inden for udviklingsdirektørområdet i 2015 og overslagsårene. 25

26 I kultur- og udviklingsafdelingen er der et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. er overført fra Mindreforbruget vedrører fritidsrådet, kommuneplan, projekt markedsføring i Norddjurs kommune, projekt vedrørende udvikling Grenaa, drift og vedligeholdelse af GIS samt uddannelse. På byg- og miljøområdet er der et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget er opstået i forbindelse med en reorganisering af direktørområdet i og deraf følgende budgetomplaceringer. Merforbruget overføres til 2015 og finansieres inden for udviklingsdirektørområdet i På vej- og ejendomsområdet skyldes merforbruget på 0,1 mio. kr. bl.a. kørsel i forbindelse med kommunalbestyrelsens beslutning om ekstra anlæg i samt kursus til opkvalificering af nye medarbejdere. 26

27 Note 3: Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt budget * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret budget Regnskab afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2 Seniorjob 8,6-1,4 0,0 7,2 7,9 0,6 Montagen og hj.middeldepotet 3,6 0,0 0,0 3,6 3,4-0,1 UU-Djursland og erh.grundudd. 5,9 0,9 0,0 6,8 5,3-1,5 I alt 523,2-38,9 0,0 484,3 483,0-1,2 * note: På baggrund af ændring i Norddjurs Kommunes styrelsesvedtægt pr. december 2013 er oprindeligt budget korrigeret med -4,045 mio. kr. Tillægsbevillinger er samtidig korrigeret med et modsvarende beløb. Korrektionen blev først gennemført efter budgettet var teknisk vedtaget, og korrektion i oprindeligt budget var derfor ikke længere muligt. ** -= mindreforbrug/merindtægt, += merforbrug/mindreindtægt Beskrivelse af arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarkedsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på arbejdsmarkedsområdet. Arbejdsmarkedsområdets opgaver beskrives kort i det følgende. Jobcenter Norddjurs Jobcenter Norddjurs primære opgave er at støtte kommunens borgere i at få eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. Samtidig varetages udbetaling af forsørgelsesydelser. Jobcenter Norddjurs samarbejder med private og offentlige virksomheder med henblik på at få de ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Desuden samarbejdes med uddannelsesinstitutioner om tilrettelæggelse af uddannelsesforløb og kompetenceudvikling af ledige. Jobcentret skal også sikre, at personer med nedsat arbejdsevne gives mulighed for at genopbygge eller bruge den resterende arbejdsevne i et job på særlige vilkår. UU-Djursland og erhvervsgrunduddannelse UU-Djursland varetager uddannelsesvejledning af børn og unge fra 7. klasse til 25 år, herunder administration af erhvervsgrunduddannelse (EGU). EGU er en individuelt tilrettelagt uddannelse, der henvender sig til unge, som ikke er klar til anden ungdomsuddannelse. UU-Djursland er et kommunalt samarbejde mellem Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune, hvor ansvaret for ledelse og administration er placeret i Norddjurs Kommune. På baggrund af erhvervsskolereformen er der i sket en omlægning og reduktion af ungdomsvejledningen. Fra 2015 samles UU-Djursland med ungeindsatsen fra Jobcentret i en indgang til unge. Formålet med én ungdomsorienteret indgang er at samle relevante fagpersoner på ét sted og dermed øge den tværfaglige indsats over for de unge. Serviceudgifter På arbejdsmarkedsområdet ligger nedenstående områder inden for servicerammen svarende til 8,2 mio. kr. af det oprindelige budget. Den væsentligste afvigelse er -2,1 mio. kr. for kommunalt løntilskud, som skyldes en ekstraordinær løntilskudsindtægt fra mellemkommunal afregning. 27

28 Serviceudgifter, i mio. kr., netto Oprindeligt budget Regnskab Afvigelser til opr. Budget * UU-Djursland 5,0 4,9-0,1 Produktionsskole (grundtilskud) 0,5 0,5 0,0 Løn til ledige i kommunalt løntilskud 3,1 0,9-2,1 Servicejob -0,3-0,2 0,1 *-= mindreforbrug/merindtægt, += merforbrug/mindreindtægt 8,2 6,1-2,2 De øvrige områder ligger uden for servicerammen svarende til 515,0 mio. kr. af det oprindelige budget. Tillægsbevillinger i På arbejdsmarkedsudvalgets område er der givet følgende tillægsbevillinger i : Mio. kr.* KB apr. overførselssag 0,9 KB maj flytning ml udvalg (stop af servicejobber) 0,1 KB okt. flytning ml udvalg (kompensation til tandplejen) -0,1 KB dec. flytning ml udvalg (kompensation for pension) 0,1 KB dec. flytning ml udvalg (revisionsgennemgang) -0,2 KB dec. flytning ml udvalg (udmøntning af AUB-midler) 0,2 KB dec. afvigelse (Udd.ordning og arb.markedsydelse) 4,5 KB dec. afvigelse (Fleksjob ) 0,7 KB dec. afvigelse (Forsikrede ledige) -12,9 KB dec. afvigelse (Førtidspension) -11,5 KB dec. afvigelse (Integration) 3,3 KB dec. afvigelse (Jobafklaring) 2,7 KB dec. afvigelse (Kontant- og uddannelseshjælp) 1,4 KB dec. afvigelse (Ledighedsydelse) -9,3 KB dec. afvigelse (Ressourceforløb) -6,0 KB dec. afvigelse (Revalidering og forrevalidering) -2,1 KB dec. afvigelse (Sygedagpenge) -1,1 KB dec. afvigelse (Beskæftigelsesindsats mv.) -7,2 KB dec. afvigelse (Sociale formål) -1,1 KB dec. afvigelse (Seniorjob) -1,4 I alt** -38,9 *-= reducerer udgiftsbudgettet/øger indtægtsbudgettet, += øger udgiftsbudgettet/reducerer indtægtsbudgettet ** note: På baggrund af ændring i Norddjurs Kommunes styrelsesvedtægt pr. december 2013 er oprindeligt budget korrigeret med -4,045 mio. kr. Tillægsbevillinger er samtidig korrigeret budget med et modsvarende beløb. Korrektionen blev først gennemført efter budgettet var teknisk vedtaget, og korrektion i oprindeligt var derfor ikke længere muligt. 28

29 Regnskabsforklaringer Afvigelsen til det korrigerede budget med et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. fordeler sig på følgende hovedområder. Område Mio. kr.* Forsørgelsesudgifter: Forsikrede ledige -0,1 Uddannelsesordning og arbejdsmarkedsydelse 1,1 Kontant- og uddannelseshjælp 0,9 Integration -0,1 Revalidering og forrevalidering -0,1 Førtidspension -1,3 Ressourceforløb -0,1 Fleks- og skånejob 1,7 Ledighedsydelse 0,2 Sygedagpenge og jobafklaring -1,7 = Forsørgelsesudgifter i alt 0,5 Indsats- og driftsudgifter: Beskæftigelsesindsats mv. 1,4 Personlige tillæg 0,0 Sociale formål 0,0 = Indsats- og driftsudgifter i alt 1,3 Øvrige områder: Servicejob 0,0 Seniorjob 0,6 Ledige i kommunalt løntilskud -2,1 UU-Djursland -1,0 Erhvervsgrunduddannelse -0,5 = Øvrige områder i alt -3,1 = Samlet afvigelse -1,2 * -= mindreforbrug/merindtægt, = merforbrug/mindreindtægt Overordnet har antallet af personer i forsørgelse udviklet sig mere positivt end forventet ved budgetlægningen medio Mindreforbruget på 1,2 mio. kr. skal på den baggrund ses i sammenhæng med, at der ved budgetopfølgningen i oktober blev givet en mindrebevilling på 40,0 mio. kr., som blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i december jf. tabellen over tillægsbevillinger. Samlet set afviger årets resultat med 40,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette svarer til 7,7 pct. Størstedelen af afvigelsen skyldes lavere udgifter til forsikrede ledige, ledighedsydelse og førtidspension end budgetteret. For udgifter til forsikrede ledige udlignes dette dog delvist af merudgifter til ledige uden dagpengeret, som har været omfattet af uddannelsesordningen og arbejdsmarkedsydelse. For førtidspension skyldes afvigelsen bl.a. en større reduktion i antal nytilkendelser af førtidspension samt en større afgang til folkepension end forventet. 29

30 Tabellen nedenfor viser en sammenligning af antal helårspersoner i målgrupperne i 2013 og. Antal helårspersoner 2013 helårspers. Udvikling fra 2013 til udvikl. i pct. Forsikrede ledige % Uddannelsesordning og arbejdsmarkedsydelse % Kontant- og uddannelseshjælp % Integration % Revalidering og forrevalidering % Førtidspension % Ressourceforløb % Fleksjob % Ledighedsydelse % Sygedagpenge % Jobafklaring Seniorjob % I alt % Anm.: forsikrede ledige er opgjort som antal helårspersoner i kontaktforløb og omfatter således også de første 4 uger (karensperioden), hvor kommunen ikke medfinansierer a-dagpengene. Omvendt så omfatter sygedagpenge udelukkende forløb over 4 uger, hvor kommunen afholder udgiften til sygedagpenge. Datakilde: KMD nøgletal med undtagelse af uddannelsesordning og arbejdsmarkedsydelse samt jobafklaring som er opgjort via jobindsats.dk For målgrupperne under ét har der været et samlet fald på 200 helårspersoner fra 2013 til svarende til fire pct. Faldet har været størst for de forsikrede ledige og for førtidspension, som i alt udgør et samlet fald på 251 helårspersoner. Ses der på integrationsområdet, har der været en stigning i på 31 helårspersoner, og det forventes, at der ligeledes vil ske en stigning i En anden markant udvikling fra 2013 til er, at der er sket en glidning fra ledighedsydelse til fleksjob. Dette skyldes, at det er blevet muligt at bevilge fleksjob på ned til to timer pr. uge. Endelig er det relevant at bemærke, at det observerede fald på sygedagpenge modsvares af en tilgang til det nye jobafklaringsforløb, som er iværksat fra juli. Efterregulering af statstilskud for På det budgetgaranterede område, som vedrører størstedelen af forsørgelsesudgifterne på arbejdsmarkedsområdet, viser regnskab et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 32,2 mio. kr. Forudsat at udgiftsudviklingen på landsplan har været som i Norddjurs Kommune, kan det forventes, at kommunen skal tilbagebetale en del af bloktilskuddet for. I regnskab udgør nettoudgiften til forsikrede ledige 89,4 mio. kr., mens Norddjurs Kommunes midtvejsregulerede beskæftigelsestilskud udgør 97,1 mio. kr. På baggrund af kommunernes forventede udgifter til de forsikrede ledige har KL udarbejdet en prognose. Prognosen viser, at Norddjurs Kommune kan forvente et endeligt beskæftigelsestilskud på 96,9 mio. kr. Dermed kan der for tilskudsåret forventes en gevinst på 7,5 mio. kr. samt en mindre tilbagebetaling på 0,2 mio. kr. 30

31 Prognosen skal tages med forbehold og den endelige opgørelse kan først foretages medio 2015, når den endelige regulering af budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet for udmeldes. Fremtiden Arbejdsmarkedsområdet har de seneste år været genstand for en række reformer, som både har rettet sig mod ledige og mod borgere med nedsat erhvervsevne. I blev der indgået forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen, som har konsekvenser for indsatsen i 2015 og fremover. Reformen indeholder en række tiltag, som sætter fokus på, at ledige får en individuel og målrettet indsats, at ledige kan få et uddannelsesløft, og at beskæftigelsessystemet har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft. Aftalen indeholder endvidere en reform af refusionssystemet med virkning fra Omlægningen af refusionssystemet vil samtidige medføre tilpasning af det kommunale udligningssystem. 31

32 Note 4: Sektorbeskrivelse for børne- og ungdomsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Skole- og dagtilbudsområdet 501,6 12,9-0,4 514,1 502,4-11,7 Soc ialområdet 89,4 1,7 0,4 91,6 89,5-2,1 Myndighedsområdet 89,0 0,0 0,0 89,0 84,7-4,3 I alt 680,0 14,6 0,0 694,7 676,6-18,1 * - = mindref orbrug / merindtægt, += merforbrug / mindreindt ægt Skole- og dagpasningsområdet Området omfatter den almene folkeskole, SFO, specialundervisning, PPR, bidrag til statslige og private skoler samt efterskoler og ungdomskostskoler. I Norddjurs Kommune findes 11 folkeskoler, hvoraf 6 er grundskoler til og med 6. klasse, og 5 er overbygningsskoler til og med 9. klasse. Heraf er den ene en integreret skole/daginstitution på Anholt. Der er 10. klasse-center placeret i Grenaa samt 10. klasse tilbud på Auning skole. Der er 1 kommunal specialskole, Djurslandsskolen. 7 af skolerne er en del af børnebyer med tilhørende daginstitutioner og dagpleje indenfor skoledistriktet. Der er i alt 21 kommunale daginstitutioner, hvoraf der er 1 vuggestue, 8 børnehaver (3-6 år) og 12 integrerede institutioner inkl. Anholt (0-6 år). Der er en selvejende institution i Nørager (0-6 år) og et specialtilbud - Blå Krabberne i tilknytning til Vores Hus. Socialområdet Området omfatter Norddjurs Børnecenter, den kommunale ungdomsskole UngNorddjurs, den kommunale tandpleje, sundhedsplejen, Familiehusene, døgntilbud og forebyggende foranstaltninger samt behandling af unge stofmisbrugere. Norddjurs Børnecenter, Familiehusene samt Unghusene er de aktuelle tilbud for børn og unge med særlige behov. Visitationen til institutionerne sker fra myndighedsafdelingen. Myndighedsområdet Myndighedsafdelingen behandler underretninger vedrørende børn, der er i mistrivsel, og visiterer til forebyggende indsatser og foranstaltninger, der kan sikre børn og unges trivsel, sundhed og udvikling. Der laves en samlet vurdering af behovet for støtte i forhold til børn og unge samt deres familier. Myndighedsafdelingen visiterer primært til Norddjurs Kommunes egne tilbud, som Norddjurs Børnecenter, Familiehuset og øvrige døgntilbud, som organisatorisk er placeret under socialområdet. Desuden visiteres til private opholdssteder, særlige dagtilbud og andre kommunale eller regionale institutioner, hvis barnets eller familiens aktuelle behov samlet set bedst dækkes i andre tilbud. 32

33 Serviceudgifter Oprindeligt budget Regnskab Afvigeler til opr. budget Servic eudgifter, i mio. kr., netto * Skole- og dagtilbudsområdet 501,2 502,4 1,2 Soc ialområdet 89,4 89,5 0,1 Myndighedsområdet 87,6 86,5-1,1 *- = mind ref o rb rug / merind t æg t, += merf o rb rug / mind reind t æg t Tillægsbevillinger i Skole- og dagpasningsområdet: Mio. kr.* Djurslandsskolen - pensionsbudget 0,1 Ungdomsunivers 0,1 Skolereformen 4,5 Overførsler fra tidligere år 14,2 Udmøntning af folkeskolereformen - UngNorddjurs 0,4 Lukning af Bønnerup 1. april -0,7 Lukning af Voldby 1. august -0,3 Tabulex 0,1 Kompetencemidler, Kattegatskolen 0,2 Kompetencemidler, Område Auning 0,1 IT medarbejdere (folkeskolereformen) -0,4 Auning Skole - pensionsbudget 0,1 Kompensation for hovedudvalgsmedlemmer 0,1 Indretning af arbejdspladser, folkeskolereformen -5,5 Skolebiblioteket - pensionsbudget** 0,0 Soc ialområdet: Ungdomsunivers 0,4 Elevudgifter - tandplejen 0,2 Overførsler fra tidligere år 1,5 Udmøntning af folkeskolereformen - UngNorddjurs -0,4 UngNorddjurs - udmøntning overgrebspakken*** 0,0 Tandplejen - konsulent midler 0,1 Selvforsikringspuljen, UngNorddjurs 0,1 I alt 14,6 *- = red ucerer ud g if t sb ud g et t et / ø g er ind t æg t sb ud g et t et, += ø g er ud g if t sb ud g et t et / red ucerer ind t æg t sb ud g et t et A nm.: **T illæg sb evilling p å kr., ***T illæg sb evilling p å kr. Regnskabsforklaringer Det samlede årsregnskab på børne- og ungdomsudvalgets område viser et mindreforbrug på 18,1 mio. kr. 33

Norddjurs Kommunes årsregnskab 2011. Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

Norddjurs Kommunes årsregnskab 2011. Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. Fremtidens kommune Årsregnskab Årsberetning Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indholdfortegnelse Norddjurs Kommunes årsregnskab Kommuneoplysninger... 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning...

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning... Indholdsfortegnelse Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 Kommuneoplysninger...1 Borgmesterens forord...2 Påtegninger...3 Ledelsens påtegning...3 Revisionens påtegning...4 Kommunens årsberetning...5 Ledelsens

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013 Budgetopfølgningen pr. ultimo marts Indholdsfortegnelse Indledning og samlet oversigt... 2 Drift... 3 Anlæg... 3 Finansielle områder... 3 Økonomiudvalget... 4 Drift... 4 Anlæg... 8 Arbejdsmarkedsudvalget...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord 3. Kommuneoplysninger 4. Ledelsens påtegning 5. Uafhængig revisors erklæring 6. Ledelsens årsberetning 7

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord 3. Kommuneoplysninger 4. Ledelsens påtegning 5. Uafhængig revisors erklæring 6. Ledelsens årsberetning 7 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord 3 Kommuneoplysninger 4 Ledelsens påtegning 5 Uafhængig revisors erklæring 6 Ledelsens årsberetning 7 Befolkningsudvikling 14 sopgørelse og finansieringsoversigt

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 BORGMESTERENS FORORD... 3 PÅTEGNINGER... 4 LEDELSENS PÅTEGNING... 4 HOVEDKONKLUSIONER... 5 REGNSKABSRESULTAT... 5 INDTÆGTER... 6 HVOR

Læs mere

Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Tlf. 47 35 10 00 epost@frederikssund.dk www.frederikssund.dk 2/56

Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Tlf. 47 35 10 00 epost@frederikssund.dk www.frederikssund.dk 2/56 Borgmesterens forord 3 Kommuneoplysninger 4 Ledelsens påtegning 5 Uafhængig revisors erklæring 6 Ledelsens årsberetning 7 Befolkningsudvikling 12 sopgørelse og finansieringsoversigt 14 Balance 15 Noter

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014

Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014 Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014 Læsevejledning Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da tet blev vedtaget.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Årsregnskab for 2011

ÅRSBERETNING 2011. Årsregnskab for 2011 ÅRSBERETNING 2011 Årsregnskab for 2011 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 GENEREL DEL Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse Greve Kommune Regnskab 2008 Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 Godkendelse/Revisionspåtegning

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2011

Årsberetning Vordingborg Kommune 2011 Årsberetning Vordingborg Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE KOMMUNEOPLYSNINGER... 3 BORGMESTERENS FORORD... 4 KOMMUNENS ÅRSBERETNING... 5 HOVED- OG NØGLETAL... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER - KORT FORTALT...

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2008 Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Borgmesterens forord Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Tønder Kommune kommer ud af 2013 med et overskud på driften på 95,9 mio. kr. Det er dermed 30,9 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Tlf. 47 35 10 00 epost@frederikssund.dk 2/60

Indholdsfortegnelse. Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Tlf. 47 35 10 00 epost@frederikssund.dk 2/60 Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord Kommuneoplysninger Ledelsens påtegning Uafhængig revisors erklæring Ledelsens årsberetning Befolkningsudvikling sopgørelse og finansieringsoversigt

Læs mere

Regnskab 2013 - Årsberetning. Favrskov Kommune

Regnskab 2013 - Årsberetning. Favrskov Kommune Regnskab 213 - Årsberetning Favrskov Kommune INDHOLD Side Kommuneoplysninger 2 Ledelsens forord 4 Påtegninger 6 Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Økonomisk overblik 8 Kommunens årsregnskab 213

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2007 Indholdsfortegnelse Regnskab 2007... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering...

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering... Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2014... 4 Regnskab 2014... 10 Regnskabsopgørelse 2014... 11 Finansieringsoversigt / Finansiel status... 12 Balance... 13 Noter...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Generelle bemærkninger Forskrifterne

Læs mere

Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger... 7 Indledning... 9 Ledelsens påtegning... 10 Hovedkonklusioner på regnskabet... 11 Opmærksomhedspunkter... 12 Opfølgning på budgettets forudsætninger... 12

Læs mere

Regnskab 2012 - Årsberetning. Favrskov Kommune

Regnskab 2012 - Årsberetning. Favrskov Kommune Regnskab 212 - Årsberetning Favrskov Kommune INDHOLD Side Kommuneoplysninger 2 Ledelsens forord 4 Påtegninger 7 Ledelsens påtegning 7 Revisionspåtegning 8 Økonomisk overblik 9 Kommunens årsregnskab 212

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014-16 Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2013 den 27. august 2012. Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2013 og overslagsårene

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 BORGMESTERENS FORORD... 3 LEDELSENS PÅTEGNING... 4 KORT FORTALT... 5 SÅDAN GIK DET I... 5 HVOR KOM PENGENE FRA?...

Læs mere