Kommuneoplysninger Borgmesterens forord Påtegninger... 5 Ledelsens påtegning... 5 Revisionens påtegning... 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneoplysninger... 3. Borgmesterens forord... 4. Påtegninger... 5 Ledelsens påtegning... 5 Revisionens påtegning... 6"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Påtegninger... 5 Ledelsens påtegning... 5 Revisionens påtegning... 6 Kommunens årsberetning... 7 Norddjurs Kommunes årsberetning... 7 Hoved- og nøgletal, herunder befolkningsudvikling Kommunens årsregnskab Regnskabsopgørelse Note 1: Skatter, tilskud og udligning Note 2: Sektorbeskrivelse for økonomiudvalget Note 3: Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Note 5: Sektorbeskrivelse for kultur- og udviklingsudvalget Note 6: Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget Note 7: Sektorbeskrivelse for voksen-og plejeudvalget Note 8: Sektorbeskrivelse for erhvervsudvalget Note 9: Renter Note 10: Anlægsudgifter, økonomiudvalget Note 11: Anlægsudgifter, børne - og ungdomsudvalget Note 12: Anlægsudgifter, kultur-og udviklingsudvalget Note 13: Anlægsudgifter, miljø- og teknikudvalget Note 14: Anlægsudgifter, voksen- og plejeudvalget Note 15: Anlægsudgifter, erhvervsudvalget Note 16: Køb og salg af jord inkl. byggemodning Note 17: Afdrag på lån Note 18: Finansforskydninger Note 19: Optagne lån Note 20: Finansieret af/henlagt til kassebeholdningen Note 21: Ældrebolighandlingsplanen etape 1 og Balance, mio. kr Noter til balancen Note 22: Materielle anlægsaktiver Note 23: Finansielle anlægsaktiver Note 24: Fysiske anlæg til salg Note 25: Likvide beholdninger (finansieringsoversigt) Note 26: Egenkapital Note 27: Hensatte forpligtelser Note 28: Langfristede gældsforpligtigelser Bemærkninger til regnskabet Kautions- og garantiforpligtelser samt eventualrettigheder

2 Swapaftaler Personaleoversigt Oversigt over tillægsbevillinger Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger Serviceudgifter Selvforsikring af arbejdsskader Kassebeholdning Udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder Anvendt regnskabspraksis Ordliste

3 Kommuneoplysninger Kommune Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa Telefon Hjemmeside CVR-nr Hjemsted Grenaa Regnskabsår 1. januar 31 december Kommunenr. 707 Borgmester Jan Petersen (A) Direktion pr. 1. januar Revision Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt Økonomidirektør Eva Holm Iversen Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen BDO Kommunernes Revision Godkendt Revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2 sal 8900 Randers C 3

4 Borgmesterens forord 4

5 Påtegninger Ledelsens påtegning Økonomiudvalget i Norddjurs Kommune har den 21. april 2015 aflagt årsregnskab for for Norddjurs Kommune til kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revisionen. Norddjurs Kommune, den 22. april 2015 Borgmester Jan Petersen (A) Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt 5

6 Revisionens påtegning Der henvises til særlig revisionsberetning for regnskabsåret til BDO Kommunernes revision. 6

7 Kommunens årsberetning Norddjurs Kommunes årsberetning Regnskabsresultatet for er tilfredsstillende. Der er i leveret service til borgerne for svarende til det budget som blev aftalt i forbindelse med budgetlægningen. Samtidig overholder vi vores andel af aftalen mellem KL og regeringen, således forbruget holdes inden for Norddjurs Kommunes serviceramme. På anlægsområdet er der i gennemført anlæg for flere penge end planlagt. Således er en del af tidligere års forsinkelser indhentet. Regnskabsresultatet svarer stort set til det oprindelige budget på drift og anlæg. Dog med undtagelse af arbejdsmarkedsudvalgets område, hvor resultatet har været ca. 44 mio. kr. lavere end det oprindelige budget. Det skyldes, at der har været færre personer på forsørgelse end forventet, og i efteråret blev der givet en negativ tillægsbevilling på området, for at tilpasse budgettet. På de øvrige udvalg er budgetrammen samlet set brugt, men der har været mindre afvigelser i forhold til det oprindelige budget på de enkelte udvalg. De største beløbsmæssige afvigelser har været på udvalgene miljø- og teknik og økonomi. Miljø- og teknikudvalget har haft et merforbrug på ca. 12,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, og det skyldes primært, at området havde en del projekter fra tidligere år, der først er gennemført i. Merudgiften er dækket af overførsler fra tidligere år. På økonomiudvalget har der været et mindreforbrug på ca. 6,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, og det vedrører primært den særlige pulje på 10 mio. kr. til imødegåelse af forbrug af overførte midler. Da forbruget rammer meget tæt på den udmeldte serviceramme, bliver puljen lagt i kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen. I forhold til foregående år er resultatet betydeligt tættere på den udmeldte serviceramme. Det har været et overordnet mål for kommunen at bruge hele servicerammen, dog uden at overskride, og det er lykkedes i år, hvor resultatet kun er 4,7 mio. kr. under den udmeldte ramme på 1.594,1 mio. kr. Der var i planlagt et ekstraordinært stort anlægsbudget på 183,7 mio. kr. ekskl. ældreboliger. Det skyldes, at en del anlæg blev overført fra 2013, samtidig med at der blev igangsat/fremrykket ekstra anlæg. Der er i gennemført anlægsprojekter for i alt 105,2 mio. kr., ekskl. ældreboliger, hvilket er dobbelt så meget som året før. Set i forhold til det oprindelige budget er der et merforbrug på 14,6 mio. kr., men set i forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 78,5 mio. kr. Det betyder, at lidt under halvdelen af de vedtagne anlæg i det korrigerede budget først gennemføres senere. Der er reelt tale om en forskydning, og det er især de store institutionsbyggerier på børne- og ungdomsudvalget, energiinvestering- og bygningsrenoveringspuljer på miljø- og teknikudvalget, og områdefornyelsen på kultur- og udviklingsområdet, der strækker sig over flere år, og hvor restbudgettet overføres til Særlig på børne- og ungdomsudvalgets område har der været nogle udefra kommende forsinkelser, bl.a. i form af en konkurs hos en underleverandør, som har medført forsinkelser. 7

8 Regnskabsmæssig udvikling i forhold til budget Resultat på det skattefinansierede område ekskl. anlægsudgifter til ældreboliger og forsyningsvirksomhed viser et underskud på 7,5 mio. kr., i det oprindelige budget var forventet et underskud på 41,6 mio. kr. Med andre ord, årets udgifter har været 7,5 mio. kr. højere end indtægterne. Det skattefinansierede resultat er før afdrag på lån, optagelser af lån og finansforskydninger. Regnskabsopgørelse i mio. kr. Budget Korr. budget Regnskab Afvigelse til opr. budget Indtægter i alt , , ,0-1,6 Driftsudgifter i alt 2.266, , ,3-48,7 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -48,3 6,5-98,7-50,3 Anlægsudgifter excl. ældrebolighandlingsplan 90,6 183,7 105,2 14,6 Jordforsyning i alt -0,7 5,5 0,9 1,6 Resultat af det skattefinansierede område 41,6 195,7 7,5-34,1 + = udgifter, - = indtægter Resultatet af ordinær driftsvirksomhed viser et overskud på ca. 98,7 mio. kr. mod et forventet overskud på 48,3 mio. kr. i det oprindelige budget. Overskuddet skyldes, at der har været et stort mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet, pga. færre personer på forsørgelse, så der har ikke været behov for at anvende hele budgettet, der var afsat til imødegåelse af forbrug af overførsler. Overskuddet på den ordinære drift skyldes, at områderne kun har brugt en mindre del af de penge der blev overført fra Der forventes overført et mindreforbrug på driften på 79,6 mio. kr. til 2015, hvor der sidste år blev overført 90,7 mio. kr. Overholdelse af målsætninger i den økonomiske politik Overholdelse af Norddjurs Kommunes økonomiske politik er central for mulighederne for gennemførelse af de aftalte forbedringer af velfærden. Norddjurs Kommune har i regnskab opfyldt alle målsætninger pånær den grundlæggende målsætning om strukturel balance. I har der ikke været balance mellem indtægter og udgifter, hverken i budgettet eller i regnskabet. Indtægterne har således ikke været tilstrækkelige til at dække udgifterne til den daglige drift, de gennemførte anlæg samt afdrag på gæld. Norddjurs Kommunes målsætninger i den økonomiske politik er uddybet i det følgende, og målsætningerne er sammenlignet med regnskabsresultatet. 8

9 Årets strukturelle balance Overskuddet på den ordinære drift (dvs. alle indtægter minus alle udgifter til den normale drift) skal kunne dække de investeringer i anlægsprojekter, som kommunalbestyrelsen ønsker at igangsætte. Yderligere skal der være penge til at betale af på kommunens gæld. Regnskabsresultatet i lever ikke op til målsætningen om strukturel balance. Der har i været et underskud på ca mio. kr. (excl. ældrebolighandlingsplanen) på årets strukturelle balance, hvilket dog er 34 mio. kr. bedre end budgetteret. Figur 1: Strukturel balance, =overskud, +=underskud I perioden var det heller ikke muligt at leve op til målsætningen om strukturel balance, hverken i budgetlægningen eller regnskaberne , men i er det lykkedes i regnskaberne at overholde målsætningen om balance på trods af en forventet ubalance i budgetterne. 1 Beregning ikke vist 9

10 Den gennemsnitlige kassebeholdning Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre mindst 3 pct. af bruttodrifts- og anlægsudgiftern e eller ca. 80 mio. kr. Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning ligger ved udgangen af på ca. 262 mio. kr., og altså væsentlig over den fastsatte målsætning på 80 mio. kr. Siden kommunesammenlægningen i 2007 har kassebeholdningen kun ligget under den fastsatte målsætning i perioden 2010 til 3. kvartal Af den gennemsnitlige daglige kassebeholdning er der ultimo placeret ca. 260 mio. kr. i værdipapirer primært obligationer og investerings- og placeringsforeninger. Kommunens kassebeholdning indeholder dog ikke kun kommunens egne penge, der er også midler, som reelt tilhører personer eller andre institutioner. Eksempler herpå kan være deposita, forudbetalinger til vedligehold fra lejere i ældreboliger, aftaleenhedernes opsparede midler mv. Ved udgangen af udgjorde andres penge ca. 209 mio. kr. heraf udgør overførslerne på drift og anlæg ca. 165 mio. kr. Figur 2: Likviditetsoversigt. Seneste 12 måneders likviditetsgennemsnit

11 Realvæksten i serviceudgifterne De aftalte rammer om udvikling i realvækst i serviceudgiftern e skal overholdes. I forbindelse med de senere års aftaler mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi har der været aftalt en maksimal stigning i de budgetterede serviceudgifter for kommunerne samlet set. Serviceudgifterne er groft sagt alle de kommunale udgifter til drift, dog uden en række udgifter inden for arbejdsmarkeds-, sundheds og socialområdet. Serviceudgifterne betragtes som de udgifter, der går til at levere serviceydelser til kommunens borgere deraf navnet serviceudgifter. Det er kommunalbestyrelsens målsætning i den økonomiske og finansielle politik, at den aftalte ramme for serviceudgifter overholdes. Nedenstående tabel viser Norddjurs Kommunes budgetterede og realiserede serviceudgifter, set i forhold til den udmeldte ramme i perioden Figur 3: Vækst i serviceudgifterne 2009 Som det fremgår af figur 3 har Norddjurs Kommune i perioden efterlevet den politiske målsætning om at ligge inden for kommuneaftalens serviceramme. I årene har forbruget ligget betydeligt under den udmeldte ramme, derfor har fokusset i været at bruge hele servicerammen uden at overskride den og derfor ligger forbruget kun 4,7 mio. kr. eller 0,29% under servicerammen. 11

12 Nedbringelse af gældsprocenten En langsigtet målsætning om at nedbringe gældsprocenten, skal ses i sammenhæng med kommunalbestyrels ens ønske om større handlefrihed i gennem en sund økonomi. Gældsprocenten er defineret som den langsigtede gæld ekskl. ældreboliger, sat i forhold til de samlede skatteindtægter. Som følge af kommunens betydelige gældsætning, er det en målsætning, at den skattefinansierede gæld i kreditinstitutionerne (primært Kommune Kredit) og pengeinstitutioner nedbringes gennemsnitligt med 10 mio. kr. pr. år.(netto) Generelt kan det konkluderes, at gældsprocenten for Norddjurs Kommune er ret konstant, der ses dog et svagt fald indenfor de seneste 4 år. Den langsigtede målsætning om at nedbringe gældsprocenten er således ikke helt opfyldt. Dog er målsætningen om at nedbringe gælden med 10 mio. kr. pr. år blevet opfyldt i. For første gang siden 2007 er den samlede gældsmængde ikke steget, derimod er restgælden fra 2013 til faldet med næsten 18,5 mio. kr. Figur 4: Udviklingen i gældsprocenten og den skattefinansierede gæld i regnskab

13 Fremme af anlægsinvesteringer Det er en langsigtet målsætning at fremme anlægsinvesteringer, såfremt disse skønnes at medvirke til kommunens generelle udviklingsmulighed er. Resultatkravet for budgetlægningen har været, at Norddjurs Kommunes nettoanlægsprogra m, på det skattefinansierede område, årligt skal udgøre i gns. ca. 35 mio. kr. Anlægsinvesteringerne har i alle årene levet op til de fastsatte resultatkrav, men har været ekstraordinært højt med anlægsinvesteringer på ca. 105 mio. kr. I årene har der været afsat ekstra midler til projekter inden for kvalitetsfondsområderne, som omfatter dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet. Herudover er der siden 2009 gennemført en ældrebolighandlingsplan på i alt 524 mio. kr., der ikke indgår i nedenstående tabel. Figur 5: Anlægsudgifter i perioden Det høje anlægsniveau må forventes at have haft en gunstig effekt på beskæftigelsessituationen i Norddjurs Kommune, da en del af projekterne er gennemført af lokale virksomheder. Ligeledes har borgere og brugere fået bedre fysiske forhold i de kommunale servicetilbud. Byggemodning og salg af grunde Udgiften til køb og byggemodning af grunde, samt indtægten fra salg af grunde, sker ud fra en vurdering af markedsprisen. Køb, byggemodning og indtægten fra salg af grunde, sker ud fra en vurdering af markedsprisen. Der er i solgt 5 grunde til boligformål, og 4 grunde til erhvervsformål. Derudover er der købt grunde til erhvervsformål og jord der på sigt skal benyttes i den planlagte udbygning af letbanen fra Aarhus til Grenaa i

14 Uudmøntede puljer i budgetlægningen Der må ikke budgetteres med puljer, der er uudmøntet ved budgetvedtagelsen I budget har der været afsat en pulje til imødegåelse af overskridelser på servicerammen. Kun en del af puljen kom til anvendelse i. Puljen bliver lagt i kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen. 14

15 Hoved- og nøgletal, herunder befolkningsudvikling Mio. kr. Positive tal=udgifter/aktiver Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Negative tal=indtægter/passiver Regnskabsopgørelsen, udgiftsbaseret Resultat af ordinær driftsvirksomhed -90,0-120,3-109,3-98,7 Resultat af det skattefinansierede område (inkl. ældrebolig) 98,3 38,9-22,4 2,2 Balance, aktiver Anlægsaktiver i alt 2.295, , , ,3 Omsætningsaktiver i alt 51,8 224,8 314,6 295,3 Balance, passiver Egenkapital , , , ,5 Hensatte forpligtelser -166,0-269,0-312,5-285,5 Langfristet gæld -565,3-932, ,9-994,7 -heraf ældreboliger -103,8-467,5-556,8-550,0 Kortfristet gæld 546,9-376,8-375,2-401,7 -heraf ældreboliger -155,7 0,0 0,0 0,0 Gennemsnitlig daglig likviditet (kassekreditreglen) 88,0 187,2 275,6 261,8 Langfristet gæld pr. indbygger* (kr.) Skatteudskrivning (budget) Udskrivningsprocent kommuneskat 24,60 25,10 25,10 25,10 Grundskyldspromille 33,23 34,00 34,00 34,00 Indbyggertal pr. 31. december (stk.) * inkl. ældreboliger (uden ældreboliger er tallene kr ) Der har i været et fald i indbyggertallet i Norddjurs Kommune på 37 personer eller 0,1%, således at indbyggertallet ultimo december måned udgjorde personer. Pr. 1. januar 2007 udgjorde det samlede indbyggertal i Norddjurs Kommune personer. Der er dermed tale om et fald i indbyggertallet siden kommunesammenlægningen på 443 personer eller 1,16%. Langfristet gæld pr. indbygger er inklusiv optagne lån vedrørende ældreboliger. 15

16 Kommunens årsregnskab Regnskabsopgørelse Positive tal=udgifter/aktiver. Negative tal=indtægter/passiver kr Korr. Noter Autoriseret regnskabsopgørelse Budget budget Regnskab Forskel Forskel A. Det skattefinansierede område 1 Indtægter Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed) 2 Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Voksen- og plejeudvalget Erhvervsudvalget Driftsudgifter i alt Driftsresultat før finansiering Renter m.v RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed) 10 Økonomiudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Voksen- og plejeudvalget* Erhvervsudvalget Anlægsudgifter i alt Jordforsyning 16 Køb og salg af jord incl. byggemodning Jordforsyning i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Finansiering m.v. 17 Afdrag på lån* Finansforskydninger* Optagne lån* Finansieret af/henlagt til kassebeholdning * = incl. ældrebolighandlingsplan Afdrag på lån Anlægsudgifter Optagne lån

17 Note 1: Skatter, tilskud og udligning Skatter, tilskud og udligning (1.000 kr.) Budget Korr. Budget Regnskab Forskel 3-1 Forskel 3-2 Kommunal indkomstskat Selskabskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Samlede skatter i alt Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Tilskud og udligning i alt Skatter, tilskud og udligning i alt Norddjurs Kommune har i valgt at basere budgetlægningen på statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Kommunen er derfor sikret et bestemt provenu af indkomstskat og af tilskuds- og udligningsordningerne, uanset om det faktiske udskrivningsgrundlag bliver lavere. Omvendt vil kommunen ikke modtage et eventuelt merprovenu, såfremt den faktiske udvikling resulterer i et udskrivningsgrundlag, der ligger over det statsgaranterede. Den kommunale indkomstskat viser en merindtægt på 0,072 mio. kr. Årsagen er, at det skønnede topskattegrundlag i kommunen viste sig at være mindre end antaget på budgetlægningstidspunktet. Dette forhold medfører, at kommunen trækkes for et mindre beløb til medfinansieringen af det skrå skatteloft som følge at skattestigningen i En merindtægt på 0,114 mio. kr. vedr. anden skat på visse indkomster skyldes, en ikke budgetteret indtægt fra beskatning af udenlandske forskere eller nøglemedarbejdere. Grundskylden udviser en mindreindtægt på 3,928 mio. kr. De 2,395 mio. kr. vedrører tilbagebetaling af grundskyld primært vedrørende et sommerhusområde i Bønnerup for årene 2012-, jf. afgørelse fra SKAT. Derudover er der tilbagebetalt 1,534 mio. kr. i for meget modtaget tilskud for 2013 vedrørende forbedringsfradrag. Merindtægten på udligning og generelle tilskud skyldes midtvejsreguleringen. Det særlige tilskud udviser en merindtægt på 6,508 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes at der i årsbudgettet er indlagt et budget til tilbagebetaling af 17

18 beskæftigelsestilskuddet på 6,000 mio. kr. Der er i december givet tillægsbevilling på baggrund af den faktiske midtvejsregulering. Refusion af købsmoms dækker over mellemværende med Økonomi- og Indenrigsministeriet. Funktionen skal normalt kun udvise kommunens tilbagebetaling vedrørende huslejeindtægter, da der er fuld refusion af købsmomsudgiften. Tilbagebetalingen udgør i alt 0,354 mio. kr. Der er tilbagebetalt 7,5 pct. huslejeindtægter for 0,475 mio. kr. og foretaget korrektioner for netto 0,121 mio. kr. 18

19 Note 2: Sektorbeskrivelse for økonomiudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplac e- ringer korrigeret budget Regnskab Afvigelse til korr. budget * Kommunaldirektørområdet 128,2 15,9-0,7 143,4 131,4-12,0 Økonomidirektørområdet** 77,7 20,8-0,2 98,3 74,3-24,0 Velfærdsdirektørområdet 36,2 3,3 0,6 40,0 37,4-2,7 Udviklingsdirektørområdet 31,0 3,3 0,3 34,5 33,9-0,6 I alt 273,0 43,2 0,0 316,2 277,0-39,3 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt **Driften er ekskl. en pulje på 10,0 mio. kr. afsat under økonomiudvalget til imødegåelse af overskridelser af servicerammen på alle udvalg. Beskrivelse af området Administrativt styres Norddjurs Kommune af en direktion bestående af kommunaldirektøren, økonomidirektøren, velfærdsdirektøren og udviklingsdirektøren (fra 2015 tillige en arbejdsmarkedsdirektør). Direktionen har til opgave at sikre et strategisk og udviklingsorienteret fokus sammen med sikker drift og økonomisk styring. Et værktøj til dette er aftalestyring, hvor serviceniveau og ressourceforbrug styres gennem aftaler med de enkelte institutioner og afdelinger. Direktionen har herefter det overordnede ansvar for, at kommunalbestyrelsens beslutninger bliver gennemført, mens institutioner og afdelinger har ansvaret for den daglige drift og udvikling. Et andet styringsværktøj er den økonomiske politik for Norddjurs Kommune, der beskriver en række overordnede økonomiske retningslinjer, som blandt andet bliver anvendt i forbindelse med budgetlægningen. Norddjurs Kommunes direktion og afdelingschefer danner et lederforum, som mødes fem gange årligt for orientering og drøftelse af aktuelle emner. På denne måde understøttes koordination på tværs af fagområderne. Ledelsen i Norddjurs Kommune arbejder ud fra et fælles ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlaget tager udgangspunkt i Norddjurs Kommunes værdier: Åbenhed, ligeværdighed, dialog, sund fornuft og prøvehandlinger. Ledelsesgrundlaget rummer desuden fire pejlemærker, som sætter retning for den fælles ledelsesopgave, som alle ledere i Norddjurs Kommune deler. Pejlemærkerne har fokus på: Ledelse af medarbejdere, demokrati, omverden og partnerskab, forandring, innovation og nye måder samt økonomi i balance. Budgetområdet omfatter den politiske og den administrative organisation, herunder sekretariater og forvaltninger samt drift af administrationsbygninger mv. 19

20 Serviceudgifter i Afvigelse til Oprindeligt Regnskab oprindelige budget Servic eudgifter, i mio. kr., netto budget * Kommunaldirektørområdet 98,4 102,9 4,5 Økonomidirektørområdet 77,7 74,3-3,5 Velfærdsdirektørområdet 36,2 37,4 1,2 Udviklingsdirektørområdet 31,0 33,9 2,9 I alt 243,3 248,5 5,2 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt **Driften er ekskl. en pulje på 10,0 mio. kr. afsat under økonomiudvalget til imødegåelse af overskridelser af servicerammen på alle udvalg. 20

21 Tillægsbevillinger i På økonomiudvalgets område er der givet følgende tillægsbevillinger i Kommunaldirektørområdet: Mio. kr.* Overført fra ,4 Opnormering af jobcenter og udbetaling 1,2 Medarbejder til integrationsopgaver 0,5 Ændring af kapitalmiddel som følge af ændret styrelsesvedtægt** 4,0 Overført til anlæg. Borgervenlig selvbetjening -1,0 Omplac. Selvforsikringspuljen -0,2 Omplac. Trivselsmedarbejder (sygefraværsprojekt) -0,3 Omplac. Kompensation HU-medlemmer -0,2 Omplac. Ekstra elev, materielgården -0,4 Omplac. Kompetenceudviklingifbm. omstillingsprojekter -0,3 Omplac. Særlig revisionsgennemgang, ml. kommnale betalinger -0,3 Omplac. Udmøntning af AUB-midler 0,3 I alt 15,9 Økonomidirektørområdet: Overført fra ,1 IT-support til skolerne ifbm folkeskolereformen 0,4 Overført til anlæg. DUBU og DHUV projekter -1,6 Omplac. Kompens. for pension ved overgang fra tjenestemand til OK-ansat -0,3 Omplac. Særlig revisionsgennemgang, ml. kommnale betalinger 0,7 Omplac. Udmøntning af AUB-midler -0,7 Omplac. Diverse mindre (antenneleje, overgrebspakke, HU.medl.),netto 0,0 I alt 20,8 Velfærdsdirektørområdet: Overført ,3 Omplac. IT-systemet Tabulex -0,1 Omplac. Kompensation HU-medlemmer 0,0 I alt 3,3 Udviklingsdirektørområdet: Overført fra ,1 Erhvervsudviklingskonsulent 0,3 Advokat vedr. Randersegnens Boligforenings konkurs 0,8 Omplac. Tinglysning 0,1 Omplac. Kompensation HU-medlemmer 0,0 I alt 3,3 Økonomiudvalgets område i alt 43,2 * - = reducerer udgiftsbudgettet/øger indtægtsbudgettet, + = øger udgiftsbudgettet/- reducerer indtægtsbudgettet ** På baggrund af ændring i Norddjurs Kommunes styrelsesvedtægt pr. december 2013 er budgettet korrigeret med 4,0 mio. kr. Korrektionen blev først gennemført efter budgettet var teknisk vedtaget, og korrektion i oprindeligt budget var derfor ikke mulig. 21

22 Regnskabsforklaringer Det samlede årsregnskab på økonomiudvalgets område viser et mindreforbrug på 39,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med 12,0 mio. kr. på kommunaldirektørområdet, 24,0 mio. kr. på økonomidirektørområdet, 2,7 mio. kr. på velfærdsdirektørområdet og 0,6 mio. kr. på udviklingsdirektørområdet. De enkelte områder gennemgås i det nedestående. Kommunaldirektørområdet Kommunaldirektørområdet Mio. kr.* Direktionen: -1,2 Direktionssekretariatet: Arbejdsskader -2,2 Selvforsikring -0,8 Porto -0,6 Råd og nævn under direktionssekretariatet -0,4 Kommunalbestyrelsen 1,2 Administration af rådhus og admininistrationsbygninger 0,8 Kantinedrift 0,5 Øvrige områder -2,5 HR: Lederudddannelsen DOL -2,1 Øvrige områder -2,5 Arbejdsmarkeds- og borgerserviceområdet: Boligydelse til pensionister/boligsikring -0,9 Øvrige områder -1,1 I alt -12,0 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Kommunaldirektørområdet har i et mindreforbrug på i alt 12,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, svarende til 8,3%. I direktionen vedrører mindreforbruget kompetencemidler overført fra På arbejdsskadeområdet er der et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Mindreforbruget svarer til indtægten i fra den aftale, gamle Grenaa Kommune havde med Gjensidige Forsikring ( 80%- ordningen ). Aftalen løb til og med 2013, hvor der blev udløst en udbetaling på 2,2 mio. kr. i reguleringsordning. Udbetalingen blev imidlertid forsinket og først indtægtsført i regnskabsåret. Indtægterne fra ordningen er hermed ophørt og budgettet fra og med 2015 korrigeret i overensstemmelse hermed. Generelt er det vanskeligt at budgettere på arbejdsskadeområdet og få, dyre erstatningssager kan forrykke det forventede regnskab. Set over en længere årrække er der dog ingen tvivl om, at selvforsikring på arbejdsskadeområdet er en økonomisk gevinst for kommunen. På de øvrige selvforsikringsområder, der vedrører indbrud, tyveri og hærværk, er der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som følge af få og billige skadessager i. På portokontoen er der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. primært som følge af indførelse af digital post ( doc2mail ). 22

23 På råd og nævn er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., der hovedsageligt skyldes mindre udbetaling af diæter i forbindelse med aflysning af og afbud til møder. Omvendt har der været merforbrug på kommunalbestyrelsen, blandt andet som følge af forhøjet vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer fra 1.juli samt øget kursusaktivitet. Administrationen af rådhus og administrationsbygninger har affødt et merforbrug på 0,8 mio. kr., blandt andet til store varmeudgifter, mens øvrige områder under direktionssekretariatet primært omfatter et mindreforbrug af overførsler fra 2013 på 2,3 mio. kr. På HR-området er der et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på lederuddannelsen DOL. Uddannelsen finansieres af en pulje, der skal anvendes over flere år, og således er en del af overførslen fra Hertil kommer et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på øvrige puljeordninger under HR, blandt andet vedrørende kompetenceudvikling og leder- og førlederuddannelse. Under udbetaling og borgerservice er der et mindreforbrug på boligydelse til pensionister og boligsikring på i alt 0,9 mio. kr. Dette område ligger uden for servicerammen. På det øvrige arbejdsmarkeds- og borgerserviceområde er der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., der hovedsageligt består af midler overført fra Økonomidirektørområdet Økonomidirektørområdet Mio. kr.* Økonomidirektøren, fælles indt. og udgifter: -5,6 OPUS-implementering: -0,8 KOMBIT: -0,2 Digitalisering: -4,6 Tværgående initiativer: Energibesparende foranstaltninger 1,0 Øvrige områder -0,5 Økonomi og indkøb: Revision -0,4 Vakante stillinger mm. -0,6 Øvrige områder -1,5 Løn og bogholderi: Administration af centrale lønpuljer -5,9 Tjenestemandspensioner -0,9 Øvrige områder -0,7 IT-afdelingen: KMD-betalinger -2,1 Øvrige områder -1,2 I alt -24,0 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt På økonomidirektørområdet er der i et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 24,0 mio. kr., svarende til 24,4%. Det korrigerede budget er ekskl. en pulje på 10,0 mio. kr. til servicerammeforbedringer på alle udvalg, som lægges i kassen ved regnskabsafslutningen. Der er i et mindreforbrug af økonomidirektørens midler til fællesinitiativer på 5,6 mio. kr., hvoraf 3,7 mio. kr. er overført fra Der er under økonomidirektøren placeret midler til diverse fællesinitiativer, herunder konsulentbistand, kompetenceudviklingsprojekter, afledte 23

24 udgifter i forbindelse med oprettelse af nye funktioner og stillinger samt tiltag rettet mod effektiviseringer på hele direktørområdet. Forbruget af disse midler har i været mindre end ventet. På OPUS-implementeringen er der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., der vedrører sidste del af implementeringen, som gennemføres i 2015, mens et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på KOMBITprojektledelsen overvejende skyldes en vakant stilling i starten af. På digitaliseringsområdet er der et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. hvoraf de 2,8 kr. er overført fra Der er tidligere opsparet midler til diverse digitaliseringstiltag, herunder implementering af de centrale digitaliseringsinitiativer som er indeholdt i den fælles offentlige digitaliseringsstrategi. Hvert år bruges der af puljen til diverse digitaliseringsinitiativer. Ligeledes er der afsat midler til en projektleder for digitalisering. Stillingen har i en periode i været vakant. Der udestår endvidere betaling af software til talegenkendelsesprojekterne. Under tværgående initiativer ligger en besparelsespulje vedr. energibesparende foranstaltninger på 1,0 mio. kr. Da projekterne først for alvor er blevet igangsat i løbet af er der ikke tilført puljen nogen besparelser i, og der er derfor en mindreindtægt på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. på de øvrige områder under tværgående initiativer vedrører primært puljen afsat til administrative ændringsforslag i budget Mindreforbruget her er 0,4 mio. kr. og tilføres kassen. I økonomi og indkøb er der et mindreforbrug på revision 0,4 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. som følge af flere vakante stillinger i løbet af året, herunder økonomichefstillingen. Det resterende mindreforbrug består overvejende af midler overført fra I løn og bogholderi er der et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. på centrale lønpuljer. Mindreforbruget her vedrører først og fremmest den forhøjede AER-bonus, der gennem en flerårig periode er blevet opsamlet centralt i løn og bogholderi. De 5,9 mio. kr. udgør således den væsentligste del af den overførte AER-opsparing fra 2013 på 6,1 mio. kr. Fordelingen af midlerne på diverse beskæftigelsesfremmende foranstaltninger for unge blev påbegyndt, og de resterende midler udmøntes i 2015 og På tjenestemandspensionsområdet er der et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Hele beløbet vedrører forsikringsindbetalingerne, mens der samlet set er balance på pensionsudbetalingskontiene. Øvrige områder under løn og bogholderi omfatter et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på udgifterne i forbindelse med omstillingsprojekter og et mindreforbrug af overførsler fra 2013 på 0,3 mio. kr. I IT-afdelingen er et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på KMD-kontoen en følge af overgangen fra fastprisaftale til direkte månedlige faktureringer samtidig med fokus på rigtigheden af faktureringerne. Mindreforbruget på 1,2 mio. kr. på øvrige områder består primært af overførsler fra

25 Velfærdsdirektørområdet Velfærdsdirektørområdet Mio. kr.* Kompetencemidler, velfærdsdirektøren -0,5 Velfærdssekretariatet -0,3 Myndighedsafdelingen -0,9 Socialområdet -0,2 Sundheds- og omsorgsområdet -0,9 I alt -2,7 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt På velfærdsdirektørens område er der i et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 2,7 mio. kr., svarende til 6,7%. Mindreforbruget er sammensat af en række afvigelser i de forskellige afdelinger, og består helt overvejende af mindreforbrug af overførsler fra Mindreforbruget på kompetencemidlerne består af overførsler fra Mindreforbruget overføres til 2015, hvor det forsat vil blive anvendt til tværgående kompetence- og udviklingsformål på hele velfærdsdirektørens område, primært udviklingsarbejde for områdets ledere. I velfærdssekretariat er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. I blev diverse råd under socialafdelingen overført til velfærdssekretariatet, og 0,1 mio. kr. af mindreforbruget vedrører disse råd. Den resterende del er hovedsagelig en uforbrugt overførsel fra I myndighedsafdelingen samt på socialområdet og sundheds- og omsorgsområdet skyldes mindreforbruget ligeledes uforbrugte overførsler fra På sundheds- og omsorgsområdet afventer man flytning til nye lokaler, hvortil overførslen ventes brugt. Udviklingsdirektørområdet Udviklingsdirektørområdet Mio. kr.* Konsulentbistand, udviklingsdirektør -0,1 Udviklingssekretariatet 0,7 Byg og miljø 0,4 Vej og ejendom 0,1 Kultur og udviklingsafdelingen -1,8 I alt -0,6 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt På udviklingsdirektørområdet er der i 2013 et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 0,6 mio. kr., svarende til 1,9%. På udviklingsdirektørens konsulentkonto er der et mindreforbrug på 0,1 mio.kr., der skyldes tidsmæssig forskydning i den aktuelle organisationsudvikling. I udviklingssekretariatet er der et merforbrug til lønninger på 0,7 mio. kr. Der har i været kalkuleret med dette merforbrug, der skyldes overlap i ansættelse af ny og tidligere sekretariatschef. Fra og med ultimo, hvor den tidligere sekretariatschef er gået på pension, forventes der at være balance på den løbende drift. Merforbruget overføres til 2015 og finansieres inden for udviklingsdirektørområdet i 2015 og overslagsårene. 25

26 I kultur- og udviklingsafdelingen er der et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. er overført fra Mindreforbruget vedrører fritidsrådet, kommuneplan, projekt markedsføring i Norddjurs kommune, projekt vedrørende udvikling Grenaa, drift og vedligeholdelse af GIS samt uddannelse. På byg- og miljøområdet er der et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget er opstået i forbindelse med en reorganisering af direktørområdet i og deraf følgende budgetomplaceringer. Merforbruget overføres til 2015 og finansieres inden for udviklingsdirektørområdet i På vej- og ejendomsområdet skyldes merforbruget på 0,1 mio. kr. bl.a. kørsel i forbindelse med kommunalbestyrelsens beslutning om ekstra anlæg i samt kursus til opkvalificering af nye medarbejdere. 26

27 Note 3: Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt budget * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret budget Regnskab afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2 Seniorjob 8,6-1,4 0,0 7,2 7,9 0,6 Montagen og hj.middeldepotet 3,6 0,0 0,0 3,6 3,4-0,1 UU-Djursland og erh.grundudd. 5,9 0,9 0,0 6,8 5,3-1,5 I alt 523,2-38,9 0,0 484,3 483,0-1,2 * note: På baggrund af ændring i Norddjurs Kommunes styrelsesvedtægt pr. december 2013 er oprindeligt budget korrigeret med -4,045 mio. kr. Tillægsbevillinger er samtidig korrigeret med et modsvarende beløb. Korrektionen blev først gennemført efter budgettet var teknisk vedtaget, og korrektion i oprindeligt budget var derfor ikke længere muligt. ** -= mindreforbrug/merindtægt, += merforbrug/mindreindtægt Beskrivelse af arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarkedsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på arbejdsmarkedsområdet. Arbejdsmarkedsområdets opgaver beskrives kort i det følgende. Jobcenter Norddjurs Jobcenter Norddjurs primære opgave er at støtte kommunens borgere i at få eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. Samtidig varetages udbetaling af forsørgelsesydelser. Jobcenter Norddjurs samarbejder med private og offentlige virksomheder med henblik på at få de ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Desuden samarbejdes med uddannelsesinstitutioner om tilrettelæggelse af uddannelsesforløb og kompetenceudvikling af ledige. Jobcentret skal også sikre, at personer med nedsat arbejdsevne gives mulighed for at genopbygge eller bruge den resterende arbejdsevne i et job på særlige vilkår. UU-Djursland og erhvervsgrunduddannelse UU-Djursland varetager uddannelsesvejledning af børn og unge fra 7. klasse til 25 år, herunder administration af erhvervsgrunduddannelse (EGU). EGU er en individuelt tilrettelagt uddannelse, der henvender sig til unge, som ikke er klar til anden ungdomsuddannelse. UU-Djursland er et kommunalt samarbejde mellem Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune, hvor ansvaret for ledelse og administration er placeret i Norddjurs Kommune. På baggrund af erhvervsskolereformen er der i sket en omlægning og reduktion af ungdomsvejledningen. Fra 2015 samles UU-Djursland med ungeindsatsen fra Jobcentret i en indgang til unge. Formålet med én ungdomsorienteret indgang er at samle relevante fagpersoner på ét sted og dermed øge den tværfaglige indsats over for de unge. Serviceudgifter På arbejdsmarkedsområdet ligger nedenstående områder inden for servicerammen svarende til 8,2 mio. kr. af det oprindelige budget. Den væsentligste afvigelse er -2,1 mio. kr. for kommunalt løntilskud, som skyldes en ekstraordinær løntilskudsindtægt fra mellemkommunal afregning. 27

28 Serviceudgifter, i mio. kr., netto Oprindeligt budget Regnskab Afvigelser til opr. Budget * UU-Djursland 5,0 4,9-0,1 Produktionsskole (grundtilskud) 0,5 0,5 0,0 Løn til ledige i kommunalt løntilskud 3,1 0,9-2,1 Servicejob -0,3-0,2 0,1 *-= mindreforbrug/merindtægt, += merforbrug/mindreindtægt 8,2 6,1-2,2 De øvrige områder ligger uden for servicerammen svarende til 515,0 mio. kr. af det oprindelige budget. Tillægsbevillinger i På arbejdsmarkedsudvalgets område er der givet følgende tillægsbevillinger i : Mio. kr.* KB apr. overførselssag 0,9 KB maj flytning ml udvalg (stop af servicejobber) 0,1 KB okt. flytning ml udvalg (kompensation til tandplejen) -0,1 KB dec. flytning ml udvalg (kompensation for pension) 0,1 KB dec. flytning ml udvalg (revisionsgennemgang) -0,2 KB dec. flytning ml udvalg (udmøntning af AUB-midler) 0,2 KB dec. afvigelse (Udd.ordning og arb.markedsydelse) 4,5 KB dec. afvigelse (Fleksjob ) 0,7 KB dec. afvigelse (Forsikrede ledige) -12,9 KB dec. afvigelse (Førtidspension) -11,5 KB dec. afvigelse (Integration) 3,3 KB dec. afvigelse (Jobafklaring) 2,7 KB dec. afvigelse (Kontant- og uddannelseshjælp) 1,4 KB dec. afvigelse (Ledighedsydelse) -9,3 KB dec. afvigelse (Ressourceforløb) -6,0 KB dec. afvigelse (Revalidering og forrevalidering) -2,1 KB dec. afvigelse (Sygedagpenge) -1,1 KB dec. afvigelse (Beskæftigelsesindsats mv.) -7,2 KB dec. afvigelse (Sociale formål) -1,1 KB dec. afvigelse (Seniorjob) -1,4 I alt** -38,9 *-= reducerer udgiftsbudgettet/øger indtægtsbudgettet, += øger udgiftsbudgettet/reducerer indtægtsbudgettet ** note: På baggrund af ændring i Norddjurs Kommunes styrelsesvedtægt pr. december 2013 er oprindeligt budget korrigeret med -4,045 mio. kr. Tillægsbevillinger er samtidig korrigeret budget med et modsvarende beløb. Korrektionen blev først gennemført efter budgettet var teknisk vedtaget, og korrektion i oprindeligt var derfor ikke længere muligt. 28

29 Regnskabsforklaringer Afvigelsen til det korrigerede budget med et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. fordeler sig på følgende hovedområder. Område Mio. kr.* Forsørgelsesudgifter: Forsikrede ledige -0,1 Uddannelsesordning og arbejdsmarkedsydelse 1,1 Kontant- og uddannelseshjælp 0,9 Integration -0,1 Revalidering og forrevalidering -0,1 Førtidspension -1,3 Ressourceforløb -0,1 Fleks- og skånejob 1,7 Ledighedsydelse 0,2 Sygedagpenge og jobafklaring -1,7 = Forsørgelsesudgifter i alt 0,5 Indsats- og driftsudgifter: Beskæftigelsesindsats mv. 1,4 Personlige tillæg 0,0 Sociale formål 0,0 = Indsats- og driftsudgifter i alt 1,3 Øvrige områder: Servicejob 0,0 Seniorjob 0,6 Ledige i kommunalt løntilskud -2,1 UU-Djursland -1,0 Erhvervsgrunduddannelse -0,5 = Øvrige områder i alt -3,1 = Samlet afvigelse -1,2 * -= mindreforbrug/merindtægt, = merforbrug/mindreindtægt Overordnet har antallet af personer i forsørgelse udviklet sig mere positivt end forventet ved budgetlægningen medio Mindreforbruget på 1,2 mio. kr. skal på den baggrund ses i sammenhæng med, at der ved budgetopfølgningen i oktober blev givet en mindrebevilling på 40,0 mio. kr., som blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i december jf. tabellen over tillægsbevillinger. Samlet set afviger årets resultat med 40,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette svarer til 7,7 pct. Størstedelen af afvigelsen skyldes lavere udgifter til forsikrede ledige, ledighedsydelse og førtidspension end budgetteret. For udgifter til forsikrede ledige udlignes dette dog delvist af merudgifter til ledige uden dagpengeret, som har været omfattet af uddannelsesordningen og arbejdsmarkedsydelse. For førtidspension skyldes afvigelsen bl.a. en større reduktion i antal nytilkendelser af førtidspension samt en større afgang til folkepension end forventet. 29

30 Tabellen nedenfor viser en sammenligning af antal helårspersoner i målgrupperne i 2013 og. Antal helårspersoner 2013 helårspers. Udvikling fra 2013 til udvikl. i pct. Forsikrede ledige % Uddannelsesordning og arbejdsmarkedsydelse % Kontant- og uddannelseshjælp % Integration % Revalidering og forrevalidering % Førtidspension % Ressourceforløb % Fleksjob % Ledighedsydelse % Sygedagpenge % Jobafklaring Seniorjob % I alt % Anm.: forsikrede ledige er opgjort som antal helårspersoner i kontaktforløb og omfatter således også de første 4 uger (karensperioden), hvor kommunen ikke medfinansierer a-dagpengene. Omvendt så omfatter sygedagpenge udelukkende forløb over 4 uger, hvor kommunen afholder udgiften til sygedagpenge. Datakilde: KMD nøgletal med undtagelse af uddannelsesordning og arbejdsmarkedsydelse samt jobafklaring som er opgjort via jobindsats.dk For målgrupperne under ét har der været et samlet fald på 200 helårspersoner fra 2013 til svarende til fire pct. Faldet har været størst for de forsikrede ledige og for førtidspension, som i alt udgør et samlet fald på 251 helårspersoner. Ses der på integrationsområdet, har der været en stigning i på 31 helårspersoner, og det forventes, at der ligeledes vil ske en stigning i En anden markant udvikling fra 2013 til er, at der er sket en glidning fra ledighedsydelse til fleksjob. Dette skyldes, at det er blevet muligt at bevilge fleksjob på ned til to timer pr. uge. Endelig er det relevant at bemærke, at det observerede fald på sygedagpenge modsvares af en tilgang til det nye jobafklaringsforløb, som er iværksat fra juli. Efterregulering af statstilskud for På det budgetgaranterede område, som vedrører størstedelen af forsørgelsesudgifterne på arbejdsmarkedsområdet, viser regnskab et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 32,2 mio. kr. Forudsat at udgiftsudviklingen på landsplan har været som i Norddjurs Kommune, kan det forventes, at kommunen skal tilbagebetale en del af bloktilskuddet for. I regnskab udgør nettoudgiften til forsikrede ledige 89,4 mio. kr., mens Norddjurs Kommunes midtvejsregulerede beskæftigelsestilskud udgør 97,1 mio. kr. På baggrund af kommunernes forventede udgifter til de forsikrede ledige har KL udarbejdet en prognose. Prognosen viser, at Norddjurs Kommune kan forvente et endeligt beskæftigelsestilskud på 96,9 mio. kr. Dermed kan der for tilskudsåret forventes en gevinst på 7,5 mio. kr. samt en mindre tilbagebetaling på 0,2 mio. kr. 30

31 Prognosen skal tages med forbehold og den endelige opgørelse kan først foretages medio 2015, når den endelige regulering af budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet for udmeldes. Fremtiden Arbejdsmarkedsområdet har de seneste år været genstand for en række reformer, som både har rettet sig mod ledige og mod borgere med nedsat erhvervsevne. I blev der indgået forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen, som har konsekvenser for indsatsen i 2015 og fremover. Reformen indeholder en række tiltag, som sætter fokus på, at ledige får en individuel og målrettet indsats, at ledige kan få et uddannelsesløft, og at beskæftigelsessystemet har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft. Aftalen indeholder endvidere en reform af refusionssystemet med virkning fra Omlægningen af refusionssystemet vil samtidige medføre tilpasning af det kommunale udligningssystem. 31

32 Note 4: Sektorbeskrivelse for børne- og ungdomsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Skole- og dagtilbudsområdet 501,6 12,9-0,4 514,1 502,4-11,7 Soc ialområdet 89,4 1,7 0,4 91,6 89,5-2,1 Myndighedsområdet 89,0 0,0 0,0 89,0 84,7-4,3 I alt 680,0 14,6 0,0 694,7 676,6-18,1 * - = mindref orbrug / merindtægt, += merforbrug / mindreindt ægt Skole- og dagpasningsområdet Området omfatter den almene folkeskole, SFO, specialundervisning, PPR, bidrag til statslige og private skoler samt efterskoler og ungdomskostskoler. I Norddjurs Kommune findes 11 folkeskoler, hvoraf 6 er grundskoler til og med 6. klasse, og 5 er overbygningsskoler til og med 9. klasse. Heraf er den ene en integreret skole/daginstitution på Anholt. Der er 10. klasse-center placeret i Grenaa samt 10. klasse tilbud på Auning skole. Der er 1 kommunal specialskole, Djurslandsskolen. 7 af skolerne er en del af børnebyer med tilhørende daginstitutioner og dagpleje indenfor skoledistriktet. Der er i alt 21 kommunale daginstitutioner, hvoraf der er 1 vuggestue, 8 børnehaver (3-6 år) og 12 integrerede institutioner inkl. Anholt (0-6 år). Der er en selvejende institution i Nørager (0-6 år) og et specialtilbud - Blå Krabberne i tilknytning til Vores Hus. Socialområdet Området omfatter Norddjurs Børnecenter, den kommunale ungdomsskole UngNorddjurs, den kommunale tandpleje, sundhedsplejen, Familiehusene, døgntilbud og forebyggende foranstaltninger samt behandling af unge stofmisbrugere. Norddjurs Børnecenter, Familiehusene samt Unghusene er de aktuelle tilbud for børn og unge med særlige behov. Visitationen til institutionerne sker fra myndighedsafdelingen. Myndighedsområdet Myndighedsafdelingen behandler underretninger vedrørende børn, der er i mistrivsel, og visiterer til forebyggende indsatser og foranstaltninger, der kan sikre børn og unges trivsel, sundhed og udvikling. Der laves en samlet vurdering af behovet for støtte i forhold til børn og unge samt deres familier. Myndighedsafdelingen visiterer primært til Norddjurs Kommunes egne tilbud, som Norddjurs Børnecenter, Familiehuset og øvrige døgntilbud, som organisatorisk er placeret under socialområdet. Desuden visiteres til private opholdssteder, særlige dagtilbud og andre kommunale eller regionale institutioner, hvis barnets eller familiens aktuelle behov samlet set bedst dækkes i andre tilbud. 32

33 Serviceudgifter Oprindeligt budget Regnskab Afvigeler til opr. budget Servic eudgifter, i mio. kr., netto * Skole- og dagtilbudsområdet 501,2 502,4 1,2 Soc ialområdet 89,4 89,5 0,1 Myndighedsområdet 87,6 86,5-1,1 *- = mind ref o rb rug / merind t æg t, += merf o rb rug / mind reind t æg t Tillægsbevillinger i Skole- og dagpasningsområdet: Mio. kr.* Djurslandsskolen - pensionsbudget 0,1 Ungdomsunivers 0,1 Skolereformen 4,5 Overførsler fra tidligere år 14,2 Udmøntning af folkeskolereformen - UngNorddjurs 0,4 Lukning af Bønnerup 1. april -0,7 Lukning af Voldby 1. august -0,3 Tabulex 0,1 Kompetencemidler, Kattegatskolen 0,2 Kompetencemidler, Område Auning 0,1 IT medarbejdere (folkeskolereformen) -0,4 Auning Skole - pensionsbudget 0,1 Kompensation for hovedudvalgsmedlemmer 0,1 Indretning af arbejdspladser, folkeskolereformen -5,5 Skolebiblioteket - pensionsbudget** 0,0 Soc ialområdet: Ungdomsunivers 0,4 Elevudgifter - tandplejen 0,2 Overførsler fra tidligere år 1,5 Udmøntning af folkeskolereformen - UngNorddjurs -0,4 UngNorddjurs - udmøntning overgrebspakken*** 0,0 Tandplejen - konsulent midler 0,1 Selvforsikringspuljen, UngNorddjurs 0,1 I alt 14,6 *- = red ucerer ud g if t sb ud g et t et / ø g er ind t æg t sb ud g et t et, += ø g er ud g if t sb ud g et t et / red ucerer ind t æg t sb ud g et t et A nm.: **T illæg sb evilling p å kr., ***T illæg sb evilling p å kr. Regnskabsforklaringer Det samlede årsregnskab på børne- og ungdomsudvalgets område viser et mindreforbrug på 18,1 mio. kr. 33

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Note 1 Økonomiudvalget

Note 1 Økonomiudvalget Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler**

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. december for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** Drift 257.233 20.233-20.830 256.636-12.455 227.484

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Norddjurs Kommunes årsregnskab 2011. Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

Norddjurs Kommunes årsregnskab 2011. Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. Fremtidens kommune Årsregnskab Årsberetning Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indholdfortegnelse Norddjurs Kommunes årsregnskab Kommuneoplysninger... 1

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Halvårs- regnskab 2011

Halvårs- regnskab 2011 Halvårsregnskab 2011 1 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2011 regnskab Korrigeret budget Budget 2011 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Halvårsregnskab. pr

Halvårsregnskab. pr Status på den samlede økonomi pr. 30. juni Halvårsregnskabet samler alle politikområdernes halvårsregnskaber for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning Ledelsens påtegning Revisionens påtegning Kommunens årsberetning... 7

Norddjurs Kommune årsberetning Ledelsens påtegning Revisionens påtegning Kommunens årsberetning... 7 Indholdsfortegnelse Norddjurs Kommune årsberetning Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Påtegninger... 5 Ledelsens påtegning... 5 Revisionens påtegning... 6 Kommunens årsberetning... 7 Norddjurs

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Budgetoverførsler fra 2008 til 2009 Arbejdsmarkedsudvalget - budgetoverførsler fra 2008-2009 På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Samtlige funktionsområder

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere