Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014"

Transkript

1 Støttet byggeri Temadag i Kolding Den 20 marts 2014

2 Kontakt og service Inge-Lis Kalum Schou tlf Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser nyhedsservice Håndbøger

3 Støttet byggeri, afsnit 1 Støttet byggeri = støtte til opførelse som støttet på lån og vilkår for byggeriets drift (=tilsyn) Hovedlovene er Almenboligloven Almenlejeloven Og til disse knytter sig en række bekendtgørelser og vejledninger Støttesager = støttebekendtgørelse Driftssager= driftsbekendtgørelse, udlejningsbekendtgørelse, sideaktivitetsbekendtgørelse

4 Støttet byggeri, afsnit 1 Hvem beslutter i almenlovgivningen altid kommunalbestyrelsen Kommunen træffer konkret beslutning om, hvorledes dette forvaltes i praksis Bemyndigelser til en forvaltning bør være direkte besluttet Eksempel på bemyndigelse, hvad kan ikke delegeres?

5 Støttet byggeri, afsnit 1 Koordination mellem forvaltninger Sager vedrørende støttet byggeri kan omfatte økonomi Salg af grunde Planlægning (lokalplaner) både nyt og eksis. Byggesagsbehandling Anvisning til boliger for alle grupper Støttesagsbehandling Tilsyn med støttet byggeri

6 Støttet byggeri, afsnit 1 Boligstøttereglerne = individuel støtte til en konkret lejer Indgår normalt ikke ved støttet byggeri, hvor det er opførelse, der støttes

7 Støttet byggeri, afsnit 1 Almene boliger i Kolding kommune (friplejeboliger: 12) Fb Æb Ub I alt BO KM 348 Dsi

8 Opførelse, afsnit 2 Støtteregler: -Lån 88 % (med kommunal garanti ved realkreditlån) -Kommunal grundkapital 10 % (lån uden rente- og afdrag) -Beboerindskud 2 % Ydelsesstøtte = statslig betaling på lån. NB reduceres over tid og medfører højere beboerbetaling i 35 år

9 Opførelse, afsnit 2 Kommunale garantier Krav ved alle støttesager (efter 115) gamle garantier (=før 2008) Individuelt fastlagte for den konkrete sag Risiko vurdering relateret til den konkrete sag -Udlejning -egenkapital

10 Opførelse, afsnit 2 Beboerbetaling Første beregning og derefter regulering Ydelsesstøtte = støtte fra staten Ydelsesstøtte i gamle sager (= kommunal refusion eller betaling) Kommunalt grundkapital lån = rente- og afdragsfrit lån i 50 år

11 Opførelse, afsnit 2 Støttebetingelser Planforhold = endelig lokalplan Grundkøb = tinglyst adkomst før påbegyndelse Maksimumsbeløb = grænse for hvor meget byggeriet må koste Arealer og krav til indretning = begrænsninger i boligstørrelse Anskaffelsessummens bestanddele = kommunal vurdering af indhold

12 Opførelse, afsnit 2 Servicearealer Kommunal opgave derfor kommunal finansiering Hvem skal eje? Km, BO eller DSI almen Ved BO eller DSI ejer krav om kommunen er lejer, se sideaktivitetsvejledningen

13 Opførelse, afsnit 2 Kommunale vilkår Forskel fra støttebetingelser - kan fraviges af kommunen Krav til økonomi, indretning og anvendelse af materialer

14 Skema ABC BOSSINF, afsnit 3 BOSSINF Status koder = oversigt over sagens forløb Vigtige koder 30 = tilsagn 60 = skema B før påbegyndelse er godkendt 89 = skema C er godkendt 85 = skema C er godkendt med afsatte beløb 88= sagen er bortfaldet og kan ikke genskabes

15 Skema ABC BOSSINF, afsnit 3 Rettelser i BOSSINF Ikke i bygherre og beliggenhed = nyt tilsagn Andre rettelser Arealer og boligantal: kun før status 70, ellers mod betaling

16 Skema ABC BOSSINF, afsnit 3 Skema A og driftsbudget efter standardkontoplanen Skema A er budget, men maksimumsbeløb skal være overholdt Vurdering af skema A, og især fordeling af udgifter på enkelte poster Vurdering af driftsbudget kræver sammenligning med tal fra regnskabsdatabasen Politisk indstilling og skr. tilsagn

17 Skema B BOSSINF, afsnit 3 Skema B Indsendes inden for 9 mdr efter tilsagn Særligt OBS for tinglyst adkomst til grund Maksimumsbeløb skal forsat være overholdt Godkendelse med bemyndigelse til at godkende skema B og indberetning

18 Skema ABC BOSSINF, afsnit 3 Skema C og revisionsberetning Skema C kan kun indeholder udgifter op til maksimumsbeløb fra skema B, andre udgifter kan ikke indgå og skal finansieres af bygherres egenkapital Bemærk opgørelse af a-sum ved nettolejeindtægt i byggeperiode

19 Skema ABC BOSSINF, afsnit 3 Nøgletal Bortset fra bygherrenøgletal = bygherrens ansvar Entreprenør interesse = skal kunne dokumenteres i andre støttesager Praksis anvendelse af nøgletal???????????????

20 Renoveringssager, afsnit 4 Generelt om Landsbyggefonden (LBF) Indbetalinger til LBF ombygger puljer til de forskellige støtteordninger Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel Huslejetilskud Egen trækningsret

21 Renoveringssager, afsnit 4 Støttebetingelser i regulativet -Forundersøgelse -Prækvalifikation -Udarbejdelse af ansøgningsmateriale, dokumentation af drift -Helhedsplan -Besigtigelse fra LBF -Foreløbigt tilsagn -Beboerdemokratiet (se også afsnit 5) -Kommunens rolle

22 Renoveringssager, afsnit 4 Renoveringsstøtte består i -Ydelsesstøtte på lån fra LBF -Kommunal garanti med regaranti fra LBF Kombineres ofte med -Kapitaltilførsel (tilskud ydet som rente- og afdragsfrie lån)

23 Renoveringssager, afsnit 4 Støttesagens forløb - Skema A godkendes af km og sendes til LBF - LBF giver tilsagn og ændrer status i BOSSINF renovering - Skema B godkendes af kommunen på LBFs vegne, hvis der ikke forekommer overskridelser, ellers indsendelse til LBF til godkendelse -Skema C godkendes af km på LBFs vegne Mulighed for 2 % s overskridelse hvis mere forelægges for LBF til godkendelse

24 Renoveringssager, afsnit 4 Ustøttede arbejder sammen med støttede renoveringsarbejder Baggrund: LBF har begrænsede midler til ydelsesstøtte, og derfor forekommer der ustøttede arbejder, som ofte er forbedringer (hvor der kræves km garanti for lånet)

25 Beboerdemokrati, afsnit 5 Boligorganisationer Øverste myndighed (ØM)= repræsentantskab eller generalforsamling, dvs alle lejere eller et udvalg af lejere Træffer de beslutninger, som fremgår af almenboliglovens 15 og 33 og driftsbekendtgørelsens 6, 7, 25, 26

26 Beboerdemokrati, afsnit 5 Sammenlægning af BO almenboliglovens 15 Beslutning træffes af ØM, men kræver ofte forberedelse af bestyrelser og administration Vedtægter er stort set ens fra 2010 (efter ventelistereformen). Kun vedtægtsændring, hvis forskel ellers kan gammel vedtægt overtages

27 Beboerdemokrati, afsnit 5 Bestyrelsen Flertal vælges af ØM Der kan udpeges medlemmer til bestyrelsen, som enten repræsenterer lejer- eller tilsynsinteresser Kun udpegning af tilsynsinteresser mod særlig hjemmel i vedtægt

28 Beboerdemokrati, afsnit 5 Bestyrelsen opgaver og ansvar Opgaver: driftsbekendtgørelsens 12 Vederlag til bestyrelsen: driftsbekendtgørelsen 13 Ikke mulige bestyrelsesmedlemmer: almenboliglovens 14 Erstatningsansvarlige efter dansk ret almindelige regler

29 Beboerdemokrati, afsnit 5 Afdelingsmødet - almenboliglovens 34, deltagere afdelingens lejere og deres myndige husstandsmedlemmer Obligatorisk årlig møde driftsbekendtgørelsens 18 Afdelingsmødet godkender budgetter og iværksættelse af arbejder Bestyrelsens er ansvarlig for udførelse

30 Beboerdemokrati, afsnit 5 Afdelingsbestyrelse Vælges af afdelingsmøde Kompetence: bindeled til udlejer, forberedelse af afdelingsmøder, godkendelse af budget før afdelingsmøde Ældreboligafdelinger, der bos af svage og plejekrævende, kan hvis de ikke vælger en afdelingsbestyrelse få udpeget en sådan

31 Beboerdemokrati, afsnit 5 Kommunalt ejede almene ældreboliger Obligatorisk afdelingsmøde almenboliglovens 34 og driftsbekendtgørelsens 18 Deltagere: lejere og deres myndige husstandsmedlemmer Der kan udpeges en afdelingsbestyrelse, hvis en sådan ikke vælges (almenboliglovens 34, stk. 3)

32 Anvisningsordninger, afsnit 6 Familie- og ungdomsboliger = aftalt anvisning kan opsiges Familieboliger er boliger, der under stamdata er angivet som dette. Gamle anvisningsordninger kan også opsiges

33 Anvisningsordninger, afsnit 6 Ældreboliger = lovbunden anvisning kan kun ændres ved aftale eller for km almene ældreboliger ved salg eller nedlæggelse af boliger (se afsnit 9) Betaling for anvisning Hvornår og for hvad???

34 Anvisningsordninger, afsnit 6 Aftalte kriterier for anvisning af familie boliger Almenboliglovens 60 Aftalen fraviger ventelisten og tilgodeser særlige attraktive lejere, fx tilflyttende lejere med job. Der må ikke være tale om negativ afgrænsning

35 Budget og regnskab, afsnit 7 Standardkontoplanen generelt og budgetforudsætninger BO: Indberetning af regnskaber til LBF Krav om kommunal regnskabsgennemgang Kommunale almene ældreboliger: Indirekte krav om anvendelse af plan Ingen indberetning til LBF - endnu

36 Budget og regnskab, afsnit 7 Kritisk regnskabsgennemgang 1. Undgå papirudgaver af regnskabsmateriale 2. Kritisk gennemgang = sammenligning af tal ikke revision 3. Kritisk regnskabsgennemgang foretages på LBF s regnskabsdatabase og almenstyringsdialog.dk 4. Gennemgangen dokumenteres i et notat, se skabelon

37 Midlertidige udlejningsproblemer, afsnit 8 Udlejning til anden side til boligformål Muligt indenfor alle boligtyper uden at det ændrer på boligtypen i øvrigt Udlejning til andet end boligformål kræver at udlejning til boligformål er forsøgt. Sidste udvej før nedlæggelse og vurdering af, at der er behov for de pågældende boliger

38 Midlertidig udlejningsvanskeligheder, afsnit 8 Kommunale støttemuligheder i driften HR: almenboliglovens 97 og støtte kun til nødlidende afdelinger, dvs som udgangspunkt ikke æb, fordi kommunen betaler tomgangsleje Særlig støtte til udsatte boligområder

39 Nedlæggelse og salg, afsnit 9 Nedlæggelse = delvis indfrielse af lån Problem: Salgspris dækker ikke indfrielse BO: salg af almene boliger kræver MBBL godkendelse og anbefaling fra LBF, tjek økonomi Kommunalt ejede almene ældreboliger: kan sælges uden andre godkendelser end kommunens, men tjek for økonomi

40 Tilsyn styringsrapport, afsnit 10 Dialogmøde = tilsyn med BO med hjemsted i kommunen Andet tilsyn= regnskabsgennemgang og godkendelser Gennemgang af styringsrapport sammen med kritisk regnskabsgennemgang Tjek især kritiske nøgletal for afdelinger og sammenhold med henlæggelser fra kritisk regnskabsgennemgang

41 Tilsyn styringsrapport, afsnit 10 Dialogmøde = tilsyn med BO med hjemsted i kommunen Forvaltninger må samarbejde om dialogmøder Dagsorden og referat fra møder. Bemærk, at der kræves indberetning af afholdte møder og vedhæftning af referater

Drift af støttet byggeri

Drift af støttet byggeri Drift af støttet byggeri Aalborg Den 3 april 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger Støttet

Læs mere

Støttet byggeri. COK Grenå. den 22. 23. oktober 2014

Støttet byggeri. COK Grenå. den 22. 23. oktober 2014 Støttet byggeri COK Grenå den 22. 23. oktober 2014 Kontakt Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 www.inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Bøger Introduktion afsnit

Læs mere

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014 Alment byggeri drift Temadag i Århus den 4. sep. 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49191450, 61454919 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice

Læs mere

Fredensborg Kommune temamøde om almene boliger

Fredensborg Kommune temamøde om almene boliger Fredensborg Kommune temamøde om almene boliger Kokkedal Den 26. maj 2015 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice

Læs mere

V A L G AF BYGHERRE TIL NYT A L M ENT BYGGERI

V A L G AF BYGHERRE TIL NYT A L M ENT BYGGERI V A L G AF BYGHERRE TIL NYT A L M ENT BYGGERI Den 3. juni 2003 med rettelser januar 2009 Ref JEG jeg@kl.dk Dir 3370 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf 3370 3370 Fax 3370 3371 www.kl.dk

Læs mere

Lån og garantier i alment byggeri Konsulent Inge-Lis Kalum Kundedirektør, almen Marianne Due, RD/ Afdelingschef Maibritt Larsen, RD

Lån og garantier i alment byggeri Konsulent Inge-Lis Kalum Kundedirektør, almen Marianne Due, RD/ Afdelingschef Maibritt Larsen, RD Lån og garantier i alment byggeri Konsulent Inge-Lis Kalum Kundedirektør, almen Marianne Due, RD/ Afdelingschef Maibritt Larsen, RD Storkunder Ejendomme Team Almen Aalborg: * Lotte Dahlstrøm * Lisbeth

Læs mere

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx 1 Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner LBK nr 884 af 10/08/2011 Gældende (Almenboligloven) Offentliggørelsesdato: 12-08-2011 Socialministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

2011 Udgivet den 24. februar 2011

2011 Udgivet den 24. februar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 24. februar 2011 15. februar 2011. Nr. 14. Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr.

Læs mere

Administrationsgrundlag. for godkendelser. efter almenboligloven

Administrationsgrundlag. for godkendelser. efter almenboligloven Administrationsgrundlag for godkendelser efter almenboligloven Vedtaget af Sorø Byråd den 17. december 2014 Indholdsfortegnelse 1 Almenboliglovens formål og kommunalbestyrelsens tilsyn... 3 2 Tilrettelæggelse

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

4. juni 2015. Lovgivning mv.

4. juni 2015. Lovgivning mv. 4. juni 2015 Vejledning om støtte fra Landsbyggefonden til opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i alment byggeri samt om tilskud

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Helhedsplanlægning i almene boligorganisationer

Helhedsplanlægning i almene boligorganisationer Helhedsplanlægning i almene boligorganisationer - Rammen for boligorganisationens fornyelse og fremtidssikring af en afdeling University College Nordjylland 2014 Bygningskonstruktøruddannelsen Efterår

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Det gældende rammebeløb udgør 20.110 kr. + tillæg for energiklasse 1 på 1.040 kr. eller i alt 21.150 kr./m 2.

Det gældende rammebeløb udgør 20.110 kr. + tillæg for energiklasse 1 på 1.040 kr. eller i alt 21.150 kr./m 2. 1 of 7 Notat til Randersegnens Boligforenings ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen skema A for opførelse af 24 plejeboliger i bofællesskab Marie Magdalene. Boligforeningen fremsendte den 1. november

Læs mere

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-4128 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels- Boligforening Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Vojens kommune. Stk. 3. Boligorganisationen har ikke nogen oprindelig

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN TIL OPRETNING, UDBEDRING, VEDLIGEHOLDELSE, FORBEDRING, OMBYGNING, SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER OG MILJØFORBEDRING I ALMENT BYGGERI SAMT INFRASTRUKTURÆNDRINGER I

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

BERETNING 2013. Valgt af kommunernes Landsforening Eske Groes, København DIREKTION. Bent Madsen, adm. direktør Birger R. Kristensen, sekretariatschef

BERETNING 2013. Valgt af kommunernes Landsforening Eske Groes, København DIREKTION. Bent Madsen, adm. direktør Birger R. Kristensen, sekretariatschef BERETNING 2013 BERETNING 2013 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE Valgt af Boligselskabernes Landsforening Christian Høgsbro, København, formand Birte Flæng Møller, København, næstformand Karin Mortensen, Vejle

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

RAPPORT DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE.

RAPPORT DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE. RAPPORT OM DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE December 2008 INDHOLD Indledning...3 A. Kompensation for offentlig tjeneste

Læs mere