Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport"

Transkript

1 Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

2 Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov Simonsen Lise Sohl Jeppesen 2. udgave, 2013 Foto: Johnny Wichmann, Martin Schubert og Dansk Skoleidræt. Side 2

3 Håndbog for Skolesports tovholdere Indhold Rollen som kommunal tovholder 4 Kontakt til Skolesports projektledelse 5 Den lokale kontakt 6 Aftaler 9 Synlighed 10 Evaluering 12 Finansiering 13 Gode råd! 14 Side 3

4 Håndbog Håndbog for for Skolesports Skolesports tovholdere tovholdere Hvad er en kommunal tovholder? Tovholderen i Skolesport er en kommunal ansat person fra fx skoleafdeling, kultur/fritid, sundhed e.l. Også lærere, skoleledere og ledere i ungdomsskolen fungerer som tovholdere i Skolesport. Tovholderen er det kommunale omdrejningspunkt og er dermed ansvarlig for etablering af den lokale skolesports-kultur. Overordnet har tovholderen to funktioner: Eksternt: Kommunens kontaktperson for Skolesports projektledelse Internt: Koordinator for Skolesport i kommunen med ansvar for kontakt til de deltagende skolers skolesportsledere, til foreningerne samt ansvarlig for at iværksættelse uddannelse af junioridrætsledere i kommunen Side 4

5 Kontakt til Skolesports projektledelse Som kommunal tovholder forventes det, at du videreformidler relevant information til de deltagende skoler og dermed sikrer, at skolerne opfatter sig som en del af Skolesports-netværket og får al den viden og erfaring, som indsamles og formidles. Derudover forventes det fra projektledelsen, at du som tovholder: Deltager i det årlige tovholdermøde i dit område (sept.) Deltager i den årlige netværksdag i februar (feb.) Etablerer uddannelse af junioridrætsledere i kommunen Tager kontakt til lokale foreninger mhbp. evt. samarbejde Arbejder på fortsat lokal forankring politisk/økonomisk Husk, at Skolesports projektledelse altid er til rådighed for de kommunale tovholdere så kontakt os endelig! Side 5

6 Håndbog for for Skolesports tovholdere Den lokale kontakt Skolesportsledere Tovholderen er kontaktperson internt i kommunen for de deltagende skolers skolesportsledere, dvs. lærere/sfo-pædagoger på skolerne, som er ansvarlig for aktiviteter i Skolesport. Tovholderen er her den koordinerende faktor. Det anbefales, at tovholderen er synlig overfor skolesportslederne og får etableret en god kontakt og opbakning for at sikre fastholdelse og motivation for Skolesport. Ift. skolesportslederne kan følgende anbefales: Send en kopi af aftalen mellem Skolesport og kommunen til alle involverede inkl. den enkelte skolesportsleder samt dennes skoleleder. Det skaber forpligtigelse og medejerskab helt konkret at synliggøre, hvad man er en del af. Etabler et netværk for skolesportslederne med mulighed for erfaringsud veksling. - Indkald til møder 2-3 gange på et skoleår, eller hvad der skønnes relevant. Opret en webkonference for skolesportsledere, hvor I kan udveksle ideer, dokumenter og andre fælles papirer. Husk opbakning til skolesportslederne over for deres skoleledelse på de deltagende skoler: Deltag evt. på skoleledermøder en gang i mellem for at give en status på Skolesport. Hold projektet varmt Husk at informere løbende, følg op på eventuelle aftaler og tiltag, og besøg skolerne for en snak med skolesportslederne en gang i mellem, når der er Skolesport. Kommunikation og synlighed er nøgleordet Følg op, hvis der er skolesportsledere, der stopper, skoler der nedlægges, eller der er skoler, hvor Skolesport ikke fungerer af den ene eller anden grund. Brug gerne projektledelsen som sparringspartner. Anerkendelse af skolesportlederne har stor betydning for motivation og lyst til at arbejd e med Skolesport husk, at Skolesport hvert åt kårer ÅRETS ILDSJÆL, som er en officiel anerkendelse af en/flere skolesportsledere, som yder en ekstra indsats. Læs mere på skolesport.com. Side 6

7 kole og forening. Foreninger Det er tovholderens ansvar at skabe den indledende kontakt til relevante foreninger i kommunen vedr. involvering i Skolesport. Gå evt. gennem idrætsråd/idrætssamvirke i kommunen og brug gerne fritidsafdelingen i kommunen som partner i dette. Husk, at det er en stor hjælp for skolesportslederne, at det indledende fodarbejde er gjort, så de kun skal lave den endelige aftale om tid og sted med en forening og ikke skal starte med en lang forklaring på hvad Skolesport er. Partnerskabet omkring Skolesport mellem kommune, skole og forening bør ses som en mulighed for gensidig inspiration og (kompetence-)udvikling. Her er det vigtigt med en indledende forventningsafklaring, så alle parter er bevidste om, hvad det primære formål er hvad parterne hver især kan bidrage med hvad man ønsker at få ud af partnerskabet. Dette bør nedskrives og udsendes til alle parter efterfølgende. Argumenter over for foreningerne for at involvere sig i Skolesport kan være: Synlighed over for en gruppe af børn som ikke selv opsøger foreningerne og dermed mulighed for eventuelt at få nye medlemmer Junioridrætslederne er interessante for foreningerne: Foreningerne har mulighed for at få kontakt til uddannede unge mennesker, som kan rekrutteres som forenings-instruktører/trænere. Synlighed i lokalområdet som en forening, der gør en indsats af mere social karakter ift. målgruppen af idrætsusikre børn. Ift. foreningerne kan følgende anbefales: Lav en liste over alle relevante foreninger, der har været kontakt til vedr. Skolesport, marker hvilke foreninger der gerne vil samarbejde. Listen sendes til både skolesportslederne og foreningerne. Hvis der i forvejen er idrætsguider/idrætsvenner/fritidspas i kommunen, kan de med fordel bruges i forbindelse med Skolesport. Brug Skolesports officielle partnerskabsforbund dvs. specialforbund under DIF, se hvem de er på skolesport.com. Brug evt. foreningsinstruktører til kurser for skolesportsledere og junioridrætsledere dette skaber også grobund for samarbejde. Side 7

8 Håndbog for Skolesports tovholdere Håndbog for Skolesports tovholdere Junioridrætsledere Tovholderen er ansvarlig for at igangsætte og evt. koordinere uddannelsen af Junioridrætsledere i kommunen. Dette kan organiseres på forskellige måder: Samarbejde med Ungdomsskolen der dermed tilbyder uddannelsen Som valgfag på den enkelte skole Som kursus decentralt på skolerne I samarbejde med foreninger Som kursus centralt i kommunen for alle skolers junioridrætsledere Mulighederne er mange - men vigtigt er det, at tovholderen sørger for at organisere og sætte i gang. Når Junioridrætslederne er uddannede, bør der følges op på deres virke i Skolesport for at sikre, at skolerne bruger junioridrætslederne til skolesportsaktiviteter. Endelig bør foreningerne informeres om eksistensen af junioridrætslederne eventuelt med mulighed for at kontakte/rekruttere de uddannede junioridrætsledere. Send en liste til foreningerne eller idrætssamvirket med kontaktinfo på alle de uddannede junioridrætsledere. Ift. junioridrætslederne kan følgende anbefales: Husk altid at signalere til skolesportslederne og evt. deres skoleledere, at junioridrætslederne bør betragtes som en ressource både i Skolesport og på skolen i det hele taget! Bak op omkring junioridrætslederne og deres skolesportsledere ift. uddannelse og praktik overfor skoleledelsen, så evt. fritagelse fra undervisning er muligt. Der er læring i både uddannelse og virke som junioridrætsleder! Husk at sikre at forventningsafstemme ift. junioridrætsledernes rolle i Skolesport: Hvad forventer de selv? Hvad forventer skolesportslederen? Hvad er deres rolle, når der er foreningsinstruktører på besøg? Skal de komme hver gang? Skal de melde afbud? osv. HUSK AT INDHENTE BØRNEATTESTER PÅ DE JUNIORIDRÆTSLEDERE SOM ER FYLDT 15 ÅR. Side 8

9 Skriftliggørelse Organiseringen af Skolesport i en kommune med en ansvarlig tovholder og en skolesportsleder på den enkelte skole kan være skrøbelig i tilfælde af sygdom, udskiftning m.m. Det anbefales derfor, at man arbejder på at skriftliggøre alle aftaler mellem kommune og skole/skolesportsleder, med foreningerne og alle andre aftaler. Derudover kan man med fordel tage notater fra møder, så aftaler og deadlines synliggøres for alle involverede. Dokumentation og skriftliggørelse kan være med til at sikre en eventuel overdragelse til nye nøglepersoner - uden at informationer går tabt. Desuden giver det en større grad af forpligtigelse, når aftaler er nedskrevet på papir. Side 9

10 Håndbog for Skolesports tovholdere Håndbog for Skolesports tovholdere Synlighed Internt i kommunen Det er den kommunale tovholders ansvar at orientere om Skolesport internt i kommunen en vigtig opgave i forhold til også at muliggøre, at andre interessenter kan komme i spil, fx andre relevante forvaltninger, idrætsråd, PPR, sundhedspleje, osv. for at sikre en bred indsats ift. målgruppen af de inaktive/ idrætsusikre børn. Måske er der andre, som kan indtænke Skolesport i deres daglige arbejde? Lav evt. et nyhedsbrev om Skolesport, som kan sendes til både skolesportsledere, foreninger, kolleger i øvrige forvaltninger, politikere osv. Det skaber både synlighed og har et informativt formål. I forhold til forankring og udvidelse af Skolesport større mulighed for at få støtte til processen også politisk, hvis man i forvejen har skabt kendskab til og viden om Skolesport i kommunen. Formidling af erfaringer, gode historier og den årlige dokumentation vedrørende Skolesport starte processen mod udvidelse af Skolesport til flere skoler i kommunen. Jo før at man starter processen, jo bedre. Ift. dette anbefaler Skolesport at man bruger de lokale medier til at skrive om arrangementer, tiltag og i det hele taget den gode historie i Skolesport. Det skaber synlighed og omtale. Side 10

11 Eksternt i lokalområdet Skolesport kan være med til at profilere en skole eller en kommune som et sted, der gør en specifik indsats for de inaktive/idrætsusikre børn i et sundhedsperspektiv. Derfor er det vigtigt at sælge de gode historier i Skolesport til omverdenen. Skolesportslederne, som oplever de positive historier med børnene på nært hold, bør videregive disse til tovholderen mhbp. videre formidling, men det at sikre den eksterne omtale af Skolesport er i sidste ende tovholderens ansvar. Her bør der først og fremmest fokuseres på de lokale medier, hvor der erfaringsmæssigt er større sandsynlighed for, at man vil omtale aktiviteterne. Så invitér pressen, når der er lokale arrangementer for at højne synlighed og bevidsthed omkring Skolesport. Derudover er Skolesports projektledere meget interesserede i at høre, hvad der sker rundt omkring og hjælper gerne til med pressemeddelelser. Gode historier modtages gerne, da vi også altid er bevidste om at forankre Skolesport nationalt. Her er indsamling af dokumentation og erfaringer vigtigt. Synlighed til alle parter Skolesport sætter af gode grunde stor fokus på skolen/sfo som er udgangspunkt for projektet. Dermed er det ofte de involverede skoler, som vil få opmærksomhed, når Skolesport omtales i de lokale medier. Det er derfor en god idé at sikre, at eventuelle involverede foreninger og deres andel i Skolesport samt parterne Dansk Skoleidræt, TrygFonden og DIF også får bevågenhed og synlighed. Side 11

12 Håndbog for Skolesports tovholdere Håndbog for Skolesports tovholdere Evaluering Ved deltagelse i Skolesport forpligtiger man sig som kommune til at deltage i den overordnede evaluering af projektet. Det involverer i første omgang skolesportsledere og tovholder og foregår i form af et elektronisk spørgeskema på skolesport.com. Spørgeskemaet skal udfyldes efter hvert skoleår, hvor den enkelte skole/ kommunen har haft Skolesport. I forhold til en intern evaluering af Skolesport i den enkelte kommune er dette kommunens eget ansvar. Skolesports projektledelse kan vejlede ift. evalueringspunkter og videreformidle evalueringserfaringer fra andre kommuner, men gennemførelse af en eventuel intern evaluering er kommenens eget ansvar. Til gengæld tilbyder Skolesport en kommunestatus ud fra ovennævnte spørgeskema med en oversigt over kommunens skoler. Den overordnede anbefaling fra Skolesports projektledelse er, at den kommunale tovholder er ansvarlig for, at der sikres en form for dokumentation. Det er et godt udgangspunkt for at sikre skoleledelse og kommunale politikeres velvilje over for Skolesport. Her kan ovennævnte status supplere den interne dokumentation. Derudover er det vigtigt at huske, at dokumentation/evaluering ikke bør overbebyrde skolesportslederne deres primære opgave er fortsat at bruge tid på aktiviteterne i Skolesport. Side 12

13 Finansiering Der findes flere finansieringsmodeller for Skolesport. De to mest udbredte er : 1. At skoler/sfo selv dækker udgifter til en lærer/pædagogs tid til Skolesport. 2. At kommunen har afsat penge, som hver deltagende skole/sfo råder over til dækning af tid til en lærer/pædagogs tid. Tiden til en kommunal tovholders opgaver bliver altid finansieret fra kommunens side. Fælles puljemidler til aktiviteter på tværs af skoler i projektet vil også skulle dækkes denne vej. Er der brug for midler til honorering af foreninger, der bidrager til Skolesport, så er det også en udgift en kommune dækker. Her er dog også den mulighed at skolen tager midlerne fra projektets årlige tilskud. Skolesport bidrager årligt med kr pr. skole i projektet. Er der en kommunal aftale udbetales midlerne til en central konto og tovholder aftaler med skolerne, hvordan midlerne skal bruges, om der skal hensættes nogle i en fælles pulte. Tilskuddet fra Skolesport udbetales først, når den enkelte skole har udfyldt dels evalueringsskema for året, der er gået dels målsætning for det kommende år. Side 13

14 Håndbog for Skolesports tovholdere Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd! Vær synlig som tovholder både overfor skolesportsledere, foreninger og skoleledelser Opret nyhedsbrev for involverede i projektet og andre relevante personer. Opret et skolesportsnetværk i kommunen for skolesportsledere, involverede foreninger og andre interessenter. Søg inspiration, kursustilbud, nyheder m.m. på skolesport.com, så du er opdateret omkring projektet. Tilmeld dig Skolesports elektroniske nyhedsbrev (se skolesport.com), så du får de nyeste informationer fra projektet. Deltag i netværksmøder, tovholdermøder o.l. arrangeret af Skolesport hvor der er mulighed for at netværke og erfaringsudveksle med tovholdere fra andre kommuner. Brug Skolesports projektledelse vi er altid klar til at hjælpe!! Kontakt Skolesports projektledelse: Lise Sohl Jeppesen tlf Rikke Lindskov Simonsen tlf Side 14

15 Skolesport er et samarbejde mellem TrygFonden, Dansk Skoleidræt og DIF. Kontakt Skolesport på Skolesport C/O Dansk Skoleidræt Lindholm Havnevej Nyborg

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport.

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere Rikke Lindskov Simonsen Lise Sohl

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Når brugerorganisationen indgår samarbejde med frivillige instruktører, kan der være udfordringer, som både brugerorganisation og instruktør

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Projekt Skolesport. Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune. Charlotte Østergaard

Projekt Skolesport. Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune. Charlotte Østergaard Projekt Skolesport Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune Charlotte Østergaard projekt_skolesport.indd 1 22-01-2008 10:59:08 Projekt Skolesport Mere idræt og bevægelse

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

inspiration og gode råd Book en konsulent det er gratis

inspiration og gode råd Book en konsulent det er gratis De inddragende metoder inspiration og gode råd Book en konsulent det er gratis Bytur? Neglede lige 500 J Få inspiration og gode råd! Book en konsulent det er gratis! Har du brug for inspiration til arbejdet

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014.

Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014. Vi vil hinanden Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014. Tekst: Konteksten v/julie Mathiesen i samarbejde med projektleder Mette Lund. Grafisk design: BBentzen Design

Læs mere

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE AUGUST 2012 Den Koordinerende Kontaktperson Den Koordinerende Kontaktperson er et treårigt udviklingsprojekt med psykisk syge borgere som målgruppe. Projektet

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere