KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR"

Transkript

1 30. januar 2015 Jfr. bilag fra udbudsvilkår KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR K R Ø Y E R S P L A D S Jessens Mole 7-9, Svendborg Havn dele af mr. nr. 262-a og 262-c Svendborg Bygrunde, Svendborg Undertegnede Navn: CPR nr. /CVR nr.: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: tilbyder herved købe ejendommen beliggende Jessens Mole 7-9, 5700 Svendborg, mrikuleret som: del af mr.nr. nr. 262-a og 262-c Svendborg Bygrunde, Svendborg m². Parcellen er vist på vedhæftede kortbilag og benævnes i det følgende ejendommen eller grunden. På dette kortbilag og også vist kote for beregning af bygningshøjde. Ejendommen har været i offentligt udbud. Side 1 af 11

2 Nærværende tilbud er afgivet på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt i det udleverede udbudsmeriale og de heri anførte bilag samt nedennævnte salgsvilkår. Tilbudspris Købesum, kr. (ekskl. moms) Skriver kroner svarende til kr./etagekvadrmeter foruds boligareal, antal etagekvadrmeter m² kr./etagekvadrmeter foruds erhvervsareal, antal etagekvadrmeter m² kr./etagekvadrmeter foruds butiksareal, antal etagekvadrmeter m² kr./etagekvadrmeter for de to bevaringsværdige bygninger mod Jessens Mole, antal etagekvadrmeter 114 m² kr./etagekvadrmeter foruds, antal etagekvadrmeter m² (udfyldes evt. af køber) Købesummen vil blive tillagt moms. Side 2 af 11

3 Tilbudsgivers bilagsmeriale til opfyldelse af udbudsvilkårenes pkt. 11.2: 1. Tilbudsgivers beskrivelse af hovedid m.v, deret Tilbudsgivers situionsplan i mål 1:500 af hele ejendommens areal, deret Tilbudsgivers illustrioner, med facader, snit og yderligere bygningsudtryk, der kan danne grundlag for lokalplanarbejdet, deret Tilbudsgivers 3D-visualisering, leveret i Sketch-up eller lignende, deret Tilbudsgivers overordnede merialebeskrivelse, herunder især beskrivelse af klimaskærm, herunder belægninger m.v., deret Tilbudsgivers redegørelse for, projektet overholder gældende støjkrav til bebyggelsen, friarealer m.v., deret Tilbudsgivers redegørelse for opfyldelse af de offentlige gangforbindelser for projektarealet, deret 2015 Side 3 af 11

4 1. Ejendommen Ejendommen overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget og i øvrigt på vilkår som anført i udbudsmerialet med tilhørende bilag, nærværende købstilbud, den nye kommende byggeretsgivende lokalplan m.v. Ejendommen skal være angivet med skelpæle, og såfremt disse ikke er til stede senest pr. overtagelsesdagen, skal skelpæle anskaffes og etableres for kommunens regning. Den solgte ejendom udgør m². Købesummen reguleres ikke, selv om en efterfølgende opmåling af ejendommen måtte afvige fra det oplyste areal. Køber overtager ejendommen med henblik på forventet nedrivning af en del af de eksisterende bygninger og opførelse af et nyt projekt. Køber sørger selv for søge om nedrivningstilladelse. I havnefronten mod øst ligger to mindre bygninger de røde murstensbygninger mod Jessens Mole, markeret på oversigtskortet - som begge er udpeget som bevaringsværdige. Disse to bygninger er p.t. udlejet, men overtages ledige og uudlejede af køber på overtagelsesdagen. Kommunen fraskriver sig ethvert ansvar for mulige mangler bortset fra vanhjemmel ved de på ejendommen værende bygninger, belægninger, installioner og eventuelt inventar i øvrigt, det være sig såvel synlige som skjulte. Køber bærer således i enhver henseende risikoen for de overdragne bygninger og kan ikke efterfølgende og i anledning heraf hæve handlen, kræve erstning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen. Køber erklærer i denne forbindelse ved sit bud have taget højde for risikoen for mulige mangler ved bygningerne såvel som mulige mangler ved den overdragne ejendom i øvrigt, henset til kommunens oplysninger om ejendommen. Der udarbejdes sædvanlig refusion, og overtagelsesdagen er således tillige skæringsdag for udgifter og indtægter vedrørende ejendommen. Forsyning 2. Side 4 af 11

5 Køber betaler tilslutningsafgifter direkte til forsyningsselskaberne. Det kan oplyses, der ikke skal betales tilslutningsbidrag til kloak. Køber opfordres til kontakte forsyningsselskaberne for nærmere oplysninger om tilslutningsbidrag. Ejendommen er beliggende indenfor fjernvarmeområdet, og der er således pligt til tilslutning til Svendborg Fjernvarme. Fundering og forurening 3. Kommunen har inden udbuddet foretaget undersøgelser af bund- og funderingsforhold samt vurdering vedrørende risiko for forurening. I henhold til funderingsrapporten må det forventes, den nye bebyggelse skal pælefunderes med pæle med en længde på op til 18 meter. Køber har ansvaret for foretage eventuelle supplerende og nødvendige undersøgelser, inden købers påtænkte bebyggelse projekteres og opføres. Kommunen er indstillet på afholde omkostninger til eventuel ekstrafundering, jfr. dog maksimum i nedenstående fjerde afsnit, såfremt det viser sig, pælene ved fundering af købers projekt i henhold til sædvanlig projektering (eksempelvis 30*30 pæle med en indbyrdes afstand på 2,5 meter) skal forlænges ud over en længde på 21 meter - altså ud over 15% af en 18 meter pæl - forlænget til nærmeste hele meter. I henhold til Grontmij s rapport må køber forvente oprensningsomkostninger i størrelsesordenen kr for frigivelse af grunden til boliger/butikker og erhverv. Kommunen er indstillet på afholde 50% af de oprensningsomkostninger, forureningen medfører for købers projekt, som defineret i Grontmij s rapport som meromkostninger til oprensning og fjernelse af de konsterede forureninger sammenlignet med en ren grund. Omkostningerne er således eksklusive opgravning, kørsel, eventuel byggegruppeindfning samt fjernelse og retablering af belægninger, kloakker osv., da udgiften til dette under alle omstændigheder skulle udføres i henhold til projekt oplægget. Det er endvidere en betingelse for kommunens betaling, der ikke foretages fuldstændig oprensning, men kun det nødvendige for parcellen kan frigives til projektets gennemførelse. Dette kan for eksempel være ved, der indbygges membraner og foretages yderligere tiltag for opfylde myndighedskravene frigivelse til formålet. Det maksimale beløb, kommunen kan opkræves af køber til ekstrafundering og/eller deltagelse i forureningsoprensningsomkostninger, kan maksimalt andrage kr med tillæg af moms, eller i alt kr Side 5 af 11

6 Køber forpligter sig til - såvel i projekteringsfasen som i udførelsesfasen - løbende orientere og dokumentere funderings- og forureningsoprensningsprojekt overfor kommunen og meddele eventuelle afvigelser i forhold til de vurderinger, Grontmij har truffet i rapporten fra januar 2015 såvel omfangsmæssigt som økonomisk. Såfremt køber gennem supplerende undersøgelser kan dokumentere, der til bebyggelse af grunden med det af køber projekterede byggeri kræves fundering og/eller forureningsoprensning i et omfang, der vil overstige kommunens maksimum på kr , og køber ikke selv ønsker afholde disse yderligere omkostninger, er køber berettiget til træde tilbage fra handlen, såfremt sådan dokumention samt meddelelse om tilbagetrædelsen foreligger inden tre måneder fra overtagelsesdagen. Såfremt køber således ønsker træde tilbage fra handlen, skal dette ske uden udgift for kommunen, og køber har ikke krav på forrentning af den erlagte købesum. Ved tilbagetræden er køber forpligtet til betale for kommunens afholdte udgifter, herunder eventuelt udgifter til tinglysning, registrering og advok. Når køber har afsluttet forureningsoprensningen og funderingsarbejdet, fremsendes en dokumenteret opgørelse til kommunen. Kommunen har herefter 20 arbejdsdage til stille spørgsmål og kommentere opgørelsen med henblik på, der opnås enighed om opgørelsen. Når der er enighed, udsteder køber faktura på beløbet med tillæg af moms, der herefter betales af kommunen. Servitutter 4. Køber skal respektere de på ejendommen tinglyste servitutter mr. nr. 262-a og 262-c Svendborg Bygrunde, Svendborg, hvorom der henvises til tingbogen, samt yderligere servitutter, der måtte blive pålagt ejendommen i forbindelse med udstykning, sammenlægning af de to mrikelnumre og byggemodning m.v. Sælger vil inden overtagelsesdagen sørge for, det særskilte blad i tingbogen Bygning 1 på lejet grund på mr. nr. 262c Svendborg Bygrunde, Svendborg vil blive slettet, således bygningen (Krøyers Pakhus) er en del af ejendommen. Købers projekt forudsættes nødvendiggøre vedtagelse af ny lokalplan. En ny lokalplan vil blive udarbejdet i samarbejde med køber. Om nødvendigt kan der i forbindelse med lokalplanlægningen udarbejdes tillæg til kommuneplanen. Side 6 af 11

7 Køber skal respektere de på ejendommen eventuelt nedgravede kabler, ledninger og lignende - såvel registrerede som ikke registrerede, der måtte findes på ejendommen. Der kan forekomme ledningsanlæg, der ikke er påvist. Det påhviler køber indhente fornødne oplysninger om nedgravede ledningsanlæg - som f.eks. el-, højspændings-, varme-, tele- og vandledninger m.v. hos Ledningsregistret og ledningsejerne, inden gravearbejde påbegyndes. Lokalplan og byggepligt Ejendommen skal anvendes til opførelse af købers projekt. 5. Grundlaget for handlen er kommunens udbudsmeriale samt det af køber afgivne tilbud med skitseforslag til byggeprojekt og oplyst anvendelse. Det er dette projekt med eventuelle senere godkendte ændringer, kommunen vil søge indarbejdet i det kommende forslag til lokalplan, og som køber efter nedrivning af den eksisterende bygningsmasse har pligt til opføre/gennemføre, såfremt lokalplan endeligt godkendes. Køber har pligt til senest seks måneder efter overtagelsesdagen indsende kvalificeret ansøgning om byggetilladelse til bygningsmyndighederne og senest ét år efter overtagelsesdagen - og under forudsætning af, byggetilladelsen foreligger - påbegynde byggeri på ejendommen som beskrevet i købers projekt og den endelige godkendte lokalplan. Køber forpligter sig til lade byggeriet færdiggøre i en ubrudt byggeproces, således af den samlede bebyggelse er færdig til ibrugtagning senest 24 måneder efter, byggetilladelsen foreligger, med mindre kommunen har meddelt særskilt accept til en eventuel etapeopdeling. Såfremt denne pligt ikke opfyldes, er kommunen berettiget til kræve ejendommen tilbageskødet uden udgifter for kommunen, alene ved tilbagebetaling af den erlagte købesum uden forrentning. Ved tilbageskødning er køber endvidere forpligtet til betale for kommunens afholdte udgifter i forbindelse med tilskødningen, herunder udgifter til tinglysning, registrering, advok og landinspektør. Køber må ikke uden kommunes godkendelse afhænde ejendommen, før den er fuldt bebygget i henhold til den nye lokalplan. Disse bestemmelser om byggepligt og forbud mod videresalg i ubebygget stand overføres i forbindelse med udstykningen ved landinspektørens servituterklæring til de enkelte grunde, hvorpå bestemmelserne fremtidigt skal være tinglyst forud for al pantegæld med Svendborg Kommune som påtaleberettiget. Side 7 af 11

8 6. Kommunen oplyser: grunden er beliggende i byzone, overdragelsen sker fri for gæld af enhver art, grunden er beliggende ved kommunevej, der kommunen bekendt ikke verserer sager eller består uopfyldte krav fra det offentlige, eller prive vedrørende grunden, der kommunen bekendt ikke påhviler grunden utinglyste rettigheder eller forpligtigelser. 7. Overtagelsesdag Overtagelsesdagen fastsættes til den første i måneden efter, betingelsen i pkt. 10 er opfyldt eller frafaldet. Fra overtagelsesdagen henligger ejendommen for købers regning og risiko i enhver henseende. Kommunen vedligeholder bygningerne indtil overtagelsesdagen. Kommunen afleverer ejendommen senest på overtagelsesdagen kl Ejendommen og de derpå værende bygninger overdrages hverken ryddeliggjorte eller rengjorte. Købesum Købesummen fremgår af side Købesummen reguleres for forskel mellem forventet byggeretsomfang, som oplyst af køber ved afgivelsen af tilbuddet, og endeligt byggeretsomfang i henhold til den endeligt vedtagne lokalplan. Side 8 af 11

9 Reguleringen sker med den af køber oplyste etagekvadrmeterpris på de oplyste udnyttelseskegorier. Giver lokalplanen mulighed for, køber frit kan vælge udnyttelseskegori, indregnes den dyreste etagekvadrmeterpris for de fleksible byggeretter. Betalingsbetingelser Købesummen forfalder til kontant betaling pr. overtagelsesdagen. 9. Køber er forpligtet til senest 8 dage efter kommunens meddelelse om accept af købstilbuddet stille sikkerhed for, den kontante købesum, inkl. moms er til kommunens disposition senest pr. overtagelsesdagen. Køber skal udstede en almindelig uigenkaldelig købesum/betalingsgaranti af et anerkendt dansk pengeinstitut. Svendborg Kommune indsættes som garantibegunstiget. Købesummen frigives til kommunen på overtagelsesdagen, idet kommunen indestår for, køber modtager endeligt og anmærkningsfrit skøde på gældfri ejendom. Kommunen forbeholder sig ret til hæve handlen, såfremt købesummen ikke betales til forfaldstid eller bankgaranti ikke fremsendes rettidigt. I tilfælde af forsinket betaling forrentes købesummen i overensstemmelse med Lov om renter ved forsinket betaling m.v. Såfremt kommunen hæver handlen, skal køber afholde samtlige udgifter ved tilbageskødningen, ligesom køber herudover skal godtgøre kommunen dennes udgift ved den oprindelige overdragelse. Betingelser i øvrigt Det er for begge parter en betingelse for handlens gennemførelse, 10. Svendborg Byråd endeligt vedtager den nye byggeretsgivende lokalplan, Side 9 af 11

10 klagefristen i Planloven efter lokalplans offentliggørelse er udløbet, og såfremt der indgives klage over lokalplanen, skal klagesagen være afgjort senest den 1. januar 2017 og med et result, der forts gør det muligt uden væsentlige ændringer opføre købers projekt. 11. Vurdering Ejendommen er ikke særskilt vurderet. Kommunen erklærer, værdien af ejendommen på anmeldelsestidspunktet efter kommunens bedste skøn svarer til købesummens størrelse. Erklæring om anvendelse 12. Køber erklærer under henvisning til lov om sommerhuse og camping, ejendommen skal anvendes til et erhvervsmæssigt formål butik/kontor/beboelse - og således ikke er omftet af lovens 1. Omkostninger og berigtigelse 13. De med stempling og tinglysning af nærværende handel forbundne omkostninger udredes af parterne i fællesskab med halvdelen til hver. Hver part betaler egne omkostninger til eventuel advok. Køber forestår handlens berigtigelse (herunder tinglysning af overdragelsen). Kommunen afholder udstykningsomkostninger og køber afholder omkostninger til sammenlægning af de to mrikelnummer. Side 10 af 11

11 Tilbudsgiver/Køber erklærer ved sin underskrift være bekendt med ejendommen og i øvrigt de vilkår, som er anført i udbudsmerialet med tilhørende bilag, nærværende købstilbud/købsaftale, der er vilkårene for nærværende handel. Underskrift 14. Køber: Navn: Den 2015 Underskrift Accepteret af SVENDBORG KOMMUNE som sælger Den 2015 Underskrift Side 11 af 11

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding Undertegnede Navn: CPR nr. /CVR nr.: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe Købmand I.C. Sørensen Fribolig tilhørende ejendom

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Undertegnede Navn: CPR nr. /CVR nr.: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe den Kolding Kommune tilhørende ejendom betegnet

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Vilkår. for. beliggende Banestrøget, 2630 Taastrup. Arealet betegnes BK 16.

Vilkår. for. beliggende Banestrøget, 2630 Taastrup. Arealet betegnes BK 16. Høje-Taastrup kommune Dato: 25. januar 2005 Byrådscentret Sag nr.: 687679 Vilkår for Høje-Taastrup Kommunes udbud af matr. nr. 67 g Høje Taastrup by, Høje Taastrup beliggende Banestrøget, 2630 Taastrup.

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 11 71 53

Læs mere

Udbud. Søparken i Silkeborg

Udbud. Søparken i Silkeborg Udbud Søparken i Silkeborg Grundareal ca. 5.000 m 2 Sælges til blandet bolig- og erhverv Tilbudsfrist fredag den 19. januar 2015 kl. 12.00 Mindstepris 9 mio. kr. ekskl. moms Konkurrence på pris og projekt

Læs mere

Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen,

Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen, Købstilbud til Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde Cvr nr. 29189978 Mail: direktionssekretariat@syddjurs.dk Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen,

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg 40, Christiansfeld

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg 40, Christiansfeld KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg 40, Christiansfeld Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Tlf.: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf:

Læs mere

UDBUDSVILKÅR OFFENTLIGT UDBUD

UDBUDSVILKÅR OFFENTLIGT UDBUD 26.06.2014 UDBUDSVILKÅR OFFENTLIGT UDBUD Offentligt udbud af administrationsbygninger og bibliotek i Støvring. 1. Arealet Under forbehold af Rebild Byråds godkendelse sælges matr. nr. 7-dk, matr. nr. 7-kx,

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Nordic Synergy Park, Etape 1, delområde 2C

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Nordic Synergy Park, Etape 1, delområde 2C Oktober 2013 NSP KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Nordic Synergy Park, Etape 1, delområde 2C Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.:

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom 1. januar 2014 Salgsbetingelserne gælder for salg af såvel bygninger som bebyggede og ubebyggede grunde/arealer. I det efterfølgende er anvendt

Læs mere

Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby. De særlige salgsvilkår

Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby. De særlige salgsvilkår Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby De særlige salgsvilkår Tønder Kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder udbyder en tidligere brandstation i Visby, matr. 67 Mollerup ejerlav, Visby i

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I VELDBÆK Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune CVR nr.

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr.

Læs mere

STRÅTAGET. Køber(e): OPLYSNINGSSKEMA. Matr.nr. anfør matr.nr. Melsted By, Sulsted, Stråtaget anfør nr., 9380 Vestbjerg.

STRÅTAGET. Køber(e): OPLYSNINGSSKEMA. Matr.nr. anfør matr.nr. Melsted By, Sulsted, Stråtaget anfør nr., 9380 Vestbjerg. Køber(e): OPLYSNINGSSKEMA Mr.nr. anfør mr.nr. Melsted By, Sulsted, Stråtaget anfør nr., 9380 Vestbjerg. Navn: Navn: Adresse: Adresse: Postnr./by: Postnr./by: Tlf. priv: Tlf. priv: Tlf. arbejde: Tlf. arbejde:

Læs mere

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref.

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref. Ref. 261749-6 jb/as Købsaftale Mellem Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre og [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed Side 1 af 17 1. Parterne Undertegnede Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre P. Malmkjærs

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr:

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere