Udbud. Af en del matr.nr. 168B, Holbæk Bygrunde og en del af matr.nr. 168f, Holbæk Bygrunde INDKØB & UDBUD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud. Af en del matr.nr. 168B, Holbæk Bygrunde og en del af matr.nr. 168f, Holbæk Bygrunde INDKØB & UDBUD"

Transkript

1 Udbud Af en del mr.nr. 168B, Holbæk Bygrunde og en del af mr.nr. 168f, Holbæk Bygrunde INDKØB & UDBUD

2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund Ejendomsbeskrivelse mv Ejendommen Mr.nr Beliggenhed Ejendommen Bebyggelse Offentlig ejendomsværdi Servitutter mv Lejeforhold Miljø- og geotekniske forhold Ledninger Forsikring Skter og afgifter Moms Ejendomsdarapport Byggemodning og tilslutningsbidrag mv Fuldmagt til egne undersøgelser Planforhold Lokalplan Kommuneplanramme Forventninger til den ny bebyggelse Anvendelse Nye vejforhold Projektudbudsvilkår Vilkår for tilbudsafgivelsen Tilbudsfrist Spørgsmål om udbuddet Krav til tilbuddet: Vurdering af tilbud Vedståelsesfrist Tilbudsåbning Forhandling Forbehold Side 2 af 23

3 Betingelser filer Tidsplan Handelsvilkår Bilagsoversigt Bilag Bilag 1 - Visionsplan (Helhedsplan for Holbæk By) Bilag 2 - Kortbilag over byggefelter og afgrænsning af det udbudte areal Bilag 3 - Klimilpasningsplan Bilag 4 - Offentlig ejendomsvurdering for mr.nr. 168b Bilag 5 - Offentlig ejendomsvurdering for mr.nr. 168f Bilag 6 - Uofficiel tingbogstest for mr.nr. 168b Bilag 7 - Servitut nr Bilag 8 - Servitut nr Bilag 9 - Servitut nr Bilag 10 - Servitut nr Bilag 11 - Uofficiel tingbogstest for mr.nr. 168f Bilag 12 - Servitut nr Bilag 13 - Afgørelse fra Region Sjælland vedr. mr.nr. 168b Bilag 14 - Orienterende forureningsundersøgelse (Niras) Bilag 15 - Afgørelse fra Region Sjælland vedr. mr.nr. 168f Bilag 16 - Miljøteknisk not nr. 1 (Franck Geoteknik) Bilag 17 - Miljøteknisk not nr. 2 - opfølgende undersøgelse (Franck Geoteknik) Bilag 18 - Situionsplan opfølgende undersøgelse (Franck Geoteknik) Bilag 19 - Ledningsoplysninger fra Dong Gas Distribution A/S Bilag 20 - Ledningsoplysninger fra Holbæk Forsyning Holding A/S Bilag 21 - Ledningsoplysninger fra Holbæk Kommune Bilag 22 - Ledningsoplysninger fra SEAS-NVE Holding A/S Bilag 23 - Ledningsoplysninger fra TDC A/S og Yousee A/S Bilag 24 - Ledningsoplysninger fra Telia Danmark Bilag 25 - Ejendomssktebillet for mr.nr. 168b Bilag 26 - Ejendomssktebillet for mr.nr. 168f Bilag 27 - Ejendomsdarapport for mr.nr. 168b Bilag 28 - Ejendomsdarapport for mr.nr. 168f Bilag 29 - Lokalplan Bilag 30 - Lokalplan Side 3 af 23

4 Bilag 31 - Kommuneplanramme 1.H Bilag 32 - DWG-fil Bilag 33 - AI-fil Side 4 af 23

5 1. Baggrund Holbæk Byråd besluttede d. 10. september 2014, en del af mr. nr. 168b Holbæk Bygrunde, samt en del af mr.nr. 168f Holbæk Bygrunde udbydes til salg gennem et projektudbud. Holbæk Byråd blev i juni måned 2014 præsenteret for alle gældende planer for havneområdet i Holbæk By. Herunder blev der drøftet, hvilket yderligere konkrete initiiver der burde igangsættes i relion til havneudviklingen. Holbæk Kommune har udarbejdet en visionsplan for området, som er vedlagt som bilag 1. Ejendommen udbydes i henhold til lov nr. 971 af 25. juli 2013 om kommunernes styrelse 68, stk. 1 og bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. 2. Ejendomsbeskrivelse mv Ejendommen Mr.nr Ejendommen der udbydes til salg er en del af mr.nr. 168b Holbæk Bygrunde og en del af 168f Holbæk Bygrunde. De to delarealer vil blive udstykket og sammrikuleret til en selvstændig mrikel, jf. bilag 2. Sælger afholder udgifterne hertil Beliggenhed Havnevej 7, 4300 Holbæk og Blegstræde 23, 4300 Holbæk Ejendommen Ejendommen har et grundareal skønnet til ca m 2. Det endelig grundareal fastsættes ved landinspektørs endelig udstykning og sammrikulering. Købesummen vil efter sammrikulering blive reguleret forholdsmæssigt over refusionsopgørelsen ved en afvigelse af arealet på m 2, dog alene såfremt differencen overstiger 10 m 2. Salget er i øvrigt betinget af udstykningssagens og sammrikuleringens gennemførelse. Ejendommen er beliggende på et havneareal, ca. i kote 2 angivet ud fra DNN, der er uds i henhold til klimilpasningsplanens udpegede arealer med oversvømmelsesrisiko, jf. bilag 3. Ejendommen er endvidere beliggende i et havneområde, hvor der udøves støjende virksomhed, der er sædvanlig for områdets funktion til havneformål og som vinterdepot og klargøringsplads for både m.v. Bl.a. beddingerne kan medføre støj, støv og lugtgener mv. Endvidere vil der som følge af havnevirksomhed ske kørsel med tungere køretøjer på op til 40 tons via Kanalstræde og Blegstræde til beddingerne/værftet via det nordøstlige hjørne af den nuværende mr.nr. 168f Holbæk Bygrunde Bebyggelse På den udbudte del af mr.nr. 168b har der været byggemarked med tilhørende parkeringsplads. Bygningerne er nedrevet, hvorfor denne del af ejendommen er ubebygget og belægningen består hovedsageligt af asfalt og grus. Den udbudte del af mr.nr. 168f er bebygget. Bygningen trænger til total renovering, idet der er revner i murværk, døre og vinduer er defekte og taget er utæt. Taget Side 5 af 23

6 indeholder formentlig asbest. Trappen til 1. sal er i meget ringe stand. Der er betondæk over stue og 1. sal, men det er uklart om der er stiske problemer ved bygningen. Bygningen er kun tilsluttet regnvandskloak. Regnvandskloakken er defekt og har medført gulvet har løftet sig. Den nederste del af bygningen har været oversvømmet. Vandforsyningen til bygningen er lukket og fyret i bygningen er defekt. Elinstallionerne i bygningen fungere, men bør gennemgås af en elinstallør. Det fremgår af lokalplan 1.41 Skibsværftet Holbæk Gl. Havn, hovedbygningen, benævnt den gule murstensbygning er bevaringsværdi og kun må ombygges eller på anden måde ændres ud fra lokalplanens retningslinjer. Facaden på den gule murstensbygning, skal fremstå i blank gul mur. Tilbygninger til den gule murstensbygning skal nedrives af køber og der vil blive stillet krav i købsaftalen herom Offentlig ejendomsværdi Den samlede ejendom mr.nr. 168b Holbæk Bygrunde er ved seneste ejendomsvurdering pr. 1/ ans til kr , hvoraf grundværdien er kr , jf. bilag 4. Den samlede ejendom mr.nr. 168f Holbæk Bygrunde er ved seneste ejendomsvurdering pr. 1/ ans til kr , hvoraf grundværdien er kr b, jf. bilag Servitutter mv. Af tingbogstest af 8. okt for mr.nr. 168b Holbæk Bygrunde, jf. bilag 6, fremgår følgende servitutter vedlagt som bilag 7-10: 1. Dok. af lyst den om Havnevæsenet har ejendomsret på en del af de fra Isefjorden indvundne grundstykker. [Vil blive aflyst i forbindelse med udstykningen] 2. Dok. lyst den om grænsen mellem mr.nr. 168 og 170. [Vil blive aflyst i forbindelse med udstykningen] 3. Lejekontrakt lyst den med Holbæk Trælasthandel vedr. plads nr. 33. [Vil blive aflyst i forbindelse med udstykningen] 4. Dok lyst den om forsynings-/afløbsledninger mv. [Vedrører anden del af mr.nr. 168b Holbæk Bygrunde] Af tingbogstest af 8. okt for mr.nr. 168f Holbæk Bygrunde jf. bilag 11, fremgår følgende servitut vedlagt som bilag 12: 1. Dok. af lyst den om Havnevæsenet har ejendomsret på en del af de fra Isefjorden indvundne grundstykker. [Vil blive aflyst i forbindelse med udstykningen] Tilbudsgiver skal respektere der i forbindelse med udstykning og sammrikulering af ejendommen tages stilling til, i hvilket omfang ovennævnte servitutter forts skal påhvile ejendommen. Ovenfor i kantet parentes er anført sælgers egen uforbindende vurdering af servitutternes relevans Lejeforhold Ejendommen overtages uden lejere eller brugere. Side 6 af 23

7 Miljø- og geotekniske forhold Mr.nr. 168b Holbæk Bygrunde: Region Sjælland har kortlagt mriklen som forurenet på vidensniveau 2, jf. bilag 13. Region Sjælland har tilkendegivet kortlægningen vil blive revurderet i forhold til offentlig indss overfor overfladevand, når nedennævnte undersøgelse er færdig. En orienterende forurenings- og geoteknisk undersøgelse foretaget af Niras i 2012 viste bl.a. området var blevet opfyldt med både kendt og ukendt jord og affald. Størstedelen af mriklen tolkes ud fra prøverne til være fyldmeriale og undersøgelsen vurderer alt fyldmerialet bør fjernes ved opførelse af byggeri. Endvidere viste alle prøver terrænnært grundvand. Prøverne viste forekomst af flere forskellige stoffer, hvor flere af stofferne var i koncentrioner, der overskred Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. Forureningen vurderedes kunne udgøre en sundhedsmæssig risiko ved direkte kontakt med jorden. Poreluftsprøverne viste, flere stoffer var i niveauer over luftkvalitetskriteriet og i så store koncentrioner, de kunne udgøre en risiko for indeklimaet ved bebyggelse med følsom anvendelse. Hele undersøgelsen er vedlagt som bilag 14. Ved nedrivning af tidligere bygninger, blev der ikke søgt en tilladelse efter 8 i jordforureningsloven, hvorfor Holbæk Kommune har bestilt en ny undersøgelse, der bl.a. skal klarlægge om de arealer, der er ubefæstet skal befæstes for undgå udledning af forurenende stoffer til Holbæk Fjord. Undersøgelsen omfter udarbejdelse af historik, samt forureningsundersøgelse. Den samlede rapport forventes være færdig januar Det må derfor accepteres af tilbudsgiver, der kan ske befæstning af de ubefæstede arealer, som følge af de nye undersøgelser. Køber skal være opmærksom på, der skal søges om 8 tilladelse efter jordforureningsloven, såfremt køber ønsker etablere boliger, institution eller anden form for følsom anvendelse af arealet på mrikel 168b, Holbæk Bygrunde. Køber skal være opmærksom på, Region Sjælland på baggrund af den forestående forureningsundersøgelse på arealet, vil foretage en revurdering af kortlægningen af arealet. Region Sjælland vil i den forbindelse tage stilling til, hvorvidt forureningen vurderes have en skadelig virkning på overfladevand, dvs. Holbæk Fjord. Såfremt Region Sjælland ændre kortlægningsstus til, arealet er omftet af offentlig indss i forhold til overfladevand vil kravet om 8 tilladelse gælde for alle projekter køber måtte ønske opføre på mriklen. Mr.nr. 168f Holbæk Bygrunde: Region Sjælland har kortlagt mriklen som forurenet på vidensniveau 1 og 2, jf. bilag 15. Den del af mriklen der skal framrikuleres er kortlagt på vidensniveau 1, da der har været maskinfabrik m/malerkabine mv. Sælger vurderer, det udbudte areal også må betragtes som forurenet på trods af det kun er kortlagt på vidensniveau 1. I forbindelse med opførelse af værftsbygningen på det ikke udbudte areal, blev der foretaget en miljøteknisk screening, samt en opfølgende miljøundersøgelse af Franck Geoteknik A/S, jf. bilag Disse kan give en vejledende ide om forureningen på det udbudte areal. Køber skal være opmærksom på, der skal søges om 8 tilladelse efter jordforureningsloven, til de projekter som køber måtte ønske på mrikel 168f, da Region Sjælland har kortlagt arealet med offentlig indss iht. overfladevand, dvs. Holbæk Fjord. Ansøgningen skal indeholde en risikovurdering i forhold til eventuel forøget udsivning af forurening til Holbæk Fjord som følge af det planlagte projekt. Side 7 af 23

8 Ledninger Vejledende ledningsoplysninger fra vedr. ejendommen vedlægges som bilag Køber opfordres til selv indhente nye ledningsoplysninger inden afgivelse af tilbud Forsikring Den gule murstensbygning, Havnevej 7, 4300 Holbæk er pt. bygnings- og brandforsikret sammen med de øvrige bygninger på værftsgrunden på Holbæk Kommunes fællespolice nr hos Gjensidige Forsikring. Det resterende udbudte areal er ikke forsikret. Køber skal selv forsikre den udbudte samlede ejendom fra overtagelsesdagen. Sælger er uden ansvar for, på hvilke vilkår køber kan tegne forsikring Skter og afgifter Der blev på mr.nr. 168b Holbæk Bygrunde betalt grundskyld svarende til kr ,05 i Mr.nr. 168f Holbæk Bygrunde har hidtil været fritaget for grundskyld, jf. lov nr af 22. aug om kommunal ejendomssk 7, stk. 1, litra b. Køber er bekendt med, ejendommen efter udstykning og sammrikulering bliver selvstændigt vurderet og skteans og der derfor skal betales ejendomsskter mv. med hensyn til dette. Ejendomssktebilletten for mr.nr. 168b Holbæk Bygrunde er vedlagt som bilag 25. Ejendomssktebilletten for mr.nr. 168f Holbæk Bygrunde er vedlagt som bilag Moms Købesummen skal tillægges moms Ejendomsdarapport Ejendomsdarapport for mr.nr. 168b Holbæk Bygrunde er vedlagt som bilag 27. Ejendomsdarapport for mr.nr. 168f Holbæk Bygrunde er vedlagt som bilag Byggemodning og tilslutningsbidrag mv. Køber afholder selv alle byggemodningsomkostninger på ejendommen, herunder tilslutningsbidrag til kloak, el, vand mv. Endvidere afholder køber selv alle omkostninger til anlæg/omlægning af forsyningsledninger. I forbindelse med ansøgning om 8 tilladelse efter jordforureningsloven, afholder køber selv alle udgifter i forbindelse med påkrævede undersøgelser og efterfølgende krav vedr. jordforurening, som måtte blive stillet i en eventuel 8 tilladelse Fuldmagt til egne undersøgelser Der kan efter anmodning, og såfremt det findes nødvendigt, gives fuldmagt til tilbudsgiver foretager egne undersøgelser vedrørende miljø- og jordbundsforhold. Udgifter hertil er sælger uvedkommende. Side 8 af 23

9 2.2. Planforhold Lokalplan Realisering af bebyggelse i medfør af nærværende udbud forudsætter gennemførelse af ny planlægning. Ejendommen, der udbydes, er omftet af lokalplan 1.22, samt delareal ved værftet af lokalplan Lokalplan 1.22 fastsætter bestemmelser for delområdet, hvori ovennævnte delområder er beliggende. Det fremgår heraf, væsentlige ændringer i det bestående miljø, herunder væsentlig anvendelsesændring, nedrivning og nybyggeri forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan. Lokalplan 1.22 er vedlagt som bilag 29 og lokalplan 1.41 er vedlagt som bilag Kommuneplanramme Ejendommen er beliggende inden for kommuneplanramme 1.H02, der fastlægger anvendelsen til: Center- og havneformål, herunder en stor plads nord og vest for de gamle værftshaller, havnerelerede aktiviteter, kulturelle formål, offentlig og priv kontor- og servicevirksomhed, detailhandel (kiosk og udvalgsvarer), restaurant, kulturhus, konferencefaciliteter, publikumsorienterede erhvervsformål og boliger. Såfremt der ønskes indplaceret andre detailhandelsfunktioner end den nuværende kommuneplanramme tillader, vil dette kræve, der udarbejdes et nyt kommuneplantillæg. Kommuneplanramme 1.H02 er vedlagt som bilag Forventninger til den ny bebyggelse Anvendelse Anvendelse/ funktioner Projektet kan rumme funktioner og anvendelse, der ligger inden for følgende anvendelseskegorier: Center- og havneformål, havnerelerede aktiviteter, kulturelle formål, offentlig- og priv kontor- og servicevirksomhed, detailhandel, restaurant- og caféformål, kulturhus, konferencefaciliteter, publikumsorienterede formål og boliger. Følgende specifikioner vedr. maksimalt bruttoetageareal fordelt på særlige funktioner skal respekteres: Enkeltstående dagligvarebutik på maks.: 800 m2 Specialbutikker på samlet maks. i alt: m2 Byggeriets omfang, placering og arkitektur Ny bebyggelse skal placeres inden for de på kortbilaget viste byggefelter. Kortbilag er vedlagt som bilag 2. For delareal ved værftet gør sig gældende, der ikke udlægges nye byggefelter. Areal ved værftets nuværende p-plads kan inddrages til markedspladsformål, i overensstemmelse med de i lokalplan 1.41 fastste bestemmelser. Byggeri må maksimalt opføres i 3 etager. Der må maksimalt opføres et bruttoetageareal på m2, eksklusiv evt. arealer til p- kælder. Side 9 af 23

10 Der er ikke fasts krav om bestemte merialer til ny bebyggelse i medfør af nærværende udbudsmeriale, men det forventes, projektet udtrykker arkitektonisk kvalitet i udformning og merialevalg. Der lægges vægt på, det arkitektoniske udtryk henter inspirion fra de lette træbygningers karaktertræk ved Gl. Havn, gerne i en nutidig fortolkning. Byggeriet skal samtidig formidle overgangen i skala og arkitektonisk udtryk fra nybyggeriet øst for Kanalstræde til Gl. Havn. Vej og Parkering Vejadgang til området kan ske fra Kanalstræde og fra Havnevej. Som vist på kortbilag til udbudsmerialet, skal der anlægges en vej gennem udbudsområdet. Udgifterne til anlæg af denne vej skal afholdes af køber. Kortbilag er vedlagt som bilag 2. Projektet skal anvise parkering i henhold til kommuneplanens normer: 1,5 p-pladser pr. bolig 1 p-plads pr. 25 m2 butiksareal (dagligvarer) 1 p-plads pr. 50 m2 butiksareal (udvalgsvarer) 1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal til publikumsorienteret service 1 p-plads pr. 100 m2 lager, værksted o. lign Spildevand Arealet er omftet af gældende spildevandsplan der foreskriver, regnvand og spildevand skal separkloakeres. Udgifter ved omlægning af eksisterende, og tilvejebringelse af nye ledninger afholdes af køber. Energi/Varme Arealet er i henhold til gældende varmeplan udlagt til kollektiv varmeforsyning. Holbæk by er i dag opvarmet ved nurgas. En ny varmeplanlægning er undervejs, og det forventes, denne vil anvise en anden opvarmningsform, henset til lovmæssig beslutning om udfasning af anvendelse af fossile brændstoffer. Bygningsreglement Ny bebyggelse skal opføres efter reglerne i det til enhver tid gældende bygningsreglement Nye vejforhold Der skal udlægges nyt vejareal, som en forlængelse af Isefjords Allé, jf. kortbilag 2. Forlængelsen giver visuel forbindelse syd om værftsbygningen til arealerne ved Gl. Havn. Vejareal udlægges i normalbredde på m og indrettes med en kørebane på 5,5-6 meter. Hvis der indplaceres kantstensparkering, skal dette ske som ensidig kantstensparkering på 2-2,5 meter afbrudt af heller til beplantning, belysning og andet byudstyr, samt fortove på 2½ meter, heraf ½ meter, som en fleksibel zone langs gadelinien til beplantning, byudstyr, evt. fæste for trapper og ramper samt tekniske anlæg. Arealet anlægges efter samme principper som allerede realiseret ved Isefjords Allé, og efter principperne angivet i designmanualen. Vejbelægning udføres i asfalt med tilslag af lys granit. Fortove skal anlægges i granit. Designmanual for Holbæk Havn kan ses her: r_holbaek_havn.htm Det nye vejudlæg giver adgang til delareal ved værftet. Dette delareal er omftet af gældende lokalplan 1.41, hvori det er fastlagt følgende omkring vejforhold: Adgangen til området sker via Side 10 af 23

11 Havnevej. Der etableres parkeringspladser i umiddelbar tilknytning til ankomstvejen, på areal der også i dag anvendes til formålet. Inden for området er alle udearealer belagte og der kan således køres helt op til bygningerne, efter principperne om trafiksiveflader og shared spaces, med maksimal kørehastighed på 15 km/t. Parkering bortset fra vareindlevering og lign. skal ske inden for opstribede, afmærkede p-felter. Det samlede udeareal inden for lokalplanområdet er offentligt tilgængeligt. Arealet befæstes ud fra et hovedgreb, der tager afsæt i designmanualen for Holbæk Havn, med tre belægningsmotiver, der går igen i hele planen; insitustøbt betonbelægning, granitfliser og chaussésten. Den overvejende del af arealet udformes med et motiv svarende til havneområdets primære fælles areal havnepromenaden - hvilket vil sige med en gennemgående flade i insitustøbte brede felter med chaussésten på siderne, og som tilpasning mod bygninger, kajkanter m.v. Adgangsvej fra Havnevej anlægges med køreflade i asfalt (som nuværende) kantet med granitsten på fortovsareal og chaussésten ved tilpasningsarealer. Anlæg af permanent belægningsløsning inden for området skal ses i sammenhæng med udvikling på de tilstødende naboarealer. Inden permanent anlæg af befæstelse kan belægning udføres som asfaltbelægning. Udgifterne her til afholdes af køber. Side 11 af 23

12 3. Projektudbudsvilkår 3.1. Vilkår for tilbudsafgivelsen Tilbudsfrist Tilbuddet skal være sælger i hænde senest: mandag d. 2. marts 2015 kl , jf. i øvrigt nedenfor vedr. tilbudsafgivelse. Tilbuddet skal: sendes/afleveres fysisk i lukket kuvert med 5 eksemplarer til Holbæk Kommune Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, t. Team Jura Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, tilbuddet er afleveret til Holbæk Kommune inden fristens udløb Spørgsmål om udbuddet Tilbudsgiver kan til brug for afgivelse af tilbud skriftligt stille spørgsmål om udbudsmerialet eller aftale besigtigelse af ejendommen via mail til Der vil blive afholdt informionsmøde om projektudbuddet den 8. januar 2015, kl Tilmelding er påkrævet og skal ske til Krav til tilbuddet: Købstilbuddet skal være skriftligt og angive et fast beløb og være i overensstemmelse med de udbudte vilkår. Der accepteres ikke flydende bud og købstilbuddet skal angives i hele tusinder. Såfremt et købstilbud indeholder forbehold, vilkår mm., som ikke er i overensstemmelse med udbudsvilkårene, så forbeholder Kommunen sig retten til forkaste tilbuddet. Kommunen er ikke forpligtet til sælge ejendommen og kommunen kan endvidere forkaste alle indkomne købstilbud. Er tilbudsgiver et firma/selskab, skal der vedlægges dokumention for tegningsretten i firmaet eller en udskrift fra Erhvervsstyrelsen, max én måned gammel. Ved tilbud på ejendommen skal følgende meriale leveres: - situionsplan i mål 1:1000, snit-, plan- og facadetegninger i mål 1:500 af ejendommen - Beskrivelse af hovedidéen i projektet, anvendelse meriale- og farvevalg - Tegninger, der dokumentere den visuelle indpasning i området set fra forskellige vinkler - Redegørelse for hvordan der i projektet er iagttaget foranstaltninger mod oversvømmelsesrisikoen, i henhold til klimilpasningsplanen - Pris for grunden inkl. moms. - Evt. dokumention for tegningsretten Kommunen er berettiget til kræve deponering i Holbæk Kommunes bank eller bankgaranti (anfordringsgaranti) fra anerkendt pengeinstitut eller forsikringsselskab for den tilbudte købesum med tillæg af 2 % til dækning af evt. forrentning af købesummen, udgifter til handlens berigtigelse og refusionssaldo i sælgers favør, som betingelse for tage tilbuddet i betragtning Vurdering af tilbud De indkomne tilbud vil blive bedømt af et internt sammens udvalg fra Holbæk Kommunes administrion. Udvalget bedømmer de indkomne tilbud i forhold til projektets samspil med visionsplanen for Holbæk Havn og herunder særligt nedenstående, ikke prioriterede kriterier: Side 12 af 23

13 - Konkurrenceforslagets arkitektoniske udtryk og skala - herunder bebyggelsen formår formidle overgangen fra den store skala i Ny Havn, og tilpasses den lidt mindre skala i Gl. Havn, med maksimalt etageantal på mellem 2,5 og 3 etager. Det arkitektoniske udtryk skal hente inspirion fra de lette træbygningers havnekaraktertræk ved Gl. Havn, gerne i en nutidig fortolkning - Konkurrenceforslagets funktioner og indhold i det tilbudte projekt - herunder projektet formår tilføre området funktioner, der bidrager med mere liv og aktivitet til nærområdet og havneområdet i sin helhed - Konkurrenceforslagets bymæssige kvaliteter - herunder projektudformningen bidrager til et levende bymiljø, med aktive facader i stueplan, der kan understøtte livet såvel ved værft og havnetorv, som ved kanalen. De overordnede sigtelinjer i medfør af visionsplan og kommuneplan skal respekteres. - Konkurrenceforslagets bidrag til det havnemæssige miljø - herunder projektudformningen sandsynliggør en særlig vægtning af indhold, der understøtter maritime funktioner og sammenhæng med det byliv der knytter sig hertil. - Konkurrenceforslagets evne til opfylde konkurrencemerialet. - Konkurrenceforslagets samlede økonomi med særligt fokus på, projektet kan realiseres og finansieres. - Konkurrenceforslagets tilbudte pris for ejendommen. Et evt. salg forudsættes ske til det tilbud, som i størst omfang opfylder ovenstående kriterier Vedståelsesfrist Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 16 uger gældende fra tilbudsfristens udløb, da der skal ske en politisk godkendelse af handlen Tilbudsåbning Købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted. Tilbudsgiver har derfor ikke mulighed for overvære tilbudsåbningen Forhandling Holbæk Kommune forbeholder sig ret til gennemføre møder med tilbudsgiver for klarlægge alle forhold vedrørende projektindhold og pris, med henblik på afdække, om der er tale om konditionsmæssige bud Forbehold Der gennemføres ikke en myndighedsbehandling i forbindelse med nærværende udbud. Accept af købstilbud fritager således ikke tilbudsgiver for indhente de sædvanlige tilladelser og myndighedsgodkendelser mv., der er nødvendige for det tilbudte projekts gennemførelse. Indstilling om salg vil blive behandlet politisk, og Holbæk Kommune forbeholder sig dermed retten til annullere udbuddet, såfremt der ikke kan opnås politisk godkendelse af de tilbudte projekter. Udbuddet sker ikke til en på forhånd fasts mindstepris. Holbæk Kommune forbeholder sig retten til kunne vælge frit mellem de indkomne tilbud, ligesom Holbæk Kommune frit kan forkaste samtlige tilbud Betingelser Da tilladelse til opførelse af bebyggelse på parcelen forudsætter området bl.a. lokalplanlægges er handlen fra parternes side betinget af, Byrådet i Holbæk Kommune godkender de planmæssige forudsætninger, der muliggør opførelse af det vindende projekt. Side 13 af 23

14 Et kommende byggeri på arealet skal opføres og anvendes i overensstemmelse med bestemmelserne i det kommende plangrundlag. Handlen er betinget af udstykningssagens gennemførelse. Køber fremsender uigenkaldelig bankgaranti til sælger på den kontante købesum. Betalingsgaranti skal udstedes senest 7 dage efter sælgers skriftlige meddelelse til køber om accept af købstilbuddet. Køber forpligter sig til opføre fremsendte projekt uden væsentlige ændringer på ejendommen filer Følgende filer stilles til rådighed for udarbejdelse af projektudbuddet: - DWG-fil vedlagt som bilag 32 - AI-fil vedlagt som bilag 33 Holbæk Kommune fraskriver sig ethvert ansvar ved brug af ovenstående filer. Tilbudsgiver kan derfor ikke gøre Holbæk Kommune erstningsansvarlig for fejl og mangler m.v. ved ovenstående filer, som medfører tab for tilbudsgiver. Brug af filerne sker på tilbudsgivers eget ansvar. Side 14 af 23

15 4. Tidsplan Holbæk Kommune forventer, processen vil følge nedenstående tidsplan: Udsendelse af udbudsmeriale [uge ] Tilbudsfrist [2. marts 2015, Klokken 12.00] Evaluering af tilbud [uge ] Evt. afklaringsmøder [uge ] Politisk behandling [uge ] Meddelelse af result af udbud [uge ] Godkendt plangrundlag [2. kvartal 2016] Anlægsstart [3. kvartal 2016] Side 15 af 23

16 5. Handelsvilkår Betinget købsaftale 1. Ejendommen 1.1. Overdragelsen omfter bebygget delareal af mr.nr. 168b Holbæk Bygrunde, samt ubebygget delareal af mr.nr. 168f Holbæk Bygrunde anslået samlet til ca m 2, jf. bilag 1 (herefter benævnt Ejendommen ). Det endelige areal fastlægges ved landmåler i forbindelse med, arealerne udstykkes og Købesummen vil efter sammrikulering blive reguleret forholdsmæssigt over refusionsopgørelsen ved en afvigelse af arealet på m 2, dog alene såfremt differencen overstiger 10 m 2. Omkostningerne til landmåler afholdes af sælger Ejendommen overtages uden lejemål eller brugsrettigheder af nogen art Ejendommen er beliggende i et havneområde, hvor der udøves støjende virksomhed, der er sædvanlig for områdets funktion til havneformål og som vinterdepot og klargøringsplads for både m.v. Bl.a. beddingerne kan medføre støj, støv og lugtgener mv. Endvidere vil der ske kørsel med tunge køretøjer på op til 40 tons via Kanalstræde og Blegstræde til beddingerne/værftet via det nordøstlige hjørne af den nuværende mr.nr. 168f Holbæk Bygrunde Ejendommen er beliggende på et havneareal, ca. i kote 2 (målt ud fra DNN), der er uds i henhold til Holbæk Kommunes klimilpasningsplans udpegede arealer med oversvømmelsesrisiko Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 og 2. For den del af ejendommen, der er udstykket af mr.nr. 168b har en forureningsundersøgelse vist, arealet består af opfyld af kendt og ukendt jord og affald. Prøver fra arealet har vist, der findes forskellige stoffer der overskrider hhv. kriterierne for jordkvalitet og luftkvalitet. 2. Ejendommens anvendelse 2.1. Ejendommens seneste lovlige anvendelse er hhv. erhvervsmæssig produktion vedr. industri, håndværk m.v., samt kontor, handel, lager, herunder offentlig administrion. Disse anvendelser er ophørt, og ejendommen har ændret karakter. 3. Bestanddele og medfølgende tilbehør 3.1. Overdragelsen omfter ejendommens bygning med grund-, mur- og nagelfast tilbehør, herunder alle slags ledninger og installioner, defekt fyr, hegn, træer og beplantning Løsøre der forefindes på ejendommen på overtagelsesdagen, tilhører køber. Side 16 af 23

17 4. Ejendommens stand og sælgeroplysninger 4.1. Ejendommen sælges i den stand, som den er og forefindes, og som beset af køber Sælger oplyser, de på ejendommen værende bygninger med installioner sælger bekendt er lovligt opført, indrettet og benyttet, og der sælger bekendt ikke findes skjulte fejl og mangler, der ikke er gjort opmærksom på, den gule murstensbygning er bevaringsværdi, bygningen trænger til totalrenovering, bygningens varmeforsyning er defekt og derfor ikke funktionsdygtigt, bygningens tag er defekt, bygningen har revner i murværk og betondæk, det er uklart om der er stiske problemer med bygningen, bygningens døre og vinduer er defekte, trappen til bygningens 1. sal er i meget ringe stand, bygningens tag formodes indeholde asbest, bygningen er tilsluttet en defekt regnvandskloak under bygningens stuegulv, hvilket har medført gulvet i bygningen har løftet sig, nederste del af bygningen har været oversvømmet, det ikke kan udelukkes, der er råd og svamp i bygningen som følge af utæt tag, defekt kloak og tidligere oversvømmelse, bygningen ikke er tilsluttet spildevandsanlæg, vandforsyningen til bygningen er lukket, elinstallionerne i bygningen fungerer, men bør gennemgås af en elinstallør, der sælger bekendt ikke verserer sager eller består uopfyldte krav fra det offentlige eller prive vedrørende ejendommen, som ikke er gjort opmærksom på, ejendommen er forurenet og kortlagt på vidensniveau 1 og 2, Region Sjælland vil revurdere kortlægningen af ejendommen, det meste af ejendommens jord består af opfyld, ejendommen er beliggende i et havneområde med tilhørende virksomhed, hvorfra der kan forekomme gener i form af støj, støv og lugt, ejendommen er udpeget som værende et areal med oversvømmelsesrisiko, Side 17 af 23

18 ejendommen er beliggende i byzone, der på ejendommen skal anlægges/omlægges separe kloakanlæg for så vidt angår spildevand og regnvand, da disse formodes være i ringe tilstand eller ikke eksisterende Køber er opfordret til gennemgå ejendommen, samt tilhørende bygning med egen bygningssagkyndig. Køber er bekendt med ejendommen er forurenet på vidensniveau 1 og 2 og bygningens dårlige tilstand. Køber overtager ejendommen med tilhørende bygning, som den er og forefindes og med den ovenfor anførte tilstand, hvorfor enhver udgift til evt. oprensning, reparioner eller andre udgifter er sælger uvedkommende, idet parterne er enige om, køber ved fastsættelse af købesummen har taget fornødent hensyn til dette. Køber er indforstået med ejendommen sælges uden ansvar af nogen art fra sælgers side bortset fra vanhjemmelsansvar. Køber kan således ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af faktiske mangler ved det solgte, det være sig i form af ophævelse af handlen, krav om erstning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen. Køber er opfordret til foretage egne forurenings- og geotekniske undersøgelser. 5. Forurening 5.1. Køber er bekendt med ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 og 2. Ved ændret anvendelse af ejendommen, nybyggeri og andre anlægsaktiviteter skal der søges tilladelse efter jordforureningslovens 8. Region Sjælland har tilkendegivet der vil ske revurdering af kortlægningen efter den af Holbæk Kommune bestilte forureningsundersøgelse. Evt. krav om yderligere undersøgelser i forbindelse med 8 tilladelsen, samt senere oprensning og bortskaffelse af jord og affald bekostes af køber og er sælger uvedkommende. 6. Byggemodning og forsyningsforhold 6.1. Køber afholder selv alle byggemodningsomkostninger på ejendommen, herunder tilslutningsbidrag til kloak, el, vand mv. Endvidere afholder køber selv alle omkostninger til anlæg/omlægning af forsyningsledninger i det omfang, det påhviler ejer af ejendommen og ikke ledningsejer. Vejmyndigheden skal give tilladelse til fremtidig overkørsel til ejendommen. Ejendommen sælges uden ansvar for opfyldelse af myndighedskrav i relion til kommende bebyggelse og anvendelse. Køber indhenter selv alle nødvendige tilladelser til den påtænkte anvendelse, bebyggelse og disponering af ejendommen. 7. Energimærkning 7.1. Ejendommen er undtaget af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, jf. bkg. om energimærkning af bygninger 5, stk. 1, nr. 4. Side 18 af 23

19 8. Eksisterende ledningsforhold 8.1. De ved udbudsmerialet vedlagte oplysninger om ledninger på ejendommen er vejledende og ikke længere gyldige. Køber skal selv indhente nye oplysninger om ledninger på ejendommen. Det påhviler køber selv indhente oplysninger om omfang og placering af ledninger og kabler, som er nedgravet på ejendommen. Ledninger og kablers antal og placeringer er alene de respektive ledningsejeres ansvar og skal altid påvises i marken af ledningsejerne inden gravearbejde påbegyndes. Hvis ejendommens bebyggelse indebærer, der skal ske flytning af ledninger og kabler, afholder køber selv de hermed forbundne omkostninger, hvis de ikke påhviler ledningsejer. 9. Servitutter 9.1. Køber er bekendt med og respekterer de på mr.nr. 168b og 168f Holbæk Bygrunde tinglyste servitutter og andre byrder pr. 8. okt. 2014, idet omfang de overføres til ejendommen, samt eventuelle servitutter, som måtte forlanges tinglyst i forbindelse med udstykning og sammrikulering. I øvrigt henvises til mriklernes blad i tingbogen Sælger erklærer, der ikke denne bekendt påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller forpligtelser. 10. Overtagelse Overtagelsen er aftalt til den 1. i måneden efter Byrådets tiltrædelse af salget, dog tidligst 1. juli 2015, fra hvilken do ejendommen stilles til købers disposition Ejendommen henligger fra overtagelsesdagen for købers regning og risiko i enhver henseende. 11. Forsikring Sælger oplyser, bygningen er bygnings- og brandforsikret sammen med de øvrige bygninger på værftsgrunden på Holbæk Kommunes fællespolice nr hos Gjensidige Forsikring. Køber tegner forsikring for ejendommen med tilhørende bygning fra overtagelsesdagen, og Sælger opsiger selv forsikringen for det frasolgte delareal. 12. Købesum Købesummen er aftalt til kr. inkl. moms, skriver xxxxxxx. Købesummen vil blive forholdsmæssigt reguleret ved landinspektørs opmåling og udstykning/sammrikulering Køber erklærer, den ovennævnte købesum afspejler køber har den økonomiske risiko for oprensning og bortskaffelse af forurening og opfyld fra ejendommen, idet alle udgifter til oprensning og bortskafning af forurening og opfyld er sælger uvedkommende Udenfor købesummen overtager køber ingen gæld. Side 19 af 23

20 13. Betalingsbetingelser og garantistillelse Købesummen betales kontant til sælger på overtagelsesdagen. Sælger forbeholder sig ret til hæve handlen, såfremt købesummen ikke betales til forfaldstid eller der rettidigt ikke fremsendes bankgaranti, jf. pkt Køber forpligter sig til stille sikkerhed for sine forpligtelser overfor sælger ved udstede en uigenkaldelig betalingsgaranti udstedt af et anerkendt dansk pengeinstitut på, den kontante købesum er til sælgers disposition senest per overtagelsesdagen. Betalingsgaranti skal udstedes senest 7 dage efter sælgers skriftlige meddelelse til køber om accept af købstilbuddet. Betalingsgarantien skal udstedes til Holbæk Kommune, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk. Købesummen indsættes i sælgers pengeinstitut. Købesummen frigives til sælger på overtagelsesdagen, idet sælger indestår for, køber modtager endeligt og anmærkningsfrit skøde på gældfri ejendom. 14. Refusion Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse vedr. ejendommens indtægter og udgifter, hvis saldo betales kontant senest en måned efter refusionsopgørelsens fremsendelse Køber drager omsorg for rettidig betaling af alle ejendomsskter mv., der forfalder efter overtagelsesdagen. 15. El, vand og varme Køber indtræder i sælgers rettigheder og forpligtelser over for ejendommens forsyningsselskaber Sælger drager omsorg for, der foretages aflæsning af forbrugsmålere og giver de respektive forsyningsselskaber meddelelse om aflæsningstallene. 16. Momsreguleringsforpligtelse Ejendommen har ikke været anvendt til momspligtige formål. 17. Købererklæring Køber erklærer under henvisning til Lov om sommerhuse og campering mv., 8, delarealet skal anvendes i et øjemed, der ikke er omftet af lovens Betingelser Købsaftalen er fra begge parter betinget af, ejendommen kan udstykkes fra hhv. mr.nr. 168b og 168f Holbæk Bygrunde og herefter sammrikuleres. Side 20 af 23

21 Sælgers landinspektør forestår udstykningen af ejendommen og sælger afholder udgifterne herved. Parterne er pligtig underskrive ethvert dokument, som landinspektøren anser for påkrævet i forbindelse med behandlingen af udstykningssagen for dennes gennemførelse. Såfremt handlen ikke gennemføres er køber forpligtet til for egen regning reetablere ejendommen, således ejendommen fremstår i samme stand, som da den blev overtaget af køber Købsaftalen er fra begge parter betinget af, det påkrævede plangrundlag kan gennemføres og godkendes Købsaftalen er fra Sælgers side betinget af, køber opfører det fremsendte projekt uden væsentlige ændringer, som fremsendt til sælger senest den 2. marts Købsaftalen er fra sælgers side betinget af, køber nedriver de ikke bevaringsværdige tilbygninger til den gule murstens bygning Købsaftalen er fra købers side betinget af, køber opnår de nødvendige tilladelser til opførelse af det af køber fremsendte projekt Købsaftalen er fra Sælgers side betinget af, Holbæk Kommunes Byråd godkender købers fremsendte projekt samt købspris Købsaftalen er fra Sælgers side betinget af, der tinglyses en servitut på ejendommen i overensstemmelse med afsnit Såfremt betingelserne ikke opfyldes, bortfalder denne købsaftale uden nogen af parterne kan rette krav mod hinanden. Køber er endvidere forpligtet til tilbagelevere delarealerne i samme stand, som da de blev overtaget af køber uden omkostninger for sælger. 19. Servitutbestemmelser Nedennævnte bestemmelser om byggepligt og videresalg begæres tinglyst med prioritet forud for al pantegæld og servitutstiftende på ejendommen: Køber forpligter sig til inden 1 år efter godkendt plangrundlag, indsende fyldestgørende ansøgning om byggetilladelse til Holbæk Kommune og til inden for 2 år efter godkendt plangrundlag, påbegynde byggeriet i form af projekt fremsendt til sælger senest den 2. marts Byggeriet skal fremmes og færdiggøres uden ugrundet ophold Ejendommen må ikke videresælges og/eller udlejes i ubebygget tilstand, dvs. før ibrugtagningstilladelse til projektet er udstedt. Side 21 af 23

22 19.4. Såfremt køber er et selskab, et interessentskab eller lign. omfter videresalg efter pkt tillige den situion, der sker ændring i ejerforholdet til en bestemmende majoritet i det købende selskab, interessentskab el. lign. Sælger har ret til på ethvert tidspunkt forlange dokumention for det til enhver tid værende ejerforhold i selskabet, interessentskabet el. lign I tilfælde af køber ikke overholder de i pkt nævnte frister eller såfremt ejendommen videresælges/udlejes i strid med pkt. 19.3, herunder der sker en sådan ændring i ejerforholdet i det købende selskab, interessentskab el. lign., som beskrevet i pkt.19.4, forbeholder sælger sig ret til tilbagekøbe ejendommen til et beløb svarende til ejendommens markedsværdi på tilbagekøbstidspunktet, dog højest et beløb svarende til den fastste købesum ved Holbæk Kommunes salg af ejendommen til køber og maksimalt til den fastste købesum ekskl. moms, hvis køber ikke skal betale moms i forbindelse med tilbagesalget. Alt uden renter eller tillæg af nogen art, men med fradrag af sælgers udgifter ved begge handler. Tilbagekøbsretten består indtil der er udstedt ibrugtagningstilladelse til projektet Holbæk Kommune er påtaleberettiget i henhold til denne servitut. 20. Omkostninger Køber eller købers advok varetager handlens berigtigelse. Køber betaler tinglysningsafgifter mv. vedrørende tinglysning af skøde og servitut(ter). Udgifter til landinspektør i forbindelse med udstykning og sammrikulering afholdes af sælger. Udgifter til egne rådgivere afholdes af parterne hver især. 21. Bilag Bilag 1: Kortbilag (Bilag 2 til udbudsmerialet) Side 22 af 23

23 6. Bilagsoversigt 6.1. Bilag Bilag 1 - Visionsplan (Helhedsplan for Holbæk By) Bilag 2 - Kortbilag over byggefelter og afgrænsning af det udbudte areal Bilag 3 - Klimilpasningsplan Bilag 4 - Offentlig ejendomsvurdering for mr.nr. 168b Bilag 5 - Offentlig ejendomsvurdering for mr.nr. 168f Bilag 6 - Uofficiel tingbogstest for mr.nr. 168b Bilag 7 - Servitut nr Bilag 8 - Servitut nr Bilag 9 - Servitut nr Bilag 10 - Servitut nr Bilag 11 - Uofficiel tingbogstest for mr.nr. 168f Bilag 12 - Servitut nr Bilag 13 - Afgørelse fra Region Sjælland vedr. mr.nr. 168b Bilag 14 - Orienterende forureningsundersøgelse (Niras) Bilag 15 - Afgørelse fra Region Sjælland vedr. mr.nr. 168f Bilag 16 - Miljøteknisk not nr. 1 (Franck Geoteknik) Bilag 17 - Miljøteknisk not nr. 2 - opfølgende undersøgelse (Franck Geoteknik) Bilag 18 - Situionsplan opfølgende undersøgelse (Franck Geoteknik) Bilag 19 - Ledningsoplysninger fra Dong Gas Distribution A/S Bilag 20 - Ledningsoplysninger fra Holbæk Forsyning Holding A/S Bilag 21 - Ledningsoplysninger fra Holbæk Kommune Bilag 22 - Ledningsoplysninger fra SEAS-NVE Holding A/S Bilag 23 - Ledningsoplysninger fra TDC A/S og Yousee A/S Bilag 24 - Ledningsoplysninger fra Telia Danmark Bilag 25 - Ejendomssktebillet for mr.nr. 168b Bilag 26 - Ejendomssktebillet for mr.nr. 168f Bilag 27 - Ejendomsdarapport for mr.nr. 168b Bilag 28 - Ejendomsdarapport for mr.nr. 168f Bilag 29 - Lokalplan Bilag 30 - Lokalplan Bilag 31 - Kommuneplanramme 1.H Bilag 32 - DWG-fil Bilag 33 - AI-fil Side 23 af 23

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

UDBUDSVILKÅR OFFENTLIGT UDBUD

UDBUDSVILKÅR OFFENTLIGT UDBUD 26.06.2014 UDBUDSVILKÅR OFFENTLIGT UDBUD Offentligt udbud af administrationsbygninger og bibliotek i Støvring. 1. Arealet Under forbehold af Rebild Byråds godkendelse sælges matr. nr. 7-dk, matr. nr. 7-kx,

Læs mere

Udbud. Søparken i Silkeborg

Udbud. Søparken i Silkeborg Udbud Søparken i Silkeborg Grundareal ca. 5.000 m 2 Sælges til blandet bolig- og erhverv Tilbudsfrist fredag den 19. januar 2015 kl. 12.00 Mindstepris 9 mio. kr. ekskl. moms Konkurrence på pris og projekt

Læs mere

Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby. De særlige salgsvilkår

Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby. De særlige salgsvilkår Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby De særlige salgsvilkår Tønder Kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder udbyder en tidligere brandstation i Visby, matr. 67 Mollerup ejerlav, Visby i

Læs mere

Asminderød Skole til boligformål Benediktevej 29 3480 Fredensborg

Asminderød Skole til boligformål Benediktevej 29 3480 Fredensborg 13. april 2011 Udbudsvilkår for salg af ejendommen Asminderød Skole til boligformål Benediktevej 29 3480 Fredensborg Matr.nr. 5 cd Asminderød By, Asminderød plus vejlitra 7000 t Sadolin & Albæk A/S Nikolaj

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 5457c Udenbys Klædebo Kvarter, København, Rovsingsgade 63, 2200 København N, til salg

KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 5457c Udenbys Klædebo Kvarter, København, Rovsingsgade 63, 2200 København N, til salg KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Januar 2015, opdateret juni 2015 Sag: 2013-41598 KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 5457c Udenbys Klædebo Kvarter, København,

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder tre arealer på hhv. Jarmers Plads, Dantes Plads og Højbro Plads til etablering af underjordiske parkeringsanlæg.

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder tre arealer på hhv. Jarmers Plads, Dantes Plads og Højbro Plads til etablering af underjordiske parkeringsanlæg. April 2015 2012-91037 KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder tre arealer på hhv. Jarmers Plads, Dantes Plads og Højbro Plads til etablering af underjordiske parkeringsanlæg til salg Henvendelse om salget og spørgsmål

Læs mere

Vilkår for salg af Kongens Port 2B 7000 Fredericia

Vilkår for salg af Kongens Port 2B 7000 Fredericia GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Vilkår for salg af Kongens Port 2B 7000 Fredericia Kongens Port 2B - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 14/847 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD 1.0 GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart 1. december 2011 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød,

Læs mere

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Frederikssund Kommune udbyder del af matr. nr. 20 d Oppe Sundby By, Oppe Sundby beliggende ved Strandvangen, 3600 Frederikssund i

Læs mere

Ølstykke Rådhus. Udbud. Ølstykke Rådhus

Ølstykke Rådhus. Udbud. Ølstykke Rådhus N Udbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tidsplan 4 Eksisterende forhold 4 Oversigtskort 5 Plangrundlag - anvendelse og udformning 6 Vilkår for handlen 12 Tilbudsafgivelse 17 Bilag er samlet i et seperat

Læs mere

Salgsvilkår. for. salg af grund ved Vejleå Kirke til opførelse af 40-45 almene seniorboliger

Salgsvilkår. for. salg af grund ved Vejleå Kirke til opførelse af 40-45 almene seniorboliger Salgsvilkår for salg af grund ved Vejleå Kirke til opførelse af 40-45 almene seniorboliger Ishøj Kommune udbyder herved en yderst centralt beliggende ejendom, del nr. 2 af ejendommen matr. nr. 6dm, Tranegilde

Læs mere

Tinghusvej 5 A og 5 B 3480 Fredensborg. Udbudsvilkår for salg af ejendommene. 13. april 2011. Matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød

Tinghusvej 5 A og 5 B 3480 Fredensborg. Udbudsvilkår for salg af ejendommene. 13. april 2011. Matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød 13. april 2011 Udbudsvilkår for salg af ejendommene Tinghusvej 5 A og 5 B 3480 Fredensborg Matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød Sadolin & Albæk A/S Nikolaj Plads 26, DK-1067 København K Tel:

Læs mere

Underskrevne: Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "sælger") sælger betinget til:

Underskrevne: Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter sælger) sælger betinget til: BETINGET KØBSAFTALE Underskrevne: Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "sælger") sælger betinget til: Boligforeningen 3B Afdeling 3074 (Familieboliger) og Afdeling 3075 (Plejeboliger)

Læs mere

Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Åmosevej 12, 3400 Hillerød

Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Åmosevej 12, 3400 Hillerød Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Åmosevej 12, 3400 Hillerød 31. januar 2014 1 SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal Bygningsareal 1. Indledning Hillerød Kommune udbyder

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014 Vig Stationsvej 7, 4560 Vig For Odsherred Kommune udbydes den gamle børnehave i offentlig udbud. Ejendommen, som er indrettet og anvendes til børnehave,

Læs mere

UDBUDSVILKÅR for salg af et samlet areal på ca. 8.545 m² i Lyngby - Tracéet langs Helsingørmotorvejen.

UDBUDSVILKÅR for salg af et samlet areal på ca. 8.545 m² i Lyngby - Tracéet langs Helsingørmotorvejen. UDBUDSVILKÅR for salg af et samlet areal på ca. 8.545 m² i Lyngby - Tracéet langs Helsingørmotorvejen. Lyngby-Taarbæk Kommune har vedtaget, at ovennævnte areal skal udbydes offentligt til salg med henblik

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Undertegnede Navn: CPR nr. /CVR nr.: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe den Kolding Kommune tilhørende ejendom betegnet

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 4635 Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø.

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 4635 Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø. Januar 2015 Sagsnr.: 2014-0194666 KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 4635 Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø til salg Ejendommen fremvises efter

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

Vilkår. for. beliggende Banestrøget, 2630 Taastrup. Arealet betegnes BK 16.

Vilkår. for. beliggende Banestrøget, 2630 Taastrup. Arealet betegnes BK 16. Høje-Taastrup kommune Dato: 25. januar 2005 Byrådscentret Sag nr.: 687679 Vilkår for Høje-Taastrup Kommunes udbud af matr. nr. 67 g Høje Taastrup by, Høje Taastrup beliggende Banestrøget, 2630 Taastrup.

Læs mere

Udbud af areal til dagligvarebutik

Udbud af areal til dagligvarebutik Udbud af areal til dagligvarebutik Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen den 21. august 2013. H e r n i n g K o m m u n e. To r ve t.

Læs mere

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t Udbudsmateriale Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby Oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Beskrivelse... side 2 Salgsvilkår... side 3 Overtagelsesdag, risiko

Læs mere

Kultur, Plan og Erhverv 2012. Byggegrund i Svendborg Øst. tæt lav boligbebyggelse. Tilbud

Kultur, Plan og Erhverv 2012. Byggegrund i Svendborg Øst. tæt lav boligbebyggelse. Tilbud Kultur, Plan og Erhverv 2012 Byggegrund i Svendborg Øst tæt lav boligbebyggelse Tilbud Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst 2 Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst Svendborg Kommune

Læs mere

Købsaftale erhvervsejendom

Købsaftale erhvervsejendom Købsaftale erhvervsejendom Vedrørende erhvervsejendommen beliggende Lundgårdvej 2A, 6600 Vejen. Dok. 14/08937-2 1/9 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (herefter

Læs mere

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet "Parterne")

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet Parterne) Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014 BETINGET KØBSAFTALE Mellem og Bygningsstyrelsen CVR nr. 58182516 Carl Jacobsens Vej 39 2500 Valby (herefter "Sælger") Navn: CVR-nummer:

Læs mere

Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen,

Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen, Købstilbud til Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde Cvr nr. 29189978 Mail: direktionssekretariat@syddjurs.dk Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen,

Læs mere