Udbud. Af en del matr.nr. 168B, Holbæk Bygrunde og en del af matr.nr. 168f, Holbæk Bygrunde INDKØB & UDBUD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud. Af en del matr.nr. 168B, Holbæk Bygrunde og en del af matr.nr. 168f, Holbæk Bygrunde INDKØB & UDBUD"

Transkript

1 Udbud Af en del mr.nr. 168B, Holbæk Bygrunde og en del af mr.nr. 168f, Holbæk Bygrunde INDKØB & UDBUD

2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund Ejendomsbeskrivelse mv Ejendommen Mr.nr Beliggenhed Ejendommen Bebyggelse Offentlig ejendomsværdi Servitutter mv Lejeforhold Miljø- og geotekniske forhold Ledninger Forsikring Skter og afgifter Moms Ejendomsdarapport Byggemodning og tilslutningsbidrag mv Fuldmagt til egne undersøgelser Planforhold Lokalplan Kommuneplanramme Forventninger til den ny bebyggelse Anvendelse Nye vejforhold Projektudbudsvilkår Vilkår for tilbudsafgivelsen Tilbudsfrist Spørgsmål om udbuddet Krav til tilbuddet: Vurdering af tilbud Vedståelsesfrist Tilbudsåbning Forhandling Forbehold Side 2 af 23

3 Betingelser filer Tidsplan Handelsvilkår Bilagsoversigt Bilag Bilag 1 - Visionsplan (Helhedsplan for Holbæk By) Bilag 2 - Kortbilag over byggefelter og afgrænsning af det udbudte areal Bilag 3 - Klimilpasningsplan Bilag 4 - Offentlig ejendomsvurdering for mr.nr. 168b Bilag 5 - Offentlig ejendomsvurdering for mr.nr. 168f Bilag 6 - Uofficiel tingbogstest for mr.nr. 168b Bilag 7 - Servitut nr Bilag 8 - Servitut nr Bilag 9 - Servitut nr Bilag 10 - Servitut nr Bilag 11 - Uofficiel tingbogstest for mr.nr. 168f Bilag 12 - Servitut nr Bilag 13 - Afgørelse fra Region Sjælland vedr. mr.nr. 168b Bilag 14 - Orienterende forureningsundersøgelse (Niras) Bilag 15 - Afgørelse fra Region Sjælland vedr. mr.nr. 168f Bilag 16 - Miljøteknisk not nr. 1 (Franck Geoteknik) Bilag 17 - Miljøteknisk not nr. 2 - opfølgende undersøgelse (Franck Geoteknik) Bilag 18 - Situionsplan opfølgende undersøgelse (Franck Geoteknik) Bilag 19 - Ledningsoplysninger fra Dong Gas Distribution A/S Bilag 20 - Ledningsoplysninger fra Holbæk Forsyning Holding A/S Bilag 21 - Ledningsoplysninger fra Holbæk Kommune Bilag 22 - Ledningsoplysninger fra SEAS-NVE Holding A/S Bilag 23 - Ledningsoplysninger fra TDC A/S og Yousee A/S Bilag 24 - Ledningsoplysninger fra Telia Danmark Bilag 25 - Ejendomssktebillet for mr.nr. 168b Bilag 26 - Ejendomssktebillet for mr.nr. 168f Bilag 27 - Ejendomsdarapport for mr.nr. 168b Bilag 28 - Ejendomsdarapport for mr.nr. 168f Bilag 29 - Lokalplan Bilag 30 - Lokalplan Side 3 af 23

4 Bilag 31 - Kommuneplanramme 1.H Bilag 32 - DWG-fil Bilag 33 - AI-fil Side 4 af 23

5 1. Baggrund Holbæk Byråd besluttede d. 10. september 2014, en del af mr. nr. 168b Holbæk Bygrunde, samt en del af mr.nr. 168f Holbæk Bygrunde udbydes til salg gennem et projektudbud. Holbæk Byråd blev i juni måned 2014 præsenteret for alle gældende planer for havneområdet i Holbæk By. Herunder blev der drøftet, hvilket yderligere konkrete initiiver der burde igangsættes i relion til havneudviklingen. Holbæk Kommune har udarbejdet en visionsplan for området, som er vedlagt som bilag 1. Ejendommen udbydes i henhold til lov nr. 971 af 25. juli 2013 om kommunernes styrelse 68, stk. 1 og bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. 2. Ejendomsbeskrivelse mv Ejendommen Mr.nr Ejendommen der udbydes til salg er en del af mr.nr. 168b Holbæk Bygrunde og en del af 168f Holbæk Bygrunde. De to delarealer vil blive udstykket og sammrikuleret til en selvstændig mrikel, jf. bilag 2. Sælger afholder udgifterne hertil Beliggenhed Havnevej 7, 4300 Holbæk og Blegstræde 23, 4300 Holbæk Ejendommen Ejendommen har et grundareal skønnet til ca m 2. Det endelig grundareal fastsættes ved landinspektørs endelig udstykning og sammrikulering. Købesummen vil efter sammrikulering blive reguleret forholdsmæssigt over refusionsopgørelsen ved en afvigelse af arealet på m 2, dog alene såfremt differencen overstiger 10 m 2. Salget er i øvrigt betinget af udstykningssagens og sammrikuleringens gennemførelse. Ejendommen er beliggende på et havneareal, ca. i kote 2 angivet ud fra DNN, der er uds i henhold til klimilpasningsplanens udpegede arealer med oversvømmelsesrisiko, jf. bilag 3. Ejendommen er endvidere beliggende i et havneområde, hvor der udøves støjende virksomhed, der er sædvanlig for områdets funktion til havneformål og som vinterdepot og klargøringsplads for både m.v. Bl.a. beddingerne kan medføre støj, støv og lugtgener mv. Endvidere vil der som følge af havnevirksomhed ske kørsel med tungere køretøjer på op til 40 tons via Kanalstræde og Blegstræde til beddingerne/værftet via det nordøstlige hjørne af den nuværende mr.nr. 168f Holbæk Bygrunde Bebyggelse På den udbudte del af mr.nr. 168b har der været byggemarked med tilhørende parkeringsplads. Bygningerne er nedrevet, hvorfor denne del af ejendommen er ubebygget og belægningen består hovedsageligt af asfalt og grus. Den udbudte del af mr.nr. 168f er bebygget. Bygningen trænger til total renovering, idet der er revner i murværk, døre og vinduer er defekte og taget er utæt. Taget Side 5 af 23

6 indeholder formentlig asbest. Trappen til 1. sal er i meget ringe stand. Der er betondæk over stue og 1. sal, men det er uklart om der er stiske problemer ved bygningen. Bygningen er kun tilsluttet regnvandskloak. Regnvandskloakken er defekt og har medført gulvet har løftet sig. Den nederste del af bygningen har været oversvømmet. Vandforsyningen til bygningen er lukket og fyret i bygningen er defekt. Elinstallionerne i bygningen fungere, men bør gennemgås af en elinstallør. Det fremgår af lokalplan 1.41 Skibsværftet Holbæk Gl. Havn, hovedbygningen, benævnt den gule murstensbygning er bevaringsværdi og kun må ombygges eller på anden måde ændres ud fra lokalplanens retningslinjer. Facaden på den gule murstensbygning, skal fremstå i blank gul mur. Tilbygninger til den gule murstensbygning skal nedrives af køber og der vil blive stillet krav i købsaftalen herom Offentlig ejendomsværdi Den samlede ejendom mr.nr. 168b Holbæk Bygrunde er ved seneste ejendomsvurdering pr. 1/ ans til kr , hvoraf grundværdien er kr , jf. bilag 4. Den samlede ejendom mr.nr. 168f Holbæk Bygrunde er ved seneste ejendomsvurdering pr. 1/ ans til kr , hvoraf grundværdien er kr b, jf. bilag Servitutter mv. Af tingbogstest af 8. okt for mr.nr. 168b Holbæk Bygrunde, jf. bilag 6, fremgår følgende servitutter vedlagt som bilag 7-10: 1. Dok. af lyst den om Havnevæsenet har ejendomsret på en del af de fra Isefjorden indvundne grundstykker. [Vil blive aflyst i forbindelse med udstykningen] 2. Dok. lyst den om grænsen mellem mr.nr. 168 og 170. [Vil blive aflyst i forbindelse med udstykningen] 3. Lejekontrakt lyst den med Holbæk Trælasthandel vedr. plads nr. 33. [Vil blive aflyst i forbindelse med udstykningen] 4. Dok lyst den om forsynings-/afløbsledninger mv. [Vedrører anden del af mr.nr. 168b Holbæk Bygrunde] Af tingbogstest af 8. okt for mr.nr. 168f Holbæk Bygrunde jf. bilag 11, fremgår følgende servitut vedlagt som bilag 12: 1. Dok. af lyst den om Havnevæsenet har ejendomsret på en del af de fra Isefjorden indvundne grundstykker. [Vil blive aflyst i forbindelse med udstykningen] Tilbudsgiver skal respektere der i forbindelse med udstykning og sammrikulering af ejendommen tages stilling til, i hvilket omfang ovennævnte servitutter forts skal påhvile ejendommen. Ovenfor i kantet parentes er anført sælgers egen uforbindende vurdering af servitutternes relevans Lejeforhold Ejendommen overtages uden lejere eller brugere. Side 6 af 23

7 Miljø- og geotekniske forhold Mr.nr. 168b Holbæk Bygrunde: Region Sjælland har kortlagt mriklen som forurenet på vidensniveau 2, jf. bilag 13. Region Sjælland har tilkendegivet kortlægningen vil blive revurderet i forhold til offentlig indss overfor overfladevand, når nedennævnte undersøgelse er færdig. En orienterende forurenings- og geoteknisk undersøgelse foretaget af Niras i 2012 viste bl.a. området var blevet opfyldt med både kendt og ukendt jord og affald. Størstedelen af mriklen tolkes ud fra prøverne til være fyldmeriale og undersøgelsen vurderer alt fyldmerialet bør fjernes ved opførelse af byggeri. Endvidere viste alle prøver terrænnært grundvand. Prøverne viste forekomst af flere forskellige stoffer, hvor flere af stofferne var i koncentrioner, der overskred Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. Forureningen vurderedes kunne udgøre en sundhedsmæssig risiko ved direkte kontakt med jorden. Poreluftsprøverne viste, flere stoffer var i niveauer over luftkvalitetskriteriet og i så store koncentrioner, de kunne udgøre en risiko for indeklimaet ved bebyggelse med følsom anvendelse. Hele undersøgelsen er vedlagt som bilag 14. Ved nedrivning af tidligere bygninger, blev der ikke søgt en tilladelse efter 8 i jordforureningsloven, hvorfor Holbæk Kommune har bestilt en ny undersøgelse, der bl.a. skal klarlægge om de arealer, der er ubefæstet skal befæstes for undgå udledning af forurenende stoffer til Holbæk Fjord. Undersøgelsen omfter udarbejdelse af historik, samt forureningsundersøgelse. Den samlede rapport forventes være færdig januar Det må derfor accepteres af tilbudsgiver, der kan ske befæstning af de ubefæstede arealer, som følge af de nye undersøgelser. Køber skal være opmærksom på, der skal søges om 8 tilladelse efter jordforureningsloven, såfremt køber ønsker etablere boliger, institution eller anden form for følsom anvendelse af arealet på mrikel 168b, Holbæk Bygrunde. Køber skal være opmærksom på, Region Sjælland på baggrund af den forestående forureningsundersøgelse på arealet, vil foretage en revurdering af kortlægningen af arealet. Region Sjælland vil i den forbindelse tage stilling til, hvorvidt forureningen vurderes have en skadelig virkning på overfladevand, dvs. Holbæk Fjord. Såfremt Region Sjælland ændre kortlægningsstus til, arealet er omftet af offentlig indss i forhold til overfladevand vil kravet om 8 tilladelse gælde for alle projekter køber måtte ønske opføre på mriklen. Mr.nr. 168f Holbæk Bygrunde: Region Sjælland har kortlagt mriklen som forurenet på vidensniveau 1 og 2, jf. bilag 15. Den del af mriklen der skal framrikuleres er kortlagt på vidensniveau 1, da der har været maskinfabrik m/malerkabine mv. Sælger vurderer, det udbudte areal også må betragtes som forurenet på trods af det kun er kortlagt på vidensniveau 1. I forbindelse med opførelse af værftsbygningen på det ikke udbudte areal, blev der foretaget en miljøteknisk screening, samt en opfølgende miljøundersøgelse af Franck Geoteknik A/S, jf. bilag Disse kan give en vejledende ide om forureningen på det udbudte areal. Køber skal være opmærksom på, der skal søges om 8 tilladelse efter jordforureningsloven, til de projekter som køber måtte ønske på mrikel 168f, da Region Sjælland har kortlagt arealet med offentlig indss iht. overfladevand, dvs. Holbæk Fjord. Ansøgningen skal indeholde en risikovurdering i forhold til eventuel forøget udsivning af forurening til Holbæk Fjord som følge af det planlagte projekt. Side 7 af 23

8 Ledninger Vejledende ledningsoplysninger fra vedr. ejendommen vedlægges som bilag Køber opfordres til selv indhente nye ledningsoplysninger inden afgivelse af tilbud Forsikring Den gule murstensbygning, Havnevej 7, 4300 Holbæk er pt. bygnings- og brandforsikret sammen med de øvrige bygninger på værftsgrunden på Holbæk Kommunes fællespolice nr hos Gjensidige Forsikring. Det resterende udbudte areal er ikke forsikret. Køber skal selv forsikre den udbudte samlede ejendom fra overtagelsesdagen. Sælger er uden ansvar for, på hvilke vilkår køber kan tegne forsikring Skter og afgifter Der blev på mr.nr. 168b Holbæk Bygrunde betalt grundskyld svarende til kr ,05 i Mr.nr. 168f Holbæk Bygrunde har hidtil været fritaget for grundskyld, jf. lov nr af 22. aug om kommunal ejendomssk 7, stk. 1, litra b. Køber er bekendt med, ejendommen efter udstykning og sammrikulering bliver selvstændigt vurderet og skteans og der derfor skal betales ejendomsskter mv. med hensyn til dette. Ejendomssktebilletten for mr.nr. 168b Holbæk Bygrunde er vedlagt som bilag 25. Ejendomssktebilletten for mr.nr. 168f Holbæk Bygrunde er vedlagt som bilag Moms Købesummen skal tillægges moms Ejendomsdarapport Ejendomsdarapport for mr.nr. 168b Holbæk Bygrunde er vedlagt som bilag 27. Ejendomsdarapport for mr.nr. 168f Holbæk Bygrunde er vedlagt som bilag Byggemodning og tilslutningsbidrag mv. Køber afholder selv alle byggemodningsomkostninger på ejendommen, herunder tilslutningsbidrag til kloak, el, vand mv. Endvidere afholder køber selv alle omkostninger til anlæg/omlægning af forsyningsledninger. I forbindelse med ansøgning om 8 tilladelse efter jordforureningsloven, afholder køber selv alle udgifter i forbindelse med påkrævede undersøgelser og efterfølgende krav vedr. jordforurening, som måtte blive stillet i en eventuel 8 tilladelse Fuldmagt til egne undersøgelser Der kan efter anmodning, og såfremt det findes nødvendigt, gives fuldmagt til tilbudsgiver foretager egne undersøgelser vedrørende miljø- og jordbundsforhold. Udgifter hertil er sælger uvedkommende. Side 8 af 23

9 2.2. Planforhold Lokalplan Realisering af bebyggelse i medfør af nærværende udbud forudsætter gennemførelse af ny planlægning. Ejendommen, der udbydes, er omftet af lokalplan 1.22, samt delareal ved værftet af lokalplan Lokalplan 1.22 fastsætter bestemmelser for delområdet, hvori ovennævnte delområder er beliggende. Det fremgår heraf, væsentlige ændringer i det bestående miljø, herunder væsentlig anvendelsesændring, nedrivning og nybyggeri forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan. Lokalplan 1.22 er vedlagt som bilag 29 og lokalplan 1.41 er vedlagt som bilag Kommuneplanramme Ejendommen er beliggende inden for kommuneplanramme 1.H02, der fastlægger anvendelsen til: Center- og havneformål, herunder en stor plads nord og vest for de gamle værftshaller, havnerelerede aktiviteter, kulturelle formål, offentlig og priv kontor- og servicevirksomhed, detailhandel (kiosk og udvalgsvarer), restaurant, kulturhus, konferencefaciliteter, publikumsorienterede erhvervsformål og boliger. Såfremt der ønskes indplaceret andre detailhandelsfunktioner end den nuværende kommuneplanramme tillader, vil dette kræve, der udarbejdes et nyt kommuneplantillæg. Kommuneplanramme 1.H02 er vedlagt som bilag Forventninger til den ny bebyggelse Anvendelse Anvendelse/ funktioner Projektet kan rumme funktioner og anvendelse, der ligger inden for følgende anvendelseskegorier: Center- og havneformål, havnerelerede aktiviteter, kulturelle formål, offentlig- og priv kontor- og servicevirksomhed, detailhandel, restaurant- og caféformål, kulturhus, konferencefaciliteter, publikumsorienterede formål og boliger. Følgende specifikioner vedr. maksimalt bruttoetageareal fordelt på særlige funktioner skal respekteres: Enkeltstående dagligvarebutik på maks.: 800 m2 Specialbutikker på samlet maks. i alt: m2 Byggeriets omfang, placering og arkitektur Ny bebyggelse skal placeres inden for de på kortbilaget viste byggefelter. Kortbilag er vedlagt som bilag 2. For delareal ved værftet gør sig gældende, der ikke udlægges nye byggefelter. Areal ved værftets nuværende p-plads kan inddrages til markedspladsformål, i overensstemmelse med de i lokalplan 1.41 fastste bestemmelser. Byggeri må maksimalt opføres i 3 etager. Der må maksimalt opføres et bruttoetageareal på m2, eksklusiv evt. arealer til p- kælder. Side 9 af 23

10 Der er ikke fasts krav om bestemte merialer til ny bebyggelse i medfør af nærværende udbudsmeriale, men det forventes, projektet udtrykker arkitektonisk kvalitet i udformning og merialevalg. Der lægges vægt på, det arkitektoniske udtryk henter inspirion fra de lette træbygningers karaktertræk ved Gl. Havn, gerne i en nutidig fortolkning. Byggeriet skal samtidig formidle overgangen i skala og arkitektonisk udtryk fra nybyggeriet øst for Kanalstræde til Gl. Havn. Vej og Parkering Vejadgang til området kan ske fra Kanalstræde og fra Havnevej. Som vist på kortbilag til udbudsmerialet, skal der anlægges en vej gennem udbudsområdet. Udgifterne til anlæg af denne vej skal afholdes af køber. Kortbilag er vedlagt som bilag 2. Projektet skal anvise parkering i henhold til kommuneplanens normer: 1,5 p-pladser pr. bolig 1 p-plads pr. 25 m2 butiksareal (dagligvarer) 1 p-plads pr. 50 m2 butiksareal (udvalgsvarer) 1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal til publikumsorienteret service 1 p-plads pr. 100 m2 lager, værksted o. lign Spildevand Arealet er omftet af gældende spildevandsplan der foreskriver, regnvand og spildevand skal separkloakeres. Udgifter ved omlægning af eksisterende, og tilvejebringelse af nye ledninger afholdes af køber. Energi/Varme Arealet er i henhold til gældende varmeplan udlagt til kollektiv varmeforsyning. Holbæk by er i dag opvarmet ved nurgas. En ny varmeplanlægning er undervejs, og det forventes, denne vil anvise en anden opvarmningsform, henset til lovmæssig beslutning om udfasning af anvendelse af fossile brændstoffer. Bygningsreglement Ny bebyggelse skal opføres efter reglerne i det til enhver tid gældende bygningsreglement Nye vejforhold Der skal udlægges nyt vejareal, som en forlængelse af Isefjords Allé, jf. kortbilag 2. Forlængelsen giver visuel forbindelse syd om værftsbygningen til arealerne ved Gl. Havn. Vejareal udlægges i normalbredde på m og indrettes med en kørebane på 5,5-6 meter. Hvis der indplaceres kantstensparkering, skal dette ske som ensidig kantstensparkering på 2-2,5 meter afbrudt af heller til beplantning, belysning og andet byudstyr, samt fortove på 2½ meter, heraf ½ meter, som en fleksibel zone langs gadelinien til beplantning, byudstyr, evt. fæste for trapper og ramper samt tekniske anlæg. Arealet anlægges efter samme principper som allerede realiseret ved Isefjords Allé, og efter principperne angivet i designmanualen. Vejbelægning udføres i asfalt med tilslag af lys granit. Fortove skal anlægges i granit. Designmanual for Holbæk Havn kan ses her: r_holbaek_havn.htm Det nye vejudlæg giver adgang til delareal ved værftet. Dette delareal er omftet af gældende lokalplan 1.41, hvori det er fastlagt følgende omkring vejforhold: Adgangen til området sker via Side 10 af 23

11 Havnevej. Der etableres parkeringspladser i umiddelbar tilknytning til ankomstvejen, på areal der også i dag anvendes til formålet. Inden for området er alle udearealer belagte og der kan således køres helt op til bygningerne, efter principperne om trafiksiveflader og shared spaces, med maksimal kørehastighed på 15 km/t. Parkering bortset fra vareindlevering og lign. skal ske inden for opstribede, afmærkede p-felter. Det samlede udeareal inden for lokalplanområdet er offentligt tilgængeligt. Arealet befæstes ud fra et hovedgreb, der tager afsæt i designmanualen for Holbæk Havn, med tre belægningsmotiver, der går igen i hele planen; insitustøbt betonbelægning, granitfliser og chaussésten. Den overvejende del af arealet udformes med et motiv svarende til havneområdets primære fælles areal havnepromenaden - hvilket vil sige med en gennemgående flade i insitustøbte brede felter med chaussésten på siderne, og som tilpasning mod bygninger, kajkanter m.v. Adgangsvej fra Havnevej anlægges med køreflade i asfalt (som nuværende) kantet med granitsten på fortovsareal og chaussésten ved tilpasningsarealer. Anlæg af permanent belægningsløsning inden for området skal ses i sammenhæng med udvikling på de tilstødende naboarealer. Inden permanent anlæg af befæstelse kan belægning udføres som asfaltbelægning. Udgifterne her til afholdes af køber. Side 11 af 23

12 3. Projektudbudsvilkår 3.1. Vilkår for tilbudsafgivelsen Tilbudsfrist Tilbuddet skal være sælger i hænde senest: mandag d. 2. marts 2015 kl , jf. i øvrigt nedenfor vedr. tilbudsafgivelse. Tilbuddet skal: sendes/afleveres fysisk i lukket kuvert med 5 eksemplarer til Holbæk Kommune Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, t. Team Jura Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, tilbuddet er afleveret til Holbæk Kommune inden fristens udløb Spørgsmål om udbuddet Tilbudsgiver kan til brug for afgivelse af tilbud skriftligt stille spørgsmål om udbudsmerialet eller aftale besigtigelse af ejendommen via mail til Der vil blive afholdt informionsmøde om projektudbuddet den 8. januar 2015, kl Tilmelding er påkrævet og skal ske til Krav til tilbuddet: Købstilbuddet skal være skriftligt og angive et fast beløb og være i overensstemmelse med de udbudte vilkår. Der accepteres ikke flydende bud og købstilbuddet skal angives i hele tusinder. Såfremt et købstilbud indeholder forbehold, vilkår mm., som ikke er i overensstemmelse med udbudsvilkårene, så forbeholder Kommunen sig retten til forkaste tilbuddet. Kommunen er ikke forpligtet til sælge ejendommen og kommunen kan endvidere forkaste alle indkomne købstilbud. Er tilbudsgiver et firma/selskab, skal der vedlægges dokumention for tegningsretten i firmaet eller en udskrift fra Erhvervsstyrelsen, max én måned gammel. Ved tilbud på ejendommen skal følgende meriale leveres: - situionsplan i mål 1:1000, snit-, plan- og facadetegninger i mål 1:500 af ejendommen - Beskrivelse af hovedidéen i projektet, anvendelse meriale- og farvevalg - Tegninger, der dokumentere den visuelle indpasning i området set fra forskellige vinkler - Redegørelse for hvordan der i projektet er iagttaget foranstaltninger mod oversvømmelsesrisikoen, i henhold til klimilpasningsplanen - Pris for grunden inkl. moms. - Evt. dokumention for tegningsretten Kommunen er berettiget til kræve deponering i Holbæk Kommunes bank eller bankgaranti (anfordringsgaranti) fra anerkendt pengeinstitut eller forsikringsselskab for den tilbudte købesum med tillæg af 2 % til dækning af evt. forrentning af købesummen, udgifter til handlens berigtigelse og refusionssaldo i sælgers favør, som betingelse for tage tilbuddet i betragtning Vurdering af tilbud De indkomne tilbud vil blive bedømt af et internt sammens udvalg fra Holbæk Kommunes administrion. Udvalget bedømmer de indkomne tilbud i forhold til projektets samspil med visionsplanen for Holbæk Havn og herunder særligt nedenstående, ikke prioriterede kriterier: Side 12 af 23

13 - Konkurrenceforslagets arkitektoniske udtryk og skala - herunder bebyggelsen formår formidle overgangen fra den store skala i Ny Havn, og tilpasses den lidt mindre skala i Gl. Havn, med maksimalt etageantal på mellem 2,5 og 3 etager. Det arkitektoniske udtryk skal hente inspirion fra de lette træbygningers havnekaraktertræk ved Gl. Havn, gerne i en nutidig fortolkning - Konkurrenceforslagets funktioner og indhold i det tilbudte projekt - herunder projektet formår tilføre området funktioner, der bidrager med mere liv og aktivitet til nærområdet og havneområdet i sin helhed - Konkurrenceforslagets bymæssige kvaliteter - herunder projektudformningen bidrager til et levende bymiljø, med aktive facader i stueplan, der kan understøtte livet såvel ved værft og havnetorv, som ved kanalen. De overordnede sigtelinjer i medfør af visionsplan og kommuneplan skal respekteres. - Konkurrenceforslagets bidrag til det havnemæssige miljø - herunder projektudformningen sandsynliggør en særlig vægtning af indhold, der understøtter maritime funktioner og sammenhæng med det byliv der knytter sig hertil. - Konkurrenceforslagets evne til opfylde konkurrencemerialet. - Konkurrenceforslagets samlede økonomi med særligt fokus på, projektet kan realiseres og finansieres. - Konkurrenceforslagets tilbudte pris for ejendommen. Et evt. salg forudsættes ske til det tilbud, som i størst omfang opfylder ovenstående kriterier Vedståelsesfrist Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 16 uger gældende fra tilbudsfristens udløb, da der skal ske en politisk godkendelse af handlen Tilbudsåbning Købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted. Tilbudsgiver har derfor ikke mulighed for overvære tilbudsåbningen Forhandling Holbæk Kommune forbeholder sig ret til gennemføre møder med tilbudsgiver for klarlægge alle forhold vedrørende projektindhold og pris, med henblik på afdække, om der er tale om konditionsmæssige bud Forbehold Der gennemføres ikke en myndighedsbehandling i forbindelse med nærværende udbud. Accept af købstilbud fritager således ikke tilbudsgiver for indhente de sædvanlige tilladelser og myndighedsgodkendelser mv., der er nødvendige for det tilbudte projekts gennemførelse. Indstilling om salg vil blive behandlet politisk, og Holbæk Kommune forbeholder sig dermed retten til annullere udbuddet, såfremt der ikke kan opnås politisk godkendelse af de tilbudte projekter. Udbuddet sker ikke til en på forhånd fasts mindstepris. Holbæk Kommune forbeholder sig retten til kunne vælge frit mellem de indkomne tilbud, ligesom Holbæk Kommune frit kan forkaste samtlige tilbud Betingelser Da tilladelse til opførelse af bebyggelse på parcelen forudsætter området bl.a. lokalplanlægges er handlen fra parternes side betinget af, Byrådet i Holbæk Kommune godkender de planmæssige forudsætninger, der muliggør opførelse af det vindende projekt. Side 13 af 23

14 Et kommende byggeri på arealet skal opføres og anvendes i overensstemmelse med bestemmelserne i det kommende plangrundlag. Handlen er betinget af udstykningssagens gennemførelse. Køber fremsender uigenkaldelig bankgaranti til sælger på den kontante købesum. Betalingsgaranti skal udstedes senest 7 dage efter sælgers skriftlige meddelelse til køber om accept af købstilbuddet. Køber forpligter sig til opføre fremsendte projekt uden væsentlige ændringer på ejendommen filer Følgende filer stilles til rådighed for udarbejdelse af projektudbuddet: - DWG-fil vedlagt som bilag 32 - AI-fil vedlagt som bilag 33 Holbæk Kommune fraskriver sig ethvert ansvar ved brug af ovenstående filer. Tilbudsgiver kan derfor ikke gøre Holbæk Kommune erstningsansvarlig for fejl og mangler m.v. ved ovenstående filer, som medfører tab for tilbudsgiver. Brug af filerne sker på tilbudsgivers eget ansvar. Side 14 af 23

15 4. Tidsplan Holbæk Kommune forventer, processen vil følge nedenstående tidsplan: Udsendelse af udbudsmeriale [uge ] Tilbudsfrist [2. marts 2015, Klokken 12.00] Evaluering af tilbud [uge ] Evt. afklaringsmøder [uge ] Politisk behandling [uge ] Meddelelse af result af udbud [uge ] Godkendt plangrundlag [2. kvartal 2016] Anlægsstart [3. kvartal 2016] Side 15 af 23

16 5. Handelsvilkår Betinget købsaftale 1. Ejendommen 1.1. Overdragelsen omfter bebygget delareal af mr.nr. 168b Holbæk Bygrunde, samt ubebygget delareal af mr.nr. 168f Holbæk Bygrunde anslået samlet til ca m 2, jf. bilag 1 (herefter benævnt Ejendommen ). Det endelige areal fastlægges ved landmåler i forbindelse med, arealerne udstykkes og Købesummen vil efter sammrikulering blive reguleret forholdsmæssigt over refusionsopgørelsen ved en afvigelse af arealet på m 2, dog alene såfremt differencen overstiger 10 m 2. Omkostningerne til landmåler afholdes af sælger Ejendommen overtages uden lejemål eller brugsrettigheder af nogen art Ejendommen er beliggende i et havneområde, hvor der udøves støjende virksomhed, der er sædvanlig for områdets funktion til havneformål og som vinterdepot og klargøringsplads for både m.v. Bl.a. beddingerne kan medføre støj, støv og lugtgener mv. Endvidere vil der ske kørsel med tunge køretøjer på op til 40 tons via Kanalstræde og Blegstræde til beddingerne/værftet via det nordøstlige hjørne af den nuværende mr.nr. 168f Holbæk Bygrunde Ejendommen er beliggende på et havneareal, ca. i kote 2 (målt ud fra DNN), der er uds i henhold til Holbæk Kommunes klimilpasningsplans udpegede arealer med oversvømmelsesrisiko Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 og 2. For den del af ejendommen, der er udstykket af mr.nr. 168b har en forureningsundersøgelse vist, arealet består af opfyld af kendt og ukendt jord og affald. Prøver fra arealet har vist, der findes forskellige stoffer der overskrider hhv. kriterierne for jordkvalitet og luftkvalitet. 2. Ejendommens anvendelse 2.1. Ejendommens seneste lovlige anvendelse er hhv. erhvervsmæssig produktion vedr. industri, håndværk m.v., samt kontor, handel, lager, herunder offentlig administrion. Disse anvendelser er ophørt, og ejendommen har ændret karakter. 3. Bestanddele og medfølgende tilbehør 3.1. Overdragelsen omfter ejendommens bygning med grund-, mur- og nagelfast tilbehør, herunder alle slags ledninger og installioner, defekt fyr, hegn, træer og beplantning Løsøre der forefindes på ejendommen på overtagelsesdagen, tilhører køber. Side 16 af 23

17 4. Ejendommens stand og sælgeroplysninger 4.1. Ejendommen sælges i den stand, som den er og forefindes, og som beset af køber Sælger oplyser, de på ejendommen værende bygninger med installioner sælger bekendt er lovligt opført, indrettet og benyttet, og der sælger bekendt ikke findes skjulte fejl og mangler, der ikke er gjort opmærksom på, den gule murstensbygning er bevaringsværdi, bygningen trænger til totalrenovering, bygningens varmeforsyning er defekt og derfor ikke funktionsdygtigt, bygningens tag er defekt, bygningen har revner i murværk og betondæk, det er uklart om der er stiske problemer med bygningen, bygningens døre og vinduer er defekte, trappen til bygningens 1. sal er i meget ringe stand, bygningens tag formodes indeholde asbest, bygningen er tilsluttet en defekt regnvandskloak under bygningens stuegulv, hvilket har medført gulvet i bygningen har løftet sig, nederste del af bygningen har været oversvømmet, det ikke kan udelukkes, der er råd og svamp i bygningen som følge af utæt tag, defekt kloak og tidligere oversvømmelse, bygningen ikke er tilsluttet spildevandsanlæg, vandforsyningen til bygningen er lukket, elinstallionerne i bygningen fungerer, men bør gennemgås af en elinstallør, der sælger bekendt ikke verserer sager eller består uopfyldte krav fra det offentlige eller prive vedrørende ejendommen, som ikke er gjort opmærksom på, ejendommen er forurenet og kortlagt på vidensniveau 1 og 2, Region Sjælland vil revurdere kortlægningen af ejendommen, det meste af ejendommens jord består af opfyld, ejendommen er beliggende i et havneområde med tilhørende virksomhed, hvorfra der kan forekomme gener i form af støj, støv og lugt, ejendommen er udpeget som værende et areal med oversvømmelsesrisiko, Side 17 af 23

18 ejendommen er beliggende i byzone, der på ejendommen skal anlægges/omlægges separe kloakanlæg for så vidt angår spildevand og regnvand, da disse formodes være i ringe tilstand eller ikke eksisterende Køber er opfordret til gennemgå ejendommen, samt tilhørende bygning med egen bygningssagkyndig. Køber er bekendt med ejendommen er forurenet på vidensniveau 1 og 2 og bygningens dårlige tilstand. Køber overtager ejendommen med tilhørende bygning, som den er og forefindes og med den ovenfor anførte tilstand, hvorfor enhver udgift til evt. oprensning, reparioner eller andre udgifter er sælger uvedkommende, idet parterne er enige om, køber ved fastsættelse af købesummen har taget fornødent hensyn til dette. Køber er indforstået med ejendommen sælges uden ansvar af nogen art fra sælgers side bortset fra vanhjemmelsansvar. Køber kan således ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af faktiske mangler ved det solgte, det være sig i form af ophævelse af handlen, krav om erstning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen. Køber er opfordret til foretage egne forurenings- og geotekniske undersøgelser. 5. Forurening 5.1. Køber er bekendt med ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 og 2. Ved ændret anvendelse af ejendommen, nybyggeri og andre anlægsaktiviteter skal der søges tilladelse efter jordforureningslovens 8. Region Sjælland har tilkendegivet der vil ske revurdering af kortlægningen efter den af Holbæk Kommune bestilte forureningsundersøgelse. Evt. krav om yderligere undersøgelser i forbindelse med 8 tilladelsen, samt senere oprensning og bortskaffelse af jord og affald bekostes af køber og er sælger uvedkommende. 6. Byggemodning og forsyningsforhold 6.1. Køber afholder selv alle byggemodningsomkostninger på ejendommen, herunder tilslutningsbidrag til kloak, el, vand mv. Endvidere afholder køber selv alle omkostninger til anlæg/omlægning af forsyningsledninger i det omfang, det påhviler ejer af ejendommen og ikke ledningsejer. Vejmyndigheden skal give tilladelse til fremtidig overkørsel til ejendommen. Ejendommen sælges uden ansvar for opfyldelse af myndighedskrav i relion til kommende bebyggelse og anvendelse. Køber indhenter selv alle nødvendige tilladelser til den påtænkte anvendelse, bebyggelse og disponering af ejendommen. 7. Energimærkning 7.1. Ejendommen er undtaget af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, jf. bkg. om energimærkning af bygninger 5, stk. 1, nr. 4. Side 18 af 23

19 8. Eksisterende ledningsforhold 8.1. De ved udbudsmerialet vedlagte oplysninger om ledninger på ejendommen er vejledende og ikke længere gyldige. Køber skal selv indhente nye oplysninger om ledninger på ejendommen. Det påhviler køber selv indhente oplysninger om omfang og placering af ledninger og kabler, som er nedgravet på ejendommen. Ledninger og kablers antal og placeringer er alene de respektive ledningsejeres ansvar og skal altid påvises i marken af ledningsejerne inden gravearbejde påbegyndes. Hvis ejendommens bebyggelse indebærer, der skal ske flytning af ledninger og kabler, afholder køber selv de hermed forbundne omkostninger, hvis de ikke påhviler ledningsejer. 9. Servitutter 9.1. Køber er bekendt med og respekterer de på mr.nr. 168b og 168f Holbæk Bygrunde tinglyste servitutter og andre byrder pr. 8. okt. 2014, idet omfang de overføres til ejendommen, samt eventuelle servitutter, som måtte forlanges tinglyst i forbindelse med udstykning og sammrikulering. I øvrigt henvises til mriklernes blad i tingbogen Sælger erklærer, der ikke denne bekendt påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller forpligtelser. 10. Overtagelse Overtagelsen er aftalt til den 1. i måneden efter Byrådets tiltrædelse af salget, dog tidligst 1. juli 2015, fra hvilken do ejendommen stilles til købers disposition Ejendommen henligger fra overtagelsesdagen for købers regning og risiko i enhver henseende. 11. Forsikring Sælger oplyser, bygningen er bygnings- og brandforsikret sammen med de øvrige bygninger på værftsgrunden på Holbæk Kommunes fællespolice nr hos Gjensidige Forsikring. Køber tegner forsikring for ejendommen med tilhørende bygning fra overtagelsesdagen, og Sælger opsiger selv forsikringen for det frasolgte delareal. 12. Købesum Købesummen er aftalt til kr. inkl. moms, skriver xxxxxxx. Købesummen vil blive forholdsmæssigt reguleret ved landinspektørs opmåling og udstykning/sammrikulering Køber erklærer, den ovennævnte købesum afspejler køber har den økonomiske risiko for oprensning og bortskaffelse af forurening og opfyld fra ejendommen, idet alle udgifter til oprensning og bortskafning af forurening og opfyld er sælger uvedkommende Udenfor købesummen overtager køber ingen gæld. Side 19 af 23

20 13. Betalingsbetingelser og garantistillelse Købesummen betales kontant til sælger på overtagelsesdagen. Sælger forbeholder sig ret til hæve handlen, såfremt købesummen ikke betales til forfaldstid eller der rettidigt ikke fremsendes bankgaranti, jf. pkt Køber forpligter sig til stille sikkerhed for sine forpligtelser overfor sælger ved udstede en uigenkaldelig betalingsgaranti udstedt af et anerkendt dansk pengeinstitut på, den kontante købesum er til sælgers disposition senest per overtagelsesdagen. Betalingsgaranti skal udstedes senest 7 dage efter sælgers skriftlige meddelelse til køber om accept af købstilbuddet. Betalingsgarantien skal udstedes til Holbæk Kommune, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk. Købesummen indsættes i sælgers pengeinstitut. Købesummen frigives til sælger på overtagelsesdagen, idet sælger indestår for, køber modtager endeligt og anmærkningsfrit skøde på gældfri ejendom. 14. Refusion Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse vedr. ejendommens indtægter og udgifter, hvis saldo betales kontant senest en måned efter refusionsopgørelsens fremsendelse Køber drager omsorg for rettidig betaling af alle ejendomsskter mv., der forfalder efter overtagelsesdagen. 15. El, vand og varme Køber indtræder i sælgers rettigheder og forpligtelser over for ejendommens forsyningsselskaber Sælger drager omsorg for, der foretages aflæsning af forbrugsmålere og giver de respektive forsyningsselskaber meddelelse om aflæsningstallene. 16. Momsreguleringsforpligtelse Ejendommen har ikke været anvendt til momspligtige formål. 17. Købererklæring Køber erklærer under henvisning til Lov om sommerhuse og campering mv., 8, delarealet skal anvendes i et øjemed, der ikke er omftet af lovens Betingelser Købsaftalen er fra begge parter betinget af, ejendommen kan udstykkes fra hhv. mr.nr. 168b og 168f Holbæk Bygrunde og herefter sammrikuleres. Side 20 af 23

21 Sælgers landinspektør forestår udstykningen af ejendommen og sælger afholder udgifterne herved. Parterne er pligtig underskrive ethvert dokument, som landinspektøren anser for påkrævet i forbindelse med behandlingen af udstykningssagen for dennes gennemførelse. Såfremt handlen ikke gennemføres er køber forpligtet til for egen regning reetablere ejendommen, således ejendommen fremstår i samme stand, som da den blev overtaget af køber Købsaftalen er fra begge parter betinget af, det påkrævede plangrundlag kan gennemføres og godkendes Købsaftalen er fra Sælgers side betinget af, køber opfører det fremsendte projekt uden væsentlige ændringer, som fremsendt til sælger senest den 2. marts Købsaftalen er fra sælgers side betinget af, køber nedriver de ikke bevaringsværdige tilbygninger til den gule murstens bygning Købsaftalen er fra købers side betinget af, køber opnår de nødvendige tilladelser til opførelse af det af køber fremsendte projekt Købsaftalen er fra Sælgers side betinget af, Holbæk Kommunes Byråd godkender købers fremsendte projekt samt købspris Købsaftalen er fra Sælgers side betinget af, der tinglyses en servitut på ejendommen i overensstemmelse med afsnit Såfremt betingelserne ikke opfyldes, bortfalder denne købsaftale uden nogen af parterne kan rette krav mod hinanden. Køber er endvidere forpligtet til tilbagelevere delarealerne i samme stand, som da de blev overtaget af køber uden omkostninger for sælger. 19. Servitutbestemmelser Nedennævnte bestemmelser om byggepligt og videresalg begæres tinglyst med prioritet forud for al pantegæld og servitutstiftende på ejendommen: Køber forpligter sig til inden 1 år efter godkendt plangrundlag, indsende fyldestgørende ansøgning om byggetilladelse til Holbæk Kommune og til inden for 2 år efter godkendt plangrundlag, påbegynde byggeriet i form af projekt fremsendt til sælger senest den 2. marts Byggeriet skal fremmes og færdiggøres uden ugrundet ophold Ejendommen må ikke videresælges og/eller udlejes i ubebygget tilstand, dvs. før ibrugtagningstilladelse til projektet er udstedt. Side 21 af 23

22 19.4. Såfremt køber er et selskab, et interessentskab eller lign. omfter videresalg efter pkt tillige den situion, der sker ændring i ejerforholdet til en bestemmende majoritet i det købende selskab, interessentskab el. lign. Sælger har ret til på ethvert tidspunkt forlange dokumention for det til enhver tid værende ejerforhold i selskabet, interessentskabet el. lign I tilfælde af køber ikke overholder de i pkt nævnte frister eller såfremt ejendommen videresælges/udlejes i strid med pkt. 19.3, herunder der sker en sådan ændring i ejerforholdet i det købende selskab, interessentskab el. lign., som beskrevet i pkt.19.4, forbeholder sælger sig ret til tilbagekøbe ejendommen til et beløb svarende til ejendommens markedsværdi på tilbagekøbstidspunktet, dog højest et beløb svarende til den fastste købesum ved Holbæk Kommunes salg af ejendommen til køber og maksimalt til den fastste købesum ekskl. moms, hvis køber ikke skal betale moms i forbindelse med tilbagesalget. Alt uden renter eller tillæg af nogen art, men med fradrag af sælgers udgifter ved begge handler. Tilbagekøbsretten består indtil der er udstedt ibrugtagningstilladelse til projektet Holbæk Kommune er påtaleberettiget i henhold til denne servitut. 20. Omkostninger Køber eller købers advok varetager handlens berigtigelse. Køber betaler tinglysningsafgifter mv. vedrørende tinglysning af skøde og servitut(ter). Udgifter til landinspektør i forbindelse med udstykning og sammrikulering afholdes af sælger. Udgifter til egne rådgivere afholdes af parterne hver især. 21. Bilag Bilag 1: Kortbilag (Bilag 2 til udbudsmerialet) Side 22 af 23

23 6. Bilagsoversigt 6.1. Bilag Bilag 1 - Visionsplan (Helhedsplan for Holbæk By) Bilag 2 - Kortbilag over byggefelter og afgrænsning af det udbudte areal Bilag 3 - Klimilpasningsplan Bilag 4 - Offentlig ejendomsvurdering for mr.nr. 168b Bilag 5 - Offentlig ejendomsvurdering for mr.nr. 168f Bilag 6 - Uofficiel tingbogstest for mr.nr. 168b Bilag 7 - Servitut nr Bilag 8 - Servitut nr Bilag 9 - Servitut nr Bilag 10 - Servitut nr Bilag 11 - Uofficiel tingbogstest for mr.nr. 168f Bilag 12 - Servitut nr Bilag 13 - Afgørelse fra Region Sjælland vedr. mr.nr. 168b Bilag 14 - Orienterende forureningsundersøgelse (Niras) Bilag 15 - Afgørelse fra Region Sjælland vedr. mr.nr. 168f Bilag 16 - Miljøteknisk not nr. 1 (Franck Geoteknik) Bilag 17 - Miljøteknisk not nr. 2 - opfølgende undersøgelse (Franck Geoteknik) Bilag 18 - Situionsplan opfølgende undersøgelse (Franck Geoteknik) Bilag 19 - Ledningsoplysninger fra Dong Gas Distribution A/S Bilag 20 - Ledningsoplysninger fra Holbæk Forsyning Holding A/S Bilag 21 - Ledningsoplysninger fra Holbæk Kommune Bilag 22 - Ledningsoplysninger fra SEAS-NVE Holding A/S Bilag 23 - Ledningsoplysninger fra TDC A/S og Yousee A/S Bilag 24 - Ledningsoplysninger fra Telia Danmark Bilag 25 - Ejendomssktebillet for mr.nr. 168b Bilag 26 - Ejendomssktebillet for mr.nr. 168f Bilag 27 - Ejendomsdarapport for mr.nr. 168b Bilag 28 - Ejendomsdarapport for mr.nr. 168f Bilag 29 - Lokalplan Bilag 30 - Lokalplan Bilag 31 - Kommuneplanramme 1.H Bilag 32 - DWG-fil Bilag 33 - AI-fil Side 23 af 23

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse august 2016 Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse til salg. UDBUDSVILKÅR Grunden udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

Udbudsmateriale. Salg af Kærager 1 i Spjald. Tilbud skal være Ringkøbing-Skjern Kommune i hænde senest mandag den 3. marts 2017, kl

Udbudsmateriale. Salg af Kærager 1 i Spjald. Tilbud skal være Ringkøbing-Skjern Kommune i hænde senest mandag den 3. marts 2017, kl Udbudsmateriale Salg af Kærager 1 i Spjald Tilbud skal være Ringkøbing-Skjern Kommune i hænde senest mandag den 3. marts 2017, kl. 12.00. Hermed udbydes følgende areal til salg: Kærager 1 i Spjald 1. Oplysninger

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 1tæ, Nørager Hgd., Durup, beliggende

Læs mere

Grunden har et areal på m 2.

Grunden har et areal på m 2. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 21-09-2017 Sagsid 16/25701 Gældende for storparcel ved Marienhoffvej 21F, 8550 Ryomgård, matr.nr. 3kh, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene 1. Udbud af storparceller De

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

BETINGET KØBSTILBUD (Salgsvilkår for del af ejendommen matr.nr. 285d, Svendborg Markjorder. Arealet udgør ca m2)

BETINGET KØBSTILBUD (Salgsvilkår for del af ejendommen matr.nr. 285d, Svendborg Markjorder. Arealet udgør ca m2) BETINGET KØBSTILBUD (Salgsvilkår for del af ejendommen mr.nr. 285d, Svendborg Markjorder. Arealet udgør ca. 1.600 m2) Mellem Svendborg Kommune CVR. Nr.: 29189730 Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr.nr.: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev 3534 Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal 843 m 2 95 m 2 Ejendomsværdi: 2010 Grundværdi: Kr. 960.000

Læs mere

LILLE ISTEGADE 4. Udbudsvilkår

LILLE ISTEGADE 4. Udbudsvilkår Udbudsvilkår LILLE ISTEGADE 4 Københavns Kommune udbyder matr.nr. 202, Udenbys Vester Kvarter, København, beliggende Lille Istedgade 4, 1706 København V til salg. 1 af 11 Januar 2017 Sagsnr. 2016-0314464

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Kirkegade 12 i Ebeltoft 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune benævnes

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Carl Th. Dreyers Vej i Ebeltoft. 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

UDBUD. Silkeborg Kommune Sælger ejendommen beliggende Borgergade 66, 8600 Silkeborg

UDBUD. Silkeborg Kommune Sælger ejendommen beliggende Borgergade 66, 8600 Silkeborg UDBUD 2 byggefelter med etage areal på i alt ca. 1.600 m 2, heraf ca. 250 m 2 erhvervsareal Grundareal 1.742 m 2 Sælges til blandet bolig og erhverv Tilbudsfrist mandag den 16. december 2013 kl. 12.00

Læs mere

Udbudsvilkår GRUNDSTYKKE UDBYDES TIL SALG. Københavns Kommune udbyder matr.nr. 11az, Husum, beliggende Højstrupvej 69, 2700 Brøndshøj til salg.

Udbudsvilkår GRUNDSTYKKE UDBYDES TIL SALG. Københavns Kommune udbyder matr.nr. 11az, Husum, beliggende Højstrupvej 69, 2700 Brøndshøj til salg. Udbudsvilkår GRUNDSTYKKE UDBYDES TIL SALG Københavns Kommune udbyder matr.nr. 11az, Husum, beliggende Højstrupvej 69, 2700 Brøndshøj til salg. 2 Februar 2016 Sagsnr. 2014-0194772 Henvendelse og spørgsmål

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Salg af grund Langkildevej 1, Hvidovre til boligformål

Salg af grund Langkildevej 1, Hvidovre til boligformål Salg af grund Langkildevej 1, Hvidovre til boligformål Hvidovre Kommune udbyder grunden beliggende Langkildevej 1, 2650 Hvidovre (herefter kaldet Ejendommen ) til salg på følgende vilkår: Ejendommen udbydes

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE. Sælger og overdrager herved til medundertegnede (i det følgende benævnt køber )

BETINGET KØBSAFTALE. Sælger og overdrager herved til medundertegnede (i det følgende benævnt køber ) BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede (i det følgende benævnt sælger ) Vejle Kommune CVR nr. 29189900 Skolegade 1 7100 Vejle Sælger og overdrager herved til medundertegnede (i det følgende benævnt køber ) Navn:

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Klintevej, 6000 Kolding Matr.nr. 120m Kolding Markjorder 3. afd.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Klintevej, 6000 Kolding Matr.nr. 120m Kolding Markjorder 3. afd. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Klintevej, 6000 Kolding Matr.nr. 120m Kolding Markjorder 3. afd. Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe den Kolding

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg Marts 2015 Sagsnr.: 2014-0194537 KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg Ejendommen fremvises efter aftale. Henvendelse

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

U D B U D S V I L K Å R

U D B U D S V I L K Å R Februar 2016 EGEDAL KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 10bl Stenløse By, Stenløse, beliggende Toftholmvej 20, 3660 Stenløse, til salg Henvendelse herom og spørgsmål i øvrigt kan rettes til Stine Elken,

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

Udbudsvilkår Areal v/sulsted Landevej/Sulsted Kirkevej, Hostrup

Udbudsvilkår Areal v/sulsted Landevej/Sulsted Kirkevej, Hostrup #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, Juridisk Afdeling, BLF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby. 12-08-2015 Udbudsvilkår Areal v/sulsted Landevej/Sulsted Kirkevej,

Læs mere

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Info Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Skive Kommune udbyder to erhvervsarealer på Hedelund, Glyngøre, 7870 Roslev til salg uden mindstepris, men med byggepligt, tilslutningsafgifter, samt alle

Læs mere

Udbud af landbrugsarealet matr. nr. 1z, Bjødstrup By, Gjellerup. Salgsmappe

Udbud af landbrugsarealet matr. nr. 1z, Bjødstrup By, Gjellerup. Salgsmappe Udbud af landbrugsarealet mr. nr. 1z, Bjødstrup By, Gjellerup. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Slotssøvejen 8-16 i Kolding,

Læs mere

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Frederikssund Kommune udbyder del af matr. nr. 20 d Oppe Sundby By, Oppe Sundby beliggende ved Strandvangen, 3600 Frederikssund i

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Udbud af del af landbrugsparcel matr. nr. 3a, Skovby By, Gjellerup. Salgsmappe

Udbud af del af landbrugsparcel matr. nr. 3a, Skovby By, Gjellerup. Salgsmappe Udbud af del af landbrugsparcel mr. nr. 3a, Skovby By, Gjellerup. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Udbud af ejendommen matr. nr. 7e, Haderup By, Haderup.

Udbud af ejendommen matr. nr. 7e, Haderup By, Haderup. Udbud af ejendommen matr. nr. 7e, Haderup By, Haderup. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen. Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning.

Læs mere

Skælskør. Erhvervsgrunde ved Værkstedsvej, Fabriksvej mv. (Lokalplan 71) K Ø B S A F T A L E

Skælskør. Erhvervsgrunde ved Værkstedsvej, Fabriksvej mv. (Lokalplan 71) K Ø B S A F T A L E Skælskør Erhvervsgrunde ved Værkstedsvej, Fabriksvej mv. (Lokalplan 71) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33

Læs mere

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. marts 2014. Herning Kommune.

Læs mere

Udbud af del af matr. nr. 36iu Kibæk By, Assing.

Udbud af del af matr. nr. 36iu Kibæk By, Assing. Udbud af del af mr. nr. 36iu Kibæk By, Assing. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering på Herning kommunes hjemmeside

Læs mere

Frederiksdalvej 4 etape Erhverv og Udvikling

Frederiksdalvej 4 etape Erhverv og Udvikling Frederiksdalvej 4. etape er på ca.120.000 m 2 Plan Området er omfattet af lokalplan nr. 501, Frederiksdalvej 3-4 etape. Anvendelse og bebyggelse Området er udlagt til erhvervsformål, såsom industri og

Læs mere

Udbud af ejendommen matr. nr. 1ba, Nørrelandet, Skarrild

Udbud af ejendommen matr. nr. 1ba, Nørrelandet, Skarrild Udbud af ejendommen mr. nr. 1ba, Nørrelandet, Skarrild i Kibæk. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind April 2014 12/40451 Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind 1. Oplysninger om grunden Glentevænget 4 er en parcel på ca. 1.603 m 2 og Glentevænget 4B er på ca. 1.782 m 2 parcellerne er

Læs mere

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger)

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 Ejerlav: Matr. nr.: Beliggende: Paderup By, Kristrup 6Y Neptunvej 20, 8960 Randers SØ KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 - Parterne... 1 2 Det solgte... 2 3 Købesummen... 2

Læs mere

Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder

Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder ROSKILDE KOMMUNE Byrådssekretariatet Jura 3. november 2015 J.nr. 13.06.02P19-273075 HGB Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder Mellem Roskilde Kommune, Rådhusbuen

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 11 71 53

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten

SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten maj 2012 sag 07/17066 SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten Salgsvilkår 1. Oplysninger om grundene Parcellerne er beliggende i Erhvervsparken Klank ved Århusvej/

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2012-32923 / 2013-129749 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge LIDEMARKSVEJ 108 110, BJÆVERSKOV KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendomme:

Læs mere

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Langebyende 21, 5471 Søndersø

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Langebyende 21, 5471 Søndersø 29. september 2015 Udbudsmateriale Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg Langebyende 21, 5471 Søndersø Sagsnunmmer: 480-2015-332722 Side 1 af 5 Dokumentnummer: 480-2015-84593 Afdeling: Strategi

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

UDBUD. Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Funder Kirkevej 71A-B, 8600 Silkeborg. Charmerende bevaringsværdig ejendom (niveau 3)

UDBUD. Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Funder Kirkevej 71A-B, 8600 Silkeborg. Charmerende bevaringsværdig ejendom (niveau 3) UDBUD Charmerende bevaringsværdig ejendom (niveau 3) Grundareal 2.064 m² heraf 324 m2 vej Tilbudsfrist mandag 3. februar 2014 kl. 12.00 Mindstepris 1.250.000 kr. Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende

Læs mere

Projektejendom i Snejbjerg sælges i offentligt udbud for Herning Kommune

Projektejendom i Snejbjerg sælges i offentligt udbud for Herning Kommune Projektejendom i Snejbjerg sælges i offentligt udbud for Herning Kommune Sag 534649P1 TIL SALG Herning - Drejet 24 Ejendommen har tidligere været anvendt til institution Ejendommen sælges i offentligt

Læs mere

- ejendom til institutionsformål -

- ejendom til institutionsformål - Februar 2014 Sag 12/76023 Salgsvilkår for Nørregade 33, 6464 Galten - ejendom til institutionsformål - Side 1 af 6 Betaling for ejendommen Ejendommen sælges for højeste bud over mindsteprisen. Mindsteprisen

Læs mere

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø an Sp n ge ve j Ca. 14.250 m2 rgv ej st ve d Ny Es bje vej Møn Næ Industrivej Humlevej Rosagervej

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Udbudsmateriale For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Oktober 2012 Ballerup Kommune udbyder herved en parcel på ca. 2.170 m 2 af ejendommen matr.nr. 5 a Ågerup by, Pederstrup, beliggende

Læs mere

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på Mejsevej 2, Breum 7870 Roslev Mellem Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive som sælger, og Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: er der indgået

Læs mere

Udbudsmateriale Del nr. 2 af matr. nr. 18a, Bogense Markjorder

Udbudsmateriale Del nr. 2 af matr. nr. 18a, Bogense Markjorder 18. december 2015 Udbudsmateriale Del nr. 2 af matr. nr. 18a, Bogense Markjorder Nordfyns Kommune udbyder en del af matr. nr. 18a, Bogense Markjorder (den gamle fødeklinik ved Bogense Sygehus) til opførelse

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Borgerservice Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Korsør. Erhvervsområde ved Storebælts Erhvervspark (Lokalplan 72) K Ø B S A F T A L E

Korsør. Erhvervsområde ved Storebælts Erhvervspark (Lokalplan 72) K Ø B S A F T A L E Korsør Erhvervsområde ved Storebælts Erhvervspark (Lokalplan 72) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.:

Læs mere

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Bystævnet 3, 5474 Veflinge

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Bystævnet 3, 5474 Veflinge 29. september 2015 Udbudsmateriale Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg Bystævnet 3, 5474 Veflinge Sagsnunmmer: 480-2015-93532 Side 1 af 5 Dokumentnummer: 480-2015-335981 Afdeling: Strategi

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-19527 - 10. maj 2017 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Rådhuset, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel, grundstykke xxx, del af matr.nr. 2f, Ølby By, Højelse, beliggende

Læs mere