Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet"

Transkript

1 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i klinisk ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indhold 1 Titel og tilknytning... 2 Stk. 1 Titel... 2 Stk. 2 Tilknytning... 2 Stk. 3 Censorkorps Faglig profil... 2 Stk. 1 Uddannelsens formål... 2 Stk. 2 Uddannelsens overordnede profil... 2 Stk. 3 Uddannelsens overordnede struktur... 2 Stk. 4 Erhvervssigte Kompetencebeskrivelse... 2 Stk. 1 Kompetenceprofil Adgangskrav... 4 Stk. 1 Ansøgere med en bachelorgrad i klinisk diætetik... 4 Stk. 2 Ansøgere med en bachelorgrad i fødevarer og ernæring... 4 Stk. 3 Ansøgere med en bachelorgrad inden for det naturvidenskabelige område... 4 Stk. 4 Øvrige ansøgere... 4 Stk. 5 Sprogkrav Prioritering af ansøgerne Uddannelsens opbygning... 5 Stk. 1 Uddannelsens fagelementer Dispensation Ikrafttrædelse m.v Stk. 1 Gyldighed... 6 Stk. 2 Overførsel... 6 Stk. 3 Ændringer... 6 Bilag 1 Kassogrammer... 7 Bilag 2 Overgangsordninger... 8 Kompetenceprofil... 8 Bilag 3 Målbeskrivelse for specialet Side 1 af 13

2 1 Titel og tilknytning Til denne uddannelsesspecifikke studieordning knytter der sig også den fælles studieordning for alle bachelor- og kandidatuddannelser ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Stk. 1 Titel Kandidatuddannelsen i klinisk ernæring leder frem til en kandidatgrad i klinisk ernæring med betegnelsen cand.scient. (candidatus/candidata scientiarum) i klinisk ernæring. På engelsk: Master of Science (MSc) in Clinical Nutrition. Stk. 2 Tilknytning Uddannelsen hører under Studienævn for Fødevarer, Human Ernæring og Idræt, og de studerende har valgret og valgbarhed til dette studienævn. Stk. 3 Censorkorps Følgende censorkorps benyttes på uddannelsens konstituerende dele: Censorkorps for Levnedsmiddelvidenskab. 2 Faglig profil Stk. 1 Uddannelsens formål Kandidatuddannelsen i klinisk ernæring har til hovedformål på et tværvidenskabeligt grundlag at uddanne akademikere med indsigt i den humane ernæringsvidenskab og relaterede fag om ernæringens betydning for optimal funktion og helbredelse ved sygdom. Stk. 2 Uddannelsens overordnede profil Uddannelsen omfatter bl.a. følgende hovedemner: næringsstoffernes omsætning, sygdomslære og ernæringsfysiologi ved sygdom, udarbejdelse af ernærings- og kostplaner for syge, kommunikation og adfærdsterapi, evidenskriterier i klinisk ernæring, kvalitetssikring og ledelse, kostvaner og madkultur. Klinisk ernæring er uddannelsens centrale fagområde. Stk. 3 Uddannelsens overordnede struktur Kandidatuddannelsen er normeret til 120 ECTS-point. Der er ingen definerede specialiseringer på denne uddannelse. Stk. 4 Erhvervssigte Kandidatuddannelsen i klinisk ernæring kvalificerer et videre ph.d.-uddannelsesforløb, men kan også sigte mod følgende erhvervsfunktioner og/eller -områder: Behandling af syge i primær og sekundær sektor, industri, offentlige myndigheder og forsknings- og undervisningsinstitutioner. Patientbehandling, rådgivning og vejledning Administration og ledelse. Forskning og undervisning. 3 Kompetencebeskrivelse I løbet af kandidatuddannelsen opnår studerende nedenstående viden, færdigheder og kompetencer. Studerende vil desuden opnå yderligere kvalifikationer gennem valgfrie fagelementer og andre studieaktiviteter. Side 2 af 13

3 Stk. 1 Kompetenceprofil En kandidat i klinisk ernæring har efter endt uddannelse tilegnet sig følgende: Viden om: Næringsstoffers omsætning og fysiologiske funktioner generelt og i forhold til ændringer i ernæringsfysiologien ved sygdom. Immunsystemets opbygning og funktion. Sammenhængen mellem ernæringsterapi og sygdomsforløb. Forskellige befolkningsgruppers kostvaner i Danmark herunder samspillet mellem kost og ernæringsstatus. Næringsstoffers effekter på kroppens funktioner under forskellige patofysiologiske omstændigheder. Forskellige patientgruppers kostvaner i Danmark herunder samspillet mellem kost og ernæringsstatus. Årsagerne til nedsat kostindtag hos syge og sammenhængene mellem underernæring og sygdomsforløb. Videnskabelige teorier, metoder og forskningsresultater inden for klinisk ernæring. Videnskabelige sandhedskriterier. Etiske og videnskabelige problemstillinger, herunder forsøg på mennesker. Færdigheder i at: Redegøre for funktion af organsystemer involveret i absorption og ekskretion af næringsstoffer Anvende ernæringsvidenskabelige, evidensbaserede principper i gennemførelse af udredningsarbejde. Vurdere centrale metoder inden for klinisk ernæring med hensyn til validitet, reliabilitet og anvendelighed. Anvende de mest almindelige statistiske analysemetoder indenfor klinisk forskning. Planlægge, indsamle og vurdere kostdata i forhold til givne mål. Analysere og vurdere samfundsvidenskabelige undersøgelsesdesign og metoder i forhold til specifikke ernæringsrelaterede problemstillinger ved sygdom. Demonstrere og anvende adfærdsterapeutiske principper ved vejledning af syge. Beregne ernæringsbehov ved forskellige grader af sygdom og finde metoder til at gennemføre ernæringsbehandlingen. Kommunikere faglige problemstillinger og løsninger klart og nuanceret, såvel skriftligt som mundtligt, til fagfæller såvel som ikke-specialister, herunder sundhedsog sygehusmyndigheder. Vurdere og være kildekritisk overfor videnskabelig litteratur inden for fagområdet. Vælge og anvende passende informations- og kommunikationsteknologi i alle relevante arbejdsprocesser. Kompetencer til at: Igangsætte og styre behandlingsindsatser, herunder indikation for behandling, fastlægge indsatsniveauer, udvælge virkemidler og planlægge evalueringer. Bedømme hvordan sygdom kan påvirke reguleringen af de fysiologiske processer. Følge og tage stilling til de mange og undertiden modsatrettede hensyn i relation til sygdom og ernæring. Overskue de internationale, nationale og lokale aktørers interesser og muligheder i forhold til ernæringsrelateret sygdomsbehandling. Varetage rådgivning, vejledning, administration og ledelse inden for ernæringsrelateret sygdomsbehandling, herunder patientbehandling. Side 3 af 13

4 Varetage, vejlede og rådgive om kvalitetsmåling og-udvikling indenfor ernæringsområdet. Varetage undervisning og indgå i forskning på et højt videnskabeligt niveau inden for klinisk ernæring. Indgå i såvel fagligt som tværfagligt samarbejde. Arbejde selvstændigt. Selvstændigt bedømme og strukturere egne læringsprocesser og tage ansvar for egen faglig udvikling med henblik på livslang læring 4 Adgangskrav Ingen bacheloruddannelse har retskrav til denne kandidatuddannelse. Stk. 1 Ansøgere med en bachelorgrad i klinisk diætetik Ansøgere med en bachelorgrad i klinisk diætetik fra en skandinavisk professionshøjskole (University Colleges) kan optages på kandidatuddannelsen, såfremt uddannelsen indeholder følgende: 7,5 ECTS-point biokemi (inkl. øvelser). 7,5 ECTS-point fysiologi. 7,5 ECTS-point statistik. 7,5 ECTS-point sygdomslære og/eller farmakologi. Stk. 2 Ansøgere med en bachelorgrad i fødevarer og ernæring Ansøgere med en bachelorgrad i fødevarer og ernæring med specialisering i sundhed og ernæring fra Københavns Universitet kan optages på kandidatuddannelsen, såfremt uddannelsen indeholder følgende: LLEB10215U Sygdomslære og farmakologi. Stk. 3 Ansøgere med en bachelorgrad inden for det naturvidenskabelige område Ansøgere med en bachelorgrad indenfor det naturvidenskabelige område fra Københavns Universitet, andre danske eller internationale universiteter kan optages på kandidatuddannelsen, såfremt uddannelsen indeholder følgende: Minimum 120 ECTS-point indenfor det naturvidenskabelige område, heraf 7,5 ECTS-point biokemi (inkl. øvelser). 7,5 ECTS-point fysiologi. 7,5 ECTS-point statistik. 7,5 ECTS-point sygdomslære og/eller farmakologi. Stk. 4 Øvrige ansøgere Fakultetet kan desuden optage ansøgere, som efter en individuel faglig vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med kravene i stk Stk. 5 Sprogkrav Alle ansøgere skal dokumentere dansk på A-niveau for at opnå en studieplads på en dansksproget kandidatuddannelse på SCIENCE. Stk. 5.1 Ansøgere fra nordiske uddannelsesinstitutioner For ansøgere med en nordisk gymnasial eksamen kræves ingen yderligere dokumentation i dansk, da nordiske sprog sidestilles. Side 4 af 13

5 Ansøgere med en nordisk bachelorgrad skal kunne dokumentere engelskkundskaber svarende til minimum gymnasialt B-niveau. Stk. 5.2 Ikke-nordiske ansøgere Ansøgere med en ikke-nordisk bachelorgrad skal kunne dokumentere engelskkundskaber svarende til IELTS test, score minimum 6.5 eller TOEFL test, score minimum 83 (internetbaseret). 5 Prioritering af ansøgerne Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen, end der er ledige pladser, prioriteres der således mellem ansøgerne på følgende måde: 1) Ansøgere med en bachelorgrad i klinisk diætetik. 2) Ansøgere med en bachelorgrad i fødevarer og ernæring med specialisering i sundhed og ernæring. 3) Ansøgere med en bachelorgrad indenfor det naturvidenskabelige område. 4) Øvrige ansøgere. Såfremt der i hver kategori er flere ansøgere end pladser prioriteres ansøgerne i de respektive kategorier ud fra følgende kriterier: Karaktergennemsnit på den adgangsgivende bacheloruddannelse. 6 Uddannelsens opbygning De obligatoriske fagelementer, begrænset valgfrie fagelementer samt specialet udgør de konstituerende fagelementer på uddannelsen (Uddannelsesbekendtgørelsen 21). Stk. 1 Uddannelsens fagelementer Uddannelsen er på 120 ECTS-point og består af følgende: Obligatoriske fagelementer, 60 ECTS-point. e fagelementer, 15 ECTS-point. Speciale, 45 ECTS-point. Stk.1.1 Obligatoriske fagelementer 60 ECTS-point skal dækkes af følgende obligatoriske fagelementer: LLEK10264U Blok 1 7,5 ECTS-point LLEK10263U Nutrition Related Diseases Blok 1 7,5 ECTS-point LLEK10249U Evidence, Diet and Health Blok 2 7,5 ECTS-point NNEK16001U Basal ernærings-pato-fysiologi Blok 2 7,5 ECTS-point LLEK10200U Sygdomslære, ernæringsfysiologi ved sygdom og Blok 3 15 ECTS-point ernæringsterapi LLEK10290U Kvalitetssikring og ledelse Blok 4 7,5 ECTS-point LLEK10289U Klinisk Børneernæring Blok 4 7,5 ECTS-point Stk. 1.2 e fagelementer 15 ECTS-point skal dækkes af valgfrie fagelementer. Fagelementer på bachelorniveau kan indgå i valgfriheden med op til 7,5 ECTS-point. Side 5 af 13

6 Projekter uden for kursusregi på op til 15 ECTS-point kan indgå i uddannelsens valgfrie del. Reglerne er beskrevet i bilag 5 i den fælles del af studieordningen. Virksomhedsprojekter kan indgå i uddannelsens valgfrie del med 15 ECTS-point. Reglerne er beskrevet i bilag 4 i den fælles del af studieordningen. Stk. 1.3 Kandidatspecialet Kandidatuddannelsen i klinisk ernæring indeholder et speciale på 45 ECTS-point, efter reglerne i bilag 2 i den fælles studieordning. Specialet skal skrives inden for uddannelsens fagområde. Stk. 1.5 Mobilitetsvindue Denne uddannelse indeholder ikke et på forhånd defineret mobilitetsvindue. Den studerende har mulighed for på egen hånd at tilrettelægge et mobilitetsforløb i løbet af uddannelsen. Dette forudsætter, at den studerende følger gældende praksis vedr. forhåndsgodkendelse og merit. 7 Dispensation Studienævnet kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. 8 Ikrafttrædelse m.v. Stk. 1 Gyldighed Denne uddannelsesspecifikke del af studieordningen gælder for alle studerende, som indskrives på uddannelsen se dog bilag 2. Stk. 2 Overførsel For studerende indskrevet på tidligere studieordninger kan overførsel til denne studieordning finde sted efter gældende overgangsregler, eller efter individuel meritvurdering af studienævnet. Stk. 3 Ændringer Studieordningen kan ændres én gang om året således, at ændringerne træder i kraft ved studieårets start. Ændringer skal indstilles af studienævnet og godkendes af dekanen. Ændringer der skærper adgangskravene for uddannelsen vil blive varslet på et år før de træder i kraft. Hvis der ændres i denne studieordning, tilføjes der om nødvendigt også en overgangsordning, så en studerende kan fortsætte sin kandidatuddannelse efter den ændrede studieordning. Side 6 af 13

7 Bilag 1 Kassogrammer Kassogram Kandidatuddannelsen i klinisk ernæring Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 1. år Nutrition Related Diseases Evidence, Diet and Health Basal ernæringspato-fysiologi Sygdomslære, ernæringsfysiologi ved sygdom og ernæringsterapi Kvalitetssikring og ledelse Klinisk Børneernæring 2. år Speciale Obligatorisk Side 7 af 13

8 Bilag 2 Overgangsordninger Den fælles del af studieordningerne gælder for alle indskrevne studerende på det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Overgangsordningerne nedenfor indeholder udelukkende dele, der adskiller sig fra reglerne og retningslinjerne i den gældende studieordning. Alle relevante oplysninger, der måtte mangle i overgangsordningerne, forefindes således ovenfor i studieordningen. Stk. 1 Generelle ændringer for studerende optaget i studieåret 2015/16 Studerende optaget på kandidatuddannelsen i studieåret 2015/16 skal færdiggøre uddannelsen med den studieordningsstruktur, de er optaget på. Uddannelsens opbygning Fra og med studieåret 2016/17 er der sket en ændring i sammensætningen og placeringen af de obligatoriske kurser. Obligatoriske fagelementer, 60 ECTS-point e fagelementer, 15 ECTS-point Speciale på 45 ECTS-point Studerende optaget i studieåret 2015/16 skal følge nedenstående kassogram: Kassogram Kandidatuddannelsen i klinisk ernæring - optag 2015/16 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 1. år Experimental (NNEK14015U) Evidence, Diet and Health Nutrition Related Diseases Sygdomslære, ernæringsfysiologi ved sygdom og ernæringsterapi Kvalitetssikring og ledelse Klinisk børneernæring 2. år Speciale Obligatorisk Kompetenceprofil En kandidat i klinisk ernæring har efter endt uddannelse tilegnet sig følgende: Viden om: Næringsstoffers omsætning og fysiologiske funktioner generelt og i forhold til ændringer i ernæringsfysiologien ved sygdom. Sammenhængen mellem ernæringsterapi og sygdomsforløb. Forskellige befolkningsgruppers kostvaner i Danmark herunder samspillet mellem kost og ernæringsstatus. Næringsstoffers effekter på kroppens funktioner under forskellige patofysiologiske omstændigheder. Forskellige patientgruppers kostvaner i Danmark herunder samspillet mellem kost og ernæringsstatus. Årsagerne til nedsat kostindtag hos syge og sammenhængene mellem underernæring og sygdomsforløb. Videnskabelige teorier, metoder og forskningsresultater inden for klinisk ernæring. Side 8 af 13

9 Videnskabelige sandhedskriterier. Etiske og videnskabelige problemstillinger, herunder forsøg på mennesker. Færdigheder i at: Anvende gængse ernæringsvidenskabelige målemetoder til vurdering af ernæringsstatus. Anvende ernæringsvidenskabelige, evidensbaserede principper i gennemførelse af udredningsarbejde. Vurdere centrale metoder inden for klinisk ernæring med hensyn til validitet, reliabilitet og anvendelighed. Anvende de mest almindelige statistiske analysemetoder indenfor klinisk forskning. Planlægge, indsamle og vurdere kostdata i forhold til givne mål. Analysere og vurdere samfundsvidenskabelige undersøgelsesdesign og metoder i forhold til specifikke ernæringsrelaterede problemstillinger ved sygdom. Demonstrere og anvende adfærdsterapeutiske principper ved vejledning af syge. Beregne ernæringsbehov ved forskellige grader af sygdom og finde metoder til at gennemføre ernæringsbehandlingen. Kommunikere faglige problemstillinger og løsninger klart og nuanceret, såvel skriftligt som mundtligt, til fagfæller såvel som ikke-specialister, herunder sundhedsog sygehusmyndigheder. Vurdere og være kildekritisk overfor videnskabelig litteratur inden for fagområdet. Vælge og anvende passende informations- og kommunikationsteknologi i alle relevante arbejdsprocesser. Kompetencer til at: Igangsætte og styre behandlingsindsatser, herunder indikation for behandling, fastlægge indsatsniveauer, udvælge virkemidler og planlægge evalueringer. Følge og tage stilling til de mange og undertiden modsatrettede hensyn i relation til sygdom og ernæring. Overskue de internationale, nationale og lokale aktørers interesser og muligheder i forhold til ernæringsrelateret sygdomsbehandling. Varetage rådgivning, vejledning, administration og ledelse inden for ernæringsrelateret sygdomsbehandling, herunder patientbehandling. Varetage, vejlede og rådgive om kvalitetsmåling og-udvikling indenfor ernæringsområdet. Varetage undervisning og indgå i forskning på et højt videnskabeligt niveau inden for klinisk ernæring. Indgå i såvel fagligt som tværfagligt samarbejde. Arbejde selvstændigt. Selvstændigt bedømme og strukturere egne læringsprocesser og tage ansvar for egen faglig udvikling med henblik på livslang læring Stk. 2 Generelle ændringer for studerende optaget i studieåret 2014/15 eller tidligere Studerende optaget på bacheloruddannelsen i studieåret 2014/15 eller tidligere skal færdiggøre uddannelsen med den studieordningsstruktur, de er optaget på. Uddannelsens opbygning Kandidatuddannelsen i klinisk ernæring for studerende optaget i studieåret 2014/15 eller tidligere består af følgende: Obligatoriske fagelementer, 60 eller 75 ECTS-point Side 9 af 13

10 e fagelementer, 15 ECTS-point Speciale på 30 eller 45 ECTS-point Kassogram - Klinisk ernæring, 30 ECTS-point speciale - optag 2014/15 eller tidligere Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 1. år Experimental (NNEK14015U) Evidence, Diet and health Nutrition Related Diseases Sygdomslære, ernæringsfysiologi ved sygdom og ernæringsterapi Kvalitetssikring og ledelse Klinisk Børneernæring 2. år Klinisk praksis inkl. stresskommunikation* Speciale Obligatorisk t *Klinisk praksis inkl. stresskommunikation er obligatorisk for universitetsbachelorer og andre studerende, som ikke i forvejen har en autorisation som sundhedsfaglig person. Studerende, der er blevet optaget på baggrund af en professionsbacheloruddannelse og som har en autorisation som sundhedsfaglig person (klinisk diætist, sygeplejerske, fysioterapeut m.v.), har dispensation fra kravet om at bestå dette kursus. Kassogram - Klinisk ernæring, 45 ECTS-point speciale - optag 2014/15 eller tidligere Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 1. år Experimental (NNEK14015U) Evidence, Diet and health Nutrition Related Diseases Sygdomslære, ernæringsfysiologi ved sygdom og ernæringsterapi Kvalitetssikring og ledelse Klinisk Børneernæring 2. år Speciale Obligatorisk t Speciale Specialet kan skrives på fuld tid som afslutning på uddannelsen eller på deltid samtidig med andre fagelementer. Specialet skal afslutte uddannelsen. Studerende, der er blevet optaget på baggrund af en professionsbacheloruddannelse (eller sygeplejerske, fysioterapeut ol.), skal udarbejde speciale til 45 point. Specialet skal indeholde primær-data indsamlet ved kontakt med patienter. Studerende optaget på baggrund af en universitetsbacheloruddannelse skal skrive et speciale til 30 ECTS-point. Specialet skal indeholde en grundig analyse af data, der enten kan være primære eller sekundære data. For at sikre erhvervskompetence skal specialeforløbet dog indeholde kontakt med patienter. Dette kan ske enten 1) ved en indsamling af supplerende primære patientdata til belysning af sekundære data eller 2) ved at supplere med et antal sygehistorier eller 3) ved Side 10 af 13

11 et fokuseret ophold på en klinik med løbende kontakt til patienter, der har relation til det valgte speciale. Patientkontakten skal foregå løbende i specialeperioden. Stk. 3 Kursusspecifikke ændringer Nedlagt kursus Overgang Experimental Nutrition Kurset indgik som obligatorisk i studieåret 2012/13 eller tidligere. Physiology (LLEK10262), 7,5 ECTS-point Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2011/12 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2012/13. Evidensvurdering af litteratur om klinisk ernæring (LLEK10231), 7,5 ECTS-point Klinisk praksis inkl. stresskommunikation (NFOK14030), 15 ECTS-point Kurset er obligatorisk for universitetsbachelorer og andre studerende, som ikke i forvejen har en autorisation som sundhedsfaglig person. Studerende, der er blevet optaget på baggrund af en professionsbacheloruddannelse og som har en autorisation som sundhedsfaglig person (klinisk diætist, sygeplejerske, fysioterapeut m.v.), har dispensation fra kravet om at bestå dette kursus Kvalitetssikring, administration og ledelse (LLEK10230), Kurset er ækvivalent med Nutritional Study Design and Status Assessment (LLEK10291U), 7,5 ECTS-point. Kurset indgik som obligatorisk i studieåret 2010/11 eller tidligere. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2009/10 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2010/11. Kurset er ækvivalent med Klinisk børneernæring (LLEK10289U), 7,5 ECTS-point. Kurset indgik som obligatorisk i studieåret 2014/15 eller tidligere.. Kurset udbydes for sidste gang i studieåret 2015/16. I 2016/17 er overgangsordningen, at studerende optaget 2014/15 og tidligere, der mangler at bestå kurset, i stedet skal skrive speciale på 45 ECTS-point indeholdende nedennævnte kompetencebeskrivelse. Der kan søges om dispensation ved studienævnet til overførsel til den nye studieordning, hvor kurset ikke længere indgår, og specialestørrelsen således bliver 45 ECTS-point. Specialet skal i så fald opfylde kompetencebeskrivelsen for det nedlagte kursus: Kompetencer: - Afveje styrker og svagheder ved forskellige løsningsmodeller hos den enkelte patient. - Evne at forklare løsninger for patienter og personale i hospitalsafdelinger. - Analysere løsningsmodellers sikkerhed for patienten i forhold til eksisterende viden - Diskutere forskellige løsningsmodeller i forhold til behov for ny viden. - Selvstændigt at kunne udforme og iværksætte ernæringsterapi hos den enkelte patient - Samarbejde i en klinisk hverdag på en hospitalsafdeling, både i relation til patienter og andre samarbejdspartnere - Tage ansvar for ernæringsterapi og håndtere uventede situationer. - Diskutere ernæringsrelaterede problemer med andre fagprofessionelle, og kunne håndtere at det ikke altid er egen opfattelse, der slår igennem. Kurset indgik som obligatorisk i studieåret 2010/11 eller tidligere. Side 11 af 13

12 7,5 ECTS-point Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2009/10 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2010/11. Nutritional Study Design and Status Assessment (LLEK10291U) 7,5 ECTS-point Sygdom og kost (LLEK10254), 7,5 ECTS-point Tema: Evidensvurdering, kvalitetssikring og ledelse (LLEK10202U), 15 ECTS-point Kurset er ækvivalent med Kvalitetssikring og ledelse (LLEK10290U), 7,5 ECTS-point. Kurset indgik som obligatorisk i studieåret 2013/14 eller tidligere. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2013/14 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2014/15. Kurset er ækvivalent med Experimental (NNEK14015) 7,5 ECTS-point. Kurset indgik som obligatorisk i studieåret 2012/13 eller tidligere. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2010/11 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2011/12. Kurset er ækvivalent med Evidence, Diet and Health (LLEK10249U), 7,5 ECTS-point. Kurset indgik som obligatorisk i studieåret 2012/13 eller tidligere. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2011/12 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2012/13. Kurset er ækvivalent med Kvalitetssikring og ledelse (LLEK10290U), 7,5 ECTS og Klinisk børneernæring (LLEK10289U), 7,5 ECTS-point. Side 12 af 13

13 Bilag 3 Målbeskrivelse for specialet En studerende, som har afsluttet specialet, har opnået følgende: Viden om: Videnskabelige problemstillinger inden for uddannelsens fagområder. Et passende sæt af metoder/teorier, der er baseret på international forskning, til brug for behandling af problemformuleringen. Teorier/modeller ud fra et organiseret værdisystem og med en høj grad af selvstændighed. Færdigheder i at: Anvende og kritisk bedømme teorier/metoder, herunder deres anvendelsesmuligheder og begrænsninger. Vurdere, i hvilket omfang frembringelsen og fortolkningen af resultater/materiale er afhængig af den valgte teori/metode og den valgte afgrænsning. Diskutere videnskabelige problemstillinger, der opstår af specialet. Konkludere entydigt og på videnskabelig vis i relation til problemformulering og mere generelt i forhold til problemstillingen og fagområdet. Diskutere og formidle specialets videnskabelige og eventuelt samfundsmæssige betydning ud fra etiske principper. Begrunde ideen med at udføre eksperimentelt arbejde/producere egne data i forhold til det formål, som er beskrevet i problemformuleringen. Bearbejde data ved valg af videnskabelige analysemetoder og præsentere resultater objektivt og koncist. Vurdere egne resultaters troværdighed baseret på relevant behandling af data. Kompetencer til at: Igangsætte og gennemføre videnskabeligt arbejde i forskningsmæssige sammenhænge. Løse komplekse problemstillinger og udviklingsopgaver i arbejdssammenhænge. Side 13 af 13

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i klinisk ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Revideret 2015) Indhold 1 Titel og

Læs mere

Indhold. Side 1 af 10

Indhold. Side 1 af 10 Indhold Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i humanfysiologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September 2012 (Rev. 2016) 1 Titel,

Læs mere

Indhold. Side 1 af 10

Indhold. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September

Læs mere

Indhold. Side 1 af 11

Indhold. Side 1 af 11 Indhold Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i Humanfysiologi med sidefag ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September 2012 (Rev. 2017)

Læs mere

Indhold. Side 1 af 12

Indhold. Side 1 af 12 Indhold Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i Humanfysiologi med sidefag ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September 2012 (Rev. 2016)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Indhold. Side 1 af 11

Indhold. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September

Læs mere

Indhold. Side 1 af 13

Indhold. Side 1 af 13 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab med sidefag ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September, 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i nanoscience ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2013 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 17

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 17 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) De overordnede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i geologi og geoscience ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i geologi og geoscience ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 9

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biokemi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 15 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i idræt ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi (september 2009)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi (september 2009) D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T KØBENHAVNS UNIVERSIT ET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi (september 2009) De overordnede bestemmelser, der danner ramme

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2011)

Studieordning for kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2011) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2011) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biokemi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev.

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. 2016) Dette rammedokument gælder for bachelor- og kandidatstudieordningerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September, 2011 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik (September 2010)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik (September 2010) D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T KØBENHAVNS UNIVERSIT ET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik (September 2010) De overordnede bestemmelser, der danner ramme for

Læs mere

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (herefter UI) har truffet afgørelse

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (herefter UI) har truffet afgørelse Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i klinisk ernæring.

Læs mere

Indhold. Side 1 af 10

Indhold. Side 1 af 10 Studieordning for masteruddannelsen i fødevarekvalitet og -sikkerhed ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indhold 1 Titel, tilknytning og sprog... 2 Stk.

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 18

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 18 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 13

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 13 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September, 2011 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoscience og teknologi (September 2013)

Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoscience og teknologi (September 2013) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoscience og teknologi (September 2013) De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning,

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 23

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 23 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 16

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 16 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i idræt ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 15 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2016 1 af 9 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i idræt og velfærd ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev.

Studieordning for masteruddannelsen i idræt og velfærd ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. Studieordning for masteruddannelsen i idræt og velfærd ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2017) Indhold 1 Titel, tilknytning og sprog... 2 Stk. 1 Titel... 2

Læs mere

Kapitel 1. Uddannelsens formål og kompetenceprofil

Kapitel 1. Uddannelsens formål og kompetenceprofil Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for KANDIDATUDDANNELSEN i LANDSKABSFORVALTNING ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet NB: No admission to this programme from February

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2012 1 af 8 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Stk. 2 Tilknytning Uddannelsen hører under Studienævn for Matematik og Datalogi, og de studerende har valgret og valgbarhed til dette studienævn.

Stk. 2 Tilknytning Uddannelsen hører under Studienævn for Matematik og Datalogi, og de studerende har valgret og valgbarhed til dette studienævn. Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i datalogi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2015 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i landskab og planlægning ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2016

Studieordning for masteruddannelsen i landskab og planlægning ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2016 Studieordning for masteruddannelsen i landskab og planlægning ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2016 Indhold 1 Titel, tilknytning og sprog... 2 Stk. 1 Titel... 2 Stk.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 14

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 14 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 14

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 14 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi. Denne kan ses på Det

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoteknologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 10 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: CAND.MERC.AUD. I KOLDING... 3 2. OVERSIGT OVER

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Indstillet af studienævnet i Odense den 11. februar 2016 og i Esbjerg

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 12 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

2015-studieordning for kandidatuddannelsen i odontologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, OdontSchool, Københavns Universitet

2015-studieordning for kandidatuddannelsen i odontologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, OdontSchool, Københavns Universitet 2015-studieordning for kandidatuddannelsen i odontologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, OdontSchool, Københavns Universitet Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2015. Studieordningen

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning a 1. september 2012 Revideret 16. juni 2014 Revideret 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel

Læs mere

2009-studieordning for kandidatuddannelsen i lægemiddelvidenskab ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

2009-studieordning for kandidatuddannelsen i lægemiddelvidenskab ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet 2009-studieordning for kandidatuddannelsen i lægemiddelvidenskab ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2015 og finder anvendelse

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

1. Formål og fagområder

1. Formål og fagområder 9/5 2012 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i MATEMATIK-ØKONOMI ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2011 Revideret med virkning fra

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i datalogi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi Udkast til foreløbig studieordning for Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi 1. 4. semester De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Aalborg Universitet August 2008 Forord I medfør af

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

FOR KANDIDATUDDANNELSEN,

FOR KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN FOR KANDIDATUDDANNELSEN, CAND. SOC. I JURA Denne studieordning er fastsat med hjemmel i: 30 i bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi, sommeren 2012 Kære kommende kandidat Vi er glade for, at du vil tage dig tid til at deltage i uddannelsesevalueringen ved at

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere