Cykelstiplan for Vordingborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cykelstiplan for Vordingborg Kommune"

Transkript

1 UDKAST TIL 1. DEL AF Cykelstiplan for Vordingborg Kommune September

2 Indhold 1 Indledning / Opgaven Baggrund Formål Afgrænsninger Rapportens opbygning Vej- og Cykelstinettet i Vordingborg Kommune Vejnettet Cykelstinettet Cykelruter Udvikling af cyklisme i Vordingborg Kommune Generelt om cyklistadfærd i Vordingborg Kommune Cykelanvendelse til forskellige formål Barrierer for udvikling af cykeltrafik Konklusioner vedr. cykeladfærd og betingelser for øget brug af cyklen Behov for nye trafikale cykelstier Trafikbelastning af bruttovejnettet Nuværende cykeltrafik Uheld Utryghed Forskellige cyklistgruppers behov Fremsatte ønsker om nye cykelstier Tekniske løsninger...32 Dette kapitel er ikke medtaget i denne udgave af cykelstiplanen, da det først kan skrives færdigt efter høring i lokalrådene. 6 Prioritering og hovedstrukturplan Bruttoveje Prioritering Forslag til Hovedstrukturplan for trafikale cykelstier i Vordingborg Kommune Etapedeling Delstrækninger...46 Dette kapitel er ikke medtaget i denne udgave af cykelstiplanen, da det først kan skrives færdigt efter høring i lokalrådene. 9 Faciliteter, Materialer og Æstetik...47 Dette kapitel er ikke medtaget i denne udgave af cykelstiplanen, da det først kan skrives færdigt efter høring i lokalrådene. 10 Budgetoverslag...48 Dette kapitel er ikke medtaget i denne udgave af cykelstiplanen, da det først kan skrives færdigt efter høring i lokalrådene. 2

3 1. Indledning / Opgaven Bemærk venligst, at dette er et første og ikke endnu komplet udkast til Cykelstiplan for Vordingborg Kommune. Udkastet har alene til formål at skulle tjene som grundlag for en høring af planudkastet i kommunens lokalråd. Høringen skal fokusere på baggrunden for planlægningen - herunder specielt indkredsningen af behov for nye cykelstier og forslaget til prioritering af cykelstistrækninger (i den foreslåede Hovedstrukturplan) og til etapedeling af denne plan. Flere kapitler i dispositionen for den endelige Cykelstiplan er udtaget af denne udgave, da de først kan færdigskrives, når resultaterne af høringsrunden foreligger. 1.1 Baggrund Vordingborg Kommune ønsker en samlet plan for udbygning af cykelstier i kommunen. Kommunalbestyrelsen ønsker at fremme borgernes brug af cyklen til hverdags- og fritidsformål, ligesom man vil styrke udvikling af cykelturisme i hele kommunen. Det politiske mål om at styrke cyklismen afspejler en stigende interesse blandt borgerne for brug af cyklen og en støt stigende cykelturisme i kommunen. Der er særligt store perspektiver for udvikling af cyklismen, når den ses som et led i en forebyggende sundhedspolitik. Cyklen kan blive et af de vigtigste virkemidler mod store trusler mod folkesundheden såsom fedme og andre livsstilssygdomme. Kommunalbestyrelsen ønsker især at stimulere skolebørns brug af cyklen til transport mellem hjem og skole. Skal disse målsætninger realiseres, så er sikkerheden for cyklisterne helt central. Der forekommer uheld for bløde trafikanter, som modvirker den positive stemning omkring brugen af cyklen. Og den psykologiske følelse af tryghed er en altafgørende forudsætning for, at skolebørnsfamilier faktisk vil gøre brug af mulighederne for at bruge cyklen til skoletransport. Kommunen har allerede i dag et forholdsvis finmasket net af cykelruter på svagt befærdede biveje. Disse ruter er dog af størst værdi for fritidscyklister og cykelturister. Til transport mellem hjem og skole og til bolig-arbejdssteds transport er der større behov for cykelstier langs de kommunale veje, der går direkte fra hjemmene til arbejdssteder, skoler og fritidsaktiviteter. Den nye cykelstiplan skal derfor have hovedvægt på at løse dette behov. Den nye cykelstiplan er et naturligt skridt i en arbejdsproces, der har pågået siden den nye Vordingborg Kommune blev etableret. I 2008 blev udarbejdet en cykelstiplan for Møn, med hovedvægt på cykelturismen. Samtidig gennemførtes det første større cykelstiprojekt i den nye kommune, på Klintevejen mellem Kjeldby og Hjertebjerg (Møn). Det er fulgt op med nye cykelstier på Klintevejen, strækningen Udbyvej-Keldby, og med den igangværende renovering af cykelstien langs Ulvshalevej. Næste strækning på Møn Klintevejen, strækningen Hjertebjerg-Borre er planlagt til udførelse i Kommunalbestyrelsen har således vist sin vilje til at styrke cyklismen ved at afsætte store summer til formålet endda i en sparetid. 3

4 Cykelstibehovet er også stort udenfor Møn, så tiden er moden til, at der ses på behovene i hele kommunen. Udvikling af cykelstier fremmes i disse år af gode støttemuligheder fra overordnede myndigheder. De ovennævnte anlæg er gennemført med tilskud fra EU og staten. Staten har også udbygget cykelstier langs statsvejen Mønsvej, mellem motorvejsafkørsel 49 og Stensved, og i foråret 2011 blev det meddelt, at staten har afsat midler til første etape af cykelstier langs Kostervej på Møn (også statsvej). Mulighederne for ekstern støtte til cykelstiprojekter vil fortsat være høj i de nærmeste år. Et gennemarbejdet og seriøst planlægningsgrundlag vil være en absolut fordel, hvis man ønsker at få andel i disse midler. Der er ingen tvivl om, at kommunens egne bestræbelser for at udbygge cykelstierne på Møn har haft stor betydning for statens beslutning om at følge op på sin egen del af vejnettet. Det samlede behov for cykelstier overstiger givetvis kommunens økonomiske formåen i de kommende år. Den vigtigste årsag til, at byrådet ønsker en samlet cykelstiplan, er derfor, at der er behov for et redskab til at prioritere de begrænsede midler til nye cykelstier, så det er de absolut vigtigste strækninger, der udbygges først. 1.2 Formål Planens overordnede sigte er således at forbedre faciliteterne for lokale cyklister og cykelturister i hele Vordingborg Kommune gennem en udbygning af det trafikale cykelstinet, specielt langs de af de større kommunale veje, hvor behovet er størst. Hovedmål for udarbejdelse af cykelstiplanen er derfor At tilvejebringe en samlet cykelstiplan for hele Vordingborg Kommune, der kan tjene som redskab til prioritering af de fremtidige investeringer på dette område. Herunder er det vigtige delmål At vurdere behov og udbygningsmuligheder for cykelstier o.a. cyklist-infrastruktur i hele kommunen (på Møn er vurderingen foretaget i Møn-planen 2008, den ajourføres i den nye plan); At opstille forslag til en samlet plan for cykelstier langs udvalgte, overordnede kommunale veje; At planlægge implementeringen af cykelstiplanen, herunder udarbejde tidsplan samt budgetoverslag og finansieringsforslag. 1.3 Afgrænsninger Cykelstiplanens hovedmål er at tilvejebringe en samlet plan for udbygning af trafikale cykelstier langs kommunens overordnede vejnet. Dvs. at stier og ruter, der kun har rekreative formål, ikke indgår i planen. Når vi alligevel inddrager det eksisterende (og veludbyggede) net af rekreative / turistmæssige cykelruter, er det fordi det kan påvirke prioriteringen af fremtidige trafikale stier. Hvis der f.eks. findes en velfungerende rekreative rute parallelt med og tæt på en vejstrækning, hvor man overvejer en trafikal cykelsti, så kan den rekreative rute evt. være et alternativ til anlæg af cykelsti ved vejen. Planen omhandler alene behovet for cykelstier udenfor kommunens 3 hovedbyer Vordingborg, Præstø og Stege. Dette skyldes, at planlægning af cykelstier i de tre købstæder indgår i komplekse, bymæssige sammenhænge, og derfor løses bedst i forbindelse med den mere detaillerede byplanlægning af de tre købstæder. 4

5 Hvor hovedfokus i cykelstiplanen for Møn (2008) var på cykelturismen, er fokus i denne nye plan primært på fremme af borgernes cykelaktivitet ikke mindst ud fra et sundhedspolitisk formål. Det er særligt højt prioriteret at skabe baggrund og rammer for, at skolebørn i stigende grad kan bruge cyklen til hjem-skole transport. Den nye cykelstiplan omfatter hele kommunen. Den eksisterende Cykelstiplan for Møn (af 2008) har tjent udmærket som prioriteringsgrundlag for den gennemførte (og igangværende) udbygning af cykelstier på øen. Vi har i div. analyser lagt særlig vægt på Sjællandssiden, da der er udført tilsvarende undersøgelser for Møn som forudsætning for 2008-planen. Men Møns tilbageværende behov for cykelstier er vurderet helt på linje med behovene på Sjællandssiden. Når den nye cykelstiplan for hele kommunen vedtages, vil den afløse og erstatte Møn-planen, og være eneste grundlag for cykelstiudbygning i kommunen fremover. 1.4 Rapportens opbygning Denne rapport, som rummer Cykelstiplanen for Vordingborg Kommune, er opbygget som følger: Kap. 2, Vej- og cykelstinettet i Vordingborg Kommune, der præsenterer de grundlæggende, eksisterende fysiske rammer for cykeltrafikken i Vordingborg Kommune. Kap. 3, Udvikling af cyklisme i Vordingborg Kommune, skildrer udviklingen i cyklisme i kommunen, delt op på de 4 hovedgrupper: Skolevejscyklister, pendlere, fritidscyklister og cykelturister. Kapitlet giver den generelle baggrund for den mere præcise indkredsning af behovet for cykelstier i kap. 4. Kap. 4, Behov for nye trafikale cykelstier, rummer planens analysegrundlag. Behovet for cykelstier på kommunens vejnet opgøres på parametre som trafikbelastning, nuværende cykeltrafik, vejnettets egnethed for cykeltrafik, uheld, utryghed og forskellige cyklistgruppers behov. Kapitlet rundes af med en oversigt over udtrykte ønsker om nye cykelstier fra relevante aktørgrupper. Kap. 5, Tekniske løsninger, ikke medtaget i denne udgave, skal gennemgå foreliggende modeller for cykelsti-udformning det arsenal, vi har til rådighed for cykelsti-udbygning i kommunen. Kap. 6, Strukturplan, præsenterer cykelstiplanen det overordnede forslag til udbygning af trafikale cykelstier i Vordingborg Kommune i perioden Kap. 7, Udbygningsplan / Prioritering af strækninger og etapedeling, rummer planens forslag til tidsmæssig prioritering af udbygning af de udvalgte cykelstier, hvilket udmønter sig i et forslag til etapedeling på de 3 4-års perioder i planens løbetid. Kap. 8, Delstrækninger, ikke medtaget i denne udgave, skal uddybe og detaljere forslagene til cykelstier på prioriterede delstrækninger. Kap. 9, Faciliteter, materialer og æstetik, ikke medtaget i denne udgave, skal dels rumme nogle overvejelser vedr. udstyr til og udformning af nye cykelstier, dels forslag til udbygning af faciliteter (rastepladser, toiletter mv.) langs de nye cykelstier. Kap. 10, Budgetforslag, ikke medtaget i denne udgave, skal afrunde planen. Kapitlet rummer en oversigt over budgetter for de enkelte, prioriterede strækninger som samlede budgetoverslag for de etaper, der skildredes i kap. 9. 5

6 2 Vej- og Cykelstinettet i Vordingborg Kommune 2.1 Vejnettet Vordingborg Kommunes primære trafikveje er Sydmotorvejen i nord-sydgående retning mellem Bårse og Farøbroerne, som forbinder kommunen med Københavnsområdet mod nord, og med Gedser og Rødby (og en kommende Fehmern-forbindelse) mod syd, samt den øst-vestgående Rute 59 fra Vordingborg by via Dronning Alexandrines Bro til Stege (Mønsvej-Vordingborgvej-Kostervej). Kort på s. 7 viser Vordingborg Kommunes overordnede vejnet, opdelt på statsveje og tre klasser af kommunale veje: Trafikveje, fordelingsveje og lokalveje.. I tabel 2.1.I på s. 8 ses de største trafikbelastninger på kommunens overordnede vejnet. Disse er desuden illustreret på kort s. 9. Sydmotorvejen samt delstrækningen af Rute 59 mellem motorvejen og Stege er statsveje, som er under Vejdirektoratets myndighed, ligesom det lille stykke af Rute 265, som forløber fra motorvejsfrakørslen vest for Bårse til kommunegrænsen i retning mod Næstved. Andre overordne veje i kommunen er Rute 22 mellem Vordingborg by og Næstved (Næstvedvej), samt de tidligere amtsveje, rute 151 fra Vordingborg by mod Køge (Københavnsvej-Hovedvejen), rute 153 fra Vordingborg by mod syd over Storstrømsbroen (Brovejen), rute 209 fra Præstø mod nord langs Præstø Fjord (Faksevej) og rute 265 Kalvehave-Præstø-Bårse-Næstved (Præstøvej-Skovlinien- Jungshovedvej-Næstvedvej). Disse veje er alle kommuneveje. Øvrige veje, som bør nævnes som overordnede veje i Vordingborg Kommune, er strækningen Køng-Lundby-Bårse (Lundbyvej-Lundby Hovedgade), Vordingborg-Nyråd-Sydmotorvejen (Nyraadsvej- Kalvehavevej), Ørslev-Mern (Ørslevvej), Mern-Allerslev-Præstø (Gl. Præstøvej-Mønvej), samt forbindelsesvejene mellem Mern og rute 265 (Jungshovedvej og Kalvehavevej) og rute 265-Jungshoved By (Jungshovedvej). 6

7 Kort Vejnettet opdelt på statsveje og kommuneveje, fordelt på 3 vejklasser 7

8 Tabel 2.1.I. Trafikbelastninger af vejstrækninger i Vordingborg Kommune Vejstrækning Trafikbelastning (ÅDTmotorkøretøjer) Bemærkninger Sydmotorvejen Let stigende belastning fra Farø mod nord. Vordingborg- Kalvehave Størst mellem motorvejen og Stensved, faldende til vest for Kalvehave. Kalvehave-Stege Ved Tjørnemarke. Falder til ca mod Kalvehave. Vordingborg- Næstved Størst lige ved Vordingborg, faldende til vest for Klarskov. Vordingborg-Bårse Stor belastning syd for motorvejen ved Udby. ÅDT er kun nord for. Bårse-Præstø Præstø-Kalvehave Faldende til syd for Tjørnehoved. Even Bro Præstø Bårse-Køng Stort set jævn belastning, størst mellem Bårse og Gl. Lundby Præstø-Mern Lige syd for rundkørslen ved Præstø. Ingen øvrige tællinger. Ørslev-Mern Lige øst for Ørslev. Mern-Tågeby 700 Skønnet da der ikke findes tilgængelige tællinger for strækningen. Mern-Balle Tjørnehoved Jungshoved Nyråd Hovedgade Bogø-Stege Stege-Klinteskoven Lige øst for Stege. Falder længere mod øst til (på strækning uden cykelsti) Magleby-Klintholm 650 Havn Neble-Klintevejen (Søndersognsvej) 600 Mellem Keldbylille og Klintevejen 8

9 Kort Trafikbelastning på vejnettet - foreliggende tal for årsdøgntrafik på det overordnede vejnet. 9

10 2.2 Cykelstinettet På kommunens overordnede vejnet er der 3 strækninger, som er fuldt udbygget med cykelstier: Rute 22 Næstvedvej, Vordingborg-kommunegrænsen - enkeltrettede stier i begge vejsider Rute 151 Københavnsvej, Vordingborg-Ørslev - Dobbeltrettet sti i vejens østside på hele strækningen, og enkeltrettet sti i vestsiden mellem rundkørslen med Brovejen og Ørslev. Rute 153 Brovejen, Vordingborg-Storstrømsbroen Dobbeltrettet sti i vestlig vejside fra Orevej. Mellem Vordingborg og Dronning Alexandrines Bro (Nyraadsvej medtaget) er der cykelsti på flere delstrækninger som tilsammen dækker lidt under 50 % af vejens længde: Nyrådsvej, Vordingborg-Nyråd Dobbeltrettet sti i sydlig vejside. Rute 59, Motorvejsafkørsel 41-Stensved (Mønsvej, statsvej) - enkeltrettede stier i begge vejsider. Rute 59, Stensved-Langebæk (Vordingborgvej, statsvej) enkeltrettede cykelstier i begge sider. Rute 59, Gammel Kalvehave-Dronning Alexandrines Bro (Kalvehavevej, statsvej) Enkeltrettede stier i begge sider, dog kun dobbeltrettet sti i nordsiden imellem Gammel Kalvehave og Kalvehave. Der er desuden enkeltrettet sti i begge sider på selve broen. På Møn er der cykelstier på følgende strækninger: Ulvshalevej, enkeltrettede stier i begge sider fra Stege til Hegninge Bakke, derefter dobbeltrettet sti i vestlige vejside til sommerhusområdet (er pt. under totalrenovering). Klintevejen, efter seneste anlægsarbejde (Udbyvej-Keldby) er der enkeltrettede stier i begge vejsider den første halvdel af vejen fra Stege mod øst, på strækningen Stege-Hjertebjerg. Gennem Nyråd og Stensved byer er der kantbaner afgrænset ved brede, stiplede linier. Der er gennem de senere år sket meget på cykelstiområdet i Vordinborg Kommune. Dels er der etableret og renoveret betydelige strækninger på Møn, dels er flere strækninger pt. planlagt til gennemførelse i 2012, nemlig: Møn, det næste stykke af Klintevejen fra Hjertebjerg til Borre. Møn, Kostervej Dr. Alexandrines Bro-De Hvide Sten (statsvej). Hertil kommer cykelsti- bidder ml. Køng Kirkevej og Lundby (Lundbyvej), på rute 151 (Københavnsvej) ved motorvejsafkørsel 40 og flere småstykker ved Præstø. 10

11 Kort Eksisterende og planlagte trafikale cykelstier i Vordingborg Kommune 11

12 2.3 Cykelruter Skiltede cykelruter i Vordingborg Kommune er især lokaliseret på Møn. I den øvrige del af kommunen er der dog også både internationale, nationale og regionale ruter, som nævnes herunder: Nationale cykelruter Sjællands Odde Rødbyhavn (National rute 7): Passerer Vordingborg Kommune fra Næstved i nord, hvor den følger hovedvej 22 til Vordingborg og fortsætter til Falster via Storstrømsbroen. Ruten følger det overordnede vejnet, som med undtagelse af enkelte korte stykker i Vordingborg by har cykelsti(er) på hele ruten. Sydhavsruten Højer til Møns Klint (National rute 8): Kommer ind i kommunen via Bogø-Stubbekøbing overfarten, går ad småveje over det sydvestlige Møn, syd om Stege Nor og langs Hjelm Bugt til Østmøn og Møns Klint. Herfra retur via Klintevejen og parallelveje til Stege. Helsingør Gedser (National rute 9): Kommer ind i kommunen via Bogø-færgen, følger samme forløb som National rute 8 over Vestmøn, men ender i Stege, hvor den vender og går til Dr. Alexandrines Bro og Kalvehave, hvorfra den ad småveje på Sydøstsjælland fortsætter til Præstø og videre nordpå. Internationale cykelruter Berlin - København: Forløber gennem kommunen ad den samme rute som den nationale rute 9. Berlin-København betragtes i turistkredse som den mest succesfulde af de internationale ruter. Østersøruten: Forløber i Vordingborg Kommune fra Bogø-Stubbekøbingfærgen over Bogø og Møn sammen med national rute 8. Fra Dronning Alexandrines Bro går den sammen med regional rute 55 til Vordingborg og videre mod Næstved. Munkevejen: Denne nye rute mellem Glückstadt i Tyskland og Roskilde, følger en del af det øvrige rutenet igennem Vordingborg Kommune. Hovedruten forløber som National Rute 9 fra Bogø til Stege, og herfra via Dr. Alexandrines Bro til Præstø og nordpå ud af kommunen. Mellem Kalvehave og Præstø afviger ruten enkelte steder fra rute 9, hovedsagligt på småveje. En alternativ rute går via Storstrømsbroen, Vordingborg og småveje på det sydligste Sjælland til Kalvehave. Regionale cykelruter Rute 55 går fra Vordingborg by ad den separate cykelsti på det gamle banelegeme til og igennem Nyråd, og herefter fortrinsvis ad småveje til Kalvehave, hvorfra der via Dronning Alexandrines Bro er overgang til de mange udflugtsmål Møn. På det sidste korte stykke forløber ruten ad vej 59, hvor der er cykelsti. Rute 56 går fra Præstø ad småveje til Ørslev og videre langs vej 151 til Vordingborg by. På stykket mellem Ørslev og Vordingborg er der som tidligere nævnt cykelstier. Rute 58 Møn Rundt følger mindre biveje langs kysterne rundt på Møn og Bogø, med afstikker til Nyord. Blev etableret som turistrute for få år siden. 12

13 Kort Rekreative cykelruter i / gennem Vordingborg Kommune 13

14 3 Udvikling af cyklisme i Vordingborg Kommune I dette kapitel skildres udviklingen i cyklismen i kommunen, eller m.a.o. cyklistadfærden delt op på de 4 hovedgrupper af cyklister: Skolevejscyklister, pendlere, fritidscyklister og cykelturister. Der gøres status over situationen nu, og fremtidstendenser søges indkredset. Kapitlet skal give en generel baggrund for den mere præcise indkredsning af behovet for cykelstier på kommuneveje, som følger i kapitel 4. Fig. 3.1.a. Cykelturenes andel af det samlede antal trafikale ture Kapitlet bygger på en række bløde eller kvalitative kilder, heriblandt en undersøgelse kaldet Cykelsurvey, der blev gennemført på Vordingborg Kommunes hjemmeside i foråret 2011, Skolevejsundersøgelsen af 2008, en ældre undersøgelse på Møn ( Cykeltrafik som hverdagstransport i landdistrikter, gl. Møn Kommune 2000) samt en mini-interviewundersøgelse med lokale cykelinteressenter, udført i forb. m. udarbejdelse af cykelstiplanen. Kilderne har begrænset datagrundlag og visse skævheder, så det er begrænset hvor specifik viden, vi har om cyklistadfærden i Vordingborg Kommune. Derfor må vi i flere tilfælde bygge på en antagelse om, at udviklingstendenser for cyklistadfærden i Vordingborg nok ikke adskiller sig væsentligt fra andre kom 3.1 Generelt om cyklistadfærd i Vordingborg Kommune Som det fremgår af kortet i Fig. 3.1.A., er brugen af cyklen (målt på cykelturenes andel af det samlede antal trafikale ture) højst i de største byer og på at par af øerne, hvor cykelturismen er stor. 14

15 Vordingborg Kommune placerer sig (sammenlignet med andre kommuner) i en midtergruppe m.h.t. cykelaktivitet. Fra en tilsvarende undersøgelse før kommunesammenlægningen ved vi, at gl. Vordingborg Kommune ligger højere end de 3 øvrige gamle kommuner. Det skyldes utvivlsomt, at cykelanvendelsen er størst i og omkring Vordingborg by, hvilket vi også ved fra egne tællinger (se Tabel 4.2.I). En stor del af denne trafik til og fra Vordingborg by udgøres utvivlsomt af trafik mellem bolig og arbejds- og uddannelsessted. Den Cykelsurvey, der gennemførtes på kommunens hjemmeside i foråret 2011, tyder på meget høj anvendelse af cyklen til netop dette formål. Ikke mindre end 76% af svarpersonerne angiver, at de typisk anvender cyklen til dette formål, 38% endda hver dag. Ca. halvdelen af svarpersonerne oplyser, at deres børn bruger cyklen til skole hver dag. Disse tal er dog (desværre) ikke repræsentative; vi ved fra andre undersøgelser, at de gennemsnitlige tal (selv i store cykelbyer) ligger langt lavere, så der er ingen tvivl om, at de høje tal for cykelanvendelsen i Cykelsurvey er udtryk for, at det er den mest cykelaktive del af borgerne, der har fået øje på og besvaret undersøgelsen. Cykelsurveyen viser også, at svarpersonerne er rimeligt godt tilfreds med Vordingborg Kommune som cykelby, men at der udbredt utilfredshed med standard og vedligeholdelse af cykelveje og cykelstier. Ca. 1/3 er generelt utilfredse med forholdene for cyklister, og et tilsvarende antal føler sig som cyklister utrygge i trafikken. Undersøgelsen angiver en lang række vejstrækninger, der føles utrygge og / eller hvor der ønskes nye cykelstier eller cykelbaner. Disse angivelser er indarbejdet i opregningen af cykelstibehov i kapitel 4. Surveyen rummer også svar, fra personer, der IKKE i dag er cykelaktive, på, hvad der kunne få dem til at cykle mere, jfr. Fig. 3.1.B. Fig 3.1.B. Motiver for øget brug af cyklen Surveyen kan alligevel give en række vigtige oplysninger; således viser det sig, at svarpersonerne der altså mest består af meget cykelaktive personer bruger cyklen til mange forskellige slags ture (pendling, indkøb, motion, rekreation, besøg hos venner og familie etc.) Det tyder på, at hvis man først er kommet over på cyklen, anvendes den til mange formål. 15

16 Topscorer-svarene på dette spørgsmål er, at bedre sikkerhed for cyklister - herunder flere cykelstier og cykelbaner samt bedre vedligeholdelse af samme ses som langt de vigtigste betingelser for, at flere af de i dag ikke cykelaktive kan kommer over på cyklen. Hvilket kan kun bekræfte kommunalbestyrelsens ønske om at øge cykelanvendelsen i kommunen. 3.2 Cykelanvendelse til forskellige formål Cyklen kan indgå som transportmiddel i alle rejsetyper (skole, arbejde, fritid, turisme), og der er betydelige muligheder for at anvende cyklen til alle disse formål. I dette afsnit gennemgås vores viden om udviklingen i cyklistadfærd og -behov, fordelt på disse 4 hovedgrupper. Skolevejs-trafik Vordingborg Kommune fik udført en skolevejsanalyse i Formålet med undersøgelsen var at kortlægge utrygge steder på skolevejen og belyse transportmidler til og fra skole, bl.a. med det formål at afklare, om en større del af børnene kan transportere sig selv til skole på cykel eller til fods. Stort set alle kommunens skoler deltog. Udpegningen af utrygge steder skulle argumenteres, og det viste sig, at utryghed primært var forårsaget af Bilernes hastighed; Intet fortov eller cykelsti; Mange biler på strækningen eller i krydset; Dårlig oversigt. - altså i høj grad problemer, som cykelstier kunne løse. Utryghedsmarkeringerne i skolevejsanalysen er indarbejdet i opgørelsen af utryghed på vejnettet i kapitel 4. M.h.t. transportmiddelvalg viste undersøgelsen i samklang med Møn-undersøgelsen 2000 at en stor (og måske stigende andel) af børnene transporteres til og fra skole i forældrenes bil. Dette gælder især i de yngre klasser. Andelen af lette trafikanter (fodgængere og cyklister) øges op gennem klasserne på 6. klassetrin er der næsten 60% lette trafikanter - hvorefter den falder igen til fordel for bustransport, fordi en større del af børnene får lange skoleveje, når de skifter til overbygningsskolen. Der er meget store forskelle mellem skolerne m.h.t. andelen af lette trafikanter, afhængigt af, hvor stort et opland den enkelte skole har. Således har byskolerne typisk mindst 50% lette skolevejs-trafikanter, medens landskolerne kun har mellem 15 og 25%. Skolevejsanalysen belyser også potentialet for at øge andelen af lette trafikanter. Vurderingen bygger på, at eleven kan agere som let trafikant efter følgende regler: kl.: Gang eller cykling med forældre (0-2 km.) kl.: Gang alene eller cykling med forældre (0-3 km.) kl.: Gang eller cykling alene (0-3 km.) Det antal lette trafikanter, der ville være muligt ud fra disse regler, er herefter sammenholdt med det faktiske antal lette trafikanter. Sammenligningen viser et stort potentiale for, at flere elever på de lavere og mellemste klassetrin vil kunne gå eller cykle til skole, alene eller sammen med forældre. Tendensen er gældende frem til 6. klasse. Fra 7. klasse og opefter er der næsten overensstemmelse mellem det potentielle og det faktiske antal lette trafikanter. Det betyder dog ikke, at der ikke også her kunne være potentiale for at øge antallet af lette trafikanter; den ovenst. norm om gang eller cykling indenfor 3 km. kunne med god ret løftes, især for netop de større børn. 16

17 Også potentialet for at øge andelen af lette trafikanter er ulige fordelt på skolerne. Skolevejsanalysen viser, at der især er potentiale på Fanefjordskolen, de tre Langebæk-skoler, Kastrup Skole og Ørslev Skole, hvor der er mere end 20% af de potentielt lette trafikanter, som ikke går eller cykler til skole, jfr. Fig. 3.2.I. herunder. Fig. 3.2.A. Faktisk andel lette trafikanter (grøn søjle) sammenlignet med det potentielle antal (rød søjle) 1. De potentielle lette trafikanter, der bor i en afstand af 0-2 km. fra skolen, føler sig utrygge ved at færdes på deres rute til og fra skole; 2. Det er mere belejligt og bekvemt for forældrene at køre deres barn til og fra skole. Pkt. 1 er i overensstemmelse med konklusionen på Mønundersøgelsen 2000, som gik på, at cyklen kan bruges i et væsentlig større omfang til skole, hvis forholdene lang vejene var mere sikre, f.eks. i form af cykelstier, trafikdæmpende foranstaltninger og trafiksanering af delstrækninger. Skolevejsundersøgelsen 2008 konkluderer, at løsningen på det første problem er at øge den oplevede tryghed langs de ruter, som eleverne færdes ad til og fra skole. Løsning på det andet problem kræver tiltag, der kan ændre forældrenes holdning og adfærd. Vordingborg Kommunalbestyrelse ønsker som tidligere nævnt at øge anvendelsen af cyklen i kommunen, specielt for skolebørnenes vedkommende. Hvis dette mål skal opfyldes, kræver det altså både tryggere skoleveje og en påvirkning af forældrene i form af info-materiale, kampagner o. lign. En opgradering af cykelforholdene, der kan få flere elever til at bruge cyklen, kan medføre besparelser på kommunens befordring af elever, idet kommunen er pligtig til at sørge for alternativ befordring (buskørsel), hvis forholdene ikke er så sikre, at eleverne selv kan cykle. Væsentligste argument i dag for, at kommunalbestyrelsen ønsker at fremme brugen af cyklen til og fra skole er dog den store, positive betydning dette kan få for børnenes sundhedstilstand. Skolevejsanalysen vurderer, at der kan være to umiddelbare forklaringer på dette: 17

18 Bolig-arbejdssteds-trafik (pendling) Cykelsurvey 2011 og kommunens egne tællinger af cykeltrafikken (også 2011) viser (som den ovenfor omtalte Transportvaneundersøgelse), at der især omkring Vordingborg er en betydelig pendlingstrafik på cykel. Vordingborg By er - med de nærtliggende landsbyer, der fungerer som boligforstæder til Vordingborg by kommunens største bysamfund, og byen er det overordnede center for private og offentlige arbejdspladser samt (ikke mindst) for uddannelser på og over folkeskoleniveau. Det er givetvis dette forhold der ligger bag, at kommunens cykeltrafiktællinger (se Tabel 4.2.I) entydigt viser, at cykeltrafikken er langt større omkring Vordingborg By end nogen andre steder i kommunen. Hvor cykel-årsdøgntrafikken på andre af kommunens veje ligger på niveau 10-40, er den på de store indfaldsveje til Vordingborg over 100. Også på Strækningen Allerslev-Skibinge-Præstø samt på Faksevej mellem Even Bro og Præstø er de stor cykeltrafik, på den sidstnævnte strækningen skyldes det nok også fritidscykling og cykelturisme. Møn-undersøgelsen 2008 viste, at cyklen kun i begrænset omfang anvendes som transportmiddel i bolig-arbejdsstedstrafik. Langt de fleste arbejdspladser i gl. Møn Kommune er lokaliseret i Stege, hvor tilkørselsvejene i 2000 var endnu mindre cyklistvenlige end i dag. Rapporten konkluderede, at der er potentiale for forøgelse af boligarbejdsstedstrafikken på cykel, men det vil på samme måde som skoletrafikken kræve, at forholdene for lette trafikanter forbedres, primært langs Klintevejen og på vejene til og fra Stege. Fritidsformål Det er det almindelige indtryk fra flere kilder, at fritidscyklismen er stigende både som organiseret aktivitet og som individuel / familieaktivitet. Denne tendens gælder for Danmark som helhed, og at dn også gælder for Vordingborg kommune bekræftes af mange lokale observationer, herunder de interviews med cykelinteressenter, som er gennemført i forbindelse med udarbejdelsen af denne plan. Vi har interviewet en række personer, der er aktive indenfor organisationer som kommunens to cykelklubber (Vordingborg og Præstø), Dansk Cyklistforbund, Lions Club (arrangerer årligt cykelløb på Møn), Flere cykelstier nu (Møn) og et par uorganiserede grupper af motionscyklister. Stort set alle melder om stor og stigende interesse for cykling, og alle er også enige om, at kommunen byder på vældig gode forhold for fritidscyklister der er rigtig mange attraktive turmuligheder indenfor organisationernes aktionsradius. Flere efterlyser dog cykelstier på flere af de større veje - dog ikke cykelklubberne, de ikke kan bruge cykelstier til cykling med konkurrencemotiv, og som i øvrigt, ifølge eget udsagn, lærer medlemmerne at begå sig i trafikken. (Organisationernes meldinger om utrygge vejstrækninger og ønsker om nye cykelstier i indarbejdet i de relevante afsnit i kapitel 4). Måske er fritidscyklisme endda en ting, hvor kommunen kan hævde sig i forhold til andre kommuner. Det tydede Møn-undersøgelsen 2000 på. Den viste, at modsat den øvrige danske befolkning er Mønboernes brug af cykel i fritiden større end for bolig-arbejdsstedsture. Cyklen anvendes især til at køre fra byerne og ud i øens landskaber og naturområder. En undersøgelse i forb. m. Pilotprojekt Nationalpark Møn dokumenterede for et par år siden, at Mønboerne er store forbrugere af friluftsliv og natur. En stor del af fritidscykeltrafikken på Møn fordeler sig ad svagt befærdede lokalveje. Det vurderes dog, 18

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune Cyklen i fokus Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025 Kolding Kommune Forord Cyklen er et transportmiddel med et stort potentiale - den er CO 2 -neutral og kan indgå som en del af den daglige motion,

Læs mere

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 SEKRETARIATET

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435 Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler Rapport 435 indhold Overblik og sammenfatning...4 Flere skal cykle i Helsingør...8 Planlægning af cykeloplevelser på nettet...10 Cykelturister på Fur og Salling

Læs mere

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 05-2013 CYKLISTFORBUNDET

Læs mere

LAG SYDSJÆLLAND. Udviklingsstrategi 2014-2020

LAG SYDSJÆLLAND. Udviklingsstrategi 2014-2020 LAG SYDSJÆLLAND Udviklingsstrategi 2014-2020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kort Resume af strategien 3 A Navn og adresse 4 B Kontaktperson 4 C Bilag 4 D Udarbejdelse af strategien 6 E Analyse af området 7 E.1

Læs mere

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013 rute ringkøbing-herning Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 RUTE RINGKØBING - HERNING Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012 Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig - mod nye mål 2001-2012 Forslag til revision af strategier og indsatser 7. maj 2007 National Handlingsplan

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget FÆRDSELSSIKKERHEDSKOMMISSIONEN Hver ulykke er én for meget Trafiksikkerhed starter med dig Mod nye mål 2001-2012 Udgivet af Trafikministeriet for Færdselssikkerhedskommissionen Layout Design og grafisk

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget Hver ulykke er én for meget - et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, 2013-2020 1 Titel: Udgivet: Foto: Layout: Copyright: Oplag: Tryk: ISBN: Hver ulykke er én for meget

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K TRAFIK F O K U S - S T R AT E G I F O R T R A F I K 2 Indhold Forord 3 Indledning 4 vejnettet 6 STIER 10 Kollektiv trafik 11 skoleveje 12 trafiksikkerhed 13 trafikmiljø 14 boligområder 15 BYmidten 16 Miljøvurdering

Læs mere

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe Notat Til: Politisk styregruppe Den 24. august 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj I

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Flere buspassagerer Hvad skal der til?

Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? April 2011 Titel: Flere buspassagerer Hvad skal der til? Tekst og grafik: Tetraplan & Incentive Partners Udgiver: Danske Regioner,

Læs mere

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 01-00. Udkast. December 01 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Cykling i Danmark - hvor står vi?

Cykling i Danmark - hvor står vi? Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 4. Cykling i Danmark - hvor står vi? Indhold 1. Formål og sammenfatning...

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere