Cykelstiplan for Vordingborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cykelstiplan for Vordingborg Kommune"

Transkript

1 UDKAST TIL 1. DEL AF Cykelstiplan for Vordingborg Kommune September

2 Indhold 1 Indledning / Opgaven Baggrund Formål Afgrænsninger Rapportens opbygning Vej- og Cykelstinettet i Vordingborg Kommune Vejnettet Cykelstinettet Cykelruter Udvikling af cyklisme i Vordingborg Kommune Generelt om cyklistadfærd i Vordingborg Kommune Cykelanvendelse til forskellige formål Barrierer for udvikling af cykeltrafik Konklusioner vedr. cykeladfærd og betingelser for øget brug af cyklen Behov for nye trafikale cykelstier Trafikbelastning af bruttovejnettet Nuværende cykeltrafik Uheld Utryghed Forskellige cyklistgruppers behov Fremsatte ønsker om nye cykelstier Tekniske løsninger...32 Dette kapitel er ikke medtaget i denne udgave af cykelstiplanen, da det først kan skrives færdigt efter høring i lokalrådene. 6 Prioritering og hovedstrukturplan Bruttoveje Prioritering Forslag til Hovedstrukturplan for trafikale cykelstier i Vordingborg Kommune Etapedeling Delstrækninger...46 Dette kapitel er ikke medtaget i denne udgave af cykelstiplanen, da det først kan skrives færdigt efter høring i lokalrådene. 9 Faciliteter, Materialer og Æstetik...47 Dette kapitel er ikke medtaget i denne udgave af cykelstiplanen, da det først kan skrives færdigt efter høring i lokalrådene. 10 Budgetoverslag...48 Dette kapitel er ikke medtaget i denne udgave af cykelstiplanen, da det først kan skrives færdigt efter høring i lokalrådene. 2

3 1. Indledning / Opgaven Bemærk venligst, at dette er et første og ikke endnu komplet udkast til Cykelstiplan for Vordingborg Kommune. Udkastet har alene til formål at skulle tjene som grundlag for en høring af planudkastet i kommunens lokalråd. Høringen skal fokusere på baggrunden for planlægningen - herunder specielt indkredsningen af behov for nye cykelstier og forslaget til prioritering af cykelstistrækninger (i den foreslåede Hovedstrukturplan) og til etapedeling af denne plan. Flere kapitler i dispositionen for den endelige Cykelstiplan er udtaget af denne udgave, da de først kan færdigskrives, når resultaterne af høringsrunden foreligger. 1.1 Baggrund Vordingborg Kommune ønsker en samlet plan for udbygning af cykelstier i kommunen. Kommunalbestyrelsen ønsker at fremme borgernes brug af cyklen til hverdags- og fritidsformål, ligesom man vil styrke udvikling af cykelturisme i hele kommunen. Det politiske mål om at styrke cyklismen afspejler en stigende interesse blandt borgerne for brug af cyklen og en støt stigende cykelturisme i kommunen. Der er særligt store perspektiver for udvikling af cyklismen, når den ses som et led i en forebyggende sundhedspolitik. Cyklen kan blive et af de vigtigste virkemidler mod store trusler mod folkesundheden såsom fedme og andre livsstilssygdomme. Kommunalbestyrelsen ønsker især at stimulere skolebørns brug af cyklen til transport mellem hjem og skole. Skal disse målsætninger realiseres, så er sikkerheden for cyklisterne helt central. Der forekommer uheld for bløde trafikanter, som modvirker den positive stemning omkring brugen af cyklen. Og den psykologiske følelse af tryghed er en altafgørende forudsætning for, at skolebørnsfamilier faktisk vil gøre brug af mulighederne for at bruge cyklen til skoletransport. Kommunen har allerede i dag et forholdsvis finmasket net af cykelruter på svagt befærdede biveje. Disse ruter er dog af størst værdi for fritidscyklister og cykelturister. Til transport mellem hjem og skole og til bolig-arbejdssteds transport er der større behov for cykelstier langs de kommunale veje, der går direkte fra hjemmene til arbejdssteder, skoler og fritidsaktiviteter. Den nye cykelstiplan skal derfor have hovedvægt på at løse dette behov. Den nye cykelstiplan er et naturligt skridt i en arbejdsproces, der har pågået siden den nye Vordingborg Kommune blev etableret. I 2008 blev udarbejdet en cykelstiplan for Møn, med hovedvægt på cykelturismen. Samtidig gennemførtes det første større cykelstiprojekt i den nye kommune, på Klintevejen mellem Kjeldby og Hjertebjerg (Møn). Det er fulgt op med nye cykelstier på Klintevejen, strækningen Udbyvej-Keldby, og med den igangværende renovering af cykelstien langs Ulvshalevej. Næste strækning på Møn Klintevejen, strækningen Hjertebjerg-Borre er planlagt til udførelse i Kommunalbestyrelsen har således vist sin vilje til at styrke cyklismen ved at afsætte store summer til formålet endda i en sparetid. 3

4 Cykelstibehovet er også stort udenfor Møn, så tiden er moden til, at der ses på behovene i hele kommunen. Udvikling af cykelstier fremmes i disse år af gode støttemuligheder fra overordnede myndigheder. De ovennævnte anlæg er gennemført med tilskud fra EU og staten. Staten har også udbygget cykelstier langs statsvejen Mønsvej, mellem motorvejsafkørsel 49 og Stensved, og i foråret 2011 blev det meddelt, at staten har afsat midler til første etape af cykelstier langs Kostervej på Møn (også statsvej). Mulighederne for ekstern støtte til cykelstiprojekter vil fortsat være høj i de nærmeste år. Et gennemarbejdet og seriøst planlægningsgrundlag vil være en absolut fordel, hvis man ønsker at få andel i disse midler. Der er ingen tvivl om, at kommunens egne bestræbelser for at udbygge cykelstierne på Møn har haft stor betydning for statens beslutning om at følge op på sin egen del af vejnettet. Det samlede behov for cykelstier overstiger givetvis kommunens økonomiske formåen i de kommende år. Den vigtigste årsag til, at byrådet ønsker en samlet cykelstiplan, er derfor, at der er behov for et redskab til at prioritere de begrænsede midler til nye cykelstier, så det er de absolut vigtigste strækninger, der udbygges først. 1.2 Formål Planens overordnede sigte er således at forbedre faciliteterne for lokale cyklister og cykelturister i hele Vordingborg Kommune gennem en udbygning af det trafikale cykelstinet, specielt langs de af de større kommunale veje, hvor behovet er størst. Hovedmål for udarbejdelse af cykelstiplanen er derfor At tilvejebringe en samlet cykelstiplan for hele Vordingborg Kommune, der kan tjene som redskab til prioritering af de fremtidige investeringer på dette område. Herunder er det vigtige delmål At vurdere behov og udbygningsmuligheder for cykelstier o.a. cyklist-infrastruktur i hele kommunen (på Møn er vurderingen foretaget i Møn-planen 2008, den ajourføres i den nye plan); At opstille forslag til en samlet plan for cykelstier langs udvalgte, overordnede kommunale veje; At planlægge implementeringen af cykelstiplanen, herunder udarbejde tidsplan samt budgetoverslag og finansieringsforslag. 1.3 Afgrænsninger Cykelstiplanens hovedmål er at tilvejebringe en samlet plan for udbygning af trafikale cykelstier langs kommunens overordnede vejnet. Dvs. at stier og ruter, der kun har rekreative formål, ikke indgår i planen. Når vi alligevel inddrager det eksisterende (og veludbyggede) net af rekreative / turistmæssige cykelruter, er det fordi det kan påvirke prioriteringen af fremtidige trafikale stier. Hvis der f.eks. findes en velfungerende rekreative rute parallelt med og tæt på en vejstrækning, hvor man overvejer en trafikal cykelsti, så kan den rekreative rute evt. være et alternativ til anlæg af cykelsti ved vejen. Planen omhandler alene behovet for cykelstier udenfor kommunens 3 hovedbyer Vordingborg, Præstø og Stege. Dette skyldes, at planlægning af cykelstier i de tre købstæder indgår i komplekse, bymæssige sammenhænge, og derfor løses bedst i forbindelse med den mere detaillerede byplanlægning af de tre købstæder. 4

5 Hvor hovedfokus i cykelstiplanen for Møn (2008) var på cykelturismen, er fokus i denne nye plan primært på fremme af borgernes cykelaktivitet ikke mindst ud fra et sundhedspolitisk formål. Det er særligt højt prioriteret at skabe baggrund og rammer for, at skolebørn i stigende grad kan bruge cyklen til hjem-skole transport. Den nye cykelstiplan omfatter hele kommunen. Den eksisterende Cykelstiplan for Møn (af 2008) har tjent udmærket som prioriteringsgrundlag for den gennemførte (og igangværende) udbygning af cykelstier på øen. Vi har i div. analyser lagt særlig vægt på Sjællandssiden, da der er udført tilsvarende undersøgelser for Møn som forudsætning for 2008-planen. Men Møns tilbageværende behov for cykelstier er vurderet helt på linje med behovene på Sjællandssiden. Når den nye cykelstiplan for hele kommunen vedtages, vil den afløse og erstatte Møn-planen, og være eneste grundlag for cykelstiudbygning i kommunen fremover. 1.4 Rapportens opbygning Denne rapport, som rummer Cykelstiplanen for Vordingborg Kommune, er opbygget som følger: Kap. 2, Vej- og cykelstinettet i Vordingborg Kommune, der præsenterer de grundlæggende, eksisterende fysiske rammer for cykeltrafikken i Vordingborg Kommune. Kap. 3, Udvikling af cyklisme i Vordingborg Kommune, skildrer udviklingen i cyklisme i kommunen, delt op på de 4 hovedgrupper: Skolevejscyklister, pendlere, fritidscyklister og cykelturister. Kapitlet giver den generelle baggrund for den mere præcise indkredsning af behovet for cykelstier i kap. 4. Kap. 4, Behov for nye trafikale cykelstier, rummer planens analysegrundlag. Behovet for cykelstier på kommunens vejnet opgøres på parametre som trafikbelastning, nuværende cykeltrafik, vejnettets egnethed for cykeltrafik, uheld, utryghed og forskellige cyklistgruppers behov. Kapitlet rundes af med en oversigt over udtrykte ønsker om nye cykelstier fra relevante aktørgrupper. Kap. 5, Tekniske løsninger, ikke medtaget i denne udgave, skal gennemgå foreliggende modeller for cykelsti-udformning det arsenal, vi har til rådighed for cykelsti-udbygning i kommunen. Kap. 6, Strukturplan, præsenterer cykelstiplanen det overordnede forslag til udbygning af trafikale cykelstier i Vordingborg Kommune i perioden Kap. 7, Udbygningsplan / Prioritering af strækninger og etapedeling, rummer planens forslag til tidsmæssig prioritering af udbygning af de udvalgte cykelstier, hvilket udmønter sig i et forslag til etapedeling på de 3 4-års perioder i planens løbetid. Kap. 8, Delstrækninger, ikke medtaget i denne udgave, skal uddybe og detaljere forslagene til cykelstier på prioriterede delstrækninger. Kap. 9, Faciliteter, materialer og æstetik, ikke medtaget i denne udgave, skal dels rumme nogle overvejelser vedr. udstyr til og udformning af nye cykelstier, dels forslag til udbygning af faciliteter (rastepladser, toiletter mv.) langs de nye cykelstier. Kap. 10, Budgetforslag, ikke medtaget i denne udgave, skal afrunde planen. Kapitlet rummer en oversigt over budgetter for de enkelte, prioriterede strækninger som samlede budgetoverslag for de etaper, der skildredes i kap. 9. 5

6 2 Vej- og Cykelstinettet i Vordingborg Kommune 2.1 Vejnettet Vordingborg Kommunes primære trafikveje er Sydmotorvejen i nord-sydgående retning mellem Bårse og Farøbroerne, som forbinder kommunen med Københavnsområdet mod nord, og med Gedser og Rødby (og en kommende Fehmern-forbindelse) mod syd, samt den øst-vestgående Rute 59 fra Vordingborg by via Dronning Alexandrines Bro til Stege (Mønsvej-Vordingborgvej-Kostervej). Kort på s. 7 viser Vordingborg Kommunes overordnede vejnet, opdelt på statsveje og tre klasser af kommunale veje: Trafikveje, fordelingsveje og lokalveje.. I tabel 2.1.I på s. 8 ses de største trafikbelastninger på kommunens overordnede vejnet. Disse er desuden illustreret på kort s. 9. Sydmotorvejen samt delstrækningen af Rute 59 mellem motorvejen og Stege er statsveje, som er under Vejdirektoratets myndighed, ligesom det lille stykke af Rute 265, som forløber fra motorvejsfrakørslen vest for Bårse til kommunegrænsen i retning mod Næstved. Andre overordne veje i kommunen er Rute 22 mellem Vordingborg by og Næstved (Næstvedvej), samt de tidligere amtsveje, rute 151 fra Vordingborg by mod Køge (Københavnsvej-Hovedvejen), rute 153 fra Vordingborg by mod syd over Storstrømsbroen (Brovejen), rute 209 fra Præstø mod nord langs Præstø Fjord (Faksevej) og rute 265 Kalvehave-Præstø-Bårse-Næstved (Præstøvej-Skovlinien- Jungshovedvej-Næstvedvej). Disse veje er alle kommuneveje. Øvrige veje, som bør nævnes som overordnede veje i Vordingborg Kommune, er strækningen Køng-Lundby-Bårse (Lundbyvej-Lundby Hovedgade), Vordingborg-Nyråd-Sydmotorvejen (Nyraadsvej- Kalvehavevej), Ørslev-Mern (Ørslevvej), Mern-Allerslev-Præstø (Gl. Præstøvej-Mønvej), samt forbindelsesvejene mellem Mern og rute 265 (Jungshovedvej og Kalvehavevej) og rute 265-Jungshoved By (Jungshovedvej). 6

7 Kort Vejnettet opdelt på statsveje og kommuneveje, fordelt på 3 vejklasser 7

8 Tabel 2.1.I. Trafikbelastninger af vejstrækninger i Vordingborg Kommune Vejstrækning Trafikbelastning (ÅDTmotorkøretøjer) Bemærkninger Sydmotorvejen Let stigende belastning fra Farø mod nord. Vordingborg- Kalvehave Størst mellem motorvejen og Stensved, faldende til vest for Kalvehave. Kalvehave-Stege Ved Tjørnemarke. Falder til ca mod Kalvehave. Vordingborg- Næstved Størst lige ved Vordingborg, faldende til vest for Klarskov. Vordingborg-Bårse Stor belastning syd for motorvejen ved Udby. ÅDT er kun nord for. Bårse-Præstø Præstø-Kalvehave Faldende til syd for Tjørnehoved. Even Bro Præstø Bårse-Køng Stort set jævn belastning, størst mellem Bårse og Gl. Lundby Præstø-Mern Lige syd for rundkørslen ved Præstø. Ingen øvrige tællinger. Ørslev-Mern Lige øst for Ørslev. Mern-Tågeby 700 Skønnet da der ikke findes tilgængelige tællinger for strækningen. Mern-Balle Tjørnehoved Jungshoved Nyråd Hovedgade Bogø-Stege Stege-Klinteskoven Lige øst for Stege. Falder længere mod øst til (på strækning uden cykelsti) Magleby-Klintholm 650 Havn Neble-Klintevejen (Søndersognsvej) 600 Mellem Keldbylille og Klintevejen 8

9 Kort Trafikbelastning på vejnettet - foreliggende tal for årsdøgntrafik på det overordnede vejnet. 9

10 2.2 Cykelstinettet På kommunens overordnede vejnet er der 3 strækninger, som er fuldt udbygget med cykelstier: Rute 22 Næstvedvej, Vordingborg-kommunegrænsen - enkeltrettede stier i begge vejsider Rute 151 Københavnsvej, Vordingborg-Ørslev - Dobbeltrettet sti i vejens østside på hele strækningen, og enkeltrettet sti i vestsiden mellem rundkørslen med Brovejen og Ørslev. Rute 153 Brovejen, Vordingborg-Storstrømsbroen Dobbeltrettet sti i vestlig vejside fra Orevej. Mellem Vordingborg og Dronning Alexandrines Bro (Nyraadsvej medtaget) er der cykelsti på flere delstrækninger som tilsammen dækker lidt under 50 % af vejens længde: Nyrådsvej, Vordingborg-Nyråd Dobbeltrettet sti i sydlig vejside. Rute 59, Motorvejsafkørsel 41-Stensved (Mønsvej, statsvej) - enkeltrettede stier i begge vejsider. Rute 59, Stensved-Langebæk (Vordingborgvej, statsvej) enkeltrettede cykelstier i begge sider. Rute 59, Gammel Kalvehave-Dronning Alexandrines Bro (Kalvehavevej, statsvej) Enkeltrettede stier i begge sider, dog kun dobbeltrettet sti i nordsiden imellem Gammel Kalvehave og Kalvehave. Der er desuden enkeltrettet sti i begge sider på selve broen. På Møn er der cykelstier på følgende strækninger: Ulvshalevej, enkeltrettede stier i begge sider fra Stege til Hegninge Bakke, derefter dobbeltrettet sti i vestlige vejside til sommerhusområdet (er pt. under totalrenovering). Klintevejen, efter seneste anlægsarbejde (Udbyvej-Keldby) er der enkeltrettede stier i begge vejsider den første halvdel af vejen fra Stege mod øst, på strækningen Stege-Hjertebjerg. Gennem Nyråd og Stensved byer er der kantbaner afgrænset ved brede, stiplede linier. Der er gennem de senere år sket meget på cykelstiområdet i Vordinborg Kommune. Dels er der etableret og renoveret betydelige strækninger på Møn, dels er flere strækninger pt. planlagt til gennemførelse i 2012, nemlig: Møn, det næste stykke af Klintevejen fra Hjertebjerg til Borre. Møn, Kostervej Dr. Alexandrines Bro-De Hvide Sten (statsvej). Hertil kommer cykelsti- bidder ml. Køng Kirkevej og Lundby (Lundbyvej), på rute 151 (Københavnsvej) ved motorvejsafkørsel 40 og flere småstykker ved Præstø. 10

11 Kort Eksisterende og planlagte trafikale cykelstier i Vordingborg Kommune 11

12 2.3 Cykelruter Skiltede cykelruter i Vordingborg Kommune er især lokaliseret på Møn. I den øvrige del af kommunen er der dog også både internationale, nationale og regionale ruter, som nævnes herunder: Nationale cykelruter Sjællands Odde Rødbyhavn (National rute 7): Passerer Vordingborg Kommune fra Næstved i nord, hvor den følger hovedvej 22 til Vordingborg og fortsætter til Falster via Storstrømsbroen. Ruten følger det overordnede vejnet, som med undtagelse af enkelte korte stykker i Vordingborg by har cykelsti(er) på hele ruten. Sydhavsruten Højer til Møns Klint (National rute 8): Kommer ind i kommunen via Bogø-Stubbekøbing overfarten, går ad småveje over det sydvestlige Møn, syd om Stege Nor og langs Hjelm Bugt til Østmøn og Møns Klint. Herfra retur via Klintevejen og parallelveje til Stege. Helsingør Gedser (National rute 9): Kommer ind i kommunen via Bogø-færgen, følger samme forløb som National rute 8 over Vestmøn, men ender i Stege, hvor den vender og går til Dr. Alexandrines Bro og Kalvehave, hvorfra den ad småveje på Sydøstsjælland fortsætter til Præstø og videre nordpå. Internationale cykelruter Berlin - København: Forløber gennem kommunen ad den samme rute som den nationale rute 9. Berlin-København betragtes i turistkredse som den mest succesfulde af de internationale ruter. Østersøruten: Forløber i Vordingborg Kommune fra Bogø-Stubbekøbingfærgen over Bogø og Møn sammen med national rute 8. Fra Dronning Alexandrines Bro går den sammen med regional rute 55 til Vordingborg og videre mod Næstved. Munkevejen: Denne nye rute mellem Glückstadt i Tyskland og Roskilde, følger en del af det øvrige rutenet igennem Vordingborg Kommune. Hovedruten forløber som National Rute 9 fra Bogø til Stege, og herfra via Dr. Alexandrines Bro til Præstø og nordpå ud af kommunen. Mellem Kalvehave og Præstø afviger ruten enkelte steder fra rute 9, hovedsagligt på småveje. En alternativ rute går via Storstrømsbroen, Vordingborg og småveje på det sydligste Sjælland til Kalvehave. Regionale cykelruter Rute 55 går fra Vordingborg by ad den separate cykelsti på det gamle banelegeme til og igennem Nyråd, og herefter fortrinsvis ad småveje til Kalvehave, hvorfra der via Dronning Alexandrines Bro er overgang til de mange udflugtsmål Møn. På det sidste korte stykke forløber ruten ad vej 59, hvor der er cykelsti. Rute 56 går fra Præstø ad småveje til Ørslev og videre langs vej 151 til Vordingborg by. På stykket mellem Ørslev og Vordingborg er der som tidligere nævnt cykelstier. Rute 58 Møn Rundt følger mindre biveje langs kysterne rundt på Møn og Bogø, med afstikker til Nyord. Blev etableret som turistrute for få år siden. 12

13 Kort Rekreative cykelruter i / gennem Vordingborg Kommune 13

14 3 Udvikling af cyklisme i Vordingborg Kommune I dette kapitel skildres udviklingen i cyklismen i kommunen, eller m.a.o. cyklistadfærden delt op på de 4 hovedgrupper af cyklister: Skolevejscyklister, pendlere, fritidscyklister og cykelturister. Der gøres status over situationen nu, og fremtidstendenser søges indkredset. Kapitlet skal give en generel baggrund for den mere præcise indkredsning af behovet for cykelstier på kommuneveje, som følger i kapitel 4. Fig. 3.1.a. Cykelturenes andel af det samlede antal trafikale ture Kapitlet bygger på en række bløde eller kvalitative kilder, heriblandt en undersøgelse kaldet Cykelsurvey, der blev gennemført på Vordingborg Kommunes hjemmeside i foråret 2011, Skolevejsundersøgelsen af 2008, en ældre undersøgelse på Møn ( Cykeltrafik som hverdagstransport i landdistrikter, gl. Møn Kommune 2000) samt en mini-interviewundersøgelse med lokale cykelinteressenter, udført i forb. m. udarbejdelse af cykelstiplanen. Kilderne har begrænset datagrundlag og visse skævheder, så det er begrænset hvor specifik viden, vi har om cyklistadfærden i Vordingborg Kommune. Derfor må vi i flere tilfælde bygge på en antagelse om, at udviklingstendenser for cyklistadfærden i Vordingborg nok ikke adskiller sig væsentligt fra andre kom 3.1 Generelt om cyklistadfærd i Vordingborg Kommune Som det fremgår af kortet i Fig. 3.1.A., er brugen af cyklen (målt på cykelturenes andel af det samlede antal trafikale ture) højst i de største byer og på at par af øerne, hvor cykelturismen er stor. 14

15 Vordingborg Kommune placerer sig (sammenlignet med andre kommuner) i en midtergruppe m.h.t. cykelaktivitet. Fra en tilsvarende undersøgelse før kommunesammenlægningen ved vi, at gl. Vordingborg Kommune ligger højere end de 3 øvrige gamle kommuner. Det skyldes utvivlsomt, at cykelanvendelsen er størst i og omkring Vordingborg by, hvilket vi også ved fra egne tællinger (se Tabel 4.2.I). En stor del af denne trafik til og fra Vordingborg by udgøres utvivlsomt af trafik mellem bolig og arbejds- og uddannelsessted. Den Cykelsurvey, der gennemførtes på kommunens hjemmeside i foråret 2011, tyder på meget høj anvendelse af cyklen til netop dette formål. Ikke mindre end 76% af svarpersonerne angiver, at de typisk anvender cyklen til dette formål, 38% endda hver dag. Ca. halvdelen af svarpersonerne oplyser, at deres børn bruger cyklen til skole hver dag. Disse tal er dog (desværre) ikke repræsentative; vi ved fra andre undersøgelser, at de gennemsnitlige tal (selv i store cykelbyer) ligger langt lavere, så der er ingen tvivl om, at de høje tal for cykelanvendelsen i Cykelsurvey er udtryk for, at det er den mest cykelaktive del af borgerne, der har fået øje på og besvaret undersøgelsen. Cykelsurveyen viser også, at svarpersonerne er rimeligt godt tilfreds med Vordingborg Kommune som cykelby, men at der udbredt utilfredshed med standard og vedligeholdelse af cykelveje og cykelstier. Ca. 1/3 er generelt utilfredse med forholdene for cyklister, og et tilsvarende antal føler sig som cyklister utrygge i trafikken. Undersøgelsen angiver en lang række vejstrækninger, der føles utrygge og / eller hvor der ønskes nye cykelstier eller cykelbaner. Disse angivelser er indarbejdet i opregningen af cykelstibehov i kapitel 4. Surveyen rummer også svar, fra personer, der IKKE i dag er cykelaktive, på, hvad der kunne få dem til at cykle mere, jfr. Fig. 3.1.B. Fig 3.1.B. Motiver for øget brug af cyklen Surveyen kan alligevel give en række vigtige oplysninger; således viser det sig, at svarpersonerne der altså mest består af meget cykelaktive personer bruger cyklen til mange forskellige slags ture (pendling, indkøb, motion, rekreation, besøg hos venner og familie etc.) Det tyder på, at hvis man først er kommet over på cyklen, anvendes den til mange formål. 15

16 Topscorer-svarene på dette spørgsmål er, at bedre sikkerhed for cyklister - herunder flere cykelstier og cykelbaner samt bedre vedligeholdelse af samme ses som langt de vigtigste betingelser for, at flere af de i dag ikke cykelaktive kan kommer over på cyklen. Hvilket kan kun bekræfte kommunalbestyrelsens ønske om at øge cykelanvendelsen i kommunen. 3.2 Cykelanvendelse til forskellige formål Cyklen kan indgå som transportmiddel i alle rejsetyper (skole, arbejde, fritid, turisme), og der er betydelige muligheder for at anvende cyklen til alle disse formål. I dette afsnit gennemgås vores viden om udviklingen i cyklistadfærd og -behov, fordelt på disse 4 hovedgrupper. Skolevejs-trafik Vordingborg Kommune fik udført en skolevejsanalyse i Formålet med undersøgelsen var at kortlægge utrygge steder på skolevejen og belyse transportmidler til og fra skole, bl.a. med det formål at afklare, om en større del af børnene kan transportere sig selv til skole på cykel eller til fods. Stort set alle kommunens skoler deltog. Udpegningen af utrygge steder skulle argumenteres, og det viste sig, at utryghed primært var forårsaget af Bilernes hastighed; Intet fortov eller cykelsti; Mange biler på strækningen eller i krydset; Dårlig oversigt. - altså i høj grad problemer, som cykelstier kunne løse. Utryghedsmarkeringerne i skolevejsanalysen er indarbejdet i opgørelsen af utryghed på vejnettet i kapitel 4. M.h.t. transportmiddelvalg viste undersøgelsen i samklang med Møn-undersøgelsen 2000 at en stor (og måske stigende andel) af børnene transporteres til og fra skole i forældrenes bil. Dette gælder især i de yngre klasser. Andelen af lette trafikanter (fodgængere og cyklister) øges op gennem klasserne på 6. klassetrin er der næsten 60% lette trafikanter - hvorefter den falder igen til fordel for bustransport, fordi en større del af børnene får lange skoleveje, når de skifter til overbygningsskolen. Der er meget store forskelle mellem skolerne m.h.t. andelen af lette trafikanter, afhængigt af, hvor stort et opland den enkelte skole har. Således har byskolerne typisk mindst 50% lette skolevejs-trafikanter, medens landskolerne kun har mellem 15 og 25%. Skolevejsanalysen belyser også potentialet for at øge andelen af lette trafikanter. Vurderingen bygger på, at eleven kan agere som let trafikant efter følgende regler: kl.: Gang eller cykling med forældre (0-2 km.) kl.: Gang alene eller cykling med forældre (0-3 km.) kl.: Gang eller cykling alene (0-3 km.) Det antal lette trafikanter, der ville være muligt ud fra disse regler, er herefter sammenholdt med det faktiske antal lette trafikanter. Sammenligningen viser et stort potentiale for, at flere elever på de lavere og mellemste klassetrin vil kunne gå eller cykle til skole, alene eller sammen med forældre. Tendensen er gældende frem til 6. klasse. Fra 7. klasse og opefter er der næsten overensstemmelse mellem det potentielle og det faktiske antal lette trafikanter. Det betyder dog ikke, at der ikke også her kunne være potentiale for at øge antallet af lette trafikanter; den ovenst. norm om gang eller cykling indenfor 3 km. kunne med god ret løftes, især for netop de større børn. 16

17 Også potentialet for at øge andelen af lette trafikanter er ulige fordelt på skolerne. Skolevejsanalysen viser, at der især er potentiale på Fanefjordskolen, de tre Langebæk-skoler, Kastrup Skole og Ørslev Skole, hvor der er mere end 20% af de potentielt lette trafikanter, som ikke går eller cykler til skole, jfr. Fig. 3.2.I. herunder. Fig. 3.2.A. Faktisk andel lette trafikanter (grøn søjle) sammenlignet med det potentielle antal (rød søjle) 1. De potentielle lette trafikanter, der bor i en afstand af 0-2 km. fra skolen, føler sig utrygge ved at færdes på deres rute til og fra skole; 2. Det er mere belejligt og bekvemt for forældrene at køre deres barn til og fra skole. Pkt. 1 er i overensstemmelse med konklusionen på Mønundersøgelsen 2000, som gik på, at cyklen kan bruges i et væsentlig større omfang til skole, hvis forholdene lang vejene var mere sikre, f.eks. i form af cykelstier, trafikdæmpende foranstaltninger og trafiksanering af delstrækninger. Skolevejsundersøgelsen 2008 konkluderer, at løsningen på det første problem er at øge den oplevede tryghed langs de ruter, som eleverne færdes ad til og fra skole. Løsning på det andet problem kræver tiltag, der kan ændre forældrenes holdning og adfærd. Vordingborg Kommunalbestyrelse ønsker som tidligere nævnt at øge anvendelsen af cyklen i kommunen, specielt for skolebørnenes vedkommende. Hvis dette mål skal opfyldes, kræver det altså både tryggere skoleveje og en påvirkning af forældrene i form af info-materiale, kampagner o. lign. En opgradering af cykelforholdene, der kan få flere elever til at bruge cyklen, kan medføre besparelser på kommunens befordring af elever, idet kommunen er pligtig til at sørge for alternativ befordring (buskørsel), hvis forholdene ikke er så sikre, at eleverne selv kan cykle. Væsentligste argument i dag for, at kommunalbestyrelsen ønsker at fremme brugen af cyklen til og fra skole er dog den store, positive betydning dette kan få for børnenes sundhedstilstand. Skolevejsanalysen vurderer, at der kan være to umiddelbare forklaringer på dette: 17

18 Bolig-arbejdssteds-trafik (pendling) Cykelsurvey 2011 og kommunens egne tællinger af cykeltrafikken (også 2011) viser (som den ovenfor omtalte Transportvaneundersøgelse), at der især omkring Vordingborg er en betydelig pendlingstrafik på cykel. Vordingborg By er - med de nærtliggende landsbyer, der fungerer som boligforstæder til Vordingborg by kommunens største bysamfund, og byen er det overordnede center for private og offentlige arbejdspladser samt (ikke mindst) for uddannelser på og over folkeskoleniveau. Det er givetvis dette forhold der ligger bag, at kommunens cykeltrafiktællinger (se Tabel 4.2.I) entydigt viser, at cykeltrafikken er langt større omkring Vordingborg By end nogen andre steder i kommunen. Hvor cykel-årsdøgntrafikken på andre af kommunens veje ligger på niveau 10-40, er den på de store indfaldsveje til Vordingborg over 100. Også på Strækningen Allerslev-Skibinge-Præstø samt på Faksevej mellem Even Bro og Præstø er de stor cykeltrafik, på den sidstnævnte strækningen skyldes det nok også fritidscykling og cykelturisme. Møn-undersøgelsen 2008 viste, at cyklen kun i begrænset omfang anvendes som transportmiddel i bolig-arbejdsstedstrafik. Langt de fleste arbejdspladser i gl. Møn Kommune er lokaliseret i Stege, hvor tilkørselsvejene i 2000 var endnu mindre cyklistvenlige end i dag. Rapporten konkluderede, at der er potentiale for forøgelse af boligarbejdsstedstrafikken på cykel, men det vil på samme måde som skoletrafikken kræve, at forholdene for lette trafikanter forbedres, primært langs Klintevejen og på vejene til og fra Stege. Fritidsformål Det er det almindelige indtryk fra flere kilder, at fritidscyklismen er stigende både som organiseret aktivitet og som individuel / familieaktivitet. Denne tendens gælder for Danmark som helhed, og at dn også gælder for Vordingborg kommune bekræftes af mange lokale observationer, herunder de interviews med cykelinteressenter, som er gennemført i forbindelse med udarbejdelsen af denne plan. Vi har interviewet en række personer, der er aktive indenfor organisationer som kommunens to cykelklubber (Vordingborg og Præstø), Dansk Cyklistforbund, Lions Club (arrangerer årligt cykelløb på Møn), Flere cykelstier nu (Møn) og et par uorganiserede grupper af motionscyklister. Stort set alle melder om stor og stigende interesse for cykling, og alle er også enige om, at kommunen byder på vældig gode forhold for fritidscyklister der er rigtig mange attraktive turmuligheder indenfor organisationernes aktionsradius. Flere efterlyser dog cykelstier på flere af de større veje - dog ikke cykelklubberne, de ikke kan bruge cykelstier til cykling med konkurrencemotiv, og som i øvrigt, ifølge eget udsagn, lærer medlemmerne at begå sig i trafikken. (Organisationernes meldinger om utrygge vejstrækninger og ønsker om nye cykelstier i indarbejdet i de relevante afsnit i kapitel 4). Måske er fritidscyklisme endda en ting, hvor kommunen kan hævde sig i forhold til andre kommuner. Det tydede Møn-undersøgelsen 2000 på. Den viste, at modsat den øvrige danske befolkning er Mønboernes brug af cykel i fritiden større end for bolig-arbejdsstedsture. Cyklen anvendes især til at køre fra byerne og ud i øens landskaber og naturområder. En undersøgelse i forb. m. Pilotprojekt Nationalpark Møn dokumenterede for et par år siden, at Mønboerne er store forbrugere af friluftsliv og natur. En stor del af fritidscykeltrafikken på Møn fordeler sig ad svagt befærdede lokalveje. Det vurderes dog, 18

Cykelstiplan for Vordingborg Kommune November 2011

Cykelstiplan for Vordingborg Kommune November 2011 Cykelstiplan for Vordingborg Kommune November 2011 Cykelstiplan for Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: NIRAS Konsulenterne Sortemosevej 2 3450 Allerød Tlf. 48 10 42

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Cykelregnskab 01 Solrød Kommune kommune - februar 013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 3 Datagrundlag... 3 Vilkår for cykeltrafikken... 4 3.1 Cykelstier... 4 3. Cykelparkering... 5 4 Cyklisters

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune.

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. Punkt 12. Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. 2013-3793. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender Cykelhandlingsplan 2013, der afløser Cykelstihandlingsplan

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009 Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 11 Cykelregnskab 9 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Transportvaner....5 4. Cykeltællinger....8 5. Trafiksikkerhed...9 6. Brug af cykelhjelm... 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

KØREPLAN FOR SKOLEBUSSER

KØREPLAN FOR SKOLEBUSSER Præstø Skole Præstø Skole, Skolevej og Klosternakken Rute 1 Skovhusevej af 07.00 Præstø Skole Klosternakken af 13.10 14.10 15.10 Skovhusevej - Roneklintvej 07.05 Rutebilstationen af - 14.15 15.15 Roneklint

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Desuden var der enkelte separate stier, bl.a. en længere strækning på en nedlagt jernbane omkring Hadsund.

Desuden var der enkelte separate stier, bl.a. en længere strækning på en nedlagt jernbane omkring Hadsund. Paper til Vejforum 2010 Stiplan for åbent land, Mariagerfjord Kommune Stiplanlægning i åbent land hvordan får man mest for pengene? Forfattere: Aleks Danmark, Mariagerfjord Kommune, aldan@mariagerfjord.dk

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Indledning

Cykelstiplan 2015. Indledning Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning

Læs mere

Udkast Udarbejdelse af forslag til klassificering af vejnettet på Fyn

Udkast Udarbejdelse af forslag til klassificering af vejnettet på Fyn Udkast Udarbejdelse af forslag til klassificering af vejnettet på Fyn Indledning I forbindelse med kommunalreformen vil de nye storkommuner have et behov for at udarbejde en klassificering af deres vejnet

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling November 2016 Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner https://www.cyklistforbundet.dk/find-din-afdeling/find-dit-lokale-cyklistforbund/hovedstaden-og-

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole Tillægsrapport januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej

cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej [Modtager firma] cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej CYKELFORBINDELSE SIMMERBØLLE VIA MØLLEMOSEVEJ TIL SPODSBJERGVEJ BILAG 1-5 Rekvirent Langeland Kommune Rådgiver Orbicon A/S Rolundvej 23 5260

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Midtbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

KØREPLAN FOR SKOLEBUSSER

KØREPLAN FOR SKOLEBUSSER Præstø Skole Præstø Skole, Skolevej og Klosternakken Rute 1 Skovhusevej af 07.00 Præstø Skole Klosternakken af 13.10 14.10 15.10 Skovhusevej - Roneklintvej 07.05 Rutebilstationen af - 14.15 15.15 Roneklint

Læs mere

Trafik - altid en grøn vej. Politik

Trafik - altid en grøn vej. Politik Trafik - altid en grøn vej Politik Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde, i skole, på indkøb,

Læs mere

Cykelsti langs Stumpedyssevej

Cykelsti langs Stumpedyssevej Cykelsti langs Stumpedyssevej Hørsholm Kommune ønsker at forbedre forholdene for cyklister langs Stumpedyssevej for at give især skolebørn en god og sikker cykelforbindelse frem til skolen. 1. Overordnet

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Søvind Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i en årrække fokuseret på at fremme den bæredygtige transport - herunder forholdene for

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Stensballeskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Nim Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes ruter

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Vestbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag BY, 03.05.11, pkt. 57 TM-U, ØK, BY Vejloven SAGENS INDHOLD I budget 2014 er der afsat 4,0 mio.

Læs mere

Cykelregnskab En statusrapport. Randers Kommune

Cykelregnskab En statusrapport. Randers Kommune Cykelregnskab 2009 En statusrapport Randers Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 7 Formålet med cykel- og stiplanen... 7 Hvordan cykel- og stiplanen er blevet til... 7 Borger- og interessentinddragelse

Læs mere

Bilags nr. Beskrivelse

Bilags nr. Beskrivelse BILAGSFORTEGNELSE: Bilags nr. Beskrivelse 1 Fagsekretariatet Naturs prioriteringer 2 Kloakode, arealfordeling. Status og 3 Kloakode, spildevandsfordeling. Status og 4 Regnbetingede udløb. Status og 5 Renseanlæg.

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Voldruten og Søruten De to ruter er behandlet på et mere foreløbigt niveau end de øvrige ruter og det må forventes, at linjeføringerne tages op til

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

KØREPLAN FOR SKOLEBUSSER

KØREPLAN FOR SKOLEBUSSER Præstø Skole Præstø Skole, Skolevej og Klosternakken Rute 1 Skovhusevej af 06.57 Præstø Skole, Klosternakken af 14.05 Skovhusevej - Roneklintvej 07.02 Rutebilstationen an 14.08 Roneklint 07.04 Christinelundsvej

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Teknisk Forvaltning Park og Vej

Cykelstiplan 2015. Teknisk Forvaltning Park og Vej Cykelstiplan 2015 Teknisk Forvaltning Park og Vej SKIVE. Udarbejdet af Skive Kommune i samarbejde med Grontmij A/S Maj 2015 2 Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FORORD INDLEDNING BAGGRUND 3.1 Skive

Læs mere

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN 1 2 Dette hæfte er udarbejdet af: Den Fælleskommunale Projektgruppe vedr. Fremtidens Cykeltrafik i Frederikssundfingeren FOTO OG LAYOUT: NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger.

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger. Trafikpolitik 2016 Skanderborg Kommune er en bosætningskommune i vækst med mange unge familier og meget pendling ind og ud af kommunen. Kommunens indbyggere bor i fire centerbyer og en hovedby samt i en

Læs mere

KØREPLAN FOR SKOLEBUSSER

KØREPLAN FOR SKOLEBUSSER Præstø Skole Præstø Skole, Skolevej og Klosternakken Rute 1 Skovhusevej af 06.57 Præstø Skole, Klosternakken af 14.05 Skovhusevej - Roneklintvej 07.02 Rutebilstationen an 14.08 Roneklint 07.04 Christinelundsvej

Læs mere

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen!

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! Side 1/6

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen

Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen 7. oktober 2007 / Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet Introduktion...2 Baggrund...3 Fase 1. Udpegning af trafikvejnet uden for de større byer...4

Læs mere

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 RANDERS KOMMUNE HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Randers Kommune har gennem flere år haft

Læs mere

Procedure for behandling af Farlig skolevej

Procedure for behandling af Farlig skolevej 2. UDKAST Procedure for behandling af Farlig skolevej Vejcenter Syddanmark UUUUUUUuu Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Lov- og regelgrundlag... 5 4. Procedure for behandling

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Indledning. I Regeringens Transporthandlingsplan fra 1993 "Trafik 2005" fremhæves cyklen som et miljøvenligt

Læs mere

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Tryghed langs skolevejen - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Baggrund Marie Thesbjerg Ansat ved Rambøll Danmark Trine

Læs mere

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Af Civilingeniør Jimmy Valentin Lukassen, Via Trafik, og Projektleder Ulrik Djupdræt, Københavns Kommune. Manchet

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

f f Cykelhandleplan2012

f f Cykelhandleplan2012 CykelHandleplan...KORT UDGAVE 2012 - udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20 f f f: Cykelhandleplan2012 INDLEDNING Cykelhandleplanen, som du ser her, er en kort udgave af Cykelhandleplan 2012

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 2009 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Tillægsrapport Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE AABENRAA KOMMUNE BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE PADBORG SKOLECYKELBY ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål Aabenraa Kommune

Læs mere

KØREPLAN FOR SKOLEBUSSER

KØREPLAN FOR SKOLEBUSSER Præstø Skole Præstø Skole Køres af: Fladså Turist 50 p. 50 p. 50 p. Rute 1 Skovhusevej af 07.06 Præstø Skole af 14.10 15.10 Skovhusevej - Roneklintvej 07.11 Lundegård - - Roneklint 07.13 Roneklint - 15:15

Læs mere

Skagen Landevej Cykelsti fra Bjergby til Mygdal (6 km)

Skagen Landevej Cykelsti fra Bjergby til Mygdal (6 km) Cykelsti-projekter Der er afsat et anlægsprojekt på 2 mio. kr. til cykelstiprojekter i 2016. I overslagsårene figurerer følgende beløb 2 mio. kr. (2017), 0,5 mio. kr. (2018) og 0,5 mio. kr. (2019) Administrationen

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Transportvaner Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune I denne folder findes sammenfatningen af Middelfart

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Tibberup Skole HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU Godkendt af

Læs mere

CYKELPOLITIK for første gang

CYKELPOLITIK for første gang CYKELPOLITIK for første gang Planlægger Niels Jensen og planlægger Maria Helledi Streuli, Plankontoret, Vej&Park, Københavns Kommune. (nijen@btf.kk.dk/maste@btf.kk.dk). Københavns Kommune udgav i 2002

Læs mere

Et af de kommende indsatspunkter burde her være cyklisters vilkår ved broen over Fiskbæk Å,ad Skivevej (rute 26)

Et af de kommende indsatspunkter burde her være cyklisters vilkår ved broen over Fiskbæk Å,ad Skivevej (rute 26) Til Viborg Kommune Teknik og Miljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg (Høringssvar ang debat vedr. Trafikplan Lokalitet: Broen ved Fiskbæk Å, Rute 20, Skivevej) 14-10-2016 Viborg Kommune har gennem de seneste

Læs mere

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet 1. Indledning Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet udgangspunkt i forholdene for cyklister og knallertkørere, mens fodgængerne

Læs mere

Dato 22. maj 2015 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska. Telefon Dokument 15/05025-6 Side 1/6. Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.

Dato 22. maj 2015 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska. Telefon Dokument 15/05025-6 Side 1/6. Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet. Dato 22. maj 2015 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 15/05025-6 Side 1/6 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.dk

Læs mere

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Prioritering af cykelstier 2015 Dok.nr.: 6513 Sagsid.: 14/13359 Initialer: haba Åben sag

Prioritering af cykelstier 2015 Dok.nr.: 6513 Sagsid.: 14/13359 Initialer: haba Åben sag Prioritering af cykelstier 2015 Dok.nr.: 6513 Sagsid.: 14/13359 Initialer: haba Åben sag Sagsfremstilling Der er på nuværende tidspunkt 53 ønsker til nye cykelstier i Varde Kommune (bilag1). I forskellige

Læs mere

Nærværende notat beskriver hvilke kriterier der indgår i prioriteringsmodellen samt hvorledes den samlede prioritering er udført.

Nærværende notat beskriver hvilke kriterier der indgår i prioriteringsmodellen samt hvorledes den samlede prioritering er udført. Faxe Kommune Trafikplan ApS Enghavevej 12 8660 Skanderborg Prioritering af cykelstiprojekter Prioriteringsmodel Tlf.: 25 30 06 63 info@trafikplan.dk www.trafikplan.dk CVR: 37539163 Dato 11. januar 2016

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Hastighedszoner Analyse. NOTAT 10. september 2009 mkk/sb

UDKAST. Dragør Kommune. Hastighedszoner Analyse. NOTAT 10. september 2009 mkk/sb UDKAST Dragør Kommune Hastighedszoner Analyse NOTAT 10. september 2009 mkk/sb 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Konklusion... 4 2 Inddeling

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Prioritering af cykelstier

Prioritering af cykelstier Bilag 1 Prioritering af cykelstier Argumentation for stiprioritering af de højst prioriterede cykelstier Saltsøvej, Skibby by Saltsøvej er en sekundær trafikvej. Den har en årsdøgntrafik (ÅDT) på ca. 1875.

Læs mere

Forslag til cykelstiplan. - Prioritering af cykelstier i det åbne land

Forslag til cykelstiplan. - Prioritering af cykelstier i det åbne land Forslag til cykelstiplan - Prioritering af cykelstier i det åbne land Oktober 2008 BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord Trafi kken i Danmark har i de senere år haft en markant vækst - både person- og godstransporten.

Læs mere

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik Dato: 15. juni 2016 qweqwe Trafikstruktur i Halsnæs Kommune Kollektiv trafik Den nuværende kollektive trafik i Halsnæs Kommune består dels af Lokalbanen Hundested Frederiksværk Hillerød (Frederiksværkbanen),

Læs mere

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Til Rødovre Kommune Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Revision 0a Dato 2015-02-13 Beskrivelse Foreløbig udgave

Læs mere

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet 1. Indledning Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet udgangspunkt i forholdene for cyklister og knallertkørere, mens fodgængerne

Læs mere

Kommentarer fra borgermødet i Viby, den 3. maj 2016, til Trafik og mobilitetsplan for Roskilde Syd.

Kommentarer fra borgermødet i Viby, den 3. maj 2016, til Trafik og mobilitetsplan for Roskilde Syd. Kommentarer fra borgermødet i Viby, den 3. maj 2016, til Trafik og mobilitetsplan for Roskilde Syd. Dette notat indeholder et billede af alle indleverede kommentarer. I de tilfælde, hvor der tilføres nyt

Læs mere

e s ly a n a js e v le HJØRRING KOMMUNE o k S

e s ly a n a js e v le HJØRRING KOMMUNE o k S Skolevejsanalyse HJØRRING KOMMUNE Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til Hjørring Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2010 Udarbejdet af Hjørring Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger:

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig.

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Røde og fra interessentmøde den 2. juni 2008 Essensen fra 1. møde i interessentgruppen: Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Ellers kan følgende

Læs mere

KØREPLAN FOR SKOLEBUSSER

KØREPLAN FOR SKOLEBUSSER Præstø Skole Præstø Skole, Skolevej TUR nr. 008 013 *1 014 015 Køres af: Fladså Turist 50 p. 50 p. 50 p. 50 p. Rute 1 Skovhusevej af 07.06 Præstø Skole, Skolevej af 13.10 14.10 15.10 Skovhusevej - Roneklintvej

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

HURTIGT, SIKKERT OG TRYGT PÅ CYKEL

HURTIGT, SIKKERT OG TRYGT PÅ CYKEL HORSENS KOMMUNE, CYKELPULJEANSØGNING 2014 HURTIGT, SIKKERT OG TRYGT PÅ CYKEL ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse. december Hovedrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse. december Hovedrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse Hovedrapport december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 METODE 7 3 RESULTATER 8 3.1 Transportmiddel til og fra skole 8 3.2 Transportvaner 11 3.3 Elevernes ruter

Læs mere