Cykelstiplan for Vordingborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cykelstiplan for Vordingborg Kommune"

Transkript

1 UDKAST TIL 1. DEL AF Cykelstiplan for Vordingborg Kommune September

2 Indhold 1 Indledning / Opgaven Baggrund Formål Afgrænsninger Rapportens opbygning Vej- og Cykelstinettet i Vordingborg Kommune Vejnettet Cykelstinettet Cykelruter Udvikling af cyklisme i Vordingborg Kommune Generelt om cyklistadfærd i Vordingborg Kommune Cykelanvendelse til forskellige formål Barrierer for udvikling af cykeltrafik Konklusioner vedr. cykeladfærd og betingelser for øget brug af cyklen Behov for nye trafikale cykelstier Trafikbelastning af bruttovejnettet Nuværende cykeltrafik Uheld Utryghed Forskellige cyklistgruppers behov Fremsatte ønsker om nye cykelstier Tekniske løsninger...32 Dette kapitel er ikke medtaget i denne udgave af cykelstiplanen, da det først kan skrives færdigt efter høring i lokalrådene. 6 Prioritering og hovedstrukturplan Bruttoveje Prioritering Forslag til Hovedstrukturplan for trafikale cykelstier i Vordingborg Kommune Etapedeling Delstrækninger...46 Dette kapitel er ikke medtaget i denne udgave af cykelstiplanen, da det først kan skrives færdigt efter høring i lokalrådene. 9 Faciliteter, Materialer og Æstetik...47 Dette kapitel er ikke medtaget i denne udgave af cykelstiplanen, da det først kan skrives færdigt efter høring i lokalrådene. 10 Budgetoverslag...48 Dette kapitel er ikke medtaget i denne udgave af cykelstiplanen, da det først kan skrives færdigt efter høring i lokalrådene. 2

3 1. Indledning / Opgaven Bemærk venligst, at dette er et første og ikke endnu komplet udkast til Cykelstiplan for Vordingborg Kommune. Udkastet har alene til formål at skulle tjene som grundlag for en høring af planudkastet i kommunens lokalråd. Høringen skal fokusere på baggrunden for planlægningen - herunder specielt indkredsningen af behov for nye cykelstier og forslaget til prioritering af cykelstistrækninger (i den foreslåede Hovedstrukturplan) og til etapedeling af denne plan. Flere kapitler i dispositionen for den endelige Cykelstiplan er udtaget af denne udgave, da de først kan færdigskrives, når resultaterne af høringsrunden foreligger. 1.1 Baggrund Vordingborg Kommune ønsker en samlet plan for udbygning af cykelstier i kommunen. Kommunalbestyrelsen ønsker at fremme borgernes brug af cyklen til hverdags- og fritidsformål, ligesom man vil styrke udvikling af cykelturisme i hele kommunen. Det politiske mål om at styrke cyklismen afspejler en stigende interesse blandt borgerne for brug af cyklen og en støt stigende cykelturisme i kommunen. Der er særligt store perspektiver for udvikling af cyklismen, når den ses som et led i en forebyggende sundhedspolitik. Cyklen kan blive et af de vigtigste virkemidler mod store trusler mod folkesundheden såsom fedme og andre livsstilssygdomme. Kommunalbestyrelsen ønsker især at stimulere skolebørns brug af cyklen til transport mellem hjem og skole. Skal disse målsætninger realiseres, så er sikkerheden for cyklisterne helt central. Der forekommer uheld for bløde trafikanter, som modvirker den positive stemning omkring brugen af cyklen. Og den psykologiske følelse af tryghed er en altafgørende forudsætning for, at skolebørnsfamilier faktisk vil gøre brug af mulighederne for at bruge cyklen til skoletransport. Kommunen har allerede i dag et forholdsvis finmasket net af cykelruter på svagt befærdede biveje. Disse ruter er dog af størst værdi for fritidscyklister og cykelturister. Til transport mellem hjem og skole og til bolig-arbejdssteds transport er der større behov for cykelstier langs de kommunale veje, der går direkte fra hjemmene til arbejdssteder, skoler og fritidsaktiviteter. Den nye cykelstiplan skal derfor have hovedvægt på at løse dette behov. Den nye cykelstiplan er et naturligt skridt i en arbejdsproces, der har pågået siden den nye Vordingborg Kommune blev etableret. I 2008 blev udarbejdet en cykelstiplan for Møn, med hovedvægt på cykelturismen. Samtidig gennemførtes det første større cykelstiprojekt i den nye kommune, på Klintevejen mellem Kjeldby og Hjertebjerg (Møn). Det er fulgt op med nye cykelstier på Klintevejen, strækningen Udbyvej-Keldby, og med den igangværende renovering af cykelstien langs Ulvshalevej. Næste strækning på Møn Klintevejen, strækningen Hjertebjerg-Borre er planlagt til udførelse i Kommunalbestyrelsen har således vist sin vilje til at styrke cyklismen ved at afsætte store summer til formålet endda i en sparetid. 3

4 Cykelstibehovet er også stort udenfor Møn, så tiden er moden til, at der ses på behovene i hele kommunen. Udvikling af cykelstier fremmes i disse år af gode støttemuligheder fra overordnede myndigheder. De ovennævnte anlæg er gennemført med tilskud fra EU og staten. Staten har også udbygget cykelstier langs statsvejen Mønsvej, mellem motorvejsafkørsel 49 og Stensved, og i foråret 2011 blev det meddelt, at staten har afsat midler til første etape af cykelstier langs Kostervej på Møn (også statsvej). Mulighederne for ekstern støtte til cykelstiprojekter vil fortsat være høj i de nærmeste år. Et gennemarbejdet og seriøst planlægningsgrundlag vil være en absolut fordel, hvis man ønsker at få andel i disse midler. Der er ingen tvivl om, at kommunens egne bestræbelser for at udbygge cykelstierne på Møn har haft stor betydning for statens beslutning om at følge op på sin egen del af vejnettet. Det samlede behov for cykelstier overstiger givetvis kommunens økonomiske formåen i de kommende år. Den vigtigste årsag til, at byrådet ønsker en samlet cykelstiplan, er derfor, at der er behov for et redskab til at prioritere de begrænsede midler til nye cykelstier, så det er de absolut vigtigste strækninger, der udbygges først. 1.2 Formål Planens overordnede sigte er således at forbedre faciliteterne for lokale cyklister og cykelturister i hele Vordingborg Kommune gennem en udbygning af det trafikale cykelstinet, specielt langs de af de større kommunale veje, hvor behovet er størst. Hovedmål for udarbejdelse af cykelstiplanen er derfor At tilvejebringe en samlet cykelstiplan for hele Vordingborg Kommune, der kan tjene som redskab til prioritering af de fremtidige investeringer på dette område. Herunder er det vigtige delmål At vurdere behov og udbygningsmuligheder for cykelstier o.a. cyklist-infrastruktur i hele kommunen (på Møn er vurderingen foretaget i Møn-planen 2008, den ajourføres i den nye plan); At opstille forslag til en samlet plan for cykelstier langs udvalgte, overordnede kommunale veje; At planlægge implementeringen af cykelstiplanen, herunder udarbejde tidsplan samt budgetoverslag og finansieringsforslag. 1.3 Afgrænsninger Cykelstiplanens hovedmål er at tilvejebringe en samlet plan for udbygning af trafikale cykelstier langs kommunens overordnede vejnet. Dvs. at stier og ruter, der kun har rekreative formål, ikke indgår i planen. Når vi alligevel inddrager det eksisterende (og veludbyggede) net af rekreative / turistmæssige cykelruter, er det fordi det kan påvirke prioriteringen af fremtidige trafikale stier. Hvis der f.eks. findes en velfungerende rekreative rute parallelt med og tæt på en vejstrækning, hvor man overvejer en trafikal cykelsti, så kan den rekreative rute evt. være et alternativ til anlæg af cykelsti ved vejen. Planen omhandler alene behovet for cykelstier udenfor kommunens 3 hovedbyer Vordingborg, Præstø og Stege. Dette skyldes, at planlægning af cykelstier i de tre købstæder indgår i komplekse, bymæssige sammenhænge, og derfor løses bedst i forbindelse med den mere detaillerede byplanlægning af de tre købstæder. 4

5 Hvor hovedfokus i cykelstiplanen for Møn (2008) var på cykelturismen, er fokus i denne nye plan primært på fremme af borgernes cykelaktivitet ikke mindst ud fra et sundhedspolitisk formål. Det er særligt højt prioriteret at skabe baggrund og rammer for, at skolebørn i stigende grad kan bruge cyklen til hjem-skole transport. Den nye cykelstiplan omfatter hele kommunen. Den eksisterende Cykelstiplan for Møn (af 2008) har tjent udmærket som prioriteringsgrundlag for den gennemførte (og igangværende) udbygning af cykelstier på øen. Vi har i div. analyser lagt særlig vægt på Sjællandssiden, da der er udført tilsvarende undersøgelser for Møn som forudsætning for 2008-planen. Men Møns tilbageværende behov for cykelstier er vurderet helt på linje med behovene på Sjællandssiden. Når den nye cykelstiplan for hele kommunen vedtages, vil den afløse og erstatte Møn-planen, og være eneste grundlag for cykelstiudbygning i kommunen fremover. 1.4 Rapportens opbygning Denne rapport, som rummer Cykelstiplanen for Vordingborg Kommune, er opbygget som følger: Kap. 2, Vej- og cykelstinettet i Vordingborg Kommune, der præsenterer de grundlæggende, eksisterende fysiske rammer for cykeltrafikken i Vordingborg Kommune. Kap. 3, Udvikling af cyklisme i Vordingborg Kommune, skildrer udviklingen i cyklisme i kommunen, delt op på de 4 hovedgrupper: Skolevejscyklister, pendlere, fritidscyklister og cykelturister. Kapitlet giver den generelle baggrund for den mere præcise indkredsning af behovet for cykelstier i kap. 4. Kap. 4, Behov for nye trafikale cykelstier, rummer planens analysegrundlag. Behovet for cykelstier på kommunens vejnet opgøres på parametre som trafikbelastning, nuværende cykeltrafik, vejnettets egnethed for cykeltrafik, uheld, utryghed og forskellige cyklistgruppers behov. Kapitlet rundes af med en oversigt over udtrykte ønsker om nye cykelstier fra relevante aktørgrupper. Kap. 5, Tekniske løsninger, ikke medtaget i denne udgave, skal gennemgå foreliggende modeller for cykelsti-udformning det arsenal, vi har til rådighed for cykelsti-udbygning i kommunen. Kap. 6, Strukturplan, præsenterer cykelstiplanen det overordnede forslag til udbygning af trafikale cykelstier i Vordingborg Kommune i perioden Kap. 7, Udbygningsplan / Prioritering af strækninger og etapedeling, rummer planens forslag til tidsmæssig prioritering af udbygning af de udvalgte cykelstier, hvilket udmønter sig i et forslag til etapedeling på de 3 4-års perioder i planens løbetid. Kap. 8, Delstrækninger, ikke medtaget i denne udgave, skal uddybe og detaljere forslagene til cykelstier på prioriterede delstrækninger. Kap. 9, Faciliteter, materialer og æstetik, ikke medtaget i denne udgave, skal dels rumme nogle overvejelser vedr. udstyr til og udformning af nye cykelstier, dels forslag til udbygning af faciliteter (rastepladser, toiletter mv.) langs de nye cykelstier. Kap. 10, Budgetforslag, ikke medtaget i denne udgave, skal afrunde planen. Kapitlet rummer en oversigt over budgetter for de enkelte, prioriterede strækninger som samlede budgetoverslag for de etaper, der skildredes i kap. 9. 5

6 2 Vej- og Cykelstinettet i Vordingborg Kommune 2.1 Vejnettet Vordingborg Kommunes primære trafikveje er Sydmotorvejen i nord-sydgående retning mellem Bårse og Farøbroerne, som forbinder kommunen med Københavnsområdet mod nord, og med Gedser og Rødby (og en kommende Fehmern-forbindelse) mod syd, samt den øst-vestgående Rute 59 fra Vordingborg by via Dronning Alexandrines Bro til Stege (Mønsvej-Vordingborgvej-Kostervej). Kort på s. 7 viser Vordingborg Kommunes overordnede vejnet, opdelt på statsveje og tre klasser af kommunale veje: Trafikveje, fordelingsveje og lokalveje.. I tabel 2.1.I på s. 8 ses de største trafikbelastninger på kommunens overordnede vejnet. Disse er desuden illustreret på kort s. 9. Sydmotorvejen samt delstrækningen af Rute 59 mellem motorvejen og Stege er statsveje, som er under Vejdirektoratets myndighed, ligesom det lille stykke af Rute 265, som forløber fra motorvejsfrakørslen vest for Bårse til kommunegrænsen i retning mod Næstved. Andre overordne veje i kommunen er Rute 22 mellem Vordingborg by og Næstved (Næstvedvej), samt de tidligere amtsveje, rute 151 fra Vordingborg by mod Køge (Københavnsvej-Hovedvejen), rute 153 fra Vordingborg by mod syd over Storstrømsbroen (Brovejen), rute 209 fra Præstø mod nord langs Præstø Fjord (Faksevej) og rute 265 Kalvehave-Præstø-Bårse-Næstved (Præstøvej-Skovlinien- Jungshovedvej-Næstvedvej). Disse veje er alle kommuneveje. Øvrige veje, som bør nævnes som overordnede veje i Vordingborg Kommune, er strækningen Køng-Lundby-Bårse (Lundbyvej-Lundby Hovedgade), Vordingborg-Nyråd-Sydmotorvejen (Nyraadsvej- Kalvehavevej), Ørslev-Mern (Ørslevvej), Mern-Allerslev-Præstø (Gl. Præstøvej-Mønvej), samt forbindelsesvejene mellem Mern og rute 265 (Jungshovedvej og Kalvehavevej) og rute 265-Jungshoved By (Jungshovedvej). 6

7 Kort Vejnettet opdelt på statsveje og kommuneveje, fordelt på 3 vejklasser 7

8 Tabel 2.1.I. Trafikbelastninger af vejstrækninger i Vordingborg Kommune Vejstrækning Trafikbelastning (ÅDTmotorkøretøjer) Bemærkninger Sydmotorvejen Let stigende belastning fra Farø mod nord. Vordingborg- Kalvehave Størst mellem motorvejen og Stensved, faldende til vest for Kalvehave. Kalvehave-Stege Ved Tjørnemarke. Falder til ca mod Kalvehave. Vordingborg- Næstved Størst lige ved Vordingborg, faldende til vest for Klarskov. Vordingborg-Bårse Stor belastning syd for motorvejen ved Udby. ÅDT er kun nord for. Bårse-Præstø Præstø-Kalvehave Faldende til syd for Tjørnehoved. Even Bro Præstø Bårse-Køng Stort set jævn belastning, størst mellem Bårse og Gl. Lundby Præstø-Mern Lige syd for rundkørslen ved Præstø. Ingen øvrige tællinger. Ørslev-Mern Lige øst for Ørslev. Mern-Tågeby 700 Skønnet da der ikke findes tilgængelige tællinger for strækningen. Mern-Balle Tjørnehoved Jungshoved Nyråd Hovedgade Bogø-Stege Stege-Klinteskoven Lige øst for Stege. Falder længere mod øst til (på strækning uden cykelsti) Magleby-Klintholm 650 Havn Neble-Klintevejen (Søndersognsvej) 600 Mellem Keldbylille og Klintevejen 8

9 Kort Trafikbelastning på vejnettet - foreliggende tal for årsdøgntrafik på det overordnede vejnet. 9

10 2.2 Cykelstinettet På kommunens overordnede vejnet er der 3 strækninger, som er fuldt udbygget med cykelstier: Rute 22 Næstvedvej, Vordingborg-kommunegrænsen - enkeltrettede stier i begge vejsider Rute 151 Københavnsvej, Vordingborg-Ørslev - Dobbeltrettet sti i vejens østside på hele strækningen, og enkeltrettet sti i vestsiden mellem rundkørslen med Brovejen og Ørslev. Rute 153 Brovejen, Vordingborg-Storstrømsbroen Dobbeltrettet sti i vestlig vejside fra Orevej. Mellem Vordingborg og Dronning Alexandrines Bro (Nyraadsvej medtaget) er der cykelsti på flere delstrækninger som tilsammen dækker lidt under 50 % af vejens længde: Nyrådsvej, Vordingborg-Nyråd Dobbeltrettet sti i sydlig vejside. Rute 59, Motorvejsafkørsel 41-Stensved (Mønsvej, statsvej) - enkeltrettede stier i begge vejsider. Rute 59, Stensved-Langebæk (Vordingborgvej, statsvej) enkeltrettede cykelstier i begge sider. Rute 59, Gammel Kalvehave-Dronning Alexandrines Bro (Kalvehavevej, statsvej) Enkeltrettede stier i begge sider, dog kun dobbeltrettet sti i nordsiden imellem Gammel Kalvehave og Kalvehave. Der er desuden enkeltrettet sti i begge sider på selve broen. På Møn er der cykelstier på følgende strækninger: Ulvshalevej, enkeltrettede stier i begge sider fra Stege til Hegninge Bakke, derefter dobbeltrettet sti i vestlige vejside til sommerhusområdet (er pt. under totalrenovering). Klintevejen, efter seneste anlægsarbejde (Udbyvej-Keldby) er der enkeltrettede stier i begge vejsider den første halvdel af vejen fra Stege mod øst, på strækningen Stege-Hjertebjerg. Gennem Nyråd og Stensved byer er der kantbaner afgrænset ved brede, stiplede linier. Der er gennem de senere år sket meget på cykelstiområdet i Vordinborg Kommune. Dels er der etableret og renoveret betydelige strækninger på Møn, dels er flere strækninger pt. planlagt til gennemførelse i 2012, nemlig: Møn, det næste stykke af Klintevejen fra Hjertebjerg til Borre. Møn, Kostervej Dr. Alexandrines Bro-De Hvide Sten (statsvej). Hertil kommer cykelsti- bidder ml. Køng Kirkevej og Lundby (Lundbyvej), på rute 151 (Københavnsvej) ved motorvejsafkørsel 40 og flere småstykker ved Præstø. 10

11 Kort Eksisterende og planlagte trafikale cykelstier i Vordingborg Kommune 11

12 2.3 Cykelruter Skiltede cykelruter i Vordingborg Kommune er især lokaliseret på Møn. I den øvrige del af kommunen er der dog også både internationale, nationale og regionale ruter, som nævnes herunder: Nationale cykelruter Sjællands Odde Rødbyhavn (National rute 7): Passerer Vordingborg Kommune fra Næstved i nord, hvor den følger hovedvej 22 til Vordingborg og fortsætter til Falster via Storstrømsbroen. Ruten følger det overordnede vejnet, som med undtagelse af enkelte korte stykker i Vordingborg by har cykelsti(er) på hele ruten. Sydhavsruten Højer til Møns Klint (National rute 8): Kommer ind i kommunen via Bogø-Stubbekøbing overfarten, går ad småveje over det sydvestlige Møn, syd om Stege Nor og langs Hjelm Bugt til Østmøn og Møns Klint. Herfra retur via Klintevejen og parallelveje til Stege. Helsingør Gedser (National rute 9): Kommer ind i kommunen via Bogø-færgen, følger samme forløb som National rute 8 over Vestmøn, men ender i Stege, hvor den vender og går til Dr. Alexandrines Bro og Kalvehave, hvorfra den ad småveje på Sydøstsjælland fortsætter til Præstø og videre nordpå. Internationale cykelruter Berlin - København: Forløber gennem kommunen ad den samme rute som den nationale rute 9. Berlin-København betragtes i turistkredse som den mest succesfulde af de internationale ruter. Østersøruten: Forløber i Vordingborg Kommune fra Bogø-Stubbekøbingfærgen over Bogø og Møn sammen med national rute 8. Fra Dronning Alexandrines Bro går den sammen med regional rute 55 til Vordingborg og videre mod Næstved. Munkevejen: Denne nye rute mellem Glückstadt i Tyskland og Roskilde, følger en del af det øvrige rutenet igennem Vordingborg Kommune. Hovedruten forløber som National Rute 9 fra Bogø til Stege, og herfra via Dr. Alexandrines Bro til Præstø og nordpå ud af kommunen. Mellem Kalvehave og Præstø afviger ruten enkelte steder fra rute 9, hovedsagligt på småveje. En alternativ rute går via Storstrømsbroen, Vordingborg og småveje på det sydligste Sjælland til Kalvehave. Regionale cykelruter Rute 55 går fra Vordingborg by ad den separate cykelsti på det gamle banelegeme til og igennem Nyråd, og herefter fortrinsvis ad småveje til Kalvehave, hvorfra der via Dronning Alexandrines Bro er overgang til de mange udflugtsmål Møn. På det sidste korte stykke forløber ruten ad vej 59, hvor der er cykelsti. Rute 56 går fra Præstø ad småveje til Ørslev og videre langs vej 151 til Vordingborg by. På stykket mellem Ørslev og Vordingborg er der som tidligere nævnt cykelstier. Rute 58 Møn Rundt følger mindre biveje langs kysterne rundt på Møn og Bogø, med afstikker til Nyord. Blev etableret som turistrute for få år siden. 12

13 Kort Rekreative cykelruter i / gennem Vordingborg Kommune 13

14 3 Udvikling af cyklisme i Vordingborg Kommune I dette kapitel skildres udviklingen i cyklismen i kommunen, eller m.a.o. cyklistadfærden delt op på de 4 hovedgrupper af cyklister: Skolevejscyklister, pendlere, fritidscyklister og cykelturister. Der gøres status over situationen nu, og fremtidstendenser søges indkredset. Kapitlet skal give en generel baggrund for den mere præcise indkredsning af behovet for cykelstier på kommuneveje, som følger i kapitel 4. Fig. 3.1.a. Cykelturenes andel af det samlede antal trafikale ture Kapitlet bygger på en række bløde eller kvalitative kilder, heriblandt en undersøgelse kaldet Cykelsurvey, der blev gennemført på Vordingborg Kommunes hjemmeside i foråret 2011, Skolevejsundersøgelsen af 2008, en ældre undersøgelse på Møn ( Cykeltrafik som hverdagstransport i landdistrikter, gl. Møn Kommune 2000) samt en mini-interviewundersøgelse med lokale cykelinteressenter, udført i forb. m. udarbejdelse af cykelstiplanen. Kilderne har begrænset datagrundlag og visse skævheder, så det er begrænset hvor specifik viden, vi har om cyklistadfærden i Vordingborg Kommune. Derfor må vi i flere tilfælde bygge på en antagelse om, at udviklingstendenser for cyklistadfærden i Vordingborg nok ikke adskiller sig væsentligt fra andre kom 3.1 Generelt om cyklistadfærd i Vordingborg Kommune Som det fremgår af kortet i Fig. 3.1.A., er brugen af cyklen (målt på cykelturenes andel af det samlede antal trafikale ture) højst i de største byer og på at par af øerne, hvor cykelturismen er stor. 14

15 Vordingborg Kommune placerer sig (sammenlignet med andre kommuner) i en midtergruppe m.h.t. cykelaktivitet. Fra en tilsvarende undersøgelse før kommunesammenlægningen ved vi, at gl. Vordingborg Kommune ligger højere end de 3 øvrige gamle kommuner. Det skyldes utvivlsomt, at cykelanvendelsen er størst i og omkring Vordingborg by, hvilket vi også ved fra egne tællinger (se Tabel 4.2.I). En stor del af denne trafik til og fra Vordingborg by udgøres utvivlsomt af trafik mellem bolig og arbejds- og uddannelsessted. Den Cykelsurvey, der gennemførtes på kommunens hjemmeside i foråret 2011, tyder på meget høj anvendelse af cyklen til netop dette formål. Ikke mindre end 76% af svarpersonerne angiver, at de typisk anvender cyklen til dette formål, 38% endda hver dag. Ca. halvdelen af svarpersonerne oplyser, at deres børn bruger cyklen til skole hver dag. Disse tal er dog (desværre) ikke repræsentative; vi ved fra andre undersøgelser, at de gennemsnitlige tal (selv i store cykelbyer) ligger langt lavere, så der er ingen tvivl om, at de høje tal for cykelanvendelsen i Cykelsurvey er udtryk for, at det er den mest cykelaktive del af borgerne, der har fået øje på og besvaret undersøgelsen. Cykelsurveyen viser også, at svarpersonerne er rimeligt godt tilfreds med Vordingborg Kommune som cykelby, men at der udbredt utilfredshed med standard og vedligeholdelse af cykelveje og cykelstier. Ca. 1/3 er generelt utilfredse med forholdene for cyklister, og et tilsvarende antal føler sig som cyklister utrygge i trafikken. Undersøgelsen angiver en lang række vejstrækninger, der føles utrygge og / eller hvor der ønskes nye cykelstier eller cykelbaner. Disse angivelser er indarbejdet i opregningen af cykelstibehov i kapitel 4. Surveyen rummer også svar, fra personer, der IKKE i dag er cykelaktive, på, hvad der kunne få dem til at cykle mere, jfr. Fig. 3.1.B. Fig 3.1.B. Motiver for øget brug af cyklen Surveyen kan alligevel give en række vigtige oplysninger; således viser det sig, at svarpersonerne der altså mest består af meget cykelaktive personer bruger cyklen til mange forskellige slags ture (pendling, indkøb, motion, rekreation, besøg hos venner og familie etc.) Det tyder på, at hvis man først er kommet over på cyklen, anvendes den til mange formål. 15

16 Topscorer-svarene på dette spørgsmål er, at bedre sikkerhed for cyklister - herunder flere cykelstier og cykelbaner samt bedre vedligeholdelse af samme ses som langt de vigtigste betingelser for, at flere af de i dag ikke cykelaktive kan kommer over på cyklen. Hvilket kan kun bekræfte kommunalbestyrelsens ønske om at øge cykelanvendelsen i kommunen. 3.2 Cykelanvendelse til forskellige formål Cyklen kan indgå som transportmiddel i alle rejsetyper (skole, arbejde, fritid, turisme), og der er betydelige muligheder for at anvende cyklen til alle disse formål. I dette afsnit gennemgås vores viden om udviklingen i cyklistadfærd og -behov, fordelt på disse 4 hovedgrupper. Skolevejs-trafik Vordingborg Kommune fik udført en skolevejsanalyse i Formålet med undersøgelsen var at kortlægge utrygge steder på skolevejen og belyse transportmidler til og fra skole, bl.a. med det formål at afklare, om en større del af børnene kan transportere sig selv til skole på cykel eller til fods. Stort set alle kommunens skoler deltog. Udpegningen af utrygge steder skulle argumenteres, og det viste sig, at utryghed primært var forårsaget af Bilernes hastighed; Intet fortov eller cykelsti; Mange biler på strækningen eller i krydset; Dårlig oversigt. - altså i høj grad problemer, som cykelstier kunne løse. Utryghedsmarkeringerne i skolevejsanalysen er indarbejdet i opgørelsen af utryghed på vejnettet i kapitel 4. M.h.t. transportmiddelvalg viste undersøgelsen i samklang med Møn-undersøgelsen 2000 at en stor (og måske stigende andel) af børnene transporteres til og fra skole i forældrenes bil. Dette gælder især i de yngre klasser. Andelen af lette trafikanter (fodgængere og cyklister) øges op gennem klasserne på 6. klassetrin er der næsten 60% lette trafikanter - hvorefter den falder igen til fordel for bustransport, fordi en større del af børnene får lange skoleveje, når de skifter til overbygningsskolen. Der er meget store forskelle mellem skolerne m.h.t. andelen af lette trafikanter, afhængigt af, hvor stort et opland den enkelte skole har. Således har byskolerne typisk mindst 50% lette skolevejs-trafikanter, medens landskolerne kun har mellem 15 og 25%. Skolevejsanalysen belyser også potentialet for at øge andelen af lette trafikanter. Vurderingen bygger på, at eleven kan agere som let trafikant efter følgende regler: kl.: Gang eller cykling med forældre (0-2 km.) kl.: Gang alene eller cykling med forældre (0-3 km.) kl.: Gang eller cykling alene (0-3 km.) Det antal lette trafikanter, der ville være muligt ud fra disse regler, er herefter sammenholdt med det faktiske antal lette trafikanter. Sammenligningen viser et stort potentiale for, at flere elever på de lavere og mellemste klassetrin vil kunne gå eller cykle til skole, alene eller sammen med forældre. Tendensen er gældende frem til 6. klasse. Fra 7. klasse og opefter er der næsten overensstemmelse mellem det potentielle og det faktiske antal lette trafikanter. Det betyder dog ikke, at der ikke også her kunne være potentiale for at øge antallet af lette trafikanter; den ovenst. norm om gang eller cykling indenfor 3 km. kunne med god ret løftes, især for netop de større børn. 16

17 Også potentialet for at øge andelen af lette trafikanter er ulige fordelt på skolerne. Skolevejsanalysen viser, at der især er potentiale på Fanefjordskolen, de tre Langebæk-skoler, Kastrup Skole og Ørslev Skole, hvor der er mere end 20% af de potentielt lette trafikanter, som ikke går eller cykler til skole, jfr. Fig. 3.2.I. herunder. Fig. 3.2.A. Faktisk andel lette trafikanter (grøn søjle) sammenlignet med det potentielle antal (rød søjle) 1. De potentielle lette trafikanter, der bor i en afstand af 0-2 km. fra skolen, føler sig utrygge ved at færdes på deres rute til og fra skole; 2. Det er mere belejligt og bekvemt for forældrene at køre deres barn til og fra skole. Pkt. 1 er i overensstemmelse med konklusionen på Mønundersøgelsen 2000, som gik på, at cyklen kan bruges i et væsentlig større omfang til skole, hvis forholdene lang vejene var mere sikre, f.eks. i form af cykelstier, trafikdæmpende foranstaltninger og trafiksanering af delstrækninger. Skolevejsundersøgelsen 2008 konkluderer, at løsningen på det første problem er at øge den oplevede tryghed langs de ruter, som eleverne færdes ad til og fra skole. Løsning på det andet problem kræver tiltag, der kan ændre forældrenes holdning og adfærd. Vordingborg Kommunalbestyrelse ønsker som tidligere nævnt at øge anvendelsen af cyklen i kommunen, specielt for skolebørnenes vedkommende. Hvis dette mål skal opfyldes, kræver det altså både tryggere skoleveje og en påvirkning af forældrene i form af info-materiale, kampagner o. lign. En opgradering af cykelforholdene, der kan få flere elever til at bruge cyklen, kan medføre besparelser på kommunens befordring af elever, idet kommunen er pligtig til at sørge for alternativ befordring (buskørsel), hvis forholdene ikke er så sikre, at eleverne selv kan cykle. Væsentligste argument i dag for, at kommunalbestyrelsen ønsker at fremme brugen af cyklen til og fra skole er dog den store, positive betydning dette kan få for børnenes sundhedstilstand. Skolevejsanalysen vurderer, at der kan være to umiddelbare forklaringer på dette: 17

18 Bolig-arbejdssteds-trafik (pendling) Cykelsurvey 2011 og kommunens egne tællinger af cykeltrafikken (også 2011) viser (som den ovenfor omtalte Transportvaneundersøgelse), at der især omkring Vordingborg er en betydelig pendlingstrafik på cykel. Vordingborg By er - med de nærtliggende landsbyer, der fungerer som boligforstæder til Vordingborg by kommunens største bysamfund, og byen er det overordnede center for private og offentlige arbejdspladser samt (ikke mindst) for uddannelser på og over folkeskoleniveau. Det er givetvis dette forhold der ligger bag, at kommunens cykeltrafiktællinger (se Tabel 4.2.I) entydigt viser, at cykeltrafikken er langt større omkring Vordingborg By end nogen andre steder i kommunen. Hvor cykel-årsdøgntrafikken på andre af kommunens veje ligger på niveau 10-40, er den på de store indfaldsveje til Vordingborg over 100. Også på Strækningen Allerslev-Skibinge-Præstø samt på Faksevej mellem Even Bro og Præstø er de stor cykeltrafik, på den sidstnævnte strækningen skyldes det nok også fritidscykling og cykelturisme. Møn-undersøgelsen 2008 viste, at cyklen kun i begrænset omfang anvendes som transportmiddel i bolig-arbejdsstedstrafik. Langt de fleste arbejdspladser i gl. Møn Kommune er lokaliseret i Stege, hvor tilkørselsvejene i 2000 var endnu mindre cyklistvenlige end i dag. Rapporten konkluderede, at der er potentiale for forøgelse af boligarbejdsstedstrafikken på cykel, men det vil på samme måde som skoletrafikken kræve, at forholdene for lette trafikanter forbedres, primært langs Klintevejen og på vejene til og fra Stege. Fritidsformål Det er det almindelige indtryk fra flere kilder, at fritidscyklismen er stigende både som organiseret aktivitet og som individuel / familieaktivitet. Denne tendens gælder for Danmark som helhed, og at dn også gælder for Vordingborg kommune bekræftes af mange lokale observationer, herunder de interviews med cykelinteressenter, som er gennemført i forbindelse med udarbejdelsen af denne plan. Vi har interviewet en række personer, der er aktive indenfor organisationer som kommunens to cykelklubber (Vordingborg og Præstø), Dansk Cyklistforbund, Lions Club (arrangerer årligt cykelløb på Møn), Flere cykelstier nu (Møn) og et par uorganiserede grupper af motionscyklister. Stort set alle melder om stor og stigende interesse for cykling, og alle er også enige om, at kommunen byder på vældig gode forhold for fritidscyklister der er rigtig mange attraktive turmuligheder indenfor organisationernes aktionsradius. Flere efterlyser dog cykelstier på flere af de større veje - dog ikke cykelklubberne, de ikke kan bruge cykelstier til cykling med konkurrencemotiv, og som i øvrigt, ifølge eget udsagn, lærer medlemmerne at begå sig i trafikken. (Organisationernes meldinger om utrygge vejstrækninger og ønsker om nye cykelstier i indarbejdet i de relevante afsnit i kapitel 4). Måske er fritidscyklisme endda en ting, hvor kommunen kan hævde sig i forhold til andre kommuner. Det tydede Møn-undersøgelsen 2000 på. Den viste, at modsat den øvrige danske befolkning er Mønboernes brug af cykel i fritiden større end for bolig-arbejdsstedsture. Cyklen anvendes især til at køre fra byerne og ud i øens landskaber og naturområder. En undersøgelse i forb. m. Pilotprojekt Nationalpark Møn dokumenterede for et par år siden, at Mønboerne er store forbrugere af friluftsliv og natur. En stor del af fritidscykeltrafikken på Møn fordeler sig ad svagt befærdede lokalveje. Det vurderes dog, 18

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

KØREPLAN FOR SKOLEBUSSER

KØREPLAN FOR SKOLEBUSSER Præstø Skole Præstø Skole, Skolevej TUR nr. 008 013 *1 014 015 Køres af: Fladså Turist 50 p. 50 p. 50 p. 50 p. Rute 1 Skovhusevej af 07.06 Præstø Skole, Skolevej af 13.10 14.10 15.10 Skovhusevej - Roneklintvej

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Fremme af Cykeltrafik

Fremme af Cykeltrafik Madsen et al, 2011, Fremme af Cykeltrafik 1 Fremme af Cykeltrafik Post doc. Jens Chr. O. Madsen, Aalborg Universitet, overgaard@plan.aau.dk Lektor Victor Andrade, Aalborg Universitet, vsil@create.aau.dk

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti. Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten. August 2009

Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti. Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten. August 2009 j Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten August 2009 Vestvoldsruten Vision for Vestvoldsruten 1 Hovedresultater 2 Cykelpotentialet på Vestvoldsruten 4 Cykelpendling

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Notat om Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Greve Syd Køge Udarbejdet for Vejdirektoratet af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari August 2009 Indhold Indledning og oversigtsskema 3 Cykeltrafikken i Greve

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1 5798007233341 10. klasse Center Chr. Rihardtsvej 43 4760 Vordingborg 5798007224196 Administration P/H Storegade 56 4780 Stege 5798007210809 Administration, hjælpemidler Storegade 56 4780 Stege 5798007235161

Læs mere

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Forslag til spørgsmål... 4 2.1 Spørgsmål med høj prioritet... 5 2.2 Supplerende spørgsmål... 6 2.3 Spørgsmål

Læs mere

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1 Stabsfunktioner 5798007236151 Borgerservice Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236199 Team Forsikringer Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236106 Ledelsessekreteriatet Valdemarsgade 43 4760

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Den Gode Cykelstation

Den Gode Cykelstation Knud Trubbach, DSB Niels Hoé-Svendsen, DSB S-tog Kristoffer Kejser, DSB Indledning Hvordan kan man indrette en station, så cyklister for alvor føler sig velkomne? Hvordan kan man sikre, at cykelparkeringen

Læs mere

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark Odense og Fredericia 2 sykkelsuksesser i Danmark Andelen af cykelture i danske kommuner er 10 30 % Fredericia Cykelby 2010-2013 Cykelstier At skabe sammenhæng og sikkerhed i cykelstinettet. 7 km cykelsti

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ørestadsruten Nuværende forhold Ørestadsruten forbinder Tårnby og Københavns kommuner, se figur 1 I Københavns Kommune støder ruten til Voldruten

Læs mere

Registrering og klassificering af stier

Registrering og klassificering af stier Registrering og klassificering af stier Kolofon Titel: Udgiver: Registrering og klassificering af stier Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: November 2011 Redaktion: Design: Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Idékatalog for cykeltrafik 2011

Idékatalog for cykeltrafik 2011 Idékatalog for cykeltrafik 2011 Af mobilitetschef Marianne Weinreich, VEKSØ A/S (maw@vekso.com) & projektleder Malene Kofod Nielsen, COWI A/S (mkni@cowi.dk) De seneste 10 år er der gennemført adskillige

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Cykling på Frederiksberg v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Frederiksberg - fakta 93.000 indbyggere 8. største kommune Danmarks tættest

Læs mere

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Helle Huse, civilingeniør, Anders Nyvig A/S Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Det er nu 4 år siden, at arbejdet med de første trafik- og miljøhandlingsplaner blev igangsat. Hovedparten

Læs mere

Skolevejsanalyse (fra 7. september til 4. oktober)

Skolevejsanalyse (fra 7. september til 4. oktober) Randers Kommune Skolevejsanalyse (fra 7 september til 4 oktober) Introduktion COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk 1 Baggrund Randers Kommune er

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau

Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau Køretøjer pr. time Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau Bruger- og implementeringsvejledning Gangareal ved krydsning = fodgængerfelt Antal køretøjer her Gangareal før kryds = ej fortov Farvet

Læs mere

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Dokumentation af lokale trafikforhold i Lille Sverige / Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej for strækningen Slettebjerget/Lille Sveriges Vej/Brødeskovvej - samt forslag

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011 Cykelregnskab Godkendt af Teknisk Udvalg den 0. november 2011 INDHOLD 1. Forord... 2. Cykelregnskab...4. Et sammenhængende stinet...5 4. Trafiksikkerhed....6 Ulykker med cyklister....6 Cyklisternes følelse

Læs mere

Projektbeskrivelse Cykellandet Varde Kommune

Projektbeskrivelse Cykellandet Varde Kommune Projektbeskrivelse Cykellandet Varde Kommune Dok.nr. 128328-13/ sag.nr. 13-5431 side 1 Indhold Indhold...2 Baggrund...3 Formål...4 Indhold/aktiviteter...4 Information/kommunikation...6 Økonomi:...7 Organisering...7

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Rebild Kommune Stiplan

Rebild Kommune Stiplan STIPLAN Rebild Kommune Stiplan Temaplan til Rebild Kommunes trafikhandlingsplan Udarbejdet af Rebild Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger: Peter Foged Rebild Kommune Hobrovej

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.:

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.: Aalborg Kommune Sundhed og Bæredygtig Udvikling Rantzausgade 4 Postboks 248 9000 Aalborg Ferslev, den 5. maj 2012 Vedr.: Sti fra Ferslev til Svenstrup 1. Baggrund Nedenstående ansøgning er udarbejdet af

Læs mere

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data.

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber Formålet med at udarbejde et CO 2 -regnskab for cykeltrafikken er at dokumentere den CO 2 - besparelse, som følger af indsatserne til fremme af cykeltrafik.

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata

Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata Speciale på civilingeniøruddannelsen Vej- og trafikteknik på Aalborg Universitet Cykel- og knallerttrafik Højest Næstmest

Læs mere

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008 København Cyklernes By - Cykelregnskabet 2008 2 København bliver ofte nævnt som en unik cykelby i internationale sammenhænge. Det skyldes, at det er lige så naturligt for københavnerne at tage cyklen,

Læs mere

Evaluering af minirundkørsler i Odense

Evaluering af minirundkørsler i Odense Før-og-efter uheldsstudie af fem 3-benede vigepligtskryds, der blev ombygget til minirundkørsler Søren Underlien Jensen Juni 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Gammel Holte ruten Nuværende forhold Gammel Holte ruten forbinder Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Gammel

Læs mere

Hvor bevægelsesvenlig er din by?

Hvor bevægelsesvenlig er din by? Hvor bevægelsesvenlig er din by? Debat om ny viden og metoder Et indlæg om det bebyggede miljøs betydning for sundhed - med særlig fokus på Kolding by Slagelse 1. oktober 2009 Jens Troelsen, lektor, ph.d.

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Bilag 1 Overordnet beskrivelse af projektet. SILKEBORGVEJ SORRINGVEJ etablering af 5,2 km cykelsti på ldv. 619

Bilag 1 Overordnet beskrivelse af projektet. SILKEBORGVEJ SORRINGVEJ etablering af 5,2 km cykelsti på ldv. 619 Bilag 1 Overordnet beskrivelse af projektet SILKEBORGVEJ SORRINGVEJ etablering af 5,2 km cykelsti på ldv. 619 Projektets hovedformål er at etablere en sikker og tryg cykelforbindelse mellem de 2 bysamfund

Læs mere

Ringsted Kommune Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport

Ringsted Kommune Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport 7. marts 2010 SC/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Indhold... 4 2 Vej- og stinettet... 5 2.1 Vejnettet... 5 2.1.1 Trafikmængder... 5 2.1.2 Hastigheder...

Læs mere

www.randers.dk www.randerscykelby.dk

www.randers.dk www.randerscykelby.dk Hornbæk cykler, cykler du med? www.randers.dk www.randerscykelby.dk Hornbæk springer op på jernhesten Denne folder er en oversigt over cykelaktiviteter i Hornbæk i foråret 2011. Aktiviteter går hånd i

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Auderødlejren Trafikal vurdering. NOTAT 3. december 2008 CAM/psa

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Auderødlejren Trafikal vurdering. NOTAT 3. december 2008 CAM/psa Auderødlejren Trafikal vurdering NOTAT 3. december 2008 CAM/psa Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 Indledning... 2 1.1 Grundlag... 2 1.2 Afgrænsning af analyseområde... 3 2 Hidtidig trafikbelastning...

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Grønne Cykelruter i København

Grønne Cykelruter i København Grønne Cykelruter i København Byplanlægger Lotte Bech, Vej & Park, Københavns Kommune, Njalsgade 13, 4.sal, 2300 København S, Tlf. 33 66 34 62, e-post lobec@btf.kk.dk Ingeniør M.IDA Thomas Gätke, Carl

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen.

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. 1. Valg af stemmetællere blev Mette Laursen og Klaus Andersen. 2. Valg af dirigent blev Karl

Læs mere

Internet baseret skolevejsundersøgelse - oplevede trafikale problemer i Sorø Kommune

Internet baseret skolevejsundersøgelse - oplevede trafikale problemer i Sorø Kommune Sorø Kommune Internet baseret skolevejsundersøgelse - oplevede trafikale problemer i Sorø Kommune COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Baggrund Sorø Kommune

Læs mere

Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse

Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 17. april 2009 1 HVAD ER EN SKOLEVEJSANALYSE?

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

Odense - Danmarks Nationale Cykelby

Odense - Danmarks Nationale Cykelby Henrik Lumholdt Afdelingsleder Park- og Vejafdelingen Odense Kommune Odense - Danmarks Nationale Cykelby Indledning Regeringen fremlagde i december 1993 en samlet trafikpolitisk redegørelse - Trafik 2005.

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Sønderborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Indledning 3 Trafiksikkerhed i dagligdagen 4 Vision 5 Målsætning

Læs mere

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge Roskilde Kommune Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge Jyllinge November 2007 Version 2 Dato 2007-11-09 Udarbejdet af HHW,BJW Kontrolleret af JRO Godkendt af HHW Rambøll Nyvig Bredevej 2 DK-2830

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

R A P P O R T Stiplan November 2009

R A P P O R T Stiplan November 2009 RAPPORT Stiplan November 2009 Stiplan Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Sammenspil med trafiksikkerhedsstrategien... 5 Indhold... 5 Mål og særlige fokusområder... 7 Skoler og turister særlige fokusområder...

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

EVALUERING CYKELSTI FRA STORE HEDDINGE TIL RØDVIG

EVALUERING CYKELSTI FRA STORE HEDDINGE TIL RØDVIG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE FORÅR 2015 EVALUERING EVALUERING CYKELSTI FRA STORE HEDDINGE TIL RØDVIG Brugerundersøgelse cykelsti langs Rødvigvej fra Rengegade syd for Store Heddinge til Vemmetoftevej

Læs mere

Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner?

Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner? Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner? Helle Huse, Rambøll Nyvig A/S Thyra Uth Thomsen, Roskilde Universitets Center Troels Andersen, Odense Kommune Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner?

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Titel: Cyklens potentiale i bytrafik, Bilagsrapport. Udgivelsesår: 1995

Titel: Cyklens potentiale i bytrafik, Bilagsrapport. Udgivelsesår: 1995 Titel: Cyklens potentiale i bytrafik, Bilagsrapport Udgivelsesår: 1995 Forfattere: Karen Marie Lei Krogsgaard, Civilingeniør Ole Kristoffer Jensen, Bach.oecon Puk Kristine Nilsson, Civilingeniør Lene Herrstedt.

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Aalborg letbane alternativt forslag

Aalborg letbane alternativt forslag Aalborg letbane alternativt forslag Her i september 2015 har letbanen modtaget ca. 65 høringssvar, hvor de største kritikpunkter er - usikkerheden om banen vil skabe tilstrækkeligt mange nye passagerer

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere