B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V (TIDLIGERE BLANDEDE AFTALER)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V (TIDLIGERE BLANDEDE AFTALER)"

Transkript

1 B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V (TIDLIGERE BLANDEDE AFTALER) Gælder fra den 12. august Her kan du læse om de betingelser, der gælder for aftaler om Danske Netbank Erhverv Danske Banks internetbank for mindre erhvervsdrivende, hvor brugeren får adgang til konti og depoter, der tilhører aftalehaver. Lov om betalingstjenester Lov om betalingstjenester gælder for betalingskonti, dvs. konti, der er oprettet for at gennemføre betalingstransaktioner, og for betalingsinstrumenter, f.eks. netbank. Vi har fraveget loven i det omfang, den giver mulighed for det, medmindre andet følger af disse betingelser eller er aftalt med os. Begreber Aftalehaver er den virksomhed, der indgår aftalen om Danske Netbank Erhverv. Bruger er den person, som aftalehaveren har givet fuldmagt til at bruge Danske Netbank Erhverv. 1 Muligheder med Danske Netbank Erhverv Danske Netbank Erhverv må kun bruges i erhvervsmæssigsammenhæng. Der kan kun være én bruger tilsluttet den enkelteaftaleomdanskenetbankerhverv,så hvis aftalehaver vil knytte en ny bruger til den enkelte aftale, skal aftalen ændres. Danske Netbank Erhverv har åbent døgnet rundt alle årets dage og kan bl.a. bruges til at se konti og depoter og få oplysninger om gennemførte og fremtidige bevægelser overføre penge til aftalehavers eller andres konti i Danske Bank og andre pengeinstitutter i Danmark og i de fleste lande i udlandet betale indbetalingskort handle værdipapirer kommunikere elektronisk med os, hvilket betyder, at vi kan sende information, herunder dokumenter (post), elektronisk til Danske Netbank Erhverv. Alle de aktuelle funktioner kan ses i Danske Netbank Erhverv. 1.1 Adgang til konti og depoter Danske Netbank Erhverv giver brugeren adgang til at se og/eller disponere på alle aftalehavers nuværende og fremtidige konti og depoter, som brugeren har eller får fuldmagt til. Brugeren kan kun disponere på konti og depoter ud fra de regler, der gælder for den enkelte konto og det enkelte depot. Når brugeren skal overføre penge til en konto i Danmark, bliver han bedt om at indtaste registreringsnummer og kontonummer på modtagerens konto og en eventuel dato for overførslen se i øvrigt hjælpefunktionerne på de enkelte skærmbilleder i netbanken. Når brugeren skal foretage en betaling til udlandet, skal han bl.a. oplyse beløbsmodtagerens kontonummer/iban, SWIFT-adresse og en eventuel dato for betalingen. Side 1 af 12

2 Læs mere i Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv og i hjælpefunktionerne på de enkelte skærmbilleder i netbanken. Det er netbankens forskellige funktioner til betalinger, overførsler og handel med værdipapirer, der skal bruges. Ordrerne gennemføres ikke,hvisdeerafgivetifunktionenpost. NårbrugerenharindtastetenordreiDanske Netbank Erhverv, skal han godkende betalingen/ordren med sin adgangskode - se dog næsteafsnitvedrørendeudenlandsbetalinger. Tidspunktet for, hvornår brugeren har godkendt betalingen, er afsendelsestidspunktet for ordren. Umiddelbart herefter får brugeren en bekræftelse på, at vi har modtaget ordren, og at den gennemføres på den valgte dato se dog pkt. 1.2 om tidsfrister. Hvis brugeren har oprettet en betaling til udlandet, kan brugeren komme ud for - sammen med bekræftelsen om, at vi har modtaget ordren - at få en meddelelse om, at vi sender en sms med en kode til brugeren på det mobil telefonnummer, brugeren har registreret i netbank. I sms-en vil brugeren få oplyst, hvilket beløb brugeren er ved at overføre, og brugeren vil få oplyst en kode, der skal indtastes i netbanken. Hvis koden ikke bliver indtastet, kan banken vælge ikke at gennemføre ordren. Vi har ikke pligt til at gennemføre ordrer der ikke er dækning for der ikke kan gennemføres, fordi informationerne er mangelfulde hvis aftalehaver eller bruger erklæres konkurs, kommer under rekonstruktionsbehandling eller anden insolvent bobehandling, indleder forhandling om gældssanering eller akkord, herunder beder Danske Bank eller anden kreditor om frivillig akkord hvis aftalehaver eller bruger afgår ved døden. Tidsfrister, bogføringsdato og rentedato Der er forskellige tidsfrister for, hvornår vi skal have modtaget ordrer for at kunne gennemføre dem rettidigt. Tidsfrister, bogføringsdato og rentedato kan ses i netbanken under menupunktet Om Danske Netbank Erhverv. Handel med værdipapirer For værdipapirhandel med Danske Bank gælder "Betingelser for handel med værdipapirer". I Danske Netbank Erhverv kan ordrer om køb og salg af værdipapirer udføres som en strakshandel, som en gennemsnitskursordre eller som en markedsordre med eller uden limit. Ved strakshandel og gennemsnitskursordre indgås handlerne med Danske Bank som sælger eller køber. Ved markedsordre med eller uden limit handler vi i vores eget navn, men for aftalehavers regning (kommission). Vi kan dog indtræde som part i en handel. Ifølge kommissionsloven er der i så fald tale om selvindtræde. Bruger kan afgive ordrer mellem kl og Vi anser en strakshandel for indgået, når brugeren har accepteret kursen og sendt ordren om værdipapirhandel til os via netbanken. I netbanken kan brugeren normalt strakshandle udvalgte aktier og obligationer mandag til fredag i følgende tidsrum: Danmark USA Side 2 af 12

3 Sverige Norge Finland Schweiz Holland Øvrige europæiske markeder Vi forsøger at gennemføre markedsordrer med eller uden limit mellem kl og afhængig af de enkelte markeders åbningstider. Når handlen er gennemført, sender vi en afregningsnota. Execution only I Danske Netbank Erhverv tilbyder vi ikke rådgivning, men alene ekspedition. For værdipapirer som f.eks. aktier, obligationer, investeringsforeningsbeviser/ucits funde gennemføres handlerne som "execution only" (udelukkende ordreudførelse). Det betyder, at vi ikke kontrollerer, om aftalehaver eller bruger har kendskab til og erfaring med den konkrete type af værdipapir og dermed ikke vurderer, om værdipapiret er en hensigtsmæssig investering for aftalehaver. Aftalehaver og bruger er derfor ikke beskyttet af de generelle regler om investorbeskyttelse i Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel. Informationer i netbanken Danske Netbank Erhverv indeholder en række analyser, beregninger, vurderinger og skøn udarbejdet af Danske Bank. Vi har i den forbindelse søgt at sikre, at indholdet på siderne er korrekt og retvisende. Vi påtager os imidlertid ikke noget ansvar for sidernes nøjagtighed og fuldkommenhed. Netbanken indeholder også informationer fra vores samarbejdspartnere. Vi har udvalgt samarbejdspartnerne med omhu, men påtager os ikke noget ansvar for de informationer, vi videregiver. Vi påtager os ikke noget ansvar for tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af de informationer, der er tilgængelige i netbanken. Da disse informationer alene er udarbejdet til orientering, skal de ikke opfattes som hverken tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller indgå kontrakter om finansielle instrumenter. Netbankens informationer, analyser, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for dit eget skøn over, hvordan der skal disponeres. 1.4 Beløbsgrænser Der er fastsat grænser for, hvor stort et samlet beløb der kan gennemføres betalinger og overførsler for i døgnet, og hvor stort et beløb der kan handles værdipapirer for pr. handel. De aktuelle beløbsgrænser står i Danske Netbank Erhverv og oplyses i vores afdelinger. 2 Vilkår for at bruge Danske Netbank Erhverv Når der indgås en aftale om Danske Netbank Erhverv, får den bruger, som aftalehaver giver fuldmagt til, adgang til at forespørge og/eller disponere over (en del af) aftalehavers engagement i Danske Bank via Danske Netbank Erhverv. Brugeren får adgang til netbanken med sit personlige NemID eller sin personlige backupløsning. I praksis foregår det f.eks. ved, at brugeren laver en kontooverførsel i netbanken og Side 3 af 12

4 accepterer den ved at bruge sit NemID eller backup-løsningen. Transaktioner, der sker med brugerens NemID eller backup-løsning, forpligter aftalehaver på samme måde som aftaler, indgået med aftalehavers fysiske underskrift. Sikkerhedsløsningen NemID Sikkerhedsløsningen NemID skal sikre, at det er bruger på aftalehavers vegne og ikke andre, der indgår aftaler med Danske Bank. Som en del af aftalen om Danske Netbank Erhverv får brugeren oprettet NemID hos DanID. Hvis brugeren har NemID i forvejen, kan det tilknyttes denne aftale. Når brugeren disponerer i netbanken med NemID, gælder ReglerforNemID tilnetbank og offentlig digital signatur,derkanlæsespå Backup-løsningen Hvis driftsforstyrrelser eller systemsvigt hos DanID eller hos Danske Bank forhindrer brug af NemID, kan brugeren i stedet få adgang til netbanken ved hjælp af en særlig backup-løsning, der kun er tilgængelig i disse tilfælde. Med backup-løsningen får brugeren adgang til netbanken, ligesom når han benytter sit NemID. Når brugeren disponerer i netbanken med backup-løsningen, sker det efter reglerne og betingelserne for den pågældende netbankaftale. Backup-løsningen består af et bruger-id, der er brugerens CPR-nr. en adgangskode, der er de sidste otte cifre af kortnummeret på et kort fra Danske Bank med brugeren som kortholder en engangskode (sms-kode), som vi sender til brugerens mobiltelefon. Hvis brugeren vælger at bruge backup-løsningen og taster sit CPR-nr. ind som bruger-id, acceptererhansamtidig,athanscpr-nr.kanbenyttes som bruger-id i backup-løsningen. For at backup-løsningen fungerer, skal brugeren have et betalingskort fra Danske Bank, og vi skal på forhånd have registreret brugerens mobilnummer, så han kan modtage en sms-kode. Brugeren kan selv indtaste sit mobilnummer i netbanken. Hvis han får nyt mobilnummer, skal han rette det i netbanken eller kontakte os. Brugerens backup-løsning er personlig og må kun bruges af ham selv. Brugeren må ikke fortælle sin sms-kode til andre, og han må ikke overlade den telefon, han modtager sms-koder på, sammen med sit kortnummer til andre, herunder medlemmer af husstanden. Hvis brugeren ikke ønsker at have mulighed for at bruge backup-løsningen til at få adgang til netbanken ved driftsforstyrrelser eller systemsvigt, skal han kontakte os. Brugeren skal kontakte os straks, hvis han får mistanke om, at andre har fået kendskab til sms-koden, før han selv har brugt den andre uberettiget har fået kendskab til hans kortnummer han har mistet sit kort eller sin mobiltelefon. Se pkt. 20 Spærring og advarsel mod misbrug og uregelmæssigheder. Brug af Danske Netbank Erhverv Side 4 af 12

5 Brugen af NemID eller backup-løsningen til Danske Netbank Erhverv er juridisk bindende på samme måde som en fysisk underskrift. Derfor er Danske Netbank Erhverv, NemID og backup-løsningen personlige og må ikke benyttes af andre end brugeren. Brugeren kan læse mere om, hvordan oplysningerne om NemID skal opbevares i Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur, der findes på Hvordan oplysningerne om backup-løsningen skal opbevares, står under pkt Adgang til flere Danske Netbank-aftaler Hvis brugeren er bruger på flere aftaler om Danske Netbank (f.eks. Danske Netbank forbrugere, Danske Netbank Forening eller Danske Netbank Erhverv), kan han logge på og disponere på dem alle med sit personlige NemID eller backupløsningen. Hver gang han logger på Danske Netbank, skal han vælge, hvilken aftale han ønsker adgang til. Brugeren har også mulighed for at vælge at komme direkte til en af sine aftaler, når han logger på. Når brugeren er inde på en aftale, kan han skifte til en anden uden at skulle logge på forfra. Når brugeren benytter sit NemID eller backupløsningen til at disponere på de andre netbankaftaler, som han har adgang til, sker det efter reglerne for disse aftaler, herunder reglerne for ansvar ved tredjemandsmisbrug. Ansvarsreglerne kan således være forskellige, alt efter hvilken netbank-aftale brugeren disponerer på. Sikkerhed på brugerens/aftalehaverens computer For at undgå misbrug af Danske Netbank Erhverv er det vigtigt, at brugeren/aftalehaver beskytter sin computer med de seneste programopdateringer og ved at bruge antivirus og en firewall. På findes der fleregoderådomsikkerhed. Kontrol af posteringer og bevægelser Når en transaktion er gennemført, fremgår den af posteringsoversigten i netbanken, hvor alle transaktioner der er udført i en periode på op til 13 måneder, kan ses. Hvert kvartal kan brugeren se, hvor meget aftalehaver har betalt i gebyrer det seneste kvartal. Derudover sender vi regelmæssigt konto- og depotudskrifter ifølge bestemmelserne for de enkelte konti og depoter. Brugeren bør være opmærksom på, at der kan være bevægelser, der ikke er endeligt registreret på kontoen eller depotet. Både aftalehaver og bruger har pligt til løbende at kontrollere posteringerne/bevægelserne på aftalehavers konti og depoter. Hvis de ved kontrollen opdager transaktioner, som de ikke mener at have foretaget, skal de snarest muligt og senest fire måneder, efter at beløbet er hævet på kontoen kontakte os. Tilbagekaldelse Både aftalehaver og bruger kan tilbagekalde ordrer om kontooverførsler og betaling af indbetalingskort, der er afgivet via Danske Netbank Erhverv. Det kan ske til og med sidste Side 5 af 12

6 bankdag før den bankdag, ordren ønskes udført. Betalinger via BS (Betalingsservice) kan tilbagekaldes til og med den 7. i betalingsmåneden. Hvis denne dag ikke er en bankdag, er fristen den foregående bankdag. Læs mere om, hvordan en betaling tilbagekaldes inden for tidsfristerne under Spørgsmål og svar i netbanken. Ordrer om gennemsnitskurshandler (ikke strakshandler) kan kaldes tilbage samme bankdag, som de er afgivet, mens ordrer om fremtidige værdipapirhandler kan kaldes tilbage indtil bankdagen før handelsdagen. Læs mere om, hvordan en værdipapirhandel tilbagekaldes inden for tidsfristerne under hjælpefunktionerne i netbanken. Kontakt os om en eventuel tilbagekaldelse af andre typer ordrer. Aftalehaverens ansvar Misbrug med NemID Når brugerens NemID har været brugt, gælder følgende: Aftalehaver skal dække tab op til kr. (selvrisiko), hvis brugerens NemID er blevet misbrugt af en anden. Aftalehaver skal dække tab op til kr. (inkl. selvrisiko), hvis vi kan bevise, at brugerens NemID har været brugt, og brugeren ikke har kontaktet os for at spærre aftalen hurtigstmuligt, efterhanharopdaget,at hans nøgler er bortkommet, eller at en anden har fået kendskab til hans adgangskode og/eller en eller flere af hans nøgler. Det samme gælder, hvis brugeren har oplyst sin adgangskode og /eller en eller flere af sine nøgler til misbrugeren, men at betingelserne for at dække det fulde tab ikke er opfyldt, eller hvis brugeren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort misbruget. Aftalehaver skal dække det fulde tab, hvis brugerens NemID har været brugt, og vi kan godtgøre, at brugeren har oplyst sin adgangskode og/eller en eller flere af sine nøgler til misbrugeren, og at brugeren indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug. Aftalehaver skal desuden dække det fulde tab, hvis brugeren har handlet svigagtigt, eller med forsæt har undladt at opfylde sine forpligtelser til at beskytte sit NemID, jf. pkt. 3, eller spærre aftalen, jf. pkt. 20. Aftalehaver er dog ikke ansvarlig for tab, der opstår, efter at vi har fået besked om spærring af aftalen. Læs mere om ansvarsreglerne i 62,63 og 64 i Lov om betalingstjenester på Hvis brugerens NemID benyttes i andre Danske Netbank-aftaler, som brugeren har brugeradgang til, er det ansvarsreglerne i disse aftaler, der finder anvendelse, jf. pkt. 4. Misbrug med backup-løsningen Når brugerens backup-løsning har været brugt, gælder følgende: Aftalehaverskaldækketaboptil1.100kr. (selvrisiko), hvis brugerens backup-løsning er blevet misbrugt af en anden. Side 6 af 12

7 Aftalehaver skal dække tab op til kr. (inkl. selvrisiko), hvis vi kan bevise, at brugerens backup-løsning har været brugt, og han ikke har kontaktet os for at spærre aftalen hurtigst muligt, efter han har opdaget, at en anden har fået kendskab til hans smskode og/eller uberettiget kendskab til hans kortnummer. Det samme gælder, hvis brugeren har oplyst sin sms-kode og/eller sit kortnummer til misbrugeren, men at betingelserne for at dække det fulde tab ikke er opfyldt, eller hvis brugeren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort misbruget. Aftalehaver skal dække det fulde tab, hvis brugerens backup-løsning har været brugt, og vi kan godtgøre, at brugeren har oplyst sin sms-kode og/eller sit kortnummer til misbrugeren, og at brugeren indså eller burdehaveindset,atdervarrisiko formisbrug. Aftalehaver skal desuden dække det fulde tab, hvis brugeren har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde sine forpligtelser til at beskytte sin backup-løsning, jf. pkt. 2.2, eller spærre aftalen, jf. pkt. 20. Aftalehaver er dog ikke ansvarlig for tab, der opstår, efter at vi har fået besked om spærring af aftalen. Læs mere om ansvarsreglerne i 62,63 og 64 i Lov om betalingstjenester på Hvis brugerens backup-løsning benyttes i andre Danske Netbank-aftaler, som brugeren har brugeradgang til, er det ansvarsreglerne i disse aftaler, der finder anvendelse, jf. pkt. 4. Bankenserstatningsansvar Vores erstatningsansvar er beskrevet i AlmindeligeForretningsbetingelser. Bestemmelserne om ansvar i Almindelige Forretningsbetingelser erstatter ansvarsbestemmelsen i 68 i lov om betalingstjenester, der dermed ikke finder anvendelse. Brug af oplysninger i netbanken Kursoplysninger og andre serviceydelser i Danske Netbank Erhverv er kun til brugers og aftalehavers brug. Det er ikke tilladt at give dem videre til andre mod eller uden vederlag, medmindre vi skriftligt har givet tilladelse til det. Klager Aftalehaveren skal altid kontakte sin afdeling, hvis han er uenig med Danske Bank om et forretningsforhold. Aftalehaveren er også velkommen til at ringe til , som har åben alle dage. På den måde sikrer vi, at uenigheden ikke skyldes en misforståelse. Hvis aftalehaveren fortsat er uenig eller utilfreds med resultatet, skal han skrive til vores juridiske afdeling, der er klageansvarlig i banken. Adressen er Danske Bank Juridisk Afdeling Holmens Kanal København K. Ændring af betingelserne og mulighederne i netbanken Side 7 af 12

8 Vikantilenhvertidudenvarselændredisse betingelser og mulighederne i Danske Netbank Erhverv. Aftalehaver får besked om ændringer pr. brev eller ved elektronisk meddelelse f.eks. pr. eller som elektronisk besked i Danske Netbank Erhverv. Hvis vi begrænser mulighederne væsentligt, giver vi besked pr. brev eller via netbanken med en måneds varsel. Ændrer vi betingelserne, skal aftalehaver senest inden ændringerne træder i kraft give os besked, hvis aftalehaver ikke ønsker at være bundet af de nye betingelser. Hører vi ikke fra aftalehaver, betragter vi det som hans accept af ændringerne. Hvis aftalehaver giver os besked om, at han ikke ønsker at være bundet af de nye betingelser, anser vi aftalen for at være ophørt på det tidspunkt, de nye betingelser træder i kraft. Opsigelse Aftalehaveren kan skriftligt opsige aftalen om Danske Netbank Erhverv uden varsel. Vi kan skriftligt opsige aftalen med en måneds varsel. I tilfælde af misligholdelse har vi dog ret til at ophæve aftalen uden varsel. Ordrer og aftaler, der er indgået inden tidspunktet for opsigelsen, bliver gennemført, jf. dog pkt Omkostninger ved tilslutning og brug af Danske Netbank Erhverv Den aktuelle prisoversigt findes i Danske Netbank Erhverv, hvor de mest almindelige gebyrer for brug af netbanken fremgår. Vi hæver gebyrer, der betales for at udføre en transaktion, på samme konto, som transaktionen hæves på. Hvis aftalehaver ønsker at modtage supplerende eller hyppigere oplysninger, end der ifølge aftalen om Danske Netbank Erhverv er ret til, forbeholder vi os ret til at tage betaling for at levere disse oplysninger. Vi kan beregne gebyrer for de betalinger, som aftalehaver foretager fra en konto, ligesom vi kan tage betaling for at sende aftalehaver oplysninger om de betalinger, der er gennemført. Vi kan desuden tage betaling for at hjælpe med at forsøge at tilbageføre beløb, som brugeren/- aftalehaveren ved en fejl har overført til en forkert konto, fordi brugeren har oplyst en forkert identifikationskode. Vurdering af ansøgere Før vi tilbyder Danske Netbank Erhverv, foretager vi en individuel vurdering af kundeforholdet. Vi har ret til at afvise at indgå en aftale med aftalehaveren og til at afvise den person, aftalehaveren anviser som bruger. Brug, opbevaring og videregivelse af personlige oplysninger og oplysninger om indkøb m.v. Når brugeren benytter Danske Netbank Erhverv, registrerer vi bruger-id, beløbsafsenderens og en eventuel beløbsmodtagers kontonummer, beløbet og datoen for transaktionen. Hvis systemet bruges til at overføre beløb, sender vi oplysninger om beløbet, datoen for transaktionen og en eventuel besked videre til beløbsmodtager. Det sker via beløbsmodtagers pengeinstitut og pengeinstituttets data- og afregningscenter. Side 8 af 12

9 Oplysningerne opbevares hos beløbsmodtagerens pengeinstitut og her i banken. Oplysningerne bruges til bogføring, kontoudskrifter og ved en eventuel senere rettelse af fejl. Oplysningerne gives kun videre, hvor lovgivningen kræver det eller til brug i retssager om krav, der er opstået i forbindelse med brug af systemet. Oplysningerne opbevares i det år, de registreres, og i de følgende fem år. Brugers handel med værdipapirer Hvis aftalehaveren ønsker, at brugeren skal handle med værdipapirer på aftalehavers vegne, bør aftalehaveren sikre, at brugeren kender de relevante dele af aftalehavers investeringsprofil. Aftalehaver/bruger skal også være opmærksomme på, at aftalehaveren kan risikere tab ved investeringen. Vi anbefaler, at både aftalehaver og bruger læser Oplysninger om handel med værdipapirer, før brugeren handler værdipapirer. Her er der informationer om bl.a. investeringsprofil, typer af værdipapirer og valg af investeringer. Aftalehaveren og brugeren skal samtidig være opmærksomme på, at der er særlige regler om skat og intern viden ved værdipapirhandel. Det står der mere om i netbankens hjælpebilleder og i Oplysninger om handel med værdipapirer. Automatisk tilmelding til modtagelse af dokumenter (post) fra banken i elektronisk postmappe Disse betingelser gælder kun, hvis aftalehaver ikke har e-boks. Når der indgås en aftale om Danske Netbank Erhverv, meldes aftalehaver automatisk til at modtage dokumenter (post) fra Danske Bank i den elektroniske postmappe i netbanken. Aftalehaver modtager de elektroniske dokumenter i samme omfang og med samme retsvirkning, som almindelig post på papir. Når aftalehaver har givet brugeren fuldmagt til at bruge Danske Netbank Erhverv, er det alene brugeren, der har adgang til den elektroniske postmappe. Dokumenter, som modtages elektronisk Aftalehaver får alle de dokumenter, som vi sender elektronisk, i den elektroniske postmappe og får derfor ikke dokumenterne som almindelig post på papir. De elektroniske dokumenter kan f.eks. være kontoudskrifter, fondsnotaer, meddelelser om betalinger og diverse oversigter. Typerne og omfanget af de elektroniske dokumenter, som aftalehaver vil modtage, vil løbende blive udvidet. Opbevaring m.v. Vi opbevarer indholdet af de elektronisk sendte dokumenter i den elektroniske postmappe i mindst det løbende år plus fem år. Aftalehaver skal dog være opmærksom på, at dokumenterne bliver slettet, hvis han skifter pengeinstitut eller af anden årsag ikke længere har netbank. Vil aftalehaver selv opbevare dokumenterne, kan brugeren udskrive eller gemme dem på en pc. Vi Side 9 af 12

10 anbefaler, at aftalehaver og bruger aftaler, på hvilken måde og på hvilken pc, det skal ske. Ansvar Aftalehavers ansvar Bruger har på vegne af aftalehaver ansvar for løbende at åbne og kontrollere de elektroniske dokumenter fra banken. Brugeren bør omhyggeligt kontrollere de elektroniske dokumenter, ligesom hvis de var sendt som almindelig post på papir. Desuden har aftalehaver samme ansvar, som hvis de elektroniske dokumenter var sendt som almindelig post på papir. Hvis brugeren i en periode ikke har adgang til Danske Netbank Erhverv, skal aftalehaver straks kontakte os og oplyse, om vi skal sende dokumenterne som almindelig post på papir Danske Banks ansvar Vores ansvar er reguleret af bestemmelserne om ansvar i Almindelige forretningsbetingelser. Vi forbeholder os ret til at sende elektroniske dokumenter som almindelig post på papir Framelding Aftalehaverogbrugerkantilenhvertidframelde sig modtagelse af elektroniske dokumenter fra Danske Bank. Frameldingen skal være skriftlig. Brugeren kan desuden framelde modtagelsen af de elektroniske dokumenter direkte i Danske Netbank Erhverv. Aftalehaver skal være opmærksom på, at der kan gå op til 12 dage, fra vi har modtaget frameldingen, til ændringen træder i kraft. Ophør Hvis netbankaftalen ophører uanset af hvilken årsag ophører muligheden for at modtage elektroniske dokumenter i den elektroniske postmappe også. Elektronisk Betalingsinformation(Betalingsservice) Hvis aftalehaver nu eller senere vælger at betale regninger via Betalingsservice, omfatter den automatiske tilmelding til at modtage dokumenter (post) fra banken i den elektroniske postmappe også aftalehavers betalingsinformation. Aftalehaver vil derfor få sin betalingsinformation i den elektroniske postmappe. Brugeren modtager på vegne af aftalehaver de elektroniske dokumenter i samme omfang og med samme retsvirkning som almindelig post på papir. Opbevaring Den elektroniske betalingsinformation er tilgængelig i den almindelige del i Danske Netbank Erhverv i den måned, hvor betalingen er gennemført og i de efterfølgende 13 måneder. I den elektroniske postmappe bliver betalingsinformationen opbevaret efter de retningslinjer, der står i pkt Vil aftalehaver selv opbevare den elektroniske betalingsinformation, kan bruger udskrive eller gemmedenpåenpc. Modtagelse på papir Hvis aftalehaver vil modtage sine betalingsinformationer (BS-oversigter) som almindelig post på papir, skal han framelde sig modtagelse af elektroniske dokumenter. Herefter får aftalehaver alle dokumenter fra Danske Bank som almindelig post på papir. Vil aftalehaver framelde sig modtagelsen af elektroniske BS-oversigter fra Danske Bank, skal det Side 10 af 12

11 ske senest 12 dage før den første i den måned, hvorændringenskalhavevirkningfra,hvisaftalehaver vil være sikker på at få dokumenterne som almindelig post på papir fra den ønskede måned. Skift af pengeinstitut Hvis aftalehaver skifter pengeinstitut, skal han aftale med sit nye pengeinstitut, hvordan han ønsker at få betalingsinformationerne. Særlige forhold For tilmeldingen til Betalingsservice gælder Generelle regler for debitorer i Betalingsservice pr. 1. November Aftalehaverskal særligt være opmærksom på pkt. 6 Særligt om elektronisk betalingsinformation. Tekniske krav For at bruge Danske Netbank Erhverv skal computeren have adgang til internettet og have installeret en webbrowser. De specifikke krav til computeren findes på Spærring og advarsel mod misbrug og uregelmæssigheder Misbrug af brugerens NemID og spærring Hvis brugeren får mistanke om misbrug af sit NemID, herunder sit nøglekort/nøgleviser eller sin adgangskode, skal han straks kontakte os eller DanID, jf. pkt. 3.5 i Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur. Når brugeren spærrer sit nøglekort/nøgleviser og/eller sin adgangskode eller sit NemID, spærrer han ikke automatisk for adgang til Danske Netbank Erhverv via backup-løsningen. Det er derfor vigtigt, at han også spærrer backup-løsningen, hvis han har mistanke om misbrug af den. Spærring af denne aftale Aftalehaver og bruger kan spærre aftalen ved at ringe til Kortstop på , som har åbent døgnet rundt, året rundt. Herefter sender vi en skriftlig bekræftelse på spærringen med oplysning om det tidspunkt, hvor vi modtog meddelelsen om spærringen. Brugeren kan også spærre for adgangen til aftalen ved at spærre sit nøglekort/nøgleviser og/- eller sin adgangskode eller sit NemID og bede os om at lukke for adgang via backup-løsningen. Vi forbeholder os også ret til uden varsel at spærre aftalen, hvis vi opdager eller får mistanke om uregelmæssigheder eller misbrug af aftalen. Aftalehaver eller brugeren har pligt til straks at give os besked, hvis de opdager eller får mistanke om uregelmæssigheder eller misbrug af aftalen. Spærringaf backup-løsningen Brugeren skal straks kontakte os, hvis han får mistanke om, at andre har fået kendskab til sms-koden til backup-løsningen, før han selv har brugt den andre uberettiget har fået kendskab til hans kortnummer han har mistet sit kort eller sin mobiltelefon. Spærringen kan ophæves ved at ringe til Kundesupport på Nyt eksemplar af betingelserne Betingelserne findes på under menupunktet Mindre erhverv Netbank Omnetbank.Defåsogsåpåpapirivores afdelinger. Vi tager dog betaling for at udlevere betingelserne på papir. Side 11 af 12

12 Kundesupport telefon Kundessupport besvarer spørgsmål om installation og betjening af Danske Netbank Erhverv. Kundesupport har åbent mandag-torsdag kl Fredag kl Lørdag kl søndag kl Opkald til Kundesupport koster normal telefontakst. Kundesupport kan også kontaktes via netbanken og Side 12 af 12

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V Gælder fra den 12. august 2014. Her kan du læse om de betingelser, der gælder for aftaler om Danske Netbank Erhverv Danske Banks internetbank

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks internetbank for privatkunder med forenklet

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Netbank forbrugere er Danske Banks internetbank for privatkunder. 1 Dine muligheder med

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E Gælder fra den 1. januar 2018 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBIL-/TABLETBANK TIL NETBANK ERHVERV Gælder fra den 7. december 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBIL-/TABLETBANK TIL NETBANK ERHVERV Gælder fra den 7. december 2012 Her kan du læse om de betingelser, der gælder for Danske Banks elektroniske bankløsning for mindre erhvervsdrivende til mobile enheder, som eksempelvis mobiltelefoner eller tablets. Lov om betalingstjenester

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK - FORBRUGERE Gælder fra november 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK - FORBRUGERE Gælder fra november 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning til mobile enheder som eksempelvis mobiltelefoner eller tablets. 1 Danske Mobilbanks anvendelsesmuligheder Du skal være opmærksom på, at der er

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK - FORBRUGERE Gælder fra den 28. november 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK - FORBRUGERE Gælder fra den 28. november 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning til mobile enheder som eksempelvis mobiltelefoner eller tablets. 1 Danske Mobilbanks anvendelsesmuligheder Danske Mobilbank indeholder i vidt omfang

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R E L E K T R O N I S K T I L S L U T N I N G S A F T A L E T I L D A N S K E N E T B A N K - F O R B R U G E R E

B E T I N G E L S E R F O R E L E K T R O N I S K T I L S L U T N I N G S A F T A L E T I L D A N S K E N E T B A N K - F O R B R U G E R E B E T I N G E L S E R F O R E L E K T R O N I S K T I L S L U T N I N G S A F T A L E T I L D A N S K E N E T B A N K - F O R B R U G E R E BDanske E T Netbank I N G E- forbrugere L S E R er FDanske O

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R Dette dokument består af to sæt betingelser for Danske Netbank 15-17 år. Det første gælder, når du logger på Danske Netbank 15-17 år med

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K ÅR

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K ÅR B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5 17 ÅR Gælder fra den 1. januar 2018 Dette dokument består af to sæt betingelser for Danske Netbank 15-17 år (herefter netbanken). Det første sæt

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Betingelser for Danske Mobilbank år

Betingelser for Danske Mobilbank år Betingelser for Danske Mobilbank 15-17 år Gælder fra den 26. september 2016 Danske Mobilbank 15-17 år er Danske Banks elektroniske bankløsning for 15-17 årige privatkunder til mobile enheder som eksempelvis

Læs mere

Betingelser for Danske Mobilbank år

Betingelser for Danske Mobilbank år Betingelser for Danske Mobilbank 15 17 år Gælder fra den 1. januar 2018 Danske Mobilbank 15 17 år er Danske Banks digitale løsning for 15 17 årige privatkunder til mobile enheder som eksempelvis mobiltelefoner.

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Erhvervskunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Regler for Netbank Privat med brugere

Regler for Netbank Privat med brugere Regler for Netbank Privat med brugere Regler for Netbank Privat med brugere gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1. Hvad kan Netbank Privat bruges

Læs mere

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Kreditbankens NetBank og accept af "Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder". 2. Muligheder i NetBanken

Læs mere

Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder

Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder 1. Tilmelding Tilmelding til Ringkjøbing Landbobanks NetBank og accept af "Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Nordjyske Banks Nordbank og accept af "Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv NemID

Regler for Netbank Erhverv NemID Regler for Netbank Erhverv NemID Du kan få onlineadgang til Netbank i Nordea på flere forskellige enheder, fx via din computer (Netbank), mobiltelefon (Mobilbank) eller tablet (Mobilbank). Læs mere om

Læs mere

1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder.

1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder. Side 1 af 7 1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder. 2. Muligheder i Netbanken I Alm. Brand Banks Netbank kan du: Se posteringsoplysninger

Læs mere

Vilkår for brugen af Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder

Vilkår for brugen af Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder Vilkår for brugen af Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder 01.08.2010 Sparekassen Sjællands Netbank er et system i Sparekassen Sjællands ebanking. I det efterfølgende angives du som den person,

Læs mere

Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder

Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder 1. Tilmelding Tilmelding til Østjydsk Banks NetBank og accept af "Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder". 2. Muligheder i NetBanken I Østjydsk

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv med brugere

Regler for Netbank Erhverv med brugere Regler for Netbank Erhverv med brugere Regler for Netbank Erhverv med brugere gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) Det er muligt at få onlineadgang

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med check og hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Regler for Jyske Banks ebanking privat

Regler for Jyske Banks ebanking privat Regler for Jyske Banks ebanking privat 05.05.2013 Jyske Banks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Jyske Bank tilbyder fx Jyske Netbank og Jyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Regler for Jyske Banks ebanking - privat

Regler for Jyske Banks ebanking - privat Regler for Jyske Banks ebanking - privat Side 1 Jyske Banks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Jyske Bank tilbyder fx Jyske Netbank og Jyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

13.03.2010 Vilkår for brugen af Nordfyns Banks Netbank for privatkunder

13.03.2010 Vilkår for brugen af Nordfyns Banks Netbank for privatkunder 13.03.2010 Vilkår for brugen af Nordfyns Banks Netbank for privatkunder Nordfyns Banks Netbank er et system i Nordfyns Banks e-banking. I det efterfølgende angives du som den person, der kan benytte Nordfyns

Læs mere

Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder

Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Sparekassen Sjællands Netbank og accept af "Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder".

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING Gældende fra den 1. januar 2018

GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING Gældende fra den 1. januar 2018 GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING Gældende fra den 1. januar 2018 SELVBETJENINGS ANVENDELSESMULIGHEDER Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

Regler for e-banking - privat

Regler for e-banking - privat Regler for e-banking - privat Nordjyske Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Nordjyske Bank tilbyder fx Nordjyske Banks Netbank og Nordjyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet.

Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet. Generelle regler for selvbetjening Generelt Ved privatkunder forstås fysiske personer, der benytter systemerne ikke-erhvervsmæssigt. Ved erhvervskunder forstås personer, foreninger, forretningsdrivende,

Læs mere

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Ringkjøbing Landbobanks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Ringkjøbing Landbobank tilbyder fx Ringkjøbing

Læs mere

Vilkår for brug af Sydbanks NetBank for privatkunder

Vilkår for brug af Sydbanks NetBank for privatkunder Vilkår for brug af Sydbanks NetBank for privatkunder Sydbanks NetBank er et system i Sydbanks ebanking I det efterfølgende angives du om den person, der kan benytte Sydbanks NetBank. 1. Tilmelding Tilmelding

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Privatkunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

Regler for Sydbanks ebanking - privat

Regler for Sydbanks ebanking - privat Regler for Sydbanks ebanking - privat Sydbanks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sydbank tilbyder fx Sydbanks NetBank og Sydbanks Mobilbank. Reglerne for Sydbanks

Læs mere

Regler for Jyske Banks ebanking - privat

Regler for Jyske Banks ebanking - privat Regler for Jyske Banks ebanking - privat Side 1 Jyske Banks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Jyske Bank tilbyder fx Jyske Netbank og Jyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Privatkunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

Regler for Sydbanks ebanking - privat

Regler for Sydbanks ebanking - privat Regler for Sydbanks ebanking - privat Sydbanks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sydbank tilbyder fx Sydbanks NetBank og Sydbanks MobilBank. Reglerne for Sydbanks

Læs mere

Regler for Sparekassen Sjællands e-banking - privat

Regler for Sparekassen Sjællands e-banking - privat Regler for Sparekassen Sjællands e-banking - privat Sparekassen Sjællands e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sparekassen Sjælland tilbyder fx Sparekassen Sjællands

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort, hvis du er under 18 år. Derudover gælder bankens Almindelige

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat

Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat Sparekassen Sjællands ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sparekassen Sjælland tilbyder fx Sparekassen Sjællands

Læs mere

Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat

Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat Salg- og Marketing Torvet 4, 9400 Nørresundby Tel. 98 70 33 33 Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat Nørresundby Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner

Læs mere

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Regler for Kreditbankens e-banking - privat

Regler for Kreditbankens e-banking - privat Kreditbanken A/S H.P. Hanssens Gade 17 6200 Aabenraa Telefon 7333 1700 Telefax 7333 1717 A/S Reg.nr. 19378 Bankreg.nr. 7930 E-mail: aab@kreditbanken.dk www.kreditbanken.dk Regler for Kreditbankens e-banking

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du ved edankort-betalinger skal

Læs mere

Regler for Sydbanks ebanking - privat

Regler for Sydbanks ebanking - privat Regler for Sydbanks ebanking - privat Sydbanks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sydbank tilbyder fx Sydbanks NetBank og Sydbanks MobilBank. Reglerne for Sydbanks

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Brugerregler for Swipp - Privat

Brugerregler for Swipp - Privat Brugerregler for Swipp - Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde,

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Ringkjøbing Landbobanks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Ringkjøbing Landbobank tilbyder fx Ringkjøbing

Læs mere

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Gældende fra 9. september 2015 Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For Swipp-overførsler/-betalinger afsendt

Læs mere

om ændringerne enten pr. brev, elektronisk via NetBanken eller på Gældende fra

om ændringerne enten pr. brev, elektronisk via NetBanken eller på  Gældende fra Aabenraa kreditbank A/S Se-nr.: 16339016 H. P. Hanssens Gade 17 SWIFT: AAKRD22 6200 Aabenraa Benkreg. Ne.: 7930 Telefon 7333 1700 E-mail: mail@kreditbanken.dk Telefax 7333 1717 www.kreditbanken.dk Gældende

Læs mere

Regler for Alm. Brand Banks e-banking - privat

Regler for Alm. Brand Banks e-banking - privat Side 1 Alm. Brand Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Alm. Brand Bank tilbyder fx Alm. Brand Banks Netbank og Alm. Brand Banks Mobilbank. Reglerne for Alm.

Læs mere

Regler for Alm. Brand Banks e-banking - privat

Regler for Alm. Brand Banks e-banking - privat Side 1 Alm. Brand Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Alm. Brand Bank tilbyder fx Alm. Brand Banks Netbank og Alm. Brand Banks Mobilbank. Reglerne for Alm.

Læs mere

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort.

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort. Kortholderregler for Akiliut / U18 pr. 01-11-2009 1. Definitioner Kortudsteder: GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk. Benævnes i det følgende som GB. Korttype: AKILIUT et hæve og betalingskort, der

Læs mere

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 1 Indledning NemID er en sikkerhedsløsning, du kan bruge til din netbank, offentlige og private hjemmesider. Du kan også bruge

Læs mere

Regler for Djurslands Banks e-bank - privat

Regler for Djurslands Banks e-bank - privat Regler for Djurslands Banks e-bank - privat Djurslands Banks e-bank er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Djurslands Bank tilbyder fx Djurslands Banks NetBank og Djurslands

Læs mere

Regler for Djurslands Banks e-bank - privat

Regler for Djurslands Banks e-bank - privat Regler for Djurslands Banks e-bank - privat Djurslands Banks e-bank er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Djurslands Bank tilbyder fx Djurslands Banks NetBank og Djurslands

Læs mere

Regler for Jyske Banks ebanking - privat

Regler for Jyske Banks ebanking - privat Regler for Jyske Banks ebanking - privat Side 1 Jyske Banks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Jyske Bank tilbyder fx Jyske Netbank og Jyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Regler for interne hævekort Dronninglund Sparekasse, Slotsgade 42, 9330 Dronninglund, TLF: 98841722, CVR:58943010, www.dronspar.dk Gode råd om interne hævekort Opbevar dit interne

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Regler for interne hævekort Opbevar dit interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at du ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort,

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Regler for Skjern Banks e-banking - privat

Regler for Skjern Banks e-banking - privat Regler for Skjern Banks e-banking - privat Skjern Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner (e-banking-funktionaliteter) Skjern Bank tilbyder fx Skjern Banks Netbank

Læs mere

Regler for Netbank Privat

Regler for Netbank Privat Regler for Netbank Privat Regler for Netbank Privat gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ). Du kan få onlineadgang til Netbank i banken på flere forskellige

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank)

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank) Bestemmelserne om afsendelse af Swippoverførsler/betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swippoverførsler/betalinger afsendt inden den 15. december 2015 finder brugerreglerne fortsat anvendelse

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Vilkår for brugen af Sydbanks NetBank for privatkunder

Vilkår for brugen af Sydbanks NetBank for privatkunder Vilkår for brugen af Sydbanks NetBank for privatkunder Sydbanks NetBank er et system i Sydbanks ebanking I det efterfølgende angives brugeren som den person, der kan benytte Sydbanks NetBank. 1. Systemets

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Opbevar Deres interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at De ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende.

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv

Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv Gebyr- og afregningskonto Cvr/CPR-nr. Kontohaver Adresse Postnr. By indgår aftale med Nykredit Bank om tilslutning til Nykredit

Læs mere

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål.

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål. Regler for Swipp Gældende fra 8. august 2013 Reglerne for Swipp er særlige regler, som supplerer Alm. Brand Banks Almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante regler for betalingsinstrumenter

Læs mere

Vilkår for Netbank - Coop Bank

Vilkår for Netbank - Coop Bank Vilkår for Netbank - Coop Bank 1. Definitioner 1.1 Kunden Kunden er den person, som indgår aftale med Coop Bank om brug af Netbank. Tilslutningen sker efter individuel vurdering af kundeforholdet, og Coop

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

1.2 Aftalen omfatter samtlige af kundens nuværende og fremtidige konti og depoter i Møns Bank med de ændringer, der løbende aftales

1.2 Aftalen omfatter samtlige af kundens nuværende og fremtidige konti og depoter i Møns Bank med de ændringer, der løbende aftales Side 1 af 9 Dokumentnummer 2012-06-21-16.15.42.113280 Aftale om Netbank Kunden og Møns Bank, Storegade 29, 4780 Stege, post@moensbank.dk, har dags dato indgået følgende aftale om kundens tilslutning til

Læs mere

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18.

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. Swipp brugere Ofte Stillede Spørgsmål Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. 1. Tilmelding og brug af Swipp 1.1.

Læs mere

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort.

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort. REGLER FOR DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for dankort. 1 Regler for dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dankort.

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBIL-/TABLETBANK TIL NETBANK FORENING

BETINGELSER FOR DANSKE MOBIL-/TABLETBANK TIL NETBANK FORENING BETINGELSER FOR DANSKE MOBIL-/TABLETBANK TIL NETBANK FORENING Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder for Danske Mobil-/Tabletbank til Netbank Forening

Læs mere

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID.

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID. Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag til fredag kl. 08.00 20.00, lørdag og søndag fra kl. 11.00 17.00 eller sende os på kundeservice@swipp.dk. FAQ TILMELDING OG BRUG AF SWIPP Hvordan

Læs mere

Aftale om Telefon-Service

Aftale om Telefon-Service Aftale om Telefon-Service 1. Telefon-Service 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning til og brug af Telefon-Service. Vilkårene fremgår af de følgende sider, som kunden har modtaget

Læs mere

Regler for Østjydsk Banks e-banking - privat

Regler for Østjydsk Banks e-banking - privat Regler for Østjydsk Banks e-banking - privat Østjydsk Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner (e-banking-funktionaliteter) Østjydsk Bank tilbyder fx Østjydsk

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 12-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere