F Æ L L E S O V E R E N S K O M S T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F Æ L L E S O V E R E N S K O M S T"

Transkript

1 F Æ L L E S O V E R E N S K O M S T for mejeripersonale og chauffører mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet Fagligt Fælles Forbund Dansk Funktionærforbund/ Danske Mejeristers Fagforening INDHOLDSFORTEGNELSE Arbejdstid 1. Arbejdstid Ansættelsesform 2. Deltidsbeskæftigelse og løsarbejdere Løn 3. Løn 4. Forskudt arbejdstid 5. Overarbejde mv. 6. Weekendarbejde 7. Holddrift 8. Taktregulering 9. Søgnehelligdagsbetaling 10. Ungarbejdere 11. Lønudbetaling og -regulering Øvrige bestemmelser 12. Beklædning 13. Fridage 14. Juleaftensdag 15. Ferie, feriegodtgørelse og overflytning af ferie 16. Sygdom, barsel og ulykke 17. Pension 18. Gruppelivsforsikring 19. Funktionærlignende ansættelsesvilkår 20. Opsigelsesregler 21. Regler for tillidsrepræsentanter 22. Efter- og videreuddannelse 23. Seniorpolitik 24. Varsel om arbejdsstandsning Faglig strid og varighed 25. Faglig strid 26. Overenskomstens varighed 1

2 1. Arbejdstid Stk. 1. Den normale arbejdstid er 37 timer pr. uge, som fordeles på 5 dage. Den daglige normale arbejdstid skal placeres i tidsrummet kl kl om lørdagen mellem kl kl Stk. 2. Ved bestemmelse af, hvorledes den daglige og ugentlige arbejdstid samt spise- og hvilepauser skal fordeles, skal de berørte medarbejdere høres. Spise- og hvilepauser kan højst ansættes til 1 time daglig. Hvis arbejdsgiveren ikke ser sig i stand til at efterkomme medarbejdernes ønske, kan arbejdsgiveren under hensyntagen til virksomhedens drift iværksætte ændringer i arbejdstiden med 14 dages varsel. Stk. 3. Ingen arbejdsdag kan være på under 4 timer. Stk. 4. Under forudsætning af lokal enighed, kan arbejdstiden for samtlige medarbejdere eller grupper af medarbejdere, uanset bestemmelserne i stk. 1, tilrettelægges efter en lokal aftalt arbejdsplan, omfattende antallet af ugentlige arbejdsdage og timer, blot den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer over en 6 ugers periode. Stk. 5. Ved lokal enighed forstås, at et flertal af de berørte medarbejdere er stemt herfor. Lokalaftale, jf. stk. 4 og 23, indgås mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten for det pågældende område. En lokalaftale kan opsiges med 3 måneders varsel. Stk. 6. Den enkelte medarbejders arbejdstid skal fremgå af en ophængt arbejdsplan, som løbende skal strække sig over mindst 3 uger. Stk. 7. Under hensyntagen til virksomhedens drift, kan arbejdsgiveren foretage nødvendige ændringer i arbejdsplanen for enkelte eller mindre grupper af medarbejdere med 3 x 24 timers varsel, dersom ændringen er kortvarig (maks. 2 uger). Stk. 8. Såfremt der ikke er givet det i stk. 2 eller stk. 7 anførte varsel, betales indtil varslets udløb en tillægsbetaling til de medarbejdere, der har krav på varsel, svarende til det sædvanlige overarbejdstillæg for den tid, der falder uden for den normale daglige arbejdstid for de berørte medarbejdere. Stk. 9. Såfremt en varslet ændring ikke kommer til udførelse i henhold til stk. 2 eller stk. 7, betales et engangsbeløb på kr. 82,30. Pr. 1. april 2006 hæves beløbet til kr. 84,75 og pr. 1. april 2007 til kr. 87, Deltidsbeskæftigelse og løsarbejdere Stk. 1. Deltidsbeskæftigede ansættes til mindst 4 timers arbejde dagligt og mindst 15 timer ugentligt. Stk. 2. For deltidsansatte skal der være aftalt en fast daglig og ugentlig arbejdstid. Ved overskridelse af den for den enkelte dag fastsatte arbejdstid betales overarbejdstillæg. Stk. 3. Løsarbejdere, som er fyldt 18 år, skal afregnes for mindst 4 timer daglig. Stk. 4. Løsarbejdere, der er fyldt 18 år, aflønnes med begyndelsesløn for henholdsvis mejeripersonale og chauffører. Stk. 5. Løsarbejdere mellem 16 og 18 år aflønnes med den i 3 angivne løn for ungarbejdere. Stk. 6. Ved løsarbejdere forstås sådanne medarbejdere, som ikke er sikret vedvarende arbejde, og som gennem ansættelsesaftalen er ansat til en afgrænset defineret opgave, således at disse allerede ved ansættelsestidspunktet er bekendt med tidspunktet for ansættelsesforholdets ophør, dog maksimalt 1 måneds uafbrudt ansættelse. Løst antagne medarbejdere kan ikke indgå i stillinger, som normalt besættes af fuldtidsansatte, medmindre der er tale om ferie- eller sygdomsafløsning. Stk. 7. De i bilag I, stk. 5, anførte forskudsbeløb for søgnehelligdagsbetaling reduceres for de deltidsbeskæftigedes vedkommende i samme forhold, som arbejdstiden er reduceret i forhold til den til enhver tid gældende normale ugentlige arbejdstid. Stk. 8. Deltidsbestemmelserne er ikke gældende på chaufførområdet. 3. Løn Stk. 1. Lønnen for mejeriarbejdere er kr. 125,60 pr. time eller kr ,20 pr. uge. Pr. 1. april 2006 hæves timelønnen med kr. 2,90 og 1. april 2007 hæves timelønnen med kr. 2,80. Stk. 2. Mejeriarbejdere aflønnes efter 6 måneders beskæftigelse på virksomheden med en løn på kr. 129,75 pr. time eller kr ,75 pr. uge. Pr. 1. april 2006 hæves timelønnen med kr. 2,90 og 1. april 2007 hæves timelønnen med kr. 2,80. Stk. 3. Lønnen for mejerister er kr. 140,75 pr. time eller kr ,75 pr. uge. Pr. 1. april 2006 hæves timelønnen med kr. 3,90 og 1. april 2007 hæves timelønnen med kr. 3,80. 3

3 Stk. 4. Lønnen for mejeriteknikere / procesteknologer er kr. 143,50 pr. time eller kr ,50 pr. uge. Pr. 1. april 2006 hæves timelønnen med kr. 3,90 og 1. april 2007 hæves timelønnen med kr. 3,80. Stk. 5. Lønnen for chauffører er kr. 125,60 pr. time eller kr ,20 pr. uge. Pr. 1. april 2006 hæves timelønnen med kr. 2,90 og 1. april 2007 hæves timelønnen med kr. 2,80. Stk. 6. Chauffører aflønnes efter 6 måneders beskæftigelse på virksomheden med en løn på kr. 129,75 pr. time eller kr ,75 pr. uge. Pr. 1. april 2006 hæves timelønnen med kr. 2,90 og 1. april 2007 hæves timelønnen med kr. 2,80. Stk. 7. Lønnen til faglærte lager- og transportoperatører er kr. 133,75 pr. time eller kr ,75 pr. uge. Pr. 1. april 2006 hæves timelønnen med kr. 3,90 og 1. april 2007 hæves timelønnen med kr. 3,80. Stk. 8. Lønnen til mejerioperatører og pakkeoperatører er kr. 131,75 pr. time og kr ,75 pr. uge. Pr. 1. april 2006 hæves timelønnen med kr. 2,90 og 1. april 2007 hæves timelønnen med kr. 2,80. Stk. 9. Til chauffører ydes et afsavnstillæg pr. præsteret arbejdstime på kr. 1,00. Stk. 10. Til medarbejdere med mindst 4 års fuldtidsbeskæftigelse eller tilsvarende deltidsbeskæftigelse inden for overenskomstens dækningsområde, der kan dokumentere gennemførte planlagte fagrelevante kurser af mindst samlet 8 ugers varighed baseret på fuldtidsundervisning, jf. 22, ydes et tillæg på kr. 2,00 pr. time. Ovennævnte gælder for kurser, der er gennemført efter 1. april Stk. 11. Lønnen for sommerferieafløsere ansat i perioden 1. juni september er kr. 110,00 pr. time og kr ,00 pr. uge. Pr. 1. april 2006 hæves timelønnen til kr. 112,50. Stk. 12. Lønnen til ungarbejdere er kr. 64,05 pr. time. Pr. 1. april 2006 hæves timelønnen med kr. 1,48 og 1. april 2007 hæves timelønnen med kr. 1,43. Stk. 13. Ved arbejde i frostrum med en temperatur på under 5 C betales der et tillæg på kr. 8,10 pr. time. Pr. 1. april 2006 hæves tillægget til kr. 8,35 og pr. 1. april 2007 til kr. 8,60. Stk. 14. Hvor anhænger / sættevogn benyttes, betales et tillæg for samtlige præsterede timer på den pågældende tur på kr. 4,05 pr. time. Stk. 15. For ture, der ikke er tilendebragt inden 6 timer fra arbejdets påbegyndelse, betales i tærepenge kr. 34,55. Stk. 16. Såfremt hjemkomsten efter en sådan tur finder sted senere end 10 timer efter arbejdets påbegyndelse, betales kr. 53,05. Stk. 17. Til chauffører på transporter over Langelandsbæltet, Kattegat, eller hvor sejltiden samlet overstiger 45 minutter, udbetales kr. 119,25 i diæt pr. tur/retur. Stk. 18. Pr. dag kan der kun betales tillæg enten jf. bestemmelserne i stk. 15, 16 eller 17. Stk. 19. For iskremchauffører gælder samme løn som for chaufførerne, dog således at det ved lokal forhandling kan fastsættes, under hvilken form aflønning for overarbejde kan finde sted, idet man skal henstille, at tillægget udregnes enten som normal overarbejdsbetaling eller i form af procenter af salget, i almindelighed 1 1 /2% - højst 2 1 /2%. Stk. 20. Der ydes ikke tærepenge efter stk. 15, 16 og 17 til iskremchauffører, der efter bestemmelserne i stk. 19 erholder tillæg i form af procenter af salget. Stk. 21. Under praktiktiden aflønnes mejeribrugsstuderende og procesteknologstuderende i henhold til den til enhver tid gældende lønaftale for mejerielever. Praktikanterne indplaceres på 2. uddannelsesår og der betales kun løn for den tid de pågældende er i praktik. Praktikanterne er omfattet af ferielovens bestemmelser, men ikke af ferielovens 9. Stk. 22. Medarbejdere, som opsiges, eller som efter eget ønske forlader virksomheden, efter reglerne i 20, stk. 1, a) og b), men genoptager arbejdet, inden for et tidsrum af 1 år, genindtræder i tidligere på virksomheden opnået anciennitet i relation til bestemmelserne om aflønning. 4 5

4 4. Forskudt arbejdstid Stk. 1. For arbejde i tidsrummet kl til lørdage kl til betales følgende tillæg: Voksne arbejdere Ungarbejdere kr. pr. time pr. 1. april kr. pr. time pr. 1. april Alle dage undtagen lørdag Kl ,00 30,80 40,05 19,20 21,90 28,50 Kl ,05 43,95 45,30 28,00 30,00 30,90 Kl ,00 65,00 65,00 54,25 54,25 54,25 Kl ,05 43,95 45,30 26,90 28,80 29,65 Lørdage Kl ,00 30,80 40,05 19,20 21,90 28,50 Kl ,05 43,95 45,30 28,00 30,00 30,90 Kl ,00 65,00 65,00 54,25 54,25 54,25 Kl ,05 43,95 45,30 26,90 28,80 29,65 Ved overarbejde i forskudttidsperioden udbetales alene det højeste af de to tillæg. 5. Overarbejde mv. 5. (Fridage, lørdage samt søn- og helligdage). Stk. 1. Organisationerne er enige om, at overarbejde så vidt muligt bør undgås, men at der kan forekomme forhold, der nødvendiggør overarbejde af hensyn til virksomhedens drift eller rettidig færdiggørelse af indgåede ordrer, forpligtelser etc. Stk. 2. Overarbejde udover 1 time skal varsles senest 3 timer før normal arbejdstids ophør. Hvis sådant overarbejde ikke er varslet rettidigt, eller hvis varslet overarbejde ikke kommer til udførelse, betales kr. 82,30. Pr. 1. april 2006 hæves tillægget til kr. 84,75 og pr. 1. april 2007 til kr. 87,30. Stk. 3. a) For arbejde, der udføres uden for den i den enkelte uge fastlagte normale daglige arbejdstid, betales følgende tillæg: Voksne arbejdere Ungarbejdere kr. pr. time kr. pr. time pr. 1. april pr. 1. april Første, anden og tredje time efter normal arbejdstid 41,20 42,45 43,70 31,50 32,45 33,45 Fra fjerde time og derefter indtil den normale arbejdstids begyndelse 82,30 84,75 87,30 63,20 65,05 67,05 Overarbejde forud for normal arbejdstid, således at der arbejdes ind i den normale arbejdstid, såvel ved dagarbejde som ved forskudte hold, når overarbejdet ligger inden for tidsrummet fra kl ,20 42,45 43,70 31,50 32,45 33,45 Overarbejde forud for normal arbejdstid, når overarbejdet ligger inden for tidsrummet fra kl ,30 84,75 87,30 63,20 65,05 67,05 b) Arbejde på en i forvejen tilsikret hel fridag (mindst 4 timer) 82,30 84,75 87,30 63,20 65,05 67,05 c) For arbejde på søn- og helligdage 82,30 84,75 87,30 63,20 65,05 67,05 d) For arbejde på lørdage betales et tillæg for den pågældende dag 106,30 109,50 112,75 106,30 109,50 112,75 Ved arbejde i henhold til stk. 3 b) betales tillæg for forskudt arbejdstid i henhold til 4, stk. 1. Stk. 4. Hvor der mellem den enkelte medarbejder og virksomheden kan opnås enighed derom, skal overarbejde afspadseres. Opsparing af overtimer sker over en periode på 8 uger, og afspadsering sker i den efterfølgende 8-ugers periode. I månederne juni, juli samt i uger med helligdage kan afspadseringen udskydes. Afspadsering af overarbejde sker time for time, idet overarbejdstillægget udbetales, når arbejdet udføres, medens den normale timeløn henstår til udbetaling, når afspadseringen finder sted. Stk. 5. På søgnehelligdage betales som følger: 1) Ved fri på søgnehelligdag, hvor dagen er fridag ifølge arbejdsplanen: 6 7

5 a) Søgnehelligdagsgodtgørelse b) Erstatningsfridag Søgnehelligsdagsgodtgørelsen under a) udbetales, når erstatningsfridagen under b) afvikles. 2) Ved arbejde på søgnehelligdag, hvor dagen er fridag ifølge arbejdsplanen: a) Søgnehelligdagsgodtgørelse b) Erstatningsfridag c) Timeløn d) Søn- og helligdagstillæg Søgnehelligsdagsgodtgørelsen under a) udbetales, når erstatningsfridagen under b) afvikles. 3) Ved fri på søgnehelligdag, men hvor dagen er normal arbejdsdag ifølge arbejdsplanen: a) Søgnehelligdagsgodtgørelse 4) Ved arbejde på søgnehelligdag, hvor dagen er normal arbejdsdag ifølge arbejdsplanen: a) Søgnehelligdagsgodtgørelse b) Timeløn c) Søn- og helligdagstillæg Ved arbejde på en søgnehelligdag betales der for mindst 4 timer. Stk. 6. Erstatningsfridage skal være afviklet inden for 6 uger efter det tidspunkt, erstatningsfridagen udløses, jf. stk. 5, 1) og 2). Såfremt en erstatningsfridag ikke kan gives, betales i henhold til bestemmelserne i 5, stk. 3), b). 6. Weekendarbejde Der er adgang til at indføre weekendarbejde i henhold til de i bilag VII angivne bestemmelser. 7. Holddrift Der er adgang til at indføre holddrift i henhold til de i bilag II angivne regler. 8. Taktregulering Stk. 1. De fastsatte lønninger for voksne medarbejdere reguleres 1 gang om året fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. oktober indgår. Stk. 2. Reguleringen finder sted på grundlag af Dansk Arbejdsgiverforenings StrukturStatistik for Proces- og maskinoperatørarbejde. Stk. 3. Reguleringen sker på baggrund af fortjeneste, ekskl. genetillæg, fratrukket løn under sygefravær mv., ferie- og SH-betalinger, personalegoder og 2/3 af pensionsbeløbet, inkl. ATP, således at begrebet alene består af en grundtimeløn, inkl. medarbejderens eget bidrag til pension. (Et tilsvarende beløb opnås ved at anvende den såkaldte "smal-fortjeneste", reduceret med 2/3 af pensionsbeløbet, inkl. ATP). Stk. 4. Regulering foretages med 80% af det forskelstal, der fremkommer efter modregning af generelle tillæg. Modregningen af generelle tillæg pr. time er fastsat til kr. 5,25 for året 2004 og kr. 2,80 for året 2005, kr. 2,90 for året 2006, samt kr. 2,80 for året Stk. 5. Eventuelle negative reguleringer effektueres ikke, men henstår til modregning ved den følgende regulering. 9. Søgnehelligdagsbetaling Der betales søgnehelligdagstillæg i henhold til reglerne i bilag I. 10. Ungarbejdere På den enkelte virksomhed kan der beskæftiges 1 ungarbejder mellem 16 og 18 år for hver 15 voksne medarbejdere. 11. Lønudbetaling og -regulering Hvor der inden for den enkelte virksomhed mellem de direkte interesserede parter kan opnås enighed derom, kan der træffes aftale om en aflønning for en periode på 14 dage, på basis af de mellem organisationerne aftalte standardregler. Lønregulering sker med virkning fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. april og 1. oktober indgår. 12. Beklædning Der ydes frit arbejdstøj og fodtøj, og de nærmere regler i forbindelse hermed aftales mellem parterne på de enkelte virksomheder. 8 9

6 13. Fridage Medarbejderne optjener frihed i overensstemmelse med nedenstående bestemmelser: Stk. 1. Medarbejdere optjener 5 fritimer for hver 7 ugers ansættelse, svarende til 5 fridage á 7,4 timer pr. år. En medarbejder, der har en daglig normal arbejdstid på mere end 7,4 timer, skal optjene et antal fritimer, svarende til den daglige normale arbejdstid, før fridagen kan afvikles. For andre end fuldtidsansatte foretages forholdsmæssig beregning. Stk. 2. Med virkning fra 2006 optjenes 4 timer for arbejde på den 31. december. Stk. 3. Der ydes betaling for fridagen svarende til normal timeløn ekskl. genetillæg. Stk. 4. Fridagen afvikles og placeres under hensyntagen til virksomhedens tarv og bør så vidt muligt placeres efter den enkelte medarbejders ønske. Stk. 5. Fridagen skal afholdes senest 1 år efter optjening, og senest inden fratræden sker. Frihed, der ikke kan opgøres til hele dage, kan udbetales i forbindelse med fratræden. Stk. 6. Hvis friheden - begrundet i sygdom, fødsel, overgang til selvstændig erhvervsdrivende, overgang til arbejde i hjemmet, ophold i udlandet, fængsling eller anden tvangsanbringelse, aftjening af værnepligt eller anden tilsvarende omstændighed ikke afholdes, kan den optjente løn for fridagene udbetales. Stk. 7. Opsparede fridage kan ikke afvikles i opsigelsesperioden, men opsigelsesperioden kan forlænges med et antal dage, svarende til de opsparede fridage, således at disse kan afvikles efter opsigelsen er afgivet. Stk. 8. Optjent frihed på under 1 time udbetales ikke. 14. Juleaftensdag Med virkning fra og med 2002 er den 24. december hel fridag. Såfremt der er lidt et indtægtstab ydes normal løn (timeløn). 15. Ferie, feriegodtgørelse og overflytning af ferie Ferie og feriegodtgørelse ydes i henhold til Ferielov af 31. maj 2000 samt i henhold til reglerne i bilag III samt følgende bestemmelser: Lønmodtageren og arbejdsgiveren kan indgå aftale om overførsel af ferie ud over 20 dage til følgende ferieår på følgende vilkår: 10 Stk. 1. Aftalen skal indgås skriftligt inden ferieårets udløb og kan alene omfatte allerede optjent ferie. Stk. 2. Aftalen kan alene omfatte ferie ud over 20 feriedage. Stk. 3. Der kan maksimalt overføres 5 feriedage i ét ferieår. Ferie herudover skal holdes i ferieåret. Der kan på intet tidspunkt akkumuleres mere end én overført ferieuge. Stk. 4. Hvis der indgås aftale om ferieoverførsel, og der er optjent feriegodtgørelse for den overførte ferie, skal arbejdsgiveren samtidig hermed, og senest inden ferieårets udløb, give skriftlig meddelelse herom til den, der skal udbetale feriegodtgørelsen. 16. Sygdom, barsel og ulykke Stk. 1. Medarbejderne er forsikret i henhold til Lov om forsikring mod følger af arbejdsskader. Stk. 2. Der ydes medarbejdere, der ikke har opnået 12 måneders anciennitet i virksomheden, dagpenge i henhold til Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Stk. 3. Ved sygdomstilfælde eller tilskadekomst inden for arbejdstiden betaler virksomheden løn for den pågældende dag. Stk. 4. Til medarbejdere med 12 måneders anciennitet betaler virksomheden normal timeløn ekskl. genetillæg i indtil 8 uger. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Bestemmelsen gælder ikke for sygdomstilfælde, der er omfattet af en mellem arbejdsgiver og lønmodtager indgået aftale i henhold til bestemmelserne i 28 i Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel (kronisk og langvarigt syge). Ved tilbagefald på grund af samme sygdom inden for 14 kalenderdage, fra og med første arbejdsdag efter den foregående fraværsperiodes udløb, regnes arbejdsgiverens betalingsperiode fra første fraværsdag i første fraværsperiode. Stk. 5. Til medarbejdere med 12 måneders anciennitet betaler virksomheden normal timeløn ekskl. genetillæg under fravær i indtil 4 uger før forventet fødsel, under 14 ugers barselsorlov samt i umiddelbar forlængelse heraf under fravær i indtil 6 uger. Betalingen for de 6 ugers fravær ydes enten til faderen eller moderen. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. 11

7 Under samme betingelser betales 4 ugers fædreorlov. De 2 første uger af fædreorloven skal afvikles inden for de første 14 uger efter fødslen, og de sidste 2 uger afvikles inden 26 uger efter fødslen. Til adoptanter, der på modtagelsestidspunktet har 12 måneders anciennitet betales løn i 19 uger fra barnets modtagelse (barselsorlov). Stk. 6. Til medarbejdere med 12 måneders anciennitet ydes pr. 1. juli 2005 frihed med normal timeløn ekskl. tillæg når det er nødvendigt at medarbejderen indlægges på hospital sammen med barnet. Denne bestemmelse vedrører børn under 14 år. Retten til frihed med løn følger det enkelte barn, hvorfor der maksimalt kan gives indehaveren af forældremyndigheden der er omfattet af overenskomsten, en uges frihed (maksimalt 37 timer) med normal timeløn ekskl. tillæg pr. barn inden for en 12 måneders periode. Friheden fordeles mellem indehavere af forældremyndigheden efter deres skøn. Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Stk. 7. Medarbejdere med 6 måneders anciennitet i virksomheden gives frihed med betaling, svarende til normal timeløn ekskl. genetillæg, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af medarbejderens syge, hjemmeværende barn under 14 år. Frihed gives kun til den ene af barnets forældre og kun indtil anden pasningsmulighed etableres, og kan højst omfatte barnets 1. sygedag. Virksomheden kan kræve dokumentation, f.eks. i form af en tro- og loveerklæring. Anmeldelsen af fravær skal finde sted som ved sygdom. Stk. 8. Medarbejdere, der opsiges, eller som efter eget ønske forlader virksomheden, men som genansættes inden for 12 måneder, genindtræder i den tidligere opnåede anciennitet i relation til løn under sygdom og barsel. Stk. 9. Feriegodtgørelse beregnes i henhold til bestemmelserne i ferielovens 25. Der indbetales ligeledes ATP og pension i henhold til gældende lov og indgåede aftaler. 17. Pension Stk. 1. Mellem mejeriforbundene (Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet, Fagligt Fælles Forbund og Dansk Funktionærforbund) og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening er indgået aftale om etablering af pensionsordning gennem PKS Pension med virkning fra 1. marts Stk. 2. Pensionsbidraget udgør pr. 1. april ,35%. Med virkning fra 1. april 2006 forhøjes pensionsbidraget til 10,8% og 1. april 2007 til 11,55% af medarbejderens pensionsgivende løn. Den pensionsgivende løn består af følgende af virksomheden udbetalte løndele: ferieberettiget løn feriegodtgørelse søgnehelligdagsgodtgørelse øvrige skattepligtige udbetalinger (sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, løn under sygdom og barsel m.m.). Medarbejderen betaler én tredjedel af pensionsbidraget, og virksomheden betaler to tredjedele. Medarbejderen kan øge egetbidraget. Stk. 3. Medarbejdere, der er fyldt 20 år og har 6 måneders uafbrudt ansættelse, er omfattet af ordningen. Nyansatte medarbejdere der kan dokumentere, at de i forbindelse med deres hidtidige ansættelsesforhold har været omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning, er uanset anciennitetskravet omfattet af ordningen fra ansættelsestidspunktet. Stk. 4. Sommerferieafløsere jf. 1, stk. 11, mejeri- og transportoperatørelever - bortset fra voksen-lærlinge - er ikke omfattet af pensionsordningen. 18. Gruppelivsforsikring Medarbejderne er forsikret i henhold til den inden for arbejdsgiverforeningen etablerede gruppelivsordning i bilag IV. 19. Funktionærlignende ansættelsesvilkår Der er etableret funktionærlignende ansættelsesvilkår i henhold til bestemmelserne i bilag VI. 20. Opsigelsesregler Stk. 1. For medarbejdere, der har været beskæftiget på samme virksomhed / selskab i nedenstående tidsrum, er aftalt følgende opsigelsesvarsler, regnet til udløbet af en lønafregningsuge: a) Fra arbejdsgiverens side: Indtil 2 måneders ansættelse Ingen Efter 2 måneders ansættelse uger Efter 2 års ansættelse uger Efter 5 års ansættelse uger 10 års ansættelse og fyldt 50 år uger 13

8 b) Fra medarbejderens side: Indtil 2 måneders ansættelse Ingen Efter 2 måneders ansættelse uger 10 års ansættelse og fyldt 50 år uger Opsigelse varsles til udløbet af en lønafregningsuge. Stk. 2. Ved virksomhedslukning forlænges de under stk. 1, a) nævnte opsigelsesvarsler med 5 uger. Stk. 3. Opsigelsesvarslet fra virksomheden bortfalder: a) Ved arbejdsledighed som følge af andre medarbejderes arbejdsstandsning. b) Ved indtræden af maskinstandsning eller materialemangel eller anden force majeure, som standser driften helt eller delvis. c) Ved produktionsstop, foranlediget af en udefra kommende hændelse. d) Såfremt stk. 3, a), b) og c) anvendes, skal dette forud godkendes af de berørte organisationer. Stk. 4. Medarbejdere med 12 måneders anciennitet kan ikke opsiges på grund af dokumenteret sygdom inden for de første 4 måneder af sygdomsperioden, uden at dette har været drøftet med tillidsrepræsentanten. Stk. 5. Skyldes uarbejdsdygtigheden tilskadekomst ved arbejde for virksomheden, kan medarbejderen ikke opsiges inden for de første 6 måneder af den periode, hvor vedkommende er dokumenteret uarbejdsdygtig på grund af rettidigt anmeldt tilskadekomst. Stk. 6. Medarbejdere, som genoptager arbejdet inden for et tidsrum af 1 år genindtræder i tidligere på virksomheden opnået anciennitet i relation til stk. 1, a) og b) vedrørende opsigelse. 21. Regler for tillidsrepræsentanter Regler for valg af tillidsrepræsentanter mv. er angivet i bilag V. 22. Efter- og videreuddannelse Efter- og videreuddannelse er af væsentlig betydning for såvel virksomhedernes som medarbejdernes fortsatte udvikling. Overenskomstens parter anbefaler derfor, at den enkelte medarbejder får mulighed for at forbedre og udvikle sine kvalifikationer. Stk. 1. Deltager en medarbejder på virksomhedens foranledning i en uddannelse, der er godkendt af organisationerne, udredes 14 forskellen mellem kursusgodtgørelse og medarbejderens normale løn af arbejdsgiveren. Under uddannelsesforløbet betales feriepenge og pension. Stk. 2. Det anbefales, at der gives medarbejderne frihed - uden løn - til at deltage i ønskede uddannelsesforløb under den forudsætning, at uddannelsen kan tilrettelægges under hensyn til virksomhedens forhold. Stk. 3. Den enkelte medarbejder har - placeret under fornødent hensyn til virksomhedens forhold - efter 9 måneders uafbrudt ansættelse ret til indtil 2 ugers frihed - uden løn - om året til efter- og/eller videreuddannelse. 23. Seniorpolitik Overenskomstparterne anser det for særdeles vigtigt, at der skabes et rummeligt arbejdsmarked, idet det anses for hensigtsmæssigt, at ældre medarbejdere, der er fyldt 55 år og har 5 års anciennitet i virksomheden, kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Med henblik på at opnå denne målsætning, peger overenskomstparterne på, at overenskomstens sociale kapitel også kan finde anvendelse for ældre medarbejdere, der ønsker en gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Overenskomstparterne opfordrer derfor til, at den egentlige seniorpolitik udarbejdes i regi af samarbejdsudvalget. En sådan politik kunne bl.a. være med til: a) Fremme arbejdsglæden hos ældre medarbejdere. b) Give muligheder for mere fleksible jobordninger og omrokeringer, retrætestillinger, nedsat arbejdstid jf. det sociale kapitel herom. Det er en forudsætning, at der er lokal enighed herom jf. 1, stk. 5 og virksomheden kan ikke uden den enkelte medarbejders ønske påtvinge en medarbejder kortere arbejdstid. 24. Varsel om arbejdsstandsning Ved overenskomstens udløb skal der - forinden den er bortfaldet - gives de almindelige varsler (14 og 7 dage) for henholdsvis strejke og lockout, ligesom ingen arbejdsstandsning må ske på trods heraf eller på trods af norm for regler for behandling af faglig strid. 15

9 25. Faglig strid Stk. 1. Uoverensstemmelser angående forståelsen af denne overenskomst behandles efter den af hovedorganisationerne senest vedtagne norm, herunder hovedaftalen mellem Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger og Landsorganisationen i Danmark. Stk. 2. Såfremt der på en virksomhed opstår en uoverensstemmelse om teksten i fællesoverenskomsten, og der ikke ved lokal forhandling mellem parterne på virksomheden kan opnås enighed, kan spørgsmålet indbringes for organisationerne. Stk. 3. Ovenstående uoverensstemmelse om fortolkning af fællesoverenskomsten kan ikke indbringes til afgørelse ved faglig voldgift, uden at spørgsmålet har været behandlet i et af parterne nedsat overenskomstudvalg. Stk. 4. En sag kan kun videreføres, når et flertal på arbejdstager- eller arbejdsgiversiden i overenskomstudvalget er stemt herfor. Stk. 5. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening udpeger 4 repræsentanter, og Dansk Funktionærforbund / Danske Mejeristers Fagforening og Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet udpeger hver 1 repræsentant, Fagligt Fælles Forbund udpeger 2 repræsentanter for indeværende overenskomstperiode og ved beslutning i overenskomstudvalget har hvert forbund én stemme. 26. Overenskomstens varighed Overenskomsten træder i kraft den 1. april Overenskomsten er løbende til den af en af parterne opsiges med 3 måneders varsel til ophør en 1. april, dog tidligst 1. april København, den 1. april 2005 For MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING: Sign. Ove Møberg For NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET: Sign. Poul Erik Faarkrog For FAGLIGT FÆLLES FORBUND: Sign. Karl Mikkelsen / Søren Andersen For DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING: Sign. Toni Rytkønen / Peer Thomsen S Ø GNEHELLIGDAGSBETALING BILAG I Stk. 1. Med det formål at yde medarbejderne betaling for søgnehelligdage, henlægger arbejdsgiveren for hver medarbejder et beløb, svarende til 3 1 /2% af medarbejderens ferieberettigede løn. I dette beløb er indeholdt feriegodtgørelse af søgnehelligdagsbetalingen. Stk. 2. Under sygdom og tilskadekomst opspares søgnehelligdagsbetaling efter samme regler som beregning af feriegodtgørelse efter ferielovens 25. Stk. 3. Det i henhold til stk. 1 for hver medarbejder opsparede beløb opgøres hvert år ved udgangen af 52. lønningsuge (kalenderårets udgang). Stk. 4. Den for hver enkelt medarbejder i kalenderåret henlagte søgnehelligdagsbetaling udbetales dels i form af et forskudsbeløb jf. overenskomstens 5, og dels i form af en restbetaling, der udbetales ved udgangen af kalenderåret. Stk. 5. De i stk. 4 nævnte forskudsbeløb andrager: 750 kr. til voksne medarbejdere og 400 kr. til medarbejdere under 18 år for hver søgnehelligdag. Grundlovsdagen betragtes som søgnehelligdag fra kl Stk. 6. Forskudsbeløbene ydes på søgnehelligdage, der falder på f.eks. frilørdage eller hverdagsfridage, men ydes ikke, når de falder på søndage. Stk. 7. Udbetaling af forskudsbeløb sker jf. stk. 4 samtidig med lønnen for den lønningsperiode, hvori søgnehelligdagen(e) falder eller erstatningsfridagene afvikles. I tilfælde, hvor ferie eller lukning forhindrer udbetaling på dette tidspunkt, finder udbetaling sted på nærmest følgende lønudbetalingsdag. Stk. 8. Opgørelsen af det restbeløb, som medarbejderen skal have udbetalt, finder sted sammen med afslutningen af lønningsregnskabet for 52. lønningsuge samtidig med skatteopgørelsen, idet dog forskudsbeløbet for 1. januar i alle tilfælde fradrages søgnehelligdagsbetalingskontoen for det foregående kalenderår. Stk. 9. Medarbejderen har straks fra ansættelsen ret til den i stk. 1 nævnte søgnehelligdagsbetaling og de i stk. 5 angivne forskudsbeløb. Et eventuelt underskud på søgnehelligdagskontoen kan modregnes i tilgodehavende løn i forbindelse med et ansættelsesforholds ophør

10 Såfremt medarbejderen fratræder og genansættes inden for samme optjeningsår (ferieoptjeningsåret), tilbageføres det tidligere optjente søgnehelligdagsbeløb til søgnehelligdagskontoen. Stk. 10. Det er under alle omstændigheder en betingelse for at få udbetalt de i stk. 5 nævnte forskudsbeløb, at den pågældende medarbejder er i arbejde sidste arbejdsdag før - og for så vidt arbejdsgiveren er villig til at beskæftige vedkommende - første arbejdsdag efter helligdagen(e) og eventuelle tilstødende ferie- og/eller lukkedage. Stk. 11. Dokumenteret sygdom eller fravær, som skyldes en medarbejderen utilregnelig grund, samt et af arbejdsgiveren godkendt forfald, betragtes ikke som arbejdsforsømmelse, såfremt medarbejderen den første arbejdsdag efter forsømmelsen henvender sig til arbejdsgiveren og opnår en sådan godkendelse. Stk. 12. Dersom arbejdsgiveren ikke kan godkende den af medarbejder angivne grund til forsømmelse, giver han/hun straks medarbejderen meddelelse herom, således at denne i samråd med sin organisation kan få lejlighed til at tage stilling til, hvorvidt arbejdsgiverens nægtelse af at godkende forsømmelsen er rimelig. Uoverensstemmelser om sådanne spørgsmål kan gøres til genstand for fagretslig behandling. Stk. 13. I tilfælde, hvor medarbejderen ikke er på arbejde dagen før og/eller dagen efter søgnehelligdagen(e), og grunden til fraværet ikke godkendes, fortaber medarbejderen retten til den i stk. 5, nævnte forskudsbetaling, men beløbet bliver stående på medarbejderens søgnehelligdagskonto, hvorefter overskud i henhold til stk. 4 overføres til udbetaling ved udgangen af kalenderåret. Stk. 14. Dersom der arbejdes på en søgnehelligdag, har medarbejderen, foruden overenskomstmæssig betaling for arbejde på en sådan dag, krav på forskudsbeløb i henhold til nærværende aftale. Stk. 15. En medarbejder, som skifter arbejdssted, får ved afgangen fra virksomheden eller senest ved kalenderårets udgang udleveret et af organisationerne godkendt bevis, som angiver vedkommende medarbejders navn og fødselsdato samt det beløb, han/hun har til gode som søgnehelligdagsbetaling. Stk. 16. Det efter beviset tilgodehavende beløb kan hæves hos den virksomhed eller organisation, der ifølge beviset skal foretage udbetalingen, når vedkommende medarbejder i det efterfølgende ferieår holder ferie. Stk. 17. Udbetalingen sker i overensstemmelse med de for udbetalingen af feriegodtgørelse gældende regler. Stk. 18. Attestation for, at medarbejderen skal have ferie, sker ved påtegning af beviset i overensstemmelse med de for attestation, vedrørende feriegodtgørelse, gældende regler. Stk. 19. Tilgodehavende søgnehelligdagsbetaling, som ikke er hævet inden udgangen af det ferieår, inden for hvilket ferie skulle have været holdt, vil kunne anvendes efter nærmere aftale mellem overenskomstparterne, f.eks. således, at beløbet benyttes til et feriearrangement eller indgår i en hjælpekasse. Stk. 20. I tilfælde af dødsfald tilfalder den opsparede søgnehelligdagsbetaling afdødes bo. Stk. 21. Såfremt der i henhold til stk. 15 anvendes et søgnehelligdagskort (eventuelt kombineret ferie- og søgnehelligdagskort) til dokumentation for indtjent søgnehelligdagsgodtgørelse, garanterer Mejeribrugets Arbejdsgiverforening for betaling i henhold til ovennævnte bestemmelser

11 BILAG II REGLER FOR HOLDDRIFT 1. Almindelige arbejdstidsbestemmelser. Stk. 1. Ved arbejde på 1. skift er den normale arbejdstid for den enkelte medarbejder 37 timer pr. uge. Ved arbejde på 2. og 3. skift er den normale ugentlige arbejdstid 34 timer. Der kan etableres overarbejde på indtil 3 timer pr. uge på alle 3 skift forudsat, at der lokalt er enighed derom. Stk. 2. Arbejdstiden kan, hvis holddriftsarbejdet strækker sig over mindst 6 uger, tilrettelægges over en lokalt aftalt turnusperiode, således at den enkelte medarbejders normale arbejdstid ved arbejde i 3 skift i gennemsnit udgør 105 timer i løbende 3 ugers perioder, og ved arbejde i 2 skift i gennemsnit 71 timer i løbende 2 ugers perioder. Den ugentlige arbejdstid kan således være længere eller kortere end anført i stk. 1, og overskydende timer opsamles til hele fridage, som fastlægges i turnusperiodens arbejdsplan. Den enkelte medarbejder skal for at kunne betragtes som holddriftsarbejder indgå i turnusordningen mindst 6 gange inden for 6 uger. Stk. 3. Ved overgang til holddriftsarbejde skal der gives mindst 5 x 24 timers varsel, idet dog medarbejdere, der er antaget til holddriftsarbejde eller er med i en turnusperiodes vagtplan ( 1, stk. 2), ikke kan gøre fordring på varsel. Dersom arbejde fordres udført inden varslets udløb, betales de medarbejdere, der har krav på varsel, efter reglerne i 5 med de sædvanlige overarbejdstillæg beregnet ud fra virksomhedens normale dagarbejdstid. Stk. 4. I almindelighed fortsætter et hold 1 uge ad gangen på samme skift, og derefter skiftes, f.eks. ved arbejde i 3 skift, således at holdet fra 1. skift overgår til 3. skift, holdet fra 2. skift overgår til 1. skift, og holdet fra 3. skift overgår til 2. skift. Der skiftes normalt i forbindelse med en søndag. Stk. 5. I forbindelse med holddriftsarbejde regnes døgnet fra kl. 6 til kl. 6 eller fra normal arbejdstids begyndelse i den enkelte virksomhed til samme tidspunkt næste morgen, medmindre andet er skriftligt aftalt. Kræves det, at medarbejdere skal møde før kl. 6, betales overarbejdstillæg indtil dette tidspunkt i stedet for holddriftstillæg. Stk. 6. Holdene afløser normalt hinanden, men hvor virksomhedens tarv kræver det, kan holdene overlappe hinanden, eller der kan være slip imellem dem. Medarbejderne har påtaleret efter de gældende arbejdsretlige regler for manglende hensynta- 21

12 gen ved holddriftsarbejdets tilrettelæggelse, der ikke er tilstrækkeligt begrundet i virksomhedens tarv. Stk. 7. Virksomhedens driftstid er uafhængig af den enkelte medarbejders overenskomstmæssige arbejdstid, idet driftstiden kun begrænses af de i lovgivningen gældende bestemmelser. 2. Særlige arbejdstidsbestemmelser. Stk. 1. Hvor der arbejdes efter en fast turnusplan, kan denne suspenderes i tilfælde, hvor det nødvendiggøres af forhold, som virksomheden er uden indflydelse på, samt i tilfælde, hvor der træffes aftale mellem parterne herom. Endvidere kan turnusplanen med 3 ugers varsel afbrydes på søgnehelligdage, uden at det medfører betalingsmæssige konsekvenser efter 6, stk. 2. Stk. 2. Når der arbejdes i holddrift på søgnehelligdage, har medarbejderen ret til en fridag for hver søgnehelligdag, han/hun har været på arbejde. Falder en vagtlistefridag på en søgnehelligdag, har medarbejderen ret til en anden fridag. Stk. 3. Ved tilrettelægning af arbejdsplanen skal der på bedst mulig måde gives arbejderne weekendfrihed. Stk. 4. Søn- og helligdagsdøgnet (24 timer) kan tidligst påbegyndes kl. 22 før pågældende søn- eller helligdag og skal senest slutte kl. 8 efter pågældende søn- og helligdag. 3. Betaling for holddriftsarbejde. Stk. 1. For holddriftsarbejde på hverdage, med undtagelse af lørdage, betales følgende tillæg: Fra kl til kl kr. 40,60 pr. time Pr. 1. april 2006 hæves tillægget til kr. 41,80 og pr. 1. april 2007 til kr. 43,05. Stk. 2. For holddriftsarbejde i tidsrummet fra lørdag kl til søndagsdøgnets afslutning samt på søgnehelligdage (grundlovsdag mellem kl og kl ) betales et tillæg på kr. 80,60 pr. time. (Tillægget hæves pr. 1. april 2006 til kr. 83,00 og pr. 1. april 2007 til kr. 85,50). Der skal ikke herudover ydes de i overenskomsterne fastsatte tillægsbetalinger, procenter eller ørebeløb for arbejde på disse dage. Stk. 3. Hvor søndagsdøgnet er forskudt og slutter mellem søndag kl. 22 og mandag morgen kl. 6, og hvor der arbejdes 6 gange på 3. skift pr. uge, betales til mandag morgen kl. 6 samme tillæg pr. time, som anført i stk Overarbejde. Ved overarbejde på de tidspunkter, hvor der ydes holddriftstillæg, jf. 3, stk. 1 og 2, betales foruden overtidsbetaling det til tidspunktet svarende holddriftstillæg. 5. Manglende varsel. Såfremt der ikke er givet det i 1, stk. 3, anførte varsel på 5 x 24 timer, betales i stedet for holddriftstillæg indtil varslets udløb en tillægsbetaling svarende til overarbejdstillæg for den tid, der falder uden for den normale dagarbejdstid. 6. Manglende varighed og afbrydelse af holddriftsarbejde. Stk. 1. Når en medarbejder på arbejdsgiverens foranledning og uden egen skyld hindres i at fortsætte arbejdet i holddrift ud over 3 døgn, betales i stedet for holddriftstillæg for den præsterede tid en tillægsbetaling svarende til overarbejdstillæg beregnet ud fra virksomhedens normale dagarbejdstid. Denne bestemmelse kan ikke bringes i anvendelse for arbejdere, der er med i en turnusperiodes vagtplan. Stk. 2. Afbrydes holddriftsarbejde tilrettelagt over en turnusperiode i henhold til 1, stk. 2, skal der i den lønningsperiode, hvori afbrydelsen finder sted, betales overenskomstmæssig overarbejdsbetaling begyndende med de laveste satser for timer ud over den overenskomstmæssige normale arbejdstid i lønningsperioden. Manglende tid op til den overenskomstmæssige normale arbejdstid i lønningsperioden betales med sædvanlig betaling for timelønsarbejde, men eksklusive alle andre tillæg. Egentlige overarbejdstimer i den forløbne del af lønningsperioden kan ikke medregnes ved opgørelsen af den enkeltes timetal. Stk. 3. Ovennævnte betalinger kan ikke kræves, såfremt arbejdet er indstillet på grund af force majeure eller efter aftale. I sådanne tilfælde skal medarbejderne have mulighed for at oparbejde manglende tid. 7. Overflytning. Stk. 1. Overflyttes en medarbejder fra et skift til et andet, og det ikke er en følge af en fastlagt turnusplan, betales et engangsbeløb på kr. 193,90 i anledning af overflytningen. (Beløbet hæves pr. 1. april 2006 til kr. 199,70 og pr. 1. april 2007 til kr

13 205,70). Ved tilbageflytning inden for 6 uger til det oprindelige hold eller ved flytning til dagarbejde ydes ingen ekstra betaling. Stk. 2. Overflyttes en arbejder fra et skift til et andet eller til og fra dagarbejde, uden at dette sker som følge af en fast turnusplan tilrettelagt i henhold til 1, stk. 2, og han/hun ikke inden for en lønningsperiode opnår den overenskomstmæssige normale arbejdstid i lønningsperioden, betales den manglende tid med sædvanlig betaling for timelønsarbejde, men eksklusive alle andre tillæg. Eventuelle overskydende timer i lønningsperioden, ud over den overenskomstmæssige normale arbejdstid i lønningsperioden, betales med overenskomstmæssig overarbejdsbetaling begyndende med de laveste satser. Egentlige overarbejdstimer i den forløbne del af lønningsperioden kan ikke medregnes ved opgørelsen af den enkeltes timetal. 8. Arbejde på eller forskydning af fridage. Stk. 1. Kan en erstatningsfridag for arbejde på søgnehelligdage ( 2, stk. 2) ikke gives, skal der for arbejde på søgnehelligdagen betales et ekstra tillæg på kr. 80,85 pr. time. (Beløbet hæves pr. 1. april 2006 til kr. 83,30 og pr. 1. april 2007 til kr. 85,80). Samme ekstra tillæg ydes også, hvis en vagtlistefridag falder på en søgnehelligdag, og der ikke kan gives en erstatningsfridag ( 2, stk. 2). Stk. 2. Forskydes en vagtlistefridag, uden at dette er led i en omlægning af turnusplanen, betales et tillæg på kr. 19,35 pr. time. (Beløbet hæves pr. 1. april 2006 til kr. 19,95 og pr. 1. april 2007 til kr. 20,55). En vagtlistefridag kan højst forskydes i en periode på 4 uger, medmindre andet aftales lokalt. Stk. 3. Inddrages en vagtlistefridag, der falder på en hverdag, betales arbejde på denne dag med overenskomstmæssig ekstrabetaling for arbejde på en tilsikret hverdagsfridag. 9. Lokalaftaler. Der er adgang til at træffe lokale aftaler under hensyn til virksomhedernes særlige forhold om lægning af arbejdstid, holdskifte og spisepauser samt udjævning af betalingerne over en periode. Sådanne aftaler skal indgås skriftligt. FERIEKORTORDNING BILAG III Idet ferieloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 102 af 3. marts 1993, med dertil hørende administrative bestemmelser i øvrigt, er gældende, er der mellem arbejdsgiverforeningen og de forbund, der har tilsluttet sig nærværende aftale, enighed om, at nedenstående regler træder i stedet for bestemmelserne om Ferie- Konto-systemet: Stk. 1. Til de i ovennævnte virksomheder beskæftigede arbejdere udbetales den feriegodtgørelse, som de pågældende har optjent inden for virksomhederne, kontant, umiddelbart før ferien påbegyndes, i stedet for indbetaling på FerieKonto. Ved beregning af feriegodtgørelsen, og med hensyn til reglerne for udnyttelsen af den optjente feriegodtgørelse, følges de i ferieloven anførte bestemmelser. Stk. 2. En arbejder, som i årets løb fratræder sin stilling i virksomheden, får ved afgangen udleveret et af organisationerne godkendt standardkort. På kortet anføres: a) vedkommendes navn og adresse, b) hvor længe lønmodtageren har været beskæftiget i optjeningsåret, c) den løn, han/hun har fået udbetalt, d) den beregnede feriegodtgørelse, kildeskattetrækket og den feriegodtgørelse, der skal udbetales, e) det antal feriedage, han/hun har ret til, samt f) at kortet taber sin gyldighed ved ferieårets udløb. Stk. 3. Har vedkommende ikke haft hele den ham/hende i det forløbne ferieår tilkomne ferie, får han/hun tillige udleveret et restferiekort som bevis for den feriegodtgørelse, der tilkommer ham/hende for den del af ferien for det forudgående optjeningsår, han/hun endnu ikke har holdt. Restferiekortet skal indeholde de samme oplysninger som feriekortet og herudover oplysning om den indtil fratrædelsestidspunktet udbetalte feriegodtgørelse, den tilgodehavende feriegodtgørelse samt det dertil svarende antal feriedage. Stk. 4. Den ferieberettigede kan kræve sig feriebetalingen udbetalt eller tilsendt af virksomheden, imod aflevering eller indsendelse til virksomheden af det til vedkommende udleverede standardkort eller restferiekort. Bevis for, at vedkommende skal have ferie, sker ved påtegning på dette kort, enten af den arbejdsgiver, hvor den pågældende er beskæftiget på det tidspunkt, ferie skal holdes, eller, hvis den ferieberettigede er arbejdsløs, af den arbejdsløshedskasse, hvor den pågældende 24 25

14 kontrolleres som arbejdsløs. Skal ferien holdes under aftjening af værnepligt, meddeles attestation af den militære afdeling eller vedkommende afdeling af civilforsvarskorpset, og under aftjening af civilværnepligt af chefen. I andre tilfælde meddeles attestation af bistandskontoret. Stk. 5. Skal arbejderen ikke have hele den ham/hende tilkommende ferie i sammenhæng, giver den arbejdsgiver, hvor vedkommende er beskæftiget på det tidspunkt, ferien skal holdes (eventuelt arbejdsløshedskassen eller bistandskontoret), kortet påtegning om, hvor mange dage arbejderen nu skal have ferie, og hvor stort et feriepengebeløb der svarer dertil. Virksomheden, der har udstedt kortet, udbetaler da til vedkommende det beløb, der nu er forfaldet til udbetaling, og udleverer et restferiekort på det resterende beløb i overensstemmelse med foran anførte regler. Stk. 6. Ferieberettigede, der på grund af aftjening af værnepligt, sygdom, fødsel, ophold i udlandet, indsættelse i en af fængselsvæsenets institutioner eller anden tvangsanbringelse, overgang til selvstændigt arbejde eller til arbejde i hjemmet, helt eller delvis er afskåret fra at holde ferie i ferieperioden, har ret til, efter ferieperiodens udløb 30. september, at få udbetalt feriegodtgørelse for hovedferien, jf. lovens 9, stk. 1, uden at holde ferie, jf. lovens 20. Stk. 7. Inden ferieårets udløb kan feriegodtgørelse udbetales, uden at ferien er holdt, hvis lønmodtageren på grund af de i stk. 6 omhandlede forhold helt eller delvis har været afskåret fra at holde ferie inden 1. maj i ferieåret. Stk. 8. Feriegodtgørelse, som ikke er hævet inden udløbet af det ferieår, inden for hvilket ferien skulle være holdt, tilfalder feriefonden og indbetales til denne, medmindre anden ordning er godkendt af direktøren for Arbejdstilsynet. Stk. 9. Organisationerne er enige om, at feriebetalingen er en del af vedkommende arbejders løn og derfor, på samme måde som arbejdsløn, kan gøres til genstand for retsforfølgning over for den pågældende arbejdsgiver. Stk. 10. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening garanterer for lønmodtagernes krav på feriegodtgørelse over for virksomheder, der er medlemmer af foreningen. Ved lønmodtagere forstås i denne forbindelse de folk, som er omfattet af overenskomster, indgået mellem arbejdsgiverforeningen og de forbund, der har tilsluttet sig aftalen. Stk. 11. I tilfælde af, at en virksomheds selvstændige drift ophører, og den pågældende virksomheds forpligtelser ikke overtages af en virksomhed, der er omfattet af nærværende feriekortordning, skal udbetalingen af tilgodehavende feriegodtgørelse finde sted i form af indbetaling til FerieKonto. 26 Stk. 12. Tvistigheder, der måtte opstå som følge af foranstående regler, kan behandles efter de gældende regler for behandling af faglig strid. 27

15 GRUPPELIVSFORSIKRING BILAG IV Mejeribrugets Arbejdsgiverforening har tegnet gruppelivsforsikring for hele det personale på arbejdsgiverforeningens medlemsvirksomheder, der er omfattet af overenskomsterne inden for arbejdsgiverforeningen. Stk. 1. Forsikringens omfang. Forsikringssummerne er ved død følgende: år inkl. kr år inkl. kr år inkl. kr år inkl. kr Efterlader en gruppelivsforsikret ved sin død børn under 21 år, udbetales yderligere kr for hvert barn. Stk. 2. Udbetaling af forsikringssum. Ved den forsikredes død udbetales forsikringssummen til den pågældendes nærmeste pårørende, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem gruppemedlemmet og forsikringsselskabet. Ved nærmeste pårørende forstås vedkommendes ægtefælle eller, hvis en sådan ikke efterlades, vedkommendes børn, eller, hvis sådanne heller ikke forefindes, vedkommendes arvinger ifølge testamente eller lov. Som børn regnes også adoptiv- og stedbørn. Børnesummer for børn, som er optaget i husstanden i afdødes hjem, udbetales til ægtefællen. I andre tilfælde tilfalder børnesummer de pågældende børn. Forinden udbetaling af forsikringssummen kan finde sted, må den berettigede fremskaffe sådan dokumentation for udbetalingen, som forsikringsselskabet finder nødvendigt. Stk. 3. Særlige betingelser. Forsikringsdækningen er virksom fra det øjeblik, en arbejder, som er fyldt 16 år, påbegynder sin ansættelse på en virksomhed inden for Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, og varer til udgangen af den kalendermåned, i hvilken fratrædelse finder sted. Udtræder et gruppemedlem inden det fyldte 67. år på grund af sygdom eller ulykkestilfælde, der medfører mindst 2/3 erhvervsudygtighed, opretholdes dødsfaldsdækningen uden præmiebetaling, så længe erhvervsudygtigheden varer, dog længst i 3 år. 29

16 Så længe erhvervsudygtigheden varer, må den forsikrede på egen bekostning fremskaffe sådanne bevisligheder for erhvervsudygtigheden, som selskabet skønner nødvendige. Blanketter til anmeldelse kan rekvireres hos arbejdsgiverforeningen. Dersom en gruppelivsforsikret fratræder sin stilling hos en af arbejdsgiverforeningens medlemsvirksomheder, kan der efter nærmere angivne regler tegnes fortsættelsesforsikring. Ret til tegning af fortsættelsesforsikring skal gøres gældende inden 2 måneder efter fratrædelsen. Stk. 4. Anmeldelse af dødsfald. Anmeldelse af dødsfald foretages af virksomheden til arbejdsgiverforeningens kontor, med oplysning om dato for dødsfaldet, afdødes navn og personnummer samt navn og adresse for nærmeste pårørende. BILAG V REGLER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER 1. Valg af tillidsrepræsentant. Stk. 1. I enhver virksomhed eller - for større virksomheders vedkommende - enhver afdeling af denne vælger de dér beskæftigede arbejdere af deres midte en arbejder til at være tillidsrepræsentant over for ledelsen eller dennes repræsentant. Stk. 2. Valg af tillidsrepræsentant foretages ved skriftlig afstemning af og blandt de arbejdere, der på det tidspunkt, valget foregår, er beskæftiget i virksomheden eller den pågældende afdeling, og valget betragtes kun som gyldigt, når mere end en tredjedel af de dér beskæftigede arbejdere har stemt for vedkommende. Ungarbejdere og elever/lærlinge har valgret, men er ikke valgbare. Stk. 3. Tillidsrepræsentanten skal vælges blandt de anerkendt dygtige arbejdere, der er omfattet af nærværende overenskomst, og som har arbejdet mindst 9 måneder i de sidste 2 år på den pågældende virksomhed. Ved en virksomhed forstås i denne forbindelse en geografisk afgrænset enhed. Hvor sådanne arbejdere ikke findes i et antal af mindst 5, suppleres der op til dette tal blandt de medlemmer, der har arbejdet der længst. På virksomheder eller i afdelinger med 5 arbejdere eller derunder vælges ingen tillidsrepræsentant, medmindre begge parter ønsker det. Stk. 4. Når der på en virksomhed er beskæftiget medlemmer af forbundene, men ingen af disse forbund er repræsenteret med over 5 medlemmer, kan de således i fællesskab vælge en tillidsrepræsentant efter de i stk. 1, 2 og 3 opstillede retningslinier, såfremt der tilsammen er beskæftiget mere end 5 medlemmer af de nævnte forbund. Såfremt en eller flere faggrupper har valgt tillidsrepræsentant, kan faggrupper med 5 eller færre arbejdere i stedet lade sig repræsentere af en af de valgte tillidsrepræsentanter. Stk. 5. Forbundene giver tilsagn om, at arbejdere, der vælges til tillidsrepræsentanter, og som ikke forud for valget har gennemgået et tillidsrepræsentantkursus, hurtigst muligt, efter at valget har fundet sted, gennemgår en sådan uddannelse. Fra arbejdsgiverforeningen giver man tilsagn om at medvirke til, at den nyvalgte tillidsrepræsentant får den fornødne frihed til at deltage i kurset. Stk. 6. Såfremt arbejdsgiverforeningen skønner, at særlige forhold gør det uhensigtsmæssigt, at der vælges tillidsrepræsentant for arbejderne i hver enkelt afdeling eller for medlemmer af 30 31

17 hvert enkelt dér repræsenteret forbund, kan spørgsmålet fagretlig behandles med det formål at forenkle og dermed effektivisere de lokale forhandlinger. Stk. 7. Valget er ikke gyldigt, før det er godkendt af forbundet, og af dette er meddelt arbejdsgiverforeningen - dog indtræder tillidsrepræsentantbeskyttelsen, når valget har fundet sted, under forudsætning af, at virksomheden senest dagen efter valget har fået skriftlig meddelelse om, hvem der er valgt. Hvis den skriftlige meddelelse modtages senere, indtræder beskyttelsen først ved modtagelsen af den skriftlige meddelelse. Stk. 8. Hvis arbejdsgiverforeningen måtte anse valget af en tillidsrepræsentant for at være foretaget i strid med overenskomsten, har arbejdsgiverforeningen ret til at påtale valget over for forbundet. Såfremt arbejdsgiverforeningen inden for 3 uger efter at have modtaget meddelelse fra forbundet om valget benytter sin nævnte ret til påtale, betragtes sagen først som afgjort, når spørgsmålet har været afsluttende fagretligt behandlet. Fagretlig behandling af sådanne spørgsmål skal i alle tilfælde ske inden for de i regler for fagretlig behandling fastsatte tidsfrister. Nyoptagne virksomheder skal over for arbejdsgiverforeningen oplyse om valgte tillids- og sikkerhedsrepræsentanter. Disse oplysninger videregives til forbundene. 2. Tillidsrepræsentantens virksomhed. Stk. 1. Såvel tillidsrepræsentanten som arbejdsgiveren eller dennes repræsentant har pligt til både over for deres organisationer og mellem de lokale parter på arbejdspladsen at fremme et roligt og godt samarbejde. Stk. 2. Tillidsrepræsentanten repræsenterer de arbejdere, han/hun er valgt iblandt, og forelægger forslag, henstillinger og klager fra arbejderne over for virksomheden. Tillidsrepræsentanten skal være bemyndiget til at indgå bindende aftaler med arbejdsgiveren eller dennes repræsentant, ligesom denne skal være bemyndiget hertil ved lokale forhandlinger. Stk. 3. Opnås der ikke ved tillidsrepræsentantens henvendelse til arbejdsgiveren en tilfredsstillende ordning, står det tillidsrepræsentanten frit for at anmode sin organisation om at tage sig af sagen, men arbejdet skal fortsættes uforstyrret, afventende resultatet af organisationens behandling af sagen. Stk. 4. Tillidsrepræsentanten skal ved forestående antagelser og afskedigelser bedst muligt holdes orienteret herom og har i øvrigt påtaleret ved eventuelt forekommende urimeligheder ved antagelser og afskedigelser. 32 Arbejdsgiverforeningen er indforstået med at tage en drøftelse med forbundene herom, når særlige forhold gør det rimeligt. Stk. 5. Såfremt det er nødvendigt, at tillidsrepræsentanten for at opfylde sine forpligtelser som tillidsrepræsentant på virksomheden må forlade sit arbejde i arbejdstiden, skal vedkommende forud herfor træffe aftale med arbejdsgiveren eller dennes repræsentant. Stk. 6. Hvis der på arbejdsgiverens foranledning inden for virksomhedens normale arbejdstid lægges beslag på tillidsrepræsentanten i spørgsmål, der angår virksomheden og arbejderne, må dette ikke medføre indtægtstab for tillidsrepræsentanten. Stk. 7. De til enhver tid valgte tillidsrepræsentanter repræsenterer tillige de beskæftigede ungarbejdere samt elever/lærlinge. Stk. 8. På virksomheder, hvor sikkerhedsorganisation ikke er påbudt, kan tillidsrepræsentanten rejse klage og rette henstilling til arbejdsgiveren vedrørende arbejdsmiljøspørgsmål. Organisationerne er i øvrigt enige om, at spørgsmål vedrørende arbejdsmiljø bør indbringes til behandling mellem organisationerne, også hvor der findes sikkerhedsorganisation. Klager skal dog, hvor sikkerhedsudvalg findes, forinden behandles af virksomhedens sikkerhedsorganisation, og såfremt der ikke her findes en løsning, fremsender den klagende part gennem sin organisation begæring om organisationsmæssig behandling. Sådan mødebegæring skal være ledsaget af et referat fra behandlingen i sikkerhedsorganisationen, ligesom tillidsrepræsentanten for det omhandlede område orienteres om den fremsendte mødebegæring. Stk. 9. Ved fagretlige sager i henhold til lov om ligeløn aftales på mæglingsmødet, hvilke oplysninger der vil blive udleveret til forbundet med henblik på en vurdering af sagens eventuelle videreførelse. 3. Tillidsrepræsentantmøder. Stk. 1. Organisationerne er enige om at anbefale, at arbejdere og arbejdsgivere samarbejder om på de enkelte virksomheder at modernisere disse og fremme produktionen. Med dette formål for øje har arbejdsgiveren på opfordring fra tillidsrepræsentanten pligt til - hvor samarbejdsudvalg i henhold til aftalen af 22. december 1986 mellem hovedorganisationerne ikke er oprettet - 6 gange årligt at tilkalde tillidsrepræsentanten for med denne at drøfte produktionsmæssige og lignende forhold og herunder give oplysninger om udsigterne for virksomhedens økonomi og de fremtidige beskæftigelsesforhold i virksomheden. 33

18 Ekstraordinært møde kan afholdes, når en af parterne fremsætter begæring herom med angivelse af de spørgsmål som ønskes behandlet. Stk. 2. Når tillidsrepræsentantmøder afholdes uden for arbejdstiden, betaler arbejdsgiveren tillidsrepræsentanten et honorar af samme størrelse som det i henhold til Samarbejdsaftalen fastsatte beløb. Det samme beløb ydes for ekstraordinære møder, der kommer i stand efter arbejdsgiverens ønske. Stk. 3. Hvor tillidsrepræsentantmøder afholdes dels i og dels uden for arbejdstiden, betales et honorar af samme størrelse som det i henhold til Samarbejdsaftalens afsnit 3 fastsatte beløb, og for den del af mødet, der finder sted i arbejdstiden, betales desuden i henhold til 2, stk. 6. Stk. 4. Afholdes tillidsrepræsentantmøderne i arbejdstiden, betales alene for tabt arbejdsfortjeneste i henhold til 2, stk. 6, for ordinære møder samt for ekstraordinære møder, der kommer i stand efter arbejdsgiverens ønske. 4. Afskedigelse af tillidsrepræsentant. Stk. 1. En tillidsrepræsentants afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager, og ledelsen har pligt til at give vedkommende et opsigelsesvarsel på i alt 4 måneder. Såfremt en tillidsrepræsentant har fungeret som sådan i en sammenhængende periode på mindst 5 år, har vedkommende dog krav på 6 måneders varsel. Stk. 2. Er afskedigelsen begrundet i arbejdsmangel, bortfalder varselspligten i henhold til denne paragrafs stk. 1. Stk. 3. Hvis en arbejdsgiver finder, at der foreligger tvingende årsager efter denne paragrafs stk. 1 til at opsige en tillidsrepræsentant, der er valgt efter reglerne i 1, skal han/hun rette henvendelse til arbejdsgiverforeningen, der derefter kan rejse spørgsmål i henhold til reglerne for fagretlig behandling. Mæglingsmødet skal i så fald afholdes senest 7 kalenderdage efter mæglingsbegæringens fremkomst, og den fagretlige behandling skal i øvrigt fremmes mest muligt. En arbejder, der ophører med at være tillidsrepræsentant efter at have virket som sådan i mindst et år, og som fortsat beskæftiges på virksomheden, har inden et år efter fratræden som tillidsrepræsentant ved afskedigelse fra virksomheden krav på 6 ugers opsigelsesvarsel ud over varslet som almindelig arbejder. Denne regel gælder alene fratrådte tillidsrepræsentanter. Stk. 4. Når en tillidsrepræsentant er valgt i henhold til 1, kan hans/hendes arbejdsforhold i varselsperioden ikke afbrydes, før hans/hendes organisation har fået lejlighed til at prøve afskedigelsens berettigelse ved fagretlig behandling. 34 Stk. 5. Fastslås det ved den fagretlige behandling, at der foreligger tvingende årsager til afskedigelse af tillidsrepræsentanten, betragtes opsigelsesvarsel som afgivet ved mæglingsbegæringens fremkomst. Stk. 6. Forbundene og arbejdsgiverforeningen er enige om, at fagretlig behandling af afskedigelse af tillidsrepræsentanter i tilfælde af arbejdsmangel fremskyndes mest muligt, således at den fagretlige behandling så vidt muligt afsluttes inden varselsperiodens udløb. Stk. 7. En tillidsrepræsentant, der er valgt under en periode med et større antal arbejdere, ophører med at være tillidsrepræsentant, hvis arbejderantallet i en periode af 3 måneder har været 5 eller derunder, og virksomheden skriftligt tilkendegiver, at man ikke ønsker tillidsrepræsentantstillingen opretholdt. 5. Fællestillidsrepræsentant. Stk. 1. På virksomheder med flere tillidsrepræsentanter er parterne enige om, at det kan være formålstjenligt, at disse af deres midte vælger en fællestillidsrepræsentant, der i fælles spørgsmål, f.eks. lægning af arbejdstid, hygiejne, marketenderi, fridage og lign., kan være samtlige arbejderes tillidsrepræsentant over for arbejdsgiveren eller dennes repræsentant. Valg af fællestillidsrepræsentant skal straks meddeles arbejdsgiveren. Stk. 2. Fællestillidsrepræsentanten kan under ingen omstændigheder blande sig i spørgsmål vedrørende de enkelte tillidsrepræsentanters normale funktioner inden for deres respektive afdelinger, medmindre virksomhedsledelsen og de berørte tillidsrepræsentanter bliver enige om noget andet. Stk. 3. På virksomheder, der har flere afdelinger i samme by, og hvor der på disse afdelinger er valgt en tillidsrepræsentant, kan der, når de lokale parter er enige herom, vælges en fællestillidsrepræsentant, der fungerer som sådan for samtlige afdelinger. 6. Stedfortræder for tillidsrepræsentant. Stk. 1. Hvor en tillidsrepræsentant er fraværende på grund af sygdom, ferie, deltagelse i kursus eller lignende, kan der efter aftale med arbejdsgiveren udpeges en stedfortræder for tillidsrepræsentanten. En således udpeget stedfortræder har i den periode, hvori han/hun fungerer, den samme beskyttelse som den valgte tillidsrepræsentant, såfremt han/hun opfylder betingelserne for at blive valgt til tillidsrepræsentant i henhold til 1. Stk. 2. Ved etablering af flerskift kan tillidsrepræsentanten på de skift, hvor han/hun ikke arbejder, og som omfatter mindst 5 medlemmer af forbundet, udpege en stedfortræder, som på til- 35

19 lidsrepræsentantens vegne kan søge eventuelle uoverensstemmelser oplyst og ordnet eller, såfremt omstændighederne stiller sig hindrende for en ordning, bringe sagen videre til tillidsrepræsentanten. Navnet på en sådan stedfortræder skal straks meddeles arbejdsgiveren. 7. Klublove og aftaler mellem arbejderne indbyrdes. Stk. 1. Hvis arbejderne på et arbejdssted slutter sig sammen i en klub, skal tillidsrepræsentanten være formand. Stk. 2. Såfremt der mellem arbejderne træffes aftaler vedrørende arbejdet eller andre forhold på arbejdsstedet, må de ikke stride mod bestående overenskomster. 8. Sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Stk. 1. For sikkerhedsrepræsentanter gælder samme valgbarheds-, aflønnings- og afskedigelsesregler som for tillidsrepræsentanter. Herudover henvises i øvrigt til lov nr. 681 af 23. december 1975, lov om arbejdsmiljø med tilhørende bekendtgørelser. Stk. 2. For de af arbejdstagerne valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter gælder samme afskedigelsesregler som for tillidsrepræsentanter, jf. Industriministeriets bekendtgørelse nr. 529 af 5. december Bilag VI FUNKTIONÆRLIGNENDE ANSÆTTELSESVILKÅR Mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet, Fagligt Fælles Forbund (gælder ikke chauffører) og Dansk Funktionærforbund/Danske Mejeristers Fagforening, er der opnået enighed om, at de virksomheder, der er omfattet af overenskomsten, der for medarbejdere ønsker at indføre funktionærlignende ansættelsesvilkår, gør det efter følgende retningslinier: Spørgsmålet om indførelse eller afskaffelse af aftaler om funktionærlignende ansættelsesvilkår kan kun rejses lokalt på den enkelte virksomhed, og uenighed kan fagretsligt behandles, dog kun til et organisationsmøde. Funktionærlignende ansættelsesvilkår kan aftales individuelt med medarbejdere, der udfører særligt betroet/kvalificeret arbejde. Aftaler om ansættelse på funktionærlignende vilkår er kun gyldige, såfremt de er udformet skriftligt. Organisationernes ansættelsesblanket skal bruges ved indgåelse af aftaler om ansættelse på funktionærlignende vilkår. Ansættelsesblanketten kan af de underskrivende kræves indsendt til den respektive organisation senest 3 uger efter aftalens indgåelse. Arbejdstid Arbejdstiden, herunder eventuel overtid, skiftehold, forskudt tid tillige med betaling herfor, fastsættes i henhold til overenskomstens bestemmelser. I tilfælde, hvor der sker køb af fridage, betales timeløn + fridagstillæg mv. Løn Lønnen følger den mellem parterne indgåede overenskomst. Dog kan der i særligt begrundede tilfælde lokalt aftales et funktionsbestemt tillæg. Lønningsperiode og lønudbetaling Lønnen omregnes til månedsløn og betales månedligt bagud på samme dato, som er gældende for virksomhedens funktionærer. Omregningsfaktoren er det til enhver tid gældende timetal, p.t. 160,

20 Lønnen kan af virksomheden indsættes på den pågældendes bank-, sparekasse- eller girokonto. Overgang til månedsløn For at lette tilpasningen af den enkelte medarbejders økonomi til den længere lønningsperiode kan den enkelte medarbejder, der overgår til månedsløn opnå et acontobeløb, der maksimalt kan udgøre kr ,00. Det ønskede beløb udbetales på det tidspunkt, hvor uge- eller 14-dagesløn første gang ikke kommer til udbetaling i fuldt omfang. Beløbet tilbagebetales ved løntræk over de følgende 6 måneder, dog forfalder restsaldoen til betaling ved fratræden. Anciennitet Med hensyn til opsigelsesvarsel regnes ancienniteten fra tidspunktet for ansættelsen i virksomheden. Opsigelse I tilfælde af opsigelse regnes opsigelsesvarslets længde for begge parter i overensstemmelse med reglerne i funktionærlovens 2. Opsigelsesvarslet i henhold til funktionærlovens 2 bortfalder ved arbejdsledighed som følge af andre arbejderes arbejdsstandsning. Opsigelse kan finde sted under sygdom. Fratrædelsesgodtgørelse Ved afskedigelse efter at have været ansat uafbrudt i samme virksomhed i 12, 15 eller 18 år, skal arbejdsgiveren betale godtgørelse, svarende til henholdsvis en, to eller tre måneders løn, beregnet efter de hele år medarbejderen har været ansat på funktionærlignende vilkår i forhold til de hele år ansættelsesperioden udgør på virksomheden, henholdsvis som følger: Ansat på virksomheden i år: Funkt.lign. år (max. 12) x 1 måneds løn 12 Ansat på virksomheden i år: Funkt.lign. år (max. 15) x 2 måneders løn 15 Ansat på virksomheden i 18 år og mere: Funkt.lign. år (max. 18) x 3 måneders løn 18 Dette gælder også ved uberettiget bortvisning af en medarbejder. Fratrædelsesgodtgørelse skal ikke udbetales, hvis medarbejderen ved fratrædelsen får pension fra arbejdsgiveren eller får folkepension. Hvis der foretages en berettiget bortvisning af medarbejderen, bortfalder retten til fratrædelsesgodtgørelse. Søgnehelligdage På søgnehelligdage udbetales der fuld løn. Overenskomstens bestemmelser vedrørende søgnehelligdagsbetaling er ikke gældende, jf. overenskomstens bilag I. I tilfælde, hvor der skal gives en erstatningsfridag, og den ikke kan afholdes, udbetales der timeløn + fridagstillæg mv. Ferie Der holdes ferie med løn eller ferie med feriegodtgørelse, jf. ferielovens 23. Nærværende bestemmelse erstatter overenskomstens 15. Ved fratræden anvendes den mellem parterne aftalte feriekortordning. Uarbejdsdygtighed Der udbetales fuld løn under sygdom og tilskadekomst. I øvrigt er funktionærlovens bestemmelser gældende på dette område. Andre regler Hvor intet andet er nævnt i nærværende aftale eller i den mellem parterne udarbejdede kontrakt for den individuelle ansættelsesaftale, gælder reglerne i overenskomsten. Fagretslig behandling Eventuelle uoverensstemmelser vedrørende forståelsen af de individuelle aftaler eller af nærværende retningslinier behandles efter overenskomstens regler for behandling af faglig strid og kan ikke gøres til genstand for civilt søgsmål

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arbejdstid 1. Arbejdstid. Ansættelsesform 2. Deltidsbeskæftigelse og afløsere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arbejdstid 1. Arbejdstid. Ansættelsesform 2. Deltidsbeskæftigelse og afløsere F Æ L L E S O V E R E N S K O M S T for mejeripersonale og chauffører mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet Fagligt Fælles Forbund Dansk Funktionærforbund/

Læs mere

F Æ L L E S O V E R E N S K O M S T

F Æ L L E S O V E R E N S K O M S T F Æ L L E S O V E R E N S K O M S T for mejeripersonale, chauffører og afløsere mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet Fagligt Fælles Forbund Dansk Funktionærforbund/

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Protokollat - Velfærdsforanstaltninger for chauffører... 51 Protokollat - Chaufførområdet... 51

Protokollat - Velfærdsforanstaltninger for chauffører... 51 Protokollat - Chaufførområdet... 51 Fællesoverenskomst for mejeripersonale og chauffører mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Fødevareforbundet NNF Fagligt Fælles Forbund Serviceforbundet/ Danske Mejeristers Fagforening Indholdsfortegnelse

Læs mere

Protokollat - Velfærdsforanstaltninger for chauffører... 52 Protokollat - Chaufførområdet... 53

Protokollat - Velfærdsforanstaltninger for chauffører... 52 Protokollat - Chaufførområdet... 53 Fællesoverenskomst for mejeripersonale og chauffører mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Fødevareforbundet NNF Fagligt Fælles Forbund Serviceforbundet/ Danske Mejeristers Fagforening Indholdsfortegnelse

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993.

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993. 1. april 1993 Cirkulære nr. 623. eb/ai Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993../. Hermed fremsendes det af forligsmanden den 30. marts 1993 fremsatte mæglingsforslag vedrørende overenskomsterne

Læs mere

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER 2010 2012 Indgået mellem og 3F 2010 2012 Ferieregulativ af 22. januar 2002 - med senere ændringer mellem og 3F nr. 794662 Idet bekendtgørelse af lov

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T 2013-2014. mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) DANSK METAL og DANSK EL-FORBUND

O V E R E N S K O M S T 2013-2014. mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) DANSK METAL og DANSK EL-FORBUND O V E R E N S K O M S T 2013-2014 mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) og DANSK METAL og DANSK EL-FORBUND INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Arbejdstid 1. Arbejdstid 3 2. Holddriftsarbejde

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING DANSK METAL og DANSK EL-FORBUND

mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING DANSK METAL og DANSK EL-FORBUND O V E R E N S K O M S T mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og DANSK METAL og DANSK EL-FORBUND INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Arbejdstid 5 1. Arbejdstid 5 2. Holddriftsarbejde 6 Kapitel 2. Ansættelsesform

Læs mere

Overenskomst 2004-2007

Overenskomst 2004-2007 Overenskomst 2004-2007 Fællesordning for arbejde i holddrift med DA og LO s kommentarer FÆLLESORDNING for arbejde i holddrift med DA og LO's kommentarer 2004 2007 Omslag: 1508 A/S Grafisk produktion: Paritas

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T 2017-2020 O V E R E N S K O M S T mellem SANOVO FOODS A/S, ODENSE og FØDEVAREFORBUNDET NNF 2 3 Indhold 1 - Den ugentlige arbejdstid... 5 2 - Grundløn... 5 3 - Søgnehelligdagsbetaling... 5 4 - Overarbejde

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST VERENSKOMST 2014 2017 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST med Dansk Metal og Dansk El-Forbund 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Dansk Metal og Dansk El-Forbund

Læs mere

L Ø N S K E M A I for MEJERIPERSONALE og CHAUFFØRER Gældende fra den 1. marts 2017

L Ø N S K E M A I for MEJERIPERSONALE og CHAUFFØRER Gældende fra den 1. marts 2017 L Ø N S K E M A I for MEJERIPERSONALE og CHAUFFØRER Gældende fra den 1. marts 2017 Timeløn. Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører, pakkeoperatører og afløsere Første 4 måneder (indtil 640 præsterede

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING 1. APRIL 2013

MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING 1. APRIL 2013 L Ø N S K E M A I for MEJERIPERSONALE og CHAUFFØRER gældende fra den 1. april 2013 (Revideret 2. maj 2013) Timeløn. Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører, pakkeoperatører og afløsere Første 3

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2015

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2015 Fællesoverenskomst Mejeripersonale og chauffører Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører og afløsere indtil 640 arbejdstimer er præsteret (4 måneder) Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. april 2009

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. april 2009 Fællesoverenskomst Mejeripersonale og chauffører Timeløn (kr.) Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører og afløsere indtil 133,97 320 arbejdstimer er præsteret (2 måneder) Mejeriarbejdere, chauffører,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. april 2013

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. april 2013 Fællesoverenskomst Mejeripersonale og chauffører Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører og afløsere indtil 480 arbejdstimer er præsteret (3 måneder) Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Fællesordning For arbejde i holddrift

Fællesordning For arbejde i holddrift Fællesordning For arbejde i holddrift med kommentarer 2012 2014 Aftale mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 3F-varenummer 3062 DI nr. 794527 2012 2014 Fællesordning

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

2014-2017 LANDSOVERENSKOMST. Fællesordning for arbejde i holddrift

2014-2017 LANDSOVERENSKOMST. Fællesordning for arbejde i holddrift 2014-2017 LANDSOVERENSKOMST Fællesordning for arbejde i holddrift Fællesordning for arbejde i holddrift med kommentarer mellem Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 2014 2017 3F-varenummer

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2017

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2017 Marts 2017 Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2017 Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører og afløsere indtil 640 arbejdstimer er præsteret

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T 2014-2017 O V E R E N S K O M S T mellem J. B. JACOBSEN SEDEN A/S, OST ENGROS HAVEGÅRDSVEJ 8, 5240 ODENSE NØ og FØDEVAREFORBUNDET NNF Indholdsfortegnelse 1 - Arbejdstid... 3 2 - Timeløn... 3 3 - Forskudt

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 2005 2008 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25 1903 Frederiksberg Tlf.: 33 860

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Mejeriernes fællesoverenskomst 2013-2014

Mejeriernes fællesoverenskomst 2013-2014 Mejeriernes fællesoverenskomst 2013-2014 for Mejeripersonale og Chauffører mellem DI Overenskomst II (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF, Fagligt Fælles Forbund og Danske Mejeristers

Læs mere

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S HVIDE SANDE OVERENSKOMST 2010-2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (DSA) og 3F, Ringkøbing-Holmsland 2010 2012 2010 2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler mellem

Læs mere

VIKAROVERENSKOMSTEN HTS-A. Specialarbejderforbundet i Danmark (nu 3F)

VIKAROVERENSKOMSTEN HTS-A. Specialarbejderforbundet i Danmark (nu 3F) VIKAROVERENSKOMSTEN mellem HTS-A og Specialarbejderforbundet i Danmark (nu 3F) 2005 2007 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Dækningsområde...2 2. Vikarbureauets forpligtelser...2 3. Løn og arbejdstid Overenskomstdækkede

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Arbejde i holddrift 2013-2015. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund

Arbejde i holddrift 2013-2015. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund Arbejde i holddrift 2013-2015 Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2013 Den Grønne Gruppe Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere 2

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

MEJERIBRANCHENS FÆLLES - OVERENSKOMST

MEJERIBRANCHENS FÆLLES - OVERENSKOMST VERENSKOMST MEJERIBRANCHENS FÆLLES - OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF 3F Fagligt Fælles Forbund Serviceforbundet for

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Fællesoverenskomst 2013-2014

Fællesoverenskomst 2013-2014 Indholdsfortegnelse Fællesoverenskomst 2013-2014 1. Arbejdstid... 3 2. Deltidsbeskæftigede, afløsere, ungarbejdere og vikarer... 4 3. Løn... 6 4. Forskudt arbejdstid... 8 5. Overarbejde og køb af fridage...

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST VERENSKOMST 2014 2017 MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF 3F Fagligt Fælles Forbund Serviceforbundet

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere og Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet 2016-2017 1. Ansættelse: Stk. 1. Overenskomsten omfatter kliniske tandteknikere og andre ansatte,

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri 15 stk. 5 Forskud feriefridage udgør 900,00 til voksenarbejdere og 550,00 til ungarbejdere. 1000,00 og 650,00. 18 stk. 2 Søn- og helligdage samt

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2017 2020 Mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2017 2020 Truck-Kompagniet Skagen ApS OVERENSKOMST 2017-2020 mellem DI

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS VERENSKOMST TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2014 2017 2014-2017 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN.

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S OG PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. De mellem FA og DFL indgåede overenskomster og aftaler er i den udstrækning, hvor de efter deres natur kan

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 OK 2015 Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 Industriens Overenskomst 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

OK 2012 2014. Betalingssatser. Industriens Overenskomst

OK 2012 2014. Betalingssatser. Industriens Overenskomst OK 2012 2014. Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-12 Sats pr. 1/3-13 Industriens Overenskomst. 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL LÆRERNES CENTRALORGANISATION AFTALE om gruppelivsforsikring pr. 1. august 2014 for lærere m.fl. 2014 = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale mv. med virkning

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere