Indledning... 2 Problemformulering... 2 Dimensionsforankring... 3 Metode- og teoriafsnit... 3 Materiale- og projektafgrænsning... 4 KAPITEL I...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning... 2 Problemformulering... 2 Dimensionsforankring... 3 Metode- og teoriafsnit... 3 Materiale- og projektafgrænsning... 4 KAPITEL I..."

Transkript

1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Dimensionsforankring... 3 Metode- og teoriafsnit... 3 Materiale- og projektafgrænsning... 4 KAPITEL I... 6 Videnskabsmanden fra kald til job... 6 Videnskaben som et kald... 6 Videnskabsmandens moralske ækvivalens... 9 Den industrielle videnskabsmands udvikling igennem det 20. århundrede Samfundets syn på videnskabsmandens udvikling i forhold til erhvervslivet Forskningen indenfor erhvervslivets rammer Kapitel II Den moderne amerikanske videnskabsmand Videnskabsmandens opfattelse af universitetet og industrien Entreprenøren Opsummering af kapitel I og II Kapitel III Analyse af det danske videnskabelige liv Forskningens struktur og rammer i Danmark Videnskabsmandens moderne dyder Fra kald til job Om videnskabsmandens integritet og autoritet.. 41 Netværk og relationers betydning for forskningen Teamwork Nyttiggørelsen af moderne forskning Konklusion Diskussion Gruppens arbejdsproces Litteraturliste Bilag Resume

2 Indledning Danmark bliver oftest i medierne omtalt som et vidensamfund. Et samfund der, for at må klare sig i en international hårdt prøvet økonomi, må satse på innovation og uddannelse for at skabe vækst. Men på trods af dette har forskningen i sin klassiske forstand vist sig at blive mere og mere influeret af eksterne faktorer. Men er dette en ønskværdig situation for den moderne forsker og vores vidensamfund? Ender man med at gå på kompromis med sine forskningsmæssige idealer til fordel for markedsøkonomiske dynamikker? Eller er dette kulturmæssige skred et vigtigt skridt i anvendelsen af viden i en utilitaristisk forstand og hvor forskningen derved gøres mere relevant i samfundets øjne? Hvordan tænker vi om viden, og hvem har autoritet til at bestemme, hvad viden er? I et samfund, hvor forskningen er gået fra førhen at være et kald om søgen efter sandhed, til nu mere at dreje sig om de økonomiske interesser i vidensindustrien. Hvilke faktorer har indvirkning på, hvordan den danske forsker arbejder, og har disse en betydning for forskerens traditionelle idealer og dyder? For at opnå forståelse for dette læser vi Stevens Shapins bog The Scientific Life, hvori han beskriver videnskabsmandens udvikling i en historisk kontekst. Dette gør han i tilknytning til amerikanske universiteter og erhvervsliv. Vores formål er at overføre de selvsamme problemstillinger til dagens Danmark. Problemformulering På baggrund af interviews og The Scientific Life, ønsker vi at kigge nærmere på videnskabsmandens udvikling igennem det 20. århundrede. Dette gør vi ud fra ønsket om at se hvorvidt, der er sammenfald mellem den amerikanske udvikling som Steven Shapin fremstiller og den danske forskning, som vores empiriske materiale afdækker. 2

3 Dimensionsforankring Dette semesters tema er videnskabsteori, og vores hovedemne i projektet er forståelsen af videnskabsmandens rolle i et moderne samfund på baggrund af en historisk udvikling. På dette grundlag ønsker vi at forankre vores projekt i Filosofi og Videnskabsteori og Historie og Kultur. Da vores primære litteratur er engelsksproget, bliver det tilknyttede krav også opfyldt. Metode- og teoriafsnit Som indgangsvinkel til projektet bruger vi Steven Shapins bog The Scientific Life, der også vil figurere som vores primærlitteratur. I The Scientific Life beskriver Shapin den amerikanske videnskabsmands udvikling i det 20. århundrede. I denne beskrivelse indgår der forskellige temaer og problemstillinger, der er relevante for vores undersøgelse. En af de primære problemstillinger i The Scientific Life er den eksternt øgede indflydelse på universiteterne i USA, der påvirker forskeren. Vi vil i denne opgave undersøge, om disse problemstillinger også er relevante og gældende hos den danske forsker i dag. For at undersøge dette har vi interviewet forskellige danske forskere inden for det naturvidenskabelige fagområde. Vi har valgt at interviewe naturvidenskabelige forskere, da Shapin fokuserer på udviklingen inden for dette felt i The Scientific Life. Derfor var det logisk for os at gøre det samme, da vi som skrevet vil undersøge og sammenligne bogens temaer i en dansk kontekst. Yderligere har vi interviewet to erhvervsformidlingscentre på to danske universiteter for at få en anden vinkel og tilgang til temaerne. Som udgangspunkt for vores interviews havde vi to mål. Vores primære mål var at få respondenterne til at reflektere over den videnskabelige udvikling i Danmark og den øgede eksterne indflydelse på forskeren. Vi var interesserede i at se, om nogle af 3

4 bogens tendenser også kunne ses hos de interviewede eller i kraft af deres egne erfaringer. Men udover det var vores mål med interviewet også at tilegne os en generel viden om vores emne, en viden og indsigt der udmøntede sig i vores analytiske temaer. I stedet for at benytte en formel teoretisk tilgang til vores interviews, har vi bevidst prøvet at skabe et frit forum for samtale, da vi havde en forestilling om at de traditionelle interviewteknikker tit har den modsatte virkning end hvad vi tilstræbte. På den måde var vi influeret af vores opfattelse af Shapins egen fremgangsmåde i tilegnelsen af viden. Materiale- og projektafgrænsning I dette projekt har vi valgt at afgrænse os til at læse Steven Shapins bog The Scientific Life og ud fra dennes opfattelse forstå videnskabsmandens udvikling i USA. Det er derved vigtigt at være opmærksom på, at det er Shapins syn og udlægning på udviklingen vi bruger som grundlag for forståelsen. Vi er opmærksomme på, at der findes andre syn på denne udvikling, men disse har vi valgt ikke at bruge i projektet. Ligeledes har vi i vores interviews valgt at afgrænse os til at tale med repræsentanter for den naturvidenskabelige forskning og erhvervsformidlingscentre på universiteterne. Afgrænsningen til den naturvidenskabelige forskning sker på baggrund af Shapins bog, hvor det er tydeligt, at det er denne forskning, der er genstand for den største udvikling. Vi har bevidst valgt ikke at tale med hverken repræsentanter for universitetsledelsen, private virksomheder eller forskningspolitiske aktører. Det betyder dog ikke, at disse ikke har en betydning for vores problemfelt. Denne afgrænsning skete på baggrund af vores ønske om at komme tæt på videnskabsmandens opfattelse af udviklingen. Vores valg af interviews med Erhvervsservice på LIFE og RUCinnovation skete på baggrund af, at det var her vi så den tydeligste forbindelse mellem forskeren og erhvervslivet, og det var her vi kunne 4

5 opnå en anden forståelse og vinkel på videnskabsmanden. 5

6 KAPITEL I Videnskabsmanden fra kald til job I det følgende kapitel vil vi redegøre for den udvikling den amerikanske videnskabsmand gennemgår fra det århundrede, ifølge Shapins bog The Scientific Life. Dette har til formål at vise den forandring, der sker med videnskabsmandens rolle i USA, og det giver dermed en forståelse af hvordan og hvorfor videnskabsmanden virker og opfattes i dag. Videnskaben som et kald From the early modern period through much of the nineteenth and twentieth century, there were three major bases for conceiving of the natural philosopher, or scientist, as morally superior to other sorts of people. 1 Her beskriver Shapin, hvordan videnskabsmanden blev opfattet som værende moralsk overlegen andre mennesker. Det var den gængse opfattelse, at videnskabsmanden, i og med han var videnskabsmand, var et bedre menneske. Forestillingen om at videnskabelig viden var forbundet med det metafysiske, med Gud, skabte en opfattelse af videnskabsmanden som værende vidende om det guddommelige, om skabelsen og sandheden. Med dette som arbejdsfelt måtte en videnskabsmand, hvis han ikke allerede var det, i kraft af sit arbejde blive en bedre mand. Videnskaben, som værende forståelsen af guds værk, måtte naturligt gøre videnskabsmanden til et moralsk bedre menneske: The study of Nature elevates 1 Shapin 2008:24 6

7 those who pursue it. 2 Shapin fortsætter med et citat af fysikeren Richard Gregory: ( ) it is the Divine afflatus which inspires and enables the highest work in science. 3 At være videnskabsmand var hverken vejen til rigdom eller anerkendelse i den tidlige modernitet, og det var i højere grad en amatør beskæftigelse, end det var en profession. Ifølge Shapin var videnskaben for mange videnskabsmænd et kald, det var simpelthen en nødvendighed for dem at beskæftige sig med dette: He was understood to do it not because it was his job ( ) but because, in some irreducible sense, he wanted to do it, or even because he was called to do it. 4 Denne lyst til at beskæftige sig med videnskaben måtte dog forklares for samfundet, og det er i høj grad i den sammenhæng, at man kæder videnskaben sammen med den religiøse søgen efter sandhed. Det religiøse præstlige billede bliver en forklaring på denne dragen mod videnskaben, og det bliver en slags retfærdiggørelse af videnskabsmandens virke. Dette var dog en opfattelse, der langsomt svandt i det videnskabelige univers, i takt med det Weber kaldte: the de-magification of the world. 5 Opfattelsen af en videnskabsmand som værende en priest of nature 6 var ikke længere herskende hvilket forskellige filosofiske retninger var vidne om. De havde nemlig alle tilfælles at skære båndet over, der forbandt naturfilosofien og religionen. 7 Denne omtænkning af videnskaben som værende studiet af Guds værk til blot at være, som Huxley skrev: trained and organised common sense, 8 blev samtidig ændrende for forståelsen af en videnskabsmand og ikke mindst videnskabsmandens selvforståelse. Dette betød dog ikke, at opfattelsen af videnskaben som et kald var på 2 Shapin 2008:24 3 Shapin 2008:24 4 Shapin 2008:35 5 Shapin 2008:25 6 Shapin 2008:24 7 Shapin 2008:28 8 Shapin 2008:28 7

8 tilbagetog. Der lå nemlig hverken rigdom eller anerkendelse i valget af videnskaben som en beskæftigelse, hvilket leder til det retoriske spørgsmål: What could account for a commitment to science other than a genuine calling? 9 Opfattelsen af videnskabsmanden, som en mand der søgte sandheden og var kaldt til dette uden håbet om anerkendelse eller rigdom, men frigjort disse, levede stadig op igennem det og endda 20. århundrede. Det er også Shapins påstand, at man hidtil har været for grov, når man historisk har beskrevet videnskabsmandens overgang fra kald til job. 10 Han mener, at udviklingen er bredt ud over en meget længere periode, men som han skriver om begyndelsen af det 20. århundrede: To be a scientist was still something of a calling but it was becoming something of a job ( ) 11 Denne udvikling var især sat i gang af den øgede statslige efterspørgsel af viden, og for staten blev udviklingen og især brugen af viden sat i fokus. Staten så, at man kunne bruge viden til at bibeholde og opnå magt, og viden blev i højere grad end tidligere ( ) integrated into the structures of power and profit. 12 Hvilket skulle vise sig at have store konsekvenser for opfattelsen af viden og videnskabsmanden. En anden statslig brug af universitetet så man i Tyskland, hvor Humboldt udtrykker, at universitetet skal være ( ) the summit where everything that happens directly in the interest of the moral culture of the nation comes together. 13 Det blev altså her universitetet og derved videnskabens opgave at samle og udvikle viden til fordel for nationen og opbyggelsen af dennes moralske kultur. Denne forståelse af videnskabens rolle i samfundet var dog under debat, hvilket i høj grad også hænger sammen med udviklingen af videnskabsmandens rolle fra at være et kald til et job. Ligesom videnskabsmanden opfattedes som en sandhedssøger, blev videnskaben også opfattet som værende det sande, det gode og blev derfor forbundet med noget højere moralsk. 9 Shapin 2008:39 10 Shapin 2008:42 11 Shapin 2008:46 12 Shapin 2008:41 13 Rothblatt & Wittrock 1993: 317 8

9 Dette syn på videnskaben var som sagt under udvikling, og der blev argumenteret for, at videnskab ikke længere burde opfattes som værende grundlag for den moralske kultur. Weber mener, at det var the de-magification of the World, der skabte grundlag for, at billedet af videnskabsmanden som værende moralist eller præst blev knust. Han skriver: The scientist ( ) had neither the moral competence nor the moral right to use the lecture-room or the learned journal to pronounce on what ought to be done. 14 Videnskabsmandens moralske ækvivalens Denne voksende forståelse af at videnskaben har samme værdi, nytte og er moralsk ligeværdig andre beskæftigelser smitter selvfølgelig af på forståelsen af videnskabsmanden. I starten af det 20. århundrede bliver det mere og mere udbredt at opfatte videnskabsmanden som et almindeligt menneske, der blot har en ekstrem interesse inden for et bestemt felt. I The Scientific Life beskriver H.L. Mencken videnskabsmanden således: His prototype is not the liberator releasing slaves, the good Samaritan lifting up the fallen, but a dog sniffing tremendously at infinite series of ratholes. 15 Ideen om videnskabsmanden som værende et almindeligt menneske, der dog havde en særlig passion for sit job, var på fremtog. Ikke hermed sagt, at det var sådan rollen blev opfattet af alle, men op igennem slutningen af det 19. århundrede og frem til 2. verdenskrig var det en opfattelse, som langsomt vandt indpas i USA og resten af den vestlige verden. Denne moralske ækvivalens, der blev tillagt videnskabsmændene, gjorde, at de blev assimileret ind i samfundet, og de blev derved en del af samfundet. Dette betød videre, at de blev engageret i samfundet, og hvor videnskaben og videnskabsmændene tidligere kunne have sagt sig fri af nationalstatens interesser, 14 Shapin 2008: Shapin 2008: 48 9

10 blev de nu brugt i netop i de interessers sag. 16 Dette banede vejen for den specialisering videnskabsmanden undergik på sin vej mod arbejdsmæssig integration. Det er vigtigt her at pointere, ligesom det er gjort tidligere, at denne udvikling var løbende, og videnskabsmandens og videnskabens rolle og formål langt fra var et entydigt billede. Det billede der dog langsomt tegnede sig, især op igennem 1930 erne og frem til 1950 erne, var af en videnskabsmand, der blev en integreret og accepteret del af arbejdsmarkedet og erhvervslivet. Dette var tæt forbundet med den rolle videnskabsmænd spillede under 2. verdenskrig, hvor videnskaben blev brugt i direkte forbindelse med krigen og derved tjente politiske og økonomiske interesser. Disse begivenheder, sammen med erhvervslivets brug af videnskab til at tjene penge, cementerede langt hen ad vejen videnskabsmandens nye rolle. Sociologen Lewis Feuer skriver således i 1963, at videnskabsmanden bliver just one more of society s interest groups, lobbying for their greater share in the national income, and for the perquisites of power and prestige. 17 Disse udviklinger i forståelsen af videnskaben og videnskabsmanden stiller spørgsmål til videnskabsmandens rolle. Hvem er den moderne videnskabsmand, og hvad er hans formål? Er de værdier, der oprindeligt blev tillagt søgen efter viden, forsvundet i videnskabsmandens integration på arbejdsmarkedet? Disse spørgsmål vedrørende videnskabsmandens rolle i det 20. århundrede fører til, hvad det Shapin kalder, den industrielle videnskabsmand, der bliver belyst i følgende afsnit. Den industrielle videnskabsmands udvikling igennem det 20. århundrede I det følgende kapitel skal vi kigge nærmere på videnskabsmandens udvikling op igennem det 20. århundrede. Vi har tidligere set, hvordan videnskabsmanden, ifølge 16 Shapin 2008: Shapin 2008: 90 10

11 Shapin, gik fra at være sandhedssøger til at blive inkorporeret på arbejdsmarkedet, og i dette kapitel skal vi se nærmere på, hvordan videnskabsmandens status ændrer sig igennem det 20. århundrede ikke mindst ved introduktionen af den industrielle videnskabsmand. At videnskab og erhvervsliv er tæt forbundne, er under ingen omstændigheder unikt for det 20. århundrede, det tager faktisk sit afsæt i Antikken, hvor lærde af forskellige professioner blev benyttet i kommercielle eller produktive sammenhænge. 18 Men det unikke ved denne gennemgribende udvikling er institutionaliseringen af viden indenfor de rammer og på den facon, som vi ser op igennem det 20. århundrede. En udvikling der til stadighed er aktuel og til debat den dag i dag, hvilket vi skal se senere. For at forstå den udvikling, er det først og fremmest vigtigt at fastslå, at der var to eksterne strømninger, der løbende vurderede videnskabsmandens udvikling igennem det 20. århundrede. Den ene af disse strømninger var de akademiske kommentatorer, der primært vurderede videnskabens samarbejde med erhvervslivet og det omskiftelige miljø på de amerikanske universiteter, imens offentligheden fik sat fokus på den industrielle videnskabsmands funktion efter atombombningerne af Hiroshima og Nagasaki i Mens den industrielle videnskabsmand som begreb og funktion skal findes helt tilbage i starten af 1900-tallet, så forplanter udtrykket sig først i folks bevidsthed op igennem det 20. århundrede i takt med industriens ekspansion og øgede indflydelse. Den amerikanske industrielle videnskabsmand tager dog sit afsæt i Tyskland, hvor firmaer som Siemens og Bayer havde oplevet store fordele ved at inkorporere videnskaben i deres virksomhedsstruktur. 20 Amerikanske virksomheder blev inspireret af disse erfaringer, både fordi man kunne spare penge ved at have interne forskere til at teste nye produkter, men endnu vigtigere kunne forskningsafdelingen 18 Shapin, 2008: Shapin, 2008: Shapin 2008: 94 11

12 forbedre og udvikle nye produkter, hvilket også gjorde, at mange virksomheder prioriterede grundforskningen, en problemstilling vi adresserer senere i dette afsnit. Det var dog ikke kun et spørgsmål om inspiration, for de amerikanske virksomheder var nødsaget til at udvikle sig for at forblive kompetitive i en så småt begyndende globaliseret verden. Dette fik visse historiske kommentatorer til blot at tilskrive denne ændring som værende symptomatisk for amerikansk kapitalisme, og de så denne udvikling som en investering og integrering af virksomhedernes vigtigste ressource: viden. 21 I løbet af det 20. århundrede etablerer større amerikanske virksomheder deres egne forskningsafdelinger, heriblandt Westinghouse, Dupont og Eastman Kodak, hvor vi senere skal kigge nærmere på sidstnævnte i forbindelse med afsnittet om erhvervslivets syn på forskningen. Hvad der er vigtigt at bemærke i denne sammenhæng er, at dette er store, veletablerede virksomheder med særskilte forskningsafdelinger. Det er først langt senere i det 20. århundrede, at det bliver rentabelt for mindre virksomheder at satse på forskningen, mest udtalt i kraft af Silicon Valley, hjemsted for verdens førende it-virksomheder. 22 Men hvordan så de involverede parter så på denne udvikling mellem industri og videnskab? Ikke overraskende mente repræsentanter fra erhvervslivet, at dette var et naturligt udviklingstrin, for industrien såvel som videnskaben. Således kunne Fortune Magazine skrive i 1958: The preeminent discovery of the twentieth century is the power of organized scientific research. 23 I skarp modsætning til disse, skal ses de akademiske kommentatorer, der advokerede skarpt for den problemstilling det var at sammenblande videnskab og industri, og som argumentation opstillede de henholdsvis videnskabens og industriens mål for på den måde at vise modsætningerne. Videnskaben var drevet af en søgen efter sandheden, hvorimod 21 Shapin 2008: Shapin 2008: Shapin 2008: 96 12

13 industrien var drevet af en søgen efter profit; videnskabsmanden var en frigjort individualist og forskningen i virksomhederne var drevet af samarbejde i grupper. 24 Kort sagt mente kommentatorerne, at der var fundamentale og uforenelige forskelle mellem videnskabens basale formål, en indsigt i og afdækning af verdenen omkring os og organiseret videnskabelig søgen, uagtet om denne forskning så foregik på universiteterne, i virksomhederne eller af staten. 25 Denne debat førte ultimativt til, at begreberne basic research [grundforskning] og applied research [anvendt forskning] cementerede sig i bevidstheden, og tillagde sig henholdsvis universiteterne og den organiserede forskning i industrien. 26 Som disse distinktioner forplanter sig i folks bevidsthed, bliver det også mere klart, at disse distinktioner ikke tilstrækkelig dækker over realiteterne især ikke i forskningsafdelingerne ude på de respektive virksomheder. 27 Forskningsafdelingerne i virksomhederne prioriterede nemlig grundforskningen ganske betragteligt i modsætning til kommentatorernes generelle antagelser. Den holdning bliver underbygget af James Fisk fra Bell Laboratories: Our fundamental belief is that there is no difference between good science and good science relevant to our business. 28 I en undersøgelse fra 1950, hvor C.E. Kenneth Mees, grundlægger og direktør for Eastman Kodak Research Laboratory fra blandt andet deltager, estimeres det, at forskningen i en typisk industriel forskningsafdeling fordeler sig med henholdsvis % grundforskning, % ny produktudvikling og % forbedringer af eksisterende produkter. 29 Men den videnskabelige udvikling skal også ses i et andet lys end kommentatorernes, da en vigtig faktor for forskningen og dennes udvikling, både i nutiden såvel som på daværende tidspunkt, er de finansielle overvejelser. I 1920 blev det estimeret, at den amerikanske industri brugte 20 mio. dollars fordelt over 300 forskellige 24 Shapin 2008: Shapin 2008: Shapin 2008: Shapin 2008: Shapin 2008: Shapin 2008: 343, note 20 13

14 virksomheder. Blot fem år senere havde Bell Laboratories alene et forskningsbudget på 12 mio. dollars, og kort før aktiemarkedet krakkede i 1929 var det estimeret, at 130 mio. dollars var tilknyttet forskningsafdelingerne i mere end 1000 forskellige virksomheder. 30 Det var først i 1940'erne, før 2. verdenskrig, at forskningen igen blomstrede op i USA ikke mindst på grund af statslig indgriben i 1936 i form af The Revenue Act, der gjorde forskningsbudgetterne fradragsberettigede. 31 Men den helt store ekspansion af forskningen kom ved indtrædelsen af den kolde krig i '70'erne, hvor der i 1950 alene blev spenderet 2 mia. dollars og fire år senere var beløbet steget til 9,4 mia. dollars, hvoraf de fleste af disse midler havde den amerikanske stat som primær bidragyder. 32 Men dette var ikke den eneste måde, hvorpå økonomiske midler påvirkede forskningen. For den store tilstrømning af forskere til virksomhederne skyldtes i høj grad også et spørgsmål om lønninger, hvor det private arbejdsmarked havde en kompetitiv fordel overfor de amerikanske universiteter. Igen førte denne problematik til sammenstød, denne gang internt mellem generationer af forskere, da ældre forskere var af den klare overbevisning, at løn kun var sekundær i forhold til det 'videnskabelige kald' og derved ikke anså en forskningsstilling som et udtryk for en karriere. 33 I 1948 udkom en undersøgelse fra den amerikanske arbejdsstyrelse, der kunne konkludere, at lønningerne i den industrielle sektor rent faktisk var væsentligt højere end i et statsligt eller akademisk ansættelsesforhold. 34 Mees fra Eastman Kodak måtte også indrømme, at lønningerne i den private sektor betød, at firmaerne nemmere kunne tiltrække arbejdskraft uden, at lønningerne på nogen måder sprængte rammerne, da konkurrencen på det område var stort set ikkeeksisterende. 35 Man skal heller ikke glemme, at på dette tidspunkt fra midten af det 20. århundrede og op, var 30 Shapin 2008: Shapin 2008: Shapin 2008: Shapin 2008: Shapin 2008: Shapin 2008:

15 efterspørgslen på dygtige forskere også meget høj, hvilket derved fik lønningerne til at stige markant. Samfundets syn på videnskabsmandens udvikling i forhold til erhvervslivet Igennem det næste afsnit skal vi kigge nærmere på, hvordan samfundet har opfattet videnskabsmandens funktion og udvikling igennem det 20. århundrede. Nærmere bestemt skal vi se på, hvordan forskningen indenfor industrielle rammer bliver opfattet, da dette også giver et klarere indblik i videnskabsmandens omstilling fra at være sandhedssøgende individualist til at være en arbejdskraft og en vigtig samfundsmæssig ressource. Ifølge Shapin er der i midten af det 20. århundrede to forskellige holdninger til videnskabsmandens formål og rolle i samfundet, hvor den ene karakteriserer videnskabsmanden som værende en almen arbejder på lige fod med alle andre, imens den anden opfattelse netop bygger på det kulturelle skift fra kald til job. 36 Ydermere fremsætter Shapin synspunktet om, at man ikke længere anser søgen efter videnskabelig viden eller den videnskabelige metode som værende moralsk opløftende i den afmystificerede verden. Den tidligere ophøjelse af videnskabsmanden og dennes forskning blev offer for en nyfunden realisme set i lyset af den store ekspansion af videnskabens indflydelse i samfundet og de evigt foranderlige videnskabelige miljøer. Men samtidig med, at videnskabsmandens individuelle moral og etik blev transformeret til blot at være ordinære medmenneskelige egenskaber, insisterede andre dele af det amerikanske samfund på at opretholde en institutionel forståelse af videnskabsmændenes dyder og moralske overlegenhed. 37 Videnskabens samfundsmæssige overlegenhed blev altså bibeholdt i kraft af en 36 Shapin 2008: Shapin 2008:

16 institutionel konstellation. Men ikke nok med det, denne opfattelse førte til en ophøjelse af universitetet som samlet institution, der kunne opretholde de dyder, som samfundet tillagde videnskabsmanden. Som modsætning til dette står erhvervslivet og staten, hvor man frygtede, hvorvidt institutionerne kunne leve op til de moralske forpligtelser, som samfundet krævede af deres videnskab. 38 Shapin vurderer yderligere, at ingen af disse strømninger adresserer forståelsen af interaktionen mellem videnskaben og samfundet, men at de er et udtryk for Webers teori om moderniteten, hvor genkendeligheden i samfundet bliver erstattet af ansigtsløse institutioner. 39 Shapin uddyber problemstillingen yderligere i kraft af den videnskabelige metode og den bureaukratiske proces, der tillægger sig ethvert forskningsfelt, hvor individet og dennes udtryk spiller en oftest irrelevant eller uanseelig rolle. 40 Disse strømninger i samfundet skal dog forstås som eksterne kommentatorer og er derfor ikke et udtryk for erhvervslivets eller forskernes egne meninger eller holdninger. Men i 1950'erne forandres dette, da research managerne selv udgiver fagblade for at adressere og udveksle erfaringer og problemstillinger de mødte på baggrund af forskningen i den private sektor. Et af disse fagblade var R/D: Research Development, der tidligere hed Industrial Laboratories, og som blev udgivet første gang i Op i gennem 1950'erne og 60'erne blev fagbladene mere fagspecifikke i kraft af, at de blev udgivet af fagforeninger blandt andet kan nævnes Personnel, der blev udgivet af American Management Association. Det bemærkelsesværdige ved netop disse magasiner er, at det er research managerne, der udtrykker sig i det offentlige miljø og ikke forskerne selv. Dette havde flere årsager, ifølge Shapin. Dels var det for at beskytte forskernes integritet, og dels for at bibeholde og retfærdiggøre deres egen autoritet i forskningsafdelingerne såvel som i 38 Shapin 2008: Shapin 2008: Shapin 2008:

17 samfundet. 41 Men det er dog vigtigt ikke at forveksle research managernes eget faglige udtryk med den daværende sociologiske opfattelse af organiseret industriel videnskab. Disse to opfattelser var absolut modstridende, da den daværende sociologiske betragtning opfattede forskningsmiljøerne i industrien som værende blottet for de videnskabelige dyder, homogeniseret, uden plads eller erkendelse af den enkelte forsker, men i stedet belastet af bureaukrati. 42 Specifikt forudså sociologerne problematikken mellem de universitetsskolede videnskabsmænd, der skal indtræde i det amoralske industrielle forskningsmiljø. Virkeligheden skulle dog vise sig at være en anden, og stort set ingen research managers kunne nikke genkendende til denne problematik. 43 Forskningen indenfor erhvervslivets rammer Men hvordan foregik forskningen reelt ude i virksomhederne? Hvilke problemstillinger stødte research managerne på i deres samarbejde med videnskabsmændene, og hvordan betragtede research managerne forskernes arbejde og deres funktion i en moderne privat virksomhed? Disse spørgsmål skal vi sætte fokus på i det følgende afsnit. For at skabe en bedre forståelse for hvordan forskningen har foregået i erhvervslivet, benytter Shapin sig af en række kilder, hvor den mest prominente og udtalte respondent i denne her sammenhæng er Mees fra Eastman Kodak. En af de mest basale problemstillinger i forbindelser med forskning i erhvervslivet er, at man ønsker, at forskningen i sidste ende skal kunne omsættes til et specifikt produkt. Men forskningen er jo ingen garanti for, at et ønsket resultat bliver opnået, da al forskning jo netop er et udtryk for en søgen i det ukendte, og videnskabelig 41 Shapin 2008: Shapin 2008: Shapin 2008:

18 usikkerhed er altid en faktor, der skal inkorporeres i alle forskningsprojekter. Dette understøttes yderligere af Mees, i hans kommentar om forskernes produktivitet, som han mente nødvendigvis måtte være meget lav (...)since it is very rarely possible to arrange any research so that it will directly proceed to the end required. 44 Denne usikkerhed skal også ses som en essentiel institutionel problematik mellem erhvervslivet og forskningen, da mange processer er effektiviseret i moderne erhvervsliv i modsætning til forskningen, hvor usikkerheden omkring forskningsresultatet begrænser processerne for netop effektivisering: And, from the point of view of the commercial organization, many aspects of corporate LIFE are more predictable, more routinized, and therefore more powerfully accountable to central control than the research function. 45 Så set i forhold til private virksomheders struktur var denne forskningsmæssige usikkerhed den absolut største strukturmæssige udfordring. Dette var dog ikke den eneste udfordring, som virksomhederne stødte på i forbindelse med inkorporationen af forskning i deres struktur. En anden bemærkelsesværdig problemstilling skal ses i forbindelsen med distinktionen mellem anvendt forskning og grundforskning, hvor det førstnævnte oftest bliver tillagt forskningen i industrien, og sidstnævnte oftest bliver tilknyttet universiteterne. Denne distinktion er dog ikke fyldestgørende, som vi skal se. Selv de private virksomheder var nødsaget til at prioritere grundforskningen med henblik på videreudvikling af deres egne ansatte. Dette skyldes ikke mindst, at ressourcerne til grundforskningen på de amerikanske universiteter i starten af det 20. århundrede var meget begrænset. Samtidig var det svært for virksomhederne administrativt at sætte forskningen i perspektiv. Da Charles Kettering blev ansat til at lede General Motors forskningsafdeling, var et af hans krav netop, at der ikke blev brugt administrative kræfter på, hvordan forskningsmidler blev brugt, da det endelige resultat ikke kunne vurderes i forvejen: 44 Shapin 2008: Shapin 2008:

19 In our business, research is something that is concerned with things as much as ten years or more in advance. Shapin uddyber: Anything shorter than that, ought to be called be its proper name: simple experimental engineering. 46 I de sene 1960'ere blev en undersøgelse offentliggjort, hvor industrielle forskningsledere forventede en periode på 4 år før et forskningsprojekt kunne omsættes til et produkt. Ydermere viste en undersøgelse af et ledelseskonsulent firma, at en fjerdedel af de store amerikanske virksomheder slet ikke havde nogen formel politik til at evaluere forskningsresultater, for slet ikke at tale om deciderede forventninger før forskningen kunne omsættes til et produkt. 47 Det var ikke før den kolde krig i 1960'erne og op igennem 1970'erne, at der blev tillagt større krav til forskningen og dens nytteværdi, og i 1980 blev Bayh-Dole Act gennemført, hvilket skabte en endnu tættere relation mellem universitet og erhvervsliv. Med indførslen af denne lov blev der netop lagt vægt på nytteværdien af forskningen, ikke mindst i form af indtjening på baggrund af forskningen, 48 hvilket skal ses i skarp modsætning til den tidligere opfattelse på universiteterne, hvor der ikke havde været noget krav om, at forskningen skulle skabe en øget indtjening for universiteterne. De forskningsledere, som Shapin har fremstillet igennem The Scientific Life, er alle enige om, at hvilke forskningsprojekter der skal investeres i er baseret på skøn og antagelser om, hvorvidt forskningsfeltet er rentabelt. Mees uddyber baggrunden for den ledelsesmæssige beslutning: In the absence of a generally accepted system [of evaluation], the compromise adopted by many organizations is one in which the [research] director makes his best guess as to the cost of a program or project and the operating and sales department make their guesses as to the probable savings in cost or profits to be derived if the investigation is 46 Shapin 2008: Shapin 2008: Shapin 2008:

20 successful. From these two guesses, a decision is reached. 49 Men en ting er virksomhedernes styring af forskningen, en anden er selve videnskabsmandens faglige udvikling indenfor industriens rammer. Visse akademiske kritikere opstillede i midten af det 20. århundrede en meget skarp distinktion mellem åbenhed i akademiske miljøer og i industrielle sammenhænge. Det akademiske forskningsmiljø bliver betragtet som værende en moralsk højborg for uvildig og videnskabelig søgen med fuld åbenhed, imens forskningen i industrien bliver anset som værende hemmelig og protektionistisk. 50 Denne meget markante afgrænsning er, ifølge Shapin, en anelse ude af trit med realiteten ude i forskningslaboratorierne. Det er selvsagt naturligt, at firmaerne beskytter deres produktudvikling, og at forskerne var nødsaget til, som en del af deres ansættelse, at underskrive en fortrolighedserklæring, men virksomhederne anbefalede faktisk deres forskere at dele deres videnskabelige opdagelser med deres kollegaer for på den måde at styrke interessen vedrørende projektet og på baggrund af debatten opnå nye erkendelser. Både Kettering fra General Motors og Mees fra Kodaks laboratorium tilskyndede den åbne publiceringspolitik, og rent faktisk hævder Shapin, at patenteringen af videnskabelige metoder og produkter kunne understøtte debatten. Forskeren ville opnå ny erkendelse og etablere sig indenfor de videnskabelige rammer, og virksomheden ville fortsat sikre sig kontrollen over patentet og den løbende produktudvikling: Patents were commonly seen as a form of open publication that nevertheless protected commercial interests. A properly managed patent system ensured communication, since its absence would necessitate the iron curtain of secrecy (...) 51 Men ikke nok med at firmaerne nød godt af den nye viden som udsprang af debatten, 49 Shapin 2008: Shapin 2008: Shapin 2008:

21 det skabte også værdi for virksomheden selv, som på den måde fremstår progressiv både overfor omverdenen, forskningsfeltet og videnskabsmændene selv, og blandt andet DuPont, et af verdens største kemiske fremstillingsvirksomheder, var nødsaget til at sikre sine forskere frie rammer for at publicere forskningsresultater. Årsagen til dette var, at virksomheden ellers ikke ville kunne tiltrække de dygtigste fagfolk. 52 På den baggrund ville det være plausibelt at tro, at virksomhederne gav afkald på deres forretningsmæssige principper, til fordel for forskningens egne idealer, men i realiteten er det et spørgsmål om at tilpasse sig og sikre sig en høj arbejdsmoral hos sine egne medarbejdere. For det er muligt, at det amerikanske samfund og de akademiske kommentatorer havde opgivet idealet om videnskabsmanden som værende en sandhedssøger med dertilhørende højere moral og større værdi end andre specialister, men det havde virksomhederne ikke. Mess mente ligefrem, at det var vigtigt at bibeholde og sikre de dyder, som videnskabsmanden havde fra sin akademiske baggrund, og han indrettede derfor Eastman Kodaks regler for publicering, så æren tilfaldt den enkelte forsker. 53 Mees mente samtidig, at den prioritering var vigtig for fortsat at stimulere den enkelte forskers interesse i forskningsemnet. Denne interesse, var ifølge Mees, den hovedsaglige motivation for nye forskere, der tiltrådte i et ansættelsesforhold ude i virksomhederne. Men i kraft af at strukturen for deres hverdag primært drejede sig om anvendt videnskab i forbindelse med deres specifikke projekt, var det nødvendigt, at virksomheden aktivt stimulerede sin stab af forskere på et mere generelt niveau: When the men come to a laboratory from the university they are generally very interested in the progress of pure science. But they rapidly become absorbed in the special problems presented to them, and without definite direction on the part of those responsible for the direction of the 52 Shapin 2008: Shapin 2008:

22 laboratory there is a great danger that they will not keep in touch with the work that is being done in their own field and allied fields. 54 På den måde skal publikationerne ses som en metode, hvorpå en virksomhed kan udvide deres forskningsområde, opnå ny erkendelse og være en stimulation for deres forskere med henblik på at øge produktiviteten på lang sigt. Men dette var ikke den eneste distinktion, der blev lavet mellem forskerne og andre arbejdsgrupper. For en ting er at opretholde forskerens motivation og de værdier som forskeren står for, en anden ting er at inkorporere og strukturere selve forskerens arbejdsgang i et virksomhedsmiljø. Som vi tidligere så, i forbindelse med forskningens usikkerhed, var dette en af de problemstillinger, som virksomhederne helt fundamentalt havde svært ved at adressere, da forskningen og dennes gennembrud sjældent kan planlægges, hvilket også gælder forskerens arbejdsdag. For at sikre produktiviteten måtte man derfor fysisk adskille forskningsafdelingerne og produktionsfaciliteterne, da dette sikrede, at forskerne kunne tage sig de fornødne friheder uden at skabe intern splid mellem arbejdsgrupperne. En undersøgelse fra 1948 anbefalede rent faktisk denne klare, fysiske adskillelse af faciliteterne, ikke mindst med tanke på det psykiske arbejdsmiljø for forskerne. 55 En af respondenterne begrundede denne anbefaling: Many research workers are impelled by pride to a considerable degree. From this angle it is good to have them off by themselves, where research is the business of the day, in a place where nothing is more important than research. 56 Denne anbefaling blev fulgt af flere amerikanske virksomheder blandt andet Westinghouse, som lagde sin forskningsafdeling mange kilometer væk fra firmaets 54 Shapin 2008: Shapin 2008: Shapin 2008:

23 produktionsfaciliteter. 57 Men vigtigst er det at se, hvordan industrien igennem det 20. århundrede tilpassede sig, både fysisk og mentalt, til sine forskere og derved opretholdte de værdier og normer, som forskerne havde fra deres akademiske bagland. I sine bestræbelser efter dette opretholdte virksomhederne samtidig et samfundsbillede af forskeren som værende af højere værdi end andre specialister, et billede der var gået tabt i datidens omgivende samfund. 57 Shapin, 2008: 155 (se figur 4) 23

24 Kapitel II Den moderne amerikanske videnskabsmand Følgende afsnit redegør for Shapins overordnede pointer vedrørende videnskabsmandens rolle i dagens USA. Vi anvender Shapins pointer om, hvordan videnskabsmanden arbejder inden for henholdsvis universitet og industri, og derigennem ser vi på, hvilke dyder han skal besidde. Til sidst gennemgår vi hans tanker om livet son videnskabelig entreprenør. Et af Shapins centrale argumenter i forhold til moderne amerikansk forskning er, at individerne og deres dyder har stor betydning. Han går ind i diskussionen om autoritet, og vælger at dreje autoriteten tilbage på det personlige agerende niveau og sætte fokus på agenten. Han benægter ikke det strukturelle niveau, men prøver at påvise, at den personlige karisma og det personligt kendte stadig har høj autoritet i vores samfund. Videnskabsmandens, også kaldt the truth speakers, autoritet udfolder sig igennem hans tese om people matter, og igennem forståelsen af denne tese skaber Shapin et grundlag for at opfatte det personlige netværk, som autoritetsbestemmende for hvad der kan anses som rigtig forskning. Shapins syn på autoritet er skrevet på baggrund af en kritik af Max Webers opfattelse. I Webers opfattelse besidder det personligt kendte ikke en stor autoritet, hvilket Shapin betegner som Charisma meets needs( ) 58 Hos Weber bøjer individerne sig efter institutionernes rammer og disses autoritet: to see modernity, in part, as the replacement of familiarity with faceless institutions and impersonal rules. 59 Hertil viser Shapin sin modstand og skriver, at når man kommer ind til ( ) the heart of technoscience, and the closer you get to scenes in which technoscientific futures are made, the greater is the acknowledged role of the personal, the familiar, Shapin 2008: 3 Shapin 2008:

25 and even the charismatic. 60 Videnskabsmandens opfattelse af universitetet og industrien Vi vil nu beskrive videnskabsmandens rolle og dyder inden for henholdsvis universitet og industri, og hvordan de selv oplever forskellen mellem universitets- og industrilivet i dag. Shapin drager mange kontraster imellem, hvordan videnskabelig forskning foregår på universiteter og inden for industrien. En af de generelle forskelle der konkluderes, på baggrund af udsagn fra forskellige videnskabsmænd, er, at man inden for industrien skal erkende, at man ikke selv kan sætte agendaen, mens man inden for universitetet har en større grad af autonomi til frit at vælge forskningsprojekter. Det varierer meget fra individ til individ, hvilke forhold man værdsætter mest, nogle vil søge fra universitetet på en baggrund af sammenstød med universitets bureaukrati, byrden ved undervisning, presset til at vælge sikre forskningsprogrammer, som kan skabe publiceringer, som efterfølgende kan hjælpe ved legatsøgning. Publiceringer er en væsentlig del af forskningen inden for universitetet i forhold til at dele sine resultater med kollegaer, men især i forbindelse med legatsøgninger, som stiller krav til mængden af publiceringer man skal producere, hvilket Mark Jones bliver citeret for i The Scientific Life: ( ) they the scientists are forced to publish things that are based on less than complete information, less than complete experience ( ) or else they aren t going to get their next grant. 61 Alt dette slipper man for, hvis man tager en stilling inden for industrien. Generelt deles en holdning om, at akademisk videnskab ikke længere er, hvad man oprindeligt antog den for at være. Den akademiske frihed er begrænset af praktiske realiteter, idet aspekter som legatsøgning 60 Shapin 2008: 5 61 Shapin 2008:

26 spiller en stor rolle og er tidskrævende. 62 At blive udpeget til at modtage legater er derfor for nogle opfattet som the luck of the draw 63 og endvidere: ( ) autonomy meant little without resources, and, if resources happened to be more abundant in industry than in academia, then there was a legitimate sense in which autonomy followed those resources. 64 I kontrast til problemerne, der opleves inden for universitetet, er der tilsvarende inde for industrien. Ifølge den kemiske professor Sean O Reilly, der er tidligere industriel videnskabsmand, er forskeren essentielt blevet opkøbt til at arbejde, og hvis man er utilfreds med noget, så kan man ikke sige det man skal bare fortsætte sit arbejde. Inden for industrien skal man være i stand til at gå på kompromis og derefter acceptere agendaen for ens arbejde. Man skal være i stand til at arbejde i teams, hvilket indebærer, at man skal indse, at man ikke selv er chefen. Det er ikke et demokratisk samfund, man stemmer ikke, og man sætter ikke spørgsmålstegn ved de højere autoriteter. Desuden mener O Reilly, at man er nødsaget til at have en vis grad af loyalitet til firmaet om dette er i konflikt med ens personlige etik er uklart. Han vurderer, at industrien kører på dollars og ikke videnskab. Så i hans optik kan videnskabelige dyder kun findes i universiteter ( ) where research can be free and spontaneous (...) 65 Desuden skal det påpeges, at videnskabsmandens dyder er forskellige og personlige for hver enkel forsker, men mange har alligevel en forståelse for forskningens dyder, som er at finde i ens karakter. Forskere skelner mellem universitet og industrien som to institutioner, der har forskellige værdisæt. Der er derfor en forskel i forskerens værdisæt og dyder alt afhængig, om forskeren er universitetsforsker eller industriel forsker. Samtidig er der også en stor forskel i hvilke bevæggrunde forskeren har. Disse forskellige dyder kan derfor deles op og sættes ind i kategorier. Der er de 62 Shapin 2008: Shapin 2008: Shapin 2008: Shapin 2008:

27 traditionelle forskere, der ser grundforskningen som en dyd, hvor de ligger stor vægt på et autonomt og frit forhold til forskningen, hvor det stadig ser ud til, at de er drevet af et kald om at finde en sandhed igennem deres forskning. Modsat den nyere tilgang, hvor forskningen betragtes som et job, og fokus for forskeren i højere grad ligger på den anvendte forskning, der i større omfang kan bruges af kapitalistiske virksomheder i en søgen på at skabe profit. Når Shapin beskæftiger sig med forskernes dyder, ser han, at der stadig er ideer om, hvor de mest givende forskningsmuligheder er. Shapin påpeger derfor, at nogle forskere stadig distancere universitetet som et moralsk bedre sted for forskning end inden for den industrielle forskning: ( ) some resarchers continue to talk in a morally charged way about the idea of the university to contrast it with the idea of industry and to take or justify career decisions on that basis. 66 Dette er Shapin kommet frem til igennem samtaler med forskellige forskere, hvor han videre skildrer deres erfaringer med forskningen indenfor universitetet og industrien. Her kommer det frem, at der er nogle, der har følt sig begrænset af industrien i deres forskning, men han får stadig påpeget problemer med den akademiske forskning, hvor der hos nogle professorer går får meget tid med undervisning. Det største problem inden for den akademiske forskning er, ifølge Shapins valgte citater fra forskerne, ikke undervisningen, men derimod den store byrde med den bureaukratiske finansiering til forskningen, hvor der er en langt større kapital indenfor industrien. Han peger desuden på, at det ikke kun er virksomheder, der tjener penge på forskningen, men at universiteterne også er gået ind og har taget patent på forskernes forskning. Der bliver af computerforskeren Lee Marvyn også rejst bekymring om virksomhedernes finansiering af universiteterne, da det strider mod de moralske værdier med universiteternes ide om ( ) difficult, long-term resarch questions of foundational 66 Shapin 2008:

28 consequence. 67 Shapin finder frem til forskellige måder, hvorpå organisationen af forskningen foregår på, alt efter om det er indenfor industrien eller i den akademiske verden. Disse forskellige måder at organisere forskningen på er grundet i, hvilke dyder der sættes op omkring forskningen, det ligger derfor op til, at det er forskere med forskellige dyder, der arbejder inden for hver af de forskellige organisationer. Det ligger samtidig op til, hvordan forskeren er blevet socialiseret, og om forskeren kan arbejde indenfor disse arbejdsforhold. Igennem Mees organisationsteorier opstilles der to måder, hvorpå forskningsinstitutioner er. Der er en konvergent og en divergent. Universiteterne har mere den divergente type at lave forskning på, det vil sige, at der arbejdes med mange forskellige beskæftigelser og uden et fælles mål, mens den konvergente bliver brugt mere i den industrielle forskning, hvor der arbejdes efter et fælles mål, og forskerne hjælper hinanden. 68 Sociologen Simon Marcson påpeger, hvordan socialiseringen af forskere sker inde på universiteterne, og hvordan de overfører universitets dyder til forskningen, og endvidere at det er på universitetet, at de ( ) scientific values were honored and that was where scientific virtues lived. 69 Det betyder, at der er en restriktion af forskerens dyder i det industrielle, som Mees også beskriver: ( ) the men working in such a laboratory will often be intensely interested in the whole of the science with which they are associated, and will have original ideas of considerable value which they will naturally wish to test experimentally but which will have no direct relation to the general work of the laboratory. As a rule, it is necessary to resist this 67 Shapin 2008: Shapin 2008: Shapin 2008:

29 tendency. 70 Dog mener Mees ikke, at der konsekvent skal være restriktioner for forskeren, da det hæmmer deres kreativitet, som de har opnået igennem deres uddannelse på universitetet. Det viser dog, at der bliver sat krav for, hvad forskeren må eksperimentere med i industrien. Det samme viser Shapins samtale med en ung computerforsker Nikolai Metzger, som har arbejdet inden for industrien, men i dag arbejder han inden for universitet. Han fortæller: ( ) you work not to produce what you know is possible or best, or good, but what you are told the market requires. 71 Forskeren der vælger at arbejde i industrien gør det derfor af andre grunde end det frie forhold til forskningen. Dette gør, at det for nogle er mere oplagt at forske inden for industrien, da det er her forskningens frontlinje er og nye, anvendelige resultater skabes, og her kan han selv sætte sit præg på forskningen. Industrien tilbyder desuden flere ressourcer, hvilket for nogle er en anden slags forskningsfrihed, da det, ifølge Shapin, åbner op for flere mulige forskningsresultater og du lærer at være fleksibel og arbejde i teams: ( ) many of the scientists and engineers I talked to said they liked aspects of such organizational flexibility, that it prevented you from getting stale, narrow or too specialized. 72 Men det er værd at bemærke, at holdninger om universitetsforskning og forskning inden for industri går på kryds og tværs, og i sidste ende handler det om, hvilket type menneske man er. Industriens organisation og teamworkprægede mentalitet vil for nogle fungere, og de øgede ressourcer vil være en stor fordel, idet det giver adgang til bedre forskning. Det betyder desuden for de fleste, at valget af firmaet er vilkårligt, da man er mere loyal over for ens videnskab frem for firmaet Shapin 2008: Shapin 2008: Shapin 2008: Shapin 2008:

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Kærlighed til viden(ssamfund)

Kærlighed til viden(ssamfund) Kærlighed til viden(ssamfund) Pragmatisme, Postmodernisme og den institutionelle filosofis berettigelse i det 21. århundrede Mikkel Eilenberg Line Lind Mads Peter Rommedahl (David Sipress, 2009) Vejleder:

Læs mere

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14.

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemfelt... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metode... 4 5. Hvad er etnografi?... 5 6. Etnografi i historisk perspektiv... 9 7. Feltarbejdet... 12 7.1 Deltagerobservation...

Læs mere

Udvikling af IS/IT strategier i mindre og mellemstore virksomheder

Udvikling af IS/IT strategier i mindre og mellemstore virksomheder Institut for Informationsbehandling Kandidatafhandling Cand.merc.(dat) Forfattere: Kristian Bertelsen Jan Stie Vejleder: Jette Lundin Udvikling af strategier i mindre og mellemstore virksomheder Handelshøjskolen

Læs mere

Identitet og Smartphones

Identitet og Smartphones Roskilde Universitet Humanistisk Basis Studium Hus 45.2 1. semester 2013 Vejleder: Janni Berthou Hermansen Tegn m. mellemrum: 194.934 D. 17-12-13 Gruppe 16 Alexander Leicht Rygaard (51759) Sebastian Rasch

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Executive Summary. Employer Branding The other side of the coin

Executive Summary. Employer Branding The other side of the coin 1 Executive Summary 2 Employer Branding The other side of the coin The thesis is based on an interest in the phenomena employer branding and how an employer branding strategy affects employees either positively

Læs mere

Institut for Erhvervsstudier Fibigerstræde 4

Institut for Erhvervsstudier Fibigerstræde 4 Institut for Erhvervsstudier Fibigerstræde 4 Speciale Emne: Customer Management of Relationships Udarbejdet af: Rasmus Engbjerg Nielsen Vejleder: Allan Grutt Hansen Semester: 10. semester Cand. Merc. Marketing

Læs mere

Digitalisering og forandring

Digitalisering og forandring Digitalisering og forandring Digitalisation and change Vejen mod en dynamisk model for forandringer i offentlige digitaliseringsprojekter A dynamic model for change management in public digitalisation

Læs mere

cand.humaniora.bruges.til.noget? - en undersøgelse af humanioras anvendelse i vidensamfundet-

cand.humaniora.bruges.til.noget? - en undersøgelse af humanioras anvendelse i vidensamfundet- cand.humaniora.bruges.til.noget? - en undersøgelse af humanioras anvendelse i vidensamfundet- Kandidatspeciale af Line Sørensen Moderne Kultur og Kulturformidling Institut for Kunst og Kulturvidenskab

Læs mere

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium 2. Semester Sociologi & Økonomi Gruppe 24 a: Damir Pasic - studienummer 47131 Mads Lieberkind - studienummer

Læs mere

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring - En institutionel analyse af stabilitet og forandring Et projekt udarbejdet af: Martin Mogensen & Jesper Nielsen Roskilde Universitetscenter, Offentlig Administration. Bachelorprojekte, foråret 2006 Vejleder:

Læs mere

Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads

Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads Værdier Medlemmer Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads Af Mathilde Illum Aastrøm Vejleder: Steen Bengtsson August 2006 Roskilde Universitetscenter Institut VIII,

Læs mere

Danske Apps: En analyse af smartphone applikationers indflydelse på virksomhedskommunikation og branding

Danske Apps: En analyse af smartphone applikationers indflydelse på virksomhedskommunikation og branding Danske Apps: En analyse af smartphone applikationers indflydelse på virksomhedskommunikation og branding Forfatter: Simon G. Kristensen Vejleder: Fabian Csaba Cand.ling.merc November 2011 Copenhagen Business

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Danske kvinders oplevelse af balancen mellem karriere- og familieliv

Danske kvinders oplevelse af balancen mellem karriere- og familieliv Danske kvinders oplevelse af balancen mellem karriere- og familieliv Kandidatprojekt i psykologi, forår 2014 Vejleder: Arne Poulsen Cecilie Louise Ellegaard Petersen: 44849 Camilla Kofod Fuglstrøm: 42057

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

1. Projektbeskrivelse... 5. 1.1 Indledning og problemfelt... 5 1.2 Problemformulering... 7 1.3 Sydafrika og townships... 7. 1.3.1 Valg af case...

1. Projektbeskrivelse... 5. 1.1 Indledning og problemfelt... 5 1.2 Problemformulering... 7 1.3 Sydafrika og townships... 7. 1.3.1 Valg af case... Abstract The objective of this study is to examine how travel agencies advertise for trips to Cape Town and townships in South Africa. The examination includes how the advertisement affects the local people

Læs mere

Specialeafhandling: Cloud Computing I et teknisk og stratgisk perspektiv. Cloud computing - i et teknisk og strategisk perspektiv 7

Specialeafhandling: Cloud Computing I et teknisk og stratgisk perspektiv. Cloud computing - i et teknisk og strategisk perspektiv 7 Abstract The thesis explores the unique opportunities that cloud computing has brought to the delivery of IT-services, both from a technical point of view and as a new business model. Very few businesses

Læs mere

Kan du gætte, hvem jeg er?

Kan du gætte, hvem jeg er? Kan du gætte, hvem jeg er? Roskilde Universitet, Humbach, Hus 07.1 Forår 2013 Vejleder: Lars Axel Pedersen Antal anslag: 142.062 Gruppe 4 Thor Stauner Bill, Mathias Bondo Kim, Jan Klitsgaard, Marc Alexander

Læs mere

ENGLISH ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 5. Sundhedsfremme... 7. KRAMS-faktorerne... 8. Problemformulering... 11. Underspørgsmål... 11. Teorivalg...

ENGLISH ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 5. Sundhedsfremme... 7. KRAMS-faktorerne... 8. Problemformulering... 11. Underspørgsmål... 11. Teorivalg... INDHOLDSFORTEGNELSE ENGLISH ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 5 Sundhedsfremme... 7 KRAMS-faktorerne... 8 Problemformulering... 11 Underspørgsmål... 11 Teorivalg... 12 Læsevejledning... 12 Projektets opbygning...

Læs mere

Læring i en HR strategi?

Læring i en HR strategi? Vejleder: Christian Helms Jørgensen Roskilde Universitetscenter Pædagogik og uddannelsesstudier Bachelorprojekt 27-12-2006 Læring i en HR strategi? Gruppe 10: Maria Højer Larsen Gitte Marsken Abstract

Læs mere

Vejen til et nyt ledelsesideal Et supplement til Kirkebys ledelsesfilosofi Gruppenummer: 3. Beston Said Hussaini. Christina Vinther-Jensen

Vejen til et nyt ledelsesideal Et supplement til Kirkebys ledelsesfilosofi Gruppenummer: 3. Beston Said Hussaini. Christina Vinther-Jensen Titelblad Titel: Vejen til et nyt ledelsesideal Et supplement til Kirkebys ledelsesfilosofi Gruppenummer: 3 Vejleder: Frederik Hertel Uddannelsesretning: Cand. Merc. Organisation og strategi Projekttype:

Læs mere

Corporate Branding - Millioner eller illusioner?

Corporate Branding - Millioner eller illusioner? Corporate Branding - Millioner eller illusioner? Udarbejdet af: Britt Kastbjerg Jensen Cecilie A. Mérie Muus Jonas Kjær Mikkel Toft-Olsen Rikke Juul Hansen Vejleder: John Storm Pedersen Virksomhedsstudier,

Læs mere

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen 1 Projektrapport, 3. semester, BP3: År: 2014 Semester: 3. semester Hus: 19.2 Projekttitel: Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet

Læs mere

Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean

Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean Afhandling HD (R) Forfatter: Lene Johannsen Vejleder: Bent Høgsted Dato: 1. december 2010 Forord Denne rapport samt vedlagte appendiks A (Værktøjskassen)

Læs mere

Hvad motiverer personale, som er involveret i opgaveflytning - og hvilken betydning har det for ledelsen?

Hvad motiverer personale, som er involveret i opgaveflytning - og hvilken betydning har det for ledelsen? Motivation og opgaveflytning Hvad motiverer personale, som er involveret i opgaveflytning - og hvilken betydning har det for ledelsen? Individuel motivation? Ledelse og mål? Professionens rolle? Udarbejdet

Læs mere

Psykologi i litteraturen - en projektrapport om identitet i det postmodernistiske værk City of Glass

Psykologi i litteraturen - en projektrapport om identitet i det postmodernistiske værk City of Glass Hum Bach, hus 5.1 Gruppe 16 1. Semester, E2014 Psykologi i litteraturen - en projektrapport om identitet i det postmodernistiske værk City of Glass 1. Semester, Efterår 2014 Hum Bach, hus 5.1 Gruppe 16

Læs mere

Studiedokumentation: Projekttitel: Kampen om hovedstaden Strategi i den offentlige sektor. Projektbeskrivelse:

Studiedokumentation: Projekttitel: Kampen om hovedstaden Strategi i den offentlige sektor. Projektbeskrivelse: 1 2 Studiedokumentation: Projekttitel: Kampen om hovedstaden Strategi i den offentlige sektor Projektbeskrivelse: I dette projekt undersøger vi en nyopstået konkurrence imellem Roskilde Universitet (RUC)

Læs mere

KRITIK I KAPITALISMENS TEGN En kritisk læsning af The New Spirit of Capitalism

KRITIK I KAPITALISMENS TEGN En kritisk læsning af The New Spirit of Capitalism KRITIK I KAPITALISMENS TEGN En kritisk læsning af The New Spirit of Capitalism Vejleder: Mihail Larsen Forår 2010 Institut for Filosofi og Videnskabsteori Gruppe 17: Alberte Glob Nielsen (K2-projekt),

Læs mere