Allerede den 22. september 1989 vedtog overenskomstparterne imidlertid en række ændringer til overenskomsten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Allerede den 22. september 1989 vedtog overenskomstparterne imidlertid en række ændringer til overenskomsten."

Transkript

1 Nr september 1996 Bekendtgørelse af overenskomst af 13. september 1983 med ændringer af 22. september 1989 samt overenskomst af 25. januar 1994 om samarbejde ved bekæmpelse af forurening af Nordsøen med olie og andre farlige stoffer Danmark undertegnede med godkendelsesforbehold den 13. september 1983 i Bonn overenskomsten af samme dato om samarbejde ved bekæmpelse af forurening af Nordsøen med olie og andre farlige stoffer. Danmark godkendte overenskomsten den 27. februar Overenskomsten trådte i kraft den 1. september I medfør af artikel 19, stk. 2 i overenskomsten ophørte på samme dato overenskomsten af 9. juni 1969 om samarbejde ved bekæmpelse af olieforurening af Nordsøen, offentliggjort i Lovtidende C under nr. 12 af 11. februar Allerede den 22. september 1989 vedtog overenskomstparterne imidlertid en række ændringer til overenskomsten. Danmark har den 21. januar 1991 i Bonn tilsluttet sig ændringerne af 22. september 1989 til overenskomst af 13. september 1983 om samarbejde ved bekæmpelse af forurening af Nordsøen med olie og andre farlige stoffer. Den således ændrede overenskomst har følgende ordlyd: Oversættelse OVERENSKOMST OM SAMARBEJDE VED BEKÆMPELSE AF FORURENING AF NORDSØEN MED OLIE OG ANDRE FARLIGE STOFFER (BONN-OVERENSKOMSTEN) REGERINGERNE I Kongeriget Belgien, Kongeriget Danmark, Den Franske Republik, Forbundsrepublikken Tyskland, Kongeriget Nederlandene, Kongeriget Norge, Kongeriget Sverige, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, SOM ERKENDER, at forurening af havet med olie og andre farlige stoffer i Nordsøområdet kan indebære en fare for havmiljøet og kyststaternes interesser, SOM HAR BEMÆRKET SIG, at denne forurening kommer fra mange forskellige kilder, og at ulykker og andre hændelser på havet giver grund til stor bekymring, SOM ER OVERBEVIST OM, at der er behov for at kunne bekæmpe denne forurening, samt for aktivt samarbejde og gensidig bistand mellem staterne for at beskytte deres kyster og de hermed forbundne interesser, SOM GLÆDER SIG OVER de fremskridt, der allerede er sket i forbindelse med overenskomsten om samarbejde ved bekæmpelse af olieforurening af Nordsøen, der blev undertegnet i Bonn den 9. juni 1969, OG SOM ØNSKER at udvikle gensidig bistand og samarbejde på forureningsbekæmpelsesområdet, ER ENEDES OM FØLGENDE: Artikel 1 Denne overenskomst finder anvendelse:

2 1. når olie eller andre farlige stoffer, der forurener eller kan forurene havet inden for Nordsøområdet, som defineret i artikel 2 til denne overenskomst, frembyder en alvolig og truende fare for en eller flere af de kontraherende parters kyster eller de dermed forbundne interesser; 2. på overvågning i Nordsøområdet for at bidrage til at opdage sådan forurening og bekæmpe den samt at forebygge, at forskrifter om forureningsbekæmpelse overtrædes. Artikel 2 I denne overenskomst betyder Nordsøområdet den egentlige Nordsø syd for 61 grader nordlig bredde tillige med a) Skagerrak, hvis sydgrænse øst for Skagens nordligste pynt bestemmes af 57 grader 44' 43'» Knordlig bredde; b) Den Engelske Kanal og adgangene dertil øst for en linje trukket 50 sømil vest for en linje mellem Scillyøerne og Quessant. Artikel 3 1. De kontraherende parter er af den opfattelse, at de i artikel 1 i denne overenskomst omhandlede anliggender nødvendiggør aktivt samarbejde mellem parterne. 2. De kontraherende parter udarbejder og opstiller i fællesskab retningslinjer for de praktiske, operative og tekniske aspekter af en fælles aktion og en koordineret overvågning som fastlagt i artikel 6A. Artikel 4 De kontraherende parter forpligter sig til at give de andre kontraherende parter underretning om a) den nationale organisation, der er kompetent i spørgsmål om bekæmpelse af den i artikel 1, stk. 1, i overenskomsten omhandlede forurening samt i iværksættelse af forskrifter om forureningsbekæmpelse; b) den ansvarlige myndighed, som det påhviler at modtage og fremsende underretning om en sådan forurening og at behandle spørgsmål om gensidig bistand og koordineret overvågning mellem de kontraherende parter; c) de nationale midler, de selv råder over til at undgå eller bekæmpe en sådan forurening, og som kunne stilles til rådighed ved bistand på internationalt plan; d) nye metoder til at undgå en sådan forurening og nye og effektive foranstaltninger til bekæmpelse heraf; e) de vigtigste forekomster af denne type forurening, som er blevet bekæmpet; f) fremskridt, der er gjort inden for overvågningsteknologi; g) deres erfaring med anvendelse af midler og teknikker til overvågning med henblik på at opdage forurening og forebygge overtrædelser af de forureningsforebyggende forskrifter, herunder anvendelse heraf i samarbejde med andre kontraherende parter; h) oplysninger af fælles interesse indsamlet under overvågningsvirksomhed; i) deres nationale overvågningsprogrammer, navnlig bestemmelser vedrørende samarbejde med andre kontraherende parter. Artikel 5 1. Så snart en kontraherende part får kendskab til en ulykke eller til stedeværelsen af olie eller andre farlige stoffer i Nordsøområdet, som kan forventes at frembyde en alvorlig trussel mod en

3 anden kontraherende parts kyststrækning eller dermed forbundne interesser, underretter den uopholdeligt den anden part gennem sin kompetente myndighed. 2. De kontraherende parter forpligter sig til at anmode førerne af alle skibe, der sejler under deres flag, og førere af luftfartøjer registreret i deres lande om uopholdeligt at afgive melding ad de efter omstændighederne mest praktiske og hensigtsmæssige kanaler om: a) enhver ulykke, som forårsager eller kan forventes at forårsage havforurening, b) tilstedeværelsen, arten og udstrækningen af olie eller andre farlige stoffer, som kan forventes at frembyde en alvorlig trussel mod en eller flere kontraherende parters kyster eller dermed forbundne interesser. 3. De kontraherende parter udarbejder en standardformular til at underrette om forureningen, således som det er fastsat i denne artikels stk. 1. Artikel 6 1. Med henblik alene på denne overenskomst inddeles Nordsøområdet i zoner, der er fastlagt i tillægget til overenskomsten. 2. Den kontraherende part, i hvis zone en situation af den i artikel 1 beskrevne art indtræffer, foretager den fornødne vurdering af arten og omfanget af en eventuel ulykke eller efter omstændighederner af beskaffenheden og den omtrentlige mængde af olie eller andre farlige stoffer samt af forureningens bevægelsesretning og fart. 3. Den pågældende kontraherende part underretter straks alle de andre kontraherende parter gennem deres ansvarlige myndigheder om sin vurdering og om alle foranstaltninger, som den har truffet til bekæmpelse af olie eller andre farlige stoffer, og den holder fortsat disse stoffer under observation, så længe de befinder sig i dens zone. 4. De kontraherende parters forpligtelser i henhold til bestemmelserne i denne artikel med hensyn til zoner med fælles ansvar fastlægges ved særlige tekniske aftaler mellem de pågældende parter. De andre kontraherende parter skal gøres bekendt med disse aftaler. Artikel 6A De kontraherende parter sørger for en passende overvågning af deres ansvarszone eller deres fælles ansvarszoner som omhandlet i denne overenskomsts artikel 6. De kontraherende parter kan bilateralt eller multilateralt indgå aftaler eller ordninger om samarbejde ved tilrettelæggelse af overvågning i hele eller dele af de berørte parters zoner. Artikel 7 En kontraherende part, som behøver bistand for at bekæmpe en forurening eller en trussel om forurening af havet eller af dens kyst, kan anmode om hjælp fra de andre kontraherende parter. De parter, der anmoder om bistand, anfører nøje, hvilken form for bistand de har brug for. Kontraherende parter, der i henhold til denne artikel er blevet anmodet om hjælp, gør alt, hvad der står i deres magt, for at yde sådan bistand i det omfang deres midler tillader det, under hensyntagen til de tekniske muligheder, de har til rådighed, navnlig i tilfælde af forurening med andre farlige stoffer end olie. Artikel 8 1. Bestemmelserne i denne overenskomst må ikke fortolkes således, at de rettigheder og forpligtelser tilsidesættes, som de kontraherende parter har i henhold til international ret, navnlig vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af havforurening.

4 2. Den i artikel 6 i denne overenskomst anførte zoneinddeling kan i intet tilfælde påberåbes som præcedens eller argument i noget spørgsmål om suverænitet eller jurisdiktion. 3. Den i artikel 6 i denne overenskomst nævnte zoneinddeling begrænser på ingen måde den rettighed, som de kontraherende parter har til i overensstemmelse med international ret at foretage overvågning ud over deres egne zonegrænser. Artikel 9 1. Er der ikke, bilateralt eller multilateralt, indgået nogen aftale om finansielle dispositioner ved aktioner, som de kontraherende parter foranstalter for at bekæmpe forureningen, eller i tilfælde af en fælles bekæmpelse bærer de kontraherende parter omkostningerne ved deres respektive forureningsbekæmpende foranstaltninger i overensstemmelse med stk. a) eller b) nedenfor: a) Når aktionen foretages af en kontraherende part på udtrykkelig anmodning af en anden kontraherende part, godtgør den bistandssøgende kontraherende part de omkostninger, som den bistandsydende kontraherende part har haft ved sin aktion; b) når aktionen foretages på en kontraherende parts eget initiativ bærer denne selv omkostningerne ved aktionen. 2. Den bistandssøgende kontraherende part kan til enhver tid trække en anmodning tilbage, men bærer i så fald de omkostninger, den bistandsydende kontraherende part allerede har haft eller har bundet sig for. 3. Medmindre andet er aftalt i bilaterale eller multilaterale aftaler eller ordninger, bærer hver kontraherende part omkostningerne ved den overvågning, der iværksættes i henhold til artikel 6A. Artikel 10 Medmindre andet er aftalt, beregnes omkostningerne ved en aktion, foretaget af en kontraherende part på anmodning af en anden kontraherende part, i henhold til gældende lovgivning og praksis i det bistandsydende land ved godtgørelse af sådanne udgifter fra en persons eller et ansvarligt organs side. Artikel 11 Artikel 9 i denne overenskomst kan ikke fortolkes således, at den tilsidesætter de kontraherende parters ret til hos tredjepart at søge dækning for afholdte omkostninger ved aktioner med henblik på at bekæmpe en forurening eller en forureningstrussel, i henhold til andre gældende bestemmelser og regler i national eller international ret. Artikel De kontraherende parter holder møder med jævne mellemrum, eller når som helst det på grund af særlige omstændigheder besluttes i overensstemmelse med forretningsordenen. 2. På det første møde udarbejder de kontraherende parter en forretningsorden og et finansreglement, der skal vedtages enstemmigt. 3. Depositarregeringen indkalder til de kontraherende parters første møde så snart som muligt efter denne overenskomsts ikrafttræden. Artikel 13 Det Europæiske Økonomiske Fællesskab anvender på sine kompetenceområder sin stemmeret med et antal stemmer, der svarer til antallet af medlemsstater, der er parter i denne overenskomst. Det

5 Europæiske Økonomiske Fællesskab anvender ikke sin stemmeret i tilfælde, hvor medlemsstaterne selv gør brug af deres stemmeret, og omvendt. Artikel 14 De kontraherende parter skal på deres møder a) generelt overvåge gennemførelsen af denne overenskomst; b) regelmæssigt undersøge effektiviteten af de i medfør af denne overenskomst trufne foranstaltninger; c) udføre enhver anden opgave, der måtte være nødvendig i overensstemmelse med bestemmelserne i denne overenskomst. Artikel De kontraherende parter tager skridt til at sørge for, at sekretariatsfunktionerne vedrørende denne overenskomst udføres, idet der herved tages hensyn til arrangementer, der allerede eksisterer desangående i forbindelse med andre internationale aftaler om forebyggelse af havforurening, der gælder i samme område som denne overenskomst. 2. Hver kontraherende part deltager med 2,5 pct. i de årlige udgifter, som følger af overenskomsten. Den resterende andel af udgifterne ved overenskomsten fordeles mellem de kontraherende parter bortset fra Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, i forhold til deres bruttonationalindkomst i overensstemmelse med den fordelingsnøgle, der regelmæssigt vedtages af De Forenede Nationers generalforsamling. En kontraherende parts bidrag til denne restsum kan ikke på noget tidspunkt overstige 20 pct. heraf. Artikel Med forbehold af artikel 17 i denne overenskomst, gennemgås et forslag fra en kontraherende part om ændring af overenskomsten eller tillægget hertil på et møde mellem de kontraherende parter. Efter enstemmig vedtagelse af forslaget gør depositarregeringen de kontraherende parter bekendt med ændringen. 2. En sådan ændring træder i kraft den første dag i den anden måned efter den dato, hvor depositarregeringen har modtaget meddelelse om, at alle kontraherende parter har godkendt ændringen. Artikel To eller flere kontraherende parter kan ændre deres fælles grænser for de zoner, der er fastlagt i tillægget til denne overenskomst. 2. En sådan ændring træder i kraft for alle kontraherende parter den første dag i den sjette måned efter den dato, hvor depositarregeringen har givet meddelelse herom, medmindre en kontraherende part inden tre måneder efter denne meddelelse er fremkommet med indsigelse eller har anmodet om, at der finder konsultationer sted om spørgsmålet. Artikel Denne overenskomst er åben for undertegnelse for de staters regeringer, der blev opfordret til at deltage i konferencen om overenskomsten om samarbejde ved bekæmpelse af forurening af Nordsøen med olie og andre farlige stoffer, der fandt sted i Bonn den 13. september 1983, samt for Det

6 Europæiske Økonomiske Fællesskab. 2. Disse stater og Det Europæiske Økonomiske Fællesskab kan blive parter i denne overenskomst enten ved undertegnelse uden forbehold om ratifikation accept eller godkendelse, eller ved undertegnelse med forbehold af ratifikation accept eller godkendelse efterfulgt af ratifikation, accept eller godkendelse. 3. Ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrumenterne deponeres hos Forbundsrepublikken Tysklands regering. Artikel Denne overenskomst træder i kraft den første dag i den anden måned efter den dag, hvor alle de i artikel 18 i denne overenskomst nævnte staters regeringer og Det Europæiske Økonomiske Fællesskab har undertegnet den uden forbehold om ratifikation, accept eller godkendelse, eller har deponeret et ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrument. 2. Når denne overenskomst træder i kraft, ophører overenskomsten om samarbejde ved bekæmpelse af olieforurening af Nordsøen, undertegnet i Bonn den 9. juni 1969, med at være i kraft. Artikel De kontraherende parter kan enstemmigt opfordre enhver anden kyststat i Nordsøstatlanten til at tiltræde denne overenskomst. 2. Sker dette, ændres artikel 2 i denne overenskomst og tillægget hertil i overensstemmelse hermed. Ændringerne vedtages enstemmigt på et møde mellem de kontraherende parter og får virkning fra det tidspunkt, hvor overenskomsten træder i kraft for den tiltrædende stat. Artikel For hver stat, der tiltræder denne overenskomst, træder denne i kraft den første dag i den anden måned efter den dag, hvor den pågældende stat har deponeret sit tiltrædelsesinstrument. 2. Tiltrædelsesinstrumenterne deponeres hos Forbundsrepublikken Tysklands regering. Artikel Når denne overenskomst har været i kraft i fem år, kan den opsiges af enhver kontraherende part. 2. Opsigelse sker ved skriftlig meddelelse til depositarregeringen, der underretter de øvrige kontraherende parter om enhver modtaget opsigelse og om datoen for dens modtagelse. 3. En opsigelse får virkning et år efter, at den er modtaget af depositarregeringen. Artikel 23 Depositarregeringen giver de kontraherende parter og de parter, der er omhandlet i artikel 18 i denne overenskomst, meddelelse om: a) enhver undertegnelse af denne overenskomst, b) deponering af ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrumenter samt modtagelse af opsigelser, c) ikrafttrædelsesdatoen for denne overenskomst, d) modtagelser af meddelelser om godkendelse af ændringer i denne overenskomst eller i tillægget hertil og om ikrafttrædelsesdatoen for de pågældende ændringer.

7 Artikel 24 Originalen af denne overenskomst, hvis tekster på engelsk, fransk og tysk har samme gyldighed, deponeres hos Forbundsrepublikken Tysklands regering, som fremsender behørigt bekræftede genparter til de kontraherende parter og en behørigt bekræftet genpart til De Forenede Nationers generalsekretær til registrering og offentliggørelse i medfør af artikel 102 i De Forenede Nationers Pagt. Til bekræftelse heraf har undertegnede, der af deres respektive regeringer er behørigt bemyndiget dertil, underskrevet denne overenskomst. Udfærdiget i Bonn, den 13. september Bilag Beskrivelse af de i artikel 6 i denne overenskomst omhandlede zoner Bortset fra de såkaldte zoner med fælles ansvar afgrænses zonerne ved linjer trukket mellem følgende punkter: Danmark 55 grader 03«00'»,0 N 8 grader 22«00'»,0 Ø 55 grader 10«00'»,0 N 7 grader 30«00'»,0 Ø 55 grader 10«00'»,0 N 2 grader 13«30'»,0 Ø 57 grader 00«00'»,0 N 1 grader 30«00'»,0 Ø 57 grader 00«00'»,0 N 2 grader 25«04'»,6 Ø 56 grader 35«42'»,0 N 2 grader 36«48'»,0 Ø 56 grader 05«12'»,0 N 3 grader 15«00'»,0 Ø 56 grader 35«30'»,0 N 5 grader 02«00'»,0 Ø 57 grader 10«30'»,0 N 6 grader 56«12'»,0 Ø 57 grader 29«54'»,0 N 7 grader 59«00'»,0 Ø 57 grader 37«06'»,0 N 8 grader 27«30'»,0 Ø 57 grader 41«48'»,0 N 8 grader 53«18'»,0 Ø 57 grader 59«18'»,0 N 9 grader 23«00'»,0 Ø 58 grader 15«41'»,2 N 10 grader 01«48'»,1 Ø 58 grader 10«00'»,0 N 10 grader 00«00'»,0 Ø

8 57 grader 48«00'»,0 N 10 grader 57«00'»,0 Ø 57 grader 44«48'»,0 N 10 grader 38«00'»,0 Ø Tyskland 53 grader 34«N 6 grader 38' Ø 54 grader 00' N 5 grader 30' Ø 54 grader 00' N 2 grader 39',1 Ø 55 grader 10' N 2 grader 13',5 Ø 55 grader 10' N 7 grader 30' Ø 55 grader 03' N 8 grader 22' Ø Nederlandene 51 grader 32' N 3 grader 18' Ø 51 grader 32' N 2 grader 06' Ø 52 grader 30' N 3 grader 10' Ø 54 grader 00' N 2 grader 39',1 Ø 54 grader 00' N 5 grader 30' Ø 53 grader 34' N 6 grader 38' Ø Norge 61 grader 00' 00'»,0 N 4 grader 30«00'»,0 Ø 61 grader 00«00'»,0 N 2 grader 00«00'»,0 Ø 57 grader 00«00'»,0 N 1 grader 30«00'»,0 Ø 57 grader 00«00'»,0 N 2 grader 25«04'»,6 Ø 56 grader 35«42'»,0 N 2 grader 36«48'»,0 Ø 56 grader 05«12'»,0 N 3 grader 15«00'»,0 Ø

9 56 grader 35«30'»,0 N 5 grader 02«00'»,0 Ø 57 grader 10«30'»,0 N 6 grader 56«12'»,0 Ø 57 grader 29«54'»,0 N 7 grader 59«00'»,0 Ø 57 grader 37«06'»,0 N 8 grader 27«30'»,0 Ø 57 grader 41«48'»,0 N 8 grader 53«18'»,0 Ø 57 grader 59«18'»,0 N 9 grader 23«00'»,0 Ø 58 grader 15«41'»,2 N 10 grader 01«48'»,1 Ø 58 grader 10«00'»,0 N 10 grader 00«00'»,0 Ø 58 grader 53«34'»,0 N 10 grader 38«25'»,0 Ø Herfra langs den norsk-svenske grænse Sverige 57 grader 54«N 11 grader 28' Ø 57 grader 48' N 10 grader 57' Ø 58 grader 10' N 10 grader 00' Ø 58 grader 53' 34'»,0 N 10 grader 38«25'»,0 Ø Herfra langs den norsk-svenske grænse Det forenede Kongerige 61 grader 00«N 0 grader 50' V 61 grader 00' N 2 grader 00' Ø 57 grader 00' N 1 grader 30' Ø 52 grader 30' N 3 grader 10' Ø 51 grader 32' N 2 grader 06' Ø De såkaldte zoner med fælles ansvar er følgende: 1. Belgien, Frankrig og Det Forenede Kongerige Havområdet beliggende mellem breddegraderne 51 grader 32' og 51 grader 06' N. 2. Frankrig og Det Forenede Kongerige Den engelske Kanal sydvest for breddegraden 51 grader 06' N indtil en linje trukket mellem punkterne

10 49 grader 52' N 07 grader 44' V og 48 grader 27' N 06 grader 25' V. 3. Danmark og Sverige Skagerrakområdet beliggende mellem følgende punkter: 57 grader 54' N 11 grader 28' Ø 57 grader 44',8 N 10 grader 38' Ø 57 grader 44',8 N 11 grader 28' Ø I medfør af artikel 16, stk. 2 trådte overenskomsten for Danmarks vedkommende i kraft den 1. april Overenskomsten trådte samtidig i kraft for: Belgien, Frankrig, Kongeriget Nederlandene, Norge, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, Sverige, Forbundsrepublikken Tyskland og Det Europæiske Økonomiske Fællesskab. Danmark, Norge og Sverige undertegnede den 25. januar 1994 en overenskomst om ændring af bilaget til overenskomsten af 13. september 1983 om samarbejde ved bekæmpelse af forurening af havet med olie og andre skadelige stoffer i Nordsøen. Overenskomsten har følgende ordlyd: OVERENSKOMST MELLEM DANMARK, NORGE OG SVERIGE OM ÆNDRING I BILAGET TIL OVERENSKOMST AF 13. SEPTEMBER 1983 OM SAMARBEJDE VED BEKÆMPELSE AF FORURENING AF NORDSØEN MED OLIE OG ANDRE FARLIGE STOFFER Danmark, Norge og Sverige er, i overensstemmelse med deres ønske om at indgå en overenskomst om ændring af de fælles grænser mellem de zoner, der er beskrevet i Overenskomst af 13. september, 1983, mellem regeringerne i Kongeriget Belgien, Kongeriget Danmark, Den Franske Republik, Forbundsrepublikken Tyskland, Kongeriget Nederlandene, Kongeriget Norge, Kongeriget Sverige, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, og med henvisning til Overenskomstens artikel 17, punkt 1, og til artikel II i de kontraherende parters beslutning af 22. september, 1989, blevet enige om følgende: Artikel 1 I bilaget til ovennævnte Overenskomst, beskrivelse af de i Overenskomstens artikel 6 omhandlede zoner, under Danmark, ændres de fire sidste punkter som følger:»58 grader 15«41'», 2 N 10 grader 01«48'»,1 E 58 grader 08«00'», 1 N 10 grader 32«32'»,8 E 57 grader 49«00'», 6 N 11 grader 02«55'»,6 E 57 grader 44«43'», 0 N 11 grader 07«04'»,0 E«I samme bilag, under Norge, slettes de sidste tre punkter og erstattes af følgende fire:»58 grader 15«41'»,2 N 10 grader 01«48'»,1 E (punkt A) 58 grader 30«41'»,2 N 10 grader 08«46'»,9 E (punkt B) 58 grader 45«41'»,3 N 10 grader 35«40'»,0 E (punkt C) 58 grader 53«34'»,0 N 10 grader 38«25'»,0 E (punkt D)» I samme bilag, under Sverige, erstattes de fire punkter af følgende syv punkter:»57 grader 44«43'»,0 N 11 grader 07«04'»,0 E 57 grader 49«00'»,6 N 11 grader 02«55'»,6 E 58 grader 08«00'»,1 N 10 grader 32«32'»,8 E

11 58 grader 15«41'»,2 N 10 grader 01«48'»,1 E (punkt A) 58 grader 30«41'»,2 N 10 grader 08«46'»,9 E (punkt B) 58 grader 45«41'»,3 N 10 grader 35«40'»,0 E (punkt C) 58 grader 53«34'»,0 N 10 grader 38«25'»,0 E (punkt D)» I samme bilag tilføjes følgende:»i afgrænsningen mellem Danmark, Norge og Sverige følger grænselinierne mellem koordinatpunkterne storcirkelbuerne vest og nord for trepunktet mellem landene, henholdsvis de geodætiske linier syd og øst for dette punkt. I afgrænsningen mellem Norge og Sverige trækkes grænselinien mellem punkt C og D dog som rette linier (kompaslinier) og mellem punkterne A, B og C som storcirkelbuer. Alle geografiske koordinater henviser til den internationale ellipsoide (Europæisk dato, 1. udgave, 1950).«Punkt 3 i samme bilag, som omhandler zoner med fælles ansvar for Danmark og Sverige, udgår. Artikel 2 Denne overenskomst træder i kraft tredive dage efter den dag, hvor alle kontraherende parter har givet det svenske udenrigsministerium underretning om, at de har godkendt overenskomsten. Det svenske udenrigsministerium underretter de øvrige kontraherende parter om, at det har modtaget meddelelserne, samt om datoen for overenskomstens ikrafttræden. Artikel 3 Efter denne overenskomsts ikrafttræden er bestemmelserne om afgrænsningen mellem Danmark, Norge og Sverige, som er fastlagt i bilaget til Overenskomsten om Samarbejde ved Bekæmpelse af Forurening af Nordsøen med Olie og Andre Farlige Stoffer, udfærdiget i Bonn den 13. september 1983, ikke længere i kraft mellem parterne til denne aftale. Artikel 4 Denne overenskomsts originaleksemplar deponeres hos det svenske udenrigsministerium, som fremsender bekræftede genparter deraf til de øvrige kontraherende parter. Artikel 5 Depositaren for Overenskomsten om Samarbejde ved Bekæmpelse af Forurening af Nordsøen med Olie og Andre Farlige Stoffer, udfærdiget i Bonn den 13. september 1983, modtager i overensstemmelse med Overenskomstens artikel 17, punkt 2, underretning om denne overenskomst fra det svenske udenrigsministerium, når overenskomsten er trådt i kraft. Udfærdiget på engelsk i Stockholm den 25. januar, For Kongeriget Danmark: O.E. Møller For Kongeriget Norge: Olav Bucher-Johannessen For Kongeriget Sverige: Anders Bjoerck I medfør af sin artikel 2 trådte overenskomsten af 25. januar 1994 i kraft den 9. april 1995 trilateralt for Danmark, Norge og Sverige. For de øvrige kontraherende parter i Bonn-overenskomsten trådte overenskomsten i henhold til Bonn-overenskomstens artikel 17, stk. 2 i kraft den 1. oktober Udenrigsministeriet, den 12. september 1996 Niels Helveg Petersen

Bekendtgørelse af protokol af 11. november 1988 til den internationale konvention af 5. april 1966 om lastelinier

Bekendtgørelse af protokol af 11. november 1988 til den internationale konvention af 5. april 1966 om lastelinier Nr. 10 21. februar 2002 Bekendtgørelse af protokol af 11. november 1988 til den internationale konvention af 5. april 1966 om lastelinier ARTIKEL I Generelle forpligtelser ARTIKEL II Udstedte certifikater

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende:

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Artikel 1 1. En i protokollen deltagende stat (deltagerstat)

Læs mere

Aftale om samarbejde i konkurrencesager

Aftale om samarbejde i konkurrencesager OBS! Denne aftale er ikke trådt i kraft. Danmark kan først tiltræde den nye nordiske aftale endeligt, hvis der kommer hjemmel til det i den danske konkurrencelov. Regeringen venter at fremsætte lovforslag

Læs mere

Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Nr. 30 28. november 2002 Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter 1) 2) Efter indhentelse af Folketingets

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Aftale. Artikel 1. Overenskomstens navn og præambel skal have følgende ændrede ordlyd:

Aftale. Artikel 1. Overenskomstens navn og præambel skal have følgende ændrede ordlyd: Aftale mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om ændring af overenskomsten af 14. juni 1993, med senere ændringer fra 11. november 1998, om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper

Læs mere

Bekendtgørelse af ILO-konvention af 1964 om beskæftigelsespolitik (* 1) (* 2)

Bekendtgørelse af ILO-konvention af 1964 om beskæftigelsespolitik (* 1) (* 2) Bekendtgørelse af ILO-konvention af 1964 om beskæftigelsespolitik (* 1) (* 2) BKI nr 92 af 14/10/1971 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Ingen BKI Nr. 89 af 23/10/1972 Senere ændringer til

Læs mere

Konventionen har følgende ordlyd (den franske, kinesiske, russiske og spanske tekst er udeladt her):

Konventionen har følgende ordlyd (den franske, kinesiske, russiske og spanske tekst er udeladt her): BKI nr 92 af 14/10/1977 Gældende Offentliggørelsesdato: 31-12-1977 Udenrigsministeriet Fylgiskjal nr 59 Senere ændringer til forskriften Den fulde tekst Bekendtgørelse af konvention af 14. december 1973

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning Fremsat den {FREMSAT} af social -, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling

KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling 10. juni EM 2015/xx Bilag KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling Præambel Den internationale Arbejdsorganisations generalkonference, der er blevet sammenkaldt i Geneve

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1)

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Ved kgl. resolution af 24. november 1972 har Danmark ratificeret den i New York

Læs mere

Bekendtgørelse af konvention om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi. (* 1)

Bekendtgørelse af konvention om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi. (* 1) Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse af konvention om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

KONVENTION TIL BEKÆMPELSE AF ULOVLIGE HANDLINGER MOD DEN CIVILE LUFTFARTS SIKKERHED

KONVENTION TIL BEKÆMPELSE AF ULOVLIGE HANDLINGER MOD DEN CIVILE LUFTFARTS SIKKERHED Bekendtgørelse nr. 103 af 25. oktober 1973 af konvention af 23. september 1971 til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod den civile luftfarts sikkerhed. 1) Ved kgl. resolution af 2. januar 1973 har Danmark

Læs mere

Bekendtgørelse om Danmarks. ratifikation af den af den Internationale. Arbejdskonference i Geneve i året 1949. vedtagne konvention om

Bekendtgørelse om Danmarks. ratifikation af den af den Internationale. Arbejdskonference i Geneve i året 1949. vedtagne konvention om Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference i Geneve i året 1949 vedtagne konvention om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter (* 1) Ved kgl. resolution af

Læs mere

Bekendtgørelse af konvention af 16. december 1970 om bekæmpelse af ulovlig bemægtigelse af luftfartøjer (* 2)

Bekendtgørelse af konvention af 16. december 1970 om bekæmpelse af ulovlig bemægtigelse af luftfartøjer (* 2) BKI nr 104 af 11/12/1972 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-02-1973 Udenrigsministeriet Fylgiskjal nr 56 Senere ændringer til forskriften BKI nr 68 af 02/09/1980 Den fulde tekst Bekendtgørelse af konvention

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN ER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN AF/EEE/BG/RO/DC/da 1 OM DEN SNARLIGE RATIFICERING AF AFTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE

Læs mere

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.10.2017 COM(2017) 595 final ANNEX 1 PART 1/5 BILAG til Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Fiskeriudvalget 2016/0192(NLE) 19.9.2016 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om

Læs mere

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN, AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIENS

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Tillægskonvention om slaveri, slavehandel, og ordninger, der må sidestilles med slaveri (1965)

Tillægskonvention om slaveri, slavehandel, og ordninger, der må sidestilles med slaveri (1965) Tillægskonvention om slaveri, slavehandel, og ordninger, der må sidestilles med slaveri (1965) Indledning. De i nærværende konvention deltagende stater, Som anser frihed for ethvert menneskes ved fødselen

Læs mere

13708/10 LSG/iam 1 DG H

13708/10 LSG/iam 1 DG H RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. september 2010 (OR. en) 13708/10 Interinstitutionel sag: 2010/0221 (NLE) VISA 216 AMLAT 101 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: AFTALE mellem Den Europæiske

Læs mere

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. marts 2017 (OR. en) 6191/17 CORLX 93 CSC 44 COEST 33 CFSP/PESC 131 JAI 106 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Aftale mellem Den

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Danmark MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland Retningslinjer

Læs mere

Bekendtgørelse af ILO-konvention nr. 182 af 1999 om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde

Bekendtgørelse af ILO-konvention nr. 182 af 1999 om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser Beskæftigelsesministeriets bemærkninger er anført med kursiv Bekendtgørelse af ILO-konvention

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Grønland MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland Retningslinjer for registrering

Læs mere

UDKAST. Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen. Forslag til folketingsbeslutning

UDKAST. Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen. Forslag til folketingsbeslutning UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 BILAG til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i det stabiliserings-

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) 14291/17 ADD 1 COLAC 123 CFSP/PESC 1007 FORSLAG fra: modtaget: 13. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/CE/LB/da 1

388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/CE/LB/da 1 388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT AF/CE/LB/da 1 2 von 11 388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil)

Læs mere

Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (* 1)

Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (* 1) Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en fælles international fortolkning eller ændring af FN s statsløsekonvention

Forslag til folketingsbeslutning om en fælles international fortolkning eller ændring af FN s statsløsekonvention Beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. december 2011 af Tom Behnke (KF), Benedikte Kiær (KF), Mike Legarth (KF), Kristian Jensen (V), Jan E. Jørgensen (V) og Karsten Lauritzen

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold BKI nr 53 af 21/09/2000 Offentliggørelsesdato: 04-10-2000 Udenrigsministeriet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Source: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105699&exp=1

Source: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105699&exp=1 OVERSÆTTELSE Source: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105699&exp=1 European Treaty Series - No. 126 (Strasbourg, 26.XI.1987) EUROPÆISK KONVENTION TIL FOREBYGGELSE AF TORTUR OG UMENNESKELIG

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/EG/da 1

SLUTAKT. AF/CE/EG/da 1 SLUTAKT AF/CE/EG/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET SPANIEN DEN FRANSKE REPUBLIK IRLAND DEN ITALIENSKE REPUBLIK

Læs mere

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1)

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Nr. 40 10. december 2004 Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Den 18. august 2003 undertegnedes i Karlskrona, Sverige, en nordisk

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende 8.3.2006 AFTALE mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.8.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010 om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Bekendtgørelse af Den Europæiske Konvention af 13. november 1987 om beskyttelse af kæledyr

Bekendtgørelse af Den Europæiske Konvention af 13. november 1987 om beskyttelse af kæledyr BKI nr 28 af 31/03/1971 Bekendtgørelse af Den Europæiske Konvention af 13. november 1987 om beskyttelse af kæledyr I henhold til kgl. resolution af 18. september 1992 har Danmark ratificeret en den 13.

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede Udvalg,

Læs mere

PROTOKOL 3. om gensidig bistand i toldanliggender. Artikel 1. Definitioner

PROTOKOL 3. om gensidig bistand i toldanliggender. Artikel 1. Definitioner PROTOKOL 3 om gensidig bistand i toldanliggender Artikel 1 Definitioner I denne protokol forstås ved: a)»toldlovgivning«, gældende bestemmelser på de Kontraherende Parters område for indførsel, udførsel

Læs mere

BILAG til. Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru

BILAG til. Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.6.2010 KOM(2010)264 endelig BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold )

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold ) 1. Hver kontraherende part skal på anmodning fra den anden kontraherende part og uden formaliteter tilbagetage personer, som ikke eller ikke længere opfylder de gældende betingelser for indrejse eller

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Artikel 2 Formål. Formålet med denne protokol er at:

Artikel 2 Formål. Formålet med denne protokol er at: Protokol om forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgning af menneskehandel, særlig handel med kvinder og børn, til supplering af De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

EUROPÆISK LANDSKABSKONVENTION

EUROPÆISK LANDSKABSKONVENTION EUROPÆISK LANDSKABSKONVENTION Firenze, den 20. oktober 2000 Indledning De kontraherende medlemsstater i Europarådet, som tager hensyn til Europarådets mål om at opnå større enighed mellem dets medlemmer

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2016 COM(2016) 303 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinernes regering

Læs mere

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. juni 2008. til

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. juni 2008. til 2007/2 LSV 85 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2015 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2008/000072 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. juni 2008 Forslag til Lov

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET 19.1.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 18/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET RÅDETS RESOLUTION VEDRØRENDE EN MODEL TIL EN AFTALE OM

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 9.7.2003 Den Europæiske Unions Tidende C 160/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK SKABELON TIL AFTALE MELLEM DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG [tiltrædende stats nationale centralbank] ( 1 ) DENNE AFTALE er indgået

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 39 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 39 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 39 Offentligt AFTALE MELLEM DE FORENEDE ARABISKE EMIRATERS OG KONGERIGET DANMARKS REGERING REGERING OM UDVEKSLING AF OPLYSNINGER I SKATTESAGER De Forenede Arabiske

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om opsigelse af FN s konvention om begrænsning af statsløshed

Forslag til folketingsbeslutning om opsigelse af FN s konvention om begrænsning af statsløshed Beslutningsforslag nr. B 60 Folketinget 2010-11 Fremsat den 18. januar 2011 af Søren Krarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Jesper Langballe (DF) og Peter Skaarup (DF) Forslag til

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere

BKI nr 19 af 12/06/2003 Offentliggørelsesdato: 02-07-2003 Udenrigsministeriet. Den fulde tekst

BKI nr 19 af 12/06/2003 Offentliggørelsesdato: 02-07-2003 Udenrigsministeriet. Den fulde tekst BKI nr 19 af 12/06/2003 Offentliggørelsesdato: 02-07-2003 iet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 18. december 1996 mellem Danmark og Letland om tilbagetagelse af personer som rejser ind i et land

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter Side 1 af 5 CIR1H nr 9471 af 30/06/2014 Gældende Offentliggørelsesdato: 02-07-2014 Beskæftigelsesministeriet Ændrer i/ophæver CIS nr 114 af 18/05/1966 CIS nr 115 af 27/06/1990 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter CIR1H nr 9471 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. april 2015 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2013-2571 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.2.2009 KOM(2009)81 endelig 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af protokollen om,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

BKI nr 37 af 27/08/1954 Offentliggørelsesdato: 04-11-1954 Udenrigsministeriet. Den fulde tekst

BKI nr 37 af 27/08/1954 Offentliggørelsesdato: 04-11-1954 Udenrigsministeriet. Den fulde tekst BKI nr 37 af 27/08/1954 Offentliggørelsesdato: 04-11-1954 Udenrigsministeriet Den fulde tekst Bekendtgørelse om en mellem Danmark og Folkerepublikken Tyskland afsluttet overenskomst om udbringelse af personer

Læs mere

389 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 12 SLUTAKT. AF/CE/DZ/da 1

389 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 12 SLUTAKT. AF/CE/DZ/da 1 389 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 12 SLUTAKT AF/CE/DZ/da 1 2 von 12 389 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil)

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 36 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Kongeriget Danmarks

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.6.2011 KOM(2011) 360 endelig 2011/0157 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og indgåelse af en monetær aftale mellem Den Europæiske Union og Den Franske

Læs mere