Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde nord for Hørretløkken i Mårslet. Februar 2007 KONGSBAK INFORMATIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde nord for Hørretløkken i Mårslet. Februar 2007 KONGSBAK INFORMATIK"

Transkript

1 Århus Kommune Lokalplan nr. 761 Boligområde nord for Hørretløkken i Mårslet KONGSBAK INFORMATIK Februar 2007

2 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Hørretløkken i Mårslet 761 Jelshøjvej Hørretvej Hørretløkken Mårslet Byvej Præstegårdsvej Langballevej Obstrupvej Testrupvej Bedervej Statistikområde/distrikt nr.: 2.80 Registreringskortblad nr.: 65 Teknik og Miljø Planlægning og Byggeri Februar 2007

3 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit om lokalplanens indhold, hvor baggrunden for lokalplanen beskrives, ligesom målet med planen og planens hovedtræk også beskrives. Til afsnittet hører illustrationer, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger afsnittet med de bindende bestemmelser for den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet, bygningers udseende, veje og stiers forløb m.v. Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanenog den anden planlægning som vedrører lokalplanen. Det drejer sig f.eks. om veje, stier, skoler, institutioner, støj, teknisk forsyning m.v. Det sidste afsnit omhandler hvilke retsvirkningerforslaget til lokalplanen har, og hvad der vil gælde når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort. Næst bagest i hæftet sidder lokalplankortet som visuelt supplerer bestemmelserne i det andet afsnit og til sidst kommer siden med underskrifter og dato for offentliggørelse af lokalplanen. Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen Kalkværksvej 10, værelse Århus C. Tlf , 2641 og 2628 Her ligger lokalplanområdet Lokalplanen kan ses og købes hos Borgerservice på Rådhuset samt Åby Bibliotek. Tlf Kortgrundlag Århus Kommune, Teknik og Miljø. Lokalplanen er udarbejdet af Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen i samarbejde med Arkitektfirmaet H. Thule Hansen MAA. Thunøgade 40, 8000 Århus C. Tlf Illustrationstegninger er udført i samarbejde med Thorup Gruppen Parkalle 9, 6880 Tarm Tlf

4 ÅRHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 761 Boligområde nord for Hørretløkken i Mårslet. INDHOLDSFORTEGNELSE side LOKALPLANENS INDHOLD Beskrivelse af området, baggrund og mål med planen, planens hovedtræk m.v... 2 LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1. Formål Område og opdeling Anvendelse Udstykning Trafikforhold Teknisk forsyning Bebyggelsens omfang og placering m.m Bebyggelsens udseende Opholdsarealer, hegn og beplantning Støjforhold Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Grundejerforening Ophævelse af ældre lokalplan LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Lokalplanens forhold til kommuneplanen, veje, stier, støj, institutioner, teknisk forsyning m.v LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af lokalplanen LOKALPLANKORT... bilag Vedtagelsespåtegninger... 27

5 2 LOKALPLANENS INDHOLD Her beskrives baggrunden for lokalplanen, målet med planen samt planens hovedtræk. Eksisterende forhold og beskrivelse af området Denne lokalplan gælder for et område beliggende i den nordlige del af Mårslet by. Lokalplanområdet er ca. 8,6 ha stort og beliggende i landzone, bortset fra mindre arealer langs Hørretløkken, der er beliggende i byzone. Ved planens udarbejdelse er området dels privat ejet og dels kommunalt ejet. Lokalplanområdet er mod syd afgænset af Hørretløkken, mod øst af Jelshøjvej og mod nord af Tranbjerggårdsvej. Mod vest grænser området op til landbrugsarealer under Tranbjerggård. Størstedelen af området er under landbrugsmæssig drift. Området omfatter desuden 4 eksisterende beboelsesejendomme. Landskabet er svagt kuperet og fremtræder nærmest som fladt terræn. Mod nord er der over det åbne land en flot udsigt til Holme Bjerge. I ejendomsskel findes flere karakteristiske hegnsbeplantninger, beliggende i nord-sydgående retning. Langs lokalplanens vestskel er der et jorddige, der indgår i beplantningsbæltet, og langs en del af sydskellet er der tilsvarende et jorddige, der dog mest har karakter af en vejskråning. Digerne er ikke omfattet af Museumslovens 29 og kræves ikke bevaret. Herudover findes der i området ikke særlige natur- eller landskabsværdier. Planens baggrund, mål og hovedtræk Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for, at området kan anvendes til lav boligbebyggelse. Det er målet at skabe et varieret boligområde med åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse med tilhørende fællesfaciliteter og fælles grønne områder. Med områdets udbygning skabes der sammen med det eksisterende boligområde mod syd et sammenhængende bykvarter omkring Hørretløkken i den nordlige del af Mårslet by. Lokalplanområdet er opdelt i fem områder, område I, II, III, IV, V og VI. Område I, der er underinddelt i storparcellerne, Ia, Ib og If samt områdene Ic, Id og Ie, er udlagt til åben-lav boligbebyggelse i form af parcelhuse. Områderne Ic, Id og Ie omfatter eksisterende beboelsesejendomme, hvorfra der eventuelt kan udstykkes enkelte nye parcelhusgrunde. Inden for område I kan der udstykkes i alt ca. 24 parcelhusgrunde inklusiv 4 eksisterende boligejendomme. Område II, der er underopdelt i storparcellerne IIa og IIb, er udlagt til parcelhuse eller dobbelthuse. Inden for område II kan der udstykkes i alt ca. 11 parcelhusgrunde eller opføres i alt 16 boliger i en dobbelthusbebyggelse. Område III, der er underinddelt i storparcellerne, IIIa, IIIb og IIIc, er udlagt til tæt-lav boligbebyggelse. I området må der opføres maksimalt m 2 etageareal og maksimalt 106 boliger.

6 3 N Tranb je rggå rdsve j 3 Fælles friareal Jelsh Regnvandsbassin rre tlø kk j Hø Fælles friareal øjve Fælles friareal en Børneinstitution eller parcelhuse Illustrationsplan. Mål 1: Planen viser et eksempel på, hvordan området kan udstykkes og bebygges.

7 4

8 Ny boligbebyggelse i område III skal placeres i overensstemmelse med de udlagte byggefelter, der er vist på lokalplankortet bagerst i hæftet. Lokalplanen indeholder for tæt-lav boligbebyggelse, herunder dobbelthuse, bestemmelser om bebyggelsens udformning. Der er bl.a. fastsat bestemmelser om en ensartethed i materialekarakteren for bebyggelsen inden for storparceller for at sikre et arkitektonisk ensartet og harmonisk udtryk. Område IV er udlagt til offentlige formål såsom børnehave og lignende formål. Såfremt der ikke er behov for institution i området, kan det i stedet anvendes til udstykning af parcelhusgrunde, i alt ca. 4 grunde. I lokalplanområdet må bygninger ikke opføres i mere end 2 etager og i større højde end 8,5 m, bortset fra område IIIc og IV, hvor bebyggelsen kun må opføres i 1 etage med udnyttelig tagetage. Område V er udlagt som fælles friarealer, herunder veje og stier fælles for samtlige beboere i lokalplanområdet. I området kan der anlægges regnvandsbassin med en udformning som rekreativt element og en naturlig del af området. På de fælles friarealer må grundejerforeningen, der skal etableres for lokalplanområdet, etablere anlæg til fælles formål, såsom supplerende beplantninger og legepladser m.m. Område VI omfatter strækningen af Jelshøjvej langs lokalplanens østgrænse. Vej- og stiforhold Størstedelen af lokalplanområdet vejbetjenes fra Hørretløkken. Den østlige henholdsvis den vestlige del af lokalplanområdet vejbetjenes af hver sin adgangsvej. Herudover skal område Ic have vejadgang fra Jelshøjvej. Områderne Ie og If har vejadgang fra Tranbjerggårdsvej. Der vil ikke være mulighed for gennemkørende trafik gennem lokalplanområdet. I lokalplanens område V - de fælles friarealer - er der udlagt et sammenhængende øst-vestgående stisystem med forbindelse til Jelshøjvej mod øst og det åbne land mod vest. Endvidere sikrer lokalplanen passagemulighed i form af trampede stier langs beplantningsbæltet mod vest. Beplantning Lokalplanen indeholder bestemmelser om etablering af nord-sydgående hegnsbeplantninger, hvori eksisterende hegn indgår. Langs Jelshøjvej og en del af Hørretløkken skal der inden for støjramt areal etableres beplantningsbælte. Beplantningsbælterne medvirker til at understrege lokalplanområdets opdeling i forskellige områder og afgrænsning mod omgivelserne. Illustrationsplanen på side 3 viser et eksempel på, hvordan området kan bebygges og indrettes. 5

9 6 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anvendelse, bygningers og vejes udformning m.v. 1. Formål Lokalplanen har til hovedformål at sikre: at at at at området anvendes til lav boligbebyggelse med mulighed for opførelse af et varieret udbud af boligtyper, boligområdet opdeles i mindre, overskuelige enheder, der oprettes en grundejerforening til at varetage fællesopgaver i området, og landzonearealer i lokalplanområdet overføres til byzone. 2. Område og opdeling Stk. 1. Lokalplanområdet er afgrænset som vist på lokalplankortet bagerst i hæftet og omfatter, jf. matrikelkortet på side 7, følgende matr. nr.: 25b, 25p, 27a, 27d, 27e, del af 1ho, del af 25aa, del af 51, del af vejareal litra n, alle af Mårslet By, Mårslet, samt alle parceller, der efter den udstykkes i området. Se fodnote 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Lokalplanområdet er opdelt i områderne Ia, Ib, Ic, Id, Ie, If, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IIIc, IV og V, som vist på lokalplankortet bagerst i hæftet. Med den offentlige bekendtgørelse af byrådets endelige vedtagelse af planen er lokalplanområdet, bortset fra et byzoneareal ved Hørretløkken, jf. matrikelkortet side 7, overført fra landzone til byzone. Der er landbrugspligt på alle de dele af ejendommene matr. nr. 25aa og 27e, Mårslet By, Mårslet, der er omfattet af lokalplanen, jf. stk. 1 ovenfor. Ejendommene skal drives landbrugsmæssigt efter landbrugslovens regler, indtil de tages i brug til det, planen bestemmer. Se fodnote I tvivlstilfælde defineres den nøjagtige grænse af Århus Kommune, Teknik og Miljø. 2. Ophævelse af landbrugspligten sker ved erklæring fra landinspektør i forbindelse med ejendommenes udstykning.

10 7 Lokalplangrænse Matrikelkortudsnit. Mål 1: Kommunalt ejede arealer Eksisterende byzone

11 8 3. Anvendelse Område I, åben-lav boligbebyggelse Stk. 1. Stk. 2. Området, der er opdelt i storparcellerne Ia, Ib og If, samt områderne Ic, Id og Ie, er udlagt til åben-lav boligbebyggelse (helårsbeboelse) i form af fritliggende parcelhuse. Der må kun opføres eller indrettes én bolig på hver grund. I storparcellerne Ia, Ib og If udlægges fælles opholdsarealer som vist på lokalplankortet. Arealerne skal indrettes som fælles opholdsareal for beboerne i de respektive storparceller. Område II, åben-lav boligbebyggelse eller dobbelthuse Stk. 3. Området, der er opdelt i storparcellerne IIa og IIb, er udlagt til åben-lav boligbebyggelse (helårsbeboelse) i form af fritliggende parcelhuse eller tæt-lav boligbebyggelse (helårsbeboelse) i form af dobbelthuse. Ved bebyggelse med fritliggende parcelhuse må der kun opføres eller indrettes én bolig på hver grund. Ved bebyggelse med dobbelthuse må der kun opføres eller indrettes to boliger på hver dobbelthusgrund. Stk. 4. Storparcellerne i område II skal under ét anvendes til enten fritliggende parcelhuse eller dobbelthuse. Område III, tæt-lav boligbebyggelse Stk. 5. Området, der er opdelt i storparcellerne IIIa, IIIb og IIIc, er udlagt til tæt-lav boligbebyggelse (helårsbeboelse) i form af række-, kæde-, gård-, og klyngehuse og lignende samt tilhørende fællesfaciliteter. Mindst 5 % af den enkelte storparcel skal indrettes som fælles opholdsareal for storparcellens beboere. Fællesbestemmelser for områderne I, II og III Stk. 6. Århus Kommune, Planlægning og Byggeri, kan tillade, at beboerne fra deres bolig driver sådan virksomhed, som almindeligvis kan udøves i boligområder f.eks. frisør-, læge-, tegnestue-, revisions- samt klubvirksomhed. En forudsætning er dog, at virksomheden ikke vil give ulemper for de omboende ved væsentlig øget parkering, trafik eller på anden måde er til gene.

12 Område IV 9 Stk 7. Stk. 8. Området er udlagt til offentlige formål (børneinstitution eller private institutioner af almennyttig karakter, som efter Teknik og Miljø s skøn naturligt finder plads i området). Opføres der ikke offentlige formål, jf. stk. 7 oven for, kan området anvendes til åben-lav boligbebyggelse med samme bestemmelser som gældende for lokalplanens område I, jf. dog 7, stk. 14. Område V Stk. 9. Området er udlagt til fælles friarealer, herunder veje, stier og regnvandsbassin for samtlige beboere i lokalplanområdet. På de fælles opholdsarealer for lokalplanområdet kan der etableres regnvandsbassin, placeret i princippet som vist på illustrationsplanen, såfremt det udformes som rekreativt vandelement. På de fælles friarealer må grundejerforeningen (se 12) iøvrigt etablere anlæg til fælles formål, f.eks. supplerende beplantning, legepladser m.m. Område VI Stk. 10. Området er udlagt til vejareal (Jelshøjvej). Stk. 11. Fællesbestemmelser for lokalplanområdet Placering af mindre bygninger til områdets tekniske forsyning skal godkendes af Århus Kommune, Planlægning og Byggeri. 4. Udstykning Område I Stk. 1. Stk. 2. Udstykning skal i princippet ske som vist på lokalplankortet. Ingen grund i området må ved udstykning, arealoverførsel eller på anden måde udstykkes med en størrelse mindre end 700 m 2. Område II Stk. 3. Stk. 4. Ved udstykning til parcelhusgrunde må ingen grund i området ved udstykning, arealoverførsel eller på anden måde udstykkes med en størrelse mindre end 700 m 2. Ved udstykning til dobbelthuse (maksimalt to boliger pr. dobbelthusgrund) må ingen grund udstykkes med en størrelse mindre end 1000 m 2. Endvi-

13 10 dere må ingen grund til den enkelte bolig i et dobbelthus udstykkes med en størrelse mindre end 500 m 2. Område III Stk. 5. Stk. 6. Udstykning af området i storparceller skal i princippet ske som vist på lokalplankortet bagerst i hæftet. Ved yderligere udstykning af storparceller til tæt-lav boligbebyggelse gælder småhusreglementets bestemmelser om mindstegrundstørrelser på 700 m 2 ikke. 5. Trafikforhold Stk. 1. Stk. 2. Område Ic skal vejbetjenes fra Jelshøjvej. Område Ie og If skal vejbetjenes fra Tranbjerggårdsvej. Den øvrige del af lokalplanområdet skal vejbetjenes fra vejen Hørretløkken. På lokalplankortet er med raster vist de arealer, der er udlagt til: Vej A-B, mindst... 8 m bred Vej C-D m bred Veje mrkt. X... 8 m brede Vej E-F (udvidelse af Tranbjerggårdsvej)...4 m bred Vej F-G, Jelshøjvej i eksisterende udlægsbredde Stien a-b-c-d-e... 5 m bred Desuden udlægges areal i en bredde af 1,6 m til udvidelse af vejen Hørretløkken fra punkt G til punkt H. Veje mrkt. X og stier er udlagt med en principiel placering. Vej A-B s tilslutning til Hørretløkken i punktet A er udlagt med principiel placering. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. Vejadgang til områderne Ia, Ib, Id, IIIc og IV skal ske fra vejen mærket A-B. Vejadgang til område Ic skal ske fra én tilslutning til Jelshøjvej i princippet som vist på lokalplankortet. Vejadgang til områderne IIa, IIb, IIIa og IIIb skal ske fra vejen mærket C-D. Veje i øvrigt på en storparcel skal som hovedregel have en udlægsbredde på mindst 8 m. Ved vejtilslutninger skal der sikres de nødvendige oversigtsarealer, jf. gældende vejregler. Mellem punkterne f og g og mellem punkterne h og i skal der sikres mulighed for stipassage i form af trampede stier.

14 Stk. 9. Stk. 10. Stk. 11. Stk. 12. Stk. 13. Stk. 14. I hvert af områderne Ia, Ib, If, IIIc samt ved punktet mærket D etableres vendepladser for lastbiler (renovationsvogne, flyttebiler mv.). Fra vejen C-D skal der ved punktet D sikres stiadgang i en bredde af 3 m til Tranbjerggårdsvej som vist på lokalplankortet. Der skal i område Ib sikres stiadgang fra boligvejen mærket X til Tranbjerggårdsvej. Fra stien a-b-c-d-e skal der i punktet e sikres mulighed for stiforbindelse til området vest for lokalplanområdet. Der skal reserveres areal til parkeringsformål i overensstemmelse med Retningslinier for anlæg af parkeringsarealer, Århus Kommune. Der skal til godkendelse hos Århus Kommune, Trafik og Veje, indsendes et projekt for de i stk. 2 og stk. 9 nævnte veje og vendepladser Teknisk forsyning Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning på forsyningens til enhver tid gældende betingelser. 7. Bebyggelsens omfang og placering m.m. Område I og II Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25. Se fodnote 3. Bygninger må ikke opføres i mere end 2 etager foruden eventuel kælder. Ved bebyggelse med dobbelthuse i område II skal carporte eller garager placeres på arealet mellem boligbebyggelsen og adgangsvejen. Småhusreglementets bestemmelser om bygningshøjde i forhold til modstående vejside gælder ikke i lokalplanområdet. Område III Stk. 5. Ny boligbebyggelse skal placeres i overensstemmelse med de på lokalplankortet angivne byggefelter, idet bebyggelsen dog kan brydes af stier, parkeringslommer, vendepladser samt opholds- og friarealer beliggende inden for byggefelterne. Garager, carporte, skure, udhuse og lignende mindre småbygninger kan opføres uden for byggefelterne. 3. Bebyggelsesprocenten beregnes af grundens areal inklusiv dens andel af fælles friareal.

15 12 Stk. 6. Der må på storparcel nr.: IIIa opføres maksimalt boliger med m 2 etageareal. IIIb opføres maksimalt boliger med m 2 etageareal. IIIc opføres maksimalt boliger med 1.449m 2 etageareal. I alt maksimalt boliger med m 2 etageareal. Se fodnote 4. Der kan herudover opføres 10 m 2 udhuse og småbygninger pr. bolig, enten som fritliggende bygninger efter småhusreglementets afsnit 12, eller som sammenbyggede med boligen, eller som indbyrdes sammenbyggede bygninger. Stk. 7. Stk. 8. Stk. 9. Stk. 10. Stk. 11. Stk. 12. I områderne IIIa og IIIb må bygninger højst opføres i 2 etager, foruden eventuel kælder. I område IIIc må bygninger højst opføres i 1 etage med udnyttelig tagetage, foruden eventuel kælder. Boligbebyggelsen i området må ikke opføres med vandrette lejlighedsskel. Internt i lokalplanområdet gælder ingen særlige bestemmelser om højdeog afstandsforhold. Bebyggelsen skal dog i rimeligt omfang sikre tilfredsstillende lysforhold og sikre, at der ikke er væsentlige indbliksgener. I tilknytning til hver bolig skal der være et udendørs opholdsareal på minimum 25 m 2. Til sikring af foranstående bestemmelser må bebyggelse på storparcellerne i område II ved opførelse af dobbelhuse og i område III kun ske på grundlag af en af Århus Kommune, Teknik og Miljø, godkendt bebyggelsesplan for det enkelte område. Se fodnote 5. Planen skal redegøre for: Placering af beboelse med udendørs opholdsareal. Eventuel udstykning. Placering af eventuelt fælleshus. Placering af garager/carporte (eller evt. fællesparkering). Placering af småbygninger, herunder udhuse, udestuer, vinterhaver m.v. Bygningsprofiler, facader og materialer. Terrænreguleringer. Etablering af beplantning, jf. 9, og bevaring af eksisterende beplantning som angivet på lokalplankortet. 4. Det angivne etageareal svarer tilnærmelsesvis til en bebyggelsesprocent på 35 i områderne IIIa og IIIb og 25 i område IIIc. Beregnet af storparcellens areal fratrukket skønnet færdselsareal og tillagt andel af fælles friareal. Opmærksomheden henledes på, at det maksimalt tilladte antal m 2 etageareal formentlig ikke vil kunne opføres ved byggeri alene i 1 etage. 5. Bebyggelsesplanen sikres ved tinglyst deklaration.

16 Storparcellens interne vej-, parkerings-, vendeplads- og stiforhold, herunder tilslutninger til de tilgrænsende veje, fælles friarealer og lignende. Område IV 13 Stk. 13. Stk. 14. Stk. 15. Ved anvendelse til offentlige formål, jf. 3, stk. 7, må bebyggelsesprocenten for området ikke overstige 35. I området må bygninger højst opføres i 1 etage med udnyttelig tagetage foruden eventuelt kælder. Ved anvendelse til parcelhusbebyggelse gælder samme bestemmelser som for område I, jf. dog stk. 14 ovenfor. Område V Stk. 16. I området kan opføres et fællesantenneanlæg samt enkelte mindre bygninger til fælles formål for lokalplanområdets beboere. Fællesbestemmelser for lokalplanområdet Stk. 17. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,50 m over terræn (målt i forhold til eksisterende terræn, til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn eller til et i henhold til bygningslovgivningen fastlagt niveauplan). Stk. 18. Stk. 19. Stk. 20. Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger må ikke opføres nærmere skel mod stier og fælles friarealer end 0,50 m. Terrænreguleringer må kun foretages efter tilladelse fra bygningsmyndigheden. Regulering på indtil 0,50 m i forhold til eksisterende terræn eller til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn og ikke nærmere skel end 0,50 m kan dog finde sted uden tilladelse. Af støjmæssige hensyn, (jf. krav i 10) skal opholdsarealer og bebyggelse i 1 og 2 etager placeres i en afstand af mindst 15 m fra midten af Jelshøjvej og Hørretløkken frem til vej C-D. 8. Bebyggelsens udseende Område II ved udnyttelse til dobbelthuse samt område III, tæt-lav boligbebyggelse Stk. 1. Boliger på en storparcel skal udføres i ens materialer og med ens taghældning. Vinterhaver, udestuer, udhuse, garager, carporte og lignende mindre bygninger må opføres i andre materialer og med en anden taghældning, hvis der kan opnås en god helhedsvirkning. Fællesbestemmelser for lokalplanområdet Stk. 2. Til tagdækning må ikke anvendes bølgeplader og reflekterende materiale, herunder glaserede tagsten.

17 14 Stk. 3. Stk. 4. Såfremt der etableres et anlæg til indvinding af solenergi eller lignende skal de dele af anlægget, der anbringes udvendigt på bygninger, indgå som en del af tagfladen eller en del af bygningens øvrige ydervægge. Almindelige udendørs radio- og tv-antenner - herunder parabolantenner med en diameter på indtil 100 cm - skal anbringes på bygninger og må højst rage 1,00 m op over disses højeste punkt. Parabolantenner med en diameter større end 100 cm må alene opsættes efter særlig tilladelse fra Århus Kommune, Planlægning og Byggeri. Århus Kommune, Planlægning og Byggeri, kan i enkelte tilfælde og efter en konkret vurdering af en antennes udformning - f.eks. antenner for radioamatører - tillade antenner med en større højde end angivet overfor. Stk. 5. Skiltning og reklamering på en ejendom må kun foretages med tilladelse fra Århus Kommune, Planlægning og Byggeri, i hvert enkelt tilfælde. 9. Opholdsarealer, hegn og beplantning. Stk. 1. Opholdsarealer, jf. 3, stk. 2, skal i princippet placeres som vist på lokalplankortet. Stk. 2. Fælles friarealer i lokalplanens område V skal etableres efter planer godkendt af Århus Kommune, Teknik og Miljø. I område V kan der etableres regnvandsbassin med en placering i princippet som vist på illustrationsplanen side 3, såfremt dette udformes som et rekreativt element og en naturlig del af området. Stk. 2. Langs den enkelte grunds skel mod sti og fælles fri- og opholdsareal må kun etableres levende hegn i form af klippet hæk eller busket. Levende hegn mod færdselsarealer skal plantes 0,30 m inde på egen grund. I hegn mod sti og fælles fri- og opholdsarealer må der på hver grund være én, højst 1 m bred åbning. Stk. 3. Stk. 4. Omkring fælles parkeringsarealer og renovationspladser skal der etableres beplantning i form af hækbeplantning eller lav buskbeplantning. Der udlægges arealer til beplantningsbælter som vist med særlig signatur på lokalplankortet. Beplantningsbæltet i skel mellem område IIb og Ib og mellem område IIa og Ia udlægges i en bredde af 9 m. Beplantningsbæltet langs lokalplanens vestgrænse udlægges i en bredde af 3 m. Inden for ovennævnte beplantningsbælter må der ikke opføres bebyggelse.

18 15 Stk. 5. Stk. 6. Beplantningsbælterne, nævnt under foranstående stk. 4, skal etableres med løvfældende træer som f.eks. tjørn og røn. Beplantningsbæltet langs lokalplanområdets grænse mod Jelshøjvej og en del af Hørretløkken som vist med særlig signatur på lokalplankortet skal etableres som lav buskbeplantning suppleret med enkelte fritstående træer eller grupper af træer. 10. Støjforhold Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som trafikstøj påfører boligbebyggelse, institutionsbebyggelse og opholdsarealer ikke overstiger 55 db(a) på døgnbasis. 11. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Generelt gælder, at ny bebyggelse i det enkelte område ikke må tages i brug før: Den i 6 nævnte tilslutning til kollektiv varmeforsyning har fundet sted. Veje, stier, parkeringspladser og vendepladser er anlagt, samt friarealer er planeret og tilsået med græs. Der er anlagt en efter Århus Kommune, Teknik og Miljø s skøn passende del af de i 5 nævnte veje, stier og parkeringspladser. Der er anlagt en efter Århus Kommune, Teknik og Miljø s skøn passende del af område V. Se fodnote 6. De i 9, stk. 4 og 5 nævnte beplantningsbælter er etableret på strækninger inden for de enkelte områder. Se fodnote Grundejerforening Stk. 1. Der skal stiftes en grundejerforening til varetagelse af de fælles grundejerinteresser i lokalplanområdet. Se fodnote Såfremt anlæg af friarealer, beplantning, veje, stier m.v. ikke hensigtsmæssigt kan færdiggøres, forinden ibrugtagen af bebyggelse, vil der efter en konkret vurdering være mulighed for at give dispensation fra bestemmelserne, dog kun mod sikkerhedsstillelse for anlæg af arealerne inden for en rimelig tid. 7. Supplerende bestemmelse om grundejerforening og parcelforeninger findes i deklarationen, der er udarbejdet for lokalplanområdet.

19 16 Stk. 2. Stk. 3. Grundejere i områderne Ic, Id, Ie og If har ret men ikke pligt til at være medlem af grundejerforeningen. Grundejerforeningen skal efter krav fra Århus Kommune, Planlægning og Byggeri, sammensluttes med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder. 13. Ophævelse af ældre lokalplan Den under den 16. juni 1999 af Århus Byråd vedtagne lokalplan nr. 573 for Århus Kommune ophæves for den del, der vedrører lokalplanområdet.

20 LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Her beskrives lokalplanens forhold til kommuneplanen og anden planlægning, som vedrører lokalplanen. 17 Kommuneplanen Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været Kommuneplan 2001, som byrådet har vedtaget. Nedenstående kort er et udsnit af kommuneplanens rammekort for det aktuelle område, og lokalplanområdet er, som vist, beliggende i rammernes boligområde BO. Lokalplanen anses for at være i overensstemmelse med kommuneplanen NA JO BO BO BO BL OF ER BO Udsnit af kommuneplanens rammekort BO Lokalplanområdet Anden fysisk planlægning Lokalplan nr. 761 er i overensstemmelse med Regionplan Århus Kommune har som opfølgning på Kommuneplan 2001 besluttet, at der for større nye byvækstområder skal udarbejdes dispositionsplaner. Dispositionsplanerne skal sikre, at de nye boligområder tilpasses de omgivende bysamfund og landskaber samt iøvrigt disponeres i overensstemmelse med Kommuneplanens overordnede mål for kvalitet i bymiljøet, sammensætning af boligtyper, overgangszoner mellem by og land m.v. Dispositionsplanen har sammen med Borgernes dispositionsplan for Mårslet dannet grundlag for lokalplanen.

21 18 Dispositionsplan for byvækstområder i Mårslet - Hovedstruktur Centerstrukturen Mårslet by er udpeget som lokalsamfundscenter. Det er fortsat planen i Mårslet, at centerfunktionerne placeres i bykernen for styrkelse af bylivet der. Den næsten bevarede gamle landsbykerne udgør tilsammen et bevaringsværdigt miljø. Boligområder Mårslet by er overvejende udbygget med traditionelle parcelhuskvarterer med lukkede boligveje. De nye byvækstområder som er udlagt til boligformål vil, sammen med den eksisterende bebyggelse, danne en naturlig ny afrunding af Mårslet by til det omgivende landskab med god sammenhæng til de eksisterende boligområder, Byparken, fælles grønninger, det omgivende landskab og det overordnede vej- og stisystem i byen. Signaturforklaring Etageboligbebyggelse Tæt-lav boligbebyggelse Åben-lav boligbebyggelse Offentlige formål/institutioner Blandet bolig og erhverv/erhverv Planlagte områder Etageboligbebyggelse Tæt-lav boligbebyggelse Åben-lav boligbebyggelse Offentlige formål/institutioner Blandet bolig og erhverv/erhverv Perspektivarealer Byvækstarealerne Lokalplan nr. 761 Boligstrukturkort

22 Byvækstområderne opdeles i mindre kvarterer, hvor der sikres et alsidigt udbud af boligtyper med en varieret udformning af boligområderne. I det enkelte byvækstområde må der gerne være en større andel af tæt - lav boligbebyggelse og etageboliger (max. 2 etager) i forhold til åben lav boligbebyggelse. Byvækstområderne vil, med en fordeling af boliger til tæt - lav og etage -boligbyggeri på 60 % og til åben lav boligbyggeri på 40 %, samlet i Mårslet for alle 3 områder over tid kunne bebygges med ca. 970 til 1400 boliger. Det tilstræbes, at udbygning af Mårslet sker over en længere periode. Det anslås i Skoleprognose 2003, at der for Mårslet lokalsamfund forventes opført ca nye boliger pr. år, hvilket med et landsgennemsnit på ca. 2,5 personer pr. bolig kan give en befolkningsudvikling på ca. 50 til 100 personer pr. år. Signaturforklaring Grøn hovedstruktur Jordbrugsområde Åer Åbeskyttelseslinie Søer Grøn Hovedstruktur 19 Grønne områder Mårslet by er opstået og udviklet omkring Giber Å, som er et hovedelement i byens grønne struktur. De grønne kiler langs åen er vigtige og værdifulde rekreative elementer, som ønskes sikret som grønne områder i den fremtidige planlægning af byen. Det er hensigten at forbinde de eksisterende grønne kiler og det åbne land med mindre grønne kiler i de nye byvækstområder. De nye grønne kiler vil fungere som strukturerende elementer for delområderne i form af fælles fri- og opholdsarealer og forbindelsesområder. Det nye byvækstområde nord for Mustrupvej er placeret, så der sikres åbne rum og ubebyggede arealer langs Giber Å. Ved afgrænsningen af byvækstområdet ved Mustrupvej skal der imidlertid dispenseres fra åbeskyttelseslinien, idet det er hensigten, at der skabes en naturlig fortsættelse af byafslutningen til Giber Å - fra det eksisterende boligområde ved Ovesdal til det åbne land i vest. Forhold omkring Trafikstruktur kan ses efterfølgende i afsnittet om "Overordnet vej- og stiforhold".

23 20 Trafikstrukturkort for Mårslet

24 Ældre lokalplan nr. 573 Den overvejende del af lokalplanområdet er ikke omfattet af ældre lokalplan eller byplanvedtægt. Mindre arealer langs lokalplanens sydlige afgrænsning er omfattet af gældende lokalplan nr. 573, - Boligområde og offentligt område vest for Hørretvej i Mårslet, endeligt vedtaget af Århus Byråd den 16. juni Ved den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 761 er lokalplan nr. 573 ophævet for de nævnte mindre arealer, jf. også lokalplanens Århus Kommuneatlas Lokalplanområdet indgår ikke i kommuneatlassets beskrivelse af bevaringsværdige sammenhænge. I lokalplanområdets område If, matr. nr. 25b, Mårslet By, Mårslet, findes en bygning, hvis bevaringsværdi er registreret i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneatlasset. Den registrerede bygning har en lav bevaringsværdi og er ikke omfattet af kommuneplanens bevaringsbestemmelser. Overordnede vejforhold Størstedelen af lokalplanområdet vejbetjenes fra Hørretløkken, der via rundkørslen mod øst, Mårslet Byvej og Hørretvej giver adgang til Mårslet by og det overordnede vejnet. Desuden vejbetjenes 3 eksisterende boligejendomme i lokalplanområdet fra henholdsvis Jelshøjvej og Tranbjerggårdsvej. Fra Hørretløkken etableres to nye adgangsveje, der vejbetjener de nye boligområder henholdsvis i den østlige del og den vestlige del af lokalplanområdet. Der er sikret et sammenhængende stisystem inden for lokalplanområdet med forbindelse til omkringliggende områder, hvor eksisterende stiforbindelser giver adgang til skole, kirke og bymidten med indkøbsmuligheder mv. Trafikstrukturkort med overordnede vej- og stiforhold i Mårslet er indsat på side 20. Naturbeskyttelse Lokalplanområdet berøres ikke af forhold, der er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelsesloven. Arkæologiske forhold Moesgård Museum har oplyst, at der ikke er gjort arkæologiske fund i selve området, men at der i dets omgivelser er fundet spor efter bopladser fra den ældre jernalder. Da der er mulighed for arkæologiske fund i området anbefaler museet, at der i god tid før et jordarbejde sker henvendelse til museet, så der kan foretages en arkæologisk prøvegravning.

25 22 Hvis der ved kommende anlægsarbejder i øvrigt påtræffes jordfaste fortidsminder (bopladser, gravpladser, kulturlag m.v.) skal arbejdet standses og fundet anmeldes til museet, jf. Museumslovens 27. Vandindvindingsinteresser Lokalplanområdet ligger i OSD-område, Område med Særlige Drikkevandsinteresser. Såvel Mårslet Vandværk som Århus Kommunale Værker har vandindvindingsinteresser i området. Der må derfor ikke anvendes pesticider eller forekomme anden form for forurening som ved nedsivning kan forurene grundvandet. Beboerne inden for lokalplanområdet bør være opmærksomme på nedsivningsrisiko ved oplagring og håndtering af forurenende stoffer, f.eks. opløsningsmidler og olieog benzinprodukter, som er meget mobile i jord, og som selv i relativt små mængder udgør en væsentlig forureningsrisiko. Forbud mod brug af sprøjtemidler fremgår af deklarationen, der er udarbejdet for lokalplanområdet. Støjmæssige forhold De støjmæssige forhold er vurderet med udgangspunkt i kommuneplanens støjbestemmelser. Lokalplanområdet er belastet af vejtrafikstøj fra Jelshøjvej og Hørretløkken. På baggrund af den nordiske beregningsmodel for vejtrafikstøj er støjniveauet beregnet til 56 db(a) på døgnbasis 10 m fra midten af henholdsvis Jelshøjvej og Hørretløkken frem til vej C-D. Ifølge kommuneplanens støjbestemmelser må det udendørs støjniveau på boligbebyggelse, institutionsbebyggelse og opholdsarealer ikke overstige 55 db(a) på døgnbasis. For at kommuneplanens støjbestemmelser kan overholdes, er der i lokalplanen optaget bestemmelse om, at støjfølsom bebyggelse og opholdsarealer skal placeres i en afstand af mindst 15 meter fra midten af Jelshøjvej og Hørretløkken frem til adgangsvej C-D. Miljøvurdering I henhold til 4 i Lov om Miljøvurdering er det vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Landbrugsloven Den overvejende del af lokalplanområdet er pålagt landbrugspligt. Ophævelse af landbrugspligten sker ved erklæring fra landinspektør i forbindelse med ejendommenes udstykning.

26 23 Forureningsforhold - jord Natur og Miljø, Virksomheder og Jord, har pr. 26. januar 2006 oplysninger om, at Århus Amt den 26. januar 2006 har kortlagt matr. nr. 27a, Mårslet By, Mårslet, - lokalplanens område Ic -på vidensniveau 2, jf. Lov om forurenet Jord. Matriklen er kortlagt, fordi der er konstateret olieforurening ved en olietank. Ejendommen er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser. Der må ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før: der er opnået tilladelse fra Århus Kommune, Natur og Miljø, til bygge- og anlægsarbejde på arealer, der er kortlagt i henhold til jordforureningsloven. der er opnået tilladelse fra Århus Kommune, Natur og Miljø, såfremt kortlagt areal ønskes anvendt til beboelse, børneinstitution, offentlige legepladser, rekreativt eller alment tilgængeligt område, samt anden følsom anvendelse. Overskudsjord/byggeaffald Eventuel bortskaffelse af overskudsjord og byggeaffald skal ske i henhold til Århus Kommunes Regulativ for erhvervsaffald. Overskudsjord bør så vidt muligt forblive inden for lokalplanområdets grænser. Før der fjernes jord fra ejendommen, skal jordflytningen anmeldes til Natur og Miljø, Virksomheder og Jord. Omplacering og genanvendelse af forurenet jord inden for ejendommen skal forhåndsgodkendes af Natur og Miljø, Virksomheder og Jord. Kollektiv trafik Lokalplanområdet er kollektiv trafikbetjent med linie 10 på Hørretvej inden for en gangafstand på mindre end 500 meter. Skoleforhold Ved lokalplanens udarbejdelse ligger lokalplanområdet i Mårslet Skoles distrikt. Institutionsforhold I nærheden af lokalplanområdet findes ved planens udarbejdelse følgende institutioner: Heldagsbørnehave: Integreret institution: Borreparken, Borrevænget 28, Mårslet Solhuset, Hørretvej 14A, Mårslet Græsbakken, Hørretvej 14B, Mårslet

27 24 Teknisk forsyning Elforsyning sker fra: Vandforsyning sker fra: Varmeforsyning: Kloakforsyning: Spildevand: Regnvand: Østjysk Energi, Knudsminde 10, 8300 Odder. Mårslet Vandværk, v./ Willy Tang Pedersen, Frøkærparken 102, 8320 Mårslet. Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning på forsyningens til enhver tid gældende betingelser. Kloakering skal ske i henhold til gældende betalingsvedtægt for Århus Kommune, Natur og Miljø, Bautavej 1, 8210 Århus V. Spildevand skal afledes via eksisterende spildevandsledninger i Hørretløkken og Hørretvej til Mårslet Renseanlæg. Der må ikke foretages ændringer i eksisterende lovlige forhold, før der foreligger udledningstilladelse fra Århus Kommune, Natur og Miljø. Regnvand skal afledes via regnvandsbassin, der etableres i området, til regnvandsledninger i Hørretløkken eller Hørretvej. Ny bebyggelse i området Ansøgning om byggeri i område I skal indsendes til Århus Kommune, Planlægning og Byggeri, Kalkværksvej 10, 8100 Århus C, i overensstemmelse med Bygherrevejledningen udarbejdet af Århus Kommune, Teknik og Miljø. Nærmere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til Århus Kommune, Planlægning og Byggeri, tlf Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end Byrådet Lokalplanens virkeliggørelse er ikke afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end byrådet.

28 25 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af lokalplanen Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at planen er vedtaget endeligt. Dette indebærer, at hvis en ejendom ønskes bebygget, udstykket eller anvendt på en anden måde end hidtil, skal det ske i overensstemmelse med planen. Lokalplanen medfører derimod ikke pligt til at opføre de bygninger, anlæg m.v., der er indeholdt i planen, og en eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte uændret. Lokalplanen indeholder i 2 en bestemmelse om, at et landzoneareal overføres til byzone. Retsvirkningerne heraf fremgår bl.a. af Lov om planlægning, 47A. Hvis det er af væsentlig betydning for at få planen ført ud i livet kan kommunen ekspropriere privates ejendom eller rettigheder over ejendomme efter Lov om planlægning, 47. Lokalplanens område IV udlægges til offentlige formål m.v. Det betyder, at ejerne efter Lov om Planlægning, 48, under visse omstændigheder kan kræve de pågældende ejendomme overtaget af kommunen mod erstatning. Bestemmelser i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservitutter bortfalder i det omfang, de ikke er forenelige med lokalplanen. Kommunen kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Når en dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation og have 14 dages frist til at fremkomme med bemærkninger herom, før dispensationen eventuelt gives. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved en ny lokalplan.

29 26

30

31

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 798 Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby 798 ls Vej Skejbyvej Ladefogedvej Sommerlystvej Randersvej

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Oktober 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand Indeholder tillæg nr.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby. Marts 2003 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby. Marts 2003 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 670 Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby KONGSBAK INFORMATIK Marts 2003 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til ungdomsboliger ved 670 Oldjordsvej

Læs mere

Beder Landevej og Agernvej i Beder. Indeholder tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2001. Agernvej. Beder Landevej

Beder Landevej og Agernvej i Beder. Indeholder tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2001. Agernvej. Beder Landevej Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde mellem 742 Beder Landevej og Agernvej i Beder Indeholder tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2001 forslag Agernvej Beder Landevej Skoleparken Vilhelmsborgvænget Statistikområde/distrikt

Læs mere

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Århus Kommune Lokalplan nr.: Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001 743 forslag Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Vilhelm Becks Vej Kaj Munks Vej Vidtskuevej

Læs mere

Boliger ved tidligere Ask Højskole. Nordgårdsvej. Østergårdsvej. Ask. Balskildevej. Sletholmsvej

Boliger ved tidligere Ask Højskole. Nordgårdsvej. Østergårdsvej. Ask. Balskildevej. Sletholmsvej Østergårdsvej Århus Kommune Lokalplan nr.: Boliger ved tidligere Ask Højskole 807 forslag Nordgårdsvej Askgårdsvej Østergårdsvej Balskildevej Ask Sletholmsvej Statistikområde/distrikt nr.: 7.50 Registreringskortblad

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde. Juni 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde. Juni 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 755 Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde KONGSBAK INFORMATIK Juni 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde 755 Indeholder tillæg nr. 81 til Kommuneplan

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 710 Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup Indeholder

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 726 Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden 23 og 25, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden

Læs mere

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 12 Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE 1. BESKRIVELSEN Denne lokalplan gælder et område ved Herredsvej i Vamdrup. Området, der er ca. 5.400 m 2 stort, er ved planens udarbejdelse

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 878

Århus Kommune Lokalplan nr. 878 Århus Kommune Lokalplan nr. 878 Område til boliger og offentlige formål ved Mosegårdsparken i Spørring Marts 2010 Gammel Landevej Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til boliger og offentlige formål ved

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 878 Område til boliger og offentlige formål ved Mosegårdsparken i Spørring

Forslag til lokalplan nr. 878 Område til boliger og offentlige formål ved Mosegårdsparken i Spørring Den 22. september 2009 Forslag til lokalplan nr. 878 Område til boliger og offentlige formål ved Mosegårdsparken i Spørring Århus Kommune Teknik og Miljø Århus Kommune har udarbejdet et forslag til den

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Nymarksvej i Mårslet. November 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Nymarksvej i Mårslet. November 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 762 Boligområde ved Nymarksvej i Mårslet KONGSBAK INFORMATIK November 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Nymarksvej i Mårslet 762 Statistikområde/distrikt nr.:

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby. I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby. I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720 Århus Kommune Lokalplan nr. 673 Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720 KONGSBAK INFORMATIK Februar 2005 Århus Kommune Lokalplan

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Ny Studstrupvej i Skødstrup. November 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Ny Studstrupvej i Skødstrup. November 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 778 Boligområde ved Ny Studstrupvej i Skødstrup KONGSBAK INFORMATIK November 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Ny Studstrupvej i Skødstrup Indeholder tillæg

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 623 Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme Lokalplan nr.: 623 Statistikområde/distrikt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. 777. Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj. November 2007

Århus Kommune. Lokalplan nr. 777. Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj. November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr. 777 Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr.: Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj Indeholder tillæg

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 807 Boliger ved tidligere Ask Højskole December 2008 Østergårdsvej Århus Kommune Lokalplan nr.: Boliger ved tidligere Ask Højskole 807 Nordgårdsvej Askgårdsvej Østergårdsvej

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 608

Århus Kommune Lokalplan nr. 608 Århus Kommune Lokalplan nr. 608 Boligområde ved Kirkebakken i Beder Oktober 2006 Skoleparken Århus Kommune Lokalplan nr.: 608 Boligområde ved Vestervang i Beder Indeholder tillæg nr. 33 til Kommuneplan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 844 Boligområde vest for Lergravvej i Trige

Forslag til lokalplan nr. 844 Boligområde vest for Lergravvej i Trige Den 27. januar 2009 Forslag til lokalplan nr. 844 Boligområde vest for Lergravvej i Trige Århus Kommune Teknik og Miljø Århus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr Boligområde mellem Holmkærvej og Lergravvej. Juli 2007

Århus Kommune. Lokalplan nr Boligområde mellem Holmkærvej og Lergravvej. Juli 2007 Århus Kommune Lokalplan nr. 768 Boligområde mellem Holmkærvej og Lergravvej i Trige Juli 2007 Randersvej Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde mellem Holmkærvej og Lergravvej i Trige 768 Lergravvej

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 800

ÅRHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 800 ÅRHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 800 Boligområde øst for Gl. Landevej og Mosevangen i Spørring INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS INDHOLD Beskrivelse af området, baggrund og mål med planen, planens hovedtræk

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr Boligområde syd for Ormslevvej, vest for Vestermarken i Stavtrup. Februar 2008

Århus Kommune. Lokalplan nr Boligområde syd for Ormslevvej, vest for Vestermarken i Stavtrup. Februar 2008 Århus Kommune Lokalplan nr. 753 Boligområde syd for Ormslevvej, vest for Vestermarken i Stavtrup Februar 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde syd for Ormslevvej, vest for Vestermarken i Stavtrup

Læs mere

Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby. Skejbyparken. Statistikområde/distrikt nr.: 5.21 Registreringskortblad nr.: 36

Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby. Skejbyparken. Statistikområde/distrikt nr.: 5.21 Registreringskortblad nr.: 36 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby 798 ls Vej forslag Skejbyvej Ladefogedvej Sommerlystvej Randersvej Skejbyparken er Skejbygårdsvej Statistikområde/distrikt nr.: 5.21 Registreringskortblad

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 768

Århus Kommune Lokalplan nr. 768 Århus Kommune Lokalplan nr. 768 Boligområde mellem Holmkærvej og Lergravvej i Trige Supplerende deklaration tinglyst den 23.01.2008 vedlagt - bemærk ændret lokalplankort Januar 2008 Randersvej Århus Kommune

Læs mere

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Statistikområde/distrikt nr.: 07.00 Registreringskortblad nr.

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Statistikområde/distrikt nr.: 07.00 Registreringskortblad nr. Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Mårslet Byvej Præstegårdsvej Langballevej forslag Obstrupvej Testrupvej Mustrupvej Bedervej Tandervej Nymarksvej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til boliger og liberale erhverv ved Silkeborgvej i Åbyhøj. November 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til boliger og liberale erhverv ved Silkeborgvej i Åbyhøj. November 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 779 Område til boliger og liberale erhverv ved Silkeborgvej i Åbyhøj KONGSBAK INFORMATIK November 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til boliger og liberale erhverv ved

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Ny idrætshal ved Århus Svømmestadion og F. Vestergaards Gade, Århus Midtby. December 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Ny idrætshal ved Århus Svømmestadion og F. Vestergaards Gade, Århus Midtby. December 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 722 Ny idrætshal ved Århus Svømmestadion og F. Vestergaards Gade, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK December 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Ny Idrætshal ved Århus Svømmestadion

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 703 Boligområde ved Indelukket i Elsted Del ophævet i henhold til lp. 826 December 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Indelukket i Elsted 703 Asmusgård Blåbærvænget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til anden planlægning 2 Lokalplanens retsvirkninger 5

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 836 Boligområde ved Bakke Alle i Åbyhøj

Forslag til lokalplan nr. 836 Boligområde ved Bakke Alle i Åbyhøj Den 22.juni 2010 Forslag til lokalplan nr. 836 Boligområde ved Bakke Alle i Åbyhøj Århus Kommune Teknik og Miljø Århus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 383 Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. 383) KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune. Tillæg til lokalplan nr.: Bolig-

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Lav boligbebyggelse øst for Sabrovej, Sabro. November 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Lav boligbebyggelse øst for Sabrovej, Sabro. November 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 731 Lav boligbebyggelse øst for Sabrovej, Sabro KONGSBAK INFORMATIK November 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Lav boligbebyggelse øst for Sabrovej, Sabro Indeholder tillæg

Læs mere

Nyt boligområde syd for Tofteledet og Højvænget i Beder. Oddervej Kirkebakken. HjvÊnget

Nyt boligområde syd for Tofteledet og Højvænget i Beder. Oddervej Kirkebakken. HjvÊnget Århus Kommune Lokalplan nr.: Nyt boligområde syd for Tofteledet og Højvænget i Beder 776 forslag Oddervej Kirkebakken Tofteledet HjvÊnget Jernbanen Beder Landevej Statistikområde/distrikt nr.: 07.10 Registreringskortblad

Læs mere

Etageboligbebyggelse ved Sønderhøj i Viby. Indeholder tillæg nr. 56 til kommuneplan 2001. Jernbanen

Etageboligbebyggelse ved Sønderhøj i Viby. Indeholder tillæg nr. 56 til kommuneplan 2001. Jernbanen Århus Kommune Lokalplan nr.: Etageboligbebyggelse ved Sønderhøj i Viby Indeholder tillæg nr. 56 til kommuneplan 2001 772 forslag Jernbanen Søndervangs Allé Runegårdsvej Søndervangen Ringvej Syd Statistikområde/distrikt

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Skovgårdsvænget i Tranbjerg. Juni 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Skovgårdsvænget i Tranbjerg. Juni 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 727 Boligområde ved Skovgårdsvænget i Tranbjerg KONGSBAK INFORMATIK Juni 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Skovgårdsvænget i Tranbjerg. Indeholder tillæg nr.

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde vest for Råhøjparken i Stavtrup Teknik og Miljø Planlægning og Byggeri Oktober 2006

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde vest for Råhøjparken i Stavtrup Teknik og Miljø Planlægning og Byggeri Oktober 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde vest for Råhøjparken i Stavtrup 796 forslag Jarlsmindevej Klokkeskovvej Ormslevvej Århus Syd Motorvejen Statistikområde/distrikt nr.: 6.62 Registreringskortblad

Læs mere

Vestermarken i Stavtrup Indeholder tillæg nr. 77 til Kommuneplan Statistikområde/distrikt nr.: Registreringskortblad nr.

Vestermarken i Stavtrup Indeholder tillæg nr. 77 til Kommuneplan Statistikområde/distrikt nr.: Registreringskortblad nr. Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved 734 Vestermarken i Stavtrup Indeholder tillæg nr. 77 til Kommuneplan 2001 forslag Klokkeskovvej Ormslevvej Vestermarken Byvænget Stavtrupvej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boliggrunde og bypark, Rødkærvej, Mundelstrup. Maj 2000 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boliggrunde og bypark, Rødkærvej, Mundelstrup. Maj 2000 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 595 Boliggrunde og bypark, Rødkærvej, Mundelstrup KONGSBAK INFORMATIK Maj 2000 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boliggrunde og bypark, Radkærvej, Mundelstrup Indeholder tillæg nr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 35 vedrører et ubebygget område nord for Ring 4 op mod kommunegrænsen til Værløse og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY J. I / ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 Lokalplan for et område til boligformål ved Vestergade i Hou by. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.:

Århus Kommune Lokalplan nr.: Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Mustrupvej i Mårslet 698 Præstegårdsvej Mårslet Byvej Obstrupvej Testrupvej Mustrupvej Tandervej Bedervej Nymarksvej Statistikområde/distrikt nr.: 07.00 Registreringskortblad

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 092 Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium ved Skejbyvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK April 1980 Magistratens 2. afdeling Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

Hørning Kommune. Lokalplan 45. For et område til boliger ved Herredsvejen i Hørning. samt Tillæg nr 2004/2 til Kommuneplanens rammedel

Hørning Kommune. Lokalplan 45. For et område til boliger ved Herredsvejen i Hørning. samt Tillæg nr 2004/2 til Kommuneplanens rammedel Hørning Kommune Kort & Matrikelstyrelsen Lokalplan 45 For et område til boliger ved Herredsvejen i Hørning Skanderborgvej Blegindvej samt Tillæg nr 2004/2 til Kommuneplanens rammedel Herredsvejen Teknisk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Etageboligbebyggelse ved Kirkegårdsvej, Århus Midtby. September 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Etageboligbebyggelse ved Kirkegårdsvej, Århus Midtby. September 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 739 Etageboligbebyggelse ved Kirkegårdsvej, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK September 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Etageboligbebyggelse ved Kirkegårdsvej, Århus Midtby

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 LOKALPLANEN...6 1 - Områdets afgrænsning...7 2 - Lokalplanens formål...7 3 - Områdets anvendelse...7 4 -

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL KOMMUNE NR. 3016 BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR 3016 Lokalplan for et areal til boligformål. beliggende ved Blommevænget

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til private ungdomsboliger ved Frydenlunds Allé / Viborgvej i Hasle. Februar 2004 Tinglyst den

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til private ungdomsboliger ved Frydenlunds Allé / Viborgvej i Hasle. Februar 2004 Tinglyst den Århus Kommune Lokalplan nr. 697 Område til private ungdomsboliger ved Frydenlunds Allé / Viborgvej i Hasle. KONGSBAK INFORMATIK Februar 2004 Tinglyst den 12-07-2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ M.V. SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Marts 2011

Aarhus Kommune. Lokalplan nr Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Marts 2011 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 884 Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Marts 2011 Aarhus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg 884 Fastrupvej Højlundsparken Klemivej Gammel

Læs mere

LOKALPLAN NR. 346 FOR ET BOLIGOMRÅDE V/ MAGLEVANGEN I LYNGE. 1. LOKALPLANENS FORMÅL. Lokalplanen har til formål at sikre:

LOKALPLAN NR. 346 FOR ET BOLIGOMRÅDE V/ MAGLEVANGEN I LYNGE. 1. LOKALPLANENS FORMÅL. Lokalplanen har til formål at sikre: INDLEDNING I 1993 vedtog Byrådet en lokalplan nr. 341 'for et boligområde øst for Lynge Center', som gav mulighed for opførelse af et antal boliger som dobbelthuse. Planen var udformet således et byggeri

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Borgvold i Viby. December 2003 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Borgvold i Viby. December 2003 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 652 Plejeboliger ved Borgvold i Viby KONGSBAK INFORMATIK December 2003 Holme Ringvej Kongsgårdsvej Århus Kommune Lokalplan nr.: Plejeboliger ved Borgvold i Viby Indeholder tillæg

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere