Grundejerforeningen Lodskovvad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Lodskovvad"

Transkript

1 Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 19. april Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl Formanden bød velkommen til de 30 fremmødte + bestyrelsen og oplyste, at man i år vendte tingene lidt på hovedet, idet man ville starte med kaffe og smørrebrød, inden man gik over til dagsordenen. Herefter var der en kort præsentationsrunde af de fremmødte, hvorefter man gik over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent Formanden blev valgt. 2. Formandens beretning kan ses nedenfor Kommentarer og bemærkninger til de enkelte punkter i beretningen: Containerpladserne Der er lavet aftale med AVØ om opstilling af bokse til batterier. Alle opfordres til at hjælpe til med at holde orden og opsyn med pladserne ved Bekkasin- og Urfuglevej. Renovation Der flyder engang imellem med husholdningsaffald i området. Dette skyldes bl.a., at stativet ikke er ordenligt lukket i bunden, samt at ekstrasække placeres ved siden af stativerne, og dermed er der adgang for mår og ræv. Husk derfor at lukke stativet forsvarligt eller at anskaffe et stativ med træinddækning, alternativt en minicontainer (se AVØ vejledningen, som er udsendt). Postkasser Husk at udskifte NEJ TAK skiltene til de nyeste 2014/2015, de er lyseblå. Veje Der er stadig nogle huller på stikvejene, og der bør overvejes nogle dynger med grus, som man selv kan tage af og fylde i hullerne. Der er aftalt at entreprenøren gennemgår vejene her i foråret. Fællesarealer Flisningsperioderne blev oplyst igen. (kan ses på hjemmesiden). Der vil ikke blive lagt så meget flis på stierne fremover, idet det er en dyr løsning. Stierne vedligeholdes også ved brug. Side 1 af 5

2 Vandløb Der er stadig en del arbejde, der skal laves, og bestyrelsen har haft kontakt med Hedeselskabet (punktet kommer under indkomne forslag). Samarbejde med grundejerforeningen Musvågevej Ingen bemærkninger. Der har været nogle uformelle drøftelser om en sammenlægning på sigt af de 2 foreninger. Beretningen blev godkendt. 3. Aflæggelse af regnskab Kassereren fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt. 4. Rettidigt indkomne forslag Oprensning og fritlægning af vandløb Der er modtaget et tilbud om oprensning og fældning af træer langs vandløbene i vort område. Dette omfatter hele grøften langs Urfuglevej forbindelsen over mod Musvågevej 71/73 samt forbindelsen ved Bekkasinvej gennem fællesarealet ud til Hirtshalsvej. Pris ca. kr incl. moms. Vi bruger p.t. ca. kr om året til at få lavet dette arbejde i etaper, og en samlet pris med denne løsning vil overstige det modtagne tilbud og tage flere år. Forslaget blev drøftet og vedtaget Beløbet tages af formuen. Arbejdet vil først blive påbegyndt, når jordforholdene tillader dette. 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr ,-. Der vil i 2014 blive et underskud i regnskabet på ca , hvilket skyldes den ovenfor vedtagne beslutning. Forslaget blev vedtaget. 6. Valg af formand Kurt Hansen, Musvågevej 75, blev genvalgt. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter, for så vidt disse afgår Erik Jensen, Bekkasinvej 7, blev genvalgt. Side 2 af 5

3 Finn Thomsen, Bekkasinvej 36, blev genvalgt som suppleant. Brian Pedersen, Urfuglevej 18, blev valgt som 2. suppleant. 8. Valg af kasserer, for så vidt denne er på valg Jytte Jensen, Bekkasinvej 7, ikke på valg. 9. Valg af revisor og suppleant Revisor Willy Lovén, Musvågevej 71, blev genvalgt. Suppleant, Niels Agerbek Christensen, Musvågevej 81, blev valgt. 10. Eventuelt Der blev spurgt om de grønne bokse, der står langs vejene det er Aalbæk antenneforenings bokse, der forsyner de husstande, der har tilsluttet sig deres tv og internet aftale. Man spurgte, om hvad det var for et arbejde, der foregik på vestre side af Lodskovvad vejen det er vandforsyning fra Tolne til Hulsig/Skagen/Aalbæk, og huset der er bygget er et afgreningsanlæg, og arealet, det er bygget på, er eksproprieret af kommunen. Det er ikke noget, der berører vores forening. Herefter var der en god drøftelse af den eventuelle fremtidige sammenlægning af de to grundejerforeninger. Der var flere spørgsmål om fordele og ulemper. Man kan ikke på nuværende tidspunkt gøre rede for dette og heler ikke de økonomiske konsekvenser. Det er en længere proces, og her skal der selvfølgelig tages stilling til netop fordele og ulemper. Der er også megen praktik i en sådan sammenlægning, og endelig skal den også godkendes af de 2 generalforsamlinger og kommunen. Der var en positiv stemning for, at bestyrelsen fortsætter dialogen med grf. Musvågevej. Alle, som ønsker deres mailadresser med på medlemslisten, bedes kontakte den ansvarlige på mail: Hvis du kun ønsker, det er bestyrelsen, som kender din mailadresse, skal du blot oplyse dette. Husk at mailadresserne er en hurtig og billig måde at holde kontakt til grundejerne. Formanden takkede for god ro og orden. Referent: Kurt Hansen Husk, at der ifølge vedtægterne ikke sker indkaldelse til generalforsamlingen, da denne altid afholdes på Aalbæk Gl. Kro påskelørdag kl Husk at forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar samme år. PS: HUSK AT KONTINGENT KR SKAL BETALES INDEN DEN 1. JULI Beløbes bedes indsat på regnr.: 9008 kontonr.: Side 3 af 5

4 Beretning for året Året 2013 er også forløbet godt uden de store problemer i foreningen. Vi har skiftet ud på vores entreprenørside, hvilket også vil kunne ses på regnskabet, som vi vender tilbage til senere. Containerpladserne Her er det gået lidt bedre sidste år, men det kunne nok blive endnu bedre, men en del er også vores egen skyld. Når vi har noget større affald, skal det altså leveres på pladsen i Ålbæk og ikke bag ved containerne. De skilte, vi satte op sidste år med forbud om henkastning af affald, er måske begyndt at virke. Der har været rettet henvendelse til AVØ, både fra vores side og fra naboforeningen om at finde en løsning. De vil øge tømningerne i højsæsonen og er opmærksomme på vores problemer og vil gerne hjælpe os med at gøre det bedre. De er ikke indstillet på flere containere, idet disse også giver mere affald andre steder fra. De nye containere, som I ser rundt omkring, har vi også drøftet med dem, men de har en mindre kapacitet og er derfor måske ikke den rigtige løsning, men de vil nok blive skiftet over en årrække. Renovation Husk, der skal være tilstrækkelig med renovationskapacitet, især hvis sommerhuset lejes ud. Vi henviser her til den netop udsendte folder fra AVØ, som giver gode råd i denne forbindelse. Hvis I har tråd stativer, skal I være opmærksomme på, om disse slutter tæt, idet det ellers bliver et yndet mål for mår, ræve, fugle m.m., og disse besøgende har for vane at sprede affaldet over et større område. Vi kan kun anbefale, at man benytter containere, som forhindrer dette, og som har en passende volume, disse er også omtalt i den udsendte folder. Postkasserne ser stadig fine ud, og vi slap for ødelæggelser i forbindelse med nytår. Der kommer også flere mærker op med nej tak til reklamer, hvilket forhindrer en del af det roderi, der tidligere var her, når postkasserne blev overfyldte i løbet af sæsonen. Vejene og her tænker jeg kun på de veje, som ikke er inde under vejfonden. De har endnu ikke fået den årlige gennemgang og pålægning af grus. Vi opfordrer jer alle til at være med til at holde grusvejene i en god stand, så observerer I huller, må I gerne fylde disse med det grus, der ligger langs vejene. En anden god ting ville være, at vi alle overholdt hastighedsbegrænsningen i området, både af sikkerhedsmæssige grunde og også slidtagen på grusvejene. HUSK, der er hastighedsbegrænsning på 40 KM på stamvejen og 20 KM på grusvejene, hvilket vi alle bør/skal overholde. Fællesarealer og stier skulle også være nogenlunde ok, fordi de er blevet holdt vedligge, men vi har nedsat udgifterne på dette område, idet det var ved at tage overhånd. Der er ikke lavet så meget flis i 2013, da en stor del af grenaffaldet er blevet kørt bort, hvilket også var den billigste løsning. Som I måske også har set, er der lavet en sti fra svinget på Musvågevej ud til Hirtshalsvej med en bro over bækken. Denne forbindelse er også en del, der går ind under vores fællesaftale med vores naboforening. Det bringer mig også hen til den plads, der er i svinget, trekanten som tidligere blev brugt som oplagringsplads for grene. Den plads skal fremover friholdes for dette materiale, idet den nu er en del af stisystemet mod Hirtshalsvej. Vi skal alle overholde de regler, vi har om perioder for indsamling af grene, og hvor de må placeres, så entreprenøren kan indsamle materialet. Side 4 af 5

5 Her henvises til vores hjemmeside, som omtaler dette meget nøje. Vandløbene Deres tilstand var oppe på de seneste generalforsamlinger, idet der er nogle problemer med gennemstrømningen flere steder. Vi besluttede også på generalforsamlingen, at arbejdet skulle starte op med hjælp fra beboerne, men den det døde igen da datoen nærmede sig, og der var til sidst kun bestyrelsen tilbage, derfor er dette arbejde blevet udført af vores entreprenør. Vi forsætter dette projekt stille og roligt, som økonomien tillader. Vi vil koncentrere arbejdet på de steder, hvor effekten er størst. Vi har kunnet se, at vandstanden har ændret sig i disse områder, men vi skal også være opmærksomme på, at der ca. hvert andet år skal renses op, idet grøfterne ellers vil gro til igen. En effektiv vedligeholdelse af bræmmen langs vandløbene gør, at arbejdet er lettere og billigere at udføre i fremtiden, så I må gerne være behjælpelige med, at bevoksningen ikke bliver for voldsom fremover. Vi har haft besøg her i foråret af Hedeselskabet, som har gennemgået arealerne sammen med vores næstformand. Jeg tror, Erik vil give en orientering om dette møde efter beretningen. Samarbejde med naboforeningen Vi mødes 1 til 2 gange om året med naboforeningen for at udveksle erfaringer og ønsker for vort område. Vedligeholdelsesaftalen omfatter: Vedligeholdelse af asfalteringen på hele stamvejen (ca. 2 km.) Vedligeholdelse af grøften langs stamvejen fra nr. 74 til nr. 2 og herfra til Hirtshalsvejen. Det er også her, at der er etableret en ny sti. Grøften oprenses ca. hvert tredje år, de øvrige bliver bare slået. Græsslåning af kanter langs hele stamvejen. Snerydning og grusning af hele stamvejen. Hele regnskabet, som vi vender tilbage til lidt senere, kan også ses på hjemmesiden Afslutning Til sidst vil jeg henstille til alle om at læse vor hensigtserklæring for god opførsel i området på hjemmesiden, og ellers opføre os på en ordentlig og fornuftig måde, som vi også har indtrykket af sker i dag. Til allersidst en stor tak til bestyrelsen for et godt stykke arbejde i året, der er gået. Side 5 af 5

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19. Referat Grundejerforeningen "Skoven" ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent og stemmetællere Som dirigent blev Jens

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling,

Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, afholdt onsdag den 20. marts 2013 kl 18.00 på Hotel Fortunen. Formanden Annette Hartung bød velkommen. Nye medlemmer blev budt velkommen:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Der var udsendt følgende dagsorden 1. Valg af dirigent A. Formandens beretning B. Forelæggelse af det reviderede

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2014 Sted: Klim Strand Camping Dato: 19. april 2014 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Otto Kjær

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

af Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlunds ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2.

af Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlunds ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2. 25.2.2014 Referat af Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2. Grundejerforeningens formand Finn Bjørnholdt bød forsamlingen velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Dybdalgård

Referat af ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Dybdalgård 1. Valg af dirigent og referent Niels Hofman, dirigent Annette Poulsen, referent Referat af ordinær generalforsamling den 30.03.2011 i Grundejerforeningen Dybdalgård 2. Formandens beretning Beretningen

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Årsberetningen 2012. Bestyrelsen byder jer alle velkommen til generalforsamlingen 2012, en særlig velkomst til nye medlemmer. Traditionen tro holder

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Lyngvejens Grundejerforening

Lyngvejens Grundejerforening Lyngvejens Grundejerforening Dagsorden: Der indkaldes hermed til generalforsamling i Lyngvejens Grundejerforening Lørdag den 14. april 2007 kl. 15.00 på Hotel Strandkroen, Nordsøvej 2, Søndervig 1 2 3

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere