U D B U D S V I L K K R Ø Y E R S P L A D S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "U D B U D S V I L K K R Ø Y E R S P L A D S"

Transkript

1 30. januar 2015 U D B U D S V I L K R K R Ø Y E R S P L A D S Jessens Mole 7-9, Svendborg Havn, dele af matr. nr. 262-a og 262-c Svendborg Bygrunde, Svendborg Ejendommene udbydes i henhold til B - forhånd fastsat mindstepris. Udarbejdet af: Svendborg Kommune, 5700 Svendborg.

2 Side 2 af 8 1 Spørgsmål 1.1 Spørgsmål kan rettes til Svendborg Kommune, Kultur, Erhverv og Udvikling, Rådhuset, 5700 Svendborg - Eventuel telefonisk henvendelse vedrørende udbuddet kan ske til kommunaldirektør Erik Meldgaard Bendorf Tlf. nr Spørgsmål skal være skriftlige og vil sammen med kommunens svar (og uden angivelse af spørgsmålsstillers identitet) blive lagt på kommunens hjemmeside under projektgrund-direkte-paa-svendborg 2 Baggrund 2.1 Arealet udgør det sydligste udviklingsområde n- denfor Udviklingsplan for Svendborg Havn. 2.2 Kommunen ønsker, at der opføres et nyt projekt og forudsætter den eksisterende bygnings - med undtagelse af de to små bevaringsværdige bygninger mod Jessens Mole - nedrevet. 2.3 Kommunen ønsk i- dig anvendelse, herunder hvordan området påtænkes bebygget. 3 Området 3.1 I udviklingsplanen for området er der angivet en bebyggelse til blandet bolig og erhverv i en højde på 2-4 etager. Indbygget under den vestligste del af bebyggelsen er der placeret parkering, svarende til omtrent det forventede parkeringsbehov ved en blandet anvendelse. 3.2 I havnefronten mod øst ligger to mindre bygninger ejet af Svendborg Kommune, som begge er udpeget som bevaringsværdige. Disse to bygninger overtages som en del af udbuddet. 3.3 Mod vest grænser bebyggelsen op til trafikterminalens parkeringsareal. Mod nord afgrænses bebyggelsen af strædet, som allerede er anlagt som den østligste del af Den Grønne Tråd. Mod syd grænser bebyggelsen op til en bevaringsværdig ejendom (Jes-

3 Side 3 af 8 sens Mole 5A) samt mod private parkeringsarealer bag det tidligere Kvægtorv og den tidligere Nyborg-. 4 Grundareal Byggefelt Grundarealet omfatter dele af matr. nr. 262-a og 262-c Svendborg Bygrunde, Svendborg med et areal på m². Grundrids kan printes ud fra kommunens hjemmeside projektgrund-direkte-paa-svendborg og benyttes i forbindelse med tilbudsgivning. 5 Planforhold 5.1 Ejendommene er i Kommuneplanen udlagt til blandet bolig og erhverv, ligesom ejendommene endvidere er omfattet af Lokalplan nr. 349 S H a Der henvises til Kommuneplanens rammebestemmelser her: nrammer/enkeltomraader/vedtaget/0101c3727.htm 5.3 Der henvises til Lokalplan nr. 349 her: pdf 6 Ny lokalplan 6.1 Købers projekt forudsættes at nødvendiggøre vedtagelse af ny lokalplan. En ny lokalplan vil blive udarbejdet i samarbejde med køber. Om nødvendigt kan der i forbindelse med lokalplanlægningen udarbejdes tillæg til kommuneplanen. 7 Byggemuligheder 7.1 Som grundlag for udbudsprocessen har Svendborg byråd ladet udarbejde et prospekt for projektarealet, som uddyber intentionerne i Udviklingsplanen. Prospektet skal ses som rammesættende og inspirationsgivende for udbuddet. I prospektet angives en række

4 Side 4 af 8 principper for bebyggelse, trafik m.v., hvoraf nogle er vejledende og andre bindende. Princippernes status fremgår af de følgende afsnit. I det omfang tilbudsgiver ikke kan opfylde principperne, skal det i tilbuddet præciseres, hvor tilbudsgiveren ønsker afvigelser, idet disse afvigelser ved Svendborg Byråds antagelse af tilbuddet skal indbygges som afvigelser fra prospektet. 7.2 Funktionel blanding: Bebyggelsen rummer en blanding af byens funktioner: boliger, erhverv, detailhandel o.s.v. Der er ikke på forhånd fastlagt et bestemt blandingsforhold. 7.3 Tilbudsgivers forslag skal angive fordeling af antal m² for henholdsvis bolig og erhverv - og kan eventuelt indeholde forslag til et mindre antal flexboliger (muligheden for et mindre antal flexboliger samt placeringen af disse vil skulle endelig fastlægges i den nye byggeretsgivende lokalplan). Langs Jessens Mole skal der være erhverv i stueetagen og der må ikke være flade tage. 7.4 Byggefelt: Bebyggelsen skal opføres ud fra princippet om den åbne karréstruktur. Der gælder således en byggepligt ud til karréens facader mod strædet Den Grønne Tråd, mod Trafikterminalens parkeringsplads og mod naboejendommen syd for karréen. Samtidig skal karréformen sikres transparens via åbninger som principielt angivet i prospektet. 7.5 Bevaringsværdier: Bebyggelsesplanen og den nye bebyggelses udformning skal danne en arkitektonisk helhed med de bevaringsværdige bygninger, som er angivet i prospektet. 7.6 Højder og tæthed: Ny bebyggelse skal opføres i 2-4 etagers højde med en maksimal bygningshøjde på 16 meter svarende til DVR90 20,15 - som skal være inklusive eventuelle tagetager, tagterrasser, trappetårne, tekniske bygninger og lignende punktvise bygninger. Som princip skal bebyggelsen opføres med størst højde mod bymidten (vest) og lavest mod Jessens Mole (øst). Kote-punktet, hvorfra bygningshøjden regnes, er markeret og fastlagt på Kortbilag med ejendomme/bygninger. 7.7 Den bebyggelse, der er vist i Udviklingsplanen indenfor det aktuelle område, markeret med rødt, andrager i alt m m² er ikke medregnet heri). Bebyggelseprocenten for tilbudsgiverens forslag forventes at ligge på mellem 100 og Stuetager: Det skal tilstræbes, at bebyggelsens stuetage overvejende rummer offentlige eller offentligt tilgængelige funktioner. Det foreslås, at stuetagen udføres med minimum 4 meters rumhøjde for at muliggøre offentlige eller offentligt tilgængelige funktioner.

5 Side 5 af Offentlige gangforbindelser: Bag den lave bebyggelse mod Jessens Mole og bag bebyggelsen på matr. nr. 689 Svendborg Bygrunde, Svendborg skal der sikres en offentlig gangforbindelse nord/syd, der giver mulighed for forlængelse gennem naboarealerne Variation: Områdets nye bebyggelse skal variere i højder og i materialevalg., så bebyggelsen fremstår med spring i skala, der modsvarer den bagvedliggende bys sammensatte karakter. Bebyggelsens facader og tage skal udføres med stor variation og detaljerigdom med tydelige skift. Der ønskes et væsentligt element af rødt tegltag og saddeltage som en del af variationen af tagtyper Friarealer: Bebyggelsens udearealer skal udføres, så der opstår en stor variation af private og offentlige rum. I stueplan kan der etableres små haver i gårdrummet, der knytter sig til de boliger, der måtte ligge på terræn. Bebyggelsens varierede højder kan give mulighed for etablering af taghaver Materialevalg: Materialevalget i den nye bebyggelse skal udtrykke en tyngde, der formår at skabe sammenhæng mellem havnen og bymidten. Materialevalget er således åbent, men skal forholde sig til den bevaringsværdige industrihistoriske karakter, som præger Svendborg Havn Naboområder: Tilbudsgivers forslag skal forholde sig til eksisterende funktioner i nabo rne til det udbudte areal i form af privatejede bygninger, offentlig vej, trafikterminalens parkeringsareal m.v Miljøforhold: Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse i henhold til gældende regler Bygningsreglementet på opførelsestidspunktet Bebyggelsen og dens opholdsarealer vil være støjbelastet fra jernbane, trafikterminal og erhverv på havnen, herunder færgerne. Projektforslaget skal forholde sig til de gældende støjkrav og angive løsningsmuligheder Afvigelser fra principper: Som nævnt indledningsvis under pkt. 7.1 skal det tydeligt fremgå af tilbudsgivers forslag, hvis tilbuddet afviger fra de nævnte principper. 8 Vejadgang og parkering 8.1 Den primære vejadgang til bebyggelsen skal ske ad Den Grønne Tråd med tilkørsel fra Jessens Mole. Indgang/nedkørsel til parkeringskælder kan eventuelt ske tættere mod P B

6 Side 6 af Bebyggelsens parkeringsbehov fastlægges i henhold til gældende parkeringsnormer i Svendborg Kommunes kommuneplan: (http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/bydele_og_lokalomraader/kommuneplanramme r/generelle_bestemmelser/parkering.htm) Parkering skal som udgangspunkt, og kun i den udstrækning, der etableres erhverv, kan kravet om parkeringspladser under terræn delvis fraviges, og der kan indbetales til P-fonden. 9 Udstykning og Grundejerforening 9.1 Det er en forudsætning for den kommende bebyggelse, at matr. nr. 262-a og 262-c Svendborg Bygrunde, Svendborg sammenlægges, og i den nye byggeretsgivende lokalplan vil der indgå bestemmelse om, at der kun må ske efterfølgende matrikulær udstykning efter byrådets godkendelse og i henhold til lokalplanens bestemmelser, ligesom der sandsynligvis også i den nye byggeretsgivende lokalplan vil blive stillet krav om oprettelse af en grundejerforening og et vejlaug for området. 10 Salgsvilkår 10.1 vilkår, der - foruden nærværende udbud med tilhørende bilag - fremgår af vedlagte Købstilbud med S. 11 Afgivelse af tilbud 11.1 Købstilbud med salgsvil, hvorledes købesummen er beregnet i forhold til etage Købstilbuddet skal ledsages af oplysninger om: B bebyggelsesprocent, antal boliger og boligetagekvadratmeter, etagekvadratmeter, antal samt parkering Situationsplan i mål 1:500 af hele ejendommens areal.

7 Side 7 af Illustrationer, der som minimum viser facader, snit og yderligere bygningsudtryk, der kan danne grundlag for lokalplanarbejdet Tilbuddet skal endvidere indeholde 3D-visualisering, leveret i Sketch-up eller lignende til indarbejdelse i Svendborg Kommunes digitale bymodel Overordnet materialebeskrivelse, herunder især beskrivelse af klimaskærm, herunder belægninger m.v Tilbuddet skal indeholde en redegørelse for, at tilbudsgivers projekt overholder gældende støjkrav til bebyggelsen, friarealer m.v Tilbuddet skal redegøre for opfyldelse af de offentlige gangforbindelser, der er anført i det af Svendborg Byråd udarbejde prospekt for projektarealet Tilbuddet skal sendes til Svendborg Kommune, Ramsherred 5, 5700 Svendborg Att. Klaus Johannessen, således at det er indkommet i kommunen senest tirsdag, den 7. april 2015 kl Tilbuddet skal sendes i tre eksemplarer i særskilt lukket kuvert mrk. T : P 11.4 Tilbuddet skal være gældende i fire måneder fra ovennævnte dato, da Svendborg B skal godkende handlen. 12 Vurdering af tilbud 12.1 Ved valg af bedste tilbud vil Svendborg Kommune især, men vil også lade, arkitektur m.v. indgå i vurderingen for at varetage Svendborg Kommunes interesser i Svendborg Havns fremtidige udvikling I forhold til projektide samt arkitektur vil kommunen foretage en vurdering af, i hvor høj grad tilbudsgivers projekt opfylder de intentioner og ideer, der er kommet til udtryk F H Udviklingsplan for Svendborg Havn Svendborg Byråd som grundlag for udbudsprocessen udarbejdede prospekt for projektarealet såvel planmæssigt, multifunktionsmæssigt, anvendelsesmæssigt som arkitektonisk Der foretages i forbindelse med vurdering af tilbud ingen myndighedsbehandling af det indleverede projekt. Accept af købstilbud fritager således ikke tilbudsgiver fra efterfølgende at indhente sædvanlige tilladelser og myndighedsgodkendelser, der er nødvendige for gennemførelsen af projektet Svendborg Kommune er forpligtet til at behandle indkomne købstilbud fortroligt, indtil salg har fundet sted. Der finder således.

8 Side 8 af Der gives skriftlig besked til samtlige tilbudsgivere, når Svendborg Kommune enten har besluttet sig for at sælge ejendommen eller har valgt at forkaste alle indkomne tilbud Der kan eventuelt, om der er tale om konditionsmæssige tilbud Indstilling om salg vil blive behandlet i Økonomiudvalget og Byrådet. 13 Forbehold 13.1 Svendborg Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle Hvis ejendommene ikke bliver solgt i forbindelse med udbudsrunden, vil ejendommene efterfølgende være til salg. 14 Bilag Købstilbud med S, Krøyers Plads, dateret 30. januar 2015 Kortbilag med ejendomme/bygninger og kote-punkt, dateret 29. januar 2015 Tingbogsattester 3 stk., hvoraf den ene Bygning på lejet grund vil udgå Udskrift af servitutter Ejendomsdatarapporter Fremtidens Havn - Udviklingsplan for Svendborg Havn, februar 2014 Prospekt for Byggefelt 1, december 2014 Støjredegørelse, udarbejdet af COWI i 2013 Funderings- og forureningsrapport, udarbejdet af Grontmij, januar 2015

Udbud. Søparken i Silkeborg

Udbud. Søparken i Silkeborg Udbud Søparken i Silkeborg Grundareal ca. 5.000 m 2 Sælges til blandet bolig- og erhverv Tilbudsfrist fredag den 19. januar 2015 kl. 12.00 Mindstepris 9 mio. kr. ekskl. moms Konkurrence på pris og projekt

Læs mere

UDBUDSVILKÅR for salg af et samlet areal på ca. 8.545 m² i Lyngby - Tracéet langs Helsingørmotorvejen.

UDBUDSVILKÅR for salg af et samlet areal på ca. 8.545 m² i Lyngby - Tracéet langs Helsingørmotorvejen. UDBUDSVILKÅR for salg af et samlet areal på ca. 8.545 m² i Lyngby - Tracéet langs Helsingørmotorvejen. Lyngby-Taarbæk Kommune har vedtaget, at ovennævnte areal skal udbydes offentligt til salg med henblik

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

Kultur, Plan og Erhverv 2012. Byggegrund i Svendborg Øst. tæt lav boligbebyggelse. Tilbud

Kultur, Plan og Erhverv 2012. Byggegrund i Svendborg Øst. tæt lav boligbebyggelse. Tilbud Kultur, Plan og Erhverv 2012 Byggegrund i Svendborg Øst tæt lav boligbebyggelse Tilbud Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst 2 Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst Svendborg Kommune

Læs mere

Vilkår for salg af Kongens Port 2B 7000 Fredericia

Vilkår for salg af Kongens Port 2B 7000 Fredericia GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Vilkår for salg af Kongens Port 2B 7000 Fredericia Kongens Port 2B - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 14/847 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD 1.0 GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade

Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade Lokalplan nr. 01-010-0011 Esbjerg, Indre By Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade Marts 2014 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge

Læs mere

Vilkår. for. beliggende Banestrøget, 2630 Taastrup. Arealet betegnes BK 16.

Vilkår. for. beliggende Banestrøget, 2630 Taastrup. Arealet betegnes BK 16. Høje-Taastrup kommune Dato: 25. januar 2005 Byrådscentret Sag nr.: 687679 Vilkår for Høje-Taastrup Kommunes udbud af matr. nr. 67 g Høje Taastrup by, Høje Taastrup beliggende Banestrøget, 2630 Taastrup.

Læs mere

Lokalplan nr. 01-010-0002. Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg.

Lokalplan nr. 01-010-0002. Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg. Lokalplan nr. 01-010-0002 Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg. Juli 2009 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med

Læs mere

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1 Jessens Mole 7-9 Prospekt for Byggefelt 1 december 2014 Fremtidens Havn Udviklingsplan for Svendborg Havn Område 2 Nordre Kaj ØSTRE HAVNEVEJ Område 3 Østre Kaj TOLDBODVEJ JESSENS MOLE Område1 Jessens mole

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat 16-05- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE De har den 5. juli 2006 på vegne af Faaborg Erhvervspark A/S rettet henvendelse til det daværende Statsamtet

Læs mere

Stationsområdets nordlige del, Køge

Stationsområdets nordlige del, Køge Offentligt fremlagt til den 26. maj 2015 Lokalplan 1049 Stationsområdets nordlige del, Køge Tillæg nr. 14 til Køge Kommuneplan 2013-2025 Forslag 2015 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-007

LOKALPLAN NR. 10-007 S i l k e b o r g L a n g sø SØ VE J ADE RG TE ØS TORVET LUFTFOTO AF 2008 CENTEROMRÅDE MELLEM ØSTERGADE, TORVET OG SØVEJ LOKALPLAN NR. 10-007 Lokalplan nr. 10-007 Centerområde mellem Østergade, Torvet

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 20. december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders

Læs mere

Lokalplan 10.64.1-4 Område til offentlige formål på Haderslev havn Kommuneplantillæg nr. 12-08

Lokalplan 10.64.1-4 Område til offentlige formål på Haderslev havn Kommuneplantillæg nr. 12-08 Lokalplan 10.64.1-4 Område til offentlige formål på Haderslev havn Kommuneplantillæg nr. 12-08 November 2008 2 Lokalplan 10.64.1-4OmrådE til OFFENTLIGE FORMÅL PÅ HADERSLEV HAVN r. X Ch Vej j ve s vn ha

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Strandgade Nord Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Lokalplanforslag Borgerrepræsentationen har den 9. februar 2012 vedtaget forslag til lokalplan 'Strandgade Nord' med kommuneplantillæg. Lokalplanområdet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 20-01-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 20-01-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 20-01-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 806 Område til cityformål ved Vesterbro Torv, Vester Allé, Vestergade og Vesterport, Århus Midtby Januar 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til City-formål ved Vesterbro

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

Asminderød Skole til boligformål Benediktevej 29 3480 Fredensborg

Asminderød Skole til boligformål Benediktevej 29 3480 Fredensborg 13. april 2011 Udbudsvilkår for salg af ejendommen Asminderød Skole til boligformål Benediktevej 29 3480 Fredensborg Matr.nr. 5 cd Asminderød By, Asminderød plus vejlitra 7000 t Sadolin & Albæk A/S Nikolaj

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd.

Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd. Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd. Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1. Ditte og Ronni Hansen. Gyldenstens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 310-1&2 TEGLVÆRKSHAVNEN

LOKALPLAN NR. 310-1&2 TEGLVÆRKSHAVNEN LOKALPLA R. 310-1&2 TEGLVÆRKSHAVE Borgerrepræsentationen har den 11. december 2003 vedtaget tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen Lokalplanen er bekendtgjort den 26. januar 2004. Københavns

Læs mere

Shoppingcenter ved Esbjerg Banegård

Shoppingcenter ved Esbjerg Banegård Forslag til lokalplan nr. 01-010-0005 Esbjerg By Shoppingcenter ved Esbjerg Banegård November 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

JUNI 2004 STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012

JUNI 2004 STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 STRUER KOMMUNE JUNI 2004 LOKALPLAN NR. 266 FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Nørhald kommune August 2003 Fremlagt i offentlig debat fra 17. september til 12. november 2003. Endeligt

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-06-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-06-2015 17:00 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning3

Læs mere