Luftpump laddningsbar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Luftpump laddningsbar"

Transkript

1 SE Art Luftpump laddningsbar 230 V / 12 V Läs bruksanvisningen före användning! Strömbrytare Inblåsningssida (pumpar in luft) Anslutningsnippel och munstycken Sugsida (suger ut luft) Viktigt! Pumpen laddas med adapter kopplad till det vanliga elnätet ~230 V. Pumpen lämnar stora luftvolymer med lågt tryck. Den kan både pumpa in och suga ut luft. Lämpad för gummibåtar, luftmadrasser o.dyl. Pumpen kan köras cirka 10 minuter mellan laddningarna. Ackumulatorn är av NiMh-typ och klarar omkring 500 cykler. Använd så stort munstycke som möjligt. Detta ger bästa effekt och lägsta motortemperatur. Låt inte barn leka med pumpen.

2 SE Art Varning! Följ alltid instruktionerna för det som ska fyllas. Överskrid aldrig högsta tillåtna tryck. Att blåsa upp föremål så att de spricker kan vålla skador. Lämna aldrig pumpen när den är igång. Använd aldrig pumpen i våt miljö. Använd aldrig pumpen så att sand, småsten etc. kan komma in i den. Låt aldrig pumpen blåsa luft i riktning mot ögonen. Täck inte för någon av öppningarna med fingrarna. Att ladda ackumulatorn Anslut den ingående adaptern och ladda från det vanliga elnätet ~230 V. Laddningstiden är minst 10 timmar. Första gången dock 16 timmar. Använd inte luftpumpen samtidigt som den laddas eftersom det rubbar laddningstiden. Ackumulatorn mår bra av att laddas ur. Toppladda inte gång på gång. Lämna inte ackumulatorn I urladdat tillstånd: Ladda direkt efter urladdning. Att pumpa in luft Montera anslutningsnippeln och ett lämpligt munstycke. Håll pumpen mot ventilen på det som ska fyllas och starta pumpen med strömbrytaren. Håll alla luftvägar så öppna som möjligt. Hinder försvårar luftflödet och höjer motortemperaturen. Detta kan skada pumpen. Använd pumpen direkt utan munstycke eller ett lämpligt och så stort munstycke som möjligt. Detta ger bästa effekt och lägsta motortemperatur. På stora gummibåtar o.dyl. passar oftast pumpen direkt i påfyllningsventilen. Att suga ut luft Öppna ventilen på det som ska tömmas på luft. Montera anslutningsnippeln på pumpens sugsida och håll upp denna mot ventilen på det som ska tömmas. Starta pumpen och låt den suga. Håll luftflödet så fritt som möjligt eftersom hinder höjer motortemperaturen. Detta kan skada pumpen. Vissa föremål har en backventil i form av en liten gummiklaff. Denna måste tryckas undan för att luften ska kunna komma ut. 2

3 NO Art Luftpumpe oppladbar 230 V / 12 V Les bruksanvisningen før bruk! Strømbryter Innblåsingsside (pumper inn luft) Tilkoplingsnippel og munnstykker Sugeside (suger ut luft) Viktigt! Pumpen lades med adapter koplet til det vanlige ~230 V strømnettet. Pumpen gir stort luftvolum med lavt trykk. Den kan både pumpe inn og suge ut luft. Egnet for gummibåter, luftmadrasser o.l. Pumpen kan kjøres i cirka 10 minutter mellom ladingene. Akkumulatoren er av NiMh-typ og klarer omkring 500 sykluser. Bruk så stort munnstykke som mulig. Dette gir den beste effekten og laveste motortemperaturen. La ikke barn leke med pumpen. 3

4 NO Art Advarsel! Følg alltid instruksjonene for det som skal fylles. Overskrid aldri høyeste tillatte trykk. Å blåse opp gjenstander slik at de sprekker, kan forvolde skade. Gå aldri fra pumpen når den er i gang. Bruk aldri pumpen i våte omgivelser. Bruk aldri pumpen slik at sand, småstein, etc. kan komme inn i den. La aldri pumpen blåse luft i retning mot øynene. Dekk ikke for noen av åpningene med fingrene. Lade akkumulatoren Kople til den medfølgende adapteren, og lad fra det vanlige ~230 V strømnettet. Ladetiden er minst 10 timer, og 16 timer første gang. Bruk ikke luftpumpen samtidig som den lades, fordi det forstyrrer ladetiden. Akkumulatoren har godt av å lades ut. Topplad ikke gang på gang. Gå ikke fra akkumulatoren i utladet tilstand: Lad opp rett etter utlading. Pumpe inn luft Monter tilkoplingsnippelen og et egnet munnstykke. Hold pumpen mot ventilen på det som skal fylles, og start pumpen med strømbryteren. Hold alle luftveier så åpne som mulig. Hinder gjør luftstrømmingen vanskeligere og øker motortemperaturen. Dette kan skade pumpen. Bruk pumpen direkte uten munnstykke eller et egnet og så stort munnstykke som mulig. Dette gir den beste effekten og laveste motortemperaturen. På store gummibåter o.l. passer oftest pumpen direkte i påfyllingsventilen. Suge ut luft Åpne ventilen på det som skal tømmes for luft. Monter den blå tilkoplingsnippelen på pumpens sugeside, og hold denne opp mot ventilen på det som skal tømmes. Start pumpen og la den suge. Hold luftstrømmingen så fri som mulig fordi hinder øker motortemperaturen. Dette kan skade pumpen. Visse gjenstander har en tilbakeslagsventil i form av en liten gummiklaff. Denne må trykkes vekk for at luften skal kunne komme ut. 4

5 FI Art Ladattava ilmapumppu 230 V / 12 V Lue käyttöohje ennen kuin alat käyttää pumppua! Virtakytkin Täyttöpuoli (pumppaa ilmaa sisään) Liitin ja suukappaleet Imupuoli (imee ilman pois) Tärkeää! Lataa pumpun akku tavalliseen ~230 V pistorasiaan liitetyn verkkovirtamuuntimen välityksellä. Pumppu pumppaa paljon ilmaa alhaisella paineella. Sillä voit sekä puhaltaa ilmaa että imeä ilmaa pois. Soveltuu kumiveneiden, ilmapatjojen yms. täyttöön ja tyhjennykseen. Pumppu toimii yhdellä latauksella n. 10 minuuttia. Sen NiMh-akku kestää noin 500 latauskertaa. Käytä mahdollisimman suurta suukappaletta. Näin saat pumpusta parhaan mahdollisen tehon ja moottori ei kuumene liikaa. Älä anna lasten leikkiä pumpulla. 5

6 FI Art Varoitus! Noudata aina täytettävän kohteen mukana toimitettuja ohjeita. Älä ylitä suurinta sallittua painetta. Älä täytä esineitä liian täyteen, ne voivat mennä rikki. Älä koskaan jätä pumppua käyntiin ilman valvontaa. Älä käytä pumppua märässä ympäristössä. Älä käytä pumppua paikassa, jossa siihen voi päästä hiekkaa tai pikku kiviä. Älä suuntaa pumpusta tulevaa ilmaa kenenkään silmiin. Älä tuki pumpun aukkoja sormin. Pumpun akun lataaminen Liitä mukana toimitettu verkkovirtamuunnin pumppuun ja ~230 V pistorasiaan. Lataa akkua kerrallaan vähintään 10 tuntia, ensimmäisellä kerralla 16 tuntia. Älä käytä pumppua samalla kun lataat sitä, se häiritsee latausta. Anna akun purkautua välillä kokonaan, älä lataa jatkuvasti ilman, että se tyhjenee välillä. Älä pidä akkua tyhjänä. Lataa se aina heti sen purkauduttua kokonaan. Ilman pumppaaminen Asenna liitin ja sopiva suukappale. Pidä pumppua täytettävän esineen venttiilissä ja käynnistä pumppu virtakytkimellä. Huolehdi siitä, että ilma pääsee kulkemaan mahdollisimman vapaasti. Ilman kulkua hidastavat esteet (esim. letkun mutkat) saattavat aiheuttaa moottorin ylikuumenemista, mikä voi vahingoittaa pumppua. HUOMAA! Käytä pumppua mahdollisuuksien mukaan ilman suukappaletta tai valitse mahdollisimman suuri suukappale. Näin pumppu toimii tehokkaasti ja moottorin lämpötila pysyy alhaisena. Esim. isojen kumiveneiden tai vastaavien venttiileihin pumpun voi useimmiten liittää suoraan ilman suukappaleita. Ilman imeminen pois Avaa tyhjennettävän esineen venttiili. Asenna liitin pumpun imupuolelle ja pidä sitä tyhjennettävän esineen venttiilissä. Käynnistä pumppu ja anna sen imeä esine tyhjäksi. Huolehdi siitä, että ilma pääsee kulkemaan mahdollisimman vapaasti. Ilman kulkua hidastavat esteet (esim. letkun mutkat) saattavat aiheuttaa moottorin ylikuumenemista, mikä voi vahingoittaa pumppua. HUOMAA! Joidenkin esineiden venttiileissä saattaa olla pieni kumiläppä estämässä ilman poistumista. Sitä on painettava tyhjennyksen aikana, jotta ilma pääsisi tulemaan ulos. 6

7 DK Art Luftpumpe opladelig 230 V / 12 V Læs brugsanvisningen før brug! Strømafbrydere Indblæsningsside (pumper luft ind) Tilkoblingsnippel og mundstykker Udsugningsside (suger luft ud) Vigtigt! Pumpen oplades med strømforsyningen, der tilsluttes det almindelige lysnet på ~230 V. Pumpen giver en stor luftvolumen med lavt tryk. Den kan både pumpe luft ind og suge ud luft ud. Velegnet til gummibåde, luftmadrasser o.lign. Pumpen kan køre ca. 10 minutter på en opladning. Akkumulatoren er af NiMh-typen og klarer ca. 500 cyklusser. Brug så stort mundstykke som muligt. Dette giver den bedste effekt og den laveste motortemperatur. Lad ikke børn lege med pumpen. 7

8 DK Art Advarsel! Følg altid anvisningerne for det, der skal pumpes op. Overskrid aldrig det maks. tilladte tryk. Oppustning af objekter til de revner, kan medføre skader. Gå aldrig væk fra pumpen, mens den kører. Brug aldrig pumpen i våde omgivelser. Brug aldrig pumpen, så der kan komme sand, småsten etc. ind i den. Lad aldrig pumpen puste luft mod øjnene. Dæk ikke åbningerne til med fingrene. Sådan lades akkumulatoren op Tilslut den medfølgende strømforsyning og lad op fra det almindelige lysnet på ~230 V. Opladningstiden er mindst 10 timer. Første gang tager det dog 16 timer. Brug ikke luftpumpen samtidigt med, at den lades op, da det forøger opladningstiden. akkumulatoren har godt af at blive helt afladet. Lad ikke helt op gang på gang. Efterlad ikke akkumulatoren i uopladet tilstand. Lad batteriet op umiddelbart efter afladning. Sådan pumpes luft ind Monter tilkoblingsniplen og et passende mundstykke. Hold pumpen mod ventil på det, der skal pumpes op og start pumpen med strømafbryderen. Hold alle luftkanaler så åbne som muligt. Hvis luftgennemstrømningen forhindres, stiger motortemperaturen. Dette kan beskadige pumpen. Brug pumpen direkte uden mundstykke eller et passende og så stort som muligt mundstykke. Dette giver den bedste effekt og den laveste motortemperatur. På store gummibåde o.lign. passer pumpen ofte direkte i påfyldningsventilen. Sådan suges luft ud Åbn ventilen på det, der skal tømmes for luft. Monter tilkoblingsniplen på pumpens sugeside og hold den ind mod ventilen på det, der skal tømmes. Start pumpen og lad den suge. Hold luftstrømmen så fri som muligt, da forhindringer hæver motortemperaturen. Dette kan beskadige pumpen. Nogle objekter har en ventilspærre i form af en lille gummiklap. Denne skal trykkes ned for at luften kan slippe ud.

DIESELVÄRMARE Med termostat, 15 kw. DIESELVARMER Med termostat, 15 kw. HALLILÄMMITIN Termostaatti, 15 kw. DIESELVARMEKANON Med termostat, 15 kw

DIESELVÄRMARE Med termostat, 15 kw. DIESELVARMER Med termostat, 15 kw. HALLILÄMMITIN Termostaatti, 15 kw. DIESELVARMEKANON Med termostat, 15 kw DIESELVÄRMARE Med termostat, 15 kw DIESELVARMER Med termostat, 15 kw HALLILÄMMITIN Termostaatti, 15 kw DIESELVARMEKANON Med termostat, 15 kw VARNING! SÄKERSTÄLL ALLTID GOD VENTILATION ADVARSEL! SØRG ALLTID

Læs mere

RC IR HELIKOPTER. 3 kanal RC IR-HELIKOPTER. 3-kanals RC IR -HELIKOPTERI. 3 kanavaa RC IR HELIKOPTER. 3 kanaler

RC IR HELIKOPTER. 3 kanal RC IR-HELIKOPTER. 3-kanals RC IR -HELIKOPTERI. 3 kanavaa RC IR HELIKOPTER. 3 kanaler RC IR HELIKOPTER 3 kanal RC IR-HELIKOPTER 3-kanals RC IR -HELIKOPTERI 3 kanavaa RC IR HELIKOPTER 3 kanaler Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Læs mere

ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL

ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual english...page 32 38 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

S 4212 - S 4782. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 354 330

S 4212 - S 4782. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 354 330 S 4212 - S 4782 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit M.-Nr. 07 354 330 da - Indhold da - Indhold Beskrivelse af støvsugeren...7

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

S 5211 - S 5781. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 915 130

S 5211 - S 5781. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 915 130 S 5211 - S 5781 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit M.-Nr. 07 915 130 da - Indhold da - Indhold Beskrivelse af støvsugeren...7

Læs mere

S 5210 - S 5780. j Brugsanvisning støvsugere. N Bruksanvisning støvsugere. S Bruksanvisning dammsugare. f Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr.

S 5210 - S 5780. j Brugsanvisning støvsugere. N Bruksanvisning støvsugere. S Bruksanvisning dammsugare. f Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. S 5210 - S 5780 j Brugsanvisning støvsugere N Bruksanvisning støvsugere S Bruksanvisning dammsugare f Käyttöohje pölynimurit M.-Nr. 06 829 901 j j Beskrivelse af støvsugeren..........................................................

Læs mere

Grind and brew coffee maker. Instructions - Hinweise - Instructies - Istruzioni - Instrucciones DGB900BCE

Grind and brew coffee maker. Instructions - Hinweise - Instructies - Istruzioni - Instrucciones DGB900BCE Grind and brew coffee maker Instructions - Hinweise - Instructies - Istruzioni - Instrucciones DGB900BCE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...................................................................

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner //

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // Cyclonic filter system // Rechargeable batteries // Running time: Approx. 10 min // Incl. wall mount bracket // Type 7097 Brugsanvisning dansk... side

Læs mere

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216 RESEFÖRTÄLT Detta reseförtält är tillverkat för normalt nordiskt sommarklimat. Om instruktionerna följs kommer tältet att hålla i flera år. Läs hela manualen innan du sätter upp tältet första gången. Manualen

Læs mere

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC Wireless (RF) optical smoke alarm Connect up to 24 units IMPORTANT! READ THIS MANUAL AND SAVE IT FOR LATER USE This manual contain important information about installation

Læs mere

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC Wireless (RF) optical smoke alarm Connect up to 24 units IMPORTANT! READ THIS MANUAL AND SAVE IT FOR LATER USE This manual contain important information about installation

Læs mere

Trampoliini ja suojaverkkotrampolin

Trampoliini ja suojaverkkotrampolin Art. 14-4110, 14-4120 Studsmatta med skyddsnät Trampoline med beskyttelsesnett Trampoliini ja suojaverkkotrampolin Trampolin med beskyttelsesnet SE- Barn under 3 år får ej använda produkten på grund av

Læs mere

CONVECTOR HEATER INSTRUCTION MANUAL GASOVN INFRARØD, M/VARMEBLÆSER GASSOVN, INFRARØD M/VARMEVIFTE GASUGN, INFRARÖD MED VÄRMEFLÄKT

CONVECTOR HEATER INSTRUCTION MANUAL GASOVN INFRARØD, M/VARMEBLÆSER GASSOVN, INFRARØD M/VARMEVIFTE GASUGN, INFRARÖD MED VÄRMEFLÄKT MODEL 796 9616 Fremstillet i Tyrkiet 4104 - ISI Cihazlari Fabrikasi, Eskisehir. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i Tyrkia. 4104 - ISI Cihazlari Fabrikasi, Eskisehir. EU-importør

Læs mere

KØLESKAB MED TABLE-TOP

KØLESKAB MED TABLE-TOP KØLESKAB MED TABLE-TOP Brugsanvisning KJØLESKAP MED TOPPLATE Bruksanvisning KYLSKÅP Instruktionsbok PÖYTÄJÄÄKAAPPI Käyttöohje CW 150 R A+ INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING...2 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

9 kg 25 kg MAX-WAY. Användarguide Käyttöohje Bruksanvisning Brugervejledning User Guide

9 kg 25 kg MAX-WAY. Användarguide Käyttöohje Bruksanvisning Brugervejledning User Guide 9 kg 25 kg MAX-WAY Användarguide Käyttöohje Bruksanvisning Brugervejledning User Guide SE FI NO DK GB SE Viktigt! 9 25 kg Grupp 1 2 (ungefärlig ålder 9 månader 6 år) Var alltid noga med att följa dessa

Læs mere

Kitchen. pro fryer // deep fryer // Type 6354. Capacity: 3 litres // Detachable heating element for easy cleaning // Cool zone // Cord storage //

Kitchen. pro fryer // deep fryer // Type 6354. Capacity: 3 litres // Detachable heating element for easy cleaning // Cool zone // Cord storage // Kitchen pro fryer // deep fryer // Capacity: 3 litres // Detachable heating element for easy cleaning // Pilot lamps and variable thermostat // Cool zone // Cord storage // Type 6354 6354_UL_UVN_310713.indd

Læs mere

Logitech Harmony Touch Setup Guide. Svenska Dansk Norsk Suomi

Logitech Harmony Touch Setup Guide. Svenska Dansk Norsk Suomi Logitech Harmony Touch Setup Guide Svenska Dansk Norsk Suomi Svenska............... 3 Dansk............... 23 Norsk............... 43 Suomi............... 63 www.logitech.com/support......................

Læs mere

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning Innehåll För användaren Säkerhetsinformation 3 Vid installation och service Barnsäkerhet Vid användning av tumlaren Vid skrotning av tumlaren Produktbeskrivning 4-5 Betjäning 6 Innan du använder tumlaren...

Læs mere

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087 PROFESSIONAL MASSAGE Percussion massager- type 6087 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

ALARM RØG RØG ALARM. DK Røgalarm 2 Brugsanvisning. NO Røykvarsler 5 Bruksanvisning. SE Brandvarnare 8 Bruksanvisning RØG ALARM

ALARM RØG RØG ALARM. DK Røgalarm 2 Brugsanvisning. NO Røykvarsler 5 Bruksanvisning. SE Brandvarnare 8 Bruksanvisning RØG ALARM MODEL 83250 SMOKE 1 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. INSTRUCTION MANUAL DK Røgalarm 2 Brugsanvisning NO Røykvarsler 5 Bruksanvisning SE Brandvarnare 8 Bruksanvisning

Læs mere

1 FOREVER. DK Evighedslygte 2 Brugsanvisning. N Evigvarende lommelykt 3 Bruksanvisning. S Evighetsficklampa 4 Bruksanvisning

1 FOREVER. DK Evighedslygte 2 Brugsanvisning. N Evigvarende lommelykt 3 Bruksanvisning. S Evighetsficklampa 4 Bruksanvisning Model 55281 1 FOREVER FLASHLIGHT INSTRUCTION MANUAL DK Evighedslygte 2 Brugsanvisning N Evigvarende lommelykt 3 Bruksanvisning S Evighetsficklampa 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør FI Ikuinen

Læs mere

Tasty food dehydrator

Tasty food dehydrator Tasty food dehydrator 5 drying trays Large drying surface Ø 33 cm 2 power settings For fruit and mushrooms Transparent lid Retains the vitamins 6775_UL_UVN_020913.indd 1 9/2/2013 12:38:28 PM Bruksanvisning

Læs mere

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Ultrasonic mist Room capacity: Up to 120 m 3 Adjustable humidity Bacterial growth reduce Effective steam distribution Steam output Low

Læs mere

Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift

Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 SE Pelarlyft Bruksanvisning Pelarliften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar.

Læs mere

Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav

Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav MS 250 Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Kap- och geringssåg MS 250 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Læs mere