Lederskabsreformationen en udfordring for et samfund i krise og under radikal forandring.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lederskabsreformationen en udfordring for et samfund i krise og under radikal forandring."

Transkript

1 MEMO korte indlæg til inspiration og overvejelse Indlæg nr. 6: Styring gennem lederskab Lederskabsreformationen en udfordring for et samfund i krise og under radikal forandring. Om at genopfinde det autentiske, etisk ansvarlige og værdiskabende fællesskab Af Preben Melander * A. Udfordringen Det igangværende forskningsprogram SLIP har en mission, der går ud på at sætte en ny dagsorden for debatten om fremtidens lederskab med særlig fokus på den offentlige sektor. Dog har programmets ideer lige så stor relevans for og appel til den private sektor. I denne mission ligger at mobilisere, italesætte og forankre en bred samfundsmæssig forståelse og anerkendelse af lederskabets afgørende betydning for menneskers og fællesskabers livskvalitet, værdiskabelse, velstand og velfærd (lederskabets værdikæde). Vi har brug for en fundamental nytænkning af lederskabet både det politiske, det faglige og det administrative. Et lederskab, der bygger på etisk ansvarlighed, faglig værdiskabelse og menneskers iboende kompetencer og gerne på linie med den originalitet og kreativitet, som vort samfund har præsteret under tidligere krisesituationer (statsbankerotten 1913, nederlaget 1864, verdenskrisen 1930, oliekrisen 1975 etc.). Et lederskab, der for- Preben Melander er professor og centerdirektør for Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse på CBS. Han er ansvarlig for Finansministeriets strategiske forskningsprogram vedr. Fremtidens lederskab indenfor den offentlige sektor (SLIP-programmet). 349

2 mår at bryde den nedarvede socialisering af rettighedskulturen og det universelle ensrettede kontrolsamfund. Udfoldelsen af denne mission mener vi bedst kan formes gennem en bred samfundsmæssig dialog, bevidstgørelse og ansvarliggørelse, omfattende alle aktører og niveauer fra Folketingets medlemmer til plejehjemsassistenten i Brønshøj. Drivkræfterne til denne proces skal mobiliseres såvel nedefra, indefra, udefra og oppefra. Energien skal skabes i det sociale rum ved at mobilisere og frisætte menneskers evner, lyst, kreativitet, entusiasme, kald og handlekraft. Lederskabets arbejdsformer (sprog, normer, magtanvendelse) forandres og skabes naturligt som en vedvarende, ofte passiv afspejling og reproduktion af samfundets værdier, kriser og udvikling. Derfor må lederskabspraksis i dag i mange sammenhænge ses som en afspejling af fortidens industrisamfund og dets rationelle styringslogik. Den offentlige sektor har siden 1980 erne søgt at efterligne den private sektors ledelsesformer og styringslogik, til trods for, at den offentlige sektor i sin natur er underkastet helt andre værdipolitiske, faglige og sociale idealer for værdiskabelse og kompetenceudvikling. Disse idealer har set som helhed ikke fået tilstrækkeligt rum for udfordring og udfoldelse. Lederskabet er i for høj grad blevet underkastet universelle sociale normer, abstrakte ideologier og meningsløse teknologier, som aktørerne tvungent eller frivilligt, bevidst eller ubevidst har påtaget sig og efterlevet som ansvarlige aktører i det etablerede system. Fællesskabet er blevet et accepteret socialt sikkerhedsnet for legitimitet, stabilitet og reproduktion, som begrænser udsyn, kreativitet og handlekraft. Velfærdssamfundets selvbevarende logik er blevet et mål i sig selv og har derigennem skabt unødige barrierer for dets opretholdelse. Dette afspejler sig i vores ledelsestænkning, som primært bygger på ideer og rationaler, som er skabt i 1900-tallet og ikke afspejler fremtidens sociale udfordringer. Hvis lederskabet i et samfund skal være i stand til at mobilisere og løfte en fremtidig bredere social og økonomisk udvikling, er det nødvendigt alternativt at forstå lederskabet som en udviklingsressource, der allestedsnærværende og radikalt, såvel moralsk som idémæssigt, både indefra som udefra, kan udfordre de samfundsskabte etablerede og tilvante paradigmer, konventioner, normer og adfærdsrutiner. Dette kan f.eks. ske ved at mobilisere og konfrontere flere videnskabte idealer, perspektiver og samfunds- og menneskesyn i debatten (filosofi, sociologi, psykologi, politologi, kultur, kunst, økonomi etc.), samt opsøge de sociale fora og felter, hvor værdierne kan sættes i spil. Dette grundlæggende syn på en»grænsebrydende, bæredygtig og fremtidsskabende ideologi«har vi benævnt den»konstruktive kakofoni«, hvilket signalerer en kreativ orkestrering og leg med mislyde og dissonanser med henblik på virtuelt at konstruere en ny meningsfuld og bæredygtig virkelighed. Denne kollektive kreative proces ser lederskabelse og værdiskabelse som to sider af den samme dannelsesproces, der tilsammen producerer et nyt intenst og inciterende oplevelsesrum. 350

3 Forskningsprogrammet»SLIP«har ikke til formål at udøve kritik af fortidens styringsrationaler og deres sociale og organisatoriske konsekvenser. De er jo skabt som en integreret del af samfundets institutionelle virkelighed, som vi som deltagere må forholde os til og bygge videre på. Derimod er det vores ambition at skabe en inciterende viden om, hvordan et autentisk og etisk ansvarligt lederskab på forskellig vis kan udfoldes og producere nye konstruktive virkeligheder og mulighedsrum, som skaber øget sammenhængskraft. Programmet skal ikke producere et alternativt tidssvarende styrings- og ledelsesparadigme, idet dette formodes at være forældet, inden det overhovedet når at komme i spil i praksis. Derimod skal programmet mobilisere nye frugtbare emergerende perspektiver på fællesskabers værdiskabende lederskab og styring, der over tid er i stand til at identificere og producere nye sociale forståelser, mobilisere skjulte potentialer og skabe sociale relationer og samspil, der kan udfordre og smidiggøre tilvante strukturer. I den forbindelse er det f.eks. programmets ambition at bidrage til at forny og forbedre den kulturforankrede og konsensusbaserede danske samfunds- og organisationsmodel, som fortsat nok er en grundlæggende social drivkraft, men som også qua sine institutionelle blindgyder kan begrænse udsyn og innovationskraft. Den karakteriseres ofte som demokratisk, humanistisk og frihedsbevarende med dens indbyggede lille magtdistance, socialt solidariske fællesskab, kollektive og decentrale forandringsansvar nedefra, feministiske ledelsesværdier etc. Dette harmoniske samfundsideal vil nogle mene i dag er en illusion, og at modellen befinder sig i dyb krise set i lyset af den globale viden-, iværksætterog oplevelsesøkonomi og den materialistiske og overvejende økonomisk dominerende verdensorden. Vi må jo nødvendigvis forholde sig til dette dilemma, men ikke lade det begrænse vores refleksions- og innovationsevne. Programmet søger ikke på forhånd at udstikke klare hypoteser og evidensbaserede modeller for fremtidens lederskab. Programmet vil i sin form være eksplorativt, opsøgende, nysgerrigt og innovativt i sin videnskabelsesproces. Men ingen mennesker er naturligvis i stand til at»rydde«tavlen ren for ambitioner, værdisyn, drømme og strukturbindinger. For at give programmets mange medvirkende et indtryk af programmets faglige ambitioner, vil vi tentativt nedenfor opstille nogle grundlæggende ideer, som fra starten vil udgøre programmets visionære platform, velvidende at også disse idealer og forestillinger blot hermed er sat til debat, og at de forhåbentligt vil have en ny iklædning, når programmet er gennemført. B. Visioner og idealer som opstart til processen 1. Paradigmer som lukkede fængsler Programmet har som mission at bidrage med nye ledelsesideer med basis i en række nye virtuelle virkelighedssyn og inciterende samspilsformer for lederskab, bl.a. med baggrund og inspiration fra forskellige alternative samfunds-, menneske-, magt- og virkelighedssyn. Det er programmets grundantagelse, at de samfundsvidenskabelige paradig- 351

4 mer og deres basale samfunds-, organisations- og menneskesyn i sig selv er begrænsende for menneskers forestillingsevne, responsitivitet og iboende naturlige innovationskraft. Dette udmønter sig f.eks. i, at vi gennemgående tror på, at vi som ledere gennem en analytisk tilgang og et såkaldt»helhedssyn«kan overskue og strukturere virkelighedens mangfoldighed, uklarhed og kompleksitet. Dette perspektiv har set retrospektivt bragt samfundsreformatorer i en fælde af overdreven forenkling, meningsløs abstraktion og falsk sikkerhed, hvilket ikke har fremmet autenticitet og praktisk relevans. 2. Diversitet, kompleksitet og kakofoni som konstruktiv ressource Programmets åbne og opsøgende videnplatform vil bygge på en flerhed af ideer, dyder, paradigmer og visioner for, hvad lederskab kan være, hvordan lederskab alternativt kan udvikles, mobiliseres og praktiseres, og hvordan lederskab kan bidrage til et bedre socialt samspil og udvikle fællesskabers værdiskabelsesevne og menneskers livskvalitet på tværs af sociale grænser (kundskaber, kompetencer og værdisyn uden grænser). Dette åbne vidensyn indebærer også, at programmets videnbidrag vil have sin basis i det unikke situationsbetingede caseeksempel og dets særegne kombination af aktører, problemer, vilkår, relationer og samspil som forudsætning. Programmets udgangspunkt er, at lederskab må udfordres, udtænkes og udmøntes i en kompleks og kaotisk verden beriget af uklarhed og uforudsigelighed, hvor der ikke findes simple universelle løsninger på generelle problemtyper. Konstruktiv kakofoni udgør programmets grundsyn på lederskab og styring. Hermed menes, at den bæredygtige og kreative udvikling skabes gennem udfoldelse af mislyde, der danner basis for ny viden, udfordrer det etablerede og mobiliserer fornyet skaberkraft. Lederskab kan her ses som en kunstnerisk udfoldelse og iscenesættelse af talenter og drivkræfter. 3. Udfordring af»the state of the art«programmet skal forståelsesmæssigt forholde sig konstruktivt kritisk til en række etablerede og forankrede paradigmer, doktriner, forskrifter og konventioner for lederskab og styring, som i dag er grundlæggende forankret og ofte ligger skjult bag og indbygget i de herskende samfundsstrukturer. Heri ligger en række fundamentale og selvbevarende dimensioner, som programmet har til formål at udfordre, italesætte og bryde gennem sine observationer, analyser og grænseoverskridende ideer. 4. Ledelsesmodeller er ikke universelle, men må opsøges i det lokale unikke rum Programmet anskuer universelle ledelsesidealer, ledelseskoncepter og ledelsesopskrifter som politisk funderede og derfor produceret ud fra subjektive magtfunderede interesser med basis i sociale og kulturbårne konstitutioner. Universelle ledelsesmodeller er en afspejling af samfundets normer og magtstrukturer og mobiliseres og udskiftes som en konsekvens af vedtagne nye konventioner i tid og rum. Ledelsesteorier repræsenterer derimod ikke objektive universelle og neutrale sandheder, og kan derfor heller ikke anvises som koncepter med videnskabelig evidens, logiske idealer og med ideelle målbare effekter. Ledelsesideer må for at være relevante, gyldige og meningsfulde i den praktiske 352

5 anvendelse følgelig opsøges, identificeres og legitimeres ud fra deres oplevede værdi i unikke sociale situationer og ud fra de lokale aktørers intersubjektive erkendelsesrum. Ledelsesideer er derfor i sin natur mangfoldige, komplekse og uforudsigelige. Vore ledelsesmæssige idealer, erfaringer og anbefalinger må altid vurderes med en vis kritisk distance og ud fra en grundlæggende pragmatisk forståelse af den lokale baggrund i tid og rum, hvori de har sin oprindelse og sin sociale berettigelse. Ledelsesmodeller kan være øjenåbnende inspirationskilder og bør give anledning til refleksion, leg og læring. Men de bør ikke opfattes sin færdige løsninger, der kan kopieres og imiteres, ud fra standarder, modebegreber, best practice og opstillede kodeks. En sådan tilgang vil i sig selv begrænse deres autenticitet, praksisnærhed og emergens som udviklingsplatform. 5. Lederskab opstår i komplekse sociale samspil Lederskab opstår emergerende og socialt som et resultat af menneskers etiske værdier, umiddelbare samspil, fælles oplevelser, lokale erfaringer, sociale praksisser, subjektive følelser, intuitive fornemmelser etc. Lederskab må derfor altid bygge på menneskers relationer, gode samtaler, fælles værdier, meningsfulde sprog, samt gensidig tillid, accept og anerkendelse, intense og inciterende samvær, medejerskab af resultater etc. Lederskab er således intersubjektivt, improvisatorisk og impulsivt i sin opståen og kan bedst opfanges og forstås i den aktuelle sociale kontekst, hvori det opstår, iscenesættes og tillægges betydning. Lederskab må derfor udøves med respekt overfor de mennesker, som indgår i processen, og som gensidigt tolker hinandens værdier, behov, forventninger, bidrag og interesser. Lederskab udvikles i en uendelig fortløbende dannelsesproces, såvel hos individer og i fællesskaber. 6. Styring er funderet i samfundsskabte normer Styring er i modsætning til lederskab en kollektiv betegnelse for de arbejdsnormer, arbejdssprog og arbejdsrutiner, som i samfund, organisationer og fællesskaber benyttes til at skabe kollektiv rationalitet, social disciplinering, forhandlet orden, organisatorisk systematik, samfundsmæssig målrettethed og ressourcemæssig koordination på tværs af og på trods af aktørers subjektivitet, organisationers uklarhed og mangfoldighed og samfunds iboende interessemodsætninger. Styring vil i sin natur altid til en vis grad være forbundet med magtanvendelse, ensretning, forførelse, frihedsberøvelse og fremmedgørelse, idet styring altid udøves på afstand mellem niveauer og funktioner. Den ledelsesmæssige udfordring ligger her i at tilstræbe, at styring på trods af distancen opleves som meningsfuld, fornuftig, motiverende og involverende set ud fra fællesskabets mission og etik. Lederskabet bør derfor producere den mobiliserende, medierende og medlevende sociale mission af styring, som kan få mennesker til at opleve styring som et meningsfuldt, identitetsforankret og værdiskabende løsnings- og udfoldelsesrum. Lederskab må sikre, at styringen og dens strukturer ikke begrænser aktørernes reflektionsevne, kreativitet og kritiske sans. 353

6 Styring vil i den form, den udvikles, iscenesættes og praktiseres, ofte være bundet op på samfundets grundlæggende magtstrukturer, institutionelle normer og indarbejdede administrative rutiner. Disse strukturer og rutiner er kulturbundne og udgør en væsentlig del af aktørernes sociale identitet, adfærdsregulering og arbejdspraksis. Disse strukturer er derfor svære at forandre, f.eks. ved at ophæve reguleringsmekanismer, kontrolrutiner og frigøre aktører fra tilvante organisationsformer. Aktørerne vil ofte føle, at de derved mister holdepunkt og alibi for deres indsats og sociale relationer. F.eks. må man sætte spørgsmål ved, om»frisættelse«og»frivillige strukturer«i form af frikommuner, styringsforsøg, afbureaukratiseringsprojekter etc. er i stand til at frigøre nye kreative kræfter og forandre fundamentalt rutinebundne organisationer. En række sociale og politiske faktorer skal være til stede, for at sådanne forsøg vil føre til reelle forandringer og skabe radikal nytænkning og innovationskraft. Styringsmæssige reformer kan derfor ikke ske alene gennem ændringer af formaliserede strukturer, regler og rutiner, men forudsætter en betydelig og vedvarende indsats af kommunikativ lederskabskraft, som kan mobilisere og forankre nye sociale normer, sprog og magtstrukturer. 7. Værdiskabende lederskab er eksistentielt betinget Lederskab har, uanset hvor det udøves, til formål at skabe menneskelig værdi, vækst, velstand og velfærd i det fællesskab, hvori det eksisterer. Værdiskabelse er et socialt produceret og sammensat fænomen, fordi værdi i sig selv er subjektivt oplevet, situationsbetinget og derfor svært at opstille mål og midler for. Værdiskabelse er ikke kun et økonomisk begreb. Værdiskabelse er knyttet til menneskers eksistens og empati og er derfor et virtuelt fænomen. Hvis lederskab skal have mening og betydning for mennesker, må det udfoldes i et oplevelsesrum, hvor mennesker er i stand til i fællesskab at udtrykke, illustrere og forstå, hvad der har betydning for den enkeltes kald og fællesskabets eksistens. Lederskab må f.eks. give svar på: Hvorfor producerer vi værdier? Hvem arbejder vi for? Hvem er vi eksistentielt som organisation og aktører? Hvilke værdier binder os sammen og hvordan? Hvor er vi på vej hen? Hvordan vil vi gerne se ud i fremtiden? Etc. Lederskab har til formål at stille, besvare og forholde sig tig, disse spørgsmål. Svarene er en forudsætning for, at aktørerne i fællesskabet kan spille sammen. Denne form for opsøgning af det værdiskabende rum udgør kernen i alt lederskab. Det er en krævende social proces, hvor lederskabet gøres synligt, nærværende, oprigtigt, involverende, medrivende for deltagerne, fordi der skabes en åbenbar forbindelse mellem den oplevede daglige praksis, aktørernes sociale her-og-nu virkelighed og det virtuelt udtænkte rum skabt af personlige drømme, følelser, idealer, forestillinger, potentialer etc. 8. Lederskab skal opfindes og mobiliseres tæt på virkeligheden Hvis ovennævnte arbejdsform skal lykkes, kræves der tid til at skabe det fælles oplevelsesrum af fælles kundskab, gensidig tillid, faglig anerkendelse, grænseoverskridende tolerance, mobilisering af forskellighed etc. Lederskab bliver her en socialt skabende og mobiliserende funktion. Lederen er ikke den, der ensidigt fører an og opstiller mål og midler. Lederen er derimod den, der holder fast i fællesskabets værdier og fortløbende mobiliserer 354

7 de kreative kræfter i det intime, intense og inciterende rum. Kunsten at skabe dette rum kræver autenticitet, nærvær, etisk ansvarlighed, tolerance, indlevelse, empati, begejstringsevne etc. Dette bæredygtige lederskab skabes i det produktive, skabende og visionære fælles samspil mellem mennesker omkring deres egen oplevede virkelighed, mellem mennesker, som er i stand til at lede sig selv og lede hinanden gennem udfoldelse i uklare ustyrlige rum. Lederskab bliver dermed en social funktion, som knytter sig tæt til komplekse arbejdsrelationer i dagligdags arbejdspraksis. Det åbne spørgsmål bliver her, hvem der har magten og evnen til at skabe fornuft, fællesskab, fodslag, forståelse, faglighed, fascination i dette åbne rum. Det er her, at den konstruktive kakofoni kommer til udfoldelse. 9. Lederskab kan bedst læres og skabes i autentiske rum Da ledelsesteori er situationsbetinget, og ikke er universel og derfor ikke kan benchmarkes, standardiseres eller evidensbaseres, kan ledelseskompetencer vanskeligt læres gennem teoretiske studier og indstuderede forløb. Lederskab og styringsadfærd bygger på forståelse og afklaring af komplekse sociale vilkår og modstridende værdier, som kræver strategisk udsyn, politisk dømmekraft, social ansvarlighed og menneskelig empati etc. Lederskab er en kompetence, som nok kan illustreres i ord, billeder og tanker, men kun vanskeligt kan forstås gennem teoritræning fjernt fra virkeligheden. Lederskab forudsætter ikke paratviden, men kræver nogle fælles sprog og arbejdsformer, som styrker indlevelse, fantasi, intuition, kreativitet, risikoåbenhed, vilje og handlekraft, også i pressede situationer. Lederskabelse og ledelsesudvikling bør derfor bygge på praksisviden og erfaring gennem konfrontation med virkelige problemer, gerne i samspil med andre aktører med anden viden, erfaring og faglig baggrund. Fremtidens lederuddannelser bør derfor bygge på eksperimentelle autentiske forløb, enten ude i normal praksis eller i rum, hvor virkelighedens problemer og dilemmaer er genskabt gennem fortællinger i et virtuelt rum tæt på virkeligheden. Teaterformen, laboratoriemodellen, det virtuelle legerum, det kreative værksted etc. er arbejdsformer, der bør videreudvikles og forædles, således at det autentiske, det virtuelle, de sociale dilemmaer, de strukturelle bindinger fremstår så udfordrende som muligt. 10. Lederskab kræver udsyn og konfrontation med den ydre virkelighed Offentligt lederskab og styring skal udfoldes i et åbent oplevelsesrum af modsatrettede økonomiske politiske, sociale og menneskelige interesser, hvor kommunikation og samvær ofte er medieskabt, knyttet til symboler og idealer og foregår på distancen. Den offentlige sektor er en socialt skabt kunstig politisk konstruktion af politologer kaldet»staten«som er konstitueret i et system af love, normer, regler og paradigmer, der i samfundet er underkastet evig debat og forandring. Den offentlige sektor lever side om side med andre sociale systemer: Det civile samfund af borgere og fællesskaber, den private erhvervssektor og den frivillige ofte kaldet»den 3. sektor«. Og i stigende grad er den offentlige sektor konfronteret med verdenssamfundets politiske, økonomiske, og værdimæssige udfordringer (global governance). 355

8 Dette betyder, at den offentlige sektor i stigende grad må anskue sine opgaver, værdiskabelsesinitiativer og ledelsesudfordringer i et åbent strategisk og dynamisk globalt perspektiv. Man kan undre sig over, at dette ledelsesperspektiv ikke italesættes i højere grad i den offentlige ledelsesdebat. Den offentlige sektor indgår således i et tæt samspil med de andre sociale systemer, selvom grænserne for samproduktion ofte er underkastet stærke skel. Den vestlige verdens politikere og deres samfundsopfattelse og demokratiske værdisyn har ofte medvirket til at skabe kunstige grænser mellem disse andre sociale sektorer, fordi de qua deres traditionelle opgavefundering, værdikultur og styringsformer er forskellige, men for så vidt på lige fod alle bidrager til samfundets værdiskabelse, velstand og velfærd. Offentligt lederskab har behov for i højere grad at fokusere på de sociale systemer, der ligger udenfor den offentlige sektor, og som i høj grad supplerer og udfordrer den offentlige sektors udviklingsrum. Det er her vigtigt, at offentlige ledere både politikere, bureaukrater og producenter anskuer offentlig værdiskabelse og styring som en forudsætning, en ressource og en væsentlig udviklingsfaktor for hele samfundets værdiskabelse, og bidrager til at nedbryde de traditionelle skel og grænser såvel politiske, sociale, kulturelle som økonomiske som hæmmer samspil og innovation. Dette kræver udsyn, refleksion og vovemod hos offentlige ledere på alle niveauer. Lederskab i dette grænseland stiller naturligt særlige krav til etisk social ansvarlighed, loyalitet overfor fællesskabets politiske værdier, interesser og mål og fornemmelse for de sociale konsekvenser af normbrud. Men man må også konstatere, at uklarheden, kompleksiteten og usikkerhedspotentialet i politiske styrede organisationer oftere fører til risikoundgåelse, regelfokusering og inerti end til mulighedsafsøgning, eksperimenter og leg med de virtuelle værdiskabende rum. C. Summa summarum Vi har her i artiklen opstillet en række væsentlige visioner, dyder og idealer for udviklingen og forankringen af en radikal forandring af ledelsesformerne i det danske samfund. Meningen hermed er at skabe en offentlig debat om, hvad lederskab betyder i fremtidens samfund. Der er tale om et opgør med en lang række normer og traditioner, som knytter sig til den eksisterende socialisering af industrisamfundets ledelseslogik og oppefra politisk forskrevne og efterfulgte ledelsesidealer. Vi råder i det danske samfund over en række ressourcer og drivkræfter, som er i stand til at løfte en lederskabsreformation nedefra, hvis det politiske system er i stand til at udfordre, mobilisere og frisætte disse energier. Men tilsyneladende befinder det danske samfund sig i en fastlåst situation af defensiv krisestemning, kortsigtet ledelseshorisont, manglende kollektiv ansvarlighed, utilstrækkelig sammenhængskraft og usikker navigationsevne etc. Der er en tendens til, at lederskab alene kan udøves gennem universelle løsninger, som kun i begrænset omfang udfordrer de involveredes forskellighed, talenter og kompetencer. Man stirrer sig blind på velfærdssamfundets indbyggede problemer og fokuserer mere på fodfejl, besparelser, mangler, rettigheder og dagens sensation end på fremtidens muligheder, de oplagte styr- 356

9 kepositioner, de skjulte menneskelige ressourcer og samfundets uprøvede samarbejdspotentialer. De anvendte samtaleformer er fastlåst i fattige sprog, depressive udviklingsrum og fastlåste reflektionscirkler, der ofte bygger på økonomers statistiske fremskrivningsmodeller og samfundsforskeres studier af fortidige strukturer. Behovet for tværgående refleksion, opsøgende responsivitet og kollektiv etisk ansvarlighed er lokalt tilstede og ofte erkendt, men ikke kollektivt anerkendt. Heri består en utrolig ledelsesmæssig udfordring, som må løftes af alle fra top til bund. Denne opgave klares ikke gennem lokale lederudviklingsprogrammer, nye lederuddannelser, forenkling af nuværende regler, politiske reformer, nye politiske partier, etc. Den slags tiltag er ikke gennemgribende, involverende og ansvarspådragende nok. De globale udfordringer og de økonomiske kriser kan måske være en drivkraft og en øjenåbner, men er tilsyneladende endnu ikke stærke nok til at bryde den socialiserede rettighedskultur og de fastlåste kontrolregimer. Derfor er strukturreformer eller ledelsesreformer ikke tilstrækkelige. Vi skal gennem det lange seje træk mobilisere, udfordre og forankre en lederskabsdiskurs. Ikke som et fikseret mål i sig selv, men som en bevægelse, der trin for trin skaber en proces og en innovationsplatform, der fremmer en ny proces, etc., etc. Denne evige og kontinuerlige progression kræver og mobiliserer lederskab på alle niveauer. Ikke som en stabil ressource, men som et foranderligt, mobilt samspil af skjulte, emergente kræfter af nysgerrighed, lyst, kundskaber og entusiasme. I denne proces har alle et lederansvar såvel individuelt som kollektivt. Litteraturliste Alvesson, Mats og Stefan Svenningsen (2007): Organisation, ledning och process. Studentlitteratur. Lund Beck Jørgensen, Torben (2006): Value Consciousness and Public Management. International Journal of Organization Theory and Behaviour. 9 (4). Brunsson, Nils (2006): Mechanisms of Hope. Maintaining the Dream of Rationality in Organizations. Liber, Malmö. Jönsson, Sten og Lars Strannegård (Red.) (2009): Lederskapsboken. Liber. Malmø Jespersen, Jørn, Bøje Larsen, Preben Melander, Christian S. Nissen (2000) (red.). Ledelse i Danmark Anklage og Forsvar. 20 bidrag til debatten om ledelse i Danmark, Jurist- og Økonomforbundets Forlag. København. Johnsen, Erik (2002): Managing the Managerial Process. A. Participative Approach. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. København. Holmblad, Brunsson, Karin (2007): The Notion of»general Management«. Liber. Malmø Melander, Preben (2008) (red.): Det fortrængte offentlige lederskab. Offentlig ledelse efter New Public Management. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. København. Røvik, Kjell Arne (2007): Trender og Translasjoner. Ideer som former det 21. århundredets organisasjon. Universitetsforlaget. Oslo. Svenningsson, Stefan och Mats Alvesson (2010): Lederskap. Liber. Malmø Weick, Karl E. and Kathleen M. Sutcliff (2001): Managing the Unexpected Assuring High Performance in an Age of Complexity. 357

Finansministeriets strategiske forskningsprogram vedrørende. Fremtidens lederskab indenfor den offentlige sektor

Finansministeriets strategiske forskningsprogram vedrørende. Fremtidens lederskab indenfor den offentlige sektor Finansministeriets strategiske forskningsprogram vedrørende Fremtidens lederskab indenfor den offentlige sektor Kaldenavn: SLIP (Strategic Leadership Research in the Public Sector) Styring gennem lederskab

Læs mere

Fokus & Forum. Dialog mellem læserne og redaktionen. På jagt efter fremtidens samfundslederskab

Fokus & Forum. Dialog mellem læserne og redaktionen. På jagt efter fremtidens samfundslederskab Fokus & Forum Dialog mellem læserne og redaktionen På jagt efter fremtidens samfundslederskab Der gøres i disse år mange forsøg på at udvikle nye syn på forbedring af samfundet og dets ledelsesmuligheder.

Læs mere

Fokus & Forum. Dialog mellem læserne og redaktionen

Fokus & Forum. Dialog mellem læserne og redaktionen Fokus & Forum Dialog mellem læserne og redaktionen Beyond strategy om at finde nye veje for innovations- og risikoledelse, der ikke er blokeret af konventionel centralistisk styringslogik Overalt i vort

Læs mere

- En forskningsberetning om mangestemmige resultater fra laboratorier Pernille Hviid Forord: Preben Melander Mie Plotnikof

- En forskningsberetning om mangestemmige resultater fra laboratorier Pernille Hviid Forord: Preben Melander Mie Plotnikof Nye Muligheder for Samarbejde i Styring og Organisering af Dagtilbud? - En forskningsberetning om mangestemmige resultater fra laboratorier Pernille Hviid Forord: Preben Melander Mie Plotnikof Nye Muligheder

Læs mere

LEAN et multidimensionelt ledelseskoncept med uendelige udviklingsmuligheder og skjulte risici Af Preben Melander

LEAN et multidimensionelt ledelseskoncept med uendelige udviklingsmuligheder og skjulte risici Af Preben Melander LEAN et multidimensionelt ledelseskoncept med uendelige udviklingsmuligheder og skjulte risici Af Preben Melander Resume LEAN stiller ligesom andre styringsmodeller særlige krav til lederskabet. Men LEAN

Læs mere

Lederskab udvikles som led i en livslang og uforudsigelig opdagelsesog dannelsesrejse

Lederskab udvikles som led i en livslang og uforudsigelig opdagelsesog dannelsesrejse Lederskab udvikles som led i en livslang og uforudsigelig opdagelsesog dannelsesrejse Den rigtige opdagelsesrejse handler ikke om at opsøge nye landskaber, men om at se verden med nye øjne Marcel Proust,

Læs mere

Laboratoriemodellen en samarbejdsmetode til at gøre styringssystemer mere praksisnære og meningsfulde

Laboratoriemodellen en samarbejdsmetode til at gøre styringssystemer mere praksisnære og meningsfulde MEMO korte indlæg til inspiration og overvejelse Indlæg nr. 42 Design og forankring af nye ledelsesteknologier Laboratoriemodellen en samarbejdsmetode til at gøre styringssystemer mere praksisnære og meningsfulde

Læs mere

Artikel. Kompetenceudvikling

Artikel. Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling Artikel Kompetenceudvikling som flerdimensionelt ledelsessprog - når menneskebogholderiet, kærlighedssproget og fortællekunsten står på valg En empirisk analyse af kompetence-udviklingsstrategier

Læs mere

P0ULA HELTH (RED.) LEDERSKABELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB 3. UDG.

P0ULA HELTH (RED.) LEDERSKABELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB 3. UDG. P0ULA HELTH (RED.) LEDERSKABELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB 3. UDG. ORGANISATIONER I TEORIHISTORISK PERSPEKTIV 3 POULA HELTH (RED.) LEDERSKABELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB 3. UDGAVE 4 KAPITEL 1 Poula Helth

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Indholdsfortegnelse 4. Værdier og værdibaseret ledelse... 2 4.1 Fra regler til værdier... 2 4.2 Værdier... 4 4.2.1 Tilblivelse af værdigrundlaget...

Indholdsfortegnelse 4. Værdier og værdibaseret ledelse... 2 4.1 Fra regler til værdier... 2 4.2 Værdier... 4 4.2.1 Tilblivelse af værdigrundlaget... Indholdsfortegnelse 4. Værdier og værdibaseret ledelse... 2 4.1 Fra regler til værdier... 2 4.2 Værdier... 4 4.2.1 Tilblivelse af værdigrundlaget... 5 4.2.2 Formuleringsprocessen... 6 4.2.3 Top 20 over

Læs mere

Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar

Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar En bred kreds af forvaltningsforskere har udviklet et bud på en ny dansk forvaltningspolitik,

Læs mere

På vej mod en kvalitetsreform men hvad med en ny styrings- og ledelsestænkning?

På vej mod en kvalitetsreform men hvad med en ny styrings- og ledelsestænkning? På vej mod en kvalitetsreform men hvad med en ny styrings- og ledelsestænkning? Af Henrik Hjortdal og Claus Nielsen I denne artikel søger vi at begrunde behovet for en ny ledelses- og styringstænkning

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Læring i praksis vejen til bedre lederskab et nyt forskningsprojekt på CVL

Læring i praksis vejen til bedre lederskab et nyt forskningsprojekt på CVL Læring i praksis vejen til bedre lederskab et nyt forskningsprojekt på CVL af Poula Helth, september2012 Formål Projektet tager afsæt i virksomheders konkrete, livgivende lederskab. Projektets formål er

Læs mere

På sporet af pædagogisk ledelse

På sporet af pædagogisk ledelse På sporet af pædagogisk ledelse Af Inge Schoug Larsen Der er opbrud og forandringer i gang på hele det pædagogiske område, og der stilles nye og stadig mere komplekse krav til lederne af pædagogiske institutioner.

Læs mere

Kan man producere Nobelpristagere i fabrikker?

Kan man producere Nobelpristagere i fabrikker? FORUM for fremtidens offentlige ledelse og styring Indbydelse FORUM s workshop tirsdag den 12. april 2011 kl. 16.00-20.30 Tema: Lederskabet i kundskabssamfundet med universiteterne som rollemodel Se praktiske

Læs mere

Indhold A. Ideologi side 3 B. Mennesket er udgangspunktet side 5 C. CenterPartiets politiske idé - forudsætningerne for at vokse side 6

Indhold A. Ideologi side 3 B. Mennesket er udgangspunktet side 5 C. CenterPartiets politiske idé - forudsætningerne for at vokse side 6 Idéprogram CenterPartiet har en stærk tro på menneskets vilje og evne til at tage ansvar og være engageret. Det er på denne tiltro, at vores vilje til at forny demokratiet og den politiske udvikling grundlægges.

Læs mere

PROFESSIONALISME CLOU AP2014-001. Forfatter(e): Inger Marie Larsen-Nielsen

PROFESSIONALISME CLOU AP2014-001. Forfatter(e): Inger Marie Larsen-Nielsen CLOU AP2014-001 PROFESSIONALISME MED INNOVATIVT POTENTIALE EN TEORETISK INDRAMNING FOR ET BEDRE OG MERE INNOVATIVT SAMFUND Forfatter(e): Inger Marie Larsen-Nielsen CLOU, Center for Ledelse og Organisationsudvikling,

Læs mere

Slip paradokserne løs!

Slip paradokserne løs! Slip paradokserne løs! Laboratorier for ny offentlig styring Klaus Majgaard * Hvis vi vil forny den offentlige sektor, er vi nødt til at turde stå ansigt til ansigt med dens grundlæggende paradokser. Denne

Læs mere

Ledelse af institutioner i forandring

Ledelse af institutioner i forandring Ledelse af institutioner i forandring Ud fra et systemteoretisk perspektiv giver artiklen et bud på, hvordan der kan tænkes ledelse inden for institutionsverdenen. Tankerne begrænser sig dog ikke til dag-

Læs mere

Den autentiske skoleleder 1

Den autentiske skoleleder 1 Thomas Kirkegaard Peter Franklin Jensen Studium: Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensenhed: Afgangsprojektet Juni 2006 Den autentiske skoleleder 1 Indhold: 1) Indledning s. 2-4 2) Problemformulering s.

Læs mere

Styringslaboratorier - en vej til fornyelse af den offentlige

Styringslaboratorier - en vej til fornyelse af den offentlige NR. 8-2009 Styringslaboratorier - en vej til fornyelse af den offentlige sektor Af Henrik Hjortdal, CVL/CBS, Henrik Bendix, MidtLab og Aleksander Stii, CVL/CBS Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen,

Læs mere

Projektopgave ved Danmarks Biblioteksskole, København

Projektopgave ved Danmarks Biblioteksskole, København Projektopgave ved Danmarks Biblioteksskole, København 1. PROBLEMFELT... 1 1.1 PROBLEMFORMULERING... 2 2. METODEAFSNIT... 3 2.1 VIDENSKABSTEORETISK TILGANG - METATEORI... 3 2.2 OPGAVESTRUKTUR... 4 2.2.1

Læs mere

Af kontorchef Solvejg Jakobsen og konsulent Lise Balslev, KL og Sekretariatet for Forum for Offentlig Topledelse

Af kontorchef Solvejg Jakobsen og konsulent Lise Balslev, KL og Sekretariatet for Forum for Offentlig Topledelse Januar 2004 Public Governance i Danmark god offentlig topledelse 1 Af kontorchef Solvejg Jakobsen og konsulent Lise Balslev, KL og Sekretariatet for Forum for Offentlig Topledelse Finansministeriet, Amtsrådsforeningen

Læs mere

Postinstrumentel ledelse

Postinstrumentel ledelse Postinstrumentel ledelse - kunsten at lede vidensproduktion Abstract: Denne artikel er skrevet som et indlæg i debatten om, hvordan innovativ ledelse skabes i et videnssamfund præget af kontingens og hastig

Læs mere

Ledelse af multiparadigmatiske organisationer

Ledelse af multiparadigmatiske organisationer Ledelse af multiparadigmatiske organisationer Anders Peder Lysholm Hansen Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet Forskningsbaseret Paper Det Danske Ledelsesakademi, Konference 2011 Behov

Læs mere

Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt

Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt Af Poula Helth, ledelsesforsker, Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse, CBS Med en instrumentel og hierarkisk ledelseskultur får vi aldrig frigjort det

Læs mere

Projektopgave i Ledelses- og organisationspsykologi, LOOP, 3. semester

Projektopgave i Ledelses- og organisationspsykologi, LOOP, 3. semester Indhold Indledning... 2 Personlig motivation for emnefeltet... 3 Kort præsentation af vores egen ledelsesmæssige kontekst... 3 Problemformulering... 4 Begrebsafklaring... 4 Motivation... 4 Kreativitet

Læs mere

Kan værdier lede? Er værdibaseret ledelse vejen frem for den tredje sektors NGO'er? MASTERAFHANDLING I SOCIALT ENTREPRENØRSKAB

Kan værdier lede? Er værdibaseret ledelse vejen frem for den tredje sektors NGO'er? MASTERAFHANDLING I SOCIALT ENTREPRENØRSKAB Kan værdier lede? Er værdibaseret ledelse vejen frem for den tredje sektors NGO'er? MASTERAFHANDLING I SOCIALT ENTREPRENØRSKAB MSE, HOLD 2, FORÅR 2010 Sarah-Emilie Jessen-Petersen og Jeppe Simon Kerckhoffs

Læs mere