Kontrolopmåling af strækninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrolopmåling af strækninger"

Transkript

1 Silkeborg Kommune Notat nr Kontrolopmåling af strækninger i Gudenåen med formodet forekomst af sandaflejringer. Betydning for vandføringsevnen Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej Silkeborg Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej Viby J Projektnummer Projektleder Bjarne Moeslund Kvalitetssikring Lars Bo Christensen Revisionsnr. Endelig Godkendt af Simon Grünfeld Udgivet

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Fremgangsmåde Resultater Strækningen i Porskær Anbefalinger Strækningen nedstrøms Borre Å Anbefalinger... 15

3 Bilagsfortegnelse Bilag 1. Længdeprofil af Gudenåen og Tange Sø på strækningen fra opstrøms Kongensbro til nedstrøms Ansdæmningen. Den violette streg viser koten i de dybeste punkter i strømrenden gennem den opstrøms ende af søen, beskrevet på grundlag af en opmåling af søen i slutningen af 1990erne. Rød streg viser bundens beliggenhed på den korte strækning, der blev målt op i september Bilag 2. Længdeprofil af Gudenåen på strækningen fra opstrøms Kongensbro til Borre Å med beregnede vandspejl ved sommermiddelvandføring. Stiplet rød streg viser vandspejlet ved nuværende forhold, mens fuldt optrukket rød streg viser, hvordan vandspejlet ville have været, hvis der ikke var grøde og sandaflejringer i den opstrøms ende af Tange Sø. Bilag 3. Længdeprofil af Gudenåen på strækningen fra opstrøms Kongensbro til Borre Å med beregnede vandspejl ved sommermedianmaksimumsvandføring. Stiplet rød streg viser vandspejlet ved nuværende forhold, mens fuldt optrukket rød streg viser, hvordan vandspejlet ville have været, hvis der ikke var grøde og sandaflejringer i den opstrøms ende af Tange Sø. Bilag 4. Længdeprofil af Gudenåen på strækningen fra opstrøms Kongensbro til Borre Å med beregnede vandspejl ved vintermiddelvandføring. Stiplet blå streg viser vandspejlet ved nuværende forhold, mens fuldt optrukket blå streg viser, hvordan vandspejlet ville have været, hvis der ikke var grøde og sandaflejringer i den opstrøms ende af Tange Sø. Bilag 5. Længdeprofil af Gudenåen på strækningen fra opstrøms Kongensbro til Borre Å med beregnede vandspejl ved medianmaksimumsvandføring. Stiplet blå streg viser vandspejlet ved nuværende forhold, mens fuldt optrukket blå streg viser, hvordan vandspejlet ville have været, hvis der ikke var grøde og sandaflejringer i den opstrøms ende af Tange Sø. 3 / 15

4 1. INDLEDNING Silkeborg Kommune og Favrskov Kommune er vandløbsmyndigheder for Gudenåen på strækningen mellem Silkeborg og Tange Sø. Det påhviler ifølge regulativet kommunerne at føre tilsyn med vandløbet og at kontrollere, at bestemmelserne i regulativet - Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers, er overholdt. Kommunerne har som led i denne tilsynsforpligtelse ladet gennemføre en kontrolopmåling af to strækninger med formodet forekomst af sandaflejringer og potentielt forringet vandføringsevne. Dette notat indeholder en præsentation af de gennemførte kontrolopmålinger og vurderingerne af betydningen af disse for vandføringsevnen. 4 / 15

5 2. FREMGANGSMÅDE Silkeborg Kommune har på kort afgrænset to strækninger, hvorpå der er formodning om forekomst af sandaflejringer, der kan være af betydning for vandføringsevnen. De to strækninger er beliggende dels i Porskær og dels nedstrøms mundingen af Borre Å, se figur 1 og figur 2. På strækningen i Porskær er der foretaget opmåling af 3 tværprofiler, dels to profiler med samme beliggenhed som ved opmålingen i 2011, og dels et nyt profil mellem de to. De to tidligere opmålte profiler i Porskær er genfundet ved brug af de koordinater, der blev målt i forbindelse med opmålingen i 2011, hvilket betyder, at profilernes beliggenhed i 2016 kun afviger marginalt fra beliggenheden i Nedstrøms Borre Å er der foretaget opmåling af 2 tværprofiler, der begge går hen over den sandbanke, der opdeler profilet i to strømløb. Disse profiler er ikke tidligere målt op. Alle profiler er markeret med jernrør i brinkerne, således at de kan genfindes i forbindelse med eventuelle fremtidige opmålinger. Jernrørene er positioneret med GPS. Profilerne er opmålt med stor punkttæthed ved brug af totalstation. Måleresultaterne er indlæst i VASP og kvalitetssikret. Til støtte for vurderingen af opmålingsresultaterne er der for Porskærs vedkommende foretaget en analyse af data fra kontrollerne af vandføringsevnen i Disse data giver et mere integreret billede af vandføringsevnen på den strækning, hvor der er foretaget profilopmålinger, og giver derudover et billede af udviklingen i en længere periode. Til støtte for vurderingen af opmålingsresultaterne nedstrøms Borre Å er der foretaget en række beregninger, der simulerer betydningen af den opmålte sandbanke, idet denne ikke kan beregnes direkte. Beregningerne er foretaget ved at simulere, at søens dybe vand strækker sig helt op til Borre Å, og ved med den randbetingelse at beregne vandspejlshøjden på strækningen fra Borre Å til opstrøms til Kongensbro ved brug af opmålte profiler, karakteristiske afstrømninger og beregnede Manningtal. Betydningen af sandbanken kvantificeres ved at sammenholde de således beregnede vandspejl med de vandspejl, der er målt ved Borre Å og Kongensbro. 5 / 15

6 Figur 1. Oversigt over beliggenheden af de opmålte profiler i Gudenåen i Porskær september Øverst er vist beliggenheden af den opmålte strækning, og nederst er vist beliggenheden af de opmålte profiler på denne strækning. Med gul farve er vist de nye opmålinger, og med rød farve er vist opmålingerne i / 15

7 Figur 2. Oversigt over beliggenheden af de opmålte profiler i Gudenåen i nedstrøms Borre Å september Øverst er vist beliggenheden af den opmålte strækning, og nederst er vist beliggenheden af de opmålte profiler på denne strækning. Med gul farve er vist de nye opmålinger, og med rød farve er vist opmålingerne i / 15

8 3. RESULTATER Opmålingerne af de i alt 5 tværprofiler blev gennemført i dagene 12. og 13. september under gunstige vejrforhold. Nedstrøms Borre Å var opmålingerne vanskeliggjort af det meget våde, sumpede og tæt bevoksede terræn omkring åen Strækningen i Porskær Opmålingerne i Porskær er gennemført i 3 tværsnit som vist på figur 3. Opmålingen af profilerne i station 5054 og station 5286 i 2016 viser ved sammenligning med opmålingerne i de samme stationer i 2011, at der kun er små forskelle. Det kan ikke udelukkes, at der stedvis i de to profiler er små aflejringer af sand, men samlet set vurderes opmålingerne ikke at vise profilændringer af nævneværdig betydning for vandføringsevnen. Den vurdering understøttes af opmålingen af et nyt profil mellem de to stationer, idet profilet her er både bredere og dybere end de to omkringliggende profiler. Til belysning af, om vandføringsevnen på en større del af strækningen gennem Porskær har ændret sig, er der foretaget en analyse af de seneste 4 års kontroller af vandføringsevnen på den nærmest liggende regulativmæssige kontrolstation opstrøms de opmålte profiler, samt på kontrolstationen ved Resenbro, se figur 4. Denne analyse viser, at der er en vis år-til-år-variation af vandføringsevnen, men eftersom der ikke er sket en retningsbestemt udvikling, er det vurderingen, at vandføringsevnen ikke i nævneværdig grad er påvirket af sandaflejringer. Hvis sådanne havde bygget sig op i perioden , ville man kunne forvente en mere udtalt tendens til forringet vandføringsevne. År-tilår-variationen af vandføringsevnen skyldes for en meget stor dels vedkommende, at der er overvintrende grøde i varierende mængde. Til sammenligning skal nævnes, at også kontrolstationen ved Tvilumbro udviser år-til-år-variation af vandføringsevnen, hvilket i al væsentlighed tilskrives variationen i mængden af overvintrende grøde. Det bemærkes derudover, at vandføringsevnen ved de gennemførte regulativmæssige kontroller i alle årene har været i overensstemmelse med regulativets krav. 8 / 15

9 Figur 3. Opmålte tværprofiler i Gudenåen ved Porskær Til sammenligning er der vist opmålte profiler i de samme stationer i Bemærk: profilet i station 5181 blev ikke målt i / 15

10 18,70 Station ,60 Vandstand (m o. DNN) 18,50 18,40 18,30 18,20 18,10 10,000 12,500 15,000 17,500 20,000 Vandføring (m³/s) ,70 Station ,60 Vandstand (m o. DNN) 18,50 18,40 18,30 18,20 18,10 18,00 10,000 12,500 15,000 17,500 20,000 Vandføring (m³/s) Figur 4. Udviklingen af vandføringsevnen på kontrolstation 3600, beliggende ca. 1,5 km opstrøms de kontrolopmålte profiler i Porskær. Til sammenligning er vist udviklingen af vandføringsevnen på kontrolstationen 3048 ved Resenbro. Det bemærkes, at kontrollerne af vandføringsevnen i de fire år er foretaget ved meget forskellige vandføringer. 10 / 15

11 3.1.1 Anbefalinger Opmålingerne og analyserne af de gennemførte kontroller af vandføringsevnen på strækningen i Porskær tyder ikke på, at der her er sket profilændringer med betydende effekt på vandføringsevnen. De gennemførte opmålinger indikerer dermed ikke et behov for oprensning på strækningen af hensyn til opretholdelse af vandføringsevnen. Den vurdering understøttes af de senere års kontroller af den regulativbestemte vandføringsevne, idet disse ikke viser en retningsbestemt udviklingstendens for vandføringsevnen på kontrolstationerne opstrøms strækningen med formodede sedimentaflejringer Strækningen nedstrøms Borre Å Opmålingerne nedstrøms Borre Å er gennemført i 2 tværsnit som vist på figur 5. Opmålingen af de to nye profiler hen over sandbanken nedstrøms Borre Å viser, at åen her har en bund, der ligger næsten 1 meter højere end bunden i profilet ved Borre Å. Til gengæld er profilerne nedstrøms Borre Å markant bredere end profilet ved Borre Å. Det bemærkes, at bunden i profilerne ved sandbanken ligger i niveau med bunden ved Kongensbro. Opmålingerne viser således, at der findes sandaflejringer i den opstrøms ende af Tange Sø. Sådanne aflejringer er forventelige, når et sedimentførende vandløb munder ud i en sø, idet vandhastigheden her mindskes, når profilet bliver bredere, hvorved sedimentet aflejres. Havde sådanne store aflejringer ligget på en strækning af åen uden søpåvirkning, ville de med stor sandsynlighed have haft en målbar effekt på vandstanden opstrøms aflejringerne. Men når de er beliggende på et sted med søpåvirkning, er det mere uvist, hvilken effekt de har på vandstanden på den opstrøms strækning af åen, fordi denne også er påvirket af søens vandspejl. En granskning af vandstandsdata fra kontrolstationen ved Borre Å og vandstandsdata fra Tange Sø viser en tydelig sæsonvariation med de højeste vandstande ved Borre Å i sommerhalvåret og deraf følgende store forskelle mellem åens vandspejl og søens vandspejl, se figur 6. Det forhold viser med stor sikkerhed, at vandføringsevnen på strækningen nedstrøms Borre Å er påvirket af grøde. Den langt mindre forskel mellem de to vandspejl i vinterperioden viser omvendt, at bundtopografien nedstrøms Borre Å har en markant mindre betydning end grøden for vandstanden ved Borre Å og videre op gennem åen. Undersøgelser af grøden i forbindelse med kontrollerne af grødeskæringen har vist, at stort set hele bundfladen langt ned i søen er bevokset med grøde, 11 / 15

12 og at denne for en meget stort dels vedkommende består af enkelt pindsvineknop. Denne art er i andre vandløb kendt for stor effekt på vandføringsevnen og for at kunne neutralisere effekten af grødeskæring i løbet af 3-4 uger. Figur 5. Opmålte tværprofiler nedstrøms Borre Å september Til sammenligning er vist det opmålte tværprofil ved Borre Å i / 15

13 1410 Vandstand juni maj Vandstand (cm DVR90) jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj Tange Sø Gudenå, os Borre Å Figur 6. Plot af målte vandstande i Tange Sø og i Gudenåen ved Borre Å i perioden juni 2015 til maj De vandrette streger angiver middelvandstande i de to perioder med største henholdsvis mindste grødeudvikling. Den veludviklede grøde har to vigtige effekter. Den første er opbremsningen af det strømmende vand i sommerhalvåret, og den anden er fikseringen af sedimentaflejringen med rødder og jordstængler. Disse to effekter kan tilsammen være med til at fremme sandaflejringerne og samtidig fastholde dem på en måde, så selv store afstrømninger i vinterhalvåret har vanskeligt ved at skylle dem bort igen. I den forbindelse spiller også strækningens mange gule åkander en rolle, idet deres jordstængler er så kraftige, at de selv ikke ved store afstrømningshændelser bliver skyllet bort af det strømmende vand. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at sandaflejringerne er med til at fremme grundlaget for tæt grødevækst, idet de hæver bunden og derigennem forbedrer lysforholdene for grøden, uagtet af denne ikke synes at være så begrænset af lystilgængeligheden, at der ikke vokser grøde i de dybeste partier af profilerne. Bundtopografien nedstrøms Borre Å er beskrevet ved aflæsning af bundkoten i det dybeste punkt af det åprofil, der kan aflæses i opmålingen af søen i slutningen af 1990erne 1. Det resulterende længdeprofil mellem Borre Å og Ans-dæmningen er vist i bilag 1. 1 Opmålingen blev foretaget på foranledning af Aarhus Amt i forbindelse med udarbejdelsen af det nugældende regulativ for Gudenåen. 13 / 15

14 Et samplot af dette længdeprofil og de dybeste punkter i de to nyopmålte profiler hen over sandbanken nedstrøms Borre Å viser, at bunden hen over sandbanken ligger højere end bunden længere nedstrøms, men der skal i den forbindelse erindres om, at de udtegnede bundkoter i nedstrøms retning er baseret på en næsten 20 år gammel opmåling, som tilmed ikke er foretaget med samme nøjagtighed som profilopmålingerne hen over sandbanken. Vandstandsmålingerne ved Borre Å viser derfor umiddelbart, at der er en påvirkning af vandstanden fra grøden, og at der derfor kan være en vandstandsmæssig gevinst på den opstrøms strækning af at holde grøden nede i den opstrøms ende af Tange Sø. Til belysning af, hvor meget grøden på strækningen nedstrøms Borre Å betyder for vandstanden på strækningen opstrøms Borre Å, er der med afsæt i de målte vandstande ved Borre Å foretaget vandspejlsberegninger ved 4 karakteristiske afstrømninger, se bilag 2-5. Disse beregninger viser, at der ved største påvirkning af vandstanden opstrøms Borre Å fra grøden i opstrøms ende af Tange Sø er et ca. 15 centimeter forhøjet vandspejl ved Kongensbro (ved sommermiddelafstrømning). Ved den mindste påvirkning fra grøden er det forhøjede vandspejl ved Kongensbro nogle få centimeter (vintermiddelafstrømning). I begge tilfælde er vandspejlet påvirket af forholdene i opstrøms ende af Tange Sø til et stykke opstrøms Kongensbro. Beregningerne indikerer dermed, at den faktor, der betyder mest for vandstandsforholdene på strækningen opstrøms Borre Å, er grøden. Det taler umiddelbart for, at virkemidlet til sænkning af vandstanden på strækningen opstrøms Borre Å er grødeskæring, mens en uddybning af åen vil have en væsentlig mindre effekt. Problemet er imidlertid, at grøden nedstrøms Borre Å er domineret af enkelt pindsvineknop og andre båndbladsplanter med hurtig genvækst efter grødeskæring, hvorfor det vil kræve hyppige grødeskæringer at holde vandstanden nede. Og selv da vil det ikke være muligt at eliminere effekten af grøden, idet der vil være genvækst mellem selv hyppige grødeskæringer. Samtidig er det et problem, at hyppige skæringer af enkelt pindsvineknop kan føre til dannelse af en endnu tættere grøde, som bevirker en endnu kraftigere påvirkning af vandstanden, og som samtidig yder en effektiv beskyttelse af aflejringer mod bortskylning. Det kan på den baggrund ikke anbefales at søge vandstanden opstrøms Borre Å nedbragt i sommerhalvåret gennem hyppigere grødeskæringer. 14 / 15

15 Det umiddelbare alternativ til intensiveret grødeskæring er en oprensning af strækningen mellem Borre Å og Ans-dæmningen, men en sådan vil i følge beregningerne kun have en effekt på vandstanden ved Borre Å på i størrelsesordenen 10 centimeter ved vintermiddelafstrømning og endnu mindre ved Kongensbro. Tidligere beregninger har vist, at det kan blive en meget omkostningstung og teknisk vanskelig opgave at opgrave og bortskaffe sandaflejringerne i opstrøms ende af Tange Sø. Et muligt alternativ til oprensning og bortskaffelse af det opgravede materiale er at forbedre grundlaget for, at det strømmende vand kan borterodere det aflejrede sand og transportere det til en del af søen, hvor det ikke påvirker vandføringsevnen, det vil sige den aktuelt dybe del op- og nedstrøms vejdæmningen ved Ans. Dette alternativ forudsætter, at man kan skære grøden på en anden måde end hidtil, nemlig at man kan skære planterne 5-10 cm nede under sedimentoverfladen. Alternativt at man kan fjerne planterne med rødder og jordstængler på anden vis. Herved vil man kunne få blotlagt sedimentet, således at det strømmende vand kan transportere sandet i nedstrøms retning og derigennem mindske aflejringerne der, hvor disse giver anledning til forhøjede vandstande opstrøms. Den fremgangsmåde har imidlertid kun værdi, hvis det sediment, der bringes i bevægelse, får mulighed for at blive transporteret tilstrækkeligt langt ned i Tange Sø til ikke at skabe problemer for vandets frie løb i den opstrøms ende af søen Anbefalinger Det anbefales på baggrund af beregningerne at søge at gennemføre den regulativmæssige ene årlige grødeskæring nedstrøms Borre Å i 20 meters bredde på en sådan måde, at mængden af grøde begrænses frem for som nu, at blive fremmet af måden, hvorpå skæringen foregår. Den fremgangsmåde vil i givet fald mindske mængden af grøde, der står tilbage i strømrenden efter grødeskæring. Det vil have den umiddelbart positive effekt, at vandstanden opstrøms Borre Å vil blive lavere, og at vandstandsstigningen efter grødeskæring vil ske langsommere. Samtidig er der mulighed for, at åen ved egen kraft kan flytte noget af det aflejrede sediment i opstrøms ende af Tange Sø og dermed mindske den ganske vist ikke særlige store effekt af bundtopografien. 15 / 15

16 Gudenå OS Tange Sø Kritiske strækninger i Gudenåen Terræn Højre Terræn venstre Bund Opmålt 2016 Bund fra sømodel Bilag 1 Kote i m DVR90 1: Skalapæl nr. 14 i højre. 200 cm. Broindløb, Kongensbro Bro Broudløb Åbent tilløb fra højre, Gjel Å Bundkote i Gjel Å ca. 10 m opstrøms udløb Skalapæl nr. 15 i venstre. 100 cm. Broindløb, Ans Bro Broindløb, Ans Bro VASP / KSCH ProjektID : Station i m 1:25000

17 Gudenå OS Tange Sø Kritiske strækninger i Gudenåen Beregnede vandspejl for sommermiddel vandføring Uden aflejringer og grøde Terræn Højre Terræn venstre Bund Eksisterende forhold Bilag 2 Kote i m DVR90 1: Åbent tilløb fra højre, Mar Bæk Bundkote i Marbæk ca. 10 m opstrøms udløb Åbent tilløb fra højre Åbent tilløb fra højre Rørtilløb fra højre Ø 60 cm, Alling Å Bundkote i Alling Å ca. 10 m opstrøms udløb Skalapæl nr. 12 i venstre. 100 cm. Skalapæl i venstre. 100 cm. Skalapæl nr. 13 i venstre. 150 cm. Skalapæl nr. 14 i højre. 200 cm. Broindløb, Kongensbro Bro Broudløb Åbent tilløb fra højre, Gjel Å Bundkote i Gjel Å ca. 10 m opstrøms udløb Skalapæl nr. 15 i venstre. 100 cm VASP / KSCH ProjektID : Station i m 1:15000

18 Gudenå OS Tange Sø Kritiske strækninger i Gudenåen Beregnede vandspejl for sommermedianmaksimum vandføring Uden aflejringer og grøde Terræn Højre Terræn venstre Bund Eksisterende forhold Bilag 3 Kote i m DVR90 1: Åbent tilløb fra højre, Mar Bæk Bundkote i Marbæk ca. 10 m opstrøms udløb Åbent tilløb fra højre Åbent tilløb fra højre Rørtilløb fra højre Ø 60 cm, Alling Å Bundkote i Alling Å ca. 10 m opstrøms udløb Skalapæl nr. 12 i venstre. 100 cm. Skalapæl i venstre. 100 cm. Skalapæl nr. 13 i venstre. 150 cm. Skalapæl nr. 14 i højre. 200 cm. Broindløb, Kongensbro Bro Broudløb Åbent tilløb fra højre, Gjel Å Bundkote i Gjel Å ca. 10 m opstrøms udløb Skalapæl nr. 15 i venstre. 100 cm VASP / KSCH ProjektID : Station i m 1:15000

19 Gudenå OS Tange Sø Kritiske strækninger i Gudenåen Beregnede vandspejl for vintermiddel vandføring Uden aflejringer og grøde Terræn Højre Terræn venstre Bund Eksisterende forhold Bilag 4 Kote i m DVR90 1: Åbent tilløb fra højre, Mar Bæk Bundkote i Marbæk ca. 10 m opstrøms udløb Åbent tilløb fra højre Åbent tilløb fra højre Rørtilløb fra højre Ø 60 cm, Alling Å Bundkote i Alling Å ca. 10 m opstrøms udløb Skalapæl nr. 12 i venstre. 100 cm. Skalapæl i venstre. 100 cm. Skalapæl nr. 13 i venstre. 150 cm. Skalapæl nr. 14 i højre. 200 cm. Broindløb, Kongensbro Bro Broudløb Åbent tilløb fra højre, Gjel Å Bundkote i Gjel Å ca. 10 m opstrøms udløb Skalapæl nr. 15 i venstre. 100 cm VASP / KSCH ProjektID : Station i m 1:15000

20 Gudenå OS Tange Sø Kritiske strækninger i Gudenåen Beregnede vandspejl for medianmaksimum vandføring Uden aflejringer og grøde Terræn Højre Terræn venstre Bund Eksisterende forhold Bilag 5 Kote i m DVR90 1: Åbent tilløb fra højre, Mar Bæk Bundkote i Marbæk ca. 10 m opstrøms udløb Åbent tilløb fra højre Åbent tilløb fra højre Rørtilløb fra højre Ø 60 cm, Alling Å Bundkote i Alling Å ca. 10 m opstrøms udløb Skalapæl nr. 12 i venstre. 100 cm. Skalapæl i venstre. 100 cm. Skalapæl nr. 13 i venstre. 150 cm. Skalapæl nr. 14 i højre. 200 cm. Broindløb, Kongensbro Bro Broudløb Åbent tilløb fra højre, Gjel Å Bundkote i Gjel Å ca. 10 m opstrøms udløb Skalapæl nr. 15 i venstre. 100 cm VASP / KSCH ProjektID : Station i m 1:15000

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-2 RESULTATER AF OPMÅLING AF GUDENÅEN I 2011 PÅ STRÆK- NINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ. ANALYSE AF UDVIK- LINGEN AF FYSISK TILSTAND OG VANDFØRINGSEVNE VED SAM-

Læs mere

Notat. Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Gislinge Å. : Holbæk Kommune. : Peter Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen)

Notat. Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Gislinge Å. : Holbæk Kommune. : Peter Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) Notat Grontmij A/S Dusager 8 Aarhus N Danmark T +5 8 5 F +5 8 555 www.grontmij.dk CVR-nr. 85 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Gislinge Å 7. september 5 Vores reference:..5

Læs mere

Effektvurdering af grødeøer i Gudenåen

Effektvurdering af grødeøer i Gudenåen Randers Kommune Effektvurdering af grødeøer i Gudenåen NOTAT OM EFFEKTER PÅ VANDSTANDEN AF GRØDEØER I GUDENÅEN MELLEM NØRREÅ OG MOTORVEJSBRO VED E45 KORT VERSION Rekvirent Rådgiver Randers Kommune Laksetorvet

Læs mere

Rekvirent. Rådgiver. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej Silkeborg Åge Ebbesen Telefon

Rekvirent. Rådgiver. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej Silkeborg Åge Ebbesen Telefon Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 3 8600 Silkeborg Åge Ebbesen Telefon 89701523 E-mail aae@silkeborg.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 16 8260 Viby J Telefon 87 38 61 66

Læs mere

Kontrolopmåling 2012. Rekvirent. Rådgiver. Faxe Kommune Att. Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail sgsc@orbicon.

Kontrolopmåling 2012. Rekvirent. Rådgiver. Faxe Kommune Att. Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail sgsc@orbicon. Rekvirent Faxe Kommune Att. Rådgiver Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail sgsc@orbicon.dk Sag 3691200053-03 Projektleder SGSC Kvalitetssikring SGSC Revisionsnr. 1.0 Godkendt

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-3 SCREENING AF GUDENÅEN PÅ STRÆKNINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ FOR GRØDEMÆNGDE OG GRØDESKÆRINGSBEHOV

SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-3 SCREENING AF GUDENÅEN PÅ STRÆKNINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ FOR GRØDEMÆNGDE OG GRØDESKÆRINGSBEHOV SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-3 SCREENING AF GUDENÅEN PÅ STRÆKNINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ FOR GRØDEMÆNGDE OG GRØDESKÆRINGSBEHOV Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att.

Læs mere

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand FORSLAG TIL REGULERINGSPROJEKT, HOVEDKANALEN, TAARUP INDDÆMMEDE STRAND Rekvirent Rådgiver Kerteminde Kommune att. Jacob Hansen Rye Hans Schacks

Læs mere

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) Rusrenden omfatter en strækning på m, hvoraf 143 m er rørlagt.

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) Rusrenden omfatter en strækning på m, hvoraf 143 m er rørlagt. Notat Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T 72 20 72 07 E info@swecodanmark.dk www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Rusrenden 28.

Læs mere

Vandløbsopmåling 2014

Vandløbsopmåling 2014 Næstved Kommune Vandløbsopmåling 2014 KONTROLRAPPORT FOR MAGLEMOSRENDEN Rekvirent Rådgiver Næstved Kommune Att. Palle Myssen Natur og Miljø Rådmandshaven 20 4700 Næstved Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000

Læs mere

Faldet (bundhældning) aftager fra vandløbets udspring, hvor faldet er stort, til vandløbets udløb, hvor faldet er lille.

Faldet (bundhældning) aftager fra vandløbets udspring, hvor faldet er stort, til vandløbets udløb, hvor faldet er lille. Vands forløb i forhold til fald, opgravninger, vandstande i Fjorden m. v. Nedenstående skal ses som generelle betragtninger/oplysninger, men er i hovedtrækkene fuldt gyldige. Vandløbs vandføringsevne:

Læs mere

Generelt om vandløbsregulativer

Generelt om vandløbsregulativer Bilag til dagsordenspunkt den 12. august 2013. Generelt om vandløbsregulativer Ifølge vandløbsloven skal vandløbsmyndigheden udarbejde et regulativ for alle offentlige vandløb. Regulativet skal blandt

Læs mere

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) 2 REGULATIVFORSKRIFTER VEDR. VEDLIGEHOLD. Dimensioner fremgår af regulativet, afsnit B.

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) 2 REGULATIVFORSKRIFTER VEDR. VEDLIGEHOLD. Dimensioner fremgår af regulativet, afsnit B. Notat Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T 72 20 72 07 E info@swecodanmark.dk www.sweco.dk CVR-nr. 483511 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Lyngbækken 28.

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Vandløbsopmåling 2015

Vandløbsopmåling 2015 Næstved Kommune Vandløbsopmåling 2015 KONTROLRAPPORT MAGLEMOSERENDEN Rekvirent Rådgiver Næstved Kommune Att. Palle P. Myssen Center for Miljø og Natur Rådmandshaven 4700 Næstved Orbicon A/S Ringstedvej

Læs mere

Opmålingsrapport Værebro Å Egedal Kommune januar Egedal Kommune. Værebro Å - opmålingsrapport

Opmålingsrapport Værebro Å Egedal Kommune januar Egedal Kommune. Værebro Å - opmålingsrapport Egedal Kommune Værebro Å - opmålingsrapport Januar 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OPMÅLING... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Arbejdsbeskrivelse... 5 2.3 Bemærkninger til opmålingen... 6 3. FELTOBSERVATIONER...

Læs mere

Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af vand fra Gudenåen på Haslund Ø

Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af vand fra Gudenåen på Haslund Ø NOTAT Projekt Haslund Enge Projektnummer 1391200163 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Randers Kommune, Natur & Landbrug Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af

Læs mere

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-4 SCREENING AF SEDIMENTET I TANGE SØ NEDSTRØMS INDLØBET AF GUDENÅEN FOR INDHOLD AF TUNGMETALLER OG MILJØ- FREMMEDE STOFFER. Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og

Læs mere

Terræn i højre side Terræn i venstre side Opmålt vandspejl Dybeste punkt i tværprofilet. Kote i m DVR90 1:

Terræn i højre side Terræn i venstre side Opmålt vandspejl Dybeste punkt i tværprofilet. Kote i m DVR90 1: Bilag 1 Gisselbæk Gisselbæk, restaureringprojekt Nuværende forhold (opmåling 2011) Vandspejl ved mellem vinter vandføring (25 l/s/km2) Regulativ 1998 og 2002 (tilpasset) Terræn i højre side Terræn i venstre

Læs mere

Arealanvendelse langs Flæbækken og Kyrringegrøfterne. Konsekvenser ved ophør af pumpedrift i forbindelse med ændret drift af Gyrstinge Sø

Arealanvendelse langs Flæbækken og Kyrringegrøfterne. Konsekvenser ved ophør af pumpedrift i forbindelse med ændret drift af Gyrstinge Sø NOTAT Projekt 3621300141 / 3691400164 Projektnummer Kundenavn Emne Til Fra Gyrstinge Sø HOFOR Arealanvendelse langs Flæbækken og Kyrringegrøfterne. Konsekvenser ved ophør af pumpedrift i forbindelse med

Læs mere

VIBORG KOMMUNE UDREDNING AF VANDSTANDSFORHOLDENE I GUDENÅEN VED BJERRINGBRO. Rekvirent

VIBORG KOMMUNE UDREDNING AF VANDSTANDSFORHOLDENE I GUDENÅEN VED BJERRINGBRO. Rekvirent VIBORG KOMMUNE UDREDNING AF VANDSTANDSFORHOLDENE I GUDENÅEN VED BJERRINGBRO Rekvirent Viborg Kommune att. Rolf Christiansen Prinsens Allé 5 8800 Viborg 87 87 55 55 21 25 47 86 roc@viborg.dk Rådgiver Orbicon

Læs mere

Kontrolrapport Greve Kommune KONTROLRAPPORT FOR MØLLEBÆKKEN. Att. Michael Tranekjær Jensen Center for Teknik og Miljø Rådhusholmen Greve

Kontrolrapport Greve Kommune KONTROLRAPPORT FOR MØLLEBÆKKEN. Att. Michael Tranekjær Jensen Center for Teknik og Miljø Rådhusholmen Greve Greve Kommune Kontrolrapport 2016 KONTROLRAPPORT FOR MØLLEBÆKKEN Rekvirent Rådgiver Greve Kommune Att. Michael Tranekjær Jensen Center for Teknik og Miljø Rådhusholmen 10 2670 Greve Orbicon A/S Ringstedvej

Læs mere

Fordomme om vandløbshydraulik Fup eller Fakta. Inger Klint Jensen, Orbicon Roskilde

Fordomme om vandløbshydraulik Fup eller Fakta. Inger Klint Jensen, Orbicon Roskilde Fordomme om vandløbshydraulik Fup eller Fakta Inger Klint Jensen, Orbicon Roskilde IKJE@orbicon.dk 21. oktober 2014 1 Fordomme om vandløbshydraulik Fup eller Fakta Udlæggelse af sten i vandløb Gydegrus/gydebanker

Læs mere

Vandløbsopmåling 2016

Vandløbsopmåling 2016 Næstved Kommune Vandløbsopmåling 2016 KONTROLRAPPORT FOR ULSTRUP MOSEGRØFT Rekvirent Rådgiver Næstved Kommune Att. Palle P. Myssen Center for Miljø og Natur Rådmandshaven 20 4700 Næstved Orbicon A/S Ringstedvej

Læs mere

Kontrolrapport Greve Kommune KONTROLRAPPORT FOR HEDERENDEN. Att. Michael Tranekjær Jensen Center for Teknik og Miljø Rådhusholmen Greve

Kontrolrapport Greve Kommune KONTROLRAPPORT FOR HEDERENDEN. Att. Michael Tranekjær Jensen Center for Teknik og Miljø Rådhusholmen Greve Greve Kommune Kontrolrapport 2016 KONTROLRAPPORT FOR HEDERENDEN Rekvirent Rådgiver Greve Kommune Att. Michael Tranekjær Jensen Center for Teknik og Miljø Rådhusholmen 10 2670 Greve Orbicon A/S Ringstedvej

Læs mere

30. november Hørring om eventuel godkendelse af ændring af dimensioner af delstrækning af det offentlige vandløb Næstild Bæk

30. november Hørring om eventuel godkendelse af ændring af dimensioner af delstrækning af det offentlige vandløb Næstild Bæk 30. november 2016 Hørring om eventuel godkendelse af ændring af dimensioner af delstrækning af det offentlige vandløb Næstild Bæk I forbindelse med Skive Kommunes igangværende regulativrevision af det

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-5 KONTROL AF STRØMRENDEBREDDEN EFTER GRØDESKÆRING I GUDENÅEN PÅ STRÆKNINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ

SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-5 KONTROL AF STRØMRENDEBREDDEN EFTER GRØDESKÆRING I GUDENÅEN PÅ STRÆKNINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-5 KONTROL AF STRØMRENDEBREDDEN EFTER GRØDESKÆRING I GUDENÅEN PÅ STRÆKNINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att.

Læs mere

Administration af vandløb i praksis

Administration af vandløb i praksis Administration af vandløb i praksis Omsætning af vandområdeplanernes målsætninger til virkelighed Randers 31.08.2016 Bjarne Moeslund BMOE@orbicon.dk Vandområdeplanerne Danmarks politisk besluttede planer

Læs mere

KONTROLOPMÅLING BØSTRUP Å

KONTROLOPMÅLING BØSTRUP Å Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2015 KONTROLOPMÅLING BØSTRUP Å KONTROLOPMÅLING BØSTRUP Å Revision 01 Dato 22-10-2015 Udarbejdet af Michael Dalby Kristiansen Kontrolleret af Mads

Læs mere

Der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til reguleringen.

Der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til reguleringen. 5. januar 2017 Godkendelse af regulering af det offentlige vandløb Næstild Bæk I forbindelse med Skive Kommunes igangværende regulativrevision af det offentlige vandløb Næstild Bæk, ønsker vandløbsmyndigheden

Læs mere

Mere om vedligeholdelse

Mere om vedligeholdelse Mere om vedligeholdelse Vedligeholdelsen af de offentlige vandløb har været i EU udbud over en 4 årig periode 2012 2016. Vedligeholdelsen forestås af 4 private entreprenører og opgaven er inddelt i 10

Læs mere

Viborg, Silkeborg, Favrskov og Randers kommuner, Vurdering af vandstanden. i Gudenåen - sommer 2008. Rekvirent. Rådgiver

Viborg, Silkeborg, Favrskov og Randers kommuner, Vurdering af vandstanden. i Gudenåen - sommer 2008. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Viborg Kommune Miljøforvaltningen Søvej 3 8800 Viborg Rolf Christiansen Telefon 87 87 55 55 E-mail roc@viborg.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 16 Telefon 87 38 61 66 E-mail lbc@orbicon.dk

Læs mere

Overfladevand Helhedsbetragtninger

Overfladevand Helhedsbetragtninger 1 of 31 Overfladevand Helhedsbetragtninger Grønt råd 11.06.2015 - Steen Ravn Christensen 2 of 31 3 of 31 Bundfældningtanke i starten af 1900 tallet Første mekaniske renseanlæg i 1948 Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

1 Baggrund Data Manningtal Opland Afstrømning Fysisk udformning Nuværende...

1 Baggrund Data Manningtal Opland Afstrømning Fysisk udformning Nuværende... Notat VASP Kunde Helsingør Kommune Projektnr. 01217 Projekt Hetlands Å Dato 2016-06-21 Emne Notat / Memo (DK/UK/D) Initialer THKN Indhold 1 Baggrund... 2 2 Data... 2 2.1 Manningtal... 2 2.2 Opland... 2

Læs mere

Vandløbsopmåling 2016

Vandløbsopmåling 2016 Næstved Kommune Vandløbsopmåling 2016 KONTROLRAPPORT FOR VANDLØB FRA BONDERUP JORDER Rekvirent Rådgiver Næstved Kommune Att. Palle P. Myssen Center for Miljø og Natur Rådmandshaven 20 4700 Næstved Orbicon

Læs mere

Kontrol af vore vandløbs vandafledningsevne. Værktøjer og muligheder for lodsejere til måling af vandføring, dimension og vandafledningsevne.

Kontrol af vore vandløbs vandafledningsevne. Værktøjer og muligheder for lodsejere til måling af vandføring, dimension og vandafledningsevne. Kontrol af vore vandløbs vandafledningsevne. Værktøjer og muligheder for lodsejere til måling af vandføring, dimension og vandafledningsevne. Indledning: For alle offentlige vandløb skal der foreligge

Læs mere

Velkommen til borgermøde

Velkommen til borgermøde Velkommen til borgermøde Velkomst v/mads Panny, formand for Klima- og Miljøudvalget Viborg Kommunes Klimatilpasningsplan Gudenåen udfordringer, konsekvenser og handlemuligheder Spørgsmål og debat Afslutning

Læs mere

Klagesag Vandløbslauget GST klager over Silkeborg Kommunes vedligeholdelse af Gudenåen mellem Silkeborg og Tange sø for grødesæson 2011.

Klagesag Vandløbslauget GST klager over Silkeborg Kommunes vedligeholdelse af Gudenåen mellem Silkeborg og Tange sø for grødesæson 2011. Natur- og Miljøklagenævnet Kongensbro den 30. juli 2011 Rentemestervej 8 1360 København Klagesag Vandløbslauget GST klager over Silkeborg Kommunes vedligeholdelse af Gudenåen mellem Silkeborg og Tange

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet. Udvikling af ny metode til kontrol af regulativer FORSØG VED KÅTBÆK OG ALLING Å, RANDERS

Miljø- og Fødevareministeriet. Udvikling af ny metode til kontrol af regulativer FORSØG VED KÅTBÆK OG ALLING Å, RANDERS Miljø- og Fødevareministeriet Udvikling af ny metode til kontrol af regulativer FORSØG VED KÅTBÆK OG ALLING Å, RANDERS Miljø- og Fødevareministeriet Udvikling af ny metode til kontrol af regulativer FORSØG

Læs mere

BILAG 4. Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å

BILAG 4. Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å BILAG 4 Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å PROJEKT Udarbejdet af CMR Kontrolleret af ERI Godkendt af LHL NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Rekvirent. Rådgiver. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 3 8600 Silkeborg Åge Ebbesen Telefon 89701523 E-mail aae@silkeborg.

Rekvirent. Rådgiver. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 3 8600 Silkeborg Åge Ebbesen Telefon 89701523 E-mail aae@silkeborg. Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 3 8600 Silkeborg Åge Ebbesen Telefon 89701523 E-mail aae@silkeborg.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 16 8260 Viby J Telefon 87 38 61 66

Læs mere

Baggrund og tidligere høring. Dette er 2. udgaven af et forslag til et restaureringsprojekt som Helsingør Kommune fremmelægger til offentligheden,

Baggrund og tidligere høring. Dette er 2. udgaven af et forslag til et restaureringsprojekt som Helsingør Kommune fremmelægger til offentligheden, Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2527 rha02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 24.06.2016 Sagsnr. 15/4530 Sagsbeh. Roar Hauch Projektforslag: Restaurering

Læs mere

OVERSVØMMELSES- ANALYSE I DALBY

OVERSVØMMELSES- ANALYSE I DALBY APRIL 2013 FAXE KOMMUNE OVERSVØMMELSES- ANALYSE I DALBY RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 FAXE KOMMUNE OVERSVØMMELSES-

Læs mere

Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0

Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0 NOTAT Sagsnavn: Ejby Å-projektet Sag nr.: 14-0330. Emne: Hydraulisk beregning_mike URBAN Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0 Baggrund og formål I forbindelse med gennemførelse af

Læs mere

Scenarie 1. Scenarie 3 Station 29415. Q +30% Udløb Vårby Å. Manningtal 5/10. Scenarie 1. Scenarie 3 Station 29415. Manningtal 5/10

Scenarie 1. Scenarie 3 Station 29415. Q +30% Udløb Vårby Å. Manningtal 5/10. Scenarie 1. Scenarie 3 Station 29415. Manningtal 5/10 BILAG 6 Projekt Tude Ådal Projektnummer 3691000016 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Slagelse Kommune Følsomhedsberegninger Thomas Hilkjær Michael Juul Lønborg og Anne Steensen Blicher

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Ellebækken. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 3

R E G U L A T I V. for. Ellebækken. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 3 R E G U L A T I V for Ellebækken Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 3 Regulativ, Ellebækken. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET 7 2.

Læs mere

Silkeborg Langsø. Vurdering af muligheder for højvandsreduktion. Højvandsreduktion i Silkeborg Langsø. Fynsgade Silkeborg SE Nr.

Silkeborg Langsø. Vurdering af muligheder for højvandsreduktion. Højvandsreduktion i Silkeborg Langsø. Fynsgade Silkeborg SE Nr. Q - Holm Consult Fynsgade 4 8600 Silkeborg SE Nr. 10 47 53 41 Højvandsreduktion i Silkeborg Langsø Silkeborg Langsø Vurdering af muligheder for højvandsreduktion Oktober 2002 Rekvirent Århus Amt Natur

Læs mere

Reguleringens parter Ansøger: Skive Kommune Byg og Miljø. Rådhuspladsen Skive. Berørte lodsejere:

Reguleringens parter Ansøger: Skive Kommune Byg og Miljø. Rådhuspladsen Skive. Berørte lodsejere: 12. september 2017 Høring af forslag til reguleringer i Lille Ramsing Bæk Forud for Skive Kommunes regulativrevision af det offentlige vandløb Lille Ramsing Bæk, ønsker vandløbsmyndigheden en regulering

Læs mere

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Vandløb Sag nr.: Dato: 7.06.0 E-mail: cha@j-k-as.dk Bjarne Christensen Vindmøller i Måde Ansøgning om godkendelse efter

Læs mere

FORUNDERSØGELSE AF PROJEKTFORSLAG TIL NATURGENOPRETNING AF SUSÅ MELLEM BAVELSE SØ OG HOLLØSE MØLLE

FORUNDERSØGELSE AF PROJEKTFORSLAG TIL NATURGENOPRETNING AF SUSÅ MELLEM BAVELSE SØ OG HOLLØSE MØLLE Næstved Kommune FORUNDERSØGELSE AF PROJEKTFORSLAG TIL NATURGENOPRETNING AF SUSÅ MELLEM BAVELSE SØ OG HOLLØSE MØLLE Juni 201 BILAG 1: HYDRAULISK NOTAT OG RESULTATER AF HYDRAULISKE BEREGNINGER PROJEKT Projekt

Læs mere

Metoder til vurdering af de hydrauliske forhold i recipienterne

Metoder til vurdering af de hydrauliske forhold i recipienterne Metoder til vurdering af de hydrauliske forhold i recipienterne EVA-temadag den 24. september 2015 Anja Thrane Hejselbæk Thomsen, anja@orbicon.dk Morten Larsen, mola@orbicon.dk Indhold Naturlig afstrømning

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk.

Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk. Bilag 2 Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk. AAL 40. Her ligger en rørledning på 214 m med en diameter på Ø 60 cm. Rørledningen ligger med et fald på 9,1 0/00. Rørlægningen blev gennemført

Læs mere

Vedligeholdelse af offentlige vandløb

Vedligeholdelse af offentlige vandløb Vedligeholdelse af offentlige vandløb Lidt baggrund om vandløb Vandløbsloven omfatter alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Bredejer: Ejer af

Læs mere

Ansøgning om reguleringsprojekt

Ansøgning om reguleringsprojekt BILAG 3 SKIVE KOMMUNE Ansøgers oplysninger Ansøgning om reguleringsprojekt Navn Skive Kommune, Teknisk Forvaltning Adresse E-mail adresse Projektet Formål I henhold til Lokalplan nr. 267 skal der etableres

Læs mere

Tillægsregulativ for. Ringsted Kommune og Holbæk Kommune

Tillægsregulativ for. Ringsted Kommune og Holbæk Kommune Tillægsregulativ for Damrenden, 8 Egerupvandløbet, 5c Fjællebroløbet, 2f Frøsmose Å, 4a Grønbæksløbet, 5a Høm Lilleå, 1a Skee Å, 14 Vigersdal Å - Kværkeby Bæk, 2d Vigersdal Å - Bedsted Bæk, 2a Ågårdsløbet,

Læs mere

Vandløbsregulativer - ordbog

Vandløbsregulativer - ordbog Vandløbsregulativer - ordbog Vandløbsregulativ Et vandløbsregulativ danner administrationsgrundlaget for det enkelte vandløb og er et retsgyldigt dokument for vandløbet. Et vandløbsregulativ beskrives

Læs mere

Klimatilpasning af vandløb

Klimatilpasning af vandløb T E K N I K O G M I L J Ø B y g O G M I L J Ø Afdeling: Byg og Miljø Dato: 16.10.2013 Klimatilpasning af vandløb Orbicon A/S Jens Juuls Vej 16 8260 Viby J. Klimaforandringernes betydning for afvandingstilstand

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Maglemose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 9

R E G U L A T I V. for. Maglemose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 9 R E G U L A T I V for Maglemose å m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 9 Regulativ, Maglemose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET

Læs mere

Projektets parter Ansøger: Skive Kommune Byg og Miljø. Rådhuspladsen Skive. Berørte lodsejere:

Projektets parter Ansøger: Skive Kommune Byg og Miljø. Rådhuspladsen Skive. Berørte lodsejere: 17. oktober 2017 Godkendelse af reguleringer i Lille Ramsing Bæk Skive Kommune godkender ændringer af gældende bundkoter i Lille Ramsing Bæk. Samtidig godkendes ændring af antallet af grødeskæringer. Godkendelsen

Læs mere

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam Stampedam Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam UDFØRT AF ENVICLEAN/NHJ 29-05-2012 Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Terminer for grødeskæring. Lovmæssige rammer for grødeskæring i Gudenåen

Terminer for grødeskæring. Lovmæssige rammer for grødeskæring i Gudenåen Bilag 1. Notat - Nyt regulativ for Gudenåen, forslag til den fremtidige grødeskæring i Gudenåen. Fælles oplæg for de 4 kommuner til den fremtidige grødeskæring i Gudenåen. Baggrund Det gældende regulativ

Læs mere

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB-00913 Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Fjernelse af spærring RIB-00913 Formål Omlægning af den spærrende rørbro skal sikre fiskepassage til de opstrøms dele af Ralm

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Møngegrøften. Helsinge Kommune

R E G U L A T I V. for. Møngegrøften. Helsinge Kommune R E G U L A T I V for Møngegrøften Helsinge Kommune Regulativ, Møngegrøften. Helsinge Kommune, 1998. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET...4 2 BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT...5

Læs mere

NOTAT. Projekt : Tude Å gennem Vejlerne. Kundenavn : Slagelse Kommune. Emne : Bilag 3, MIKE11 dokumentation. Til : Thomas Hilkjær

NOTAT. Projekt : Tude Å gennem Vejlerne. Kundenavn : Slagelse Kommune. Emne : Bilag 3, MIKE11 dokumentation. Til : Thomas Hilkjær NOTAT Projekt : Tude Å gennem Vejlerne Kundenavn : Slagelse Kommune Emne : Bilag 3, MIKE11 dokumentation Til : Thomas Hilkjær Fra : Michael Juul Lønborg Projektleder : Anne Steensen Blicher Kvalitetssikring

Læs mere

REGULATIV. Rejsby Åsystem

REGULATIV. Rejsby Åsystem OKTOBER 1997 11 REGULATIV FOR Rejsby Åsystem I RIBE KOMMUNE Hovedopland 3900 omfattende Tilløb til Vadehavet Afstrømningsområde 3908 3909 RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé 2, 6760 Ribe, tlf. 79

Læs mere

Halsnæs Kommune, Natur og Miljø BOKILDEGRØFTEN REGULERINGSPROJEKT

Halsnæs Kommune, Natur og Miljø BOKILDEGRØFTEN REGULERINGSPROJEKT Halsnæs Kommune, Natur og Miljø BOKILDEGRØFTEN REGULERINGSPROJEKT Reguleringsprojekt Ændring af grødeskæringsmetode, justering af Manningtal, etablering af sandfang samt sænkning af regulativmæssig bundkote

Læs mere

Separatkloakerede områder er vist med blåt og fælleskloakerede områder med grønt.

Separatkloakerede områder er vist med blåt og fælleskloakerede områder med grønt. NOTAT Projekt Mike Urban beregning i Rønne Projektnummer 3631200019 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Bornholm Forsyning A/S Tevandsbækken - Hydrauliske beregninger John W. Hansen, Per Martlev Hansen

Læs mere

FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272

FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272 Thisted Kommune Sundby Å, AAL-1272 FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Sagsnummer 121617 Projekt

Læs mere

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015.

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Indsats

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af Kyringegrøften - ved udløb i Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af Kyringegrøften - ved udløb i Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af Kyringegrøften - ved udløb i Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 1 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

AFSTRØMNINGSMÅLINGER 2011

AFSTRØMNINGSMÅLINGER 2011 AFSTRØMNINGSMÅLINGER 211 Dette notat præsenterer hydrometriske data fra 3 vandføringsstationer i Norddjurs Kommune og 2 i Syddjurs Kommune. Desuden præsenteres data fra 2 Miljøcenter-stationer placeret

Læs mere

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Læs mere

Thisted Kommune. Forundersøgelse af spærring i Klitmøller FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL FJERNELSE AF STEM VED ÅLEKISTE I KLITMØLLER Å.

Thisted Kommune. Forundersøgelse af spærring i Klitmøller FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL FJERNELSE AF STEM VED ÅLEKISTE I KLITMØLLER Å. Thisted Kommune Forundersøgelse af spærring i Klitmøller Å, AAL-1129 FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL FJERNELSE AF STEM VED ÅLEKISTE I KLITMØLLER Å. Thisted Kommune Forundersøgelse af spærring i Klitmøller

Læs mere

Regulativ for. Mademose å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund

Regulativ for. Mademose å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund Regulativ for Mademose å Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET... 4 2. BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT...

Læs mere

Klagesag Vandløbslauget GST klager over Silkeborg Kommunes vedligeholdelse af Gudenåen mellem Silkeborg og Tange sø.

Klagesag Vandløbslauget GST klager over Silkeborg Kommunes vedligeholdelse af Gudenåen mellem Silkeborg og Tange sø. Natur- og Miljøklagenævnet Kongensbro den 03. juli 2011 Rentemestervej 8 1360 København Klagesag Vandløbslauget GST klager over Silkeborg Kommunes vedligeholdelse af Gudenåen mellem Silkeborg og Tange

Læs mere

Fremlæggelse af forslag om vandløbsrestaurering af Skodborg Bæk

Fremlæggelse af forslag om vandløbsrestaurering af Skodborg Bæk TEKNIK & MILJØ Vandmiljø Dato: 13. juni 2016 Sagsnr.: 16/9200 Kontaktperson: Søren Vinsløv Sendt til nedenstående Dir. tlf.: 7996 6260 E-mail: sv@vejen.dk Fremlæggelse af forslag om vandløbsrestaurering

Læs mere

Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb

Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb Indledning Bestemmelserne fastlægger, hvordan private vandløb i Silkeborg Kommune skal vedligeholdes på en miljømæssigt forsvarlig måde samtidig med

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Annissevandløbet med sideløb. Helsinge Kommune

R E G U L A T I V. for. Annissevandløbet med sideløb. Helsinge Kommune R E G U L A T I V for Annissevandløbet med sideløb Helsinge Kommune Regulativ, Annissevandløbet med sideløb. Helsinge Kommune 1999. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET...4 2 BETEGNELSE

Læs mere

RANDERS KOMMUNE KORTLÆGNING AF VEGETATIONEN OG VURDERING AF GRØDETIL- STANDEN I GUDENÅEN PÅ STRÆKNINGEN MELLEM NØRREÅ OG RANDERS BRO

RANDERS KOMMUNE KORTLÆGNING AF VEGETATIONEN OG VURDERING AF GRØDETIL- STANDEN I GUDENÅEN PÅ STRÆKNINGEN MELLEM NØRREÅ OG RANDERS BRO RANDERS KOMMUNE KORTLÆGNING AF VEGETATIONEN OG VURDERING AF GRØDETIL- STANDEN I GUDENÅEN PÅ STRÆKNINGEN MELLEM NØRREÅ OG RANDERS BRO Rekvirent Randers Kommune att. Hanne Wind-Larsen Natur og Miljø Laksetorvet

Læs mere

Guidelines til opmåling af vandløb. - På vej til en ny standard

Guidelines til opmåling af vandløb. - På vej til en ny standard Deltagere Mikael M. Andersen, Holbæk Kommune Erik Hansen Blegmand, Gefion Jesper Cole, Slagelse Kommune Ole Hansen, Østdansk Landbrugsrådgivning Janus Storland Høhne, Sorø Kommune Inger K. Jensen, Orbicon

Læs mere

Hostrup sø B ILAG 5. Konsekvensvurdering af sce. 5

Hostrup sø B ILAG 5. Konsekvensvurdering af sce. 5 B ILAG 5 Konsekvensvurdering af sce. 5 Note: Vedr. Scenarium 5, supplerende beregninger af vandstandsforholdene i Brudesø Bæk. Dette notat er skrevet af biolog Bo Møller november 2009. Med baggrund i beregningerne

Læs mere

GIS og Grøn Vækst. Regeringens samlede udspil for bedre miljø og natur

GIS og Grøn Vækst. Regeringens samlede udspil for bedre miljø og natur GIS og Grøn Vækst Regeringens samlede udspil for bedre miljø og natur Regeringens løsning på vandrammedirektivet og Natura2000 EU sætter rammerne for Danmark miljøindsats Miljøets tilstand bla. en GIS

Læs mere

Stenrevle i Hårby Å ved Lindevænget Skitseprojekt

Stenrevle i Hårby Å ved Lindevænget Skitseprojekt Assens Kommune Miljø og Natur Stenrevle i Hårby Å ved Lindevænget Skitseprojekt Notat Marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING 1 2. BAGGRUND 1 3. PROJEKTERINGSGRUNDLAG 4 4. PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Udkast d Regulativ for kommunevandløb nr. 20 Døde Å

Udkast d Regulativ for kommunevandløb nr. 20 Døde Å Udkast d. 04-07-2017 Regulativ for kommunevandløb nr. 20 Døde Å 1 2 Forord Regulativet danner retsgrundlag for administration af det offentlige vandløb Døde Å. Det indeholder de specifikke beskrivelser

Læs mere

Regulativ for Harre Å Skive Kommune 2016

Regulativ for Harre Å Skive Kommune 2016 Regulativ for Harre Å Skive Kommune 2016 www.skive.dk INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Grundlaget for regulativet... 4 2.1. Tidligere kendelser og afgørelser... 4 2.2. Betegnelse af vandløbet... 5 3. Vandløbets

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

Regulativ for Langstrup Mosevandløb

Regulativ for Langstrup Mosevandløb April 2014 Regulativ for Langstrup Mosevandløb INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Regulativ for Langstrup Mosevandløb 3 1.1 Vandløbet 3 1.2 Klassifikation 3 1.3 Lovgrundlag 3 1.4 Grundlaget for regulativet 4 1.5 Regulativet

Læs mere

Forundersøgelse af spærring i Klitmøller Å AAL-1126

Forundersøgelse af spærring i Klitmøller Å AAL-1126 Thisted Kommune Forundersøgelse af spærring i Klitmøller Å AAL-1126 FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL FJERNELSE AF SPÆRRING I FORBINDELSE MED KRAFTIGT FALD I KLITMØLLER Å. Thisted Kommune Forundersøgelse

Læs mere

3. august Godkendelse af regulering af det offentlige vandløb Harre Å

3. august Godkendelse af regulering af det offentlige vandløb Harre Å 3. august 2016 Godkendelse af regulering af det offentlige vandløb Harre Å I forbindelse med Skive Kommunes igangværende regulativrevision af det offentlige vandløb Harre Å, ønsker vandløbsmyndigheden

Læs mere

Høringsbrev - Åbning af rørlagt vandløb ved Foldby på matrikel 21e, Norring by Foldby og 21aa Norring by, Foldby

Høringsbrev - Åbning af rørlagt vandløb ved Foldby på matrikel 21e, Norring by Foldby og 21aa Norring by, Foldby Favrskov Kommune Teknik og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Høringsbrev - Åbning af rørlagt vandløb ved Foldby på matrikel 21e, Norring by Foldby og 21aa

Læs mere

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 2 EKSISTERENDE FORHOLD... 2 PROJEKTFORSLAG... 3 KONSEKVENSER... 4 ØKONOMI...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Resendalvej - Skitseprojekt. Silkeborg Kommune. Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej.

Indholdsfortegnelse. Resendalvej - Skitseprojekt. Silkeborg Kommune. Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej. Silkeborg Kommune Resendalvej - Skitseprojekt Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU. Vandløb nr St St m

UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU. Vandløb nr St St m UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU Vandløb nr. 817 2.0 St. 1835 St. 2049 m Juli 2006 Tillægsregulativ for Renden i Hou, 2006 1 Forord Dette tillægsregulativ og regulativ af 15.9.2006

Læs mere

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms.

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms. Projektforslag gydebanker i Lindenborg Å-hovedløb Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskerforeninger ved Lindenborg å (SSL) Åplejeudvalget v/ Karsten Jensen og Bjarne Christensen Rapport udarbejdet på

Læs mere

Redegørelse. for. Regulativ for. Donnerbæk. Brønderslev Kommune

Redegørelse. for. Regulativ for. Donnerbæk. Brønderslev Kommune Bilag 1 Redegørelse for Regulativ for Donnerbæk Brønderslev Kommune 2016 1/12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Rets- og plangrundlag... 4 2.1 Vandområdeplan... 4 2.2 Brønderslev Kommuneplan... 4

Læs mere

Fredensborg Kommune Grønholt Å NOTAT. Grønholt Å. Natur & Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal

Fredensborg Kommune Grønholt Å NOTAT. Grønholt Å. Natur & Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal Fredensborg Kommune Grønholt Å NOTAT Til Fredensborg Kommune Natur & Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal Fra Inger Klint Jensen og Michael Juul Lønborg Sag 3690900033 Dato 28. august 2009 Projektleder Christine

Læs mere

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Havørred Rapport til Næstved Kommune Udarbejdet 9. oktober 2003 af Biotop v/rådgivende biolog Jan Nielsen Ønsbækvej

Læs mere

Udkast d Regulativ for kommunevandløb nr. 8 Skæring Bæk

Udkast d Regulativ for kommunevandløb nr. 8 Skæring Bæk Udkast d. 13-07-2016 Regulativ for kommunevandløb nr. 8 Skæring Bæk 1 2 Forord Regulativet danner retsgrundlag for administration af det offentlige vandløb Skæring Bæk. Det indeholder de specifikke beskrivelser

Læs mere

Høringssvar. Forslag til Vandplan. Hovedopland 1.5 Randers Fjord. Vandløbslauget GST. 6. april 2011

Høringssvar. Forslag til Vandplan. Hovedopland 1.5 Randers Fjord. Vandløbslauget GST. 6. april 2011 Vandløbslauget GST 6. april 2011 Høringssvar Forslag til Vandplan Hovedopland 1.5 Randers Fjord Vandløbslaug for Gudenå-systemet Silkeborg Tange sø CVR-nr. 32498701 Klostergårdsvej 25, Truust 8882 Fårvang

Læs mere

Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014

Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014 Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014 Slagelse Kommune har sammen med en lang række lodsejere restaureret mere end 50 km vandløb de sidste ti år. Det har medført en klar forbedring af vandløbstilstanden generelt

Læs mere