Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune"

Transkript

1 Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 5 Brobyværk Andelsvandværk Andelsselskab

2 2 2 Brobyværk Andelsvandværk

3 Brobyværk Andelsvandværk Hjemmeside: Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 23. november 1983, 28. november 1996, 10. november 1999 og 21. marts 2006 Udløbsdato: 1. januar 2014 Tilladt indvindingsmængde: m³/år Nøgletal Indvinding i 2009: m³. Forbrugsenheder pr. 1. januar 2010: 617 Vandets hårdhedsgrad: 14,3 dh Anlægsvurdering: Vedligeholdelsestilstand: Vandkvalitet: SÆRDELED GOD ACCEPTABEL Indvindingsanlæg Boring DGU nr , pumpeydelse 18 m 3 /t Boring DGU nr , pumpeydelse 18 m 3 /t Boring DGU nr , pumpeydelse 45 m 3 /t Boring DGU nr , pumpeydelse 18 m 3 /t Boring DGU nr , pumpeydelse 36 m 3 /t Pumpestrategi: Pumperne kører på skift Vandmåler på boringerne: Nej Vandbehandlingsanlæg Iltningsanlæg: Iltningsbassin og reaktionsbassin Filteranlæg: parallelle åbne filtre, bestående af 2 parallelle forfiltre og 2 parallelle efterfiltre. Filterkapaciteten er 95 m 3 /t. Filtrene skylles automatisk, når der sker opstuvning i filtrene. Til filterskyllevandet er der etableret bundfældningsbassin. Filterskyllevandet afledes til regnvandssystem. Rentvandsbeholder: 410 m 3 Udpumpningsanlæg: 3 stk. rentvandspumper, type CR 32-2, + 1 stk. CR15-2. Samlet pumpekapacitet 112 m 3 /t. Trykstyring: VLT Afgangstryk: 40 mvs i dagtimerne, 35 mvs i nattetimerne. Terrænkote vandværk: 30 m Trykforøgerstationer: Nej Vandmåler: Elektronisk Øvrig teknik: Affugter, alarmanlæg på vandværk Mulighed for nødvandforsyning: Allested-Vejle Vandværk, Nr. Broby Vandværk og V. Hæsinge Vandværk Brobyværk Andelsvandværk 3

4 Kapacitetsberegninger for vandforsyningsanlægget 2009 maks. Bemærkninger Forbrugsvariation Maks. døgnfaktor fd 2,0 2,0 Maks. timefaktor ft 2,0 2,0 Forsyningskrav Udpumpning m³/år Maks. døgnforbrug m³/døgn Maks. timeforbrug m³/t Pumpekapacitet m³/t Råvandskapacitet m³/t Filterkapacitet m³/t Beholdervolumen m³ Forsyningsevne Indvindingstilladelse m³/år Mulig årsproduktion m³/år Døgnproduktion m³/døgn Leveringskapacitet m³/t Pumpekapacitet m³/t Råvandskapacitet m³/t Filterkapacitet m³/t Rentvandsbeholder m³ Forsynings- Årsforbrug Evne/krav 2,4 1,0 sikkerhed Maks. døgn Evne/krav 2,4 1,0 Maks. time Evne/krav 2,4 1,0 Maks. forbrug Timer/døgn 7,2 7,2 Prognose for fremtidige tilslutninger Kategorier m³/år Eksisterende byggeri antal Enkeltindvindinger naturligt forsyningsområde Enkeltindvindinger forsyningsområde + 1 i nabokommune Alternativt forsynet husholdninger Med egen indvinding erhverv Nybyggeri ha bolig 4, erhverv andet 0 0 I alt Overskud/underskud ved fuld udbygning Kapacitet overskud pr. år m³/år overskud pr. døgn m³/døgn 299 overskud pr. time m³/t 12 Kommentarer til skemaet: Det er pumpekapaciteten og beholderkapaciteten der er begrænsende ved maksimal årsproduktion. Prognosen angiver, at der behøves ca m³ mere pr. år end det der blev produceret i Dette kan med god margin indvindes inden for vandværkets kapacitet og indvindingstilladelsens rammer. 4 Brobyværk Andelsvandværk

5 Vandanalyser År 20XX Vandværk Normal Udvidet Sporstoffer Org. mikroforurening Olieprodukter MTBE Ledningsnet Boringskontrol: DGU gang hvert 4. år DGU gang hvert 4. år DGU gang hvert 4. år DGU gang hvert 4. år Aromater Olieprodukter DGU gang hvert 4. år Bemærkninger til analyseprogrammet: Der er kortlagt 3 gamle industrigrunde i umiddelbar nærhed til vandværket og de boringer der ligger ved vandværket. Industrigrundene er alle beliggende indenfor beskyttelsesområdet for boring DGU nr Kontrolprogrammet er fastsat af Broby Kommune den 1. februar Prøvetagningsårene for DGU er rykket to år efter aftale med Miljøafdelingen den 11. august Brobyværk Andelsvandværk 5

6 Grundvandsressource: beskyttelse og mængde Brobyværk Vandværk har 5 indvindingsboringer, fordelt på 3 kildepladser: 3 boringer DGU nr , og ligger ved vandværket, 1 boring DGU nr ligger ca. 350 m øst herfor i nærheden af Odense Å 1 boring DGU nr ligger i en skov ca. 700 m sydvest for vandværket. Indvindingen i de fire førstnævnte boringer sker fra forholdsvis tynde filtersatte sandlag i varierende dybde, der er overleret af mindre end 10 m ler. Grundvandsmagasinet må betegnes som sårbart. Boring DGU nr er filtersat i et sandlag fra 30 m til 36 m under terræn. Sandlaget er overlejret af ca. 24 m ler, hvilket betegnes som velbeskyttet i forhold til nitrat. Kildepladsen ved vandværket ligger i bynært område, hvilket betyder risiko for tilstedeværelse af byrelaterede punktkilder. Indvindingsmulighederne vurderes at være gode. Vandkvaliteten I den ene boring ved vandværket er der i 2006 påvist BAM (2,6-dichlorbenzamid). I en anden boring ved vandværket er der et forhøjet indhold af arsen. I boring DGU nr , der ligger i nærheden af Odense Å, er der et kloridindhold på 260 mg/l. Dette ses flere steder i boringer langs Odense Å. Den nyeste analyse af vandet fra boring DGU nr viser råvand med en tilfredsstillende kvalitet, dog er arsenindholdet lettere forhøjet. I rentvandet er indholdet af stofferne langt under grænseværdien. Vandværkets vedligeholdelsestilstand Ved tilsynet i 2010 blev der ikke påtalt mangler eller fejl ved vandværket og de ældste boringer, men det blev konstateret, at den nye boring DGU nr fortsat ikke er indhegnet. Vedligeholdelsestilstanden vurderes til særdeles god. Ledningsnet og ledningstab Ledningstabet var i 2009 på 1,3 %. Nødforsyning Brobyværk Andelsvandværk er nødvandsforbundet med Allested-Vejle - Nr. Broby - og V. Hæsinge vandværker. Der er ingen nødstrømsgenerator. Kommende forbrugere I vandværkets forsyningsområde er der 30 ejendomme der har eget vandindvindingsanlæg. Af disse ligger 24 ejendomme inden for vandværkets naturlige forsyningsområde, hvilket medfører at ejendommens ejer har ret til at få vand til almindeligt brug indlagt. 6 af ejendommene i det naturlige forsyningsområde ligger inden for en takstzone, hvor vandværket opkræver 4 gange ledningsbidraget i forhold til byområdet Brobyværk/Sdr. Broby. Hvilket i 2009 gav et samlet tilslutningsbidrag på kr. før moms. Disse ejendomme vil få særlige bestemmelser, se videre under rubrikken Bestemmelser i henhold til vandforsyningsplanen på side 7. Eksport I overensstemmelse med Assens Kommunes vandforsyningsplan, forsynes et område med 5 ejendomme på Dorthealundsvej fra Brobyværk Andelsvandværk. Der kan forsynes yderligere en ejendom på Dorthealundsvej. Derudover er der ikke planer om eksport. Forsyningssikkerhed Forsyningssikkerheden vurderes at være god. Vandværket har en tilstrækkelig stor kapacitet og værket formår at producere vand der overholder grænseværdierne. 6 Brobyværk Andelsvandværk

7 Vandværkets handlingsplan Der er ikke planer om udvidelse eller væsentlige ændringer af vandværket. Overordnede planbestemmelser Efter de nugældende retningslinier i Fyns Amts Regionplan 2005 (nu ophøjet til Landsplandirektiv) er der i Brobyværk Vandværks forsyningsområde bortset fra det østlige område ved Ølsted mulighed for at meddele nye tilladelser til indvinding af vand til erhvervsmæssig vanding af gartneriafgrøder, men ikke til vanding af landbrugsafgrøder. Det vil derfor ikke være i strid med retningslinierne, at vandværket leverer vand til nye erhvervsmæssige vandingsformål for så vidt angår gartneriafgrøder. Bestemmelser i henhold til vandforsyningsplanen Brobyværk Andelsvandværk skal indgå i den fremtidige vandforsyning i kommunen. Vandværkets forsyningsområde udvides til at gælde det selvforsyningsområde, der er i Vandforsyningsplan for Broby Kommune ligger rundt om vandværkets nuværende forsyningsområde. På kortet på side 2 er området markeret som Takst landområde 2. Vandværket har forsyningsledninger i området. Inden for Takst landområde 2, opkræver vandværket et ledningsbidrag der er 4 gange højere end bidraget i byområder. Hvis kommunen efter vandforsyningslovens 20, stk. 2 skal kunne kræve en ejendom tilsluttet vandværket, kan det kun ske på betingelse af at det sker på økonomisk rimelige vilkår. Udgifterne til at blive tilsluttet vandværk kan i Takst landområde 2 blive for høj i forhold til den værdistigning vandværkestilslutningen har for ejendommen. Etablering af egen boring kan i sådanne tilfælde vise sig at være en billigere løsning. Allerede etablerede brønde og boringer i Takst landområde 2, vil blive behandlet som indvindinger der ligger i selvforsyningsområder, jf. vandforsyningsplanens hoveddel om selvforsyningsområder. Derfor vil det i Takst landområde 2, også der hvor vandværket har forsyningsledning i umiddelbar nærhed, være muligt at etablere en boring til indvinding af vand til husholdningsbrug, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldte. Hvis behovet opstår kan Brobyværk Andelsvandværk helt eller delvist forsyne i forsyningsområdet for Nr. Broby -, eller V. Hæsinge Vandværker. Brobyværk Andelsvandværk 7

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Broby Vandværk Nr. Broby Vandværk Hjemmeside: http://www.nrbrobyvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 15. april 1986, 25. oktober 1999 og 24. maj 2006

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vandværksafsnittene 3 1.2 Oversigtskort 3 1.3 Tekniske oplysninger.. 3 1.4 Den

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse og historie Kostræde Ny vandværk er et privat vandværk, som er organiseret som et A.m.b.a. og beliggende på Højdevej 18, 4750 Lundby, matrikel nr. 25cu Kostræde

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Vojens Kommune Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Titelblad Rekvirent: Rådgiver: Vojens Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuscentret 7 6500 Vojens Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 87 32

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk Tilstandsrapport og status Vivild Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Vandforsyningsplan 2011 2023

Vandforsyningsplan 2011 2023 Vandforsyningsplan 2011 2023 1. INDLEDNING 3 1.1 Høringsperiode 4 1.2 Definitioner 5 1.3 Det forpligtende kommunale samarbejde 6 2. RETNINGSLINJER 7 2.1 Retningslinjer for tilstrækkelig vandforsyning 7

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk Tilstandsrapport og status Store Sjørup Strands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005

Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005 Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005 Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn,

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016 SUSÅ KOMMUNE vandforsyningsplan 2006-2016!! TYVELSE VANDVÆRK! ENGELSTOFTE VANDVÆRK! ÅSØ VANDVÆRK! NÆSBY VRÅ VANDVÆRK! GLUMSØ VANDVÆRK! TYBJERG VANDVÆRK! AVERSI VANDVÆRK HERLUFLILLE-TORPE E VANDVÆRK!! TYBJERGLILLE

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger Vandforsyningsplan 2012-2022 Status- og forudsætninger INDHOLD 1. Indledning 1 2. Rammer for vandforsyningsplanen 3 2.1 Lovgrundlag 3 2.1.1 Vandforsyningsloven 3 2.1.2 Vandsektorloven 3 2.2 Status for

Læs mere

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Plandel Titel: Vandforsyningsplan 2013-23 Rapport: Foto: Tryk: Rapporten er udarbejdet af Egedal Kommune og Rambøll Egedal Kommune og Rambøll Rambøll Udgivelsesår:

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010 Vandforsyningsplan 2010-2021 - Holstebro Kommune plandel Vedtaget d. 21. september 2010 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1

Læs mere

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse og historie Svinø ved Mosen Vandværk er et privat vandværk organiseret som et andelsselskab og beliggende på Dybsøvejen 24, 4750 Lundby på matrikel nr.

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012 Aarup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Forudsætningsdel Oktober 2008 Titelblad Udgiver: Konsulent: Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Watertech

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk Tilstandsrapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Resume 5 Mål og visioner 7 Plan for den fremtidige vandforsyning 11 Status over vandforsyningen 19 Referencer 40 Bilag 1: Oversigtskort

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

Tilstandsrapport og status Beauvais

Tilstandsrapport og status Beauvais Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Beauvais Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Bilag 3: Retningslinjer for behandling af enkeltinvindere

Bilag 3: Retningslinjer for behandling af enkeltinvindere Bilag 3: Retningslinjer for behandling af enkeltinvindere 1/1 Indholdsfortegnelse 1. Enkeltindvinding... 1 1.1 Definition af naturligt forsyningsområde... 1 1.2 Tilsyn med vandkvaliteten hos enkeltindvindere...

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Hadbjerg Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport Rapporter

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 29-09-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 29-09-2010 Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V01-003 Navn: Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Adresse: Rømøvej 8A, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Lejre Vand A/S Dato for

Læs mere

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Kommuneplan Indsatsplaner BNBO Samarbejde Plan Mål Byrådet: Miljø

Læs mere

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere