Pavillon MAA 2015 dommerbetænkning Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pavillon MAA 2015 dommerbetænkning Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen"

Transkript

1 Pavillon MAA 2015 dommerbetænkning Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen

2 Pavillon MAA 2015 i kongens have Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen Redaktion: Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling Illustration på forside: Vinderprojektet af Mikkel Kjærgård Christiansen og Jesper Kort Andersen, arkitekter MAA Øvrige illustrationer: Forslagsstillerne Udgivelsesdato: 5. februar Arkitektforeningen indbød i oktober 2014, på initiativ af lokalafdelingen i København og i samarbejde med Dreyers Fond, Københavns Tekniske Skole, Moelven Danmark og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, til en konkurrence om udformning af en midlertidig pavillon i Kongens have i København. Pavillonen, der skal udføres i nordisk træ, vil i perioden 19. juni til 30. august 2015 blive opstillet i Kongens Have foran Rosenborg Slot som endnu et vidnesbyrd på danske arkitekters talent og kunnen. Der blev optaget 56 forslag til bedømmelse efter afleveringsfristens udløb den 5. december 2014, og dommerkomiteen, som tæller 16 arkitekter foruden tekniske rådgivere, har haft en livlig faglig dialog om de mange forskellige måder pavillonbegrebet denne gang er tacklet på, tydeligvis langt mere åbent og landskabeligt end i den første pavillonkonkurrence i Kravene til besvarelsen har blandt andet været, at pavillonen skulle være af høj arkitektonisk kvalitet, en pavillon man oplever, sanser og husker og et udsagn om arkitektfagets kundskaber og muligheder. Samtidig er der en afmålt tid og økonomi til udførelsen. Ved nærmere gennemsyn af de 56 forslag ser man, at det grundigt og kvalificeret er lykkedes den samlede gruppe af forslagsstillere at sondere de mulige indfaldsvinkler på opgaven. I kombination med de tre materialekategorier er der således gennemspillet et konceptuelt, konstruktivt og temperamentsmæssigt bredt repertoire, som udgør et særdeles tilfredsstillende grundlag for bedømmelsen. Fortolkningen af stedet Der er meget stor forskel på dybden af analyserne af havens nutidige og historiske forudsætninger. I mange tilfælde er den ganske enkelt fraværende, og i de fleste tilfælde er den simpel geometrisk, idet der henvises til havens eksisterende knudepunkter og/eller stistruktur. Dette gælder for både forslag 49/29701, 38/22003 og 20/01010, der alle adopterer en cirkelgeometri fra havens eksisterende geometriske typologier, mere begrundet i en overbevisende selvfølgelighed end i en svært tilgængelig refleksion. Andre forslag, især 12/27700 og 51/71421, skaber en autonom, eventyragtig scenografi for sommerlivet i parken og spiller herigennem det permanente og historisk kontinuerte ud mod sæsonens gæstespils midlertidige fascination. Ganske mange forslag tager udgangspunkt i motiver, der er mindre tilgængelige for afkodning eller oplevelse, og som derfor let kommer i klemme imellem poesien og eventyret. Enkelte forslag udmærker sig ved at levere meget følsomme analyser af stedet, men desværre uden at analyserne genererer tilsvarende stærke motiver. Da der er tale om en midlertidig pavillon, har dommerkomiteen særligt lagt vægt på, at pavillonen skal kunne skabe sit eget oplevelsesunivers. Dog på en sådan måde, at det opleves som en naturlig del af haven. Haven som inspiration Pavillonens kobling til havens rum er et vigtig udgangspunkt i mange af forslagene, som relaterer sig til havens historiske landskabstræk: Renæssancens geometriske grundformer og gridstruktur samt barokkens aksiale linjer. Disse bliver brugt som konceptuelle referencer eller fysisk rumlig forankring. Enkelte forslag er skulpturelle scenografier med havens rum som kulisse. De landskabeligt forankrede forslag kan inddeles i fire temaer: Centralt placerede geometriske elementer: Cirkulære og kvadratiske rumligheder, f.eks. forslag 49/29701, 38/22003 og 20/

3 Gridstrukturer, der fylder rummet ud: Transparente gitterog lamelkonstruktioner, f. eks. forslag 4/84756 og 50/ Aksiale rumforløb, der skaber nye passager: Diagonale eller ortogonale lineære rumforløb, f.eks. forslag 8/37715 og 47/ Skulpturelle objekter: Centralt placerede enkeltobjekter eller skulpturelle scenografier, f.eks. forslag 51/71421 og 12/ De forslag, der formår at forankre pavillonen til havens rum som en integreret del af hovedgrebet, står generelt meget stærkt. Her bliver den rumlige oplevelse forstærket af interaktionen mellem pavillonens indre rumligheder og havens ydre rammer. Havens rum sættes i spil. Fortolkningen af pavillonbegrebet I forbindelse med indkredsningen af det oplevelsesunivers, der bedst lever op til bedømmelseskriterierne, er det i bedømmelsesprocessen lykkedes at identificere et antal løsningskategorier, der indtager forskellige positioner på en skala mellem rum og objekt. Som et yderpunkt finder man møblet, bedst eksponeret i forslag 38/22003, hvor en simpelt konstrueret, men geometrisk raffineret formet pavillon skaber identifikation, legemulighed og mødested. En variation af møblet er hegnet, som indkredser et eller flere rum. Denne kategori gik af med sejren i pionerpavillonen i Et andet yderpunkt er de omtalte scenografier, hvor mystiske eller rent ud syrede objekter skaber stærke stemninger kombineret med svag funktionalitet. Blandt andre objektorienterede forslag er forslagene 22/58008A og 57/12425 med trappetårnsmotiver, som imidlertid begge er i uoverensstemmelse med programkravet om tilgængelighed. I den anden ende af skalaen finder man en række forslag, der eksponerer haverummets potentiale som en arkitektfaglig kernedisciplin, herunder forslag 49/29701 og 20/ Det er kendetegnende for de to forslag, at de bliver genkendelige som arkitektur ved at repræsentere arkitekturens og tømrerfagets primære rumskabende elementer: taget, væggen og terrændækket. Andre forslag som 25/58008B håndterer dette ved direkte at referere til taget som motiv eller ved at frembringe et traditionelt, men smukt proportioneret bygningsværk som forslag 8/ Det er dommerkomiteens vurdering, at de mest inspirerende forslag befinder sig i spændingsfeltet mellem det genkendelige og det abstrakte. Forslag 49/29701 udmærker sig særligt, idet det formår at fremkalde en af arkitekturens sartere rumlige dimensioner, nemlig zonedelingen, gennem sin filtrering af såvel blikket som adgangen mellem parken og pavillonens eget rum. Imellem rummets og objektets yderpunkter befinder der sig et antal forslag, der danner rum, men hvor den narrative pointe er helt eller delvist knyttet til fladekomposition som i forslag 50/11235 eller specifikke konstruktive motiver som i forslag 4/ Desuden er der forslag, der fremviser det rumlige potentiale i en konstruktiv idé, bedst i forslag 47/51342, hvor en gennemtænkt tømmerkonstruktion udgør afsættet for et rumligt forløb. Konstruktiv poesi På tværs af de ovennævnte kategorier går konstruktionens narrative rolle og dens konkrete artikulering. Flertallet af forslagene betjener sig af tektoniske strategier, forstået som designstrategier, hvor bærende primære eller sekundære konstruktioner udgør et udtryksmiddel. Her har bevidstheden om den forestående udførelsesproces, de stramme betingelser for materialeanvendelse og kravet om konstruktionstegninger spillet positivt ind. Et antal af disse konstruktioner er imidlertid universelle eller endog stereotype, men enkelte hævder sig stærkt som individuelt prægede, identitetsgivende elementer, heriblandt forslag 49/29701 og 20/ Det er karakteristisk for flertallet af de objektorienterede forslag, at konstruktionen underordnes formen eller udgør et medie for den. Til sammenligning bliver de mest vellykkede tektoniske fortællinger også til spændende objekter, hvilket har haft væsentlig indflydelse på bedømmelsen: Når konstruktionen bliver motiv, smelter form, funktion og fortælling sammen i en kompleks helhed. Dels til inspiration og dels til demonstration af arkitektfagets talrige dimensioner. Sammenfatning Forskellene i indhold og udtryk har givet anledning til interessante og principielle diskussioner i dommerkomiteen, som imidlertid har været i stand til enstemmigt at udpege en vinder, en andenpræmie og to tredjepræmier. Desuden har dommerkomiteen udpeget seks forslag, der fortjener hædrende omtale. De seks forslag har gennem specifikke kvaliteter og markante, faglige positioner været med til at kvalificere bedømmelsesprocessen. Forslag 49/29701 er udpeget som vinder, fordi det på samme tid har en raffineret rumlig pointe og en robust konstruktiv poesi. Forslag 20/01010 tildeles andenpræmie for at demonstrere en overlegenhed i den tektoniske disciplin og en robust rumlig fortælling. I den endelige afvejning af disse to fremragende forslags kvaliteter har det rumlige narrativs forrang for detaljen været afgørende, ligesom vilkårene for udførelsen har haft væsentlig betydning. Herudover tildeles der en delt tredjepræmie til forslag 12/27700 for at befolke byggefeltet stemningsfuldt med store, tavse skikkelser og en delt tredjepræmie til forslag 38/22003 for ideen til et socialt og sjovt møbel. Hædrende omtale gives til forslag 4/84756, 8/37715, 25/58008B, 47/51342, 50/11235 og 51/ Vinderforslaget skal nu viderebearbejdes og realiseres i et tæt samarbejde med Københavns Tekniske Skole og Moelven Danmark frem til åbningen i Kongens Have den 19. juni Akademisk Arkitektforening takker alle sponsorer og deltagere for deres interesse og lyst til at tage del i konkurrencen. Sign. dommerkomiteen København, den 26. januar

4 Udpeget som vinder 1. præmie kr. FORSLAG 49/29701 Udarbejdet af Mikkel Kjærgård Christiansen, arkitekt MAA (ophavsret) og Jesper Kort Andersen, arkitekt MAA (ophavsret) Forslaget tager udgangspunkt i tre læsninger af Kongens Have. Dels som komposition, et netværk af stier og formelle objekter, dels som et stykke urban natur, hvor man overalt er helt tæt på det frodige landskab, de store træer og den vidstrakte himmel over byen. Og sidst, men ikke mindst: Haven som et væsentligt socialt rum og åndehul i København. Med dette som grundlag skabes en overordentlig smuk og poetisk, ringformet pavillon med en elegant enkelhed i både den overordnede idé og i detaljeringen. Pavillonen er i princippet dannet af et snit, som så at sige ekstruderes rundt i en cirkel, sådan at pavillonen udefra opleves som et cirkulært objekt, der indføjer sig som en ny spillebrik i havens øvrige udvalg af landskabelige objekter og pavilloner, hvoraf flere også tager udgangspunkt i cirklen. Pavillonens yderside udgør en sammenhængende bænk, en præcis kant under udhænget, hvor besøgende kan sidde med ryggen lænet mod facaden og nyde udsigten til livet, 6 7

5 der udfolder sig på plænerne i den store have. Kanten bugter sig svagt op og ned fra siddehøjde og helt ned til terræn og inviterer således besøgende til at stige ombord. De besøgende inviteres ind i en smal rundgang, hvor åbninger udefra er forskudt fra de fire åbninger ind til pavillonens indre landskabsrum. Tætheden mellem trælisterne i vægpartierne omkring rundgangen gradueres, således at der dannes fine overgange mellem pavillonens ydre åbninger og åbningerne mod det indre landskabsrum. I det indre skabes et fint omsluttet og præcist rum, som understreges af den lodrette afskæring af tagets høje profil. Dette landsskabsrum er domineret af få trækroner, som måske titter op hist og her, men frem for alt befinder man sig under et præcist udskåret stykke himmel. Pavillonen forener således på smukkeste vis dels at danne objekt, når den opleves udefra og på afstand, dels at være ramme om et meget intimt og socialt landskabsrum, når man træder inden for. Konstruktionen danner fine referencer til begrebet pavillon og mimer således gulve, vægge og tag, som dannes af et fint raster af trælister. Konstruktionen er afstivet af de radialt placerede rammer, som er integreret i det samlede arkitektoniske udtryk. Taget er udtrykt som en trekant, der næsten svæver på rundgangens vægge og er opbygget med spær og lægter, hvorpå de smalle trælister monteres. Samlet set er pavillonen et smukt og poetisk svar på opgaven. Den er en pavillon, som både er til brug og beskuelse, og den vil fremstå veldefineret og præcis, uanset hvorfra den opleves. Det er således dommerkomiteens vurdering, at pavillonen vil skabe et helt nyt levende og socialt sted i den samlede fortælling og identitet i Kongens Have. Et smukt objekt og samtidig en social ramme. Det vurderes, at forslagets materialeforbrug overstiger det som er til rådighed. Forslagsstillerne peger selv på, at forslaget er robust i sit konceptuelle udgangspunkt, og at forslaget derfor kan bearbejdes og forenkles. Dommerkomiteens vurdering er, at forslaget vil kunne konstrueres inden for de rammer, som konkurrencematerialet foreskriver, og at det kan reduceres i skala, uden at forslagets kvalitet og den overordnede idé svækkes, men måske endda styrkes. 8 9

6 2. præmie kr Snit 1:20 Opstalt 1:20 FORSLAG 20/01010 Udarbejdet af Nicolai Bo Andersen, arkitekt MAA Forslaget med arbejdstitlen Teatrum Mundi er et stort cylindrisk, uoverdækket rum. En bygning uden tag, opført af spinkle tømmerkonstruktioner med ophængte skiver af trælameller og med bænke langs indersiden. Skiverne er klinkagtigt skråtstillede, både i det lodrette og vandrette plan, så der slippes lys og udsigt igennem sprækkerne. Skiverne bæres af udkragede lægter, der danner et karakteristisk og effektfuldt ornament. Cirklen refererer i lighed med mange andre forslag til havens mange øvrige cirkulære elementer. Dommerkomiteen har dog forbehold over for pavillonens relativt lukkede karakter, som i andre situationer end i den tiltænkte teaterfunktion vil risikere at skabe et utrygt eller akavet forhold mellem inde og ude. Konstruktionen vurderes at kunne blive statisk stabil med ubetydelige justeringer i dimensioneringer og koblinger mellem komponenterne. Det vurderes dog også, at byggeriet logistisk vil være i overkanten af de udførende tømrerelevers formåen, særligt på grund af krav til midlertidig afstivning og sikkerhedsforanstaltninger som følge af højden. På trods af de nævnte forbehold er forslaget en opvisning af fagligt talent inden for den tektoniske disciplin. Strukturen er således et stykke raffineret konstruktionskunst, der formår at forene tømrerfag og arkitektur i et fuldt integreret udsagn. Alle komponenter bærer således en dobbelt betydning, en narrativ og en konstruktiv, i et klart hierarki: Den cirkulære hovedform genererer både den nødven-dige stabilitet og indskriver sig i havens geometriske univers. De bærende lodrette gitterspærfag og de bårne skiver af trælameller danner hovedformen og dertil et orgie af rytmisk dekoration og skyggespil. Kontrasten mellem formens tyngde og konstruktionens lethed og mellem det formfuldendte og det åbne fremstår som et inspirerende og tankevækkende udsagn. Her udfoldes fermt en udtryksform, som er arkitektfagets helt egen kunstart, og derfor udgør forslaget et højt kvalificeret og grafisk smukt bud på Arkitektforeningens pavillon Interiør perspektiv Planudsnit 1: Plan 1:50 11

7 delt 3. præmie kr. FORSLAG 38/22003 Udarbejdet af Sofia Adolfsson, arkitekt MAA; Camila L. A. Stadler Buschle, bygningskonstruktør MAK og Teresa Fernández Forslaget med titlen Ringen viser et dynamisk og velforankret møbel, der skaber et stærkt, samlende rum i haven. Med et klart og gennemarbejdet forslag er der skabt et velfungerende element, der med en præcis topografisk bearbejdning giver retning og tyngde i haverummet. Et landskabeligt element, der hviler roligt i haverummet med en klar kobling til havens geometri. Forslaget er præcist og minimalistisk udformet med en lamelkonstruktion, der vrides rundt i en bølgende bevægelse. De vredne lameller danner et smukt, stofligt spil og et varierende rampeforløb, der inviterer havens besøgende til socialt samvær og fysisk udfoldelse. Ringens bølgende forløb er fint artikuleret med stigninger og lavninger, der accentuerer retninger, grænser og koblinger til det omkringliggende haverum. På trods af sine mange kvaliteter fremstår forslaget dog som lidt traditionelt i sit formsprog, men samlet set vurderer dommerkomiteen, at forslaget med sin elegante udformning og klare funktion rummer store landskabelige og sociale kvaliteter, der er en præmiering værdig

8 delt 3. præmie kr. FORSLAG 12/27700 Udarbejdet af Rie Davidsen, arkitekt MAA; Anders Liisberg, arkitekt MAA; Jan Loerakker, arkitekt og Søren Harder Nielsen, arkitekt MAA (alle med ophavsret) Forslaget med titlen Skabninger er en markant og fascinerende skulpturel installation af 12 mytiske, hemmelighedsfulde væsener, der befolker den åbne græsflade. De 12 tårnlignende skikkelser er placeret i grupper, som nikker og bøjer sig mod hinanden og skaber en dynamisk interaktion med havens besøgende. Forslaget udmærker sig med et udforskende skulpturelt greb, der udfordrer materialet ved at bruge cederspåner som en transparent hud af skæl. Åbninger i hver skikkel se tillader havens besøgende at gå ind og sanse lysindfaldet, som siler gennem facaderne og lysåbningerne foroven. Den indvendige sanselige oplevelse fremstår dog ens i de 12 figurer, og her savner dommerkomiteen en mere overbevisende kobling mellem det indre rum, åbningen og det ydre haverum. Samlet set vurderes forslagets poetiske og underfundige skulpturelle greb at stå meget stærkt. Forslaget fremstår gennemarbejdet med et stærkt stofligt udtryk, hvor der opstår et fint samspil mellem form og materiale, hvilket forslaget præmieres for

9 hædrende omtale Forslag 8/37715 Udarbejdet af Troels Skov-Carlsen, stud.arch MAA (ophavsret); Marie Joo Thorup, stud.arch. MAA (ophavsret) Forslaget Din Lange Ven byder på et finurligt, poetisk og stærkt arkitektonisk greb. Her er skabt en pavillon, der er fleksibel og foranderlig, hvor der leges med grænserne mellem ude og inde. På den måde har Din Lange Ven mange ansigter og kan ændre udseende alt efter vind og vejr eller situation og funktion. Forslaget fremhæves også for en smuk præsentation i både print og model. Forslag 4/84756 Udarbejdet af Scott Grbavac, arkitekt (ophavsret) og Ann Christiansen, arkitekt MAA (ophavsret) Forslaget Plantagen, fremhæves for sin simple og poetiske tilgang. Det balancerer mellem orden og uorden i sin organisering, som med sine begrænsede virkemidler formår at fremstå forførende. En smuk, stilistisk oversættelse af træets tre hovedkomponenter: Stammen, grenen og løvet, som i et kompositorisk greb skaber et forskelligartet skyggespil i spændingsfeltet mellem lysningen og den mere fortættede skov

10 Forslag 25/58008B Udarbejdet af Emma Uncles, arkitekt MAA BA Hons. og Christopher Paxton, arkitekt MAA BSc. Hons. Forslaget Taghus fremhæves for sit materialevalg med brug af træspån. Konstruktionen fremstår som et stort, rombeformet tag med gotisk hældning, placeret på plænen. Oplevelsen ved at bevæge sig under tagrummet vil præges af forskellige lysoplevelser her. Der er arbejdet fint med forskellige typer af skårne træspåner, så lyset kan trænge ind gennem tagets mange åbninger. Forslag 47/51342 Udarbejdet af Agnes J. Hekla, stud.arch. MAA (ophavsret); Marianne R. Moth, stud.arch MAA (ophavsret) og tømrer Toke Arnholtz Nissen, (rådgiver) Forslaget Torn fremsætter, inspireret af rosentorne, en idé om et samspil af et antal dobbeltbuede, hyperbolske paraboloider med overflader, der er frembragt af lineære elementer. Enkelheden og klarheden af det konstruktive koncept, med tydelig redegørelse for detaljerne, skaber spændende og inspirerende rumligheder

11 Forslag 50/11235 Udarbejdet af Daniel Birch, stud.arch. MAA; Henrik Nykjær, stud.arch. MAA og Casper Storm Rasmussen, stud.arch (alle med ophavsret) Forslaget Field Pavillion arbejder med et udstrakt felt/ grid, som udgøres af enkle, konstruktivt ens elementer, hvis siders udformning udgør et katalog af muligheder i samlet træ. Der er mulighed for at bevæge sig frit ind i og omkring konstruktionerne. Mange fine skyggevirkninger vil opstå på græsset, når de mønstrede, filigranagtige sider kaster deres mange forskellige skyggefelter. 20 Forslag 51/71421 Udarbejdet af ZETA architects Sp/f (ophavsret) Medarbejdere: Ragnar Zachariassen, arkitekt MAA, AF; Søren Yde Jensen og Jóhan Petur Á Stongum På poetisk og drømmende vis nærmest blomstrer de forskellige pavilloner i forslaget Kyklos op af parkens plæne. I en analogi over naturens cyklus vises pavillonen i forskellige livsstadier. Pavillonen bliver derved et overraskende og skulpturelt element i haven. Dog er der tvivl om, hvorvidt de simple tøndebåndskonstruktioner kan bære de meget høje, slanke pavilloner. 21

12 KONKURRENCEFAKTA Konkurrenceudskriver Akademisk Arkitektforening på initiativ af lokalafdelingen i København. Konkurrenceprogram Lokalafdelingen i København i samarbejde med Arkitektforeningen. Konkurrenceperiode 1. oktober december Antal forslag 57. Heraf blev 56 forslag optaget til bedømmelse. Dommerkomité Dorte Sibast (formand), Malene Abildgaard, Ali Arvanaghi, Gunhild Askehave, Laura Wedderkind Bank, Marco Berenthz, Nikoline Dyrup Carlsen, Sidse Hald, Kirsten Birk Hansen og Mia Scheel. Alle arkitekter MAA og repræsentanter fra lokalafdelingen i København. Mathilde Petri, arkitekt MAA, Dreyers Fond. Jesper Ishøy, arkitekt, Moelven Danmark. Poul Erik Nielsen, byggeleder, Københavns Tekniske Skole. Jørgen Mattsson, arkitekt MAA, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. Michael Christensen, arkitekt MAA, Søren Nielsen, arkitekt MAA og Emma Hessner, landskabsarkitekt MAA MDL. De tre sidstnævnte er udpeget som fagdommere af Arkitektforeningen. Rådgivere for dommerkomiteen Tanguy Laviolette, landskabsarkitekt, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. Olga Popovic Larsen, professor og ingeniør, Kunstakademiets Arkitektskole. Dommerkomiteens sekretær Arkitekt MAA Sven Felding på vegne af Arkitektforeningen. Bedømmelseskriterier Forslagene blev vurderet på deres arkitektoniske, funktionelle og tekniske løsninger i forhold til konkurrenceprogrammets ønsker og krav. Der blev lagt stor vægt på, at forslagene ville kunne realiseres inden for den beskrevne ramme for projektet, jf. programmets afsnit 2.2 til 2.5. Bedømmelsesperiode 15. december februar Samlet præmiesum kr. Bedømmelsesforløb Dommerkomiteen har afholdt fire bedømmelsesmøder. På et forberedende møde granskede de tre fagdommere forslagene, hvorefter de på det første bedømmelsesmøde gennemgik forslagene over for den samlede dommerkomité, og det blev besluttet at lade 20 forslag gå videre i bedømmelsen: 4/84756, 7/27847, 8/37715, 12/27700, 20/01010, 22/58008A, 25/58008B, 29/55551, 32/11243, 36/12648, 38/22003, 40/28934, 44/59342, 47/51342, 49/29701, 50/11235, 51/71421, 55/02228, 56/11023, 57/ På andet bedømmelsesmøde gav fagdommerne en kortfattet gennemgang af disse forslags kvaliteter, suppleret af rådgiverne. Herefter diskuterede og vurderede dommerkomiteen hvert enkelt forslag, hvilket ledte til at følgende 10 forslag blev udvalgt til gå videre til tredje runde: 4/84756, 8/37715, 12/27700, 20/01010, 25/58008B, 38/22003, 47/51342, 49/29701, 50/11235, 51/ På det tredje møde blev der efter en nøjere gennemgang af forslagene i forhold til bedømmelseskriterierne truffet beslutning om, hvilke forslag der skulle præmieres og gives hædrende omtale. På det fjerde møde blev dommerkomiteens betænkning færdigbearbejdet og underskrevet, hvorefter navnekuverterne blev åbnet. Offentliggørelse af konkurrencens resultat 5. februar

13 Pavillon MAA 2015 er sponsoreret af Dreyers Fond, Moelven Danmark, Københavns Tekniske Skole og Akademisk Arkitektforening.

minipavillon 2015 dommerbetænkning Åben arkitektkonkurrence for børn Arkitektforeningen København

minipavillon 2015 dommerbetænkning Åben arkitektkonkurrence for børn Arkitektforeningen København minipavillon 2015 dommerbetænkning Åben arkitektkonkurrence for børn Arkitektforeningen København minipavillon 2015 dommerbetænkning Åben arkitektkonkurrence for børn Arkitektforeningen København Arkitektforeningens

Læs mere

Pavillon MAA 1:1 i Kongens Have Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen 2013

Pavillon MAA 1:1 i Kongens Have Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen 2013 Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen 2013 Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen 2013 2 Foto: Wikimedia Commons Indbydelse, baggrund & mål Akademisk Arkitektforening indbyder i samarbejde med

Læs mere

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE Åben konkurrence for arkitektstuderende 2013 1 INDBYDELSE, BAGGRUND OG MÅL Bikubenfonden indbyder til deltagelse i konkurrencen om udformning af en serie udsigtsposter

Læs mere

MINIPAVILLON 2015 I KONGENS HAVE Åben arkitekturkonkurrence for børn Arkitektforeningen København

MINIPAVILLON 2015 I KONGENS HAVE Åben arkitekturkonkurrence for børn Arkitektforeningen København MINIPAVILLON 2015 I KONGENS HAVE Åben arkitekturkonkurrence for børn Arkitektforeningen København indbydelse side 3 Opgaven side 5 Arkitektur og funktion Udformning og konstruktion Konkurrencens forløb

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt Danø arkitektur September 2016 Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt 23.09.2016 DANØ arkitektur & Danø arkitektur September 2016 Ry torv med Torvehal - ophold og aktivitet - mangfoldighed - følelse

Læs mere

PLAN + OPSTALTER 1:100

PLAN + OPSTALTER 1:100 INTRO: Pavillonen er den første i en serie på tre pavilloner, med hver deres unikke tema, som skal opføres i Gl. Holtegaards bakokhave de næste tre år. Temaet for denne pavillon er Orangeri. Beskæftigelsen

Læs mere

83 forslag. Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen 2013

83 forslag. Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen 2013 Pavillon MAA 1:1 dommerbetænkning Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen 2013 83 forslag Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen 2013 Akademisk Arkitektforening indbød primo februar 2013 i samarbejde

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

GAMLE HOLTEGAARD O R A N G E R I E T Projektkonkurrence

GAMLE HOLTEGAARD O R A N G E R I E T Projektkonkurrence GAMLE HOLTEGAARD O R A N G E R I E T Projektkonkurrence 6 GAMLE HOLTEGAARD O R A N G E R I E T Projektkonkurrence Lunden Pavillonen Orangeriet Historie og nutid Plassering Miljø og atmosfære Historiens

Læs mere

PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE ORANGERIE Åben projektkonkurrence OFFENTLIGGØRELSE AF KONKURRENCEN 18. FEBRUAR 2015

PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE ORANGERIE Åben projektkonkurrence OFFENTLIGGØRELSE AF KONKURRENCEN 18. FEBRUAR 2015 PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE ORANGERIE Åben projektkonkurrence OFFENTLIGGØRELSE AF KONKURRENCEN 18. FEBRUAR 2015 INDLEDNING Kunsthallen Gl. Holtegaard indbød i samarbejde med Statens Kunstfonds

Læs mere

Notat: Retningslinjer FAB boligbebyggelse, Plum-området

Notat: Retningslinjer FAB boligbebyggelse, Plum-området Notat: Retningslinjer FAB boligbebyggelse, Plum-området Til: Lars Møller Kopi til: Ann-Mett Sepstrup, Peter Rask Fra: Tamara Winkel Henriksen 03. juni 2016 Dette notat skitserer nogle retningslinjer som

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Litteraturliste. Litteratur:

Litteraturliste. Litteratur: 88 Konklusion Dette projekt tager sit udgangspunkt i det nye motorvejsprojekt i og omkring Silkeborg. Den kommende motorvej i Silkeborg får store konsekvenser for byen, både negative og positive. Silkeborg

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING. PAVILLONSCENE TIL KULTURMØDET MORS 2015 Åben idekonkurrence INDLEDNING

DOMMERBETÆNKNING. PAVILLONSCENE TIL KULTURMØDET MORS 2015 Åben idekonkurrence INDLEDNING DOMMERBETÆNKNING PAVILLONSCENE TIL KULTURMØDET MORS 2015 Åben idekonkurrence INDLEDNING Hermed præsenteres resultatet af den åbne konkurrence om en midlertidig pavillonscene til Kulturmødet Mors 2015.

Læs mere

PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence

PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence Konkurrenceprogram Orangerie Januar 2015 INDHOLD INTRODUKTION s. 3 1. OM GL. HOLTEGAARD & BAROKHAVEN s. 4 2. KONKURRENCEOPGAVEN & PLACERING

Læs mere

at præmiere CBS s uddannelsesinstitution Kilen, tegnet af Arkitekterne Lundgaard & Tranberg og opført for CBS.

at præmiere CBS s uddannelsesinstitution Kilen, tegnet af Arkitekterne Lundgaard & Tranberg og opført for CBS. Den 16. august 2007 bedømte komitéen for præmiering af gode og smukke bygninger opført i Frederiksberg Kommune de bygninger m.v., som er taget i brug efter 20. januar 2006. Efter en besigtigelse af bygningerne

Læs mere

Pavillon til Gl. Holtegaard Barokhave Konkurrence Forslag Orangeri 2015 ID 29068

Pavillon til Gl. Holtegaard Barokhave Konkurrence Forslag Orangeri 2015 ID 29068 Pavillon til Gl. Holtegaard Barokhave Konkurrence forslaget til Gl. Holteggard Barkokhave pavillon danner rammerne omkring et intimt rum, et sted hvor tankerne kan flyve frit og drømmene opstå. Med dens

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

O R A N G E R I E T 32263

O R A N G E R I E T 32263 ORANGERIET DEL 1 1 Gl.Holtegaard har, udover sin symmetriske pragt, utrolige smukke elementer der tildeler den kontrollede have sin unikke karakter. Haven, har med sin historiske reference fra senbarokken,

Læs mere

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN KONGEHØJSKOLEN Skolebygning Transformering og nybyggeri Tøndervej 90 Arkitema Architects og MOE Skolen har gjort brug af en tidligere lagerbygning, der er indrettet som et rum til leg og bevægelse. Parallelt

Læs mere

Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune. Bestemmelser for præmiering af god arkitektur i Jammerbugt Kommune

Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune. Bestemmelser for præmiering af god arkitektur i Jammerbugt Kommune Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune Bestemmelser for præmiering af god arkitektur i Jammerbugt Kommune Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune Udgivet af Jammerbugt Kommune Udgivelsesdato: 1. maj 2009

Læs mere

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum Nomaden Nomaden er flyttet til den smalle gade i den lille købstad. På den 400 meter lange kulturvej har Nomaden slået sig ned i mellem to byhuse det gule og det røde. Det er i forbindelse med det store

Læs mere

Lærervejledning: Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard. Forløb: Arkitektur på Ordrupgaard. Fag: Dansk, billedkunst

Lærervejledning: Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard. Forløb: Arkitektur på Ordrupgaard. Fag: Dansk, billedkunst Lærervejledning: Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Forløb: Arkitektur på Ordrupgaard Målgruppe: Udskoling Fag: Dansk, billedkunst Materialet består af to dele: Lærervejledning med information

Læs mere

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus Byens Netværk 02.12.08. Tekst og foto: Nanna Jardorf Siden Carl Julius Aller og hans hustru Laura Aller i 1970 erne stiftede Aller Etablissement

Læs mere

Pavillon til Gl. Holtegaards Barokhave Menageri (Åben projektkonkurrence november 2015)

Pavillon til Gl. Holtegaards Barokhave Menageri (Åben projektkonkurrence november 2015) Pavillon til Gl. Holtegaards Barokhave Menageri (Åben projektkonkurrence november 2015) Pavillon til Gl. Holtegaards Barokhave Menageri (Åben projektkonkurrence november 2015) Udvælgelse af område i barokhaven

Læs mere

PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARD 42088

PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARD 42088 PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARD Modelfoto fra processen PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARD Skitser fra processen Proces Barokke skitser og flyvske ideer De første ideer kredser om analyser af havens muligheder, forsøger

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

Atrium for Nordisk Flora - et sansende rum, æstetisk udfoldet i takt med årstidernes gang

Atrium for Nordisk Flora - et sansende rum, æstetisk udfoldet i takt med årstidernes gang Atrium for Nordisk Flora - et sansende rum, æstetisk udfoldet i takt med årstidernes gang Stedet Senbarokkens særlige kendetegn er karakteriseret ved forenkling af brokkens forkærlighed for det dramatiske

Læs mere

#designbykolding. Fotokonkurrence Designsekretariatet Borchs Hus, Kolding Kommune

#designbykolding. Fotokonkurrence Designsekretariatet Borchs Hus, Kolding Kommune Fotokonkurrence Designsekretariatet Borchs Hus, Kolding Kommune Design i Kolding er... Et sted, en ting, en følelse, en bygning, en detalje, en proces, en person? Borgere har hele sommeren indsendt deres

Læs mere

SKULPTURELLE GRUNDSTRUKTURER I PRÆFABRIKERET BETON

SKULPTURELLE GRUNDSTRUKTURER I PRÆFABRIKERET BETON Dommerkomitéens betænkning Idékonkurrence for arkitektstuderende SKULPTURELLE GRUNDSTRUKTURER I PRÆFABRIKERET BETON Udskrevet af Betonelement-Foreningen Maj 2003 Udgivet af BETONELEMENT-FORENINGEN Kejsergade

Læs mere

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar.

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. Anmeldelse Marianne Grønnow Magasinet Kunst Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. WONDERWORLD 28. oktober 2014 Reportage

Læs mere

Gennemførelsen af nærværende idekonkurrence er det næste trin frem mod tilblivelsen af det endelige projekt.

Gennemførelsen af nærværende idekonkurrence er det næste trin frem mod tilblivelsen af det endelige projekt. Region Sjælland Offentlig idekonkurrence Side: 2 af 9 1 Indledning Det forestående byggeri til psykiatri-funktioner i Slagelse forventes at blive det største af sin art i nyere tid i Danmark og byggeriet

Læs mere

DANISH RETRO. - en hyldest til de ukendte hænder

DANISH RETRO. - en hyldest til de ukendte hænder DANISH RETRO - en hyldest til de ukendte hænder OM DANISH RETRO DANISH RETRO en hyldest til de ukendte hænder er et dansk design-brand, som producerer og markedsfører retro-stole fra 1940 erne og 50

Læs mere

Denne blanket SKAL udfyldes og vedhæftes din optagelses opgave.

Denne blanket SKAL udfyldes og vedhæftes din optagelses opgave. Birk Centerpark 5 Tel. +45 87 55 05 00 teko@viauc.dk DK-7400 Herning CVR 30 77 30 47 www. Viauc.dk/teko Specialevalgs skema Denne blanket SKAL udfyldes og vedhæftes din optagelses opgave. Navn: Ida Leerbæk

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

Designmanual for Gudenåbroen. 66 Herning - Århus 6620 Funder - Hårup

Designmanual for Gudenåbroen. 66 Herning - Århus 6620 Funder - Hårup Designmanual for Gudenåbroen 66 Herning - Århus 6620 Funder - Hårup Preben Skaarup Landskabsarkitekt MAA MDL Maj 2011 Gudenåbroen Længde: 350 m Stationeringspunkt for vederlag: ca. 35 376 ca. 35 726 Gudenåbroen

Læs mere

CASE. Lavenergivilla Unik arkitektonisk privatvilla, Danmark

CASE. Lavenergivilla Unik arkitektonisk privatvilla, Danmark CASE Lavenergivilla Unik arkitektonisk privatvilla, Danmark Arkitekt/ designer: STUDIOBAKI LAVENERGIHUS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED Villaen i København er opbygget af færdige, præfabrikerede skræddersyede

Læs mere

Hvad er artscapes? fiber beton, glasfiber, beton, og rustfri stål.

Hvad er artscapes? fiber beton, glasfiber, beton, og rustfri stål. artscapes Hvad er artscapes? Inden for artscapes skaber vi elementer og miljøer ud fra en unik kunstnerisk proces, der baner vejen for fantasifuld interaktion mellem mennesker. Produkterne kan med deres

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

MIDLERTIDIG KUNSTPAVILLON I NY CARLSBERG GLYPTOTEKS HAVE. HAFNIA Architects

MIDLERTIDIG KUNSTPAVILLON I NY CARLSBERG GLYPTOTEKS HAVE. HAFNIA Architects MIDLERTIDIG KUNSTPAVILLON I NY CARLSBERG GLYPTOTEKS HAVE HAFNIA Architects 01 02 03 04 Visualisering 01 - Midlertidig bygning 02 - Nye udstillingsmuligheder + = 04 - Minimal påvirkning af haven 03- Æstetisk

Læs mere

PROGRAM. Contextual Conditions. Spree MIKKEL LANG MIKKELSEN. Park. Site E. Köpenicker Str. M A P P I N G

PROGRAM. Contextual Conditions. Spree MIKKEL LANG MIKKELSEN. Park. Site E. Köpenicker Str. M A P P I N G SITE 1 Contextual Conditions MIKKEL LANG MIKKELSEN PROGRAM Park Spree M A P P I N G Site E er et industrielt område der er lokaliseret mellem Köpenicker str. og Spree. Området er præget af lave industrielle

Læs mere

Med i konkurrencen om at blive præmieret og få anerkendelse var alle nye bygninger, der er taget i brug efter 1. november 2011.

Med i konkurrencen om at blive præmieret og få anerkendelse var alle nye bygninger, der er taget i brug efter 1. november 2011. Traditionen tro var der præmiering af gode og smukke bygninger i Frederiksberg Kommune på Arkitekturens Dag den 1. oktober 2013. Komitéen for præmiering af gode og smukke bygninger opført i Frederiksberg

Læs mere

ISNEHUS FRA SKØJTEHAL TIL ISNEHUS

ISNEHUS FRA SKØJTEHAL TIL ISNEHUS ISNEHUS FRA SKØJTEHAL TIL ISNEHUS Indholdsfortegnelse LOKALE OG ANLÆGSFONDEN KANONBÅDSVEJ 4A, 1437 KØBENHAVN K +45 32830330 FONDEN@LOA-FONDEN.DK WWW.LOA-FONDEN.DK COBE TRANGRAVSVEJ 6, 1436 KØBENHAVN K

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

OKKERHYTTE - En udstillingspavillon til Vestermølle

OKKERHYTTE - En udstillingspavillon til Vestermølle OKKERHYTTE - En udstillingspavillon til Vestermølle Side 1 OKKERHYTTE Okkerhytten er en udstillingspavillon udformet som et træskrin, som hænger svævende over Vestermølles lille okkerdam. En stabil trebuktømmerkonstruktion,

Læs mere

DEN GRØNNE AMBASSADE - 15346

DEN GRØNNE AMBASSADE - 15346 DEN GRØNNE AMBASSADE - DEN GRØNNE AMBASSADE Den grønne ambassade er en fortælling om Bispetorv i Aarhus. Selvom projektet måtte opnå stor succes og flyttes andetsteds, så vil det fortsat bære historien

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

Krystallinske Refleksioner

Krystallinske Refleksioner Krystallinske Refleksioner Viera Collaro Forslag til integreret kunst, Syddansk Universitet, Odense, 2012 Krystallinske Refleksioner Skitseforslag til integreret kunst, marts 2012 Syddansk Universitet,

Læs mere

Kursus 105 0021 Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger 15. september 2005. Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje

Kursus 105 0021 Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger 15. september 2005. Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje Kursus Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger. september Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje Med udgangspunkt i et konkurrenceprojekt fra arkitektgruppen UID vedrørende planlægning

Læs mere

Urban Picnic på taget af Birkegade

Urban Picnic på taget af Birkegade Urban Picnic på taget af Birkegade Byens Netværk 21.08.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Andelsboligforeningen Birkegade 4-6 har fået bygget en ekstra etage og næsten 500 kvadratmeter park oven

Læs mere

ET STED MELLEM HIMMEL OG STUE

ET STED MELLEM HIMMEL OG STUE ET STED MELLEM HIMMEL OG STUE Situationsplan 1:100 Et vigtigt greb i processen af hvilket som helst projekt og til ethvert formål er analyse og ideologi. Via programmet og sitet får vi vigtige oplysninger

Læs mere

KULTURTÆPPET. - et nyt kulturelt byrum i Randers

KULTURTÆPPET. - et nyt kulturelt byrum i Randers KULTURTÆPPET - et nyt kulturelt byrum i Randers et skitseforslag udformet i et samarbejde mellem Randers Kommune, Værket og RUM april 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE side 3 geografisk placering side 4 idébeskrivelse

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

FOTODOKUMENTATION AF SKITSE på væg

FOTODOKUMENTATION AF SKITSE på væg PROJEKTBESKRIVELSE Gavlmaleriet Papirfly (se vedlagt billeddokumentation side 3 og 4) er et poetisk forsøg på at bruge maleri til at skabe sammenhæng mellem bygningens forside og det omkringliggende miljø.

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

Infills når byerne trænger til en fyldning

Infills når byerne trænger til en fyldning Infills når byerne trænger til en fyldning Huller i byen I Man kan sammenligne en række bygninger med et tandsæt. Når et hus bliver sygt, bliver det trukket ud af rækken, og et nyt hus opføres et såkaldt

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

PAVILLION TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE FRA ORDEN TIL KAOS FRA JORDEN TIL STJERNERNE

PAVILLION TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE FRA ORDEN TIL KAOS FRA JORDEN TIL STJERNERNE Stenbukken Fisken Løven Skorpionen Krebsen Vandmanden Tyren PAVILLION TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE FRA ORDEN TIL KAOS FRA JORDEN TIL STJERNERNE Vædderen FRA ORDEN TIL KAOS FORTÆTNING OG DEKONSTRUKTION

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

Med mennesket i centrum Bolig for Livet

Med mennesket i centrum Bolig for Livet Med mennesket i centrum Bolig for Livet - en artikel fra Byggeri 10-2009 Årets Byggeri 2009 - Hædrende omtale i kategorien Boligbyggeri Med mennesket i centrum Bolig for Livet er en helhedsorienteret bolig,

Læs mere

Fagplan for billedkunst

Fagplan for billedkunst FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for billedkunst Der undervises i billedkunst på 0. - 3. klassetrin 2 timer. På 3. 4- klassetrin undervises

Læs mere

inovenit / forår 2014 Inovenit ApS. Værkstedsvej 17 1. th., 4600 Køge. Tlf. 5556 5857 ino@inovenit.dk www.inovenit.dk

inovenit / forår 2014 Inovenit ApS. Værkstedsvej 17 1. th., 4600 Køge. Tlf. 5556 5857 ino@inovenit.dk www.inovenit.dk inovenit / forår 2014 Inovenit ApS. Værkstedsvej 17 1. th., 4600 Køge. Tlf. 5556 5857 ino@inovenit.dk www.inovenit.dk OM INOVENIT Invenit er latin for han/hun har formet, arrangeret det, designet/planlagt

Læs mere

Dommerbetænkning Bygningsintegreret kunst på Skanderborg Fælled

Dommerbetænkning Bygningsintegreret kunst på Skanderborg Fælled Dommerbetænkning Bygningsintegreret kunst på Skanderborg Fælled Forslag v/ Bo Mølgaard, Anne-Marie Pedersen og Vibeke Tøjner Dato 26.05.15 Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk

Læs mere

Green Lighthouse. Byens Netværk Tekst og foto: Christina Bennetzen

Green Lighthouse. Byens Netværk Tekst og foto: Christina Bennetzen Green Lighthouse Byens Netværk 27.10.09 Tekst og foto: Christina Bennetzen Green Lighthouse er Københavns Universitets nye klimavenlige hus, som skal fungere som mødested for de studerende ved det Naturvidenskabelige

Læs mere

Ungdomslitteratur - genrer, temaer og tendenser

Ungdomslitteratur - genrer, temaer og tendenser Ungdomslitteratur - genrer, temaer og tendenser Program 1. Oplæg om ungdomslitteraturens temaer og tendenser ved RABO 2. Pause 3. Gruppearbejde omkring teksterne "ungdom og galskab" og "foxtrot" 4. Opsamling

Læs mere

Orangeri til Gl. Holtegaard

Orangeri til Gl. Holtegaard Orangeri til Gl. Holtegaard Pavillon: Pavillonen til Gl. Holtegaards barokhave er et rum udspændt mellem barokken og øjeblikket. Pavillonen er formet som en irregulær cylinder. Udgangspunktet er den barokke

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

White Words Peter Callesen

White Words Peter Callesen White Words Peter Callesen White Words Et udsmykningsprojekt til KUA 2 Tårnet set fra stueetagen i Læringsgaden White Words - Detaljebilleder fra model Toppen af tårnet set fra 3. sal White Window, 2010

Læs mere

ORANGERIET En pavillon til Gl. Holtegaards Barokhave // 14077

ORANGERIET En pavillon til Gl. Holtegaards Barokhave // 14077 Overgangen Ankomsten Den Grønne Sfære ORANGERIET En pavillon til Gl. Holtegaards Barokhave // 14077 Stålra ampe Vækstbed - hævet 8 0 cm Snit a-a 1:50 14077 // side 1 Orangeriet Orangeriet undersøger og

Læs mere

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS rh arkitekter REV. 2012.01.10 VISION På baggrund af de strukturændringer som Region Sjællands sygehusplan 2010 medfører, etablerer Region Sjælland og Kalundborg Kommune et sundheds-

Læs mere

Bytopia. Små verdener, store idéer. Redskab til måling af liveability i midlertidige byrum. Byfornyelse

Bytopia. Små verdener, store idéer. Redskab til måling af liveability i midlertidige byrum. Byfornyelse Bytopia Små verdener, store idéer Redskab til måling af liveability i midlertidige byrum Byfornyelse BYTOPIA Små verdener, store idéer Redskab til måling af liveability i midlertidige byrum ISBN: 978-87-93396--7

Læs mere

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke-

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke- 76 ET TREDJE STED 77 ANNE ELLEKJÆR Dome of Visions er mange ting: Et opdateret forsamlingshus, et byudviklingsprojekt, et arkitektonisk og et bæredygtigt projekt klimatisk såvel leder i Dome of Visions

Læs mere

Menageri i Barokhaven 20.nov - 23.nov

Menageri i Barokhaven 20.nov - 23.nov ET MENAGERI I BAROKHAVEN Menageriet placeres i det klippede græsareal til højre for midter aksen. Formmæssiget griber pavillonen den kvadratiske afslutning på græsstykket og indskriver sig i rummet omkring

Læs mere

fra en lang og traditionsrig historie, rodfæstet i den danske agerkultur med sin dybe respekt

fra en lang og traditionsrig historie, rodfæstet i den danske agerkultur med sin dybe respekt inviting nature FILOSOFIEN AT MØBLERE DET GODE LIV. MED Hånden på hjertet INVITEREr vi NATUREN IND I vores HJEM og SOM I DET GODE MÅLTID, DER NYDES SAMMEN MED MENNESKER vi HOLDER AF, ER SANSELIGHED OG

Læs mere

RAUN KOLLEKTION 2014/2015

RAUN KOLLEKTION 2014/2015 RAUN KOLLEKTION 2014/2015 RAUN KOLLEKTION 2014/2015 - Retreat 04 RAUN KOLLEKTION 2014/2015 - Retreat 05 Retreat by raun RAUN KOLLEKTION 2014/2015 - Retreat 06 RAUN KOLLEKTION 2014/2015 - Retreat 07 RETREAT

Læs mere

BYGGERI I LANDBRUGET - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN

BYGGERI I LANDBRUGET - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN UDVIKLINGSFORVALTNINGEN BYGGERI I LANDBRUGET - EN VEJLEDNING Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Vejledning om BYGGERI I LANDBRUGET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING:

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: Dette projekt anviser et konkret forslag til bebyggelse af grunden på Herningvej, mellem Skaadsmosevej og Glentevej i Ringkøbing. Forslaget anviser etablering af butiksarealer,

Læs mere

Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange

Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange PRIVATLIV RELATIONER Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange Patienter, pårørende og personale i de palliative enheder

Læs mere

Bølgen. Et arkitektonisk mesterværk med Tonality facadetegl

Bølgen. Et arkitektonisk mesterværk med Tonality facadetegl Bølgen Et arkitektonisk mesterværk med Tonality facadetegl Tonality facadetegl er anvendt både på udhæng og stern Mellem by, himmel og hav I Skyttehusbugten ved Vejle Fjord mødes himmel og jord i det

Læs mere

(f. 1960) Lenticula 2010 11 To skulpturer i sort diabas Højde 15 cm, diameter 170 cm Skibelund Krat 6600 Vejen

(f. 1960) Lenticula 2010 11 To skulpturer i sort diabas Højde 15 cm, diameter 170 cm Skibelund Krat 6600 Vejen 21 Sophia Kalkau (f. 1960) Lenticula 2010 11 To skulpturer i sort diabas Højde 15 cm, diameter 170 cm Skibelund Krat 6600 Vejen 239 240 Et par store sorte hvælvede sten, dybsorte, så de kan blive hurtigt

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

Natur og arkitektur. - værdier i Fredensborg Søpark. Af Verner Thomsen

Natur og arkitektur. - værdier i Fredensborg Søpark. Af Verner Thomsen Natur og arkitektur - værdier i Fredensborg Søpark Af Verner Thomsen Beliggenhed Når man går en tur i Søparken, møder man ofte naboer og genboer, som udtrykker stor glæde over at bo i området, uden at

Læs mere

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B?

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1 Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen 13. august 2007 Bjarne Chr. Jensen Side 2 Introduktion Nærværende lille notat er blevet til på initiativ af direktør

Læs mere

RIGHOSPITALETS FORHAL // møbleringskoncept oktober 2012

RIGHOSPITALETS FORHAL // møbleringskoncept oktober 2012 RIGHOSPITALETS FORHAL // møbleringskoncept INDHOLDSFORTEGNELSE EKSISTERENDE FORHOLD 03 FORSLAG KLASSISK plan møbler renders 04 FORSLAG MUSLINGEN plan møbler renders 11 FORSLAG KLIPPEN plan renders 15 REFERENCER

Læs mere

UDSKIFTNING AF FUNKISALTANER

UDSKIFTNING AF FUNKISALTANER CASE RENOVERING UDSKIFTNING AF FUNKISALTANER Renovering af Ved Volden UDSKIFTNING AF FREDEDE FUNKISALTANER Renovering af Ved Volden, Christianshavn Da de gamle betonaltaner fra 1938 på ejendommen Ved

Læs mere

Præsentation af de fem projekter i projektkonkurrencen

Præsentation af de fem projekter i projektkonkurrencen fase 1, efteråret 2012 UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE 6. JUNI 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1 Projektkonkurrence... 4 1.1 Uddrag fra dommerbetænkningen... 4 1.2 Resultat af projektkonkurrencen...

Læs mere

Kommunikation, samarbejde og oplevelse er vejen til succes dagens byggesager

Kommunikation, samarbejde og oplevelse er vejen til succes dagens byggesager Kommunikation, samarbejde og oplevelse er vejen til succes dagens byggesager Byens Netværk 16.11.2010 Tekst/Foto: Nanna Jardorf Hvordan skaber vi den gode totaloplevelse for beslutningstagerne i byggesager?

Læs mere

SKYLINE. By Julie Richoz

SKYLINE. By Julie Richoz 48 SKYLINE By Julie Richoz 49 50 Lys og skygge 51 52 I smukt samspil 53 Maksimal minimalisme If it is both useful and necessary and you can recognize and eliminate what is not essential, then go ahead

Læs mere

EN STILREN LØSNING TIL BADEVÆRELSET

EN STILREN LØSNING TIL BADEVÆRELSET unidrain GlassLine unidrain GlassLine er brusebunde og brusevægge i glas, som sammen med det originale unidrain gulvafløb samler de enkelte komponenter til én samlet flot, vådrumssikker og gennemtænkt

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

UDSMYKNING PANUM / CENTER FOR PROTEIN RESEARCH / ETAGE AF ERIK STEFFENSEN

UDSMYKNING PANUM / CENTER FOR PROTEIN RESEARCH / ETAGE AF ERIK STEFFENSEN UDSMYKNING PANUM / CENTER FOR PROTEIN RESEARCH / 1. 2. 3. ETAGE AF ERIK STEFFENSEN BAGGRUND ØNSKET OM AT INTEGRERE KUNSTNERISK UDSMYKNING HAR SAT MARKANT PRÆG PÅ PANUMBYGNINGEN GENNEM TIDEN. DEN SENESTE

Læs mere

Under åben himmel - en bolig og et hjem til hjemløse

Under åben himmel - en bolig og et hjem til hjemløse Under åben himmel - en bolig og et hjem til hjemløse Hjemløshed - problemstilling - en bolig er en menneskeret side 2 I Danmark har enhver borger iht. FN s Menneskerettighedserklærings artikel 25 ret til

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Byens Netværk 17.02.09 Tekst og foto: Ditte Frisk Hansen Det gamle fredede Overformynderi i Stormgade har fået ny funktion: Call

Læs mere