Teknisk Notat. Ballerup Kommune, Idékatalog til støjhandlingsplan. Rekvirent: Ballerup Kommune. AV 1277/09. Revision 2 Sagsnr.: A Side 1 af 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk Notat. Ballerup Kommune, Idékatalog til støjhandlingsplan. Rekvirent: Ballerup Kommune. AV 1277/09. Revision 2 Sagsnr.: A Side 1 af 22"

Transkript

1 Teknisk Notat Ballerup Kommune, Idékatalog til støjhandlingsplan Rekvirent: Ballerup Kommune AV 1277/09. Revision 2 Sagsnr.: A Side 1 af maj 2009 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej Hørsholm Danmark Tlf. (+45) Fax (+45)

2 Side 2 af 22 Titel Ballerup Kommune, Idékatalog til støjhandlingsplan Journal nr. Sagsnr. Vores ref. AV 1277/09 A JEl/CB/PFI/ilk Rekvirent Ballerup Kommune Teknisk Forvaltning Natur & Miljø Hold-an Vej Ballerup Rekvirentens ref. Steen Brøgger-Jensen DELTA, 15. maj 2009 Jens E. Laursen Akustik

3 Side 3 af 22 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Virkemidler til støjreduktion Vejbelægninger og trafikændringer Støjafskærmning Støjdæmpning ved modtageren Forslag til støjreducerende tiltag Antal støjbelastede personer Støjbelastningstal, SBT Støjpartnerskaber og tilskudsordninger Referencer...13 Bilag 1 forslag til støjdæmpende tiltag...14

4 Side 4 af Indledning Dette idékatalog omfatter en række mulige tiltag for reduktion af vejstøjen i Ballerup Kommune. I starten gennemgås de mulige virkemidler, og efterfølgende er der opstillet en række konkrete forslag, hvor konsekvenserne er beregnet - både støjmæssigt og økonomisk. Idékataloget skal danne grundlag for en prioritering af indsatsen i Ballerup Kommune og medtages i Ballerup Kommunes støjhandlingsplan, som gælder frem til år 2013, hvor støjhandlingsplanen skal opdateres. Støjhandlingsplanen omhandler støj fra veje, virksomheder og jernbaner, men i Ballerup, som i de fleste andre kommuner, er det vejstøjen, som giver anledning til de fleste støjgener. Der skelnes mellem kommunale veje og statsveje. Det er Vejdirektoratet, som udarbejder støjhandlingsplaner for de statslige veje (O4 og dele af Frederikssundsmotorvejen). I afsnit 2 gennemgås en række virkemidler til at reducere støjen. Gennemgangen er baseret på en sammenskrivning af [1]. Ikke alle muligheder er lige relevante i Ballerup. Fx har en kommune ikke megen indflydelse på EU-kravene til bilernes støjudsendelse, men kommunen kan dog ved indkøb af egne køretøjer lægge vægt på brugen af støjsvage køretøjer - fx ved køb af elbiler eller ved at stille krav til kommunens forskellige leverandører og entreprenører (for eksempel hjemmehjælpen, madudbringning mv.) Herefter er der en gennemgang af en række konkrete tiltag, som er baseret på resultatet af den netop gennemførte støjkortlægning af kommunen. Disse tiltag er gennemregnet med hensyn til støjkonsekvenser og omkostninger og kan prioriteres herefter. Prioriteringen varetages af Ballerup Kommune og vil indgå i den forestående støjhandlingsplan. 2. Virkemidler til støjreduktion Der findes en lang række virkemidler til at reducere støjen fra en vej. Det er dog karakteristisk, at reduktionen fra det enkelte virkemiddel er begrænset til nogle få db og at en synergieffekt mellem flere virkemidler skal planlægges over en lang årrække. Det bedste virkemiddel til støjreduktion er at der tages støjhensyn ved planlægning af fremtidig bebyggelser og veje. Der er imidlertid behov for støjdæmpning ved naboer til eksisterende veje og i det følgende opremses de typiske virkemidler, som kan anvendes: Støjdæmpning ved kilden omfatter køretøjer, vejbelægning samt ændringer (restriktioner) i trafikmængde og -hastighed. Virkningen gælder for alle boliger og friarealer langs den betragtede strækning. Ved kørsel i byer med hastigheder mellem 40 og 60 km/t har både motorstøj og rullestøj væsentlige bidrag til den samlede støj. Ved større hastigheder er dæk-vejbanestøjen (rullestøjen) den væsentligste støjkilde, dog gælder for lastbiler og busser, at motorstøjen også kan have betydning ved høje hastigheder.

5 Side 5 af 22 De muligheder en kommune har for at regulere støjen er: vejbelægningen, trafikmængde og hastighed samt til dels trafiksammensætningen og køremåden ved fx indførelse af restriktioner, chikaner o.l. Støjafskærmning dæmper støjen ved boliger og friarealer bag støjskærmen. Støjdæmpningen er størst tæt ved skærmen, men aftager i større afstande. Støjskærme, som normalt er op til ca. 3 meter høje, har en begrænset virkning ved de øverste etager i etageejendomme. Ved veje, hvor der er nogen afstand til boligerne, er det også muligt at etablere jordvolde. Kommunens muligheder er dels at planlægge nye boligområder, således at der er mulighed for at opføre passende støjbeskyttelse, og naturligvis at opføre støjskærme eller volde langs de veje, som tillader dette, og hvor der er mange støjbelastede boliger. Støjdæmpning ved modtageren dækker almindeligvis over facadeisolering og lokal afskærmning af det enkelte hus eller bygning. Facadeisolering har kun en effekt på støjniveauet indendørs, hvorimod støjen udendørs ikke reduceres. 2.1 Vejbelægninger og trafikændringer Rullestøjen er den støj, der udsendes, når et dæk ruller hen over en vej. Rullestøjen afhænger af dækkets og vejbelægningens beskaffenhed. Støjmæssigt normale belægninger har en tæt og jævn overfladestruktur, men der findes særlige belægninger med en grov overflade. som støjer op til 3 db mere end en normal belægning. Støjreducerende vejbelægninger anvendes i nogle europæiske lande, heriblandt Danmark. Der findes flere forskellige typer støjreducerende vejbelægninger hvor tyndlagsbelægningen er den mest almindelige type. I særlige tilfælde anvendes drænasfalt (ét eller to lags) som støjmæssigt er bedre end tyndlagsbelægningen, men som kræver betydelig mere vedligeholdelse (oprensning) for at opretholde den støjreducerende virkning. Belægningens vedligeholdelsestilstand har betydning for støjen. Nedslidte og dårligt vedligeholdte belægninger kan have et forhøjet støjniveau på op til 2 db. Støjen øges, når belægningsoverfladen bliver mere ujævn pga. stentab, revnedannelser og huller mv. Trafikmængden og -hastigheden har stor betydning for støjen. Generelt medfører en halvering af trafikken en støjreduktion på 3 db, og en fordobling af trafikken forøger støjen med 3 db. Hastighedens betydning er også stor. En reduktion af trafikkens gennemsnitshastighed på 10 km/t betyder en reduktion af støjen på omkring 2 db i hastighedsintervallet km/t. Tunge køretøjer støjer mere end personbiler, og andelen af tunge køretøjer har derfor betydning. Hvis andelen af tunge køretøjer på en bygade reduceres fra 10 til 5 %, bliver støjen reduceret med mindre end 1 db. Hvis de tunge køretøjer forbydes, vil der ofte være en betragtelig støjreduktion, men det afhænger naturligvis af sammensætningen før forbudet.

6 Side 6 af 22 Nogle af de fartdæmpere, som ses anvendt, har en tendens til at øge støjen. Det kan være rumlefelter på tværs af kørebanen eller korte strækninger med brostensbelægning. Her vil støjen typisk stige, og da støjen desuden har en impulsagtig karakter, medfører dette en yderligere forøgelse af støjgenen for naboerne. Bump anvendes også som fartdæmper. Undersøgelser af nye danske bump har vist en reduktion af støjen, fordi køretøjernes hastighed reduceres. En spørgeskemaundersøgelse indikerede imidlertid, at de mennesker, der boede tæt ved bumpene, alligevel oplever forøgede støjgener, hvilket kan skyldes en ændring af støjens karakter, når biler passerer bumpene fx flere opbremsninger og accelerationer. Køremåden har en vis betydning for støjen. En jævn og rolig kørselsrytme vil betyde mindre støj end en meget ujævn kørsel med mange hårde accelerationer. 2.2 Støjafskærmning Afstanden mellem vej og beboelse samt friarealer har stor betydning for støjen. Støjen falder, når afstanden til vejen øges. Hvis støjen udbredes over akustisk hårdt terræn som beton, asfalt, vådområder eller søer, falder støjen 3 db, hver gang afstanden fordobles. Når støjen derimod udbredes over akustisk blødt terræn som marker og bevoksede arealer, er afstandsdæmpningen væsentlig større. Opsætning af støjskærme eller anlæg af jordvolde er almindelige virkemidler til at begrænse støjen i forbindelse med nyt boligbyggeri eller anlæg og ombygning af veje. Ved anvendelse af støjafskærmning med realistiske dimensioner er det muligt at opnå en dæmpning på op til db. Støjdæmpningen er meget afhængig af de lokale geometriske forhold. Jo tættere en skærm er placeret ved vejen, jo større dæmpning opnås. 2.3 Støjdæmpning ved modtageren De støjmæssigt svage elementer i en facade er typisk vinduer, friskluftindtag, døre og bygningernes tag. Facadeisolering er den mest almindelige metode til at reducere støjen ved modtageren. Dette kan udføres ved at udskifte vinduerne med særlige termolydruder og opsætning af støjdæmpede friskluftventiler. Facadeisolering har den ekstra effekt, at det normalt vil medføre energibesparelser pga. et reduceret varmeforbrug. Facadeisolering af etageejendomme ses ofte i sammenhæng med støjskærme, idet en støjskærms virkning er begrænset til de nederste etager og udearealer.

7 Side 7 af Forslag til støjreducerende tiltag I bilag 1 er der udvalgt en række strækninger i Ballerup, og konsekvenserne af konkrete tiltag (støjskærme og udskiftning af asfalt) er beregnet. De veje, som vejdirektoratet er ansvarlig for er ikke medtaget. Udvælgelsen af kommunevejene er sket på baggrund af støjkortlægning af kommunen fra 2007, idet støjzonekortet herfra viser, hvor støjbelastningen fra vejtrafikken er størst. Strækninger, hvor L den > 68 db, er prioriteret højest i udvælgelsen. Desuden er medtaget strækninger med mindre støj, men hvor befolkningstæthed er stor. Ved rangordningen af strækningerne er der taget udgangspunkt i, at de prioriterede tiltag skal give mest mulig støjgenereduktion for flest mulige mennesker pr. investeret krone. Beregningerne omfatter hele eller dele af strækningerne beskrevet i Tabel 1 herunder. Strækning nr. Vejstrækning Fra Til 1 Ballerup Boulevard Hold-an vej O4 3 Ballerup Boulevard Harrestrupvej Torvevej 4 Ballerup Boulevard Ellekildevej Ved Hanevad 5 Baltorpvej Vestbuen Hold-An vej 6 Skovlunde Byvej (Frederikssundsvej) Lautrupvang kommunegrænsen mod Herlev 7 Hold-An vej Sydbuen Ballerup Byvej 8 Skovvej Nysøvang mod nord 9 Vestbuen Ballerup Byvej Hold-An vej 10 Torvevej Ballerup Boulevard Skovlunde Byvej 11 Ågerupvej Vestbuen Hold-An vej 12 Måløvgårdsvej Ballerup Byvej mod nord Tabel 1 Udvalgte vejstrækninger. Bilag 1 er et katalog, hvor de enkelte strækninger gennemgås detaljeret. Tabel 2 på side 8 viser alle delstrækninger tillige med det tilhørende støjniveau. Tabel 3 på side 10 viser sorterede tabeller med konsekvensberegningerne og omkostninger.

8 Side 8 af Antal støjbelastede personer I Tabel 2 ses kommunestrækningerne fra Tabel 1 opdelt yderligere og sorteret efter antallet af støjbelastede personer. I listen ses for hver af strækningerne antallet af personer, der er udsat for mere L den = 68 db. I opgørelsen af antallet af de personer, der er udsat for mere end 63 db indgår også de personer, der er udsat for mere end 68 db. Og tilsvarende gælder det for opgørelsen af antallet af personer udsat for mere end 58 db. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for trafikstøj ved nye boliger er 58 db [3]. Antal personer udsat for L den Nr. Vejstrækning Mulig støjbeskyttelse 1 Ballerup Boulevard, Hold-An vej til O4 Ny SRS-asfalt Skovlunde Byvej fra Lautrupvang til kommunegrænsen mod Herlev Ballerup Boulevard mellem Ellekildevej og Ved Hanevad 7 A Hold-an Vej fra Ballerup Byvej til Baltorpvej 7 B Hold-an Vej fra Baltorpvej til Ballerup Boulevard 9 A Vestbuen fra Ballerup Byvej til Præstevænget Ny SRS-asfalt, støjskærm mod syd > 68 db > 63 db > 58 db Ny SRS-asfalt Ny SRS-asfalt, facadeisolering Ny SRS-asfalt på dele af strækning Ny SRS-asfalt, støjskærme C Hold-an Vej fra Ballerup Boulevard til Sydbuen Ny SRS-asfalt Skovvej, nord for Nysøvang Ny SRS-asfalt Ballerup Boulevard mellem Harrestrupvej og Torvevej Ny SRS-asfalt, evt. støjskærme B Vestbuen fra Præstevænget til Baltorpvej Støjskærm, 3m C Vestbuen, Baltorpvej til Ågerupvej 9 D Vestbuen, fra Ågerupvej til Hold-an vej Ny SRS-asfalt Støjskærm, 3m Ny SRS-asfalt, Støjskærm, 3m Ågerupvej, Vestbuen til Hold-An vej Ny SRS-asfalt Baltorpvej fra Hold-An vej til Vestbuen Ny SRS-asfalt A Torvevej, nord for jernbanen Støjskærm, 3m Måløv Parkvej, nord for Måløvgårdsvej Støjskærm, 3m B Torvevej, syd for jernbanen Støjskærm, 3m Tabel 2 Liste over udvalgte strækninger i Ballerup Kommune, sorteret efter antallet af personer, der er udsat for mere end henholdsvis 68 db, 63 db og 58 db [L den i db re 20µPa]. SRS-asfalt er støjreducerende asfalt, også kaldet tyndlags-asfaltbelægning.

9 Side 9 af Støjbelastningstal, SBT Formålet med en støjkortlægning er at give overblik over støjens omfang samt at skabe basis for konsekvensvurdering af tiltag indenfor trafikstøjområdet. Et af resultaterne ved 2007-støjkortlægningen af trafikstøjen i Ballerup Kommune var at få oplyst, hvor mange personer, der var udsat for forskellige støjniveauer. For at få et overblik over genevirkningen langs udvalgte vejstrækninger i kommunen beregnes det såkaldte støjbelastningstal (SBT) for hver af disse strækninger. Støjbelastningstallet beskriver den samlede genevirkning fra trafikstøjen på boligerne langs den udvalgte strækning. Støjbelastningstallet er baseret på en beregning af støjniveauet, en optælling af de beboere, der er udsat for dette støjniveau samt en sammenvægtning af disse 2 parametre ved hjælp af en genekurve. Genekurven udtrykker, hvor generende et givet støjniveau føles for beboerne ved brug af have/altan, åbning af vinduer, samtale eller lignende. Støjbelastningstallet giver således mulighed for at sammenligne forskellige projekter eller situationer ud fra støjgenen i stedet for udelukkende at opgøre antallet af støjbelastede boliger. SBT-tallet er normalt baseret på støjzonerne: db, db, db, db samt 75 db og derover. For bedre at kunne differentiere forskellige løsningsforslag på de udvalgte strækninger i Ballerup Kommune er SBT-beregningerne foretaget i 1 db spring fra db. SBT beregnes normalt på basis af en optælling af beboelser og ikke beboere. Vi har afveget herfra ved at beregne SBT ud fra personoptællinger. Herved fås en mere præcis rangordning, fordi der derved tages hensyn til lokal befolkningstæthed på de forskellige delstrækninger. Støjdæmpningsforslag og omkostninger Tabel 3 viser det beregnede støjbelastningstallet SBT for delstrækningerne fra Tabel 2, og de økonomiske omkostninger for de nævnte dæmpningsforslag er opgjort. Der er anvendt vejledende priser (2004) fra Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2006 side 100. For tyndlagsasfalten (SRS) er anvendt priser for årlig meromkostning i 5 år, idet det antages, at asfalten under alle omstændigheder skulle fornyes. Effekten af støjdæmpningen er opgjort efter genevirkning (via SBT) og udregnet som SBTreduktion pr. kilokrone. Effekten er desuden opgjort i forhold til reduktionen af antallet af støjbelastede personer, som følge af de støjdæmpende tiltag (kolonne 12-14) og i den sidste kolonne (15) er angivet asfaltens restlevetid. I Tabel 3 er vist den samme tabel to gange, dels sorteret efter strækningsnummeret og dels efter SBT-reduktionen pr. kilokrone. Alternativt kan der foretages en prioritering i forhold til antallet af personer, der er udsat for mere end L den = 68 db. Tabel 2 på side 8 er sorteret efter dette princip.

10 Side 10 af 22 Antal personer Reduktion af antal pers. Nr. Vejstrækning Støjbeskyttelse > 68 db > 63 db > 58 db SBT (før) SBT (efter) Δ SBT Kroner Δ SBT / kkr > 68 db > 63 db > 58 db Restlevetid for asfalt [år] 1 Ballerup Boulevard, Hold-An vej til O4 Ny SRS-asfalt , Ballerup Boulevard mellem Harrestrupvej og Torvevej Ny SRS-asfalt , Ballerup Boulevard mellem Ellekildevej og Ved Hanevad Ny SRS-asfalt , Baltorpvej fra Hold-An vej til Vestbuen Ny SRS-asfalt , Skovlunde Byvej fra Lautrupvang til Ålbrobuen Ny SRS-asfalt , A Hold-an Vej fra Ballerup Byvej til Baltorpvej Ny SRS-asfalt , B Hold-an Vej fra Baltorpvej til Ballerup Boulevard Ny SRS-asfalt , C Hold-an Vej fra Ballerup Boulevard til Vestbuen Ny SRS-asfalt , Skovvej, nord for Nysøvang Ny SRS-asfalt , A Vestbuen fra Ballerup Byvej til Præstevænget Ny SRS-asfalt , B Vestbuen fra Præstevænget til Baltorpvej Ny SRS-asfalt , B Vestbuen fra Præstevænget til Baltorpvej Støjskærm, 3m , C Vestbuen, Baltorpvej til Ågerupvej Ny SRS-asfalt , C Vestbuen, Baltorpvej til Ågerupvej Støjskærm, 3m , D Vestbuen, fra Ågerupvej til Hold-an vej Ny SRS-asfalt , D Vestbuen, fra Ågerupvej til Hold-an vej Støjskærm, 3m , A Torvevej, nord for jernbanen Ny SRS-asfalt , A Torvevej, nord for jernbanen Støjskærm, 3m , B Torvevej, syd for jernbanen Ny SRS-asfalt , B Torvevej, syd for jernbanen Støjskærm, 3m , Ågerupvej, Vestbuen til Hold-An vej Ny SRS-asfalt , Måløv Parkvej, nord for Kratvej Ny SRS-asfalt , Antal personer Reduktion af antal pers. Nr. Vejstrækning Støjbeskyttelse > 68 db > 63 db > 58 db SBT (før) SBT (efter) Δ SBT Kroner Δ SBT / kkr > 68 db > 63 db > 58 db Restlevetid for asfalt [år] 6 Skovlunde Byvej fra Lautrupvang til Ålbrobuen Ny SRS-asfalt , Ballerup Boulevard mellem Harrestrupvej og Torvevej Ny SRS-asfalt , Ballerup Boulevard mellem Ellekildevej og Ved Hanevad Ny SRS-asfalt , B Vestbuen fra Præstevænget til Baltorpvej Ny SRS-asfalt , Ballerup Boulevard, Hold-An vej til O4 Ny SRS-asfalt , Skovvej, nord for Nysøvang Ny SRS-asfalt , B Hold-an Vej fra Baltorpvej til Ballerup Boulevard Ny SRS-asfalt , Baltorpvej fra Hold-An vej til Vestbuen Ny SRS-asfalt , C Hold-an Vej fra Ballerup Boulevard til Vestbuen Ny SRS-asfalt , A Vestbuen fra Ballerup Byvej til Præstevænget Ny SRS-asfalt , A Hold-an Vej fra Ballerup Byvej til Baltorpvej Ny SRS-asfalt , C Vestbuen, Baltorpvej til Ågerupvej Ny SRS-asfalt , Ågerupvej, Vestbuen til Hold-An vej Ny SRS-asfalt , B Torvevej, syd for jernbanen Ny SRS-asfalt , D Vestbuen, fra Ågerupvej til Hold-an vej Ny SRS-asfalt , B Vestbuen fra Præstevænget til Baltorpvej Støjskærm, 3m , Måløv Parkvej, nord for Kratvej Ny SRS-asfalt , C Vestbuen, Baltorpvej til Ågerupvej Støjskærm, 3m , D Vestbuen, fra Ågerupvej til Hold-an vej Støjskærm, 3m , B Torvevej, syd for jernbanen Støjskærm, 3m , A Torvevej, nord for jernbanen Støjskærm, 3m , A Torvevej, nord for jernbanen Ny SRS-asfalt , Tabel 3 Vejstrækning med antal støjbelastede personer, støjbelastningstal og årlige omkostninger. Tabellen til venstre er sorteret efter vejstrækningens nummer, mens tabellen til højre er sorteret efter ændringen i SBT pr. kilokrone.

11 Side 11 af 22 Effekten af støjdæmpningen med hensyn til reduktion af støjgener ses i kolonnen: ΔSBT, som viser ændringen i SBT efter udførelse af de nævnte støjdæmpningsforslag. Den største ændring (SBT=15) fås for strækning 6 (Skovlunde Byvej fra Lautrupvang til Kommunegrænsen mod Herlev), hvor der foreslås udskiftning af asfalt til en tyndlagsasfalt (SRS). På 2. pladsen kommer strækning 9C (Vestbuen, Baltorpvej til Ågerupvej) med SBT = 14, hvor der foreslås opsætning af en 3 meter høj støjskærm. Der er imidlertid stor forskel på omkostningerne til disse 2 tiltag, som vist i kroner -kolonnen. I næste kolonne ses den opnåede forbedring af SBT udregnet pr. kilokrone, og tabellen er sorteret efter denne kolonne. Det ses af Tabel 3, at omkostningerne til skærmopsætning er langt større end merprisen ved udskiftning af asfaltbeton med støjreducerende asfalt. Støjdæmpning udført som facadeisolering er ikke medtaget i tabellen, da denne type foranstaltninger involverer beboerne. I miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2006 [4] findes vejledende priser på facadeisolering. Denne type støjdæmpning er meget lokalt virkende og kan bedst tages i anvendelse, hvor der ikke er andre oplagte muligheder for støjdæmpning. Beboerne skal inddrages i beslutningsprocessen og kan medvirke til finansieringen, som beskrevet i kapitel 7) om støjpartnerskaber. Statens veje For motorringvej 4 (O4) er SBT beregnet for to delstrækninger, som vist i Tabel 4. For strækningen ud for Magleparken fremgår det af skemaet, at støjen ved bebyggelsen langs vejen ligger under L den = 58 db. For denne strækning beregnes dog et SBT på 13, fordi der i dette tal er medregnet støjniveauer helt ned til 50 db. Antal personer Nr. Vejstrækning > 68 db > 63 db > 58 db SBT 13A O4 ud for Bygvænget B O4 ud for Magleparken Tabel 4 Antal støjbelastede personer og støjbelastningstal på to delstrækninger af motorringvej O4. 6. Støjpartnerskaber og tilskudsordninger Miljøstyrelsen og en række kommuner - bl.a. København og Frederiksberg - har gennem en årrække eksperimenteret med delvis borgerfinanciering af støjbeskyttelse. Det har typisk været i samarbejde med boligselskaber, ejerforeninger o.l., som ikke er prioriteret højst i den statslige eller kommunale indsats, men hvor borgerne har haft et stort ønske og villighed til selv at forbedre ejendommens støjbeskyttelse.

12 Side 12 af 22 Banedanmark har siden midten af 80-erne gennemført Støjpuljen, der også omfatter en vis grad af medfinansiering fra boligejerne. Støjpuljen er også eksempel på, at borgerne ofte er interesserede i at forbedre ejendommens lydisolation, også selvom det koster dem penge. Nogle kommuner blandt andet Gladsaxe - har udarbejdet en tilsvarende Støjpulje som har øremærket en ramme til støjpuljen hvert år. Puljeordninger fungerer typisk ved, at ejerne i prioriteret række bliver tilbudt tilskud til facadeisolering. Tilskudsgraden afhængig af støjbelastningen - fx er tilskuddet i Banedanmarks Støjpulje henholdsvis 90 %, 75 % og 50 %, hvis støjbelastningen er over 75, 70 og 65 db (L Aeq - værdier). Omregnet til vejstøj og L den svarer disse grænser til 73, 68 og 63 db. Basalt for ordningen er, at boligejeren selv er bygherre. Først efter udførelse får ejeren udbetalt tilskuddet, efter at en støjkonsulent har besigtiget ejendommen og godkendt de støjisolerende tiltag. For nogle borgere er det et problem, men egenbetalingen er med til at motivere, at arbejdet udføres godt, og pengene ikke spildes. Tilskud gives kun til helårsboliger, og kun til opholdsrum (stuer, soverum, værelser og kamre samt køkken/alrum). Der ydes ikke tilskud til badeværelser og traditionelle køkkener mv. Det er også typisk, at der sættes en øvre grænse for tilskuddets størrelse. Det skal bemærkes, at boliger, der er opført efter april 1984 ifølge Bygningsreglementet skal være beskyttet mod trafikstøj og derfor ikke kommer i betragtning. Gennemførelsen af lydisoleringen kan typisk være: 1) Boligejeren søger om tilskud. Såfremt støjbelastningen er over den fastsatte minimumsgrænse kommer boligen i betragtning efter nøjere fastsatte prioriteringsregler. 2) En Støjkonsulent besigtiger og foretager en opmåling af ejendommen, udarbejder et overslag over dels hvilke nødvendige tiltag, som er påkrævet, og laver et foreløbigt prisoverslag. Kravene til facaderenoveringen beskrives i en rapport, som ejeren skal vedlægge udbudet. 3) Når alle besigtigelser er gennemført foretager kommunen en prioritering og indstiller, hvilke boliger, som skal medtages. Herefter meddeles de berørte ejere om betingelser og frister for gennemførelse af facadeisoleringen. 4) Ejeren indhenter selv tilbud fra flere håndværkerfirmaer og sikrer, at de støjmæssige krav indgår i tilbudet. 5) Støjkonsulenten gennemgår og godkender tilbudet, hvorefter ejeren kan igangsætte arbejdet. 6) Når arbejdet er udført færdigmelder ejeren arbejdet og en Støjkonsulent kontrollerer, at arbejdet er udført korrekt og opfylder udbudets krav. 7) Når støjkonsulenten har kontrolleret arbejdet, udbetales tilskuddet til ejeren.

13 Side 13 af Referencer [1] Nye veje til støjbekæmpelse i byer, Rapport 295, Miljøministeriet 2004 [2] Users Guide Nord2000 Road, DELTA 2006 [3] Støj fra veje, Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 [4] Støjkortlægning og støjhandlingsplaner, Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2006

14 Side 14 af 22 Bilag 1 forslag til støjdæmpende tiltag Strækning 1: Ballerup Boulevard, fra Hold-an vej til O4 Omgivelser: Der er overvejende institutioner langs sydsiden og etageboliger langs nordsiden. Vejbelægningen er forholdsvis ny SR (støjreducerende slidlag), og der er ingen planer om foreløbig udskiftning. Der er gennemført trafiksanering ved indsnævring af vejbane ved Vængerne (se billede) og hastighedsnedsættelse. Vejen er 2-sporet, og der kan vanskeligt gennemføres yderligere trafikmæssige restriktioner. Ombygning af vejen er tidligere valgt i stedet for støjskærm. Muligheder: Det kan overvejes at yde tilskud til facadeisolering af Vængerne, såfremt SBT er højt nok. Strækning 3: Ballerup Boulevard, fra Harrestrupvej til Bybjergvej/Torvevej Omgivelser: Der er overvejende etageboliger på nordside og boliger og indkøbscenter på sydsiden. Vejbelægningen er en forholdsvis støjende asfalt, som er i god stand, og der er ingen planer om udskiftning foreløbigt. Der er etableret en 2,9m høj støjskærm af glas mod boligerne mod nord og syd, bortset fra en strækning fra Harrestrupvej og 170 m mod øst. Vejen er 4-sporet med midterrabat med hastighedsgrænse på 70 km/t. Der er ingen planer om trafikale restriktioner. Muligheder: Det er nærliggende med støjreducerende asfalt. Det kan overvejes at etablere støjskærm langs 170m strækningen fra Harrestrupvej mod øst.

15 Side 15 af 22 Strækning 4: Ballerup Boulevard, fra Ellekildevej til Ved Hanevad Omgivelser: Der er industri på nordøstside og boliger på syd-vestside. Vejbelægningen er en forholdsvis støjende asfalt, som er i god stand, og der er ingen planer om udskiftning foreløbigt. Vejen er 4-sporet med midterrabat med hastighedsgrænse på 70 km/t. Der er ingen planer om trafikale restriktioner. Muligheder: Det er nærliggende med støjreducerende asfalt. Det kan overvejes at etablere støjskærm langs sydside. Strækning 5: Baltorpvej, fra Hold-an vej til Vestbuen Omgivelser: På første del er der mod syd etageboliger og mod nord Ballerup Centret, skoler mv., herefter er der etageboliger på begge sider. Vejbelægningen er støjreducerende belægning, som ikke står for udskiftning. Vejen er 2-sporet med midterrabat med hastighedsgrænse på 50 km/t. Der er ingen planer om trafikale restriktioner. Muligheder: Det kan overvejes at gennemføre restriktioner for tunge køretøjer.

16 Side 16 af 22 Strækning 6: Skovlunde Byvej, fra Lautrupvang til kommunegrænsen Omgivelser: Der er blandet bolig og erhverv på nordsiden og rene boligområder på sydsiden. Vejbelægningen er en nyere belægning, som ikke er støjreducerende. Vejen er 4-sporet med midterrabat med hastighedsgrænse på 70 km/t. Der er ingen planer om trafikale restriktioner. Muligheder: Det er nærliggende med støjreducerende asfalt på sigt. Det kan overvejes at etablere støjskærme, men der er en del udkørsler til Ballerup Byvej. Strækning 7A: Hold-an vej, fra Ballerup Byvej til Baltorpvej Omgivelser: Der er blandet boliger og erhverv samt etageejendomme på begge sider. Over for rådhuset på vestsiden er der etageboliger. Flere ejendomme har udkørsler til Hold-An vej. Vejbelægningen på en del af strækningen er støjreducerende belægning. Vejen er 4-sporet med midterrabat. For ca. to år siden blev hastighedsgrænse ændret fra 60 km/t til 50 km/t. Der er ingen planer om trafikale restriktioner eller udskiftning af asfalt. Muligheder: Der er ikke ingen nærliggende muligheder andet end facadeisolering.

17 Side 17 af 22 Strækning 7B: Hold-an vej, fra Baltorpvej til Ballerup Boulevard Omgivelser: På begge sider af vejen findes lav og åben boligbebyggelse. Syd for Kornvænget findes etageejendomme på vejens østlige side. Vejbelægningen er støjreducerende belægning. Vejen er 4-sporet med midterrabat. For ca. to år siden blev hastighedsgrænse ændret fra 60 km/t til 50 km/t. Der er ingen planer om trafikale restriktioner eller udskiftning af asfalt. Muligheder: Der er ikke ingen nærliggende muligheder andet end facadeisolering. Strækning 7C: Hold-An vej, fra Ballerup Boulevard til Sydbuen Omgivelser: Langs hele strækningen er der fortrinsvis villaer på vestsiden og etageboliger på østsiden. Herudover ligger KAS på østsiden. Vejbelægningen er af typen OB (ikke støjreducerende) og står for udskiftning i nær fremtid. Vejen er 4-sporet med midterrabat med hastighedsgrænse på 50 km/t, frem til Magleparken. Der er 60 km/t mellem Magleparken og Sydbuen. Der er mulighed for reduktion af kørebanen til 2 spor. Muligheder: Udskiftning til støjreducerende asfalt, hvor der er asfalt af typen OB (ikke støjreducerende). Der er mulighed for støjskærme på begge sider på dele af strækningen.

18 Side 18 af 22 Strækning 8: Skovvej Omgivelser: Der er grupper med villaer og rækkehuse på begge sider. Der er enkelte jordvolde. Vejbelægningen er ikke støjreducerende. Ingen planer om udskiftning i nær fremtid. Vejen er 2-sporet uden midterrabat med hastighedsgrænse på 50 km/t reduceret fra 60 km/t for ca. 3 år siden. Muligheder: Udskiftning til støjreducerende asfalt. Der er mulighed for puljeordning af støjbeskyttelse, afhængigt af SBT. Strækning 9A: Vestbuen, fra Ballerup Byvej til Præstevænget Omgivelser: Der er bolig på begge sider af vejen. En del boligejere har bygget egne støjhegn, med ukendt virkning. Vejbelægningen er en nyere støjreducerende belægning. Vejen er 4-sporet, primær trafikvej med midterrabat med hastighedsgrænse på 60 km/t. Der er ingen planer om trafikale restriktioner. Muligheder: Der er mulighed for støjskærme på begge sider.

19 Side 19 af 22 Strækning 9B: Vestbuen, fra Præstevænget til Baltorpvej Omgivelser: Der er etageboliger på østsiden af vejen og erhverv på vestsiden. Vejbelægningen er en nyere belægning, som er støjreducerende. Vejen er 4-sporet med midterrabat med hastighedsgrænse på 60 km/t. Der er ingen planer om trafikale restriktioner. Muligheder: Det er mulighed for støjreducerende asfalt på sigt samt eventuelt støjskærme på østsiden mod boliger. Strækning 9C: Vestbuen, fra Baltorpvej til Ågerupvej Omgivelser: Der er boliger og erhverv på vestsiden. På østsiden er der etageboliger nord for Roasvej og parcelhusområde syd for Roasvej. Vejbelægningen er en nyere støjreducerende belægning. Der er for nylig gennemført hastighedsbegrænsning fra 60 til 40 km/t på en 300 m strækning, i 30 minutters perioder (5 perioder) i løbet af dagen. Vejen er 4-sporet med hastighedsgrænse på 60 km/t. Der er ingen planer om trafikale restriktioner. Muligheder: Der er mulighed for støjskærme på østsiden mod boliger.

20 Side 20 af 22 Strækning 9D: Vestbuen, fra Ågerupvej til Hold-an Vej Omgivelser: Der er parcelhuse på østsiden på hele strækningen. Nord for Bueparken er der ligeledes parcelhuse på vestsiden, og syd for Bueparken er der haveforeninger på vestsiden. Vejbelægningen er en nyere støjreducerende belægning. Vejen er 4-sporet med midterrabat med hastighedsgrænse på 60 km/t. Der er ingen planer om trafikale restriktioner. Muligheder: Der er muligheder for støjskærme på østsiden mod boliger samt på vestsiden, nord for Bueparken. Strækning 10A: Torvevej, nord for banen Omgivelser: Der er institutioner på østsiden frem til Ravnsletvej, herefter parcelhuse. På vestsiden er der overvejende parcelhuse på hele strækningen. Vejbelægningen er en nyere støjreducerende belægning Vejen er 2- og 4-sporet uden midterrabat med hastighedsgrænse på 50 km/t. Der er ingen planer om trafikale restriktioner. Muligheder: Det er nærliggende med støjskærme mellem vej og cykelsti. Enkelte udkørsler.

21 Side 21 af 22 Strækning 10B:Torvevej, syd for banen Omgivelser: Der er etageboliger på begge sider, dog et større P-område til butikscenter og benzintank ved Ballerup Boulevard. Vejbelægningen er en nyere støjreducerende belægning. Vejen er 4-sporet med midterrabat med hastighedsgrænse på 50 km/t. Der er ingen planer om trafikale restriktioner. Muligheder: Der er mulighed for støjskærme i skillerabat mellem vej og cykelsti. Strækning 11: Ågerupvej Omgivelser: Der er parcelhuse på begge sider. Vejbelægningen er en ældre OB - belægning, som ikke er støjreducerende. Belægningen står for udskiftning. Der er forbud mod tung trafik. Vejen er overordnet 2-sporet uden midterrabat med hastighedsgrænse på 50 km/t. Der er planer om at ombygge vejen og reducere hastigheden til 45 km/t i 2009 sammen med ny asfaltbelægning. Muligheder: Det er nærliggende med støj reducerende asfalt. Støjskærme er ikke egnede, da der er udkørsler.

22 Side 22 af 22 Strækning 12: Måløv Parkvej Omgivelser: Der er overvejende parcel- og rækkehuse på begge sider. Vejbelægningen er en forholdsvis ny støjreducerende belægning, og der er ingen planer om udskiftning i nær fremtid. Der er etableret jordvolde på store dele af begge sider. Vejen er overordnet 2-sporet uden midterrabat med hastighedsgrænse på 60 km/t. Muligheder: Der er mulighed for at etablere støjskærme mod boliger på den østlige side fra Måløvgårdsvej til kommunegrænsen. Det kan overvejes at etablere tilskuds- /puljeordning.

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Indlæg af Martin Kisby Willerup, Moe & Brødsgaard A/S, for Gladsaxe Kommune. E-mail: mkw@moe.dk Gladsaxe Kommune kortlagde i 2004 trafikstøjen langs alle veje i kommunen

Læs mere

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg.

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Bering - Beder vejen Teknisk Udvalg Drøftelse På byrådsmødet onsdag d. 25. maj 2016 blev sag nr. 9 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, Endelig behandlet. Der

Læs mere

Høringsspørgsmål og -svar til støjhandlingsplanen 2008-2013

Høringsspørgsmål og -svar til støjhandlingsplanen 2008-2013 Høringsspørgsmål og -svar til støjhandlingsplanen 2008-2013 DELTA - Venlighedsvej 4-2970 Hørsholm - Tlf. 72 19 40 00 - Fax 72 19 40 01 - www.delta.dk - CVR nr. 12275110 Bilag 1 Ballerup Kommune Forslag

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning... 3 2 Trafikstøjbelastning... 3 3 Støjgrænser... 4 4 Kilder til trafikstøj... 4 5 Støjbelastningstal (SBT)...

Læs mere

Støjkortlægning efter tiltag

Støjkortlægning efter tiltag Støjkortlægning efter tiltag Støjskærme ved Birkedalshusene Støjvold øst for Hillerødmotorvejen Hastighedsreduktion Borgmester Jespersens Vej Kollekollevej (ét kørespor) Støjreducerende asfalt på Dele

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4... Page 1 of 1 From: Allan Jensen Sent: 11-05-2016 09:26:39 To: Morten Suhr Subject: Ringvejsstrækningen. Prioritering af indsatsen Follow Up Flag: Flag Status: Attachments: Opfølgning Red 1100014800-09-001-1-Prioritering

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 3. Beskrivelse af byområdet... 4 4. Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder... 4 5. Grænseværdier... 4 6. Resume af støjkortlægningen...

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE Maj 2009 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN 3 2 EN BESKRIVELSE AF DEN STØRRE VEJ, DER ER

Læs mere

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjudfordringen i kommunen Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjproblemet i Københavns Kommune Støjniveau Boliger Andel > 70 db 5.000 2 % 65-70 db 31.000 11 % 60-65 db 49.000 17 % 55-60 db

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan Vejle Kommune Støjhandlingsplan 2010-2013 Teknisk notat Maj 2010 Vejle Kommune Støjhandlingsplan for de større vejstrækninger Teknisk notat Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Administrative bestemmelser

Læs mere

Støjforureningen på Nørrebro

Støjforureningen på Nørrebro Støjforureningen på Nørrebro Kåre Press-Kristensen Civilingeniør, Ph.D. Det Økologiske Råd Baggrund Ca. 700.000 danske boliger er belastet med vejstøj over grænseværdien (58 db). Heraf er ca. 150.000 boliger

Læs mere

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30 N O T A T Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen November 2009 I henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Specialkonsulent Jørgen Jakobsen, Miljøstyrelsen (jojak@mst.dk) Abstract Miljøstyrelsen udsendte i juli 2007 den ny

Læs mere

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet TC-100046 Rev.1 Sagsnr.: T201775 Side 1 af 14 + kortbilag 1-4 17. februar 2012 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45

Læs mere

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Rekvirent: Ballerup Kommune AV 1300/09. Revision 4 Sagsnr.: A581030 Side 1 af 27 12. februar 2009. Revideret 29. maj 2009 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9.

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9. Teknisk Notat Casa Vita, virkning af støjskærm Udført for Roskilde Kommune TC-101003 Sagsnr.: I100897-01 Side 1 af 9 9. september 2016 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax

Læs mere

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer.

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer. Civilingeniør Lone Reiff, Afdelingen for trafiksikkerhed og miljø, Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postbox 1569, 1020 København K, Tlf.: 33 93 33 38, Fax 33 93 07 12, E-mail: LRE@VD.DK Dette paper

Læs mere

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Trafikdage 23-24 august 2010 AALBORG Universitet Anbefaling fra

Læs mere

Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed

Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed Civilingeniør Jacob Storm Jørgensen jasj@ramboll.dk En støjreducerende vejbelægning har ikke den samme støjreducerende effekt i hele belægningens levetid.

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Jørgen Jakobsen Miljøstyrelsen Støjen dræber! 200 500 mennesker dør tidligere end ellers på grund af støj fra vejene.

Læs mere

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato:

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato: Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej 9 4 Ringsted Att.: John Jeppesen Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf: 503 620 Fax: 527 622 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.: 11-012 Beregning

Læs mere

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc STØJHANDLINGSPLAN SILKEBORG KOMMUNE 21 CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 :

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE Juni 2009 Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

Page 1 of 1. Ulla Merete Riel

Page 1 of 1. Ulla Merete Riel Page 1 of 1 Ulla Merete Riel Fra: Henrik Lynghus (LYN) [LYN@NIRAS.DK] Sendt: 20. april 2009 08:38 Til: Cc: Emne: Teknisk Postkasse Alan Willumsen; Jesper Andersen; Mads Ventzel; Ole Kyhl, Nørreskovpark;

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

Formålet med hæftet er at give interesserede borgere baggrund for at vurdere vejstøj i deres omgivelser.

Formålet med hæftet er at give interesserede borgere baggrund for at vurdere vejstøj i deres omgivelser. Side 1 af 17 Vejtrafik og støj - en introduktion Baseret på rapport 146 Resumé: Dette hæfte er en kortfattet introduktion til problemerne med støj fra vejtrafik og til arbejdet med bekæmpelse af disse

Læs mere

En støjkonsulent besigtiger boligerne og beskriver de tekniske løsninger, der kan opnå tilskud.

En støjkonsulent besigtiger boligerne og beskriver de tekniske løsninger, der kan opnå tilskud. NOTAT Projekt Kunde Ny støjpulje 2016 i Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune Dato 2016-08-12 Til Paula Meldgaard Fra Rambøll, Rói Hansen Administrative retningslinjer for ny støjpulje 2016 i Hvidovre Kommune

Læs mere

NYT OM STØJREDUCERENDE VEJBELÆGNINGER

NYT OM STØJREDUCERENDE VEJBELÆGNINGER NYT OM STØJREDUCERENDE VEJBELÆGNINGER Seniorforsker Hans Bendtsen Afdelingen for Trafiksikkerhed og Miljø Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1020 København K Tel: 33 93 33 38, Fax: 33 93 07 12 E-mail:

Læs mere

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan ØU150310, pkt 0603 TMU-møde den 030310 Bilag til pkt 0601 Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan 2010-2015 Forslag Januar 2010 ØU150310, pkt 0603 TMU-møde den 030310 Bilag til pkt 0601 Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan 2010-2015 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 28 september 2010 Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan 2010-2015 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 28 september 2010 Dokument nr

Læs mere

Rudersdal Kommune. Støjkortlægning og støjhandlingsplan

Rudersdal Kommune. Støjkortlægning og støjhandlingsplan Rudersdal Kommune Støjkortlægning og støjhandlingsplan December 010 Rudersdal Kommune Støjkortlægning og støjhandlingsplan for Kongevejen og Birkerød Kongevej December 010 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

NOTAT - UDKAST. 1. Forslag til administrative retningslinier for en støjpulje

NOTAT - UDKAST. 1. Forslag til administrative retningslinier for en støjpulje NOTAT - UDKAST Projekt Kunde Støjpulje i Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune Dato 2014-04-10 Til Fra Allan Jensen 1. Forslag til administrative retningslinier for en støjpulje i Hvidovre Kommune Dato 2014-04-10

Læs mere

KØGE KOMMUNE RINGVEJSSTRÆKNINGEN PRIORITERING AF SKÆRMSTRÆKNINGER

KØGE KOMMUNE RINGVEJSSTRÆKNINGEN PRIORITERING AF SKÆRMSTRÆKNINGER Til Køge Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2016 Forslag til prioritering af de strækninger, der skal tildeles en støjskærm KØGE KOMMUNE RINGVEJSSTRÆKNINGEN PRIORITERING AF SKÆRMSTRÆKNINGER RINGVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne.

Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne. Bilag 1 Hvordan søger man Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne. Ansøgningsfrist: 1. december 2005 (senere forlænget

Læs mere

for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Støjhandlingsplan for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 Resumé af støjhandlingsplan 5 Kortlagte større kommunale veje 6

Læs mere

TM12 Støjpartnerskaber

TM12 Støjpartnerskaber Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM12 Støjpartnerskaber 25-03-2014 Sagsbehandler Karen Forsting Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling JA / NEJ Nej

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune Støjhandlingsplan En handlingsplan for større kommunale veje Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 1. Væsentlige punkter i planen... 4 2. Beskrivelse af de større veje der er taget

Læs mere

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 REGION HOVEDSTADEN SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Teknisk notat N (revideret 29/1/2016)

Teknisk notat N (revideret 29/1/2016) Teknisk notat N2.138.15 (revideret 29/1/2016) Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4343 6007 www.swecodanmark.dk CVR-nr. 48233511 Frederiksberg Kommune 30. december

Læs mere

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN Til Greve Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Maj 2016 TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN TJØRNELYSKOLEN Revision 1 Dato 23-05-2016 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen Kontrolleret

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Støjmæssig langtidseffekt af SRS-belægninger og noget om mindre støjende overfladebehandling. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet

Støjmæssig langtidseffekt af SRS-belægninger og noget om mindre støjende overfladebehandling. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Støjmæssig langtidseffekt af SRS-belægninger og noget om mindre støjende overfladebehandling Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Konklusioner Første generations støjreducerende SRS belægninger

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune.

Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune. Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-190615. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune.

Læs mere

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet af Rambøll for Brøndby Kommune Ref Version 2 9415016 Støjhandlingsplan

Læs mere

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Jørgen Kragh a, Gilles Pigasse a, Jakob Fryd b a) Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, kragh@vd.dk, gip@vd.dk b) Vejdirektoratet, Vejplan- og miljøafdelingen,

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag NOTAT Projekt Kunde Nordhavnsvejen Københavns Kommune Dato 5. november 2013 Til Jacob Ingvartsen, Nordhavnsvejen Fra Allan Jensen, Rambøll Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget Dato 05-11-2013

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013.

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø Den 4. september 2013 Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Forslag til Støjhandlingsplan

Læs mere

Samrådsspørgsmål BG og BH

Samrådsspørgsmål BG og BH Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 503 Offentligt TALEMANUSKRIPT Samrådsspørgsmål BG og BH Side 1 af 11 Spørgsmål BG & BH Spørgsmål BG: Hvad er årsagen til, at

Læs mere

Trafikstøjhandlingsplan 2009. Høje-Taastrup Kommune. Sag 2253594 dok. 2933937

Trafikstøjhandlingsplan 2009. Høje-Taastrup Kommune. Sag 2253594 dok. 2933937 Trafikstøjhandlingsplan 2009 Høje-Taastrup Kommune Sag 2253594 dok. 2933937 Indhold 1. Indledning 1.1 Resumé af trafikstøjhandlingsplanen 1.2 Offentlig høring 1.3 Hvad sker der fremadrettet 2. Vejtrafikstøj

Læs mere

LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN. - et pilotprojekt om begrænsning af støj i et boligområde

LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN. - et pilotprojekt om begrænsning af støj i et boligområde LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN - et pilotprojekt om begrænsning af støj i et boligområde APRIL 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 PLANENS INDHOLD OG TILBLIVELSE 4 TRAFIK OG STØJ I FOLEHAVEN 6 STØJKORTLÆGNING

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ AARHUS KOMMUNE BERING-BEDER VEJEN AFKLARENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TRAFIKSTØJ (FORSLAG A) ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Hvidovre Kommune. Støjhandlingsplan 2013-2018 ( )

Hvidovre Kommune. Støjhandlingsplan 2013-2018 ( ) Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan 2013-2018 ( ) 4990rap001, December 2013 Indholdsfortegnelse 1. Administrative bestemmelser 1 2. Resume af støjhandlingsplanen 1 3. Grænseværdier og samfundsøkonomiske

Læs mere

Støjhandlings- plan 2010-2012

Støjhandlings- plan 2010-2012 Støjhandlingsplan 2010-2012 Herlev Kommunes Støjhandlingsplan 2010-2012 er udarbejdet i løbet af 2009-2010 af: Herlev Kommune, Teknisk Forvaltning, Park og Vej. Støjkortlægning 2007-2009, udvalgte beregninger,

Læs mere

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Vejtrafikstøj Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Michael Sørensen Adjunkt, civilingeniør Trafikforskningsgruppen ved AAU Ph.d.-studerende Michael Sørensen

Læs mere

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ MÅLESTOK FOR VEJSTØJ Vejstøjniveauer angives i decibel db), og angives som L den, der er en fælles europæisk enhed for støj, som beskriver det gennemsnitlige støjniveau

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER Rapportskabelon til Miljømåling trafikstøj Orientering nr. 44 Revision 1 PFi/CB/ilk 8. maj 01 Resume Formålet med denne orientering

Læs mere

Støjhandlingsplaner afrapportering fra Danmark

Støjhandlingsplaner afrapportering fra Danmark Notat Direktiv om ekstern støj 2002/49/EF Støjhandlingsplaner afrapportering fra Danmark til EU Kommissionen Miljøteknologi J.nr. Ref. Brk, Jojak Den 22. september 2011 Støjhandlingsplaner afrapportering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen NOTAT Projekt Furesø Kommune Støjdæmpning Kunde Furesø Kommune Dato 2011-05-16 Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen Dato 2011-05-08 Dette notat indeholder et idékatalog for mulige støjdæmpningstiltag

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Miljøcenter Roskilde Att: Hans Erling Jensen Randers, den 25. juni 2010 J. Nr ROS-432-00025 Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Ansøgning om lempelse

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken, 8200 Århus N

Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken, 8200 Århus N Trafikstøj Rapport nr./ antal sider BE-01-040614. Sider inkl. denne: 8 Rapport titel Beregningssted Rekvirent Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken i Århus. Nydamsparken,

Læs mere

2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017

2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 30. oktober 2009 af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

forslag for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

forslag for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune forslag Støjhandlingsplan for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 Resumé af støjhandlingsplan 5 Kortlagte større kommunale

Læs mere

Kortlægning af vejtrafikstøj Støjreducerende tiltag

Kortlægning af vejtrafikstøj Støjreducerende tiltag Kortlægning af vejtrafikstøj Støjreducerende tiltag Side 2 Kortlægning af vejtrafikstøj - støjreducerende tiltag december 2011 Udgivelsesdato : 12. december 2011 Projekt : 35.6206.02 Rapport : T6.002.11

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr.

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. NOTAT Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-28 Til Fra Alf Christensen og Jann Hansen, Silkeborg Kommune Jacob Storm

Læs mere

Glostrup Kommune. Støjhandlingsplan

Glostrup Kommune. Støjhandlingsplan Glostrup Kommune Støjhandlingsplan Januar 2014 Glostrup Kommune Støjhandlingsplan Januar 2014 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet af Rambøll for Glostrup Kommune Ref 1100005863 Glostrup støjhandlingsplan

Læs mere

LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN BAGGRUNDSRAPPORT

LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN BAGGRUNDSRAPPORT LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN BAGGRUNDSRAPPORT NOVEMBER 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND 4 1.1 FORMÅL MED STØJHANDLINGSPLANEN 4 1.2 PERSPEKTIVER 4 1.3 ORGANISERING AF PROJEKTET 5 1.4 BORGERDIALOG

Læs mere

Beregning af udendørs vejtrafikstøj på Ærøvej 1 i Silkeborg kommune.

Beregning af udendørs vejtrafikstøj på Ærøvej 1 i Silkeborg kommune. Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-02-140616. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Rekvirent Beregning af udendørs vejtrafikstøj på Ærøvej 1 i Silkeborg kommune. Ærøvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning Trafikudvalget 2009-10 TRU alm del Svar på Spørgsmål 1164 Offentligt Vejdirektoratet Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg Teknisk notat COWI A/S Odensevej 95 5260 Odense S Telefon 63 11 49 00 Telefax

Læs mere

Høringsbemærkninger til Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018

Høringsbemærkninger til Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 Høringsbemærkninger til Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 Journalnr. : 20130410050 Dato... : 21. maj 2013 Nr. Indsigelse fra Resume af indsigelse Forvaltningens bemærkninger. Forvaltningens forslag

Læs mere

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune 1 Indhold: Side Forord 3 Resumé 4 Veje der er omfattet af handlingsplanen 5 Lovgivning 6 Fakta om vejtrafikstøj 7 Støjgrænser 9 Sammenfatning

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Deltagere 2 Projektleder John Kjærsgaard Landinspektør Karin Møller- Clausen Ingeniør (projekt)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

Teknisk Forvaltning. Støjhandlingsplan. Juni 2009

Teknisk Forvaltning. Støjhandlingsplan. Juni 2009 Teknisk Forvaltning Støjhandlingsplan Juni 2009 2 Teknisk Forvaltning Støjhandlingsplan Juni 2009 Denne rapport er udarbejdet af Rambøll for Furesø Kommune Rambøll Bredevej 2 2830 Virum Telefon +45 4574

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Til Furesø Kommune og Freja Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Juli, 2015 TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Revision 4 Dato 2015-07-07 Godkendt

Læs mere

PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER OG EKSEMPLER STØJREDUKTION LANGS VEJE

PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER OG EKSEMPLER STØJREDUKTION LANGS VEJE PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER OG EKSEMPLER STØJREDUKTION LANGS VEJE VEJTEKNISK INSTITUT RAPPORT 189-2010 STØJREDUKTION LANGS VEJE Planlægningsværktøjer og eksempler Rapport 189-2010 FORFATTER: Hans Bendtsen ISBN

Læs mere

BilagTMU_130812_pkt_12.01. Hvidovre Kommune. Vej- og Parkafdelingen. Støj. Støjskærme langs Avedøre Havnevej og Gl. Køge Landevej

BilagTMU_130812_pkt_12.01. Hvidovre Kommune. Vej- og Parkafdelingen. Støj. Støjskærme langs Avedøre Havnevej og Gl. Køge Landevej Hvidovre Kommune Vej- og Parkafdelingen Støj Støjskærme langs Avedøre Havnevej og Gl. Køge Landevej 4990not001, Rev. D, 10.06.2013 Udført: Sigurd Thomsen Kontrolleret: Kurt Christensen Side 1 1. Indledning

Læs mere

Tekniske løsninger. Vejtrafik og støj. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Vejteknisk Institut

Tekniske løsninger. Vejtrafik og støj. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Vejteknisk Institut Tekniske løsninger Vejtrafik og støj Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Vejteknisk Institut Luft og støjforurening i Danmark Arrangement på Christiansborg 16 nov. 2011 Støj i Vejdirektoratet Støjpolitik

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN August 2013 Udgivelsesdato : 23. august 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Til Randers Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Marts 2016 CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Revision 1 Dato 10-03-2015 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN 2013-2018

STØJHANDLINGSPLAN 2013-2018 2013-2018 RØDOVRE KOMMUNE Udgivet af: Rødovre Kommune - juni 2013 Foto: Jens V. Nielsen, 30 Rødovre Kommune, øvrige foto 2 Kort: Baseret på Rødovre Kommunes digitale kortværk og på Kort- og Matrikelstyrelsens

Læs mere

Teknisk beskrivelse af og konsekvenser for valg af vejbelægning

Teknisk beskrivelse af og konsekvenser for valg af vejbelægning NOTAT (Bilag 2 til UTM 08APR08) Lejre Kommune Lyndby Gade 19, Lyndby Postboks 51 4070 Kirke Hyllinge T 4646 4646 F 4646 4599 H www.lejre.dk Nawzad Marouf Ejendom & Anlæg D 4646 4933 E nama@lejre.dk Teknisk

Læs mere

Lydnotat 3 Version 003

Lydnotat 3 Version 003 Lydnotat 3 Version 003 Riis Akustik ApS Nørreled 22 4300 Holbæk tlf 30511735 claus@riisakustik.dk Kunde: Hoffmann A/S Michel Reffs Projekt: Bardenflethsgade Emne: Støj fra vejtrafik Facadestøjniveau på

Læs mere

Juni 2009. Støjhandlingsplan 2008-2013

Juni 2009. Støjhandlingsplan 2008-2013 Juni 2009 Støjhandlingsplan 2008-2013 Støjhandlingsplan 2008-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE (JF. BEKENDTGØRELSE NR. 717 AF 13.6.2006) SIDE FORORD 3 INDLEDNING 4 1 STØJHANDLINGSPLANENS VÆSENTLIGSTE ELEMENTER

Læs mere

Allerød Kommune. Støjkortlægning

Allerød Kommune. Støjkortlægning Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Ref 86511082 Støj(1) Version 2 Dato 2009-03-24 Udarbejdet af MDY, CM Kontrolleret af MDY Godkendt af CM Rambøll Danmark

Læs mere