nu må vi ind ig n o9lå sovet, m;n ven.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nu må vi ind ig n o9lå sovet, m;n ven."

Transkript

1 IMPULS NR. 1 JANUAR,IggO 19. ÅRGANG SCT. GEORGS GILDERNE I DANMABK INDHOLD: Vildu gøre verden b dr... Rett lse iil Ritu al lor gildehal med svendeoptagelse.. Gildebror - Andebod... Det ny6 år begynder... Somm nid - opladningstid. Gildeling - idebog..... Hvorlor bliver man gildebror Slikord til gildemesl rtaler.. Don Ouiiolos korstog... Samuel Smi es... Frilulisgildehalmed I I æglelæ11er Den stæakeste magt.., Venskabsgildsr Tænkoverdel Gambia Sund og lask - skøn På del 14 Skønhedsåd Akluelleadresser Redaklørens skiblerier VILDU GØRE VERDEN BEDRE Et digt af Arne Paasche Aasen: Vil du gøre verden bedre værge dig mod nød og nag ' har du ingen tid at miste. Menneske begynd i dag!. udpluk fra GildenYt Sct. Georgs Gildeme i Horsens

2 GILDEBROR. ANDEBOD For nogle mångdff siden, overværed jåg en samtals m llem 2 mænd - bsggegildebrødre-deråbenbart ikke havd6 set hina;- den ilængere lid, hvilk tdegav udtryk for. De spurgle gensidigt hinanden, om de sladig kom igildel. Oen n sagde noi, nu erjeg blevel ror gammeltild r s spejderløb,lombolaor, andebod, og hvad de ellers {ind r på. D n and.n sagds det samm het nu erj6g irolary, d t sr meg t lefler. Skal de have nog t d t sr d6t bare en check. D morede sig begge. Jeg var lidt beskæmmet o9 tænkte lidt over det, j g havde høft. Der er vol lå a, os, der ikke harhaftdesammetanker, og også har prahiser t det med ched(en i t ll r and t regi. Samvhligheden hvad m d den? D n stikkerallid hoved l lr m og puiler lidr lilos, du kunne da ogsågør dei, du bliver bedl om - og så bag rler - når man har tagel sig sammen -jam n ' så var del F ikke så sleml, og du havde d i dejligt, tik en god snak m d venner, fikordnet verd nssitualion n, måsks en god madopskritl m d hjem, og bedsl ai ah -d.ndårlig samvifiighed lik on dukk rt. Tidehe er hårde lor mange i dag, og vi keoder ikks morgendagen- Af egen edaring ved jeg, derskalså lidllil al lå et smil ller modtåge etskulde*lap. HI.JSK dagen idag rdin, du b stemmer selv, hvad du fylderden med. Benyl dig al del. LIS R, ha "Din1ivor" He evgidet DIETT SSYIE A]R IEIEGYNDIEIR Vi er slarlel på det nye år, d6r 6r næslen gåel en mår d, hvor blev tiden dog al. J 9 sov længe den rørst6 dag, m n et slik vækkeds mig, du må visttilat vågn op, den, der vækk6d dig, varglad, gør nu nogetror mig, sagde hud, lrisk lult er io ahid godl. Hun v ndle lilbage stadis glad. Hvedagen begyndto, alsled om morgehun var ikk helt så glad. Men når man så vendlo hj m, så skulle lse, hun var uondelig glad, blev ieg mon hjemme iallen. Ja, så kunne hun riglig pulte sig. Om aftenen, ind n vaskul,e iseng, vi mått6 ud, sikk n ired, nu må vi ind ig n o9lå sovet, m;n ven. En nydag b gynd r, men hvad erdel i dag, åhja, en ug6 ergåel, du skalikke alst d. H0n kan mælks, du rikk hell på toppon, hun gør hvad hun kao, slikkerog vil kæles med, Iølger dig hele liden, for at råbe dig op. Du tager dig sammen, vigårtur. Vejret er skønt, d t blæser n del, vinydår turen, og især nalu.en, dette erden rigtige ven, glsm aldrig den, lad os lær lidt, al være glad som den, hegibeød-posten Sct. Georgs gildet i Alleød

3 Rettelse til RITUAL FOR GILDEHAL MED SVEN- DEOPTAGELSE Landsgildeledelsen erblevet gjon opmæd(som på, at ritualror gildehal med svendeoplagels ikk blev rigtigl lormulsr t ilorbindels med ændringen ai gildeløllel j 1979, hvor "at gøre min pligt mod min Gud og mit land. blevændretlil "at holde Sild loven". lfølge vore ritualer bedervi den vordende svond aflægge løtle om al holde en loy som vedkommend endnu ikke har hørt oplæsl igild hallen, og del kan ikkevære rigtigl. Vi vilderlor foreslå, at man ændrer ritualbog ns s- 4-5 _ 11 om svsndeoptagelse, så ordlyden bliver f ølgende: Med hensyn lil det polltlske må vl være vågne medborgere, der ikke alene,ylder vot plads i lilværelsen bedst mu gl, men også lølet et medansvar for løsningen af de politiske samlundsspørgsmå, der præger vot tid, og som må angå os alle, Som danske må vl dog lørst og ftemmest slulte kteds om de, land og det lolk, hvoti vl har rod, uden dertot at glemme det verdensbroderskab, vi som speldere og g debtødre tilhører. Vl hat i gilderne glvet udttyk lot dette i vorcs glldelov, som lydel (G deloven læses) For at blive knyttet t glldebevægelsen må clu (l) ailægge det lil spei de r løftet svarcn de gi I deløite. Kansler (denne reiser slg), vil du lrcmslge vort gildeløfte. (G dekanslercn går lrem loran hølsædet, gør lrcnt mod g debrødrene, slget gildeløitet og g deretter pa pbds).... Gildehatlen lortsætter hercflet elter itualet. Der skulle se[4ølgelig være sk l en ranelse længejørog t nyt blad være udssndl lilalle tualbøger. Da vi, som alle v d, nelop i dsnne tid arbejder m d Sct. Georgs Gildern s slrukturog arbejdsrorm, menervi, at vi indtil videre må nøies med at bdng rstlels n h r, og vibederjer hav ulejlighed med selval rolte ijeres rilualbøger. Mange gildehilsener UllaJensen Landsgildekansler

4 Her nidt on vintercn, tænketvitilbage pe den nest pøgtulde somnet i»mands minde". Vi glæder os lil det spircnde foråt, og vender ansigtet inod det lyse - det varme og dejlige. Tænk hvis den næste sonnet bliver lige så dejlig - tankeffe går tibage - vi er gode til at gørc vøvl, til at den lorgangne sommer kan viihverl iald lkk lillade os at klage over, hvad sol og varme angår. Tænk. hvis vi hver især hårværet en iille solianger. Slkk en masse energi, vi så har haft mulighsd for al opsamle. I d llesl sollangersysiemer, ieg harhøft om, anvend s den opsamlede energitilat opvarm huse og sørge for varmi vand 1l husholdningen. Og hvis jeg ellers har,orslåel syslom l rigligl, er dol også muligt at opspare nogel aj somm rens sn Qiiil brug iperioder, hvorder kke er så mange solli- Nogle sieder kobler man ndog ller sol fangelsystemer sammen og opnår d dor n massefordele og kontante besparelser. Hvad kræv s der så lor al opsamla d n omtalle neei?ja,lørct og temmsst skal den jo komme t sted lra - allså solen. Desuden skaldervære en overuade, so' lon kan skinne på. Og derskalvæi lsl d, hvordenopsamlede energikan lagres, og hvorlraden igen kan kanaliseres d rh n, hvor der er brug {o r Solsn har vi jo halt glæde af sådan rent konkrel. Men der lifldes jo som bokondt mange sol. lkke bare Vor Herr s solgælder idenne sammanhæng. Hverisær har vimulighed Ioralvære» n sol., d r kan varrne andre, Og 6r d l ikk sådan, al når viharrriira vore dagligs pligler i lidt længere tid ad gang n,og vi ilerdelørsie dageslorberedels riilden egenllige ferie iår set os om, så lår vi pludselig øje på nogle helt andre ting ivor omgiv lser, end dem vilildaglig Vi,år øje på ramili ns og venners glad6 smil, når v; ou endelig hai lid lil al væro sammen med cjem - sådan rigligt omkring noget som de har lysltll, og ikke bare d6n halve eller hele lime, vi har lagel os 1id lil ngang imeilem detsidsteårslid, men hvor vi måske har b qåel den brøler at bruge d n omlahe halve eller hele lime på al loltælle om, hvorilavltvl havde istedetror albrugeliden påal høre, hvordande havde d t. Vi,år pluds llg øje på den hjælp, som nogle a, vor nærmesls har brug lor, men somvi mere ll r mindrebevidstog med en dårlig samvinigh6d har haii lukk i øjne og ører,or lidligor. Simp lth n lordi vi sslv har haft svæt ved al å alt det, vi har lået sagl jatil, og d rtor slsl ikke har hatl ov rskud lil også al lage os a, andres probl - Og vilår øjnene op for hverdagens små glæder og omverdenens små og slore opmærksomheder, som vi i den dagiige tru mm erum har hatt svært ved at r gislre re. ViI&tidtilatse op - hirnmelen erikkekun grå, nogl al skyeme er hvide og tlolle al kigge på. 4

5 Og himmelen imell m skyerne har d n mest pragltulde blå larve. Der leger det yndigsie kuld vilde katlekil' linger på græsplænen. Sikke en laruepragi der er langs gløtlekanlen, nårvikører ud ad landeveien. Nogle helifremmede børn ler n smilten_ de latt rog srnilertildig, m nsdu sidderpå en bænk el eller and t sled, og de løb r forbidig. Og endellg. Dufårogsålldtilat gøre nogetfordig selv- På dine egne præmisser og uden, at d t generer andre. For du har en hel lang sommede e tildin ådigh d. Der skalvæte nogel, solen kan sklnne på. J g gik i årevis rundt og lorlahe alle og enhver, at jeg ikke kunne blive særlig sol_ brændt på grund al min lyse hud. Og ieg hører stadig lil den type mennesker, der beholder armbåndsurel på, så ieg kan bevise, al jeg er solbrændt. M nfor t par årsiden gikdel pludselig op Ior mig, at betingelse nr. I Jor at blive solbrændt er, al rnan gårud isolen, nrden Tankevækkende - ikke. Del gældsr nem_ lig ikke baredel dermed solbrændlhed, dei gælder også ianore samrnenhænge. Hvis man ikks laoersig påvi*e, så bliver man ikkeso brændteller'hvis rnan ikke har et åbenl sind, Iår man ikke nye impulser ellertankorai levevlderepå.og lukkerman ikkeøineneop, s r man ikke alledeposillve ting, verden lrcds alt ogsåbydet På. Såjeg håber, a l har halisolfangersyste' mel indslillet mod de forske lige slags sole, der har været til rådlghed I den lorløbne Der skal være en akkummulator. der kan opsamle energian. Her sr del vigligt, al man bruger sine sanssr, lor i den msnneskelige organisme, må de brug ssom n delal akkummulalo- Luk øinene op og se - rigtigl. Og h usk hvad du så, både del god og del dårlige. Lyt, lil naturen og din6 medmennesker. Nyd musikken, latler n, skov ns lyde. Og registrer de små råb om hjælp eller assismag på livet. På maden. Påodene Iør du lukkordem ud og prøvatsortere de bitre ord fra. Hvis der er lor mange al dem, ov rdøver de dit budskab, Iigesom for mangebltre mandleri en kage, f uldslændig kan ødelægge den. Føl varmen, der slrømmer imod dig, lra dem du omgås -bådehjemmeog ude, hvor dulærdes. Ogvisdinel6lelser- ikke kunde glade, som vialle helst vilvise. Vis oqså din vrede, så der kan gøres noget Vis din sorg, såderkanlaiesom den, hvis du ønskerdel. Men vis ogsådin kærligh d overfordem du holdsra, og visdin taknemmeligh d, nå. nogen tager sig al dig og giver dig sn hjælpende hånd. Hvis vi hver især kunne blive bare lidt bedrs lilat gemme den energi, der slømmei imod frasolen og vore omgivelser, kan virilsammen ov rkomme n h l mass. Og så vil vi kunne gørc lølgende ord lil vorc. De erhentetlra gild sangbogsn, m n har i beskåret form væ rc1 anv ndt i en norck spejderavis aller de i 1930'erne: Har du et abejde, tungt som lå - tag lat i I dag er hinnelen klar og blå, i noqen konner skyene grå, i går er ej at lænke på. - Tag lat i dag.

6 Og eier du et venligt ord. - så sig det nul Snalt slettes ud dil eget spot, i noqen et måske på jotd din ven ej met ved livets bold. Sig det nu! Kan du snile vamt og lyst, så vis det nu! Lad dine venner ganske lyst løt de lorladet livels kyst, lofienme varnen i dit btyst. Når man lal r ren teknlk, er del måske sværl al sammenkoble 3S akkummulalo- M n når vi laler om den menn skelig slags akkumm u latorer, er jeg sikker på, del kan lade sig gøre. Enkelle yder på egen hånd sin indsals lil gavn lor lamilie, samlund og gilde. Og andre kan man slutl sammen i afd linger, og det rpræcis, hvad vi har hatl gjort i årevis. Hv6ronesle grupp igildel udgør el snsrgibundl, som hverforsig aristandlilal lø,ts mange,orskelligartede opgaver. Og hvis ikke ot n rgibundl r nok, kan rnan blol lilkalde ekstra, indlil der rlilslrækkelig kraf I lilat løs d n givn opgavs. Og d r sr mang sleder, hvorde.erbrug lor n 19i. Med jævne mellemrum lorsøser londe, laug og udvalg at skaile p nge lilfoiskellige formå. Og d t er nalurligvis dyrl, at møde op lil alle disse arangementer og slølte økonomisk. Men mindr kan reni fakliskogså gør det, idot derotls er brug for praklisk håndelag og abejdskralt lor at slable et arrangement på b n n, Vi er hver især simpellhen nødl lil at beslune, h\or og hvordan vj vil bruge vores ponge. men næstågang man beslutler sig tillkke at mød op lil bankospil, drageskydning, Fellowshiøay, lorårsfest eller træf i provincialel, tor nu blol al nævnelå muligh der, kunne man jo cverveje at ringe af Iangøren opogtilbydo sin albejdskratl eller specielle kunn n. Og dsr 6rrlers ford 16 ved del. Man lærsrgiueblødr lra andre gilderal ksnds mod mulighed roral knytl venskaber og en mulighed lor at besøg andre gilders arrangemenler - for n! kend r mån jo nogl idet pågæld nd gilde. Tord nskjolds soldalerrår en chance for bare en enk ll ga.g al siippe for albejdet og nyde arangementet- Og manrårmåske lærl nogle mennesker al kende, som på et senere lidspunkt måske stillerop tilen lillidsposi og, som man derlorkender lidtbedre, før man bliverbedt om al tage stilling tilom han/hun skalvæl' g6s tild n pågældende post. Jeg håber d dor, al vi nu tilsammen har samisl så meg n energi, a115. Gildeogså idet komm nd år vil blive omlalt som el aktivt gilde j lorckellige sammsnhænge i gildeb6væg ls n i Danma*. ha -KÆDEN" ts. gilde 6

7 GILDETING - IDEBOG Gildolinqel nærmei sig, og herkan glldsled elso n præseniere sine id6er 1il ind ho ldet a1 anangementern e idel kommende gildeår. Mange gild er alvlkle r fasle arrangementer påbestemtelicspunkter i løbeial ei gildeår, men alle glder har også'arrangemenler, som ikke er "skemaiagle". Tilindholdet al disse gjld hallerog glldemøder er der gode id6er a! hente i den "ld6bog ior Gildeledeiser", som I iik 1ilsendt iloråret Brug e ler "luk" id6bogens maieriae. Fremlæg ier6s tanker for gildebrodrene pågildelinget. Lavet engagerende gildel ng og el spændenoo nytgildeår med hjæ plra "ld6bogjor V, onsker jer et godt og aklivi gildeting. "ldåudvalset" PSI Husk at allevere id6bogen og øvrigt ledelsesmaler eale tl d n ejtorlølger, hvis du forlader dit embede. HVORFOR BLIVER MAN GILDEBROR? Hvad kan lbruge mig li og hvad kan jeg Det er spørgsmå, man ålog tilfår slillsl. Oa leg blev gildebror, var det øimært, iodi jeg havdeværel gladformin spejdeft id båd som barn ogvoksenog derloriandl,al det var en nalurlig Iortsælie se. Sekundært var del, lordl ieg havde en mening om, al jeg igildel havde mu ighed {or en personlig udvikling. Jeg mente og menerstadig, al gildetvareisred, hvorman kunne drølte problemer, der angår os alle: sociale, poliiiske, kuhurelle og jnternationa' le probtemer. Emnerne vendes, dreies oq belyses lra mange sider, heldigvis, ior "derued lytter jeg 1il andres meningor og tager selv stllling". Vi er forskellige, både aidersmæssigt og sociali og derfor er mange af vore synspunkier også{orskellige, men vi har eller bør have en lælles elisk grundholdning qua von lid ig re spejdeiiv. Vivllalle sammen sågome være venlige, hlæ psomme, sprede lys og glæd6, være ansvarlige medborgere, værne naluren og meget rnere, men vr glemmer lra lid lii Vikan blive iffilerel på ef koilega eller i hvrlket som helsl andel menneske og har sværi ved at skjule det, elier vi g emmer måske enlødselsdag e ier en opringningli en eller anden. der dedor sku,ies- De1 er neflrlig også ivore egne privale cirkter, det geme skulle kendos, al vier glldebrødre. Hjælpsomheden kan vises på mange måd r. Vikan værefæ lesom et eller andel projekl, men ogsåder kan vivære individualisler og/sler Rødo Kors, nogle giver en hånd i "Julo løses Ju 1,, og nogle skriver månedsbrev fo r Al. Der 6r rn asser af hiælpemuligh d r, hvis man ellers har øjne og Da vi ikke er engle, men mennesker, og dedorglemmer, rnødes vi igildehallen ior al blive mindel onr det, vlhar lovel osselval Og ndelig er gildel - forhåbenllig - kam" meralskab, venskab, f esl, sjov og hyggeligt Dedor erjeg gildebror. Gudrun lra Bølgen sct- ceorgs Gildet ved Køge Bugt

8 STIKORD TIL GILDEMESTER TALER Gildehalmed optagelse Ritua16r...- iorv nler kammeralskab som i...- i stedel iasle ritualer Arbejdet igilderne...- p rsonlig slilling lil grundlagel tor...- Personlig proces...-llere løsning r på problem r...- kan hjælp aidiskutere rn6d andre...- selv lage siiliing Gruppans betydning...- giveråbenhed...- p lsonlig udvikllng Rltualer i spejdorgruppen og I glldet...- Scl. Georgs parade...- a{slutning på tropsmøde...- tilsvarende i gildei.-..- opnå slreji af ensarleihed l.eks. v6d...- indll te gildelovog - lølie under gildehallen...- det "etiske væftsled" Rltualer igild6hall n... - Janen: symbol og samllngsmærke... - øksen: spejdeøkse og pioneruærktøj...- slagel mod del onde...- gildelørtet ved oplagels n...- mind r om Jorcligtelserne mod...- opfatle rilualerne som noget pos ti\,,t...- ikke bare her igildel, men rundl orn i landel... DON QUUOTES KORSTOG Den spanske forfatter Miquel oe Cervanles skrev romanen Don Ouijote (Manden lra La [4ancha) forca.400 år siden. Den ea siden da udkommet i el par tusinde udgaver på over 60 lorskellige sprog, kun Bibelen har llere oversætlelser. Kan den gamle roman sladig insplrereos? Svaret må blive ja, for ligesom bibelske skikkelser kan Don Quijole ikke begrænses lilet land eller 1il en tidsalder. Gennem de lragikomiske eventyr han kastersig ud i, præsenlerer han så rammende menneskenes vilkår, at han er blevet et "Symbol på menneskeheden". Kendt over det mesle al verden er udlryk som : "Ridderen af den bedrøvelige Skikkelse" - "Al slås mod Vindmøller" - "Den umulige Drøm" o.s.v. Don Quiiote er ikke nogen hvem som helsl, han eren hidalgo, en mand lra lavadelen. Don Quijote er en højog magermand, hans kindererindfaidne og hans hår er ved at blive grå. Hans økonomi er dårlig. Han lilbringer sin tid med al læse romanliske berelninoerrra de lider, hvor omvandrende riddere lrejfede om på vejene og reddede nødsledle jomlruer ved at dræbe kæmper og drager. lnspireret'eller drevet lil vanvid - ai denne leklure beslutter Don Quijote ved sil livs elterår ai drage al sled og gøre del samme. Han ejerkun en knirkende ruslning, som en9an0 hartilhørl hans oldefar, og en hesl han kalder Rosinante, som er lige så gammel oo mager som han selv. Fulqt af sin lro væbnersancho Panza, der dderpå et æsel, drager de ifelten. Sancho ervi.

9 kelighedsnær og lige så tastforankret i virkeligheden, som hans herre er svaevende oppe igalskaben og drømmens Iantasi. Evenlyrel om "Vindmøllerne" erdon Ouijole's førsle og mesl berørnte nederlag. Her støder de på en kiynge vindmøller, som Don Ouijole menerer "lovløse kæmper". Sancho hævder,at del bare ervindmøller, men oon Quiiote æn er ham ikke. Han sporer sin usje kikke (i hans øjne en ædel hingst) og sænker sin lanse. El vindslød lår møllevingen i gang og den brækker Don Quijotes lanseog vællerbåde ridderen og hans ganger omkuld. Don Ouijote ømmer sig, trække. på skulderen og siger:,det er en lroldmands værk, han har,orvandlel de "lovløse kæmper,. lil vindmøtler for at berøve mig sejrens æie.. De tleste ai os mener, al drømme er,or de unge, minder er for de gamle. Den bevidsthed alholderdeflesle at os fra at lage nye udfordringer op, vores angst foral lide nederlag erio. stor. Vi er bange for lalterliggørelse, for fysisk skade og lor økonomisk katastrofe. Hemmeligheden ved Don Ouijotes slorhed er, al han jkke giverslip på sin drøm og sit må, uansel hvor megel omgivelserne tv,vler på ham og latterliggør ham. Derkommeret punkt, hvor en så ensidig,astholden ved en drøm kan lorvandle et menneske til, hvad andre ville kalde en dåre. Don Quijote brugte imidtertid også sit vanvids energitilat bøde på den.eelle uret, han af og til mødte. Selv om det var en lidt naiv hjælp, hvor han kun lik ulak som løn, så var han idisse barmhiertige lillælde på "englenes side". Dårskab bliver i sidste inslans tilgivel, hvis man ved al ljene sin idealer, også på en elleranden måde tjener mennes" keheden. lra lnfomation og Debat Sct. Geoqs Gildene i Kolding SAMUEL SMILES Ligesom Dagslyset kan ses igjennem smaa Huller, således kan ofle el Menneskes Karaklerses af smaatræk. Et al de mest betegnende erden lraade, hvorpaa han opiører sig mod Andre. Mildhed iomgang har Lysels stille lndf lydelse, der giver Alling Farve: den er langt mægligere end Larm e er Magtsprog, og lang meretrugtbar. Den baner sig Vej, rolig og stilte, tjgesom den fineste Blomst om Foraaret løfler Jordklumpen og skyderden tilside ved sin Vedholdenhed iat voxe. Exempler tale uden Ord: Forskrifter kunne udpege Vejen for os; men Exemplel føreros ad den. IQ KONTAKTEN Sct. Georgs Gildet i Kongens LynSby

10 ]FRlIIt[J]FTS GILEtr]H]AL MED.ÆGTEF,ÆL- LER FORSLAG lndledning...- glldehallen som det højlidelige - Gildebrøclro...- i ikn)4ning lil spejderb vægelsen...- gamle speidere... - varig inl r sse JoI speldeibevægel_...- accepl re BP's idealer Samles om bålet...- ingen spejder uden lejrbåi...'båiets magi...- "Luens syldne prasl.-"...- "Når nallen har sænkei sig sllle og flrild..." Tiden stlller krav iilos...- dårlg 1id lilal slancse op ihverda_ sen...- loran iben langes vi lldens mågt...- ildens dobbehhed..,.- luirsrdel urene melal...-blæserud al dlag ns gab -...-god ljener - dårlig hene llden som symbolpå det gode og det..-.' uforsigtighed - ilammende ondskab...- venlighed' varmel lldens liltræknlng.-..- tid 1il overveielse...- harvikastet en uforsiglig glød.,..- ellerlændl el varrnende bål Sælle slg nye mål DEN STÆRKESTE MAGT De idå r. som beslemmer el menneskes væsen og liv, liggsr på hemmelighedsiuld måde geml iham. Når han går ud ai barn_ dommen, begynder de åt knoppes i han, Når han bliv r grebet al ungdommens begejslring ior del sande og gode, bloms" lrer de og sætlel lrugt. I den udvikl ng. vi s nere g nnemgår, dr ler det slg egenilis kunom, hvormegel ai den frugt, vort I vstræ satle isltforår, deriårlov al bliv siddenoe. Hvis mennesken e blev det, som de er nål de r 14 år, hvor ganske andenedes vllle verden da ikkeværel Som en, derlolsøger al blve ved atvæie ung isjn lanke og iølelse, harjeg kæmpei med kendsgerningerneog ef aringeineorjr troen pådetgodeog del sande. I dennelic. hvor voldsmagten, klædt i løgn, sidder på verdensirone, så uhyggeligl som aldrig Ior, er jeg dog sladig overbevist om, ai sano_ hed, kærlighed,ir dsommelighed,saglmo_ dighed og godhed erden magt, der er over al andon rnagl. D m skal verden lilhør, hvis blol lilslrækkeligt mange menneske: lænkor og l ver tankeme om kærlighed sand hed, lrsdsom melighed og saghodighed renl, slærkt og sladigt. Den godhed, et menneske sender uc i verden, arbeider på menneskenes hje(e. og lanker. Del ervorlåbeligsle Iorsømme ' se, at viikke vover at gøre alvor ai godhe' den. Vl vil vælle den store byrde uden at benylle løilestangen, der gørkrailen hund En dyb sandhed, sådyb, at dsn lkke kan måles, llgg er ijesu sælsommeord: 'Salg er de sagtmodigo, lhi de skal arue iorden". ftakontakten Sct. Geotgs Gildel i Kongens Lyngby 10

11 Bramming gildet har vi med mellemrumtait om, at det kunne være sjo!,t og inspi.erende med el venskabsgilde, men p.g.a. evl. sprogvanskeligheder blev del ikke riolio til andet end snak. Men da vi i gildet har en meget aktiv gildebror, og hun harenvenindedervar aktiv i Herlev gildet, havde de talt om et evt. venskab mellem gildeme. Det blev forelagt på et gildeting - og vedlaget, at det kunne værespændende med et indenlands venskabsgilde. Et udvalg på 3 blev nedsat, invitalion blevaf sendl, ogderkomlilbagemelding om, at 12 Herlewitter havde lyst tilal besøge os ien weekend (lre. - søn.) De blev privat indkvarteret og vi køne så rundt i den vestiyske natur med "københavnern " bl.a. besøgle vi Assenbæk [,,]ølle Spejdercenler - hvor et par drejere viste rundt. Selvtølgelig hørte derogså eh gemytlig kammeratskabsalten til, med små konkufiencer, sange m.m. Herlevgildel gjorde så gengæld ved at invilere jyderne til et gensyn i København, og det varikke småting vi nåede påbare 2 dage, bl.a. en "alslappende" tur "på tårnet" al Vor Frelser Kirke, Frilandsmuseet, Kastellet m-m.m. Selvfølgelig er ikke alle gildebrødre i begge gilder med på ideen, ikke alle syntes ideen erså god igen -derer- og villormentligaltidvæ.e gildebrødre-der harnok ideres eget gilde -og dem skal derselvfølgeligogsåvære pladstil, men vi har konslaleret at ca. halvdelen i beggegilder,varmtgårindforatfortsætle den skabte konlakt, ved et årljgt besøgved hinanden, ogsåladetinoene udvikle sig hen ad veien. ViharkonstateretatKøbenhavnereog vesljydergårf antastiskgodti spænd,og vi serf remlilaldettesamarbejdevilblive udbygget. OPFORDRING: Prøv at tage en konlakl lilet gilde ien anden landsdel- del kan give en masse dejlige venner og etiiskpust igildet. ' Lis Bamming Gildet T,ÆNKOVERDET Nog l al del m6st tilfredsstillende ved at komm hjem eller en rejss ratgenopdage glæderno veddekendleting. D rerden gode, gamle seng, hvorlo*astelig den end er sel fra et sundhedsmæssigt synspunki, så erdet MIN seng. Urets likk n, lyden al døren, d r smækker, ja selv lodlin kan høre til ens m st værdilulde associationer. Om del så er solen, der står op, kan det være en pivat jendom, hvis sollysst komm r ind al et b sleml vindu, sådan som man huskerdel, så er det d6r, det bør komme ind. Som en simpel,ølg slutning står sol n dedoroppræcis, hvor den skal. Og al den bedste af alle grunde: man er hjemme isen. John 11

12 GAMBIA FONDEN Gambia londen har baislei med t nyt - "Nyhedsbrev" n nok nogei beskeden belegnelse, idel del Ienl faktisk ertals om ot 20 siderc blad, spækkei med oplysnin_ ser. Alle PIM'er har modtagel bladel til uddeling inden tordejorskellge provincialer, og del må formodes al Gambia fondens bud_ skab er nået!d over all. Hvad er Gambla londen? Fondens lormål r at skatle midler og praklisk bisland til $øne lor: 1. Spejderabojdet i Gambia. 2. Humanitæd arbeide og uddånnslses' lormåligambiaog 3. Elablering al el ulandsprojekt i Gam_ bia, evl. isamarbejde medet llerller af de danske spejderkorps. Fondens b siyrelse beslåi a,5 medlem_ Et medlem vælges a, landsgildeledels n. Et m dlem udp ges al Provincialel for Storkøbenhavn og Bornholm Herudover består londens bestyrelse af medlemm r udpeget al Ballelup gildet. Fonden, derblevstarleti 1977på initiauv al Hans Bømer Holm, har ide sener år bevæget sig sladig nærmere landsgildel. Landsoilderådet har beslutlet _ sammen med ini malionall udvalg _ al gøre "Gam_ biaalbejdet" - tilsl "fælles anliggende" for det inlernalionale arbeide ivorcs gjlder. Fondens arbejde Resullalerne aflondens arbejde har man gennem åiene kunnet læse i ariikler ai Hans Rømer Holm iscl. GeoE. _ Fremover er ønsket om, at dene lllle skritt (Gambia Nyhedsbrev, red.) rra londsn vilvære h ll på lorkant med nyhederne. Fondens b styrels lilbyder i den ud slrækning, del er muligt, at tage omkllng i landel og hold oplysningsattener. Som uvlrderlig inspkation og hjælp til alviklingen af praktisk opgaver har Provin' cialel ior Storkøbenhavn og Bornhoim dannei en sløttegruppe. lde 1o årlond n harab jdel, er anlallet al speidere i Gambia slegsl tilca c (frasmå loo stk., red). Dermed erbehovet lor hjælp og bisiand også steg l Del var derlor en umådelig slor glædo lor londen, da intornationah udvalg på Lls'stævnet sidsie år meddelte, at mån frsmover vl salse på attå nedsat interesselaug/stslie grupper i hved al landets 7 provincialer. Dete arb jde erisladig,rerndrilt Flerelaug og grupper Iungerer allelede Uddrag fra Nyhedsbrev, Gambia lauget. Vlgtige adresser omkring Gambia lau_ g t Hans Rømer Holm Brydehusvej 9a 2750 BalleruP tll

13 l(lost rbakken Værløse tll g Niels Schrøder Dågnevang6n Ballerup Postgiro GAMBIALAUGEi (sidsle adresse er kassereren, rod) GAMBIA LAUGET PA LOLLAND OG FALSTER Lolland-Falsler distrikt a,holdt den 27. oktober 1988 Fellow-ship day, I Sakskøbing. Tjl d tt6 møde var Hanne Vib lra Gambia lauget invherel, ior at lorlælle os om Gambia og Gambialondens arb jd. Dei gjord hun så medlev6ndsog engage, r91, atdersamm aften, blev etabl rsl d n førsl6 spæde siart på l Gambia laug på lvæls al distriktsls gilder. Noglegildebrødre skrevsig på sn lisle, og derblevaltalten dalo lor et lauqsmøde iianuar,liqesom der blev udpeg t n kontaktperson. På laugel's Iø rsle rnød sk!lleviligesom prøv at -rinde vores egne b n". På baggrund at Hannes toredrag vidsle vi, at der bj.a., var brug Jor speiderudsryr, køkkengrej, symaskiner, skyllei, nåle m.m. pius hospilalsudstyr. Vi bl v enige om, al vi hver især hjemmo i vore gilder, ville oplordrc giuebiødrene lil at være opmærksomme på noqle ai de tinq, der måske lå rundl om i hjemmene, og ikk blsv brugt, m n som var egoede lil g nbfug. - Uden de slor6 armbsvægels rfrade mang - men måske nok med enfliltig indsarslra enkelte - lykke, d s d i aller de i april at sende en pæn ladning til Gambialond e n, som såsøb de Ior d n videre beiord ng. Selve indsamliogen loregårpåden måd, at når der er el eller andel arrangemenlpå distriktspian, har gildebrødrene hali ling med. Disse ting + idelilfælde, hvorder har været lale om stø rre parti r alleverel direkle - er bl v t samlet hos vores konlaklpef son - Helen Larsen. Når liden næm r sig for en videre Iorsendelse til cambialonden, konlakles en vognmand, der ud n beregning lor tagerd n vid re transport lil Hanne Vibs igambiaionden. Ind n fordet sidste halve år har n megel stor del al speidergrupperne i dislrikteis områd hatl loppemalked. Laugsm dtemmerno ha på lorhånd lrurlet altalsrom, at nårsalget er slul afhenler vi de ling, derer egnedo lil Gam bia. Del har resutteret i en ikke rings lilgang tilvores indsamling. Foratsikre kontakt n lil alle gilder, optordrede vi d6 gilder, der ikke lra slarlen var repræsenleret i lauget, til at udpege en kontaklperson på gild6tingsl. Disiriklels udvidede g ild6ledelsesmøder har som fasl punkl "Nyt lra Gambiålauget,, - ligesom distriktels blad "Liljen" har el lasl punkt, der hedde r cambialaugst. lller gilder har man d r ordning, al når man mød s - det vær sig lilgrupp - eller gibemød r, så tømmos lomm rnelor "ah und r l-kroner. Sslvom det måsk ikkes r ud af meg6t, hard6t dog betydei, at dervar penge 1il2 nye dæk et godl tilbud. Vih hail del held, al nogl ålvore lokate labriker har været lydhøre. Sål d s tår vi igennem en gildebror gazebind medvævslejldireklefraiabrik. D rarh rtale om ikke helt ringe mængder. Flere and.elabrikerer kontaktet - og vi sr overbeviste om, al vj vil få mange posiliv svar. Laug t mød s tre måske fir6 gang6 om åre1, h r koordiner r viab id t. giv.r hjnand n impuls rog id er. Vi f årsidste nytlra Gambialonden - vi saml r spørgsmål og problemer, vid r s nder dem iil Hanne Vib ifonden, som formidl r etsvartilos. 13

14 SIDSTE NYT For yde iger at udbrede kendskabet lil Gambialondens arbejde, er det blevet b slutt t, at distriktel indbyderlilen Gambia atlen- Tildenne aflen er spejde rledere, slyrelses- sller rådsmedlemmor lra speide*orpsene inviteret. Hans Rømsr og Hanne Vibe kommer denns aften, og vi reg n6r msd at slå to lluer med el smæk: dels lår vislået pålrcmme for Gambia - d lslår vi en nalurlig konlakt m d sp jd rkorpse- - og det er jo ikke sågail. Uddhg lra anikeli icanbia-nyt vlhelen LaBen minisle el, andrefindet atdel må lægerns og sygehusene gøro noget ved. Eller måske forcbyggelsesrådel? Nej forebyggelss 9l nogel som du selv, skalgøre nogeived. De andre skaløse aj d r s viden om forebyggslse, d skal medvirke til, al forebyggelsen indbygges i Men iørsl og sidsi r forebyggelsen et personligl ansvar. Noget som du og din familie selv må gøle noget ved. Del er forebyggelsens væsen, Bente fra "SKOVPOSTEN",2. Sct. Georgs gilde i Glosttup SUND OG RASK.....SKØNPADET! Man harnalurligvis grund lilal være glad, hvis man er sund og rask. Hvorloiså ikke væ'ed r. GLADÅLTSÅ. Del6ralmindeligt anerkendt, al glade mennesker er mindrc syg end sur, ulillredse og ulilpassede msnnesker. Vimå allså se al lå ryddetde ling afvejen, som tagetglæd n fraos- Del kan værs gnidning r i lamilien eller på arbeidspladsen. Eller det kan være uiillredshed m6d n selv. Du syn s, livel er blevet en træd mølle med ens, grå og triste dag. Dst mådergøres nogsl ved. Find dig ikk idel. Tag selvlal. Du erd n næmesletilal ændre på dig selv og på dine omgiv ls r. Piller og behandlinger kan vær på sin plads, tlvis du ersyg og sløj, msn forcbyggels af sygdom er nogsl andel. D6t harlænge værot op,attslsen, at fore_ bygg lse r noget "andre" skallage sig al. Nogen msner, al det må være Sundheds_ SKØNHEDSRAD 1..For at få pæne læber...skal du sige venlige ord. 2..Fot allå pæ^e øjne '...skaldu se det bsdste imennesker 3..For at lå en slank liqur...skaldu dele din mad med andre. 4..For al lå et pænt hår...skaldu lade et bam stryge sine fingre ig nnsm det. 5..For allå en nalurlig værdighsd...skaldulænks på, al du aldrig r 6..For al Jå pæne hændsr...skaldu række dem lrem, når nogen t. erg r lilen hiælpende hånd. Set et "hav" af stader 14

15 AKTUELLE ADBESSEH: LANDSGILDELEDELSEN: landsg demesre.li es Rcse.cor HarumEd j6,645: Ja..e-"p B5 zb Ladsllldekaisre, U å.je-*^ G,6ri.rei Rodekro La.dsgiideskår-es:e Pa e Wo!:sen, Fugebakkei2a3.52l0O.elseNV Vicelands! ld -es:e. K rs1r. Hed.r, Åvænger 9, Vicelandsg de\..se EseGJ Fodtorien24, Vlcela.dsg d skår eser Svend ErkJensen. Kåpr,ol vei 1 2, 9330 Veslbier! PROVINCIÅLMESTFE: No.djyllånd: ErnstSørensen. Bo'kerej 10, Midrjylland: Hans Kud aæmus*n, Ktdebakke.27, Sydjyll..d: Gunnar lauelb rg, V grer6nq 32, øst r Hojsrt 6240 Loormkosr r 14 7? 5220 Fyn; Kls Rasthøj, Elmeqårdsrngel9, Nord-os Nordv.sl.le.nd: Nenrik Båno, Dunb rk6n 2, 4æO Hosk tde {O SlodGb nhavn Å Bdnholm: Oie Oesen, Folwej 15r,2610 Eodowe Sy.kjallånd & Lorrand. Falsl.r N ers &eei Hansen, Sakhøt 23,4300 Nytsb no F STAUXTUBUDVALGEIS FOFMAND: KnsFn Hedor, Åvænoei 9, 9a 42fl oa SSoO Fred6rlkshavn XURSUSUDVALGETS FOFMAND: lns soholm, Sneppevej 24 NTEANATIONAL SEKBETÆB: Foben ll4adson, skonsborgvej Klaup PIM: a Nordlynand: vbekeca6lens, ch'. Rhuusv l s, 93OO Sæby Midliyllånd: Andreas Has e. GoiiidsAljb 3g Sydiyll.nd: L s Møror Jensen, Knkegade2a, Fy.: EbbaHarheyer, Fo6botlev l t, Gafiby. Nord. og Nddv..lsiærrand: E kspa(es,ronsen, Has RosrsArdswt æ,msohumebak SIo.k.b.nh.vn og Bohholh: Hanne Monbe lbsensvej 47, 2530 TAstrup Sy&iBlland og!.rrand. FalEI.r Åse Gunnar, SIrudsb.rcsvel 24, 4200 StaO6lse SPEJDEå-GILDE-MEDIE.UoVALGET, lorhand: vofter Larsen, Våd fndetund 2a7, AODBJERGGÅRD: «aj Thyoesen, Sa lumwj 3 SCT, GEOBG. BEDAKTøF: Elstedhøt 1, 3520 Lysrrup PBOVINCIALJOUFNALISTER Tove Jå6bsen, Fu! evsger 13 B.tE Wihher, &edgads 2, æ Nordlylland: Johannes N'aLsen, Sreida swl 20 Midljyll.nd: LeiS! iiq, S ugren 3, Håd EOe, Sydjyll.nd: Peler C Ch, srener Sv..qet 10, Fyn: Svend Chnsro,leEe., Sålgs:edund 40, Nord.09 Nordv.stslærrand. Ahe Dah Låbæt 56, Slodøb.nhåvn og 86mh.ld: Hanne Borqsrom, 8uska. 15,sr.w. æ10 Fooov,e Syd.jærland oq Loll.nd. Falsr.r: ceribasoussen, Wesselvej 2a, 4700 Nesrved L s Møl$Jenæn, t( 4eqad6 24, U la F.Lund, Sbre Kåus r6. tlord-.9 tlordv. tsiærrahdl FlnnMo en$n, tls mdålsvel 77, Slo*d.nh.vn og Bohholfr : Sydslælland 6g Loll.ndFård.l Hålfdan Sandbakken 15, 4700 Naslwd 53 AO

16 rl:.:.5i-ri å 5a:rjg s t;,f iii:i.,i j.: it-i:l_c i-i.+il.i..i:..lt_ :t t_inr '.ir.r,:; T r.1r..;i.14,irii:if.i:,_ x' ji,::å,l.ri_.- REDAKTØRENS SKRIBLERIER - marts måned - gildetingenes måned. AIle gilder holder sit årlige gildeting - generalforsamling - i denne måned. Det er netop ved denne leilighed, at den enkelte gildebror har mulighed tor at iå indllydelse på, hvordan gildelivet skal udtorme sig. Alt lor mange gildeling bliver enten "drønel«igennem, uden en egentlig mulighed for at være med i beslulningen - eller gildetinget bliver et langvadgt tovtrækkeri, hvor kvæulanterne har kronede dage. Det er egentlig sjovt nok, vi går ind i qildebevaegelsen med løllet pande og høje idealer - nårtiden gårbliveridealerne olte bitte små, når vi neermer os gildetinglider. lmpuls er el blad, der udelukkende sendes iil gildeledelsesmedlemmer - alle, der har prøvet at skifte iob lra gildeledelsen, ved, at detat skulle allevere de gamle numre al lmpuls - det er svæn. Hvis vi skal give de nye gildeledelseren ordentlig start, ia, så kalde også have muligheden for at suge inspirationer til slg lra alle lilgængelige kilder - så husk nu, lmpuis er ikke en personlig eiendom - den tilhøre. din ellerfølger og gildet. red. HUSK AT VIDEBEGIVE IMPULS TIL DIN EFTERFøLGEB IMPULS IMPULS udgives af Sct. Geoqs Gilderne i Dan' na*, Mikket Bryggers Gde 1, 1460 København K., tlf og sendes tilsan ige gildele' Tesninget i IMPULS nå hit bruges i {otu;ndelse ned gildearbejdel herundet bhde, bbasedlet n.v. IMPULS udkomfiot 4 gange Arligl. Bedaktør: Bjame &øggel Egelevgade 26, 4840 Nø rc Alsbv - tll ' Telefax bl*.4r$fic

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Lucia-gudstjeneste i Bejsnap 13. december s.i advent II

Lucia-gudstjeneste i Bejsnap 13. december s.i advent II I dag har vi et dejligt solskinsvejr, og det nyder vi i fulde drag, for det er småt med lyset for tiden. Mørket har magten uden for i disse dage. Det er mørkt når vi står op, og det begynder allerede at

Læs mere

Søndag seksagesima Mark. 4,26-32

Søndag seksagesima Mark. 4,26-32 Søndag seksagesima Mark. 4,26-32 15, 598, 413 / 320, 477, 156 Holsteinborg Lad hvisle kun i ormegård, at riget er lagt øde, Gud kroner ligefuldt dets år med frugtbarhed og grøde. Amen Danskerne er et haveglad

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus -

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus - Storyline: Dette er historien om Gajus Werner Alexander, en dagdrømmende dreng på 6 år, der bliver kontaktet af jorden, fordi den har brug for hjælp. Gajus beder alle Jordens børn om hjælp, og det lykkes

Læs mere

Et bud på en soldatersalme

Et bud på en soldatersalme Et bud på en soldatersalme Af Holger Lissner Da Per Møller Henriksen skrev til mig og bad mig om at skrive en salme til soldaterne, både de udsendte og dem herhjemme, svarende til Soldatens bøn i salmebogen,

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng Projekt Godnat CD Se jeg ligger i min seng Se mig jeg ligger i min seng x 2 Og tænker på alle de skøre ting som jeg så ud-i-haven her idag Uh-ha - Jeg tror - jeg så en stor giraf, men dens prikker de var

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 Mandag den 10. januar kl. 19.00 i Skanderborg Kirkecenter Kirkebakken 4 (v.

Læs mere

Renée Helmig Toft Simonsen. Alle er gode til noget. Udgivet af ADHD-foreningen

Renée Helmig Toft Simonsen. Alle er gode til noget. Udgivet af ADHD-foreningen Renée Helmig Toft Simonsen Alle er gode til noget Udgivet af ADHD-foreningen I dag skal vi male et billede af os selv, siger Lene. Kasper styrter af sted. I farten støder han ind i Sille. Spasser, udbryder

Læs mere

Side 1. Dragen i søen. historien om sankt georg og dragen.

Side 1. Dragen i søen. historien om sankt georg og dragen. Side 1 Dragen i søen historien om sankt georg og dragen Side 2 Personer: Kongen Prinsesse Sila Georg Side 3 Dragen i søen historien om sankt georg og dragen 1 Dragen kommer 4 2 Fåret 6 3 Mørke skyer 8

Læs mere

Bamse Polle. i 1. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 1. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 1. klasse Polle Noller Sigurd Søren Maren Snella Lise Projektet Bamse Polle bygger på læseplan for den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af Det kriminalpræventive

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Det er forår og faste. Og 1.

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

BIBEL SAFARI. Safari MELLEMSPIL D C G D. INTRO Jah! D G Hm A Safari Woho hooo D G Hm A

BIBEL SAFARI. Safari MELLEMSPIL D C G D. INTRO Jah! D G Hm A Safari Woho hooo D G Hm A SFRI Safari 1 2017 - T&M: Joachim ejslet Jah! Safari Woho hooo Vi kikker ned Vi åbner op Fantastiske ting der sker! Vi zoomer ind Vi zoomer ud et er bibelens ud vi ser! et er dybt - yeah et er højt - oh

Læs mere

4. Søn.e.h.3.k. d Matt.8,23-27.

4. Søn.e.h.3.k. d Matt.8,23-27. 4. Søn.e.h.3.k. d.30.1.11. Matt.8,23-27. 1 Tit og ofte, når vi åbner for fjernsynet, vises der indslag fra krige, der foregår forskellige steder i verden. Indimellem er der også et indslag, der handler

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

Danseskolen. Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole. endelig gennemskrivning, august 2010

Danseskolen. Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole. endelig gennemskrivning, august 2010 Danseskolen Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole endelig gennemskrivning, august 2010 SC 1. INT. Foyer - Dag (25) og (24)står og venter i foyeren. Louise har langt lyst hår. Hun har stramme bukser,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Nr. 3 juli august - september årg.

Nr. 3 juli august - september årg. Nr. 3 juli august - september 2009 57. årg. GOD SOMMER G God sommer til alle, vi har jo alle en opfattelse af hvad der er en god sommer. Nogle vil helst til sydens sol og ligge ved stranden andre vil helst

Læs mere

DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE

DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE LEVENDE FORTÆLLING I M497 DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE Levende fortællinger er en opdigtet fortælling, hvor man møder Biblens personer live og ser den bibelske beretning ud fra en af hovedpersonernes

Læs mere

3. søndag i fasten Gettrup Hurup 749, 522, 68, 155, 427, 678 736, 522, 341, 155, 217

3. søndag i fasten Gettrup Hurup 749, 522, 68, 155, 427, 678 736, 522, 341, 155, 217 3. søndag i fasten Gettrup Hurup 749, 522, 68, 155, 427, 678 736, 522, 341, 155, 217 Den onde djævel havde skabt et spejl, som kunne forvrænge alting, alt skønt blev grimt. De små djævle lo og var fornøjede,

Læs mere

Peters udfrielse af fængslet

Peters udfrielse af fængslet Drama Peters udfrielse af fængslet Kan bruges som totalteater før eller efter tekstgennemgangen. Tekst: ApG 12,1-17 1. Forslag Roller: Peter (farvet lagen), to soldater (sorte affaldssække, evt. sværd),

Læs mere

Et godt valg -4. Daniel vælger at søge Gud

Et godt valg -4. Daniel vælger at søge Gud Et godt valg -4 Daniel vælger at søge Gud Mål: Børnene opmuntres til at søge Gud. Når vi søger ham, vil Gud vise sige for os, og vi vil få lov til at kende ham. Når vi kender ham, vil vi også stå fast

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14 Salmer: Lem Kirke kl 9.00 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Rødding Sognehus kl 10.30 739 Rind nu op

Læs mere

Hafburd konge og Sivard konge

Hafburd konge og Sivard konge Hafburd konge og Sivard konge Hafburd konge og Sivard konge de yppede dennem en kiv alt om hin stolte Signelille, hun var så væn en viv. Hvad heller om I vinder mig eller en så væn en mø. 2. Hafburd vågner

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Bønner, skrevet under Per Vibskovs gudstjeneste i DR Kirken 6. søndag efter påske 2010

Bønner, skrevet under Per Vibskovs gudstjeneste i DR Kirken 6. søndag efter påske 2010 Følgende bønner blev læst op: Hey Maestro Hjælp mig til at finde tiden til andre... Yo J.K & Crew Tak for styrken til at gennemføre! Hjælp mig til at smide den kærlige kraft, du har begavet mig med, videre

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Gud, vil du hjælpe os med at huske det, som vi lige sang: at der er ingen død og ingen verdens nød, der kan os skille! Amen.

Gud, vil du hjælpe os med at huske det, som vi lige sang: at der er ingen død og ingen verdens nød, der kan os skille! Amen. 1 Konfirmationerne i Borbjerg og Hogager 2016. Salmer: 478, 29, 658 / 68, 192v1,3+7, 70. Tekster: Psal.8, Jh.21.15-19.... Gud, vil du hjælpe os med at huske det, som vi lige sang: at der er ingen død og

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

1. Kun når du er her

1. Kun når du er her SANGTEKSTER BMGP 2014 1. Kun når du er her (Lyngbjerghus USFH ) Vi reder og sætter hår! Vi gør os klar før vi går! Kun det fineste tøj! Så alle fyre si r nøjhhhh! Drenge: Vi kigger altså ik på tøj og sko!

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

DEN 2014. KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 37. Årgang Nr. 375. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2014. KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 37. Årgang Nr. 375. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU December DEN 2014 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 37. Årgang Nr. 375 Side 1 GRUPPE 4 SIGER: Noget om ordsprog og skikke "Julenissens historie" Ingen jul uden julenisser! Men

Læs mere

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. august 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække Salmer DDS 2: Lover den Herre DDS 661: Gud ene tiden deler

Læs mere

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Gud er min far -6 For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Mål: Vi forklarer børn, at vi beder til Gud, fordi han er den største, der findes i hele verden. Ham tilhører alt for altid! Vi fortæller

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Du dømmer, du ser ned på og du spreder rygter, Husker du den om en lille fjer der blev til fem høns.

Du dømmer, du ser ned på og du spreder rygter, Husker du den om en lille fjer der blev til fem høns. Kapitel 1, Sådan ødelægger man et menneske: 9 Du dømmer, du ser ned på og du spreder rygter, Husker du den om en lille fjer der blev til fem høns. Lyt først til rygterne. Tilsæt lidt fantasi og en portion

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt 6,24-34. 1. tekstrække.

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt 6,24-34. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Bodil Raakjær Jensen Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt 6,24-34. 1. tekstrække. Salmer. DDS 750 Nu titte til hinanden DDS 448 Fyldt

Læs mere

Hvad er det, du siger -2

Hvad er det, du siger -2 Hvad er det, du siger -2 Alt, hvad Gud siger, er sandt og godt. Mål: Børn indser, hvor meget godt Gud har skabt ved sit ord. Når Gud taler, så sker det. Det bliver, ligesom han har sagt sikken en magt

Læs mere

2. s. i advent I

2. s. i advent I Advent er en tid, hvor vi har lejlighed til at glæde os. Glæde os til den forestående jul, glæde os over al den hygge, der er op til jul, glæde os over julelysene i børnenes øjne, glæde os til nogle fridage

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere