KONKURRENCE, INTERNATIONALISERING OG REGULERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONKURRENCE, INTERNATIONALISERING OG REGULERING"

Transkript

1 KONKURRENCE, INTERNATIONALISERING OG REGULERING

2 OM DENNE FOLDER // Denne folder giver en kort version af Produktivitetkommissionens anden analyserapport. Den helt korte version er: Ryd op i unødig regulering Fjern hegnet om beskyttede brancher Skærp konkurrencen gennem lovgivning Rapportens fokus er den private sektor specielt serviceerhvervene, hvor produktivitetsvæksten har været svag. Hvis forslagene i rapporten gennemføres, vil danskerne hvert år kunne tjene 10 mia. kr. ekstra som følge af højere produktivitet og sandsynligvis en hel del mere. Vækst i produktiviteten skabes af to ting. Dels af at virksomheder tænker nyt. Dels af at produktive virksomheder træder ind på mindre produktives enemærker. Ethvert velfungerende marked har derfor et helt centralt budskab til virksomhederne: Tilpas dig, udvikl dig og høst gevinsten i form af større markedsandele og større overskud. Formår du ikke at hæve produktiviteten, vil dine kunder købe konkurrerende produkter (fordi de er billigere eller bedre), og dine ansatte vil søge jobs hos konkurrenterne (fordi det er sjovere at være på det vindende hold, og fordi vinderne har råd til at betale en højere løn). Skal de danske markeder fungere på den måde, må uhensigtsmæssig regulering ændres. Det vil sige regulering, der bremser nytænkning eller virksomheders muligheder for at vokse. På samme måde skal man fjerne barrierer, der gør det svært for nye virksomheder at komme ind på markederne. Udenlandske virksomheder skal kunne komme hertil. De tager nye teknologier og idéer med sig til landet. Og så skal konkurrencen skærpes. Uden konkurrence er der mindre tilskyndelse til at ændre på status quo. Danmark har de seneste år taget skridt i den retning. Men Produktivitetskommissionen vurderer, at man kan gå en hel del længere end i dag. Rapporten indeholder en lang række anbefalinger nogle af dem er gennemgået her i folderen.

3 NYTÆNKNING OG VIRKSOMHEDSDYNAMIK // Samfundets produktivitet kan stige på to måder. Det kan ske ved, at de enkelte virksomheder er innovative og effektiviserer. Samlebåndet blev fx opfundet på Henry Fords bilfabrik, og med det blev den tid, det tog at samle en bil, reduceret fra 12 timer til blot halvanden. Det kan også ske ved virksomhedsdynamik, dvs., at de mest produktive virksomheder vokser og erobrer markedsandele fra mindre produktive virksomheder. Fords samlebånd havde en direkte effekt på bilindustriens produktivitet, fordi hans virksomhed voksede sig stor. Samtidig pressede konkurrencen fra Ford andre bilproducenter til også at tage den nye teknologi til sig. Alternativet var konkurs. På den måde spredte teknologien sig. Samlebåndet var en teknologisk revolution. Først i bilindustrien, og senere også i andre brancher. Den slags revolutioner er få. Men mekanismerne bag fremskridtet nytænkning og virksomhedsdynamik virker lige så stærkt i det små. Når en ny bager åbner og udkonkurrerer den gamle bager på den anden side af gaden med bedre brød og en mere moderne indretning, er det nytænkning og virksomhedsdynamik, der er på spil. Selvom den enkelte bagerbutik er lille, så betyder det noget for samfundet. Summen af den slags små revolutioner øger samfundets produktivitet. Skal produktiviteten i den private sektor vokse mere, end den gør i dag, så skal vi have mere nytænkning og mere virksomhedsdynamik. I Produktivitetskommissionens anden rapport, ses der nærmere på tre måder, produktiviteten kan styrkes på: Mere internationalisering, bedre regulering og stærkere konkurrence.

4 FJERN HEGNET OM BESKYTTEDE BRANCHER // Nye virksomheder tænker ofte radikalt nyt, og truslen om nye tanker, metoder og produkter tilskynder de etablerede virksomheder til hele tiden at effektivisere. Og nye udenlandske virksomheder, der kommer til landet, bringer ny teknologi med sig. Uanset om de er danske eller udenlandske, så er det afgørende for produktiviteten, at nye virksomheder har let adgang til de danske markeder. Hvilket de ikke altid har. Nogle markeder er frie, mens andre er beskyttede af loven. I lighed med mange andre europæiske lande har Danmark siden 1990 erne fjernet barriererne om mange serviceerhverv. Det har bidraget til højere produktivitet og til at sænke priser, øge kvaliteten og give forbrugerne valgmuligheder. Fx var der engang, hvor alle danskere betalte til samme teleselskab Tele Danmark. I dag kan alle oprette et teleselskab, og forbrugerne har masser af muligheder for at vælge mellem udbydere, priser og produkter. På samme måde blev Danmarks Radios monopol brudt, nye operatører kom til i den offentlige transport, og man kan i dag godt markedsføre juridisk rådgivning uden at være advokat. Så noget er sket. Men der er fortsat beskyttede brancher. ANBEFALING: Fjern ejerskabsrestriktioner på virksomheder. Det er lovfastsat, hvem der kan eje fx advokatvirksomheder (kun danske advokater) og apoteker (kun farmaceuter). Den slags regler forekommer overflødige. Naturligvis er det vigtigt, at kunderne i et apotek betjenes af fagligt kompetente mennesker, der har papir på deres viden om medicin. Men en sådan specialviden er næppe afgørende for at være chef for eller investor i butikken. Spørgsmål om drift, økonomi, løn, ansættelser og strategi kunne overlades til andre fx danske eller udenlandske forretningsfolk, som er gode til at handle, finde på og bidrage til nytænkning. ANBEFALING: Erstat nationale produktstandarder med internationale standarder. Køber man en ny vaskemaskine, behøver man ikke at bekymre sig om, hvorvidt den nu også kan sluttes til derhjemme. Det kan den. Forklaringen er, at gevind på vandrør er standardiserede. Mange produkter, især inden for byggebranchen, er standardiserede på den måde. Derved kan ting masseproduceres og det gavner produktiviteten.

5 Jo flere der benytter en standard, jo større gevinst kan der opnås. Derfor er det vigtigt, at standarden på en vare i Danmark er den samme som i udlandet. Er det ikke tilfældet, kan vi ikke problemfrit handle med udlandet. Vandrør og vaskemaskiner vil ikke passe sammen. Det skader konkurrencen, udbuddet af produkter og i sidste ende produktiviteten. I Danmark har vi mange specielle standarder. Fx er den typiske danske stikkontakt anderledes end i Tyskland, og højden på trappetrin i danske typehuse anderledes end i Sverige. Den slags forskelle er unødvendige. ANBEFALING: Giv plads til mere konkurrence inden for serviceerhverv, der benytter sig af netværk. Netværksservice er erhverv, der er afhængige af et netværk. Jernbanenettet og telefonnettet er eksempler på områder, hvor virksomheder er afhængige af netværk for at kunne tilbyde en vare. De serviceerhverv, der benytter netværk, har traditionelt været meget regulerede eller direkte ejet af staten. Trods årtiers liberaliseringer ejer den danske stat fx fortsat DSB og Post Danmark. Telesektoren blev givet fri i 1990 erne. Det gav store produktivitetsgevinster. Sættes anden netværksservice, fx tog- og busdrift, postudbringning og taxikørsel mere fri end i dag, kan vi opnå lignende gevinster. Men det skal ske med omtanke og på en måde, der sikrer, at de, der ejer et netværk, ikke misbruger deres stilling. MERE INTERNATIONALISERING I EUROPA GIVER HØJERE PRODUKTIVITET I DANMARK Meget af Danmarks handelspolitik er styret fra EU så her må vi arbejde gennem de europæiske institutioner. ANBEFALING: Arbejd for at importkvoter og toldsatser på samhandel med ikke-eu-lande fjernes. ANBEFALING: Arbejd for en bedre håndhævelse af servicedirektivet i EU. En cykelsmed, der importerer en cykel til kr. fra Kina til Danmark, skal betale kr. i told oveni. Et dansk arkitektfirma skal have en særlig godkendelse, før det kan åbne kontor i Tyskland. Norge begrænser importen af ost. Den slags forhindrer international handel, og international handel gavner produktiviteten. Af flere grunde. Bedre adgang til det store verdensmarked giver danske virksomheder muligheder for stordrift og en større gevinst ved at være innovative. På samme måde har vi fordel af, at verden har adgang til os: Vi kan koncentrere os om at producere de varer, vi er bedst til, og kan købe andre varer billigere, fordi de bliver produceret af dem, der gør det bedst og billigst. Internationalisering øger også konkurrencen og bringer ny viden til landet.

6 RYD OP I UNØDIG REGULERING // Før lukkeloven blev fjernet, var indkøb ofte besværligt for dem med sene arbejdstider. Når de holdt fyraften, måtte de tage til takke med en hotdog og en liter mælk fra benzintanken. I dag har de det fulde udvalg fra supermarkedet til rådighed. Og til en lavere pris end på tanken, fordi supermarkeder er en mere produktiv måde at indrette detailhandlen på. Lukkeloven er ét eksempel på stram regulering, der er blevet ændret. Men der er en myriade af anden regulering, som ikke er lavet om. Ofte små regler om en bestemt branche eller et særligt produkt. Det kan fx være kravet om, at der skal bygges brandudgange i lagerbygninger, der udelukkende betjenes af robotter. Eller om, at supermarkeder skal oversætte mærkningen af færdigpakket udenlandsk frugt til dansk, selvom man ikke kræver det samme for frugt i løs vægt. Hver især betyder de måske ikke meget, men tilsammen er den slags krav en væsentlig barriere for produktiviteten. ANBEFALING: Giv hele erhvervsreguleringen et serviceeftersyn for at vurdere, om den hæmmer produktiviteten unødigt. Produktivitetskommissionen kan ikke komme med en udtømmende liste over regulering, der med fordel kunne ændres. Men Kom- missionen anbefaler, at vi bliver mere opmærksomme på, om eksisterende eller ny regulering har negative konsekvenser for produktiviteten. Kommissionen peger også på en række konkrete områder, hvor der er produktivitetsgevinster ved en ændret regulering. Det gælder fx planloven: ANBEFALING: Planlovens bestemmelser om placering og størrelse af nye butikker lempes væsentligt. Planloven sætter strikse rammer for, hvor man må bygge butikker, og hvor store de må være. Hensigten er bl.a. at give borgerne et varieret butiksudbud i deres nærområde. Men det har også den konsekvens, at vi i Danmark har mange små butikker til skade for produktiviteten. Og lavere produktivitet betyder, at forbrugerne kommer til at betale højere priser. Større butikker giver højere produktivitet. Det er lettere at organisere arbejdet, medarbejderne kan i højere grad specialisere sig, og udgiften til fx it-systemer bliver mindre i forhold til butikkens omsætning. Større butikker giver også forbrugerne flere varer at vælge imellem og det stimulerer konkurrencen og nytænkningen hos de producenter, der leverer varer til detailhandlen.

7 Vi kan vælge at fastholde den nuværende stramme planlov for at bremse udviklingen i retning af større butikker. Men så skal vi også med åbne øjne være villige til at acceptere lavere produktivitet og højere priser i butikkerne. ANBEFALING: Sæt højere grænser for lastbilers totalvægt og viderefør og udvid forsøget med modulvogntog. Større lastbiler kan transportere flere varer. Det giver færre lastbiler på vejene, mindre miljøbelastning og færre chaufførtimer. Større lastbiler hæver kort sagt produktiviteten. Inden for shipping har stadigt større skibe hævet produktiviteten drastisk. En tilsvarende succes er sværere at opnå inden for lastvognstransport vejenes størrelse sætter en naturlig grænse for lastbilers størrelse. Men den grænse er ikke nået endnu. Reglerne er blevet lempet de senere år men der er plads til yderligere lempelser. ANBEFALING: Procedurerne for byggesagsbehandling strømlines. Den nationale lovgivning om teknisk byggesagsbehandling administreres af kommunerne. Tekniske bestemmelser dækker over krav til fx indeklima, brandsikkerhed og håndtering af spildevand. En virksomhed, der vil bygge en fabrik, kan i én kommune risikere at skulle vente et halvt år på en afgørelse og betale kr. i gebyr, mens der i nabokommunen ville være tale om én måned og få tusinde kroner. Og vil virksomheden bygge en identisk fabrik i begge kommuner, skal den søge begge steder, hvilket giver unødigt dobbeltarbejde. Produktivitetskommissionen anbefaler, at to byggerier, der teknisk set er ens, kun behøver at blive godkendt i én kommune. Kommissionen anbefaler også, at der sættes maksimumsgrænser for, hvor lang tid kommunerne må bruge på at behandle en byggesag. En række andre procedurer for sagsbehandlingen af tekniske byggesager er også uhensigtsmæssige. I dag kræver brandmyndighederne fx ofte, at der etableres ekstra flugtveje, efter et nybyggeri er færdiggjort. Forklaringen er, at de først inspicerer byggeriet til sidst i byggeprocessen. Den slags kan løses med større brug af forhåndsgodkendelser ud fra plantegninger.

8 SKÆRP KONKURRENCEN GENNEM LOVGIVNING // Konkurrence er et helt centralt brændstof for produktivitetsvækst. Virksomheder tilskyndes til at hæve produktiviteten, hvis de lever i en verden, hvor konkurrenter hele tiden er på jagt efter deres kunder, kvalificerede medarbejdere eller investorer. Samtidig er det gennem konkurrence, at de mest produktive virksomheder kaprer markedsandele og vokser sig store. Men konkurrence er ikke altid behagelig set ud fra en virksomhedsdirektørs hjørnekontor. Det hele ville jo unægtelig være lidt lettere, hvis man blev enig med konkurrenterne om fornuftigt høje priser og så delte markedet i ro og mag. Vi har en konkurrencelov for at forhindre den slags karteller og anden adfærd, der begrænser konkurrencen. Forhindres det ikke, går det ud over forbrugerne på to måder. De kommer til at betale for høje priser, og de kommer til at miste gevinsten ved, at virksomhederne hæver produktiviteten. Danmark har de senere år strammet konkurrencelovgivningen betydeligt. Men de danske regler har i mange år været slappe. Frem til 1998 var det fx ikke ulovligt for to virksomheder at danne et kartel. I dag kan det straffes med fængsel. Der er dog stadig områder, hvor lovgivningen ikke er på niveau med bedste praksis. Fx risikerer virksomheder i de fleste af vores nabolande altid en bøde, hvis de overtræder konkurrenceloven. Herhjemme skal en overtrædelse være forsætlig eller groft uagtsom, før den straffes med bøde. Det giver virksomheder en mindre tilskyndelse til at sætte sig ind i og efterleve konkurrenceloven. ANBEFALING: Virksomheders muligheder for at pålægge medarbejderne arbejdsmarkedsklausuler indskrænkes væsentligt. ANBEFALING: Dansk konkurrencelovgivning skal strammes, så den på alle punkter ligger på niveau med bedste praksis i EU.

9 På et andet område har danske virksomheder i dag mulighed for at gemme sig bag aftaler, som andre steder er forbudte. Direktør Krogh kan gennem en klausul i ansættelseskontrakten begrænse chefkonsulent Møllers mulighed for at blive ansat hos konkurrenten eller starte som selvstændig. Op imod 20 pct. af højtuddannede privatansatte har underskrevet en sådan klausul. Det forhindrer arbejdskraften i at søge hen, hvor den er mest produktiv. Samtidig er det en barriere for iværksættere. I Californien er det forbudt at lave ansættelsesklausuler. Studier har peget på, at det er en væsentlig årsag til, at en stor del af den højteknologiske industri ligger i Silicon Valley, netop i Californien.

10 ÆNDRET REGULERING VÆKKER MODSTAND Samfundet som helhed vil høste gevinster ved bedre regulering. Men de fleste ændringer i regulering vil gå ud over nogen og derfor vække modstand. Lempelserne af lukkeloven vakte fx modstand. Små detailhandlende var bange for at blive udkonkurreret, når også supermarkederne måtte holde åbent om søndagen. Den slags protester holdt i lang tid lempelserne tilbage. Men i dag er de fleste forbrugere tilfredse. Ugens madindkøb kan ske søndag formiddag. Og weekendens rengøringsprojekt bliver ikke sat i stå på grund af manglende sulfo eller gulvklude. Også det kan købes på en søndag. Modstand har der også været mod at tillade, at sodavand og øl blev solgt på dåser, ligesom der var kraftige røster imod bruddet med Danmarks Radios monopol på tv og radio. Forslag om ændringer møder normalt modstand. Det vil utvivlsomt også gælde mange af de forslag, som Produktivitetskommissionen fremlægger her. Og modstanden vil nok blive stærk. De, der mener, de har noget at tabe ved ændret regulering, har ofte et talerør (fx en branchesammenslutning eller lignende). De, der vinder borgere, kommende iværksættere, andre virksomheder, kunder er typisk mere spredte, mindre organiserede og derfor mindre højlydte i den offentlige debat. Nogle gange er det politisk svært at lempe en regulering. Ofte er forklaringen uligevægt mellem små interessegrupper, som stilles ringere, og det tavse flertal, som stilles bedre. Det er en vigtig årsag til, at der i dag eksisterer så megen regulering, der åbenlyst skader Danmarks produktivitet.

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

Tid og råd til at investere i ideer. - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik

Tid og råd til at investere i ideer. - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik Tid og råd til at investere i ideer - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik 01 Et liberalt slag for iværksætterne Danmark har brug for virksomheder, selvstændige og iværksættere,

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

uddannelse og innovation analyserapport 4

uddannelse og innovation analyserapport 4 uddannelse og innovation analyserapport 4 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Kapitel 1 1. Danmark helt ud af krisen... 5 2. Nye vækstinitiativer... 13 Indsatsområde

Læs mere

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK Forord Dansk Erhvervs mål med denne publikation er at give vores bud på en fremtidsrettet politik for EU-samarbejdet. Dansk Erhvervs ønsker et mere fokuseret

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter

Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter Kommissorium Danmarks minister for nordisk samarbejde, Carsten Hansen, tog i oktober 2014 initiativ til nedsættelsen af en uformel rådgivningsgruppe

Læs mere

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Konkurrence, internationalisering og regulering

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Konkurrence, internationalisering og regulering Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Konkurrence, internationalisering og regulering For at styrke Danmarks produktivitet gennem konkurrence, internationalisering og bedre

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Giv produktiviteten et løft

Giv produktiviteten et løft Giv produktiviteten et løft Udgivet af: DI Transport Redaktion: Annette Christensen og Rune Noack ISBN 978-87-7353-998-9 Tryk: DI 300.6.13 1 Sløj produktivitetsvækst bremser transporten Giv produktiviteten

Læs mere

Produktivitetskommissionens analyserapporter 1-6 samt slutrapporten Det handler om velstand og velfærd. Samlede anbefalinger

Produktivitetskommissionens analyserapporter 1-6 samt slutrapporten Det handler om velstand og velfærd. Samlede anbefalinger Produktivitetskommissionens analyserapporter 1-6 samt slutrapporten Det handler om velstand og velfærd Samlede anbefalinger 1 HOVEDANBEFALINGER 3 KONKURRENCE, DYNAMIK OG INTERNATIONALISERING 5 INFRASTRUKTUR

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Hvorfor ikke udbyde til selvejende daginstitutioner?

Hvorfor ikke udbyde til selvejende daginstitutioner? Hvorfor ikke udbyde til selvejende daginstitutioner? Frit valg på en ny måde Daginstitutionernes Lands-Organisation Frie Børnehaver og Fritidshjem Menighedernes Daginstitutioner Hvorfor ikke udbyde til

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag 1 Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag Forord 3 1. Udgangspunktet 4 1.1 Et ekskluderende samfund 4 1.2 Rådets menneskesyn 6 1.3 De socialt udsatte hvem er de? 7 1.4 Rådets rolle 8 2. Social

Læs mere

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst. 2013 Vejledning om konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 987-87-7029-540-6 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark OVERBLIK Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst Analyse af børsintroduktioner i Danmark SIDE 2 Velkommen En gylden mulighed Efter fem år med økonomisk krise har de seneste måneder langt om længe budt på

Læs mere