KONKURRENCE, INTERNATIONALISERING OG REGULERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONKURRENCE, INTERNATIONALISERING OG REGULERING"

Transkript

1 KONKURRENCE, INTERNATIONALISERING OG REGULERING

2 OM DENNE FOLDER // Denne folder giver en kort version af Produktivitetkommissionens anden analyserapport. Den helt korte version er: Ryd op i unødig regulering Fjern hegnet om beskyttede brancher Skærp konkurrencen gennem lovgivning Rapportens fokus er den private sektor specielt serviceerhvervene, hvor produktivitetsvæksten har været svag. Hvis forslagene i rapporten gennemføres, vil danskerne hvert år kunne tjene 10 mia. kr. ekstra som følge af højere produktivitet og sandsynligvis en hel del mere. Vækst i produktiviteten skabes af to ting. Dels af at virksomheder tænker nyt. Dels af at produktive virksomheder træder ind på mindre produktives enemærker. Ethvert velfungerende marked har derfor et helt centralt budskab til virksomhederne: Tilpas dig, udvikl dig og høst gevinsten i form af større markedsandele og større overskud. Formår du ikke at hæve produktiviteten, vil dine kunder købe konkurrerende produkter (fordi de er billigere eller bedre), og dine ansatte vil søge jobs hos konkurrenterne (fordi det er sjovere at være på det vindende hold, og fordi vinderne har råd til at betale en højere løn). Skal de danske markeder fungere på den måde, må uhensigtsmæssig regulering ændres. Det vil sige regulering, der bremser nytænkning eller virksomheders muligheder for at vokse. På samme måde skal man fjerne barrierer, der gør det svært for nye virksomheder at komme ind på markederne. Udenlandske virksomheder skal kunne komme hertil. De tager nye teknologier og idéer med sig til landet. Og så skal konkurrencen skærpes. Uden konkurrence er der mindre tilskyndelse til at ændre på status quo. Danmark har de seneste år taget skridt i den retning. Men Produktivitetskommissionen vurderer, at man kan gå en hel del længere end i dag. Rapporten indeholder en lang række anbefalinger nogle af dem er gennemgået her i folderen.

3 NYTÆNKNING OG VIRKSOMHEDSDYNAMIK // Samfundets produktivitet kan stige på to måder. Det kan ske ved, at de enkelte virksomheder er innovative og effektiviserer. Samlebåndet blev fx opfundet på Henry Fords bilfabrik, og med det blev den tid, det tog at samle en bil, reduceret fra 12 timer til blot halvanden. Det kan også ske ved virksomhedsdynamik, dvs., at de mest produktive virksomheder vokser og erobrer markedsandele fra mindre produktive virksomheder. Fords samlebånd havde en direkte effekt på bilindustriens produktivitet, fordi hans virksomhed voksede sig stor. Samtidig pressede konkurrencen fra Ford andre bilproducenter til også at tage den nye teknologi til sig. Alternativet var konkurs. På den måde spredte teknologien sig. Samlebåndet var en teknologisk revolution. Først i bilindustrien, og senere også i andre brancher. Den slags revolutioner er få. Men mekanismerne bag fremskridtet nytænkning og virksomhedsdynamik virker lige så stærkt i det små. Når en ny bager åbner og udkonkurrerer den gamle bager på den anden side af gaden med bedre brød og en mere moderne indretning, er det nytænkning og virksomhedsdynamik, der er på spil. Selvom den enkelte bagerbutik er lille, så betyder det noget for samfundet. Summen af den slags små revolutioner øger samfundets produktivitet. Skal produktiviteten i den private sektor vokse mere, end den gør i dag, så skal vi have mere nytænkning og mere virksomhedsdynamik. I Produktivitetskommissionens anden rapport, ses der nærmere på tre måder, produktiviteten kan styrkes på: Mere internationalisering, bedre regulering og stærkere konkurrence.

4 FJERN HEGNET OM BESKYTTEDE BRANCHER // Nye virksomheder tænker ofte radikalt nyt, og truslen om nye tanker, metoder og produkter tilskynder de etablerede virksomheder til hele tiden at effektivisere. Og nye udenlandske virksomheder, der kommer til landet, bringer ny teknologi med sig. Uanset om de er danske eller udenlandske, så er det afgørende for produktiviteten, at nye virksomheder har let adgang til de danske markeder. Hvilket de ikke altid har. Nogle markeder er frie, mens andre er beskyttede af loven. I lighed med mange andre europæiske lande har Danmark siden 1990 erne fjernet barriererne om mange serviceerhverv. Det har bidraget til højere produktivitet og til at sænke priser, øge kvaliteten og give forbrugerne valgmuligheder. Fx var der engang, hvor alle danskere betalte til samme teleselskab Tele Danmark. I dag kan alle oprette et teleselskab, og forbrugerne har masser af muligheder for at vælge mellem udbydere, priser og produkter. På samme måde blev Danmarks Radios monopol brudt, nye operatører kom til i den offentlige transport, og man kan i dag godt markedsføre juridisk rådgivning uden at være advokat. Så noget er sket. Men der er fortsat beskyttede brancher. ANBEFALING: Fjern ejerskabsrestriktioner på virksomheder. Det er lovfastsat, hvem der kan eje fx advokatvirksomheder (kun danske advokater) og apoteker (kun farmaceuter). Den slags regler forekommer overflødige. Naturligvis er det vigtigt, at kunderne i et apotek betjenes af fagligt kompetente mennesker, der har papir på deres viden om medicin. Men en sådan specialviden er næppe afgørende for at være chef for eller investor i butikken. Spørgsmål om drift, økonomi, løn, ansættelser og strategi kunne overlades til andre fx danske eller udenlandske forretningsfolk, som er gode til at handle, finde på og bidrage til nytænkning. ANBEFALING: Erstat nationale produktstandarder med internationale standarder. Køber man en ny vaskemaskine, behøver man ikke at bekymre sig om, hvorvidt den nu også kan sluttes til derhjemme. Det kan den. Forklaringen er, at gevind på vandrør er standardiserede. Mange produkter, især inden for byggebranchen, er standardiserede på den måde. Derved kan ting masseproduceres og det gavner produktiviteten.

5 Jo flere der benytter en standard, jo større gevinst kan der opnås. Derfor er det vigtigt, at standarden på en vare i Danmark er den samme som i udlandet. Er det ikke tilfældet, kan vi ikke problemfrit handle med udlandet. Vandrør og vaskemaskiner vil ikke passe sammen. Det skader konkurrencen, udbuddet af produkter og i sidste ende produktiviteten. I Danmark har vi mange specielle standarder. Fx er den typiske danske stikkontakt anderledes end i Tyskland, og højden på trappetrin i danske typehuse anderledes end i Sverige. Den slags forskelle er unødvendige. ANBEFALING: Giv plads til mere konkurrence inden for serviceerhverv, der benytter sig af netværk. Netværksservice er erhverv, der er afhængige af et netværk. Jernbanenettet og telefonnettet er eksempler på områder, hvor virksomheder er afhængige af netværk for at kunne tilbyde en vare. De serviceerhverv, der benytter netværk, har traditionelt været meget regulerede eller direkte ejet af staten. Trods årtiers liberaliseringer ejer den danske stat fx fortsat DSB og Post Danmark. Telesektoren blev givet fri i 1990 erne. Det gav store produktivitetsgevinster. Sættes anden netværksservice, fx tog- og busdrift, postudbringning og taxikørsel mere fri end i dag, kan vi opnå lignende gevinster. Men det skal ske med omtanke og på en måde, der sikrer, at de, der ejer et netværk, ikke misbruger deres stilling. MERE INTERNATIONALISERING I EUROPA GIVER HØJERE PRODUKTIVITET I DANMARK Meget af Danmarks handelspolitik er styret fra EU så her må vi arbejde gennem de europæiske institutioner. ANBEFALING: Arbejd for at importkvoter og toldsatser på samhandel med ikke-eu-lande fjernes. ANBEFALING: Arbejd for en bedre håndhævelse af servicedirektivet i EU. En cykelsmed, der importerer en cykel til kr. fra Kina til Danmark, skal betale kr. i told oveni. Et dansk arkitektfirma skal have en særlig godkendelse, før det kan åbne kontor i Tyskland. Norge begrænser importen af ost. Den slags forhindrer international handel, og international handel gavner produktiviteten. Af flere grunde. Bedre adgang til det store verdensmarked giver danske virksomheder muligheder for stordrift og en større gevinst ved at være innovative. På samme måde har vi fordel af, at verden har adgang til os: Vi kan koncentrere os om at producere de varer, vi er bedst til, og kan købe andre varer billigere, fordi de bliver produceret af dem, der gør det bedst og billigst. Internationalisering øger også konkurrencen og bringer ny viden til landet.

6 RYD OP I UNØDIG REGULERING // Før lukkeloven blev fjernet, var indkøb ofte besværligt for dem med sene arbejdstider. Når de holdt fyraften, måtte de tage til takke med en hotdog og en liter mælk fra benzintanken. I dag har de det fulde udvalg fra supermarkedet til rådighed. Og til en lavere pris end på tanken, fordi supermarkeder er en mere produktiv måde at indrette detailhandlen på. Lukkeloven er ét eksempel på stram regulering, der er blevet ændret. Men der er en myriade af anden regulering, som ikke er lavet om. Ofte små regler om en bestemt branche eller et særligt produkt. Det kan fx være kravet om, at der skal bygges brandudgange i lagerbygninger, der udelukkende betjenes af robotter. Eller om, at supermarkeder skal oversætte mærkningen af færdigpakket udenlandsk frugt til dansk, selvom man ikke kræver det samme for frugt i løs vægt. Hver især betyder de måske ikke meget, men tilsammen er den slags krav en væsentlig barriere for produktiviteten. ANBEFALING: Giv hele erhvervsreguleringen et serviceeftersyn for at vurdere, om den hæmmer produktiviteten unødigt. Produktivitetskommissionen kan ikke komme med en udtømmende liste over regulering, der med fordel kunne ændres. Men Kom- missionen anbefaler, at vi bliver mere opmærksomme på, om eksisterende eller ny regulering har negative konsekvenser for produktiviteten. Kommissionen peger også på en række konkrete områder, hvor der er produktivitetsgevinster ved en ændret regulering. Det gælder fx planloven: ANBEFALING: Planlovens bestemmelser om placering og størrelse af nye butikker lempes væsentligt. Planloven sætter strikse rammer for, hvor man må bygge butikker, og hvor store de må være. Hensigten er bl.a. at give borgerne et varieret butiksudbud i deres nærområde. Men det har også den konsekvens, at vi i Danmark har mange små butikker til skade for produktiviteten. Og lavere produktivitet betyder, at forbrugerne kommer til at betale højere priser. Større butikker giver højere produktivitet. Det er lettere at organisere arbejdet, medarbejderne kan i højere grad specialisere sig, og udgiften til fx it-systemer bliver mindre i forhold til butikkens omsætning. Større butikker giver også forbrugerne flere varer at vælge imellem og det stimulerer konkurrencen og nytænkningen hos de producenter, der leverer varer til detailhandlen.

7 Vi kan vælge at fastholde den nuværende stramme planlov for at bremse udviklingen i retning af større butikker. Men så skal vi også med åbne øjne være villige til at acceptere lavere produktivitet og højere priser i butikkerne. ANBEFALING: Sæt højere grænser for lastbilers totalvægt og viderefør og udvid forsøget med modulvogntog. Større lastbiler kan transportere flere varer. Det giver færre lastbiler på vejene, mindre miljøbelastning og færre chaufførtimer. Større lastbiler hæver kort sagt produktiviteten. Inden for shipping har stadigt større skibe hævet produktiviteten drastisk. En tilsvarende succes er sværere at opnå inden for lastvognstransport vejenes størrelse sætter en naturlig grænse for lastbilers størrelse. Men den grænse er ikke nået endnu. Reglerne er blevet lempet de senere år men der er plads til yderligere lempelser. ANBEFALING: Procedurerne for byggesagsbehandling strømlines. Den nationale lovgivning om teknisk byggesagsbehandling administreres af kommunerne. Tekniske bestemmelser dækker over krav til fx indeklima, brandsikkerhed og håndtering af spildevand. En virksomhed, der vil bygge en fabrik, kan i én kommune risikere at skulle vente et halvt år på en afgørelse og betale kr. i gebyr, mens der i nabokommunen ville være tale om én måned og få tusinde kroner. Og vil virksomheden bygge en identisk fabrik i begge kommuner, skal den søge begge steder, hvilket giver unødigt dobbeltarbejde. Produktivitetskommissionen anbefaler, at to byggerier, der teknisk set er ens, kun behøver at blive godkendt i én kommune. Kommissionen anbefaler også, at der sættes maksimumsgrænser for, hvor lang tid kommunerne må bruge på at behandle en byggesag. En række andre procedurer for sagsbehandlingen af tekniske byggesager er også uhensigtsmæssige. I dag kræver brandmyndighederne fx ofte, at der etableres ekstra flugtveje, efter et nybyggeri er færdiggjort. Forklaringen er, at de først inspicerer byggeriet til sidst i byggeprocessen. Den slags kan løses med større brug af forhåndsgodkendelser ud fra plantegninger.

8 SKÆRP KONKURRENCEN GENNEM LOVGIVNING // Konkurrence er et helt centralt brændstof for produktivitetsvækst. Virksomheder tilskyndes til at hæve produktiviteten, hvis de lever i en verden, hvor konkurrenter hele tiden er på jagt efter deres kunder, kvalificerede medarbejdere eller investorer. Samtidig er det gennem konkurrence, at de mest produktive virksomheder kaprer markedsandele og vokser sig store. Men konkurrence er ikke altid behagelig set ud fra en virksomhedsdirektørs hjørnekontor. Det hele ville jo unægtelig være lidt lettere, hvis man blev enig med konkurrenterne om fornuftigt høje priser og så delte markedet i ro og mag. Vi har en konkurrencelov for at forhindre den slags karteller og anden adfærd, der begrænser konkurrencen. Forhindres det ikke, går det ud over forbrugerne på to måder. De kommer til at betale for høje priser, og de kommer til at miste gevinsten ved, at virksomhederne hæver produktiviteten. Danmark har de senere år strammet konkurrencelovgivningen betydeligt. Men de danske regler har i mange år været slappe. Frem til 1998 var det fx ikke ulovligt for to virksomheder at danne et kartel. I dag kan det straffes med fængsel. Der er dog stadig områder, hvor lovgivningen ikke er på niveau med bedste praksis. Fx risikerer virksomheder i de fleste af vores nabolande altid en bøde, hvis de overtræder konkurrenceloven. Herhjemme skal en overtrædelse være forsætlig eller groft uagtsom, før den straffes med bøde. Det giver virksomheder en mindre tilskyndelse til at sætte sig ind i og efterleve konkurrenceloven. ANBEFALING: Virksomheders muligheder for at pålægge medarbejderne arbejdsmarkedsklausuler indskrænkes væsentligt. ANBEFALING: Dansk konkurrencelovgivning skal strammes, så den på alle punkter ligger på niveau med bedste praksis i EU.

9 På et andet område har danske virksomheder i dag mulighed for at gemme sig bag aftaler, som andre steder er forbudte. Direktør Krogh kan gennem en klausul i ansættelseskontrakten begrænse chefkonsulent Møllers mulighed for at blive ansat hos konkurrenten eller starte som selvstændig. Op imod 20 pct. af højtuddannede privatansatte har underskrevet en sådan klausul. Det forhindrer arbejdskraften i at søge hen, hvor den er mest produktiv. Samtidig er det en barriere for iværksættere. I Californien er det forbudt at lave ansættelsesklausuler. Studier har peget på, at det er en væsentlig årsag til, at en stor del af den højteknologiske industri ligger i Silicon Valley, netop i Californien.

10 ÆNDRET REGULERING VÆKKER MODSTAND Samfundet som helhed vil høste gevinster ved bedre regulering. Men de fleste ændringer i regulering vil gå ud over nogen og derfor vække modstand. Lempelserne af lukkeloven vakte fx modstand. Små detailhandlende var bange for at blive udkonkurreret, når også supermarkederne måtte holde åbent om søndagen. Den slags protester holdt i lang tid lempelserne tilbage. Men i dag er de fleste forbrugere tilfredse. Ugens madindkøb kan ske søndag formiddag. Og weekendens rengøringsprojekt bliver ikke sat i stå på grund af manglende sulfo eller gulvklude. Også det kan købes på en søndag. Modstand har der også været mod at tillade, at sodavand og øl blev solgt på dåser, ligesom der var kraftige røster imod bruddet med Danmarks Radios monopol på tv og radio. Forslag om ændringer møder normalt modstand. Det vil utvivlsomt også gælde mange af de forslag, som Produktivitetskommissionen fremlægger her. Og modstanden vil nok blive stærk. De, der mener, de har noget at tabe ved ændret regulering, har ofte et talerør (fx en branchesammenslutning eller lignende). De, der vinder borgere, kommende iværksættere, andre virksomheder, kunder er typisk mere spredte, mindre organiserede og derfor mindre højlydte i den offentlige debat. Nogle gange er det politisk svært at lempe en regulering. Ofte er forklaringen uligevægt mellem små interessegrupper, som stilles ringere, og det tavse flertal, som stilles bedre. Det er en vigtig årsag til, at der i dag eksisterer så megen regulering, der åbenlyst skader Danmarks produktivitet.

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Konkurrence, internationalisering og regulering

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Konkurrence, internationalisering og regulering Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Konkurrence, internationalisering og regulering For at styrke Danmarks produktivitet gennem konkurrence, internationalisering og bedre

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Peter Birch Sørensen Professor, Københavns Universitet Indlæg på seminar organiseret af Produktivitetskommisjonen i Oslo den 19. maj 2014 Pct. 5,0 De

Læs mere

Analyse 29. juni 2015

Analyse 29. juni 2015 Analyse 29. juni 2015 Regeringsgrundlaget og Produktivitetskommissionens forslag vedr. konkurrence, infrastruktur og regulering Af Jens Hauch og Nicolai Kaarsen En af målsætningerne i Regeringsgrundlaget

Læs mere

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 KAPITEL 1 OVERBLIK 11 1.1 Velfungerende markeder 14 1.2 Internationalisering 15 1.3 Offentlig regulering 16 1.4 Effekt på produktiviteten 17 DEL 1: KONKURRENCE KAPITEL

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst?

Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst? Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst? Carl-Johan Dalgaard Foreningen af lærere i international økonomi 28.11.13 FIRE SPØRGSMÅL 1. Hvad er kernen i Danmarks produktivitetsproblem? 2. Hvoraf udspringer

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Uddannelse og innovation

Uddannelse og innovation Uddannelse og innovation Om denne folder // Hvordan indretter vi skoler og uddannelser, så unge opnår kompetencer, der gør dem produktive på arbejdsmarkedet? Og hvordan sørger vi for, at virksomheder har

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 10 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi anmarks samhandel med andre lande 700000 600000 Mio.

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Verden omkring DT Group

Verden omkring DT Group Verden omkring DT Group SILVAN og STARK i en globaliseret verden 2 Finanskrise 3 Tilskud til renovering og nybyggeri 5 Lukkeloven ændres 6 Interviews 8 damkjær & vesterager 1 SILVAN og STARK i en globaliseret

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

22 forslag til forbedret produktivitet i detailhandelen

22 forslag til forbedret produktivitet i detailhandelen 22 forslag til forbedret produktivitet i detailhandelen Konkrete forslag fra Produktivitetskommissionen 2014 DSK kan med undtagelse af Produktivitetskommissionens forslag om liberalisering af planlovens

Læs mere

Produktivitet i byggeriet

Produktivitet i byggeriet Januar 2014 Indledning Produktivitetskommissionen vurderer, at manglende international konkurrenceudsættelse sammen med en uhensigtsmæssig udformning af den offentlige regulering kan have medvirket til

Læs mere

Notat: Uhensigtsmæssig regulering i forhold til produktiviteten i danske rådgivende ingeniørvirksomheder

Notat: Uhensigtsmæssig regulering i forhold til produktiviteten i danske rådgivende ingeniørvirksomheder Til: Kopi: Fra: Produktivitetskommissionen Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI Ref.: HG/HG E-mail: hg@frinet.dk 22. marts 2013 Notat: Uhensigtsmæssig regulering i forhold til produktiviteten i danske

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Konkurrence og produktivitet

Konkurrence og produktivitet Den 9. januar 2013 Konkurrence og produktivitet Når der skal findes forklaringer på en svag produktivitet er manglende konkurrence blandt de oplagte kandidater. Der er ikke nogen entydig sammenhæng mellem

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI Compliance Program November 2014 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL?

ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? SIDE 2 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Februar 2015 Oplag 1000 stk. ISBN 978-87-7029-595-6 Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk A/S Brochuren er udarbejdet af Konkurrence- og

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

N O T A T. 26-09-2012 Sag nr. 12/1683 Dokumentnr. Louise Broe Tel. 35 29 83 98 E-mail: Lbr@regioner.dk

N O T A T. 26-09-2012 Sag nr. 12/1683 Dokumentnr. Louise Broe Tel. 35 29 83 98 E-mail: Lbr@regioner.dk N O T A T Produktiviteten i den regionale sektor Produktivitetskommissionen har tilbudt Danske Regioner at bidrage med bud på drivkræfter og barrierer mv. for produktivitetsudviklingen i den offentlige

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning Nina Henningsen Partner Indhold I. Den eksisterende lovgivning om spil II. Hvorfor en delvis liberalisering af den eksisterende lov om

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1. Bech-Bruun Intelligence. Persondata og it-sikkerhed

Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1. Bech-Bruun Intelligence. Persondata og it-sikkerhed Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1 Bech-Bruun Intelligence Persondata og it-sikkerhed Survey-rapport April 2015 2 Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR fremtiden starter her... SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR Dansk Erhvervs medlemstilbud Indhold Dansk Erhverv og medlemmernes internationale aktiviteter 3 International afdeling tilbyder 4 Få indflydelse

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring Analyse: Kontraktstyring 1 Bech-Bruun Intelligence Kontraktstyring Analyse September 2015 2 Analyse: Kontraktstyring Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data 6 Alle rettigheder til denne analyse

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen

Notat til Produktivitetskommissionen Notat til Produktivitetskommissionen I Håndværksrådet er vi dybt optaget af produktivitetsproblemstillingen, og hvilken rolle vores medlemmer spiller i den sammenhæng. Derfor har vi over de seneste år

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014 Status på udvalgte nøgletal Januar 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Et nyt år er skudt ind, og i statsministerens nytårstale blev der talt om økonomisk stemningsskifte.

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

SKATs nye Innovative indsatsstrategi

SKATs nye Innovative indsatsstrategi SKATs nye Innovative indsatsstrategi Direktør Steffen Normann Hansen SAS Institute seminar den 30-35 mia. 10 mia. Skattegab? Reguleringer Skat til indbetaling 765 mia. Skatteopkrævning Omkostninger til

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info]

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor Mia. kr. Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd OVERBLIK OVER slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger

Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger April 2013 Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger Konkurrence er en væsentlig forudsætning for produktivitet Effektiv konkurrence medfører åbenlyse fordele for samfundet.

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 26. september 2014 VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST OECD har fremlagt en prognose for

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

Erhvervsdynamik og produktivitet

Erhvervsdynamik og produktivitet Den 9. januar 2013 Erhvervsdynamik og produktivitet Flere årsager bag sammenhængen Stor forskel på tværs af virksomhedsstørrelse Virksomhedsstørrelse varierer på tværs af brancher 1. Fra lille til stor

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

15-årige køber alkohol i stor stil

15-årige køber alkohol i stor stil 1 2 15-årige køber alkohol istor stil 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Af Kasper Frandsen, Søndag den 24. oktober 2010, 22:01 Det er mere reglen end undtagelsen, at butikker lader unge under 16 år

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere