KONKURRENCE, INTERNATIONALISERING OG REGULERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONKURRENCE, INTERNATIONALISERING OG REGULERING"

Transkript

1 KONKURRENCE, INTERNATIONALISERING OG REGULERING

2 OM DENNE FOLDER // Denne folder giver en kort version af Produktivitetkommissionens anden analyserapport. Den helt korte version er: Ryd op i unødig regulering Fjern hegnet om beskyttede brancher Skærp konkurrencen gennem lovgivning Rapportens fokus er den private sektor specielt serviceerhvervene, hvor produktivitetsvæksten har været svag. Hvis forslagene i rapporten gennemføres, vil danskerne hvert år kunne tjene 10 mia. kr. ekstra som følge af højere produktivitet og sandsynligvis en hel del mere. Vækst i produktiviteten skabes af to ting. Dels af at virksomheder tænker nyt. Dels af at produktive virksomheder træder ind på mindre produktives enemærker. Ethvert velfungerende marked har derfor et helt centralt budskab til virksomhederne: Tilpas dig, udvikl dig og høst gevinsten i form af større markedsandele og større overskud. Formår du ikke at hæve produktiviteten, vil dine kunder købe konkurrerende produkter (fordi de er billigere eller bedre), og dine ansatte vil søge jobs hos konkurrenterne (fordi det er sjovere at være på det vindende hold, og fordi vinderne har råd til at betale en højere løn). Skal de danske markeder fungere på den måde, må uhensigtsmæssig regulering ændres. Det vil sige regulering, der bremser nytænkning eller virksomheders muligheder for at vokse. På samme måde skal man fjerne barrierer, der gør det svært for nye virksomheder at komme ind på markederne. Udenlandske virksomheder skal kunne komme hertil. De tager nye teknologier og idéer med sig til landet. Og så skal konkurrencen skærpes. Uden konkurrence er der mindre tilskyndelse til at ændre på status quo. Danmark har de seneste år taget skridt i den retning. Men Produktivitetskommissionen vurderer, at man kan gå en hel del længere end i dag. Rapporten indeholder en lang række anbefalinger nogle af dem er gennemgået her i folderen.

3 NYTÆNKNING OG VIRKSOMHEDSDYNAMIK // Samfundets produktivitet kan stige på to måder. Det kan ske ved, at de enkelte virksomheder er innovative og effektiviserer. Samlebåndet blev fx opfundet på Henry Fords bilfabrik, og med det blev den tid, det tog at samle en bil, reduceret fra 12 timer til blot halvanden. Det kan også ske ved virksomhedsdynamik, dvs., at de mest produktive virksomheder vokser og erobrer markedsandele fra mindre produktive virksomheder. Fords samlebånd havde en direkte effekt på bilindustriens produktivitet, fordi hans virksomhed voksede sig stor. Samtidig pressede konkurrencen fra Ford andre bilproducenter til også at tage den nye teknologi til sig. Alternativet var konkurs. På den måde spredte teknologien sig. Samlebåndet var en teknologisk revolution. Først i bilindustrien, og senere også i andre brancher. Den slags revolutioner er få. Men mekanismerne bag fremskridtet nytænkning og virksomhedsdynamik virker lige så stærkt i det små. Når en ny bager åbner og udkonkurrerer den gamle bager på den anden side af gaden med bedre brød og en mere moderne indretning, er det nytænkning og virksomhedsdynamik, der er på spil. Selvom den enkelte bagerbutik er lille, så betyder det noget for samfundet. Summen af den slags små revolutioner øger samfundets produktivitet. Skal produktiviteten i den private sektor vokse mere, end den gør i dag, så skal vi have mere nytænkning og mere virksomhedsdynamik. I Produktivitetskommissionens anden rapport, ses der nærmere på tre måder, produktiviteten kan styrkes på: Mere internationalisering, bedre regulering og stærkere konkurrence.

4 FJERN HEGNET OM BESKYTTEDE BRANCHER // Nye virksomheder tænker ofte radikalt nyt, og truslen om nye tanker, metoder og produkter tilskynder de etablerede virksomheder til hele tiden at effektivisere. Og nye udenlandske virksomheder, der kommer til landet, bringer ny teknologi med sig. Uanset om de er danske eller udenlandske, så er det afgørende for produktiviteten, at nye virksomheder har let adgang til de danske markeder. Hvilket de ikke altid har. Nogle markeder er frie, mens andre er beskyttede af loven. I lighed med mange andre europæiske lande har Danmark siden 1990 erne fjernet barriererne om mange serviceerhverv. Det har bidraget til højere produktivitet og til at sænke priser, øge kvaliteten og give forbrugerne valgmuligheder. Fx var der engang, hvor alle danskere betalte til samme teleselskab Tele Danmark. I dag kan alle oprette et teleselskab, og forbrugerne har masser af muligheder for at vælge mellem udbydere, priser og produkter. På samme måde blev Danmarks Radios monopol brudt, nye operatører kom til i den offentlige transport, og man kan i dag godt markedsføre juridisk rådgivning uden at være advokat. Så noget er sket. Men der er fortsat beskyttede brancher. ANBEFALING: Fjern ejerskabsrestriktioner på virksomheder. Det er lovfastsat, hvem der kan eje fx advokatvirksomheder (kun danske advokater) og apoteker (kun farmaceuter). Den slags regler forekommer overflødige. Naturligvis er det vigtigt, at kunderne i et apotek betjenes af fagligt kompetente mennesker, der har papir på deres viden om medicin. Men en sådan specialviden er næppe afgørende for at være chef for eller investor i butikken. Spørgsmål om drift, økonomi, løn, ansættelser og strategi kunne overlades til andre fx danske eller udenlandske forretningsfolk, som er gode til at handle, finde på og bidrage til nytænkning. ANBEFALING: Erstat nationale produktstandarder med internationale standarder. Køber man en ny vaskemaskine, behøver man ikke at bekymre sig om, hvorvidt den nu også kan sluttes til derhjemme. Det kan den. Forklaringen er, at gevind på vandrør er standardiserede. Mange produkter, især inden for byggebranchen, er standardiserede på den måde. Derved kan ting masseproduceres og det gavner produktiviteten.

5 Jo flere der benytter en standard, jo større gevinst kan der opnås. Derfor er det vigtigt, at standarden på en vare i Danmark er den samme som i udlandet. Er det ikke tilfældet, kan vi ikke problemfrit handle med udlandet. Vandrør og vaskemaskiner vil ikke passe sammen. Det skader konkurrencen, udbuddet af produkter og i sidste ende produktiviteten. I Danmark har vi mange specielle standarder. Fx er den typiske danske stikkontakt anderledes end i Tyskland, og højden på trappetrin i danske typehuse anderledes end i Sverige. Den slags forskelle er unødvendige. ANBEFALING: Giv plads til mere konkurrence inden for serviceerhverv, der benytter sig af netværk. Netværksservice er erhverv, der er afhængige af et netværk. Jernbanenettet og telefonnettet er eksempler på områder, hvor virksomheder er afhængige af netværk for at kunne tilbyde en vare. De serviceerhverv, der benytter netværk, har traditionelt været meget regulerede eller direkte ejet af staten. Trods årtiers liberaliseringer ejer den danske stat fx fortsat DSB og Post Danmark. Telesektoren blev givet fri i 1990 erne. Det gav store produktivitetsgevinster. Sættes anden netværksservice, fx tog- og busdrift, postudbringning og taxikørsel mere fri end i dag, kan vi opnå lignende gevinster. Men det skal ske med omtanke og på en måde, der sikrer, at de, der ejer et netværk, ikke misbruger deres stilling. MERE INTERNATIONALISERING I EUROPA GIVER HØJERE PRODUKTIVITET I DANMARK Meget af Danmarks handelspolitik er styret fra EU så her må vi arbejde gennem de europæiske institutioner. ANBEFALING: Arbejd for at importkvoter og toldsatser på samhandel med ikke-eu-lande fjernes. ANBEFALING: Arbejd for en bedre håndhævelse af servicedirektivet i EU. En cykelsmed, der importerer en cykel til kr. fra Kina til Danmark, skal betale kr. i told oveni. Et dansk arkitektfirma skal have en særlig godkendelse, før det kan åbne kontor i Tyskland. Norge begrænser importen af ost. Den slags forhindrer international handel, og international handel gavner produktiviteten. Af flere grunde. Bedre adgang til det store verdensmarked giver danske virksomheder muligheder for stordrift og en større gevinst ved at være innovative. På samme måde har vi fordel af, at verden har adgang til os: Vi kan koncentrere os om at producere de varer, vi er bedst til, og kan købe andre varer billigere, fordi de bliver produceret af dem, der gør det bedst og billigst. Internationalisering øger også konkurrencen og bringer ny viden til landet.

6 RYD OP I UNØDIG REGULERING // Før lukkeloven blev fjernet, var indkøb ofte besværligt for dem med sene arbejdstider. Når de holdt fyraften, måtte de tage til takke med en hotdog og en liter mælk fra benzintanken. I dag har de det fulde udvalg fra supermarkedet til rådighed. Og til en lavere pris end på tanken, fordi supermarkeder er en mere produktiv måde at indrette detailhandlen på. Lukkeloven er ét eksempel på stram regulering, der er blevet ændret. Men der er en myriade af anden regulering, som ikke er lavet om. Ofte små regler om en bestemt branche eller et særligt produkt. Det kan fx være kravet om, at der skal bygges brandudgange i lagerbygninger, der udelukkende betjenes af robotter. Eller om, at supermarkeder skal oversætte mærkningen af færdigpakket udenlandsk frugt til dansk, selvom man ikke kræver det samme for frugt i løs vægt. Hver især betyder de måske ikke meget, men tilsammen er den slags krav en væsentlig barriere for produktiviteten. ANBEFALING: Giv hele erhvervsreguleringen et serviceeftersyn for at vurdere, om den hæmmer produktiviteten unødigt. Produktivitetskommissionen kan ikke komme med en udtømmende liste over regulering, der med fordel kunne ændres. Men Kom- missionen anbefaler, at vi bliver mere opmærksomme på, om eksisterende eller ny regulering har negative konsekvenser for produktiviteten. Kommissionen peger også på en række konkrete områder, hvor der er produktivitetsgevinster ved en ændret regulering. Det gælder fx planloven: ANBEFALING: Planlovens bestemmelser om placering og størrelse af nye butikker lempes væsentligt. Planloven sætter strikse rammer for, hvor man må bygge butikker, og hvor store de må være. Hensigten er bl.a. at give borgerne et varieret butiksudbud i deres nærområde. Men det har også den konsekvens, at vi i Danmark har mange små butikker til skade for produktiviteten. Og lavere produktivitet betyder, at forbrugerne kommer til at betale højere priser. Større butikker giver højere produktivitet. Det er lettere at organisere arbejdet, medarbejderne kan i højere grad specialisere sig, og udgiften til fx it-systemer bliver mindre i forhold til butikkens omsætning. Større butikker giver også forbrugerne flere varer at vælge imellem og det stimulerer konkurrencen og nytænkningen hos de producenter, der leverer varer til detailhandlen.

7 Vi kan vælge at fastholde den nuværende stramme planlov for at bremse udviklingen i retning af større butikker. Men så skal vi også med åbne øjne være villige til at acceptere lavere produktivitet og højere priser i butikkerne. ANBEFALING: Sæt højere grænser for lastbilers totalvægt og viderefør og udvid forsøget med modulvogntog. Større lastbiler kan transportere flere varer. Det giver færre lastbiler på vejene, mindre miljøbelastning og færre chaufførtimer. Større lastbiler hæver kort sagt produktiviteten. Inden for shipping har stadigt større skibe hævet produktiviteten drastisk. En tilsvarende succes er sværere at opnå inden for lastvognstransport vejenes størrelse sætter en naturlig grænse for lastbilers størrelse. Men den grænse er ikke nået endnu. Reglerne er blevet lempet de senere år men der er plads til yderligere lempelser. ANBEFALING: Procedurerne for byggesagsbehandling strømlines. Den nationale lovgivning om teknisk byggesagsbehandling administreres af kommunerne. Tekniske bestemmelser dækker over krav til fx indeklima, brandsikkerhed og håndtering af spildevand. En virksomhed, der vil bygge en fabrik, kan i én kommune risikere at skulle vente et halvt år på en afgørelse og betale kr. i gebyr, mens der i nabokommunen ville være tale om én måned og få tusinde kroner. Og vil virksomheden bygge en identisk fabrik i begge kommuner, skal den søge begge steder, hvilket giver unødigt dobbeltarbejde. Produktivitetskommissionen anbefaler, at to byggerier, der teknisk set er ens, kun behøver at blive godkendt i én kommune. Kommissionen anbefaler også, at der sættes maksimumsgrænser for, hvor lang tid kommunerne må bruge på at behandle en byggesag. En række andre procedurer for sagsbehandlingen af tekniske byggesager er også uhensigtsmæssige. I dag kræver brandmyndighederne fx ofte, at der etableres ekstra flugtveje, efter et nybyggeri er færdiggjort. Forklaringen er, at de først inspicerer byggeriet til sidst i byggeprocessen. Den slags kan løses med større brug af forhåndsgodkendelser ud fra plantegninger.

8 SKÆRP KONKURRENCEN GENNEM LOVGIVNING // Konkurrence er et helt centralt brændstof for produktivitetsvækst. Virksomheder tilskyndes til at hæve produktiviteten, hvis de lever i en verden, hvor konkurrenter hele tiden er på jagt efter deres kunder, kvalificerede medarbejdere eller investorer. Samtidig er det gennem konkurrence, at de mest produktive virksomheder kaprer markedsandele og vokser sig store. Men konkurrence er ikke altid behagelig set ud fra en virksomhedsdirektørs hjørnekontor. Det hele ville jo unægtelig være lidt lettere, hvis man blev enig med konkurrenterne om fornuftigt høje priser og så delte markedet i ro og mag. Vi har en konkurrencelov for at forhindre den slags karteller og anden adfærd, der begrænser konkurrencen. Forhindres det ikke, går det ud over forbrugerne på to måder. De kommer til at betale for høje priser, og de kommer til at miste gevinsten ved, at virksomhederne hæver produktiviteten. Danmark har de senere år strammet konkurrencelovgivningen betydeligt. Men de danske regler har i mange år været slappe. Frem til 1998 var det fx ikke ulovligt for to virksomheder at danne et kartel. I dag kan det straffes med fængsel. Der er dog stadig områder, hvor lovgivningen ikke er på niveau med bedste praksis. Fx risikerer virksomheder i de fleste af vores nabolande altid en bøde, hvis de overtræder konkurrenceloven. Herhjemme skal en overtrædelse være forsætlig eller groft uagtsom, før den straffes med bøde. Det giver virksomheder en mindre tilskyndelse til at sætte sig ind i og efterleve konkurrenceloven. ANBEFALING: Virksomheders muligheder for at pålægge medarbejderne arbejdsmarkedsklausuler indskrænkes væsentligt. ANBEFALING: Dansk konkurrencelovgivning skal strammes, så den på alle punkter ligger på niveau med bedste praksis i EU.

9 På et andet område har danske virksomheder i dag mulighed for at gemme sig bag aftaler, som andre steder er forbudte. Direktør Krogh kan gennem en klausul i ansættelseskontrakten begrænse chefkonsulent Møllers mulighed for at blive ansat hos konkurrenten eller starte som selvstændig. Op imod 20 pct. af højtuddannede privatansatte har underskrevet en sådan klausul. Det forhindrer arbejdskraften i at søge hen, hvor den er mest produktiv. Samtidig er det en barriere for iværksættere. I Californien er det forbudt at lave ansættelsesklausuler. Studier har peget på, at det er en væsentlig årsag til, at en stor del af den højteknologiske industri ligger i Silicon Valley, netop i Californien.

10 ÆNDRET REGULERING VÆKKER MODSTAND Samfundet som helhed vil høste gevinster ved bedre regulering. Men de fleste ændringer i regulering vil gå ud over nogen og derfor vække modstand. Lempelserne af lukkeloven vakte fx modstand. Små detailhandlende var bange for at blive udkonkurreret, når også supermarkederne måtte holde åbent om søndagen. Den slags protester holdt i lang tid lempelserne tilbage. Men i dag er de fleste forbrugere tilfredse. Ugens madindkøb kan ske søndag formiddag. Og weekendens rengøringsprojekt bliver ikke sat i stå på grund af manglende sulfo eller gulvklude. Også det kan købes på en søndag. Modstand har der også været mod at tillade, at sodavand og øl blev solgt på dåser, ligesom der var kraftige røster imod bruddet med Danmarks Radios monopol på tv og radio. Forslag om ændringer møder normalt modstand. Det vil utvivlsomt også gælde mange af de forslag, som Produktivitetskommissionen fremlægger her. Og modstanden vil nok blive stærk. De, der mener, de har noget at tabe ved ændret regulering, har ofte et talerør (fx en branchesammenslutning eller lignende). De, der vinder borgere, kommende iværksættere, andre virksomheder, kunder er typisk mere spredte, mindre organiserede og derfor mindre højlydte i den offentlige debat. Nogle gange er det politisk svært at lempe en regulering. Ofte er forklaringen uligevægt mellem små interessegrupper, som stilles ringere, og det tavse flertal, som stilles bedre. Det er en vigtig årsag til, at der i dag eksisterer så megen regulering, der åbenlyst skader Danmarks produktivitet.

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Konkurrence, internationalisering og regulering

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Konkurrence, internationalisering og regulering Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Konkurrence, internationalisering og regulering For at styrke Danmarks produktivitet gennem konkurrence, internationalisering og bedre

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Grundlag for erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsens tale ved Produktivitetskommissionens konference den 6. juni 2013

Grundlag for erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsens tale ved Produktivitetskommissionens konference den 6. juni 2013 Grundlag for erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsens tale ved Produktivitetskommissionens konference den 6. juni 2013 KUN DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Tak for ordet. Jeg vil gerne - som Pia

Læs mere

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Peter Birch Sørensen Professor, Københavns Universitet Indlæg på seminar organiseret af Produktivitetskommisjonen i Oslo den 19. maj 2014 Pct. 5,0 De

Læs mere

Konkurrence, vækst og velstand

Konkurrence, vækst og velstand Konkurrence, vækst og velstand Professor Philipp Schröder, PhD Aarhus Universitet, medlem af Konkurrencerådet Årsdage for offentligt indkøb - 2. marts 2017 Konkurrence? Vækst og velstand BNP=Værditilvækst

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh. Konsortier. - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013

Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh. Konsortier. - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013 Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh Konsortier - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013 Agenda 1. Brug af konsortier 2. Konsortier og konkurrenceloven 3. Opsummering og anbefalinger Brug af konsortier

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON]

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 10 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi anmarks samhandel med andre lande 700000 600000 Mio.

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Nyt kapitel Produktionen (BVT) i en række private erhverv er vokset væsentligt mere end bruttonationalproduktet (BNP) de seneste

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 10 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi 2004 Danmarks samhandel med andre lande 700000 600000

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 KAPITEL 1 OVERBLIK 11 1.1 Velfungerende markeder 14 1.2 Internationalisering 15 1.3 Offentlig regulering 16 1.4 Effekt på produktiviteten 17 DEL 1: KONKURRENCE KAPITEL

Læs mere

Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst?

Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst? Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst? Carl-Johan Dalgaard Foreningen af lærere i international økonomi 28.11.13 FIRE SPØRGSMÅL 1. Hvad er kernen i Danmarks produktivitetsproblem? 2. Hvoraf udspringer

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

Analyse 29. juni 2015

Analyse 29. juni 2015 Analyse 29. juni 2015 Regeringsgrundlaget og Produktivitetskommissionens forslag vedr. konkurrence, infrastruktur og regulering Af Jens Hauch og Nicolai Kaarsen En af målsætningerne i Regeringsgrundlaget

Læs mere

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens slutrapport på pressemøde den 31. marts 2014 Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Læs mere

- hvordan styrkes produktiviteten i de internationale godstransporter?

- hvordan styrkes produktiviteten i de internationale godstransporter? Produktiviteten i det danske samfund skal øges REGERINGEN Februar 2010 - hvordan styrkes produktiviteten i de internationale godstransporter? /underdirektør Poul Bruun Produktiviteten i logistik og godstransport

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Produktivitetskommissionens anbefalinger med relevans for produktionserhvervene

Produktivitetskommissionens anbefalinger med relevans for produktionserhvervene Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 370 Offentligt Produktivitetskommissionens anbefalinger med relevans for produktionserhvervene Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG? ADFÆRD SIDE 1 OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD? Offentlige myndigheder kan bringe virksomheder og brancheforeninger på kant med loven Offentlige myndigheder

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 321 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 321 Offentligt Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 321 Offentligt Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 KAPITEL 1 OVERBLIK 11 1.1 Velfungerende markeder 14 1.2 Internationalisering 15 1.3 Offentlig regulering

Læs mere

Myter og fakta om de danske apoteker

Myter og fakta om de danske apoteker Danmarks Apotekerforening Myter og fakta om de danske apoteker 1. Danskerne har længst til apoteket i Europa. 2. Apotekerne har udnyttet sit monopol og forringet tilgængeligheden til lægemidler ved at

Læs mere

Denmark s politically independent think tank

Denmark s politically independent think tank Industrien til debat Peter Mogensen, direktør Denmark s politically independent think tank Danmarks uafhængige tænketank 1 2 Krakas konferenceoplæg Kraka er blevet bedt om at udarbejde et konferenceoplæg

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Udfordringer og muligheder for dansk eksport. Oplæg til Erhvervsudviklingsdøgnet 23. maj 2013 af Vibeke Rovsing Lauritzen Chef for Eksportrådet

Udfordringer og muligheder for dansk eksport. Oplæg til Erhvervsudviklingsdøgnet 23. maj 2013 af Vibeke Rovsing Lauritzen Chef for Eksportrådet Udfordringer og muligheder for dansk eksport Oplæg til Erhvervsudviklingsdøgnet 23. maj 2013 af Vibeke Rovsing Lauritzen Chef for Eksportrådet 1 Emner Eksportforventninger og rammebetingelser Krisens betydning

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER A

ØKONOMISKE PRINCIPPER A ØKONOMISKE PRINCIPPER A 1. årsprøve, 1. semester Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Bjørn Jørgensen 1 En lille fortælling Der er to måder, man kan producere vindmøller på i Danmark... 2 1966 1968

Læs mere

Produktivitet i byggeriet

Produktivitet i byggeriet Januar 2014 Indledning Produktivitetskommissionen vurderer, at manglende international konkurrenceudsættelse sammen med en uhensigtsmæssig udformning af den offentlige regulering kan have medvirket til

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Verden omkring DT Group

Verden omkring DT Group Verden omkring DT Group SILVAN og STARK i en globaliseret verden 2 Finanskrise 3 Tilskud til renovering og nybyggeri 5 Lukkeloven ændres 6 Interviews 8 damkjær & vesterager 1 SILVAN og STARK i en globaliseret

Læs mere

Produktivitetsanalyse 2017

Produktivitetsanalyse 2017 Produktivitetsanalyse 2017 Dybdegående indblik i produktivitets udviklingen i Region Sjælland over de seneste ti år Udarbejdet af Center for VækstAnalyse, Marienbergvej 132, 2., 4760 Vordingborg For Vækstforum

Læs mere

DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006

DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006 DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006 Ud af 30 OECD-lande har haft den 5. laveste vækst i BNP i tiårsperioden fra 1996 til 2006. Årsagen til dette er i høj grad, at danske

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Østudvidelsen Konsekvenser, muligheder og trusler for danske virksomheder V. Henriette Søltoft, chefkonsulent Dansk Industri 4. november 2003 Dansk Industri

Læs mere

Uddannelse og innovation

Uddannelse og innovation Uddannelse og innovation Om denne folder // Hvordan indretter vi skoler og uddannelser, så unge opnår kompetencer, der gør dem produktive på arbejdsmarkedet? Og hvordan sørger vi for, at virksomheder har

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN

KONKURRENCESTYRELSEN KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2005 KAPITEL 5 Musik, film og konsolspil 5.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Vi hører ofte spørgsmålene: Hvordan kan det være, at cd er er så dyre, og hvorfor er priserne

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

Liberalisering og øget konkurrence på postområdet

Liberalisering og øget konkurrence på postområdet Analyse: Liberalisering og øget konkurrence på postområdet Sammenfatning 1 Om analysen Denne analyse er gennemført af Lauritzen Consulting v/ Finn Lauritzen for CEPOS. Analysen af postområdet indgår i

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Reform af tilskuddet til høreapparater

Reform af tilskuddet til høreapparater Sundhedsudvalget 2010-11 (Omtryk) SUU alm. del Bilag 71 Offentligt Reform af tilskuddet til høreapparater Et forslag fra Dansk HøreCenter Foretræde i Folketingets Sundhedsudvalg den 24. november 2010 ved

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 22 Bilag 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 22 Bilag 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 22 Bilag 2 Offentligt Hvem er Steen & Strøm? Steen & Strøm er Skandinaviens største operatør inden for udvikling og management af shoppingcentre Steen & Strøms

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

Fremtidens Detailhandel - Høringsnotat

Fremtidens Detailhandel - Høringsnotat Dato: 10. april 2014 Fremtidens Detailhandel - Høringsnotat Den eksterne høring af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse, Fremtidens detailhandel, blev afsluttet 14. marts. I alt 17 virksomheder,

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Reform af tilskuddet til høreapparater

Reform af tilskuddet til høreapparater Socialudvalget 2010-11 L 28 Bilag 18 Offentligt Reform af tilskuddet til høreapparater Et forslag fra Dansk HøreCenter Foretræde i Folketingets Socialudvalg den 18. november 2010 ved direktør Niels Lodman

Læs mere

Produktivitet og velstand i Danmark. Foreningen af Rådgivende Ingeniører Årsdag 2011 Lars Haagen Pedersen

Produktivitet og velstand i Danmark. Foreningen af Rådgivende Ingeniører Årsdag 2011 Lars Haagen Pedersen Produktivitet og velstand i Danmark Foreningen af Rådgivende Ingeniører Årsdag 2011 Lars Haagen Pedersen VELSTAND: BNP pr. indbygger købekraftskorrigeret, 2008 Velstand og produktivitet Et lands velstand

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp Organisation for erhvervslivet 6. april 29 Protektionismen pakkes ind som krisehjælp AF KONSULENT RASMUS WENDT, RAW@DI.DK En række lande har iværksat protektionistiske foranstaltninger som led i bekæmpelsen

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Notat: Uhensigtsmæssig regulering i forhold til produktiviteten i danske rådgivende ingeniørvirksomheder

Notat: Uhensigtsmæssig regulering i forhold til produktiviteten i danske rådgivende ingeniørvirksomheder Til: Kopi: Fra: Produktivitetskommissionen Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI Ref.: HG/HG E-mail: hg@frinet.dk 22. marts 2013 Notat: Uhensigtsmæssig regulering i forhold til produktiviteten i danske

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen om mulighederne for styrket offentlig-privat samarbejde

Notat til Produktivitetskommissionen om mulighederne for styrket offentlig-privat samarbejde Oktober 2013 Notat til Produktivitetskommissionen om mulighederne for styrket offentlig-privat samarbejde Produktivitetskommissionen har bedt en række aktører, herunder DI, om input til kommissionens videre

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere

Manglende investeringer og uddannelse hæmmer dansk velstand

Manglende investeringer og uddannelse hæmmer dansk velstand Manglende investeringer og uddannelse hæmmer dansk velstand Velstandsvæksten i indeværende årti har været bremset af en kraftig nedgang i produktivitetsvæksten. Kapitalinvesteringer og væksten i arbejdsstyrkens

Læs mere

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Juni 2016 Opsummering 1 Opsummering Herhjemme såvel som i udlandet eksisterer et billede af Danmark som et rigt

Læs mere

Hæv produktiviteten - og tjen (flere) penge

Hæv produktiviteten - og tjen (flere) penge Bjørn Hove Hæv produktiviteten - og tjen (flere) penge VVS 17 Odense Congress Center 26-28. april 2017 Bjørn Hove TEKNIQ, Udviklingsafdelingen Ansat i TEKNIQ 2014 Økonomisk uddannelse Baggrund indenfor

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

22 forslag til forbedret produktivitet i detailhandelen

22 forslag til forbedret produktivitet i detailhandelen 22 forslag til forbedret produktivitet i detailhandelen Konkrete forslag fra Produktivitetskommissionen 2014 DSK kan med undtagelse af Produktivitetskommissionens forslag om liberalisering af planlovens

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10 Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2-1 Analysepapir. maj 213 Danmark attraktivt for udenlandske investorer Analysens hovedkonklusioner Udviklingen i de direkte investeringer bør ikke

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere