Rehabilitering i samspil mellem borgerens personlige kompetence og ergo - fysioterapeutens faglige kompetence

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rehabilitering i samspil mellem borgerens personlige kompetence og ergo - fysioterapeutens faglige kompetence"

Transkript

1 Rehabilitering i samspil mellem borgerens personlige kompetence og ergo - fysioterapeutens faglige kompetence Nina Schriver, Ph.d, movementum ApS, l. Amanuensis ll. Norges Idretts Høgskole MOVEMENTUM APS NINA BILLENSTEIN SCHRIVER

2 Den inddragede borger, den inddragende terapeut og det inddragende sundhedsvæsen et nødvendigt samspil med potentiale og udfordringer

3 kært barn har mange navne patientcentreret behandling den involverede borger meningsfuld genoptræning den informerede borger patients voices..

4 Hvad er det at være og blive en involveret borger? Hvad betyder det, at genoptræning/rehab. er borgercentreret? Kan borgeren overhovedet være ikke involveret? Hvad er udfordringerne for borgeren, for terapeuten og institutionen? Hvem og hvad bestemmer, hvad involvering betyder? Betyder det, at fagpersonens faglige viden og kompetence skal inddrages efter borgerens behov, borgerens følte behov er i centrum, eller kan man tale om et fælles tredje, hvor mødepunktet er mellem borgerens behov og den faglige viden og erfaring?

5 Accept - en grundlæggende accept af, at den andens udspil vil ændre mine idéer, mine tanker Integration - jeg integrerer den andens idé i mig, tager den ind, undersøger den åbent, for at finde ud af hvad den kan (og ikke for at finde fejl og mangler) Byg ovenpå lad dine egne tanker supplere idéen, lad idéen vokse, blive større mere konkret, mere vidtrækkende, mere detaljeret Tilbyd giv dine nye idéer tilbage til de andre, tilbyd dine ufærdige tanker til andre, som kan udvikle videre på dem, lade sig inspirere af dem (Inspireret af David Storkholm og Paul Natorp, KaosPiloterne)

6 Hvorfra kommer idéen om patienten i centrum? Hvidbogen, samarbejde, proces, meningsfuld Serviceloven 16. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Kommunalbestyrelsen fastsætter skriftlige retningslinjer for brugerindflydelsen Århus Amt Kvalitetssikringsafd MTV rapport (3) Læringsforståelse- ansvar for egen læring Sundhedsforståelser pt. er ikke et sæt af symptomer, men en person der kan være med til at us. hvad han fejler, og hvordan der skal arbejdes med det (Johannisson) F. Svenaeus sygdommens mening. Fænomenologi

7 Fra MandagMorgen Hvordan skaber vi sammenhæng på sundhedsområdet og mellem sundhedsområdet og andre områder, f.eks. ældreområdet, så borgeren oplever helstøbte forløb? Sammenhæng handler om, at det er borgerens behov, der er styrende for behandlingsforløbet. Det gælder dels isoleret på sundhedsområdet, dels når borgeren bevæger sig fra sundhedsområdet over på ældreområdet og det sociale område. Det er der masser af eksempler på i Danmark men vi har brug for at skabe et samlet overblik, så vi kan lære af hinanden. Konkret kalder vi på løsninger, der demonstrerer, at: Der er glidende overgange fra afdeling til afdeling, fra sygehus til sygehus og mellem sektorerne. Velfærdsteknologi skaber nye og bedre sammenhænge. Borgeren ansvarliggøres og gøres aktiv i egen behandling. Sygdomsforløb efterfølges af en stærk forebyggelsesindsats. Der er klare og tydelige incitamenter til at samarbejde på tværs. Overgangen mellem sundhedssystemet og det sociale system ikke mærkes af borgeren. Faggrupper uddannes i samarbejde på tværs. Plejecentre og lign. institutioner på ældreområdet samarbejder med sygehusene om at løfte plejeindsatsen over for de nyligt udskrevne ældre borgere.

8 Traditionsdrevet Systemdrevet Professionsdrevet Professionsledelse sundhedsopgaver Mønsterbryder MandagMorgen Vidensdrevet Brugerdrevet Opgavedrevet ledelse af Optimering på enkeltdele sammenhængende patientforløb MOVEMENTUM APS NINA BILLENSTEIN SCHRIVER

9 For at der er tale om fælles beslutningstagning, skal fire karakteristika være til stede: 1.Som minimum er både læge og patient involveret i beslutningstagningsprocessen 2. Begge deler information med hinanden (kunne også være deler erfaring, viden tanker, overvejelser) 3. Begge tager initiativ til at deltage i beslutningstagningsprocessen ved at udtrykke behandlingspræferencer (eller erfaringer, skøn, vurdering..hvordan bliver man som borger og fagperson god til det?) 4. En behandlingsbeslutning foretages og begge parter er enige om den behandling, som skal implementeres ( eller proces der udvikles) Charles C, Gafni A, and Whelan T. Decision-making in the physician-patient encounter: revisiting the shared treatment decision-making model. Soc.Sci.Med. 1999; 49(5): I MTV rapport 8(3) 2008 Men spørgsmålet er hvordan gøres det/sikres det/gives et godt grundlag for at dette sker?

10 Fra terapeuten som den der beslutter til patienten beslutter eller et fælles 3. hvor fokus er på dialog og relevante overvejelser fra forskellige perspektiver og ikke på ansvarsfordeling som i de andre situationer (Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler (MTV rapport2008, 8 (3)

11 At have en kronisk lidelse er en kompleksitet mellem personlig identitet, en social rolle, en biologisk hændelse i kroppen og forskellige diagnostiske navne, der spiller sammen (K. Johannison) Borgerinddragelse - gives den faglige viden højest status, så den får forrang for borgerens oplevelse og mening? Diagnoser spiller en væsentlig rolle. Forskellige diagnoser bestemmer ofte valg af tilbud i rehabiliteringen, og måske er det sådan, at borgeren først bliver tilbudt at blive inddraget, når der foreligger en klinisk begrundet diagnose. Hvis diagnosen får denne forrang, overhøres borgerens perspektiv let

12 Forståelse af borgerens, terapeutens og institutionens rolle og ansvar får forskellig betydning Den involverede patient Den informerede patient Den inddragede patient Den ansvarshavende patient Den involverende institution/fysioterapeut Det involverende rum Hvem har det rigtige svar?

13 Hvorfor er det nødvendigt at fremhæve borgercentreret behandling? Den magtesløse borger Sundhedsvæsenet må allerede have skabt magtesløse borgere, før vi kan tale om, at borgeren skal mægtiggøres (Åkerstrøm Andersen) blive givet reel mulighed for indflydelse og få styrket sin kompetence til at anvende den - og kunne tage ansvar for sig selv. Der er et arbejde med at se og forstå og reducere det, der gør dem magtesløse, før det er muligt, at give borgeren reel mulighed for indflydelse i rehabilitering.

14 At være i centrum involveret er ikke noget man er betydningsfuldt alene Menneske-menneske Menneske-himmel, rum Menneske til redskaber muligheder Menneske - Samfundets og institutionens værdier, normer sundhedsforståelse

15 Læring gennem fælles udforskning og refleksion Når terapeuten arbejder kropsligt sammen med én patient spiller det en væsentlig læringsmæssig rolle både for den patient, der arbejdes med, for de patienter, der ser på, og for terapeuten. At betragte hinandens bevægelsesarbejde og lytte til hinandens refleksioner At være udfordrer af hinanden: erfarer egne ressourcer i kropsligt arbejde sammen med en anden patient

16 Den enkelte, relationer, refleksion og rummet spiller sammen i erfaringsdannelse og læring Brugerinvolvering medskaber, tage selvstændige valg, finde det centrale for én selv, tage udgangspunkt i det særegne ved hver enkelt og dennes refleksioner og bevægelseskvaliteter Terapeuten og pt. er forbundet med rummet, sine bevægelser, sine darlings. Derfor arb. med at identificere hvad og hvilke situationer der er væsentlige for terapeuten og for borgeren.

17 Mennesker i relationer At være involveret med andre patienter At få stemme At blive mødt der hvor man er/at sanse der hvor borgeren kommer fra At blive hørt og set af hinanden i et fællesskab At lære af hinanden At opleve man kan hjælpe andre og ikke kun behøver hjælp

18 Mennesker i rum i relationer lære at bruge naturen for at ændre udg. pkt. for egen udfordring mentalt og fysisk erfare tryghed/utrygheds betydning for egne bevægelser udvikl. selvstændige aktiviteter med udg.pkt. i skovens muligheder erfare egen situation og eget fokus i forhold til de andre blive udforskende og eksperimenterende - mindre afhængig af mine terapeutens idéer

19 Hvad skal man være opmærksom på Patienten kan overtage kulturens sprog og forventninger på et niveau og have andre erfaringer og ønsker på et andet Patientens fortællinger refererer både til deres oplevelser og til kulturens og samfundets normer og værdier forventninger. Pt. overtager sprog og begreber og værdier om sundhed derfra Hvor langt vil man gå fagligt? Hvor er der grænser? Gør dem eksplicitte

20 At involvere kræver åbenhed, tillid, godt fagligt bevægeligt og dog stabilt ståsted. Skal og kan alle involveres i alt? Hvad sætter din/institutionens grænse? Patient og fysioterapeut skal ofte lære at være gensidigt involverende og involveret i hele genoptrænings/rehabiliteringsprocessen

21 Eksempel på temaer der opstår i mødet mellem borger og terapeut Angst for det uforudsigelige Det åbne rum At være med andre At deltage involveret At mærke sig træt, svedig At vise sig træt, glad, trist, bange At se muligheder og udfordringer At lege At udfordre og blive udfordret At falde uden at kollapse At holde sig oprejst uden at stivne Bevægelig balance At føle styrke uden stivhed Alle kan falde uden at kollapse elelr stivne

22 Ideer til involvering af borger og fysioterapeut gensidigt At arbejde med refleksion som støtte til afklaring af patientens/borgerens behov, erfaringer og oplevelser. At erfare bevægelse for at lære bevægelse. Terapeutens forståelse af patienternes/borgernes bevægelsesbehov baseres på, hvordan de bevæger sig. At være ressourcesøger At arbejde med at lade patienterne/borgerne lære gennem opdagelse og eksperimentering, hvor deres forståelse og erfaringsdannelse er i centrum.

23 Hvad ønsker jeg at frigøre borgeren til? - egne refleksioner, bevægelseskvaliteter, fri af regimer, tryghed til høj prof. kompetence som sættes i spil situationsbestemt, at møde et magtreduceret rum - almindeliggøre rum, forankring i dialog, at kunne bevare kontrol på sin identitet, og føle sig set, genkendelse, personlig meningsfuldhed, se værdi af relationer At arbejde med borgerens observation af omstændighederne omkring deres aktuelle problem, så både problemet og målet med genoptræningen personliggøres, nuanceres og målrettes.

24 Teksten i præsentationen er: Baseret på: Når læring bevæger af Nina Schriver (2007)

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt

Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt Af Poula Helth, ledelsesforsker, Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse, CBS Med en instrumentel og hierarkisk ledelseskultur får vi aldrig frigjort det

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver 1 Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver Ida Schwartz Institutionsbegrebet er ophævet indenfor voksenområdet, og pædagoger arbejder nu i beboernes egne hjem uanset boformen. Når pædagoger

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere