Idrætspsykologi og mental træning. Bjerringbro 29. marts 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idrætspsykologi og mental træning. Bjerringbro 29. marts 2007"

Transkript

1 Idrætspsykologi og mental træning Bjerringbro 29. marts 2007

2 Oplæggets struktur 1. Om begreberne mental træning og idrætspsykologi. 2. Mentale egenskaber man kan træne. 3. Metoder. 4. Brug af mental træning (opsamling). 5. Afsluttende dialog.

3 Take home points 1. Bevidsthed om tanker og følelser. f 2. Automatisering ( på( rygraden ) Målrettet Systematisk Regelmæssigt 3. Træningsmilj ningsmiljøet har stor betydning.

4 Mental træning? Mental træning er procedurer og øvelser,, som hjælper en udøver til at være v mere effektiv og bedre forberedt mentalt,, når n r han eller hun forsøger at opnå idrætsrelaterede mål. m Håndtering af stress i hverdagen. Mental træning er en del af et større fagfelt,, som man kalder idrætspsykologi tspsykologi. Idrætspsykologi er anvendt psykologi, der omfatter studier af, hvordan forskellige faktorer påvirker præstationer og indlæring, og hvordan deltagelse i idræt påvirker udøverens psykologiske udrustning.

5 Idrætspsykologi En grænsedisciplin til den almindelige psykologi. Socialpsykologi fx idræt t i grupper Kognitionspsykologi om tænkningt Motivations- og emotionspsykologi fx om følelser i idræt Personlighedspsykologi om personlighedsmæssige ssige faktorer i idræt

6 Idrætspsykologi Et forholdsvist nyt tværvidenskabeligt område, der også baserer sig påp pædagogik, sociologi, fysiologi og medicin. Beskæftiger sig med alle psykologiske aspekter, der knytter sig til et individs bevægelsesm gelsesmæssige ssige adfærd i form af konkurrencer, enten med sig selv eller med andre påp både motionsplan og i eliteidræt. t. Idrætspsykologi er altså ikke kun for eliteidrætsud tsudøvere!!

7 Træning af de mentale færdigheder Større fokus påp mental træning de sidste år, men stadig en vis skepsis blandt en del udøvere og trænere. Mental træning er et redskab til at udvikle sine mentale færdigheder sådan, s at man bedst muligt kan udnytte sine fysiske ressourcer. En nødvendig del af den daglige træning, og bør b integreres i denne. Ikke kun hvis der er noget galt. På samme måde, m som når n r man udvikler og vedligeholder udholdenhed. Mental træning i det daglige = automatisering.. Man skal arbejde målrettet, systematisk og regelmæssigt gennem længere l tid.

8 Myter om mental træning Kun for skrøbelige udøvere Kun at ligge på ryggen og lytte til bånd Kun for eliteidrætsudøvere Mystik og magi uhåndgribeligt Kun når der er noget galt eller krise

9 Om den mentale tilstand Styringen af bevægelser foregår r ved en fortløbende sammenligning mellem udøverens tankebillede af, hvordan bevægelsen bør b r være, v og hvordan udførelsen er i det givne øjeblik. Den mentale tilstand har betydning for styringssystemets funktion. n. Udøveren kan selv aktivt påvirke den mentale eller psykiske tilstand, således at den fungerer bedst muligt. Ikke kun bevægelser. Det mentale styrer vores handlinger,, og tankerne måm gå foran for at gøre g os mentalt parate til det, der kommer. Udover bevidste tanker er følelser og sindsstemning vigtige mentale styringsmekanismer. En optimering af (egen)styringen er vigtigt for at blive en god udøver.

10 Indre og ydre faktorer En idrætsud tsudøver (løber) kan under træning og konkurrence blive påvirket p af mange faktorer. Indre og ydre faktorer.

11 Indre faktorer Tænkning (fx problemløsning) Koncentration Hukommelse (genkaldelse af erfaringer) Evnen til at lære l og forandre Motivation/drivkraft Følelser (angst, glæde, aggression) Personlighed/personlighedstræk Sociale evner og kommunikation Udvikling (livsfaser) Selvtillid og identitet

12 Ydre faktorer Miljømæssige forhold har betydning for udvikling af fx mental styrke Rolle og liv uden for idrætten Sociale relationer inden for idrætten Andre rammebetingelser

13 Indre vs. ydre faktorer For det meste et samspil mellem indre og ydre faktorer. (Trænings)milj nings)miljøets påvirkning. p Selv i meget individuelle idrætsgrene er man en del af en gruppe. Fokus påp fx positiv stemning i træningsgruppen, fastholdelse af nye løbere l etc.

14 Familie Sociokulturel ramme Arbejde Indrepsykiske Træner Venner Andre udøvere Udøver Ledelse Hobby

15 Psykologiske teknikker Den indre samtale Regulering af stress- og spændingsniveau Forøgelse af den psykiske energi Copingstrategier (håndtering) Koncentrationsteknikker Visualisering Målsætningsstrategier

16 Mentale færdigheder f man kan træne Indre samtale Opmærksomhed Motivation Vilje Selvtillid Bedst når n r det gælderg lder Bevidsthed Kreativitet Styring af den mentale/psykologiske træning

17 Indre samtale Den indre samtale/dialog påvirker p os ubevidst. Man reagerer i overensstemmelse med dialogen. Den er med til at styre handlinger, præstationer og følelser. f Mest hensigtsmæssigt ssigt at ens tanker er positive. Det man tænker/siger t for sig selv (i tryghed) har en tendens til at blive virkelighed.

18 Tanker med positiv indvirkning på løb Jeg løber l i en god rytme, og hvis jeg bliver ved i denne rytme kan jeg blive ved. Jeg har en fornemmelse af at mine bevægelser er afslappede, selvom det er hårdt h eller jeg løber l stærkt. Det føles f godt, og det går g r virkelig fint nu. Jeg har før f r prøvet, at det er hårdt h og gør g r ondt, men jeg har klaret det og klarer det også nu. Jeg er god til at håndtere, h at det er hårdt. h

19 Tanker med negativ indvirkning på løb Jeg er ikke sås god som de andre. De andre løber l hurtigere end mig. Jeg løber l ikke godt i dette terræn. Om lidt kan jeg ikke mere. Jeg kan ikke se mig selv løbe l de sidste km.

20 Om den indre samtale Det er vigtigt, at tankerne i den indre samtale er realistiske. Negative tanker kan analyseres og vurderes for at udforme positive tanker. Positive tanker er kendetegnende for en god psyke. Opbygning af en god psyke er en længevarende l proces, hvor man oplever at lykkes. Rette tankerne mod udførelsen af det næste n træningspas eller konkurrence, sås det/den lykkes. Træneren eller én n selv kan sørge s for at finde passende udfordringer til udøveren Flow. Målet med mental træning er at opnå flow.

21 Flow Stor udfordring Frygt Flow Ringe dygtighed Stor dygtighed Apati Afkobling Lille udfordring

22 Flow-tilstandens kendetegn Balance mellem udfordring og dygtighed. Krav opleves stimulerende. Præstation udføres uden anstrengelser. Følelse F af lethed. Følelse af kontrol. Usikre tanker forsvinder. Tidsoplevelsen forandres. Selve bevægelsen giver den indre tilfredsstillelse og belønning.

23 Hvordan trænes den indre samtale [1] Kan ske både, b når n r man er fysisk aktiv og når n r man ikke træner. Ved at tænke t påp specielle ord eller sætninger, s kan man forbedre præstationerne. Det er tanken, der styrer handlingerne. Man bør b r vælge v ord som giver mening og føles f rigtigt. Eksempler: - Stabil, urokkelig - Let og rytmisk - Hurtigt men afslappet - En gazelle

24 Hvordan trænes den indre samtale [2] Følelsesmæssigt ssigt ladede ord, når n r de bruges rigtigt ser ud til at spille en vigtig rolle for at opretholde intensiteten i en langvarige konkurrence. Når r trætheden theden spiller ind skal koncentrationen øges. Koncentrationen skal øges, når n r der skal flere kræfter til at holde tempoet oppe, og (helst) inden træthedsf thedsfølelsen overtager og de negative tanker haler indenom.

25 Take home points Den indre samtale Positiv Konstruktiv Produktiv

26 Opmærksomhed [1] Læring og gode præstationer kræver, at man retter opmærksomheden fuldstændig mod det, som skal gøres. g Rettet fuldt og helt mod et afgrænset område eller et bestemt mål. m I løb l b kan man tillade sig at have en forholdsvis snæver koncentration.

27 Opmærksomhed [2] Andre psykiske processer påvirker p graden af koncentration. Energioverskud, positive følelser, f tanker under fuld kontrol og tilstrækkelig restitution og adspredelse er vigtige faktorer for at koncentrationen fungerer godt.

28 Opmærksomhed [3] Graden af koncentration er også afhængig af, om man: - tænker fremad mod det som skal ske, og ikke påp det som er sket. - i løb l b retter opmærksomheden mod, hvordan man føler f sin krop. - tænker positivt mod det som man skal gøre, g og ikke for meget påp det, man skal undgå i situationen. - tænker påp den opgave, som skal løses l og ikke påp udenfor liggende omstændigheder. - udelukkende tænker t påp sine egne opgaver og ikke påp de andres. - forenkler opgaverne mest muligt.

29 Motivation En forudsætning for at dyrke idræt, for at træne og for at blive god. Den motiverede udøver får f r mere ud af sin træning end den passive, uinspirerede og måske m ligegyldige. Grundlag for interesse findes behovstilfredsstillelse gennem idrætten (løb) påp forskellig måde. m Fastholdelse af nye løbere. l Manglende motivation kan måske skyldes træningsmilj ningsmiljøet.

30 Vilje Når r noget er ubehageligt eller man føler f ulyst overfor noget, kræver det vilje. En nyttig egenskab i løb. l Jo hårdere h det bliver, des mere ubehageligt. Udøvere med en offensiv vilje vil normalt kæmpe k for at blive ved. Viljen kan trænes (fx ved reframing). Forsøg g at gøre g dit yderste i alle situationer, også når r det virkelig gør g ondt (kun den gode smerte). Stærk vilje og evnen til at kæmpe k sig igennem modstand, gør g r det muligt at bruge meget energi. I løb l b er det evnen til at gøre g det gennem længere l tid. Lettere at udvise stærk vilje i et træningsmilj ningsmiljø,, der er gennemsyret af det.

31 Selvtillid Stor betydning for udnyttelsen af de personlige ressourcer. Udvikles gennem positive oplevelser og erfaringer. Tryghed og anerkendelse er grundlaget for selvtillid. Nervøsitet og ængstelighed går g r ud over koncentration og selvtillid tab af energi. At opnå succes eller undgå nederlag. Faktorer, der udvikler selvtillid: - Når r man når n r mål. m - Situationer, som man lykkes i flow. - Omgang med andre i et trygt miljø.

32 Bedst når n r det gælderg lder Præstationer varierer, men helst ikke for meget. Både fysisk og mentalt måm man træne systematisk. Analysere og vurdere relevante erfaringer mhp. at udvikle nye rutiner. Udelukkelse af alt det uvæsentlige. Optimal spænding.

33 Bevidsthed Bevidsthed om at tanker og handlinger har en afgørende indvirkning. Klar bevidsthed om sine handlinger og hvordan de bidrager til fremgang. Sætte sig mål m l og følge f op påp dem. Målsætningen har stor betydning for motivationen: - Man identificerer de mål m l som man har sat sig (fysisk og mental, kort og lang sigt). - Målene sættes s ind i en sammenhæng. ng. - Man laver en plan for hvordan målene m nås. n

34 Kreativitet Den enkelte skal bruge sin kreativitet. Udvikler selvtillid og flytter grænser. Selvtillid, tryghed og trivsel er vigtige faktorer, når n r det bedste skal frem i en udøver. Alle der påvirker p træningsmilj ningsmiljøet skal gøre g hvad de kan for at skabe positive forhold og holdninger. Den enkelte skal kunne træde frem og udfolde sig forholdsvist frit inkluderende miljø. I forhold til løb l b (fx fartleg og improvisationer) eller i det sociale.

35 Metoder

36 Den mentale træningsproces Forandre Acceptere Bevidstgøre

37 7 Udform nye eller juster tiltag 1 Mentale arbejdskrav til løb (distance?) 6 Evaluering Faser i mental trænings nings- planlægning 2 Nuværende ressourcer Mentale styrker/svagheder 5 Analyse og vurdering 4 Gennemførelse med løbende justeringer 3 Lave en mental målsætning (hvordan/hvornår?) Metoder og tid?

38 Målsætningsstrategi 1. Definer målet. m 2. Udvikl et stærkt engagement for at nån målet (mærk efter). 3. Identificer de forhindringer, der vanskeliggør r eller kan forhindre at målet m opfyldes. 4. Udform strategi og handlingsplan. 5. Indhent feedback. 6. Bedøm m om målet m er opfyldt. 7. Forstærk rk og opsæt t nye mål. m

39 Metoder

40 Træningsmetoder [1] Afstresningstræning (fx meditation, yoga) Afspændingstr ndingstræning: ning: - Vejrtrækningsteknikker - Muskelafspænding - Fysisk aktivitet

41 Træningsmetoder [2] Autogen træning ning: Bygger påp at tanken kan styre både b kropslige og psykiske reaktioner. 2 hovedfaser: 1. I den første f fase forsøger man at opnå dyb afspænding ved hjælp af koncentration. Man kan bruge ordene tung og varm, da de har vist sig at have en særlig s afslappende og beroligende effekt. Også andre ord, fx rolig, afslappet, afspændt, udhvilet. 2. Den anden fase går g r ud påp at man ved bevidst at styre sine tanker fremkalder bestemte psykiske reaktioner. De udsagn man vælger v til en indre samtale bør b r have et indhold, der er af betydning for én n selv, fx jeg trives når n r jeg., jeg føler f mig i godt humør, jeg er tændt etc.

42 Træningsmetoder [3] Symboltræning ning: Tanker gentages mange gange og efter et stykke tid vil de præge ens reaktioner og handlinger. 1. Finde situationer, hvor man får f r negative reaktioner. 2. Hvad er den ønskede reaktion (ofte det positive modstykke). 3. Føre den ønskede reaktion ind i den mentale træning (helst i afslappet tilstand). 4. Bruge de samme udsagn, mens man løber. l

43 Træningsmetoder [4] Visualisering: Udspringer af vores evne til at bruge forestillingsevnen. Man ser gentagne gange for sit indre billede sig selv udføre en bestemt handling med et godt resultat. De indre billeder lagrer sig både b psykisk og kropsligt. Skal helst foregå i afslappet tilstand. Vanskelige ting kan være v svære at genkalde sig mentalt.

44 Modeltræning ning: Træningsmetoder [5] Man tager udgangspunkt i de situationer, som man har vanskeligt ved. Gør r problemet helt klart og læg l g vægt v påp dette i træningen. Kan udføres som en kombination af fysisk og mental træning under de vilkår, som problemet opstår.

45 Opsamlende bemærkninger om brug af mental træning

46 Brug af mental træning [1] Mental træning kan man gøre g brug af i forbindelse med anden træning, separat træning og før f r og under konkurrencer. For mange er mental træning også en metode til at mestre tilværelsen i det hele taget (fx stress). Man laver mental træning hele tiden gennem den indre samtale. Denne dialog kan medvirke til at man bliver bedre til sin idræt, men også til at klare sin livssituation. Derfor bør b r mental træning i høj h j grad rette sig mod at påvirke den indre samtale. Det er vigtigt at indse, at det man tænker t er med til at påvirke det man gør. g At forstå dette kan alene være v med til at vurdere, hvor tankeindsatsen skal være. v

47 Brug af mental træning [2] Det er også vigtigt at indse betydningen af opmærksomhed. Det at skærpe opmærksomheden gang påp gang, og blive bevidst om, hvad man tænker t til enhver tid er med til at gøre en bedre. Efterhånden lærer l man at justere sine tanker og tilpasse dem hensigtsmæssigt ssigt til situationen. Der måm utallige gentagelser til, før f r de rette tanker kommer automatisk. Det er en langvarig proces. Det at kunne se sig selv gennemføre noget (visualisering) er også et central komponent. Jo mere livagtigt man kan forestille sig det, des bedre.

48 Brug af mental træning [3] En positiv holdning til udfordringen er centralt, fx det at blive træt t eller lave fejl. For de udøver, der er præget at nervøsitet vil afspændingsteknikker, som fx autogen træning være v en stor hjælp. Arbejde med et konkret mål m l påp det mentale område. Man måm gøre op med sig selv, hvorhenne man befinder sig i forhold til målet. Derefter måm man tage stilling om man i perioder vil lægge selvstændige mentaltræningsgange, ningsgange, integrere den mentale træning i den almindelige træning eller have perioder uden bevidst mentaltræning. ning.

49 Brug af mental træning [4] Til slut kan man lave et program med de enkelte træningsgange, indre billeder og dialog for en kortere periode af gangen. Efter perioden kan man vurdere resultatet og lave eventuelle justeringer og lave nyt mål m l og træningsprogram.

50 Slut og tid til dialog?

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Ringe Vandrehjem d. 30.10.2004

Ringe Vandrehjem d. 30.10.2004 Ringe Vandrehjem d. 30.10.2004 Voksenpsykologi Det kunne være så meget. Men her sættes først fokus på Personlighed så Hvordan påvirker vi hinanden?... Og endelig Sportspsykologi/Idrætspsykologi EN DEFINITION:

Læs mere

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Budskaberne: - Du skal videre med livet nu! - Jo værre du har det des mere vigtigt

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T à Lær at håndtere stres s 4 e f f e k t i v e ø v e l s e r 4 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul.

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul. FAG Yoga FAGFORMÅL (OVERORDNET) Gennem yogaundervisning med fokus på relevante temaer vil eleverne arbejde med deres forhold til sig selv, andre og det omkringliggende samfund. De vil arbejde med deres

Læs mere

Sportspsykologisk grundkursus for eliteudøvere

Sportspsykologisk grundkursus for eliteudøvere Sportspsykologisk grundkursus for eliteudøvere Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til sportspsykologi for Eliteudøvere...3 Formålet med grundkurset i sportspsykologi...4 Team Danmarks

Læs mere

1. december 2011 v. Britt Riber

1. december 2011 v. Britt Riber 1. december 2011 v. Britt Riber Dagens program Opfølgning på psykologikonferencerne Hensigtsmæssig interaktion med ængstelige patienter Psykologikonferencerne Øvelse: Tal sammen to og to. Vælg en fra en

Læs mere

10/10/10. Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi

10/10/10. Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi Kort om den neurofysiologiske model Primære og sekundære tinnitusgener - sat i relation til konkrete fokuspunkter Opmærksomhedszoner

Læs mere

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT PROJEKT BLIV BEDRE TIL GOLF FORMÅL Projektet Bliv bedre til golf er et helhedsorienteret intuitivt udviklingsprogram for golfspillere i aldersgruppen 7-15 år. Vi tilbyder et effektivt program, der er målrettet

Læs mere

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Hjælp til håndtering af stress og depression 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Kort om oplægget Hvad er Hjælp til håndtering af stress og depression? Hjælp IKKE behandling

Læs mere

FLOW. Værktøj til at skabe varige positive tilstande i studie- og skolelivet 16-01-2015. Frans Ørsted Andersen & Nina Tange

FLOW. Værktøj til at skabe varige positive tilstande i studie- og skolelivet 16-01-2015. Frans Ørsted Andersen & Nina Tange 16-01-2015 1 Værktøj til at skabe varige positive tilstande i studie- og skolelivet Frans Ørsted Andersen & Nina Tange FLOW Flow i studie- og skolelivet. Frans Ørsted Andersen 16-01-2015 Flow i studie-

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Om forfatteren 8 Kig nogle af de bedste svømmere i verden over skuldrene 10 Forord 12. KAPITEL 1 Du skal træne for at lave en god eksamen 14

Om forfatteren 8 Kig nogle af de bedste svømmere i verden over skuldrene 10 Forord 12. KAPITEL 1 Du skal træne for at lave en god eksamen 14 Indholdsfortegnelse Om forfatteren 8 Kig nogle af de bedste svømmere i verden over skuldrene 10 Forord 12 KAPITEL 1 Du skal træne for at lave en god eksamen 14 Sådan bruger du bogen 14 KAPITEL 2 Sådan

Læs mere

Talenternes forældre

Talenternes forældre ernes forældre DJGA Hjarbæk 2008 Martin Thomsen Langagergaard Cand.scient. idræt og psykologi Driver Learn2improve Specialiseret i psykologiske tilgange til præstation i sportens verden, erhvervslivet

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde Slide 1 Udarbejdet af Bo Kvorning Slide 2 Program 10.00 Velkommen 10.15 Præsentationsrunde 10.30 Hvad er en hjælpetræner? 11.00 Hvorfor opvarmning? 11.45 Den gode hjælpetræner 12.00 Middag 12.30 Medbragte

Læs mere

Din guide til CD erne

Din guide til CD erne Din guide til CD erne Sådan kommer du godt i gang med CD erne Mindful Self- Compassion v. Helle Laursen 1 Her er en oversigt og introduktion til de øvelser og guidede meditationer som du finder på CD erne

Læs mere

PROJEKT. Information Forventningsafstemning. Aktiviteter Andre aktiviteter. Udviklingsprogrammets faser og aktiviteter kan opdeles i følgende:

PROJEKT. Information Forventningsafstemning. Aktiviteter Andre aktiviteter. Udviklingsprogrammets faser og aktiviteter kan opdeles i følgende: PROJEKT BØRN I BALANCE FORMÅL BalanceGolf er et helhedsorienteret intuitivt udviklingsprogram for særligt udfordrede børn i aldersgruppen 7-15 år samt deres familier. BalanceGolf tilbyder et effektivt

Læs mere

Bryd implementeringsmuren. Evabeth Mønster

Bryd implementeringsmuren. Evabeth Mønster Bryd implementeringsmuren Evabeth Mønster Leder/nøgleperson og arbejdsmiljø Medarbejder og arbejdsmiljø Formålet med den næste gode time: Inspiration Dialog Erfaringsudveksling Værktøjer LMI Leadership

Læs mere

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Følgende emner er grundlæggende på hvert modul, hvorfor de ikke altid nævnes under de enkelte modulbeskrivelser. Emnerne behandles både teoretisk og praktisk:

Læs mere

Talenternes Forældre. Gigantium Aalborg, d. 20.1.2015. Martin Langagergaard

Talenternes Forældre. Gigantium Aalborg, d. 20.1.2015. Martin Langagergaard Talenternes Forældre Gigantium Aalborg, d. 20.1.2015 Martin Langagergaard Driver virksomheden Learn2improve med base i Aalborg. Cand.scient. Idræt og Psykologi Gennem 15 år specialiseret i præstationspsykologi

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Oplæg ved Susanne Konnerup Oversygeplejerske AUH Master i organisationsetik, Sundhedsfaglig supervisor Mindfulnessinstruktør Program

Læs mere

Hvad er talent? Hvor er talenterne? Hvordan skal vi finde dem?

Hvad er talent? Hvor er talenterne? Hvordan skal vi finde dem? Hvad er talent? Hvor er talenterne? Hvordan skal vi finde dem? Stig Eiberg Team Danmark Indhold Arv eller miljø og definition af talent? Faser i identifikation og udvikling af talenter Afrunding Arv eller

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

Omsorg for personer med demens

Omsorg for personer med demens Omsorg for personer med demens En revurdering af demens At gå fra: Person med DEMENS til PERSON med demens Tom Kitwood Psykolog og professor v. BradfordUniversity, England. At gå fra: Person med DEMENS

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos

Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos Sagt om selvværd og færdigheder Man kan hvad man vil hvis man kan. Klaus

Læs mere

Nå dine mål gennem visualisering

Nå dine mål gennem visualisering Nå dine mål gennem visualisering Koncentration & Restitution At dagdrømme om det put, du fik i hul på 18. green. At se for sig, hvordan det var at løbe over målstregen til det årlige 5km løb med arbejdspladsen.

Læs mere

INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP. Charlotte

INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP. Charlotte INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP Charlotte Misforståelser Mindfulness = opmærksomhed Afslapning årvågenhed og opmærksomhed Skubbe tankerne væk - lade tankerne træde til side for den rene oplevelse Religion

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Om naturlig, hjernevenlig læring. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2014 knoop@dpu.dk

Om naturlig, hjernevenlig læring. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2014 knoop@dpu.dk Om naturlig, hjernevenlig læring Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2014 knoop@dpu.dk continual fear, and danger of violent death human life poor, nasty, brutish,

Læs mere

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup Pædagogisk idræt Leg Bevægelse Idræt Idræt: En aktivitet, spil/øvelse. Bevæger kroppen efter bestemte regler, alene eller sammen med andre, i konkurrence. Kroppen

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Krisepsykologi i forbindelse med uheld

Krisepsykologi i forbindelse med uheld I SAMARBEJDE MED BANEDANMARK 4. juli 2014 www.beredskabspsykologi.dk Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret klinisk psykolog Direktør i Center for Beredskabspsykologi Chefpsykolog i Dansk Krisekorps A/S

Læs mere

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo?

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Work life balance er et af de ord, som vi ofte bruger til at beskrive den rette fordeling mellem vores arbejde og privatliv. Vi

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail Stress, vold og trusler: En giftig cocktail v. Kasper Kock Pædagogisk vejleder/ afdelingsleder & Michael Harboe Specialpædagogisk konsulent/ projektleder Begge Atlass & Studio III instruktører Emner Præsentation

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Personlig energi og engagement

Personlig energi og engagement Personlig energi og engagement Hvordan du kan udvide din kapacitet og styre din energi som chauffør i dit eget liv Den offentlige sektor 3.0. laboratorium den 31. marts 2014 Det personlige energisystem

Læs mere

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 Velkommen En appetizer på mindfulness Ikke at smage på et enkelt måltid er ingen katastrofe.. Men det er det til gengæld, hvis

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

Aldersrelateret træning i Norsk golf? Cand. Scient., Ph.D. Stig Eiberg.

Aldersrelateret træning i Norsk golf? Cand. Scient., Ph.D. Stig Eiberg. Aldersrelateret træning i Norsk golf? Cand. Scient., Ph.D. Stig Eiberg. Indhold Introduktion Talent Arv og/eller miljø? Definition af talent Identifikation af talenter Udvikling af talenter Fastholdelse

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på at gøre spilleren ven med bolden dvs. der en bold pr spiller. Det er vigtigt at spilleren har

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

NIM. Corporate Health Programs

NIM. Corporate Health Programs NIM Corporate Health Programs 360 integrerede sundhedsløsninger Nordic Integrative Medicine Virsomheder, der investerer i medarbejdernes sundhed og velvære, opnår langsigtede økonomiske fordele. Arbejdsrelateret

Læs mere

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke Det gælder livet Krop og sundhed Afspændingspædagog Ane Moltke Indholdet i oplægget Udbytte og barrierer for fysisk aktivitet Hvordan griber vi det an? Lad os starte med at prøve det Og mærke hvordan det

Læs mere

Træn dine mentale ressourcer - og bliv en bedre rytter

Træn dine mentale ressourcer - og bliv en bedre rytter PSYKOLOGI Rytterpsykologi ikke kun er for»bløde«hesteejere, der drømmer om spirituel harmoni med hesten. Det er også for hard core konkurrenceryttere og for skovrytteren. Træn dine mentale ressourcer -

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver 1 2 Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver Den der er Klar Af stressrådgiver og mentaltræner Thomas Pape Den der er forberedt, ved hvad man får karakter for, oplever at processen er god. Tændt

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Mindfulness. Nærvær og indre ro i en travl hverdag. Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk

Mindfulness. Nærvær og indre ro i en travl hverdag. Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk Mindfulness Nærvær og indre ro i en travl hverdag Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk Nærvær Balance Krop Fokus Dosering Indre ro Mening/passion Ressourcer Social støtte God praksis birgitte@junoe.dk

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker MINDFULNESS for særligt sensitive mennesker m ø b e r g s f o r l a g Mindfulness for særligt sensitive mennesker af Susanne Møberg www.moeberg.dk Møbergs Forlag, 2010 1. udgave 1. oplag ISBN 978-87-988993-5-8

Læs mere

Hvordan arbejder vi med elever, der stammer? Vejledning til lærere

Hvordan arbejder vi med elever, der stammer? Vejledning til lærere Hvordan arbejder vi med elever, der stammer? Vejledning til lærere 2 Årsagsforklaringer Oversigt over faktorer, som kan bidrage til stammeudvikling. Fysiske faktorer Genetik Køn Koordination Præmatur Sproglige

Læs mere

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Vejle Mental sundhed og arbejdet med sårbare unge Bjarke M. Jensen, Læringskompagniet Indhold Mental sundhed Hvad er mental sundhed? Tilgang til arbejdet med mental

Læs mere

Bliv din egen træner

Bliv din egen træner Bliv din egen træner Hvad kræver det for at skabe motivation. Det er lysten der driver værket. Hvordan vækker man så denne interesse? Hvad skal der til? Udfordring Sundhed Glæde eller pligt Lysten Resultater

Læs mere

Procesorienteret udvikling/træning! Fysisk, teknisk og mentalt!

Procesorienteret udvikling/træning! Fysisk, teknisk og mentalt! Procesorienteret udvikling/træning! Fysisk, teknisk og mentalt! 1. Målsætning Sæt drømmemål Procesmål Præstationsmål Resultatmål Delmål God Planlægning i.f.t. målene er yderst vigtig. Følg pilene og skab:

Læs mere

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge N r. 3 4 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

Godt samarbejde - MBK A/S

Godt samarbejde - MBK A/S Samarbejde, trivsel og konflikthåndtering i teams. Vil I have fokus på jeres samarbejde, trivsel og indbyrdes kommunikation? Vil I have redskaber til at skabe et godt samarbejde? Vil I reflektere over

Læs mere

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015 Sygeplejerskemanual Individuelle støttende samtaler med psykoedukation Opdateret maj 2015 Udarbejdet af: Charlotte Mohr og Marianne Østerskov Sygeplejersker ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 Nr. 4 2011 Tema: Motivation hvad er det i grunden, som bæredygtigt motiverer os? Motivation opgradering til version 3.0! Pisk og gulerod er yt. Motivation handler om, at grundholdningen til arbejde i dag

Læs mere

Kort redegørelse af TIMI ASIMI - midtvejsevaluering

Kort redegørelse af TIMI ASIMI - midtvejsevaluering TIMI ASIMI EVALUERING Kort redegørelse af TIMI ASIMI - midtvejsevaluering Efter 6 uger har de unge TIMI ASIMI deltagere taget store fremskridt både personligt som fysisk. TIMI ASIMI er nu snart halvejs

Læs mere

Ledelse uden stress i en foranderlig verden

Ledelse uden stress i en foranderlig verden Ledelse uden stress i en foranderlig verden FSO Årskursus 2007 Cheflæge Jørgen Lund Corporate Care Aps Hellerupvej 2A, 5. 2900 Hellerup E-mail: cc@corporatecare.dk www.corporatecare.dk Udfordringer lige

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

Mening og ledelse i forandring?

Mening og ledelse i forandring? Workshop i Middelfart På lederkonference for ledende fysioterapeuter. D. 2. november 2006 kl. 10-13 Mening og ledelse i forandring? Når forandring er blevet en tilstand, skal meningen skabes i håndteringen

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Angst i kølvandet på en kræftsygdom

Angst i kølvandet på en kræftsygdom Angst i kølvandet på en kræftsygdom Foredrag i Senfølgergruppen Onsdag den 29. februar 2012 Psykolog Gitte Bowman Bak, Kræftens Bekæmpelse Kræftrådgivningen i København Hvad vil det sige at være angst?

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

Noget om forandringsprocesser

Noget om forandringsprocesser 130 Noget om forandringsprocesser Det er med meditation som med motion. Det virker med sikkerhed, hvis du praktiserer regelmæssigt. Men som med motion, kan det være svært at få meditation kørt ind i sin

Læs mere

Psykologisk behandling af søvnproblemers. Sundhedspsykologisk selskab Februar 2010 Henny Dyrberg

Psykologisk behandling af søvnproblemers. Sundhedspsykologisk selskab Februar 2010 Henny Dyrberg Psykologisk behandling af søvnproblemers Sundhedspsykologisk selskab Februar 2010 Søvn og livskvalitet Baggrund Søvnløshed er et udbredt problem, som medfører forringet livskvalitet Medicinsk behandling

Læs mere