B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT"

Transkript

1 B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles medicinkort har til formål, at skabe et overblik over borgernes/patienternes medicinering på tværs af de forskellige dele af sundhedssektoren dvs. på tværs af sygehus, praksislæger og kommuner. Som del af projektet gennemføres et pilotprojekt, der tilvejebringer en løsning med integration af tre omsorgssystemer i tre forskellige kommuner til den nationale medicinservice, der udstiller medicinoplysninger til medicinsk behandling og pleje på tværs af sektorer. En fuldt implementeret FMK løsning i kommunerne forventes at medfører direkte gevinster i form af arbejdsgangsbesparelser i forbindelse med udredning af en borgers aktuelle medicinering og udarbejdelse, vedligeholdelse og kvalitetssikring af medicindokumentation i den elektroniske omsorgsjournal. Det Fælles Medicinkort realiserer samlet et besparelsespotentiale på 6 mio. kr. i 2012, stigende til 18 mio. kr. i 2014 og 40 mio. kr. i 2015 og frem. Potentialerne er aftalt som del af moderniseringsaftalen i økonomiaftalen for Den 15. juni 2012 Jnr Ø90 Sagsid Ref KCP/PRK Dir Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf Fax /4 Projektet har derudover fokus på en række indirekte gevinster i form nemmere udveksling af oplysninger på tværs af sektorer, der bidrager til færre medicineringsfejl og i sidste ende har betydning for borgerens helbred. Kommunerne skal implementere FMK fra ultimo 2013/primo 2014.

2 Dette betyder, at kommunerne skal have indgået en aftale om anvendelse af FMK som et supplement til de eksisterende sundhedsaftaler med regionerne. Kommunerne skal som følge af projektet omlægge de kommunale arbejdsgange forbundet med dokumentationspraksis og sundhedspersonalet skal være undervist/instrueret i anvendelse af elektroniske omsorgsjournaler med en integreret FMK-løsning i løbet af 2014/15. KL vil i løbet af 2012 iværksætte et implementeringsprojekt, som kan støtte kommunerne i denne meget store implementeringsopgave. Indførelsen af FMK i kommunerne medfører nye samarbejdsformer med den øvrige sundhedssektor og afhængighed af, at der foretages rettidige registrering af ændret medicinering hos borgerne/patienterne. Baggrund Projektet er en videreførelse af den Personlige Elektroniske Medicinprofil (PEM). Der blev i en konsulentrapport i 2004 peget på potentialer forbundet med PEM på 165 mio. kr. der fordelte sig på en række konkrete arbejdsopgaver, herunder: Genbestilling og receptfornyelse I forbindelse med implementeringen af PEM, blev kommunerne DUT reguleret for 17 mio. kr. årligt fra 2007 til medfinansiering af driften af PEM. Med etableringen af PEM var 1. etape hen imod et fælles medicinkort etableret. I økonomiaftalen for 2010 blev der aftalt udrulning af fælles medicinkort til alle kommuner ved udgangen af Fokus blev med denne aftale ændret til at været et integrationsprojekt mellem omsorgssystemer og FMK. Der blev på det tidspunkt aftalt potentialer svarende til 35 mio. kr. i 2012 stigende til op til 90 mio. kr dog under forudsætning af at Lægemiddelstyrelsen havde udviklet den nødvendige centrale it-infrastruktur samt en foreløbig opgørelse af antallet af genbestillinger af medicin. Den nødvendige itinfrastruktur er forsinket, hvorfor projektet med anvendelse af det fælles medicinkort først forventes implementeret ved udgangen 2013/begyndelsen af Løsningsbeskrivelse Hidtil har sundhedspersonalet, som er involveret i opgaver med medicinering af borgere/patienter, kun haft et meget fragmentarisk og ufuldstændigt overblik over, hvilke præparater en borger/patient er i behandling med. Der 2

3 er således blevet brugt meget tid på at udrede borgeren/patientens aktuelle situation. Dette har medført et stort omfang af fejlmedicinering, som igen medfører mange unødige indlæggelser på sygehuse og i værste fald dødsfald. Når lægerne på sygehuse og i praksis såvel som hjemmesygeplejen konsekvent anvender FMK kan kommunerne spare tid på de nævnte opgaver, som kan bruges på de mange nye opgaver kommunerne allerede løser i det nære sundhedsvæsen, og som kommunerne får flere af i fremtiden. Det fælles medicinkort sikrer, at der kan udveksles relevante sundhedsoplysninger på tværs af borgere og myndigheder, dvs. på tværs borgeren, kommunen, hospitalet og lægerne. Med FMK bliver det muligt at Lægens ændringer af medicinering m.v. slår igennem i hjemmesygeplejerskens medicinkort Sygehusenes medicinering ved udskrivning fremgår af hjemmesygeplejerskens medicinkort 3. Konsekvenser 3.1 Omkostninger Medarbejdersignatur Statens krav om anvendelse af digitale medarbejdersignatur i forbindelse med FMK medfører kommunale meromkostninger på anslået 22 mio. kr. til administration, signatur-server i hver kommune og hosted gateway (adgang). Hertil kommer evt. midlertidig løsning på anslået 10 mio. kr., og endelig skal der lægges en årlige omkostninger til drift, vedligeho ld og support. Anskaffelse, implementering og kompetenceudvikling Kommunerne vil også have omkostninger til anskaffelse af EOJ system med FMK funktionalitet, uddannelse, omlægning af arbejdsgange og projektledelse m.v. Disse omkostninger er ikke estimeret i projektet på nuværende tidspunkt, og kommunerne skal derfor anslå omkostningerne lokalt. Omkostningerne skal fraregnes den forventede gevinst. 3.2 Potentiale Der er en række potentialer forbundet med FMK. Det er dog centralt at slå fast, at projektet i udgangspunktet har haft fokus på en kvalitetsforbedring. 3

4 For kommunerne er effektiviseringspotentialet forbundet med følgende opgaver: Genbestilling af medicin Hovedparten af det driftsmæssige effektiviseringspotentiale, dvs. de direkte gevinster, knytter sig først og fremmest til Genbestilling af medicin og de r- næst til. KL vurderer, at der på sigt er et betydeligt indirekte gevinstpotentiale, når både læger, sygehuse og hjemmesygeplejen i kommunerne når alle har taget det fælles medicinkort i brug. En opgørelse fra MedCom viser, at 88 ud af 98 kommuner anvender elektronisk receptfornyelse (90 %) i kommunikationen med lægerne i Dermed har kommunerne fået adgang til elektronisk genbestilling og receptfornyelse i deres EOJ-systemer, ved brug af standardiseret elektronisk kommunikation (MedCom-beskeder). Gevinsten ved bestilling af recepter og receptfornyelse er således fuldt indfaset inden det Fælles Medicinkort kan implementeres i kommunerne. Genbestilling og receptfornyelse er derfor ikke medregnet i gevinstpotentialet for FMK. Der er aftalt følgende gevinster for FMK: FM's potentialeberegning Bruttopotentiale 20,0 129,0 170,0 170,0 Receptfornyelse -13,8-89,0-117,3-117,3 Medarbejdersignatur Samlet aftalt potentialer 6, ,7 40,7 Fordeling af potentialet på opgaver fratrukket opgave vedr. receptfornye l- ser ,5 1,4 3,2 3,2 5,2 15,6 35,2 35,2 0,3 1,0 2,3 2,3 Samlet aftalt potentialer ,7 40,7 4

5 Alle potentialerne er på gensidighedsaftalen og indgår i økonomiaftalen for Tidsplan Der vil være en driftsklar løsning fra medio 2013, som herefter skal implementeres i løbet af 1-1½ år til medio/ultimo I udrulningen af løsningen skal der tages højde for meromkostninger til håndtering af bl.a. medarbejdersignatur, som beskrevet under omkostningsafsnittet. Dertil kommer at kommunen også skal tage højde for, at receptfornyelse er udrullet. Dette er dog også fratrukket gevinsterne. 3.4 Risici Følgende risici vurderes centrale for projektet. Risici håndteres løbende i projektsekretariatet: Infrastrukturplatform forsinkes, hvilket betyder at medarbejderne ikke kan anvende medarbejdersignatur i løsningen. Medarbejdersignatur kan ikke håndteres på mobile enheder Der er lange svartider i løsningen, hvilket betyder mindre effektive arbejdsgange Ændrede arbejdsgange i kommunerne kan medføre modstand hos medarbejderne. Samarbejdsparterne anvender ikke FMK Udvikling af EOJ systemer tager længere tid end forventet og har høj kompleksitet. Medarbejderne får ikke udstedt sundhedsfaglig autorisation Datakvaliteten i FKM er ikke god nok. 4. Implementering og opfølgning Kommunerne skal i gang med at implementere FMK og KL støtter op i dette i form af et implementeringsprojekt, som kommunerne vil kunne tilmelde sig. Tilmelding vil ske i løbet af Samarbejdsprojektet vil give kommunerne anvisning til den konkrete implementering, herunder organisatorisk tilpasning af arbejdsgange, undervisning til medarbejderne, anvisninger til hvilke komponenter og tekniske snitflader, der skal anskaffes m.m. Kommunerne vil skulle afholde en udgift for at kunne deltage i samarbejdsprojektet. 5

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune 01. april 2015 Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune Baggrund I forsommeren 2014 indledte Silkeborg Kommunes

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

1.3b Kanalstrategi slutevaluering

1.3b Kanalstrategi slutevaluering 1.3b Kanalstrategi slutevaluering Projektbeskrivelse Projektets formål var, at samtlige kommuner inden udgangen af 2012 havde udarbejdet en politisk vedtaget kanalstrategi, til sikring af øget digital

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

BUSINESS CASE for National implementering af telemedicinsk sårvurdering

BUSINESS CASE for National implementering af telemedicinsk sårvurdering BUSINESS CASE for National implementering af telemedicinsk sårvurdering Digitaliseringsstyrelsen National Sundheds-it Medcom Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Formål med initiativet... 3 Initiativbeskrivelse...

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Digitalisering af ældreplejen Potentialer og holdninger KMD Analyse

Digitalisering af ældreplejen Potentialer og holdninger KMD Analyse Digitalisering af ældreplejen Potentialer og holdninger KMD Analyse KMD Analyse KMD Analyse er en nystartet vidensenhed i KMD, som udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private

Læs mere

Sundheds-it-strategi

Sundheds-it-strategi Region Hovedstaden Koncern IT Sundheds-it-strategi Koncern IT Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Resume...3 1.1 Afgrænsning af it-strategien...6 2 Visioner og rammer...8 2.1 Forretningsmæssige visioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. februar 2010 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Jakob Axel Nielsen) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Målretning af kontaktpersonordningen,

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering. Bilag 5: Business case

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering. Bilag 5: Business case INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 5: Business case Forfatter: BDO og CEDI Udgivet 2015 Download rapporten

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 15 Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse 6 bilag Regionsrådet

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

1.2 MedCom s strukturerede standard til genoptræningsplan 6. 1.3 It-understøttelse af fødeplanen 7. 1.4 Telemedicinsk sårbehandling 8

1.2 MedCom s strukturerede standard til genoptræningsplan 6. 1.3 It-understøttelse af fødeplanen 7. 1.4 Telemedicinsk sårbehandling 8 Status Marts 2014 1 Marts 2014 Indeværende er en oversigt over status på fremdrift for de 14 projekter, som er aftalt og del af handleplanen i den fælles it-strategi til understøttelse af samarbejdet mellem

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere