[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:"

Transkript

1 [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1 I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: 1. I 3 indsættes som nye stk.: Stk. 6. Finansministeren kan beslutte, at en andel på op til 1 mia. kr. af statens samlede tilskud til sundhedsområdet og udviklingsområdet efter stk. 1 kun udbetales til regionerne, hvis regionernes budgetterede nettodriftsudgifter for tilskudsåret efter finansministerens vurdering svarer til de forudsætninger, der har ligget til grund for fastsættelsen af tilskuddet. Den nævnte andel på 1 mia. kr. fordeles på de to områder i forhold til størrelsen af statens tilskud til sundhedsområdet og udviklingsområdet efter stk. 1. Økonomi- og indenrigsministeren kan træffe beslutning om fordelingen mellem regionerne af den i 1. pkt. nævnte andel af tilskuddet. Hvis den i 1. pkt. nævnte andel af tilskuddet ikke udbetales fuldt ud til regionerne fordelt efter den enkelte regions andel af udgiftsbehovet på området, orienterer økonomi- og indenrigsministeren Finansudvalget om størrelsen og fordelingen af det udbetalte tilskud. Stk. 7. Finansministeren kan beslutte, at en andel af tilskuddet på op til 0,5 mia. kr. kun udbetales til regionerne, hvis regionernes budgetterede anlægsudgifter for tilskudsåret efter finansministerens vurdering svarer til de forudsætninger, der har ligget til grund for fastsættelsen af tilskuddet. Den nævnte andel på 0,5 mia. kr. fordeles på de to områder i forhold til størrelsen af statens tilskud til sundhedsområdet og udviklingsområdet efter stk Efter 5 indsættes før afsnittet med overskriften Udviklingsbidrag fra kommunerne : 5 a. Økonomi- og indenrigsministeren nedsætter statens tilskud til regionerne for tilskudsåret, jf. 3, hvis regionernes regnskaber for sundhedsområdet eller udviklingsområdet for året før tilskudsåret under ét udviser et højere niveau for nettodriftsudgifterne end det budgetterede niveau, korrigeret efter stk. 2. Nedsættelsen opgøres for sundhedsområdet og udviklingsområdet hver for sig og udgør forskellen mellem de regnskabsførte og de korrigerede budgetterede nettodriftsudgifter for det pågældende år. Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren kan indregne et korrektionsbeløb i opgørelsen af regionernes samlede budgetterede nettodriftsudgifter, såfremt de budgetterede nettodriftsudgifter er lavere end en af økonomi- og indenrigsministeren fastsat ramme. Der korrigeres endvidere for ændrede forudsætninger fra budget til regnskab. Stk. 3. Nedsættelsen efter stk. 1 opgøres og fordeles mellem regionerne af økonomi- og indenrigsministeren. 40 pct. af nedsættelsen fordeles mellem alle regioner i forhold til den enkelte regions andel af det samlede udgiftsbehov på området. 60 pct. af nedsættelsen fordeles mellem de regioner, hvis regnskabsførte nettodriftsudgifter overstiger det korrigerede budget for året før tilskudsåret. Nedsættelsen efter 3. pkt. fordeles på disse regioner i forhold til den enkelte regions andel af den samlede overskridelse af de korrigerede budgetter for de regioner, hvor de regnskabsførte netto- 1

2 driftsudgifter overstiger de korrigerede budgetter. Korrektionen af de enkelte regioners budgetter foretages på baggrund af ændrede forudsætninger fra budget til regnskab. Stk. 4. Økonomi- og indenrigsministeren foretager en foreløbig opgørelse og afregning af nedsættelsen på grundlag af Danmarks Statistiks opgørelse af de regionale regnskaber. Stk. 5. Økonomi- og indenrigsministeren foretager en endelig opgørelse og afregning af nedsættelsen på grundlag af regionernes revisionspåtegnede regnskaber. Stk. 6. Nedsættelsen afregnes i månederne oktober, november og december i tilskudsåret. Stk. 7. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte regler for opgørelse og afregning af nedsættelsen, herunder om indhentelse af særlige revisionserklæringer vedrørende regnskabsaflæggelsen og om de nødvendige korrektioner ved sammenligning af budget og regnskab. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med tilskudsåret

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hovedpunkter i lovforslaget 2.1. Gældende ret 2.2. Regeringens overvejelser og forslag 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer mv. 9. Sammenfattende skema 1. Indledning For at understøtte, at de offentlige finanser udvikler sig i overensstemmelse med målsætningerne og prioriteringerne i 2020-planen, herunder strukturel balance på de offentlige finanser i 2020, er der behov for en strammere udgiftsstyring. Det skal endvidere sikres, at Danmark efterlever kravene i EU s Vækst- og Stabilitetspagt om ikke at have underskud på mere end 3 pct. af BNP samt krav i den kommende internationale aftale om finanspolitik (Fiscal Compact) om bl.a. en grænse for det strukturelle underskud på 0,5 pct. af BNP. Regeringen ønsker derfor med såvel dette lovforslag som det samtidigt fremsatte lovforslag om en budgetlov, herunder flerårige udgiftslofter, at foretage en samlet styrkelse af styringen af de offentlige udgifter. Formålet med nærværende lovforslag er at styrke den enkelte regions incitamenter til at overholde de samlede økonomiske rammer for regionerne. Ordningen indebærer, at der indføres et permanent system for effektive sanktioner over for regionerne ved overskridelse af budgetterne. Den foreslåede ordning vil første gang have virkning for 2012, således at overskridelser for 2012 vil medføre en tilskudsnedsættelse i De stramme økonomiske rammer for de kommende år vil øge nødvendigheden af at effektivisere den regionale opgaveløsning og anspore til bedre ressourceanvendelse. 2. Hovedpunkter i lovforslaget 2.1. Gældende ret Regionerne modtager hvert år et generelt tilskud fra staten til finansiering af sundhedsområdet og et tilskud til finansiering af udviklingsområdet. 3

4 Tilskuddene fastsættes af finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. Tilskuddene fordeles af økonomi- og indenrigsministeren til regionerne i forhold til den enkelte regions andel af det samlede udgiftsbehov på det pågældende område Regeringens overvejelser og forslag Som led i genopretningen af den offentlige økonomi er det centralt, at regionerne respekterer de økonomiske rammer, der er aftalt. Det betyder, at regionerne skal budgettere inden for de forudsatte udgiftsrammer, og at de herefter skal overholde de vedtagne budgetter. De aftalte udgiftsrammer for regionerne sker med udgangspunkt i den udgiftsbaserede opgørelse af de regionale budgetter og regnskaber. Bestemmelserne i denne lov baseres derfor også på den udgiftsbaserede opgørelse. Med henblik på at styrke regionernes incitamenter til i budgetsituationen at overholde de forudsatte udgiftsrammer, foreslås det, at en andel af statens samlede bloktilskud til regionerne på op til 1 mia. kr. gøres betinget af, at regionerne budgetterer driftsudgifterne i overensstemmelse med de forudsatte rammer. Den betingede andel af bloktilskuddet på 1 mia. kr. fordeles forholdsmæssigt på tilskuddene til sundhedsområdet og udviklingsområdet i forhold til størrelsen af bloktilskuddene på hvert af de to områder. Det foreslås tilsvarende, at en andel på op til 0,5 mia. kr. af bloktilskuddet gøres betinget af, at regionerne budgetterer deres bruttoanlægsudgifter i overensstemmelse med de forudsatte rammer. Det foreslås videre, at økonomi- og indenrigsministeren får en bemyndigelse til at træffe beslutning om fordelingen af dette betingede bloktilskud vedrørende nettodriftsudgifterne. Formålet er, at i en situation, hvor regionernes budgetter overskrider rammerne, således at det betingede bloktilskud ikke fuldt ud kan udbetales, er der mulighed for at gøre udbetalingen af det betingende bloktilskud mere individuel. Den foreslåede ordning indebærer, at der i det enkelte år kan foretages en konkret vurdering af baggrunden for, at regionernes budgetter i det pågældende år samlet overskrider de forudsatte rammer. På grundlag af denne vurdering træffer økonomi- og indenrigsministeren beslutning om, hvorvidt den delvise udbetaling af det betingede bloktilskud skal foretages kollektivt til alle regioner, efter individuelle kriterier eller som en kombination. Forslaget indebærer endvidere i regnskabssituationen, at hvis de regionale regnskabsmæssigt bogførte nettodriftsudgifter for regionerne på sundhedsområdet eller udviklingsområdet overskrider de aftalte rammer, nedsættes bloktilskuddet i det følgende år tilsvarende. Nedsættelsen vil ske som en kombination af individuelle og kollektive nedsættelser. 40 pct. af nedsættelsen vil blive afregnet kollektivt for regionerne under ét som en generel nedsættelse af bloktilskuddet, mens 60 pct. vil blive afregnet individuelt for de regioner, som har overskredet deres budgetter. Ved den endelige opgørelse af de regionale regnskaber, som vil blive foretaget i foråret i året efter regnskabsåret, skal der foretages de nødvendige korrektioner ved sammenligning af budget og regnskab. Der skal korrigeres for eventuelle ændringer i regler og opgaver, som er gennemført efter regionernes budgetlægning. Endvidere kan der bl.a. være tale om korrektioner for ændrede forudsætninger om pris- og lønudviklingen i den regionale sektor. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4

5 Lovforslaget er fremsat med henblik på at forbedre styringen af regionernes udgifter. Idet lovforslaget vil medføre en bedre udgiftsstyring, forventes lovforslaget ikke at have administrative konsekvenser. Lovforslaget vil tilskynde regionerne til at budgettere inden for de aftalte rammer og herefter overholde deres budgetter. Hvis det er tilfældet, vil der ikke ske nedsættelse af bloktilskuddet efter de foreslåede bestemmelser. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer mv. Lovforslaget har været i høring hos Danske Regioner. 9. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Positive konsekvenser / mindreudgifter Lovforslaget er fremsat med henblik på at forbedre styringen af regionernes udgifter. Ingen Negative konsekvenser / merudgifter Ingen. Administrative konsekvenser Ingen for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for Ingen. Ingen. erhvervslivet Administrative konsekvenser Ingen. Ingen. for erhvervslivet Administrative konsekvenser Ingen. Ingen. for borgerne Miljømæssige konsekvenser Ingen. Ingen. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser 5

6 Til 1 Til nr. 1 Til stk. 6 Den foreslåede bestemmelse indebærer, at der som noget nyt indføres et betinget bloktilskud for regionerne på samme måde, som der er for kommunerne. Det foreslås, at indføre en to-deling af det betingede bloktilskud, således at den ene del vedrører nettodriftsudgifterne, mens den anden del vedrører anlægsudgifterne. Bestemmelsen om den del, der vedrører nettodriftsudgifterne, fremgår af den foreslåede bestemmelse i stk. 6, mens den del, der vedrører bruttoanlægsudgifterne fremgår af stk. 7, jf. nedenfor Regionerne modtager særskilte bloktilskud til henholdsvis sundhedsområdet og udviklingsområdet. Det betingede bloktilskud vedrørende nettodriftsudgifterne udgør i alt 1 mia. kr. og fordeles forholdsmæssigt på tilskuddene til sundhedsområdet og udviklingsområdet i forhold til størrelsen af bloktilskuddene på hvert af de to områder. Den foreslåede ordning med det betingede bloktilskud betyder, at den betingede del af bloktilskuddet ikke udbetales fra starten af tilskudsåret. Beslutning om udbetaling træffes først, når det ud fra Danmarks Statistiks opgørelse af regionernes budgetter kan konstateres, hvorvidt regionerne har budgetteret nettodriftsudgifterne inden for rammerne. Rammerne fastlægges af økonomi- og indenrigsministeren. Hvis regionerne budgetterer i overensstemmelse med rammerne, udbetales tilskuddet fuldt ud. Men hvis regionernes budgetter skulle overskride rammerne, kan finansministeren beslutte, at det betingede bloktilskud ikke eller kun delvis udbetales. Der bliver således i dette tilfælde tale om en hel eller delvis modregning i det betingede bloktilskud. Det foreslås videre, at økonomi- og indenrigsministeren får en bemyndigelse til at kunne træffe beslutning om modregningen i det såkaldte betingede bloktilskud. Formålet er, at i en situation, hvor regionernes budgetter overskrider rammerne, således at det betingede bloktilskud ikke fuldt ud kan udbetales, er der mulighed for at gøre udbetalingen af det betingende bloktilskud mere individuel. Den foreslåede ordning indebærer, at der i det enkelte år kan foretages en konkret vurdering af baggrunden for, at regionernes budgetter for nettodriftsudgifterne i det pågældende år overskrider de forudsatte rammer. På grundlag af denne vurdering træffer økonomi- og indenrigsministeren beslutning om, hvorvidt modregningen i det betingede bloktilskud skal foretages kollektivt til alle regioner, efter individuelle kriterier eller som en kombination. På baggrund af de vedtagne budgetter beslutter økonomi- og indenrigsministeren, hvor stor vægt der skal lægges på det individuelle element i modregningen. Der forudsættes i den forbindelse følgende muligheder: Modregningen gøres 100 pct. individuel. 50 pct. af modregningen gøres individuel og 50 pct. gøres kollektiv. Modregningen gøres 100 pct. kollektiv. I de tilfælde, hvor der træffes beslutning om en helt eller delvist individuel modregning i det betingede bloktilskud, vil grundlaget for vurdering af den enkelte regions budget være følgende kriterier: Vækst i den enkelte regions budget i forhold til budgettet fra året før. 6

7 Udviklingen i den enkelte regions befolkning og udgiftsbehov. Hvis der bliver tale om en anvendelse et individuelt grundlag for modregningen vil dette grundlag blive offentliggjort, bl.a. med henblik på at den enkelte region vil kunne efterregne grundlaget. Hvis en sanktion gøres helt eller delvist individuel, foreslås det, at økonomi- og indenrigsministeren orienterer Folketingets Finansudvalg om størrelsen og fordelingen af tilskuddet, herunder om baggrunden for den valgte fordeling. Til stk. 7 Forslaget indebærer, at der indføres mulighed for at gøre op til 0,5 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af, at regionerne budgetterer deres bruttoanlægsudgifter inden for en eventuelt fastsat ramme. Det bemærkes, at den sidste del kun er relevant i de år, hvor der fastsættes en ramme for de regionale bruttoanlægsudgifter. Det betingede bloktilskud vedrørende bruttoanlægsudgifterne fordeles forholdsmæssigt på tilskuddene til sundhedsområdet og udviklingsområdet i forhold til størrelsen af bloktilskuddene på hvert af de to områder. En eventuel nedsættelse af bloktilskuddet efter denne bestemmelse vil blive fordelt på alle regioner i forhold til den enkelte regions andel af det samlede udgiftsbehov, jf. bestemmelserne i 3, stk. 5. Til nr. 2 Til 5 a Den foreslåede bestemmelse i stk. 1 indebærer, at hvis regionernes udgifter for sundhedsområdet eller udviklingsområdet for et år overskrider det korrigerede budget for nettodriftsudgifterne for det pågældende år, vil bloktilskuddet for det følgende år blive nedsat tilsvarende. Reglerne for korrektion af det samlede budget for regionerne under ét fremgår af stk. 2. Bestemmelsen giver mulighed for, at der kan opgøres et korrektionsbeløb, som udgør forskellen mellem regionernes budgetterede nettodriftsudgifter og en af økonomi- og indenrigsministeren forudsat ramme for nettodriftsudgifterne på det pågældende område. Det foreslås videre, at der ved den endelige opgørelse af de regionale regnskaber skal foretages de nødvendige korrektioner ved sammenligning af budget og regnskab. Der skal korrigeres for eventuelle ændringer i regler og opgaver, som er gennemført efter regionernes budgetlægning. Endvidere kan der bl.a. være tale om korrektioner for ændrede forudsætninger om pris- og lønudviklingen i den regionale sektor. Den foreslåede bestemmelse i stk. 3 indebærer, at nedsættelsen af de regionale bloktilskud efter stk. 1 beregnes og fordeles af økonomi- og indenrigsministeren. Det foreslås, at 40 pct. af den beregnede nedsættelse efter stk. 1 fordeles på alle regioner i forhold til den enkelte regions andel af det samlede udgiftsbehov på det pågældende område. Det vil sige, at der er tale om en kollektiv nedsættelse for alle regioner. 7

8 Det foreslås videre, at 60 pct. af den beregnede nedsættelse efter stk. 1 fordeles mellem de regioner, som har overskredet deres korrigerede budget på området for det pågældende år. Denne del af nedsættelsen fordeles på disse regioner i forhold til den enkelte regions andel af den samlede overskridelse af de korrigerede budgetter. I denne beregning indgår kun de regioner, som har overskredet deres korrigerede budget for det pågældende år. Korrektionen af den enkelte regions budget indebærer, at der korrigeres for eventuelle ændringer i regler og opgaver, som er gennemført efter regionernes budgetlægning. Endvidere kan der bl.a. være tale om korrektioner for ændrede forudsætninger om pris- og lønudviklingen i den regionale sektor. Det fremgår af den foreslåede bestemmelse i stk. 4, at økonomi- og indenrigsministeren foretager en foreløbig opgørelse af nedsættelsen beregnet på grundlag af Danmarks Statistiks opgørelse af regionernes regnskaber for året før tilskudsåret, som foreligger i maj i tilskudsåret. Nedsættelsen vil blive udmeldt til regionerne sammen med udmeldingen af tilskuds- og udligningsbeløb ultimo juni i tilskudsåret. Der vil dog herefter kunne ske ændringer, såfremt revisionens bemærkninger til de regionale regnskaber giver anledning hertil, jf. stk. 5 nedenfor. Den foreslåede bestemmelse i stk. 5 indebærer, at økonomi- og indenrigsministeren foretager en endelig opgørelse og afregning af nedsættelsen på grundlag af regionernes revisionspåtegnede regnskaber. Det betyder, at der vil kunne ske ændringer i den foreløbige opgørelse, som vil blive foretaget på grundlag af Danmarks Statistisk opgørelse af de regionale regnskaber, jf. ovenfor, såfremt revisionens bemærkninger giver anledning hertil. Det fremgår af den foreslåede bestemmelse i stk. 6, at nedsættelsen af det regionale bloktilskud for et tilskudsår vil blive afregnet med regionerne i de sidste tre måneder af året, det vil sige samtidig med den såkaldte midtvejsregulering af bloktilskuddet. Den foreslåede bestemmelse i stk. 7 indeholder en bemyndigelse til økonomi- og indenrigsministeren til at fastsætte regler om opgørelsen af de nødvendige korrektioner ved sammenligning af budget og regnskab. Der skal korrigeres for eventuelle ændringer i regler og opgaver, som er gennemført efter regionernes budgetlægning. Endvidere kan der være tale om korrektioner for ændrede forudsætninger om pris- og lønudviklingen i den regionale sektor. Opgørelse af nedsættelsen vil efter forslaget blive foretaget på grundlag af regionernes revisionspåtegnede regnskaber for det pågældende år. Økonomi- og indenrigsministeren kan i den forbindelse fastsætte nærmere regler om afgivelse og indberetning af revisionspåtegnede regnskaber for de regionale sundhedsudgifter. Til 2 Bestemmelsen fastsætter, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Loven har virkning fra og med tilskudsåret Det vil sige, at loven første gang har virkning for tilskudsåret Der kan i følgende to situationer ske nedsættelse af bloktilskuddet for 2013 efter denne lov: hvis regionernes budgetter for 2013 overstiger det forudsatte niveau, eller hvis det i 2013 konstateres, at regionernes udgifter for 2012 har oversteget de korrigerede budgetter for

9 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende ret Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: 3. Staten yder et årligt tilskud til regionerne til finansiering af sundhedsområdet og et årligt tilskud til finansiering af de regionale udviklingsopgaver, jf. 1, stk. 1, nr. 1 og 2. Tilskuddet til hvert af områderne fastsættes af finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. Stk. 2. Tilskuddet fastsættes som summen af 1) det foregående års tilskud med tillæg eller fradrag som følge af engangsreguleringer og op- og efterreguleringer, 2) regulering for den forventede pris- og lønudvikling i den regionale sektor fra det foregående år til tilskudsåret, 3) regionale mer- eller mindreudgifter som følge af ændringer i udgifts- og opgavefordelingen mellem staten, kommunerne og regionerne i tilskudsåret, 4) regionale mer- eller mindreudgifter som følge af ændringer i den bindende statslige regulering af regionernes virksomhed i tilskudsåret og 5) reguleringer af tilskuddet i henhold til 11. Stk. 3. Finansministeren kan med Finansudvalgets tilslutning forhøje eller reducere det tilskud, der fastsættes i medfør af stk. 2, hvis hensynet til en balanceret udvikling i den regionale økonomi taler herfor. Stk. 4. Finansministeren kan med Finansudvalgets tilslutning ændre tilskuddet for tilskudsåret, hvis der sker ændringer i de forhold, der er omtalt i stk. 2 og 3. Stk. 5. Det årlige tilskud på hvert af de to 9

10 områder fordeles af indenrigs- og sundhedsministeren. Hvert af tilskuddene fordeles i forhold til den enkelte regions andel af det samlede regionale udgiftsbehov på området, jf. 4 og I 3 indsættes som nye stk.: Stk. 6. Finansministeren kan beslutte, at en andel på op til 1 mia. kr. af statens samlede tilskud til sundhedsområdet og udviklingsområdet efter stk. 1 kun udbetales til regionerne, hvis regionernes budgetterede nettodriftsudgifter for tilskudsåret efter finansministerens vurdering svarer til de forudsætninger, der har ligget til grund for fastsættelsen af tilskuddet. Den nævnte andel på 1 mia. kr. fordeles på de to områder i forhold til størrelsen af statens tilskud til sundhedsområdet og udviklingsområdet efter stk. 1. Økonomi- og indenrigsministeren kan træffe beslutning om fordelingen mellem regionerne af den i 1. pkt. nævnte andel af tilskuddet. Hvis den i 1. pkt. nævnte andel af tilskuddet ikke udbetales fuldt ud til regionerne fordelt efter den enkelte regions andel af udgiftsbehovet på området, orienterer økonomiog indenrigsministeren Finansudvalget om størrelsen og fordelingen af det udbetalte tilskud. Stk. 7. Finansministeren kan beslutte, at en andel af tilskuddet på op til 0,5 mia. kr. kun udbetales til regionerne, hvis regionernes budgetterede anlægsudgifter for tilskudsåret efter finansministerens vurdering svarer til de forudsætninger, der har ligget til grund for fastsættelsen af tilskuddet. Den nævnte andel på 1 mia. kr. fordeles på de to områder i forhold til størrelsen af statens tilskud til sundhedsområdet og udviklingsområdet efter stk Efter 5 indsættes før afsnittet med overskriften Udviklingsbidrag fra kommunerne : 5 a. Økonomi- og indenrigsministeren nedsætter statens tilskud til regionerne for tilskudsåret, jf. 3, hvis regionernes regnskaber for sundhedsområdet eller udviklingsområdet for året før tilskudsåret under ét udviser et højere niveau for nettodriftsudgifterne end det bud- 10

11 getterede niveau, korrigeret efter stk. 2. Nedsættelsen opgøres for sundhedsområdet og udviklingsområdet hver for sig og udgør forskellen mellem de regnskabsførte og de korrigerede budgetterede nettodriftsudgifter for det pågældende år. Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren kan indregne et korrektionsbeløb i opgørelsen af regionernes samlede budgetterede nettodriftsudgifter, såfremt de budgetterede nettodriftsudgifter er lavere end en af økonomi- og indenrigsministeren fastsat ramme. Der korrigeres endvidere for ændrede forudsætninger fra budget til regnskab. Stk. 3. Nedsættelsen efter stk. 1 opgøres og fordeles mellem regionerne af økonomi- og indenrigsministeren. 40 pct. af nedsættelsen fordeles mellem alle regioner i forhold til den enkelte regions andel af det samlede udgiftsbehov på området. 60 pct. af nedsættelsen fordeles mellem de regioner, hvis regnskabsførte nettodriftsudgifter overstiger det korrigerede budget for året før tilskudsåret. Nedsættelsen efter 3. pkt. fordeles på disse regioner i forhold til den enkelte regions andel af den samlede overskridelse af de korrigerede budgetter for de regioner, hvor de regnskabsførte nettodriftsudgifter overstiger de korrigerede budgetter. Korrektionen af de enkelte regioners budgetter foretages på baggrund af ændrede forudsætninger fra budget til regnskab. Stk. 4. Økonomi- og indenrigsministeren foretager en foreløbig opgørelse og afregning af nedsættelsen på grundlag af Danmarks Statistiks opgørelse af de regionale regnskaber. Stk. 5. Økonomi- og indenrigsministeren foretager en endelig opgørelse og afregning af nedsættelsen på grundlag af regionernes revisionspåtegnede regnskaber. Stk. 6. Nedsættelsen afregnes i månederne oktober, november og december i tilskudsåret. Stk. 7. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte regler for opgørelse og afregning af nedsættelsen, herunder om indhentelse af særlige revisionserklæringer vedrørende regnskabsaflæggelsen og om de nødvendige korrektioner ved sammenligning af budget og regnskab. 11

12 12

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Juni 2013 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

Generelle tilskud til regionerne

Generelle tilskud til regionerne Generelle tilskud til regionerne 2013 Udgivet af: Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf.: 72 26 90 00 Fax: 72 26 90 01 oim@oim.dk www.oim.dk Design: Rosendahls - Schultz

Læs mere

Generelle tilskud til regionerne Økonomisk Redegørelse 2015

Generelle tilskud til regionerne Økonomisk Redegørelse 2015 Generelle tilskud til regionerne Økonomisk Redegørelse 2015 Maj 2012 Juni 2014 Generelle tilskud til regionerne 2015 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud

Kommunal udligning og generelle tilskud Kommunal udligning og generelle tilskud 2013 Udgivet af: Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf.: 72 26 90 00 Fax: 72 26 90 01 oim@oim.dk www.oim.dk Design: Rosendahls

Læs mere

2. Tabel over det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommuneskat og kirkeskat

2. Tabel over det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommuneskat og kirkeskat Samtlige kommuner Budgetlægningen for 2011 Til brug for budgetlægningen for 2011 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud og udligning for 2011. Endvidere beskrives i dette

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2014-2017

Bilag til teknisk budget 2014-2017 Bilag til teknisk budget 2014-2017 Indholdsfortegnelse BUDGETLOVEN M.V.... 2 BUDGETTET I TAL... 3 INDTÆGTER...3 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET... 12 KORREKTIONER PÅ

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 14 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse

Læs mere

GENERELLE TILSKUD TIL REGIONERNE 2008 - JUNI 2007

GENERELLE TILSKUD TIL REGIONERNE 2008 - JUNI 2007 GENERELLE TILSKUD TIL REGIONERNE 2008 - JUNI 2007 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside:

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2013-2016

Bilag til teknisk budget 2013-2016 Bilag til teknisk budget 2013-2016 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 BUDGETTET I TAL... 2 INDTÆGTER...2 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET...12 KORREKTIONER PÅ DRIFTSOMRÅDET...13

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Fleksibel frokostordning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2014-15 Fremsat den 11. marts 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 19-08-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 19. august 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede,

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD 2010

KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD 2010 KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD 2010 Udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf.: 33 92 93 00 Fax: 33 93 25 18 ism@ism.dk www.ism.dk Design: Schultz Grafisk

Læs mere

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015 Samtlige kommuner Sagsnr. 2014-7428 Doknr. 153446 Dato 30. juni 2014 Budgetlægningen for 2015 Til brug for budgetlægningen for 2015 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af bestemmelserne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om en børne- og ungeydelse

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om en børne- og ungeydelse Skatteministeriet J. nr. 2012-311-0084 Udkast i høring 2. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om en børne- og ungeydelse (Skattereformen) 1 I lov om påligningen

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv. UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik samt lov om ansvaret for og styringen

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere