Bachelorprojekter. Matematik-økonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bachelorprojekter. Matematik-økonomi"

Transkript

1 Bachelorprojekter Matematik-økonomi F2001

2

3 Indhold Side Institut for Matematik og Datalogi...2 Emneområder og lærere...2 Eksempler på tidligere projekter...2 Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura...3 Emner inden for Finansiering...3 Emner inden for Regnskabsvæsen...6 Institut for Organisation og Ledelse...8 Emner inden for Planlægningsmetoder...8 Emner inden for Organisation...9 Økonomisk Institut...10 Vejleder og emner

4 Institut for Matematik og Datalogi Emneområde Vejleder 1. Numeriske metoder, stokastiske metoder, matematisk finansiering. Edmund Christiansen Niels Jørgen Nielsen 2. Optimering, kombinatorik, grafteori Jørgen Bang-Jensen Bjarne Toft 3. Historie Bjarne Toft Bent Ørsted 4. Analyse Uffe Haagerup Niels Jørgen Nielsen Bent Ørsted 5. Topologi, Geometri Hans Jørgen Munkholm Henrik Pedersen 6. Datalogi Jørgen Bang-Jensen Joan Boyar Kim Skak Larsen Peter Kornerup Eksemler på tidligere projekter: Skemalægning Systemtipning Strømning i netværk Othello. Strategier for et ustabilt spil Matematisk økonomis historie i Danmark Den Brownske bevægelse Fourierrækker med anvendelser 2

5 Emner inden for Finansiering 1. Sammensætning af efficiente aktieporteføljer (Implementering). Hvordan implementeres Markowitz s og afledte porteføljevalgsmodeller på et rigtigt aktiemarked? Der ønskes en implementering af en eller flere af modellerne på data fra et aktiemarked. 2. Sammensætning af efficiente aktieporteføljer (Teori). Hvad er det teoretiske fundament for Markowitz s porteføljevalgsmodel? Der ønskes en udledning af den efficiente rand samt en beskrivelse af, hvordan investorer med forskellige nyttefunktioner vælger deres optimale portefølje på den efficiente rand. Litteratur: Kapitel 3 i Huang, C. & R.H. Litzenberger, Foundations for Financial Economics, 1988, North-Holland. 3. Capital Asset Pricing-modellen (CAPM). Hvad er det teoretiske fundament for CAPM-modellen? Der ønskes foretaget en udledning af ligevægtsrelationen samt en beskrivelse af nogle af dens mange anvendelsesmuligheder inden for f.eks. prisfastsættelse af realinvesteringer, risikomåling og performancemåling. 4. Arbitrage Pricing Theory (APT). Hvad er det teoretiske fundament for APT-modellen? Der ønskes foretaget en udledning af ingenarbitrage-relationen samt en beskrivelse af nogle af dens mange anvendelsesmuligheder inden for f.eks. prisfastsættelse af realinvesteringer, risikomåling og performancemåling. 5. Reale optioner. Hvordan benyttes optionsteorien fra de finansielle markeder til vurdering af virksomhedens mulige realinvesteringers fordelagtighed, og hvad er metodens begrænsninger? Man kan f.eks. tage udgangspunkt i problemet vedrørende værdiansættelse af en oliereserve i undergrunden. Litteratur: J.L. Paddock, D.R.Siegel & J.L. Smith Valuing Offshore Oil Properties with Option Pricing Models in The New Corporate Finance: Where Theory Meets Practice, ed. D.H. Chew Jr., 1993, McGraw-Hill. 6. Prisfastsættelse af afledte aktiver i binomialmodellen. Udvælg nogle afledte aktiver og beskriv deres prisfastsættelse og hegdestrategier i en binomialmodel. 7. Simulering af hedgestrategier. Hvor god er Black-Scholes delta-hedging? I den virkelige verden kan man ikke handle kontinuert og uden transaktionsomkostninger, som det antages i Black-Scholes-modellen. Med baggrund i observerede aktie- og optionspriser kan man for realistiske parametre simulere effektiviteten af forskellige hedgestrategier. Litteratur: Hull, Options, Futures, and other Derivatives, fourth edition, 2000, Prentice Hall, kapitel Optionsprisfastsættelse med stokastisk volatilitet. I Black-Scholes model antages det, at aktievolatiliteten er konstant. Hvordan ændres optionsprisfastsættelsen, når volatiliteten er stokastisk? Man kan f.eks. lave en kort teoretisk gennemgang af den anvendte optionsprisfastsættelsesmodel med stokastisk volatilitet og en implementering af en eller flere numeriske løsningsmetoder. Litteratur: Hull, J. & A.White "The Pricing of Options on Assets with Stochastic Volatility", Journal of Finance, vol. 42, no. 2 (1987), pp Optionsprisfastsættelse under tilstedeværelse af transaktionsomkostninger. Hvordan kan man i optionsprisfastsættelsesproblemet inkorporere, at der er transaktionsomkostninger i markedet? Med udgangspunkt i en artikel af Boyle og Vorst (1992) ønskes dette spørgsmål belyst. Man kan evt. også implementere den beskrevne metode på computer. Litteratur: P.P. Boyle and T. Vorst, Option Replication in Discrete Time with Transaction Costs, Journal of Finance, vol. 47, no. 1, March

6 10. Prisfastsættelse af renteafledte aktiver. Hvordan modelleres rentestrukturens dynamik, og hvordan prisfastsættes optioner på obligationer samt andre rente-afledte aktiver? Disse spørgsmål ønskes besvaret med udgangspunkt i en artikel af Hull og White (1993). Evt. kan den beskrevne model implementeres i regneark ud fra nogle rentedata. Litteratur: J. Hull and A. White, One-Factor Interest-Rate Models and the Valuation of Interest-Rate Derivative Securities, Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 28, no. 2, June Konvertering af realkreditlån. Beskrivelse af mulighederne og fordelagtigheden af omlægning af lån til højere eller lavere pålydende rente. Eventuelt med estimation af konverteringspræmien på forskellige lån. 12. Estimation af rentestrukturen. Hvordan bestemmes nulkuponrentestrukturen? Der ønskes en gennemgang af udvalgte metoder til at bestemme rentestrukturen på baggrund af priser på handlede obligationer og implementering af disse metoder på danske statsobligationer. Omfatter brug af lineær regression ved hjælp af regneark, programmeringsværktøjer eller statistiske programpakker. 13. Måling af risikoeksponering. Hvordan måles finansiel risiko? Lav en beskrivelse og sammenligning af metoder til kvantificering af risikoeksponeringen af porteføljer af finansielle og/eller reale aktiver, f.eks. Value at Risk, Cashflow at Risk, simulation, stress testing m.m. 14. Virksomhedens risikostyring. Hvorfor hedger virksomheder dele af deres risiko? Der ønskes mulige forklaringer på dette spørgsmål. Endvidere kan der indgå en beskrivelse af, hvordan forskellige typer af finansiel risiko som f.eks. rente-, kredit- og valutarisiko kan hedges. 15. Swaps. En beskrivelse af swap-instrumentet, dets anvendelse til afdækning af f.eks. rente-, kredit- og valutakursrisiko, samt markederne for swaps. Desuden ønskes værdiansættelsen af swaps behandlet. 16. Executive stock options. Hvorfor tildeler mange virksomheder deres topledere calloptioner på virksomhedens aktier? Hvordan skal sådanne optioner værdiansættes? Hvordan påvirker sådanne optioner de beslutninger, lederne tager i virksomheden? Der ønskes en diskussion af disse spørgsmål suppleret med relevante taleksempler baseret på beregninger i binomialtræer. Analysen kan f.eks. tage udgangspunkt i artiklerne: Kulatilaka, N. & A. J. Marcus (1994): Valuing Employee Stock Options, Financial Analysts Journal, Nov-Dec, pp Hall, B. J. & K. J. Murphy (2000): Stock Options for Undiversified Executives, Working paper, Harvard Business School og University of Southern California. 17. Fusioner og virksomhedsopkøb. Hvorfor fusionerer virksomheder? Hvorfor opkøber den stærkeste virksomhed ikke bare den anden? Der ønskes foretaget en analyse af, hvilke fordele og ulemper, set fra aktionærernes perspektiv, der kan være ved virksomhedsfusioner. I analysen skal der endvidere redegøres for omstændigheder, under hvilke et virksomhedsopkøb kan være en bedre løsning end en fusion, set fra aktionærerne i den opkøbende virksomheds synsvinkel. 18. Børsintroduktioner. Det er et empirisk faktum, at nyligt børsintroducerede aktier i gennemsnit giver et anormal højt afkast på kort sigt. Hvad kan årsagerne til denne underprisfastsættelse være? Der ønskes foretaget en analyse af dette spørgsmål samt en beskrivelse af de mest brugte metoder til børsintroduktion af aktier (book-building, tender, fast-kurs). Man kan eventuel også lave en undersøgelse af omfanget af denne underprisfastsættelse på Københavns Fondsbørs i de senere år. 4

7 19. Finansielle vanskeligheder og genforhandling af virksomhedsgæld. Hvordan kan en virksomheds finansielle vanskeligheder medføre efficienstab, og hvordan afhænger størrelsen af disse tab af virksomhedens muligheder for at genforhandle sin gæld? Disse spørgsmål ønskes undersøgt med udgangspunkt i artiklen: Gertner R. & D. Scharfstein, "A Theory of Workouts and the Effects of Reorganization Law", Journal of Finance, vol. 46, (1991), pp Værdifastsættelse og udformning af gældskontrakter. Hvad er værdien af en virksomheds gæld, hvis aktionærerne (ledelsen) handler strategisk med henblik på at overføre værdi fra kreditorerne til dem selv, dvs. hvis aktionærerne aktivt bruger deres konkurstrussel til at få kreditorerne til at acceptere midlertidige nedsatte ydelser på gælden? Dette spørgsmål ønskes analyseret med udgangspunkt i en artikel af Anderson and Sundaresan (1996), Review of Financial Studies, "Design and Valuation of Debt Contracts", vol. 9, no. 1, pp Signalværdien af finansielle beslutninger. Hvordan kan en virksomheds finansielle beslutninger afsløre dele af ledelsens insiderviden til aktiemarkedet? Dette spørgsmål kan f.eks. analyseres med udgangspunkt i en af følgende artikler: Leland H.E. & D.H. Pyle Informational asymmetries, Financial Structure, and Financial Intermediation, Journal of Finance vol. 32 (1977), pp Myers S.C. & N.S. Majluf Corporate Financing and Investment Decisions when Firms have Information that Investors do not have, Journal of Financial Econonmics, vol. 13 (1984), pp Gæld, skatter og virksomhedens kapitalstruktur. Når en virksomhed beslutter sit omfang af gældsfinansiering, er det vigtigt, at den tager hensyn til skattesystemet. Diskuter denne problematik med udgangspunkt i Miller (1977) og DeAngelo and Masulis (1980). Man kan evt. i forlængelse heraf diskutere samspillet mellem virksomhedens gældssætninggrad og vækst. Litteratur: Miller (1977) "Debt and Taxes", JoF vol. 32, 1977, pp DeAngelo and Masulis (1980) "Optimal capital Structure under Corporate and Personal Taxation", JFE vol. 8, pp Berens and Cuni (1995) "The capital structure puzzle revisited", RFS, vol. 8, no. 4, pp

8 Emner inden for Regnskabsvæsen 1. Med udgangspunkt i en matematisk models (pricipal-agent modellen) ønskes foretaget en analyse af afvigelsesanalyser som et led i virksomhedens økonomiske styring. Der skal konstrueres en model, der beskriver, hvordan afdelingsledelser kan motiveres til at handle i virksomhedens interesse, når det antages, at de ved hjælp af afvigelsesanalyser konstaterede afvigelser skal indgå som styringsparametre. 2. Kan statiske modeller anvendes til at estimere omkostningsfunktioner. Der ønskes en teoretisk analyse af dette problem. Samtidig ønskes en analyse af, hvordan forskellige specifikationer af den statiske fejl, der er forbundet med omkostningsregistreringer, påvirker design af regnskabssystem. 3. Omkostningsestimering og lineær regression. Lineær regression er en kendt og anvendt metode til at estimere sammenhænge udfra historiske data. Hvad kan der ske af fejl, hvis vi ukritisk anvender dette redskab på regnskabsdata? Giv en beskrivelse af nogle faldgruber, og hvordan man undgår dem. 4. Transfereringspriser. Mange virksomheder anvender interne afregningspriser, når produkter overgår fra en enhed til en anden. Lav en analyse af hensigtsmæssigheden af forskellige metoder til fastsættelse af transfereringsprisen. Relater til formål og omstændigheder. 5. Revision af virksomhedens regnskab. Der ønskes en redegørelse for og diskussion af formålene med revision af virksomhedens regnskab samt en beskrivelse af de metoder, som en revisor kan bringe i anvendelse ved sin undersøgelse. 6. Årsregnskabers oplysninger om valutarisiko og valutakurssikring. Der ønskes en redegørelse for og diskussion af den regnskabsmæssige behandling af valutakurssikringsinstrumenter. Behandlingen af emnet bør især være koncentreret omkring valutaterminskontrakter. 7. Strategisk regnskabsanalyse. Der ønskes en redegørelse for og diskussion af nogle af de teoretiske modeller, som anvendes i forbindelse med en virksomhedsvurdering. Opgaven kan eventuelt tage udgangspunkt i analyse af en konkret virksomhed. 8. Shareholder value modeller. Der ønskes en redegørelse for og diskussion af nogle af de modeller der foreslås anvendt til styring af virksomhedens indsats for skabelse af shareholder value. 9. Budgetdeltagelse. "Det motiverer medarbejderne at deltage i budgetlægningen" er en almindelig bemærkning. Hvad ved vi faktisk om sammenhængen mellem motivation, præstation og deltagelse? 10. Ansvarlighedsprincippet. I regnskabsvæsen er det en hovedsætning, at "en leder skal kun holdes ansvarlig for det, han kan kontrollere". Lav en analyse af, hvordan dette bør fortolkes. 11. Aktivitetsbaseret omkostningsregnskab (ABC). Beskriv metoden ved aktivitetsbaseret omkostningsregnskab, samt forskelle og ligheder med andre systemer. Redegør for muligheder og vanskeligheder ved at anvende et sådant system. 12. Anvendelse af regnskaber til præstationsvurdering. Mange lønsystemer indeholder elementer, der afhænger af medarbejderens (lederens) præstation. Denne måles ofte ved hjælp af regnskabsdata. Lav en analyse af udformningen af sådanne aflønningssystemer enten analytisk eller ved at undersøge nogle eksisterende aflønningsformer. 6

9 13. Balanced Scorecard. Redegør for idéen i Balanced Scorecards og analyser deres muligheder og begrænsninger. 14. Regulering af regnskabsaflæggelse. Der ønskes en redegørelse for og diskussion af nogle af de væsentligste argumenter for og imod regulering af virksomheders regnskabsaflæggelse. Redegørelsen og diskussionen ønskes relateret til den regulering af regnskabsaflæggelse som findes i Danmark. 15. Økonomisk contra regnskabsmæssigt overskud. Redegør for den økonomiske teoris periodeoverskudsbegreb og diskutér dettes relation til forskellige regnskabsmæssige overskudsbegreber. 16. Værdiansættelse af anlægsaktiver i virksomheders eksterne regnskab. Redegør for og diskuter forskellige metoder til værdiansættelse af en virksomheds anlægsaktiver. Diskuter metodernes betydning i relation til såvel balancen som resultatopgørelsen. 17. Indtægtskriterier i virksomheders eksterne regnskab. Der ønskes en redegørelse for og diskussion af de væsentligste indtægtskriterier, som kan anvendes ved opgørelsen af en virksomheds overskud for en given periode. 18. Den nye Årsregnskabslov. Redegør for og diskuter de væsentligste ændringer i Årsregnskabsloven, som vil følge af det foreliggende forslag til ny lov. 19. Licitation/tilbudsgivning. Når en virksomhed skal byde til en licitation, befinder den sig i en spilsituation med de andre bydere. Lav en analyse af denne situation set i sammenhæng med virksomhedens mulighed for at bedømme sine omkostninger. 7

10 Emner inden for Planlægningsmetoder 1. Multikriteriemodeller: Løsning af matematiske optimeringsmodeller med multiple kriteriefunktioner. Lineære/ikke-lineære modeller, interaktive/ikke-interaktive metoder. 2. Efficiensevaluering: Metoder og implementering af disse til efficiensevaluering af homogene virksomheder. Data envelopment analysis / stochastic frontier analysis. GAMS. 3. Travelling salesman problemet: Metoder og implementering af disse til løsning af komplekse 0/1-optimeringsproblemer. Heuristikker og eksakte metoder. Programmering. GAMS. 4. Neurale netværk: Løsning af økonomiske problemstillinger v.h.a. neurale netværk. Programmering. GAMS. 5. Lokaliseringsmodeller: Metoder og implementering af disse til løsning af lokaliseringsproblemer. Heuristikker og eksakte metoder. Programmering. GAMS. 6. Ruteplanlægningsmodeller: Metoder til ruteplanlægning og anvendelse af samme. Kan involvere programmering af simple ruteplanlægningsalgoritmer eller modellering i GAMS. 7. Skemaplanlægning. Metoder til planlægning af for eksempel arbejdsskemaer, f.eks. på sygehuse, eller undervisningsskemaer i f.eks. folkeskoler eller på universiteter. Kan orienteres mod optimeringsmodeller, heuristikker eller ren systemanalyse. 8. Heltalsprogrammering. Lagrange-relaxering, Cutting plane algoritmer eller BISA-algoritmen til løsning af ILP-problemer. Covering/partitioning problemer. Knapsack problemet. 9. Dekomponeringsmodeller. Dantzig-Wolfes eller Benders algoritme til dekomponering af store LP-problemer til mindre problemer. Anvendelse af dekomponeringsmodeller. GAMS. 10. Programmering. Programmering af en netværksalgoritme. F.eks. shortest path, max flow med (upper og) lower bounds, prima/dual transport, assignment eller out of kilter algoritme. 8

11 Emner inden for Organisation Matematiske modeller til Organisatorisk Design. (Der kan stilles flere projekter indenfor dette emne): S Matematisk programmering S Simulation S Grafteori S Ekspertsystemer 9

12 Emner inden for Økonomi Christen Sørensen 1. Offentlige infrastrukturinvesteringer og økonomisk vækst Fra mange enkeltstående eksempler er det intuitivt meget nærliggende, at off. infrastrukturinvesteringer øger produktionsmulighederne i den private sektor. Denne sammensætning har imidlertid i alt for høj grad været overset og indgår typisk ikke i de makroøkonometriske beslutningsmodeller som f.eks. ADAM, SMEC el. Interlink. Forudsætninger: Den pågældende må være interesseret i empirisk økonomi og økonometri. Litteratur: Aschauer, D.A Is Public Expenditure Produktive? Journal of Monetary Economics 1989: 23: Ford, R. og P. Poret Infrastructure and Private-Sector Productivity. OECD Working Papers No. 91/1991. Paris. (*) Munnel, A.H Infrastructure Investment and Economic Growth. Journal of Economic Perspectives 1992:6: (*) 2. Uddannelsesinvesteringers betydning for økonomisk vækst Siden Denisons banebrydende arbejde fra 1967: "Why Growth Rates Differ" er der fremkommet mange undersøgelser af uddannelsesinvesteringers betydning for den økonomiske vækst. Med en ny metode til at måle output fra uddannelsessektoren har Jorgensen og Fraumeni kommet frem til endnu mere markante resultater. Der kunne evt. gennemføres en tilsvarende empirisk analyse for Danmark. Forudsætninger: Den pågældende må være interesseret i empirisk økonomi og økonometri og også edb, hvis en empirisk analyse for Danmark skal gennemføres. Litteratur: Denison, E.F Why Growth Rates Differ. The Brookings Institution. Dowrick, S. & D-T. Nguyen OECD Comparative Economic Growth : Catch-Up and Convergence. American Economic Review 1989:79: Maddison, A Phases of Capitalist Development. Oxford University Press. Maddison, A Growth and Slowdown in Advanced Capitalist Economics. Journal of Economic Literature 1987:2: Jorgensen, D.W. og B.M. Fraumeni Investment in Education and U.S. Economic Growth. Discussion Paper No Harward University of Economic Research. Harvard University. Cambridge, Mass.(*) 3. Analyser arbejdskraftmobilitet og lønfleksibilitet imellem delstaterne i Vesttyskland Vesttyskland kan betragtes som en økonomisk og monetær union mellem länderne. Derfor kan erfaringer herfra udnyttes med henblik på at analysere forudsætningerne for at danne en økonomisk og monetær union mellem EF-landene. Forudsætninger: Den pågældende skal være interesseret i spørgsmålet om økonomiske og monetære unioner samt økonometri. Litteratur: Andersen, J.R. m..fl EF's økonomiske og monetære union specielt med henblik på fælles penge- og valutakurspolitik i EF og de deraf afledte krav til reallønfleksibilitet og arbejdskraftens mobilitet belyst ud fra erfaringer i Forbundsrepublikken Tyskland. EF-kommissionen One market, one money. European Economy, No. 44, October Eichengreen, B One money for Europe? Lessons from the US Currency union. Economic Policy 10. april 1990, side Von Hagen, J Fiscal arrangements in a monetary union: evidence from the US, kapitel XIX i: Fair, D.E. og C. de Boissieu 1992 (eds.) Fiscal Policy, Taxation and the Financial System in an Increasingly Integrated Europe. Kluwer Academic Publishers. 10

13 4. Ejendomsskatter - hvem bærer dem, og er det en fremtidig skattekilde. Der har været en omfattende diskussion af ejendomsskatter, hvem bærer f.eks. ejendomsskatterne. Samtidig betyder opbygningen af det indre marked, at de skatter, der hviler på umobile skattekilder, givetvis fremover vil få større betydning. Forudsætninger: Interesse for og kendskab til skattepolitik i en internationaliseret verden. Litteratur: CEPS Capital-Market Liberalisation and the Taxation of Savings. Working Party Report nr. 2. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 'ernes skattereformer og det indre marked. Mieszkowski, P. og G.R. Zodrow Taxation and the Tiebout Model. Journal of Economic Literature 27:3: Edwards, M.E The Economic Effects of Taxing Land Values. 5. Befolkningsmodeller EDB-udviklingen har i praksis muliggjort, at der er udviklet mere avancerede befolkningsmodeller, hvor der åbnes op for adfærdsmæssige ændringer. Forudsætninger: Interessere for befolkningsspørgsmål. Litteratur: Orcutt, G.H., S Caldwell og R. Wertheimer II 1976 Policy Exploration through Microanalytic Simultation. The Urban Institute, Washington D.C. Orcutt, G.H., M. Greenberger, J. Korbel, A.M. Rirlin Microanalysis of Socioeconomic Systems: A Simulations Study. A Harper International Student Reprint. Sørensen, C Dynasim også og ikke mindst en avanceret befolkningsmodel i : Økonomisk Samfunds- beskrivelse. Demografi. 2. udg Systime, side Lancaster's forbrugsteori Lancaster udviklede i 60'erne en forbrugsteori, hvor forbruget blev forklaret i en produktionsfunktion, hvor output var de egentlige forbrugskarakteristikker. Denne tilgang kan også benyttes til at forklare efterspørgslen efter finansielle instrumenter. Der ønskes en redegørelse for Lancaster's forbrugsteori og dens senere anvendelser. Forudsætninger: Interesse for og kendskab til forbrugsteori. Litteratur: Lancaster, K.J A New Approach to Consumer Theory. Journal of Political Economy 1966: Finansfusionerne i Danmark - er det til økonomisk fordel. Hvorfor? - Hvordan? Er der så åbenbare stordriftsfordele eller andre fordele ved fusioner inden for den finansielle sektor, at fusioner medfører økonomiske fordele. Hvorfor? - Hvordan? Forudsætninger: Interesseret i finanssektoren. Litteratur: Bank Administration Institute Analyzing Success and Failure in Banking Consolidation: The Implications for Bank Acquisition Strategies. Clark, J.A Economics of Scale and Scope At Depository Financial Institutions. A Review og Literature. Economic Review, sep./oct Federal Reserve Bank of Kansas City. Østrup, F Situationen efter finansfusionerne. Institut for Finansiering. Handelshøjskolen i København. WP 90.8, (og den heri indeholdte litteratur). 11

14 8. Købekraftspariteter og internationale sammenligninger af nationalregnskabstal Umiddelbart kan landenes nationalregnskabstal gøres sammenlignelige ved at anvende valutakurserne til omregning. Imidlertid er der flere årsager til, at anvendelse af valutakurser til sådanne omregninger kan give stærkt misvisende resultater. Alternativet til at omregne ved valutakurser er at anvende købekraftspariteter. Der ønskes en diskussion af fordele/ulemper ved de to omregningsformer. Dernæst ønskes der foretaget en sammenlignende analyse af bl.a. udviklingen mellem dansk BNP og andre landes BNP. Der ønskes herunder en redegørelse for EKS-metoden og GK-metoden. Forudsætninger: Interesse for prisindeksspørgsmål. Litteratur: Kravis, I.B. et al A system of international comparisons of gross product and purchasing power. John Hopkins University for the World Bank. Kravis, I.B. et al World Product and Income, International Comparisons of Real Gross Product. John Hopkins University Press. United Nations and Eurostat World Comparisons of Purchasing Power and Real Product for 1980: Phase IV of the International Comparison Project, Part two. New York. Yndgaard, E Methodology of Purchasing Power Parity Computations. (*). 9. HDI-indekset. En kritisk analyse. I de senere år er BNP-målet blevet suppleret med forskellige indeks, der anvendes, når den materielle velfærd/udviklingsniveauet m.m. sammenlignes landene imellem. Beskriv og analyser forskelle og ligheder mellem BNP-indekset, HDI-indekset m.m. HDI = Human Development Index Forudsætninger: Interesse for empiri. Litteratur: United National Development Programme Human Development Report New York. (Denne og efterfølgende rapporter i denne serie og den heri indeholdte litteratur). 10. Grønt nationalregnskab - hvad er det? FN har udarbejdet retningslinier for et grønt nationalregnskab, jf. UN (1993) i litteraturlisten. Opgaven ønskes besvaret med udgangspunkt i en sammenligning med det hollandske NAMEA-system. Forudsætninger: Den pågældende må være interesseret i miljøøkonomi og nationalregnskabsstatistik. Læs eksempelvis først Sørensen (1996), jf. litteraturlisten. Litteratur: UN Integrated Environmental and Economic Accounting. Interim version. Studies in Methods, Series F, No. 61. New York. Økonomiministeriet Økonomisk Oversigt, december København, side Central Bureau of Statistics, The Netherlands Integrating Indicators in a National Accounting Matrix Including Environmental Accounts (NAMEA): an application to the Netherlands. (*) Central Bureau of Statistics, The Netherlands The NAMEA Experience. An interim evalutation of the Netherlands' integrated accounts and indicators for the environment and the economy. (*) Sørensen, C Grønt nationalregnskab ressourcer og miljø. Occasional Papers No. 4/1996. (*) 12

15 11. Markedsandelsanalyser - hvad kan de bruges til? Udviklingen i markedsandele anvendes ofte som indikator for udviklingen i konkurrenceevnen. Under hvilke forudsætninger er dette imidlertid tilfældet. Forudsætninger: Interesse for konkurrenceevneproblematikken. Litteratur: Budgetdepartementet Finansredegørelse Kbh. Budgetdepartementet Finansredegørelse Kbh. Budgetdepartementet Finansredegørelse Kbh. Budgetdepartementet Finansredegørelse Kbh. Budgetdepartementet Finansredegørelse Kbh. Budgetdepartementet Finansredegørelse Kbh. Budgetdepartementet Finansredegørelse Kbh. Danmarks Nationalbank Nationalbankens markedsandelsstatistik. Pengepolitisk kontor 4. marts Det økonomisk Råd. Sekretariatet Erhvervenes markedsandele. København. Det økonomiske Råd. Formandskabet Dansk Økonomi, Maj København. Fagerberg, J. og G. Sollie The Methods of Constant-Market-Shares Analysis Revisited. Discussion Paper. Central Bureau of Statistics, Oslo. Sørensen, C Markedsandele: Beregningsmodeller. Økonomisk Samfundsbeskrivelse. Nationalregnskab, betalingsbalancen og udenrigshandel. Artikelsamling. Systime. 12. Kvinder uden for nationalregnskabet Husholdningsarbejde indgår ikke i nationalregnskabet i henhold til den gældende SNA og vil heller ikke indgå i den forestående revision af SNA. Flere empiriske undersøgelser har dokumenteret, hvor betydningsfuldt husholdningsarbejde er for produktion og velfærd. Samtidig har udelukkelse af husholdningsarbejde efter fleres opfattelse en klar kønspolitisk dimension. Der ønskes en beskrivelse og analyse af, hvad udelukkelse af husholdningsarbejde betyder for fortolkningen af nationalregnskabstal, ligesom metoder til opgørelser af husholdnings ønskes analyseret. Litteratur: Chadeau, A What is Households' Non-market Production Worth? OECD Economic Studies 1992:18: Hill, T.P Do-it-yourself and GDP. Review of Income and Wealth 1979:1 -. Ironmonger, D Household Work. Allen and Unwin. Sørensen, C Kvinder i nationalregnskabet. Økonomisk Samfundsbeskrivelse. Nationalregnskab, betalingsbalance og udenrigshandel. Artikelsamling. Systime. Humphries, J. and J. Rubery 1995 (ed.). The Economics of Equal Opportunities. 13. Weitzman's aflønningssystem i japansk perspektiv I Weitzman's aflønningssystem er lønmodtageres indkomst overskudsafhængig. Det er Weitzman's opfattelse, at dette medfører, at konjunktursvingninger især slår ud i lønningerne og ikke så meget i beskæftigelsen. Denne aflønningsform skærper evt. konflikten mellem insidere og outsidere. Forudsætninger: Skal være interesseret i økonomisk teori. Litteratur: Det økonomiske Råd. Formandskabet Dansk Økonomi, juni Kap. VI. I litteraturlisten til dette kapitel, se side , er der en hel række henvisninger til dette interessante emne. 13

16 European Studies Group: Jan Guldager Jørgensen 1. Er den langsigtede Phillipskurve lodret? En kritisk diskussion af det forventningsforhøjede Phillipskurve-diagram (teoretisk, men gerne med en efterfølgende empirisk dimension). 2. Udgør EU et optimalt valutaområde? Diskuter begrebet et optimalt valutaområde, og afdæk efterfølgende om (og i hvilken udstrækning) de enkelte EU-lande opfylder betingelserne for at kunne udgøre et optimalt valutaområde. 3. Sikrer ØMU en en realøkonomisk stabilitet og konvergens mellem medlemslandene? Diskuter begrebet realøkonomisk stabilitet og konvergens. Diskuter dernæst, hvorvidt ØMU ens traktatbestemmelser sikrer en sådan stabilitet og konvergens fremmet. Belys afslutningsvist EU-landenes grad af realøkonomisk ensartethed. 4. Teorien om den optimale told Sigtet med bachelorprojektet er at analysere bestemmelsen af den optimale told under såvel fuldkommen konkurrence som af ufuldkommen konkurrence Forudsætninger: Grundlæggende økonomisk teori Litteratur: Brenton, Poul, Henry Scott & Peter Sinclair (1997), International Trade A European Text, Oxford 5. Udsvingsgrænse for valutakurser (Target Zone) Sigtet med bachelorprojektet er at foretage en teoretisk analyse af problemstillingen omkring udsvingsgrænser for en valutakurs Forudsætninger: Grundlæggende økonomisk teori Litteratur: Krugman, Paul R. (1991): Target zones and Exchange Rate Dynamics, Quarterly Journal of Economics 106, International diffusion af ny teknologi Teknologisk viden er ikke et offentligt gode, der er frit tilgængeligt for alle virksomheder internationalt. Der er barrierer for overførsel af viden, og imitation af ny teknik er således en tidskrævende proces. Seminaret kan belyse teoretiske og/eller empiriske aspekter af denne problemstilling. Forudsætninger: Grundlæggende økonomisk teori Litteratur: Mansfield, E. (1968), Economics of technological change, New York. OECD (1992), Technology and the employment - the key relationships, TEP (Technology Economic Performance), (eds), Paris. Soete, L. & Turner, R. (1984), Technology diffusion and the rate of technical change, The Economic Journal, Vol. 94, pp

17 Niels Nannerup 1. Drivhuseffekter i økonomiske analyser Drivhuseffekter er et "varmt" emne i miljødebatten, og der er udviklet en række modeller til vurdering af konsekvenserne af en opvarmning af jorden og til vurdering af alternative politikker til reduktion af CO 2 -udslippet. Forudsætninger: Velfærdsøkonomi. Litteratur: Broome, John: Counting the Costs of Global Warming, White Horse Press Cline, William R.: The economics of Global Warming. Washington D.C. Institute of International Economics Manne, Alan S. + Richard G. Richels: Buying greenhouse insurance. The economic costs of Carbon dioxide emission Limit. MIT Press Artikler i American Economic Review. May Samarbejdsvilje og varetagelse af egeninteresse I økonomisk teori er kun begrænset plads for andet end varetagelse af egeninteresser. Økonomer foreskriver da også, at individer, der ønsker at varetage deres egne interesser, skal agere non-kooperativt i prisoners dilemma - spil-typer. Problemet med denne anbefaling er, at den ikke nødvendigvis er rigtig. Adskillige forskere har foreslået at de egentlige ofre for nonkooperativ adfærd er de personer, der praktiserer denne adfærd. Litteratur: Frank, Robert H. Passions Within Reason. W.W. Norton Akerlof, George: Loyalty Filters. American Economic Review 1983, vol. 73 pp Hirshleifer, Jack, "On the Emotions as Guaranties of Threats and Promises, i Dupre, John, ed: The Latest and the Best: Essays on Evolution and Optimality. MIT Press Frank, Robert H. et al.: Does Studying Economics Inhibit Cooperation? Journal of Economic Perspectives 1993, vol. 7, pp Grænseproduktivitetsteorien og alternative forklaringer på lønstrukturer i organisationer Den økonomiske profession har som helhed vist begrænset interesse i den ide, at individers placering i et hierarki optager dem meget. Til trods for at det har betydelige policy implikationer. Nedenfor er givet nogle kilder, hvor bogen af Frank skal anbefales også for underholdningsværdien. Litteratur: Frank, Robert H. Choosing the Right Pond. Oxford University Press Frank, Robert H. Are workers Paid their Marginal Product? American Economic Review 1984, Layard, Richard. Human Satisfactions and Public Policy, Economic Jorunal, 1980, Styringsinstrumenter i miljøpolitikken I miljøpolitikken har der været en stigende interesse for at erstatte administrative styringsmidler med mere markedsorienterede styrings- og reguleringsmetoder. Der ønskes en sammenligning af disse instrumenter - (kvantitativ regulering, forureningsafgifter og omsættelige forureningstilladelser). Litteratur: Morten Jørgen Birk: Incitamenter og regulering på miljøområdet, Nationaløkonomisk Tidsskrift 1992, pp Baumol, W.J. & W.E. Oates: The theory of environmental policy, Cambridge University Press Cropper, M.L. & W.E. Oates: Environmental Economics. A Survey, Journal of Economic Literature, 1992, pp Konkurrence mellem TV-stationer I har diskuteret en optimal sendeflade for et TV med en kanal ud fra et velfærdsøkonomisk synspunkt. Denne analyse udbygges til at inddrage konkurrerende TV-stationer. Overvej om konkurrencen giver systematiske afvigelser for en velfærdsoptimal allokering af sendetiden. Litteratur: Aage, Hans: Konkurrende mellem TV-stationer. Nationaløkonomisk Tidsskrift 1992, pp For yderligere kilder henvises til artiklen 15

18 6. Coase-teoremets anvendelse Coase modtog 1992 Nobel-prisen i økonomi på grundlag bl.a. af artiklen: "The problem of Social Cost". Coase argumenterer for, at eksternaliteter under visse nærmere forudsætning ikke kræver offentlig korrektion af markedet. Der ønskes en diskussion af Coase-teoremet. Litteratur: Coase, R.H. The problem af Social Cost, Journal of Law and Economics 1960, pp Farrell, J. Information and the Coase Theorem, Journal of Economics Perspectives, 1987, pp Miljøpolitik og CBA På nogle miljøområder anvendes Cost Benefit Analyser i stigende grad. Nogle forfattere hævder, at det er problematisk at anvende CBA på disse områder, bl.a. grundet økosystemers irreversibilitet, kompleksitet og intergenerationelle spørgsmål. Der ønskes en belysning af disse synspunkter. Litteratur: Hanley, Nick. Are there Environmental Limits to Cost Benefit Analysis? Environmental and Resource Economics 2, 1992 pp Biodiversitet Reduktionen af tropiske regnskove og ødelæggelse af andre biotyper har rejst spørgsmålet om værdisætning af mangfoldighed (biodiversitet). Der ønskes belyst, hvorledes økonomiske analyser kan benyttes ved værdisætning af biodiversity. Litteratur: Temanummer om Biodiversity. Environment and Resource Economics Livscyklusanalyser - et brugbart instrument i miljøpolitikken? I miljøpolitikken konkurrerer incentivbaserede styringsin-strumenter med instrumenter baseret på standarder og normer. Et relativt nyt instrument fra standard- og normsiden er livscyklusanalyser, hvor man studerer produkters miljøeffekter fra "vugge til grav". Medens økonomer har forholdt sig til standard og normer generelt (overvejende stærkt kritisk), har de ikke eksplicit forholdt sig til livscyklusanalyser. Det er din (jeres) opgave. Forudsætninger: Velfærdsøkonomi. Litteratur: Læntver, R.F. Miljølære for ingeniører Livscyklus- analyser. Akademisk Forlag Relevante dele af pensum i velfærdsøkonomi. 10. Bevarelse af tropiske regnskove. En velfærdsøkonomisk analyse af afskovningen i troperne ønskes. Udgangspunktet er, at de tropiske regnskove producerer en række forskellige benefits i private, lokalt kollektive og globalt kollektive, hvilket giver tendens til en overudnyttelse. Ud over beskrivelsen af problemet ønskes diskuteret en række styringsmuligheder. Litteratur: Sandler, Todd. Markets and Market Failures. Land Economics, Aug. 1993, vol. 69 p Repetto, Robert og Gillis M., eds. Public Policies and the Measure of Forest Resources. 1988, N.Y., Cambridge University Press. 11. Økonomiske incitamenter og husholdningsadfærd over for affald. I de seneste år er man begyndt at anvende for eksempel vægtafhængige affaldsafgifter i en række lande, herunder i Danmark. Der ønskes en analyse af sådanne afgifter. Litteratur: Reschovsky, J.D. og S. Stone. Market Incentives to Encourage Household Waste Recycling. Journal of Policy Analysis and Management, 1994, vol. 13, pp Thøgersen, John: Monetary Incentives and Environmental Concern. CESAM. Working Paper 4. Fås hos Niels Nannerup. 16

19 12. Ratchet -effekters påvirkning af kontrakter under asymmetrisk information. Ved kort-sigts kontraktindgåelse under asymmetrisk information opstår, der typisk overvejelser hos den velinformerde part over værdien af informationsbesiddelse i et lang-sigts perspektiv. I principal-agent terminologi bevirker dette, at agenter typisk skal modtage en højere informationsrente for sandfærdigt, at tilkendegive sin type, hvilket skaber komplikationer i forhold til kontraktindgåelse i en-periode sammenhæng. Sådanne ratchet -effekter er i praksis udbredte i finansielle markeder, i reguleringssammenhænge og i en lang række andre sammenhænge. Forudsætninger: Mikroøkonomi Litteratur (blandt andet): Laffont J.-J. and J. Tirole (1993), A Theory of Incentives in Procurement and Regulation, MIT Press, Cambridge Massachusetts. Freixas, Xavier, R. Guesnerie, and Jean Tirole (1985): Planning under Incomplete Information and the Ratchet Effect., Review of Economic Studies, L Peak/off-peak prissætning i teori og praksis Større private og offentlige forsyningsselskaber (f.eks. i telesektoren, elsektoren, transportsektoren, etc.) står typisk over for kapacitets-problemer i spidsbelastningsperioder. Hvad er den teoretisk optimale prissætning og den optimale investering i kapacitet for disse selskaber. Praksis kan inddrages ved en undersøgelse af prissætninger i Teledanmark, DSB, og elsektoren, men også taksterne i færgeselskaber,priserne ved sommerhusudlejning, bropriser m.v. kan inddrages. Forudsætninger: Mikroøkonomi 17

20 Per Andersen 1. Frivillige miljøaftaler Miljøpolitik i de senere år har været kendetegnet ved stigende regulering af forurenende aktiviteter. Selvom denne regulering har forekommet nødvendig, har den også været kritiseret for at være unødig omkostningstung og infleksibel. De høje omkostninger skyldes dels omkostninger ved at opfylde reguleringen og dels administrative omkostninger og transaktionsomkostninger. Et response har været at anvende frivillige aftaler, hvor forurenere frivilligt reducerer forureningen i stedet for at reagere som response på regulering. Forudsætninger: Mikroøkonomi/velfærdsøkonomi Litteratur: Segerson, Kathleen and Li, Na: Voluntary Approaches to Environmental Protection 1998 (Per Andersen har et eksemplar). 2. Erstatningsansvar som miljøpolitisk instrument I litteraturen og i real life diskuteres incitamentvirkninger af forskellige ansvarsregler såsom objektivt ansvar, culpaansvar, joint and several liabilities. I USA har begreberne navnlig været relateret til soil pollution, hvilket har smittet af i den danske debat. Forudsætninger: Mikro/velfærdsøkonomi Litteratur: Shavell, Steven: Economic Analysis of Accident Law. Harvard University Press Udvalgte kapitler gennemgås af undertegnede, hvorefter endeligt emne vælges. 3. Informationsstrategier og forurening Samtidig med brugen af frivillige aftaler er informationsstrategier kommet i fokus, hvorved forstås, at der stilles krav om tilvejebringelse af information om forurening. I USA blev således Toxic Release Inventory gennemført som del af Environmental Protection and Right to Know Act i 1986, hvorefter alle virksomheder over en vis størrelse skal registrere giftige udslip, frekvens af udslip og medium for udslip. Alene at virksomhederne skulle offentliggøre deres forurening synes at have halveret udslippet. Der er mulighed for at vælge både teoretiske og empiriske tilgangsvinkler. Forudsætninger: Mikro/velfærdsøkonomi Litteratur: Tietenburg, Tom: Disclosure Strategies for Pollution Control. Environmental and Resource Economics 11, , Artiklen diskuteres i samarbejde med Per Andersen, hvorefter endeligt emne vælges. 18

21 Rabah Amir 1. R&D Joint Ventures Provided that they remain competitors in the product markets, firms in a given industry are allowed to cooperate in the conduct of R&D (Article 85 of the Treaty of Rome, 1957 in Europe, and National Research Cooperation Act, 1985 in the USA). How can R&D cooperation among firms competing in product markets be modelled? What are the effects on profits, industry prices, and social welfare? How do the answers to these questions depend on the level of spillovers in the industry? Forudsætninger: Industrial Economics and/or Game Theory. Litteratur: d Aspremont, C. and A. Jacquemin (1988), Cooperative and Noncooperative R&D in Duopoly with Spillovers, American Economic Review, 78, Kamien, M., Muller, E. and I. Zang (1992), Research Joint Ventures and R&D Cartels, American Economic Review, 82, Third-Degree Price Discrimination Third-degree price discrimination refers to situations in which a monopoly firm divides a given market into two or more submarkets and charges different prices in the submarkets, so as to maximize profits in each. The main questions of interest here are: Under what conditions on the demand and cost functions will the monopolist charge higher or lower prices in the submarkets than in the initial market? How is total output affected by discrimination? What are the consumer and social welfare effects of allowing this form of price discrimination? Forudsætninger: Microeconomics, Industrial Economics. Litteratur: Varian, Microeconomic Analysis, Ch. 14, Nahata, B., K. Ostaszewski and P. Sahoo, Direction of Price Changes in Third-Degree Price Distribution, American Economic Review, 80, , Strategic Trade Policy When international markets are imperfectly competitive, a national government may help its domestic firms expand their market shares by using export subsidies or R&D subsidies. When only one government pursues such policies, it can ensure a (Stackelberg) leadership position for its domestic firms in global markets. However, when all involved governments simultaneously pursue such policies, the result will be a pri-soner s dilemma situation that is detrimental to all. Avoiding such situations via a coordinated trade policy is one of the benefits of a union such as the EU. Forudsætninger: Trade Theory, Industrial Economics, Game Theory. Litteratur: Brander, J. and B. Spencer, Export Subsidies and International Market Share Rivalry, Journal of International Economics, 18, , Brander, J., Strategic Trade Policy, W.P. No. 5020, N.B.E.R. Cambridge, MA,

22 Tim Jeppesen Emneforslag: Seminar/hovedopgave: Nærmere om forslaget: Økonomisk Institut Forværrer en streng miljøpolitik konkurrenceevnen? Begge dele Konventionel økonomisk teori foreskriver at hvis et land indfører en streng miljøregulering stiller det landets industri en dårligere konkurrenceposition end konkurrenterne. Dette kan få en lang række konsekvenser: Mindre eksport Virksomhederne flytter til udlandet Arbejdsløsheden stiger Produktiviteten falder Udenlandske investeringer falder BA-opgaven kan analysere om der er empirisk belæg for disse konsekvenser. Bemærk at for hver enkelt af ovennævnte konsekvenser er der er materiale nok til en BA-opgave. Forudsætninger: Litteratur: Økonometri Duffy-Deno, K. T. (1992) Pollution Abatement Expenditures and Regional Manufacturing Activity. Journal of Regional Science 32: Henderson, J. V. (1996) Effects of Air Quality Regulation. The American Economic Review 86: Levinson, A. (1996) Environmental Regulations and Manufacturers Location Choices: Evidence From the Census of Manufactures, Journal of Public Economics 62: Tobey, J.A. (1990), The Effects of Domestic Environmental Policies on Patterns of World Trade: An Empirical Test. Kyklos 43(2): Van Beers, C. and J.C.J.M. Van den Bergh (1997), An Empirical Multi-country Analysis of the Impact of Environmental Regulations on Foreign Trade Flows. Kyklos 50:

23 Tim Jeppesen Emneforslag: Seminar/hovedopgave: Nærmere om forslaget: Økonomisk Institut Miljø og velfærd, er der en Kuznets kurve? Begge dele Hvordan er sammenhængen mellem øget velfærd og forurening? Traditionelt er det antaget at velfærd og forurening er positivt korrelerede. Moderne industrisamfund forurener mere end lavere udviklede landbrugssamfund. Det er imidlertid flere undersøgelser der tyder at på, at sammenhængen er positiv i starten for derefter at blive negativ ( environmental Kuznets curve ). Policyimplikationen er, at udviklingslande på sigt både kan øge velfærden og mindske forureningen. En ganske tiltalende idé. Formålet med BA-opgaven er belyse denne problemstilling. Er der en environmental Kuznets Curve? Hvor er vendepunktet? Forudsætninger: Litteratur: Økonometri Grossman, G. and A. Krueger (1995) Economic Growth and the Environment. Quarterly Journal of Economics, 3: Holtz-Eakin, D. and T. Selden (1995) Stoking the Fires? CO 2 Emissions and Economic Growth. Journal of Public Economics, 57: Selden T. M. and D. Song (1994) Environmental Quality and Development: Is there a Kuznets Curve for Air Pollution Emissions? Journal of Environmental Economics and Management 27: Shafik, N. (1994) Economic Development and Environmental Quality: An Econometric Analysis. Oxford Economic Papers, 46:

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016:

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016: Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse Optag 201: Management Research Method (+ SOL + IB) FAG 2013 Entrepreneurship: Shaping

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Sammenligning af priser mellem lande

Sammenligning af priser mellem lande Dato: 21. maj 2013 Sag: MØK Sagsbehandler: /E SIB Sammenligning af priser mellem lande Produktivitetskommissionen har bedt Konkurrence- og orbrugerstyrelsen om en vurdering af, hvorvidt kvaliteten af en

Læs mere

Infrastruktur og økonomisk udvikling

Infrastruktur og økonomisk udvikling Special Session om Infrastruktur og Vækst Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 Hans Henrik Sievertsen DTU Transport E-mail: hhs@transport.dtu.dk - Hvad ved vi egentlig? Infrastrukturinvesteringer: baseret

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

Mikrostruktur på aktiemarkeder, med diskussion af algoritmers rolle Peter Norman Sørensen, KU, i Nationaløkonomisk Forening, 7/3 16

Mikrostruktur på aktiemarkeder, med diskussion af algoritmers rolle Peter Norman Sørensen, KU, i Nationaløkonomisk Forening, 7/3 16 Mikrostruktur på aktiemarkeder, med diskussion af algoritmers rolle, KU, i Nationaløkonomisk Forening, 7/3 16 1. Ordrebogen a. Limiterede ordrer b. Market making 2. Markedsordrens effekt på kursen 3. Konkurrence

Læs mere

Slides til Makro 2 Forelæsning 10 24. november 2003. Hans Jørgen Whitta-Jacobsen

Slides til Makro 2 Forelæsning 10 24. november 2003. Hans Jørgen Whitta-Jacobsen Slides til Makro 2 Forelæsning 10 24. november 2003 Hans Jørgen Whitta-Jacobsen 0 ENDOGEN VÆKST BASERET PÅ R&D (F&U) I alle vores vækstmodeller - dem vi har set, og den vi skal se - er roden til langsigtet

Læs mere

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter 1 Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter Professor Aalborg Universitet, Danmark 2 Baggrund: Udvalgte artikler Mouritsen,

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 1 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 1 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi Hvad er en økonomi? Individ/ beslutningstager Hele

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 1 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 1 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi Hvad er en økonomi? Individ/ beslutningstager Hele

Læs mere

Mulige bachelorprojekter

Mulige bachelorprojekter Mulige bachelorprojekter 1. juni 2007 Bachelorprojekter; 1. juni 2007 Bachelorprojektformalia Selvstændigt projekt (under vejledning), der involverer litteratursøgning og -studier og rapportskrivning.

Læs mere

Nationaløkonomisk Tidsskrift 2010

Nationaløkonomisk Tidsskrift 2010 Nationaløkonomisk Tidsskrift 2010 Udgivet af Nationaløkonomisk Forening Redaktør: Chr. Hjorth-Andersen I redaktionen: Claus Thustrup Kreiner, Birgitte Sloth og Torben Tranæs Redaktionsudvalg: Jørgen Søndergaard

Læs mere

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder Smart City i et energimæssigt perspektiv Frank Elefsen, Teknologichef Teknologisk Institut Agenda Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer Muligheder Hvad er Smart City? Definition fra European

Læs mere

Carbondebt(kulstofgæld) hvad er det og hvordan reduceres det?

Carbondebt(kulstofgæld) hvad er det og hvordan reduceres det? Carbondebt(kulstofgæld) hvad er det og hvordan reduceres det? Niclas Scott Bentsen Lektor, PhD Københavns Universitet Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE MICHAEL CHRISTENSEN AKTIE INVESTERING TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Aktieinvestering Teori og praktisk anvendelse Michael Christensen Aktieinvestering Teori

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

fundament for AGL Charlotte Bruun 28. marts, 2007 Lektor Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet

fundament for AGL Charlotte Bruun 28. marts, 2007 Lektor Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet Lektor Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet empiriske AGL 28. marts, 2007 empiriske empiriske Makroøkonometriske AGL kalibrering dynamiske AGL Den offentlige sektor AGL empiriske

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 1 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 23 og 24 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Genstandsfelt for økonomisk teori I. Individers/beslutningstagers

Læs mere

Bachelorafhandlinger Erhvervsøkonomisk Institut

Bachelorafhandlinger Erhvervsøkonomisk Institut 1 Bachelorafhandlinger Erhvervsøkonomisk Institut Lektor Per Madsen Uddannelseskoordinator 2 Agenda Kort præsentation af instituttet Emnetyper (teoretiske/praktiske) Emneområder til inspiration Virksomhedskontakt

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OKTOBER 2011 DEPARTMENT OF ECONOMICS AND BUSINESS PROJEKTDAG 2011 FINANSIERING REGNSKAB/ØKONOMISTYRING LOGISTIK/SCM PER MADSEN

AARHUS UNIVERSITET OKTOBER 2011 DEPARTMENT OF ECONOMICS AND BUSINESS PROJEKTDAG 2011 FINANSIERING REGNSKAB/ØKONOMISTYRING LOGISTIK/SCM PER MADSEN DEPARTMENT OF ECONOMICS AND BUSINESS PROJEKTDAG 2011 FINANSIERING REGNSKAB/ØKONOMISTYRING LOGISTIK/SCM PER MADSEN UNI VERSITET AGENDA 1. Fagområder på HA-uddannelsen 2. Afhandlingstyper 3. Mulige emner

Læs mere

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept. 2011 1 af 8 Denne profilbeskrivelse

Læs mere

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen Alternative og Illikvide Investeringer Børsmæglerforeningen 2015 Lasse Heje Pedersen Copenhagen Business School and AQR Capital Management Oversigt over Foredrag: Alternative og Illikvide Investeringer

Læs mere

Fremtidsbilleder i energisektoren

Fremtidsbilleder i energisektoren Fremtidsbilleder i energisektoren Af Villy Søgaard Lektor Institut for Miljø-og Erhvervsøkonomi Det er svært at spå Men nødvendigt at forsøge Og vigtigt at vide, hvordan vi gør det - for fremtiden afhænger

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99 Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Aktører II: Eliter. Erik Gahner Larsen. Offentlig politik

Aktører II: Eliter. Erik Gahner Larsen. Offentlig politik Aktører II: Eliter Erik Gahner Larsen Offentlig politik 1 / 30 Eksamen Arbejder på ekstra vejledning Intet er fastlagt endnu Dato for reeksamen Mandag den 27. februar Aflevering, hjemmeopgave kl. 12.00

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Styregrupper Styregrupper er en af de største barrierer for effektiv program- og projektudførelse, hør hvordan vi har adresseret denne udfordring i både offentligt og privat regi Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

FLERE INVESTERINGER I DANMARK

FLERE INVESTERINGER I DANMARK M&Q Analytics Svanemøllevej 88 2900 Hellerup, DK Tel (+45) 53296940 Mail info@mqa.dk Web mqa.dk FLERE INVESTERINGER I DANMARK Mathias Kryspin Sørensen Partner, M&Q Analytics Spring 2013 Preface: Europa

Læs mere

Kapitel 1 Preliminaries. Preliminaries. Erkendelsesniveauer (Bloom) Nationaløkonomi. Nationaløkonomi. Nationaløkonomi. Helena Skyt Nielsen. www.asb.

Kapitel 1 Preliminaries. Preliminaries. Erkendelsesniveauer (Bloom) Nationaløkonomi. Nationaløkonomi. Nationaløkonomi. Helena Skyt Nielsen. www.asb. Erkendelsesniveauer (Bloom) Nationaløkonomi Helena Skyt Nielsen Viden (skelne, genkende, gengive) Forståelse (demonstrere, forklare med egne ord, fortolke) Anvendelse (afprøve, bruge) Analyse (se system/struktur,

Læs mere

Måling og analyse af likviditetsrisiko ved anvendelse af SAS Risk Dimensions

Måling og analyse af likviditetsrisiko ved anvendelse af SAS Risk Dimensions Måling og analyse af likviditetsrisiko ved anvendelse af SAS Risk Dimensions Anders Ebert-Petersen, konsulent Copyright 2011 SAS Institute Inc. All rights reserved. Agenda 1. Indledning 2. Et overblik

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance Profilbeskrivelse for Finansiering Finance Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag tilknyttet

Læs mere

Axcelfuture Lead En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer

Axcelfuture Lead En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer 1996K1 1997K1 1998K1 1999K1 2000K1 2001K1 2002K1 2003K1 2004K1 2005K1 2006K1 2007K1 2008K1 2009K1 2010K1 2011K1 2012K1 2013K1 2014K1 2015K1 2016K1

Læs mere

Offentlige finanser FLERE TAL

Offentlige finanser FLERE TAL FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor området offentlige finanser, der bl.a. omhandler den offentlige sektors finanser baseret på budgetter og regnskaber samt folkekirkens

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

JAKOB ROSENBERG NIELSEN CHEFØKONOM, RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING

JAKOB ROSENBERG NIELSEN CHEFØKONOM, RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING JAKOB ROSENBERG NIELSEN CHEFØKONOM, RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING AGENDA 1 Baggrund og definition af co-benefits 2 Værdisætning af co-benetits 1 1 HVORFOR? Det kan være relevant at værdisætte co-benefits,

Læs mere

Velkommen til ØkIntro!

Velkommen til ØkIntro! Velkommen til ØkIntro! 15. November 2004-28. Januar 2005 Lars Peter Østerdal Mail: lars.p.osterdal@econ.ku.dk Tlf: 35 32 35 61 Kontor: Økonomisk Institut, Nørregade 7A, 1. sal. www.econ.ku.dk/lpo Kursushjemmeside:

Læs mere

DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN

DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Penge- og kapitalmarked Pengeinstitutternes balance Indlån og udlån Forbrugerkredit og leasing Børsnoterede obligationer Aktier og investeringsbeviser Renter og kurser

Læs mere

Estimation af egenkapitalomkostninger. Jan Bartholdy Torsdag den 9/3-2006

Estimation af egenkapitalomkostninger. Jan Bartholdy Torsdag den 9/3-2006 Estimation af egenkapitalomkostninger Jan Bartholdy Torsdag den 9/3-2006 Introduktion Hvad kigger vi på: Investeringsbeslutning/prisfastsættelse WACC Estimation af egenkapital-omkostninger til brug i WACC

Læs mere

Drop generel ligevægts-teori

Drop generel ligevægts-teori Debatseminar om lærebøger og pensum på økonomistudierne Netværk for politisk økonomi Drop generel ligevægts-teori Christian Gormsen Økonom, Cevea Hvad er generel ligevægtsteori? Motivation. Markeder er

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Marketing brochure - CV

Marketing brochure - CV EXECUTIVE CV Marketing brochure - CV Hvad er formålet med en brochure / CV? Identifikation af hvilke værdier produktet / personen kan tilføre en given virksomhed. forretningsmæssig værdiforøgelse Budskabet

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

4205: Virksomhedsteori. FAGETS ENGELSKE NAVN: Economics, Organization and Management

4205: Virksomhedsteori. FAGETS ENGELSKE NAVN: Economics, Organization and Management FAGETS NUMMER: 4205 FAGETS NAVN: Virksomhedsteori FAGETS ENGELSKE NAVN: Economics, Organization and Management FAGETS PLACERING I UDDANNELSEN: Valgfrit fag på cand.oecon. uddannelsen, valgfrit fag på sidefagsuddannelsen

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Ole Andersen Bestyrelsesformand 18. marts 2015 Årets ord 2014 2 Rapportering på både dansk og engelsk 3 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Bedring i økonomien, men også modvind BNP-vækst;

Læs mere

OECD's BEPS-projekt EU som medeller

OECD's BEPS-projekt EU som medeller 21. april 2015 OECD's BEPS-projekt EU som medeller modspiller? Peter Koerver Schmidt, ph.d. Adjunkt, Juridisk Institut, CBS Technical Advisor, CORIT Advisory P/S EU som medspiller EU støtter OECD s BEPS-projekt

Læs mere

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED AARHUS D. 26. MAJ 2015 PETER ANDERSEN, SAS INSTITUTE THE POWER TO KNOW HVEM ER SAS INSTITUTE? 91 af top 100-virksomhederne på 2013 FORTUNE Global 500 listen

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Kapitel 10 Market Power: Monopoly and Monopsony

Kapitel 10 Market Power: Monopoly and Monopsony Emner Kapitel 10 Market Power: y and Monopsony styrke Årsager til at virks. får monopolstyrke Velfærdseffekter af monopolstyrke Monopsoni Chapter 10 Slide 2 Fuldkommen Konkurrence Fuldkommen konkurrence

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser?

Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser? Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser? 1. Supra-national level agencies agreements regulations 2. National level policy 3. Institutional level implementation Lejf Moos, 2 Gustav E. Karlsen,

Læs mere

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager ErhvervsKvinder Århus Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager Program Kort præsentation Hvem er Sparinvest? Investering generelt Verdensklasse fra en lille dansker Sund fornuft - Investeringsforslag Afslutning

Læs mere

Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør

Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør DANMARKS NATIONALBANK Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør Fastkurspolitik og historik Fastkurspolitik siden 1982 Kroner per euro 9.0 8.5

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

ETF-baseret investeringsportefølje. Mellemlang tidshorisont, høj risiko. 66 % aktier, 31,5 % obligationer, 2,5 % ejendomme

ETF-baseret investeringsportefølje. Mellemlang tidshorisont, høj risiko. 66 % aktier, 31,5 % obligationer, 2,5 % ejendomme ETF-baseret investeringsportefølje Mellemlang tidshorisont, høj risiko. 66 % aktier, 31,5 % obligationer, 2,5 % ejendomme Forslag baseret på Kerne-Satellit strategien Din individuelle portefølje Individuel:

Læs mere

Sagsnr. Ref. Bruxelles-kontoret Den 13.03.05

Sagsnr. Ref. Bruxelles-kontoret Den 13.03.05 Sagsnr. Ref. Bruxelles-kontoret Den 13.03.05 (8CVYHM,QGOHGQLQJ I 2000 lancerede EU et ambitiøst program for kvalitativ vækst og fuld beskæftigelse, den såkaldte Lissabon-strategi. Målet er i 2010 at blive

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Ole Andersen Bestyrelsesformand 17. marts 2016 Vi har nået de finansielle målsætninger for 2015 Mål Status ultimo 2015 Egenkapitalforrentning på 9,5 % 11,6%* Forbedrede ratings Omkostninger

Læs mere

FUTURE GREENLAND Nuuk, Maj, 2017

FUTURE GREENLAND Nuuk, Maj, 2017 FUTURE GREENLAND Nuuk, 9.- 10. Maj, 2017 Råstofindustriens møde med Grønland er vi konkurrencedygtige? Kuupik V. Kleist Kuupik Vandersee Kleist Tidligere medlem af Inatsisartut, Naalakkersuisut & Folketinget

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Eksportens DNA. Tuborg Research Centre for Globalisation and Firms Allan Sørensen

AARHUS UNIVERSITET. Eksportens DNA. Tuborg Research Centre for Globalisation and Firms Allan Sørensen AARHUS UNIVERSITET Eksportens DNA Aarhus Kommunes Internationaliseringsudvalg d 24 februar 2016 BNP indeks (realt) Verdens tyngepunkt flytter sig, men Kilde: Verdensbanken Uudnyttet eksportpotentiale?

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

2011-12 EU-note E 27 Offentligt

2011-12 EU-note E 27 Offentligt 2011-12 EU-note E 27 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Finansudvalget og Erhvervs-, Vækstog Eksportudvalget Den økonomiske konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 16.

Læs mere

Enterprise Strategy Program

Enterprise Strategy Program Enterprise Strategy Program Putting Business Before Technology Anders Bonde Enterprise Strategy Lead, Microsoft Services Denmark Er Enterprise Strategy noget for dig? Det ultimative spørgsmål... Måske

Læs mere

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Morten Skovgaard Olsen Gennemsnitstemperatur i Arktis Alle dele af kryosfæren påvirkes Havis Havis Økosystemer Feedbacks Katey Walter Anthony, UAF Muligheder og udfordringer

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi »Industrial water efficiency Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi Markedet Industriens behov Danske løsninger - aktører »Market Opportunities Global

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

1.1. Introduktion. Investments-faget. til

1.1. Introduktion. Investments-faget. til Introduktion til Investments-faget 1.1 Dagens plan Goddag! Bogen & fagbeskrivelse. Hvem er jeg/hvem er I? Hold øje med fagets hjemmeside! (www.econ.au.dk/vip_htm/lochte/inv2003) Forelæsningsplan,slides,

Læs mere

en økonomisk disciplin med fokus på Sammenhænge mellem miljø og økonomi. Frembringelsen af forurening via produktion og forbrug.

en økonomisk disciplin med fokus på Sammenhænge mellem miljø og økonomi. Frembringelsen af forurening via produktion og forbrug. Jørgen Birk Mortensen Økonomisk Institut Miljøøkonomi en økonomisk disciplin med fokus på eksternaliteter offentlige goder betydningen af ejendomsret. Sammenhænge mellem miljø og økonomi. Frembringelsen

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge kapitalmarked FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler likviditets-forhold, valutareserven, pengeinstitutternes balance, indlån udlån,

Læs mere

Kapitalforvaltning: Gælder EU s udbudsregler? Finansforeningens Client Management Netværk 1. september 2015

Kapitalforvaltning: Gælder EU s udbudsregler? Finansforeningens Client Management Netværk 1. september 2015 Kapitalforvaltning: Gælder EU s udbudsregler? Finansforeningens Client Management Netværk 1. september 2015 De gode spørgsmål: Hvorfor? Hvem? Hvad? Hvornår? Hvordan? Hvor meget? Hvilke? Hvor længe? Hvor?

Læs mere

Carbon Footprint en strategisk faktor for danske virksomheder, men hvordan?

Carbon Footprint en strategisk faktor for danske virksomheder, men hvordan? >>> KONFERENCE - 8. OKTOBER - Pyramiden, DI H.C. Andersens Boulevard 18, 1787 Kbh. V. KL. 09:30-15:30 - DEADLINE tilmelding 1. oktober PROGRAM >>> TILMELDING >>> DEADLINE >>> Undgå at spilde kostbare ressourcer

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler likviditets-forhold, valutareserven, pengeinstitutternes balance, indlån og

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Verdens bæredygtige udviklingsmål Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Oplægget Målenes historie og udformning 2015-målene Processen Fordele og ulemper Hvorfor er målene vigtige? Mål 10: Ulighed De globale

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical and Computer Engineering Who am I? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ ASE, Leading the group in Signal Processing and

Læs mere

Klimapolitiske udfordringer

Klimapolitiske udfordringer Klimapolitiske udfordringer Økonomiske styringsmidler og lobbyisme Aarhus-seminar 2012 Gert Tinggaard Svendsen Professor, PhD 1 Oversigt 1. Indledning 2. Afgift og VE 3. Lobbyisme 4. Klimaforhandlinger

Læs mere

Axcelfuture Lead. En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer

Axcelfuture Lead. En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer Axcelfuture Lead En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer De faste bruttoinvesteringer frem mod 2020 Begyndende vækst i erhvervsinvesteringer men investeringsgab fortsat højt: 82 mia.kr.

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 14 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 35 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Kapitel 33 og kapitel 34 Pris niveau LRAS SRAS

Læs mere