Bachelorprojekter. Matematik-økonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bachelorprojekter. Matematik-økonomi"

Transkript

1 Bachelorprojekter Matematik-økonomi F2001

2

3 Indhold Side Institut for Matematik og Datalogi...2 Emneområder og lærere...2 Eksempler på tidligere projekter...2 Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura...3 Emner inden for Finansiering...3 Emner inden for Regnskabsvæsen...6 Institut for Organisation og Ledelse...8 Emner inden for Planlægningsmetoder...8 Emner inden for Organisation...9 Økonomisk Institut...10 Vejleder og emner

4 Institut for Matematik og Datalogi Emneområde Vejleder 1. Numeriske metoder, stokastiske metoder, matematisk finansiering. Edmund Christiansen Niels Jørgen Nielsen 2. Optimering, kombinatorik, grafteori Jørgen Bang-Jensen Bjarne Toft 3. Historie Bjarne Toft Bent Ørsted 4. Analyse Uffe Haagerup Niels Jørgen Nielsen Bent Ørsted 5. Topologi, Geometri Hans Jørgen Munkholm Henrik Pedersen 6. Datalogi Jørgen Bang-Jensen Joan Boyar Kim Skak Larsen Peter Kornerup Eksemler på tidligere projekter: Skemalægning Systemtipning Strømning i netværk Othello. Strategier for et ustabilt spil Matematisk økonomis historie i Danmark Den Brownske bevægelse Fourierrækker med anvendelser 2

5 Emner inden for Finansiering 1. Sammensætning af efficiente aktieporteføljer (Implementering). Hvordan implementeres Markowitz s og afledte porteføljevalgsmodeller på et rigtigt aktiemarked? Der ønskes en implementering af en eller flere af modellerne på data fra et aktiemarked. 2. Sammensætning af efficiente aktieporteføljer (Teori). Hvad er det teoretiske fundament for Markowitz s porteføljevalgsmodel? Der ønskes en udledning af den efficiente rand samt en beskrivelse af, hvordan investorer med forskellige nyttefunktioner vælger deres optimale portefølje på den efficiente rand. Litteratur: Kapitel 3 i Huang, C. & R.H. Litzenberger, Foundations for Financial Economics, 1988, North-Holland. 3. Capital Asset Pricing-modellen (CAPM). Hvad er det teoretiske fundament for CAPM-modellen? Der ønskes foretaget en udledning af ligevægtsrelationen samt en beskrivelse af nogle af dens mange anvendelsesmuligheder inden for f.eks. prisfastsættelse af realinvesteringer, risikomåling og performancemåling. 4. Arbitrage Pricing Theory (APT). Hvad er det teoretiske fundament for APT-modellen? Der ønskes foretaget en udledning af ingenarbitrage-relationen samt en beskrivelse af nogle af dens mange anvendelsesmuligheder inden for f.eks. prisfastsættelse af realinvesteringer, risikomåling og performancemåling. 5. Reale optioner. Hvordan benyttes optionsteorien fra de finansielle markeder til vurdering af virksomhedens mulige realinvesteringers fordelagtighed, og hvad er metodens begrænsninger? Man kan f.eks. tage udgangspunkt i problemet vedrørende værdiansættelse af en oliereserve i undergrunden. Litteratur: J.L. Paddock, D.R.Siegel & J.L. Smith Valuing Offshore Oil Properties with Option Pricing Models in The New Corporate Finance: Where Theory Meets Practice, ed. D.H. Chew Jr., 1993, McGraw-Hill. 6. Prisfastsættelse af afledte aktiver i binomialmodellen. Udvælg nogle afledte aktiver og beskriv deres prisfastsættelse og hegdestrategier i en binomialmodel. 7. Simulering af hedgestrategier. Hvor god er Black-Scholes delta-hedging? I den virkelige verden kan man ikke handle kontinuert og uden transaktionsomkostninger, som det antages i Black-Scholes-modellen. Med baggrund i observerede aktie- og optionspriser kan man for realistiske parametre simulere effektiviteten af forskellige hedgestrategier. Litteratur: Hull, Options, Futures, and other Derivatives, fourth edition, 2000, Prentice Hall, kapitel Optionsprisfastsættelse med stokastisk volatilitet. I Black-Scholes model antages det, at aktievolatiliteten er konstant. Hvordan ændres optionsprisfastsættelsen, når volatiliteten er stokastisk? Man kan f.eks. lave en kort teoretisk gennemgang af den anvendte optionsprisfastsættelsesmodel med stokastisk volatilitet og en implementering af en eller flere numeriske løsningsmetoder. Litteratur: Hull, J. & A.White "The Pricing of Options on Assets with Stochastic Volatility", Journal of Finance, vol. 42, no. 2 (1987), pp Optionsprisfastsættelse under tilstedeværelse af transaktionsomkostninger. Hvordan kan man i optionsprisfastsættelsesproblemet inkorporere, at der er transaktionsomkostninger i markedet? Med udgangspunkt i en artikel af Boyle og Vorst (1992) ønskes dette spørgsmål belyst. Man kan evt. også implementere den beskrevne metode på computer. Litteratur: P.P. Boyle and T. Vorst, Option Replication in Discrete Time with Transaction Costs, Journal of Finance, vol. 47, no. 1, March

6 10. Prisfastsættelse af renteafledte aktiver. Hvordan modelleres rentestrukturens dynamik, og hvordan prisfastsættes optioner på obligationer samt andre rente-afledte aktiver? Disse spørgsmål ønskes besvaret med udgangspunkt i en artikel af Hull og White (1993). Evt. kan den beskrevne model implementeres i regneark ud fra nogle rentedata. Litteratur: J. Hull and A. White, One-Factor Interest-Rate Models and the Valuation of Interest-Rate Derivative Securities, Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 28, no. 2, June Konvertering af realkreditlån. Beskrivelse af mulighederne og fordelagtigheden af omlægning af lån til højere eller lavere pålydende rente. Eventuelt med estimation af konverteringspræmien på forskellige lån. 12. Estimation af rentestrukturen. Hvordan bestemmes nulkuponrentestrukturen? Der ønskes en gennemgang af udvalgte metoder til at bestemme rentestrukturen på baggrund af priser på handlede obligationer og implementering af disse metoder på danske statsobligationer. Omfatter brug af lineær regression ved hjælp af regneark, programmeringsværktøjer eller statistiske programpakker. 13. Måling af risikoeksponering. Hvordan måles finansiel risiko? Lav en beskrivelse og sammenligning af metoder til kvantificering af risikoeksponeringen af porteføljer af finansielle og/eller reale aktiver, f.eks. Value at Risk, Cashflow at Risk, simulation, stress testing m.m. 14. Virksomhedens risikostyring. Hvorfor hedger virksomheder dele af deres risiko? Der ønskes mulige forklaringer på dette spørgsmål. Endvidere kan der indgå en beskrivelse af, hvordan forskellige typer af finansiel risiko som f.eks. rente-, kredit- og valutarisiko kan hedges. 15. Swaps. En beskrivelse af swap-instrumentet, dets anvendelse til afdækning af f.eks. rente-, kredit- og valutakursrisiko, samt markederne for swaps. Desuden ønskes værdiansættelsen af swaps behandlet. 16. Executive stock options. Hvorfor tildeler mange virksomheder deres topledere calloptioner på virksomhedens aktier? Hvordan skal sådanne optioner værdiansættes? Hvordan påvirker sådanne optioner de beslutninger, lederne tager i virksomheden? Der ønskes en diskussion af disse spørgsmål suppleret med relevante taleksempler baseret på beregninger i binomialtræer. Analysen kan f.eks. tage udgangspunkt i artiklerne: Kulatilaka, N. & A. J. Marcus (1994): Valuing Employee Stock Options, Financial Analysts Journal, Nov-Dec, pp Hall, B. J. & K. J. Murphy (2000): Stock Options for Undiversified Executives, Working paper, Harvard Business School og University of Southern California. 17. Fusioner og virksomhedsopkøb. Hvorfor fusionerer virksomheder? Hvorfor opkøber den stærkeste virksomhed ikke bare den anden? Der ønskes foretaget en analyse af, hvilke fordele og ulemper, set fra aktionærernes perspektiv, der kan være ved virksomhedsfusioner. I analysen skal der endvidere redegøres for omstændigheder, under hvilke et virksomhedsopkøb kan være en bedre løsning end en fusion, set fra aktionærerne i den opkøbende virksomheds synsvinkel. 18. Børsintroduktioner. Det er et empirisk faktum, at nyligt børsintroducerede aktier i gennemsnit giver et anormal højt afkast på kort sigt. Hvad kan årsagerne til denne underprisfastsættelse være? Der ønskes foretaget en analyse af dette spørgsmål samt en beskrivelse af de mest brugte metoder til børsintroduktion af aktier (book-building, tender, fast-kurs). Man kan eventuel også lave en undersøgelse af omfanget af denne underprisfastsættelse på Københavns Fondsbørs i de senere år. 4

7 19. Finansielle vanskeligheder og genforhandling af virksomhedsgæld. Hvordan kan en virksomheds finansielle vanskeligheder medføre efficienstab, og hvordan afhænger størrelsen af disse tab af virksomhedens muligheder for at genforhandle sin gæld? Disse spørgsmål ønskes undersøgt med udgangspunkt i artiklen: Gertner R. & D. Scharfstein, "A Theory of Workouts and the Effects of Reorganization Law", Journal of Finance, vol. 46, (1991), pp Værdifastsættelse og udformning af gældskontrakter. Hvad er værdien af en virksomheds gæld, hvis aktionærerne (ledelsen) handler strategisk med henblik på at overføre værdi fra kreditorerne til dem selv, dvs. hvis aktionærerne aktivt bruger deres konkurstrussel til at få kreditorerne til at acceptere midlertidige nedsatte ydelser på gælden? Dette spørgsmål ønskes analyseret med udgangspunkt i en artikel af Anderson and Sundaresan (1996), Review of Financial Studies, "Design and Valuation of Debt Contracts", vol. 9, no. 1, pp Signalværdien af finansielle beslutninger. Hvordan kan en virksomheds finansielle beslutninger afsløre dele af ledelsens insiderviden til aktiemarkedet? Dette spørgsmål kan f.eks. analyseres med udgangspunkt i en af følgende artikler: Leland H.E. & D.H. Pyle Informational asymmetries, Financial Structure, and Financial Intermediation, Journal of Finance vol. 32 (1977), pp Myers S.C. & N.S. Majluf Corporate Financing and Investment Decisions when Firms have Information that Investors do not have, Journal of Financial Econonmics, vol. 13 (1984), pp Gæld, skatter og virksomhedens kapitalstruktur. Når en virksomhed beslutter sit omfang af gældsfinansiering, er det vigtigt, at den tager hensyn til skattesystemet. Diskuter denne problematik med udgangspunkt i Miller (1977) og DeAngelo and Masulis (1980). Man kan evt. i forlængelse heraf diskutere samspillet mellem virksomhedens gældssætninggrad og vækst. Litteratur: Miller (1977) "Debt and Taxes", JoF vol. 32, 1977, pp DeAngelo and Masulis (1980) "Optimal capital Structure under Corporate and Personal Taxation", JFE vol. 8, pp Berens and Cuni (1995) "The capital structure puzzle revisited", RFS, vol. 8, no. 4, pp

8 Emner inden for Regnskabsvæsen 1. Med udgangspunkt i en matematisk models (pricipal-agent modellen) ønskes foretaget en analyse af afvigelsesanalyser som et led i virksomhedens økonomiske styring. Der skal konstrueres en model, der beskriver, hvordan afdelingsledelser kan motiveres til at handle i virksomhedens interesse, når det antages, at de ved hjælp af afvigelsesanalyser konstaterede afvigelser skal indgå som styringsparametre. 2. Kan statiske modeller anvendes til at estimere omkostningsfunktioner. Der ønskes en teoretisk analyse af dette problem. Samtidig ønskes en analyse af, hvordan forskellige specifikationer af den statiske fejl, der er forbundet med omkostningsregistreringer, påvirker design af regnskabssystem. 3. Omkostningsestimering og lineær regression. Lineær regression er en kendt og anvendt metode til at estimere sammenhænge udfra historiske data. Hvad kan der ske af fejl, hvis vi ukritisk anvender dette redskab på regnskabsdata? Giv en beskrivelse af nogle faldgruber, og hvordan man undgår dem. 4. Transfereringspriser. Mange virksomheder anvender interne afregningspriser, når produkter overgår fra en enhed til en anden. Lav en analyse af hensigtsmæssigheden af forskellige metoder til fastsættelse af transfereringsprisen. Relater til formål og omstændigheder. 5. Revision af virksomhedens regnskab. Der ønskes en redegørelse for og diskussion af formålene med revision af virksomhedens regnskab samt en beskrivelse af de metoder, som en revisor kan bringe i anvendelse ved sin undersøgelse. 6. Årsregnskabers oplysninger om valutarisiko og valutakurssikring. Der ønskes en redegørelse for og diskussion af den regnskabsmæssige behandling af valutakurssikringsinstrumenter. Behandlingen af emnet bør især være koncentreret omkring valutaterminskontrakter. 7. Strategisk regnskabsanalyse. Der ønskes en redegørelse for og diskussion af nogle af de teoretiske modeller, som anvendes i forbindelse med en virksomhedsvurdering. Opgaven kan eventuelt tage udgangspunkt i analyse af en konkret virksomhed. 8. Shareholder value modeller. Der ønskes en redegørelse for og diskussion af nogle af de modeller der foreslås anvendt til styring af virksomhedens indsats for skabelse af shareholder value. 9. Budgetdeltagelse. "Det motiverer medarbejderne at deltage i budgetlægningen" er en almindelig bemærkning. Hvad ved vi faktisk om sammenhængen mellem motivation, præstation og deltagelse? 10. Ansvarlighedsprincippet. I regnskabsvæsen er det en hovedsætning, at "en leder skal kun holdes ansvarlig for det, han kan kontrollere". Lav en analyse af, hvordan dette bør fortolkes. 11. Aktivitetsbaseret omkostningsregnskab (ABC). Beskriv metoden ved aktivitetsbaseret omkostningsregnskab, samt forskelle og ligheder med andre systemer. Redegør for muligheder og vanskeligheder ved at anvende et sådant system. 12. Anvendelse af regnskaber til præstationsvurdering. Mange lønsystemer indeholder elementer, der afhænger af medarbejderens (lederens) præstation. Denne måles ofte ved hjælp af regnskabsdata. Lav en analyse af udformningen af sådanne aflønningssystemer enten analytisk eller ved at undersøge nogle eksisterende aflønningsformer. 6

9 13. Balanced Scorecard. Redegør for idéen i Balanced Scorecards og analyser deres muligheder og begrænsninger. 14. Regulering af regnskabsaflæggelse. Der ønskes en redegørelse for og diskussion af nogle af de væsentligste argumenter for og imod regulering af virksomheders regnskabsaflæggelse. Redegørelsen og diskussionen ønskes relateret til den regulering af regnskabsaflæggelse som findes i Danmark. 15. Økonomisk contra regnskabsmæssigt overskud. Redegør for den økonomiske teoris periodeoverskudsbegreb og diskutér dettes relation til forskellige regnskabsmæssige overskudsbegreber. 16. Værdiansættelse af anlægsaktiver i virksomheders eksterne regnskab. Redegør for og diskuter forskellige metoder til værdiansættelse af en virksomheds anlægsaktiver. Diskuter metodernes betydning i relation til såvel balancen som resultatopgørelsen. 17. Indtægtskriterier i virksomheders eksterne regnskab. Der ønskes en redegørelse for og diskussion af de væsentligste indtægtskriterier, som kan anvendes ved opgørelsen af en virksomheds overskud for en given periode. 18. Den nye Årsregnskabslov. Redegør for og diskuter de væsentligste ændringer i Årsregnskabsloven, som vil følge af det foreliggende forslag til ny lov. 19. Licitation/tilbudsgivning. Når en virksomhed skal byde til en licitation, befinder den sig i en spilsituation med de andre bydere. Lav en analyse af denne situation set i sammenhæng med virksomhedens mulighed for at bedømme sine omkostninger. 7

10 Emner inden for Planlægningsmetoder 1. Multikriteriemodeller: Løsning af matematiske optimeringsmodeller med multiple kriteriefunktioner. Lineære/ikke-lineære modeller, interaktive/ikke-interaktive metoder. 2. Efficiensevaluering: Metoder og implementering af disse til efficiensevaluering af homogene virksomheder. Data envelopment analysis / stochastic frontier analysis. GAMS. 3. Travelling salesman problemet: Metoder og implementering af disse til løsning af komplekse 0/1-optimeringsproblemer. Heuristikker og eksakte metoder. Programmering. GAMS. 4. Neurale netværk: Løsning af økonomiske problemstillinger v.h.a. neurale netværk. Programmering. GAMS. 5. Lokaliseringsmodeller: Metoder og implementering af disse til løsning af lokaliseringsproblemer. Heuristikker og eksakte metoder. Programmering. GAMS. 6. Ruteplanlægningsmodeller: Metoder til ruteplanlægning og anvendelse af samme. Kan involvere programmering af simple ruteplanlægningsalgoritmer eller modellering i GAMS. 7. Skemaplanlægning. Metoder til planlægning af for eksempel arbejdsskemaer, f.eks. på sygehuse, eller undervisningsskemaer i f.eks. folkeskoler eller på universiteter. Kan orienteres mod optimeringsmodeller, heuristikker eller ren systemanalyse. 8. Heltalsprogrammering. Lagrange-relaxering, Cutting plane algoritmer eller BISA-algoritmen til løsning af ILP-problemer. Covering/partitioning problemer. Knapsack problemet. 9. Dekomponeringsmodeller. Dantzig-Wolfes eller Benders algoritme til dekomponering af store LP-problemer til mindre problemer. Anvendelse af dekomponeringsmodeller. GAMS. 10. Programmering. Programmering af en netværksalgoritme. F.eks. shortest path, max flow med (upper og) lower bounds, prima/dual transport, assignment eller out of kilter algoritme. 8

11 Emner inden for Organisation Matematiske modeller til Organisatorisk Design. (Der kan stilles flere projekter indenfor dette emne): S Matematisk programmering S Simulation S Grafteori S Ekspertsystemer 9

12 Emner inden for Økonomi Christen Sørensen 1. Offentlige infrastrukturinvesteringer og økonomisk vækst Fra mange enkeltstående eksempler er det intuitivt meget nærliggende, at off. infrastrukturinvesteringer øger produktionsmulighederne i den private sektor. Denne sammensætning har imidlertid i alt for høj grad været overset og indgår typisk ikke i de makroøkonometriske beslutningsmodeller som f.eks. ADAM, SMEC el. Interlink. Forudsætninger: Den pågældende må være interesseret i empirisk økonomi og økonometri. Litteratur: Aschauer, D.A Is Public Expenditure Produktive? Journal of Monetary Economics 1989: 23: Ford, R. og P. Poret Infrastructure and Private-Sector Productivity. OECD Working Papers No. 91/1991. Paris. (*) Munnel, A.H Infrastructure Investment and Economic Growth. Journal of Economic Perspectives 1992:6: (*) 2. Uddannelsesinvesteringers betydning for økonomisk vækst Siden Denisons banebrydende arbejde fra 1967: "Why Growth Rates Differ" er der fremkommet mange undersøgelser af uddannelsesinvesteringers betydning for den økonomiske vækst. Med en ny metode til at måle output fra uddannelsessektoren har Jorgensen og Fraumeni kommet frem til endnu mere markante resultater. Der kunne evt. gennemføres en tilsvarende empirisk analyse for Danmark. Forudsætninger: Den pågældende må være interesseret i empirisk økonomi og økonometri og også edb, hvis en empirisk analyse for Danmark skal gennemføres. Litteratur: Denison, E.F Why Growth Rates Differ. The Brookings Institution. Dowrick, S. & D-T. Nguyen OECD Comparative Economic Growth : Catch-Up and Convergence. American Economic Review 1989:79: Maddison, A Phases of Capitalist Development. Oxford University Press. Maddison, A Growth and Slowdown in Advanced Capitalist Economics. Journal of Economic Literature 1987:2: Jorgensen, D.W. og B.M. Fraumeni Investment in Education and U.S. Economic Growth. Discussion Paper No Harward University of Economic Research. Harvard University. Cambridge, Mass.(*) 3. Analyser arbejdskraftmobilitet og lønfleksibilitet imellem delstaterne i Vesttyskland Vesttyskland kan betragtes som en økonomisk og monetær union mellem länderne. Derfor kan erfaringer herfra udnyttes med henblik på at analysere forudsætningerne for at danne en økonomisk og monetær union mellem EF-landene. Forudsætninger: Den pågældende skal være interesseret i spørgsmålet om økonomiske og monetære unioner samt økonometri. Litteratur: Andersen, J.R. m..fl EF's økonomiske og monetære union specielt med henblik på fælles penge- og valutakurspolitik i EF og de deraf afledte krav til reallønfleksibilitet og arbejdskraftens mobilitet belyst ud fra erfaringer i Forbundsrepublikken Tyskland. EF-kommissionen One market, one money. European Economy, No. 44, October Eichengreen, B One money for Europe? Lessons from the US Currency union. Economic Policy 10. april 1990, side Von Hagen, J Fiscal arrangements in a monetary union: evidence from the US, kapitel XIX i: Fair, D.E. og C. de Boissieu 1992 (eds.) Fiscal Policy, Taxation and the Financial System in an Increasingly Integrated Europe. Kluwer Academic Publishers. 10

13 4. Ejendomsskatter - hvem bærer dem, og er det en fremtidig skattekilde. Der har været en omfattende diskussion af ejendomsskatter, hvem bærer f.eks. ejendomsskatterne. Samtidig betyder opbygningen af det indre marked, at de skatter, der hviler på umobile skattekilder, givetvis fremover vil få større betydning. Forudsætninger: Interesse for og kendskab til skattepolitik i en internationaliseret verden. Litteratur: CEPS Capital-Market Liberalisation and the Taxation of Savings. Working Party Report nr. 2. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 'ernes skattereformer og det indre marked. Mieszkowski, P. og G.R. Zodrow Taxation and the Tiebout Model. Journal of Economic Literature 27:3: Edwards, M.E The Economic Effects of Taxing Land Values. 5. Befolkningsmodeller EDB-udviklingen har i praksis muliggjort, at der er udviklet mere avancerede befolkningsmodeller, hvor der åbnes op for adfærdsmæssige ændringer. Forudsætninger: Interessere for befolkningsspørgsmål. Litteratur: Orcutt, G.H., S Caldwell og R. Wertheimer II 1976 Policy Exploration through Microanalytic Simultation. The Urban Institute, Washington D.C. Orcutt, G.H., M. Greenberger, J. Korbel, A.M. Rirlin Microanalysis of Socioeconomic Systems: A Simulations Study. A Harper International Student Reprint. Sørensen, C Dynasim også og ikke mindst en avanceret befolkningsmodel i : Økonomisk Samfunds- beskrivelse. Demografi. 2. udg Systime, side Lancaster's forbrugsteori Lancaster udviklede i 60'erne en forbrugsteori, hvor forbruget blev forklaret i en produktionsfunktion, hvor output var de egentlige forbrugskarakteristikker. Denne tilgang kan også benyttes til at forklare efterspørgslen efter finansielle instrumenter. Der ønskes en redegørelse for Lancaster's forbrugsteori og dens senere anvendelser. Forudsætninger: Interesse for og kendskab til forbrugsteori. Litteratur: Lancaster, K.J A New Approach to Consumer Theory. Journal of Political Economy 1966: Finansfusionerne i Danmark - er det til økonomisk fordel. Hvorfor? - Hvordan? Er der så åbenbare stordriftsfordele eller andre fordele ved fusioner inden for den finansielle sektor, at fusioner medfører økonomiske fordele. Hvorfor? - Hvordan? Forudsætninger: Interesseret i finanssektoren. Litteratur: Bank Administration Institute Analyzing Success and Failure in Banking Consolidation: The Implications for Bank Acquisition Strategies. Clark, J.A Economics of Scale and Scope At Depository Financial Institutions. A Review og Literature. Economic Review, sep./oct Federal Reserve Bank of Kansas City. Østrup, F Situationen efter finansfusionerne. Institut for Finansiering. Handelshøjskolen i København. WP 90.8, (og den heri indeholdte litteratur). 11

14 8. Købekraftspariteter og internationale sammenligninger af nationalregnskabstal Umiddelbart kan landenes nationalregnskabstal gøres sammenlignelige ved at anvende valutakurserne til omregning. Imidlertid er der flere årsager til, at anvendelse af valutakurser til sådanne omregninger kan give stærkt misvisende resultater. Alternativet til at omregne ved valutakurser er at anvende købekraftspariteter. Der ønskes en diskussion af fordele/ulemper ved de to omregningsformer. Dernæst ønskes der foretaget en sammenlignende analyse af bl.a. udviklingen mellem dansk BNP og andre landes BNP. Der ønskes herunder en redegørelse for EKS-metoden og GK-metoden. Forudsætninger: Interesse for prisindeksspørgsmål. Litteratur: Kravis, I.B. et al A system of international comparisons of gross product and purchasing power. John Hopkins University for the World Bank. Kravis, I.B. et al World Product and Income, International Comparisons of Real Gross Product. John Hopkins University Press. United Nations and Eurostat World Comparisons of Purchasing Power and Real Product for 1980: Phase IV of the International Comparison Project, Part two. New York. Yndgaard, E Methodology of Purchasing Power Parity Computations. (*). 9. HDI-indekset. En kritisk analyse. I de senere år er BNP-målet blevet suppleret med forskellige indeks, der anvendes, når den materielle velfærd/udviklingsniveauet m.m. sammenlignes landene imellem. Beskriv og analyser forskelle og ligheder mellem BNP-indekset, HDI-indekset m.m. HDI = Human Development Index Forudsætninger: Interesse for empiri. Litteratur: United National Development Programme Human Development Report New York. (Denne og efterfølgende rapporter i denne serie og den heri indeholdte litteratur). 10. Grønt nationalregnskab - hvad er det? FN har udarbejdet retningslinier for et grønt nationalregnskab, jf. UN (1993) i litteraturlisten. Opgaven ønskes besvaret med udgangspunkt i en sammenligning med det hollandske NAMEA-system. Forudsætninger: Den pågældende må være interesseret i miljøøkonomi og nationalregnskabsstatistik. Læs eksempelvis først Sørensen (1996), jf. litteraturlisten. Litteratur: UN Integrated Environmental and Economic Accounting. Interim version. Studies in Methods, Series F, No. 61. New York. Økonomiministeriet Økonomisk Oversigt, december København, side Central Bureau of Statistics, The Netherlands Integrating Indicators in a National Accounting Matrix Including Environmental Accounts (NAMEA): an application to the Netherlands. (*) Central Bureau of Statistics, The Netherlands The NAMEA Experience. An interim evalutation of the Netherlands' integrated accounts and indicators for the environment and the economy. (*) Sørensen, C Grønt nationalregnskab ressourcer og miljø. Occasional Papers No. 4/1996. (*) 12

15 11. Markedsandelsanalyser - hvad kan de bruges til? Udviklingen i markedsandele anvendes ofte som indikator for udviklingen i konkurrenceevnen. Under hvilke forudsætninger er dette imidlertid tilfældet. Forudsætninger: Interesse for konkurrenceevneproblematikken. Litteratur: Budgetdepartementet Finansredegørelse Kbh. Budgetdepartementet Finansredegørelse Kbh. Budgetdepartementet Finansredegørelse Kbh. Budgetdepartementet Finansredegørelse Kbh. Budgetdepartementet Finansredegørelse Kbh. Budgetdepartementet Finansredegørelse Kbh. Budgetdepartementet Finansredegørelse Kbh. Danmarks Nationalbank Nationalbankens markedsandelsstatistik. Pengepolitisk kontor 4. marts Det økonomisk Råd. Sekretariatet Erhvervenes markedsandele. København. Det økonomiske Råd. Formandskabet Dansk Økonomi, Maj København. Fagerberg, J. og G. Sollie The Methods of Constant-Market-Shares Analysis Revisited. Discussion Paper. Central Bureau of Statistics, Oslo. Sørensen, C Markedsandele: Beregningsmodeller. Økonomisk Samfundsbeskrivelse. Nationalregnskab, betalingsbalancen og udenrigshandel. Artikelsamling. Systime. 12. Kvinder uden for nationalregnskabet Husholdningsarbejde indgår ikke i nationalregnskabet i henhold til den gældende SNA og vil heller ikke indgå i den forestående revision af SNA. Flere empiriske undersøgelser har dokumenteret, hvor betydningsfuldt husholdningsarbejde er for produktion og velfærd. Samtidig har udelukkelse af husholdningsarbejde efter fleres opfattelse en klar kønspolitisk dimension. Der ønskes en beskrivelse og analyse af, hvad udelukkelse af husholdningsarbejde betyder for fortolkningen af nationalregnskabstal, ligesom metoder til opgørelser af husholdnings ønskes analyseret. Litteratur: Chadeau, A What is Households' Non-market Production Worth? OECD Economic Studies 1992:18: Hill, T.P Do-it-yourself and GDP. Review of Income and Wealth 1979:1 -. Ironmonger, D Household Work. Allen and Unwin. Sørensen, C Kvinder i nationalregnskabet. Økonomisk Samfundsbeskrivelse. Nationalregnskab, betalingsbalance og udenrigshandel. Artikelsamling. Systime. Humphries, J. and J. Rubery 1995 (ed.). The Economics of Equal Opportunities. 13. Weitzman's aflønningssystem i japansk perspektiv I Weitzman's aflønningssystem er lønmodtageres indkomst overskudsafhængig. Det er Weitzman's opfattelse, at dette medfører, at konjunktursvingninger især slår ud i lønningerne og ikke så meget i beskæftigelsen. Denne aflønningsform skærper evt. konflikten mellem insidere og outsidere. Forudsætninger: Skal være interesseret i økonomisk teori. Litteratur: Det økonomiske Råd. Formandskabet Dansk Økonomi, juni Kap. VI. I litteraturlisten til dette kapitel, se side , er der en hel række henvisninger til dette interessante emne. 13

16 European Studies Group: Jan Guldager Jørgensen 1. Er den langsigtede Phillipskurve lodret? En kritisk diskussion af det forventningsforhøjede Phillipskurve-diagram (teoretisk, men gerne med en efterfølgende empirisk dimension). 2. Udgør EU et optimalt valutaområde? Diskuter begrebet et optimalt valutaområde, og afdæk efterfølgende om (og i hvilken udstrækning) de enkelte EU-lande opfylder betingelserne for at kunne udgøre et optimalt valutaområde. 3. Sikrer ØMU en en realøkonomisk stabilitet og konvergens mellem medlemslandene? Diskuter begrebet realøkonomisk stabilitet og konvergens. Diskuter dernæst, hvorvidt ØMU ens traktatbestemmelser sikrer en sådan stabilitet og konvergens fremmet. Belys afslutningsvist EU-landenes grad af realøkonomisk ensartethed. 4. Teorien om den optimale told Sigtet med bachelorprojektet er at analysere bestemmelsen af den optimale told under såvel fuldkommen konkurrence som af ufuldkommen konkurrence Forudsætninger: Grundlæggende økonomisk teori Litteratur: Brenton, Poul, Henry Scott & Peter Sinclair (1997), International Trade A European Text, Oxford 5. Udsvingsgrænse for valutakurser (Target Zone) Sigtet med bachelorprojektet er at foretage en teoretisk analyse af problemstillingen omkring udsvingsgrænser for en valutakurs Forudsætninger: Grundlæggende økonomisk teori Litteratur: Krugman, Paul R. (1991): Target zones and Exchange Rate Dynamics, Quarterly Journal of Economics 106, International diffusion af ny teknologi Teknologisk viden er ikke et offentligt gode, der er frit tilgængeligt for alle virksomheder internationalt. Der er barrierer for overførsel af viden, og imitation af ny teknik er således en tidskrævende proces. Seminaret kan belyse teoretiske og/eller empiriske aspekter af denne problemstilling. Forudsætninger: Grundlæggende økonomisk teori Litteratur: Mansfield, E. (1968), Economics of technological change, New York. OECD (1992), Technology and the employment - the key relationships, TEP (Technology Economic Performance), (eds), Paris. Soete, L. & Turner, R. (1984), Technology diffusion and the rate of technical change, The Economic Journal, Vol. 94, pp

17 Niels Nannerup 1. Drivhuseffekter i økonomiske analyser Drivhuseffekter er et "varmt" emne i miljødebatten, og der er udviklet en række modeller til vurdering af konsekvenserne af en opvarmning af jorden og til vurdering af alternative politikker til reduktion af CO 2 -udslippet. Forudsætninger: Velfærdsøkonomi. Litteratur: Broome, John: Counting the Costs of Global Warming, White Horse Press Cline, William R.: The economics of Global Warming. Washington D.C. Institute of International Economics Manne, Alan S. + Richard G. Richels: Buying greenhouse insurance. The economic costs of Carbon dioxide emission Limit. MIT Press Artikler i American Economic Review. May Samarbejdsvilje og varetagelse af egeninteresse I økonomisk teori er kun begrænset plads for andet end varetagelse af egeninteresser. Økonomer foreskriver da også, at individer, der ønsker at varetage deres egne interesser, skal agere non-kooperativt i prisoners dilemma - spil-typer. Problemet med denne anbefaling er, at den ikke nødvendigvis er rigtig. Adskillige forskere har foreslået at de egentlige ofre for nonkooperativ adfærd er de personer, der praktiserer denne adfærd. Litteratur: Frank, Robert H. Passions Within Reason. W.W. Norton Akerlof, George: Loyalty Filters. American Economic Review 1983, vol. 73 pp Hirshleifer, Jack, "On the Emotions as Guaranties of Threats and Promises, i Dupre, John, ed: The Latest and the Best: Essays on Evolution and Optimality. MIT Press Frank, Robert H. et al.: Does Studying Economics Inhibit Cooperation? Journal of Economic Perspectives 1993, vol. 7, pp Grænseproduktivitetsteorien og alternative forklaringer på lønstrukturer i organisationer Den økonomiske profession har som helhed vist begrænset interesse i den ide, at individers placering i et hierarki optager dem meget. Til trods for at det har betydelige policy implikationer. Nedenfor er givet nogle kilder, hvor bogen af Frank skal anbefales også for underholdningsværdien. Litteratur: Frank, Robert H. Choosing the Right Pond. Oxford University Press Frank, Robert H. Are workers Paid their Marginal Product? American Economic Review 1984, Layard, Richard. Human Satisfactions and Public Policy, Economic Jorunal, 1980, Styringsinstrumenter i miljøpolitikken I miljøpolitikken har der været en stigende interesse for at erstatte administrative styringsmidler med mere markedsorienterede styrings- og reguleringsmetoder. Der ønskes en sammenligning af disse instrumenter - (kvantitativ regulering, forureningsafgifter og omsættelige forureningstilladelser). Litteratur: Morten Jørgen Birk: Incitamenter og regulering på miljøområdet, Nationaløkonomisk Tidsskrift 1992, pp Baumol, W.J. & W.E. Oates: The theory of environmental policy, Cambridge University Press Cropper, M.L. & W.E. Oates: Environmental Economics. A Survey, Journal of Economic Literature, 1992, pp Konkurrence mellem TV-stationer I har diskuteret en optimal sendeflade for et TV med en kanal ud fra et velfærdsøkonomisk synspunkt. Denne analyse udbygges til at inddrage konkurrerende TV-stationer. Overvej om konkurrencen giver systematiske afvigelser for en velfærdsoptimal allokering af sendetiden. Litteratur: Aage, Hans: Konkurrende mellem TV-stationer. Nationaløkonomisk Tidsskrift 1992, pp For yderligere kilder henvises til artiklen 15

18 6. Coase-teoremets anvendelse Coase modtog 1992 Nobel-prisen i økonomi på grundlag bl.a. af artiklen: "The problem of Social Cost". Coase argumenterer for, at eksternaliteter under visse nærmere forudsætning ikke kræver offentlig korrektion af markedet. Der ønskes en diskussion af Coase-teoremet. Litteratur: Coase, R.H. The problem af Social Cost, Journal of Law and Economics 1960, pp Farrell, J. Information and the Coase Theorem, Journal of Economics Perspectives, 1987, pp Miljøpolitik og CBA På nogle miljøområder anvendes Cost Benefit Analyser i stigende grad. Nogle forfattere hævder, at det er problematisk at anvende CBA på disse områder, bl.a. grundet økosystemers irreversibilitet, kompleksitet og intergenerationelle spørgsmål. Der ønskes en belysning af disse synspunkter. Litteratur: Hanley, Nick. Are there Environmental Limits to Cost Benefit Analysis? Environmental and Resource Economics 2, 1992 pp Biodiversitet Reduktionen af tropiske regnskove og ødelæggelse af andre biotyper har rejst spørgsmålet om værdisætning af mangfoldighed (biodiversitet). Der ønskes belyst, hvorledes økonomiske analyser kan benyttes ved værdisætning af biodiversity. Litteratur: Temanummer om Biodiversity. Environment and Resource Economics Livscyklusanalyser - et brugbart instrument i miljøpolitikken? I miljøpolitikken konkurrerer incentivbaserede styringsin-strumenter med instrumenter baseret på standarder og normer. Et relativt nyt instrument fra standard- og normsiden er livscyklusanalyser, hvor man studerer produkters miljøeffekter fra "vugge til grav". Medens økonomer har forholdt sig til standard og normer generelt (overvejende stærkt kritisk), har de ikke eksplicit forholdt sig til livscyklusanalyser. Det er din (jeres) opgave. Forudsætninger: Velfærdsøkonomi. Litteratur: Læntver, R.F. Miljølære for ingeniører Livscyklus- analyser. Akademisk Forlag Relevante dele af pensum i velfærdsøkonomi. 10. Bevarelse af tropiske regnskove. En velfærdsøkonomisk analyse af afskovningen i troperne ønskes. Udgangspunktet er, at de tropiske regnskove producerer en række forskellige benefits i private, lokalt kollektive og globalt kollektive, hvilket giver tendens til en overudnyttelse. Ud over beskrivelsen af problemet ønskes diskuteret en række styringsmuligheder. Litteratur: Sandler, Todd. Markets and Market Failures. Land Economics, Aug. 1993, vol. 69 p Repetto, Robert og Gillis M., eds. Public Policies and the Measure of Forest Resources. 1988, N.Y., Cambridge University Press. 11. Økonomiske incitamenter og husholdningsadfærd over for affald. I de seneste år er man begyndt at anvende for eksempel vægtafhængige affaldsafgifter i en række lande, herunder i Danmark. Der ønskes en analyse af sådanne afgifter. Litteratur: Reschovsky, J.D. og S. Stone. Market Incentives to Encourage Household Waste Recycling. Journal of Policy Analysis and Management, 1994, vol. 13, pp Thøgersen, John: Monetary Incentives and Environmental Concern. CESAM. Working Paper 4. Fås hos Niels Nannerup. 16

19 12. Ratchet -effekters påvirkning af kontrakter under asymmetrisk information. Ved kort-sigts kontraktindgåelse under asymmetrisk information opstår, der typisk overvejelser hos den velinformerde part over værdien af informationsbesiddelse i et lang-sigts perspektiv. I principal-agent terminologi bevirker dette, at agenter typisk skal modtage en højere informationsrente for sandfærdigt, at tilkendegive sin type, hvilket skaber komplikationer i forhold til kontraktindgåelse i en-periode sammenhæng. Sådanne ratchet -effekter er i praksis udbredte i finansielle markeder, i reguleringssammenhænge og i en lang række andre sammenhænge. Forudsætninger: Mikroøkonomi Litteratur (blandt andet): Laffont J.-J. and J. Tirole (1993), A Theory of Incentives in Procurement and Regulation, MIT Press, Cambridge Massachusetts. Freixas, Xavier, R. Guesnerie, and Jean Tirole (1985): Planning under Incomplete Information and the Ratchet Effect., Review of Economic Studies, L Peak/off-peak prissætning i teori og praksis Større private og offentlige forsyningsselskaber (f.eks. i telesektoren, elsektoren, transportsektoren, etc.) står typisk over for kapacitets-problemer i spidsbelastningsperioder. Hvad er den teoretisk optimale prissætning og den optimale investering i kapacitet for disse selskaber. Praksis kan inddrages ved en undersøgelse af prissætninger i Teledanmark, DSB, og elsektoren, men også taksterne i færgeselskaber,priserne ved sommerhusudlejning, bropriser m.v. kan inddrages. Forudsætninger: Mikroøkonomi 17

20 Per Andersen 1. Frivillige miljøaftaler Miljøpolitik i de senere år har været kendetegnet ved stigende regulering af forurenende aktiviteter. Selvom denne regulering har forekommet nødvendig, har den også været kritiseret for at være unødig omkostningstung og infleksibel. De høje omkostninger skyldes dels omkostninger ved at opfylde reguleringen og dels administrative omkostninger og transaktionsomkostninger. Et response har været at anvende frivillige aftaler, hvor forurenere frivilligt reducerer forureningen i stedet for at reagere som response på regulering. Forudsætninger: Mikroøkonomi/velfærdsøkonomi Litteratur: Segerson, Kathleen and Li, Na: Voluntary Approaches to Environmental Protection 1998 (Per Andersen har et eksemplar). 2. Erstatningsansvar som miljøpolitisk instrument I litteraturen og i real life diskuteres incitamentvirkninger af forskellige ansvarsregler såsom objektivt ansvar, culpaansvar, joint and several liabilities. I USA har begreberne navnlig været relateret til soil pollution, hvilket har smittet af i den danske debat. Forudsætninger: Mikro/velfærdsøkonomi Litteratur: Shavell, Steven: Economic Analysis of Accident Law. Harvard University Press Udvalgte kapitler gennemgås af undertegnede, hvorefter endeligt emne vælges. 3. Informationsstrategier og forurening Samtidig med brugen af frivillige aftaler er informationsstrategier kommet i fokus, hvorved forstås, at der stilles krav om tilvejebringelse af information om forurening. I USA blev således Toxic Release Inventory gennemført som del af Environmental Protection and Right to Know Act i 1986, hvorefter alle virksomheder over en vis størrelse skal registrere giftige udslip, frekvens af udslip og medium for udslip. Alene at virksomhederne skulle offentliggøre deres forurening synes at have halveret udslippet. Der er mulighed for at vælge både teoretiske og empiriske tilgangsvinkler. Forudsætninger: Mikro/velfærdsøkonomi Litteratur: Tietenburg, Tom: Disclosure Strategies for Pollution Control. Environmental and Resource Economics 11, , Artiklen diskuteres i samarbejde med Per Andersen, hvorefter endeligt emne vælges. 18

21 Rabah Amir 1. R&D Joint Ventures Provided that they remain competitors in the product markets, firms in a given industry are allowed to cooperate in the conduct of R&D (Article 85 of the Treaty of Rome, 1957 in Europe, and National Research Cooperation Act, 1985 in the USA). How can R&D cooperation among firms competing in product markets be modelled? What are the effects on profits, industry prices, and social welfare? How do the answers to these questions depend on the level of spillovers in the industry? Forudsætninger: Industrial Economics and/or Game Theory. Litteratur: d Aspremont, C. and A. Jacquemin (1988), Cooperative and Noncooperative R&D in Duopoly with Spillovers, American Economic Review, 78, Kamien, M., Muller, E. and I. Zang (1992), Research Joint Ventures and R&D Cartels, American Economic Review, 82, Third-Degree Price Discrimination Third-degree price discrimination refers to situations in which a monopoly firm divides a given market into two or more submarkets and charges different prices in the submarkets, so as to maximize profits in each. The main questions of interest here are: Under what conditions on the demand and cost functions will the monopolist charge higher or lower prices in the submarkets than in the initial market? How is total output affected by discrimination? What are the consumer and social welfare effects of allowing this form of price discrimination? Forudsætninger: Microeconomics, Industrial Economics. Litteratur: Varian, Microeconomic Analysis, Ch. 14, Nahata, B., K. Ostaszewski and P. Sahoo, Direction of Price Changes in Third-Degree Price Distribution, American Economic Review, 80, , Strategic Trade Policy When international markets are imperfectly competitive, a national government may help its domestic firms expand their market shares by using export subsidies or R&D subsidies. When only one government pursues such policies, it can ensure a (Stackelberg) leadership position for its domestic firms in global markets. However, when all involved governments simultaneously pursue such policies, the result will be a pri-soner s dilemma situation that is detrimental to all. Avoiding such situations via a coordinated trade policy is one of the benefits of a union such as the EU. Forudsætninger: Trade Theory, Industrial Economics, Game Theory. Litteratur: Brander, J. and B. Spencer, Export Subsidies and International Market Share Rivalry, Journal of International Economics, 18, , Brander, J., Strategic Trade Policy, W.P. No. 5020, N.B.E.R. Cambridge, MA,

22 Tim Jeppesen Emneforslag: Seminar/hovedopgave: Nærmere om forslaget: Økonomisk Institut Forværrer en streng miljøpolitik konkurrenceevnen? Begge dele Konventionel økonomisk teori foreskriver at hvis et land indfører en streng miljøregulering stiller det landets industri en dårligere konkurrenceposition end konkurrenterne. Dette kan få en lang række konsekvenser: Mindre eksport Virksomhederne flytter til udlandet Arbejdsløsheden stiger Produktiviteten falder Udenlandske investeringer falder BA-opgaven kan analysere om der er empirisk belæg for disse konsekvenser. Bemærk at for hver enkelt af ovennævnte konsekvenser er der er materiale nok til en BA-opgave. Forudsætninger: Litteratur: Økonometri Duffy-Deno, K. T. (1992) Pollution Abatement Expenditures and Regional Manufacturing Activity. Journal of Regional Science 32: Henderson, J. V. (1996) Effects of Air Quality Regulation. The American Economic Review 86: Levinson, A. (1996) Environmental Regulations and Manufacturers Location Choices: Evidence From the Census of Manufactures, Journal of Public Economics 62: Tobey, J.A. (1990), The Effects of Domestic Environmental Policies on Patterns of World Trade: An Empirical Test. Kyklos 43(2): Van Beers, C. and J.C.J.M. Van den Bergh (1997), An Empirical Multi-country Analysis of the Impact of Environmental Regulations on Foreign Trade Flows. Kyklos 50:

23 Tim Jeppesen Emneforslag: Seminar/hovedopgave: Nærmere om forslaget: Økonomisk Institut Miljø og velfærd, er der en Kuznets kurve? Begge dele Hvordan er sammenhængen mellem øget velfærd og forurening? Traditionelt er det antaget at velfærd og forurening er positivt korrelerede. Moderne industrisamfund forurener mere end lavere udviklede landbrugssamfund. Det er imidlertid flere undersøgelser der tyder at på, at sammenhængen er positiv i starten for derefter at blive negativ ( environmental Kuznets curve ). Policyimplikationen er, at udviklingslande på sigt både kan øge velfærden og mindske forureningen. En ganske tiltalende idé. Formålet med BA-opgaven er belyse denne problemstilling. Er der en environmental Kuznets Curve? Hvor er vendepunktet? Forudsætninger: Litteratur: Økonometri Grossman, G. and A. Krueger (1995) Economic Growth and the Environment. Quarterly Journal of Economics, 3: Holtz-Eakin, D. and T. Selden (1995) Stoking the Fires? CO 2 Emissions and Economic Growth. Journal of Public Economics, 57: Selden T. M. and D. Song (1994) Environmental Quality and Development: Is there a Kuznets Curve for Air Pollution Emissions? Journal of Environmental Economics and Management 27: Shafik, N. (1994) Economic Development and Environmental Quality: An Econometric Analysis. Oxford Economic Papers, 46:

Offentligeprivate. partnerskaber og totaløkonomi. Et notat til Forsikring & Pension om OPP - September 2012

Offentligeprivate. partnerskaber og totaløkonomi. Et notat til Forsikring & Pension om OPP - September 2012 Offentligeprivate partnerskaber og totaløkonomi Et notat til Forsikring & Pension om OPP - September 2012 Carsten Greve, Professor, Copenhagen Business School & Christina D. Tvarnø, Professor mso, Copenhagen

Læs mere

Håndtering af usikkerhed og betydningen af innovationer i klimaproblematikken: Med udgangspunkt i Stern rapporten. Urs Steiner Brandt

Håndtering af usikkerhed og betydningen af innovationer i klimaproblematikken: Med udgangspunkt i Stern rapporten. Urs Steiner Brandt Håndtering af usikkerhed og betydningen af innovationer i klimaproblematikken: Med udgangspunkt i Stern rapporten Urs Steiner Brandt Juni 2008 Alle rettigheder forbeholdes instituttet (IME). Mekanisk eller

Læs mere

Working Paper Håndtering af usikkerhed og betydningen af innovationer i klimaproblematikken: Med udgangspunkt i Stern rapporten

Working Paper Håndtering af usikkerhed og betydningen af innovationer i klimaproblematikken: Med udgangspunkt i Stern rapporten econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Brandt,

Læs mere

Styring af international transfer pricing: Et casestudie i en dansk-baseret multinational virksomhed

Styring af international transfer pricing: Et casestudie i en dansk-baseret multinational virksomhed Styring af international transfer pricing: Et casestudie i en dansk-baseret multinational virksomhed Peder Reuther og Christian Plesner Rossing Abstract Nærværende artikel introducerer international transfer

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af Miljøministeriets tilsyn og håndhævelse på 4 områder

Samfundsøkonomisk vurdering af Miljøministeriets tilsyn og håndhævelse på 4 områder Samfundsøkonomisk vurdering af Miljøministeriets tilsyn og håndhævelse på 4 områder Bjørn Bauer, Jens Christensen PlanMiljø Helle Ørsted Nielsen, Anders Branth Pedersen, Berit Hasler, Sisse Liv Jørgensen

Læs mere

Ændringerne i de etiske regler for revisorer - og deres betydning

Ændringerne i de etiske regler for revisorer - og deres betydning Ændringerne i de etiske regler for revisorer Forfatter: Jan Mortensen Vejleder: Lars Kiertzner Foråret og sommeren 2008 1 Executive summary The area of auditor independence has gone through a significant

Læs mere

Interne afregningspriser

Interne afregningspriser HD-R, 8. semester Hovedopgave Forfattere: Thomas Mahler Pedersen Uffe Døssing Andreasen Vejleder: Bent Høgsted Interne afregningspriser Med fokus på styringsmæssige formål og metoder Handelshøjskolen i

Læs mere

Verifikation af bæredygtighedsrapporter - herunder revisors rolle i denne forbindelse

Verifikation af bæredygtighedsrapporter - herunder revisors rolle i denne forbindelse - herunder revisors rolle i denne forbindelse af Frodi Reinert Petersen Vejleder: adjunkt Thomas Riise Johansen Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling på cand.merc.aud.-studiet ved Handelshøjskolen

Læs mere

Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde

Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde Copenhagen Business School 13. januar 2009 Institut for regnskab og revision Cand. Merc. Aud-studiet Kandidatafhandling Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde Opgaven er udarbejdet

Læs mere

Analyserapport. Rasmus Højbjerg Jacobsen

Analyserapport. Rasmus Højbjerg Jacobsen Analyserapport Rasmus Højbjerg Jacobsen December 2010 Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens investeringer 6. december 2010 Forfattere: Rasmus Højbjerg Jacobsen, Seniorrådgiver, ph.d., CEBR Martin

Læs mere

Activity Based Costing i en Balanced Scorecard virksomhed

Activity Based Costing i en Balanced Scorecard virksomhed Activity Based Costing i en Balanced Scorecard Activity Based Costing i en Balanced Scorecard virksomhed af Per Nikolaj D. Bukh, Peter Gormsen og Mette Rosenkrands Johansen Afdeling for Virksomhedsledelse,

Læs mere

Test af børsintroduktioners afkastperformance. på det skandinaviske marked

Test af børsintroduktioners afkastperformance. på det skandinaviske marked Erhvervsøkonomisk Institut Bachelorafhandling, HA almen Opgaveløser Mikael Deigaard Morten Stig Østergaard Hansen Vejleder: Jan Bartholdy Test af børsintroduktioners afkastperformance på det skandinaviske

Læs mere

Activity Based Costing i en balanceret virksomhed

Activity Based Costing i en balanceret virksomhed Activity Based Costing i en balanceret virksomhed Per Nikolaj D. Bukh, Peter Gormsen og Mette Rosenkrands Johansen Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Universitetsparken DK-8000 Aarhus

Læs mere

Investor relations: Kommunikation med strategien som udgangspunkt

Investor relations: Kommunikation med strategien som udgangspunkt Working Paper Series Department of Business Studies No. 22, 2008 Investor relations: Kommunikation med strategien som udgangspunkt By Christian Nielsen and Per Nikolaj Bukh Aalborg University, Department

Læs mere

M A T I L D E. TEMA: Matematik og økonomi NYHEDSBREV FOR DANSK MATEMATISK FORENING

M A T I L D E. TEMA: Matematik og økonomi NYHEDSBREV FOR DANSK MATEMATISK FORENING M A T I L D E TEMA: Matematik og økonomi NYHEDSBREV FOR DANSK MATEMATISK FORENING NR 33 DECEMBER 2007 Leder Af: Bent Ørsted Dette nummer af Matilde omhandler bl. a. matematik og økonomi; vi har fået nogle

Læs mere

DEPARTMENT OF MANAGEMENT

DEPARTMENT OF MANAGEMENT DEPARTMENT OF MANAGEMENT AFDELING FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE Working Paper 1999-7 Videnregnskaber Per Nikolaj D. Bukh og Jan Mouritsen UNIVERSITY OF AARHUS C DENMARK ISSN 1398-6228 Videnregnskaber Af Lektor

Læs mere

Bilag 16. Jan Schans Christensen.»Fjendtlige«virksomhedsovertagelser

Bilag 16. Jan Schans Christensen.»Fjendtlige«virksomhedsovertagelser Bilag 16 Jan Schans Christensen»Fjendtlige«virksomhedsovertagelser >FJENDTLIGE«VIRKSOMHEDSOVERTAGELSER Af advokat, dr.jur. Jan Schans Christensen, Danmark 1. Indledning problemstillingen Sædvanligvis finder

Læs mere

Erhvervsobligationer - Finansiering af små og mellemstore virksomheder

Erhvervsobligationer - Finansiering af små og mellemstore virksomheder Erhvervsobligationer - Finansiering af små og mellemstore virksomheder Kandidatafhandling af: Casper Hummelgaard, Cand.merc.(jur.) Lasse Pedersen, Cand.merc.(jur.) Økonomisk vejleder: Finn Østrup, CKK

Læs mere

Fordele og ulemper ved liberalisering af affaldsforbrænding og deponering

Fordele og ulemper ved liberalisering af affaldsforbrænding og deponering Fordele og ulemper ved liberalisering af affaldsforbrænding og deponering Mette Bøgelund m.fl. COWI A/S Anders Larsen, m.fl. AKF Miljøprojekt Nr. 946 2004 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Aalborg Universitet 30.maj 2012 Speciale Per Kongsgaard Andersen 2006-2872

Aalborg Universitet 30.maj 2012 Speciale Per Kongsgaard Andersen 2006-2872 Executive summary The thesis you are about to read is a valuation of the Danish facility services company ISS A/S. In 2005 ISS was bought by a private equity fund, PurusCo, owned by funds controlled by

Læs mere

Contract Management - Et proaktivt værktøj til virksomheders håndtering af kontrakter

Contract Management - Et proaktivt værktøj til virksomheders håndtering af kontrakter Eksamensnummer: 410571 Vejleder: René Franz Henschel 1. maj 2013 Institut: Business and Social Science Århus Universitet Juridisk Institut Contract Management - Et proaktivt værktøj til virksomheders håndtering

Læs mere

Revisors udfordringer med en revisionsproces

Revisors udfordringer med en revisionsproces Copenhagen Business School 2010 Institut for revision og regnskab Cand.merc.aud.-studiet Kandidatafhandling Afleveringsdato: 4. august 2010 Revisors udfordringer med en revisionsproces Af: Lise Mølbak

Læs mere

Skattemæssig kvalifikation og behandling af REPO og aktielån

Skattemæssig kvalifikation og behandling af REPO og aktielån COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 2013 Skattemæssig kvalifikation og behandling af REPO og aktielån - herunder prissætning ( Pricing and Tax Qualification of REPOs and Stock Lending ) Kandidatafhandling Cand.merc.jur

Læs mere

Controlleren. Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Controlleren. Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog

Læs mere

Implementering af Value-at-Risk i Solvency II

Implementering af Value-at-Risk i Solvency II Implementering af Value-at-Risk i Solvency II - en intern models beregningsgrundlag for kapitalkravet til markedsrisiko i et livsforsikringsselskab Kandidatafhandling Cand. merc. FIR Institut for Finansiering

Læs mere

Måleattributter for investeringsejendomme

Måleattributter for investeringsejendomme CAND.MERC.AUD-STUDIET Institut for Regnskab og Revision Copenhagen Business School - Januar 2010 KANDIDATAFHANDLING Måleattributter for investeringsejendomme Er kostpris eller dagsværdi den mest retvisende

Læs mere

RESEARCH PAPERS. from the Department of Social Sciences. Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi. Research Paper no.

RESEARCH PAPERS. from the Department of Social Sciences. Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi. Research Paper no. RESEARCH PAPERS from the Department of Social Sciences Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi Research Paper no. 13/04 Principal-agent teori - med særligt henblik på lønsystemer Kirsten Bregn

Læs mere

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Copenhagen Business School Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud. studiet, 2010 KANDIDATAFHANDLING Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Udarbejdet af: Christina Brandt

Læs mere

Strategisk udvikling og strategisk analyse af Norwegian Air Shuttle ASA

Strategisk udvikling og strategisk analyse af Norwegian Air Shuttle ASA Strategisk udvikling og strategisk analyse af Norwegian Air Shuttle ASA AFGANGSPROJEKT HD(R) CBS Juni 2015 Michael Kongsted og Pia Dam Olsen INDHOLD 1. MOTIVATION -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere