Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008"

Transkript

1 Ringkjøbing Bank Torvet Ringkøbing Telefon: Telefax: Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr SWIFT/BIC: RIBADK22 Fondsbørsmeddelelse Dato: Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Banks bestyrelse har i dag behandlet og godkendt bankens kvartalsrapport, som omfatter perioden 1. januar 30. september Resumé: Basisindtjening før nedskrivninger viser en fremgang på 14% Basisindtjeningen, som udtrykker indtjeningen fra bankdriften, faldt 52,9% til 50,4 mio. kr. Resultat før skat på 17,0 mio. kr., mod 105,2 mio. kr. sidste år Egenkapitalforrentning før skat på 2,7% p.a. mod 18,2% p.a. for samme periode sidste år Ændring i det samlede forretningsomfang i form af udlån (+0%), indlån (+6%) og garantier (-14%) Nettorente og gebyrindtægter steg 8,5% til 244,3 mio. kr. Kursreguleringer er negativ med 25,0 mio. kr., mod positiv 8,8 mio. kr. i samme periode sidste år Nedskrivninger på udlån udgør 64,9 mio. kr., mod en indtægt på 6,0 mio. kr. i samme periode sidste år Solvens på 14,3 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 119% Forventningerne til årsresultatet reduceres nu til 50 mio. kr. Fusionsforhandlinger med Vestjysk Bank For yderligere information, kontakt venligst: Adm.direktør Preben Knudsgaard, telefon: Direktør og IR-ansvarlig Kaj Damgaard, telefon: Kvartalssrapport 1/1 30/ Side 1 af 12

2 Hoved- og nøgletal for perioden 1/1-30/9 Året Resultatopgørelse (1.000 kr.) Netto renteindtægter Netto gebyrer og provisionsindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån og tilgodeh. m.v Resultat før skat Periodens resultat Balance (1.000 kr.) Udlån og andre tilgodeh. til amort. kostpris Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Garantier m.v Egenkapital Balance Nøgletal Solvensprocent *) 14,3% 11,5% 14,2% 9,7% 11,0% 11,8% Kernekapitalprocent 10,1% 8,3% 10,6% 10,2% 12,1% 8,4% Egenkapitalforrentning før skat p.a. 2,7% 18,2% 23,8% 18,4% 16,7% 17,4% Egenkapitalforrentning efter skat p.a. 1,8% 13,5% 17,5% 12,9% 11,9% 12,9% Indtjening pr. omkostningskrone 1,08 1,81 2,14 1,73 1,63 1,76 Gennemsnitligt antal medarbejdere Renterisiko 2,5% 4,2% 2,4% 4,3% 0,6% 4,7% Valutaposition 3,2% 5,1% 2,8% 2,3% 1,9% 3,1% Udlån plus nedskrivninger herpå i f.t. indlån 173,0% 172,0% 154,0% 144,2% 108,3% 171,8% Udlån i forhold til egenkapital 8,6 8,8 7,4 6,7 4,9 8,7 Udlånsvækst for årets 3 første kvartaler -2,7% 19,1% 11,2% 35,9% 9,0% 22,6% Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 119,0% 67,0% 36,6% 52,9% 26,8% 66,7% Summen af store engagementer 25,8% 55,4% 0,0% 75,3% 42,6% 36,0% Nedskrivningsprocent for årets 3 første kvartaler 0,7% 0,0% -0,1% 0,1% 0,4% -0,1% Akkumuleret nedskrivningsprocent 1,5% 1,0% 1,6% 1,9% 3,8% 0,9% Børskurs pr. 20 kr. aktie Markedsværdi i mio. kr Resultat for årets 3 første kvt. efter skat pr. 20 kr. aktie 7,1 50,8 55,6 36,3 30,0 66,0 Indre værdi pr. 20 kr. aktie Børskurs/resultat pr. 20 kr. aktie 49,3 14,4 13,6 18,2 14,3 10,1 Børskurs/indre værdi pr. 20 kr. aktie 0,7 1,4 1,8 1,7 1,3 1,2 Sammenligningstal for 2004 er, bortset fra finansielle aktiver og forpligtelser, tilrettet som følge af ændret regnskabspraksis pr. 1. januar *) Solvensprocenten er for 2006 og 2007 er opgjort inkl. halvårets resultat. Solvensprocenten for 2008 er opgjort inkl. resultatet for kvartal. Kvartalssrapport 1/1 30/ Side 2 af 12

3 Ledelsesberetning Resultat og udvikling i de første 3 kvartaler i 2008 Ringkjøbing Bank har opnået et resultat før skat på 17,0 mio. kr. mod 105,2 mio. kr. i samme periode sidste år. Det er et utilfredsstillende resultat, og skyldes store nedskrivninger på udlån samt negative kursreguleringer på 25 mio. kr. Resultatet ligger langt under de oprindelige forventninger, og skyldes især den turbulens der har været på de finansielle markeder. Egenkapitalforrentningen før skat udgør 2,7% p.a. mod 18,2% p.a. for samme periode sidste år. Basisindtjeningen inden nedskrivninger på udlån udgør 115,3 mio. kr. mod 101,1 mio. kr. sidste år. Basisindtjeningen, som udtrykker indtjeningen fra bankdriften efter nedskrivninger på udlån, blev 50,4 mio. kr. mod 107,1 mio. kr. for samme periode sidste år. Tilbagegangen skyldes store nedskrivninger på udlån, hovedsagelig på udlån hvor sikkerheden består af værdipapirer. Disse værdipapirer er faldet dramatisk, hvorfor der er foretaget nedskrivning på 64,9 mio. kr. Basisindtjeningen er defineret som ordinært resultat før skat eksklusiv kursreguleringer ud over kursreguleringer på valuta, som udelukkende kommer fra kunders handel med valuta. Basisindtjeningen isolerer således poster på resultatopgørelsen, der kan udvise større udsving mellem regnskabsaflæggelserne som følge af ændringer af den opgjorte markedsværdi af bankens værdipapirbeholdning. Det seneste kvartal har været præget af stor finansiel uro, hvor der har været mangel på likviditet i markedet. Det har medført, at folketinget har vedtaget en lov, hvor staten garanterer for al gæld, der ikke er efterstillet indtil 30/ Ringkjøbing Bank har tilsluttet sig ordningen hvilket medfører en årlig omkostning på ca. 30 mio. kr. En betingelse ved at være med i ordningen er endvidere, at der i en periode på 2 år ikke må udbetales udbytte til aktionærerne. Udvikling i forretningsomfang Ringkjøbing Bank har opnået en tilfredsstillende styring af det samlede forretningsomfang i form af udlån, indlån og garantier, som udgør 13,4 mia. kr. pr. 30/ mod 14,3 mia. kr. pr. 31/ og mod 13,8 mia. kr. pr. 30/ Forretningsomfanget er faldet med 6% i forhold til 31/ og 3% i forhold til samme tidspunkt sidste år. Bankens samlede udlån udgør mio. kr. pr. 30/9 2008, et fald på 2,7% i forhold til 31/ og uændret i forhold til samme tidspunkt sidste år. Indlån udgør mio. kr. svarende til en fremgang på 1,6% og 6,0% i forhold til henholdsvis 31/ og 30/ Indlån i puljeordning er faldet fra 942 mio. kr. pr. 30/ til 756 mio. kr. pr. 30/ Garantier er faldet fra mio. kr. pr. 30/ til mio. kr. pr. 30/ Nedgangen i garantier er med baggrund i aftalen med Nykredit, hvor tabsgarantier er erstattet af modregningsmodellen, jf. fondsbørsmeddelelsen af 6. marts På trods af uændret udlån i forhold til samme tidspunkt sidste år, er fordelingen ændret idet der er en stigning på ca. 80 mio. kr. på boligfinansiering, ca. 375 mio. kr. på erhvervslån og kreditter og ca. 90 mio. kr. på privatlån i øvrigt. Der har været en nedgang på investeringskreditter på ca. 460 mio. kr. og på byggelån og midlertidige udlægskonti på ca. 80 mio. kr. Indtægter Netto renteindtægter er steget som følge af stigende renteniveau Med baggrund i den generelle rentestigning, er netto renteindtægter steget til 175,0 mio. kr. fra 146,9 mio. kr. for samme periode sidste år. Ringkjøbing Banks renteindtægter er steget fra 340,7 mio. kr. til 444,3 mio. kr. Renteudgifter er steget fra 193,8 mio. kr. til 269,3 mio. kr. Nedgang i aktiviteten Nedgangen i aktiviteten på formuepleje som følge af den meget dårlige stemning, der har været på aktie- og obligationsmarkederne, har haft en negativ indvirkning på bankens indtjening fra gebyrer og provisioner som er faldet fra 80,8 mio. kr. sidste år til 70,6 mio. kr. svarende til 13%. Kvartalssrapport 1/1 30/ Side 3 af 12

4 Negative kursreguleringer på 25 mio. kr. Ringkjøbing Bank har på beholdningen af obligationer haft en negativ kursregulering på 17,7 mio. kr. mod en negativ kursregulering på 4,8 mio. kr. i samme periode sidste år. Kurstabet på obligationer, som er urealiseret, skyldes den rentestigning, der har været hen over året, og som i særdeleshed kom i den sidste uge af kvartalet. Dette på trods af en forsigtig politik på området. På beholdningen af aktier, hovedsagelig i lokalbanker og samarbejdspartnere, er der en negativ urealiseret kursregulering på 12,2 mio. kr. mod en positiv kursregulering på 3,8 mio. kr. sidste år. Aktiebeholdningen i lokalbanker er påvirket af det generelle kursfald der har været på bankaktier som følge af finansuroen. Kursreguleringen på aktier er dog påvirket positiv med 15 mio. kr. som følge af aftalen med Nykredit, jf. vores selskabsmeddelelse af 6. marts På valuta er der en positiv kursregulering på 8,4 mio. kr. og på øvrige finansielle instrumenter og kontrakter m.m. er der en negativ kursregulering på 3,5 mio. kr. Udgifter Personale og administration De samlede udgifter til personale og administration er steget fra 124,3 mio. kr. til 135,0 mio. kr., en stigning på 8,6% i forhold til samme periode sidste år, og ligger lidt under forventningerne ved årets start. For hele året 2008 forventes en stigning på 7% for udgifter til personale og administration. Den øgede udgift til personale og administration har primært baggrund i overenskomstmæssige lønstigninger. Endvidere stiger IT-udgifter som følge af store sektorkrav, der kræver udvikling af nye systemer til at håndtere disse krav. Nedskrivning på udlån m.v. Nedskrivninger på udlån m.v. udgør 64,9 mio. kr., hvor posten for samme periode sidste år var positiv med 6,0 mio. kr., og hvor forventningerne til nedskrivninger ved årets begyndelse var 10 mio. kr. Den store stigning i nedskrivningerne ud over det forventede er hovedsagelig på lån, hvor sikkerheden består af værdipapirer, der er faldet dramatisk inden for de sidste uger som følge af finansuroen. Tabene er for en del urealiseret. Summen af denne type af lån udgør i niveauet 400 mio. kr. efter nedskrivninger. Vi skal gentage, at Ringkjøbing Bank ikke er eksponeret i projektfinansieringer inden for ejendomsbranchen ud over, hvad der vedrører kunder i lokalområdet, og den del udgør under 2% af udlån og garantier. Det kan oplyses, at der fortsat er få store engagementer, som ifølge Finanstilsynets definition er engagementer, der overstiger 10% af basiskapitalen. Egenkapital og solvens Egenkapitalen udgør 820,8 mio. kr. pr. 30. september Solvensen er 14,3 pr. 30. september Lovgivningen stiller krav om, at banker som minimum har en solvens på 8. Ringkjøbing Bank har opgjort det individuelle solvensbehov til 7,7. Ringkjøbing Bank anvender den udbyggede metode under standardmetoden for opgørelse af kreditrisici. Til opgørelse af de operationelle risici anvendes basisindikatormetoden, og til opgørelse af markedsrisici anvendes standardmetoden. Basiskapitalen efter fradrag udgør pr. 30. september ,2 mia. kr. og de vægtede poster udgør pr. samme dato 8,7 mia. kr. Kvartalssrapport 1/1 30/ Side 4 af 12

5 Likviditet Ringkjøbing Banks likviditet er god, og overdækningen i forhold til lovkrav er steget til 119,0% fra 66,7% ultimo Ringkjøbing Bank har et ubetinget mål om, at bankens udlån skal være finansieret med summen af egenkapital, ansvarlig lånekapital, indlån og langfristede lån hos danske og udenlandske pengeinstitutter med oprindelig løbetid på over 1 år. Ejerforhold Pr. 30. september 2008 er der navnenoterede aktionærer, som ejer 95,1% af aktiekapitalen. Aktionærkredsen er kendetegnet ved, at de 10 største aktionærer ejer 15,6% af aktiekapitalen. 70% af aktiekapitalen tegnes af aktionærer. Ringkjøbing Bank har således et stort antal aktionærer med mindre aktieposter. Ingen aktionærer har i overensstemmelse med ordlyden i aktieselskabslovens 28a oplyst, at de besidder mere end 5% af aktiekapitalen eller stemmerettighederne hertil. Lukkekursen på Ringkjøbing Bank-aktien er faldet fra kurs 670 pr. 28. december 2007 til kurs 350 pr. 30/9 2008, og er således også ramt af det generelle fald på finansielle aktier i kølvandet på uroen på likviditetsmarkedet. Antallet af navnenoterede aktionærer er i samme periode øget med Fusionsforhandlinger med Vestjysk Bank I henhold til selskabsmeddelelse af 29. september 2008 har Ringkjøbing Bank indledt fusionsforhandlinger med Vestjysk Bank. Der henvises til denne selskabsmeddelelse. Den endelige fusionsaftale forventes offentliggjort den 31. oktober Forventninger til regnskabsåret 2008 Ringkjøbing Bank nedjusterer forventningerne til et årsresultat før skat for 2008 på 50 mio. mod oprindelige forventninger på 125 mio. kr. Den yderligere nedjustering af resultatet i forhold til selskabsmeddelelsen af 29. september 2008, hvor forventningerne til årsresultatet var 80 mio. kr., skyldes at kursreguleringer for året nu forventes at blive negativ med 25 mio. kr. mod tidligere 5 mio. kr. samt omkostninger på ca. 7,5 mio. kr. til den ny statsgarantiordning. Som følge af den finansielle uro er forventningerne til fremtiden forbundet med stor usikkerhed. Regnskabspraksis Kvartalsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed samt bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Kvartalsrapporten er endvidere udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til kvartalsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af kvartalsrapporten. Kvartalsrapporten er ikke revideret. Kvartalssrapport 1/1 30/ Side 5 af 12

6 Resultatopgørelse for perioden 1/1-30/ kvt kvt.2007 Note kr kr. 1 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 0 0 Resultat før skat Skat Periodens resultat Kvartalssrapport 1/1 30/ Side 6 af 12

7 Balance 30/ / / Note kr kr kr. Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser i alt Sikkerhedsstillelser Kvartalssrapport 1/1 30/ Side 7 af 12

8 Egenkapitalopgørelse Aktie- Opskriv- Overført Foreslået I alt kapital ningshen- overskud udbytte læggelser Egenkapital primo Årets resultat Indkomst i alt Salg af egne aktier Køb af egne aktier Skat af egenkapitalposteringer Vedtaget udbytte Udbytte egne aktier Egenkapitalbevægelser i 2008 i alt Egenkapital pr. 30/ Aktie- Opskriv- Overført Foreslået I alt kapital ningshen- overskud udbytte læggelser Egenkapital primo Årets overskud Indkomst i alt Nedskrivning af aktiekapital Salg af egne aktier Køb af egne aktier Skat af egenkapitalposteringer Egenkapitalbevægelser i 2007 i alt Egenkapital pr. 30/ Kvartalssrapport 1/1 30/ Side 8 af 12

9 Noter til kvartalsrapport 1/1-30/ kvt kvt.2007 Note kr kr. 1 Renteindtægter: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Valuta og rentekontrakter Øvrige renteindtægter I alt renteindtægter Renteudgifter til: Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter 0 0 I alt renteudgifter Gebyrer og provisionsindtægter: Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner I alt gebyrer og provisionsindtægter Kursreguleringer: Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi Obligationer Aktier m.v Investeringsejendomme Valuta Valuta-, rente-, aktie-, råvare- og andre kontrakter samt afledte finansielle instrumenter Aktiver tilknyttet puljeordninger Indlån i puljeordninger Øvrige forpligtelser I alt kursreguleringer Kvartalssrapport 1/1 30/ Side 9 af 12

10 Noter til kvartalsrapport 1/1-30/ kvt kvt.2007 Note kr kr. 5 Udgifter til personale og administration: Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræsentantskab Direktion Bestyrelse Repræsentantskab 0 0 I alt Personaleudgifter Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring I alt Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder: Resultat af kapitalinteresser i associerede virksomheder 0 0 I alt resultat af kapitalinteresser m.v. 0 0 Kvartalssrapport 1/1 30/ Side 10 af 12

11 Noter til kvartalsrapport 1/1-30/ / / / Note kr kr kr. 7 Kreditrisici: Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger I alt nedskrivninger Individuelle nedskrivninger primo Nedskrivninger i årets løb Tilbageførsler af nedskrivninger foretaget i tidligere år Individuelle nedskrivninger ultimo Gruppevise nedskrivninger primo Nedskrivninger i årets løb Tilbageførsler af nedskrivninger foretaget i tidligere år Gruppevise nedskrivninger ultimo Der er ikke foretaget nedskrivninger på tilgodehavender hos kreditinstitutter samt øvrige tilgodehavender. Der er foretaget hensættelser til tab på garantier, jf. passivposten 'Hensatte forpligtelser'. 8 Egenkapital: Antal aktier stk stk stk. Stykstørrelse 20 kr. 20 kr. 20 kr. Pålydende værdi Egne kapitalandele: Kursværdi Antal á 20 kr stk stk stk. Pålydende værdi I pct. af aktiekapitalen 1,8% 2,2% 2,1% 9 Eventualforpligtelser: Garantier m.v. Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditudlån Øvrige garantier Garantier m.v. i alt Andre eventualforpligtelser Øvrige forpligtelser Andre eventualforpligtelser i alt Eventualforpligtelser i alt Sikkerhedsstillelser: tkr. af bankens obligationsbeholdning og tkr. af puljernes obligationsbeholdning er stillet til sikkerhed for lån i Danmarks Nationalbank og clearinger. Kvartalssrapport 1/1 30/ Side 11 af 12

12 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt kvartalsrapporten for perioden 1. januar september 2008 for A/S Ringkjøbing Bank. Kvartalsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Kvartalsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at kvartalsrapporten giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat. Ringkøbing, den 29. oktober 2008 Direktion Preben Knudsgaard, adm. direktør Kaj Damgaard, direktør Bestyrelse Poul Hjulmand, formand Carl Olav Birk Jensen, næstformand Jens Fjordside Hans-Ole Jessen Henning Jensen Gert Aagaard Kvartalssrapport 1/1 30/ Side 12 af 12

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2014 Udsnit fra Varde Miniby Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2014-30. oktober 2014 Yderst tilfredsstillende resultat og udlånsfremgang

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Kvartalsrapport Forstædernes Bank A/S 1. januar 2009 30. september 2009 Regnskabets hovedtal Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgjorde -4.226

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2008 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2008 1/16 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Halvårsrapport 2014 Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg nærvær Handlekraft individuelle løsninger Velkommen til Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Forstædernes Bank A/S

Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 6. november 2008 Forstædernes Bank Direktionen Kalvebod Brygge 47 1560 København V Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Kontaktperson: Steffen Torvits tlf. 22 22 20

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2013/12 5. november 2013. Side 1 af i alt 20. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. Petter Blondeau, tlf. 6217

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2015

Halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Selskabsmeddelelse nr. 6/2015 Nakskov, den 12. august 2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde Tlf. 46 34 84 01 Fax 46 34 83 51 ska@roskildebank.dk 29. august 2008 Halvårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/08 21. oktober 2008 1 / 31 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Ledelsesberetning Hovedtal Sydbank-koncernen 5 Beretning 6 Ledelsespåtegning 12 Regnskab

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

1.-3. kvartal 2010. 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11

1.-3. kvartal 2010. 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 Kontaktperson: Adm. direktør Henrik Lund. Tlf. 21 72 17 86 Bankdirektør Henrik Borup Jeppesen. Tlf. 61 56 60 00 1.-3. kvartal 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Side 1 af 24 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 5. august 2015 Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Resultatet før skat

Læs mere

6. februar 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen. Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008

6. februar 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen. Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen 6. februar 2009 Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008 Årets resultat efter skat er på 184 mio. kr. Tilfredsstillende nettorente- og gebyrindtjening

Læs mere

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger og koncernoversigt... 2 Hoved- og sammenligningstal... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 20. august 2015 SELSKABSOPLYSNINGER Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

RAPPORT 1. HALVÅR 2015

RAPPORT 1. HALVÅR 2015 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Merkur Andelskasse 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar 30. juni 2015 9

Læs mere

Halvårsrapport. www.sparv.dk

Halvårsrapport. www.sparv.dk Halvårsrapport 2011 Sparekassen Vendsyssel Østergade 15 DK-9760 Vrå CVR. nr.: 64806815 Tlf.: +45 82 22 90 00 Fax.: +45 82 22 95 94 mail@sparv.dk www.sparv.dk www.sparv.dk 2 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Fisketorvet 4-6 5000 Odense C

Fisketorvet 4-6 5000 Odense C Fisketorvet 4-6 5000 Odense C Halvårsrapport 2011 Indhold Ledelsesberetning Beretning 3 Halvårsrapport 2011 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Pengestrømsopgørelse 9 Noter 10 Ledelsespåtegning

Læs mere