Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning 2007. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov"

Transkript

1 Klinisk Biokemisk Laboratorium Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov

2 Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Skovagervej Risskov Forord... 4 Organisation & funktioner... 6 Organisation... 6 Funktioner (opgaver)... 6 Faciliteter & ressourcer... 7 Fysiske rammer... 7 Personale... 8 Apparatur... 8 It-systemer... 9 Analyserepertoire... 9 Ændringer i analyserepertoiret Akkreditering Budget & regnskab Produktionsstatistik Informationsformidling Trykt informationsmateriale Informationsmøder Intern vidensdeling og informationsformidling Undervisning Formaliseret undervisning Anden undervisning Andre formidlingsaktiviteter Deltagelse i kurser etc. (input) Forskning & Udvikling Igangværende og afsluttede projekter Afhandlinger Videnskabelige artikler Præsentationer på videnskabelige møder Andre publikationer Opgaver i eksterne projekter Deltagelse i videnskabelige kongresser og møder Faglige opgaver Redaktionsarbejde Deltagelse i råd, nævn, udvalg og netværk Appendices Appendiks A Appendiks B Appendiks C... 19

3 Side 3 af 19

4 Side 4 af 19 Forord Reorganisering af Center for Psykiatrisk Forskning er et afsnit under Center for Psykiatrisk Forskning, som i 2007 blev reorganiseret med dannelse af et forskningscenter for klinisk og grundvidenskabelig psykiatrisk forskning. Hovedformålet har været at styrke klinisk udredning og behandling i bred forstand og integrere klinisk og grundvidenskabelig forskning. Øget produktion Antallet af udførte målinger af plasmakoncentrationer af antidepressiva og antipsykotika på steg 9 %, så produktionen nu er 22 % højere end i Det skyldes især stigninger i målinfleres vedkommende er det eneste ger af de nyere farmaka, som vi for laboratorium i Danmark der udfører. For vores andet særlige kompetenceområde, nemlig undersøgelser for misbrugsstoffer i urin, har det af it-årsager ikke været muligt at følge aktivitetsudviklingen med eksakte tal, men vi har set en stigning i antallet af massespektrometriske (konfirmatoriske) analyser. Det skyldes sandsynligvis indførelse af et nyt, serviceorienteret rekvisitions- og forsendelsessystem til eksterne rekvirenter, og tilgængeligheden af mere information om analyserne på vores website. Vi har også set en stigning på % i antallet af patientkontakter og almindelige kliniske biokemiske ydelser, herunder en markant stigning på 19 % i antallet af EKG-optagelser. Udviklingen afspejler givetvis en stigende implementering af Sundhedsstyrelsen referenceprogrammer inden- for psykiatrien. God økonomi Trods den øgede aktivitet er kommet ud af 2007 med et ekstraordinært stort overskud på 3,4 mio. kroner (hvoraf 0,9 mio. var overført fra 2006). Det skyldes især salget af specialanalyser til ekstraregionale rekvirenter (inkl. kommunale institutioner i Region Midtjylland), men også besparelser på lønninger og anskaffelser. Der er overført kr. af overskuddet til budgettet for Ændringer i personalegruppen Der er i årets løb (og frem til februar 2008) sket en del udskiftninger i personalegruppen. Kvalitetskoordinator, bioanalytiker Solvej Holm Pedersen valgte at gå på efterløn i august 2007 efter mange års ansættelse i laboratoriet, og i stedet for at ansætte en bioanalytiker til videgaverne med vedligeholdelse af vores ISO-akkreditering, valgte vi at ansætte cand.scient., ph.d. Aase Sejr Gothelf som kemiker. Det har været muligt, fordi vi tidligere på året undlod at besætte en ledig reførelse af op sekretærstilling, og i stedet har fået trimmet og digitaliseret en række traditionelle sekretærfunktioner, som derefter har kunnet fordeles på det øvrige personale. Det har vist sig at være rationelt, og vi har derfor valgt også at nedlægge en halvtidsstilling som lægesekretær, der blev ledig i begyndelsen af Udvikling på it-området Vi havde håbet at få anskaffet et avanceret dokumentstyringssystem i 2007, bl.a. for at kunne minimere rutinearbejdet i forbindelse med vedligeholdelsen af laboratoriets ISO akkreditering. Det har af forskellige årsager ikke kunnet lade sig gøre, men vi har opdateret til Microsoft Office System 2007 og fortsætter med at trimme de eksisterende itværktøjer, og at strukturere og revidere en lang række dokumenter, databaser m.m.

5 Side 5 af 19 Formålet er at effektivisere det daglige kontorarbejde og herunder især at have let adgang til løbende monitorering af laboratoriets produktion og udgifter, dvs.»business intelligence«. De kliniske biokemiske laboratorier i det tidligere Århus Amt udskiftede hér i maj 2008 deres næsten 25 år gamle laboratorieinformationssystem Labka I med et helt nyt LABKA II. Det har krævet et omfattende forberedelsesarbejde, som vi på har måttet afsætte relativt mange personaleresurser til i Vi har i 2007 også afsat resurser i forbindelse med den implementering af Rekvisitions- og Svarmodulet i den århusianske EPJ, som tog sin start i det tidlige efterår. Det skyldes bl.a. et ønske om at få harmoniseret brugen af rekvisitionsprofiler indenfor psykiatrien. Udvidet informationsformidling Vi udgav i foråret 2007 en generel vejledning om laboratoriets ydelser m.m. til brug for de kliniske afsnit på Århus Universitetshospital, både i form af mapper (A4-ringbind) som blev omdelt til alle de kliniske afsnit i Risskov, og som et elektronisk dokument, der findes på vores website. Mapperne er vist desværre ikke en succes (de er ukendte eller kan ikke findes, når de skal bruges i afdelingerne). Vores website er derimod blevet stadigt mere anvendt i årets løb og har nu i gennemsnit omkring 100 daglige besø- gende. Websitet er løbende blevet udbygget i 2007 og anvendes i vidt omfang også til formidling af aktuelle nyheder. Som noget nyt blev det i 2007 muligt for brugere af den århusianske EPJ indenfor psykiatrien at linke direkte til websitets detaljerede informationer om vores analyser. Forskning & Udvikling s aktivitet indenfor»forskning & Udvikling«har mest hældt til det sidstnævnte, men vi er i 2007 løb bl.a. blevet engageret i et spændende grundforskningsprojekt og i et betydningsfuldt klinisk projekt. Tak! Vi vil gerne takke alt personale på for deres ansvarsfuldhed og engagement i det daglige arbejde, som er en vigtig forklaring på laboratoriets gode ry. Risskov, den Ulrik Gerdes Overlæge. dr.med. Bente Vestergård Ledende bioanalytiker

6 Organisation & funktioner Laboratoriets bioanalytikere har for en stor dels vedkommende mange års erfaringer i omgangen med disse ofte skrøbelige mennesker. Medikamentanalyser (terapeutisk drug monitorering, TDM) Laboratoriet udfører målinger af plasmakoncentrationer af 20 forskellige almindeligt anvendte antidepressiva og antipsykotika (se side 9), og er et af de kun 3 laboratorier i Danmark, der har særlige faglige ekspertiser indenfor dette område (de to andre er Afdeling for Klinisk Biokemi, Klinisk Farmakologi og Klinisk Genetik på Odense Universitetshospital, og Laboratoriet i Dianalund). Vi udfører både analyserne for rekvirenter i Region Midtjylland og for ekstraregionale rekvirenter overalt i landet, samt for enkelte udenlandske rekvirenter. Analyserne udføres med højtrykskromatografi (HPLC) eller massespektrometri (LC-MS-MS). Analysesvarene for de tricykliske antidepressiva (Amitriptylin, Clomi- pramin, Imipramin og Nortriptylin), samt for Clozapin, Perfenazin og Zuclopenthixol ledsages af dosisforslag. Organisation Side 6 af 19 Center for Psykiatrisk Forskning er et afsnit under Center for Psykiatrisk Forskning (CPF), der er et forskningscenter på Århus Universitetshospital, Risskov og en del af Klinisk Institut ved Aarhus Universitet med forsk- Ud over Klinisk ningsmæssig ledelse af de to lærestolsprofessorer i psykiatri. Det samlede center hører under Psykiatri og Socialområdet i Region Midtjylland og har integreret en række kliniske funktioner. Biokemisk Laboratorium varetager Neuropsykiatrisk Klinik specialiserede neuropsykiatriske udredninger og forestår elektrokonvulsiv behandling (ECT). I 2007 blev forskningen reorganiseret med dannelse af et forsknings- Hoved- center for klinisk og grundvidenskabelig psykiatrisk forskning. formålet har været at styrke klinisk udredning og behandling af psykiatriske patienter, og at integrere klinisk og grundvidenskabelig forskning. Ledelse af Laboratoriet ledes af en overlæge og en ledende bioanalytiker, som refererer til afdelingsledelsen på Center for Psykiatrisk Forskning. Ledelsen har et tæt samarbejde med kemikerne og afdelingsbioanalytike- ren i langt de fleste ledelsesmæssige sammenhænge. Funktioner (opgaver) Prøvetagning m.m. Laboratoriets bioanalytikere tager blodprøver og elektrokardiogrammer (EKG) på indlagte patienter på Århus Universitetshospital, Risskov, og på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov, samt på patienter som henvises til ambulatoriet fra afdelingerne, eller fra de lokalpsykiatriske enheder og praktiserende læger i Århus-området. Vores procedurer er tilpasset psykiatriske patienters særlige behov, betinget af, at mange har svære sindslidelser med læderet virkelighedssans, manglende sygdomsindsigt og heraf betinget abnorm adfærd.

7 Side 7 af 19 Påvisning af misbrugsstoffer i urin Laboratoriet udfører målinger af en række euforiserende misbrugsstoffer i urin (se side 10). Rekvirenterne er overvejende lokale, inklusive en række kommunale og private institutioner, men vi har også ekstraregionale rekvirenter, da vi rutinemæssigt udfører analyser, som ingen andre laboratorier i Danmark tilbyder. Der anvendes primært immunkemiske metoder til screening for diverse misbrugsstoffer, og herefter massespektrometri til bekræftende (konfirscreeningen er positiv. matoriske) analyser, hvis Vi har et igangværende udviklingsarbejde indenfor området, som dels har til formål at rationalisere og forbedre de eksisterende procedurer og mematoriske analyser (se side toder, og dels har til formål at udvide laboratoriets repertoire af konfir- 15). Målinger af P-Carbohydratdeficient transferrin (CDT) Laboratoriet udfører denne analyse for både interne og eksterne rekvirenter. Almindelige biokemiske analyser Der udføres en række almindelige biokemiske analyser i laboratoriet, herunder hæmatologiske undersøgelser (se side 10), mens rekvisitioner af andre analyser ekspederes videre til andre laboratorier, især til Klinisk Biokemisk Afdeling på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Informationsformidling og faglig rådgivning Udover laboratoriearbejdet har også vigtige opgaver med informationsformidling og rådgivning af rekvirenter, patienter og andre laboratorier (se side 12). Opgaverne gælder især vores specialanalyser, men for psykiatriens vedkommende i høj grad også anvendelsen af almindelige biokemiske undersøgelser, hvilket bl.a. udmøntes i hyppige personlige kontakter til laboratoriet. Behovet for særlig biokemisk service indenfor psykiatrien forventes at vokse i disse år, sideløbende med implementeringen af nye referenceprogrammer, hvor der bl.a. er sat mere fokus på somatiske undersøgelser og herunder en udvidet brug af biokemiske analyser. Forskning & udvikling har sine egne projekter og deltager i samarbejdsprojekter indenfor Center for Psykiatrisk Forskning. Derudover udfører vi analyseopgaver for eksterne projekter (se side 15). Faciliteter & ressourcer Fysiske rammer Laboratoriet er beliggende i stueetagen i bygning 14i og 14k på Århus Universitetshospital, Risskov. Der findes et ambulatorium med to prøvetagningspladser, et rum med en briks til EKG-optagelse og et stort venteværelse. Der findes et kølerum o g særlige rum til opvask og opbevaring af kemikalier, som deles med afsnittet for grundforskning på Center for Psykiatrisk Forskning. Derudover findes der 10 laboratorielokaler og 10 kontorer. Der er påbegyndt et arbejde med flytninger af kontorer og mindre renov eringer af lokalerne, bl.a. for at få et lille konferencerum.

8 Personale Overlæge Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes Ledende bioanalytiker Bioanalytiker Bente Vestergård Kemikere Cand.agro., ph.d. Jørgen Hasselstrøm Cand.scient. ph.d. Aase Sejr Gothelf (fra den ) Afdelingsbioanalytiker Bioanalytiker Birgit Poulsen Kvalitetskoordinator Bioanalytiker Solvej Holm Pedersen (indtil den ). Bioanalytikere Anja Blumensaat Christensen (fra den ) Anita Høgh (indtil den ) Anitta Pedersen Anne-Mette L. Nielsen Annette Meyer Nielsen Bente Jespersen Bodil Schmidt Gitte Frost Hanne Brandt Hessner (fra den til den ) Izabella Ziobrowska (indtil den ) Jette Birk Larsen Kirsten Fuhr Pedersen Marianne Bryder Jensen Marianne Sara Banke (fra den ) Susanne Ries (vikar fra den til den ) Vibe Weirsøe Schjødt (fra den ) Sekretærer Forskningssekretær Marianne Frimer (indtil den ) Lægesekretær Birgitte Charlotte Dreyer (indtil den ) Apparatur Til almen biokemi, hæmatologi og koagulation Vitros 250 autoanalysator Sysmex CA540 (koagulation) Sysmex SF 3000 (hæmatologi) Monitor V20 (sænkningsreaktion) Urisys 1100 (analyser af urinstiks) Side 8 af 19 Andre Laboratoriemedhjælper Sonja Christensen Laboratoriemedhjælper Anni Olsen (ansat i ISS) Værkstedsmedarbejder Simon Risum Sørensen (ansat i Center for Psykiatrisk forskning) Til medikamentanalyser og analyser af misbrugsstoffer Quatro Micro massespektrometer (MS-MS) #1 Quatro Micro massespektrometer (MS-MS) #2 HP 1100 HPLC system til MS-MS [System #01] Waters & CTC HPLC system til MS-MS [System #02] Aspec HPLC-system [System #03] Aspec HPLC-system [System #04] Aspec XL4 ekstraktionsudstyr [System #05] Gilson HPLC system [System #06] HPLC system med fraktionator KONElab autoanalysator

9 It-systemer Side 9 af 19 Laboratorieinformationssystem Vi har anvendt Labka fra CSC, via en opkobling til systemet på K linisk Biokemisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus (Nørrebrogade). Systemet blev udskiftet med et helt nyt system (LABKA II) i maj 2008, og vi har i 2007 anvendt ret betydelige personaleresurser på forbere- fx til deltagelse i kurser og møder, men også på delser til udskiftningen, opgaver med at tilpasse systemet til de særlige procedurer, der knytter sig til rekvisitio n af vores specialanalyser og afgivelse af svar. Vi håber, at det nye system kan medføre rationaliseringer i det daglige arbejde med især håndteringer af rekvisitioner og svarafgivelser, men fx også i arbejdet med løbende analysekvalitetskontrol og med udtræk af data til diverse administrative og forskningsmæssige formål. Det sidstomstændelige procedurer i det gamle nævnte har krævet nogle meget system. Elektronisk patientjournal (EPJ) Det blev i løbet af efteråret 2007 muligt for de kliniske enheder i Psykiakvirere og modtage laboratoriesvar via den århu- trien, Distrikt Øst at re s ianske EPJ, i stedet for den tidligere anvendte»labka Sygehuspakken«( LSP). Vi har i 2007 anvendt en del personaleresur ser i denne forbindelse, herunder på et endnu ikke realiseret projekt m ed det formål at få harmoniseret de anvendte rekvisitionsprofiler indenfor psykiatrien. Det ledende personale på laboratoriet har fra starten haft adgang til EPJ, for bl.a. at kunne vejlede de kliniske afdelinger i tilfælde af problemer med rekvisitioner af laboratorieydelser. Microsoft Office System 2007 Vi har fået Microsoft Office 2007 programmerne Access, Excel, Word og PowerPoint (samt Publisher og InfoPath) i løbet af året. De anvendes til alle kontorfunktioner, fraset håndtering af elektronisk post, kalendere m.m., hvor vi har været bund et til at bruge Novell GroupWise. En række interne administrative opgaver er baseret på (delvist) automatiserede lokalt udvikl ede løsninger med brug af Microsoft Access, Excel og Word. Det gælder fx systemer til varebestilling, dokumentstyring, ud- af aktiviteter, generering af produk- skrivning af fakturaer, registrering tionsstatistikker og metodevalideringer. Opdateringen fra version 2003 til version 2007 har bl.a. været begrundet i et ønske om at kunne håndtere meget store datasæt i Excel, og i at kunne anvende et åbent filformat, in casu Microsofts Open Office XML. Andre it-systemer og programmer Vi har adgang til en række netværksbaserede programmer til administrative opgaver (fx vedrørende personale og økonomi), samt til faglige opgaver (fx til avanceret statistik og håndtering af litteraturreferencer). Analyserepertoire Markeringen betyder at analysen er akkrediteret. Antidepressiva P-Amitriptylin P-Citalopram P-Clomipramin P-Duloxetin P-Escitalopram P-Fluoxetin P-Imipramin P-Lithium P-Mirtazapin P-Nortriptylin P-Sertralin P-Venlafaxin

10 Antipsykotika P-Aripiprazol P-Clozapin P-Olanzapin P-Perfenazin P-Paliperidon ( fra 2008) Misbrugsstoffer U-Amfetamin U-Benzodiazepiner U-Buprenorfin U-Cannabinoider U-Ecstasy (MDMA m.fl.) U-Efedrin U-Ketobemidon Markører for alkoholmisbrug P-Carbohydratdeficient transferrin (CDT) Almen biokemi P-Alanin-aminotransferase P-Albumin P-Aspartat-aminotranferase P-Basisk fosfatase P-Bilirubin P-Calcium (total) P-C-reaktivt protein (CRP) P-Creatinin U-Creatinin Koagulation P-Koagulationsfaktorer II, VII, X (INR) P-Koagulationsfaktorer II, VII, X (PP) Hæmatologi B-Hæmoglobin B-Erytrocytter Ery(B)-Middelcellehæmoglobin- koncentration (MCHC) Ery(B)-Middelcellevolumen (MCV) B-Hæmatokrit (HCT) B-Trombocytter Funktionelle undersøgelser Pt-Elektrokardiogram (EKG) Ændringer i analyserepertoiret Ingen P-Quetiapin P-Risperidon P-Ziprasidon P-Zuclopenthixol U-Khat (phenylpropanolamin) U-Kodein U-Kokain (metabolit) U-Metadon U-Metamfetamin U-Morfin og -Heroin U-Tramadol P-gamma-Glutamyltransferase P-Glukose P-Kalium P-Natrium B-Sænkningsreaktion (SR) U-hCG (graviditetstest) U-Stiksanalyser B-Leukocytter (total) B-Leukocyttyper B-Neutrofilocytter B-Lymfocytter B-M onocytter B-Eosinofilocytter B-Basofilocytter Akkreditering Laboratoriet er akkrediteret efter DS/EN ISO 15189:2003 standarden for områderne: Lægemiddelanalyser baseret på HPLC eller LC-MS-MS teknik, som anvendes ved rutinemæssig terapeutisk drug monitorering af psykia- analyser. Vi arbejder også triske patienter. Human blodprøvetagning. Vi havde tilsynsbesøg fra DANAK i november 2007 og fik akkrediteringen godkendt. Der arbejdes på validering af flere medikamentanalyser, og på at udvide akkrediteringsområdet til vores analyser af misbrugsstoffer, og hér især de massespektrometriske (konfirmatoriske) på

11 Side 11 af 19 at få valideret og akkrediteret de almene biokemiske analyser, der udføres i vores regi. Budget & regnskab Beløbene er i kroner. Postering Budget Regnskab Difference Lønninger Varekøb og anskaffelser Tjenesteydelser m.v Budgetreguleringskonto Overførsel fra CPG Salg af tjenesteydelser I alt Bemærkninger Der er indregnet et overskud på kr. fra 2006 i budgettet. Salg af tjenesteydelser vedrører helt overvejende salg af medikamentanalyser til rekvirenter udenfor Region Midtjylland, samt salg af analyser for misbrugsstoffer til ekstraregionale og kommunale rekvirenter. Det sidstnævnte var nyt i 2007, idet man som følge af kommunalreformen opsagde en gammel aftale om, at kommunale institutioner kunne få udført analyserne gratis. Der er overført kr. af overskuddet til budgettet for 2008, men samtidigt også indført en budgetbesparelse på kr. Produktionsstatistik Detaljerne findes i Appendiks A, B og C Gruppe af ydelser Medikamentanalyser og CDT Analyser for misbrugsstoffer Almene biokemiske analyser etc Total Patientkontakter, inkl. modtagne prøver Analyser på Århus Sygehus, NBG Analyser i andre laboratorier Bemærkninger Antallet af medikamentanalyser steg 9 %, og som sidste år skyldes det overvejende en stigning af analyser af ikke-tricykliske antidepres- Antallet af udførte analyser for misbrugsstoffer ser ud til at være siva og 2. generations antipsykotika. faldet med 13 %, men tallene skal vurderes med meget forbehold, da vi i 2006 ikke havde mulighed for at lave elektroniske optællinger, og da optællingerne fra 2007 ikke tager hensyn til at mange massespektrometriske (konfirmatoriske) analyser er udført sekundært til en positiv screeningsanalyse (dvs. at antallet af udførte screeningsana- lyser systematisk undervurderes).

12 Side 12 af 19 Antallet af patientkontakter steg med 12 % fra året før, og antallet af almene biokemiske analyser etc. steg med 13 %. Det sidstnævnte omfatter en stigning på 19 % i antallet af EKG-optagelser, som er den mest resursekrævendee ydelse i denne gruppe. Informationsformidling Laboratoriets hjemmeside (website) er løbende blevet udbygget i årets løb. Den indeholder en lang række praktiske oplysninger og detaljerede informationer om alle laboratoriets analyser, og bliver hyppigt opdateret med nyheder, fx om driftmæssige forhold og faglige problemstillinger. Hjemmesiden har omkring 100 daglige besøgende og planlægges renov- til eret i løbet af 2008, bl.a. for at lette redigeringsarbejdet. Links fra EPJ til Som noget nyt er det blevet muligt at linke direkte fra EPJ i psykiatrien hjemmesidens informationer om diverse analyser, dog kun i forbindelse med rekvisition af analyser og ikke i forbindelse e med læsning af svar. Trykt informationsmateriale Generel vejledning 2007 Laboratoriet har udgivet en generel vejledning til brug for de kliniske afsnit på Århus Universitetshospital, Risskov. Den findes i et mindre antal A4-mapper, som vi har leveret til alle kliniske afsnit på Århus Universitetshospital, Risskov, og som vi løbende opda- terer (vejledningen kan dog også hentes på vores hjemmeside). Den trykte vejledning har ikke vist sig at være særlig effektiv til informationsformidling, og overvejes afskaffet til fordel for vejledningerne på vores hjemmeside.

13 Side 13 af 19 Vi har tidligere udgivet en særlig vejledning vedrørende medikament- analyser og misbrugsanalyser (et grønt hæfte i A4-format; seneste version fra 2004), men alle relevantee informationer findes nu på vores hjemmeside. Nyhedsbreve Det har kun været nødvendigt at udgive 2 nyhedsbreve i 2007, da den meste information har kunnet formidles via vores hjemmeside. Informationsmøder Der har ikke været afholdt særlige informationsmøder i Intern vidensdeling og informationsformidling Vi har vores eget interne»infocenter«, som består af en HTML-fil på et fælles drev. Hér findes diverse nøgleoplysninger til dagligt brug (fx telefonnumre) ), løbende informationer (nyheder), og især en masse links til både interne og eksterne it-værktøjer til forskelligee praktiske formål. Undervisning Formaliseret undervisning Ulrik Gerdes Dansk Selskab for Klinisk Biokemi. UU2-kursus: Kursus i immunologi og inflammation, Brug af biokemiske fasereaktanter i klinisk praksis. Anden undervisning Ulrik Gerdes Validering af kliniske biokemiske analyser Forenklinger og fælles fodslag i fremtiden? Konsensusmøde om vidensdeling og metodevalideringsprocedurer. CVU Øresund, Bioanalytikeruddannelsen, København Roche Diagnostics, Symposiedag Brug af biokemiskee fasereaktanter i klinisk praksis (30 minutters foredrag).

14 Andre formidlingsaktiviteter Side 14 af 19 Ulrik Gerdes Jydsk Medicinsk Selskab. Mødearrangør:»Ny viden vedrørende diagnostik og behandling af de store sygdomme i reumatologien«, oktober Deltagelse i kurser etc. (input) Danske Bioanalytikere, Odense: Fagligt Forum 2007 Birgit Poulsen Center for Offentlig Kompetenceudvikling, Viborg: Sundhedskartellets lønmodel - og lokal løndannelse Bente Vestergård Danske bioanalytikere, Vejle: Lederforum Bente Vestergård Roche A/S, Århus: Accuchek Inform Bente Vestergård, Gitte Frost Sysmex A/S, Horsens: Brugermøde Annette Meyer Nielsen, Bente Vestergård Danske bioanalytikere, København: Fagligt Udvalg vedr. Medikamentanalyser Birgit Poulsen Waters, Århus: Kursus i HPLC fejlfinding Bodil Feggerslev Schmidt, Jette Birk Larsen, Birgit Poulsen, Gitte Frost CSC Danmark A/S, Århus: LABKA II kursus Bente Vestergård, Gitte Frost, Jørgen Hasselstrøm Roche A/S, Vejle: Decentral glucosemåling Gitte Frost Region Midtjylland, Århus: Arbejdsmiljøkursus for ansatte i rengøringsog servicebranchen Sonja Christensen DEKS, Odense: Brugermøde Birgit Poulsen, Gitte Frost, Ulrik Gerdes, Aase Sejr Gothelf Roche A/S, Vejle: Symposiedag Bente Vestergård, Ulrik Gerdes Region Midtjylland, Psykiatri og Social, Risskov: Temadag for Arbejdsmiljøorganisationen Anitta Pedersen, Bente Vestergård Teknologisk Institut, Århus: Kursus i HPLC Anitta Pedersen, Jette Birk Larsen Ortho Diagnostics, Risskov: Teknikerkursus på Vitros 250 Anitta Pedersen, Birgit Poulsen, Marianne Bryder Jensen ILS Laboratories, Scandinavia, Risskov: Teknikerkursus på Konelab 30 Anitta Pedersen, Bente Vestergård, Birgit Poulsen, Jørgen Hasselstrøm Supware A/S, København: HPLC og UPLC Seminar Bodil Feggerslev Schmidt, Jørgen Hasselstrøm, Aase Sejr Gothelf Waters, Århus: Method Developement and Validation Seminar Aase Sejr Gothelf Dansk Selskab for Klinisk Biokemi, Vejle: Organisation, Administration og Ledelse (UU2) Aase Sejr Gothelf

15 Forskning & Udvikling Igangværende og afsluttede projekter Side 15 af 19 Interne projekter på Projekterne har overvejende karakter af udvikling, snarere end forskning i traditionel forstand, og er iværksat med henblik på at kunne ratio- ydelserne. nalisere og udvide laboratoriedriften indenfor vores kerneområder, samt at kunne øge kvaliteten af Projekterne er bl.a. baserede på en løbende monitorering af udviklingen i ordinationerne (salget) af diverse antidepressiva og antipsykotika, og udviklingen i forbrugsmønsteret af misbrugsstoffer i Danmark. Vedrørende misbrugsstoffer er vi fx opmærksomme på, at der i et stigende omfang og i mange forskellige sammenhænge anvendes såkaldte hurtig-tests (stix), og at der derfor vil være et voksende behov for at kunne få udført konfirmatoriske analyser i et akkrediteret laboratorium. Opsætning af en HPLC-analysemetode til måling af P-Carbohydratdeficient transferrin (CDT). Opsætning af en massespektrometrisk analyse til kvantitativ bestemmelse af tetrahydrocannabinol (THC) i urin. Analysen skal anvendes som konfirmatorisk analyse efter en positiv screening, samt i forbindelse med monitorering af patienter i afvænningsbehandling. Opsætning af en massespektrometrisk analyse til kvantitativ bestemmelse af benzoylegconin (BE) i urin. Analysen skal anvendes som konfirmatorisk analyse efter en positiv screening for kokain. Opsætning af en massespektrometrisk analyse til kvantitativ bestem- analyse til specifikke og melse af metadon i urin. Analysen skal anvendes som konfirmatorisk analyse efter en positiv screening. Opsætning af en massespektrometrisk kvantitative bestemmelse af en række benzodiazepiner og benzodiazepin-lignende stoffer i urin. Analysen skal anvendes som konfirmatorisk analyse efter en positiv screening for benzodiazepiner, og som primær undersøgelse ved mistanke om misbrug af benzodiazepin-lignende medikamenter. Opsætning af en massespektrometrisk analyse til måling af P-Paliperidon (hydroxy-risperidon) i serum. Opsætning af en automatiseret immunkemisk metode til måling af buprenorfin i urin. Evaluering af kommercielle hurtigtests (stix) til påvisning af misbrugsstoffer i urin. Samarbejdsprojekter indenfor Center for Psykiatrisk Forskning har nogle avancerede analysemetoder, især massespektrometri, som er velegnede til brug i grundforskning. Vi indgik i 2007 i dette projekt: Kvantificering af monoaminer i mikrodialysat (samarbejde med overlæge, ph.d. Gregers Wegner). V i har også kompetencer, som kan anvendes i projekter til afklaring af årsagerne til den overdødelighed blandt psykiatriske patienter, som er kommet i søgelyset de seneste år. Vi indgik i 2007 i dette projekt: Klinisk biokemisk evaluering af patienterne på en institution for svært psykisk syge (samarbejde med overlæge, ph.d. Elizabeth Tehrani; professor, overlæge, dr.med. Poul Videbech).

16 Side 16 af 19 Afhandlinger Ph. d. afhandling: Kemiker, cand.agro. Jørgen Hasselstrøm. Metabolism and therapeutic drug monitoring of quetiapine. Center for Psykiatrisk Forskning, Århus Universitetshospital, Risskov (hovedvejleder: Professor, dr.med. Kristian Linnet). Videnskabelige artikler Nielsen KM, Foldspang A, Larsen ML, Gerdes LU, Rasmussen S, Faergeman O. Estimating the incidence of the acute coronary syndrome: data from a Danish cohort of persons. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2007;14(5): Præsentationer på videnskabelige møder Gerdes LU. En oversigt over biokemiske variable med relation til nyrer og nyrefunktion. Dansk Selskab for Klinisk Biokemi, Vejle Hasselstrøm J. LC-MS-MS. Center for Psykiatrisk Forskning, København: Årsmøde København-Århus samarbejdet om Neuropsykiatrisk Forskning. Hasselstrøm J, Gerdes LU.Therapeutic drug monitoring of duloxetine: LC- Congress of Therapeutic Drug Monitoring & MS-MS method development and serum concentrations in psychiatric patients. 10th International C linical Toxicology. Nice Publiceret i Therapeutic drug monitoring; 2007; 29(4). Andre publikationer Gerdes LU, Hilsted L, Jørgensen HJ. Akkreditering af klinisk biokemiske afdelinger (statusartikel for Dansk Selskab for Klinisk Biokemi). Ugeskr Læger 2007; 169: Brandslund I, Poulsen JH, Petersen PH, Pedersen ML, Gerdes LU, Plum I. Ens referenceintervaller og harmoniserede resultater indenfor klinisk biokemi i de nordiske lande der er lys forude (Dansk Selskab for Klinisk Biokemi, Udvalg vedrørende Kvalitetssikring i Klinisk Biokemi). Ugeskr Læger 2007; 169: Gerdes LU. Klinisk Biokemi og Internettet. Klinisk Biokemi i Norden 2007; 19: 4. Gerdes LU. Medikamentanalyser i Danmark. DSKB-Nyt 2007; Oktober: Gerdes LU. Håndtering af større datasæt i Excel. DSKB-Nyt 2007; December: (og 2008; Marts: 23 24). Opgaver i eksterne projekter Listen omfatter også projekter med tilknytning til Center for Psykiatrisk Forskning, men hvor Klinisk Biokemiske Laboratorium kun bidrager med prøvetagning, analysearbejde etc. Projekt #8; Gendep projektet; Center for Psykiatrisk Forskning; Almenpsykiatrisk Afdeling Nord, Risskov; 100 patientkontakter (afsluttet ). Projekt #12; Klinisk projekt; Distriktspsykiatrisk Center Århus Syd og Janssen- Cilag; 1 kontakt med blodprøvetagning og forsendelse (afsluttet ). Projekt #15; Udredning af patienter med depression; Center for Psykiatrisk Forskning; 8 blodprøvetagninger m.m.. Projekt #17; Serotonin 5 HT2A receptorfunktion; CNX-Glostrup; 5 P-Quetiapin analyser (afsluttet ). Projekt #18; AGENDA (escitalopram); Psykiatrisk Klinik, Rigshospitalet; 15 personer har fået foretaget blodprøvetagning og analysering af P-Escitalopram. Projekt #20; PEÅ, Sertindol; Aalborg Psykiatriske Sygehus, Århus Universitetshospital; 5 kontakter med blodprøvetagning og forsendelse.

17 Deltagelse i videnskabelige kongresser og møder Side 17 af 19 Dansk Selskab for Klinisk Biokemi, Vejle: Halvårsmøde om utilsigtede hændelser og nyrefunktion Annette Meyer Nielsen, Bente Vestergård, Birgit Poulsen, Ulrik Gerdes IATDMCT, Nice: 10th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology Jørgen Hasselstrøm Center for Psykiatrisk Forskning, København: Årsmøde København-Århus samarbejdet om Neuropsykiatrisk Forskning Bodil Feggerslev Schmidt, Jørgen Hasselstrøm, Ulrik Gerdes Århus Universitetshospital, Risskov, Århus: Psykiatriens Forskningsdag Jørgen Hasselstrøm, Ulrik Gerdes, Aase Sejr Gothelf Dansk Selskab for Klinisk Biokemi, Århus: Den 8. Danske Kongres i Klinisk Biokemi Ulrik Gerdes, Aase Sejr Gothelf Faglige opgaver Redaktionsarbejde Ulrik Gerdes Medlem af redaktionsgruppen for Klinisk 2007). Deltagelse i råd, nævn, udvalg og netværk Biokemi i Norden (afsluttet i Ulrik Gerdes Dansk Selskab for Klinisk Biokemi. Medlem af selskabets videnskabelige udvalg for kvalitetssikring. Lægeforeningen. Medlem af Lægeforeningens indre It-Netvæk. Jydsk Medicinsk Selskab. Medlem af bestyrelsen. Region Midtjylland. Specialerådet for Klinisk Biokemi. Dansk Selskab for Klinisk Biokemi. Medlem af bestyrelsen (afsluttet i 2007). Lægeforeningen. Fagligt Udvalg vedrørende Almen Praksis. Medlem af Laboratorieudvalget Vedrørende Kvalitetssikring (afsluttet i 2007).

18 Side 18 af 19 Appendices Appendiks A Produktion af medikamentanalyser Analyse Ændring P-Amitriptylin % P-Aripiprazol % P-Citalopram % P-Clomipramin % P-Clozapin % P-Duloxetin 54 P-Escitalopram % P-Fluoxetin % P-Haloperidol 16 P-Imipramin % P-Lithium % P-Mirtazapin % P-Nortriptylin % P-Olanzapin % P-Perfenazin % P-Quetiapin % P-Risperidon % P-Sertralin % P-Venlafaxin % P-Ziprasidon % P-Zuclopenthixol % P-CDT % Analyser i alt % Appendiks B Produktion af analyser for misbrugsstoffer. Analysekode Immunkemisk screening Massespektrometri (konfirmatorisk) 2007 U-Amfetamin U-Benzodiazepiner U-Buprenorfin U-Cannabis U-Kokain (metabolit) U-Kodein U-Efedrin U-Ketobemidon U-Kath U-MDA (Ecstasy) 1 1 U-MDEA (Ecstasy) U-MDMA (Ecstasy) U-Metadon U-Metamfetamin U-Morfin U-Tramadol Analyser i alt

19 Side 19 af 19 38B130BAppendiks C Produktion af almene ydelser og biokemiske analyser fordelt på forskellige grupper. Ydelse Ændring Pt-Elektrokardiografi % Hæmatologi B-Hæmoglobin % B-Leukocytter % B-Leukocyttyper % B-Erytrocytter % B-Erytrocyt (EVF; hæmatokrit) % Ery(B)-Erytrocyt (MCV; EMV) % Ery(B)-Hemoglobin (MCHC; EHBC) % B-Trombocytter % Inflammation & infektion B-Sedimentationsreaktion % P-C-reaktivt protein % Diabetes diagnostik P(fPt)-Glukose (diagnostik) % P-Glukose % Levertal P-Alanin-aminotransferase (ALAT) % P-Basisk fosfatase % P-Bilirubiner % P-Koagulationsfaktorer (II,VII,X)(DIAG; "PP") % P-gamma-Glutamyltransferase % P-Aspartat-aminotransferase (ASAT) % Nyrefunktion og væsketal P-Creatinin % P-Natrium % P-Kalium % P-Albumin % P-Calcium, (total) % P(vB)-Carbondioxid, total % Nyrer-Creatinin-clearance % Pt(U)-Creatinin (døgnudskillelse) 1 0 Kontrol af antikoagulationsbehandling P-Koagulationsfaktorer(II,VII,X) (INR, AK-kontrol) % Graviditetstests U-Choriongonadotropin (Graviditetstest) % Urinundersøgelser U-Bakterier (nitrit; Stix) % U-Leukocytter (Stix) % U-Protein (Stix) % U-Glukose (Stix) % U-Creatinin % U-Acetoacetat (Stix) % U-Erythrocytter (Stix) % U-pH (Stix) % U-Sediment (mikroskopi) % Diverse analyser % Blodprøver til videnskabelige projekter % Ydelser i alt %

Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning 2006. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov

Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning 2006. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Klinisk Biokemisk Laboratorium Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Side 2 af 15 Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Skovagervej 2 8240 Risskov

Læs mere

T002.01 Procedureblad.doc KBL, ÅUH Risskov PROCEDUREBLAD

T002.01 Procedureblad.doc KBL, ÅUH Risskov PROCEDUREBLAD PROCEDUREBLAD Dokumentnr.: T002.01 Version: 011 Antal kopier: 1 Dato for ikrafttrædelse: 22-04-2010 Bilag 0 Placering: Dokumentansvarlig : Aase Sejr Gothelf Arkivskab, læsekopi, hjemmesiden Dato Signatur

Læs mere

D002.01 Kvalitetshåndbog.docx Klinisk Biokemisk Laboratorium

D002.01 Kvalitetshåndbog.docx Klinisk Biokemisk Laboratorium Kvalitetshåndbog Dokumentnummer = D002.01 :: Version = 13:: Dato for ikrafttrædelse = 18-06-2010 Antal kopier = 3 :: Bilag = 0 Placering = Arkivskab, læsekopi, rum 0.10, 0.57 Dokumentansvarlig (dato og

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår)

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Administrationschefens klumme...............................................................................1

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Amendment 2 af 21. maj 2010

Amendment 2 af 21. maj 2010 Amendment 2 af 21. maj 2010 Vedrørende journal nr. 2612-3884 Eksisterende protokol Final version - Dato 19.12.2008 Protokolnummer: 7001, med Amendment 1 af 10. juli 2009 Nuværende tekst = teksten som den

Læs mere

Amendment 1 af 10. juli 2009

Amendment 1 af 10. juli 2009 Amendment 1 af 10. juli 2009 1. Der ønskes oprettelse af to nye centre fra 1. september 2009. Begrundelsen er at man derved opnår større sikkerhed for at nå det i protokollen fastsatte antal patienter.

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

Specialevejledning for klinisk biokemi

Specialevejledning for klinisk biokemi j.nr. 7-203-01-90/23 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialevejledning for klinisk biokemi Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 05 Specialebeskrivelse Klinisk biokemi er et tværgående

Læs mere

Klinisk farmakologisk afdeling

Klinisk farmakologisk afdeling Klinisk farmakologisk afdeling Bispebjerg Hospital 2010/11 Ledende overlæge, ph.d. Hanne R Christensen Organisering 1 afdeling i Region Hovedstaden på to matrikler BBH og RH 1 leder og 1 afsnitsledelse

Læs mere

Fremtidens bioanalytiker hvad skal vil du lave?

Fremtidens bioanalytiker hvad skal vil du lave? Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Fremtidens bioanalytiker hvad skal vil du lave? Fredag den 15. november 2013 kl. 9.00-15.45 Det er svært at spå Program især om fremtiden (Storm P)

Læs mere

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16 Årsrapport 2013 Indhold Indhold... 2 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 5 Aktiviteter... 6 Monitorering... 6 Hjemmeside... 7 Forskningsprojekter...

Læs mere

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1 Page 1 of 38 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Kvalitetshåndbog Niveau: Politik Dokumentbrugere: KBA Redaktør: ILM Dokumentansvarlig: Ledelse Dokumentnummer: POL 1. 1.1 Version: 1 Godkendt af:

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Personalenyt - nyansættelse. Juni 2010

Personalenyt - nyansættelse. Juni 2010 Juni 2010 God start til Triolab Nyt Vores nye nyhedsbrev har fået en god start! Rigtig mange af vores kunder har tilkendegivet, at de ønsker at modtage Triolab Nyt, og det er vi meget glade for! Vi vil

Læs mere

Valideringsplatform..

Valideringsplatform.. Valideringsplatform.. - en ide - et projekt - et produkt - en udfordring - et tilbud Oplæg til konsensusmøde d. 29/11 2007 projektleder Eigil Vejergang CVU Øresund, Bioanalytikeruddannelsen Valideringsplatform:

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Har I overvejet en bioanalytiker?

Har I overvejet en bioanalytiker? Har I overvejet en bioanalytiker? Forside Kirsten Sønder; er som bioanalytiker ansat som eneste praksismedarbejder i solopraksis i Højbjerg. Har uddannet sig særligt til opfølgende samtaler og årskontroller

Læs mere

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital.

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital December 2011 Året der gik Årsafslutning KAS EPJ-manual Rekvisitionshotel Datatab Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital. Året

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Håndtering af større datasæt i Excel

Håndtering af større datasæt i Excel 1 Håndtering af større datasæt i Excel Ulrik Gerdes Klinisk Biokemisk Laboratorium :: Århus Universitetshospital Formålet med denne artikel er at pege på nogle faciliteter i Excel, som erfaringsmæssigt

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Klinisk Biokemi

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Klinisk Biokemi Århus Sygehus Side 1 19-08-2010 Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Klinisk Biokemi Klinisk Biokemisk Afdeling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Videreuddannelsesregion Nord 2010 Indhold

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

KVALITETSHÅNDBOG KLINISK BIOKEMISK AFSNIT

KVALITETSHÅNDBOG KLINISK BIOKEMISK AFSNIT Klinisk Biokemisk Afsnit Diagnostisk Afdeling KVALITETSHÅNDBOG KLINISK BIOKEMISK AFSNIT Niklas Rye Jørgensen Specialeansvarlig overlæge Helle Lethmar Ledende bioanalytiker OVD-0003-3 Godkendt til ikrafttrædelse:

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Brugervejledning til forskernetværket ved Klinisk Institut. 02-09-2011. 1. Opsætning af computer på netværket... 2

Brugervejledning til forskernetværket ved Klinisk Institut. 02-09-2011. 1. Opsætning af computer på netværket... 2 Brugervejledning til forskernetværket ved Klinisk Institut. 02-09-2011 Gælder for MAC 1. Opsætning af computer på netværket.... 2 2. Tilslutning til serverne ved Klinisk Institut.... 3 3. Installation

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Statutter for Klinisk Forskningsenhed KFE Hæmatologisk Afdeling R Århus Universitetshospital

Statutter for Klinisk Forskningsenhed KFE Hæmatologisk Afdeling R Århus Universitetshospital Statutter for Klinisk Forskningsenhed KFE Hæmatologisk Afdeling R Århus Universitetshospital 1. Historie Gennem årene er der udført klinisk forskning ved Hæmatologisk Afdeling baseret på frivillig lægelig

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Den 1. november 2010 er Bo Espensen begyndt som servicetekniker hos Triolab.

Den 1. november 2010 er Bo Espensen begyndt som servicetekniker hos Triolab. December 2010 Tak for i år År 2010 nærmer sig sin afslutning. Fra Triolab vil vi gerne benytte lejligheden til at takke jer alle for samarbejdet i årets løb. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

Flettet surveyrapport

Flettet surveyrapport Flettet surveyrapport Sektor: Sygehuse Standardsæt-version 1 Institution sgh:7099 Teres Hospitalet Aarhus Akkreditering gyldig fra: 14-11-2012 Dato Godkendt af Begrundelse Akkrediteringsstatus 26-06-2013

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Revideret maj 2015 Organisation Psykiatrisk Forskningsenhed Vest (PFV) varetager forskningen i Regionspsykiatrien Vest (RV). PFV hører organisatorisk

Læs mere

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation.

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Formål At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Målgruppe Alle praktiserende læger i Region Midtjylland.

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Dansk Standard DS 2451-5 1. udgave 2001-08-21 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Infection control in the health care sector Part 5: Requirements

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Alfabetisk analysefortegnelse (4). - Monografierne er opbygget således, at der for hvert stof er angivet en række generelle oplysninger:

Alfabetisk analysefortegnelse (4). - Monografierne er opbygget således, at der for hvert stof er angivet en række generelle oplysninger: 1 1. INDLEDNING DSK 2 F Analysekatalog er den 4. udgave af "Oversigt over analysemetoder for lægemidler". Udseendet er ændret en del siden sidste udgave, foruden at titlen er blevet ændret. Analysekatalogets

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

TEMADAG FOR NIP-DIABETES

TEMADAG FOR NIP-DIABETES TEMADAG FOR NIP-DIABETES National klinisk audit regional kvalitetsudvikling og forandringstiltag for diabetesbehandlingen i hospitals- og praksissektoren Et idékatalog 8. september 2009 Det Nationale Indikatorprojekt

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?!

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! ANTIFOSFOLIPID ANTISTOFSYNDROM BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! Mads Nybo Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Odense Universitetshospital APS :: initial statement In general, apl

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om godkendelsesordning for alkoholbehandling

Forslag til folketingsbeslutning om godkendelsesordning for alkoholbehandling Beslutningsforslag nr. B 109 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. januar 2010 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF), og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Praksis beskrivelse af Lægehuset Solvang v/henrik Vagn Madsen

Praksis beskrivelse af Lægehuset Solvang v/henrik Vagn Madsen Praksis beskrivelse af Lægehuset Solvang v/henrik Vagn Madsen Støvring Støvring er en mellemstor by med ca. 7000 indbyggere og er hovedbyen i Rebild kommune. Støvring ligger ca. 20 km syd for Aalborg,

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital Klinisk Farmakologisk afd. RM Akut Center Klinisk Farmakologisk Afdeling Klinisk Farmakologi - Aarhus Personale 6 overlæger (samlet 4,3 fuldtidsstillinger) 1 afdelingslæge (forventet) Aktuelt 3 I-forløb

Læs mere

Elektronisk kopi INDHOLDSFORTEGNELSE. Klinisk biokemisk afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center Kvalitetshåndbog Udgave 16

Elektronisk kopi INDHOLDSFORTEGNELSE. Klinisk biokemisk afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center Kvalitetshåndbog Udgave 16 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 4 1 KLINISK BIOKEMISK AFDELING... 5 1.1 Juridisk identitet... 5 1.2 Uafhængighed og integritet... 5 1.3 Ansvarsforhold, indberetningspligt og informationspligt...

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Side 1 af 6 Hjertemedicinsk, etape 2 HJ 2014.10 Flytning af resterende del af Hjerteafdeling, THG til SKS Børneafdeling - etape 1 HJ 2014.12 Eksisterende Børneafdeling samles i bygning L, mens ombygning

Læs mere

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift Den gode psykiatriske afdeling Den gode psykiatriske afdeling skal være med til at skabe

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006 Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM G 12.-18. JUNI 2006 9. JUNI ÅRHUS 12. JUNI KØBENHAVN Lysthuset i Århus Teaterforestillingen Man O Man PH-Caféen, København 16.00-18.00 Åbningsmøde Pause 12. JUNI ÅRHUS

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Gode kliniske ophold Hvordan?

Gode kliniske ophold Hvordan? Gode kliniske ophold Hvordan? Peter Bytzer & Lasse Bremholm Medicinsk afdeling, Køge Sygehus Det er ikke raketvidenskab Hvordan vurderer du overordnet afdelingen som uddannelsessted for tredjesemesterkandidatstuderende

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2010

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2010 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2010 > Sæsonplan for efterår 2010 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 5. oktober Kl. 20.00 Alm. prakt. læge Mikkel Vass Tænk dig

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKSIS

BESKRIVELSE AF PRAKSIS BESKRIVELSE AF PRAKSIS Lokalisation Lægerne Eithz og Væsel JC Stillingsvej 37 7800 Skive Tlf: 97521088, 26751088 Ydernr:070734 E-mail: klinik@etihz-vaesel.dk Internet adresse: www.eithz-vaesel.dk By praksis

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Uddannelsesstrategier, -planer og -udbud inden for lægemiddelområdet? Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland V/Afdelingschef Frank Neidhardt www.regionmidtjylland.dk Region Midtjylland Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den

Læs mere