Ceveas forslag til et socialt taxameter på ungdomsuddannelserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ceveas forslag til et socialt taxameter på ungdomsuddannelserne"

Transkript

1 Ceveas forslag til et socialt taxameter på ungdomsuddannelserne Vi ved i dag, at der er en meget tydelig sammenhæng mellem frafaldsprocenter og forældres uddannelsesbaggrund: Jo længere en uddannelse forældrene har, desto større er sandsynligheden for, at deres børn gennemfører en ungdomsuddannelse. Selvom vi kender til denne sammenhæng, tages der i udbetalingen af tilskud ikke højde for, at de enkelte uddannelsesinstitutioner reelt løser vidt forskellige opgaver. Nogle steder er omkostningerne ved at uddanne og sikre det faglige niveau hos én elev simpelthen højere end hos en tilsvarende elev i den anden ende af landet. Spørgsmålet er så, hvordan vi kan få et ressourcefordelingssystem, der tager højde for disse forskellige omkostninger, som er forbundet med to - på papiret - ens uddannelser. Cevea foreslår en simpel model, hvor elevernes baggrund i fremtiden har indflydelse på, hvor stort et tilskud den enkelte uddannelse modtager. Modellen bygger på den viden vi har om, hvad der fører til frafald, og den ændrer grundlæggende ikke på de principper, som i dag ligger til grund for tilskudsfordelingen. Vi foreslår, at det bliver følgende parametre, der bliver udgangspunktet for beregning af det sociale taxameter: - Forældres uddannelsesbaggrund - Afgangskarakterer fra grundskolen Ud fra disse parametre beregnes den enkelte skoles socialfaktor. Med udgangspunkt i denne faktor tilpasses institutionens tilskud, så tilskuddet reelt afspejler de udfordringer, som skolen har. Det er en central diskussion, hvorvidt taxameteret bør indføres på tværs af ungdomsuddannelserne, så der ikke skelnes til den enkelte uddannelsestype, men blot til elevens baggrund. En fuldstændig negligering af uddannelsestype er ikke fordelagtig, og man bør derfor overveje en model, hvor omfordelingen sker både inden for den enkelte uddannelsestype og på tværs af uddannelsestyperne. I praksis vil sådan en model betyde, at erhvervsskolerne samlet set ville blive tilgodeset, eftersom de i dag løfter den klart største andel af elever fra uddannelsesfremmede hjem. Modellen vil dog også sikre, at de gymnasier, som - relativt set - løfter en stor gruppe unge fra uddannelsesfremmede hjem, også vil blive tilgodeset. I det følgende tages der udgangspunkt efter en model, hvor 2/3 af de midler, som bruges på socialt taxameter, fordeles inden for den enkelte sektor og 1/3 fordeles på tværs af sektorerne. Det foreslås desuden, at finansieringen findes gennem en afskaffelse af færdiggørelsestaxameteret. Modellen kan indføres som et glidende taxameter, så institutionerne hele tiden har en vished om, hvor meget de cirka kan forvente udbetalt i næste periode. Det er afgørende for at kunne sikre en stabil drift af vores uddannelsessystem. Modellen kort Det mest afgørende at tage stilling til er, hvordan man ønsker at finansiere et socialt taxameter. Vi finder det i den sammenhæng oplagt at finde midlerne fra færdiggørelsestaxameteret. Det skyldes, at færdiggørelsestaxameteret 1) har en negativ social slagside, eftersom uddannelsesinstitutioner med mange elever fra uddannelsesfremmede hjem straffes mest på grund af det tabte taxameter samt 2) at incitamentet til at få så mange elever igennem uddannelse fortsat vil være kraftigt, da de kvartalsvise udbetalinger af undervisningstaxameteret er på niveau med færdiggørelsestaxameteret og dermed virker som et mindst lige så stort incitament til fastholdelse og gennemførelse.

2 I tabel 1 herunder kan det ses, hvor mange midler det ville give til et socialt taxameter, hvis færdiggørelsestaxameteret afskaffes. TABEL 1 Udd. Type I alt udbetalt i færdiggørelsestaxametre Sektor-soc. Taxameter Fælles soc. taxameter EUD (hoved) kr kr kr HHX kr kr kr HTX kr kr kr STX kr kr kr HF kr kr kr I alt kr kr kr Som det fremgår giver en afskaffelse af færdiggørelsestaxameteret altså omkring ½ mia. kr. til omfordeling inden for de enkelte sektorer og omkring ¼ mia. kr. til omfordeling på tværs af uddannelsestyper. Samtlige institutioner tildeles nu to forskellige socialfaktorer: - En fælles-socialfaktor - En sektor-socialfaktor I tabel 2 ses et tilfældigt udsnit af landets ungdomsuddannelser samt deres forskellige socialfaktorer. 1 er et udtryk for, at man har - relativt set - mange sociale udfordringer, mens socialfaktor 4 er et udtryk for det modsatte. I bilaget forklares det, hvordan faktoren er udregnet. Tabel 2 Navn Fælles Sektor Agri College Aalborg 1 1 Agroskolen Hammerum 2 2 AMU-Fyn 1 1 Asmildkloster Landbrugsskole 1 2 Auto College Aalborg 1 2 Skive Tekniske Skole 2 3 Skolen for Klinikassistenter og 1 1 Tandplejere Skovskolen 2 3 SKT - Aarhus Universitet 1 1 Avedøre Gymnasium 3 1 Næstved Gymnasium og HF 3 2 Nørresundby Gymnasium og HF 3 2 Odsherreds Gymnasium 3 2 Ringsted Gymnasium 3 2 Rødovre Gymnasium 4 2 På baggrund af de to socialfaktorer udregnes nu hvor stort et tillæg, den enkelte institution skal have til det ordinære undervisningstaxameter. Modellen er lavet sådan, at alle institutioner, uanset hvor ressourcestærke eller -svage de måtte være, modtager et tillæg. Det sker, fordi alle institutioner mister færdiggørelsestaxameteret, hvorfor alle også må kompenseres i større eller mindre omfang. Herunder er der vist et eksempel på, hvordan tillæggene vil fordele sig for henholdsvis det fælles sociale taxameter, STX og HF samt EUD.

3 Fordeling af fælles socialt-taxameter Ekstra midler pr. elev Eksempel på fordeling af sektor socialt-taxameter: STX og HF Ekstra midler pr. elev Eksempel på fordeling af sektor socialt-taxameter: EUD Ekstra midler pr. elev Ovenstående tillæg kan nu uden videre lægges oveni i de takster, der årligt fastsættes som en del af finanslovsarbejdet. Herunder er der lavet et eksempel for, hvordan det for en række almengymnasiale uddannelser ville have set ud i 2010 med de tilgængelige baggrundsdata.

4 Fælles socialfaktor EUD Navn Total ændring 1 1 SOPU København Diakonissestiftelsens Social- og Sundhedsskole 3 4 Haderslev Handelsskole Tønder Handelsskole Vejen Handelsskole EUC Lillebælt Bygholm Landbrugsskole Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium 2 3 Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium Århus Social- og Sundhedsskole Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Skive Tekniske Skole Skive Handelsskole Erhvervsskolerne Aars Navn Udbetalt færdiggørelsestaxameter Tillæg til Undervisningstakst Total ændring Rysensteen Gymnasium ,44 Sankt Annæ Gymnasium ,27 Christianshavns Gymnasium ,10 Nørre Gymnasium ,61 Københavns åbne Gymnasium ,44 Gentofte Studenterkursus ,21 Aurehøj gymnasium ,61 Gentofte HF ,19 Gammel Hellerup Gymnasium ,53 Herlev Gymnasium og HF ,09 Kongsholm Gymnasium & HF ,70 VUC Vestegnen ,10 Avedøre Gymnasium ,26 Høje-Taastrup Gymnasium ,12 Tårnby Gymnasium ,53 Allerød Gymnasium ,27 Espergærde Gymnasium og HF ,48

5 Bilag: Indførelse af socialfaktor i udbetaling af taxametertilskud Det afgørende i arbejdet med at finde en faktor, som beskriver de faktiske omkostninger, som en institution har ved at drive uddannelser, er at finde en signifikant og stærk sammenhæng mellem objektivt målbare parametre og frafaldsprocenten. Det er interessant at forklare frafaldet med andre variable, da det er denne, der i et vist omfang determinerer de tab, som institutioner har, hvis deres elevmasse har en relativt mere udfordrende social baggrund. Således er det frafaldet, der direkte minimerer indtægterne, men eftersom vi ikke er interesserede i at indføre et taxameter, der belønner frafald, må vi forsøge at finde de forklarende variable, der er til netop frafald, og korrigere herfor i taxametersystemet. At forældrenes højeste fuldførte uddannelse og afgangskaraktererne fra folkeskolen meget præcist forudsiger institutionens frafald har været påvist flere gange. At dette er tilfældet ses på nedenstående graf, som viser sammenhængen mellem frafald og forældreuddannelse. Sammenhæng mellem frafaldsprocent og længden af forældrenes uddannelse Kilde: Særkørsel hos Danmarks Statistik (Elevregistret, Uddannelsesregister med højeste fuldførte uddannelse, database med karakterer samt Befolkningsstatistik) Forklaring: Figuren viser institutionernes frafald sammenholdt med den gennemsnitlige længde af forældrenes uddannelse.

6 Helt overordnet er der er brugt en principalkomponentanalyse, med en n-værdi på 1. Kort sagt er en principalkomponentanalyse en matematisk procedure, der bruger ortogonal transformation til at konvertere et sæt af observationer af muligt korrelerede variable til et sæt af lineære, ukorrelerede variable kaldet principale komponenter. At n-værdien er lig 1 betyder, at analysen udelukkende returnerer en enkelt principal komponent. Sagt på en anden måde indføres der en ny variabel, som opsummerer de variable, som der kommes ind i modellen. Følgende variable er inkluderet i modellen: - Samletforuddd: Samlet forældreuddannelse, dvs. længden af uddannelsen i år, for den forælder med den længste uddannelse, gennemsnit for alle gymnasiets elever. - Fk_dansk: gennemsnitlig afgangskarakter fra grundskolen i dansk - Fk_engelsk: gennemsnitlig afgangskarakter fra grundskolen i engelsk - Fk_matematik: gennemsnitlig afgangskarakter fra grundskolen i matematik Alle variable er på institutionsniveau. Tabel 3 viser, at den ene faktor, vi indfører, forklarer næsten al den variation, der forekommer m ellem de fire ovenstående variable, som vi tidligere har vist, har en meget tæt sammenhæng med frafaldet på institutionerne. Tabel 3. Eigenværdier og den kumulative forklaringsgrad efter principalkomponentanalysen Eigenværdier af korrelationsmatrixen: Total = 4Gennemsnit = 1 Factor nr. Eigenværdi Difference Fordeling Kumulativ Kilde: Særkørsel hos Danmarks Statistik (Elevregistret, Uddannelsesregister med højeste fuldførte uddannelse, database med karakterer samt Befolkningsstatistik) Forklaring: factor1 har en samlet forklaringsgrad på omkring 94 pct., dvs. factor1 forklarer 94 pct. af den samlede variation som de 4 ovenstående variable udgør. Eftersom vi har opsat kriteriet n=1 arbejder vi kun videre med factor1. For at lave en inddeling af institutionerne i de fire grupper, som vil være udgangspunktet for tildelingen af midler, udregnes værdien af den såkaldte faktor for hver institution. På baggrund af denne værdi kan samtlige institutioner, på tværs af uddannelsestype, nu inddeles i kvartiler. For 2010, fås følgende inddeling:

7 Tabel 4. Samtlige institutioner inddelt i kvartiler efter deres scorer i den nye variabel, factor1 Kvartiler Kvartil Estimat Socialgruppe 75% Q3 0, % Median % Q % Min Kilde: Særkørsel hos Danmarks Statistik (Elevregistret, Uddannelsesregister med højeste fuldførte uddannelse, database med karakterer samt Befolkningsstatistik) Om analysen Der er foretaget en oprydning i det datamateriale, der er brugt til udarbejdelsen af socialfaktoren. I en situation, hvor dataen skulle bruges som udgangspunkt for beregning af tilskud, vil der derfor skulle foretages en datakvalitetssikring, samt evt. tages stilling til, om alle institutionstyper bør indgå i en model for socialt taxameter. F.eks. indgår samtlige kommuner med deres produktionsskoler, hvilket slører billedet, hvis man ikke frasorterer disse. Der er foretaget følgende oprydning i data: - Frasortering af meget små institutioner, dvs. under 50 indskrevne fuldtidselever - Frasortering af institutioner, der har et ekstremt højt frafald, dvs. over 60. Dette drejer sig dog kun om en håndfuld. Følgende kilder er anvendt i modelopbygningen af et socialt taxameter: - Finansloven for 2010, herunder takstkataloger mv. - Særkørsel hos Danmarks Statistik (Elevregistret, Uddannelsesregister med højeste fuldførte uddannelse, database med karakterer samt Befolkningsstatistik)

Utilsigtede konsekvenser af taxameterstyringen på ungdomsuddannelserne. Problemer og mulige løsninger

Utilsigtede konsekvenser af taxameterstyringen på ungdomsuddannelserne. Problemer og mulige løsninger Utilsigtede konsekvenser af taxameterstyringen på ungdomsuddannelserne Problemer og mulige løsninger Tænketanken Cevea, oktober 2013 Effekterne af taxameterstyring på ungdomsuddannelserne Tænketanken Cevea,

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 61 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet

Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet SBM/BSN: 19.03.2015 Hermed den samlede monitorering af Projekt Frivillig for hele 2014, fra d. 1. januar 2014 til og med d. 31. december 2014. Monitoreringen

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 Gymnasiernes økonomiske vilkår En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 15. september 2011 Indholdsfortegnelse Summary... 3 De forventede økonomiske vilkår frem til 2015... 6 Finansloven

Læs mere

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. Rapport. September2013

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. Rapport. September2013 Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden Rapport Region Hovedstaden September2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund 4 1.2 Formål og metode 5 1.3

Læs mere

EVALUERING AF FAST- HOLDELSESTASKFORCE ANALYSE AF EFFEKT (BI- LAG TIL MIDTVEJSEVALU- ERING)

EVALUERING AF FAST- HOLDELSESTASKFORCE ANALYSE AF EFFEKT (BI- LAG TIL MIDTVEJSEVALU- ERING) Dokumenttype Notat Dato 6. marts 2015 EVALUERING AF FAST- HOLDELSESTASKFORCE ANALYSE AF EFFEKT (BI- LAG TIL MIDTVEJSEVALU- ERING) Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T +45 5161 1000 F +45 5161

Læs mere

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. September2013. Rapport

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. September2013. Rapport Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden Rapport Region Hovedstaden September2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund 4 1.2 Formål og metode 5 1.3

Læs mere

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Dansk Industri Claus Rosenkrands Olsen Tlf. 33 77 38 03 Mobil 29 49 46 96 clo@di.dk AE Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Mie Dalskov Pihl Tlf. 33 55

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 28. april 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 28. april 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 28. april 2009 Sag nr. 2 Emne: Konkluderende redegørelse for udfordringer og handleplaner mht. uligheder i uddannelsesvalg og studieadfærd

Læs mere

Frafald på erhvervsskoler i Region Hovedstaden

Frafald på erhvervsskoler i Region Hovedstaden Torben Pilegaard Jensen & Britt Østergaard Larsen Frafald på erhvervsskoler i Region Hovedstaden Udpegning af skoler med tekniske uddannelser Publikationen Frafald på erhvervsskoler i Region Hovedstaden

Læs mere

Resultater på erhvervsskolerne

Resultater på erhvervsskolerne 20 06 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Resultater på erhvervsskolerne 4.1 Indledning og sammenfatning... side 115 4.2 Fuldførelse af grundforløb på skolerne... side 116 4.3 Erhvervsskolernes økonomi... side 127

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Formålet med denne rapport er at tilvejebringe ny viden om specialundervisningsområdet.

Formålet med denne rapport er at tilvejebringe ny viden om specialundervisningsområdet. November 2011 Forord Gennem de seneste årtier er stadigt flere børn blevet henvist til specialundervisning. Resultatet er, at udgifterne til specialundervisningsområdet er vokset mærkbart. Formålet med

Læs mere

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN 1.8. 2011 31.7. 2012. JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL 2013. 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

Fagligt niveau i efterskolen belyst ved karakterer korrigeret for forældrebaggrund. Jacob Nielsen Arendt

Fagligt niveau i efterskolen belyst ved karakterer korrigeret for forældrebaggrund. Jacob Nielsen Arendt Fagligt niveau i efterskolen belyst ved karakterer korrigeret for forældrebaggrund Jacob Nielsen Arendt AKF Forlaget Marts 2003 1 2 Forord I efteråret 2001 blev årskarakterer og karakterer fra afgangseksamener

Læs mere

Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS

Læs mere

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne kvantitativt perspektiveret Peter Allerup, Lars Klewe & André Torre AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) www.forlag1.dk Unges valg

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland REGIONAL UDVIKLING Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland 1 Udarbejdet for Region Nordjylland,

Læs mere

1 Baggrund for analysen 3. 2 Opsummering af resultater og konklusioner 5. 2.1 Samlet uddannelsesforløb status 15 år efter afsluttet 9.

1 Baggrund for analysen 3. 2 Opsummering af resultater og konklusioner 5. 2.1 Samlet uddannelsesforløb status 15 år efter afsluttet 9. Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for analysen 3 2 Opsummering af resultater og konklusioner 5 2.1 Samlet uddannelsesforløb status 15 år efter afsluttet 9. klasse 5 2.2 Særligt fokus på de lange videregående

Læs mere

Gymnasiernes regnskaber 2010

Gymnasiernes regnskaber 2010 Gymnasiernes regnskaber 2010 Indhold Indledning... 2 Økonomien for udbydere af gymnasiale uddannelser... 2 1. VUC... 2 2. Erhvervsskolerne... 4 3. De almene gymnasier... 6 Bilag 1: Resultater for almene

Læs mere

2. Elever på erhvervsuddannelserne

2. Elever på erhvervsuddannelserne 2. Elever på erhvervsuddannelserne 2.1 Indledning og sammenfatning 67 2.2 Tilgang til erhvervsuddannelserne 68 2.3 Høj alder ved start 77 2.4 For mange falder fra 84 2.5 Hvad med dem, der falder fra? 88

Læs mere