Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU"

Transkript

1 Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Afsluttende rapport fra et udviklingsprojekt finansieret af Uddannelsesstyrelsens Tværgående Udviklingspulje 2011 December 2012

2 Jystrup Bygade Jystrup Tlf ISBN: Rapporten er udarbejdet af konsulenter fra Mærsk Nielsen HR i et samarbejde med projektlederen fra Industriens Uddannelser og med input fra projektdeltagerne. side 2 / 35

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 5 Projektets formål og deltagere 5 Projektets organisering og styring 6 Rapportens opbygning 7 2. Projektets aktiviteter og output 8 Udviklingsseminarer 8 Udviklingsaktiviteter på skolerne 9 Dialog med virksomhederne 10 Afholdelse af temamøder 12 Styregruppemøder 13 Formidling af projektets erfaringer og resultater 14 Fokus på innovation i AMU-målbeskrivelser 18 Evaluering af projektet 18 Opsummering Projektets resultater Projektets effekter 22 Bilag 1. Programmer for seminarerne 23 Bilag 2. Skabelon for mål- og handleplan 30 Bilag 3. Program for konference 32 Bilag 4. Deltagerliste til konferencen 33 Bilag 5. Forandringsteori 35 side 3 / 35

4 side 4 / 35

5 1. Indledning Projektets formål og deltagere Formålet med projektet har været at nytænke, hvordan AMU kan bidrage til øget medarbejderdreven innovation på industriens område. Projektet er ansøgt og gennemført af Industriens Uddannelser, der består af to efteruddannelsesudvalg: Industriens Fællesudvalg (IF) og Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI). Projektet er gennemført med støtte fra Uddannelsesstyrelsens Tværgående Udviklingspulje Der har i projektet været fokus på, hvordan dette kan ske ved at inddrage innovationsfremmende læreprocesser ved tilrettelæggelsen og gennemførelsen af arbejdsmarkedsuddannelser inden for smedeog plastområdet. Hensigten har været at kvalificere de faglærte og ufaglærte AMU-deltagere til at indgå i innovations- og udviklingsopgaver ude i virksomhederne. Udviklingsprojektet har derigennem kunnet bidrage til at generere ny viden om, hvordan pædagogiske tiltag i AMU kan understøtte medarbejderdreven innovation i virksomheder. Udviklingsprojektet er gennemført i et samarbejde mellem fire erhvervsskoler og Industriens Uddannelser. De fire erhvervsskoler er Herningsholm Erhvervsskole, Metal College Aalborg, EUC Vest og AMU Syd, Ribe. På de første tre skoler har det været arbejdsmarkedsuddannelser inden for det smedetekniske områder, der er taget udgangspunkt i, mens det for den sidste skole har været arbejdsmarkedsuddannelser inden for plastområdet. Det har været projektets mål: at projektskolerne skulle udvikle praksisnære undervisningsmetoder, der kan anvendes på AMUmål på industriens område for at fremme de innovative kompetencer hos AMU-deltagerne at IU i samarbejde med projektskolerne skulle vurdere, hvorvidt der er behov for at revidere AMU-mål for at sikre, at de kan fremme de innovative kompetencer hos AMU-deltagerne at projektskolerne skulle klæde AMU-faglærerne på til at tilrettelægge AMU-undervisningen sådan, at undervisningen fremmer de innovative kompetencer hos AMU-deltagerne at projektdeltagerne i dialog med virksomheder inden for smede- og plastområdet skulle sætte fokus på, hvordan medarbejderne kan deltage i innovation i virksomhederne at Industriens Uddannelser i samarbejde med projektskolerne skulle udarbejde et idékatalog med anbefalinger til andre AMU-udbydere på industriens område om: o hvordan undervisningen i arbejdsmarkedsuddannelserne kan bidrage til at udvikle de innovative kompetencer hos industriens medarbejdere i AMU-målgrupper o hvordan AMU-faglærere kan kvalificeres til at være innovative i gennemførelsen af undervisningen side 5 / 35

6 Otte faglærere har deltaget i udviklingsseminarerne. Lærerne er alle erfarne undervisere, og de besidder tilsammen en række kompetencer i forhold til udvikling af undervisningsmetoder og -materialer, deltagelse i udviklingsarbejde, og de har omfattende kendskab til virksomheder inden for smede- og plastområdet. Der har i projektperioden været en løbende dialog og erfaringsudveksling med øvrige faglærere og ledere på skolerne, bl.a. gennem afholdelse af temamøder om innovation, hvilket har betydet udbredelse af projektets resultater til faglærerne på skolerne. Projektet har bygget videre på den viden om medarbejderdreven innovation, der blev frembragt gennem CAP 2010 projekt om Afdækning og videreudvikling af de innovative kompetencer i erhvervsuddannelserne, der bl.a. havde fokus på smede- og plastområdet. 1 Industriens Uddannelser fik gennem CAP-analysen kendskab til, hvordan en række virksomheder involverer de faglærte medarbejdere i innovationsprocesser. Analysen gav også indblik i et behov for, at medarbejderne mere bevidst kvalificeres til at indgå i innovations- og udviklingsopgaver et behov, som AMU kan bidrage til at dække. Projektets organisering og styring Projektleder Lars Espersen fra Industriens Uddannelser har haft det overordnede ansvar for projektets gennemførelse. Lars Espersen har deltaget i mødet med Rambøll om projektets forandringsteori, i alle fire udviklingsseminarer, i styregruppemøder og i erfa-møder med Ministeriet for Børn og Undervisning. To projektdeltagere Søren Eskerod, Herningsholm Erhvervsskole og Jens Johansen, AMU-Syd har haft funktion som nøglepersoner, og de har sammen med projektlederen deltaget i alle ovennævnte aktiviteter. De har haft til opgave at være kontaktpersoner for projektledelsen og de eksterne konsulenter undervejs i projektperioden, og herudover har de haft en særlig opgave med at holde et løbende overblik over fremdriften i udviklingsopgaverne inden for de to brancheområder. De to nøglepersoner kommer fra henholdsvis smedeområdet og plastområdet. Projektet har fået ekstern konsulentbistand fra Mærsk Nielsen HR. Konsulenter fra Mærsk Nielsen HR har forestået planlægning og gennemførelse af de fælles udviklingsseminarer, givet sparring til projektdeltagerne undervejs i projektet, deltaget i evaluering af projektets proces og målopfyldelse, udarbejdet nyhedsbreve, forestået udarbejdelse af et idékatalog samt udarbejdelse af denne afrapportering af projektet. 1 Udvikling af elevernes innovative kompetencer i erhvervsuddannelserne. Mærsk Nielsen HR og Industriens Uddannelser, juni side 6 / 35

7 Der har været nedsat en styregruppe bestående af projektlederen, de to nøglepersoner og den eksterne konsulent fra Mærsk Nielsen HR. Ledelsesopbakningen til projektet er i projektet forsøgt understøttet ved, at uddannelseslederne fra de involverede AMU-udbydere har deltaget i dele af det første og det sidste udviklingsseminar. Desuden har projektdeltagerne løbende haft dialog med uddannelseslederne med henblik på at sikre, at projektets resultater forankres i den ordinære drift. Rapportens opbygning Kapitel 2 præsenterer projektets aktiviteter og output. Kapitel 3 sætter fokus på projektets resultater, mens kapitel 4 sætter fokus på projektets effekter. Bilag 1 indeholder programmer for de fire udviklingsseminarer. Bilag 2 viser den skabelon for mål- og handleplan, som skolerne har anvendt gennem hele udviklingsprojektet. Bilag 3 indeholder programmet for den afsluttende konference, der blev afholdt den 2. oktober Bilag 4 er en liste over deltagerne i konferencen. side 7 / 35

8 2. Projektets aktiviteter og output Udviklingsprojektet har fulgt projektbeskrivelsen og den reviderede tidsplan, der fremgik af det reviderede og godkendte budget. I henhold til forandringsteorien skulle der være følgende output af projektet: Virksomheder er besøgt AMU-mål udvalgt Pædagogiske metoder er udviklet og afprøvet Skolernes mål- og handleplaner er opdateret Øvrige faglærere på projektskolerne er løbende blevet informeret om projektet og dets resultater Nyhedsbreve er udarbejdet og udsendt Fælles elektronisk platform til videndeling i projektet er etableret Udarbejdelse af et idékatalog IU har fokus på innovative kompetencer i AMU-målbeskrivelserne Styregruppemøder er gennemført Delrapport til ministeriet er udarbejdet Afsluttende rapport til ministeriet er udarbejdet Alle outputs er realiseret, hvilket vil fremgå af nedenstående, hvor projektets aktiviteter og output beskrives. Udviklingsseminarer Der er som planlagt blevet afholdt fire udviklingsseminarer. To af seminarerne har haft to dages varighed (det første og det sidste seminar), mens de to andre seminarer er gennemført som ét-dags seminarer. Udviklingsseminarerne er blevet gennemført i perioden fra november 2011 til juni Seks ud af de otte faglærere, der har deltaget i udviklingsseminarerne, har været de samme fra projektstart til projektafslutning. En af projektdeltagerne blev udskiftet efter det 1. udviklingsseminar, da skolen fandt, at det ville være mere relevant, at en anden faglærer deltog i projektet. Fra en af de andre skoler har der ligeledes været udskiftning af en af deltagerne. I dette tilfælde var det fordi, en lærer stoppede på skolen. På udviklingsseminarerne har projektdeltagerne i fællesskab udviklet praksisnære undervisningsmetoder og afholdelsesformer, der kan støtte op om AMU-målgruppernes mulighed for efterfølgende at tage mere aktivt del i virksomhedernes udviklings- og innovationsprocesser. side 8 / 35

9 Projektdeltagerne har udvalgt en række AMU-mål, som har været genstand for udviklingsarbejdet. Udvælgelsen af AMU-mål er sket ud fra to parametre: Hvor det i særlig grad giver mening at inddrage læreprocesser, der fremmer deltagernes innovative kompetencer Hvor det har været praktisk muligt at gennemføre AMU-forløb med fokus på innovation. På udviklingsseminarerne har projektdeltagerne fået inspiration til, hvordan de kan arbejde med innovation i undervisningen. Dette er sket gennem oplæg, dialog, gruppearbejde etc. Programmerne for de fire udviklingsseminarer kan ses i bilag 1. På seminarerne har projektdeltagerne arbejdet med mål- og handleplaner for udviklingsaktiviteter på egen skole mellem seminarne. Mål- og handleplaner er løbende blevet fremlagt, drøftet og justeret. Se skabelonen for mål- og handleplanen i bilag 2. Hovedparten af projektdeltagernes uddannelsesledere har deltaget i det første og det sidste udviklingsseminar. Hensigten hermed har været, at den enkelte uddannelsesleder skulle kunne understøtte udviklingen i arbejdet med de innovative kompetencer på egen uddannelsesinstitution. Det har været afgørende med forståelse og gensidig forpligtigelse i forhold til udviklingsarbejdet, hvorfor deltagelse på det første udviklingsseminar var tvingende nødvendigt. Det samme gælder for deltagelse på det sidste seminar, hvor projektdeltagerne fremlagde projektresultaterne, og hvor der var en fælles drøftelse af, hvordan projektets erfaringer kan implementeres på projektskolerne. Mellem udviklingsseminarerne har projektdeltagerne, projektlederen og konsulenten være i dialog om projektets progression og resultater. Dette er sket via telefonsamtaler, mailkorrespondance og dokumentdeling på Fronter, hvor alle projektrelevante materialer løbende er blevet lagt ind. Udviklingsaktiviteter på skolerne Mellem udviklingsseminarerne har projektdeltagerne arbejdet med udvikling og afprøvning af praksisnære undervisningsmetoder med udgangspunkt i en innovativ tankegang. Deltagerne har planlagt undervisningsforløb, hvor de selv har brugt innovation til at udtænke nye måder at tilrettelægge undervisningen på. Desuden har projektdeltagerne i selve gennemførelsen af de pågældende undervisningsforløb både i ord og praksis sat innovation på dagsordenen i forhold til AMUdeltagerne. Projektdeltagerne har f.eks. talt med AMU-deltagerne om, hvordan man kan forstå begrebet innovation, hvordan AMU-deltagerne enten har bidraget eller fremover kan bidrage til innovation i virksomhederne. side 9 / 35

10 Desuden har projektdeltagere tilrettelagt undervisningen, så deltagerne er kommet igennem en typisk innovationsproces med fokus på: 1. Gennem kreativ tankegang at skabe nye idéer 2. Udvikling af de forskellige idéer 3. Analyse og vurdering af de forskellige idéer 4. Udvælgelse af den bedste idé 5. Salg af idéen over for interessenter (f.eks. kollegaer og ledere) 6. Implementering af idéen Læs mere om hvordan lærerne har arbejdet med innovation i undervisningen i Innovation i industriens arbejdsmarkedsuddannelser. Idékatalog til AMU-faglærere. Oktober Mellem udviklingsseminarerne har projektdeltagerne desuden været i dialog med udvalgte virksomheder om innovation, og de har planlagt og gennemført temamøder for kollegaer på skolerne. Læs mere herom i de følgende to afsnit. Dialog med virksomhederne På det 3. udviklingsseminar var der oplæg fra en virksomhed, der lægger stor vægt på, at deres medarbejdere bidrager til innovation i virksomheden. Mellem udviklingsseminarerne har projektdeltagerne været i dialog med forskellige virksomheder om innovation. Projektdeltagernes dialog med virksomhederne har bl.a. haft fokus på virksomhedernes behov for, at medarbejderne får udviklet deres innovative kompetencer. Det er desuden blevet drøftet, hvordan virksomhederne selv arbejder med innovation. Endelig er det blevet drøftet med virksomhederne, hvordan medarbejdernes innovative kompetencer kan udvikles gennem deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser. Projektdeltagerne fra Herningsholm Erhvervsskole har været i dialog med seks smedevirksomheder. Deltagerne fortæller om denne dialog: Alle virksomhederne gav udtryk for, at de havde brug for medarbejdere med innovative kompetencer, og at de allerede rådede over en medarbejderstab med disse kompetencer, men at AMU-kurserne gerne måtte være med til at udvikle de innovative kompetencer. Vi har gennem kontakten med virksomhederne set, hvorledes flere af disse arbejder med innovative opgaver, hvor kunderne kommer med et konkret teknisk problem, som løses af virksomhederne og deres ansatte. Andre arbejder mere bundet ud fra færdige tegninger, og de fremstiller standardkomponenter. Der er således stor forskel på, hvor meget kursisterne har arbejdet med side 10 / 35

11 innovative løsninger hjemme i virksomhederne, og dette må faglærerne have med i deres overvejelser, når de planlægger undervisningen. Projektdeltagerne på Metal College Aalborg har gennemført en lille kvalitativ spørgeskemaundersøgelse blandt otte af de virksomheder, de samarbejder med. I spørgeskemaet bliver virksomhederne bedt om at fortælle, hvad de gør for at fremme idégenerering og innovation hos medarbejderne. Undersøgelsen viser, at ingen af virksomhederne arbejder systematisk med at udvikle medarbejdernes innovative kompetencer. Undersøgelsen viser dog også, at virksomhedernes medarbejdere er meget aktive i forhold til procesforbedringer og nytænkning, og at de løbende bidrager til at forbedre virksomhedernes produkter. Der er dog ingen af virksomhederne, der selv definerer medarbejdernes bidrag til udvikling som innovation. Undersøgelsen viser, at det især er i de mindre virksomheder, at medarbejderne kommer med produktoptimerende forslag. Det drejer sig f.eks. om mindre konstruktionsændringer. Det er kun én af de interviewede virksomheder en af de store der har opsat en idékasse, hvor medarbejderne løbende kan komme med idéer og forslag til virksomheden. Det mest almindelige svar på, hvorfor de øvrige virksomheder ikke benytter denne mulighed for at få medarbejderne til at bidrage til udvikling og innovation, er, at man bare snakker sammen i stedet for. Ingen af de adspurgte virksomheder har et belønningssystem for gode idéer fra medarbejderne, og halvdelen af virksomhederne svarer, at de ikke gør noget for at fremme innovation i virksomheden. Projektdeltagerne har desuden gennemført interview med AMU-deltagere fra syv smedevirksomheder. Denne dialog har bidraget til projektdeltagernes viden om, hvordan de kan tilrettelægge undervisningen i forhold til meget teoritunge arbejdsmarkedsuddannelser på en måde, så AMU-deltagerne i højere grad selv tilegner sig teorien. På EUC Vest har projektdeltagerne og deres kollegaer i smedeafdelingen afholdt møde med en innovationschef fra en af de virksomheder, de samarbejder med. Mødets formål var dels, at faglærerne kunne få indblik i, hvordan virksomheden arbejdede med innovation, og dels at udveksle idéer om, hvordan skolen kan bidrage til udvikling af medarbejdernes innovative kompetencer i forbindelse med deltagelse i AMU. Projektdeltagerne på AMU SYD har været på virksomhedsbesøg i to af de virksomheder, der haft har medarbejdere til at deltage i en af de arbejdsmarkedsuddannelser inden for plastområdet, der har haft et særligt fokus på udvikling af deltagernes innovative kompetencer. Besøgene har haft fokus på, i hvilket omfang der fokuseres på medarbejdernes innovative kompetencer, og i hvilken grad kompetencerne kunne udnyttes optimalt i virksomhederne. Det viste sig, at der ikke var et decideret system omkring det at inddrage medarbejdernes innovative kompetencer. Dog havde den ene virksomhed en idékasse, hvor medarbejderne kunne komme med forslag og idéer. De innovative tiltag udløste en præmie i form af kontant belønning, afhængig af idéens værdi for side 11 / 35

12 virksomheden. En teamleder fortalte i et interview, at der jævnligt kommer nye idéer fra medarbejderne, der bl.a. kan omsættes til forbedret arbejdsmiljø, økonomisk gevinst via procesoptimering og udvikling af arbejdsteams med fokus på optimerende tiltag. Samarbejdet med virksomheden har bidraget til et øget fokus på et kompetenceløft og uddannelse af virksomhedens medarbejdere. Den anden virksomhed, der har været dialog med, er en mellemstor virksomhed med medarbejdere. Afholdelse af temamøder Skolerne har i projektperioden skullet afholde to temamøder om innovation på egen skole med henblik på at få involveret flere faglærere i udviklingsprojektet. Det første temamøde på skolerne blev afholdt mellem 2. og 3. udviklingsseminar (februar-april 2012), mens det andet temamøde blev afholdt efter 4. udviklingsseminar (august-september 2012). Én af skolerne har afholdt tre temamøder. Planlægningen af temamøderne blev drøftet på udviklingsseminarerne, hvor projektdeltagerne gav hinanden inspiration til afgræsning af mødernes målgruppe, afholdelsesformen og indholdet. Det er meget forskelligt, hvordan skolerne har grebet temamøderne an. Ét af temamøderne på EUC Vest blev afholdt som et afdelingsmøde, hvor faglærerne have dialog med en innovationschef fra en smedevirksomhed. På Herningsholm blev alle medarbejdere i afdelingen Produktion og udvikling indkaldt til temamøder af uddannelseslederen. På det 1. temamøde informerede projektdeltagerne om udviklingsprojektet og de praktiske undervisningsforløb med fokus på innovation, som projektdeltagerne havde afprøvet. Derefter tog projektlederen for Centre of Excellence over og førte deltagerne igennem et idégenereringsforløb efter principperne i Den kreative Platform. Udgangspunktet for idégenereringen var en helt aktuel udfordring i afdelingen. Konkret resulterede mødet i en række idéer, som på et efterfølgende møde blev overdraget til ledelsen. Gennem deltagelse i temamødet fik medarbejderne således både indblik i udviklingsprojektet og dets resultater, og dels fik de i praksis selv afprøvet nogle af de metoder, der kan bidrage til innovation. Det 2. temamøde på Herningsholm Erhvervsskole blev afviklet som et informations- og debatmøde om, hvordan faglærerne kan gøre undervisningen mere innovativ. På Metal College Aalborg var det teamlederen, der havde indkaldt til mødet, der var planlagt af projektdeltagerne. Ud over information om udviklingsprojektet fortalte projektdeltagerne også om deres side 12 / 35

13 idéer til de innovative undervisningsforløb, de ville gennemføre. Under mødet blev der brugt energizers, og kollegaerne deltog i idégenerering i forhold til udvikling af innovative undervisningsforløb. Ved det 1. temamøde var der kun deltagelse af syv faglærere, hvilket var utilfredsstillende for projektdeltagerne og skolen. Derfor besluttede skolen, at det ved 2. temamøde var uddannelseschefen, der indkaldte samtlige faglærere på Metal College Aalborg til mødet. Der var i dette temamøde deltagelse af 40 faglærere. Projektdeltagerne havde arrangeret mødet som en form for et orienteringsløb, hvor faglærerne ved hver post skulle drøfte forskellige vinkler på, hvordan der kunne arbejdes med innovation og innovativt - i arbejdsmarkedsuddannelserne. Der var en meget positiv respons fra faglærerne på den dialog, der havde været på mødet. På AMU SYD har der i projektperioden været afholdt tre temamøder om innovation. På møderne er deltagerne blevet orienteret om udviklingsprojektet, samt om det tiltag som plastafdelingen har foretaget i forbindelse med at gennemføre en mere innovativ undervisning. Der har deltaget mellem syv og 40 faglærere på de afholdte temamøder på skolerne. På to af skolerne var der ved det 1. temamøde færre deltagere end ønsket og forventet. Dette gav anledning til, at projektleder Lars Espersen havde en dialog med skolernes ledelse om, at de efterfølgende temamøder skulle prioriteres højere, så temamøderne kunne understøtte en spredning af projektets erfaringer på de deltagende skoler. Ved planlægning af det 2. temamøde på skolerne var det uddannelseslederne og ikke projektdeltagerne der indkaldte til møderne, og det betød en mærkbar forbedring i forhold til fremmødet. Styregruppemøder Der har været nedsat en styregruppe bestående af projektleder Lars Espersen, de to nøglepersoner fra henholdsvis AMU SYD og Herningsholm Erhvervsskole samt den eksterne konsulent fra Mærsk Nielsen HR. Styregruppen har afholdt fem møder i projektperioden. Nogle af møderne er afholdt i forbindelse med udviklingsseminarerne, mens andre har været afholdt som særskilte længerevarende møder med fokus på bl.a. udarbejdelse af idékataloget og planlægning af formidlingskonferencen. side 13 / 35

14 Formidling af projektets erfaringer og resultater Skiftlige informationer og nyhedsbreve Inden det første udviklingsseminar blev der udarbejdet en informationsskrivelse om udviklingsprojektet. På det 1. udviklingsseminar blev der arbejdet med, hvordan projektets erfaringer og resultater løbende kunne formidles både internt til kollegaer og ledere på skolerne og til andre interessenter. Deltagerne har løbende arbejdet med tekster til de fire nyhedsbreve, der er blevet udsendt i projektperioden. Såvel den indledende informationsskrivelse om projektet som nyhedsbrevene er blevet udsendt internt på projektskolerne. Nogle af skolerne har også lagt informationerne om projektet på skolens webside. Desuden er informationerne om projektet og nyhedsbrevene blevet udsendt til en bred kreds af interessenter gennem Industriens Uddannelsers nyhedsbrev og web. side 14 / 35

15 Idékatalog Efter det 4. og sidste udviklingsseminar blev der udarbejdet et idékatalog med anbefalinger til andre uddannelsesinstitutioner om, hvordan innovative kompetencer på industriens område kan udvikles via arbejdsmarkedsuddannelserne. Idékataloget definerer begrebet innovation, hvorefter der sættes fokus på nogle af de didaktiske overvejelser, lærere kan gøre sig i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser, der skal fremme deltagernes innovative kompetencer. I idékataloget sættes der også fokus på læringsmiljøer, der kan inspirere til innovation, f.eks. ved at skabe et inspirerende læringsrum med farver, anderledes bordopstilling, fagrelaterede materialer etc. Der er i idékataloget eksempler på, hvordan der i undervisningen kan arbejdes med idégenerering, og der er eksempler på anvendelse af powermingling og energizers i undervisningen. I idékataloget er der desuden eksempler på nogle af de innovative undervisningsforløb, der er gennemført i projektperioden, og endelig har idékataloget fokus på, hvordan AMU-faglærere kan kvalificeres til at fremme innovative kompetencer hos deltagere i AMU. Idékatalogets titel er: Innovation i industriens arbejdsmarkedsuddannelser. Idékatalog til AMUfaglærere. Mærsk Nielsen HR og Industriens Uddannelser, oktober Idékataloget kan downloades fra websiderne: og side 15 / 35

16 Formidlingskonference Projektets erfaringer og resultater blev præsenteret på en formidlingskonference den 2. oktober Konferencens målgruppe var AMU-udbydere på industriens områder, andre AMU-udbydere, projektdeltagere i de øvrige TUP-projekter med fokus på innovation, efteruddannelsesudvalg, Ministeriet for Børn og Undervisning samt andre interessenter. Konferencen blev planlagt i tæt samarbejde mellem projektleder, projektdeltagerne og den eksterne konsulent fra Mærsk Nielsen HR. Efter velkomsten og et indledende indlæg om innovation, stod alle projektskolerne for hver deres oplæg om erfaringer fra projektet. Endelig var der et oplæg fra en leder og en medarbejder fra en virksomhed, hvor flere af medarbejderne har deltaget i en innovativ arbejdsmarkedsuddannelse på AMU SYD. Se programmet for konference i bilag 4. side 16 / 35

17 Konferencen var tilrettelagt således, at deltagerne i videst muligt omfang kunne få mulighed for at stifte bekendtskab med nogle af metoder til idégenerering og innovation, der har været arbejdet med både på udviklingsseminarerne og i de gennemførte arbejdsmarkedsuddannelser med fokus på innovation. Der var knap 50 deltagere til konferencen, der blev afholdt på Syddansk Erhvervsskole. Deltagerne kom fra erhvervsskoler, VEU-centre, efteruddannelsesudvalg og virksomheder. side 17 / 35

18 Fokus på innovation i AMU-målbeskrivelser Industriens Uddannelser har fokus på innovation, og hvordan begrebet kan gøres håndgribeligt i undervisningen på AMU-kurser og i erhvervsuddannelserne. Innovation indgår i den løbende udvikling af AMU-mål og kompetencemål i erhvervsuddannelserne i Industriens Uddannelser. Innovation har også været omdrejningspunkt i en række artikler og projekter. 2 Evaluering af projektet Der har været en løbende evaluering af udviklingsprojektet lige fra gennemførelsen af den første aktivitet og til den sidste. Projektets aktiviteter, progression og resultater er blevet evalueret på udviklingsseminarerne, når projektdeltagerne har fremlagt de opdaterede mål- og handleplaner. Ved afslutning af hvert udviklingsseminar har der været en evaluering af selve seminaret. På konferencen blev der ligeledes gennemført en evaluering i form af holdningsgymnastik, hvor deltagerne kunne stemme på forskellige udsagn om konferencen. Endelig har projektskolerne ved projektafslutningen skulle afrapportere projektets proces og resultater på egen skole, hvilket ligeledes har bidraget til evalueringen. 2 Oversigt over artikler og publikationer kan findes på side 18 / 35

19 Opsummering Projektets aktiviteter er blevet gennemført i overensstemmelse med forandringsteorien (se også bilag 5). Der er i forandringsteorien følgende output-elementer : Virksomheder er besøgt AMU-mål er udvalgt Pædagogiske metoder er udviklet og afprøvet Skolernes mål- og handleplaner er løbende blevet opdaterede Øvrige faglærere på projektskolerne er informeret om projektet og dets resultater Nyhedsbreve er blevet udarbejdet og udsendt Idékataloget er udarbejdet Industriens Uddannelser har fokus på innovative kompetencer i AMU-målbeskrivelserne Styregruppemøder er afholdt Delrapport til ministeriet er udarbejdet Afsluttende rapportering til Ministeriet for Børn og Undervisning er udarbejdet Som det fremgår af de foregående afsnit er alle output-elementer blevet opfyldt. side 19 / 35

20 3. Projektets resultater Udviklingsprojektets forventede resultater fremgår af forandringsteorien, der blev udviklet ved projektets start, se bilag 5. I det følgende beskrives de faktiske resultater af projektet. Faglærerne på de fire projektskoler har tilegnet sig viden om virksomhedernes behov for innovative kompetencer hos AMU-målgruppen. Faglærerne har fået en forståelse af, hvad innovation er. Dette har bidraget til, at de er blevet mere innovative i deres didaktik, og de har anvendt denne viden i deres undervisning. Derigennem har faglærerne bidraget til at fremme AMU-deltagernes innovative kompetencer, således at de har kunnet være mere innovative, når de er vendt tilbage til virksomhederne. Eksempler på, hvordan lærerne har arbejdet med innovation, og hvad det har betydet for AMUdeltagerne, fremgår af idékataloget. Idékataloget viser eksempler på innovative undervisningsforløb, der er gennemført af projektdeltagerne som led i udviklingsprojektet. Det ville have været ønskeligt, at der var blevet gennemført flere arbejdsmarkedsmarkedsuddannelser med fokus på udvikling af deltagerne innovative kompetencer i projektperioden. Det kræver dog stor viden, erkendelse og mod at sætte innovation på dagordenen i forhold til AMU-deltagere, der kommer på en skole for at tilegne sig nogle faglige AMU-mål. Derfor tager det også tid, inden faglærerne føler sig klædt godt nok på til at gennemføre innovationsforløb med AMU-deltagerne. Faglærernes dialog med virksomhederne har bidraget til, at virksomhederne har en større forståelse af, hvordan der arbejdes med innovation i arbejdsmarkedsuddannelserne, og hvordan virksomhederne kan drage nytte af det. Dette er der f.eks. nogle rigtig gode eksempler på inden for plastområdet. Spørgeskemaundersøgelsen i virksomhederne viser, at de fleste virksomheder synes, at medarbejdernes innovative kompetencer er vigtige for virksomhederne, men typisk gør virksomhederne ikke noget specifikt for at fremme medarbejdernes innovationskompetencer. Enkelte virksomheder har dog et belønningssystem, som belønner medarbejdere, der kommer med forslag, som virksomheden kan spare penge på. Ud over faglærere og ledere på projektskolerne har faglærere og ledere fra 18 skoler deltaget i den afsluttende konference. Gennem oplæg, øvelser og dialog har deltagerne fået en større viden om hensigten og mulighederne for at inddrage innovation i arbejdsmarkedsuddannelserne. Det har været et helt centralt element i projektet, at uddannelsesledere fra projektskolerne skulle bakke op omkring projektet. Der er udarbejdet samarbejdskontrakter med projektskolerne, og det har været et krav, at uddannelsesledere fra projektskolerne skulle deltage i det første og det sidste side 20 / 35

21 udviklingsseminar. Desuden var der en forventning om ledelsesmæssig opbakning i forhold til afholdelse af de to temamøder på hver af skolerne. Hovedparten af uddannelseslederne har som aftalt deltaget i de to udviklingsseminarer. I forbindelse med afholdelsen af de første temamøder på skolerne blev det tydeligt, at der var behov for et øget ledelsesmæssigt fokus på at få involveret flere faglærere på nogle af skolerne. Projektdeltagerne oplevede i større eller mindre grad, at det blev deres eget ansvar at sikre, at øvrige faglærere på skolerne deltog i temamøderne, og at det havde den konsekvens, at der på nogle af skolerne var ringe fremmøde på de første temamøder. Dialog med uddannelseslederne førte til, at det på det andet temamøde, der skulle afholdes på skolerne, var uddannelseslederne der indkaldte til møderne. Dette bidrog til en langt større tilslutning til temamøderne. Forandringsteorien oplistede følgende forventede resultater af udviklingsprojektet: Faglærerne har viden om virksomheders behov for innovative kompetencer hos AMUmålgruppen samt problemstillinger som kræver innovation, og de anvender denne viden i deres undervisning Faglærerne har en klar forståelse af, hvad innovation er Faglærerne er mere innovative i deres didaktik, således at innovative kompetencer fremmes hos AMU-deltagerne AMU-deltagerne deltager i kurser og bliver i kraft af innovativ læring i stand til at arbejde mere innovativt Virksomheder er motiverede til at lade deres medarbejdere i AMU-målgruppen deltage i AMU, der fremmer de innovative processer Ledelsesmæssig opbakning til projektet i Industriens Uddannelser og på projektskolerne. Som det fremgår af det foregående er alle forventede resultater er blevet opfyldt. Det er dog helt centralt at fastholdelse af projektets gode resultater på skolerne også fremover vil kræve ledelsesmæssig opbakning. Faglærerne skal til stadighed være innovative i udvikling af didaktikken i arbejdsmarkedsuddannelserne, så de fortsat kan bidrage til, at AMU-deltagerne får udvikles deres innovative kompetencer. side 21 / 35

22 4. Projektets effekter Projektets forventede effekter er, at AMU-deltagerne bruger deres udviklede innovative kompetencer til at fremme udvikling af nye processer, produkter etc. i virksomhederne. Industriens Uddannelser har fået en større viden om, hvordan deltagere i arbejdsmarkedsuddannelserne kan få fremmet deres innovative kompetencer alene ved at lærerne anvender en anderledes didaktik i planlægning og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser, der ikke har et specifikt fokus på innovation. Udviklingsprojektet har bidraget til, at Industriens Uddannelser også fremover vil have fokus på, hvordan arbejdsmarkedsuddannelserne kan bidrage til at fremme AMU-målgruppens innovative kompetencer fra projektet. Erfaringerne fra projektet kan bidrage til udvikling af den didaktik, der anvendes i arbejdsmarkedsuddannelserne inden for Industriens Uddannelser. På sigt kan udviklingsprojektet bidrage til en øget medarbejderdreven innovation i industrivirksomhederne. Nyhedsbrevene, afholdelse af konferencen og idékataloget har bidraget til et større kendskab blandt AMU-udbydere om, hvordan AMU kan bidrage til udvikling af medarbejdernes innovative kompetencer. Temamøderne på projektskolerne har sammen med ovennævnte formidlingsaktiviteter bidraget til, at en bredere kreds af interessenter har fået indsigt i mulighederne for at arbejde med innovation i arbejdsmarkedsuddannelserne. Når flere AMU-faglærere sætter fokus på innovation i arbejdsmarkedsuddannelserne, vil virksomhederne opleve, at arbejdsmarkedsuddannelserne understøtter udvikling af deres medarbejderes innovative kompetencer. AMU-målene inden for Industriens Uddannelser vil løbende blive revideret, og der vil i revideringen blive sat fokus på, hvordan målbeskrivelserne kan revideres, så arbejdsmarkedsuddannelserne understøtter innovation. side 22 / 35

23 Bilag 1. Programmer for seminarerne Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Program for 1. udviklingsseminar den november 2011 Sinatur Hotel Skarrildhus Sdr. Ommevej 4, Skarrild, 6933 Kibæk Tirsdag den 22. november Kaffe og morgenbrød Velkomst v. projektleder, Lars Espersen, Metalindustriens uddannelsesudvalg Bryd Barrieren Bingo Præsentation af projektet samt debat v. projektleder Lars Espersen og konsulent Lizzie Mærsk Nielsen, Mærsk Nielsen HR Frokost Motivation af AMU-målgruppen og virksomhederne - Idégenereringsøvelse Innovation i smede- og plastvirksomheder Oplæg v. Corina Roig og Lizzie Mærsk Nielsen, Mærsk Nielsen HR Hvilke AMU-mål kan især støtte op om innovation i virksomheder? Hvilke virksomheder kan der indledes innovationssamarbejde med? Idégenerering, gruppearbejde og debat Innovationsøvelse i det fri Pause m. kaffe og kage Udvikling af innovative kompetencer gennem deltagelse i praksisnær AMU - Idégenerering, kreativitetsøvelser, gruppearbejde og debat om praksisnære undervisningsmetoder side 23 / 35

24 Mål- og handleplaner for udviklingsprojektet Gruppearbejde - skoleopdelt Kreativitetsøvelse med fokus på videreudvikling af elementerne i mål- og handleplanerne Middag Onsdag den 23. november Kreativitetsøvelse Undervisning i innovation hvordan? Videndeling og information om projektet - Platform for intern videndeling samt ekstern formidling Frokost Aftaler om intern videndeling og ekstern formidling Færdiggørelse af mål- og handleplaner Gruppearbejde - skoleopdelt Evaluering af seminaret og aftaler for udviklingsarbejdet på skolerne indtil næste udviklingsseminar side 24 / 35

25 Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Program for 2. udviklingsseminar den 2. februar 2012 kl AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Kaffe og morgenbrød Velkomst m. energizer Fremlæggelse af mål- og handleplaner Skolerne fremlægger deres mål- og handleplaner med fokus på opnåede resultater og planlagte aktiviteter (5 minutters oplæg pr. skole), spørgsmål og debat om projektets progression Undervisning i innovation i AMU hvordan? v. uddannelseskonsulent og underviser Hans-Christian Keller Rix, EUC Syd. Oplæg, spørgsmål og debat Frokost - herunder gerne en kort rundvisning på skolen Erfaringer med innovation i et forsøgskursus inden for plast v. Claus og Jens, AMU SYD Erfaringer fra et 26 svejsekursus v. John og Anders, Metal College Erfaringer fra en virksomhedsundersøgelse v. Søren og René, Herningsholms Erhvervsskole Pause m. kaffe og kage Innovationsudfordringer som AMU-lærer Fælles øvelse og debat KIE-modellen kreativitet, innovation og iværksætteri Et eksempel på et pædagogisk-didaktisk værktøj Oplæg ved Lizzie, Mærsk Nielsen HR Temamøder om innovation i AMU internt på skolerne Hvorfor, hvordan, hvad, for hvem? Fælles idégenerering og debat Evaluering af seminaret og aftaler om det videre forløb side 25 / 35

26 Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Program for 3. udviklingsseminar den 17. april 2012 kl Herningsholms Erhvervsskole, Lillelundsvej 21, 7400 Herning Kaffe og morgenbrød Velkomst m. energizer Temamøder på skolerne - erfaringer og det videre arbejde Oplæg fra alle skolerne om resultaterne af temamøderne med kollegaerne og om det videre forløb med involvering af kollegaerne Orientering om hvordan der er informeret om projektet Kort orientering fra Lars/Lizzie og fra skolerne Medarbejderdreven innovation i virksomheden - oplæg fra Siemens Wind Power v. Olav Langdahl Frokost - herunder gerne en kort rundvisning på skolen Innovativ undervisning på skolerne hvordan har skolerne grebet det an? 10 minutters oplæg fra alle skolerne Idégeneringsøvelse Alle deltager i idégenerering, der skal sætte mere gang i innovativ undervisning Pause m. kaffe og kage Nye tiltag på skolerne mht. innovativ undervisning Udvikling af nye tiltag på de enkelte skoler skoleopdelt gruppearbejde side 26 / 35

27 Dialog med virksomheder om innovation - status på skolernes dialog med virksomheder Kort information fra alle skolerne Opdatering af mål- og handleplaner Projektdeltagerne opdaterer mål- og handleplaner og aftaler fælles udviklingsdage på skolerne, hvor der kan arbejdes med projektet Evaluering af seminaret og aftaler om det videre forløb - fokus på sikring af projektets mål side 27 / 35

28 Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Program for 4. udviklingsseminar den juni 2012 AMU Syd, Ribe Snepsgårdevej 20, 6760 Ribe Onsdag den 6. juni Kaffe og morgenbrød Velkomst v. projektleder, Lars Espersen, Metalindustriens uddannelsesudvalg Energizer Erfaringer med innovation i de øvrige TUP-projekter Fremlæggelse af pointer fra erfamødet i ministeriet, v. Lars og Søren Præsentation af undervisningsforløb med innovation Med udgangspunkt i casebeskrivelser præsenterer projektdeltagerne gennemførte undervisningsforløb med innovation Frokost Energizer AMU-mål med innovation indbygget Debat om behovet for udvikling af de eksisterende AMU-mål, så de i højere grad sætter fokus på udvikling af AMU-kursisternes innovative kompetencer Status på dialog med virksomhederne Kort information fra skolerne Planlægning af temamøder om innovation på skolerne Hvorfor, hvordan, hvad, for hvem og hvornår? Idégenerering Pause m. kaffe og kage Hvordan SP Moulding arbejder med innovation i produktionen på, og hvorledes produktionsmedarbejderne bliver involveret v. produktionschef Jørgen Guldmann, SP Moulding A/S, Stoholm side 28 / 35

29 Idéer til den afsluttende konference den 2. oktober Vilde idéer hvor innovativt kan det blive? Udarbejdelse af skitse til program for seminaret Middag på Weis Stue i Ribe Torsdag den 7. juni Energizer Idékatalog til innovation i AMU Idégenerering og udvælgelse af idéer Arbejde med udformning af tekster til idékataloget Skolernes planlægning af de videre projektaktiviteter Undervisningsforløb med innovation Casebeskrivelser af undervisningsforløbene Dialog med virksomheder Temamøder på skolen Idékatalog Konferencen Afrapportering af projektets proces og resultater Opdatering af mål- og handleplaner Frokost Skoleledere fra de fire skoler deltager i frokosten og i resten af dagens program Energizer Præsentation af projekterfaringer v. projektdeltagerne fra de fire skoler fremlægger deres resultater Kaffepause Implementering af erfaringerne på projektskolerne Idégenerering og debat Evaluering af seminaret og af projektet indtil nu side 29 / 35

30 Bilag 2. Skabelon for mål- og handleplan Projekts mål: Det er projektets mål at nytænke, hvordan AMU kan bidrage til at øge medarbejderdreven innovation på industriens område. Dette skal ske ved at inddrage innovationsfremmende læreprocesser ved tilrettelæggelse og gennemførelse af AMU-mål på smede- og plastområdet. Der skal udvikles praksisnære undervisningsmetoder og afholdelsesformer, der støtter op om AMU-målgruppernes mulighed for fremadrettet at kunne tage mere aktivt del i virksomhedernes udviklings- og innovationsprocesser. Uddannelsessted: Udarbejdet af: Delmål (de enkelte Handleplan (aktiviteter der skal til for Forventet effekt Tidshorisont Ressource Ansvarlig delmål skal sammen at nå delmålene) (hvordan kan det ses, at (hvornår forbrug (hvem har føre til det overordnede delmålene er nået - det stater/slutter (tid, hvem, hovedansvaret formål) skal være målbart) aktiviteterne) økonomi) for at det sker) 1. Faglærerne har en klar forståelse af, hvad innovation er, og de har lyst til og er motiverede for at arbejde innovativt

31 2. Faglærerne har viden om virksomheders behov for innovative kompetencer hos AMU-målgruppen 3. Planlægning og gennemførelse af to temamøder internt på skolerne 4. AMU-målgruppen deltager i kurser, der gør dem i stand til at arbejde innovativt. 5. Virksomheder er motiverede til at lade deres medarbejdere deltage i AMU, der fremmer innovation 6. Ledelsesmæssig opbakning til projektet side 31 / 35

32 Bilag 3. Program for konference Innovative kompetencer i industriens arbejdsmarkedsuddannelser Den 2. oktober 2012 kl Syddansk Erhvervsskole, Petersmindevej 1F, Odense C Kl Kaffe/te og brød Kl Velkomst v. Lars Espersen, Industriens Uddannelser Kl Innovation hvad forstår vi ved det? - Hvem skal være innovative, hvorfor og hvordan? v. Lizzie Mærsk Nielsen, Mærsk Nielsen HR Kl Etablering af et innovativt læringsmiljø - Erfaringer fra AMU SYD v. uddannelseschef Henrik S. Mortensen og faglærer Claus Roth Nielsen Kl Idégenerering i praksis - Oplæg og praktiske øvelser v. svejsekoordinator Søren Eskerod og faglærer René Thomassen, Herningsholm Erhvervsskole Kl Muligheder og udfordringer for implementering af innovation ved undervisning i åbent værksted v. faglærer John Vagn Estrup og faglærer og faglærer Anders Flyvbjerg Christensen, Metal College Aalborg Kl Frokost Kl Innovation inden for plastområdet - Skole, AMU-deltager og virksomhed v. faglærer Claus Roth Nielsen, AMU SYD v. plastmager og AMU-deltager Linda Jørgensen, Thermo Fisher Scientific v. teamleder Jan H. Nielsen, Bogense Plast A/S Kl Kl Kaffe/te, frugt og kage Innovative AMU-lærere anderledes undervisning v. faglærer Arne Øllgaard og teamkoordinator Brian Brunhøj Jørgensen, EUC Vest/Kursuscenter Vest Kl Hvordan får vi mere innovation ind i arbejdsmarkedsuddannelserne? Idéstafet i mindre grupper samt debat Kl Afrunding af konference v. Lars Espersen, Industriens Uddannelser og Lizzie Mærsk Nielsen, Mærsk Nielsen HR

33 Bilag 4. Deltagerliste til konferencen Deltager Anders Flyvbjerg Christensen Anders Kaas Annette Carlsen Arne Øllgaard Bjørn Bruhn Bo Terp Brian B. Jørgensen Christian Brus Hedelund Claus Roth Nielsen Direktør Søren Vikkelsø Dorrit Nors Thomsen Ellen Ellehammer Eva Højmark Frans Henriques Gert Ottensen Gitte Frid Hanne Koblauch Christensen Hans Skjødt Hans-Christian Keller Rix Henrik Saarup Mortensen Henrik Vagn Jørgensen Jan H Nielsen Janne Bremholm Jesper Mehl-Ludvigsen Jess Nielsen Jette Grundahl Lindskov John Vagn Estrup Jørn Falkenberg Katrine Heller Lars Espersen Arbejdsplads Metal College Aalborg Niels Brock Kursuscenter Syddansk Erhvervsskole EUC Vest HANSENBERG Kolding MedieTek.dk EUC Vest AMU SYD AMU SYD, Ribe CELF VEU-Center Hovedstaden og Bornholm TUR - Transporterhvervets Uddannelser Campus Bornholm Roskilde Tekniske Skole Teknisk Erhvevsskole Center PostNord AB - Post Danmark A/S HANSENBERG Kolding EUC-Nordvest EUC Syd AMU SYD, Ribe Københavns Tekniske Skole Bogense Plast A/S SOSU Sjælland, Ringsted Syddansk Erhvervsskole Auto College Aalborg EUC Lillebælt Metal College Aalborg Syddansk Erhvervsskole VEU-center Hovedstaden og Bornholm Industriens Uddannelser side 33 / 35

34 Lea Bergstedt Linda Jørgensen Lizzie Mærsk Nielsen Max Lehmann Morten Lund Dam Niels Kjeldsen Niels Ove Pedersen Nils Hedegaard Per Rasmussen Per Sørensen Poul Viggo Fischer René Thomassen Robert Nors Steen Nielsen Stig B. Nielsen Søren Eskerod Søren Ingerslev Himmelstrup TEC, Leder af Virksomhedssekretariatet Thermo Fischer Scientific Mærsk Nielsen HR Vestas / LUU ved Ringkøbing Skjern uddannelsescenter VEU-center Aalborg/Himmerland Metal College Aalborg Tradium Herningsholm Kursus og Virksomhedscenter AMU-Vest Hernings Erhvervsskole AMU-Vest Herningsholm Erhvervsskole Campus Bornholm Syddansk Erhvervsskole Teknisk Erhvervsskole Center Herningsholm Erhvervsskole Team Support, AMU Nordjylland side 34 / 35

35 Bilag 5. Forandringsteori side 35 / 35

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Nyhedsbrev nr. 4 Januar 2013 Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Inspiration til innovation i AMU Det seneste år har Industriens Uddannelser i samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole,

Læs mere

Erfaringer fra udviklingsprojektet Innovation i industriens arbejdsmarkedsuddannelser

Erfaringer fra udviklingsprojektet Innovation i industriens arbejdsmarkedsuddannelser Erfaringer fra udviklingsprojektet Innovation i industriens arbejdsmarkedsuddannelser Innovationsagenter der rykker! 1. kursusdag den 15. april 2013 Lizzie Mærsk Nielsen Om udviklingsprojektet Mål: Nytænke

Læs mere

Innovativ undervisning i åbent værksted

Innovativ undervisning i åbent værksted Revideret den 18. februar Innovativ undervisning i åbent værksted Analysens formål Træets Efteruddannelsesudvalg ønsker med denne analyse at skabe større viden om, hvordan arbejdsmarkedsuddannelser, der

Læs mere

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU TUP-11 projekt: Niels-Erik Stahl, Industriens Uddannelser. Claus Roth Nielsen, AMU- Syd i Ribe Udvikling af innovative kompetencer i AMU. Hønen eller

Læs mere

Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen

Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen Innovation og innovativ undervisning hvad forstår vi ved det? Hvad er din forståelse af begrebet

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

STRUKTURERET IKV I AMU. Afrapportering fra et TUP-projekt Juni 2014. Side 1

STRUKTURERET IKV I AMU. Afrapportering fra et TUP-projekt Juni 2014. Side 1 STRUKTURERET IKV I AMU Afrapportering fra et TUP-projekt Juni 2014 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk ISBN: 978-87-92324-50-4

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE.

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE. TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE Pixi-udgave Digitale skills i AMU new practice Formål Projektets formål er

Læs mere

FVU fra A til Z Afsluttende rapportering. Et udviklingsprojekt finansieret af Undervisningsministeriets Tværgående Udviklingspulje/TUP

FVU fra A til Z Afsluttende rapportering. Et udviklingsprojekt finansieret af Undervisningsministeriets Tværgående Udviklingspulje/TUP FVU fra A til Z Afsluttende rapportering Et udviklingsprojekt finansieret af Undervisningsministeriets Tværgående Udviklingspulje/TUP 1. juni 2011 1 Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling VEU Center FYN TUP 2012 Fra Plan til Udvikling Formiddag: 09:30 12:15: Projektpræsentation og forventningsafstemning Velkomst og præsentation af Projektorganisationen v. Kursus- og udviklingschef Else

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Trafiklysmodellen en vej til lærerkvalificering

Trafiklysmodellen en vej til lærerkvalificering Trafiklysmodellen en vej til lærerkvalificering En forløbsrapport Solvej Hune Eva-Carina Nørskov Maj 2010 Arbejdsliv 1 Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv Gregersensvej 1 2630 Taastrup Telefon:

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Projektbeskrivelse Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 0 Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 Selandia, Bredahlsgade 3A, 4200 Slagelse (Tænketanken) kl. 08.30-12.30 Til stede / afbud / fraværende

Læs mere

Udfyld venligst kun i de hvide felter. Randers Social - Sundhedsskole Århus Social- og Sundhedsskole Social- og Sundhedsskolen Fredericia Horsens

Udfyld venligst kun i de hvide felter. Randers Social - Sundhedsskole Århus Social- og Sundhedsskole Social- og Sundhedsskolen Fredericia Horsens Thisted Social- Vejle Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansogningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen

Læs mere

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Illustration ved Lars-Ole Nejstgaard Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter ved udvikling og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Evaluering af praksis og erfaringer med IKV i AMU Marts 2015

Evaluering af praksis og erfaringer med IKV i AMU Marts 2015 Evaluering af praksis og erfaringer med IKV i AMU Marts 2015 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk ISBN: 978-87-92324-59-7

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 20. februar 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Niels Henning H. Jørgensen Finn Brøndum

Læs mere

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk ledelse' Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Projektbeskrivelse Dette er Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) projektbeskrivelse for evaluering af et kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Vester Voldgade 123 1220 København

Læs mere

Fredag den 28. august 2009

Fredag den 28. august 2009 Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Til alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 0 Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 Selandia CEU, Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse, store mødelokale Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Afbud:

Læs mere

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole FOU-ANSØGNING 2011 Titel: Sikring af kvalitet i Skolepraktik gennem udvikling af et værktøj til at fastholde og formidle god praksis på skolerne og blandt skolepraktikoplæringsansvarlige på den enkelte

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

Helhedsorienteret undervisning.

Helhedsorienteret undervisning. Helhedsorienteret Undervisning Indledning Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce

Læs mere

Barrierer for anvendelse af IKV i AMU. En analyse inden for Træets Efteruddannelsesudvalg

Barrierer for anvendelse af IKV i AMU. En analyse inden for Træets Efteruddannelsesudvalg En analyse inden for Træets Efteruddannelsesudvalg Oktober 2012 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk ISBN: 978-87-92324-30-6

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 Juli 2013 UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 - Aktiviteter siden UG 3 møde 4. april 2013 Jsn, les Cykel- og motorcykelområdet Cykel-, knallert- og MC nye svendeprøveopgaver Som en MI-udviklingsopgave har CELF udarbejdet

Læs mere

Delrapport. Januar 2012 For perioden august 2011 december 2011. Vedrørende Uddannelses og udkant: pilotprojekt med fokus på Hirtshals

Delrapport. Januar 2012 For perioden august 2011 december 2011. Vedrørende Uddannelses og udkant: pilotprojekt med fokus på Hirtshals Delrapport Januar 2012 For perioden august 2011 december 2011 Vedrørende Uddannelses og udkant: pilotprojekt med fokus på Hirtshals 01.08.2011 31.07.2014 Journalnummer: 1-30-76-29-0040-11 Kontraktens parter

Læs mere

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Deltagere: Afbud: Kai Bendixen Claus Clausen Frode Carlsen Mogens Johansen Annette Mosegaard Peter Skovmos Mielsen Nils Hedegaard Per Sørensen Leif

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen www.eva.dk Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen Sparringsmøder, oktober 2015 Program for dagen 10.00-10.15: Velkomst og gennemgang af dagens program/ v. EVA 10.15 12.00 Præsentation

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER KONFERENCE KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER 12. december 2007 Kontorchef Peter Høier Kontoret for livslang læring, Undervisningsministeriet Regeringen og arbejdsmarkedets parter har sat en ambitiøs

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Fælles Tværgående Dag

Fælles Tværgående Dag VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet Fælles Tværgående Dag VEU- Center Vest VEU Center-Syd TUP 2012 Fra Plan til Udvikling Task Force Fælles Tværgående dag 10. september 2014 Tidsrum Indhold Hvem

Læs mere

Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen.

Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce samarbejde med mindst 40 erhvervsskoler

Læs mere

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte.

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte. Afrapportering af FoU-projektet "Implementering af et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag" Titel: Udvikling og implementering af differentieret undervisning på Pædagogisk Assistent Uddannelsen Forsøgets

Læs mere

Opfølgningsplan for selvevaluering af Masterplaner for undervisningen på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Opfølgningsplan for selvevaluering af Masterplaner for undervisningen på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Opfølgningsplan for selvevaluering af Masterplaner for undervisningen på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Oktober 2015 Social og sundhedsskolen Esbjerg har i perioden maj-september 2015 gennemført en

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Projektledere: Skoleleder, Claus Grubak, og pædagogisk leder, Kamma Svensson

Projektledere: Skoleleder, Claus Grubak, og pædagogisk leder, Kamma Svensson Projekttitel Skole Projektleder og projektdeltagere Håndværk og design - nyt fag med ny didaktik Skolen ved Bülowsvej Projektledere: Skoleleder, Claus Grubak, og pædagogisk leder, Kamma Svensson Ekstern

Læs mere

2. afrapportering. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. Februar 2014

2. afrapportering. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. Februar 2014 2. afrapportering Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Læring og erfaringer... 4 2. Aktiviteter... 5 2.1 Første seminar

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Pædagogisk differentiering flere veje til samme mål

Pædagogisk differentiering flere veje til samme mål Pædagogisk differentiering flere veje til samme mål Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden v/ DEL ansøger i samarbejde med Gråsten Landbrugsskole, Silkeborg Handelsskole, Horsens Handelsskole

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Projektplan. FoUprojekt. Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse

Projektplan. FoUprojekt. Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse Projektplan FoUprojekt Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse Dette er projektplanen for Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse, der ligger til grund for Niels Brocks ansøgning om FoU-midler i 2013. Formål

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Projekt social kapital skaber vi med borgerne - Den kærlig kommune i praksis 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Århus kommune

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Innovationsagenter der rykker Projektafrapportering vedrørende Innovationsagenter der rykker

Innovationsagenter der rykker Projektafrapportering vedrørende Innovationsagenter der rykker Innovationsagenter der rykker Projektafrapportering vedrørende Innovationsagenter der rykker Projektnummer: 130049 Område: Projektet vedrører Indsatsområde: EUD6281 Projektets (oprindelige) titel: Innovation

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling.

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. ANSØGNING Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. Se vejledning til ansøgningsskema nedenfor.

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. De lokale uddannelsesudvalg summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. De lokale uddannelsesudvalg summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 De lokale uddannelsesudvalg summary De lokale uddannelsesudvalg skal bygge bro mellem erhvervslivet og erhvervsskolerne, og derfor omfatter undersøgelsen

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

Arbejdsmiljødag og Svejsekonference 27. og

Arbejdsmiljødag og Svejsekonference 27. og Arbejdsmiljødag 26.6.2017 og Svejsekonference 27. og 28.6.2017 Mandag den 26.6.2017 - Arbejdsmiljødag Program Kl. 9.30 9.35: Velkommen til arbejdsmiljødagen ved Lars Ahm, Chefkonsulent, Industriens Fællesudvalg

Læs mere

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Social- og Sundhedsskolens øverste organ er bestyrelsen, som er ansvarlig for skolens drift, økonomi og organisation. Bestyrelsens medlemmer

Læs mere

Til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centre samt efteruddannelsesudvalg. 22. januar 2014 Sags nr.: R.391

Til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centre samt efteruddannelsesudvalg. 22. januar 2014 Sags nr.: R.391 Til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centre samt efteruddannelsesudvalg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302

Læs mere

Anja Stepien Projektplan IVA, 30.9.2013 Det erhvervsrelaterede projekt

Anja Stepien Projektplan IVA, 30.9.2013 Det erhvervsrelaterede projekt Projektplan Formelle data Studerende: Anja Stepien a09anst@stud.iva.dk og a09stni@stud.iva.dk Projektstedet: Holstebro Bibliotek, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro Kontaktpersoner: Vita Debel vita.debel@holstebro.dk

Læs mere

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører - ideer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Lizzie Mærsk Nielsen Lene Wendelboe Johannsen

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen

REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen Mødetidspunkt: Torsdag den 13. februar 2014 kl. 14-16 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Afbud: Sagsnr.: Hobrovej 85, Aalborg Lokale

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København den 28. august 2009 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt Andersen Klaus Høffer Larsen Connie Jørgensen 3F-repræsentanter: Mads Andersen (næstformand) Claus Eskesen Tonny Hindberg

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Drejebog for Inspirationsseminar, december 2013

Drejebog for Inspirationsseminar, december 2013 Drejebog for Inspirationsseminar, 19.-20.december 2013 Seminarets mål og status AO-udvalget og sekretariatet arbejder i dette år med at revidere FKB og uddannelsesmål på AO-området. Industriens Fællesudvalg,

Læs mere

Styrk Sproget. Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer. September 2015 Side 1

Styrk Sproget. Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer. September 2015 Side 1 Styrk Sproget Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer Side 1 Formål med dagen At sætte fokus på ledelse og organisering af sprogmiljøer. Udvikling og forankring gennem løbende

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet. TUP12 Task Force. VEU- Center Vest VEU Center-Syd

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet. TUP12 Task Force. VEU- Center Vest VEU Center-Syd VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet TUP12 Task Force VEU- Center Vest VEU Center-Syd Kl. TUP 2012 Fra Plan til Udvikling Task Force august september 2014 Programpunkt 08.30 08.50 Velkomst v/karin

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

Response på det pædagogiske didaktiske grundlag. Eva Lie Bendixen & Lise Ebdrup Rasmusen

Response på det pædagogiske didaktiske grundlag. Eva Lie Bendixen & Lise Ebdrup Rasmusen Response på det pædagogiske didaktiske grundlag Eva Lie Bendixen & Lise Ebdrup Rasmusen PÆDAGOGISK GRUNDLAG Udgangspunkt Vores pædagogiske grundlag tager udgangspunkt i, hvad læring er. Når mennesker lærer,

Læs mere

lyst til læring på erhvervsskoler

lyst til læring på erhvervsskoler lyst til læring på erhvervsskoler Motivationspædagogik er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce samarbejde

Læs mere

InnovationsSkoler Midt

InnovationsSkoler Midt InnovationsSkoler Midt evidencenter Tobias Kidde Skov Pædagogisk konsulent Skov@aabc.dk Program kl. 12.00-16.00 12.00-12.30 Velkomst og sandwich 12.30-13.00 Introduktion til projektet iskolermidt 13.00-14.00

Læs mere

Mødereferat Dato: 13. april 2015

Mødereferat Dato: 13. april 2015 Mødereferat Dato: 13. april 2015 Mødeforum: LUU i AO Dato: Mandag den 13. april 2015 Tid: 14:00 16:00 Sted: Deltagere: Afbud: Uden besked: Referent: Palsgaard, Palsgaardsvej 1, 7130 Juelsminde Bo Petersen,

Læs mere

KIE-modellen Kreativitet, Innovation og Entrepreneurship

KIE-modellen Kreativitet, Innovation og Entrepreneurship KIE-modellen Kreativitet, Innovation og Entrepreneurship og ID-modellen Innovationsagenter der rykker! 1. kursusdag den 15. april 2013 Lizzie Mærsk Nielsen KIE-modellen Et pædagogisk-didaktisk værktøj

Læs mere

Udviklingscentret på EUC Sjælland

Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland skaber sammenhænge mellem den overordnede kvalitetsudvikling og udviklingen af pædagogisk praksis. Udviklingscentret understøtter løbende

Læs mere

Bilag 1. Evaluering af det interne afklaringsforløb på AspIT-uddannelserne

Bilag 1. Evaluering af det interne afklaringsforløb på AspIT-uddannelserne Bilag 1 Evaluering af det interne afklaringsforløb på AspIT-uddannelserne Styregruppen for AspIT har bedt Danmarks Evalueringsinstitut, EVA om at gennemføre en evaluering af afklaringsforløbene til AspIT-uddannelsen.

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD

Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD Undervisningsministeriets temahæfteserie nr. 4 2008 Indhold 4 Introduktion 5 Det afsluttende projekt på grundforløbet 6 De seks filmsekvenser 7 Oplæg til

Læs mere

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier. Projekttitel

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier. Projekttitel Afrapportering for projekter, der deltager i netværks-, analyse- og formidlingsprojekt vedr. fremmedsprogenes profil, faglige identitet og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser. Runde 2 /

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling

Læs mere

Maria Bruun Tinne D. Randrup-Thomsen KKR (stedfortræder for Nina Hæsum) Kirsten Pallesgaard SOSU Nord, lærergruppen

Maria Bruun Tinne D. Randrup-Thomsen KKR (stedfortræder for Nina Hæsum) Kirsten Pallesgaard SOSU Nord, lærergruppen Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område onsdag den 29. maj 2012, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 201, Østre Allé 91, Aalborg Deltagere: Susanne Jensen FOA,

Læs mere

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 B A R J O R D T I L B O R D Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 Fyrtårnet viser atter vejen til en arbejdsmiljøkonference, med mejerierne i centrum M E J E R I I N D U S T R I

Læs mere