IBC International Business College Erhvervsuddannelserne Kolding Aabenraa Fredericia. Den lokale undervisningsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IBC International Business College Erhvervsuddannelserne Kolding Aabenraa Fredericia. Den lokale undervisningsplan"

Transkript

1 Kolding Aabenraa Fredericia Den lokale undervisningsplan

2 Indholdsfortegnelse Mission... 4 Værdigrundlag... 4 Vision... 4 Pædagogisk udgangspunkt for erhvervsuddannelsen... 4 Afdelinger af IBC... 4 Udbud af uddannelsesretninger...5 HG Handelsskolens Grundforløb... 5 IBC Hovedforløb... 5 Samarbejde med andre skoler... 6 Pædagogiske forhold... 6 Elevens uddannelsesplan... 6 Elevens afklaring... 6 Progression i uddannelserne... 6 Undervisningsform og tilrettelæggelse af undervisningen... 7 Elevens medindflydelse... 7 Lærerkvalifikationer... 7 Information til eleverne... 7 Uddannelsens formål... 8 Grundforløb... 9 Udbud på HG... 9 HG Almen (handel, kontor og butik)... 9 HG Voksen... 9 HG Student... 9 Praktik-klassen HG KompetenceCenter Ny mesterlære Profiler Hovedforløb Uddannelsesaftaler Praktikcenter

3 Med den lokale undervisningsplan får du hurtig skabt dig et faktuelt overblik over HG-uddannelserne samt Hovedforløb i den erhvervsfaglige fælles merkantile indgang hos IBC International Business College i Kolding, Aabenraa og Fredericia Middelfart. Læs blandt andet om den almindelige erhvervsuddannelse, formål, de forskellige retninger inden for HG og Hovedforløb - og ikke mindst om IBC. Indledning Denne lokale undervisningsplan dækker erhvervsuddannelserne på International Business College, Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa. Undervisningsplanen revideres løbende, og sker som minimum ved ændringer i love og bekendtgørelser, ved ændringer i uddannelsens gennemførelse samt ved andre ændringer af forhold, der er omtalt i den lokale undervisningsplan. Det er det lokale uddannelsesudvalg, der i samråd med skolens repræsentanter i udvalget, der udarbejder og godkender den lokale undervisningsplan. Medvirkende ved udarbejdelsen af den lokale undervisningsplan: Uddannelseschef Poul-Flemming Øgendahl Uddannelseschef Bodil Kirkegaard Johansen Uddannelseschef Mette Winther Hauge Uddannelseschef Helle Peterson Godkendt af det Lokale Uddannelsesudvalg. 3

4 IBC International Business College Mission Vi gør verden til et bedre sted at lære Med missionen Vi gør verden til et bedre sted at lære ønsker vi, at elevens verden bliver et bedre sted at lære. I forhold til medarbejderne betyder dette, at vi kontinuerligt skal forbedre undervisningen, administrationen og ledelsen. Værdigrundlag På IBC finder vi det værdifuldt at: være grænseoverskridende udvise humoristisk storsind udvise konstruktiv usikkerhed have medvind til medansvar udvise flid og sparsomhed opleve trivsel og arbejdsglæde Vision IBCs visioner er: Vi går ud over kanten Vi dyrker skæve vinkler Vi udfordrer fremtidsbilleder Vi bringer potentialer i spil Pædagogisk udgangspunkt for erhvervsuddannelsen Grundforløbet og hovedforløbene er for alle der vil - uanset evner. Hermed menes, at uddannelsen skal give rum til individuelle uddannelseskrav. Samtidig stiller skolen krav til eleven, om at der skal ydes en præstation. I undervisningen arbejdes der med tre progressioner: 1. Eleven skal udvikle sig i henhold til de enkelte fags mål 2. Eleven skal udvikle sin faglighed fra en fagspecifik faglighed til en branchefaglighed af-hængig af det ønskede eller valgte speciale 3. Eleven skal udvikle sig fra en lokal orientering til en international orientering Afdelinger af IBC IBC har fire afdelinger, der alle udbyder erhvervsuddannelsernes merkantile indgang: IBC Kolding HG IBC Kolding Hovedforløb Tvedvej 7 Birkemosevej Kolding 6000 Kolding IBC Fredericia Middelfart IBC Aabenraa Mosegårdsvej 1 Dr. Margrethes Vej Fredericia 6200 Aabenraa 4

5 Udbud af uddannelsesretninger IBC udbyder følgende variationer af grund- og hovedforløb: HG Handelsskolens Grundforløb HG Almen (indeholder retningerne handel, kontor og butik) HG Voksen (særligt tilrettelagt forløb af HG for voksne) HG Student (særligt tilrettelagt forløb for elever med almen studentereksamen, HF eller HTX) HG KompetenceCenter Praktik-klassen Ny mesterlære Følgende profiler udbydes i Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa: Internationalisering Iværksætteri IBC Hovedforløb Kontor Administration Kontorservice (trin 1) Kundekontaktcenter (trin 1) Offentlig administration Revision Spedition og shipping Økonomi Sundhedsservicesekretær Finans Detail / Butik Uden profil Tekstil (herre og dame) Butiksmedhjælper (trin 1) Handel Uden brancheretning Brancheretning auto Brancheretning manufaktur Kundekontaktcenter (trin 1) Event Eventassistent Eventkoordinator Alle øvrige merkantile specialer udbydes i samarbejde med andre handelsskoler. 5

6 Samarbejde med andre skoler IBC samarbejder om erhvervsuddannelserne med alle skoler, der udbyder merkantile grund- og hovedforløb. Eleven har frit skolevalg, hvorfor eleven selv kan vælge uddannelsessted. Ved alle andre hovedforløb end de ovenfor nævnte henviser vi til de uddannelsesinstitutioner, der udbyder disse. I denne forbindelse vejledes eleven og virksomheden om, hvilke skoler, hovedforløbet kan tages på under hensyntagen til afstande fra elevens bopæl, skoleperioders placering og mulige valgfagsudbud. Pædagogiske forhold Elevens uddannelsesplan Der udarbejdes en personlig uddannelsesplan til eleven, der indeholder alt lige fra optagelse på HG og videre gennem hovedforløbet. Planen tager udgangspunkt i en realkompetencevurdering af eleven. Uddannelsesplanen indeholder: Forløbets varighed Elevens mål Den undervisning eleven har tilmeldt sig De prøver eleven skal deltage i En plan for elevens praktikpladssøgning Som værktøj anvendes Elevplan. Her registreres elevens uddannelsesmål og de erhvervede kompetencer. Planen revurderes hvert semester. Såfremt eleven ønsker uddannelsesplanen revurderet, kan dette ske til enhver tid i uddannelsesforløbet. Elevens afklaring Med baggrund i Bek 1518 af 13/ stk. 2 gennemføres der for alle HG elever en realkompetencevurdering i løbet af de først to uger af grundforløbet. Realkompetencevurderingen indgår i udarbejdelsen af elevens personlige uddannelsesplan og er samtidig et element i elevens klasse-/holdplacering. Progression i uddannelserne Eleverne skal på grundforløbene opleve en progression gående på to forhold: 1. Fra fokus på grundfagsfaglighed til fokus på branchefaglighed. Dette indebærer f.eks., at eleven oplever, at der i begyndelsen er fokus på grundfagene og realiseringen af kompetencegivende niveauer. Senere fokuseres der desuden på branchefagligheden, for at forberede eleven på indgåelse af uddannelsesaftaler. Dette sker bl.a. ved, at eleven vælger en særlig profil, hvor valget af område- og valgfag samt semesterprojekter hjælper eleven til at opnå særlige kompetencer inden for den profil, eleven ønsker. 2. Fra fokus på lokale forhold til fokus på nationale og internationale forhold. Dette indebærer, at elevenoplever, at der i begyndelsen fokuseres på lokale, regionale og nationale erhvervsforhold. Senere fokuseres der endvidere på internationale forhold. 6

7 Undervisningsform og tilrettelæggelse af undervisningen Undervisningen tilrettelægges af tværfaglige teams ud fra skolens mål og rammer. Da undervisningen ofte foregår tværfagligt, kan elever som hovedregel ikke fritages for dele af undervisningen Såfremt eleven har gennemført fag på tilsvarende eller højere niveau, kan denne imidlertid fritages for eksamen efter gældende regler for godskrivning. Dette forudsætter en ansøgning om merit, der altid behandles individuelt. Der arbejdes systematisk med brug af varierende undervisningsformer, herunder fx projektorganiseret elevarbejde og undervisning på hold af varierende størrelse. Elevens skoleforløb tilrettelægges med udgangspunkt i elevens personlige uddannelsesplan inklu-sive en eventuel realkompetencevurdering. Elevens medindflydelse Eleverne har medindflydelse på udarbejdelsen af den lokale undervisningsplan gennem deltagelse i det lokale uddannelsesudvalg. Elevrådet har indflydelse på skoles drift gennem deltagelse i bestyrelsen og via møder med skolens ledelse. Indflydelse på den daglige undervisning har eleverne via den løbende evaluering, der sker i alle fag. Der gennemføres årligt en elevtrivselsanalyse i henhold til Lov om undervisningsmiljø. Opfølgning og udarbejdelse af handlingsplaner sker gennem dialog om resultaterne med de enkelte hold og via elevrådet. Resultater og handlingsplaner offentliggøres på Lærerkvalifikationer Alle undervisere tilknyttet erhvervsuddannelserne ved IBC lever op til kvalifikationskravene i kapitel 3 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne (hovedbekendtgørelsen). Alle deltager løbende i et systematiseret udviklingsprogram, der sikrer, at enhver underviser har de fornødne pædagogiske, it-mæssige og faglige kompetencer. I hvert lærerteam arbejdes der kontinuerligt med pædagogiske udviklingsmål. Endvidere arbejder underviserne individuelt med udvikling af undervisningsformer, der evalueres via de årlige udviklingssamtaler. Information til eleverne findes på IBCs hjemmeside IBC ønsker at give eleverne den direkte information på tidspunkter som betyder, at informationen opleves som relevant, det vil sige: Information om uddannelsesforløb gives ved valg og begyndelse af uddannelsesforløb Informationer om valgfag gives umiddelbart forud for elevernes valg Eksamensreglementet udleveres samtidig med udlevering af elevens eksamensplaner Information i forbindelse med vejledningsaktiviteter fra studie- og praktikvejledningen når behovet opstår 7

8 Uddannelsen Uddannelsens formål -er, at eleven gennem undervisning og praktikuddannelse får merkantile kompetence inden for kontor, butik, handel eller finans. Kompetencemålene er dels beskrevet i bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil og dels i uddannelsesordningerne for de forskellige uddannelser, jvf. nedenstående liste. Følgende bekendtgørelser med senere ændringer ligger til grund for udarbejdelsen af undervisningsplanen: LBK nr af 23/10/2007 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser BEK nr af 13/12/2007 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen) BEK nr. 149 af 04/03/2008 Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil BEK nr. 766 af 26/06/2007 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser BEK nr. 539 af 19/06/1996 Bekendtgørelse om merit for visse fag i ungdomsuddannelser mv. (Meritbek.) BEK nr. 882 af 06/07/2007 Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarb. valgfag i erhvervsuddannelserne BEK nr. 262 af 20/03/2007 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse LBK nr. 880 af 19/09/2005 Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. LOV nr. 166 af 14/03/2001 Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø BEK nr. 433 af 31/05/1991 Bekendtgørelse om elevråd ved erhvervsskoler Alle bekendtgørelser findes i sin helhed på Her findes tillige alle de senere ændringer. Ud over ovenstående bekendtgørelser ligger følgende uddannelsesordninger til grund for udarbejdelsen af den lokale undervisningsplan. Uddannelsesordning for uddannelsen til ferskvareassistent 28. marts 2008 Uddannelsesordning for generel kontoruddannelse 1. juli 2008 Uddannelsesordning for kontoruddannelse med specialer 1. juli 2008 Uddannelsesordning for finansuddannelsen 15. marts 2008 Uddannelsesordning for handelsuddannelse med specialer 1. juli 2008 Uddannelsesordning for uddannelsen til sundhedsservicesekretær 28. marts 2008 Uddannelsesordning for detailhandelsuddannelse med specialer 1. juli 2008 Uddannelsesordningerne findes på 8

9 Grundforløb Undervisning på grundforløbet udgøres af grund-, valgog kompetencefag. Som hovedregel er undervisningen skoleforløb, men der kan være tale om elever i uddannelsesaftale på HG Student, HG Voksen, Praktik-klassen, HG KompetenceCenter eller Ny mesterlære. Udbud på HG HG Almen (indeholder handel, kontor og butik) HG Voksen HG Student (for elever med studentereksamen, HF eller HTX) Praktik-klassen HG KompetenceCenter Ny mesterlære Profiler HG Voksen Undervisningen gennemføres som et særligt tilrettelagt forløb, hvor elever efter realkompetencevurdering gennemfører grundforløbet på kortere tid. Der arbejdes efter samme principper som nævnt under HG. Der er optag i august. IBC Fredericia Middelfart optager også elever i januar. HG Student Undervisningen af elever med en HTX, HF eller STX gennemføres som et særligt tilrettelagt forløb på 12 uger. Der er optag i august og januar på alle tre afdelinger. I det følgende er de enkelte uddannelsesforløb beskrevet. HG Almen (handel, kontor og butik) Grundforløbets varighed er op til 76 uger. Der indledes med et afklaringsforløb på ca. 2 uger. I afklaringsforløbet er det målet at give eleven et indtryk af uddannelsens sigte. Der er således lagt vægt på praksisnær undervisning, hvor eleven blandt andet konfronteres med erhvervslivets forventninger. Elevens faglige standpunkt, modenhed og indstilling til uddannelsen vurderes. Herefter foretages en holdplacering, der tager udgangspunkt i faglighed og indstilling. Skolens udbud af valg- og kompetencefag omfatter såvel merkantile som alment dannende fag, og kan dermed indgå i den enkelte elevs personlige toning af sit uddannelsesforløb. Eleverne informeres om de enkelte valgfag og kompetencefag umiddelbart før de skal vælge. For at tilgodese elevers individuelle ønsker til toning af uddannelse, arbejders der med større fokus på branchefaglighed. Eleven kan således profilere sin uddannelse i den faglige retning, eleven har særlige ambitioner om. Uanset profilering kan eleven frit indgå uddannelsesaftale indenfor alle specialer afhængig af elevens standpunkt. Undervisningen er tilrettelagt i semestre. Den samlede varighed af grundforløbet afhænger af elevens uddannelsesplan og kan variere mellem 18 og 76 uger. Der er optag i august og januar på alle IBCs afdelinger. 9

10 Praktik-klassen Praktik-klassens elever går i skole fire dage om ugen og den sidste dag er de i deres praktikvirksomhed. Det giver gode muligheder for at kombinere teori og praktik og er samtidig med til at stimulere elevens lyst til at lære. Grundfagene er de samme som på en almindelig HG-uddannelse, men undervisningen inden for salg og service, it og erhvervsøkonomi er specielt rettet mod praktikvirksomheden. Praktik-klassen udbydes indtil videre kun hos IBC Fredericia Middelfart. HG KompetenceCenter Via en kompetencevurdering udarbejdes der en individuel uddannelsesplan til den enkelte elev. Undervisningen tager udgangspunkt i HG Almen og derudfra undervises eleven. Dog skal eleven være i stand til selvstændigt at løse opgaver i løbet af undervisningen og samtidig være klar til at modtage undervisning på utraditionel vis. Forløbet varer mellem uger afhængig af sammensætningen af fag og individuelle kompetencer. Uddannelsen udbydes hos IBC Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa med løbende optag. Ny mesterlære Ny mesterlære er en vekseluddannelse, hvor eleven skifter mellem at være på arbejde og gå i skole på handelsskolens grundforløb. Efter grundforløbet, der svarer til de første 1-2 år af elevtiden, går eleven automatisk over på Hovedforløbet, som de sidste 1-2 år af elevtiden bliver kaldt. På Hovedforløbet læser eleven uddannelsens fag og afslutter sin uddannelse med en fagprøve. Undervisningen er et samarbejde mellem IBC, arbejdsgiver og elev. I fællesskab udarbejdes der en uddannelsesaftale, der er en realistisk uddannelsesplan for elevens grundforløb. Som afslutning på grundforløbet formulerer IBC og arbejdsgiver i fællesskab en praktisk opgave til eleven. Opgaven giver eleven mulighed for at vise, hva denne kan i forhold til fag og kompetencemål. Opgaven skal løses hos IBC eller hos arbejdsgiver. Eleven fremlægger sin opgave for arbejdsgiver og IBC. Vurderingen sker i forhold til gennemført/ikke gennemført. Efterfølgende får eleven et bevis for gennemførelse af den grundlæggende praktiske oplæring i Ny mesterlæser svarende til grundforløbsbeviset efter HG1 eller HG2 - afhængig af uddannelsen. Profiler IBC udbyder forskellige profiler tilrettelagt for elever med særlige behov. Tilrettelæggelsen af undervisningen i profilforløbene bliver løbende revideret afhængig af elevernes behov. Beskri-velse af det aktuelle udbud kan ses på skolens hjemmeside 10

11 Hos IBC kan eleven desuden få nærmere information om mulighederne i vores Praktikcenter. Vores konsulenter indsamler løbende oplysninger om virksomhedernes tilfredshed med arbejdet vedr. godkendelser af virksomheder, udarbejdelse af uddannelsesaftaler og udvikling af uddannelsesplaner. Vi får særdeles gode og positive reaktioner. På baggrund af evalueringerne har vi i det kommende år som indsatsområde at styrke kontakten til virksomhederne. Det er hensigten at øge andelen af elever, der indgår uddannelsesaftaler. Praktikcenter Praktikcentret er opstået ud fra ønsket om, at alle, der har gennemført en erhvervsuddannelse, skal have mulighed for at få en læreplads. Personer, der ikke kan skaffe en ordinær læreplads, kan i stedet blive optaget i Praktikcentret. Hovedforløb Hvert forløb beskrevet på IBCs hjemmeside Her kan man også læse om fagprøven. Censorerne har typisk en baggrund fra relevant branche i erhvervslivet. I enkelte tilfælde kan eksaminationen forlægges til en privat virksomhed. Uddannelsesaftaler IBC har elevpladskonsulenter tilknyttet alle afdelinger. Elevpladskonsulenterne har løbende dialog med alle virksomheder i skolens områder, der er godkendt til oplæring af elever. Vores konsulenter opsøger konstant nye virksomheder. Det er målet, at der skabes uddannelsesaftale til alle elever, der ønsker det. Dette betyder, at der i skolens område er meget få elever, der står uden uddannelsesaftale efter endt grundforløb. Ønsker eleven at indgå en uddannelsesaftale skal vedkommende henvende sig til den lokale elevpladskonsulent, der vil hjælpe med at søge en virksomhed. Lykkes det ikke at finde en elevplads, er det vigtigt, at eleven forbliver registreret som elevpladssøgende på www. praktikpladsen.dk, hvor vedkommende skal registrere sit CV. Eleven skal opfylde EMMA-kriterierne. Det betyder, at vedkommende skal være egnet til en uddannelse, mobil faglig og geografisk og aktivt søgende. Praktikcentret er et uddannelsestilbud til elever, der opfylder optagelsesbetingelserne, og som har afsluttet HG Voksen, HG Almen eller HHX på handelsskolen, men ikke har fået en elevplads. Optagelse kan ske op til to måneder efter afsluttet eksamen fra handelsskolen, under forudsætning af, at eleven har været tilmeldt skolens database for elevpladssøgende og i øvrigt erklæres egnet. Der kan også optages elever, som uforskyldt har mistet deres uddannelsesaftale i en virksomhed, elever med særlig merit eller elever med kombinationsaftaler. Som elev i Praktikcentret på International Business College i Aabenraa eller Kolding ansættes du i en fiktiv øvelsesvirksomhed, hvor du efter endt læretid har opnået den samme kompetence, som en ordinær elevplads giver. Undervejs i forløbet får du mulighed for forlagt undervisning i relevante virksomheder. Der eksisterer et firma, House of Living A/Sim, i skolepraktik. Firmaet arbejder i et lukket, simuleret netværk med andre firmaer fra hele verden. Firmaet har en personaleafdeling, salgsafdeling, indkøbsafdeling, økonomi- og marketingsafdeling. House of Living er et øvelsesfirma, der sælger brugskunst og møbler til hele verden. Øvelsesfirmaet har samarbejdspartnere i Danmark, Norge, Tyskland, Spanien, Canada, Østrig, Frankrig og Australien. Praktikcentret optager elever fra hele Sønderjylland. Der er mulighed for optag inden for både butik, handelsassistent med salg og kontor generelt. 11

12 Bilag 1: Bedømmelsesplan for grund- og hovedforløb. Elevens læringsansvar (at være parat og villig til at lære) er: at arbejde med personligt at tilegne sig stoffet (gennem egne notater osv.) at forholde sig åbent og aktivt, fordybe sig og sætte sig kritisk ind i en sag at udvise ansvarlighed i forhold til skolearbejdet, herunder tage ansvar for egne lære-processer at ville respektere lærere og holdkammerater og indgå i samarbejde med disse at bidrage til planlægning af undervisningens indhold og valg af arbejdsformer Lærerne evaluerer løbende sammen med eleven undervisningens indhold og elevens udbytte af denne. Evalueringer af undervisningen indgår i lærerens udviklingssamtale med nærmeste leder Elevernes personlige kompetencer evalueres gennem samtaler mellem kontaktlærer og elev. Den enkelte kontaktlærer er ansvarlige for, at der udarbejdes en plan for samtaler med eleverne. Semesterprojekter, der ikke er eksamensprojekter, bedømmes løbende. Skolen foretager i forbindelse med undervisningens gennemførelse en løbende bedømmelse af eleven med henblik på at støtte og vejlede eleven i uddannelsesforløbet. Grundlaget for undervisning og evaluering Lærerens faglige og pædagogiske ansvar (at skabe mulighederne for at eleverne fagligt og personligt kan lære noget) er: at være fagligt velforberedt og engageret at tilrettelægge undervisningen under hensyn til elevens forudsætninger (gennem udvæl-gelse og disponering af stoffet, valg af materialer, eksempler og opgavetyper samt brug af diverse hjælpemidler) at anvende forskellige undervisningsmetoder (formidlende, samtalende, undersøgende, problemløsende, m.m.) at fremme elevens personlige kompetencer gennem valg af undervisningsmetoder samt vejledning og feedback til eleverne at inddrage eleven i planlægningen af undervisningens indhold og form Den enkelte underviser kan løbende afholde mindre interne prøver, med det formål, at afdække elevens standpunkt. Alle karakterer er standpunktskarakterer. Afsluttende bedømmelse i grundforløb Denne bedømmelse indeholder dels afsluttende standpunktskarakterer dels eksamenskarakterer. Afsluttende standpunktskarakterer afgives i alle grund-, valg- kompetencefag i de discipliner faget indeholder (mundtlig og/eller skriftlig). Standpunktskarakteren udtrykker elevens færdigheder i forhold til fagets mål på dette tidspunkt. En eksamenskarakter er den karakter, eleven opnår ved en prøve ved eksamen i et fag, der afsluttes. Grundfag Der afgives standpunktskarakter efter hvert semester i alle grundfag. Et grundfag udtrækkes ifølge Undervisningsministeriets udtrækningslister til eksamen efter hvert semester. Antallet af eksaminer afhænger således af grundforløbets varighed. Prøveformen er altid caseeksamen. Casearbejdet kan foregå individuelt eller i grupper. Eksamen foregår individuelt. Eksaminationstiden inklusiv votering er for alle grundfag 30 min. 12

13 Valgfag Skolen bestemmer ved simpel lodtrækning, hvilket/ hvilke lokalt udviklede valgfag den enkelte elev skal til eksamen i. Alle valgfag kan udtrækkes, såfremt der forekommer eksamensmulighed i faget. Der er dog højst en prøveform pr. fag - dvs. mundtlig, skriftlig eller praktisk. Såfremt grundfag udbydes som valgfag følges Undervisningsministeriets udtrækning. Eksamensreglerne for det pågældende grundfag er gældende. Kompetencefag I de valgte kompetencefag afgives standpunktskarakter efter hvert fags afslutning. Et kompetencefag kan afsluttes uden standpunktskarakter. Dette skal således fremgå af fagbeskrivelse af kompetencefaget. Karakteren i kompetencefaget gives på grundlag af elevens faglige standpunkt i faget. Grundforløbsprojekt Grundforløbet afsluttes med at eleverne udarbejder et projekt eller en synopsis, der danner grundlag for en mundtlig prøve, hvor elevens tilegnelse af de kompetencemål, som eleven skal opfylde ved overgang fra grundforløb til hovedforløb, bedømmes. Prøven varer i alt 30 min., og der gives eksamenskarakter for elevens præstation ved eksamen. Grundforløbsprojektet skal afspejle, hvilket forløb eleven sigter på i fht. hovedforløbet dvs. en toning i forhold til butik, handel, kontor eller finans. Såfremt en elev ophører med sit grundforløb tidligere end planlagt ifølge elevens uddannelsesplan, vil eleven blive realkompetencevurderet på baggrund af sidst afviklede projekt eller indstillet til den næstkommende grundforløbsprojekteksamen. Skolebevis udstedes når den afsluttende fagprøve er bestået med mindst karakteren 2 og gennemsnittet af specialefag er mindst 2. Praktikvirksomheden udsteder praktikerklæring når praktikperioden er afsluttet og eleven har nået målene i praktikperioden. Ved uddannelsens afslutning udsteder skolen et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence indenfor uddannelsen. Praktikbedømmelse i Praktikcentret Eleverne skal såvel ved optagelsen som under hele forløbet i Praktikcentret opfylde egnetheds-betingelserne; de såkaldte EMMA-kriterier: Egnet Mobil faglig Mobil geografisk Aktiv elevpladssøgende Der bliver løbende afholdt samtaler med eleven, og de bliver holdt op på EMMA-kriterierne. IBC kan i henhold til erhvervsuddannelsesloven indgå aftaler med en eller flere virksomheder, hvorefter dele af skoleundervisningen vil foregår der, under skolens ansvar. Også kaldet virksomhedsforlagt undervisning VFU. Der udfærdiges en skriftlig aftale til virksomheden. Under den virksomhedsforlagte undervisning fører IBC tilsyn med eleven. Dette kan ske telefonisk eller ved besøg. Når grundforløbet er afsluttet, udsteder skolen grundforløbsbevis, hvor det normalt er et krav, at eleven opnår beståelseskarakter ved den afsluttende prøve. Afsluttende bedømmelse i hovedforløb Denne bedømmelse indeholder dels standpunktskarakterer dels eksamenskarakterer. Standpunktskarakterer afgives i alle specialefag i de discipliner faget indeholder ved fagets afslutning. Standpunktskarakteren udtrykker elevens færdigheder i forhold til fagets mål på dette tidspunkt. En eksamenskarakter er den karakter, eleven opnår ved fagprøven. Man kan læse mere om fagprøven under hovedforløb på 13

14 Bilag 2: Eksamensreglement Kære HG-elev, Eksamen står for døren, hvilket betyder, at du i nogle fag kan få afprøvet din viden og kunnen. På de følgende sider er der en række praktiske oplysninger angående eksamen, og skolen forventer, at du har sat dig grundigt ind i disse. Eksamensadfærd Du skal være til stede 10 minutter før eksamen starter. Starttidspunktet fremgår af den udleverede eksamensplan Kommer du for sent til en eksamen, har du ikke krav på at deltage, men du skal straks henvende dig på skolens kontor. Ved mundtlig eksamen er det op til eksaminator og censor, om du kan få lov til at gå op, hvis dette kan være hensigtsmæssigt Du må under eksamen ikke medbringe mobiltelefoner eller andet udstyr, der kan anvendes til kommunikation Hvis du under eksamen overtræder eksamensreglementet eller udviser forstyrrende adfærd, kan skolen bortvise dig fra eksamen. Din præstation vil ikke blive bedømt. En evt. bortvisning vil blive indberettet til Undervisningsministeriet Sygdom Hvis du bliver syg eller på anden måde uforskyldt forhindret i at deltage i en eksamen, skal du hurtigst muligt give skolen besked om fraværet og årsagen hertil. Sygdom skal dokumenteres med en lægeerklæring, som du selv skal betale. Andre årsager end sygdom kan efter skolens vurdering ligestilles med sygdom. Dokumentationen skal afleveres til skolens administration senest dagen efter eksamen. Hvis eksamen er påbegyndt, men ikke gennemført, skal eleven meddeles en karakter. Mundtlige eksamener er påbegyndt ved indtræden i eksamenslokalet. Udeblivelse Hvis du udebliver fra eksamen uden forudgående kontakt til skolen, tæller dette som et eksamensforsøg. Klager Hvis du vil klage over forhold i forbindelse med eksamen, skal skolen have modtaget klagen skriftligt inden 2 uger efter at karakteren er blevet meddelt. En klage skal være skriftlig og begrundet. Begrundelsen kan vedrøre forløbet af eksamen, den stillede opgave eller bedømmelsen. Først forelægges klagen for lærer og censor. Derefter får du mulighed for at kommentere deres udtalelser, inden skolen træffer en skriftlig og begrundet afgørelse. Afgørelsen kan medføre, at klagen afvises eller at du får tilbudt en ny eksamen. Hvis skolen afviser klagen, kan du inden 4 uger klage over skolens sagsbehandling til Undervisningsministeriet. 14

15 Praktiske oplysninger vedr. casearbejdsdagen Den individuelle eksamensplan Du skal i forbindelse med casearbejdsdagen individuelt udarbejde og aflevere en eksamensplan. Eksamensplanen kan finde du på Eksamensplanen skal omhandle alle eksamensfagets caseopgaver. Du har frit mulighed for i tidsrummet mellem casearbejdsdagen og selve caseeksamen at føje til og udbygge præsentationen af de enkelte opgaver. Du er altså ikke på detailniveau bundet af din planlægning på casearbejdsdagen. Eksamensplan fremmedsprog Eksamensplanen skal i forbindelse med engelsk og 2. fremmedsprog udfyldes på målsproget for eksaminationen. Dog ikke for niv. F og E. Udlevering/aflevering af caseopgaven Caseopgaven udleveres mod kvittering kl i det anførte lokale, som fremgår af din eksamensplan. Ændringer vedr. caseopgaven offentliggøres kun i de lokaler, som skolen stiller til rådighed for casearbejdsdagen. Du skal henvende dig til skolens administration, hvis der er tvivl om korrektheden af formuleringer i eksamensopgaven. Eksamensplanen skal afleveres på skolens administration tidligst kl og senest kl på casearbejdsdagen. Aflevering af eksamensplanen er en forudsætning for at kunne gå til eksamen. Hjælpemidler Alle hjælpemidler og ressourcer er tilladte på casearbejdsdagen. Du kan frit forlade skolen for at søge informationer mv. På selve casearbejdsdagen må der imidlertid ikke ydes vejledning til dig hverken af din lærer eller af andre lærere på skolen. Du må på intet tidspunkt kontakte casevirksomhedens hovedsæde hverken før, under eller efter casearbejdsdagen. Hjælpemidler, som skolen stiller til rådighed på casearbejdsdagen: Edb-udstyr i et omfang, så hver enkelt elev har en arbejdsplads til rådighed Printer og kopimaskine Internetadgang Adgang til skolens intranet Adgang til skolernes databaseservice (www.skoda. emu.dk) brugernavn og adgangs-kode påkrævet (kontakt biblioteket) Adgang til søgning på skolens bibliotek i løbet af hele casearbejdsdagen Præsentationsværktøj (PowerPoint, OHP mv.) It- og printer-support Hjælpemidler under eksaminationen Skolen stiller inden for rimelighedens grænser de hjælpemidler til rådighed, som du har anført i din eksamensplan, herunder pc, kanon, monitor, video mv. 15

16 Bilag 3: Ordensreglement Vi forventer at du møder og deltager aktivt i undervisningen at du viser respekt, hensyn og ansvar i omgang med mennesker, inventar og materiel at du fremmer en god omgangstone mellem alle på skolen at du viser en personlig fremtræden, som er i overensstemmelse med normerne i virksomheder og i samfundet i øvrigt er du i tvivl, så spørg! at du ikke ryger inden for undtagen de steder, hvor der ved skiltning er angivet, at rygning er tilladt. at du kun nyder alkohol i forbindelse med fester eller ved særlige arrangementer. Det er således forbudt at nyde alkohol i skoletiden. Møder du beruset, kan dette føre til omgående bortvisning at du hverken foretager eller modtager opkald (incl. SMS) på mobiltelefon i undervisningstiden at du ikke medbringer drikke i bægre og kopper fra automaterne og kantinen på gangene og i undervisningslokalerne at du selv tager ansvaret for opbevaring af penge og værdigenstande, da skolen ikke kan erstatte stjålne eller bortkomne ting. at du er ansvarlig for oprydningen i kantinen at klassen er ansvarlig for, at der er orden i klasselokalet at alt affald er lagt i papirkurven og stolene stillet på plads, når klasselokalet forlades Vi accepterer ikke Mobning på skolen Snyd med opgaver m.v. Alkohol og beruset adfærd i undervisningstiden Narkotika på skolens område Støjende, larmende eller obstruerende adfærd, som virker forstyrrende i et studieforberedende miljø Rulleskøjteløb eller boldspil på skolens indendørs arealer Rygning eller ophold i døråbningerne ved indgangspartierne Kriminel adfærd på skolen 16

17 Konsekvenser Generelt vil alt kriminel adfærd blive meldt til politiet. Kriminel adfærd på skolen vil føre til om-gående bortvisning. Hvis vi konstaterer, at du afleverer en opgave, som du ikke selv har skrevet, vil det medføre en advarsel og krav om, at du afleverer en ny opgave. Hvis du gentagne gange snyder med opgaver bliver midlertidig eller ved overtrædelser af grovere karakter permanent udelukket fra undervisningen. Den ansvarlige uddannelseschef/-leder afgør, ud fra karakteren af de disciplinære forseelser, hvilke foranstaltninger der kan iværksættes før du bliver bortvist, herunder om overtrædelsen skal sanktioneres med en samtale, en advarsel eller midlertidig udelukkelse fra undervisningen i enkelte fag eller fra undervisningen som helhed. Den ansvarlige uddannelseschef/-leder kan uden forudgående advarsel bortvise dig fra skolen, hvis du groft overtræder skolens ordensregler. Den ansvarlige uddannelseschef/-leder kan uden forudgående advarsel bortvise dig fra skolen, hvis du groft overtræder skolens ordensregler fx i tilfælde af vold/chikane mod kammera-ter/ansatte, indtagelse af alkohol, besiddelse eller indtagelse af narkotika. Beskadigelse af skolens undervisningsmaterialer, inventar og bygninger medfører normalt erstatningsansvar. Manglende aflevering af bøger og andre udleverede undervisningsmateriale ved skoleårets afslutning medfører automatisk erstatningskrav. Øvrige regler I en klasse eller et team kan man formulere yderligere regler. Disse vil i givet fald blive offentliggjort i den pågældende klasse eller i det pågældende team. En midlertidig udelukkelse fra undervisningen kan finde sted. Samtidig med en midlertidig udelukkelse fra undervisningen får du en skriftlig advarsel, som oplyser om konsekvenserne af en gentagelse af den adfærd, som har medført den midlertidige udelukkelse fra undervisningen. Du kan bortvises fra skolen, når mindre vidtgående foranstaltninger forgæves har været forsøgt. 17

18 Bilag 4: Deltagelse i undervisningen Nedenfor skitseres de gældende regler for deltagelse i undervisningen på HG. Du kan læse om: regler for deltagelse i undervisning registrering af deltagelse i undervisning opfølgning på deltagelse i undervisning konsekvenser ved manglende deltagelse i undervisning Regler for deltagelse i undervisning Som elev på en erhvervsuddannelse har man mødepligt i henhold til bekendtgørelse nr af 13. december 2007 om erhvervsuddannelser: 65. Eleverne skal deltage i den enkelte erhvervsuddannelses skoleundervisning i overens-stemmelse med reglerne for uddannelsen og elevens personlige uddannelsesplan. Stk. 2: Eleverne skal følge skolens ordensregler, jf. 42 stk. 2. Skolen kan i særlige tilfælde efter elevens anmodning bevilge en kortvarig undervisningsfrihed, hvis skolen skønner, at eleven kan nå uddannelsens mål. For elever med uddannelsesaftale træffes afgørelsen efter forhandling med praktikvirksomheden. 66. Eleverne kan være fraværende fra undervisningen ved sygdom og af andre lovlige grunde, der er dokumenteret efter skolens nærmere retningslinjer herfor. 67. Skolen kan udelukke en elev fra fortsat undervisning, jf. 50, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser. Stk. 2: En elev kan kun udelukkes fra fortsat undervisning, når mindre vidtgående foranstaltninger, jf. stk. 3, og 53, forgæves har været forsøgt. For elever med uddannelsesaftale skal skolen endvidere følge fremgangsmåden efter 74, stk. 2 og 3. Stk. 3: Skolen afgør ud fra karakteren og graden af forsømmelserne eller de disciplinære for-seelser, hvilke foranstaltninger der skal forsøges iværksat for at undgå at udelukke eleven, herunder de foranstaltninger, der er nævnt i 53, samtaler, advarsler Stk. 4: Hvis udelukkelsesgrunden kun angår valgfri supplerende undervisning, kan udelukkelsen kun omfatte denne. 68. Findes en elev at have gjort sig skyldig i særlig grov forseelse, og må det påregnes, at der som følge heraf vil blive truffet afgørelse om udelukkelse fra fortsat undervisning, kan eleven hjemsendes uden forudgående varsel, indtil der er truffet en 69. Når en elev har forsømt al undervisning i længere tid, og skolen forgæves har udfoldet rimelige bestræbelser på at komme i kontakt med eleven, kan skolen betragte eleven som udmeldt. Skolen skal dog forinden kontakte elevens eventuelle praktikvirksomhed 18

19 70. For elever, der er undergivet forældremyndighed, sendes eventuelle skriftlige meddelel-ser til forældremyndighedens indehaver med kopi til eleven. 71. Skolen kan indkalde elever til et fornyet skoleophold ved sygdom eller andet fravær. Stk. 2: For elever, der har gennemført et fornyet skoleophold, kan uddannelsestiden forlænges, jf. 58 og 59 i lov om erhvervsuddannelser. Stk. 3: Skolen kan hjemsende og indkalde eleven til et fornyet skoleophold, hvis eleven har været fraværende fra undervisningen i et sådant omfang, at eleven ikke har fået et tilfredsstillende udbytte af undervisningen. Reglerne indebærer, at elever skal deltage i undervisningen. På IBC betyder det, at man kun er lovligt fraværende, hvis man er syg eller er forhindret pga: Indlæggelse eller undersøgelse på sygehus Sygdom dokumenteret med lægeerklæring Deltagelse i session Deltagelse i retsmøder Såvel lovligt som ulovligt fravær registreres som fravær. Det er elevens pligt selv at orientere sig om den del af undervisningen, vedkommende ikke har deltaget i. 72. En elev er udelukket fra fortsat undervisning, når skolen har givet skriftlig meddelelse herom til eleven og til eventuel indehaver af forældremyndighed. 73. Når skolen udelukker en elev fra fortsat undervisning, skal skolen over for eleven og den eventuelle indehaver af forældremyndigheden samt praktikvirksomheden skriftligt angive, på hvilke faktiske forhold afgørelsen er baseret, og give oplysning om 74. Ved udelukkelse fra fortsat undervisning bortfalder en eventuel uddannelsesaftale, jf. 62 i lov om erhvervsuddannelser. Uddannelsesaftalen bortfalder ikke, når eleven er midlertidigt hjemsendt til virksomheden. Stk. 2. For elever med uddannelsesaftale kan afgørelser om udelukkelse fra fortsat undervisning, midlertidig hjemsendelse, indkaldelse til et fornyet skoleophold eller overflytning til anden skole kun træffes efter forhandling med praktikvirksomheden. Stk. 3. Skolen underretter virksomheden om de afgørelser, der er omtalt i stk. 2, samt om skriftlige advarsler, for så vidt disse vedrører forhold, der har betydning for elevens muligheder for at gennemføre uddannelsesforløbet. Stk. 4. Ved udelukkelse fra fortsat undervisning af elever, der har indgået uddannelsesaftale, skal skolen hurtigst muligt give virksomheden meddelelse herom. Deltagelse i undervisningen indebærer desuden, at man som elev har pligt til at forberede sig efter underviserens angivelser, aktivt deltager i undervisningen og i øvrigt efterlever skolens ordensregler. 19

20 20

21 Registrering af deltagelse i undervisning Deltagelse i undervisning registreres af IBCs administration. Dette sker via elektronisk registrering eller via protokoller. På afdelinger med elektronisk registrering, skal elever orientere sig om reglerne herfor. Disse fremgår af IBCs intranet. Oversigter over elevernes deltagelse udleveres til kontaktlærere, tilstedeværelseskoordinatorer og studievejledningen. Øvrige lærere kan få udleveret oversigter. Opfølgning på deltagelse i undervisning Undervisningen har til formål, at sikre at du når de mål, som din personlige uddannelsesplan tilsiger. Udgangspunktet er de kompetencer du har. Opfølgningen sker individuelt i forhold til dine kompetencer og mål. Det er studievejledningen, der foretager opfølgningen i samarbejde med kontaktlæreren og øvrige undervisere. Konsekvenser ved manglende deltagelse i undervisningen Er dit fravær uacceptabelt ift. dine kompetencer og mål, udviser du et uhensigtsmæssigt mønster i dit fravær eller uacceptabel adfærd i undervisningen, indkaldes du til en samtale med studievejledningen. Indkaldelse kan ske uanset om der er tale om lovligt eller ulovligt fravær. Ved samtalen aftales der følgende: I hvilket omfang skal dine mål fastholdes? I hvilket omfang skal din uddannelse forlænges? Skal der iværksættes særlige aktiviteter for at understøtte din uddannelse? Får du SU skal det vurderes, om du kan oppebære status som studieaktiv. I modsat fald bortfalder SU en Studievejledningen foretager notat af aftalen som du skriver under på. Er du under 18 år, sendes notatet til underskrift hos dine forældre. Kontaktlæreren orienteres om aftalen. Overholder du ikke den indgåede aftale, bliver du indkaldt til en ny samtale, hvor der sker følgende: Aftalen korrigeres i forhold til ovennævnte Der gives en skriftlig advarsel, som du skal underskrive. Er du under 18 år, sendes advarslen og samtalenotatet til underskrift hos dine forældre Kontaktlæreren orienteres Overholdes aftalen ikke, kan der ske følgende: Du indkaldes til fornyet skoleperiode, det vil sige din uddannelsestid forlænges Du vejledes til en anden uddannelse Du bortvises Der er mødepligt til samtale med studievejledningen eller tilstedeværelseskoordinatoren. Udeblivelse kan føre til bortvisning. 21 Revideret / september 2013

22 HG Den Eksamensinformation lokale undervisningsplan Kontakt IBC Hovedforløb: Kontakt HG: Studiesekretær Dorte B. Skov, Kolding tlf.: mail: Studiesekretær Jane B. Petersen, HG Kolding tlf.: mail: IBC International Business College Studiesekretær Hanne B. Ahrendsen, Kolding tlf.: mail: Studiesekretær Gitte N. Urup, HG Kolding tlf.: mail: Tvedvej 7, 6000 Kolding Mosegårdsvej 1, 7000 Fredericia Dr. Margrethes Vej 6-12, 6200 Aabenraa Studiesekretær Pia T. Nielsen, Kolding tlf.: mail: Studiesekretær Hanne L. Petersen, HG Aabenraa tlf.: mail: Studiesekretær Betina Hansen, Aabenraa tlf.: mail: Studiesekretær Lene R. Christensen, HG Fredericia tlf.: mail: Anne T. Gryning, Praktikcentret tlf.: mail: 22

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg)

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Skolens bedømmelsesplan De merkantile erhvervsuddannelser Tradium Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Nedenstående bedømmelsesplan gælder for grundforløbet på Tradium (hg) 2014 og 15. Bedømmelsesplanen

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 5 Konsekvenser af overtrædelse

Læs mere

A. Fraværsprocedure ORDENSREGLEMENT PAU BORNHOLM

A. Fraværsprocedure ORDENSREGLEMENT PAU BORNHOLM ORDENSREGLEMENT PAU BORNHOLM A. Fraværsprocedure Pædagogisk Assistent Uddannelsen Bornholm 20. august 2015 Skolen er forpligtet til at udarbejde regler om fravær i henhold til Bekendtgørelse nr. 834 af

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA VIA University College Dato: 27. august 2015 Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA 1/ Regelgrundlag: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 1010 af 22/09/2014 47. Skolen skal fastsætte ordensregler

Læs mere

2014/2015. HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement

2014/2015. HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement 2014/2015 HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSBESTEMMELSER 3 Case-eksamen i grundfag 3 Eksamen i grundforløbsprojekt 5 Eksamen i valgfag 5 EKSAMENSREGLEMENT 6 Snyd i forbindelse

Læs mere

Eksamensreglement for HG

Eksamensreglement for HG Eksamensreglement for HG 2014 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Mundtlig eksamen... 3 2. Caseeksamen... 3 2.1 Case-arbejdsdag... 3 2.2 Case-eksamination... 4 2.3 Censors ansvar og opgaver under eksaminationen...

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 6 Konsekvenser

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Eksamensreglement for EUD/EUX

Eksamensreglement for EUD/EUX Eksamensreglement for EUD/EUX 2016 Indholdsfortegnelse 1. Mundtlig eksamen 3 2. Caseeksamen 3 2.1 Casearbejdsdag 3 2.2 Caseeksamination 3 2.3 Censors ansvar og opgaver under eksaminationen 4 2.4 Eksaminators

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 01.06.2017 LBE Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 1 Baggrund I dette notat kan du læse, hvilke generelle regler der gælder, når du skal til eksamen på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser.

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

b. REGLER OM FRAVÆR OG OM REGISTRERING AF FRAVÆR, HERUNDER OM FRAVÆRET HAR HAFT LOVLIG GRUND

b. REGLER OM FRAVÆR OG OM REGISTRERING AF FRAVÆR, HERUNDER OM FRAVÆRET HAR HAFT LOVLIG GRUND Skolens ordensregler Skolen er forpligtet på at fastsætte ordensregler for elever på den pædagogiske assistentuddannelse, jf. bek. 1010 af 22/9/2014, 47. Eleverne informeres om ordensreglerne ved uddannelsens

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen side 1 side 2 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen Varde, maj 2016 Caseopgaverne handler alle sammen om casevirksomheden Dansk Supermarked Group Du

Læs mere

OnLine HGS. Deltagergebyret vil være kr. 750,- som dækker vores ekstra omkostninger til onlineundervisning f.eks. i- bøger.

OnLine HGS. Deltagergebyret vil være kr. 750,- som dækker vores ekstra omkostninger til onlineundervisning f.eks. i- bøger. Indholdsfortegnelse OnLine HGS... 2 Vigtige personer i forhold til din uddannelse... 3 Underviseren... 3 Kontaktpersoner i dagligdagen... 3 Uddannelses- og erhvervsvejledning samt LOP... 3 Uddannelses-

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015.

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Eksamensreglement for erhvervsuddannelser ved Tradium Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Formål: Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Tradium gennemføres

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen side 1 side 2 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen Varde, maj 2016 Caseopgaverne handler alle sammen om casevirksomheden Dansk Supermarked Group Du

Læs mere

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B.

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B. Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Eksamensreglement HG - 2011

Eksamensreglement HG - 2011 Eksamensreglement HG - 2011 Erhvervsuddannelsen Tradium Elevinformation Elev-info om prøver og eksamener er til dig, der skal til prøve og eksamen på HG. Vi vil gerne fortælle dig om de regler og den praksis,

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5

Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5 Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5 EKSAMENSPLAN Punkter som eleverne skal informeres om ved uddannelsens start er: Antal prøver og tidspunkter for den enkelte eksamens afholdelse og

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Uddannelsesplan for Ny Mesterlære Elevens navn: CPR-nr.: Aftaler om elevens uddannelsesplan. Ajourført:09-05-2014

Uddannelsesplan for Ny Mesterlære Elevens navn: CPR-nr.: Aftaler om elevens uddannelsesplan. Ajourført:09-05-2014 Aftaler om elevens uddannelsesplan Her noteres dato og aftale vedr. 1) Introduktion, hvor elev og kontaktlærer udarbejder forslag til uddannelsesplan. Eleven bliver logget på og får introduktion til IBC

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR ET Opdateret marts 2014 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2014-2015 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD)

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Hovedbekendtgørelse (EUD) nr. 1010 af 22.09.2014 og bekendtgørelse om prøver og eksamen nr. 41 af 16.01.14 og bekendtgørelse om karakterskala nr. 262 af 20.03.07

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglementet er gældende for EUX elever på såvel grund- som hovedforløb. Gældende fra august 2015. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 1009 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Eksamenshåndbog. For HG2/EUD/EUX

Eksamenshåndbog. For HG2/EUD/EUX Eksamenshåndbog For HG2/EUD/EUX Sommereksamen 2016 1. FORORD Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre dig bekendt med

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2014-2015

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2014-2015 Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2014-2015 HG generelt side 2 HG Basis 1. år side 3 HG Basis 2. år side 4 HG Uniform side 5 HG Fashion & Fitness side 6 HG Flex side 7 HG Business 1. år side

Læs mere

Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF

Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF Gældende for: Teknisk- og Merkantil grundforløb og hovedforløb samt Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelser, Individuelle

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

N D E L S S O L E N G D F O R Ø B EKSAMENSINFORMATION Lærere/Censorer Erhvervsuddannelserne januar 2016

N D E L S S O L E N G D F O R Ø B EKSAMENSINFORMATION Lærere/Censorer Erhvervsuddannelserne januar 2016 H A N D E L S S K O L E N S G R U N D F O R L Ø B EKSAMENSINFORMATION Lærere/Censorer Erhvervsuddannelserne januar 2016 Denne folder er Aalborg Handelsskoles regler for lærere og censorer i forbindelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i.

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i. Eksamensreglement for elever Information om eksamen: 1. Merit/eksamen 2. Indstilling til eksamen 3. Antal prøver 4. Regler ved mundtlig eksamen 5. Regler ved skriftlig eksamen 6. Fælles regler for mundtlig

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

70. Undervisning Emne: Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne. Carl Ove Broen Anni Østergaard Aksel Hjuler

70. Undervisning Emne: Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne. Carl Ove Broen Anni Østergaard Aksel Hjuler Kategori: 70. Undervisning Emne: Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH Udarbejdet af: Carl Ove Broen Anni Østergaard Aksel Hjuler Godkendt af: APH Dato: Udarbejdet 7. 10. 2010 Revideret

Læs mere

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole [IH1] Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at gå på Grunduddannelsen på Skive Handelsskole. Generelt: Du opfører

Læs mere

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen.

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Eksamensavis HG, HG2, HGV, HGS Til eksaminanderne på Tietgen HG Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Det er dit eget ansvar at komme til tiden

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg

Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg Revideret maj 2015 1 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver på Handelsskolen Viborg gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven efterfølgende

Læs mere

Eksamensreglement HG 2013-2014. Elev

Eksamensreglement HG 2013-2014. Elev Eksamensreglement HG 2013-2014 Elev Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Eksamensreglementet er for dig, der skal til prøve og eksamen

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Elever

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Elever Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG 2014-2015 Elever Ordensregler/eksamensreglement Mødetidspunkt 15 minutter før eksamens start. Hvis du ikke kan være i eksamenslokalet ved eksamensstart på

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement for EUD/EUX

Eksamensreglement for EUD/EUX Eksamensreglement for EUD/EUX 2016 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Mundtlig eksamen... 3 2. Caseeksamen... 3 2.1 Case-arbejdsdag... 3 2.2 Case-eksamination... 4 2.3 Censors ansvar og opgaver under eksaminationen...

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Eksamensreglement for HG

Eksamensreglement for HG Eksamensreglement for HG MUNDTLIG EKSAMEN 1. Mødetidspunkt... 1 2. Sygdom... 1 3. Udeblivelse fra eksamen... 2 4. Grundforløbsprøven... 2 5. Caseeksamen... 2 6. Hjælpemidler under eksaminationen... 3 7.

Læs mere

Eksamenshåndbog. for. HG, Butik og E-handel EUX

Eksamenshåndbog. for. HG, Butik og E-handel EUX Eksamenshåndbog for HG, Butik og E-handel EUX Eksamen 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen og samtidig gøre dig bekendt

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Revideret juni 2017. Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Student GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILSTUDENT MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H2. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår

Læs mere

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik Idégrundlag Idégrundlaget for SkolePraktikuddannelsen er at give eleven rammer for at tage den praktiske del af uddannelsen inden for kontor-, handels- eller butiksfaget. Eleven skal modnes - såvel fagligt

Læs mere