IBC International Business College Erhvervsuddannelserne Kolding Aabenraa Fredericia. Den lokale undervisningsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IBC International Business College Erhvervsuddannelserne Kolding Aabenraa Fredericia. Den lokale undervisningsplan"

Transkript

1 Kolding Aabenraa Fredericia Den lokale undervisningsplan

2 Indholdsfortegnelse Mission... 4 Værdigrundlag... 4 Vision... 4 Pædagogisk udgangspunkt for erhvervsuddannelsen... 4 Afdelinger af IBC... 4 Udbud af uddannelsesretninger...5 HG Handelsskolens Grundforløb... 5 IBC Hovedforløb... 5 Samarbejde med andre skoler... 6 Pædagogiske forhold... 6 Elevens uddannelsesplan... 6 Elevens afklaring... 6 Progression i uddannelserne... 6 Undervisningsform og tilrettelæggelse af undervisningen... 7 Elevens medindflydelse... 7 Lærerkvalifikationer... 7 Information til eleverne... 7 Uddannelsens formål... 8 Grundforløb... 9 Udbud på HG... 9 HG Almen (handel, kontor og butik)... 9 HG Voksen... 9 HG Student... 9 Praktik-klassen HG KompetenceCenter Ny mesterlære Profiler Hovedforløb Uddannelsesaftaler Praktikcenter

3 Med den lokale undervisningsplan får du hurtig skabt dig et faktuelt overblik over HG-uddannelserne samt Hovedforløb i den erhvervsfaglige fælles merkantile indgang hos IBC International Business College i Kolding, Aabenraa og Fredericia Middelfart. Læs blandt andet om den almindelige erhvervsuddannelse, formål, de forskellige retninger inden for HG og Hovedforløb - og ikke mindst om IBC. Indledning Denne lokale undervisningsplan dækker erhvervsuddannelserne på International Business College, Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa. Undervisningsplanen revideres løbende, og sker som minimum ved ændringer i love og bekendtgørelser, ved ændringer i uddannelsens gennemførelse samt ved andre ændringer af forhold, der er omtalt i den lokale undervisningsplan. Det er det lokale uddannelsesudvalg, der i samråd med skolens repræsentanter i udvalget, der udarbejder og godkender den lokale undervisningsplan. Medvirkende ved udarbejdelsen af den lokale undervisningsplan: Uddannelseschef Poul-Flemming Øgendahl Uddannelseschef Bodil Kirkegaard Johansen Uddannelseschef Mette Winther Hauge Uddannelseschef Helle Peterson Godkendt af det Lokale Uddannelsesudvalg. 3

4 IBC International Business College Mission Vi gør verden til et bedre sted at lære Med missionen Vi gør verden til et bedre sted at lære ønsker vi, at elevens verden bliver et bedre sted at lære. I forhold til medarbejderne betyder dette, at vi kontinuerligt skal forbedre undervisningen, administrationen og ledelsen. Værdigrundlag På IBC finder vi det værdifuldt at: være grænseoverskridende udvise humoristisk storsind udvise konstruktiv usikkerhed have medvind til medansvar udvise flid og sparsomhed opleve trivsel og arbejdsglæde Vision IBCs visioner er: Vi går ud over kanten Vi dyrker skæve vinkler Vi udfordrer fremtidsbilleder Vi bringer potentialer i spil Pædagogisk udgangspunkt for erhvervsuddannelsen Grundforløbet og hovedforløbene er for alle der vil - uanset evner. Hermed menes, at uddannelsen skal give rum til individuelle uddannelseskrav. Samtidig stiller skolen krav til eleven, om at der skal ydes en præstation. I undervisningen arbejdes der med tre progressioner: 1. Eleven skal udvikle sig i henhold til de enkelte fags mål 2. Eleven skal udvikle sin faglighed fra en fagspecifik faglighed til en branchefaglighed af-hængig af det ønskede eller valgte speciale 3. Eleven skal udvikle sig fra en lokal orientering til en international orientering Afdelinger af IBC IBC har fire afdelinger, der alle udbyder erhvervsuddannelsernes merkantile indgang: IBC Kolding HG IBC Kolding Hovedforløb Tvedvej 7 Birkemosevej Kolding 6000 Kolding IBC Fredericia Middelfart IBC Aabenraa Mosegårdsvej 1 Dr. Margrethes Vej Fredericia 6200 Aabenraa 4

5 Udbud af uddannelsesretninger IBC udbyder følgende variationer af grund- og hovedforløb: HG Handelsskolens Grundforløb HG Almen (indeholder retningerne handel, kontor og butik) HG Voksen (særligt tilrettelagt forløb af HG for voksne) HG Student (særligt tilrettelagt forløb for elever med almen studentereksamen, HF eller HTX) HG KompetenceCenter Praktik-klassen Ny mesterlære Følgende profiler udbydes i Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa: Internationalisering Iværksætteri IBC Hovedforløb Kontor Administration Kontorservice (trin 1) Kundekontaktcenter (trin 1) Offentlig administration Revision Spedition og shipping Økonomi Sundhedsservicesekretær Finans Detail / Butik Uden profil Tekstil (herre og dame) Butiksmedhjælper (trin 1) Handel Uden brancheretning Brancheretning auto Brancheretning manufaktur Kundekontaktcenter (trin 1) Event Eventassistent Eventkoordinator Alle øvrige merkantile specialer udbydes i samarbejde med andre handelsskoler. 5

6 Samarbejde med andre skoler IBC samarbejder om erhvervsuddannelserne med alle skoler, der udbyder merkantile grund- og hovedforløb. Eleven har frit skolevalg, hvorfor eleven selv kan vælge uddannelsessted. Ved alle andre hovedforløb end de ovenfor nævnte henviser vi til de uddannelsesinstitutioner, der udbyder disse. I denne forbindelse vejledes eleven og virksomheden om, hvilke skoler, hovedforløbet kan tages på under hensyntagen til afstande fra elevens bopæl, skoleperioders placering og mulige valgfagsudbud. Pædagogiske forhold Elevens uddannelsesplan Der udarbejdes en personlig uddannelsesplan til eleven, der indeholder alt lige fra optagelse på HG og videre gennem hovedforløbet. Planen tager udgangspunkt i en realkompetencevurdering af eleven. Uddannelsesplanen indeholder: Forløbets varighed Elevens mål Den undervisning eleven har tilmeldt sig De prøver eleven skal deltage i En plan for elevens praktikpladssøgning Som værktøj anvendes Elevplan. Her registreres elevens uddannelsesmål og de erhvervede kompetencer. Planen revurderes hvert semester. Såfremt eleven ønsker uddannelsesplanen revurderet, kan dette ske til enhver tid i uddannelsesforløbet. Elevens afklaring Med baggrund i Bek 1518 af 13/ stk. 2 gennemføres der for alle HG elever en realkompetencevurdering i løbet af de først to uger af grundforløbet. Realkompetencevurderingen indgår i udarbejdelsen af elevens personlige uddannelsesplan og er samtidig et element i elevens klasse-/holdplacering. Progression i uddannelserne Eleverne skal på grundforløbene opleve en progression gående på to forhold: 1. Fra fokus på grundfagsfaglighed til fokus på branchefaglighed. Dette indebærer f.eks., at eleven oplever, at der i begyndelsen er fokus på grundfagene og realiseringen af kompetencegivende niveauer. Senere fokuseres der desuden på branchefagligheden, for at forberede eleven på indgåelse af uddannelsesaftaler. Dette sker bl.a. ved, at eleven vælger en særlig profil, hvor valget af område- og valgfag samt semesterprojekter hjælper eleven til at opnå særlige kompetencer inden for den profil, eleven ønsker. 2. Fra fokus på lokale forhold til fokus på nationale og internationale forhold. Dette indebærer, at elevenoplever, at der i begyndelsen fokuseres på lokale, regionale og nationale erhvervsforhold. Senere fokuseres der endvidere på internationale forhold. 6

7 Undervisningsform og tilrettelæggelse af undervisningen Undervisningen tilrettelægges af tværfaglige teams ud fra skolens mål og rammer. Da undervisningen ofte foregår tværfagligt, kan elever som hovedregel ikke fritages for dele af undervisningen Såfremt eleven har gennemført fag på tilsvarende eller højere niveau, kan denne imidlertid fritages for eksamen efter gældende regler for godskrivning. Dette forudsætter en ansøgning om merit, der altid behandles individuelt. Der arbejdes systematisk med brug af varierende undervisningsformer, herunder fx projektorganiseret elevarbejde og undervisning på hold af varierende størrelse. Elevens skoleforløb tilrettelægges med udgangspunkt i elevens personlige uddannelsesplan inklu-sive en eventuel realkompetencevurdering. Elevens medindflydelse Eleverne har medindflydelse på udarbejdelsen af den lokale undervisningsplan gennem deltagelse i det lokale uddannelsesudvalg. Elevrådet har indflydelse på skoles drift gennem deltagelse i bestyrelsen og via møder med skolens ledelse. Indflydelse på den daglige undervisning har eleverne via den løbende evaluering, der sker i alle fag. Der gennemføres årligt en elevtrivselsanalyse i henhold til Lov om undervisningsmiljø. Opfølgning og udarbejdelse af handlingsplaner sker gennem dialog om resultaterne med de enkelte hold og via elevrådet. Resultater og handlingsplaner offentliggøres på Lærerkvalifikationer Alle undervisere tilknyttet erhvervsuddannelserne ved IBC lever op til kvalifikationskravene i kapitel 3 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne (hovedbekendtgørelsen). Alle deltager løbende i et systematiseret udviklingsprogram, der sikrer, at enhver underviser har de fornødne pædagogiske, it-mæssige og faglige kompetencer. I hvert lærerteam arbejdes der kontinuerligt med pædagogiske udviklingsmål. Endvidere arbejder underviserne individuelt med udvikling af undervisningsformer, der evalueres via de årlige udviklingssamtaler. Information til eleverne findes på IBCs hjemmeside IBC ønsker at give eleverne den direkte information på tidspunkter som betyder, at informationen opleves som relevant, det vil sige: Information om uddannelsesforløb gives ved valg og begyndelse af uddannelsesforløb Informationer om valgfag gives umiddelbart forud for elevernes valg Eksamensreglementet udleveres samtidig med udlevering af elevens eksamensplaner Information i forbindelse med vejledningsaktiviteter fra studie- og praktikvejledningen når behovet opstår 7

8 Uddannelsen Uddannelsens formål -er, at eleven gennem undervisning og praktikuddannelse får merkantile kompetence inden for kontor, butik, handel eller finans. Kompetencemålene er dels beskrevet i bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil og dels i uddannelsesordningerne for de forskellige uddannelser, jvf. nedenstående liste. Følgende bekendtgørelser med senere ændringer ligger til grund for udarbejdelsen af undervisningsplanen: LBK nr af 23/10/2007 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser BEK nr af 13/12/2007 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen) BEK nr. 149 af 04/03/2008 Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil BEK nr. 766 af 26/06/2007 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser BEK nr. 539 af 19/06/1996 Bekendtgørelse om merit for visse fag i ungdomsuddannelser mv. (Meritbek.) BEK nr. 882 af 06/07/2007 Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarb. valgfag i erhvervsuddannelserne BEK nr. 262 af 20/03/2007 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse LBK nr. 880 af 19/09/2005 Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. LOV nr. 166 af 14/03/2001 Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø BEK nr. 433 af 31/05/1991 Bekendtgørelse om elevråd ved erhvervsskoler Alle bekendtgørelser findes i sin helhed på Her findes tillige alle de senere ændringer. Ud over ovenstående bekendtgørelser ligger følgende uddannelsesordninger til grund for udarbejdelsen af den lokale undervisningsplan. Uddannelsesordning for uddannelsen til ferskvareassistent 28. marts 2008 Uddannelsesordning for generel kontoruddannelse 1. juli 2008 Uddannelsesordning for kontoruddannelse med specialer 1. juli 2008 Uddannelsesordning for finansuddannelsen 15. marts 2008 Uddannelsesordning for handelsuddannelse med specialer 1. juli 2008 Uddannelsesordning for uddannelsen til sundhedsservicesekretær 28. marts 2008 Uddannelsesordning for detailhandelsuddannelse med specialer 1. juli 2008 Uddannelsesordningerne findes på 8

9 Grundforløb Undervisning på grundforløbet udgøres af grund-, valgog kompetencefag. Som hovedregel er undervisningen skoleforløb, men der kan være tale om elever i uddannelsesaftale på HG Student, HG Voksen, Praktik-klassen, HG KompetenceCenter eller Ny mesterlære. Udbud på HG HG Almen (indeholder handel, kontor og butik) HG Voksen HG Student (for elever med studentereksamen, HF eller HTX) Praktik-klassen HG KompetenceCenter Ny mesterlære Profiler HG Voksen Undervisningen gennemføres som et særligt tilrettelagt forløb, hvor elever efter realkompetencevurdering gennemfører grundforløbet på kortere tid. Der arbejdes efter samme principper som nævnt under HG. Der er optag i august. IBC Fredericia Middelfart optager også elever i januar. HG Student Undervisningen af elever med en HTX, HF eller STX gennemføres som et særligt tilrettelagt forløb på 12 uger. Der er optag i august og januar på alle tre afdelinger. I det følgende er de enkelte uddannelsesforløb beskrevet. HG Almen (handel, kontor og butik) Grundforløbets varighed er op til 76 uger. Der indledes med et afklaringsforløb på ca. 2 uger. I afklaringsforløbet er det målet at give eleven et indtryk af uddannelsens sigte. Der er således lagt vægt på praksisnær undervisning, hvor eleven blandt andet konfronteres med erhvervslivets forventninger. Elevens faglige standpunkt, modenhed og indstilling til uddannelsen vurderes. Herefter foretages en holdplacering, der tager udgangspunkt i faglighed og indstilling. Skolens udbud af valg- og kompetencefag omfatter såvel merkantile som alment dannende fag, og kan dermed indgå i den enkelte elevs personlige toning af sit uddannelsesforløb. Eleverne informeres om de enkelte valgfag og kompetencefag umiddelbart før de skal vælge. For at tilgodese elevers individuelle ønsker til toning af uddannelse, arbejders der med større fokus på branchefaglighed. Eleven kan således profilere sin uddannelse i den faglige retning, eleven har særlige ambitioner om. Uanset profilering kan eleven frit indgå uddannelsesaftale indenfor alle specialer afhængig af elevens standpunkt. Undervisningen er tilrettelagt i semestre. Den samlede varighed af grundforløbet afhænger af elevens uddannelsesplan og kan variere mellem 18 og 76 uger. Der er optag i august og januar på alle IBCs afdelinger. 9

10 Praktik-klassen Praktik-klassens elever går i skole fire dage om ugen og den sidste dag er de i deres praktikvirksomhed. Det giver gode muligheder for at kombinere teori og praktik og er samtidig med til at stimulere elevens lyst til at lære. Grundfagene er de samme som på en almindelig HG-uddannelse, men undervisningen inden for salg og service, it og erhvervsøkonomi er specielt rettet mod praktikvirksomheden. Praktik-klassen udbydes indtil videre kun hos IBC Fredericia Middelfart. HG KompetenceCenter Via en kompetencevurdering udarbejdes der en individuel uddannelsesplan til den enkelte elev. Undervisningen tager udgangspunkt i HG Almen og derudfra undervises eleven. Dog skal eleven være i stand til selvstændigt at løse opgaver i løbet af undervisningen og samtidig være klar til at modtage undervisning på utraditionel vis. Forløbet varer mellem uger afhængig af sammensætningen af fag og individuelle kompetencer. Uddannelsen udbydes hos IBC Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa med løbende optag. Ny mesterlære Ny mesterlære er en vekseluddannelse, hvor eleven skifter mellem at være på arbejde og gå i skole på handelsskolens grundforløb. Efter grundforløbet, der svarer til de første 1-2 år af elevtiden, går eleven automatisk over på Hovedforløbet, som de sidste 1-2 år af elevtiden bliver kaldt. På Hovedforløbet læser eleven uddannelsens fag og afslutter sin uddannelse med en fagprøve. Undervisningen er et samarbejde mellem IBC, arbejdsgiver og elev. I fællesskab udarbejdes der en uddannelsesaftale, der er en realistisk uddannelsesplan for elevens grundforløb. Som afslutning på grundforløbet formulerer IBC og arbejdsgiver i fællesskab en praktisk opgave til eleven. Opgaven giver eleven mulighed for at vise, hva denne kan i forhold til fag og kompetencemål. Opgaven skal løses hos IBC eller hos arbejdsgiver. Eleven fremlægger sin opgave for arbejdsgiver og IBC. Vurderingen sker i forhold til gennemført/ikke gennemført. Efterfølgende får eleven et bevis for gennemførelse af den grundlæggende praktiske oplæring i Ny mesterlæser svarende til grundforløbsbeviset efter HG1 eller HG2 - afhængig af uddannelsen. Profiler IBC udbyder forskellige profiler tilrettelagt for elever med særlige behov. Tilrettelæggelsen af undervisningen i profilforløbene bliver løbende revideret afhængig af elevernes behov. Beskri-velse af det aktuelle udbud kan ses på skolens hjemmeside 10

11 Hos IBC kan eleven desuden få nærmere information om mulighederne i vores Praktikcenter. Vores konsulenter indsamler løbende oplysninger om virksomhedernes tilfredshed med arbejdet vedr. godkendelser af virksomheder, udarbejdelse af uddannelsesaftaler og udvikling af uddannelsesplaner. Vi får særdeles gode og positive reaktioner. På baggrund af evalueringerne har vi i det kommende år som indsatsområde at styrke kontakten til virksomhederne. Det er hensigten at øge andelen af elever, der indgår uddannelsesaftaler. Praktikcenter Praktikcentret er opstået ud fra ønsket om, at alle, der har gennemført en erhvervsuddannelse, skal have mulighed for at få en læreplads. Personer, der ikke kan skaffe en ordinær læreplads, kan i stedet blive optaget i Praktikcentret. Hovedforløb Hvert forløb beskrevet på IBCs hjemmeside Her kan man også læse om fagprøven. Censorerne har typisk en baggrund fra relevant branche i erhvervslivet. I enkelte tilfælde kan eksaminationen forlægges til en privat virksomhed. Uddannelsesaftaler IBC har elevpladskonsulenter tilknyttet alle afdelinger. Elevpladskonsulenterne har løbende dialog med alle virksomheder i skolens områder, der er godkendt til oplæring af elever. Vores konsulenter opsøger konstant nye virksomheder. Det er målet, at der skabes uddannelsesaftale til alle elever, der ønsker det. Dette betyder, at der i skolens område er meget få elever, der står uden uddannelsesaftale efter endt grundforløb. Ønsker eleven at indgå en uddannelsesaftale skal vedkommende henvende sig til den lokale elevpladskonsulent, der vil hjælpe med at søge en virksomhed. Lykkes det ikke at finde en elevplads, er det vigtigt, at eleven forbliver registreret som elevpladssøgende på www. praktikpladsen.dk, hvor vedkommende skal registrere sit CV. Eleven skal opfylde EMMA-kriterierne. Det betyder, at vedkommende skal være egnet til en uddannelse, mobil faglig og geografisk og aktivt søgende. Praktikcentret er et uddannelsestilbud til elever, der opfylder optagelsesbetingelserne, og som har afsluttet HG Voksen, HG Almen eller HHX på handelsskolen, men ikke har fået en elevplads. Optagelse kan ske op til to måneder efter afsluttet eksamen fra handelsskolen, under forudsætning af, at eleven har været tilmeldt skolens database for elevpladssøgende og i øvrigt erklæres egnet. Der kan også optages elever, som uforskyldt har mistet deres uddannelsesaftale i en virksomhed, elever med særlig merit eller elever med kombinationsaftaler. Som elev i Praktikcentret på International Business College i Aabenraa eller Kolding ansættes du i en fiktiv øvelsesvirksomhed, hvor du efter endt læretid har opnået den samme kompetence, som en ordinær elevplads giver. Undervejs i forløbet får du mulighed for forlagt undervisning i relevante virksomheder. Der eksisterer et firma, House of Living A/Sim, i skolepraktik. Firmaet arbejder i et lukket, simuleret netværk med andre firmaer fra hele verden. Firmaet har en personaleafdeling, salgsafdeling, indkøbsafdeling, økonomi- og marketingsafdeling. House of Living er et øvelsesfirma, der sælger brugskunst og møbler til hele verden. Øvelsesfirmaet har samarbejdspartnere i Danmark, Norge, Tyskland, Spanien, Canada, Østrig, Frankrig og Australien. Praktikcentret optager elever fra hele Sønderjylland. Der er mulighed for optag inden for både butik, handelsassistent med salg og kontor generelt. 11

12 Bilag 1: Bedømmelsesplan for grund- og hovedforløb. Elevens læringsansvar (at være parat og villig til at lære) er: at arbejde med personligt at tilegne sig stoffet (gennem egne notater osv.) at forholde sig åbent og aktivt, fordybe sig og sætte sig kritisk ind i en sag at udvise ansvarlighed i forhold til skolearbejdet, herunder tage ansvar for egne lære-processer at ville respektere lærere og holdkammerater og indgå i samarbejde med disse at bidrage til planlægning af undervisningens indhold og valg af arbejdsformer Lærerne evaluerer løbende sammen med eleven undervisningens indhold og elevens udbytte af denne. Evalueringer af undervisningen indgår i lærerens udviklingssamtale med nærmeste leder Elevernes personlige kompetencer evalueres gennem samtaler mellem kontaktlærer og elev. Den enkelte kontaktlærer er ansvarlige for, at der udarbejdes en plan for samtaler med eleverne. Semesterprojekter, der ikke er eksamensprojekter, bedømmes løbende. Skolen foretager i forbindelse med undervisningens gennemførelse en løbende bedømmelse af eleven med henblik på at støtte og vejlede eleven i uddannelsesforløbet. Grundlaget for undervisning og evaluering Lærerens faglige og pædagogiske ansvar (at skabe mulighederne for at eleverne fagligt og personligt kan lære noget) er: at være fagligt velforberedt og engageret at tilrettelægge undervisningen under hensyn til elevens forudsætninger (gennem udvæl-gelse og disponering af stoffet, valg af materialer, eksempler og opgavetyper samt brug af diverse hjælpemidler) at anvende forskellige undervisningsmetoder (formidlende, samtalende, undersøgende, problemløsende, m.m.) at fremme elevens personlige kompetencer gennem valg af undervisningsmetoder samt vejledning og feedback til eleverne at inddrage eleven i planlægningen af undervisningens indhold og form Den enkelte underviser kan løbende afholde mindre interne prøver, med det formål, at afdække elevens standpunkt. Alle karakterer er standpunktskarakterer. Afsluttende bedømmelse i grundforløb Denne bedømmelse indeholder dels afsluttende standpunktskarakterer dels eksamenskarakterer. Afsluttende standpunktskarakterer afgives i alle grund-, valg- kompetencefag i de discipliner faget indeholder (mundtlig og/eller skriftlig). Standpunktskarakteren udtrykker elevens færdigheder i forhold til fagets mål på dette tidspunkt. En eksamenskarakter er den karakter, eleven opnår ved en prøve ved eksamen i et fag, der afsluttes. Grundfag Der afgives standpunktskarakter efter hvert semester i alle grundfag. Et grundfag udtrækkes ifølge Undervisningsministeriets udtrækningslister til eksamen efter hvert semester. Antallet af eksaminer afhænger således af grundforløbets varighed. Prøveformen er altid caseeksamen. Casearbejdet kan foregå individuelt eller i grupper. Eksamen foregår individuelt. Eksaminationstiden inklusiv votering er for alle grundfag 30 min. 12

13 Valgfag Skolen bestemmer ved simpel lodtrækning, hvilket/ hvilke lokalt udviklede valgfag den enkelte elev skal til eksamen i. Alle valgfag kan udtrækkes, såfremt der forekommer eksamensmulighed i faget. Der er dog højst en prøveform pr. fag - dvs. mundtlig, skriftlig eller praktisk. Såfremt grundfag udbydes som valgfag følges Undervisningsministeriets udtrækning. Eksamensreglerne for det pågældende grundfag er gældende. Kompetencefag I de valgte kompetencefag afgives standpunktskarakter efter hvert fags afslutning. Et kompetencefag kan afsluttes uden standpunktskarakter. Dette skal således fremgå af fagbeskrivelse af kompetencefaget. Karakteren i kompetencefaget gives på grundlag af elevens faglige standpunkt i faget. Grundforløbsprojekt Grundforløbet afsluttes med at eleverne udarbejder et projekt eller en synopsis, der danner grundlag for en mundtlig prøve, hvor elevens tilegnelse af de kompetencemål, som eleven skal opfylde ved overgang fra grundforløb til hovedforløb, bedømmes. Prøven varer i alt 30 min., og der gives eksamenskarakter for elevens præstation ved eksamen. Grundforløbsprojektet skal afspejle, hvilket forløb eleven sigter på i fht. hovedforløbet dvs. en toning i forhold til butik, handel, kontor eller finans. Såfremt en elev ophører med sit grundforløb tidligere end planlagt ifølge elevens uddannelsesplan, vil eleven blive realkompetencevurderet på baggrund af sidst afviklede projekt eller indstillet til den næstkommende grundforløbsprojekteksamen. Skolebevis udstedes når den afsluttende fagprøve er bestået med mindst karakteren 2 og gennemsnittet af specialefag er mindst 2. Praktikvirksomheden udsteder praktikerklæring når praktikperioden er afsluttet og eleven har nået målene i praktikperioden. Ved uddannelsens afslutning udsteder skolen et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence indenfor uddannelsen. Praktikbedømmelse i Praktikcentret Eleverne skal såvel ved optagelsen som under hele forløbet i Praktikcentret opfylde egnetheds-betingelserne; de såkaldte EMMA-kriterier: Egnet Mobil faglig Mobil geografisk Aktiv elevpladssøgende Der bliver løbende afholdt samtaler med eleven, og de bliver holdt op på EMMA-kriterierne. IBC kan i henhold til erhvervsuddannelsesloven indgå aftaler med en eller flere virksomheder, hvorefter dele af skoleundervisningen vil foregår der, under skolens ansvar. Også kaldet virksomhedsforlagt undervisning VFU. Der udfærdiges en skriftlig aftale til virksomheden. Under den virksomhedsforlagte undervisning fører IBC tilsyn med eleven. Dette kan ske telefonisk eller ved besøg. Når grundforløbet er afsluttet, udsteder skolen grundforløbsbevis, hvor det normalt er et krav, at eleven opnår beståelseskarakter ved den afsluttende prøve. Afsluttende bedømmelse i hovedforløb Denne bedømmelse indeholder dels standpunktskarakterer dels eksamenskarakterer. Standpunktskarakterer afgives i alle specialefag i de discipliner faget indeholder ved fagets afslutning. Standpunktskarakteren udtrykker elevens færdigheder i forhold til fagets mål på dette tidspunkt. En eksamenskarakter er den karakter, eleven opnår ved fagprøven. Man kan læse mere om fagprøven under hovedforløb på 13

14 Bilag 2: Eksamensreglement Kære HG-elev, Eksamen står for døren, hvilket betyder, at du i nogle fag kan få afprøvet din viden og kunnen. På de følgende sider er der en række praktiske oplysninger angående eksamen, og skolen forventer, at du har sat dig grundigt ind i disse. Eksamensadfærd Du skal være til stede 10 minutter før eksamen starter. Starttidspunktet fremgår af den udleverede eksamensplan Kommer du for sent til en eksamen, har du ikke krav på at deltage, men du skal straks henvende dig på skolens kontor. Ved mundtlig eksamen er det op til eksaminator og censor, om du kan få lov til at gå op, hvis dette kan være hensigtsmæssigt Du må under eksamen ikke medbringe mobiltelefoner eller andet udstyr, der kan anvendes til kommunikation Hvis du under eksamen overtræder eksamensreglementet eller udviser forstyrrende adfærd, kan skolen bortvise dig fra eksamen. Din præstation vil ikke blive bedømt. En evt. bortvisning vil blive indberettet til Undervisningsministeriet Sygdom Hvis du bliver syg eller på anden måde uforskyldt forhindret i at deltage i en eksamen, skal du hurtigst muligt give skolen besked om fraværet og årsagen hertil. Sygdom skal dokumenteres med en lægeerklæring, som du selv skal betale. Andre årsager end sygdom kan efter skolens vurdering ligestilles med sygdom. Dokumentationen skal afleveres til skolens administration senest dagen efter eksamen. Hvis eksamen er påbegyndt, men ikke gennemført, skal eleven meddeles en karakter. Mundtlige eksamener er påbegyndt ved indtræden i eksamenslokalet. Udeblivelse Hvis du udebliver fra eksamen uden forudgående kontakt til skolen, tæller dette som et eksamensforsøg. Klager Hvis du vil klage over forhold i forbindelse med eksamen, skal skolen have modtaget klagen skriftligt inden 2 uger efter at karakteren er blevet meddelt. En klage skal være skriftlig og begrundet. Begrundelsen kan vedrøre forløbet af eksamen, den stillede opgave eller bedømmelsen. Først forelægges klagen for lærer og censor. Derefter får du mulighed for at kommentere deres udtalelser, inden skolen træffer en skriftlig og begrundet afgørelse. Afgørelsen kan medføre, at klagen afvises eller at du får tilbudt en ny eksamen. Hvis skolen afviser klagen, kan du inden 4 uger klage over skolens sagsbehandling til Undervisningsministeriet. 14

15 Praktiske oplysninger vedr. casearbejdsdagen Den individuelle eksamensplan Du skal i forbindelse med casearbejdsdagen individuelt udarbejde og aflevere en eksamensplan. Eksamensplanen kan finde du på Eksamensplanen skal omhandle alle eksamensfagets caseopgaver. Du har frit mulighed for i tidsrummet mellem casearbejdsdagen og selve caseeksamen at føje til og udbygge præsentationen af de enkelte opgaver. Du er altså ikke på detailniveau bundet af din planlægning på casearbejdsdagen. Eksamensplan fremmedsprog Eksamensplanen skal i forbindelse med engelsk og 2. fremmedsprog udfyldes på målsproget for eksaminationen. Dog ikke for niv. F og E. Udlevering/aflevering af caseopgaven Caseopgaven udleveres mod kvittering kl i det anførte lokale, som fremgår af din eksamensplan. Ændringer vedr. caseopgaven offentliggøres kun i de lokaler, som skolen stiller til rådighed for casearbejdsdagen. Du skal henvende dig til skolens administration, hvis der er tvivl om korrektheden af formuleringer i eksamensopgaven. Eksamensplanen skal afleveres på skolens administration tidligst kl og senest kl på casearbejdsdagen. Aflevering af eksamensplanen er en forudsætning for at kunne gå til eksamen. Hjælpemidler Alle hjælpemidler og ressourcer er tilladte på casearbejdsdagen. Du kan frit forlade skolen for at søge informationer mv. På selve casearbejdsdagen må der imidlertid ikke ydes vejledning til dig hverken af din lærer eller af andre lærere på skolen. Du må på intet tidspunkt kontakte casevirksomhedens hovedsæde hverken før, under eller efter casearbejdsdagen. Hjælpemidler, som skolen stiller til rådighed på casearbejdsdagen: Edb-udstyr i et omfang, så hver enkelt elev har en arbejdsplads til rådighed Printer og kopimaskine Internetadgang Adgang til skolens intranet Adgang til skolernes databaseservice (www.skoda. emu.dk) brugernavn og adgangs-kode påkrævet (kontakt biblioteket) Adgang til søgning på skolens bibliotek i løbet af hele casearbejdsdagen Præsentationsværktøj (PowerPoint, OHP mv.) It- og printer-support Hjælpemidler under eksaminationen Skolen stiller inden for rimelighedens grænser de hjælpemidler til rådighed, som du har anført i din eksamensplan, herunder pc, kanon, monitor, video mv. 15

16 Bilag 3: Ordensreglement Vi forventer at du møder og deltager aktivt i undervisningen at du viser respekt, hensyn og ansvar i omgang med mennesker, inventar og materiel at du fremmer en god omgangstone mellem alle på skolen at du viser en personlig fremtræden, som er i overensstemmelse med normerne i virksomheder og i samfundet i øvrigt er du i tvivl, så spørg! at du ikke ryger inden for undtagen de steder, hvor der ved skiltning er angivet, at rygning er tilladt. at du kun nyder alkohol i forbindelse med fester eller ved særlige arrangementer. Det er således forbudt at nyde alkohol i skoletiden. Møder du beruset, kan dette føre til omgående bortvisning at du hverken foretager eller modtager opkald (incl. SMS) på mobiltelefon i undervisningstiden at du ikke medbringer drikke i bægre og kopper fra automaterne og kantinen på gangene og i undervisningslokalerne at du selv tager ansvaret for opbevaring af penge og værdigenstande, da skolen ikke kan erstatte stjålne eller bortkomne ting. at du er ansvarlig for oprydningen i kantinen at klassen er ansvarlig for, at der er orden i klasselokalet at alt affald er lagt i papirkurven og stolene stillet på plads, når klasselokalet forlades Vi accepterer ikke Mobning på skolen Snyd med opgaver m.v. Alkohol og beruset adfærd i undervisningstiden Narkotika på skolens område Støjende, larmende eller obstruerende adfærd, som virker forstyrrende i et studieforberedende miljø Rulleskøjteløb eller boldspil på skolens indendørs arealer Rygning eller ophold i døråbningerne ved indgangspartierne Kriminel adfærd på skolen 16

17 Konsekvenser Generelt vil alt kriminel adfærd blive meldt til politiet. Kriminel adfærd på skolen vil føre til om-gående bortvisning. Hvis vi konstaterer, at du afleverer en opgave, som du ikke selv har skrevet, vil det medføre en advarsel og krav om, at du afleverer en ny opgave. Hvis du gentagne gange snyder med opgaver bliver midlertidig eller ved overtrædelser af grovere karakter permanent udelukket fra undervisningen. Den ansvarlige uddannelseschef/-leder afgør, ud fra karakteren af de disciplinære forseelser, hvilke foranstaltninger der kan iværksættes før du bliver bortvist, herunder om overtrædelsen skal sanktioneres med en samtale, en advarsel eller midlertidig udelukkelse fra undervisningen i enkelte fag eller fra undervisningen som helhed. Den ansvarlige uddannelseschef/-leder kan uden forudgående advarsel bortvise dig fra skolen, hvis du groft overtræder skolens ordensregler. Den ansvarlige uddannelseschef/-leder kan uden forudgående advarsel bortvise dig fra skolen, hvis du groft overtræder skolens ordensregler fx i tilfælde af vold/chikane mod kammera-ter/ansatte, indtagelse af alkohol, besiddelse eller indtagelse af narkotika. Beskadigelse af skolens undervisningsmaterialer, inventar og bygninger medfører normalt erstatningsansvar. Manglende aflevering af bøger og andre udleverede undervisningsmateriale ved skoleårets afslutning medfører automatisk erstatningskrav. Øvrige regler I en klasse eller et team kan man formulere yderligere regler. Disse vil i givet fald blive offentliggjort i den pågældende klasse eller i det pågældende team. En midlertidig udelukkelse fra undervisningen kan finde sted. Samtidig med en midlertidig udelukkelse fra undervisningen får du en skriftlig advarsel, som oplyser om konsekvenserne af en gentagelse af den adfærd, som har medført den midlertidige udelukkelse fra undervisningen. Du kan bortvises fra skolen, når mindre vidtgående foranstaltninger forgæves har været forsøgt. 17

18 Bilag 4: Deltagelse i undervisningen Nedenfor skitseres de gældende regler for deltagelse i undervisningen på HG. Du kan læse om: regler for deltagelse i undervisning registrering af deltagelse i undervisning opfølgning på deltagelse i undervisning konsekvenser ved manglende deltagelse i undervisning Regler for deltagelse i undervisning Som elev på en erhvervsuddannelse har man mødepligt i henhold til bekendtgørelse nr af 13. december 2007 om erhvervsuddannelser: 65. Eleverne skal deltage i den enkelte erhvervsuddannelses skoleundervisning i overens-stemmelse med reglerne for uddannelsen og elevens personlige uddannelsesplan. Stk. 2: Eleverne skal følge skolens ordensregler, jf. 42 stk. 2. Skolen kan i særlige tilfælde efter elevens anmodning bevilge en kortvarig undervisningsfrihed, hvis skolen skønner, at eleven kan nå uddannelsens mål. For elever med uddannelsesaftale træffes afgørelsen efter forhandling med praktikvirksomheden. 66. Eleverne kan være fraværende fra undervisningen ved sygdom og af andre lovlige grunde, der er dokumenteret efter skolens nærmere retningslinjer herfor. 67. Skolen kan udelukke en elev fra fortsat undervisning, jf. 50, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser. Stk. 2: En elev kan kun udelukkes fra fortsat undervisning, når mindre vidtgående foranstaltninger, jf. stk. 3, og 53, forgæves har været forsøgt. For elever med uddannelsesaftale skal skolen endvidere følge fremgangsmåden efter 74, stk. 2 og 3. Stk. 3: Skolen afgør ud fra karakteren og graden af forsømmelserne eller de disciplinære for-seelser, hvilke foranstaltninger der skal forsøges iværksat for at undgå at udelukke eleven, herunder de foranstaltninger, der er nævnt i 53, samtaler, advarsler Stk. 4: Hvis udelukkelsesgrunden kun angår valgfri supplerende undervisning, kan udelukkelsen kun omfatte denne. 68. Findes en elev at have gjort sig skyldig i særlig grov forseelse, og må det påregnes, at der som følge heraf vil blive truffet afgørelse om udelukkelse fra fortsat undervisning, kan eleven hjemsendes uden forudgående varsel, indtil der er truffet en 69. Når en elev har forsømt al undervisning i længere tid, og skolen forgæves har udfoldet rimelige bestræbelser på at komme i kontakt med eleven, kan skolen betragte eleven som udmeldt. Skolen skal dog forinden kontakte elevens eventuelle praktikvirksomhed 18

19 70. For elever, der er undergivet forældremyndighed, sendes eventuelle skriftlige meddelel-ser til forældremyndighedens indehaver med kopi til eleven. 71. Skolen kan indkalde elever til et fornyet skoleophold ved sygdom eller andet fravær. Stk. 2: For elever, der har gennemført et fornyet skoleophold, kan uddannelsestiden forlænges, jf. 58 og 59 i lov om erhvervsuddannelser. Stk. 3: Skolen kan hjemsende og indkalde eleven til et fornyet skoleophold, hvis eleven har været fraværende fra undervisningen i et sådant omfang, at eleven ikke har fået et tilfredsstillende udbytte af undervisningen. Reglerne indebærer, at elever skal deltage i undervisningen. På IBC betyder det, at man kun er lovligt fraværende, hvis man er syg eller er forhindret pga: Indlæggelse eller undersøgelse på sygehus Sygdom dokumenteret med lægeerklæring Deltagelse i session Deltagelse i retsmøder Såvel lovligt som ulovligt fravær registreres som fravær. Det er elevens pligt selv at orientere sig om den del af undervisningen, vedkommende ikke har deltaget i. 72. En elev er udelukket fra fortsat undervisning, når skolen har givet skriftlig meddelelse herom til eleven og til eventuel indehaver af forældremyndighed. 73. Når skolen udelukker en elev fra fortsat undervisning, skal skolen over for eleven og den eventuelle indehaver af forældremyndigheden samt praktikvirksomheden skriftligt angive, på hvilke faktiske forhold afgørelsen er baseret, og give oplysning om 74. Ved udelukkelse fra fortsat undervisning bortfalder en eventuel uddannelsesaftale, jf. 62 i lov om erhvervsuddannelser. Uddannelsesaftalen bortfalder ikke, når eleven er midlertidigt hjemsendt til virksomheden. Stk. 2. For elever med uddannelsesaftale kan afgørelser om udelukkelse fra fortsat undervisning, midlertidig hjemsendelse, indkaldelse til et fornyet skoleophold eller overflytning til anden skole kun træffes efter forhandling med praktikvirksomheden. Stk. 3. Skolen underretter virksomheden om de afgørelser, der er omtalt i stk. 2, samt om skriftlige advarsler, for så vidt disse vedrører forhold, der har betydning for elevens muligheder for at gennemføre uddannelsesforløbet. Stk. 4. Ved udelukkelse fra fortsat undervisning af elever, der har indgået uddannelsesaftale, skal skolen hurtigst muligt give virksomheden meddelelse herom. Deltagelse i undervisningen indebærer desuden, at man som elev har pligt til at forberede sig efter underviserens angivelser, aktivt deltager i undervisningen og i øvrigt efterlever skolens ordensregler. 19

20 20

21 Registrering af deltagelse i undervisning Deltagelse i undervisning registreres af IBCs administration. Dette sker via elektronisk registrering eller via protokoller. På afdelinger med elektronisk registrering, skal elever orientere sig om reglerne herfor. Disse fremgår af IBCs intranet. Oversigter over elevernes deltagelse udleveres til kontaktlærere, tilstedeværelseskoordinatorer og studievejledningen. Øvrige lærere kan få udleveret oversigter. Opfølgning på deltagelse i undervisning Undervisningen har til formål, at sikre at du når de mål, som din personlige uddannelsesplan tilsiger. Udgangspunktet er de kompetencer du har. Opfølgningen sker individuelt i forhold til dine kompetencer og mål. Det er studievejledningen, der foretager opfølgningen i samarbejde med kontaktlæreren og øvrige undervisere. Konsekvenser ved manglende deltagelse i undervisningen Er dit fravær uacceptabelt ift. dine kompetencer og mål, udviser du et uhensigtsmæssigt mønster i dit fravær eller uacceptabel adfærd i undervisningen, indkaldes du til en samtale med studievejledningen. Indkaldelse kan ske uanset om der er tale om lovligt eller ulovligt fravær. Ved samtalen aftales der følgende: I hvilket omfang skal dine mål fastholdes? I hvilket omfang skal din uddannelse forlænges? Skal der iværksættes særlige aktiviteter for at understøtte din uddannelse? Får du SU skal det vurderes, om du kan oppebære status som studieaktiv. I modsat fald bortfalder SU en Studievejledningen foretager notat af aftalen som du skriver under på. Er du under 18 år, sendes notatet til underskrift hos dine forældre. Kontaktlæreren orienteres om aftalen. Overholder du ikke den indgåede aftale, bliver du indkaldt til en ny samtale, hvor der sker følgende: Aftalen korrigeres i forhold til ovennævnte Der gives en skriftlig advarsel, som du skal underskrive. Er du under 18 år, sendes advarslen og samtalenotatet til underskrift hos dine forældre Kontaktlæreren orienteres Overholdes aftalen ikke, kan der ske følgende: Du indkaldes til fornyet skoleperiode, det vil sige din uddannelsestid forlænges Du vejledes til en anden uddannelse Du bortvises Der er mødepligt til samtale med studievejledningen eller tilstedeværelseskoordinatoren. Udeblivelse kan føre til bortvisning. 21 Revideret / september 2013

22 HG Den Eksamensinformation lokale undervisningsplan Kontakt IBC Hovedforløb: Kontakt HG: Studiesekretær Dorte B. Skov, Kolding tlf.: mail: Studiesekretær Jane B. Petersen, HG Kolding tlf.: mail: IBC International Business College Studiesekretær Hanne B. Ahrendsen, Kolding tlf.: mail: Studiesekretær Gitte N. Urup, HG Kolding tlf.: mail: Tvedvej 7, 6000 Kolding Mosegårdsvej 1, 7000 Fredericia Dr. Margrethes Vej 6-12, 6200 Aabenraa Studiesekretær Pia T. Nielsen, Kolding tlf.: mail: Studiesekretær Hanne L. Petersen, HG Aabenraa tlf.: mail: Studiesekretær Betina Hansen, Aabenraa tlf.: mail: Studiesekretær Lene R. Christensen, HG Fredericia tlf.: mail: Anne T. Gryning, Praktikcentret tlf.: mail: 22

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

3.0. Undervisningsplanen

3.0. Undervisningsplanen 3.0. Undervisningsplanen 3.1. Hovedforløb Fællesindgangen Merkantil (:HG) kan sammen med det efterfølgende hovedforløb føre frem til følgende uddannelser delt op på de fire hoveduddannelsesområder (detail,

Læs mere

Merkantile grundforløb

Merkantile grundforløb Merkantile grundforløb Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen 3) Generel kontoruddannelse. 4) Handelsuddannelse med specialer

Læs mere

Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14. (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012)

Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14. (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012) Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14 (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012) Senest revideret marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0. Generelt om Vejen Business

Læs mere

Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang:

Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen (EUX) 3) Handelsuddannelse med specialer 4) Kontoruddannelse med specialer (EUX)

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Hospitalsteknisk assistent

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Hospitalsteknisk assistent Den lokale undervisningsplan for Hovedforløbet Hospitalsteknisk assistent BEMÆRK! Denne undervisningsplan gælder for elever som påbegyndte uddannelsens hovedforløb inden 15. juli 2007. For elever som er

Læs mere

Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl.

Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl. Skolens navn: Indgang: TietgenSkolen Tietgen HG Lerchesgade 29 5000 Odense C Tlf. 65 45 26 00 E-mail: hg@tietgen.dk Hjemmeside: www.tietgen.dk Den merkantile indgang Medarbejdere Øverst ansvarlige for

Læs mere

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011 Uddannelsesbog Social- og Sundhedsassistent Version august 2011 Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200 UDDANNELSESBOGEN INDHOLDSFORTEGNELSE: side Velkommen til Social- og sundhedsskolen...

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Tandklinikassistent

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Tandklinikassistent Den lokale undervisningsplan for Hovedforløbet Tandklinikassistent Uddannelse: Tandklinikassistent Side: 2 af 31 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvad er en undervisningsplan...4 Uddannelse...4 Skoleperiodernes

Læs mere

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa August 2013 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ IBC... 4 1. GENERELT FOR

Læs mere

Lokal Undervisningsplan. Tietgen Hovedforløb

Lokal Undervisningsplan. Tietgen Hovedforløb Lokal Undervisningsplan Tietgen Hovedforløb 2014-2015 Indholdsfortegnelse 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser... 2 1.3 Overordnet bedømmelsesplan... 2 1.4

Læs mere

Elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen Elektrikeruddannelsen Lokal undervisningsplan Generel del Den jydske Haandværkerskole, 2006 Elafdelingen Revideret juni 2007 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Skolen... 4 Kvalitet...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Undervisningsplan for SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Indhold: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

Velkommen til Tradium Mariagerfjord

Velkommen til Tradium Mariagerfjord Velkommen til Tradium Mariagerfjord Kære Elev Velkommen til ungdomsuddannelserne på Tradium Mariagerfjord. Vi glæder os til samarbejdet med dig. Vi håber elevhåndbogen bliver et godt redskab for dig, så

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Frisør

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Frisør Den lokale undervisningsplan for Hovedforløbet Frisør Uddannelse: Frisør Side: 2 af 36 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvad er en undervisningsplan...4 Uddannelse...5 Skoleperiodernes placering i uddannelsesforløbet...5

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Frisør GF2 Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN (SEKTION

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Lokal undervisningsplan Grundforløb

Lokal undervisningsplan Grundforløb Lokal undervisningsplan Grundforløb 1. Generelt om Kalø Økologisk Landbrugsskole. 1.1 Praktiske oplysninger Skolens navn: Kalø Økologisk Landbrugsskole Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVSUDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVSUDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVSUDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT 2 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 2 1.2 SKOLENS VÆRDISYN... 2 1.3 AFDELINGENS OVERORDNEDE PÆDAGOGISKE

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 2 1.2 SKOLENS VÆRDISYN... 2 1.3 AFDELINGENS OVERORDNEDE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere