21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet"

Transkript

1 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

2 Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2. Virksomheder og praktikpladser 12 Udviklingen i praktikpladser 12 Virksomheder med og uden elever opdelt efter branche Praktikpladspotentiale 27 Metode til potentialeberegninger 27 Praktikpladspotentialet 31 Perspektivering af potentialet 42 Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel ing af skoler 44 Metode til benchmarkanalyser af skoler 44 ing af skoler 46 Bilag 1: Udspecificering af benchmarkanalyser 51

3 Resume Deloittes analyse belyser potentialet for flere praktikpladser og undersøger, hvor gode skolerne er til at få deres elever i virksomhedspraktik. Det samlede potentiale for flere praktikpladser er vurderet til at være praktikpladser. Det er 59 procent flere praktikpladser sammenlignet med antallet af praktikpladser i Der er stor forskel på, hvor mange elever, der er i virksomhedspraktik på skolerne. På nogle skoler har 14 procentpoint flere af eleverne en praktikplads, i forhold til hvad man ville forvente ud fra skolernes rammevilkår. Modsat kommer 13 procentpoint færre elever i praktik på andre skoler, i forhold til hvad man skulle forvente ud fra skolernes rammevilkår. I forbindelse med aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser fra februar 2014 er der sat ekstra fokus på at tilvejebringe flere praktikpladser for eleverne på erhvervsuddannelserne. I forbindelse med udmøntningen af vækstpakken indgik regeringen sammen med DA og LO aftale om at styrke det praktikpladsskabende arbejde på erhvervsskolerne via fem konkrete initiativer. Ét af disse initiativer handler om at støtte praktikpladskonsulenternes arbejde. Deloittes analyse er led i dette initiativ. Deloittes analyse er opdelt i tre temaer: 1. Beskrivelse af virksomheder, der ansætter elever, og virksomheder, der ikke ansætter elever. 2. Potentialeberegninger for flere praktikpladser i virksomhederne. 3. ing af erhvervsskolernes evne til at få deres elever i praktik. De væsentligste konklusioner fra analyserne under hvert tema er opsummeret nedenfor. Virksomheder med elever og virksomheder uden elever Antallet af elever i virksomhedspraktik er faldet betydeligt siden 2008 Siden antallet af elever i virksomhedspraktik var på sit højeste i 2008, er antallet af elever i virksomhedspraktik faldet med 20 procent til knap Praktikpladspotentiale og benchmarking af skolerne Undervisningsministeriet

4 elever i Det nuværende antal elever i virksomhedspraktik er dog næsten på niveau med antallet i Det er karakteristisk for udviklingen mellem disse år, at finanskrisen i 2008 har en række virkninger på praktikpladssituationen for elever og virksomheder. Faldet i antallet af elever i praktik har fundet sted i den private sektor I perioden fra 2008 til 2012 er antallet af elever faldet med 20 procent. Faldet er især sket indenfor bygge og anlæg, hvor over hver tredje praktikplads er forsvundet fra 2008 til I den offentlige sektor er antallet af elever omvendt steget med 48 procent i samme periode (praktikpladser på social- og sundhedsuddannelser og pædagogisk assistentuddannelse er ikke medtaget). Under hver fjerde virksomhed med faglærte ansatte har elever i virksomhedspraktik I 2012 er der 23 procent af virksomhederne med faglærte ansatte, der har en elev ansat. På tværs af brancher er der store forskelle på, hvor mange virksomheder der ansætter elever. Indenfor bygge og anlæg har godt 4 ud af 10 virksomheder elever. I 6 ud af de 10 af hovedbrancherne er det under 20 procent af virksomhederne, der har elever. Der er langt flere elever ansat i den private sektor end i den offentlige På trods af faldet af elever i den private sektor er der stadig flest elever i praktik i denne sektor. Private virksomheder har i gennemsnit 9 elever i praktik per 100 faglærte ansatte. I den offentlige sektor ansættes der kun 4 elever per 100 faglærte ansatte (praktikpladser på social- og sundhedsuddannelser og pædagogisk assistentuddannelse er ikke medtaget). Bygge- og anlægsbranchen ansætter stadig flest elever På trods af at antallet af elever indenfor bygge og anlæg er faldet betydeligt, ansættes der stadig 16 elever per 100 faglærte ansatte. Det er væsentlig flere end i de fleste andre brancher. I gennemsnit ansættes der 7 elever per 100 faglærte ansatte, og indenfor en branche som industrien ansættes der for eksempel kun 5 elever per 100 faglærte ansatte. Der er store geografiske forskelle I Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark ansætter 25 procent af virksomhederne med faglærte ansatte elever, hvilket kun er tilfældet for 19 procent af virksomhederne i Region Hovedstaden og 21 procent af virksomhederne i Region Sjælland. Dette kommer også til udtryk, når antallet af elever sammenlignes med antallet af faglærte ansatte i regionerne. I Region Nordjylland er der ansat 9 elever per 100 faglærte ansatte, mens der i Region Hovedstaden kun er ansat 6 elever per 100 faglærte ansatte. 1 Analysen omfatter ikke elever på social- og sundhedsuddannelserne (SOSU) og den pædagogiske assistentuddannelse. 4 Praktikpladspotentiale og benchmarking af skolerne Undervisningsministeriet

5 Det nuværende antal elever i praktik, potentiale for praktikpladser og antal praktikpladser i alt, august Nuværende antal elever +59% Der er i udregningerne ikke taget højde for, om et potentiale (udbud af praktikpladser) kan imødekommes af en efterspørgsel fra eleverne om praktikpladser. Potentiale Samlet Kilder: STIL, Danmarks Statistik og Deloittes egne beregninger. Praktikpladspotentiale Det samlede praktikpladspotentiale estimeres til at være over praktikpladser Deloitte har udviklet en ny metode til at opgøre praktikpladspotentialet. Ved at sammenligne virksomhedernes ansættelsesmønstre, hvor der tages højde for de enkelte virksomheders rammevilkår, har Deloitte estimeret praktikpladspotentialet til at være praktikpladser. Det er 59 procent flere praktikpladser sammenlignet med 2012-antallet elever i virksomhedspraktik. Praktikpladspotentialet er størst i de virksomheder, der ikke har elever i dag Her er potentialet på praktikpladser. Potentialet i de virksomheder, der allerede har elever, er på praktikpladser. Ud af de virksomheder, der ansætter elever, kunne virksomheder ansætte flere elever. Praktikpladspotentialet er størst i Region Hovedstaden I Region Hovedstaden er potentialet på praktikpladser, og dermed udgør praktikpladspotentialet i Region Hovedstaden 36 procent af det samlede praktikpladspotentiale. Potentialet fordeler sig jævnt mellem virksomheder, der allerede har elever, og virksomheder, der ikke har elever. Potentialet for praktikpladser er størst i den private sektor Her er potentialet på praktikpladser, hvilket udgør 88 procent af det samlede potentiale. Sammenligner man med det nuværende antal praktikpladser i den offentlige sektor, er potentialet imidlertid også stort her. Der er ansat elever i den offentlige sektor, og der kunne potentielt ansættes flere elever. Det svarer til 70 procent flere praktikpladser i den offentlige sektor. Det er især kommunerne, som kunne ansætte flere elever. Potentialet er særlig stort i virksomhederne indenfor handel og transport Her kunne der ansættes flere elever, og 39 procent af det samlede potentiale er dermed indenfor handel og transport. Potentialet er også stort indenfor offentlig administration og industrien mv., hvor potentialet er opgjort til at være henholdsvis og praktikpladser. Praktikpladspotentialet er større end antallet af elever, der ikke er i virksomhedspraktik I 2012 var der på landsplan elever, der manglede en virksomhedspraktikplads, hvilket vil sige, at det samlede potentiale på landsplan er væsentlig større end det antal elever, der i 2012 ikke er i virksomhedspraktik. Sammenlignes potentialet med antallet af elever uden en praktikplads i de enkelte regioner, er praktikpladspotentialet større end antallet af elever, der mangler en praktikplads i alle regioner. En del af potentialet kunne muligvis indfries via uddannelsesaftaler som delaftaler og restaftaler. 5 Praktikpladspotentiale og benchmarking af skolerne Undervisningsministeriet

6 ing af skoler Der er store forskelle på, hvor mange elever der kommer i praktik på de forskellige erhvervsskoler På nogle skoler kommer over 90 procent af eleverne i virksomhedspraktik, mens helt ned til kun en femtedel af elevene kommer i praktik på andre skoler. På nogle erhvervsskoler kommer der langt flere elever i virksomhedspraktik, end skolernes rammevilkår tilsiger analysen viser, at på nogle skoler har 14 procentpoint flere af eleverne en praktikplads, i forhold til hvad man ville forvente ud fra skolernes rammevilkår. Modsat kommer der på andre skoler 13 procentpoint færre elever i praktik, i forhold til hvad man ville forvente ud fra skolernes rammevilkår. Der kan være mange andre forhold, der påvirker antallet af praktikpladser analysen er gennemført ud fra data om elevernes baggrund og lokale arbejdsmarkedsforhold. Analysen viser dermed alene resultater ud fra statistiske analyser af registerdata og siger ikke noget om, hvilke konkrete aktiviteter skolerne gennemfører, der kan have indflydelse på antallet af elevernes praktikpladser. Ligeledes indgår ikke alle vilkår, der kan have indflydelse på praktikpladsmulighederne. For eksempel indgår skolernes frafald ikke, og forskelle i brancher mv. indgår heller ikke. Det er derfor vigtigt at tolke resultaterne nuanceret og tage højde for de supplerende forhold, der kan bidrage til at forklare forskellene. Resultaterne viser dog også, at nogle af skolerne sandsynligvis har en særlig målrettet og værdifuld praktikpladsindsats, som andre skoler med fordel vil kunne lære af. 6 Praktikpladspotentiale og benchmarking af skolerne Undervisningsministeriet

7 1. Indledning Deloittes analyse undersøger potentialet for flere praktikpladser i virksomhederne og afdækker, hvilke skoler der er gode til at få deres elever i virksomhedspraktik. Analysen bygger på omfattende registerdata for flere end elever, virksomheder og 160 institutioner, der udbyder erhvervsrettede uddannelser. Baggrund og formål I forbindelse med aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser fra februar 2014 er der sat ekstra fokus på at tilvejebringe flere praktikpladser for eleverne i erhvervsuddannelserne. Med vækstpakken fra juni 2014 blev der afsat 95 mio. kr. til øget indsats i forhold til praktikpladssøgende elever og styrket praktikopsøgende arbejde på erhvervsskolerne. I forbindelse med udmøntningen af vækstpakken indgik regeringen sammen med DA og LO aftale om at styrke det praktikpladsskabende arbejde på erhvervsskolerne via fem konkrete initiativer. Ét af disse initiativer handler om at støtte praktikpladskonsulenternes arbejde. Deloittes analyse er led i dette initiativ:... som skal afdække potentialet for flere praktikpladser i virksomhederne... 2 Formålet med analysen er at få besvaret følgende spørgsmål: Hvilke virksomheder ansætter elever, og hvilke af disse virksomheder kunne ansætte flere elever? Hvilke virksomheder ansætter ikke elever, og hvilke af disse virksomheder kunne potentielt ansætte elever? Hvad er det samlede potentiale for antallet af praktikpladser i Danmark? Hvilke erhvervsskoler er gode til at få deres elever i praktik (identificering af best practice-skoler)? Nedenfor er analysetilgangen kort beskrevet. 2 Regeringen investerer millioner i praktikpladsinitiativer, 30. oktober Praktikpladspotentiale og benchmarking af skolerne Undervisningsministeriet

8 Tilgang og metode Analysen bygger på omfattende registerdata fra Styrelsen for It og Læring (STIL) og Danmarks Statistik. I analysen er der brugt en lang række forskellige registre, herunder praktikpladsstatistikken, regnskabsstatistikken, firmastatistikken, uddannelsesregistret, befolkningsregistret, lønstatistik mv. Registrene i analysen er alle af høj kvalitet og udgør derfor et validt grundlag for analyserne. I analyserne er der især fokus på to populationer: Bestanden af elever i virksomhedspraktik i perioden fra 2003 til Denne gruppe udgør elever. Elever, der har opnået kvalifikation til at starte i virksomhedspraktik i perioden fra 2011 til Denne gruppe udgør elever. Analysen omfatter ikke elever på social- og sundhedsuddannelserne (SOSU) og den pædagogiske assistentuddannelse 3. Det skyldes, at praktikpladssystemet er reguleret anderledes for SOSU-uddannelserne end for de øvrige erhvervsuddannelser. SOSU-uddannelserne er dimensionerede, hvilket vil sige, at kommuner og regioner skal stille et bestemt antal praktikpladser til rådighed. Social- og sundhedsskolerne optager således kun elever, der i forvejen er sikret en praktikplads. Desuden indgår disse elever først i praktikpladsstatistikken fra 2010 og frem, hvilket vanskeliggør sammenligninger over tid. Bortset fra de nævnte uddannelser består opgørelserne af alle elever på erhvervsuddannelserne. Både de elever, der gennemfører uddannelsen via skolepraktik, og de elever, der gennemfører uddannelsen via virksomhedspraktik, herunder mesterlære, er med i analysen. Elever, der tager uddannelsen gennem eksempelvis voksenlærlingeordningen og andre ordninger, er også inkluderet i analysen. Afgrænsninger og metodisk tilgang for virksomhedsanalyserne uddybes i kapitel 2 og 3 og for skoleanalyserne i kapitel 4. Virksomhedsanalyser I kapitel 2 og 3 er der fokus på elever i virksomhedspraktik, virksomheder, der ansætter elever, og virksomheder, der potentielt kunne ansætte elever. Der er anvendt følgende afgræsninger og definitioner i virksomhedsanalyserne: Afgrænsning af elever: Analysen bygger på data for alle elever i virksomhedspraktik fra 2003 til Data er hentet fra STIL s praktikpladsdatabase, hvor den samlede bestand af elever i virksomhedspraktik er opgjort i august for alle år. Derudover er der i en række opgørelser set på antallet af elever, der ikke er i virksomhedspraktik. Det vil sige elever i skoleprak- 3 I alt er der set bort fra elever i perioden fra 2003 til Praktikpladspotentiale og benchmarking af skolerne Undervisningsministeriet

9 tik eller elever, der er praktikpladssøgende. Disse er opgjort via Undervisningsministeriets databank, hvor data ligeledes er opgjort i august for alle år. Samlet indgår der elever i analysen. Virksomheder med elever: I analysen er der brugt data for alle virksomheder, der har haft elever fra 2003 til Data er hentet fra STIL s praktikpladsdatabase. Antal virksomheder er opgjort på CVR-nummerniveau. Data er koblet med firmastatistikken og regnskabsstatistikken fra Danmarks Statistik (DST). Denne kobling er foretaget for perioden er det seneste år, DST har opdateret sine detaljerede virksomhedsregistre. Derfor tager potentialeberegningerne også udgangspunkt i antal elever i 2012, fordi dette er det seneste år, hvor det er muligt at tage højde for virksomhedernes rammevilkår. Samlet er der virksomheder, der har haft elever i perioden fra 2003 til Potentielle virksomheder: Bruttopopulationen af potentielle virksomheder er defineret som alle virksomheder, der ikke har ansat elever i perioden fra 2003 til 2012, og som har minimum én faglært ansat. Denne definition adskiller sig fra nogle tidligere analyser på området, hvor kravet har været, at der minimum skal være én faglært ansat og minimum fire ansatte i virksomheden 4. Definitionen i denne analyse er valgt, fordi 13 procent af det samlede antal elever er ansat i virksomheder, der har 1-3 ansatte. Dette afspejler, at små virksomheder også ansætter elever, og det er derfor Deloittes vurdering, at det er vigtigt, at også de små virksomheder inddrages i analysen. Det er forventningen, at der også er en række små virksomheder, der ikke ansætter elever, men som potentielt kunne ansætte elever. Faglærte ansatte: En faglært er defineret ud fra, om den ansatte har en faglært uddannelse som højeste fuldførte uddannelse. I kapitel 2 er der udarbejdet en række opgørelser, hvor antal elever sættes i forhold til antal faglærte ansatte. Det samlede antal faglærte ansatte er kun opgjort i de potentielle virksomheder, og der også set bort fra alle faglærte ansatte med en SOSU-uddannelse eller en pædagogisk assistentuddannelse. Godkendte virksomheder: I analysen er det opgjort, hvor mange virksomheder der er godkendt til at have elever i perioden fra 2003 til Data er trukket fra praktikpladsstatistikken. Antal godkendte virksomheder de enkelte år er opgjort ud fra startdatoen og slutdatoen for godkendelsen. For en række virksomheder mangler der er en startdato for godkendelsen. Hvis en virksomhed kun har en slutdato for sin godkendelse, antages det, at virksomheden har været godkendt fra 2003 og frem til slutdatoen. I kapitel 3 er der foretaget en række potentialeberegninger. Den specifikke metodiske tilgang for dette er beskrevet i starten af kapitlet. Skoleanalyser I kapitel 4 er der fokus på, hvor gode institutioner, der udbyder erhvervsrettede uddannelser (i det følgende betegnet som erhvervsskoler), er til at få deres elever i virksomhedspraktik. Der er gennemført en benchmarkanalyse af skolernes praktikpladsindsats, hvor der er taget højde for skolernes rammevilkår. Det vil sige, at der er taget højde for, at skolerne står overfor nogle 4 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, virksomheder tager ikke lærlinge (2014). 9 Praktikpladspotentiale og benchmarking af skolerne Undervisningsministeriet

10 forskellige vilkår, fordi deres elevsammensætning er forskelligartet, og fordi der er forskel på, hvor mange virksomheder der er i skolernes nærområde. Der er anvendt følgende afgræsninger og definitioner i benchmarkanalyserne af skolerne: Afgrænsning af elever: Analysen bygger på data for alle elever, der har opnået kvalifikation til at starte i virksomhedspraktik i perioden fra 2011 til Der er ikke benyttet data for 2014, da det ikke er muligt at opgøre for alle elever, om de er kommet i virksomhedspraktik, fordi dette først opgøres, nogle måneder efter de har gennemført deres grundforløb. Data er hentet fra STIL s praktikpladsdatabase, hvor alle uddannelsesforløb i perioden er udtrukket. Samlet indgår der elever i benchmarkanalyserne. Afgrænsning af skoler: Der indgår 160 institutioner, der udbyder erhvervsrettede uddannelser (erhvervsskoler), i analysen. Der indgår kun skoler, der havde elever i 2013, og analysen har fokus på disse skoler i perioden Der er set bort fra skoler, der primært har SOSU-uddannelser. analyserne er foretaget på såkaldt afdelingsniveau. Der er mange skoler, der har afdelinger af skolen placeret forskelligt geografisk. Skolernes afdelinger indgår så vidt muligt i analysen med deres forskellige geografiske beliggenheder, fordi afdelingerne er underlagt forskellige rammevilkår, og fordi der kan være forskel på, hvor mange elever der er i virksomhedspraktik i de forskellige afdelinger. For at mindske usikkerheden om resultaterne udelukkes skoler (afdelinger), der har under 50 elever, der har gennemført et grundforløb fra 2011 til Praktikplads: Elevernes praktikpladsstatus er opgjort, seks måneder efter eleverne har gennemført deres grundforløb. I praktikpladsstatistikken kan elevernes praktikpladsstatus være følgende: 1) Ingen aftale, 2) Skolepraktik, 3) Aftale og 4) Ingen aftale, men har haft en aftale. I benchmarkanalyserne tæller kategorierne Ingen aftale og Skolepraktik, som om man ikke er i virksomhedspraktik, da der netop er fokus på virksomhedspraktik og ikke skolepraktik. Aftale og Ingen aftale, men har haft en aftale tæller som virksomhedspraktik. Ingen aftale, men har haft en aftale tæller med som virksomhedspraktik, fordi skolerne ikke fuldt ud har indflydelse på, om eleverne holder fast i deres praktikplads. Skolernes rammevilkår: Eleverne har meget forskellige forudsætninger for at finde en praktikplads, og skolerne står dermed overfor forskellige vilkår. For at isolere betydningen af den enkelte skoles praktikpladsindsats er der kontrolleret for en række forhold, der kan have betydning for, om eleverne får en praktikplads. Der er med andre ord korrigeret for andre forhold, der kan påvirke sandsynligheden for, at eleverne på en skole får en praktikplads. På denne måde forsøges det at isolere effekten af skolernes praktikpladsindsats. I analyserne er der taget højde for elevernes køn, etnicitet og karakterer i folkeskolen samt forældrenes sociale baggrund mv. Derudover er der taget højde for virksomhedssammensætningen i skolernes nærområde. analyserne er gennemført ved hjælp af multilevelanalyse, der er en avanceret form for regressionsanalyse. Multilevelanalyse gør det muligt at isolere, hvor gode skolerne er til at få deres elever i praktik, ved at tage højde for forhold på flere niveauer. Det er muligt at tage højde både for karakteristika ved eleverne (elevniveau) og for forhold, som skolerne er underlagt (skoleniveau), som for eksempel virksomhedsstrukturen i skolernes nærområde. I 10 Praktikpladspotentiale og benchmarking af skolerne Undervisningsministeriet

11 starten af kapitel 4 uddybes den statistiske tilgang og de rammevilkår, der tages højde for. 11 Praktikpladspotentiale og benchmarking af skolerne Undervisningsministeriet

12 2. Virksomheder og praktikpladser Antallet af elever i virksomhedspraktik er faldet betydeligt siden 2008 (baseret på den samlede elevbestand fra ). Faldet har fundet sted i den private sektor. På trods af dette er der stadig langt flere elever ansat i den private sektor end i den offentlige. Private virksomheder har i gennemsnit 9 elever i praktik per 100 faglærte ansatte. I det offentlige ansættes der kun 4 elever per 100 faglærte ansatte. Der er også store geografiske forskelle på antallet af praktikpladser. I Region Nordjylland er der ansat 9 elever per 100 faglærte ansatte, mens der i Region Hovedstaden kun er ansat 6 elever per 100 faglærte ansatte. Udviklingen i praktikpladser I det følgende beskrives udviklingen i praktikpladser mellem 2003 og Det er karakteristisk for udviklingen mellem disse år, at finanskrisen i 2008 har en række virkninger på praktikpladssituationen for elever og virksomheder. Derfor sammenholdes udviklingen mellem 2003 og 2014 også med I figur 1 ses udviklingen i antallet af elever med og uden praktikplads i en virksomhed. Figur 1. Antal elever med og uden praktikplads, august % % % +264% Elever i virksomhedspraktik Elever i skolepraktik og praktikpladssøgende Kilder: STIL og Deloittes egne beregninger. 12 Praktikpladspotentiale og benchmarking af skolerne Undervisningsministeriet

13 Note: Elever på SOSU-uddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse indgår ikke i opgørelsen. Antallet af elever i virksomhedspraktik var på sit højeste i 2008 med elever, og siden er antallet af elever i praktik faldet med 20 procent til knap elever i Det nuværende antal elever i virksomhedspraktik er dog næsten på niveau med antallet i 2003, idet antallet af elever med praktikplads i en virksomhed kun er 3 procent lavere i 2014 sammenlignet med Antallet af elever, der ikke er i virksomhedspraktik, er mere end fordoblet fra 2008 til Det er især antallet af ordinære praktikpladser, der er faldet. Som det ses i figur 2, er antallet af ordinære praktikpladser faldet fra aftaler i 2008 til aftaler i 2014, hvilket svarer til et fald på 35 procent. Det nuværende antal ordinære aftaler er 23 procent lavere end antallet i Figur 2. Antal elever opdelt efter aftaletype, august % % Ordinær Kort aftale Kombinationsaftale Restaftale Mesterlære +334% Kilder: STIL og Deloittes egne beregninger. Andre aftaletyper er steget i perioden. Det er især korte aftaler og mesterlæreaftaler, der er steget. Fra 2008 til 2014 er antallet af elever på korte aftaler mere end tredoblet. Samlet har denne udvikling betydet, at antallet af ordinære aftaler i 2014 fylder mindre end tidligere. I 2003 udgjorde ordinære aftaler 87 procent af det samlede antal aftaler. Denne andel er i 2014 faldet til 69 procent. Figur 3 viser antallet af elever med og uden praktikplads fordelt på aldersgrupper. Det er især elever i alderen år, som har været ramt af finanskrisen, og andelen af elever, der kommer i virksomhedspraktik, er faldet med 24 procent for denne aldersgruppe, mod et fald på 7 procent for de resterende to grupper siden Praktikpladspotentiale og benchmarking af skolerne Undervisningsministeriet

14 Figur 3. Antal elever med og uden praktikplads fordelt på aldersgrupper, august % Kilde: STIL Elever i virksomhedspraktik (15-24 år) Elever i virksomhedspraktik (25-34 år) Elever i virksomhedspraktik (+35 år) Note: Der forekommer små afvigelser i antallet af elever, som er i virksomhedspraktik, sammenlignet med figur 1. Dette skyldes, at der for at kunne inddele data efter elevernes alder, er benyttet forskellige datakilder. -7% -7% Elever i skolepraktik og praktikpladssøgende (15-24 år) Elever i skolepraktik og praktikpladssøgende (25-34 år) Elever i skolepraktik og praktikpladssøgende (+35 år) Antallet af virksomheder, der har elever i perioden fra 2003 til 2014, følger i hovedtræk udviklingen i antallet af elever i virksomhedspraktik. Som det ses i figur 4, er der i 2014 cirka virksomheder, der har elever, hvilket er et fald på 16 procent sammenlignet med 2008, hvor antallet var højest. Sammenlignet med 2003 er der 3 procent færre virksomheder i 2014, der har elever. 14 Praktikpladspotentiale og benchmarking af skolerne Undervisningsministeriet

15 Figur 4. Antal godkendte praktikvirksomheder og antal virksomheder med elever (august), % % % % Virksomheder med elever Kilder: STIL og Deloittes egne beregninger. Godkendte praktikvirksomheder Kun cirka 50 procent af de virksomheder, der er godkendt som praktikvirksomhed, har elever. Det ses samtidig, at antallet af godkendte virksomheder er faldet ganske betragteligt i hele perioden. Figur 5 giver et overblik over det samlede antal virksomheder i Danmark samt virksomheder med og uden elever. Figur 5. Samlet antal virksomheder, potentielle virksomheder uden elever og virksomheder med elever (august), Antal virksomheder med elever Antal virksomheder med minimum én faglært ansat Antal virksomheder med minimum én faglært ansat og minimum fire ansatte Samlet antal virksomheder 15 Praktikpladspotentiale og benchmarking af skolerne Undervisningsministeriet

16 I 2012 er der godt registrerede virksomheder i Danmark. 7 procent af virksomhederne har elever. Det er dog ikke alle virksomheder, der er potentielle praktikpladsvirksomheder. For eksempel er der virksomheder, der ikke har ansat faglært arbejdskraft. Fra 2003 til 2012 er der mellem cirka og virksomheder, der har minimum én faglært ansat. I hele perioden svarer det til, at det kun er mellem en fjerdedel og en femtedel af virksomhederne med faglærte ansatte, der har elever. Ses der bort fra de mindste virksomheder med 1-3 ansatte, er der i 2012 cirka virksomheder med minimum én faglært ansat og fire ansatte. I denne kategori er der 37 procent af virksomhederne, der har elever. Virksomheder med og uden elever opdelt efter branche I det følgende belyses, hvilke virksomheder der ansætter elever, og hvordan de fordeler sig indenfor ti forskellige brancher. Branche I figur 6 ses udviklingen i antallet af elever i praktik opdelt efter en række udvalgte brancher. Figur 6. Antal elever i praktik opdelt efter udvalgte brancher, august % % % Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyning Bygge og anlæg Handel og transport Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Andre 16 Praktikpladspotentiale og benchmarking af skolerne Undervisningsministeriet

17 Faldet i antallet af elever i praktik har især fundet sted indenfor bygge og anlæg. I perioden fra 2008 til 2012 er antallet af elever faldet med 38 procent. I forhold til niveauet i 2003 er antallet af elever 9 procent lavere i Også indenfor andre brancher er der sket et betydeligt fald i antallet af elever siden både 2008 og Der er dog også en række brancher, hvor antallet af elever er steget i perioden. Indenfor både land, skovbrug og fiskeri 5 og offentlig administration mv. er antallet af elever steget. I virksomheder indenfor offentlig administration mv. er antallet af elever steget med over en tredjedel (36 procent). I figur 7 ses antallet af virksomheder med elever opdelt efter en række udvalgte brancher. Figur 7. Antal virksomheder med elever opdelt efter udvalgte brancher, august % % Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyning Bygge og anlæg Handel og transport Erhvervsservice Offentlig administration mv. Andre Faldet i antallet af virksomheder, der har elever, er igen særlig kraftigt indenfor bygge og anlæg. I perioden fra 2008 til 2012 er antallet af virksomheder indenfor denne branche faldet med 27 procent, mens antallet sammenlignet med 2003 er faldet med 6 procent i Denne stigning skyldes sandsynligvis, at uddannelser indenfor denne branche i 2007 blev ændret til formelle erhvervsuddannelser. 17 Praktikpladspotentiale og benchmarking af skolerne Undervisningsministeriet

18 Som det ses i figur 8, er der stor forskel på, hvor stor en andel af virksomhederne med faglærte ansatte indenfor de enkelte brancher der har elever. Figur 8. Andel virksomheder med elever opdelt efter brancher, august 2012 Figur 9. Andel godkendte virksomheder opdelt efter brancher, 2012 Bygge og anlæg 42% Bygge og anlæg 62% Industri, råstofindvinding og forsyning 26% Landbrug, skovbrug og fiskeri 48% Landbrug, skovbrug og fiskeri 23% Industri, råstofindvinding og forsyning 38% Handel og transport 21% Kultur, fritid og anden service 33% Kultur, fritid og anden service 18% Handel og transport 32% Offentlig administration mv. 16% Erhvervsservice 29% Erhvervsservice 14% Information og kommunikation 29% Information og kommunikation 14% Offentlig administration mv. 28% Ejendomshandel og udlejning 8% Ejendomshandel og udlejning 25% Finansiering og forsikring 7% Finansiering og forsikring 21% I alt 23% I alt 42% Indenfor bygge og anlæg har godt 4 ud af 10 af virksomhederne elever. Det er betydelig flere sammenlignet med de øvrige brancher. Virksomhederne i industrien mv. har næstflest elever. Her har godt en fjerdedel af virksomhederne med faglærte ansatte praktikelever. I 6 ud af de 10 brancher er der under 20 procent af virksomhederne, der har elever. Der er ligeledes stor variation i, hvor stor en andel af virksomhederne med faglærte ansatte der er godkendt til at have elever. Figur 9 viser, at 62 procent af virksomhederne indenfor bygge og anlæg er godkendt til at have elever. For alle de øvrige brancher er det under halvdelen af virksomhederne, der er godkendt til at have elever, og indenfor finansiering og forsikring er det kun hver femte virksomhed med faglærte ansatte, der er godkendt til at have elever. 18 Praktikpladspotentiale og benchmarking af skolerne Undervisningsministeriet

19 Antal elever per 100 faglærte Figur 10 viser udviklingen i antal elever per 100 faglærte ansatte fra 2003 til 2012, mens figur 11 viser antal elever per 100 faglærte ansatte og per 100 ansatte for Figur 10. Antal elever (august) i forhold til antal faglærte ansatte opdelt efter udvalgte brancher, Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri mv. Bygge og anlæg Handel og transport Erhvervsservice Offentlig administration mv. Andre Gennemsnit Figur 11. Antal elever (august) i forhold til antal faglærte ansatte og det samlede antal ansatte opdelt efter brancher, 2012 Landbrug, skovbrug og fiskeri Bygge og anlæg Handel og transport Kultur, fritid og anden service Industri, råstofindvinding og forsyning Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Information og kommunikation Ejendomshandel og udlejning Finansiering og forsikring Gennemsnit Per 100 faglærte Per 100 årsværk 19 Praktikpladspotentiale og benchmarking af skolerne Undervisningsministeriet

20 I gennemsnit er der ansat tre elever for hver 100 faglærte ansatte. Der ses igen betydelige forskelle på tværs af brancher. Antallet af elever per 100 faglærte ansatte er indenfor landbrug mv. og bygge og anlæg henholdsvis 16 og 17 elever. På trods af at antallet indenfor bygge og anlæg er faldet fra 23 elever i 2008 til 16 elever i 2012, er det stadig et højt antal sammenlignet med de øvrige brancher. Indenfor 5 ud af 10 brancher er der kun ansat 5 elever eller derunder for hver 100 faglærte ansatte. Sektor Langt de fleste elever har en praktikplads i virksomheder i den private sektor. I 2012 er der elever i den private sektor, mens der er elever i den offentlige sektor. Her skal det dog bemærkes, at der i analysen ses bort fra SOSU-uddannelserne, hvor langt de fleste er ansat i den offentlige sektor. Ses der på udviklingen fra 2008 til 2012, er antallet af elever i den private sektor faldet med 20 procent, mens antallet af elever i den offentlige sektor omvendt er steget med 48 procent. Stigningen i antallet af elever har fundet sted i både de kommunale, regionale og statslige organisationer, men er især steget indenfor de kommunale og regionale organisationer, hvor antallet af elever er steget henholdsvis 56 og 60 procent. Figur 12. Antal elever i praktik opdelt efter sektorer, august % % % % Statslige Kommunale Regionale Private Offentlig samlet Note: Det er på grund af databrud ikke muligt at opgøre data længere tilbage end Som det ses i figur 13 har knap en fjerdedel af de private virksomheder med faglærte ansatte elever. Dette gælder kun for 12 procent af de offentlige organisationer. Særligt de regionale organisationer med faglærte ansatte har få 20 Praktikpladspotentiale og benchmarking af skolerne Undervisningsministeriet

21 elever. Der er således kun 12 procent af de regionale organisationer, der har elever. Knap 4 ud af 10 private virksomheder med faglærte ansatte er godkendt til at have elever. Dette gælder kun for 17 procent af de offentlige organisationer med faglærte ansatte. Figur 13. Andel virksomheder med elever opdelt efter sektorer, august 2012 Figur 14. Andel godkendte virksomheder opdelt efter sektorer, 2012 Private 23% Private 39% Statslige 13% Statslige 18% Kommunale 11% Kommunale 19% Regionale 6% Offentlig samlet 12% Regionale 12% I alt 23% Offentlig samlet 17% Ser man på antallet af elever i forhold til henholdsvis faglærte ansatte og samlet antal ansatte, ses også en stor forskel mellem den private og den offentlige sektor. Figur 15 viser, at private virksomheder i 2012 har 8,6 elever per 100 faglærte ansatte og 4,1 elev per 100 ansatte. I den offentlige sektor er der 3,8 elever per 100 faglærte ansatte og 0,7 elever per 100 ansatte. Særligt den kommunale sektor har meget få elever med 2,1 elev per 100 faglærte ansatte. Figur 15. Antal elever (august) i forhold til antal faglærte ansatte og det samlede antal ansatte opdelt efter sektorer, 2012 Private 4,1 8,6 Regionale 1,1 5,6 Statslige 0,6 3,8 Kommunale 0,5 2,1 Offentlig samlet 0,7 3,8 I alt 2,0 8,0 Per 100 faglærte Per 100 ansatte 21 Praktikpladspotentiale og benchmarking af skolerne Undervisningsministeriet

22 Størrelse af virksomheder Figur 16 nedenfor viser, at jo større virksomheden er, jo større er sandsynligheden for, at den har ansat minimum én elev. Således har kun 10 procent af de mindste virksomheder med 1-2 ansatte en elev ansat, mens næsten alle virksomheder med over ansatte har elever ansat. Samlet set har 23 procent af alle virksomheder minimum én elev ansat. Andelen af godkendte virksomheder er lidt anderledes fordelt på virksomhedsstørrelserne, jf. figur 17 neden for. For de mindre virksomheder med op til 49 ansatte er der næsten ingen forskel på andelen af godkendte virksomheder, hvor lidt over en tredjedel af virksomhederne er godkendt som praktikplads. For de mellemstore virksomheder er cirka halvdelen godkendt, mens de store virksomheder næsten alle er godkendt som praktiksted. Figur 16. Andel virksomheder med elever (august) opdelt efter størrelse af virksomheder, 2012 Figur 17. Andel godkendte virksomheder opdelt efter størrelse af virksomheder, ansatte 10% 1-2 ansatte 35% 3-4 ansatte 22% 3-4 ansatte 36% 5-19 ansatte 32% 5-19 ansatte 39% ansatte 39% ansatte 42% ansatte 47% ansatte 63% ansatte 81% ansatte 95% ansatte 47% ansatte 55% ansatte 73% ansatte 92% ansatte 100% ansatte 99% I alt 23% Som det ses i figur 18 nedenfor, er antal elever i forhold til antal faglærte ansatte og det samlede antal ansatte højest i mindre virksomheder med op til 19 ansatte. Antallet af elever falder, jo større virksomheden er, og det laveste antal elever i forhold til antal faglærte ansatte og samlet antal ansatte er i virksomheder med ansatte og derover. Her er der 4 elever per 100 faglærte ansatte og 1 elev per 100 ansatte. Dette er næsten kun halvdelen af det gennemsnitlige antal elever både per 100 faglærte ansatte og per 100 ansatte. 22 Praktikpladspotentiale og benchmarking af skolerne Undervisningsministeriet

23 Figur 18. Antal elever (august) i forhold til antal faglærte ansatte og det samlede antal ansatte opdelt efter størrelse af virksomheder, ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte 1 4 I alt 3 7 Per 100 faglærte Per 100 ansatte Geografiske forskelle Der er også geografiske forskelle på antallet af praktikpladser. Udviklingen i praktikpladser fra 2008 til 2012 er illustreret i figur 19 nedenfor og viser, at der har været et fald i antallet af elever i praktik i alle regioner. Region Sjælland har det største fald på 23 procent, men også i Region Hovedstaden og Region Sydjylland er der markante fald på henholdsvis 15 og 17 procent. Figur 19. Antal elever i praktik opdelt efter regioner, august % % % Hovedstaden Midtjylland Syddanmark Nordjylland Sjælland 23 Praktikpladspotentiale og benchmarking af skolerne Undervisningsministeriet

24 Note: Tallene vises tilbage til 2008, idet kommunalreformen her er fuldt implementeret. I Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark ansætter 25 procent af de virksomheder, der har faglærte ansatte, elever, hvilket kun er tilfældet for 19 procent af virksomhederne i Region Hovedstaden og 21 procent af virksomhederne i Region Sjælland. Se figur 20 nedenfor. Figur 20. Andel virksomheder med elever (august) opdelt efter regioner, 2012 Figur 21. Andel godkendte virksomheder opdelt efter regioner, 2012 Nordjylland 25% Nordjylland 41% Midtjylland 25% Midtjylland 40% Syddanmark Sjælland 25% 21% Syddanmark 39% Hovedstaden 19% Sjælland 37% I alt 23% Hovedstaden 34% Sammenlignes antallet af elever med antallet af faglærte ansatte i regionerne, ses det i figur 22, at igen Region Nordjylland har flest elever. Her er der ansat 9 elever per 100 faglærte ansatte, mens der i Region Hovedstaden kun er ansat 6 elever per 100 faglærte ansatte. Figur 22. Antal elever (august) i forhold til antal faglærte ansatte og det samlede antal ansatte opdelt efter regioner, 2012 Nordjylland 4 9 Midtjylland 3 8 Syddanmark 3 8 I alt 3 7 Sjælland 3 7 Hovedstaden 2 6 Per 100 faglærte Per 100 ansatte 24 Praktikpladspotentiale og benchmarking af skolerne Undervisningsministeriet

25 I figur 23 er antallet af elever per 100 faglærte ansatte opdelt efter kommunerne. Som resultaterne ovenfor også angiver, er det særligt virksomhederne i de nord- og midtjyske kommuner, der ansætter mange elever per 100 faglærte ansatte. Her er der mange kommuner, hvor virksomhederne ansætter mellem 8,9 og 13 elever per 100 faglærte ansatte. Modsat ansættes der meget få elever i de storkøbenhavnske kommuner. Her ansætter virksomheder helt ned til 4,7 elever per 100 faglærte ansatte. Virksomhederne i Ballerup Kommune (4,7 elever per 100 faglærte ansatte), Høje-Taastrup kommune (4,7 elever per 100 faglærte ansatte) og Københavns Kommune (4,9 elever per 100 faglærte ansatte) er de kommuner, hvor virksomhederne ansætter færrest elever i forhold til antallet af faglærte ansatte. Modsat ansætter virksomhederne i Fanø Kommune (13 elever per 100 faglærte ansatte), Allerød Kommune (12,3 elever per 100 faglærte ansatte), Tønder Kommune (9,9 elever per 100 faglærte ansatte), og Gribskov Kommune (9,9 elever per 100 faglærte ansatte) flest elever per faglærte ansatte. I Fanø Kommune ansætter virksomheder dermed knap tre gange så mange elever per 100 faglærte ansatte i forhold til virksomhederne i Ballerup Kommune. 25 Praktikpladspotentiale og benchmarking af skolerne Undervisningsministeriet

26 Figur 23. Antal elever i forhold til antal faglærte ansatte opdelt efter kommuner, , ,8 7,1-7,9 6,7-7 4,7-6,6 26 Praktikpladspotentiale og benchmarking af skolerne Undervisningsministeriet

27 3. Praktikpladspotentiale Deloitte har estimeret det samlede praktikpladspotentiale til at være praktikpladser. Det er 59 procent flere praktikpladser sammenlignet med det faktiske antal elever i virksomhedspraktik pr. august Alene i Region Hovedstaden kunne virksomhederne ansætte flere elever. Potentialet er særlig stort i virksomhederne indenfor handel og transport. I det følgende beregnes potentialet for flere praktikpladser i virksomhederne i Danmark. Der udregnes et samlet potentiale, ligesom det undersøges, hvordan potentialet fordeler sig på tværs af brancher, sektorer, størrelse af virksomheder og geografiske områder. Inden resultaterne fra potentialeberegningerne præsenteres, beskrives den anvendte metode. Metode til potentialeberegninger Der er tidligere gennemført analyser af praktikpladspotentialet indenfor forskellige brancher og analyser med et bredere fokus på det samlede potentiale. De seneste analyser med et bredt perspektiv er gennemført af LO i 2009 og af DEA i 2014, der tager udgangspunkt i praktikpladsdata fra Tidligere analyser har fokuseret på at opgøre praktikpladspotentialet i virksomheder, der ikke har elever. I modsætning hertil opgøres der i denne analyse et samlet praktikpladspotentiale både i virksomheder med elever og i virksomheder uden elever. Deloittes metode til opgørelse af praktikpladspotentiale Som beskrevet i afsnit 1.2 kombinerer denne undersøgelse praktikpladsdata fra STIL med en lang række virksomhedsdata fra Danmarks Statistik. Dette giver mulighed for at opregne et mere nuanceret og realistisk praktikpladspotentiale sammenlignet med de tidligere analyser beskrevet ovenfor. Potentialeberegningerne tager udgangspunkt i data fra Deloittes metode til potentialeberegningerne er vist i figuren nedenfor. 6 LO Analyse af praktikpladspotentialet på EUD-området (2009) og DEA Praktikpladsudfordringen Efterspørgsel og udbud af praktikpladser (november, 2014). 27 Praktikpladspotentiale og benchmarking af skolerne Undervisningsministeriet

28 Figur 24. Analysemodel til potentialeberegninger Samlet antal virksomheder ( virksomheder) Minimum én faglært ansat ( virksomheder) Virksomheder har ikke elever ( virksomheder) Virksomheder har elever ( virksomheder) ( elever) Virk. forventes ikke at kunne ansætte elever (Hvor mange virk.?) Virksomheder kunne ansætte elever (Hvor mange virk.?) Virk. ansætter det forventelige antal elever (Hvor mange virk.?) Virksomheder kunne ansætte flere elever (Hvor mange virk.?) Potentiale i virksomheder uden elever (Hvor mange praktikpladser?) Potentiale i virksomheder med elever (Hvor mange flere praktikpladser?) Samlet potentiale (Hvor mange praktikpladser i alt?) Tilgangen tager udgangspunkt i alle virksomheder i Danmark, hvilket i 2012 er virksomheder. Alle virksomheder er dog ikke potentielle praktikpladsvirksomheder. Som beskrevet i afsnit 1.2 er bruttopopulationen af potentielle virksomheder defineret som alle virksomheder, der har minimum én faglært ansat. 7 Det har i alt virksomheder i Blandt virksomheder med faglærte ansatte skelnes der mellem virksomheder, der har elever, og virksomheder, der ikke har elever. Som beskrevet i kapitel 2 er der virksomheder med elever, mens virksomheder med faglærte ansatte ikke har elever. Ved at sammenligne virksomhedernes rammevilkår (uddybes nedenfor) afklares det, hvilke virksomheder uden elever der kunne ansætte elever, mens det for virksomheder med elever afklares, hvilke virksomheder der kunne ansætte flere elever. Derefter udregnes det for de to grupper af virksomheder, hvor mange elever de potentielt kunne ansætte samlet set. Statistisk metode til at opgøre praktikpladspotentialet En lang række faktorer har betydning for, om virksomheder ansætter elever. Som nævnt i kapitel 2 påvirkes antallet af elever i virksomhederne blandt andet af branche, virksomhedens størrelse, antal faglærte ansatte osv. Dette tages der højde for i potentialeberegningerne. 7 Virksomheder, der kun har faglærte ansatte med en SOSU-uddannelse eller den pædagogiske assistentuddannelse, er ikke medtaget i analysen (for uddybning se afsnit 1.2). 28 Praktikpladspotentiale og benchmarking af skolerne Undervisningsministeriet

29 Der er brugt klassisk regressionsanalyse til at identificere, hvilket virksomheder der kunne ansætte elever, og hvilke virksomheder der kunne ansætte flere elever. Konkret er alle virksomheder med minimum én faglært ansat inkluderet i regressionsanalysen, hvor den afhængige variabel er antallet af elever, som en virksomhed har ansat. Til at forklare, hvor mange elever de enkelte virksomheder ansætter, er der i analysen inkluderet en lang række forklarende variable (uafhængige variable). Et overblik over de forklarende variable er vist i tabel 1. I udregningerne tages der således højde for, at antallet af elever i en virksomhed afhænger af generelle forhold ved virksomheden som for eksempel branche og antallet af faglærte ansatte, men også afhænger af virksomhedens økonomiske situation som for eksempel virksomhedens omsætning og resultat. Tabel 1. Virksomhedsforhold, der tages højde for i potentialeberegningerne Generelle virksomhedsoplysninger Branche Samlet antal medarbejdere (størrelse af virksomhed) Antal faglærte ansatte Antal ufaglærte ansatte Virksomhedens alder Økonomiske virksomhedsoplysninger Omsætning Resultat efter skat Langtidsgæld Korttidsgæld Likviditet Note: Alle de økonomiske virksomhedsoplysninger er lavet til kategoriske variable, da det giver mulighed for at bruge såkaldte indikatorvariable. En indikatorvariabel angiver, om en virksomhed har oplysninger på en given variabel. Det betyder, at en virksomhed indgår i analysen, på trods af at virksomheden ikke har oplysninger på alle variable. Dette er afgørende for de økonomiske virksomhedsoplysninger, da der mangler oplysninger om disse for en del virksomheder. Ud fra regressionsmodellen udregnes det, hvor mange elever en virksomhed kan forventes at ansætte ud fra dens rammevilkår (bestemt ud fra de forklarende variable i tabel 1). Det vil sige, at der eksempelvis tages hensyn til, hvilken branche virksomheden tilhører, hvor mange faglærte ansatte der er i virksomheden, virksomhedens økonomi mv. For eksempel forventes en virksomhed med mange faglærte ansatte alt andet lige at ansætte flere elever sammenlignet med en virksomhed med få faglærte ansatte. En virksomhed med dårlig økonomi, fx lav omsætning, forventes alt andet lige at ansætte færre elever. På denne måde bliver potentialet for praktikpladser beregnet på en måde, som tager højde for, at virksomhederne har forskellige vilkår for at ansætte elever. Alle beregninger af praktikpladspotentiale i det følgende er gennemført ud fra hensyn til disse forskellige vilkår. Metoden til at identificere virksomheder uden elever, der kunne ansætte elever, er illustreret i figur Praktikpladspotentiale og benchmarking af skolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne

Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Punkt 5. Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne 2015-011700 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering rapport

Læs mere

Praktikpladssøgende elever

Praktikpladssøgende elever Praktikpladssøgende elever Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Med vækstpakken 2014 blev der stillet forslag om en mere aktiv indsats over for de praktikpladssøgende elever,

Læs mere

Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads

Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads Det er markant sværere at finde praktikplads for unge i Københavnsområdet end i resten af landet. I Københavnsområdet står mere end 6 elever

Læs mere

Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens faglærte

Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens faglærte Praktikpladser Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens faglærte Det er især de store virksomheder, der kryber uden om praktikpladsansvaret. Mens mindre virksomheder med højst ansatte tager

Læs mere

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Generelt om datakilder i praktikpladsstatistikken Praktikpladsstatistikken er udarbejdet på baggrund af de registreringer som erhvervsskolerne har foretaget

Læs mere

Store virksomheder skal tage mere ansvar for praktikpladser

Store virksomheder skal tage mere ansvar for praktikpladser For 2. måned i træk mangler 11. elever en praktikplads i en virksomhed Store virksomheder skal tage mere ansvar for praktikpladser Dagens praktikpladstal viser, at der i juli måned var knap 11. elever

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

Erhvervsskoler interesserer sig ikke for bonusordning

Erhvervsskoler interesserer sig ikke for bonusordning 9. oktober 2015 ANALYSE Af Maria Bille Høeg Erhvervsskoler interesserer sig ikke for bonusordning Hver fjerde erhvervsskole tillægger det lille betydning at få udbetalt en praktikpladsbonus, når de skal

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Få sjællandske virksomheder er med til at løfte ansvaret for praktikpladser

Få sjællandske virksomheder er med til at løfte ansvaret for praktikpladser Få sjællandske virksomheder er med til at løfte ansvaret for praktikpladser Selvom manglen på praktikpladser fortsat er massiv, og mere end 5. elever hver måned står uden praktikplads, er det under hver

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Vækstbarometer. Flygtninge i virksomhederne. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Flygtninge i virksomhederne. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Flygtninge i virksomhederne Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune Maj, 2016 Erhvervsservice i Norddjurs Kommune 1. INDLEDNING Formålet med dette notat er at sætte fokus på brugere af Norddjurs Kommunes erhvervsservice. Notatet beskriver antallet af brugere og tegner

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Virksomheders kendskab til VEU-centrene. Tabelrapport

Virksomheders kendskab til VEU-centrene. Tabelrapport Virksomheders kendskab til VEU-centrene Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af virksomheders vurdering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt danske virksomheder.

Læs mere

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Syddanmark 2007 Design og kreative erhverv Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

I Danmark bliver 8% af mændene ledere, mens det kun gælder for 3,3% af kvinderne. Forskellen er således på 4,7 procentpoint.

I Danmark bliver 8% af mændene ledere, mens det kun gælder for 3,3% af kvinderne. Forskellen er således på 4,7 procentpoint. Marts 2017 Der er fortsat store forskelle på kvinder og mænds lederchancer Djøf har på baggrund af Danmarks Statistiks registre foretaget en analyse af kvinder og mænds sandsynlighed for at blive leder.

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Småjob på det danske arbejdsmarked November 216 1. Indledning og sammenfatning Denne analyse undersøger, hvor mange småjob der findes på det nuværende

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

Chefkonsulent i Djøf Kirstine Nærvig Petersen Tlf Mobil

Chefkonsulent i Djøf Kirstine Nærvig Petersen Tlf Mobil I denne analyse foretages en beregning af potentialet for større i de forskellige dele af landet idet der tages højde for de kommunale forskelle i erhvervsstrukturen. af Forskningschef Mikkel Baadsgaard

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rekordmange

Læs mere

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under 1. Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste kvartals fald trækkes af bygge- og anlægssektoren

Læs mere

PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE-

PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE- Væksthus Midtjylland PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE- DER I DEN LOKALE ERHVERVSSER- VICE I REGION MIDTJYLLAND TABELLER MED NØGLETAL FOR VEJLEDTE OG ALLE VIRKSOMHEDER (REV.) 9. MAJ 2011 KOLOFON Forfatter:

Læs mere

Hvilke private virksomheder ansætter den første akademiker?

Hvilke private virksomheder ansætter den første akademiker? Hvilke private virksomheder ansætter den første akademiker? 1 Rapporten er udarbejdet i samarbejde med EPAC v/johan Kuhn, Jellebakken 1, 8240 Risskov, CVR-33927258 Redaktion: Claus Aastrup Seidelin, Cheføkonom

Læs mere

Halvdelen af den danske jobfremgang

Halvdelen af den danske jobfremgang Halvdelen af den danske jobfremgang er deltidsjob Fra starten af 13 har der været fremgang på det danske arbejdsmarked. Målt i hoveder er lønmodtagerbeskæftigelsen steget markant mere end opgjort i fuldtidspersoner.

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

Langdistancependlere er i højere grad mænd, personer med en lang videregående uddannelse og topledere.

Langdistancependlere er i højere grad mænd, personer med en lang videregående uddannelse og topledere. A nalys e Langdistancependlere Af Nadja Christine Andersen Denne analyse belyser, hvilke karakteristika langdistancependlere har og om deres pendlingsmønstre er vedvarende over tid er langdistancependling

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Opkvalificering og efteruddannelse Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014 Laveste konkurstal i seks år jobtab halveret siden 21 Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste års fald er især sket øst for Storebælt og trækkes af

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015 16 kommuner har lagt finanskrisen bag sig I 16 ud af landets 98 kommuner er der i dag flere fuldtidsjob end i 2008. Det viser specialkørsler fra Danmarks Statistiks beskæftigelsesstatistikker, som estatistik

Læs mere

Optag og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 2012

Optag og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 2012 og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 212 For at er opdateret på status for optag og ikke mindst søgning til social- og sundhedsskolernes uddannelser, har lederforeningen

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: Oktober 2017 Udviklingsredegørelse

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Et af hovedmålene med erhvervsuddannelsesreformen er,

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED København, august 2013 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder August 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Faktaark: Iværksætternes fortrop

Faktaark: Iværksætternes fortrop Juni 2014 Faktaark: Iværksætternes fortrop Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvem der bliver iværksættere,

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan Skole XX 2. Praktikpladsopsøgende arbejde [Data for det praktikpladsopsøgende arbejde og beskrivelser af skolens handlingsplan for det praktikpladsopsøgende arbejde fremsendes til skolen pr. mail, og skal

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER

PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER Redaktion: Karina Fredenslund Ramsløv, konsulent, DEA og Morten Anthonsen, projektassistent, DEA Udgiver: DEA Tryk: Best-Buy-Broker A/S

Læs mere

Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre. Evaluering af praktikcentre, del 3

Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre. Evaluering af praktikcentre, del 3 Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 2015 Det

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

5.000 ekstra praktikpladser hvis erhvervsskoler gør som de bedste

5.000 ekstra praktikpladser hvis erhvervsskoler gør som de bedste 9. oktober 2015 ANALYSE Af Maria Bille Høeg 5.000 ekstra praktikpladser hvis erhvervsskoler gør som de bedste På nogle skoler er eleverne næsten garanteret en praktikplads i en virksomhed, mens sandsynligheden

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet I dag er der færre unge, der begynder på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. klasse eller 1. klasse, som falder fra, når man ser på 3 måneder og 7 måneder

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater 2016

De gymnasiale eksamensresultater 2016 De gymnasiale eksamensresultater 2016 Resumé: I 2016 dimitterede i alt 49.000 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på eux, hf, hf-e, hhx, htx og stx. Andelen af studenter fra stx udgør, ligesom

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

DANSKE INDUSTRI VIRKSOMHEDER TAGER FOR FÅ LÆRLINGE

DANSKE INDUSTRI VIRKSOMHEDER TAGER FOR FÅ LÆRLINGE DANSKE INDUSTRI VIRKSOMHEDER TAGER FOR FÅ LÆRLINGE ØKONOMISK ANALYSE 19. juni 2017 Danske industrivirksomheder tager for få lærlinge Mere end hver femte af Dansk Metals tillidsrepræsentanter arbejder på

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

Beskæftigelsen i bilbranchen

Beskæftigelsen i bilbranchen Beskæftigelsen i bilbranchen Sammenfatning Bilbranchen har sammen med DI s kompetenceenhed Arbejdsmarkeds-politik lavet en ny analyse om beskæftigelsen. Den tegner en profil af bilbranchen, som på mange

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 2015 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en 9. klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 2015 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013

Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2014: Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013 En sammenlignende analyse af 17 udvalgte kommuner

Læs mere

Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet

Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet For første gang siden den økonomiske krise er stigningen i ledigheden blandt nyuddannede bremset. Denne analyse fokuserer på udviklingen blandt

Læs mere

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau 10. juni 2008 Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau Vikarbureauer. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland anvendte vikarbureauer til kortvarige og afgrænsede opgaver i 2007.

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Årsstatistik for praktikpladsområdet 2011

Årsstatistik for praktikpladsområdet 2011 Årsstatistik for praktikpladsområdet 2011 Af Laura Girotti Indhold Forord... 2 1. Resumé af udvalgte resultater... 3 2. Udvikling i nøgletal 2003-2011... 5 2.1 Nøgletal 2003-2011... 5 2.2 Nøgletal fordelt

Læs mere

Virksomhedspraktik til flygtninge

Virksomhedspraktik til flygtninge Virksomhedspraktik til flygtninge Af Lasse Vej Toft, LVT@kl.dk Formålet med dette analysenotat er, at give viden om hvad der har betydning for om flygtninge kommer i arbejde efter virksomhedspraktik Analysens

Læs mere

Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012

Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012 7. MARTS 2014 Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012 AF ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN En samlet analyse af tilkendelsespraksis 2003-2012 Formålet med dette notat er at give en samlet beskrivelse

Læs mere

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser Profilmodel 212 Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 212 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, ligger fortrinsvis i Nord- og Midtjylland.

Den Sociale Kapitalfond Analyse Virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, ligger fortrinsvis i Nord- og Midtjylland. Den Sociale Kapitalfond Analyse Virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, ligger fortrinsvis i Nord- og Midtjylland Januar 2017 Den Sociale Kapitalfond Management ApS Baggrund Den gennemsnitlige

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013 De unge deltagervirksomheder Indeværende monitorering og effektvurdering omfatter strukturfondsprojekter

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Værdien af den første akademiker i små og mellemstore virksomheder

Værdien af den første akademiker i små og mellemstore virksomheder Januar 2017 Værdien af den første akademiker i små og mellemstore virksomheder Analysen viser at Virksomheder, der ansætter en akademiker, har en højere overlevelsesrate end sammenlignelige virksomheder,

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 2.232 1.707 707 875 1.587 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 2.232 1.707 707 875 1.587 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 13. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK FEBRUAR 2012

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK FEBRUAR 2012 VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK FEBRUAR 2012 Marts 2012 INDHOLD Indledning 1 1. Udviklingen i antal medarbejdere indeks og faktiske tal 3 1.1 Resultaterne af undersøgelsen september

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle

Læs mere

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Af Jonas Dan Petersen, JDPE@kl.dk Formålet med dette analysenotat er belyse den økonomiske vækst og produktivitet på tværs af landet i perioden 1995-2015 med

Læs mere