REFERAT. Opvækst og Uddannelsesudvalget. Mandag den 26. marts 2007 kl i Slangerup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Opvækst og Uddannelsesudvalget. Mandag den 26. marts 2007 kl i Slangerup"

Transkript

1 REFERAT Mandag den 26. marts 2007 kl i Slangerup Mødedeltagere: Fraværende: Anne-Mette Worch, Mads Bondo Dydensborg, Jesper Henriksen, Guri Bjerregaard, John Schmidt Andersen. Jesper Henriksen med afbud Mødet slut: 19.00

2 Indholdsfortegnelse Åbent møde Sag nr. 20 Kvalitetsrapport for folkeskolen Sag nr. 21 Ressourcetildeling og ressourcefordeling for folkeskolen Sag nr. 22 Skolestrukturdebatten Sag nr. 23 Anmodning om udtrædelse af skolebestyrelsen Sag nr. 24 Udbygning af Nordstjernen Skibby Sag nr. 25 Harmonisering af kost i dagplejen Sag nr. 26 Meddelelser Lukket møde Sag nr. 27 Henvendelse vedrørende køb af kommunal daginstitution

3 Sag nr. 20 Journal nr.: Sag fra: Lovgrundlag: Kvalitetsrapport for folkeskolen P23 Direktøren for Opvækst og Uddannelse Folkeskoleloven Sagsfremstilling: I henhold til folkeskolelovens 40 a skal der fra skoleåret 2006/07 årligt udarbejdes en kvalitetsrapport for folkeskolen. Der er udarbejdet en bekendtgørelse, der fastlægger det nærmere indhold heraf (vedlagt). Kvalitetsrapport for folkeskolen er et led i folketingets ønske om at få præciseret det kommunale ansvar for styring af folkeskolen. Som det ses af bekendtgørelsen, er det ganske omfattende og konkrete beskrivelser af såvel den enkelte skole som det samlede kommunale skolevæsen, der kræves, jfr. vedlagte notat. I bemærkningerne til loven præciseres det, at det er det samlede byråd, der skal drøfte rapporten på et møde inden den 15.oktober hvert år. Det foreslås, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde handlingsplaner, når det faglige niveau på en skole ikke er tilfredsstillende. Kvalitetsrapport og handlingsplaner skal være tilgængelig på internettet. Undervisningsministeriet vil følge den faglige udvikling i folkeskolen og i givet fald pålægge den enkelte kommunalbestyrelse at udarbejde en handlingsplan i tilfælde af vedvarende dårlig kvalitet. Der er nedsat et særligt Råd for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen, der skal følge kommunernes arbejde, bl.a. gennem de årlige kvalitetsrapporter. Rådet har i sin første indstilling til ministeren udpeget følgende 3 fokusområder for de kommende år: Elever med særlige behov omfattende negativ social arv, specialundervisning og indvandrere og efterkommere Ledelse og forældresamarbejde Overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelserne Frederikssund kommune Kravene til kvalitetsrapporten sikrer, at såvel skolevæsenet som de enkelte skoler bliver evalueret på det faglige område i form af såvel karakterer ved de afsluttende prøver som resultaterne af de nationale tests. For at sikre, at de øvrige mere alment dannende områder fra folkeskolens formålsparagraf, bliver evalueret og dermed sikrer et mere dækkende billede af såvel den enkelte skoles som det samlede skolevæsens indsats - foreslås det, at der kommunalt besluttes fra 2008 at supplere rapporten årligt med evalueringer på følgende områder: Undersøgelser af elevernes synspunkter og trivsel Undersøgelser af forældrenes synspunkter på skolens indsats

4 Det vedlagte notat giver en uddybende beskrivelse af lovgivningens krav til kvalitetsrapporten. Der er tillige foreslået en fordeling af opgaver mellem byråd, forvaltning og de enkelte skoler og en tidsplan for arbejdet. Det foreslås, at arbejdet med den samlede kvalitetsrapport udføres i henhold til beskrivelsen i ovenstående samt i vedlagte notat. Indholdet i notatet er udarbejdet i samarbejde med skolelederne. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Bilag: 1. Bekendtgørelse af 22. februar 2007 om anvendelse af kvalitetsrapporter i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen. 2. Notat af 16.marts 2007 om anvendelse af kvalitetsrapporter og handleplaner m.v. Indstilling: Direktøren for Opvækst og Uddannelse indstiller, at anbefaler Økonomiudvalg og Byråd, at 1. Arbejdet med kvalitetsrapport for folkeskolen gennemføres i henhold til ovenstående samt vedlagte notat. Beslutninger: den 26. marts 2007: Godkendt.

5 Sag nr. 21 Journal nr.: Sag fra: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Ressourcetildeling og ressourcefordeling for folkeskolen S00 Skolechef Anders Ramsing Folkeskoleloven I skolevæsenet forventes det samlede elevtal næste skoleår at udgøre 5052 elever hvilket er en stigning på 143 elever. Eleverne forventes at udløse i alt 246 klasser hvilket er to klasser mere end i indeværende skoleår. Dette dækker over følgende justeringer: Græse Bakkeby Skole omfatter fra næste skoleår klasse hvilket giver to ekstra klasser. Tre børnehaveklasser på Sogneskolen sammenlægges til to 1. klasser. Der oprettes 25 børnehaveklasser hvilket er en mere end for skoleåret Der er i budgettet for 2007 taget højde for flere elever i skoleåret 2007/2008. Ressourcerne til at varetage opgaven med flere elever er afsat på området vedr. folkeskolen. Ressourcetildelingen har været grebet meget forskelligt an i de fire kommuner ligesom der har været anvendt forskellige kriterier i fordelingen. Udgangspunktet for denne tildelingsmodel er, at harmonisere de fire gamle kommuners modeller for tildeling til én, således at ressourcerne på skolerne bliver tildelt efter de samme objektive kriterier på alle skoler. Det samlede timetal for skoleåret 07/08 svarer til det samlede timetal for 06/07, dog justeret i forhold til Den besluttede rammebesparelse på kr i /12 af besparelsen på kr for Opjustering af antallet af klasser fra 244 til 246. I tildelingsmodellen er der anvendt følgende kriterier. 1. Timerne tildeles efter en model der vægter klassetallet med 50 % og elevtallet med 50%. Efterfølgende er der sket en sikring af, at alle skoler har mulighed for at tilbyde eleverne undervisning efter ministeriets vejledende timetal. 2. Indskolingen tildeles herudover timer op til 25 lektioner om ugen i 1. & 2. klasse. 3. Til specialundervisning afsættes der 6 lektioner pr. elev i klasse og 4 timer pr elev i 7.-9.klasse. 4. Til undervisning i dansk som andet sprog afsættes der 33 lektioner pr. barn med anden etnisk baggrund. 5. Til holddeling afsættes 7 % af det samlede undervisningstimetal. 6. Ledelsestimetallet er beregnet med ½ årsværk pr. skole samt en faktor på 0,046 time pr. undervisningslektion. 7. Ressourcemodellen er udtryk for et tildelingskriterium. På

6 baggrund af de tildelte ressourcer skal skolen sikre, at lovens bestemmelser om minimumstimetal indenfor den enkelte faggruppe er overholdt. Ligeledes skal skolen sikre, at folkeskolens vejledende timetal overholdes for den enkelte klasses samlede timetal. Andelen af vikarudgifter til afvikling af 6. ferieuge, langtidssygdom, vikarer ved kurser mv. er ikke håndteret i tildelingsmodellen på nuværende tidspunkt. Dette vil ske efterfølgende ud fra en afdækning af de hidtidige kriterier som har været gældende. Økonomisk afdeling har ingen kommentarer til sagen. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Bilag: Indstilling: Sagen har ingen økonomiske konsekvenser ud over de i budgettet for 2007 indarbejdede konsekvenser. Skolechefen indstiller til : 1. At ressourcetildelingen bevilges som ansøgt 2. At den besluttede rammebesparelse for skolevæsenet udmøntes gennem timefordelingsplanen. 3. At de anvendte tildelingskriterier godkendes. Beslutninger: den 26. marts 2007: Godkendt.

7 Sag nr. 22 Journal nr.: Sag fra: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Skolestrukturdebatten A09 Skoleafdelingen Relevante bekendtgørelser: BEK nr. 500 af 13/06/2003: Bekendtgørelse om fælles ledelse for flere folkeskoler BEK nr. 802 af 13/07/2004: Bekendtgørelse om fælles ledelse for folkeskoler og kommunale dagtilbud i landdistrikter BEK nr. 615 af 19/07/1993 Bekendtgørelsen om proceduren ved en skolenedlæggelse Der er udarbejdet et overordnet oplæg omkring visionerne for en tidssvarende folkeskole og skolestrukturen i Frederikssund Kommune. Oplægget er præsenteret mundtligt for byrådet d I forbindelse med vedtagelsen af budget 2007 blev der vedtaget en besparelse på skoleområdet på kr. 1,7 mio. i skoleåret 08/09, kr. 5,7 mio. i skoleåret 09/10 og kr. 8 mio. fra 10/11. Som udgangspunkt for den videre proces fremlægges hermed forslag om nedsættelse af projektgruppe. Der fremlægges endvidere forslag til kommissorium for projektgruppens arbejde. Endvidere bedes udvalget tage stilling til tidsplanen for projektgruppens arbejde. 1. Nedsættelse af projektgruppe og referencegruppe Der nedsættes en projektgruppe med følgende medlemmer: Anders Ramsing, Skolechef Helle Dydensborg, Pædagogisk konsulent Lone Hallengreen, Konsulent fra Procesressourcer Endvidere nedsættes en referencegruppe som projektgruppen kan inddrage efter behov. Referencegruppen har følgende medlemmer: Michael Morsing Analyse og udviklingschef Arne Kirt Hansen Plan og analysechef Malene Wind Konsulent Procesressourcer Dorte Søndergård Leder af byggesektionen Bjarne Nielsen Fagchef Kvalitet og særopgaver 2. Forslag til kommissorium Projektgruppen bedes udarbejde forslag til en ny skolestruktur i Frederikssund Kommune. Forslaget skal pege frem mod en tidssvarende skolestruktur, hvor der arbejdes med at give eleverne de faglige, personlige og sociale kompetencer der efterspørges i forandringssamfundet. Målet er samtidig at etablere en skolestruktur, der tilpasset lokale geografiske forhold og med et fælles overordnet indhold, sikrer den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne.

8 Løsningsforslagene skal indeholde beregninger vedr. - bygningsmæssige forandringer - fremtidige klassedannelser /skoledistrikter - trafikforhold og skolebuskørsel - øvrige driftsudgifter. 3. Forslag vedr. tidsplan for arbejdet Forslaget om skolestrukturændringer skal sendes i høring i 8 uger. Efter høringsfristen skal der gå 4 uger inden forslaget kan vedtages, hvis der er fremsat indsigelser i høringsperioden. Det fremgår ovenfor at der ikke er repræsentanter fra kredsen eller forældrebestyrelserne i projektgruppen eller referencegruppen. Der lægges op til en meget åben proces, hvor der hurtigt udarbejdes et idekatalog som udsendes til alle involverede parter. På baggrund af dialogen omkring dette idekatalog udarbejdes det egentlige høringsmateriale. Endvidere afholdes en skolepolitisk konferencedag med inspirationsoplæg og debat. Der er udarbejdet to forskellige forslag til tidsplaner. Tidsplan A som kan opfylde de budgetmæssige forudsætninger allerede fra skoleåret 2008/2009. Det egentlige arbejde med at udarbejde høringsoplægget vil være begrænset til 6 uger i perioden Denne tidsplan bliver meget stram, og forudsætter bl.a. at udvalgsmødet d fremrykkes en uge og afholdes d Lovkravet om høring i 8 uger samt de efterfølgende 4 uger inden beslutningen må træffes kan kun lige akkurat overholdes i denne tidsplan. Tidsplan B som ikke kan opfylde de budgetmæssige forudsætninger for 2008 og kun med halv virkning i budget 2009 idet hele implementeringen rykkes et skoleår. En ændring af hele skolestrukturen er en enorm opgave, som kommer til at berøre mange parter. Fordelen ved denne tidsplan er selvfølgelig, at der bliver god tid til at få belyst konsekvenser og udarbejdet beregninger på de forskellige løsningsmuligheder. Der vil endvidere blive bedre muligheder for at inddrage de implicerede parter i en løbende dialog. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Bilag: I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til den kommende skolestruktur forventes der udgifter til ekstern konsulentbistand mv. Beløbet anslås til kr Økonomisk afdeling har ingen kommentarer til sagen. Finansieringsmodel vil blive fremlagt i mødet. 1. Tidsplan med forventet vedtagelse november 2007, dateret Tidsplan med forventet vedtagelse oktober 2008, dateret

9 Indstilling: Direktøren for Opvækst og Uddannelse anbefaler, at indstiller til Økonomiudvalg og Byråd: 1. At der nedsættes projektgruppe og referencegruppe som beskrevet. 2. At forslag til kommissorium godkendes. 3. At der godkendes en tidsplan for arbejdet Beslutninger: den 26. marts 2007: Anbefales godkendt idet projektgruppen udvides med direktøren for Opvækst og Uddannelse. Tidsplan A anbefales.

10 Sag nr. 23 Journal nr.: Sag fra: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Bilag: Indstilling: Anmodning om udtrædelse af skolebestyrelsen A16 Direktøren for Opvækst og Uddannelse Vejledning til skolebestyrelsesvalg, bekendtgørelse nr. 903 af 26. september 2005, 37. Skolebestyrelsesmedlem Henrik Bækgaard Olesen anmoder Byrådet om at udtræde af skolebestyrelsen på Ferslev skole grundet flytning til anden kommune. Direktøren for Opvækst og Uddannelse anmoder om: 1. at imødekomme Henrik Bækgaard Olesens ønske om at udtræde af skolebestyrelsen på Ferslev skole pr. 1. april Samtidig indkaldes 1. suppleant Susanne Krogh Resendal, Venslev til at indtræde i skolebestyrelsen for resten af valgperioden der udløber pr. 31. marts Beslutninger: den 26. marts 2007: Godkendt.

11 Sag nr. 24 Journal nr.: Sag fra: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Udbygning af Nordstjernen Skibby G01 Opvækst og Uddannelse Dagtilbud Lov om Social Service Byrådet i gl. Skibby Kommune besluttede i 2005 at etablere en ny integreret institution i Skibby placeret i Landsbyen. Baggrunden for dette var et ønske om at tilvejebringe vuggestuepladser samt at medvirke til at afhjælpe de lokale problemer der var på Marbækskolen ved at flytte børnehavedelen af institutionen Skibbyssen. Det blev besluttet at der først skulle etableres en 20 børns vuggestue og efterfølgende en etablering af børnehaveafsnittet. I forbindelse med vedtagelse af budget 2007 blev der afsat de nødvendige midler til etablering af børnehaveafsnittet. Dagtilbudsområdet har nu iværksat den nødvendige procedure med henblik på at få forberedt, beskrevet og implementeret etableringen af den nye integrerede institution i Skibby. Der er i denne forbindelse gjort følgende tiltag: Indledende og afklarende møde afholdt med 4 daginstitutionsledere i Skibby januar Orienteringsbrev til forældre sendt den 2. februar. Høringsmateriale sendt til bestyrelse og ledelse den 2. februar. Møde afholdt med personale og ledelse den 21. februar. Orienteringsmøde afholdt med forældre og bestyrelse den 1. marts. Høringssvar modtaget fra Bestyrelse i Skibbyssen den 2. marts. Bestyrelsen anfører i sit høringssvar bl.a. følgende forhold: Det skal sikres at udflytningen medfører forbedrede SFO forhold i Skibbyssen. Personalet skal sikres beskæftigelse i Nordstjernen. Minimumsnormering til 30 BH børn ønskes. Fusionsressourcer skal afsættes. Overgangen skal planlægges nøje og ikke ske før de nye lokaler er etableret, særligt fokus på børn der får 2 skift på kort tid. Ønsker om medinddragelse i etableringsfase og konkrete ønsker til fysisk indretning af inde samt udearealer. Ønsker til forbedringer af adgangsvejen til Nordstjernen. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Konkret projektforslag med ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling vil blive udarbejdet og forelagt udvalget på møde den 7. maj. Personalet i Skibbyssen vil blive tilbudt arbejde i Nordstjernen, eller

12 alternativt i anden kommunal institution hvis dette ønskes. Dette vil blive forhandlet med FOA og BUPL. Bilag: 1. Høringssvar fra Skibbyssen dateret 2. marts Indstilling: Direktøren for Opvækst og Uddannelse anbefaler, at : 1. Tilslutter sig den planlagte udflytning af Børnehavedelen fra Skibbyssen til Nordstjernen. 2. At forvaltningen anmodes om udarbejdelse af konkret projektforslag med tilhørende anlægsbevilling til behandling på møde den 7. maj Beslutninger: den 26. marts 2007: Godkendt.

13 Sag nr. 25 Journal nr.: Sag fra: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Harmonisering af kost i dagplejen G01 Opvækst og Uddannelse - Dagtilbud Lov om social service Dagplejerne giver i dag børnene kost ud fra fire forskellige retningslinier. Dagplejen i den ny kommune skal således have harmoniseret tilbuddet sådan at børnene ydes den samme service. Dette er tilbudet i de fire gamle distrikter: Slangerup Frederikssund Jægerspris Skibby Morgenmad Tilbydes Tilbydes tilbud/ forældre kan selv medbringe tilbud/ forældre kan selv medbringe Formiddagsmad Tilbydes Tilbydes Tilbydes Tilbydes Frokost Tilbydes Tilbydes Tilbydes Tilbydes Eftermid- Tilbydes Tilbydes Tilbydes tilbydes dagsmad Modermælk- serstatning Medbringer selv Tilbydes Medbringer selv Medbringer selv Tilbyder alm. mad i forhold til alder. Specielle ønsker, så skal forældrene selv medbringe Mad til babyer Tilbyder alm. mad i forhold til alder. Specielle ønsker, så skal forældrene selv medbringe Tilbyder alm. mad i forhold til alder. Specielle ønsker, så skal forældrene selv medbringe Tilbyder alm. mad i forhold til alder. Specielle ønsker, så skal forældrene selv medbringe Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Bilag: Da det er dagplejerne selv som afholder udgiften til kost, vil der ikke være udgifter forbundet ved at harmonisere kosttilbudet i dagplejen. Ændringen skal varsles og forhandles med FOA.

14 Indstilling: Teamlederen i dagplejen indstiller overfor : 1. At børnene tilbydes en kost der dækker hele dagen fra morgenmad og til børnene går hjem, for herved, at kunne drage ordentlig omsorg for barnet i dagplejen. Ved specielle kostønsker/krav skal forældrene selv medbringe. 2. At der tilbydes modermælkserstatning til børn som har brug for dette, dog at der er én slags modermælkserstatning, som dagplejen tilbyder pga. holdbarstid. Hvis forældrene ønsker anden forplejning må de selv medbringe denne. Beslutninger: den 26. marts 2007: Anbefales og sendes i høring i dagplejebestyrelsen.

15 Sag nr. 26 Meddelelser Udvalget anmoder om drøftelse af kontaktform med bestyrelser/ledere. Besøgsliste. Drøftelse af form og indhold i virksomhedsplanerne i institutionerne. Organisationsdiagram med placeringer. Delegeringsregler drøftet. Årsplan for udvalget udarbejdes. Koldt vand på de kommunale skoler drøftet. Arbejdspres i Familieafdeling drøftet. Byggestyring vedrørende Græse Bakkebyskolen. Udpegelser vedrørende ungdomsskoleinspektør og klubleder drøftet.

16 Underskriftsblad. Anne Mette Worch Guri Bjerregaard Mads Bondo Dydensborg John Schmidt Andersen Jesper Henriksen

REFERAT. Opvækst- og Uddannelsesudvalget. mandag den 7. januar 2008 kl i mødelokale F5

REFERAT. Opvækst- og Uddannelsesudvalget. mandag den 7. januar 2008 kl i mødelokale F5 REFERAT mandag den 7. januar 2008 kl. 15.00 i mødelokale F5 mødet indledes i Byrådssalen med fællesmøde med institutionslederne Mødedeltagere: Anne-Mette Worch, Jesper Henriksen, John Schmidt Andersen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Referat fra møde i Opvækst- og uddannelsesudvalget

Referat fra møde i Opvækst- og uddannelsesudvalget Referat fra møde i Opvækst- og uddannelsesudvalget Mandag den 02. marts 2009 Kl. 15.30 i F2, Frederikssund Mødedeltagere: Anne-Mette Worch (V) Guri Bjerregaard (A) Jesper Henriksen (A) John Schmidt Andersen

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

REFERAT. Opvækst og Uddannelsesudvalget. Mandag den 29. januar 2007 kl i Slangerup

REFERAT. Opvækst og Uddannelsesudvalget. Mandag den 29. januar 2007 kl i Slangerup REFERAT Mandag den 29. januar 2007 kl. 16.00 i Slangerup Mødedeltagere: Anne-Mette Worch, Mads Bondo Dydensborg, Jesper Henriksen, Guri Bjerregaard, John Schmidt Andersen. Fraværende: Anne-Mette Worch

Læs mere

Børn og Ungeudvalget den 19. februar 2003 Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 19. februar 2003 kl. 14.

Børn og Ungeudvalget den 19. februar 2003 Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 19. februar 2003 kl. 14. Børn og Ungeudvalget den 19. februar 2003 Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Børn og Ungeudvalget 19. februar 2003 kl. 14.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, Selim Yumuk, Anette Lauge

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn- og Ungeudvalget 8. august 2006 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 8. august 2006 kl. 17.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L

Læs mere

Forslag til kommissorium for arbejdet med dagtilbudsstruktur og budgettilpasninger i 2011

Forslag til kommissorium for arbejdet med dagtilbudsstruktur og budgettilpasninger i 2011 Forslag til kommissorium for arbejdet med dagtilbudsstruktur og budgettilpasninger i 2011 Opgaven Der nedsættes en hurtigtarbejdende projektorganisation, hvis opgave er, inden den 24. marts 2011, at udarbejde

Læs mere

Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet

Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016 og overslagsårene 2017-2019 blev det besluttet, at reducere budgettet til specialundervisning med

Læs mere

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281 SOLRØD KOMMUNE PÆDAGOGISK UDVIKLING NOTAT Emne: Til: Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur Familie og Uddannelsesudvalget Dato: 10. november 2010 Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.:

Læs mere

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Til Børn & Kultur Skoleadministrationen Esbjerg Kommune b-k@esbjergkommune.dk Ribe den 12. januar 2015 Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Skolebestyrelsen har den 19. november 2014

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Debatoplæg om Skolestrukturen i Frederikssund Kommune

Debatoplæg om Skolestrukturen i Frederikssund Kommune Debatoplæg om Skolestrukturen i Frederikssund Kommune Maj 2007 Processen: I forlængelse af kommunesammenlægningen er tanker om fremtidens skolestruktur i Frederikssund Kommune meget aktuelle. En arbejdsgruppe

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 24-04-2007 Mødested: Halk Skole Hejsagervej 91, Halk Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Eva Roth Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 43 Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 5. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.:

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Overgangsordning ved ændring fra 4 til 3 skoledistrikter Til: Byrådet Dato: 25. august 2011 Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: 10-22281 Overgangsordning

Læs mere

REFERAT. Ekstraordinært møde. Byrådet. Mandag den 22. december 2008 kl. 17.00. i byrådssalen

REFERAT. Ekstraordinært møde. Byrådet. Mandag den 22. december 2008 kl. 17.00. i byrådssalen REFERAT Ekstraordinært møde Mandag den 22. december 2008 kl. 17.00 i byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen, Anne-Mette Worch, Knud B. Christoffersen, Hans Henning Bjørnsen, Kim Rockhill, Morten Skovgaard,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Børn og ungeudvalget den 2. april 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Børn og Ungeudvalget 2. april 2001 kl. 16.30 i Byrådssalen og mødelokale 6 Mødedeltagere: Morten Andersen, Finn Vester,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune NOTAT 10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune 1. Resumé I forbindelse med vedtagelse af budget for Mariagerfjord Kommune for 2007 er det besluttet, at der skal ske en harmonisering fra tre 10. klassetrins

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 21. juni 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 19:00 Fraværende: Gruppemøder: 21. juni 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 33 Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. okt kl

Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. okt kl Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. okt. 2008 kl. 18.30 Til stede: Elevrådsrepræsentanterne deltager til og med pkt. 5 Palle Mogensen (PM), Lisbeth Rønnow (LR), Lisbeth Pontoppidan (PO), Karen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget onsdag den 13. april 2011 kl. 12.00 i F2, Frederikssund Mødet sluttede kl. 15.07 Mødedeltagere: John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde

Skolebestyrelsesmøde Skolebestyrelsesmøde Referat af møde Den 18. august 2016 kl. 18.00-20.30 Afdeling Falkenborg MØDEDELTAGERE Kasper Thorsen Tanja Jakobsen Jens-Jørgen Mølvig Camilla Cordius Charlotte Drue Claus Hauritz

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

Sagsbeskrivelse Resumé Baggrund

Sagsbeskrivelse Resumé Baggrund Sagsbeskrivelse Resumé Skoleforvaltningen fremlægger hermed forslag om lukning af Løvvangskolen med henblik på, at Skoleudvalget tager stilling til, om forslaget kan godkendes og sendes i offentlig høring

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune. HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007

Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune. HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007 Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007 INDHOLD Indledning side 3 Beskrivelse af processen vedrørende ny skolestruktur side

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 14-03-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Torsdag den 14 marts 2013 kl 08:15 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

REFERAT Udvalget for Børn og Unge temamøde den 12. april 2007, kl. 9.00 i lokale 188

REFERAT Udvalget for Børn og Unge temamøde den 12. april 2007, kl. 9.00 i lokale 188 REFERAT Udvalget for Børn og Unge temamøde, kl. 9.00 i lokale 188 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Budget 2008 - tema 3. Skolestrukturdebat - tema 4. Pressen 5. Eventuelt 1 Fraværende: Ingen Mødet slut kl.:

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 18. februar 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A)

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

Ny struktur for dagtilbud og skoler

Ny struktur for dagtilbud og skoler FAQ 2 om: Ny struktur for dagtilbud og skoler Børne- og Kulturforvaltningen d. 7. december 2010 I anden halvdel af høringsperioden har Børne- og Kulturforvaltningen svaret på følgende spørgsmål: Dagtilbudsområdet

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Roskilde Kommune afsatte i Budget 2015 1 mio. kr. i ekstraordinære midler for at sikre tilbud om studievejledning

Læs mere

Den vedtagne Helhedsplan rummer følgende målsætninger på skoleområdet:

Den vedtagne Helhedsplan rummer følgende målsætninger på skoleområdet: 2009-23605/ Henning Josefsen Beslutningstema Skolestruktur og kvalitet i folkeskolen. Sagsbeskrivelse Kommunalbestyrelsen har på et temamøde den 18. februar 2010 drøftet, hvordan den med sine beslutninger

Læs mere

Skolebestyrelserne anmodes derfor om at afgive høringssvar herom i henhold til efterfølgende afsnit.

Skolebestyrelserne anmodes derfor om at afgive høringssvar herom i henhold til efterfølgende afsnit. Høring om Forslag om skolebestyrelsers sammensætning, vederlag for elev- og forældrerrepræsentanter i skolebestyrelser, regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen samt tidsplan for

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 45 TIRSDAG DEN 1. DECEMBER 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 1. december 2009 Side: 2 Fraværende: Anders Fog-Petersen

Læs mere

Bilag 2. Specialskoleområdet. Indhold. Budgetproces 2017 De tværgående fokusområder Dato

Bilag 2. Specialskoleområdet. Indhold. Budgetproces 2017 De tværgående fokusområder Dato Budgetproces 2017 De tværgående fokusområder Dato 22.1.2016 Bilag 2. Specialskoleområdet Indhold Kommissorium (formål)...2 Projektgruppe og projektleder...3 Kort beskrivelse...3 Hvordan inddrages relevante

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015 Marbækskolen - en skole i udvikling Frederikssund Kommune Budgetafdelingen Torvet 2 3600 Frederikssund Attn.: Økonomiområdets funktionspostkasse: oekonomi@frederikssund.dk Skolechef Ulla Olin uolin@frederikssund.dk

Læs mere

Notat vedr. procedure ved nedlæggelse af en skole.

Notat vedr. procedure ved nedlæggelse af en skole. Notat vedr. procedure ved nedlæggelse af en skole. Dette dokument beskriver, den procedure som Kommunalbestyrelsen skal følge og de valg Kommunalbestyrelsen skal foretage i forbindelse med nedlæggelsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune.

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Denne vedtægt dækker klubtilbud i henhold til dagtilbudsloven 1, 65 samt 3 om sammenhængende børnepolitik KOMPETENCEFORDELING. Byrådet har

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Ny struktur for skoler og dagtilbud

Ny struktur for skoler og dagtilbud FAQ's om: Ny struktur for skoler og dagtilbud Børne- og Kulturforvaltningen d. 4. november 2010 Nu er halvdelen af høringsperioden gået og med denne orientering ønsker forvaltningen at samle op på de spørgsmål,

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 6. februar 2008 kl. 17.30 21.00 (Lisbeth klargør lokalet og Peter giver lagkage) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Sagsnr. 16/17444 Resumé Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 14.09.2016 to modeller til ændring af styrelsesvedtægten

Læs mere

Nuværende struktur: Den nuværende skolestruktur består af 12 folkeskoler med tilhørende 12 grunddistrikter.

Nuværende struktur: Den nuværende skolestruktur består af 12 folkeskoler med tilhørende 12 grunddistrikter. Forslag til ny skolestruktur i Egedal Kommune. Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har drøftet muligheden for at ændre i den lokale skolestruktur for kommunen, og man har derfor bedt Skoleudvalget og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN. Dagsorden Dato 15. september Tid Tilstede: Afbud: Ikke til stede: 1 Valg af mødeleder

SKOLEBESTYRELSEN. Dagsorden Dato 15. september Tid Tilstede: Afbud: Ikke til stede: 1 Valg af mødeleder Dagsorden Dato 15. september 2009 Tid 18-21 Tilstede: Afbud: Ikke til stede: 1 Valg af mødeleder 2 Elever Der er valgt nyt formandskab for elevrådet. Formand: Madalina Visan fra 9A. Næstformand: Malene

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Indhold Formål med notatet...1 Pædagogiske sigtelinjer...2 Struktur...2 Antal skoler...2 Navne til de to nye skoler...3 Ledelse...3 Sporreduktion...4 Fordeling af elever

Læs mere

REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl i lokale 188

REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl i lokale 188 REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl. 08.00-12.00 i lokale 188 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Budget 2008 3. Daginstitutionsområdet organisering, udvikling og ledelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Referat 3. marts 2016 kl. 19:50 Kantinen Indkaldelse Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Henriette Breum Henrik Bang Birgitte Hannibal Mette Hoff Dorthe la Cour Dorete Dandanell

Læs mere

REFERAT. Opvækst- og Uddannelsesudvalget. Mandag den 11. august 2008 kl i mødelokale 134 Sct. Michael i Slangerup

REFERAT. Opvækst- og Uddannelsesudvalget. Mandag den 11. august 2008 kl i mødelokale 134 Sct. Michael i Slangerup REFERAT Mandag den 11. august 2008 kl. 15.30 i mødelokale 134 Sct. Michael i Slangerup Mødedeltagere: Anne-Mette Worch, Jesper Henriksen, John Schmidt Andersen, Guri Bjerregaard Fraværende: Mads Bondo

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1 Sidenr. 1 Organisering og økonomisk styring af særligt tilrettelagt specialundervisning J.nr.: 17.03.00.A00 Sagsid.: 10/2629 SAGSFREMSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren fremsender forslag til organisering

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt:

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Mødedato:. Mødetidspunkt: 20:00. (dialogmøde kl. 19.00 20.00) Sted: Suldrup Skole, Hjedsbækvej 289, Suldrup Møde slut: 22:25 Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Børne- og familieudvalget

Børne- og familieudvalget Børne- og familieudvalget Referat fra ekstraordinært møde den 8. november 2011 kl. 10:45 i Thy Uddannelsescenter, Mødelokale 1. Medlemmer: Mogens Kruse Per Skovmose Erik Bøgh Nielsen Poul Hvass Hansen

Læs mere

Skolebestyrelsens oplæg til videre drøftelse

Skolebestyrelsens oplæg til videre drøftelse Skolebestyrelsens oplæg til videre drøftelse Med afsæt i skolens kontraktmål vedrørende udviklingen af et tættere samarbejde med Børnehaven i Øster Hornum er der af skolens ledelse udarbejdet et notat,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 udvalgsværelse 1

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 udvalgsværelse 1 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 10-04-2007 Kl. 15:30 udvalgsværelse 1 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Christian

Læs mere

Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning

Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning Punkt 13. Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning 2015-058779 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Høringsmateriale

Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Høringsmateriale Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Høringsmateriale Høringsmateriale Børne- og ungdomsudvalget besluttede på deres møde den 9. november at sende følgende forslag til nye tildelingsmodeller

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:20 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:20 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 18-11-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:20 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Udvalget for Børn og Familie,

Læs mere