Oktober 2011 LOKALPLAN Varmecentral mv., Hjørringvej Nørre Uttrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oktober 2011 LOKALPLAN 2-2-104. Varmecentral mv., Hjørringvej Nørre Uttrup"

Transkript

1 Oktober 2011 LOKALPLAN Varmecentral mv., Hjørringvej Nørre Uttrup

2 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks Nørresundby Tlf Mail: Forsidebilledet viser en model af den nye varmecentral v. arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S & ingeniørfirmaet NIRAS A/S

3 Indholdsfortegnelse Vejledning Hvad er en lokalplan?... 4 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål... 5 Lokalplanområdet... 6 Lokalplanområdets omgivelser... 6 Lokalplanens indhold... 7 Lokalplanens sammenhæng med anden fysisk planlægning... 8 Befolkningens levevilkår og materielle goder... 8 Menneskers sundhed... 9 Klimatiske faktorer... 9 Landskab... 9 Biologisk mangfoldighed, fauna og flora... 9 Arkæologisk arv, kulturarv, arkitektonisk arv... 9 Grundvand, overfladevand og jordbund Teknisk forsyning Tilladelser eller dispensa tio ner i medfør af anden lovgivning Servitutter Visualiseringer Lov om miljøvurdering af planer og programmer Planbestemmelser Indledning Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Lokalplan og byplanvedtægt Servitutter Retsvirkninger Vedtagelse Bilag Anvendelseskategorier, Bilag A * Støj fra erhverv, Bilag B * Støj fra trafik, Bilag C * * Bilagene stammer fra kommuneplanen. I lokalplanen er de medtaget i relevante uddrag. Matrikelkort... Bilag 1 Arealanvendelse... Bilag 2 Oktober

4 Vejledning Hvad er en lokalplan? Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af: Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvor dan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke direkte bindende. Bilag: Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel. Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende. Øvrige bilag. Lokalplanen indeholder herudover følgende bilag: Anvendelseskategorier, Støj fra erhverv og Støj fra trafik, som uddyber eller illustrerer lokalplanbestemmelserne. Lokalplanforslaget Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt. Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter pro ce duren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den endelige lokalplan Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i avisen, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen. Hvornår laves der lokalplan? Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. Oktober

5 Redegørelse Ø. Fælledvej Nørre Uttrup Kirke Hjørringvej bolig Teglværket Auto College Kystvejen idrætsanlæg Nordjyske Motorvej Nørre Uttrup Lystbådehavn Nørre Uttrup skole Sundsholmen Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1: Luftfoto optaget Lokalplanens baggrund og formål Aalborg Fjernvarmeforsyning har behov for at udvide reservekapaciteten nord for Limfjorden. Reservekapaciteten omfatter et antal reservecentraler, der i en nødsituation kan træde i stedet for de primære varme-leverencer fra Reno Nord, Aalborg Portland eller Nordjyllandsværket. Fjernvarmeforsyningen vil samtidig nedlægge nogle mindre enheder af ældre dato. Teknisk, betjeningsmæssigt og miljømæssigt vil det være en fordel at etablere én ny varmecentral. Den optimale løsning er at opføre varmecentralen på Hjørringvej, inden for det område, som omfattes af nærværende lokalplan, og som ligger umiddelbart vest for Motorvej en. Fra dette sted er det relativ let at distribuere den producerede varme, da der i forvejen ligger hovedledninger for fjernvarme og en større pumpestation. En nøjere beskrivelse af varmecentralen kan læses i nedenstående afsnit om Lokalplanens indhold. Oktober

6 Redegørelse Lokalplanområdet Der henvises til luftfoto side 5. Lokalplanområdet ligger i landzone bortset fra et lille areal, der ligger i byzone, se Bilag 1. Med lokalplanens endelige vedtagelse overføres hele lokalplanområdet til byzone. Området anvendes i forvejen til tekniske anlæg: Mod øst pumpestation for fjernvarme, centralt i området er der regnvandsbassin og mod vest en gasregulatorstation. Lokalplanområdets omgivelser Der henvises til luftfoto side 5. Lokalplanområdet støder mod øst op til Nordjyske Motorvej. Mod syd ligger idrætsanlægget ved Nørre Uttrup Skole. Mod vest er der et par boliger og mod nord erhvervsområdet ved Teglværket, hvor nærmeste nabo er Auto College Aalborg. Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg #* VEV Vester Halne VAV #* Vadum Hvorupgård VOV #* Vodskov Rærup Hvorup Voerbjerg Limfjorden Egholm Limfjorden Signaturforklaring: VKV Nørre Uttrup Ny varmecentral #* #* Reservecentral #* Nord Lindholm Nørresundby Rørdal Hennedal #* #* #* Eksisterende varmecentral der fortsætter i drift Eksisterende varmecentral i drift der løbende vurderes for mulig nedlæggelse Eksisterende varmecentral der nedlægges. 1: Målestok: OCG : Kortet viser placeringen Mølholm af den nye varmecentral i Aalborg Nørre Uttrup, Reservecentral Nord. Når den er i drift nedlægges varmecentralen (VKV) ved Vikingevej i Lindholm. Det vurderes løbende om varmecentralerne i hhv. Vestbjerg (VEV) og Vodskov (VOV) også kan nedlægges. Varmecentralen i Vadum (VAV) forventes at fortsætte i drift. Oktober

7 Redegørelse Lokalplanens indhold Lokalplanområdet er opdelt i 3 delområder, se Bilag 1 og 2. Ud over det aktuelle byggeri til varmecentral omfatter lokalplanen også de øvrige eksisterende anlæg i området, nemlig en varmepumpestation, et overløbsbygværk / forsinkelsesbassin og en gasregulatorstation. Lokalplanområdet skal fremover vejbetjenes fra vejen Teglværket. Den eksisterende vejadgang direkte fra Hjørringvej er relativ smal og ligger uhensigtsmæssigt, da der i perioder bliver tale om kørsel med tankbiler med bio-olie (se også afsnittet Støj fra trafik side 8). Ændringen af vejadgangsforholdene gennemføres efter reglerne herom i vejlovgivningen. I det østlige delområde A, skal varmecentralen etableres (se illustrationen nedenfor og på forsiden) i umiddelbar tilknytning til den eksisterende pumpestation. Varmecentralen består af en kedelbygning på ca. 40 x 25 m med en højde på ca. 11 m. Bygningen vil indeholde tekniske installationer, mandskabsrum mv. samt 3 kedler på hver 25 MJ/s. Den nye varmecentral planlægges at kunne anvende 2 forskellige typer brændsel, bio-olie som primært brændsel og naturgas som sekundært. Naturgassen leveres via ledninger i jord. Bio-olien oplagres i en tank uden for bygningen. Tanken forventes at få en højde på ca. 8 m og en diameter på ca. 8 m. Endvidere skal der opstilles én skorsten til betjening af alle 3 kedler. Skorstenshøjden bliver ca. 35 m og diameteren ca. 4 m. Varmeværket vil fremstå som en markant og stilren bygning, se skitsen på forsiden. Fjernvarmeforsyningens pumpestation ved motorvejen Varmecentralen opføres i 2 etaper. I 1. etape (som forventes taget i brug i 2012) etableres kedelbygning med skorsten, olietank og 2 kedler. I 2. etape etableres den sidste kedel. Tidspunktet for 2. etape er ikke fastlagt, men vil formentlig blive efter I delområde B skal der være overløbsbygværk / forsinkelsesbassin for regnvand. Det eksisterende bassin med tilhørende ledninger og bygværker er i forhold til i dag rykket mod vest for at give tilstrækkelig plads til varmeværket. Denne ændring er på forhånd aftalt med Aalborg Forsyning, Kloak A/S. Delområde C omfatter den eksisterende gasregulatorstation. Lokalplanen sikrer, at der etableres den nødvendige parkering til personale, servicekøretøjer etc. Lokalplanen sikrer også, at der bliver stiforbindelse langs motorvejen. Stien indgår som en del af stiforbindelsen, der forbinder bl.a. Solsidestien / Nørre Uttrup Skole i syd med Østre Fælledvej / Kystvejen i nord. Stien er også sikret i lokalplan , Teglværksgrunden, som omfatter området nord for nærværende lokalplan. I lokalplanen stilles der krav om, at der langs områdets afgrænsning mod syd (mod idrætsanlægget), mod vest og mod øst (langs motorvejen) skal opretholdes / etableres et levende hegn, i den udstrækning det ikke kommer i karambolage med ledningsanlæg. Endvidere skal der på friarealer, som ikke benyttes til veje, stier, parkering, ledningsanlæg mv. plantes grupper af træer og buske. Skitse af nye varmecentral. Oktober

8 Redegørelse Lokalplanens sammenhæng med anden fysisk planlægning VVM (Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet) Kommunen har screenet projektet for varmecentralen i forhold til VVM-bekendtgørelsen. Anlægget er ikke VVM-pligtig, da det antages ikke at kunne få væsentligt indvirkning på miljøet. Se også afsnittet Miljøvurdering af planer og programmer, side 17. Kommuneplanen Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 2.2.T4, Varmecentral m.m. ved Hjørringvej. Lokalplan Nærværende lokalplan omfatter et lille areal fra lokalplan , Erhverv, Teglværksgrunden. Det drejer sig om det sydøstligste hjørne ud mod motorvejen, som nu skal anvendes til vendeplads ved varmecentralen. Med den endelige vedtagelse og bekendtgørelse af lokalplan , ophæves lokalplan for så vidt angår det område, der er omfattet af lokalplan Befolkningens levevilkår og materielle goder Begrænsninger og gener over for befolkningen Lokalplanen omfatter et areal i tætbyområdet, direkte op ad motorvejen. Mod nord er der erhvervsområder og mod syd offentlige formål (skole mv.). Se også nedenfor under afsnittene Støj fra trafik og Støj fra virksomheder. Menneskers sundhed Støj fra trafik Lokalplanområdet er belastet af trafikstøj fra motorvejen. Mandskabsrum og lignende bør derfor placeres længst væk fra motorvejen. Trafikken til lokalplanområdet skal ske via vejen Teglværket, hvilket medfører, at boligerne mellem Hjørringvej og lokalplanområdet ikke bliver påvirket af trafikken til og fra området. Når varmecentralen er fuldt udbygget forventes trafikken til og fra området at ligge på 6 tankbiler pr. døgn i de perioder varmecentralen er i drift, hvilket skønsmæssig vurderes at være max. 60 dage om året. Støj fra virksomheder Når Aalborg Kommune tillader ny aktivitet i et område, sker det på grundlag af en miljøkonsekvensvurdering. Enhver aktivitet er klassificeret efter, hvor meget den erfaringsmæssigt belaster omgivelserne med bl.a. støj, rystelser og trafik. Se mere i Bilag A. Lokalplanen begrænser ikke den igangværende, lovlige erhvervsudøvelse for områdets eksisterende virksomheder. Luftkvalitet mv. Den nye varmecentral vil anvende bio-olie og naturgas. Emissionen fra varmecentralen vil ske fra en skorsten på ca. 35 m, hvilket medfører, at påvirkningen i form af luftforurening samlet set vil være mindre, når de mindre og ældre varmecentraler bliver nedlagt. Grænseværdierne for NO x og SO 2 er fastlagt i Luftvejledningen fra Miljøstyrelsen. En varmecentral skal inden etableringen miljøgodkendes. Her vil der bl.a. blive stillet vilkår til luft- og støjemission fra virksomheden. Trafiksikkerhed Lokalplanområdet har pt. vejadgang direkte fra Hjørringvej via en smal grusvej, hvor oversigtsforholdene er dårlige. Fremover bliver vejadgangen gennem det lysregulerede kryds Hjørringvej-Østre Fælledvej via vejen Teglværket. Denne adgang fører gennem et nyt erhvervsområde og er dimensioneret til brug for større køretøjer som tankvogne. Ud for varmecentralen etableres vendeplads. Friluftsliv og rekreative interesser Langs motorvejen etableres en del af det stianlæg der på sigt skal forbinde bl.a. Solsidestien / Nørre Uttrup Skole i syd med Østre Fælledvej / Kystvejen i nord. Herfra er der adgang til rekreative områder og stier langs Limfjorden. Klimatiske faktorer Energiforbrug (CO 2 ) Reserveforsyningen af varme nord for fjorden består af flere mindre og ældre værker, som alle ligger midt i boligområder i hhv. Lindholm, Vadum, Vestbjerg og Vodskov, se kortet side 6. Der anvendes gasolie som brændsel på centralerne, med undtagelse af centralen i Vadum, som anvender naturgas. Den nye reservecentral kan anvende to forskellige brændsler, bio-olie som primært brændsel og naturgas Oktober

9 Redegørelse som sekundært. Varmeforsyningens brug af reserveproduktion kan ikke forudsiges - men hvis der tages udgangspunkt i de senere års gennemsnitsproduktion, svarer det til at den nye varmecentral vil være i drift ca. 150 timer om året. Når der anvendes bio-olie i stedet for gas-olie "spares" der ca tons CO 2 pr. år. Landskab Landskabelig værdi / æstetisk ændring Selve bebyggelsen adskiller sig ikke i omfang fra anden bebyggelse i området. Der bliver dog en skorsten på ca. 35 m's højde. Skorstenens påvirkning af omgivelserne fremgår af visualiseringerne side 12 ff. Kystnærhedszonen. Af Planlovens 5 b fremgår, at der i kystnærhedszonen kun må planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Endvidere gælder, at offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges. Ifølge Planlovens 16 stk. 3 skal der, for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen, oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne, og der skal ved bygningshøjder over 8,50 m anføres en begrundelse for den større højde. Her ud over skal redegørelsen omfatte eventuelle andre forhold, der er væsentlige for varetagelse af natur- og friluftsmæssige interesser. Begrundelsen for, at varmecentralen ønskes opført på netop dette sted er, at fjernvarmehovedledningen passerer området. Det er teknisk og økonomisk set optimalt at koble reserveværket på her, hvor der også i forvejen er en større pumpestation til fjernvarmenettet. Kirker Nørre Uttrup Kirke ligger knap 300 m vest for den nye varmecentral. Varmecentralens kedelbygning og tankanlæg vil ikke påvirke kirken eller bylandskabet i synderlig grad. Skorstenens påvirkning af omgivelserne fremgår af visualiseringerne vist side 12 ff. Biologisk mangfoldighed, fauna og flora Det vurderes, at en beskrivelse ikke er relevant. Arkæologisk arv, kulturarv, arkitektonisk arv Kirker Nørre Uttrup Kirke ligger knap 300 m fra det sted, hvor den nye varmecentral opføres. Iflg. Naturbeskyttelseslovens 19 må der ikke opføres bebyggelse over 8,50 m inden for en afstand af 300 m fra en kirke, medmindre kirken er omgivet af bebyggelse i hele beskyttelseszonen. Nørre Uttrup Kirke er omgivet af bebyggelse, hvorfor der ikke skal gives dispensation for kirkebeskyttelseszonen. Arkæologiske værdier Forud for påbegyndelse af bygge- eller anlægsarbejder, der medfører udgravning i lokalplanområdet, kan bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres, i henhold til Museumslovens 25 anmode Aalborg Historiske Museum om at tage stilling til, hvorvidt arbejdet vil berøre væsentlige fortidsminder. Museet skal herpå inden for en frist på 4 uger komme med en udtalelse om dette. Udgiften til arkivalsk kontrol og en eventuel mindre arkæologisk forundersøgelse afholdes af museet, mens udgiften til en eventuel større forundersøgelse afholdes af bygherren eller den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres, jf. Museumslovens 26, stk Grundvand, overfladevand og jordbund Grundvandsinteresser Lokalplanområdet ligger inden for et område med begrænsede drikkevandsinteresser. Håndtering af overfladevand Lokalplanområdet er omfattet af kommunens spildevandsplan og fælleskloakeret. Ved lokalplanens gennemførelse skal hele området separatkloakeres. Overfladevandet bør, så vidt det er muligt, håndteres lokalt. Jordforurening, jordhåndtering og -flytning Inden for lokalplanområdet har der været aktiviteter, som kan have givet anledning til jordforurening. Arealet indgår derfor i Region Nordjyllands database over forurenede eller muligt forurenede ejendomme, men der er endnu ikke taget stilling til kortlægning efter Jordforureningsloven. Oktober

10 Redegørelse Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder konstateres konkrete tegn på jordforurening, skal arbejdet standses, og kommunens Teknik- og Miljøforvaltning underrettes. Herefter vurderes det, om der skal fastsættes vilkår, inden arbejdet kan genoptages. Der henvises til Miljøbeskyttelseslovens 21 og Jordforureningslovens 50 a og 71. Der er 1. januar 2008 indført nye regler om områdeklassificering. På kan man se, om lokalplanområdet er helt eller delvist omfattet af områdeklassificering. Områdeklassificering betyder, at jorden defineres som værende lettere forurenet. Det medfører, at flytning af jord fra hver enkelt matrikel skal anmeldes til Renovationsvæsenet, og at jorden fra hver matrikel skal analyseres i forbindelse med jordflytningen Teknisk forsyning Kloakering Lokalplanområdet er omfattet af kommunens spildevandsplan og fælleskloakeret. Spildevandsplanen vil blive ændret, således at området angives som "planlagt separatkloakeret ved lejlighed". Dette indebærer, at den interne kloak skal separatkloakeres i forbindelse med ombygning eller nybyggeri. Overfladevand og spildevand skal afledes til den offentlige kloak ved lokalplanområdet. For de områder, hvorfra separat overfladevand tilsluttes den offentlige kloak, må der i fremtiden ikke afledes mere overfladevand, end tilfældet er i dag. Hvis ændring eller udvidelse af bebyggelse eller det befæstede areal forøger afledningen af overfladevand skal der, inden for de enkle matrikler, kompenseres ved fx nedsivning af regnvand på egen grund eller via forsinkelse i bassin inden afledning til den offentlige kloak. Spildevand ledes til rensning ved Renseanlæg Vest. Under kraftig regn udledes opspædt spildevand til Limfjorden. Renovation Renovation - erhverv Ved erhvervsejendomme bør der udlægges arealer til opsamling af affald, så det sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring. Af hensyn til fremkommeligheden i området skal køreveje for renovationsbiler og vendepladser indrettes efter Aalborg Forsyning, Renovation's regulativer, som findes på Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne leve op til kravene i Aalborg Forsyning, Renovation's regulativer, som findes på Hvor der er behov for, at opsamlingen af affald sker i storcontainere, skal der tages hensyn til, at containe- Foto. Nørre Uttrup Skole og idrætsanlægget set fra nord. Oktober

11 Redegørelse ren skal kunne tømmes af en lastbil, som skal kunne komme helt hen til containeren. være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsy ningsselskaber, der dækker det pågældende område. Yderligere oplysninger findes på eller på tlf Opvarmning Bebyggelsen skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter Aalborg Kommunes anvisning. Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning Trafikregulering Der kan ikke, uden samtykke fra politiet, gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdselens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens 100). Nordjyske Motorvej (vejbyggelinje) Langs Motorvejen har Vejdirektoratet d. 28. oktober 2009 bekendtgjort en vejbyggelinje på 10 m fra vejskel, jf. Bilag 2. Her må der ikke, uden tilladelse fra Vejdirektoratet, etableres bebyggelse og andre faste anlæg (som fx parkering, vej- og stianlæg, reklameskilte, belysningsanlæg mv.). Stien c-d (se pkt. 8.2 og Bilag 2) kan kun etableres efter dispensation fra Vejdirektoratet. Vejdirektoratet har tilkendegivet,at kommunen kan forvente en dispensation i henhold til Vejlovens 34, stk. 3 på nærmere vilkår, når Vejdirektoratet modtager en konkret ansøgning. Der må ikke, uden Vejdirektoratets godkendelse, foretages terrænregulering (udgravning eller opfyldning) nærmere motorvejens areal end 3 m, og udgravningens eller opfyldningens skråning mod motorvejen må ikke være stejlere end svarende til 2 gange højdeforskellen. Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandled ninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan Oktober

12 Redegørelse Visualiseringer Den visuelle påvirkning af omgivelserne er anskueliggjort ved hjælp af fotos på de følgende sider (se også afsnittet Landskab side 9). Nedenstående kort viser fotostandpunkterne. B A * C D Foto-visualisering På luftfoto er vist de 4 steder, billederne til brug for visualiseringerne på de følgende sider er optaget: A: Set fra Nørre Uttrup Kirke. B: Set fra motorvejen, ved Østre Fælledvej / Kystvejen. C: Set fra søen ved Kystvejen. D: Set fra Nørre Uttrup Lystbådehavn. *= Den planlagte varmecentral. Oktober

13 Redegørelse Området set fra Nr. Uttrup Kirke uden varmecentral (fotostandpunkt A, se luftfoto side 12). Området set fra Nr. Uttrup Kirke med varmecentralens skorsten i højre billedhalvdel (fotostandpunkt A, se luftfoto side 12). Oktober

14 Redegørelse Området set fra motorvejen uden varmecentral (fotostandpunkt B, se luftfoto side 12). Området set fra motorvejen med varmecentralen til venstre for midten i billedet (fotostandpunkt B, se luftfoto side 12). Oktober

15 Redegørelse Området set fra søen mellem motorvejen og Limfjorden uden varmecentralen (fotostandpunkt C, se luftfoto side 12). Området set fra søen mellem motorvejen og Limfjorden. I venstre side af billedet ses varmecentralens skorsten (fotostandpunkt C, se luftfoto side 12). Oktober

16 Redegørelse Området set fra Nørre Uttrup Lystbådehavn uden varmecentralen (fotostandpunkt D, se luftfoto side 12). Området set fra Nørre Uttrup Lystbådehavn med varmecentralens skorsten til højre for Nørre Uttrup Kirke (fotostandpunkt D, se luftfoto side 12). Oktober

17 Redegørelse Lov om miljøvurdering af planer og programmer Det væsentligste formål med Lov om miljøvurdering af planer og programmer er at fremme en bæredygtig udvikling. Planen er derfor, ud over lovens kriterier, også vurderet i forhold til Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi. Bæredygtighedsstrategi I forhold til Aalborg Kommunes bæredygtighedsstrategi er de relevante mål for nærværende lokalplan: Klima, Ressourcer, Natur, Miljø og Sundhed. Nedenfor er med smileys angivet, hvordan planen vurderes i overensstemmelse med målene. Klima J Etablering af reservecentralen vil medføre en reduktion på ca tons CO 2 pr. år, idet nogle ældre og mindre reservecentraler på sigt vil blive nedlagt. Der stilles krav om separatkloakering og håndtering af regnvand på egen grund. Ressourcer K Der er ikke mål i relation til ressourcer, som er relevante i forhold til lokalplanen. Natur J Planen stiller krav om, at der langs motorvejen etableres en del af det stianlæg, der på sigt skal forbinde Solsidestien i syd med Kystvejen i Nord. Der stilles også krav om grøn beplantning. Miljø og sundhed J Adgang til området skal ske via vejen Teglværket, så det sikres, at trafik til og fra området ikke belaster boligerne vestfor. Miljøvurderingsloven Lov om miljøvurdering af planer og programmer opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Hvis en plan medfører en væsentlig indvirkning på miljøet, skal der efter lovens bestemmelser gennemføres en miljøvurdering. Lokalplanen omfatter et projekt i lovens bilag 4, pkt. 3a: Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. Det vurderes dog samtidig, at planen er omfattet af lovens undtagelsesbestemmelse ( 3, stk. 2), idet den fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Der skal således kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Planen er derfor scoopet i forhold til kriterierne nævnt i lovens bilag 2. Det vurderes, at de væsentligste forhold, der bliver påvirket ved gennemførelse af planen er: Grundvand, overfladevand og jordbund, klimatiske faktorer, menneskers sundhed samt kulturarv. I forbindelse med screeningen er det desuden vurderet, at høring af øvrige berørte myndigheder ikke er relevant. Der er i loven kun krav om, at det er de forhold, hvor der er væsentlig påvirkning, som skal beskrives i miljørapporten - hvor meget der skal tages med af de øvrige forhold vurderes i det enkelte tilfælde. Som led i afgrænsningen af hvilke miljømæssige forhold, der forventes at blive berørt af planen, skal berørte myndigheder høres herom. Det er vurderet, at der ingen berørte myndigheder er. Miljørapport Ikke teknisk resumé Udgangspunktet for lokalplanen er at skabe nye og udvidede muligheder for at udvide reservekapaciteten for fjernvarme nord for Limfjorden. Reservekapaciteten omfatter et antal reservecentraler af ældre dato, der ligger midt i boligområder i hhv. Lindholm, Vadum, Vestbjerg og Vodskov. Etablering af en ny og større reservecentral vil teknisk, betjeningsmæssigt og miljømæssigt være en fordel. Brændselstypen ændres fra gas-olie til bio-olie, hvilket er en stor miljømæssig gevinst, da der vil kunne spares ca tons CO 2 pr. år på sigt, når de ældre anlæg bliver nedlagt. Udfasning af fossile brændsler er et af målene i Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi for at kunne reducere følgende mål: CO 2 -udledningen skal reduceres med 33 % i perioden , ekskl. transport og Aalborg Portland. Inden 2009 skal der udarbejdes energibalance og energiplan, med henblik på at fastsætte et nyt mål for reduktion af CO 2 -udledningen gældende fra 2012, der som udgangspunkt skal være mere ambitiøst end det nationale mål. At opføre varmecentralen det pågældende sted er optimalt, da det er relativt let at distribuere den produ- Oktober

18 Redegørelse cerede varme, idet der i forvejen ligger hovedledninger for fjernvarme og en større pumpestation Miljørapporten omfatter en vurdering hvor det er relevant inden for følgende temaer: Biologisk mangfoldighed, Fauna og flora, Landskab, Grundvand, Overfladevand og jordbund, Klimatiske faktorer, Menneskers sundhed, Luftforurening, Befolkningens levevilkår og materielle goder, Kulturarv, 0-alternativet samt Overvågning. Selve beskrivelsen af miljøpåvirkninger findes i redegørelsen til lokalplanen, side Biologisk mangfoldighed, fauna og flora Vurderes ikke at være relevant, da der ikke er nogen væsentlige naturinteresser i lokalplanområdet. I dag udnyttes området til tekniske anlæg. Landskab Vurderes at være negativ, dog ikke væsentlig. Vi er i et storbyområde, hvor der i forvejen er tæt bebyggelse og høje konstruktioner som master og tårne samt høje træer. Visualiseringerne (se side 12-16) viser at varmecentralen med en skorsten på ca. 35 m s højde ikke er specielt dominerende i bybilledet. Grundvand, overfladevand og jordbund Vurderes at have en positiv påvirkning, da der i lokalplanen stilles krav om separatkloakering og håndtering af regnvand på egen grund. Klimatiske faktorer Vurderes at have en positiv påvirkning, da formålet med lokalplanen er, at der gives mulighed for at etablere en varmecentral således, at reservekapaciteten nord for Limfjorden kan udvides bæredygtigt. Dermed sikres, at Aalborg Kommune kan tilbyde bæredygtige energiløsninger. Endvidere etableres cykel-/gangsti gennem selve lokalplanområdet, som sikrer adgang til de omkringliggende byområder. Menneskers sundhed Trafikstøj Vurderes at have en positiv påvirkning, da det sikres, at trafik til og fra området ikke belaster boligerne, som ligger vest for området. Lokalplan området er belastet af støj fra de omgivende veje motorvejen mod øst og Hjørringvej mod vest. Af hensyn til trafikstøjen bør mandskabsrum og lignende placeres længst væk fra motorvejen. Virksomhedsstøj Det skal sikres, at aktiviteterne i lokalplanområdet ikke påfører omgivelserne et støjniveau, der overstiger de gældende grænseværdier i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 /1984 Ekstern støj fra virksomheder. Luftforurening Vurderes at have en positiv påvirkning på baggrund af den teknologiske udvikling. Forud for etableringen af varmecentralen skal der meddeles en miljøgodkendelse, hvor der stilles vilkår til luft- og støjemissionen fra virksomheden. Befolknings levevilkår og materielle goder Vurderes ikke at være relevant. Kulturarv Vurderes at være negativ, dog ikke væsentlig. Påvirkningen i forhold til Nørre Uttrup Kirkes tårn er størst set fra lystbådehavnen syd for motorvejen (ca. ½ km fra kirken) - men herfra indvirker de mange sejlbådes master også i høj grad på synsindtrykket. 0-alternativet Der er ikke fremsat egentlige alternativer til planen udover at bevare status quo det såkaldte 0-alternativ. Ved 0-alternativet vil den nuværende og kun delvist udnyttede erhvervsmæssige anvendelser kunne fortsætte og området vil fortsat opleves som et erhvervsområde. Status quo vil give en mindre vækst i trafikken til og fra området end den, som følger af planens realisering. Støjmæssigt vil området dog fortsat være belastet med trafikstøj fra de omgivende veje. Overvågning Luft- og støjemission m.v. bliver overvåget gennem den generelle kommunale miljøtilsynsordning. Det er et krav, at miljøvurderingen beskriver de påtænkte foranstaltninger vedrørende overvågning det er kun påtænkte foranstaltninger, idet planprocessen ikke er afsluttet. Det endelige overvågnings-program vil indgå i den sammenfattende redegørelse, som udarbejdes efter den offentlige høring. Sammenfattende redegørelse I forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse af planen, skal der efter Miljøvurderingslovens 9 foreligge en sammenfattende redegørelse for: hvordan miljøhensyn er integreret i planen, Oktober

19 Redegørelse hvordan miljørapporten og udtalelser fra offentlighedsfasen er taget i betragtning, hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, og hvorledes kommunen vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen Miljøhensyn i planen Lokalplanen skaber mulighed for, at Aalborg Fjernvarmeforsyning kan udvide reservekapaciteten nord for Limfjorden. Fjernvarmeforsyningen vil samtidig nedlægge nogle mindre reservecentraler af ældre dato. Miljøhensyn indgår på flere måder i lokalplanen: Etablering af reservecentralen vil medføre en reduktion af ca tons CO 2 pr. år, idet nogle ældre og mindre reservecentraler vil blive nedlagt. Planen stiller krav om, at der langs motorvejen etableres en del af det stianlæg, der på sigt skal forbinde Solsidestien i syd med Kystvejen i Nord. Der stilles krav om grøn beplantning. Adgang til lokalplanområdet sker via vejen Teglværket, så det sikres, at trafik til og fra området ikke belaster boligerne vest for området. Betydningen af miljørapporten og udtalelser fra offentligheden Miljørapporten har medvirket til at afdække relevante miljøkonsekvenser og afværgeforanstaltninger for trafikstøj, virksomhedsstøj og landskaber, som et oplysningsgrundlag for udarbejdelsen og fremlæggelsen planforslaget. Udarbejdelsen af miljørapporten har bl.a. undervejs påvirket planens disponering og resulteret i regulering af trafikale og støjmæssige forhold i planen. Udtalelser fra offentlighedsfasen er vurderet i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen, og har ikke givet anledning til ændringer i planen for de miljømæssige konsekvenser. Valg af alternativer Der er ikke kommet bemærkninger hertil i offentlighedsfasen. Konsekvenserne af nul-alternativet er beskrevet i miljørapporten. Overvågning Der foretages ikke ændringer i miljørapportens overvågningsprogram. Oktober

20

21 Sundsholmen Planbestemmelser Østre Fælledv Hjørringvej Teglværket Nordjyske Motorvej 1: m Uttrupvej Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1:4.000 Indledning Lokalplanens bestemmelser er bindende og tinglyses på de ejendomme, der omfattes af lokalplanen. Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende. Oktober

22 Planbestemmelser 1. Formål Lokalplanens formål er at sikre 1.1 at der kan etableres en varmecentral og at det eksisterende overløbsbygværk / regnvandsbassin kan ombygges. 1.2 at varmecentralen kommer til at fremtræde som et markant og velordnet teknisk anlæg. 1.3 at der sikres stiforbindelse langs motorvejen. 1.4 at der opretholdes beplantningsbælte mod syd, øst og vest. 2. Område og zonestatus 2.1 Lokalplanens område Lokalplanens område er vist på Bilag 1. Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige ejendomme, dele af ejendomme, ejerlejligheder, u-matrikulerede arealer og vejarealer. Bilag 1 er et matrikelkort, og man kan af kortet aflæse, hvilke matrikelnumre, planen omfatter. 2.2 Zoneforhold Hovedparten af lokalplanområdet ligger i landzone. Med bekendtgørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan overføres landzonearealet til byzone. 2.3 Opdeling i delområder Lokalplanens område er opdelt i 3 delområder, jf. Bilag 1 og 2: - Delområde A: Teknisk anlæg (varmecentral mv.). - Delområde B: Teknisk anlæg (overløbsbygværk og regnvandsbassin mv.). - Delområde C: Teknisk anlæg (naturgasregulatorstation mv.). 3. Arealanvendelse 3.1 Anvendelse, delområde A Teknisk anlæg * * Anvendelsen omfatter varmecentral med tilhørende anlæg mv. herunder kedelbygning, pumpestation, tankanlæg, skorsten samt vej, sti, parkering, beplantning mv. 3.2 Anvendelse, delområde B Teknisk anlæg # # Anvendelsen omfatter overløbsbygværk og forsinkelsesbassin for regnvand samt vej, sti, parkering, beplantning mv. 3.3 Anvendelse, delområde C Teknisk anlæg Anvendelsen omfatter primært regulatorstation for naturgasnettet samt vej, sti, parkering, beplantning mv. 4. Udstykning Ingen bestemmelser. 5. Bebyggelsens placering og omfang 5.1 Bebyggelsens omfang, delområde A Højde (bygninger) max. 12 m. Højde (tankanlæg) max. 12 m. Højde (skorsten) max. 40 m. * * Højden på skorstenen til varmecentralen skønnes at blive ca. 35 m. Den eksakte højde fastsættes i forbindelse med bygge- og miljøsagsbehandlingen af projektet. Inden for byggelinjerne (se pkt. 5.4) må bebyggelsen opføres i den højde, som er nævnt ovenfor, uanset bestemmelserne i Bygningsreglementet Bebyggelsens omfang, delområde B Højde max. 8,50 m. Inden for byggelinjerne (se pkt. 5.4) må bebyggelsen opføres i den højde, som er nævnt ovenfor, uanset bestemmelserne i Bygningsreglementet Bebyggelsens omfang, delområde C Højde max. 8,50 m. Inden for byggelinjerne (se pkt. 5.4) må bebyggelsen opføres i den højde, som er nævnt ovenfor, uanset bestemmelserne i Bygningsreglementet Oktober

23 Planbestemmelser 5.4 Bebyggelsens placering, delområde A, B og C Bebyggelsen (herunder tankanlæg, skorsten mv.) skal opføres inden for byggelinjerne vist på Bilag 2. Byggelinjerne er fastlagt således: - 2,50 m fra vejstrækningen a-c målt fra skel mod vej. Dette forløb gælder også langs delområde C. - 2,50 m fra tilstødende delområder. - 5,00 m fra lokalplanens afgrænsning mod vest og syd - 10 m fra lokalplanens afgrænsning mod øst (mod Nordjyske Motorvej). 6. Bebyggelsens udseende 6.1 Bebyggelsens udseende, delområde A Varmecentralen med tankanlæg, skorsten mv. skal fremstå som et velordnet teknisk anlæg. Bygninger og overdækkede arealer til oplag mv. skal udformes som en integreret del af bebyggelsen. 6.2 Bebyggelsens udseende, delområde B og C Ingen bestemmelser. Der er tale om specielle bygningsanlæg (overløbsbygværk / regnvandsbassin samt en mindre gasregulatorstation), som kommunen ikke ønsker at regulere via bestemmelser i lokalplanen. Kommunen kan dog, efter Byggelovens 6 D, gøre en byggetilladelse afhængig af, at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der opnås en god helhedsvirkning. 7. Ubebyggede arealer 7.1 Terrænregulering Efter opførelse af bygninger, anlæg mv. må terrænreguleringer ikke finde sted nærmere skel end 1,00 m. Her ud over må der ikke foretages terrænreguleringer på mere end + / - 0,50 m uden tilladelse fra Aalborg Kommune. Der må ikke, uden Vejdirektoratets tilladelse, foretages udgravning eller opfyldning nærmere motorvejen end 3 m, og udgravningens eller opfyldningens skråning mod motorvejen må ikke være stejlere end 2 gange højdeforskellen. 7.2 Beplantning Langs lokalplanområdets afgrænsning mod syd (mod idrætsanlægget), mod vest (boliger) og mod øst (langs motorvejen) skal der opretholdes / etableres et levende hegn, i den udstrækning det ikke kommer i karambolage med ledningsanlæg. Hegnet skal have en bredde på min. 4,00 m. På friarealer, der ikke benyttes til veje, stier, parkering, ledningsanlæg mv. plantes grupper af træer og buske. Aalborg Kommune, Park & Natur, står gerne til rådighed med råd og vejledning. 7.3 Oplag Mellem byggelinje og skel må der ikke være oplag. Udendørs oplag skal ske inden for hegnede arealer. Hvor der opstilles trådhegn, skal det sløres af beplantning mod naboarealerne (herunder mod veje og stier). Hegn må højst etableres i en højde på 3,00 m og oplag må ikke overskride denne højde. Se også punkt Veje, stier og parkering 8.1 Vejadgang Der henvises til Bilag 2. Vejadgang sker fra nord via vejen Teglværket. Vejstrækningen a-c udvides, så udlægsbredden bliver min. 8,00 m med en kørebane på min. 6,00 m og rabat til hver side. Mod øst (ved c), hvor vejen ender blindt, skal der, som vist i princippet på Bilag 2, etableres vendeplads for en mindst 10 m lang lastbil. Tilsvarende skal der etableres vendemulighed for enden af vejen Teglværket (ved a). Vejstrækningen a-b kan fastholdes i sin nuværende bredde på ca. 5,00 m. De ændrede tilkørselsmulighed via vejen Teglværket samt ændringer af vejprofiler, anlæg af vendepladser mv. sker efter reglerne herom i vejlovgivningen. Det skal bemærkes, at der langs Nordjyske Motorvej er en 10 m vejbyggelinje, se Bilag 2. Den eksisterende grusvej mellem Hjørringvej og delområde C nedlægges som vej, men opretholdes som sti. Hermed sikres, at der ikke længere bliver mulighed for biltrafik til lokalplanområdet direkte fra Hjørringvej. Nedlæggelsen sker efter vejlovgivningens regler. Oktober

24 Planbestemmelser 8.2 Sti Stien c-d udlægges som vist i princippet på Bilag 2, med en bredde på min. 2,00 m. Stien anlægges med græs, med flis eller med grus. Stien er placeret inden for det 10 m brede areal, der er omfattet af byggelinje langs motorvejen (se Bilag 2): Anlæg af stien kræver tilladelse fra Vejdirektoratet (se afsnittet Nordjyske Motorvej i redegørelsen side 11). Stien c-d indgår som en del af stiforbindelsen langs motorvejen, der forbinder bl.a. Solsidestien / Nørre Uttrup Skole i syd med Østre Fælledvej / Kystvejen i nord. Stien er også sikret i lokalplan , Teglværksgrunden, som omfatter området nord for nærværende lokalplan. 8.3 Parkering Inden for hhv. delområde A, B og C skal der udlægges areal til parkering for personale samt til servicekøretøjer mv. 9. Tekniske anlæg 9.1 Opvarmning Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning. 9.2 Ledninger og kabler Ledninger og kabler til el, telefon etc. skal fremføres under terræn. 9.3 Renovation Ved projektering af veje mv. skal der reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring og transport af affald i overensstemmelse Aalborg Forsyning, Renovation's regulativer, som findes på 11. Grundejerforening Ingen bestemmelser. 12. Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Ny bebyggelse må ikke tages i brug uden Aalborg Kommunes tilladelse, før nedennævnte anlæg er udført for den del af området, som tages i brug: - Veje er anlagt i overensstemmelse med pkt Stien er anlagt i overensstemmelse med pkt Parkering er anlagt i overensstemmelse med pkt Beplantning mv. er udført i overensstemmelse med pkt Bebyggelsen er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt Bebyggelsen er separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning. - Det er dokumenteret at trafikstøjen fra Nordjyske Motorvej ikke overskrider de gældende grænseværdier indendørs i mandskabsrum og lignende 13. Lokalplan og byplan vedtægt Når nærværende lokalplan er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, ophæves den del af lokalplan , som er omfattet af lokalplan Servitutter Der ophæves ingen servitutter. 10. Miljø 10.1 Miljøklassificering Inden for lokalplanområdet må der kun etableres virksomhed i miljøklasse 1-4, se Bilag A side Støj fra erhverv Der skal sikres, at aktiviteter i lokalplanområdet ikke påfører omgivelserne et støjniveau, der overstiger de gældende grænseværdier, se Bilag B side Retsvirkninger 15.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offent ligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, be bygges eller anvendes i overensstemmelse med planen Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lo kalplan om rådet kan fortsætte som hidtil. Oktober

25 Planbestemmelser 15.3 Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i planen, skal etableres Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensationen kan gives Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres ved udarbejdel se af en ny lokalplan Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan byrådet ekspropriere. Vedtagelse Lokalplanen er endeligt vedtaget af Aalborg Byråd den 10. oktober 2011 Lokalplanen er offentligt bekendtgjort den 19. oktober 2011 fra hvilken dato planens retsvirkninger indtræder. Oktober

26

27 Anvendelseskategorier: Bilag A Introduktion I kommuneplanens rammebestemmelser og i lokalplaner fastlægges bl.a. anvendelsen af de enkelte områder. Til det formål bruges nedenstående skema, som giver en oversigt over hvilke anvendelseskategorier, der arbejdes med, og hvilke typer af boliger, virksomheder og anlæg, der hører til hver enkelt anvendelseskategori. For Butikker, Enkeltstående butikker, Butikker til særlig pladskrævende varegrupper, Mindre butikker til salg af egne produkter og Butikker ved Trafikanlæg og lignende gælder særlige regler for placering, etagearealer, indretning mv., se kommuneplanens hovedstruktur, afsnit 7 Butikker, med tilhørende retningslinje til I skemaet er også vist, hvordan de forskellige typer af virksomheder og anlæg indplaceres i miljøklasser, alt efter hvor miljøbelastende de typisk er. Der arbejdes med 7 miljøklasser, som beskrives nærmere nedenfor. Vejledning om miljøklasser og beskyt telsesafstande Virksomhederne er opdelt i 7 miljøklasser, hvor klasse 1 er den mindst miljøbelastende, og klasse 7 den mest miljøbelastende. Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger. Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i randzonen tættest ved for u re ningsfølsom anvendelse. Klasse 4 omfatter virksomheder og anlæg, som er noget belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel bør placeres i industriområder. Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som er ret belas tende for omgivelserne, og derfor skal placeres i industriområder. Klasse 6 omfatter virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås. Klasse 7 omfatter virksomheder og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal placeres i områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed (normalt kommuneplanens M-områder). Herudover findes der en række virksomheder og anlægstyper med specielle beliggenhedskrav, hvor afstanden til boligområder skal være større end 500 meter. Som eksempel kan nævnes særlig ris iko betonet produktion, større skibsværfter, flyvepladser, skydebaner, motorsportsbaner og lignende. Der opereres med følgende minimumsafstandskrav: Klasse 1 0 meter (i forhold til boliger) Klasse 2 20 meter (i forhold til boliger) Klasse 3 50 meter (i forhold til boliger) Klasse meter (i forhold til boliger) Klasse meter (i forhold til boliger) Klasse meter (i forhold til boliger) Klasse meter (i forhold til boliger) De nævnte minimumsafstande er vejledende og har dels til formål at sikre, at der ikke planlægges for miljøbelastende formål for tæt på miljøfølsom anvendelse eller omvendt. Ud over at angivelsen af miljøklasser for et område således sender et signal om hvilke hensyn, der skal tages i en planlægningssituation, så er det også samtidig et signal til virksomheder, der ønsker at etablere sig i området. Afhængig af størrelse og udformning dækker de enkelte virksomhedstyper ofte over flere miljøklasser. Den enkelte virksomhed har derfor selv et ansvar for at sikre sig, at den er i overensstemmelse med de angivne miljøklasser både på kort og lang sigt. I modsat fald må virksomheden påregne at blive stillet over for strengere miljøkrav, end hvad der ellers vil blive stillet til lignende virksomheder, der er lokaliseret korrekt i forhold til deres miljøklasse. Minimumsafstandene kan fraviges, men kun på grundlag af en konkret vurdering af den enkelte virksomheds miljøbelastning på både kort og lang sigt. Oktober

28 Anvendelseskategorier: Bilag A Anvendelse Eksempler på typer Miljøklasse Bemærkninger Tekniske anlæg Antenneanlæg Det forudsættes, at anlæggene Beskyttelsesrum kan indpasses på en harmonisk Kraftvarmeværker 3-6 måde. Pumpestation o.l. 1-4 Mindre tekniske anlæg (maks. Transformere m 2 og en højde på maks. 3 m) Varmeværker 1-4 kan altid etableres. Vejanlæg 1-7 Oktober

29 Støj fra erhverv: Bilag B Vejledende grænseværdier for støjbelastning - målt udendørs - fra den enkelte virksomhed, anlæg eller indretning. Der er grænseværdier både for det område, hvori virksomheden, anlægget eller indretningen ligger og for omliggende områder. Arealanvendelse Det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) Mandag - fredag Mandag - fredag Alle dage Lørdag Lørdag (Maksimalværdier om natten er Søn- og helligdage anført i parantes) Områder til industri med særlige beliggenhedskrav (M-områder) Områder til industri- og transportvirksomheder (I-områder), 70 db 70 db 70 db men kun i de tilfælde, hvor rammebestemmelserne åbner mulighed for støjniveau på 70 db(a) Områder til industri- og transportvirksomheder (I-områder) 60 db 60 db 60 db Områder til lettere erhverv (H-områder) 60 db 60 db 60 db Blandede bolig- og erhvervsområder (D-områder) 55 db 45 db 40 (55) db Centerområder (C-områder) 55 db 45 db 40 (55) db Etageboligområder og institutionsområder 50 db 45 db 40 (55) db Boligområder for åben og lav boligbebyggelse og særlig støjfølsomme institutioner (hospitaler, plejehjem m.v.) 45 db 40 db 35 (50) db Sommerhusområder, offentligt tilgængelige rekreative områder og særlige naturområder 40 db 35 db 35 (50) db Øvrige rekreative områder Områder, hvor der på grund af anvendelsen (fx områder til kortvarigt ophold, idrætsanlæg, stier mv.) og beliggenheden (fx grøn ne kiler mellem erhvervs områ der) kan fastsættes højere vejledende støjgrænser end for de områder, der betegnes "offentligt tilgængelige rekreative områder". Ved fastsættelse af vejledende støjgrænser foretages der en konkret vurdering for hvert enkelt område. Kolonihaveområder Betragtes som rekreative områder. Områderne ligger oftest inde i byerne, hvor der er en del baggrundsstøj. Der er forskel på, hvordan områderne benyttes. I nogle kolonihaver må der i perioder af året finde overnatning sted. Andre områder har karakter af nyttehaver, hvor der ikke må overnattes. Ved fastsættelsen af de vejledende støjgrænser foretages der en konkret vurdering for hvert enkelt område. Det åbne land (incl. landsbyer og landbrugsarealer) Normalt er baggrundsstøjniveauet i det åbne land lavt. Derfor er det ønskeligt, at støjniveauet fra virksomheder er meget lavt. Hensynet til en række virksomheder, som det er naturligt at placere i det åbne land, gør det imidlertid nødvendigt i nogle tilfælde at acceptere et højere støjniveau. Ved fastsættelse af de vejledende støjgrænser foretages der derfor i hvert enkelt tilfælde en konkret vurdering. Der henvises til den til enhver tid gældende vejledning fra Miljøstyrelsen om Ekstern støj fra virksomheder. Oktober

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 07-026 GRØNLANDSKVARTERET INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE

LOKALPLAN 07-026 GRØNLANDSKVARTERET INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE LOKALPLAN 07-026 INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE GRØNLANDSKVARTERET AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer,

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

et erhvervsområde til et fjernvarmeværk på Industrivej i Vester Skerninge

et erhvervsområde til et fjernvarmeværk på Industrivej i Vester Skerninge Bilag 3 til lokalplanforslag 599 December 2015 Svendborg Kommune Erhverv, Bolig og Natur Miljøvurdering af lokalplan 599 et erhvervsområde til et fjernvarmeværk på Industrivej i Vester Skerninge 1 Miljøvurdering

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016 Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Oktober 2016 Lokalplan nr. 1-020 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger,

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Lokalplan 131-4 Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Lokalplan nr. 131-4 og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Juni 2016 FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 Indholdsfortegnelse Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 2 Erhvervsområde ved Katkjærvej Forside > Tillæg > Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til tillæg 1.015, udvidelse af Hotel Hvide Hus Den 22. august 2011 er et forslag

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole ÆRØ KOMMUNE Lokalplan 125-1 for et område ved Marstal skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledning... 3 1. Hvad er en lokalplan?... 3 2. Hvornår laves der lokalplan?... 3 3. Lokalplanforslaget

Læs mere

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 5 2 Boligområde ved Svinholtvej og Vindingvej, Vinding Hører til lokalplan nr. 1237 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig godkendt

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.2.1 Den Østrigske Villaby Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej N tu a r r og U vik vi li l ng

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej N tu a r r og U vik vi li l ng Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej April 2014 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012 HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse i forbindelse med lokalplan nr. 09.E11.1 med tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2009-2020 for et erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg Sammenfattende

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 3 Baggrund og formål 4 Området 5 Lokalplanens indhold 6 Anden planlægning 7 Anden lovgivning 9 Servitutter 10 Bestemmelser 11 1. Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 12-062 BOLIGER, LARS DYRSKØTS VEJ SKANSEVEJ ØST

LOKALPLAN 12-062 BOLIGER, LARS DYRSKØTS VEJ SKANSEVEJ ØST LOKALPLAN 12-062 BOLIGER, LARS DYRSKØTS VEJ SKANSEVEJ ØST AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MARTS 2003 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 12-065 BOLIGER, HJØRRINGVEJ NR. UTTRUP

LOKALPLAN 12-065 BOLIGER, HJØRRINGVEJ NR. UTTRUP LOKALPLAN 12-065 BOLIGER, HJØRRINGVEJ NR. UTTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2004 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5, Postboks 219, 9400 Nørresundby

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013

Kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Kommuneplanrammerne 4.E.04, 4.E.05 og 4.E.11 Februar 2016 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. oktober 2010 Offentliggjort den 20. oktober 2010 2 Luftfoto forside - Copyright

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat

LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat NUUP KOMMUNEA FORVALTNING FOR TEKNIK OG MILJØ Oktober 2004 INDHOLD Indhold INDLEDNING...3 Om lokalplanen...3 REDEGØRELSE...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanområdet...4

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

TIL KOMMUNEPLAN MÅL OG RAMMER

TIL KOMMUNEPLAN MÅL OG RAMMER T I L L Æ G N R. 7 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER Forslag KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE Godkendt: 16. december 2009 Forslag godkendt i Byrådet d. 30.06.2010 Offentligt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording FORSLAG

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 3 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording FORSLAG Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 14 B Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udviklingen

Læs mere

ETAGEBOLIGOMRÅDE MELLEM JYLLANDSGADE OG NORGESGADE, IKAST

ETAGEBOLIGOMRÅDE MELLEM JYLLANDSGADE OG NORGESGADE, IKAST 0 50 100 150 200 250 Meters Målestok 1:7.500 ved print i A4 ETAGEBOLIGOMRÅDE MELLEM JYLLANDSGADE OG NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 37 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endeligt vedtaget den 21. maj 2012

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 41 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Herningvej, Brande

Kommuneplantillæg nr. 41 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Herningvej, Brande Område til offentlige formål, Herningvej, Brande Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE

LOKALPLAN NR. BE LOKALPLAN NR. BE 11.01.02 BLANDET BOLIG OG ERHVERV I FRØRUP ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN BE 11.01.02 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Side Lokalpianens baggrund

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2. Punkt 5. Godkendelse af kommuneplantillæg 5.023 og Lokalplan 5-9-108 AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2. forelæggelse) 2016-017963 By- og Landskabsudvalget indstiller, at

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Kommuneplantillæg nr. 3 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen.

Læs mere

STRUER KOMMUNE Juni 2016

STRUER KOMMUNE Juni 2016 STRUER KOMMUNE Juni 2016 FORSLAG TIL TILLÆG NR 1 TIL LOKALPLAN NR. 288 FOR et ERHVERVSOMRÅDE VED GIMSINGLUNDVEJ I høring fra den 27. juni til den 22. august 2016 plangrundlag ORdliste Lov om Planlægning

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 9.013 for området ved Poul Smeds Vej i Gandrup Aalborg Byråd godkendte den xx.

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg H.022 med VVM-redegørelse og MV for oplag af olieprodukter i eksisterende olielager Gasværksvej Byrådet

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere