Årsregnskabsmeddelelse Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskabsmeddelelse 2003. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S"

Transkript

1 Årsregnskabsmeddelelse 2003 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 2003 blev et resultatmæssigt tilfredsstillende år for Gyldendal-koncernen. Trods en nedgang i omsætningen på 8 % i forhold til sidste år blev der opnået en forbedring på 14 % i resultatet før skat til 24,5 mio. kr. Bestyrelsen for Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S har i dag godkendt årsrapporten for Koncernens nettoomsætning blev på 610,5 mio. kr., et fald på 52,7 mio. kr. svarende til 7,9 % i forhold til rekordomsætningen i 2002 på 663,2 mio. kr. Resultatet før skat blev på 24,5 mio. kr. mod 21,5 mio. kr. i Resultatet svarer således til forventningen i såvel årsregnskabet for 2002 samt halvårsmeddelelsen for 2003, ligesom nettoomsætningen levede op til forventningerne jf. halvårsmeddelelsen. Efter skat blev resultatet 14,9 mio. kr. (2002: 14,5 mio. kr.) og balancen blev på 524,9 mio. kr. (2002: 577,1 mio. kr.). Igen i år forbedredes soliditeten, som blev på 35,7 % sammenholdt med 30,4 % i *** Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse D- virksomheder, danske regskabsvejledninger samt de krav Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Nettoomsætningen Koncernens nedgang i omsætningen fra 663,2 mio. kr. sidste år til 610,5 mio. kr. i år omfatter såvel planlagte reduktioner som uventede fald i omsætningen. I moderselskabet faldt omsætningen med 39,9 mio. kr. til 457,2 mio. kr. En nedgang i omsætningen var ventet for leksikonredaktionen, efter at supplementsbindet til Den Store Danske Encyklopædi blev udsendt i Ligeledes var der ventet et fald i omsætningen for skønlitteratur, som i 2002 var begunstiget af et betydeligt salg i tilknytning til filmatiseringen af Tolkiens Ringenes Herre. Derimod var faldet i øvrige redaktioner på tilsammen 12,8 mio. kr. ikke forudset. Medvirkende hertil var bl.a., at omsætningen i 4. kvartal trods et stort salg af bind 5 i Harry Potter serien - ikke til fulde levede op til forventningerne. Datterselskabet GB-forlagene A/S fik en omsætningsnedgang på 25,9 mio. kr. svarende til en reduktion på næsten 26 % i forhold til året før. Gyldendal Akademisk A/S opnåede en omsætningsfremgang på 5,9 mio. kr. i forhold til året før svarende til 10 %. Bruttoavance Samtlige koncernens virksomheder opnåede forbedrede avanceprocenter, hvilket førte til en samlet forbedring af bruttoavancen fra 48,6% sidste år til 51,8% i indeværende år. Den forbedrede bruttoavance kunne ikke fuldt ud kompensere for omsætningsfaldet, hvorfor koncernens bruttoavance blev 316,4 mio. kr. sammenholdt med sidste års bruttoavance på 322,3 mio. kr. Side 1 af 15

2 Personaleudgifter Koncernens samlede personaleudgifter faldt med 6,0 mio. kr. til 150,3 mio. kr. Moderselskabet reducerede udgifterne med 6,1 mio. kr., hovedsagelig som en konsekvens af personaleafgang i forbindelse med tilpasning af leksikonredaktionen. I datterselskabet GB-forlagene A/S faldt personaleomkostninger med 2,9 mio. kr. som led i strukturtilpasning af virksomheden. Koncernens øvrige selskaber havde normale omkostningsstigninger svarende til 3,2 mio. kr. Resultat af primær drift Resultatet af primær drift for koncernen blev på 35,3 mio. kr. Sammenholdt med sidste års 32,2 mio. kr. svarer dette til en forbedring på ca. 10%. Resultat fra tilknyttede virksomheder Under ét er der for de tilknyttede virksomheder opnået en forbedring af resultatet før skat fra et underskud på 0,7 mio. kr. i 2002 til et overskud på 0,2 mio. kr. i I indtægter af kapitalandele fra tilknyttede virksomheder i moderselskabets regnskab er fratrukket afskrivning på koncerngoodwill med 3,4 mio. kr., hvorved de tilknyttede virksomheders resultat blev 3,2 mio. kr. Årets resultat i Nordisk Bog Center A/S blev på 3,1 mio. kr. mod sidste års 3,5 mio. kr. Faldet i koncernens omsætning medførte en vigende omsætning hos Nordisk Bog Center A/S, som blev kompenseret ved yderligere produktivitets-forbedringer. Datterselskabet GB-forlagene A/S realiserede et underskud før skat på 5,9 mio. kr. mod sidste års underskud på 5,7 mio. kr. Den i børsmeddelelsen af 11. august 2003 meddelte tilpasning af aktiviteten er gennemført med henblik på en kraftig forbedring af selskabets indtjeningsevne i Gyldendal Akademisk A/S opnåede et resultat før skat på 2,6 mio. kr. mod sidste års resultat på 1,8 mio. kr. Virksomheden, som blev etableret ved fusion mellem Forlaget Munksgaard Danmark A/S og Hans Reitzels Forlag A/S pr. 1. januar 2003, har fortsat den stabile positive udvikling siden overtagelsen. Balancen De samlede aktiver er faldet fra 577,1 mio. kr. i 2002 til 524,9 mio. kr. i Årets afskrivninger på anlægsaktiverne udgør 20 mio. kr. Igen i år er det lykkedes at reducere lagerbindingen, der nu udgør 125,2 mio. kr., et fald på 4,5 mio.kr. i forhold til sidste år. Som følge af den lavere aktivitet i 4. kvartal er tilgodehavender faldet med 44 mio. kr. i forhold til sidste år. Summen af forrentet gæld og likvider er fra 2002 til 2003 reduceret med 38,8 mio. kr. til 109,5 mio. kr., et fald på 26 %. Koncernen har således fortsat udviklingen fra de seneste år med en kraftig nedbringelse af den forrentede gæld. Særlige risici Driftsrisici Koncernens største driftsrisiko er knyttet til evnen til at bevare og styrke positionen som Danmarks førende forlag på væsentlige udgivelsesområder. Finansielle risici Koncernens politik er ikke at foretage aktiv spekulation i finansielle risici. Koncernens finansielle styring retter sig således alene mod afdækning af risici relateret til den løbende drift. Side 2 af 15

3 Valutarisici Koncernen afsætter næsten udelukkende sine udgivelser på hjemmemarkedet. Kun en meget lille del går til eksport, fortrinsvis de øvrige skandinaviske lande. Alt faktureres i danske kroner. På samme måde indkøbes den overvejende del af produktionen fra danske underleverandører. I de tilfælde, hvor indkøb foretages i udlandet, har det hidtil været foretaget i danske kroner. På baggrund heraf har koncernen ingen væsentlig valutarisiko på driftsaktiviteten. Der er valutarisiko forbundet med et eurolån, hvor restgælden udgør 37,4 mio. kr. En ændring i euroens kurs med 1 % overfor den danske krone vil påvirke resultatet med +/- 0,4 mio. kr. Renterisici Hovedparten af lån er fast forrentede. For et variabelt forrentet lån på 37,4 mio. kr. foretages afdækning af halvdelen med swap til fast rente. En ændring i markedsrenten påvirker koncernens driftskredit og halvdelen af det variabelt forrentede lån. 1 procentpoint stigning påvirker koncernens resultat med maksimalt 0,5 mio. kr. Kreditrisici Koncernens største debitorgruppe er boghandlere. Kreditbetingelserne er på brancheplan aftalt i samhandelsregler mellem forlag og boghandlere. På koncernens vegne administreres risikoen af Nordisk Bog Center A/S. Her fortages en løbende vurdering af risikoen, og der foretages hensættelse til imødegåelse heraf. Mellemværende med bogklubmedlemmer er den anden store debitorgruppe, som løbende kreditvurderes. Også her foretages hensættelse til imødegåelse af risikoen for tab. De realiserede tab har i de seneste år ligget på mindre end 1 % af omsætningen. Pengestrømsopgørelse Pengestrømmen fra driften er opgjort til 49,1 mio. kr. mod 53,3 mio. kr. i Det driftsmæssige forløb i 2003 viser igen i år en af de største positive pengestrømme for koncernen. Væksten afspejler blandt andet den fortsat kraftige forbedring i koncernens primære drift, som har fundet sted i de seneste år. Fra investerings- og finansieringsaktiviteter er pengestrømmene opgjort til -24,6 mio. kr. mod 27,5 mio. kr. i Koncernens likviditetsberedskab i mio. kr. pr. 31. december kan opgøres således: Likvide beholdninger 40,2 30,2 Uudnyttede trækningsfaciliteter 54,6 39,6 94,8 69,8 Personale Antal ansatte i 2003 var, omregnet til heltidsansatte, i gennemsnit 391 medarbejdere (2002: 403 medarbejdere) heraf 216 i moderselskabet (2002: 216 medarbejdere). Reduktionen har sammenhæng med de gennemførte aktivitetstilpasninger i årets løb. Forventning til 2004 For 2004 venter koncernen en omsætning i størrelsesordenen 615 mio. kr. til 625 mio. kr. Ændringen i forhold til omsætningen i 2003 på 610,5 mio. kr., dækker over en moderat stigning i Side 3 af 15

4 modervirksomheden og et fald i dattervirksomheden GB-forlagene A/S som følge af den i 2003 gennemførte strukturtilpasning. For koncernen ventes for 2004 et resultat før skat på 22 mio. kr. til 25 mio. kr. Delårsrapporter Bestyrelsen har besluttet, at selskabet ikke skal udarbejde delårsrapporter til Fondsbørsen for 1. og 3. kvartal. Forlagsvirksomhed er kendetegnet ved, at den omfattende årsretur afsluttes inden udgangen af 1. halvår, samt at der er sæson i slutningen af året, hvorved halvårs- og årsrapporter til Fondsbørsen naturligt følger den indtjeningsmæssige driftsrytme. *** Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der i lighed med sidste år udbetales 15% i udbytte med 3,4 mio. kr. svarende til 22,6 % af resultatet. Generalforsamlingen afholdes torsdag den 29. april kl Den trykte årsrapport med regnskab for 2003 forventes at foreligge den 13. april København den 17. marts 2004 Bestyrelsen Bilag: Fem år i hovedtal for Gyldendal-gruppen Resultatopgørelse Balance Udvikling i egenkapitalen Segmentoplysninger Ledelsens beretning For yderligere informationer kontakt: Adm. direktør Stig Andersen Tlf Side 4 af 15

5 Fem år i hovedtal for Gyldendal-koncernen Set over en 5-årig periode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal (i mio.kr.): Hovedtal Årets resultat: Nettoomsætning 610,5 663,2 636,4 594,0 554,7 Bruttoavance 316,4 322,3 324,1 312,4 277,2 Resultat af primær drift 35,3 32,3 30,4 25,3-8,8 Resultat af finansielle poster, netto -9,4-11,7-11,3-9,4-5,5 Resultat før renter m.v. 33,9 33,2 31,2 26,5-13,2 Resultat før skat 24,5 21,5 19,9 17,0-18,7 Årets resultat 14,9 14,5 10,8 15,0-16,3 Balance: Balancesum 524,9 577,1 605,4 637,2 624,1 Egenkapital 187,2 175,5 164,7 159,6 146,4 Aktiekapital 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 Finansiel udvikling: Årets forskydning i likvider 24,5 25,7-54,1-15,4-89,8 Årets nettoinvestering i anlægsaktiver 7,0 9,0 49,1-10,7 14,9 Medarbejdere: Gennemsnitligt antal medarbejdere Produktion: Antal udgivne titler Heraf nyheder Producerede bind, mio. stk. 6,7 7,5 7,0 6,7 6,0 Solgte bind, mio. stk. 7,1 7,2 7,2 6,6 5,5 Nøgletal i % Bruttomargin 51,8 48,6 50,9 52,6 50,0 Bruttograd 33,7 31,7 35,7 38,1 32,2 Overskudsgrad 5,8 4,9 4,8 4,3-1,6 Afkastningsgrad 7,4 5,9 5,2 4,8-1,7 Soliditetsgrad 35,7 30,4 27,2 25,0 23,6 Egenkapitalforrentning 8,2 8,5 6,6 9,8-10,4 Nøgletal i kr. Indre værdi pr. aktie 167,2 156,7 147,0 142,5 130,7 Aktieafkast: Earnings per share 13,3 12,9 9,6 13,4-14,6 Udbytte pr. aktie 3,0 3,0 3,0 3,4 2,2 Side 5 af 15

6 Resultatopgørelse TUSINDE KRONER GYLDENDAL GYLDENDALkoncernen Nettoomsætning Vareforbrug Honorar til forfattere m.fl Bruttoavance Andre eksterne omkostninger Andre driftsindtægter Bruttofortjeneste Personaleomkostninger Afskrivninger Resultat af primær drift Indtægter af kapitalandele fra tilknyttede virksomheder Indtægter af kapitalandele fra associerede virksomheder Resultat før renter m.v Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af ordinært resultat Årets resultat Overskudsdisponering Årets resultat foreslås fordelt således: 15% udbytte til aktionærerne Overført til næste år Side 6 af 15

7 Balance pr. 31. december TUSINDE KRONER GYLDENDAL GYLDENDALkoncernen AKTIVER Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Goodwill Koncerngoodwill IT brugsrettigheder Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Andre driftsmidler Indretning af lejede lokaler Forudbetaling på anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Udskudte skatteaktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Fremstillede færdigvarer og handelsvarer Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 7 af 15

8 Balance pr. 31. december TUSINDE KRONER GYLDENDAL GYLDENDALkoncernen PASSIVER Egenkapital Aktiekapital Foreslået udbytte for regnskabsåret Overført resultat Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Pensionsforpligtelser Årsreturforpligtelser Udskudt skat Hensatte forpligtelser i alt Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Bankgæld Prioritetsgæld Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Bankgæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Side 8 af 15

9 Udvikling i egenkapitalen TUSINDE KRONER GYLDENDALkoncernen Aktiekapital Overført resultat Foreslået udbytte for regnskabsåret I alt Egenkapital Udloddet udbytte Foreslået udbytte for Reserve for egne aktier Værdiregulering af sikringsinstrumenter, efter skat Henlagt af årets resultat Egenkapital Egenkapitaludviklingen er identisk for koncernen og moderselskabet. Side 9 af 15

10 Segmentoplysninger - primært segment TUSINDE KRONER Forlag Koncern i alt Forlag Distribution Distribution Koncern i alt Nettoomsætning Resultat af primær drift Resultat før skat Årets resultat Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Segmentaktiver Hensatte forpligtelser Gældsforpligtelser Segmentforpligtelser Side 10 af 15

11 Ledelsens beretning 2003 Gyldendal-koncernens omsætning faldt med 8% fra 2002 til 2003, mens resultatet før skat voksede med 14% i perioden. MARKEDSUDVIKLING 2003 blev et turbulent år på det danske bogmarked. Den samlede kroneomsætning faldt med omkring 4%, svarende til et fald på omkring 6% vurderet i faste priser. Faldet i omsætningen var mest markant på skønlitteratur og bogklubbøger, men også inden for børnebøger var omsætningen vigende, når bortses fra salget af en enkelt stor bestseller: femte bind af serien om Harry Potter. Kun på fagbogsområdet noteredes en markant fremgang, hvilket dog til dels kan tilskrives Bibelselskabets udgivelse af Den Danske Salmebog i ny udgave. Gyldendal-koncernens omsætning faldt med 8% fra 663 mio. kr. i 2002 til 610 mio. kr. i Til gengæld slog de senere års øgede fokus på stordriftfordele og omkostningsstyring positivt igennem på resultatet. Resultatet før skat forøgedes med 14% fra 21,5 mio. kr. i 2002 til 24,5 mio. kr. i Styrkefordelingen på markedet ændrede sig kun lidt, idet boghandlerne oplevede en vækst i omsætningen på 2%, mens det direkte bogklubsalg veg tilsvarende. Ved udgangen af 2003 står boghandlen i Danmark for omkring 77% af den samlede bogomsætning, bogklubberne tegner sig for cirka 14%, mens 8% af bogsalget går gennem andre detailled, herunder supermarkedskæderne. Omsætningen på det private marked via internettet er fortsat ubetydelig. Formentlig var usikkerheden i bogbranchen om de fremtidige betingelser for udgivelse og salg af bøger i Danmark medvirkende til den negative omsætningsudvikling i Bogbranchen følger i øjeblikket en dispensation fra konkurrencelovgivningen, der giver forlagene ret, men ikke pligt, til at udgive nye titler med fast pris, men i eftersommeren 2003 varslede Konkurrencestyrelsen en fuldstændig frigivelse af priserne på det danske bogmarked. I løbet af efteråret viste der sig imidlertid ikke at være politisk vilje til en fuld liberalisering af bogbranchen, og i november stillede et samlet Folketing forslag om fortsættelse af den nuværende ordning frem til sommeren I marts 2004 fremsendte Konkurrencestyrelsen et høringsnotat vedrørende forlagenes, herunder særligt Gyldendals, forretning på bogklubområdet. Gyldendal er uenig i konklusionerne i notatet, og høringssvar vil blive fremsendt i løbet af foråret. Der er ikke nogen enkel sandhed om en eventuel fuld liberalisering af det danske bogmarked, men det er Gyldendals vurdering, at den nuværende ordning, hvor forlag kan, men ikke skal fastsætte en fast pris på nyudgivelser, bedst og mest afbalanceret tilgodeser både de kulturpolitiske og de handelspolitiske interesser i branchen. Samtidig indebærer ordningen ikke den statslige udgift, i form af diverse støtteordninger, som i lande med et helt liberaliseret marked har vist sig nødvendige. Side 11 af 15

12 FORRETNINGSUDVIKLING I den nuværende situation på bogmarkedet følger Gyldendal-koncernen en strategi, der fokuserer på at nedbringe drifts- og produktionsomkostninger uden at give køb på den høje kvalitet i udgivelser og produktudvikling. Samtidig fastholdes fokus på de nye muligheder på markedet, bl.a. gennem nye strategiske partnerskaber. Aftale med Coop Danmark Der blev indgået aftale mellem Gyldendal Fakta og Coop Danmark om at udvikle en serie af mindre kogebøger. Hensigten var at skabe billige kogebøger, som kunne sælges i store oplag i Coops forretninger landet over. Serien, der går under titlen Let og Lækkert, består foreløbig af 30 titler, der er trykt i flere end eksemplarer. Serien fortsætter med nye udgivelser i Samarbejde med Politiken Allerede i 2002 indgik dagbladet Politiken og Gyldendal Uddannelse et samarbejde om at skabe en avis til brug i skoler og gymnasier. Undervisningsavisen udkommer med en avis hver anden måned, trykt i betydelige oplag. Serien er blevet meget populær i forbindelse med temaundervisning, og aviserne har i år bl.a. omhandlet emner som verdenshandlen, danskhed og Irak. Gyldendals Leksikon Online på KRAK Tidligt på året kunne Gyldendal og KRAK offentliggøre aftalen om at udvikle et online leksikon, hvor Gyldendal leverer indholdet, mens Krak sikrer trafikken på nettet, bl. a. via en god placering på Onlineudgaven baserer sig på Gyldendals trebindsleksikon, der blev udgivet i 2002, og opdateres løbende. Gyldendals Leksikon Online blev præsenteret på nettet den 25. august 2003 og var fra starten en succes. Efter den første måneds gratis introduktionsperiode blev der tegnet abonnementer, og allerede for 2003 kan der konstateres et beskedent overskud på projektet. Lærernes Bogklub Der er indgået aftale med Danmarks Lærerforening om et interessentskab, som har til formål at drive Lærerbogklubben. Danmarks Lærerforening tæller omkring medlemmer. Lærerbogklubben har startet sin virksomhed i begyndelsen af Gyldendals Lydbøger Med virkning fra 1. januar 2003 er der indgået licensaftale med DBC medier A/S, som har fået første option på lydbogsproduktion af Gyldendals titler til biblioteksmarkedet. DBC medier A/S bliver hermed markedsledende inden for udgivelse af lydbøger. Gyldendal Group Agency For at styrke aktiviteterne omkring salg af sekundær-rettigheder, især salg af rettigheder til udlandet, oprettede Gyldendal-koncernen i efteråret 2003 eget agentur under navnet Gyldendal Group Agency, der forhandler rettigheder for samtlige forlag i koncernen. Daglig leder er Esthi Kunz. GB-forlagene A/S GB-forlagene A/S blev skabt 1. januar 2002 for at opnå væsentlige driftsrationaliseringer og synergi mellem de mindre forlag i Gyldendal-koncernen, der udgiver bøger til det private marked. Side 12 af 15

13 Den administrative sammenlægning af forlag omfattede forlagene Forum, Fremad, Høst og Søn, Rosinante og Samlerens Forlag. Udviklingen siden sammenlægningen viste desværre ikke den fornødne indtjeningsforbedring, og i sensommeren blev det nødvendigt at opsige en række medarbejdere for at tilpasse selskabets størrelse til de forventede fremtidige indtjeningsmuligheder. De tilbageværende 24 medarbejdere er flyttet sammen på én adresse; der er sket væsentlige omstruktureringer og rationaliseringer af de redaktionelle strukturer, således at forlaget - bl.a. opmuntret af et usædvanlig stærkt julesalg - står styrket i I forbindelse med de organisatoriske tilpasninger er Torben Madsen udnævnt til litterær direktør. Erik C. Lindgren fortsætter som administrerende direktør. Gyldendal Akademisk A/S Gyldendal Akademisk blev dannet i efteråret 2002 ved en sammenlægning af Forlaget Munksgaard Danmark, Hans Reitzels Forlag, Gyldendals Akademiske Bogklubber og Socialpædagogisk Bibliotek. Med virkning fra 1. januar 2003 overtog forlaget tillige udgivelsesaktiviteten på social- og sundhedsområdet fra Dafolo A/S. Gyldendal Akademisk er landets største forlag inden for udgivelsesvirksomhed til de videregående uddannelser, og sammenlægningen har betydet en styrkelse ikke bare redaktionelt og markedsmæssigt, men også i forhold til de udfordringer, som især uddannelsesforlagene står overfor i forhold til den digitale udvikling og det heraf følgende pres på forlagenes forretningsgrundlag og rettigheder i henseende til copyright. Med virkning fra 1. januar 2003 blev Peter Mollerup udnævnt til administrerende direktør. Finn Andersen er udnævnt til forlagschef for Munksgaard Danmark og Hanne Salomonsen til forlagschef for Hans Reitzels Forlag. Med virkning fra 1. april 2004 fratræder Erik C. Lindgren som direktør for Hans Reitzels Forlag med henblik på at fokusere på GB-forlagene og hvervet som formand for Den Danske Forlæggerforening. TILKØB OG FRASALG Med virkning fra 1. januar 2004 har Gyldendal overtaget en række forlagsaktiviteter fra G.E.C. Gads Forlag A/S, der alle lægges ind under Gyldendal Fakta: Gads ordbøger vil blive videreført fra ordbogsredaktionen, men i sit hidtidige, velkendte stribede design. Gads naturvidenskabelige bøger og Gads naturbøger videreføres fra fag- og håndbogsredaktionen, hvor de kompletterer de udgivelsesrækker, som gennem de senere år er blevet opbygget i redaktionen. Med overtagelsen følger ikke medarbejdere. UDVIKLING AF VIDENRESSOURCER Den stadige udvikling af medarbejdernes ressourcer inden for alle dele af udgivelsesvirksomheden er en afgørende forudsætning for fastholdelse af Gyldendal-koncernens position på et bogmarked i hastig udvikling. Side 13 af 15

14 Den interne kompetenceudvikling var derfor fortsat i fokus i Ved udgangen af året havde mere end 70 ansatte i redaktioner, grafisk produktion og marketing deltaget i det generelle kursus om forlagsvirksomhed. Herudover har en række mindre, specialiserede kurser været afholdt, ligesom BST har været inddraget ved afholdelsen af en række kurser af mere generel karakter. FORANDRINGER I LEDELSEN På den ordinære generalforsamling blev Bjørn Høi Jensen, født 1961, valgt til nyt bestyrelsesmedlem. Den øvrige bestyrelse fortsatte uændret ved genvalg. Bjørn Høi Jensen er partner i EQT, en privat equity fond, etableret af Investor AB, Sverige. Bjørn Høi Jensen har EQT Partners kontor i München som særligt ansvarsområde. GOD SELSKABSLEDELSE I vid udstrækning lever Gyldendal-koncernen op til de forslag og anbefalinger, som det såkaldte Nørby-udvalg har fremsat om god selskabsledelse. Af særlige tiltag fra 2003 kan nævnes, at bestyrelsen har foretaget en selvevaluering, der viste almindelig tilfredshed med bestyrelsesarbejdet og samtidig pegede på forbedringmuligheder, som har udmøntet sig i flere nye tiltag. VIGTIGE BEGIVENHEDER På udgivelsesområdet markerede forlaget sig ikke mindst stærkt inden for de nationale værkudgivelser, som Gyldendal også traditionelt har lagt vægt på: 2003 blev året, hvor forlaget udsendte den sidste og afsluttende del af Den Store Danske Encyklopædi - nemlig de to Indexbind, som udkom i december måned. Hermed tæller værket 20 egentlige leksikonbind, samt et supplementsbind og to indexbind. Et atlas er også tidligere udkommet i den karakteristiske encyklopædi-indbinding. I september kom også første bind af Den Danske Ordbog, et helt nyt ordbogsværk i seks bind om det danske sprog. Værket udgives i samarbejde med Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og står færdigt i Det finansieres af Carlsbergfondet og Kulturministeriet. Udgivelsen blev fulgt af en god pressedækning og markeret med et velbesøgt arrangement i Carlsbergs Æresbolig, med deltagelse af bl.a. kulturministerien. I oktober fulgte så de første tre bind af H.C. Andersens samlede værker 1-18, som Gyldendal ligeledes udgiver i samarbejde med Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Værket udgives i anledning af digterens 200 års fødselsdag 2005, og udgivelsen, der udkommer løbende fra , støttes af H.C. Andersen-fonden Der er tale om den første samlede udgivelse af H.C. Andersens værker i mere end 100 år, og det er første gang, at værket illustreres af digterens egne klip, collager og tegninger. Udgivelsen blev markeret ved et pressemøde i Hofteatret og fik stor medieopmærksomhed. Side 14 af 15

15 Opmærksomhed fik også Jens Andersens store biografi om H.C. Andersen, der udkom i november. Anmelderne var begejstrede, og publikum fulgte op med stor interesse for værket. I februar 2004 fik Jens Andersen Weekendavisens Litteraturpris for bogen. På det skønlitterære område stod Gyldendal stærkt med nye udgivelser af Ib Michael og Kirsten Thorup, og årets store skønlitterære gennembrud blev debutanten Jette A. Kaarsbøls Den lukkede bog, en historisk roman fra 1890'ernes København. Bogen høstede stor anerkendelse blandt anmelderne, den lå højt på boghandlernes bestsellerlister, og som den første debutant nogensinde blev forfatteren tildelt Boghandlernes Gyldne Laurbær Søren Gyldendal-prisen på kr. gik til Hanne-Vibeke Holst for hendes forfatterskab, hvoraf den seneste roman, Kronprinsessen, udkom i Og BG Banks nyindstiftede litteraturpris på gik til Jens Christian Grøndahl for romanen Et andet lys. To andre forfattere var indstillet til prisen, nemlig: Hanne Marie Svendsen for Unn fra Stjernestene og Jan Sonnergaard for Jeg er stadig bange for Casper Michael Petersen. Begge titler udkom på Gyldendal i foråret Blæksprutten kunne fejre sit 115-års jubilæum, hvor Statsminister Anders Fogh Rasmussen udnævntes til årets Blæksprutte under stor morskab og pressedeltagelse på Gyldendals loft. Men ingen enkelt bog fik naturligvis større opmærksomhed fra presse og publikum end J.K. Rowlings femte bind i serien om Harry Potter: Harry Potter og Fønixordenen udkom ved midnat på Kulturnatten i oktober, og blev markeret med oplæsninger og events over hele København, mens bogladerne over det meste af landet holdt åben ved midnat. Bogen var inden jul solgt i mere end eksemplarer. * * * Side 15 af 15

Årsregnskabsmeddelelse 2004. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2004. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Årsregnskabsmeddelelse 2004 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 2004 blev det bedste år nogensinde for Gyldendal-koncernen. Omsætningen steg med 10,4 % til 674 mio. kr., og resultatet før skat blev

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2005 SELSKABSOPLYSNINGER GYLDENDALSKE BOGHANDEL, NORDISK FORLAG A/S. CVR NR. 58 20 01 15 Årsrapport 2005

ÅRSRAPPORT 2005 SELSKABSOPLYSNINGER GYLDENDALSKE BOGHANDEL, NORDISK FORLAG A/S. CVR NR. 58 20 01 15 Årsrapport 2005 GYLDENDALSKE BOGHANDEL, NORDISK FORLAG A/S CVR NR. 58 20 01 15 Årsrapport 2005 SELSKABSOPLYSNINGER Selskab Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Klareboderne 3 1001 København K CVR NR. 58 20 01 15

Læs mere

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 1 Selskab Gyldendal A/S Klareboderne 3 1001 København K CVR-nr. 58 20 01 15 Hjemstedskommune: København Land: Danmark Telefon: 33 75 55 55 Telefax: 33 75 55 56 Internet: www.gyldendal.dk

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005). Til Københavns Fondsbørs via Stockwise Fondsbørsmeddelelse nr. 112 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2004/05 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004). Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 98 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2003/04 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2006

NTR Holding A/S Årsrapport 2006 NTR Holding A/S Årsrapport 2006 NTR HOLDING A/S CVR-NR. 62 67 02 15 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2006 GENERALFORSAMLING 2007 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for et børsnoteret selskab i. Regnskabsklasse D. inkl. supplerende beretning om videnstyring

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for et børsnoteret selskab i. Regnskabsklasse D. inkl. supplerende beretning om videnstyring Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for et børsnoteret selskab i Regnskabsklasse D inkl. supplerende beretning om videnstyring Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

I forhold til Deloittes IFRS-eksempelregnskab for 2008 er der foretaget følgende væsentlige ændringer:

I forhold til Deloittes IFRS-eksempelregnskab for 2008 er der foretaget følgende væsentlige ændringer: Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2009 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse D. 1 Eksempelregnskabet omfatter

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 1007 København K Søndersø, den 24. marts 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 03/2004 20 sider i alt, heraf 4 sider bilag Årsregnskabsmeddelelse Bestyrelsen for SP Group

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2008

NTR Holding A/S Årsrapport 2008 NTR Holding A/S Årsrapport 2008 NTR HOLDING A/S CVR-NR. 62 67 02 15 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2008 GENERALFORSAMLING 2009 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den

Læs mere

BabySam A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 31 37 04 50. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ...

BabySam A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 31 37 04 50. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ... BabySam A/S CVR-nr. 31 37 04 50 Årsrapport 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsesberetning 1 Oplysninger om selskabet 1 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport 2003/2004

Årsrapport 2003/2004 Årsrapport 2003/2004 3 Indhold FOR REGNSKABSÅRET 2003/2004 3 Resumé af regnskabsåret 4 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning for koncernen 11 Ledelsesberetning for Bryggerivirksomheden 17 Ledelsesberetning

Læs mere

Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde d.d. godkendt årsrapporten for 2002/03 (01.11.2002 31.10.2003).

Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde d.d. godkendt årsrapporten for 2002/03 (01.11.2002 31.10.2003). Roblon A/S Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 1-2004 Til Københavns Fondsbørs via Stockwise. Årsregnskabsmeddelelse 2002/03 Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse C Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

JP/POLITIKENS HUS A/S

JP/POLITIKENS HUS A/S JP/POLITIKENS HUS A/S CVR. NR. 26 93 36 76 ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Årsrapport 2005 Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: +45 39 46 60 00 Telefax: +45 39 46 60 01 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk E-mail: info@dan-ejendomme.dk CVR-nr.: 21 33

Læs mere

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ...

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ... CVR-nr. 35 20 43 69 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2014 CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19

Læs mere

DanTruck-Heden A/S. Årsrapport for 2006. CVR-nr. 50 38 40 12. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2007

DanTruck-Heden A/S. Årsrapport for 2006. CVR-nr. 50 38 40 12. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2007 DanTruck-Heden A/S CVR-nr. 50 38 40 12 Årsrapport for 2006 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2007 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%.

Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%. Årsrapport 2002 Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%. En kort præsentation En kort præsentation

Læs mere

Driftsresultatet forventes samlet at udvise en pæn stigning primært som følge af de lavere omkostninger. www.postdanmark.dk

Driftsresultatet forventes samlet at udvise en pæn stigning primært som følge af de lavere omkostninger. www.postdanmark.dk ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 2/2008 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 2/2008 Den 14. marts 2008 RESUMÉ FOR ÅRET 2007

Læs mere

Virksomheder, der ikke er børsnoterede eller under børsnotering, er ikke forpligtet til at følge:

Virksomheder, der ikke er børsnoterede eller under børsnotering, er ikke forpligtet til at følge: Forord Deloittes IFRS-modelregnskab Deloittes IFRS-modelregnskab er udarbejdet som et modelregnskab for en fiktiv dansk ikke-børsnoteret koncern i regnskabsklasse C (stor). Modelregnskabet omfatter såvel

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Direktionen Bestyrelsen Revisionen Koncern- og årsregnskab Ledelsesberetning

Direktionen Bestyrelsen Revisionen Koncern- og årsregnskab Ledelsesberetning Årsrapport 2004 04 Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 DK-2900 Hellerup Direktionen Margit Birk Andersen, adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen, direktør Bestyrelsen Jens Otte Veile, direktør (formand)

Læs mere

Årsrapport 2006. Andersen & Martini A/S CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2006. Andersen & Martini A/S CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2006 CVR-nr. 15 31 37 14 Ledelsesberetning Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger............................................ 3 Hoved- og nøgletal.............................................

Læs mere

NTR Holding har godt 100 mio. kr. til investering i nye aktiviteter

NTR Holding har godt 100 mio. kr. til investering i nye aktiviteter Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 3 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Jens Hørup,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2003. Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS

ÅRSRAPPORT 2003. Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS ÅRSRAPPORT 2003 P U R E S I L I C O N ÅRSRAPPORT 2003 Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS P U R E S I L I C

Læs mere