Årsregnskabsmeddelelse Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskabsmeddelelse 2003. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S"

Transkript

1 Årsregnskabsmeddelelse 2003 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 2003 blev et resultatmæssigt tilfredsstillende år for Gyldendal-koncernen. Trods en nedgang i omsætningen på 8 % i forhold til sidste år blev der opnået en forbedring på 14 % i resultatet før skat til 24,5 mio. kr. Bestyrelsen for Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S har i dag godkendt årsrapporten for Koncernens nettoomsætning blev på 610,5 mio. kr., et fald på 52,7 mio. kr. svarende til 7,9 % i forhold til rekordomsætningen i 2002 på 663,2 mio. kr. Resultatet før skat blev på 24,5 mio. kr. mod 21,5 mio. kr. i Resultatet svarer således til forventningen i såvel årsregnskabet for 2002 samt halvårsmeddelelsen for 2003, ligesom nettoomsætningen levede op til forventningerne jf. halvårsmeddelelsen. Efter skat blev resultatet 14,9 mio. kr. (2002: 14,5 mio. kr.) og balancen blev på 524,9 mio. kr. (2002: 577,1 mio. kr.). Igen i år forbedredes soliditeten, som blev på 35,7 % sammenholdt med 30,4 % i *** Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse D- virksomheder, danske regskabsvejledninger samt de krav Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Nettoomsætningen Koncernens nedgang i omsætningen fra 663,2 mio. kr. sidste år til 610,5 mio. kr. i år omfatter såvel planlagte reduktioner som uventede fald i omsætningen. I moderselskabet faldt omsætningen med 39,9 mio. kr. til 457,2 mio. kr. En nedgang i omsætningen var ventet for leksikonredaktionen, efter at supplementsbindet til Den Store Danske Encyklopædi blev udsendt i Ligeledes var der ventet et fald i omsætningen for skønlitteratur, som i 2002 var begunstiget af et betydeligt salg i tilknytning til filmatiseringen af Tolkiens Ringenes Herre. Derimod var faldet i øvrige redaktioner på tilsammen 12,8 mio. kr. ikke forudset. Medvirkende hertil var bl.a., at omsætningen i 4. kvartal trods et stort salg af bind 5 i Harry Potter serien - ikke til fulde levede op til forventningerne. Datterselskabet GB-forlagene A/S fik en omsætningsnedgang på 25,9 mio. kr. svarende til en reduktion på næsten 26 % i forhold til året før. Gyldendal Akademisk A/S opnåede en omsætningsfremgang på 5,9 mio. kr. i forhold til året før svarende til 10 %. Bruttoavance Samtlige koncernens virksomheder opnåede forbedrede avanceprocenter, hvilket førte til en samlet forbedring af bruttoavancen fra 48,6% sidste år til 51,8% i indeværende år. Den forbedrede bruttoavance kunne ikke fuldt ud kompensere for omsætningsfaldet, hvorfor koncernens bruttoavance blev 316,4 mio. kr. sammenholdt med sidste års bruttoavance på 322,3 mio. kr. Side 1 af 15

2 Personaleudgifter Koncernens samlede personaleudgifter faldt med 6,0 mio. kr. til 150,3 mio. kr. Moderselskabet reducerede udgifterne med 6,1 mio. kr., hovedsagelig som en konsekvens af personaleafgang i forbindelse med tilpasning af leksikonredaktionen. I datterselskabet GB-forlagene A/S faldt personaleomkostninger med 2,9 mio. kr. som led i strukturtilpasning af virksomheden. Koncernens øvrige selskaber havde normale omkostningsstigninger svarende til 3,2 mio. kr. Resultat af primær drift Resultatet af primær drift for koncernen blev på 35,3 mio. kr. Sammenholdt med sidste års 32,2 mio. kr. svarer dette til en forbedring på ca. 10%. Resultat fra tilknyttede virksomheder Under ét er der for de tilknyttede virksomheder opnået en forbedring af resultatet før skat fra et underskud på 0,7 mio. kr. i 2002 til et overskud på 0,2 mio. kr. i I indtægter af kapitalandele fra tilknyttede virksomheder i moderselskabets regnskab er fratrukket afskrivning på koncerngoodwill med 3,4 mio. kr., hvorved de tilknyttede virksomheders resultat blev 3,2 mio. kr. Årets resultat i Nordisk Bog Center A/S blev på 3,1 mio. kr. mod sidste års 3,5 mio. kr. Faldet i koncernens omsætning medførte en vigende omsætning hos Nordisk Bog Center A/S, som blev kompenseret ved yderligere produktivitets-forbedringer. Datterselskabet GB-forlagene A/S realiserede et underskud før skat på 5,9 mio. kr. mod sidste års underskud på 5,7 mio. kr. Den i børsmeddelelsen af 11. august 2003 meddelte tilpasning af aktiviteten er gennemført med henblik på en kraftig forbedring af selskabets indtjeningsevne i Gyldendal Akademisk A/S opnåede et resultat før skat på 2,6 mio. kr. mod sidste års resultat på 1,8 mio. kr. Virksomheden, som blev etableret ved fusion mellem Forlaget Munksgaard Danmark A/S og Hans Reitzels Forlag A/S pr. 1. januar 2003, har fortsat den stabile positive udvikling siden overtagelsen. Balancen De samlede aktiver er faldet fra 577,1 mio. kr. i 2002 til 524,9 mio. kr. i Årets afskrivninger på anlægsaktiverne udgør 20 mio. kr. Igen i år er det lykkedes at reducere lagerbindingen, der nu udgør 125,2 mio. kr., et fald på 4,5 mio.kr. i forhold til sidste år. Som følge af den lavere aktivitet i 4. kvartal er tilgodehavender faldet med 44 mio. kr. i forhold til sidste år. Summen af forrentet gæld og likvider er fra 2002 til 2003 reduceret med 38,8 mio. kr. til 109,5 mio. kr., et fald på 26 %. Koncernen har således fortsat udviklingen fra de seneste år med en kraftig nedbringelse af den forrentede gæld. Særlige risici Driftsrisici Koncernens største driftsrisiko er knyttet til evnen til at bevare og styrke positionen som Danmarks førende forlag på væsentlige udgivelsesområder. Finansielle risici Koncernens politik er ikke at foretage aktiv spekulation i finansielle risici. Koncernens finansielle styring retter sig således alene mod afdækning af risici relateret til den løbende drift. Side 2 af 15

3 Valutarisici Koncernen afsætter næsten udelukkende sine udgivelser på hjemmemarkedet. Kun en meget lille del går til eksport, fortrinsvis de øvrige skandinaviske lande. Alt faktureres i danske kroner. På samme måde indkøbes den overvejende del af produktionen fra danske underleverandører. I de tilfælde, hvor indkøb foretages i udlandet, har det hidtil været foretaget i danske kroner. På baggrund heraf har koncernen ingen væsentlig valutarisiko på driftsaktiviteten. Der er valutarisiko forbundet med et eurolån, hvor restgælden udgør 37,4 mio. kr. En ændring i euroens kurs med 1 % overfor den danske krone vil påvirke resultatet med +/- 0,4 mio. kr. Renterisici Hovedparten af lån er fast forrentede. For et variabelt forrentet lån på 37,4 mio. kr. foretages afdækning af halvdelen med swap til fast rente. En ændring i markedsrenten påvirker koncernens driftskredit og halvdelen af det variabelt forrentede lån. 1 procentpoint stigning påvirker koncernens resultat med maksimalt 0,5 mio. kr. Kreditrisici Koncernens største debitorgruppe er boghandlere. Kreditbetingelserne er på brancheplan aftalt i samhandelsregler mellem forlag og boghandlere. På koncernens vegne administreres risikoen af Nordisk Bog Center A/S. Her fortages en løbende vurdering af risikoen, og der foretages hensættelse til imødegåelse heraf. Mellemværende med bogklubmedlemmer er den anden store debitorgruppe, som løbende kreditvurderes. Også her foretages hensættelse til imødegåelse af risikoen for tab. De realiserede tab har i de seneste år ligget på mindre end 1 % af omsætningen. Pengestrømsopgørelse Pengestrømmen fra driften er opgjort til 49,1 mio. kr. mod 53,3 mio. kr. i Det driftsmæssige forløb i 2003 viser igen i år en af de største positive pengestrømme for koncernen. Væksten afspejler blandt andet den fortsat kraftige forbedring i koncernens primære drift, som har fundet sted i de seneste år. Fra investerings- og finansieringsaktiviteter er pengestrømmene opgjort til -24,6 mio. kr. mod 27,5 mio. kr. i Koncernens likviditetsberedskab i mio. kr. pr. 31. december kan opgøres således: Likvide beholdninger 40,2 30,2 Uudnyttede trækningsfaciliteter 54,6 39,6 94,8 69,8 Personale Antal ansatte i 2003 var, omregnet til heltidsansatte, i gennemsnit 391 medarbejdere (2002: 403 medarbejdere) heraf 216 i moderselskabet (2002: 216 medarbejdere). Reduktionen har sammenhæng med de gennemførte aktivitetstilpasninger i årets løb. Forventning til 2004 For 2004 venter koncernen en omsætning i størrelsesordenen 615 mio. kr. til 625 mio. kr. Ændringen i forhold til omsætningen i 2003 på 610,5 mio. kr., dækker over en moderat stigning i Side 3 af 15

4 modervirksomheden og et fald i dattervirksomheden GB-forlagene A/S som følge af den i 2003 gennemførte strukturtilpasning. For koncernen ventes for 2004 et resultat før skat på 22 mio. kr. til 25 mio. kr. Delårsrapporter Bestyrelsen har besluttet, at selskabet ikke skal udarbejde delårsrapporter til Fondsbørsen for 1. og 3. kvartal. Forlagsvirksomhed er kendetegnet ved, at den omfattende årsretur afsluttes inden udgangen af 1. halvår, samt at der er sæson i slutningen af året, hvorved halvårs- og årsrapporter til Fondsbørsen naturligt følger den indtjeningsmæssige driftsrytme. *** Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der i lighed med sidste år udbetales 15% i udbytte med 3,4 mio. kr. svarende til 22,6 % af resultatet. Generalforsamlingen afholdes torsdag den 29. april kl Den trykte årsrapport med regnskab for 2003 forventes at foreligge den 13. april København den 17. marts 2004 Bestyrelsen Bilag: Fem år i hovedtal for Gyldendal-gruppen Resultatopgørelse Balance Udvikling i egenkapitalen Segmentoplysninger Ledelsens beretning For yderligere informationer kontakt: Adm. direktør Stig Andersen Tlf Side 4 af 15

5 Fem år i hovedtal for Gyldendal-koncernen Set over en 5-årig periode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal (i mio.kr.): Hovedtal Årets resultat: Nettoomsætning 610,5 663,2 636,4 594,0 554,7 Bruttoavance 316,4 322,3 324,1 312,4 277,2 Resultat af primær drift 35,3 32,3 30,4 25,3-8,8 Resultat af finansielle poster, netto -9,4-11,7-11,3-9,4-5,5 Resultat før renter m.v. 33,9 33,2 31,2 26,5-13,2 Resultat før skat 24,5 21,5 19,9 17,0-18,7 Årets resultat 14,9 14,5 10,8 15,0-16,3 Balance: Balancesum 524,9 577,1 605,4 637,2 624,1 Egenkapital 187,2 175,5 164,7 159,6 146,4 Aktiekapital 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 Finansiel udvikling: Årets forskydning i likvider 24,5 25,7-54,1-15,4-89,8 Årets nettoinvestering i anlægsaktiver 7,0 9,0 49,1-10,7 14,9 Medarbejdere: Gennemsnitligt antal medarbejdere Produktion: Antal udgivne titler Heraf nyheder Producerede bind, mio. stk. 6,7 7,5 7,0 6,7 6,0 Solgte bind, mio. stk. 7,1 7,2 7,2 6,6 5,5 Nøgletal i % Bruttomargin 51,8 48,6 50,9 52,6 50,0 Bruttograd 33,7 31,7 35,7 38,1 32,2 Overskudsgrad 5,8 4,9 4,8 4,3-1,6 Afkastningsgrad 7,4 5,9 5,2 4,8-1,7 Soliditetsgrad 35,7 30,4 27,2 25,0 23,6 Egenkapitalforrentning 8,2 8,5 6,6 9,8-10,4 Nøgletal i kr. Indre værdi pr. aktie 167,2 156,7 147,0 142,5 130,7 Aktieafkast: Earnings per share 13,3 12,9 9,6 13,4-14,6 Udbytte pr. aktie 3,0 3,0 3,0 3,4 2,2 Side 5 af 15

6 Resultatopgørelse TUSINDE KRONER GYLDENDAL GYLDENDALkoncernen Nettoomsætning Vareforbrug Honorar til forfattere m.fl Bruttoavance Andre eksterne omkostninger Andre driftsindtægter Bruttofortjeneste Personaleomkostninger Afskrivninger Resultat af primær drift Indtægter af kapitalandele fra tilknyttede virksomheder Indtægter af kapitalandele fra associerede virksomheder Resultat før renter m.v Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af ordinært resultat Årets resultat Overskudsdisponering Årets resultat foreslås fordelt således: 15% udbytte til aktionærerne Overført til næste år Side 6 af 15

7 Balance pr. 31. december TUSINDE KRONER GYLDENDAL GYLDENDALkoncernen AKTIVER Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Goodwill Koncerngoodwill IT brugsrettigheder Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Andre driftsmidler Indretning af lejede lokaler Forudbetaling på anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Udskudte skatteaktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Fremstillede færdigvarer og handelsvarer Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 7 af 15

8 Balance pr. 31. december TUSINDE KRONER GYLDENDAL GYLDENDALkoncernen PASSIVER Egenkapital Aktiekapital Foreslået udbytte for regnskabsåret Overført resultat Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Pensionsforpligtelser Årsreturforpligtelser Udskudt skat Hensatte forpligtelser i alt Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Bankgæld Prioritetsgæld Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Bankgæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Side 8 af 15

9 Udvikling i egenkapitalen TUSINDE KRONER GYLDENDALkoncernen Aktiekapital Overført resultat Foreslået udbytte for regnskabsåret I alt Egenkapital Udloddet udbytte Foreslået udbytte for Reserve for egne aktier Værdiregulering af sikringsinstrumenter, efter skat Henlagt af årets resultat Egenkapital Egenkapitaludviklingen er identisk for koncernen og moderselskabet. Side 9 af 15

10 Segmentoplysninger - primært segment TUSINDE KRONER Forlag Koncern i alt Forlag Distribution Distribution Koncern i alt Nettoomsætning Resultat af primær drift Resultat før skat Årets resultat Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Segmentaktiver Hensatte forpligtelser Gældsforpligtelser Segmentforpligtelser Side 10 af 15

11 Ledelsens beretning 2003 Gyldendal-koncernens omsætning faldt med 8% fra 2002 til 2003, mens resultatet før skat voksede med 14% i perioden. MARKEDSUDVIKLING 2003 blev et turbulent år på det danske bogmarked. Den samlede kroneomsætning faldt med omkring 4%, svarende til et fald på omkring 6% vurderet i faste priser. Faldet i omsætningen var mest markant på skønlitteratur og bogklubbøger, men også inden for børnebøger var omsætningen vigende, når bortses fra salget af en enkelt stor bestseller: femte bind af serien om Harry Potter. Kun på fagbogsområdet noteredes en markant fremgang, hvilket dog til dels kan tilskrives Bibelselskabets udgivelse af Den Danske Salmebog i ny udgave. Gyldendal-koncernens omsætning faldt med 8% fra 663 mio. kr. i 2002 til 610 mio. kr. i Til gengæld slog de senere års øgede fokus på stordriftfordele og omkostningsstyring positivt igennem på resultatet. Resultatet før skat forøgedes med 14% fra 21,5 mio. kr. i 2002 til 24,5 mio. kr. i Styrkefordelingen på markedet ændrede sig kun lidt, idet boghandlerne oplevede en vækst i omsætningen på 2%, mens det direkte bogklubsalg veg tilsvarende. Ved udgangen af 2003 står boghandlen i Danmark for omkring 77% af den samlede bogomsætning, bogklubberne tegner sig for cirka 14%, mens 8% af bogsalget går gennem andre detailled, herunder supermarkedskæderne. Omsætningen på det private marked via internettet er fortsat ubetydelig. Formentlig var usikkerheden i bogbranchen om de fremtidige betingelser for udgivelse og salg af bøger i Danmark medvirkende til den negative omsætningsudvikling i Bogbranchen følger i øjeblikket en dispensation fra konkurrencelovgivningen, der giver forlagene ret, men ikke pligt, til at udgive nye titler med fast pris, men i eftersommeren 2003 varslede Konkurrencestyrelsen en fuldstændig frigivelse af priserne på det danske bogmarked. I løbet af efteråret viste der sig imidlertid ikke at være politisk vilje til en fuld liberalisering af bogbranchen, og i november stillede et samlet Folketing forslag om fortsættelse af den nuværende ordning frem til sommeren I marts 2004 fremsendte Konkurrencestyrelsen et høringsnotat vedrørende forlagenes, herunder særligt Gyldendals, forretning på bogklubområdet. Gyldendal er uenig i konklusionerne i notatet, og høringssvar vil blive fremsendt i løbet af foråret. Der er ikke nogen enkel sandhed om en eventuel fuld liberalisering af det danske bogmarked, men det er Gyldendals vurdering, at den nuværende ordning, hvor forlag kan, men ikke skal fastsætte en fast pris på nyudgivelser, bedst og mest afbalanceret tilgodeser både de kulturpolitiske og de handelspolitiske interesser i branchen. Samtidig indebærer ordningen ikke den statslige udgift, i form af diverse støtteordninger, som i lande med et helt liberaliseret marked har vist sig nødvendige. Side 11 af 15

12 FORRETNINGSUDVIKLING I den nuværende situation på bogmarkedet følger Gyldendal-koncernen en strategi, der fokuserer på at nedbringe drifts- og produktionsomkostninger uden at give køb på den høje kvalitet i udgivelser og produktudvikling. Samtidig fastholdes fokus på de nye muligheder på markedet, bl.a. gennem nye strategiske partnerskaber. Aftale med Coop Danmark Der blev indgået aftale mellem Gyldendal Fakta og Coop Danmark om at udvikle en serie af mindre kogebøger. Hensigten var at skabe billige kogebøger, som kunne sælges i store oplag i Coops forretninger landet over. Serien, der går under titlen Let og Lækkert, består foreløbig af 30 titler, der er trykt i flere end eksemplarer. Serien fortsætter med nye udgivelser i Samarbejde med Politiken Allerede i 2002 indgik dagbladet Politiken og Gyldendal Uddannelse et samarbejde om at skabe en avis til brug i skoler og gymnasier. Undervisningsavisen udkommer med en avis hver anden måned, trykt i betydelige oplag. Serien er blevet meget populær i forbindelse med temaundervisning, og aviserne har i år bl.a. omhandlet emner som verdenshandlen, danskhed og Irak. Gyldendals Leksikon Online på KRAK Tidligt på året kunne Gyldendal og KRAK offentliggøre aftalen om at udvikle et online leksikon, hvor Gyldendal leverer indholdet, mens Krak sikrer trafikken på nettet, bl. a. via en god placering på Onlineudgaven baserer sig på Gyldendals trebindsleksikon, der blev udgivet i 2002, og opdateres løbende. Gyldendals Leksikon Online blev præsenteret på nettet den 25. august 2003 og var fra starten en succes. Efter den første måneds gratis introduktionsperiode blev der tegnet abonnementer, og allerede for 2003 kan der konstateres et beskedent overskud på projektet. Lærernes Bogklub Der er indgået aftale med Danmarks Lærerforening om et interessentskab, som har til formål at drive Lærerbogklubben. Danmarks Lærerforening tæller omkring medlemmer. Lærerbogklubben har startet sin virksomhed i begyndelsen af Gyldendals Lydbøger Med virkning fra 1. januar 2003 er der indgået licensaftale med DBC medier A/S, som har fået første option på lydbogsproduktion af Gyldendals titler til biblioteksmarkedet. DBC medier A/S bliver hermed markedsledende inden for udgivelse af lydbøger. Gyldendal Group Agency For at styrke aktiviteterne omkring salg af sekundær-rettigheder, især salg af rettigheder til udlandet, oprettede Gyldendal-koncernen i efteråret 2003 eget agentur under navnet Gyldendal Group Agency, der forhandler rettigheder for samtlige forlag i koncernen. Daglig leder er Esthi Kunz. GB-forlagene A/S GB-forlagene A/S blev skabt 1. januar 2002 for at opnå væsentlige driftsrationaliseringer og synergi mellem de mindre forlag i Gyldendal-koncernen, der udgiver bøger til det private marked. Side 12 af 15

13 Den administrative sammenlægning af forlag omfattede forlagene Forum, Fremad, Høst og Søn, Rosinante og Samlerens Forlag. Udviklingen siden sammenlægningen viste desværre ikke den fornødne indtjeningsforbedring, og i sensommeren blev det nødvendigt at opsige en række medarbejdere for at tilpasse selskabets størrelse til de forventede fremtidige indtjeningsmuligheder. De tilbageværende 24 medarbejdere er flyttet sammen på én adresse; der er sket væsentlige omstruktureringer og rationaliseringer af de redaktionelle strukturer, således at forlaget - bl.a. opmuntret af et usædvanlig stærkt julesalg - står styrket i I forbindelse med de organisatoriske tilpasninger er Torben Madsen udnævnt til litterær direktør. Erik C. Lindgren fortsætter som administrerende direktør. Gyldendal Akademisk A/S Gyldendal Akademisk blev dannet i efteråret 2002 ved en sammenlægning af Forlaget Munksgaard Danmark, Hans Reitzels Forlag, Gyldendals Akademiske Bogklubber og Socialpædagogisk Bibliotek. Med virkning fra 1. januar 2003 overtog forlaget tillige udgivelsesaktiviteten på social- og sundhedsområdet fra Dafolo A/S. Gyldendal Akademisk er landets største forlag inden for udgivelsesvirksomhed til de videregående uddannelser, og sammenlægningen har betydet en styrkelse ikke bare redaktionelt og markedsmæssigt, men også i forhold til de udfordringer, som især uddannelsesforlagene står overfor i forhold til den digitale udvikling og det heraf følgende pres på forlagenes forretningsgrundlag og rettigheder i henseende til copyright. Med virkning fra 1. januar 2003 blev Peter Mollerup udnævnt til administrerende direktør. Finn Andersen er udnævnt til forlagschef for Munksgaard Danmark og Hanne Salomonsen til forlagschef for Hans Reitzels Forlag. Med virkning fra 1. april 2004 fratræder Erik C. Lindgren som direktør for Hans Reitzels Forlag med henblik på at fokusere på GB-forlagene og hvervet som formand for Den Danske Forlæggerforening. TILKØB OG FRASALG Med virkning fra 1. januar 2004 har Gyldendal overtaget en række forlagsaktiviteter fra G.E.C. Gads Forlag A/S, der alle lægges ind under Gyldendal Fakta: Gads ordbøger vil blive videreført fra ordbogsredaktionen, men i sit hidtidige, velkendte stribede design. Gads naturvidenskabelige bøger og Gads naturbøger videreføres fra fag- og håndbogsredaktionen, hvor de kompletterer de udgivelsesrækker, som gennem de senere år er blevet opbygget i redaktionen. Med overtagelsen følger ikke medarbejdere. UDVIKLING AF VIDENRESSOURCER Den stadige udvikling af medarbejdernes ressourcer inden for alle dele af udgivelsesvirksomheden er en afgørende forudsætning for fastholdelse af Gyldendal-koncernens position på et bogmarked i hastig udvikling. Side 13 af 15

14 Den interne kompetenceudvikling var derfor fortsat i fokus i Ved udgangen af året havde mere end 70 ansatte i redaktioner, grafisk produktion og marketing deltaget i det generelle kursus om forlagsvirksomhed. Herudover har en række mindre, specialiserede kurser været afholdt, ligesom BST har været inddraget ved afholdelsen af en række kurser af mere generel karakter. FORANDRINGER I LEDELSEN På den ordinære generalforsamling blev Bjørn Høi Jensen, født 1961, valgt til nyt bestyrelsesmedlem. Den øvrige bestyrelse fortsatte uændret ved genvalg. Bjørn Høi Jensen er partner i EQT, en privat equity fond, etableret af Investor AB, Sverige. Bjørn Høi Jensen har EQT Partners kontor i München som særligt ansvarsområde. GOD SELSKABSLEDELSE I vid udstrækning lever Gyldendal-koncernen op til de forslag og anbefalinger, som det såkaldte Nørby-udvalg har fremsat om god selskabsledelse. Af særlige tiltag fra 2003 kan nævnes, at bestyrelsen har foretaget en selvevaluering, der viste almindelig tilfredshed med bestyrelsesarbejdet og samtidig pegede på forbedringmuligheder, som har udmøntet sig i flere nye tiltag. VIGTIGE BEGIVENHEDER På udgivelsesområdet markerede forlaget sig ikke mindst stærkt inden for de nationale værkudgivelser, som Gyldendal også traditionelt har lagt vægt på: 2003 blev året, hvor forlaget udsendte den sidste og afsluttende del af Den Store Danske Encyklopædi - nemlig de to Indexbind, som udkom i december måned. Hermed tæller værket 20 egentlige leksikonbind, samt et supplementsbind og to indexbind. Et atlas er også tidligere udkommet i den karakteristiske encyklopædi-indbinding. I september kom også første bind af Den Danske Ordbog, et helt nyt ordbogsværk i seks bind om det danske sprog. Værket udgives i samarbejde med Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og står færdigt i Det finansieres af Carlsbergfondet og Kulturministeriet. Udgivelsen blev fulgt af en god pressedækning og markeret med et velbesøgt arrangement i Carlsbergs Æresbolig, med deltagelse af bl.a. kulturministerien. I oktober fulgte så de første tre bind af H.C. Andersens samlede værker 1-18, som Gyldendal ligeledes udgiver i samarbejde med Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Værket udgives i anledning af digterens 200 års fødselsdag 2005, og udgivelsen, der udkommer løbende fra , støttes af H.C. Andersen-fonden Der er tale om den første samlede udgivelse af H.C. Andersens værker i mere end 100 år, og det er første gang, at værket illustreres af digterens egne klip, collager og tegninger. Udgivelsen blev markeret ved et pressemøde i Hofteatret og fik stor medieopmærksomhed. Side 14 af 15

15 Opmærksomhed fik også Jens Andersens store biografi om H.C. Andersen, der udkom i november. Anmelderne var begejstrede, og publikum fulgte op med stor interesse for værket. I februar 2004 fik Jens Andersen Weekendavisens Litteraturpris for bogen. På det skønlitterære område stod Gyldendal stærkt med nye udgivelser af Ib Michael og Kirsten Thorup, og årets store skønlitterære gennembrud blev debutanten Jette A. Kaarsbøls Den lukkede bog, en historisk roman fra 1890'ernes København. Bogen høstede stor anerkendelse blandt anmelderne, den lå højt på boghandlernes bestsellerlister, og som den første debutant nogensinde blev forfatteren tildelt Boghandlernes Gyldne Laurbær Søren Gyldendal-prisen på kr. gik til Hanne-Vibeke Holst for hendes forfatterskab, hvoraf den seneste roman, Kronprinsessen, udkom i Og BG Banks nyindstiftede litteraturpris på gik til Jens Christian Grøndahl for romanen Et andet lys. To andre forfattere var indstillet til prisen, nemlig: Hanne Marie Svendsen for Unn fra Stjernestene og Jan Sonnergaard for Jeg er stadig bange for Casper Michael Petersen. Begge titler udkom på Gyldendal i foråret Blæksprutten kunne fejre sit 115-års jubilæum, hvor Statsminister Anders Fogh Rasmussen udnævntes til årets Blæksprutte under stor morskab og pressedeltagelse på Gyldendals loft. Men ingen enkelt bog fik naturligvis større opmærksomhed fra presse og publikum end J.K. Rowlings femte bind i serien om Harry Potter: Harry Potter og Fønixordenen udkom ved midnat på Kulturnatten i oktober, og blev markeret med oplæsninger og events over hele København, mens bogladerne over det meste af landet holdt åben ved midnat. Bogen var inden jul solgt i mere end eksemplarer. * * * Side 15 af 15

Årsregnskabsmeddelelse Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S

Årsregnskabsmeddelelse Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Årsregnskabsmeddelelse 2007 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 2007 blev igen et godt år for Gyldendal-koncernen. Den realiserede omsætning blev på 878 mio. kr. mod 773 mio. kr. i 2006. Resultat

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal Halvårsrapport 1. januar2004-30. juni 2004 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Gyldendal-koncernens hovedtal 2002 2003 2004 Nettoomsætning 292,7 264,2 287,7 Resultat af primær drift 8,0 3,7 11,3

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales uændret udbytte til aktionærerne med 20 kr. pr. aktie.

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales uændret udbytte til aktionærerne med 20 kr. pr. aktie. Gyldendal A/S Årsregnskabsmeddelelse 2010 Resumé Bestyrelsen for Gyldendal har i dag godkendt årsrapporten for 2010. Gyldendal-koncernens omsætning blev i 2010 på 894 mio. kr. mod 906 mio. kr. i 2009 og

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Aarsberet-03>19-01 01/04/04 11:43 Side 3 RAPPORT1 GYLDENDALSKE BOGHANDEL, NORDISK FORLAG A/S

Aarsberet-03>19-01 01/04/04 11:43 Side 3 RAPPORT1 GYLDENDALSKE BOGHANDEL, NORDISK FORLAG A/S Aarsberet-03>19-01 01/04/04 11:43 Side 3 ÅRS - RAPPORT1 GYLDENDALSKE BOGHANDEL, NORDISK FORLAG A/S 2003 Aarsberet-03>19-01 01/04/04 11:43 Side 4 GYLDENDALSKE BOGHANDEL, NORDISK FORLAG A/S CVR-NR. 58 20

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

* * * Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

* * * Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsregnskabsmeddelelse 2001 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Bestyrelsen for Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S har i dag godkendt årsregnskabet for 2001. Gyldendal-gruppens omsætning

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

FITIT IVS. Årsrapport 21. juni december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015

FITIT IVS. Årsrapport 21. juni december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015 FITIT IVS Årsrapport 21. juni 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015 Mathias Hedegaard Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015 ICOMON ApS Hobrovej 372 9200 Aalborg SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016 Bjarne Bilenberg Dirigent

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/9 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

HOMELANDSERVICE S.M.B.A.

HOMELANDSERVICE S.M.B.A. HOMELANDSERVICE S.M.B.A. Årsrapport 28. juli 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2012 Vesna Milenkovic Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005 Nordicom A/S Nordicom opnåede i 2005 et resultat før skat på 27,4 mio. kr. ( 2004 15,3 mio. kr.), som er en fremgang på 12,1 mio. kr. i forhold til 2004. Omsætningen i årets i første kvartal udgør 150,6

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

HVILEBAKKEGAARD ApS. Dragstrupvej Gilleleje. Årsrapport 8. maj oktober 2015

HVILEBAKKEGAARD ApS. Dragstrupvej Gilleleje. Årsrapport 8. maj oktober 2015 HVILEBAKKEGAARD ApS Dragstrupvej 12 3250 Gilleleje Årsrapport 8. maj 2014-31. oktober 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2016 Mette Aistrup Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Side 1 af 11 sider OMX Den Nordiske Børs A/S Meddelelse nr. 19/2008 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 København, den 23. marts 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Rella Holding A/S årsregnskab 2011 Bestyrelsen for Rella Holding A/S har i dag

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 BOLIG ENERGI ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 Svend Aggerholm Dirigent (Urevideret) Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S Strandlodsvej 11 2300 København S Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/11/2016 Lisbeth

Læs mere

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AMERICAN ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2014 Carsten Kristiansen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

MS4V ApS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011. Violeta Muncanovic Dirigent. CVR-nr.

MS4V ApS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011. Violeta Muncanovic Dirigent. CVR-nr. MS4V ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011 Violeta Muncanovic Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger... 3

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

NOTAT. Delregnskaber for CVR-nr april 2016

NOTAT. Delregnskaber for CVR-nr april 2016 NOTAT Delregnskaber for 2015 19. april 2016 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 9 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

DANSK TAGRENOVERING ApS

DANSK TAGRENOVERING ApS DANSK TAGRENOVERING ApS Årsrapport 14. februar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2015 Helle Dam Knudsen Dirigent Side 2 af 11

Læs mere