Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub"

Transkript

1 Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 12. marts 2014 kl i Viborg Golf Café. Referat: Der deltog ca. 60 medlemmer. Hele bestyrelsen og golfmanageren var til stede. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Thomas Hansen (TH), der blev valgt uden modkandidat. Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var varslet i.h.t vedtægterne og erklærede dermed generalforsamlingen for lovlig. 2. Beretning om klubbens virksomhed Formand Uffe Steffensen (US) begyndte med at præsentere bestyrelsen for generalforsamlingen og omtalte også i den forbindelse den honorære sekretær som er en funktion etableret i efteråret Den honorære sekretær er ikke medlem af bestyrelsen. Herefter aflagde US formandens beretning: Golfen i Danmark På nationalt plan har vi i 2013 atter måttet opleve, at nogle golfklubber ikke har kunnet klare de økonomiske skær med konkurs til følge. Årsagerne er en kombination af for mange golfbaner, stagnerende medlemstal samt økonomisk krisetid med deraf følgende lavere greenfee- og sponsorindtægter. Heldigvis blev 2013 vejrmæssigt en god sæson, og det har i nogen grad afbødet de negative påvirkninger. Desværre synes der at være tegn på, at golfen i Danmark i 2014 vil komme til at opleve en medlemstilbagegang. Det kalder på initiativer, og Dansk Golf Union har søsat flere projekter, der har til formål at styrke klubberne på medlemssiden. Særligt et af disse projekter (kaldet Golfspilleren i Centrum) har vi store forventninger til. Mere om det senere. Glædeligt er det, at stadig flere danske professionelle golfspillere blander sig i den internationale topstrid. Erfaringen viser, at når en sportsgren har international succes, så fører det til øget interesse for den pågældende sport og dermed til medlemstilgang. Man kan kort sagt sige, at elite skaber bredde. Vi har også lov at tro på, årets Europatour turnering i Himmerlands Golfklub vil øge interessen for golf alt tyder på, at turneringen både organisatorisk og sportsligt bliver godt kørende, og projektet er økonomisk solidt funderet. Så det kan blive rigtig stort for golfdanmark! 2. Viborg Golfklub - medlemsstatus I de senere år har vi haft et nogenlunde stabilt medlemstal med tendens til små stigninger. I 2013 var klubbens medlemstal nogenlunde uændret i forhold til året før. For at sikre en fortsat medlemstilgang, har vi i et par år tilbudt billige prøvemedlemskaber og vi har reduceret første års kontingent for at gøre starten på golfmedlemskabet økonomisk mere overkommeligt. Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

2 Ved indgangen til 2014 kan vi konstatere, at vi har haft en større afgang af medlemmer end vi normalt har, og status midt i februar var 57 færre aktive, heraf 40 seniorer. Jeg har forhørt mig rundt blandt en del jyske klubber, der melder om samme tendens. Situationen kalder naturligvis på initiativer. Vi fortsætter med de prisbillige prøvemedlemskaber, og vi har planlagt tre åbent hus dage i foråret, nemlig den 22. marts, den 12. april og den 27. april (dagen for den landsdækkende Golfens Dag). Og fra 2014 erstatter vi indskuddet med et indmeldelsesgebyr, der er på kr. Som noget nyt forsøger vi yderligere at markedsføre klubben ved brug af Facebook, og vi vil forsøge andre markedsføringstiltag. Jeg vil opfordre alle medlemmer til at tage rigtig godt imod de gæster, som vi får i forbindelse med åbent hus arrangementerne. TV MidtVest var på besøg i Viborg Golfklub sidste år. Det kom der en rigtig fin udsendelse ud af, og hvis I ikke fik set udsendelsen, så find linket til den på forsiden af vores hjemmeside og fortæl gerne venner og bekendte om muligheden for ad denne vej at få et indblik i Viborg Golfklub. Et stabilt medlemstal kræver ikke alene en indsats for at få en løbende tilgang af medlemmer, det kræver også en indsats for at fastholde de eksisterende medlemmer. Den del vil vi intensivere bl.a. med projektet Golfspilleren i Centrum det vender jeg som sagt tilbage til. 3. Viborg Golfklub økonomistatus Siden 2011 er de kommunale tilskud til klubben blevet løbende reduceret. Som tidligere nævnt taler vi om en samlet reduktion på kr., som til næste år er fuldt gennemført. Kombineret med en ejendomsskattestigning belaster det bundlinjen med ca kr. årligt. Det har resulteret i dels en personalereduktion, løntilbageholdenhed og andre besparelser, dels i kontingentstigninger. Vi budgetterede med et overskud på kr. i 2013 og vi ramte et overskud på kr. Selv om resultatet rummer større udsving på udgifts- og indtægtssiden, så finder vi resultatet tilfredsstillende. Vi har i 2013 tillige forbedret vores likviditet med kr., hvad vi naturligvis også er glade for, og herudover har vi afviklet gæld med ca kr. Men det ændrer ikke ved, at vi er udfordret på økonomien. For at etablere et sikkerhedsnet har vi i 2014 budgetteret med et overskud på kr. Hensigten har været at gardere os mod et fald i indtægter og en evt. rentestigning på vore kreditforeningslån. Budgettet blev vedtaget i november sidste år, og på baggrund af den aktuelle medlemsstatus må vi i 2014 forvente en nettotilbagegang af medlemmer, så der kan let blive brug for bufferen. Ud over at intensivere arbejdet med hvervning og fastholdelse af medlemmer, forsøger vi også at udvikle vores sponsorarbejde. Det gør vi gennem et samarbejde med Claus Hermann, der er medlem af Viborg Golfklub, og som efter en årrække som sponsorchef i VFF har etableret sig selvstændigt med virksomheden Herman Salg og Events. Foruden at bistå med salg af sponsorater, beskæftiger Claus sig også med at arrangere events og f. eks. golfrejser for større eller mindre grupper. Vi er særdeles glade for samarbejdet, der har to spor. Dels det almindelige sponsorarbejde, dels etablering og drift af Viborg Golfklub Erhvervsklub. Erhvervsklubben vender jeg tilbage til. Vi håber og tror, at vi gennem samarbejdet kan styrke sponsorarbejdet og øge indtægterne fra sponsorer gennem optimering af de produkter, vi kan tilbyde. På udgiftssiden arbejder vi løbende på at finde besparelser, og vi har særlig fokus på besparelser, der samtidig kan gavne miljøet gennem nedsættelse af energiforbruget. Et konkret resultat har vi opnået ved sidste års udskiftning af samtlige vinduer i cafeen. Det har kostet ca kr., men det giver os Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

3 en mærkbar varmebesparelse, så investeringen tjener sig hurtigt hjem. Vi arbejder med en plan om udskiftning af vort oliefyr også her vil vi kunne opnå en betydelig reduktion i energiforbruget. En anden besparelsesmulighed opnår vi gennem et forstærket samarbejde med Tange Sø Golfklub. Samarbejdet angår gensidigt lån af maskiner samt planlægning af fremtidige indkøb af maskiner. Lån hos hinanden er relevant for maskiner, som kun anvendes kort tid ad gangen og kun få gange i sæsonen. Ved fremtidige maskinkøb kan der tages højde for, at klubberne kan nøjes med at købe én maskine i fællesskab, eller klubberne kan opnå rabatter ved fælles indkøb. Samarbejdet foregår gennem chefgreenkeeperne, der også undersøger, om der kan opnås besparelser gennem fælles indkøb af gødningsstoffer, græs og andre forbrugsstoffer. Det er glædeligt at se hvordan golfklubber kan styrke hinanden gennem et tillidsfuldt samarbejde. 4. Viborg Golfklub Erhvervsklub. Som allerede nævnt er der stiftet en Erhvervsklub i tilknytning til Viborg Golfklub. Erhvervsklubbens formål er dels at udvide og styrke erhvervsnetværket i Viborg Golfklub, dels at støtte Viborg Golfklub i projekter, der årligt udpeges af erhvervsklubbens medlemmer efter indstilling fra klubben. Erhvervsklubben har nu 41 medlemmer, og der bliver i 2014 afholdt fire arrangementer for klubbens medlemmer. Det første bliver med foredrag af Henrik Knudsen, den kendte kommentator hos Viasat Golf. Møderne holdes typisk hos erhvervsvirksomheder, der er tilknyttet Erhvervsklubben. Erhvervsklubbens drift vil i 2014 give et overskud på den gode side af kr. Det er besluttet, at overskuddet skal anvendes til overdækning af udslagssteder på driving range. Årets overskud rækker ikke til det fulde antal overdækninger, som er projekteret, men vi kommer i gang og har mulighed for trinvis at udvide antallet. Vi er meget glade for den støtte, som Viborg Golfklub opnår gennem Erhvervsklubben, og jeg vil gerne rette en stor tak til Claus Hermann for initiativet og arbejdet med klubben. 5. Golfspilleren i Centrum. Selvfølgelig skal golfspilleren være i centrum i en golfklub. Men man skal måske spørge sig selv, om det altid er tilfældet. Dansk Golf Union har på basis af internationalt anvendte systemer udviklet et IT redskab, der kan hjælpe hver enkelt klub til løbende at måle klubbens helbred på en række parametre. Viborg golfklub har besluttet at anvende dette værktøj med start i sæson GIC fungerer på den måde, at klubbens medlemmer helt automatisk én gang årligt vil få en mail med opfordring til at besvare et (overkommeligt) spørgeskema på internettet. Svar afgives anonymt. Klubbens medlemmer deles i 3 grupper, der alle tre har nogenlunde samme sammensætning hvad angår køn, alder, handicap, golfanciennitet m.v. Den første gruppe spørges i foråret, den anden midt i sæsonen og den tredje sidst på sæsonen. Besvarelserne blive behandlet i en automatiseret edb proces, og klubben kan løbende uddrage data, der på mange parametre viser tilfredshedsniveauet i klubben. Det giver mulighed for hurtigt at sætte ind, hvor der viser sig behov for det. Netop fordi hele processen er automatiseret, skal klubbens ledelse ikke bruge megen tid på at få virkelig brugbare resultater af systemet i stedet kan manager og bestyrelse anvende tiden på at reagere på resultaterne. I den løbende undersøgelse af medlemmerne vil der blive fokuseret på 3 kategorier, nemlig medlemmer, nye i klubben og udmeldte. Desuden vil også greenfee gæster løbende blive spurgt, men dog således at der er sat en stram grænse for, hvor mange gange en gæstespiller kan blive spurgt på et år, og hvor hurtigt efter hinanden det kan ske. Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

4 Godt en tredjedel af de danske golfklubber har foreløbig tilvalgt GIC. Jeg vil indtrængende opfordre vores medlemmer til at tage positivt imod GIC og til at svare seriøst og ærligt, når klubben skal bedømmes, og også når man som gæstespiller skal bedømme andre klubber. Jo højere svarprocent, des mere anvendelige bliver resultaterne! Undersøgelser tyder på, at en del nye medlemmer i golfklubberne kun får en kort karriere som golfspillere. Det kan der være mange årsager til og det vil vi med GIC i fremtiden kunne kortlægge. Men allerede nu ved vi, at en ikke uvæsentlig årsag er, at nye medlemmer ikke altid føler sig velkomne i den klub, de har meldt sig ind i. Det kan skyldes, at utålmodige medlemmer giver tydeligt udtryk for utilfredshed med spilletempo o.l., eller det kan skyldes problemer med at blive integreret i grupper af golfspillere. Vi arbejder i bestyrelsen særskilt med en plan for at sikre, at nye medlemmer bliver sluset godt ind i klubben. Men hvert enkelt medlem af Viborg Golfklub kan her uden besvær eller anden omkostning gøre en indsats for at sikre, at nye i klubben føler sig velkomne. Jeg håber, at klubbens medlemmer vil tage imod min opfordring til at møde nye medlemmer med åbenhed, imødekommenhed og tålmodighed. 6. Greenfee og samarbejde med golfklubber Der er røre i golfklubberne i spørgsmålet om greenfee priser. Det er et faktum, at hos det store flertal af klubber er det sjældent, at der er besøg af gæster, der betaler den fulde greenfee pris. Markedet er præget af aftaler mellem klubberne om rabatter på greenfee og om fritspilsordninger, samt af rabatordninger tilknyttet Golfhæftet og Tee Time kortet. Nogle klubber har valgt at rydde op i rabatjunglen og i stedet køre med en fast pris på typisk 200 kr. Vi har haft flere drøftelser i bestyrelsen om dette emne, og vi må erkende, at der ikke er nogen løsning, der ligger lige til højrebenet. Vi har i mange år deltaget i et samarbejde med 21 andre klubber, der gensidigt yder hinandens medlemmer 50 kr. rabat på greenfee. Der var i februar indkaldt til møde mellem disse klubber, men mødet blev aflyst p.g.a. manglende tilslutning. Vi havde ellers forberedt os på at foreslå samarbejdet udvidet til at gælde ½ pris aftaler. Efter kontakt til nogle få af klubberne måtte vi konstatere, at det var meget svært at finde en fællesnævner for et fremtidigt samarbejde. Men vi agter at sende en skriftlig henvendelse til klubberne med forslag om ½ pris aftaler. 7. Golfsportens Miljøpris 2014 Der er blevet indstiftet en Golfsportens Miljøpris, der vil blive uddelt til den danske golfklub, som har igangsat eller gennemført den bedste aktivitet til at fremme natur og miljø på golfbanen. Prisen uddeles for første gang ved Dansk Golf Unions repræsentantskabsmøde den 22. marts Prisen er på kr. Prisen er opstået i et bredt samarbejde mellem Dansk Golf Union, Dansk Greenkeeper Association, Miljøstyrelsen, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Idrætsforbund. 16 golfklubber har budt ind på prisen, og 3 klubber er blevet nomineret, heriblandt Viborg Golfklub. Det endelige valg træffes af en dommerkomite med repræsentanter fra de involverede organisationer. Vi har i vores ansøgning slået meget på, at vi har udarbejdet grønne regnskaber i mange år før det blev obligatorisk, og meget mere detaljerede regnskaber, på vores certificering hos GEO, og i øvrigt på vort løbende arbejde for miljøet i bredeste forstand. Vi håber naturligvis, at vi får tildelt prisen, men vi er klar over, at de to øvrige nominerede Furesø og Hørsholm golfklubber er stærke konkurrenter. Skulle vi få prisen, så skal den anvendes til et formål, der bidrager til miljøoptimering. Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

5 8. Indberetning til Miljøstyrelsen I 2013 har samtlige danske golfklubber arbejdet under en ny og meget skrap miljølovgivning, der har til formål at begrænse klubbernes forbrug af pesticider om muligt helt udfase brugen. Det første år betragtes som et prøveår, der skal evalueres med henblik på eventuelle justeringer. I denne tid skal alle klubber foretage en meget detaljeret indberetning af forbrug af de forskellige stoffer til Miljøstyrelsen. Vi skal oplyse ikke blot totalforbruget, men også fordelingen af forbruget på de forskellige baneelementer som greens, fairways m.v. Vi overholder alle de grænseværdier, der gælder, dog med en enkelt undtagelse. Vi har på vore greens lavet en mindre overskridelse af stoffet til bekæmpelse af gåsebiller. Men totalt har vi ikke brugt mere af stoffet end tilladt. Gåsebiller er særligt fremherskende på lette sandjorder, og de vil være et stort problem hos os, hvis vi ikke bekæmper dem effektivt. På mange golfbaner findes gåsebiller slet ikke. Vi håber, at evalueringen af det første år vil føre til den nødvendige justering. Golfklubberne vil ikke blive straffet for overskridelser i 2013, men derefter vil der blive uddelt bøder, hvis man overskrider grænseværdierne. 9. Sportslige resultater Vi har i nogle år været forvænte med at have danmarksmestre blandt vore juniorer. Det lykkedes ikke i 2013, men det skal fremhæves, at Nicklas Møberg Nielsen blev udtaget til det danske juniorlandshold og deltog i Belgian International Juniors Tournament, hvor det blev til en flot 22. plads blandt 65 spillere fra hele Europa. Netop i aften bliver Nicklas fejret ved arrangementet Unge Sportsmestre i Tinghallen. Vort 2. divisionshold for herrer sluttede flot på en delt 1. plads sammen med Lübker. Desværre gik oprykningspladsen til Lübker, som var bedst i de indbyrdes opgør med Viborg. Men de kunne også stille med en vis Lucas Bjerregaard i kampen mod vores hold, der fortsætter i 2. division i divisionsholdet for herrer sluttede på 2. pladsen i sin puljen, og sikrede sig oprykning til 3. division, da der blev to ledige pladser, og holdet var blandt de 2 bedste 2ere i vestkredsen. Vort hold i kvalifikationsrækken for herrer sluttede på 2. pladsen i puljen, kun 1 point efter Tange, så holder fortsætter i kvalifikationsrækken i 2014 Vort 3. divisionshold for damer sluttede sidst efter en sæson, hvor marginalerne i den grad var imod pigerne. Holdet tabte 5 kampe, men de 4 af kampene blev tabt med mindst mulige margin, nemlig 4-5. Holdet spiller i Kvalifikationsrækken i division veteraner sluttede på 2. pladsen i puljen, men var i spil til puljesejren helt frem til sidste spillerunde. Spiller også i 1. division i Øvrige forhold Under dette punkt følger lidt blandede bolsjer. Vi har i mange år udgivet et årsskrift om Viborg Golfklub. Det vil fra 2014 blive erstattet af et hæfte, der introducerer klubben, og som alene vil blive fornyet hvert 3. år. Der vil i hæftet til gengæld blive henvisninger til opdaterede oplysninger på hjemmesiden og så vil der i fremtiden være en infoskærm i klubhuset med aktuelle oplysninger, reklamer, spilletider m.v. Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

6 Vi har fået tilført en ekstra frivillig arbejdskraft i form af en honorær sekretær nemlig Peter Svendsen, som bistår med bl.a. udarbejdelser af bestyrelsesreferater og diverse andre opgaver. Vi er glade for på denne måde at kunne aflaste sekretariatet. Og så har vi købt en ny betalingsstander, der er integreret med reservationssystemet i GolfBox. Det er ikke så meget af lyst, vi har købt denne stander, men af nødvendighed. Det skyldes, at Nets ikke længere godkender den type betalingsterminal, som vi hidtil har haft, idet den ikke yder sikkerhed mod misbrug. Den nye terminal skal alene anvendes af greenfee spillere og de kan på terminalen bekræfte bestilte tider og betale greenfee i samme behandling. Medlemmer skal anvende touchskærmen nøjagtig som vi plejer, når vi bekræfter vore tider. Vi fik klubtrøjer og -poloer i Initiativet kom fra Niels Tylstrup, og hensigten med klubtøjet er at præsentere Viborg Golfklub, særligt når vi er ude i officielt ærinde. Tøjet kan købes i shoppen efter bestilling. Vi synes i bestyrelsen, at det var et godt initiativ som det måske også fremgår af bestyrelsens påklædning i aften! Niels Tylstrup efterlyste sidste år en forskønnelse af området omkring klubhuset, Bestyrelsen er ikke uenig i, at det kan være tiltrængt, men handling på dette område kræver dels en samlet plan, dels at økonomien kan række til det. Vi havde kontakt med en udendørsarkitekt, der tilbød at lave et skitseforslag uden beregning som led i et projektarbejde. Vi har dog ikke modtaget noget forslag, og de økonomiske forudsætninger for handling er heller ikke til stede. I år har vi tilbudt medlemmerne at opdele kontingentbetalingen i 2 rater under forudsætning af, at betalingen tilmeldes Betalingsservice. Næste år vil vi give mulighed for at dele kontingentet på nogle flere rater det endelige antal er endnu ikke fastlagt. Baggrunden for dette initiativ er, at det kan være en likviditetsmæssig lettelse for medlemmerne, og dermed være med til at gøre tilværelsen som golfspiller økonomisk mere overkommelig. GolfBox har lanceret et nyt turneringsmodul, som vi alle vil stifte bekendtskab med, når vi nu snart skal til at melde os til klubturneringer over nettet. Det nye turneringsmodul rummer en del udfordringer, som kan give os hovedbrud, når vi sidder ved computeren. Vi håber, at det snart vil blive rutine at anvende modulet, men indtil da er vi indstillet på yde hjælp, så godt vi kan. Casper Lindenmayer vil under eventuelt demonstrere modulet. Som det sidste blandede bolsje vil jeg nævne, at efter opfordring fra Dansk Golf Unions bestyrelse er jeg blevet opstillet som kandidat ved valg af nye medlemmer til Unionens bestyrelse. Valget finder sted ved repræsentantskabsmødet den 22. marts. Der skal vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer, og der er fire kandidater at vælge mellem. Der er nogle, der har spurgt, om klubben så skal have ny formand. Hertil kan jeg svare, at et eventuelt valg til DGUs bestyrelse ikke betyder, at jeg ønsker at stoppe som formand i Viborg Golfklub. Men valg af formand afgøres jo i øvrigt af klubbens bestyrelse. 11. Afslutning Der skal fra bestyrelsens side lyde en stor tak til alle, som i det forgangne år har ydet en frivillig indsats til gavn for klubben, det være sig medlemmer af udvalg, bestyrelsesmedlemmer i klub-iklubber, turneringsledere og -hjælpere samt alle andre, der frivilligt har ydet en arbejdsindsats til gavn for os alle. Jeg håber, at vi også i år må få opbakning fra medlemmerne der vil blive brug for det! Tak også til alle vore ansatte i greenkeepergården og i sekretariatet for den flotte sæson 2013, og tak til alle i cafeen. En særlig tak skal lyde til vores chefgruppe manager, chefgreenkeeper og pro. Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

7 Jeg har ofte sagt, at jeg er rigtig glad for at være til bestyrelsesmøder i Viborg Golfklub. Den glæde er fortsat i 2013, og til mine kolleger i bestyrelsen vil jeg derfor rette en stor tak, fordi I arbejder resultatorienteret og med godt humør - det bidrager til en særdeles positiv stemning under vore møder. Der er et medlem, som jeg vil takke særlig meget i år, men han må vente til vi når punkt eventuelt. ---o0o--- Kommentarer til formandens beretning Niels Tylstrup (NT) foreslog en opstramning af inforummet som bør være indbydende til gæster og i den forbindelse foreslog at dette og et nyt gårdmiljø kunne være et ønske til Erhvervsklubben. US informerede om at der er lavet planer for inforummet og i øvrigt positiv overfor tankerne omkring ønskerne til Erhvervsklubben. Efterfølgende redegjorde Casper Lindenmayer (CL) for planerne omkring inforummet. Generalforsamlingen tog efterfølgende formandens beretning til efterretning uden yderligere kommentarer. 3. Fremlæggelse af regnskab for 2013 og budget for 2014 CL fremlagde årsregnskabet for Regnskabet viste et driftsoverskud før renter og afskrivninger på kr og efter renter og afskrivninger på kr Årets balancesum var kr og egenkapitalen kr Dirigenten tilføjede, at såvel de interne som den eksterne revisor har afgivet blank påtegning til regnskabet. Peter Schaarup (PS) stillede spørgsmål vedr. størrelsen af udgiften til vintertræning og om det giver værdi for pengene. PS beklagede, at budgettet ikke udsendes inden generalforsamlingen, således medlemmerne er orienteret. Yderligere efterspurgte PS omkostningerne til GEO Certificeringen og om det var nødvendigt at afholde udgifter hertil.. CL forklarede som tidligere år sammenhængen mellem udlodning fra spilleautomater som vi modtager og som er opført under diverse indtægter og udgifterne til vintertræningen i golfsimulator. CL oplyste at omkostningerne til GEO Certificeringen er ca. kr hvert tredje år, som forfalder i forbindelse re-certificeringen. US gav udtryk for, at GEO Certificeringen og den miljømæssigt ansvarlige adfærd har stor værdi for klubben både politisk og økonomisk. US lovede, at budgettet fremover vil blive udsendt sammen med Årsrapporten. Generalforsamlingen tog regnskabet til efterretning uden yderligere kommentarer. CL gennemgik efterfølgende budgettet for 2014 og kommenterede også investering og leasing udgifterne. Der budgetteres med et driftsoverskud på kr Generalforsamlingen tog efterfølgende budgettet til efterretning uden yderligere kommentarer. Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

8 4. Forslag fra bestyrelsen. Der var ingen forslag fra bestyrelsen 5. Forslag fra medlemmerne. Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var: Marianne D. Jensen (var villig til genvalg) Egon Christensen (modtog ikke genvalg) Bestyrelsen foreslog genvalg af Marianne D. Jensen, samt nyvalg af nuværende bestyrelsessuppleant Svend Bichel. Marianne D. Jensen og Svend Bichel blev valgt uden modkandidater. 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg var: Svend Bichel Bestyrelsen foreslog nyvalg af Jannik Wulff. Som konsekvens af at suppleant Svend Bichel, blev valgt ind i bestyrelsen, foreslog bestyrelsen nyvalg af Jannik Wulff som suppleant. Jannik Wulff var ikke til stede, men CL forelagde hans præsentation, hvorefter han blev valgt uden modkandidater. 8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter. På valg som revisor var: Finn Bertel (var villig til genvalg) Bestyrelsen foreslog genvalg af Finn Bertel. Finn Bertel blev valgt uden modkandidat. På valg som revisorsuppleant var: Bent Haugaard (var villig til genvalg) Bestyrelsen foreslog genvalg af Bent Haugaard Bent Haugaard blev valgt uden modkandidat. Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

9 9. Eventuelt. CL opdaterede generalforsamlingen omkring Erhvervsklubben og gav herefter en orientering om det nye GolfBox Turneringsmodul og problemerne omkring indførelsen. Ib Damsgaard stille et spørgsmål vedr. forlængelse af sæsonen for spil til sommergreens til gavn for klubmedlemmerne og greenfee gæster. US svarede at klubben prioriterer gode greens fremfor indtægter, til gavn for alle i sommersæsonen. Susanne Bang spurgte til den tidligere ordning hvor alle spillere var tildelt et hul for særlig omsorg. Niels Tylstrup (NT) omtalte at det tidligere har været indført uden stor succes. NT foreslog at alle tager mindst 2 nedslagsmærker hver gang man er på green. Hans Østergaard kom med en opfordring til at man bruger noget tid som tilskuer eller hjælper til vore eliteturneringer og Danmarksturneringer, idet det er meget opløftende at se på, og spillerne vil værdsætte opbakningen. US takkede varmt Egon Christensen for den enorme indsats han har ydet klubben som baneudvalgsformand og bestyrelsesmedlem siden 2005 og indtil i dag. US betegnede hans indsats for banen og hele projektet omkring opførelsen af den nye greenkeepergård som uovertruffen og US sluttede med overrækkelse af en gave som tegn på klubbens taknemmelighed. Egon Christensen takkede for generalforsamlingens applaus og for tiden i bestyrelsen, hvorefter US benyttede lejligheden til at byde Svend Bichel velkommen til bestyrelsen. Dirigenten erklærede Generalforsamlingen for afsluttet kl Peter Svendsen, referent Thomas Hansen, dirigent Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.00 hos Naturgas Midt/Nord. Referat: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Thomas Hansen, der blev valgt uden modkandidat.

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G

G E N E R A L F O R S A M L I N G Greve Golfklub Bestyrelsen G E N E R A L F O R S A M L I N G Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Greve Golfklub TORSDAG DEN 05. MARTS 2015 kl. 19.00 i K L U B H U S E T Karlslunde Centervej

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Bestyrelsesformand Kurt Grey Schuster bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2008. 996 stemmer var repræsenteret. Pkt. 1. Valg

Læs mere

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling - 2014 Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) REFERAT Dato: Ref.:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Odense Golfklub. Bestyrelsens skriftlige beretning

Odense Golfklub. Bestyrelsens skriftlige beretning Odense Golfklub 2014 Bestyrelsens skriftlige beretning Bestyrelsens skriftlige beretning 2014 Fokus på bestyrelsesarbejdet har været koncentreret omkring økonomi med udgangspunkt i at skabe balance mellem

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2012 i Midtfyns Golfklub

Bestyrelsens beretning for året 2012 i Midtfyns Golfklub Bestyrelsens beretning for året 2012 i Midtfyns Golfklub Kære medlemmer af Midtfyns Golfklub Indledning Bestyrelsens beretning er i år rimelig fyldestgørende, hvilket er et udtryk for, at vi ønsker at

Læs mere

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19.

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00 ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse med dagsorden. 3 Bestyrelsens beretning

Læs mere

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen:

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen: Ordinær generalforsamling 2015 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 18. februar 2015 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club. 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club. Mollerup Golf Clubs 19. ordinære generalforsamling blev afholdt d. 29. marts 2011 kl. 19.00 i auditoriet hos Pædagoguddannelsen Jysk, Skejbyvej

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015 Du indkaldes hermed til TRoA s Ordinære Generalforsamling Søndag d. 15. marts 2015 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår

Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår For første gang i klubbens historie fik vi en officiel Danmarksmester. Der skulle gå mere end 41 år før Kamilla Bang, som den første i Horsens Golfklub,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til

Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til bestyrelseskollegaer m.v. Jeg vil gerne vende om på denne

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl. 19.00, i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben,

Læs mere

Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014

Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014 Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014 Skive Golf Klubs Bestyrelse 2014: Lone Dahl Bilstrup Formand Mob.: 26 74 16 23 formand@skivegolfklub.dk Palle Nielsen Økonomiansvarlig Mob.: 31 20 92 61 kasserer@skivegolfklub.dk

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

Vision 2013. Grenaa Golfklub

Vision 2013. Grenaa Golfklub Vision 2013 Grenaa Golfklub 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Historisk resume 4 3. Tidligere planer og denne 6 4. Mission vision 8 5. Situationen i omverdenen 9 5.1 Markedet 9 Medlemsudvikling

Læs mere

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2004

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2004 Dato: 14/02-2004 Klokken: 14.00-18.15 Sted: KVL, København Referent: Merete Hansen Dirigent: Allan Høiberg Bestyrelsen bestod før generalforsamlingen af: Niki Gade, formand André Stæhr, næstformand Dyveke

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Tirsdag den 7. april 2015 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Steen Bergholdt blev valgt som dirigent uden modkandidater. Steen

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G

G E N E R A L F O R S A M L I N G Greve Golfklub Bestyrelsen G E N E R A L F O R S A M L I N G Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Greve Golfklub TORSDAG DEN 27. MARTS 2014 kl. 19.00 i TUNE MENIGHEDSCENTER, Tune Center 17,

Læs mere

1. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

1. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 1. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 2012 har på mange områder været et helt specielt år, som jeg senere vil komme ind på. Først vil jeg dog rose den måde, hvorpå I som medlemmer

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub Dagsorden: Ad 1: afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig.

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Valgt blev Rasmus Kronborg 2. Beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere