Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0449 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0449 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0449 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2016) 449 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 453/2008 om kvartalsstatistikker over ledige stillinger i Fællesskabet DA DA

2 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 453/2008 om kvartalsstatistikker over ledige stillinger i Fællesskabet 1. INDLEDNING Statistikker over ledige stillinger (SLS) giver oplysninger om antallet af ledige stillinger på et bestemt tidspunkt. De svarer til den del af efterspørgslen efter arbejdskraft, der ikke er dækket af udbuddet af arbejdskraft, og giver dermed vigtige oplysninger om omfanget og strukturen af misforhold på arbejdsmarkedet. I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 453/2008 af 23. april 2008 om kvartalsstatistikker over ledige stillinger i Fællesskabet 1 (herefter SLS-forordningen) fastlægges rammerne for at udarbejde, indberette og evaluere kvartalsstatistikker over ledige stillinger. I henhold til artikel 10 i SLS-forordningen skal Kommissionen forelægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om forordningens gennemførelse senest den 24. juni 2010 og derefter hvert tredje år. Rapporten skal indeholde en vurdering af kvaliteten af de statistikker, medlemsstaterne har indberettet, såvel som kvaliteten af EU-aggregater og en kortlægning af områder, der eventuelt kan forbedres. Dette er den tredje rapport, som Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet 2. Den bygger på de erfaringer, der er indhøstet gennem de kvartalsvise dataoverførsler og den dokumentation, som medlemsstaterne har indgivet som led i deres årlige kvalitetsrapporter. Afsnit 2 i denne rapport beskriver de fremskridt, der er gjort i de sidste tre år med gennemførelsen af SLS-forordningen. Afsnit 3 vurderer kvaliteten af statistikkerne over ledige stillinger, mens afsnit 4 fokuserer på EU-aggregaterne. Endelig drages der i afsnit 5 konklusioner og anvises måder, hvorpå brugernes forventninger kan opfyldes endnu bedre i fremtiden. 2. GENNEMFØRELSE 2.1. Retsgrundlag Som supplement til de generelle rammer, der er fastsat ved SLS-forordningen, har Kommissionen vedtaget to gennemførelsesforordninger, nemlig: Kommissionens forordning (EF) nr. 1062/2008 3, som definerer sæsonkorrektionsmetoderne, der skal anvendes fra og med første kvartal 2014, samt strukturen, indholdet og datoerne for indsendelse af de årlige kvalitetsrapporter, som medlemsstaterne skal indsende til Kommissionen EUT L 145 af , s Se foregående rapport COM(2013) 571 final af Kommissionens forordning (EF) nr. 1062/2008 af 28. oktober 2008 om gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 453/2008 om kvartalsstatistikker over ledige stillinger i Fællesskabet for så vidt angår sæsonkorrektionsmetoder og kvalitetsrapporter (EUT L 285 af , s. 3). DA 2 DA

3 Kommissionens forordning (EF) nr. 19/2009 4, hvor udtrykket "ledige stillinger" er defineret, indberetningsfristerne er fastsat, og perioderne omfattet af den første dataindberetning er specificeret. Endelig er de lande, der udfører gennemførlighedsundersøgelser, og de emner, som omfattes af gennemførlighedsundersøgelserne, opført i bilaget til denne retsakt. I henhold til ovennævnte lovgivning er alle medlemsstaterne forpligtet til at levere tidsserier for antallet af ledige stillinger og antallet af besatte stillinger begyndende med det første kvartal af Dette skal de gøre senest 70 dage efter kvartalets afslutning. Desuden har medlemsstater, hvor arbejdstagerne udgør mere end 3 % af det samlede antal arbejdstagere i EU, pligt til at fremsende dataene senest 45 dage efter kvartalets afslutning. Medlemsstaterne skal indberette antallet af ledige og besatte stillinger for alle forretningsenheder og for hver hovedafdeling af NACE rev. 2-nomenklaturen for økonomiske aktiviteter 5. For små virksomheder (defineret som enheder med under 10 ansatte) og NACEhovedafdeling O til S 6 (hvor de vigtigste aktiviteter er offentlig forvaltning, sundhedsvæsen og undervisning) fastsætter SLS-forordningen dog, at de medlemsstater, som har vanskeligt ved at levere data, skal foretage gennemførlighedsundersøgelser. Danmark, Spanien, Frankrig, Italien, Malta og Østrig udførte ovennævnte gennemførlighedsundersøgelser. Efter fuldført gennemførlighedsundersøgelse gik Spanien og Østrig over til at dække hele økonomien. Danmark er begyndt at indsamle data for små virksomheder, men har ikke udvidet SLS-dækningen til NACE-hovedafdeling O til S (i det følgende benævnt "den offentlige sektor"). Malta har udvidet SLS-dækningen til den offentlige sektor, men ikke til små virksomheder. I Frankrig og Italien er hverken små virksomheder eller den offentlige sektor dækket Udvikling siden den sidste rapport Siden den anden rapport blev forelagt for Europa-Parlamentet og Rådet i 2013, har Kommissionen undersøgt muligheden for at gennemgå den eksisterende lovgivning med henblik på at forbedre SLS-dækningen. Medlemsstaterne har videreudviklet indsamling og fremsendelse af SLS-data, og Eurostat er begyndt at offentliggøre en kvartalspressemeddelelse om statistikker over ledige stillinger. Disse aspekter behandles nærmere i de følgende afsnit Gennemgang af lovgivning Kommissionen undersøgte, om der i lyset af gennemførlighedsundersøgelserne var mulighed for at udforme et nyt lovforslag, som ville udvide SLS-dækningen i lande, som ikke medtager den offentlige sektor eller små virksomheder. Det blev konkluderet, at en sådan gennemgang Kommissionens forordning (EF) nr. 19/2009 af 13. januar 2009 om gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 453/2008 om kvartalsstatistikker over ledige stillinger i Fællesskabet for så vidt angår definitionen af en ledig stilling, referencedatoerne for dataindsamling, dataindberetning og gennemførlighedsundersøgelser (EUT L 9 af , s. 3). Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af , s. 1). Omfattende: offentlig forvaltning og forsvar, socialsikring (hovedafdeling O), undervisning (hovedafdeling P), sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger (hovedafdeling Q), kultur, forlystelser og sport (hovedafdeling R) og andre serviceydelser som f.eks. organisationer og foreninger, reparation af computere og varer til personlig brug og husholdningsbrug og andre personlige serviceydelser (hovedafdeling S). DA 3 DA

4 skulle foregå i sammenhæng med revisionen af EU's lovgivning om erhvervsstatistikker (den kommende rammeforordning om integrerede erhvervsstatistikker FRIBS) Sæsonkorrigerede data Ifølge artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1062/2008 havde medlemsstaterne pligt til at påbegynde indberetningen af sæsonkorrigerede data, når de havde fremsendt data for 16 perioder i henhold til SLS-forordningen. Idet det første kvartal var 2010Q1, var der derfor pligt til at fremsende sæsonkorrigerede data pr. juni 2014, når dataene for referencekvartalet 2014Q1 blev indberettet. Der er pligt til som minimum at indberette sæsonkorrigerede data om ledige stillinger og besatte stillinger for de individuelle/aggregerede NACEhovedafdelinger B-E, F, G-I, J, K, L, M-N, O-Q og R-S. Medlemsstater, som ikke fandt sæsonudsving i deres serier, skulle indberette de samme serier to gange, og Eurostat skulle så kontrollere fraværet af sæsonudsving i sådanne tilfælde. Alle medlemsstater undtagen Belgien, Finland og Sverige indberetter nu sæsonkorrigerede data for både ledige og besatte stillinger. Sverige indberetter sæsonkorrigerede tal for ledige stillinger, men ikke for besatte stillinger. Belgien og Finland har ikke indberettet sæsonkorrigerede data, da ændringer i deres nationale SLS-metodologi har forårsaget en afbrydelse af tidsserierne. Belgien vil kunne indberette sæsonkorrigerede data fra juni 2016 (referencekvartalet 2016Q1) og Finland fra juni 2017 (referencekvartalet 2017Q1). Sverige har givet tilsagn om at indberette de manglende sæsonkorrigerede data i juni Hvad angår EFTA-landene, har Island, Norge og Schweiz ikke indberettet sæsonkorrigerede data, mens Liechtenstein er undtaget fra SLS-forordningen. Eurostat har kontakt til EFTA's statistiske kontor Pressemeddelelse I juni 2014 begyndte Eurostat at offentliggøre en kvartalspressemeddelelse om andelene af ledige stillinger. Denne nye publikation sikrer SLS en bedre eksponering og er blevet godt modtaget af brugerne. Dog udtrykte nogle af brugerne, herunder Den Europæiske Centralbank, at det var nødvendigt, at også de fire medlemsstater, som endnu ikke dækkede hele deres økonomi med statistikkerne (Danmark, Frankrig, Italien og Malta), påbegyndte dette. De krævede også, at antallet og andelen af ledige stillinger blev offentliggjort for alle medlemsstater, euroområdet og Den Europæiske Union. Situationen er blevet bedre for så vidt angår restriktioner på offentliggørelse af antal ledige stillinger. Irland tillod offentliggørelse af disse tal for referencekvartalet 2014Q4. Frankrig og Italien offentliggør dog stadig ikke tallene, fordi de kun delvist dækker økonomien, og det hæmmer offentliggørelsen af de samlede europæiske tal. 3. KVALITET Kvalitet vurderes på grundlag af seks hovedkriterier defineret i Kommissionens forordning (EF) nr. 1062/2008, nemlig relevans, nøjagtighed, aktualitet og punktlighed, sammenhæng, sammenlignelighed og tilgængelighed og klarhed Relevans Indsamlingen af SLS-data er meget relevant, da disse data er de eneste statistikker, hvormed man kan måle den uopfyldte efterspørgsel efter arbejdskraft. Kvartalsvise data om ledige stillinger benyttes af Kommissionen (Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion og Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender) og Den Europæiske DA 4 DA

5 Centralbank til at overvåge udviklingen i konjunkturerne og på arbejdsmarkedet på kort sigt. Antallet af ledige stillinger er en af de vigtigste europæiske økonomiske indikatorer (PEEI'er) 7, som er den primære informationskilde til analyse og overvågning af konjunkturudsving på kort sigt i EU, euroområdet og medlemsstaterne. SLS-data bruges også til indikatorbaserede strukturelle analyser, der udføres i forbindelse med Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 8. Der er blevet indføjet én SLS-baseret indikator i den fælles evalueringsramme, som er den resultattavle, der anvendes til at overvåge fremskridtene med den beskæftigelsesrelaterede del af Europa strategien. Den SLS-baserede indikator er også indføjet i Employment Performance Monitor (overvågning af beskæftigelsesresultater) et udvalg af centrale udfordringer på arbejdsmarkedet, der er baseret på SLS-variabler. SLS ville være langt mere relevant, hvis man fik lukket de eksisterende huller i dækningen af statistikker over NACE-hovedafdeling O til S og små virksomheder Nøjagtighed Som en indikation på nøjagtighed beregner medlemsstaterne variationskoefficienterne for antallet af ledige stillinger (ikke sæsonkorrigerede), idet de tager hensyn til deres nationale stikprøveplan. Variationskoefficienten udtrykker standardstikprøvefejlen som en andel af den mængde, der skønnes. Den måler variabiliteten i det skønnede antal ledige stillinger. Ifølge den information, der blev givet i kvalitetsrapporterne for referenceåret 2014, lå variationskoefficienterne for det samlede antal ledige stillinger under 10 % i de fleste medlemsstater undtagen Belgien, Bulgarien, Cypern, Finland, Frankrig, Letland og Spanien (i mindst en af de fire gennemførte kvartalsundersøgelser) 9. Stikprøvens størrelse og svarprocenten påvirker i væsentlig grad estimaternes nøjagtighed. Ifølge kvalitetsrapporterne varierede stikprøvens størrelse fra ca virksomheder i Malta og i Cypern til ca i Tyskland (i undersøgelsen i fjerde kvartal) og i Polen. Svarprocenten varierede fra 17 % i Tyskland (i undersøgelsen i fjerde kvartal) og 42 % i Kroatien de to eneste lande med en procent under 50 % (i mindst ét kvartal) til 99 % i Rumænien. Reviderede estimater er af særlig interesse for brugerne og udgør et vigtigt element i nøjagtigheden. Situationen er forskellig for de to offentliggørelser af andelen af ledige stillinger. Flash-estimaterne for de aggregerede andele af ledige stillinger for euroområdet og EU-28, som er offentliggjort ved t+50 dage, kan revideres ved t+78 dage, når de endelige estimater er offentliggjort. Selv om flash-dataene ikke dækkede alle lande, var der ikke revisioner på over 0,1 procentpoint for euroområdets og EU-28's aggregater. Desuden kunne de estimater, der blev offentliggjort ved t+78 dage for euroområdet og EU-28, kræve revision ved næste offentliggørelse. I praksis viste det sig unødvendigt at revidere estimaterne med over 0,1 procentpoint undtagen i en enkelt pressemeddelelse 10, hvori Tyskland reviderede sine data betydeligt. Tysklands andele af ledige stillinger blev revideret som følge af en ny ekstrapoleringsmetode Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om statistikker for euroområdet: "Bedre metodologier for statistikker og indikatorer for euroområdet" (KOM(2002) 661). Meddelelse fra Kommissionen EUROPA 2020 En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst (KOM(2010) 2020). Se SLS-metadata: Se Eurostats pressemeddelelse 54/2016 af DA 5 DA

6 3.3. Aktualitet og punktlighed Tidsrammen for indberetning af SLS-data var generelt tilfredsstillende: 27 medlemsstater indberettede generelt deres data til tiden, mens Grækenlands indberetninger af data var en smule forsinkede (2-3 dage). I nogle tilfælde blev der dog konstateret kvalitetsproblemer, når det første datasæt blev indberettet. Det forhindrede Eurostat i at gøre yderligere fremskridt med den rettidige endelige offentliggørelse af SLS-data Sammenhæng og sammenlignelighed Sammenhængen i de ledige stillinger kan ikke kontrolleres direkte, da der ikke findes nogen anden harmoniseret kilde på europæisk plan til at måle arbejdsmarkedets uopfyldte efterspørgsel. Selv om ledige stillinger indberettet til de offentlige arbejdsformidlinger optælles i mange lande, er det problematisk at bruge disse tal til at kontrollere sammenhængen i SLS'erne, da de er behæftet med stor underdækning og er baseret på nationale definitioner. Antallet af besatte stillinger, der indgår i nævneren ved udregning af andelen af ledige stillinger, kan sammenlignes med oplysninger fra andre kilder, navnlig med antallet af beskæftigede personer ifølge arbejdsstyrkeundersøgelsen (LFS). Ved sammenligninger og efterfølgende vurderinger af forskellene skal der tages hensyn til kildernes konceptmæssige og undersøgelsesafhængige forskelle. Forskellen mellem antal ansatte, der indberettes i LFS, og antal besatte stillinger rapporteret i SLS-sammenhæng svinger generelt mellem ca. -20 % og 20 %. En meget stor negativ forskel (mere end -40 %) målt for Luxembourg kan forklares med den betydelige indvirkning fra grænsearbejde, som skaber store uoverensstemmelser mellem LFS's definition af det hjemlige arbejdsmarked og den definition af det nationale arbejdsmarked (dvs. medregning af stillinger besat af ikke-residenter), der anvendes til SLS. For Ungarn og Rumænien blev der registreret en positiv forskel på over 30 %. Ifølge kvalitetsrapporten for 2014, som Ungarn fremsendte, kunne forskellen forklares ved, at SLS ikke dækker virksomheder, der beskæftiger færre end fem personer, mens LFS overvurderer de små sektorer (f.eks. NACE-hovedafdeling B) og den offentlige sektor generelt. Rumænien forklarede, at LFS dækker de væbnede styrker og den uformelle sektor, mens SLS ikke medregner personer, hvis ansættelseskontrakt midlertidigt ophæves (f.eks. på grund af barselsorlov, forældreorlov, sygdom, ubetalt orlov eller fravær af andre grunde). For så vidt angår sammenlignelighed, er den referencedato, hvor SLS-data indsamles i et givent kvartal, et vigtigt kendetegn. I henhold til artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 19/2009 indsamles der fortrinsvis oplysninger kontinuerligt eller på en række datoer i løbet af kvartalet. I de fleste medlemsstater er dette endnu ikke tilfældet. Det anbefales derfor at sprede indsamlingen af oplysninger ud på adskillige datoer for at sikre, at estimatet er fuldt repræsentativt for kvartalet som helhed. Endelig er den største udfordring med hensyn til sammenlignelighed at få alle medlemsstater til at dække hele økonomien i deres undersøgelser om ledige stillinger, dvs. medtage små virksomheder og NACE-hovedafdeling O til S. Som angivet i afsnit 2.2 og 2.3 ovenfor er der stadig fire medlemsstater, der ikke har nået dette mål Tilgængelighed og klarhed Statistikker over ledige stillinger gøres tilgængelige gennem Eurostats normale formidlingskanaler, nemlig onlinedatabasen og de særlige Statistics Explained-sider på DA 6 DA

7 Eurostats websted 11. Webstedet giver rettidige oplysninger om andelen af ledige stillinger for både europæiske aggregater og enkeltlande, herunder figurer, der viser udviklingen over tid. De årlige kvalitetsrapporter, som medlemsstaterne fremsender, har sat Eurostat i stand til at ajourføre de metadata, der sendes til brugerne. Dataene om andelen af ledige stillinger opfylder således gode standarder for tilgængelighed og klarhed. 4. EUROPÆISKE AGGREGATER Den aggregerede andel af ledige stillinger offentliggøres, men ikke det aggregerede antal ledige stillinger, idet små virksomheder og den offentlige sektor kun delvist er dækket. Det er også grunden til, at Frankrig og Italien hidtil ikke har tilladt offentliggørelse af antallet af ledige stillinger. Kvalitetsundersøgelser udført i visse lande, som dækker hele økonomien, f.eks. hvori man sammenligner andelen af ledige stillinger i små virksomheder med andelen i store virksomheder, har vist, at større virksomheder generelt har en lavere andel af ledige stillinger end små virksomheder. Dette kunne betyde, at andelene af ledige stillinger i EU og euroområdet i øjeblikket er en anelse undervurderet. På trods af dette forbehold kan de europæiske aggregater anses for at være tilfredsstillende. Sæsonkorrektioner bør give et tydeligere billede af de reelle ændringer i EU-dataene. Eurostat vil offentliggøre sæsonkorrigerede data for de europæiske aggregater i anden halvdel af Generelt har der været små revisioner af de europæiske aggregater som nævnt i afsnit 3.2 om nøjagtighed. 5. KONKLUSION Der er gjort store fremskridt inden for de seneste tre år med gennemførelsen af SLSlovgivningen og indsamlingen af pålidelige statistikker over ledige stillinger. Navnlig har de fleste medlemsstater påbegyndt indberetningen af sæsonkorrigerede data, som regelmæssigt offentliggøres af Eurostat. Eurostat agter at offentliggøre sæsonkorrigerede data for europæiske aggregater i anden halvdel af Der er indberettet SLS-data rettidigt, og europæiske aggregater er offentliggjort som planlagt, om end der er plads til yderligere fremskridt med rettidigheden i de kommende år. Generelt har der været tale om små revisioner af de offentliggjorte europæiske aggregater for både flash-estimaterne og de endelige estimater. Eurostat er begyndt at offentliggøre en kvartalspressemeddelelse om andelene af ledige stillinger, som sikrer SLS en bedre eksponering og er blevet godt modtaget af brugerne. Ikke desto mindre er ufuldstændig dækning stadigvæk hovedårsagen til, at SLS-data ikke bruges i større udstrækning. Det er afgørende, at alle medlemsstaterne dækker den offentlige sektor og små virksomheder fuldstændigt i deres kvartalsestimater. Bedre dækning vil også gøre det muligt at offentliggøre antallet af ledige stillinger for europæiske aggregater. 11 Se artiklerne på Eurostats websted: og DA 7 DA

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.8.2013 COM(2013) 571 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt NOTAT Oktober 2016 Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (maj 2015 december 2015) Resumé Europa-Kommissionen

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.4.2007 KOM(2007) 187 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om erfaringerne med anvendelsen af Europa-Parlamentets

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 381 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om konjunkturstatistik i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 1165/1998

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014" økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 15. september 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0163 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0163 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0163 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2016 COM(2016) 163 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN om vurdering af kvaliteten af de data, som medlemsstaterne indberettede

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0481 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0481 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0481 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.7.2008 KOM(2008) 481 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.12.2003 KOM(2003) 761 endelig 2003/0295 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udarbejdelse og indberetning af data vedrørende den kvartårlige

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 5, 15. juni 19. juni 9 Indhold: Ugens tema Dansk konkurrenceevne er forbedret, men under pres Ugens tendenser Knap 1.9 personer blev varslet fyret i maj 9 Psykiske lidelser

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om kvaliteten af de budgetdata, medlemsstaterne indberettede i 2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om kvaliteten af de budgetdata, medlemsstaterne indberettede i 2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.3.2017 COM(2017) 123 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om kvaliteten af de budgetdata, medlemsstaterne indberettede i 2016 DA DA RAPPORT

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) 5908/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 1. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 295 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern DA DA

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt NOTAT Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (november 2014 maj 2015) Resumé Europa-Kommissionen offentliggør halvårligt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.5.2007 KOM(2007) 260 endelig 2007/0093 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. om det europæiske borgerinitiativ "One of Us"

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. om det europæiske borgerinitiativ One of Us EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2014 COM(2014) 355 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om det europæiske borgerinitiativ "One of Us" DA DA BILAG I: PROCEDUREMÆSSIGE ASPEKTER

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) 10747/16 FORSLAG fra: modtaget: 28. juni 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: FSTR 38 FC 32 REGIO 47 SOC 439 EMPL 291 BUDGET 22 AGRISTR

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. marts 2017 (OR. en) 7232/17 ECOFIN 196 UEM 67 STATIS 17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 9. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 41 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Antallet af anmeldte arbejdsulykker er faldet Økonomien er svagere i de socialøkonomiske virksomheder Ugens tendens Dansk ØMU-underskud

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 656 final 2015/0299 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0088 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0088 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0088 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.2.2013 COM(2013) 88 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om kvaliteten af de budgetdata,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 FORSLAG fra: modtaget: 28. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 661 final 2015/0301 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0597 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0597 Offentligt Europaudvalget KOM () 0597 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12. COM() 597 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om oplysninger om indvirkningen på budgettet af

Læs mere

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen 29. januar 2018 Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Alle EU-lande, som det har været muligt at måle på, melder om mangel på arbejdskraft. Helt overordnet ligger indikatorerne

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2004 KOM(2004) 826 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.7.2003 KOM(2003) 426 endelig 2003/0158 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter (forelagt af

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0379 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0379 Offentligt Europaudvalget 26 KOM (26) 379 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.7.26 KOM(26) 379 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN FÆLLES HARMONISERET EU-PROGRAM FOR KONJUNKTUR-

Læs mere

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN ER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN AF/EEE/BG/RO/DC/da 1 OM DEN SNARLIGE RATIFICERING AF AFTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE

Læs mere