Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013"

Transkript

1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013 Afbud fra Christian Gøttsch Hansen, ingen suppleant. René Gordon Larsen, Mette Groes er suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt 4. juni 2013 DAGSORDEN PUNKT 1. Godkendelse af dagsorden Side 2 2. Bemærkninger til referatet fra HB-møde den 13. marts 2013 Side 2 3. Opfølgning på referatet fra HB-møde den 13. marts 2013 Side 2 4. Orientering fra formand, næstformand og sekretariat Side 2 5. Orientering fra regionerne, RSD og ansvarsområderne Side 3 6. Økonomi Side 6 a) Regnskabs oversigt 1. kvartal b) Budget for RAM 7. OK 13 Side 6 8. Detailplanlægning af mødet på Bornholm Side 7 9. Ny sundhedspolitik Danske Regioner Side Landskursus Side Kalender undersøgelse Side IT og hjemmeside Side Nyhedsbrev Side Punkter til næste møde Side Evt. Side 9 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013 Side 1 af 9

2 1. Godkendelse af dagsorden Charlotte Graungaard Falkvard nævnte at der skal indsættes et punkt på omkring IT og hjemmeside. Det bliver et nyt punkt 12. Dagsorden blev godkendt. 2. Bemærkninger til referatet fra HB-møde den 13. marts 2013 Ingen bemærkninger. 3. Opfølgning på referatet fra HB-møde den 13. marts 2013 Taget til efterretning. Charlotte Graungaard Falkvard er blevet taget positivt imod fra RAMgruppen. Der er møde i gruppen den 14. maj. 4. Orientering fra formand, næstformand og sekretariat Orientering fra formand: Siden sidste HB-møde den 13. marts har det meste stået i OK13 s følgers tegn: Der har været adskillige møder i Sundhedskartellet-FU og DSR-HB, både ordinært og ekstraordinært, men I kender jo resultaterne af disse møder vi har godkendt forligene og igangsat urafstemningen. I forbindelse med demonstrationen den 10. april, er der udfærdiget et brev til Corydon, som vi ikke er medunderskrivere af. Ikke fordi vi ikke er enige, men fordi formuleringerne i brevet dækker de organisationer, der rent faktisk har lockoutede medlemmer. Af hensyn til seriøsiteten vil det ikke være hensigtsmæssigt. Vi har i stedet sendt støtte erklæringer til de berørte organisationer. Derudover: Ledernetværk og CT-stråleforebyggelseskurserne udsat på grund af for få tilmeldinger. ISRRT og EFRS har nu indgået et formelt samarbejde. Forskningsstrategigruppen har haft det første møde, der var meget konstruktivt og energifyldt. Der er i gruppen nedsat en mindre gruppe, der formulerer et udkast til en egentlig forskningsstrategi. Den store gruppe vil behandle dette udkast inden sommerferien. UC Lillebælt med Claus Brix i spidsen har fået den gode idé (for at mindske frafaldet på uddannelsen) at lave en tur til København, hvor de dels tager en dag i SIS (som i gamle dage) og dels kommer her i Radiograf Rådet til en orientering om vores virke. Det er meningen at alle ansatte skal præsentere sig og fortælle hvad de arbejder med. I forbindelse hermed har jeg sagt ja til at sponsorere pizza og bowling til de 35 deltagende modul 2 studerende (9.567 kr.). Arrangementet her i Radiograf Rådet bliver den 14. maj kl Der er samme dag RAM-møde kl , men det kan sagtens spille sammen. Jeg starter bare med de studerende når de kommer. FTF har ansøgt midler til opkvalificering af studerende i bestyrelser mm. fra FTF s ungdomspolitiske netværk. Der er frem til næste HB-møde i juni følgende aktiviteter: DSA-HB 29. april Forhandlinger for beskrivende radiografer i Sønderjylland 30. april Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013 Side 2 af 9

3 Sundhedskartellet-FU 7. maj Nordisk møde Bergen maj Kongres Kost 29. maj Delegeretmøde DSA 4. juni HB drøftede i øvrigt aktuelle politiske emner, bl.a. FTF-stud og vores repræsentation der. 5. Orientering fra regionerne, RSD og ansvarsområderne Nogle orienteringer er ikke blevet udsendt, men vil blive refereret her: Sjælland: Sjælland har lavet et forretningsudvalg, da der sjældent kommer så mange til bestyrelsesmøderne. Hun ville gerne høre om det var lovligt i henhold til lovene. Der har været aflyst et arrangement. I region Sjælland har de lavet et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og Kathrine Brønnes Mortensen, som var det menige bestyrelsesmedlem, der fik flest stemmer. Grunden til tiltaget er, at flere bestyrelsesmedlemmer synes der er for mange møder. Ninna Friis ville høre om det var i orden fra Radiograf Rådets side. Der blev nikket ja til dette, da den enkelte region selv bestemmer, hvordan de konstituerer sig. Nordjylland: De har 1. maj arrangement i regionen. Susanne Thomsen har været i Hobro, og vil i øvrigt gerne ud til de små steder. Alice Munk spurgte til tidspunktet, og Susanne Thomsen var der i dagtiden, let uformelt. Susanne Thomsen har været i Hobro, blandt andet med det formål at få valgt TR på stedet, hvilket ser ud til at lykkes. Hovedstaden: Der er på forhånd sendt orientering ud. Regionens arrangement omkring Juridisk ansvar hvem har det, hvem tager det har så stor interesse for medlemmerne, at de har været nødt til at lukke for tilmeldingerne. Der er flere end 50 medlemmer der gerne vil deltage i dette arrangement, men i Radiograf Rådets lokaler kan vi ikke være mere end 50 personer og det har ikke været muligt at finde andre lokaler. Det overvejes at gentage et arrangement med dette tema. Den 12. april var det muligt at tilmelde sig arrangementet Den Blå Planet og allerede efter 3 dage måtte der lukkes for tilmeldingen. Regionsbestyrelsen havde på forhånd besluttet et max beløb for arrangementet, men inden der blev lukket for tilmelding havde dobbelt så mange allerede fået en bekræftelse på at de kunne deltage. Regionsbestyrelsen må efterfølgende se på budgettet. Organisationerne i FTF har nu udpeget medlemmer til MED udvalgene på niveau 1 og 2. Der har været kamp om pladserne og Radiograf Rådet har fået repræsentanter i næsten alle VMU. Radiograf Rådet har fået en plads på Nordsjælland Hospital, men har så desværre måtte afgive en plads på Herlev Hospital, hvor vi så kun er repræsenteret med en suppleantpost. Alle radiografer er blevet gjort opmærksomme på at denne plads skal passes og at der skal Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013 Side 3 af 9

4 leveres et stykke arbejde når de er repræsenteret i Virk MED. Desuden er det vigtigt at huske på at radiograferne sidder på en FTF plads og derfor repræsenterer alle FTF s medlemmer. Radiograf Rådet er ikke repræsenteret i Regionens Hoved Udvalg, men er selvfølgelig repræsenteret i det underliggende kontaktudvalg. DSR har igen i år inviteret til 1. maj arrangement, og Radiograf Rådet har sagt ja til at deltage. Arrangementet starter hos DSR hvor der er flere taler b. la. af Sundhedsminister Astrid Kragh. Der er sendt invitationer ud til hospitalerne. Radiograf Rådet spurgte ind til et opfølgende møde omkring regionen som ét ansættelses område. Dette møde har endnu ikke fundet sted, men er der problemer omkring ét ansættelses område vil regionsformændene meget gerne vide besked. Personalesammensætningen i regionen har ændret sig markant. Der er ansat flere HK ere flere Djøf ere og færre social og sundhedsassistenter Syddanmark: Der er på forhånd sendt orientering ud. Aftale med Folkeuniversitetet: Vi har en aftale med folkeuniversitet at medlemmerne kan meld sig på udvalgte kurser hvor Radiograf Rådet betaler ½ delen af kursusgebyret. Fordelen for Radiograf Rådet at vi kan tilbyde medlemmerne nogle varierede aktiviteter af høj kvalitet. Sidste semester brugte 17 medlemmer tilbuddet. Udgiften for os var 3725 kr. Regionsbestyrelsen mener tilbuddet er en succes og vi vil foreslå de andre regioner at tilbyde deres medlemmer det samme, hvis det er muligt. Syddanmark fortsætter med ordningen i forårssemestret. Hvis udgiften stiger, må tilbuddet tages op til revision. Eventyrløbet 9/5: Der er 47 tilmeldte på Radiograf Rådets hold. Der er skaffet 3 sponsorer så økonomien ser ud til at holde. Der er lavet aftale med en fotograf så der bliver taget nogle billeder, også ude fra løbs ruten til den efterfølgende artikel i Radiografen. Hjælpere mødes dagen før løbet kl for at sætte telt op og gøre pladsen klar. Alle Radiograf Rådets medlemmer der har mulighed for at komme forbi Radiograf Rådets stand er velkomne i vores telt til en snak og lidt mad og drikke. Road show om OK 13 der blev aflyst: Der var 5 tilmeldte medlemmer i region Syddanmark. alle enten TR eller medlem af regionsbestyrelsen. Regionsbestyrelsen har diskuteret hvad kan vi gøre for at tiltrække medlemmerne til kommende arrangementer. Bestyrelsens vurdering er, at medlemmerne ikke mener de får nok ud af at deltage i et sådan møde, i forhold til tidsforbruget, på grund af de lange afstande. Vores forslag er derfor, at møderne bør holdes lokalt på det enkelte sygehus, hvor TR forklare resultatet ud fra en Power Point som er udarbejdet centralt. Det kunne også være en video hvor formanden forklarede OK. Det behøver ikke være en flot video, bare en video hvor formanden sider og fortæller. Efterfølgende kan medlemmerne så stille spørgsmål til deres TR, og de spørgsmål vedkommende ikke kan svare på, kan mailes til kontoret, hvor formanden og faglig sekretær sidder klar til at besvare dem. Eventuelt via Skype. Vi tror det vil være nemmere at få folk til at komme til et møde på deres arbejdsplads, eller lige i nærheden af den. Charlotte Graungaard Falkvard synes at der var gode tanker i det ovenstående, som der kan arbejdes videre med. Sundhedskartel seminar i Region Syddanmark: Der var 75 regionsbestyrelses medlemmer fra 8 af Sundhedskartellets organisationer. Mødet startede med et oplæg fra professor Henning Jørgensen med titlen fagbevægelsen, den danske model og den uvisse fremtid Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013 Side 4 af 9

5 Han havde nogle overraskende konklusioner som han fremlagde med stor overbevisning, støtte af økonomi tal fra anerkendte kilder. 1. Det står fantastisk godt til med den danske økonomi. 2. Vi har ikke et af verdens højeste skattetryk tvært imod. 3. Politikere/ visse økonomer er ved at ødelægge det hele med deres snak om krise i økonomien. 4. Velfærdsstaten står ved en korsvej det velfungerende velfærdssamfund der er opbygget gennem generationer er ved at blive nedbrudt ulighederne stiger og stiger 5. Ved OK 15 bliver det sundhedsområdet det kommer til at gå ud over med afskaffelse af reguleringsordningen, ikke betalt frokost, nemmere adgang til at fyrer medarbejdere, yderligere begrænsninger i SU/TR systemet og store forringelser af arbejdstidsaftalen. Hans konklusion var at alle fagforeningerne skal stå sammen og glemme gamle interne stridigheder for at undgå forringelserne. Fagforeningerne skal vågne op og komme med løsninger der kan moderniserer den danske model. Efterfølgende var der drøftelser om hvordan vi kunne styrke det lokale samarbejde i Sundhedskartellet. Her var konklusionerne, at vi med fordel kunne lave lokale arrangementer for alle Sundhedskartellet medlemmer, TR og regionsbestyrelsesmedlemmer der hvor det giver mening. Nemmere og billigere at slå os sammen til forskellige arrangementer, hvor vi også kunne opnå bedre oplægsholdere mm. når vi er mange. Lars Jensen sender slides fra oplægget ud til HB. Midt Regionen har måttet aflyse et bestyrelsesmøde. Der er afsluttet lønforhandlinger om ultralydsbeskrivende radiograf. Lars Jensen mente at vi skal lave en case ud af de forløb, hvor arbejdsgiverne ikke vil give ordentlig løn eller forhaler forhandlinger. Hvad skal du tænke over, når du starter på en uddannelse? RSD: Henrik Jørgensen deltager i næste RSD-møde. Henrik er med i FTF-stud. Tillidsrepræsentant området: Der er på forhånd sendt orientering ud. Der har været afholdt TR Årskursus, som var en god succes. Der deltog 28 TR til selve kurset og der kom 5 mere til orienteringen om OK 13 fredag den Næste års kursus bliver også i Vejle den marts Seminaret er ved at blive planlagt. Første dag bliver omkring TR beskyttelse, og hvordan TR passer på sig selv og får hjælp, hvis der er knas med ledelsen. Anden dag bliver noget om at få de tavse i tale, evt. bundet op på noget med mobning. Der blev på TR årskursus valgt et nyt medlem af TRU for Midtjylland. Det blev Charlotte Boye, AUH, Tage Hansens Gade. Arbejdsmiljøområdet Programmet for egendagen på seminaret er på plads. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013 Side 5 af 9

6 Internationalt Der er Nordisk Møde i forbindelse med Nordisk Kongres i Bergen, og der er lagt en god plan for mødet. Det er maj. 6. Økonomi a) Regnskabs oversigt 1. kvartal Indstilling: HB godkender Regnskabs oversigt 1. kvartal. Efter første kvartal ser tallene fine ud. Det er en fejl, at regionerne ligger over budgettet. Det gør de ikke isoleret set. HB godkendte regnskabet. b)budget for RAM Indstilling: HB godkender budget for RAM Det var i RAM lidt uvist hvordan honoreringen var kommet ind. Dette er løst med dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Der er ikke kommet et nyt budget. Punktet tages på møde den OK 13 Urafstemning slutter i nat (25.4) kl Der er foreløbigt 40 % afgivne stemmer. Resultatet offentliggøres den 25.4 kl. 15. Vi kender ikke for nuværende tallene for de andre organisationer i Sundhedskartellet. Mette Groes ville gerne høre, hvad vi gør, hvis det bliver et nej. Det bliver en udfordring. Det er ikke alene Radiograf Rådets medlemmer, der bestemmer, men i høj grad DSR s. Eva Holst pointerede at et nej betyder en tur i forligsinstitutionen før en evt. konflikt. Eva Holst synes at vi skal tage initiativ til en landsindsamling til at støtte lærerne. Evt. rejse forslaget i Sundhedskartellet. Charlotte Graungaard Falkvard vil tage dette med i Sundhedskartellet, og der er en udfordring i, hvordan det kommunikeres ud. Anette Rosenklint vil gerne have at vi tager det på forkant. Charlotte Graungaard Falkvard pointerer at det skal rejses i rette forum, og at hun tager det med i rette forum. Mette Groes synes ikke at lærerne i 08 viste den store interesse i vores konflikt. Eva Holst mente at HB bærer det politiske ansvar for beslutningerne, uanset hvad almindelige medlemmer vil mene. Charlotte Graungaard Falkvard pointererede at HB også skal være enige om hvad vi gør. Hun mente at vi bør være enige i hele fagbevægelsen og stå sammen mod de vinde der blæser fra arbejdsgiverne, som vi nu har set begyndelsen på. Lars Jensen mener også at vi bør tænke nyt og ikke bære gammelt nag. Anette Rosenklint mente også at vi bør høre de advarsler der kommer, fx fra Henning Jørgensen (jf. orientering fra Region Syddanmark). Vi bør sende et signal om, at vi står Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013 Side 6 af 9

7 sammen, det bliver vores frokostpause, der ryger næste gang. Hvis vi låner dem penge er det ren forretning, og de vil komme tilbage med renter. Mette Groes vil ikke sætte en indsamling i gang, da hun ikke mener at vi alt andet lige vil være dem der støtter lærerne. Alice Munk var enig med Mette Groes. Det er ikke i vores medlemmers interesse. Lars Jensen mener at vi skal kunne forklare vores medlemmer hvorfor det er i deres interesse. Han er helt enig i, at vi skal stå sammen i hele bevægelsen. Der skal nytænkes for at kunne modstå det pres, der kommer fra de offentlige arbejdsgivere. Ninna Friis mente at det skal kunne italesættes. Hun vil ikke nu og her kunne give mandat til et lån. Eva Holst pointerede at et lån vil være på rent organisatorisk niveau, hvorimod en indsamling er på frivillig basis. Eva Holst nævnte alle de trusler der ligger i opsigelse af vores egen arbejdstidsaftale. Mette Groes mener at vi sagtens kan fortælle disse konsekvenser uden at binde det op på den ene eller anden form for økonomisk håndsrækning. Gladys Geertsen stillede spørgsmålstegn ved den danske model, når vi skal komme på vores grædende knæ og bede om et regeringsindgreb. Troels Jeppesen nævnte, at det kommunikativt er meget svært at melde det ene eller det andet ud til den brede skare af medlemmer. Charlotte Graungaard Falkvard vil tage HB s udmelding om at vi skal stå samlet i hele fagbevægelsen videre i Sundhedskartellet. Der skal tages initiativ til at vi rykker sammen på tværs af fællesskaber og hovedorganisationer. Dette gøres ud fra devisen at vi kommer længere med at præsentere en overordnet idé i stedet for et konkret forslag. 8. Detailplanlægning af mødet på Bornholm Indstilling: HB giver inputs til koordinering af transport og tidsplan for mødet i juni. Tidsplan forelægges på mødet og godkendes. Torsdag bliver HB-møde og fredag folkemøde. HB tager hjem lørdag formiddag, og der planlægges ingen aktiviteter for lørdag. Dette indebærer at HB kommer til Bornholm torsdag så tidligt som muligt. Oplægget er at HB samler sig i biler af hensyn til økonomien. Charlotte Graungaard Falkvard har en bil med plads til 7, så der kræves to biler mere. Gladys Geertsen vil gerne lægge en bil til, der kan være 4 personer i den. Lars Jensen eller René Gordon Larsen vil også gerne lægge bil til hvis det bliver René er der kun plads til 3. Mødet starter kl i Nexø, Paradisvej 10. Vi regner med at mødet går ud over aftenen. Der skal nås en færge i Ystad kl torsdag. HB tager hjem med færge lørdag kl fra Rønne. 9. Ny sundhedspolitik Danske Regioner Indstilling: HB drøfter indholdet i grupper, og formanden samler op Er der tale om hurra-ord og de sædvanlige floskler? Susanne Thomsen sagde at de i Nordjylland havde svært ved at se hvad der skulle gøres ved den? Mette Groes sagde at det, blandt andet med ord som mere kvalitet og sundhed for pengene lyder som en spareøvelse. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013 Side 7 af 9

8 Gladys Geertsen synes heller ikke vi kan bruge det til noget. Patienterne mere på banen men hvordan. Lægerne bliver mere og mere usynlige, og hvordan kan vi bruge papiret til at få genetableret samarbejdet. Ninna Friis kunne ikke genkende det billede, de har nært samarbejde og tæt kontakt med lægerne. Eva Holst ser det som de rammer der er lagt for at styre sundhedsvæsenet politisk. Eva Holst kan se det som en stramning, at der stilles krav til patienterne. Vi kan få nytte af det der står på side 11. Vi skal følge med i og drage nytte af internationale fremskridt. Det at lære af hinandens opdagelser og succeser. Vi skal lære at tage indflydelse i de forandringsprocesser, der er. Vi skal tage sprogbrugen til os, så vi kan tale med i processerne. Anette Rosenklint er enig med Gladys Geertsen i, at lægerne er længere og længere væk. Der er mange ting i det daglige, der er i fare for at skride. Lars Jensen mener ikke at der er noget nyt i det, og der er ikke noget man egentlig kan være uenig i. Mette Groes ville gerne have haft det underbygget af noget konkret. Hvem skal udføre idéerne i praksis? Hvem skal lave det forebyggende arbejde? HB drøftede oplægget, og vil derudover ikke foretage sig noget med hensyn til oplægget. 10. Landskursus HB drøftede Landskursets fremtid ud fra det fremsendte oplæg. Erik Roland fremførte punktet. Der blev afholdt møde i landskursusgruppen den 18. april. Der er kommet to nye medlemmer i gruppen, begge fra Odense. Det blev aftalt, at der, som noget nyt, afprøves små sessioner a 7 min. Der tages kontakt til skolerne og lederne, om de arbejder med noget ny viden, som kan bruges (disse betaler fuld pris). Samlet varighed 90 min. Ved mødet gennemgik gruppen dette års program, og besluttede at bibeholde følgende emner: 1) Dual Energy CT af hofter v/bo Mussmann 2) Diagnosticering af periprosthetiske knoglecyster i patienter med et kunstigt ankelled v/janni Jensen og Lise Ludvigsen. 3) Ph.d. studie v/helle Precht. 4) CT og MR skanninger på Retsmedicinsk Institut v/nikolaj Friis Hansen. Landskursus gruppen består af: Pica Andersen Kolding Sygehus Janni Jensen OUH Sune Brink Delfs OUH Beth Reimer RH Maria Weis Theilmann RH Desuden deltager Jeanette Fischer og Erik Roland fra sekretariatet. Lars Jensen ville gerne vide, hvorvidt det har betydning, at det ligger ind over en weekend? Dette blev kun drøftet løst, men udvalget vil tage det op igen på næste møde. Susanne Thomsen mente at det er vigtigt at få fat i de lokale i de dele af landet, hvor det afholdes. Det er en billig måde at holde kursus på, da det ikke kræver transport og overnatning. Anette Rosenklint mente stadig at det har betydning at det ligger ind over en Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013 Side 8 af 9

9 weekend, og at folk ikke længere i samme grad vil ofre en weekend. Anette Rosenklint syntes at vi bør flytte det, så det ligger samtidigt med radiologernes. Eva Holst ville gerne lave en undersøgelse om, hvorfor radiograferne fravælger Landskurset? Landskursusudvalget ser på idéerne og arbejder videre ud fra de koncepter der er fremlagt. 11. Kalender undersøgelse Troels Jeppesen fremlagde punktet. Over 50 % af vores medlemmer bruger kalenderen, så den skaber værdi og synlighed. Det skal ikke være den slags plastic, som de lige har været. Meget få er utilfredse med formatet. Summa summarum, der skal ses på en bedre kvalitet i det samme format, som udkommer hvert år. Der skal være logo på selve årskalenderen. Kalenderen bevares i nuværende form. Omslaget skal fornys hvert år. Kvaliteten skal være i orden. Den skal komme ud med septembernummeret. 12. IT og hjemmeside Punktet er et orienteringspunkt til HB: Troels Jeppesen fremlagde punktet. Troels Jeppesen redegjorde kort for vores IT og systemers opbygning. Vores server ligger i FTF og vores medlemssystem hos DSR. Derudover har vi nogle eksterne samarbejdsparter. Troels Jeppesen informerede HB om udfordringerne angående leverandøren af log-in på hjemmeside og fremlagde planer om skift af leverandør. Dertil må påregnes yderligere omkostninger ved at gå fra nuværende leverandør og til at opbygge kendskab hos en ny. Disse omkostninger er svære at estimere, men der må nok påregnes at være kr. HB godkendte den fremlagte plan. 13. Nyhedsbrev OK resultatet (for sig selv) Kalenderundersøgelse Landskursus 14. Punkter til næste møde HB mappe Nordic Society for Research and Evidence Based Radiography Budget for RAM 15. Evt. Der skal laves kort, ligesom de gamle med Steen Schacks billede. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013 Side 9 af 9

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 5. januar 2012 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008 Afbud fra Lars Jensen og Anette Rosenklint. Indkaldt suppleant Ingen deltog. Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael

Læs mere

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager:

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 26. september 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: Jørgen Nørris Christensen MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech

Læs mere

Afbud fra Region Hovedstaden: Helle Hegelund I stedet deltager: Bemærkninger til HB-referatet fra HB-mødet den 26. september

Afbud fra Region Hovedstaden: Helle Hegelund I stedet deltager: Bemærkninger til HB-referatet fra HB-mødet den 26. september REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 23. oktober 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Hovedstaden: Helle Hegelund I stedet deltager: Eva Holst MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech MØDEREFERENT:

Læs mere

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL RADIOGRAFENS KOMMUNIKATION MED PATIENTER DER ER TIL CT- UNDERSØGELSER. Generalforsamlinger

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL RADIOGRAFENS KOMMUNIKATION MED PATIENTER DER ER TIL CT- UNDERSØGELSER. Generalforsamlinger ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - APRIL 2012 JOURNAL CLUB RADIOGRAFENS KOMMUNIKATION MED PATIENTER DER ER TIL CT- UNDERSØGELSER 16 16 I DETTE NUMMER: 6 Generalforsamlinger 10 God praksis ved udvikling

Læs mere

ADIOGRAFEN. en glædelig jul og et godt nytår. Vi ønsker alle JULENUMMER RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - DECEMBER 2012 MED 11 SPÆNDENDE ARTIKLER

ADIOGRAFEN. en glædelig jul og et godt nytår. Vi ønsker alle JULENUMMER RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - DECEMBER 2012 MED 11 SPÆNDENDE ARTIKLER ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - DECEMBER 2012 JULENUMMER MED 11 SPÆNDENDE ARTIKLER Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår 16 I DETTE NUMMER: EOS - ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL 10 (OUH)

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

RADIOGRAFEN URAFSTEMNING OVERENSKOMST 2011 L R FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - MARTS 2011 MAMMOGRAFI OVER GRÆNSEN

RADIOGRAFEN URAFSTEMNING OVERENSKOMST 2011 L R FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - MARTS 2011 MAMMOGRAFI OVER GRÆNSEN RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - MARTS 2011 OVERENSKOMST 2011 URAFSTEMNING MAMMOGRAFI OVER GRÆNSEN SELVGJORT ER VELGJORT L R URAFSTEMNING Indhold RADIOGRAFEN Radiografen udkommer

Læs mere

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010 Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag:

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

Indledning 1. Unge skal have mulighed for at deltage i minimum en faglig aktivitet om måneden 2. FOAs kongres skal have et mere ungdommeligt look

Indledning 1. Unge skal have mulighed for at deltage i minimum en faglig aktivitet om måneden 2. FOAs kongres skal have et mere ungdommeligt look Ungdomsnetværkets Beretning 2009-2010 Indholdsfortegnelse Indledning...3 FOAs landsdækkende Ungdomsnetværk 2009-2010...4 FOA Ungdoms kongresdelegerede 2009-2011...5 Netværksmøderne...6 Netværkets arbejde

Læs mere

RADIOGRAFEN. Chicago. vind en tur. fra en radiografvinkel. til Torento med FRD FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - APRIL 2011

RADIOGRAFEN. Chicago. vind en tur. fra en radiografvinkel. til Torento med FRD FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - APRIL 2011 RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - APRIL 2011 Chicago fra en radiografvinkel vind en tur til Torento med FRD HAMMERUPPIGEN Røngten- UNDERSØGELSER STABILISERES TILLIDSREPRÆSENTANTERNES

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 5. februar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 5.1.2014 kl. 9.00 Slut: 5.1.2014 kl. 17.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 22.-23. februar 2014 referat

LMBU Landsbestyrelse 22.-23. februar 2014 referat Sted: Ølgod Missionshus, Østerbro 20, 6870 Ølgod Tidspunkt: lørdag kl. 17:30 til søndag kl. 12:00 Mødeleder: Thomas Referent: Lars Bilag til dagsorden: Ligger på LMBU s Intranet Mødeplan: Prioritere dagsordenspunkterne

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde 6. september 2010 Tid: Tirsdag den 14. september 2010 kl. 10.00 20.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning 2

Læs mere

OK13 ADIOGRAFEN 1000 MØDES OM SIDE 8. Rejsebrev fra Tromsø. Ligeløn. Hver tiende får alvorligt stress af arbejdet

OK13 ADIOGRAFEN 1000 MØDES OM SIDE 8. Rejsebrev fra Tromsø. Ligeløn. Hver tiende får alvorligt stress af arbejdet ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - JUNI 2012 OK13 1000 MØDES OM SIDE 8 16 I DETTE NUMMER: 10 Ligeløn 14 Rejsebrev fra Tromsø 18 Hver tiende får alvorligt stress af arbejdet EMNEORD RADIOGRAFEN Radiografen

Læs mere

Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013

Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013 Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013 Deltagere: Harald, René, Ole Svendsen, Steen, Kurt, Leif, Frederik, Bettina, Pia, Helle, Ask, Susanne, June, Sofie 1. Sladder på Facebook og i den virkelige verden

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

RADIOGRAFEN VERDENSKONGRES DOWN UNDER FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - OKTOBER 2010. Hvem har ansvaret for mammografiscreningen?

RADIOGRAFEN VERDENSKONGRES DOWN UNDER FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - OKTOBER 2010. Hvem har ansvaret for mammografiscreningen? RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - OKTOBER 2010 VERDENSKONGRES DOWN UNDER Ledigheden rammer nu også radiografer PROJEKT- KONFERENCE CONRAD Hvem har ansvaret for mammografiscreningen?

Læs mere

ADIOGRAFEN SEMINAR SIDE 6-9. Lønfejl snyder radiografer 16 for 700.000 kr. Hvordan er det lige med de gule fagforeninger? Studieophold i York

ADIOGRAFEN SEMINAR SIDE 6-9. Lønfejl snyder radiografer 16 for 700.000 kr. Hvordan er det lige med de gule fagforeninger? Studieophold i York ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - NOVEMBER 2012 SEMINAR SIDE 6-9 16 I DETTE NUMMER: 10 Hvordan er det lige med de gule fagforeninger? Lønfejl snyder radiografer 16 for 700.000 kr. 22 Studieophold

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne indhold Leder Råd til elevråd...3 Indledning Hvorfor er elevråd så vigtige...4 Hvem bestemmer på din skole en gennemgang af jeres vej til indflydelse...5 Råd

Læs mere

Tema: Onsdag kl. 14.15-16.00: Oplæg om OK 15 fra Mariann Skovgaard (sekretariatschef i LC)

Tema: Onsdag kl. 14.15-16.00: Oplæg om OK 15 fra Mariann Skovgaard (sekretariatschef i LC) Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12.-13. marts 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.3.2014 kl. 14.15 Slut: 13.3.2014 kl. 17.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - OKTOBER 2012 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE NEDLAGT SIDE 3 & 4 HVER TREDJE FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 16 I DETTE NUMMER: 10 ESTRO Klinik i mumitroldenes 14

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere