NEMF (NÆSTVED EARLY MUSIC FESTIVAL)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NEMF (NÆSTVED EARLY MUSIC FESTIVAL)"

Transkript

1 NEMF (NÆSTVED EARLY MUSIC FESTIVAL) ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent 12996

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegning og erklæring: Bestyrelsespåtegning 2 Erklæring om opstilling af finansielle oplysninger 3 Ledelsesberetning: Foreningsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5-7 Årsregnskab 16. januar 31. december 2014: Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse 9 Balance Noter 12 Side

3 2 BESTYRELSESPÅTEGNING: Undertegnede har aflagt årsrapport for 2014 for NEMF (Næstved Early Music Festival). Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 16. januar 31. december Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling. Samtidig er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Næstved, den 29. marts 2015 Bestyrelse: Peter Stevnhoved Henning Jensen Marianne Olsen Formand næstformand Gunvor Birgitte Nielsen Lone Ekstrand Henning Engholt Jørgensen

4 3 REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF FINANSIELLE OPLYSNINGER: Til ledelsen i NEMF (Næstved Early Music Festival): Vi har opstillet medfølgende årsregnskab for NEMF (Næstved Early Music Festival) på grundlag af oplysninger, De har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter balancen pr. 31. december 2014 for NEMF (Næstved Early Music Festival), resultatopgørelse og egenkapitalopgørelse for regnskabsåret 2014 samt anvendt regnskabspraksis og andre forklarende oplysninger. Vi har udført opgaven om opstilling af finansielle oplysninger i overensstemmelse med den internationale standard om beslægtede opgaver, ISRS 4410 (ajourført), Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Vi har anvendt vor ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere Dem med udarbejdelsen og præsentationen af dette årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabslovens klasse A og foreningens vedtægter. Vi har overholdt relevante etiske krav i FSR danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu. Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar. Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven eller foreningens vedtægter. Næstved, den 29. januar 2015 ENGELSTED PETERSEN Lars B. Petersen statsautoriseret revisor Martin B. Jensen statsautoriseret revisor

5 4 FORENINGSOPLYSNINGER Forening: NEMF (Næstved Early Music Festival) Købmagergade Næstved CVR.nr.: Regnskabsår: 1/1 31/12 Bestyrelse: Peter Stevnhoved Henning Jensen Marianne Olsen Gunvor Birgitte Nielsen Lone Ekstrand Henning Engholt Jørgensen Revisor: Engelsted Petersen Statsautoriserede revisorer Farvergade 9 B 4700 Næstved

6 5 LEDELSESBERETNING Hovedaktiviteter: Næstved Early Music Festival (forkortet NEMF) har i sit første regnskabsår afholdt to særarrangementer samt fire koncerter, som har haft ca. 700 publikummer og en omsætning på t.kr Tre koncerter har været på et meget højt kunstnerisk niveau, mens en koncert; Bachs Johannes Passion havde deltagelse af Midtsjællands Kammerorkester, som er et amatørorkester på et højt niveau. 1. Sct. Peders sognegård d. 2. marts matinée; introduktionsarrangement med 45 gæster. 2. Sct. Peders kirke d. 12. april Bachs Johannes Passion med Midtsjællands Kammerorkester, kor fra Nykøbing F. og St. Heddinge samt internationale solister. Entré og ca. 225 publikummer. 3. Sct. Peders kirke d. 5. maj præ-debut med fløjtenist Winnie Bugge Frandsen og et mindre ensemble. Gratis og ca. 80 publikummer. 4. Herlufsholm kirke d. 22. august Peter Spissky med Camerata Øresund. Entré og ca. 120 publikummer. 5. Kompagnihuset d. 2. november særarrangement med Spissky Duo. Ca. 70 gæster. 6. Sct. Mortens kirke d. 22. november Händel-arier med Nana Bugge Rasmussen og Holmens Barokensemble. Entré og ca. 200 publikummer. Udvikling: NEMF har gennemgået den forventede og ønskede udvikling, som stort set har fulgt den af bestyrelsen vedtagne strategiplan. NEMF har ikke haft uregelmæssigheder i driften og har ved årets udgang 179 medlemmer, hvoraf 30 pt. er i kontingentrestance. Ledelsen har ikke til hensigt at ændre på kontingentet, som gælder til og med festivalen i 2016, da det er målet at få flere medlemmer. Foreningen forsøgte op til jul - med begrænset succes - at hverve nye medlemmer ved at tilbyde medlemmerne at købe en julegave til venner og bekendte.

7 6 LEDELSESBERETNING Usikkerhed ved indregning eller måling: Ledelsen vurderer, at der ikke har været poster i årsregnskabet, der har været påvirket af væsentlig usikkerhed ved indregning og måling, men foreningen vil i 2015 implementere en mere detaljeret oversigt for de enkelte arrangementer, ligesom man også håber at få besat hvervet som kasserer for at få delt prokura mellem administrator og kasserer, hvilket vil give en større regnskabsmæssig sikkerhed i den daglige drift. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold: Årets resultat på t.kr. 24 er ikke overraskende, men derimod betegnende for en ny forening i kraftig vækst og med store ambitioner. Underskuddet er primært fremkommet ved lidt mindre fondsstøtte end forventet sammenholdt med et større forbrug på markedsføring end budgetteret og flere omkostninger til særlige tiltag for at glæde medlemmerne. Der har ikke været større udgifter end forventet i forbindelse med planlægningen af de fremtidige aktiviteter. Underskuddet er dækket ind af foreningens kassekredit samt et privat lån. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning: Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling. Den fremtidige udvikling: Ledelsen forventer med en større omsætning og flere aktiviteter et forbedret resultat for 2015 i forhold til 2014, således at foreningens økonomi vil være i balance senest ved udgangen af 2015 og dermed være klar til at kunne afholde selve festivalen i august Foreningen vil i 2015 få nye samarbejdspartnere som for eksempel Mærk Næstved, Cityforeningen Næstved Ungdomsskole, Talentskolen, Biblioteket samt Danmarks Radio m.fl.

8 7 LEDELSESBERETNING Aktiviteter i 2015: De planlagte aktiviteter for 2015 er fire store samt tre-fire mindre koncerter/arrangementer; 15. februar karnevalskoncert med Peter Spissky, Kristin Mulders og Camerata Øresund i Herlufsholm kirke 17. maj norsk Nasjonaldag i Herlufsholm kirke med Bjarte Eike, Maria Keohane og Barokksolistene 5. oktober Concerto Copenhagen, Lars Ulrik Mortensen og Poul Høbro i Sct. Mortens kirke 10. december Messias med Camerata Øresund og 12 håndplukkede sangere i Herlufsholm kirke.

9 8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsregnskabet for 2014 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder samt foreningens vedtægter. Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden. Da det er foreningens første regnskabsår, er der ikke medtaget sammenligningstal. Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende: RESULTATOPGØRELSEN: Indtægter og udgifter: Indtægter og udgifter er indregnet i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Periodisering: Alle væsentlige poster er periodiseret. Finansielle indtægter og udgifter: Finansielle indtægter og udgifter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og udgifter. BALANCEN: Tilgodehavender: Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Gældsforpligtelser: Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

10 9 RESULTATOPGØRELSE 16. JANUAR 31. DECEMBER 2014 Budget Budget Note kr. kr. kr. 1 Indtægter Produktion Markedsføring Repræsentation Administration Øvrige udgifter ÅRETS RESULTAT

11 10 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014 AKTIVER Note 2014 kr. Tilgodehavende kontingenter Tilgodehavende moms Andre tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Tilgodehavender i alt Varelager Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT

12 11 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014 PASSIVER Note 2014 kr. Egenkapital, primo 0 Årets resultat EGENKAPITAL I ALT Bankgæld Forudbetalte tilskud Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT PASSIVER I ALT Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 5 Eventualposter m.v.

13 12 NOTER 1. INDTÆGTER: Budget Budget kr. kr. kr. Kontingenter Tilskud Sponsorer/honorarer Entreindtægter Andre indtægter I ALT PRODUKTION: Kunstnerisk produktion Anden produktion I ALT EGENKAPITAL: 2014 kr. Egenkapital, primo 0 Årets resultat I ALT PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER: Foreningen har ikke givet pant eller stillet sikkerheder. 5. EVENTUALPOSTER M.V.: Der påhviler ikke foreningen forpligtelser udover det i årsregnskabet anførte.

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2015 Steen Marslew Dirigent RIR«REVISION STATSAUTORISERET

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej 28 8240 Risskov Tlf 8743 9600 Fax 8743 96 02 E-mail postrevision-aarhusdk CVR-nr. 16 1704 45 - Erhvervsstyrelsen Meldco ApS Att: Erik Leth Danielsen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2014 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Lørdagsjazzen i Roskilde. Årsregnskab 2014. CVR-nr. 12892942

Lørdagsjazzen i Roskilde. Årsregnskab 2014. CVR-nr. 12892942 Årsregnskab 2014 CVR-nr. 12892942 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 2 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Kirk Revisionspartnerselskab

Kirk Revisionspartnerselskab Kirk Revisionspartnerselskab Ørsted Kros Venner Tingparken 93 8950 Ørsted Regnskab for 2013/14 Registrerede revisorer FSR - danske revisorer Richardt Biger Andersen Kurt Telling Jørgensen Niels Brocks

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 Intern årsrapport BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

CVR-nr. 25 60 64 26. Frederikshavn Elhandel A/S Specifikationer til årsrapporten for 2014

CVR-nr. 25 60 64 26. Frederikshavn Elhandel A/S Specifikationer til årsrapporten for 2014 CVR-nr. 25 60 64 26 Frederikshavn Elhandel A/S Specifikationer til årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Revisors erklæring om opstilling af specifikationer til regnskab 2

Læs mere

Årsregnskab for 2013. Kelstrup Strand Vandværk I/S

Årsregnskab for 2013. Kelstrup Strand Vandværk I/S Årsregnskab for 2013 Kelstrup Strand Vandværk I/S c/o Søren Salling Lind (formand) Kelstrup Kystvej 5 6100 Haderslev CVR-nr. 12 53 75 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13. Ulbjerg Kraftvarmeværk Amba Håndværkervej 5, Ulbjerg 8832 Skals. CVR nr. 15234784. (22. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2012/13. Ulbjerg Kraftvarmeværk Amba Håndværkervej 5, Ulbjerg 8832 Skals. CVR nr. 15234784. (22. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2012/13 Ulbjerg Kraftvarmeværk Amba Håndværkervej 5, Ulbjerg 8832 Skals CVR nr. 15234784 (22. regnskabsår) Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Bibliotekschefforeningen CVR-nr. 88 78 83 11

Bibliotekschefforeningen CVR-nr. 88 78 83 11 CVR-nr. 88 78 83 11 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere