Wor King Papers. Management Working Papers. Højere kapitalkrav løfter krav til indtjening i den finansielle sektor en replik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Wor King Papers. Management Working Papers. Højere kapitalkrav løfter krav til indtjening i den finansielle sektor en replik 2013-02"

Transkript

1 Wo Kng Papes Management Wokng Papes Højee kaptalkav løfte kav tl ndtjenng den fnanselle sekto en eplk Ken L. Bechmann, Andes Gosen and Johannes Raaballe

2 Højee kaptalkav løfte kav tl ndtjenng den fnanselle sekto en eplk Ken L. Bechmann, Copenhagen Busness School Andes Gosen, Aahus Unvestet Johannes Raaballe, Aahus Unvestet 5. august 2013

3 Højee kaptalkav løfte kav tl ndtjenng den fnanselle sekto en eplk Fnansådet og Nykedt ha ved flee lejlghede dagspessen og en fælles konk udtykt ktk af Raaballe (2013) og vo fælles konk (2013). Denne ktk e nu samlet Jespe Beg, Chstan Sndng Bentzen og Nels Stom Stenbæks (BBS) debatndlæg Højee kaptalkav løfte kav tl ndtjenng den fnanselle sekto dette numme af Fnans/Invest. Hovedemnet debatten e, hvovdt kav om mee egenkaptal banken e en ulempe fo banken og dens kunde. V kvttee fo den sobe tone BBSs ndlæg. Hvs v enkelte stede e ldt skape tonen, undskylde v. Det e blot et ønske om klahed debatten. Med Nels Bohs od: Not to ctcze, only to lean. Hovedspøgsmålet debatten e altså, om det e en ulempe fo bankene og dees kunde, hvs bankene skal opeee med en højee egenkaptal? Svaet på spøgsmålet e et entydgt nej følge Raaballes atkel Fnans/Invest (2013) og Bechmann, Gosen og Raaballes konk Mogenavsen Jyllands-Posten (2013). Konklusonene e: n to- tl tedoblng af egenkaptalen de svageste kaptalseede danske banke vl utvvlsomt skabe fnansel stabltet med væsentlge samfundsøkonomske gevnste. Oveaskende e omkostnngene heved sædeles små fo banken og dens kunde. Bankens gennemsntlge udlånsente vl højest vokse med 0,15 pocentpont. Bankens ntenatonale konkuenceevne vl kke lde skade. 2

4 De støste bankes entabltet vl dog fonges en smule, men det skyldes, at højee egenkaptal dsse banke ndebæe, at dsse banke da kke længee vl modtage et too bg to fal - subsdum fa staten. Vl staten kompensee de støe banke helt elle delvs hefo og/elle tlskynde tl ovenstående løsnng, kan staten fholde banke med høj egenkaptal fo det ålge bdag tl Indskydegaantfonden. Heved vl bankenes udlånsente også foblve uændede. De talmæssge konklusone e angvet appendks 1, de e et genoptyk fa Raaballes atkel (2013). BBSs ndlæg gve kke anlednng tl, at v kan ænde voe konklusone. Men ndlægget gve anlednng tl, at v kan ydde nogle msfoståelse af vejen. Dspostonsmæssgt følge v hovedtæk dspostonen BBSs ndlæg. Afslutnngsvs pege v på omåde, hvo ydelgee fosknng kan svække elle styke voe konklusone. Kavene tl egenkaptal løftes pakss med en fakto fem elle mee Sådan lyde det BBSs konkluson på sde 4, 1. spalte. Og det lyde godt. V kan nøjes med en fakto to tl te. Men e udsagnet vkelgt sandt? V vl llustee udsagnet ved hjælp af udvklngen Danske Banks bogføte egenkaptalpocent og kenekaptalpocent. Ifølge Raaballe (2013) va Danske Bank kaptalmæssgt en fakto 2-4 gange svagee ultmo 2008, end den va 10 å tdlgee. Det sg selv udgjode et poblem, men poblemet blev ydelgee fostæket af, at Danske Banks aktve fohold tl Danmaks buttonatonalpodukt ove de 10 å va vokset fa at udgøe 51% tl at udgøe 202%. 3

5 Ha Danske Bank eftefølgende genvundet fodums kaptalstyke subsdæt blevet en fakto 5 stækee? Af Tabel 1 femgå, at Danske Banks bogføte egenkaptalpocent (defneet som bogføt egenkaptal dvdeet med bogføt balance) sden 2008 e vokset fa 2,8% tl 4,0% - altså vokset med ca. 43%. De e således lang vej gen baseet på dette mål. Det syne staks bede fo Danske Bank, nå v måle kaptalstyke ved kenekaptalpocent. Af Tabel 1 femgå, at Danske Banks kenekaptalpocent e vokset med ca. 113%. Kenekaptalpocenten beegnes som bogføt egenkaptal fatukket goodwll m.v. og tllagt hybd kenekaptal. Dette tal dvdees med de skovægte aktve. Den stoe foskel nveauet på de to mål skyldes pmæt nævneen. Fo Danske Banks vedkommende udgø de skovægtede aktve blot godt en femtedel af de bogføte aktve ultmo 1. kvatal Hemed få man, at Danske Banks kenekaptalpocent gove tæk femkomme som 5 gange bogføt egenkaptalpocent, jævnfø 1. kvatal 2013: 19,6 5 4, 0. Heved komme egenkaptalen ved et snuptag tl at syne 5 gange højee. De e således gund tl at se næmee på begebet skovægtede aktve. Tabel 1 Bogføt egenkaptalpocent og kenekaptalpocent fo Danske Bank kvatal kvt.2013 Stgnng Bogføt egenkaptalpocent % Kenekaptalpocent % 4

6 Note: Bogføt egenkaptalpocent e bogføt egenkaptal dvdeet med bogføt balance. Kenekaptalpocent e beegnet som kenekaptalen henhold tl Lov om fnansel vksomhed dvdeet med de skovægtede aktve. Alle tal e opgjot ultmo peoden. Ikke alle bankaktve e lge skable, og det enkelte aktv tldeles defo efte Baseleglene en skovægt fo de stoe banke baseet på ntene modelle. Det e almndelg anekendt, at de ha væet og stadg e en sto gad af vlkålghed/manpulebahed skovægtene. Slovk (2012) ha lavet en undesøgelse af den tdsmæssge udvklng de skovægtede aktve fohold tl de bogføte aktve fo 15 stoe banke US, euo-omådet, UK og Schwez. Resultatet heaf e llusteet ved den øde kuve Fgu 1. Taget fo pålydende e skoen på det gennemsntlge aktv de 15 stoe ntenatonale banke stoe tæk blevet halveet ove peoden. Slovk agumentee mdletd fo, at dette ealteten kke e tlfældet. Det vedvaende fald skyldes demod nnovatve engneeng of egulatoy sks. De e med ande od tale om et delvst tag selv bod, hvo de stoe banke langt hen ad vejen ha væet stand tl at opetholde dees egulatoske kenekaptalpocente ved selv at educee skovægtene. I pncppet e skovægte fonuftge, men pakss e skovægtene subjektve og manpulebae. Den blå kuve Fgu 1 angve de tlsvaende tal fo Danske Bank. Målt ved de skovægtede aktve va Danske Banks aktve fø åtusndeskftet noget mnde skable end de ntenatonale bankes. Fa åtusndeskftet og fem tl 2006 e Danske Banks skovægtede aktve fohold tl aktvene på nveau med de ntenatonale bankes. Fa 2007 og fem tl dag ha Danske Banks ledelse den opfattelse, at skoen på dees aktve e blevet stækt 5

7 educeet og e væsentlg lavee end de ntenatonale bankes. Tllagt Danske Banks meget kaftge ekspanson blandt andet på nye makede og de vanskelghede, som dette ha afstedkommet, e v som følge heaf skeptske med hensyn tl udvklngen og støelsen af Danske Banks kenekaptalpocent. Fgu 1 Hstosk udvklng skovægtede aktve fohold tl bogføte aktve fo 15 stoe ntenatonale banke (ød kuve) og fo Danske Bank (blå kuve) Note: Data fo de 15 stoe ntenatonale banke e hentet fa Slovk (2012). Data fo Danske Bank e hentet fa Danske Banks egnskabe. De skovægtede aktve e fo Danske Bank fa og med 2007 opgjot efte CRD. Hvs de skovægtede aktve ultmo 6

8 2007 (de va det sdste egnskabså, hvo Danske Bank appoteede efte det hdtdge egelsæt) stedet havde væet opgjot efte det hdtdge egelsæt, vlle de skovægtede aktve udgøe 39,2% af de bogføte aktve ultmo Så vdt v ha fostået, mene Danske Banks ledelse, at man e ved at væe mål kaptalmæssgt. V kan konstatee, at Danske Bank ha haft en stgnng egenkaptalpocenten på 43% og en stgnng kenekaptalpocenten på 113%. Og v e skeptske med hensyn tl Danske Banks opgøelse af kenekaptalpocenten. V kan defo kke tlslutte os BBSs vudeng af, at kavene tl egenkaptal pakss øges med en fakto fem elle mee. Kommentae tl M&M: Fa stlseet model tl komplceet vkelghed V vl nøjes med at kommentee enkelte punkte, de kan gve anlednng tl msfoståelse/skabe fovng. Fo øvge fohold dette afsnt henvses tl Raaballe (2013). Nykedt I BBSs Tabel 1 angves de gennemsntlge fnansengsomkostnnge fo to kedtfoennge baseet på, at Modglan og Mlles teoetske esultat holde, Modglan og Mlle (1958, 1963) samt Mlle (1977). Den ene kedtfoenng (A) e fnanseet med 10% egenkaptal, og den anden kedtfoenng (B) e fnanseet med 20% egenkaptal. Fofattene konkludee således sde 6, 1. spalte: Det meget smple eksempel kan buges tl at llustee en kontant mplkaton fo ealkedtlåntagee. t ealkedtselskab få kke selv gevnsten ved den lavee oblgatonsente. 7

9 Den gå dekte vdee tl låntagee. Konsekvensen fo låntage e, at hun vl opleve stgende bdag tl at dække de stgende udgfte tl aktekaptal, men også faldende oblgatonsente. Føstnævnte vl væe en mee synlg konsekvens, det den altenatve oblgatonsente fomentlg kke kan obsevees. V fnde dette unødgt uklat. I Kedtfoenng A betale låntage en ente på 3% + et admnstatonsbdag. Lad os sge alt 3,5% fo lånet. Den buttoente e låntage altså også vllg tl at betale fo et lån Kedtfoenng B. Og da låneenten (oblgatonsenten) Kedtfoenng B e 2,625% mod de 3% Kedtfoenng A, e de plads tl et admnstatonsbdag Kedtfoenng B på 0,875%. Heved blve oveskuddet Kedtfoenng A med lav egenkaptal og Kedtfoenng B med høj egenkaptal pæcst det samme (baseet på at aktvsden e den samme de to kedtfoennge), og låntagene e ndffeente med hensyn tl, hvo de skal optage dees lån. Oblgatone udstedt af Kedtfoenng B ha en højee kus (og demed lavee låneente), men ha tl gengæld et tlsvaende højee admnstatonsbdag. Så på dette punkt adsklle kedtfoennge sg kke fa ande fnanselle vksomhede. BBS pege på ande pobleme fo foenngsejede ealkedtnsttutte, jævnfø dette ctat fa sde 7, 1. spalte: Fo foenngsejede vksomhede som Nykedt ndebæe ejestuktuen også begænsnnge på mulgheden fo at ejse ny egenkaptal. t kav om en øget egenkaptalpocent kan matematsk kun opnås gennem enten faldende skovægtede aktve elle stgende oveskud. Det udsagn kan v kke følge. V fnde det mee nælggende, at Nykedt bøsnotees og ad denne vej ejse mee egenkaptal, hvs man stadg vl væe den mest betydende aktø på det danske ealkedtmaked. 8

10 Reluctance to lqudate og Debt ovehang I fobndelse med tggee anføe fofattene, at foøget egenkaptal e en ulempe, jævnfø følgende ctat fa sde 6, 2. spalte: Omkostnngen e, at de e en støe samlet sandsynlghed fo et tab fo samfundet som helhed, fod at man kke tage chancen, at vedens udvklng vende tngene tl det bede. Det foholde sg pæcst modsat. Mee egenkaptal ndebæe netop, at de kke opstå et samfundsmæssgt tab. Antag at en banks aktonæe ha valget mellem at lkvdee banken (udlånene) nu elle vente. V antage føst, at det e samfundsmæssgt bedst (samlet set fo aktonæene, ndskydene og staten) at lkvdee banken nu. Hvs de e elatvt ldt egenkaptal banken (og ndskydene demed kke femtden e ske på at få dees penge etu), e det kke aktonæenes nteesse at lkvdee nu. Aktonæene ha en opton, hvo de ved at fotsætte få en sto gevnst upsde og blot et llle tab downsde. Downsde e ndskydenes og statens poblem. Aktonæene vælge defo det samfundsmæssgt dålgste: Nemlg at fotsætte. Dette esultat e helt geneelt og betegnes som the eluctance to lqudate. Hvs de modsat va meget egenkaptalen banken (og ndskydene demed va ske på at få dees penge etu), vlle aktonæene få et stot tab downsde, og de vlle defo vælge at lkvdee banken nu, hvlket e det samfundsmæssgt optmale følge antagelse. V antage nu, at det e samfundsmæssgt bedst (samlet set fo aktonæene, ndskydene og staten) at holde banken køende. Som betngelse fo at holde banken køende kæve Fnanstlsynet, at aktonæene lave et egenkaptalndskud banken. Hvs de e elatvt ldt egenkaptal banken 9

11 fovejen (og ndskydene demed kke va ske på at få dees penge etu), og egenkaptalndskuddet e stot, e dette kke aktonæenes nteesse. Det skyldes, at ndskydene høste en del af fugtene af egenkaptalndskuddet, det de nu flee femtdge stuatone få dees ndskud tlbagebetalt. Dette esultat e helt geneelt og betegnes som the debt ovehang poblem. Hvs de modsat va meget egenkaptalen banken (og aktonæene demed kke skulle dele fugtene af dees egenkaptalndskud med ndskydene/staten), vlle aktonæene få hele gevnsten ved egenkaptalndskuddet og demed ndskyde den folangte egenkaptal, og de vlle defo vælge at fotsætte dften af banken, hvlket e det samfundsmæssgt optmale følge antagelse. I appendks 2 ha v llusteet ovenstående ved hjælp af to smple eksemple. Fo en mee udfølg gennemgang henvse v tl Hlle m.fl. (2012). Rskolystne aktonæe elle skolystne bankdektøe? BBS skve sde 6, 3. spalte: Nyee ltteatu ha et mee nuanceet syn på moal hazad poblemet. I Goton og Wnton (2003) påpeges det blandt andet, at de e foskel på aktonæenes teoetske nteesse at splle (tage sc) og ledelsens nteesse kke at mste dees job. Jo mee ledelsen bestemme, jo mnde sko fo moal hazad. Det skulle således væe bankdektøene, de fohndede, at det tods alt kke gk væe unde den danske bankkse. Alle faldne 19 danske bøsnoteede banke (ud af 44 danske bøsnoteede banke ved ndgangen tl 2008) va kendetegnet ved dålg copoate govenance (eksempelvs ha alle dsse 19 banke haft stemmebegænsnnge, og 15 af de 19 bankdektone va stæke nok tl at ske sg nctamentsbaseet aflønnng oven den hdtdge aflønnng) og demed stæke daglge ledelse. Det va dsse 10

12 ledelse, og kke aktonæene, de bagte dees bank tl fald som følge af sædeles kaftg udlånsvækst fnanseet ved kotsgtet låntagnng. Bechmann og Raaballe (2009a, 2009b og 2012) ha flee gange undet sg ove dsse bankdektøes to på, at de va stand tl at gå på vandet. Peckng Ode elle nedbud af gældsmakede? V ha svæt ved at fostå, hvofo fofattene lægge så megen vægt på Peckng Ode teoen. Dvkaften bag Peckng Ode teoen jævnfø Myes og Majluf (1984) e, at banken ved mee om den foventede væd af dens aktve, end kedtoene og aktonæene gø. Unde dsse omstændghede e det svæt at ejse egenkaptal, det væden af aktene e sædeles følsomme ovefo den sande foventede væd af bankens aktve. Gældsfodnge ha kke samme omfang denne ulempe unde denne foudsætnng. Men det va det modsatte, som ndtaf fo de danske banke efteået Danske banke va kke stand tl at efnansee et ndlånsundeskud på ma. k. gældsmakedene. De va et næsten totalt makedsnedbud gældmakedene med kedtatoneng af bankene tl følge. Aktemakedet va andeledes funktonsdygtgt, og v konstatee, at en ække banke heunde selv sædeles luknngstuede banke va stand tl at betjene sg af aktemakedet. Peckng Ode teoen gve kke en foklang på makedsnedbuddet, det senee ufunktonsdygtge gældsmaked og mulgheden fo at ejse aktekaptal. Det gø kedtatonengsteoen, jævnfø Stgltz og Wess (1981). Dvkaften e he, at banken ved mee om spednngen/uskkeheden væden af dens aktve, end kedtoene og aktonæene gø. Unde dsse omstændghede e det svæt at udstede gæld, det væden af gælden 11

13 belastes af hele downsde og kke dage nogen fodel af upsde. Udstedelse af akte ha kke denne ulempe unde denne foudsætnng. De obseveede fohold pege således på elatvt funktonsdygtge aktemakede samtdg med, at hstoen vse, at makede fo skabel gæld e ustable med peodevse nedluknnge. Hvad koste væsentlg mee egenkaptal bankene? BBS skve sde 6, 3. spalte: Implkatonen heaf (mee egenkaptal) e, at det skal blve dyee at dve fnansel vksomhed og demed også at væe kunde en fnansel vksomhed Det e efte vo opfattelse det helt væsentlge spøgsmål debatten. Raaballe (2013) ha endda sat tal på, se appendks 1. Fo et gennemsntlgt udlån vl enten højest stge med 0,15 pocentpont (15 basspunkte) ved væsentlgt mee egenkaptal. Og hvs staten vælge at betale fo Indskydegaantodnngen som følge af væsentlgt mee egenkaptal bankene, vl de kke væe nogen stgnng udlånsentene. V fnde det natulgt og ønskelgt elaton tl debatten, hvs BBS havde sat spøgsmålstegn ved/debatteet dsse tal. V kan næppe folade os på, at den, de te, samtykke. Natonalbankens undesøgelse af sammenhængen mellem akteafkastkav og egenkaptalpocent Danmaks Natonalbank pæsenteede maj 2013 en undesøgelse af sammenhængen mellem afkastkav tl senogæld og akte som en funkton af bankens kenekaptalpocent. Resultatet fo akteafkastkavet e vst nedenstående Fgu 2. 12

14 Danmaks Natonalbank (2013) konkludee sde 16-18: På tods af dsse foskelle ses de en tendens tl, at mee velkaptalseede nsttutte ha et lavee afkastkav på både gælden og egenkaptalen. Hvs den egentlge kenekaptalpocent stge fa 12 tl 15 llustee tendenslnjen de to fgue, at afkastkavet tl henholdsvs senogæld og egenkaptal falde med 0,2 og 1,7 pocentpont. Det vl sge, mee end hvad de e nødvendgt fo at holde de samlede fnansengsomkostnnge konstante. V e postvt oveaskede ove, at Natonalbanken fnde en så elatvt tydelg sammenhæng. Pmæt som følge af, at stkpøven (tdsmæssgt) e af begænset støelse, men også som følge af, at de som uafhængg vaabel anvendes bogføt kenekaptalpocent stedet fo makedsvæden af aktene/kenekaptalen dvdeet med makedsvæden af balancen. Natonalbankens esultate undestøtte esultatene Mles m.fl. (2011), Bagge-Sjöbäck og Lndgen (2011) samt Kashyap m.fl. (2010). De e selvfølgelg tale om en vs subjektvtet, som BBS også påpege, hvodan egessonslnjen lægges. Men lyset af ovenstående vdne esultatet således om en vs obusthed. BBS ha følgende bemæknng, sde 7, 2. spalte, vedøende Fgu 2: Føst og femmest synes det ved et smpelt øjekast klat, at den postve effekt af øget kaptal aftage med mængden af kaptal. Dette aftagende magnalafkast må Natonalbanken også anekende, eftesom den valgte egessonslnje e logatmsk. Implkatonen e, at en bank kke kan fovente samme abat på de gennemsntlge fundngomkostnnge ved at øge egenkaptalen fa 12 tl 16 pct., som ved 4 tl 8 pct. Og senee, sde 8, 1. spalte: Aftagende magnalnytte ndebæe desuden, at velpolstede banke kke på magnalen vl få samme elatve fundngfodel af mee kaptal som mnde velpolstede banke. 13

15 Fofattene mene åbenbat, at Natonalbankens egessonslnje Fgu 2 e modstd med konstante gennemsntlge fundngomkostnnge fo alle nveaue af egenkaptalpocent. He e fofattene galt afmacheede. Hvs Modglan-Mlle teoemet holde, se kuven ud pæcst som Fgu 2. Fgu 2 Investoenes afkastkav tl egenkaptal Klde: Danmaks Natonalbank (2013). Mee specfkt se kuven da således ud: 14

16 (1): f b MK %, hvo : Det foventede afkastkav tl bank s akte. f : Den skofe ente. b: n postv konstant. MK% Makedsvæden af bank s akte dvdeet med makedsvæden af bank s balance. Intutonen e smpel. Ha v en bank med en egenkaptalpocent på 10, en skof ente på 2% og en skopæme på akten på 10%, da e afkastkavet tl denne banks akte 12%. Fodoble banken egenkaptalen (tl 20%), falde skoen p. akte tl det halve (unde foudsætnng af skof gæld), og demed e afkastkavet nu blot 7% (= 2% + 5%). Fodoble banken gen egenkaptalen (tl 40%) falde afkastkavet tl 4,5% (= 2% + 2,5%). Det e pæcst dette, som ses Fgu 2. Fo god odens skyld ha v udledt fomel (1) appendks 3. V ha tdlgee femføt, Mogenavsen Jyllands-Posten (2013a), at v af og tl fnde Fnansådets bug af klde fo ktsabelt, se eksempelvs Mogenavsen Jyllands-Posten (2013b og 2013c). De e også enkelte eksemple det ndlæg, som v dskutee. He e et fa sde 7, 3. spalte: BIS (2010) estmee, at en kaptaldæknngsstgnng på 1 pct. pont, alt andet lge vl øge udlånsenten med 0,15 pct. pont nden fo en kot tdshosont. BIS estmee kke noget som helst. BIS antage, at mee egenkaptal kke educee aktenes og gældens afkast. Og så komme esultatet af sg selv. 15

17 Gopp og Hedes undesøgelse På baggund af de 100 støste banke US og de 100 støste banke U15 fo peoden undesøge Gopp og Hede (2009) en ække fohold vedøende bankenes kaptalstuktu. De væsentlgste esultate elaton tl voes poblemstllng e som følge. 1. De faktoe, de bestemme øvge selskabes kaptalstuktu, e hovedtæk også de faktoe, de bestemme bankenes kaptalstuktu. Dette esultat e uafhænggt af, om leveage (gæld fohold tl balance) måles ved bogføte elle makedsopgjote væde. Resultatet holde endvdee også fo de tadtonelle banksolvensmål. Banke e altså kke noget helt specelt henseende tl kaptalstuktu 2. Bankes leveage e som hovedegel kke bestemt ud fa fnansel eguleng. Va dette tlfældet, måtte man fovente, at bankene vlle vælge egenkaptal svaende tl mnmumskavet plus en skkehedsbuffe. I så fald måtte man fovente, at banke med stoe oveskud, evne tl at betale udbytte og en høj psfastsættelse af dees akte vl vælge en lav skkehedsbuffe, det dsse banke vl have elatvt lettee ved at ejse kaptal på aktemakedet. Gopp og Hede vse, at det foholde sg pæcst modsat. Det e dsse banke, som ha megen egenkaptal. 3. Den enkelte bank vælge stot omfang en (taget) kaptalstuktu, de e specfk fo den enkelte bank.e. et stot omfang fastsat af bankens ledelse. BBS angve, at de eplkee Gopp og Hedes undesøgelse på danske data. Fofattene e desvæe kke to mod Gopp og Hedes undesøgelse, og de e helle kke gundge. 1 Gopp og Hede ha 3 fgue, 13 tabelle og pæcse defntone af stkpøve og vaable. BBS ha én tabel, de bedst kan 16

18 sammenlgnes med Gopp og Hedes føste søjle tabel V og VI samt tabel VII. Selvom BBS få kvaltatvt samme egessonskoeffcente som Gopp og Hedes tabel V, VI og VII, konkludee BBS helt andeledes. Gopp og Hede konkludee som unde ovenstående punkt 2. BBS konkludee demod (uden nogen fom fo suppleende undesøgelse), sde 8, 3. spalte: Med ande od, selv banke med nvestoappel holde en høj kaptaldæknng. Det pege således etnng af, at egenkaptal e dy at ejse på den kote bane. V kunne med lge så ldt et konkludee: Banke med høj egenkaptal blve veltjenende og stand tl at udbetale udbytte tl dees aktonæe, hvofo sådanne banke blve bøsdalngs. Den type fo lemfældg agumentaton høe ngen stede hjemme. Nødldende/dålgt pæsteende bankes kaaktestka V e enge med BBS, at de e mange ande kendetegn end omfanget af egenkaptal, de e bede tl at foudsge, hvlke banke de kom pobleme unde den danske bankkse. Hvofo e væsentlge mee egenkaptal vgtg? Ponten e kke, at megen egenkaptal fohnde et selskab, helle kke en bank, at blve dålgt ledet. Det fohold falde tlbage på ledelsen. Ponten e, at kav om meget mee egenkaptal en bank ske, at et Fnanstlsyn kan stoppe banken tdlgt og lave en pvat ovedagelse af banken tl nye ejee uden, at hveken bankens kedtoe elle staten lde tab. Dette e også tl gavn fo de øvge banke, og konstuktonen gve 17

19 samtdg aktonæene øget tlskyndelse tl at ovevåge ledelsen. Fo ydelgee fohold henvses tl Raaballe (2013). Hvad kaaktesee nødldende/dålgt pæsteende banke? Tdlgee Natonalbankdektø Nels Bensten udtale ved Fnansådets åsmøde den 3. decembe, 2012 blandt andet: Konklusonen e, at man med elatvt smple nøgletal kunne dentfcee, hvlke nsttutte de kunne komme faezonen. BBSs Tabel 3 e et bud hepå. Fnanstlsynets Tlsynsdamant e et andet bud, og No Invests ålge appot e et tedje bud. Ingen ha vel som Bechmann og Raaballe (2008, 2009a, 2009b, 2010, 2012) undesøgt, hvad de kaakteseede nødldende/dålgt pæsteende danske bøsnoteede banke. Gundlæggende fnde de, at dsse banke e kaakteseet ved dålg copoate govenance uden en støe uafhængg stoaktonæ og med en oppotunstsk ledelse, de afsløes som sådan ved at tltage sg nctamentsbaseet aflønnng. Det e dsse banke, man fnde ekstem udlånsvækst, høje ndlånsundeskud, dålg udlånsdvesfceng, heunde også mange stoe engagemente. Da den næste bankkse kke nødvendgvs foløbe som den nuvæende, e det måske væd at have dsse mee fundamentale kaaktestka fo øje. Konklusone og hvo skke gund stå v på? V e helt på det ene med, at vot foslag om, at to- tl tedoble de svagest kaptalseede danske bankes egenkaptal kan lyde dastsk nogle folks øe. 18

20 Ingen e fomentlg ueng, at gennemføelse af foslaget vl skabe fnansel stabltet med væsentlge samfundsøkonomske gevnste. Det oveaskende fo os va, at v fandt, at foslaget samfundsøkonomsk set va omkostnngsft. Fo den pvate sekto vl omkostnngen væe, at de støste banke mste et too bg to fal - subsdum fa staten, og at det gennemsntlge udlån kan blve op tl 0,15 pocentpont dyee. Vl staten kompensee den pvate sekto helt elle delvs hefo og/elle tlskynde tl ovenstående løsnng, kan staten fholde banke med høj egenkaptal fo det ålge bdag tl Indskydegaantfonden. Heved vl bankenes udlånsente også foblve uændede. Uskkeheden om ovenstående foslags gennemføelse bø således atonelt gå på, om man kan fæste tlstækkelg ld tl de tal, de femgå af appendks 1. fte vo opfattelse bygge voe beegnnge på anekendte beegnnge og esultate ndenfo fnansel fosknng. Og v ha ndtl nu kke mødt ndvendnge fa voe kolleges sde. Men e de allgevel omåde, de e uske? Og kan den uskkehed educees ndenfo oveskuelg td? Dette dskutees kot det eftefølgende. I eksempelvs Natonalbankens beegnng af sammenhængen mellem afkastkav tl egenkaptal og egenkaptalpocent Fgu 2 foetages denne beegnng to skdt. I føste skdt fndes sammenhængen mellem sko målt ved aktebeta og egenkaptalpocent. I næste skdt ovesættes sko målt ved aktebeta tl egenkaptalens afkastkav. Dette ske ved aktepsfastsættelsesmodellen CAPM. De undesøgelse, Mles m.fl. (2011), Bagge-Sjöbäck og Lndgen (2011) samt Kashyap m.fl. (2010), som Raaballe (2013) efeee tl, anvende samme metode. 19

21 I føste skdt vse alle undesøgelse, at akteskoen målt ved beta falde ved mee egenkaptal. Faldet e dog kke popotonalt, hvlket kan foklaes ved, at too bg to fal - subsdet fa staten educees, og at bankens bllgee gældsfundng kke ndegnes, se Raaballe (2013). Hvs man måle aktesko ved aktens volatltet stedet fo dens beta, fås samme konkluson se eksempelvs Kashyap m.fl. (2010). Mnde aktesko målt ved aktebeta og aktevolatltet ved mee egenkaptal e defo en obust konkluson. Andet skdt undesøgelsene, hvo aktebeta ovesættes tl akteafkastkav ved hjælp af CAPM, e demod langt mnde obust. Selv om CAPM fomentlg e den mest anvendte aktepsfastsættelsesmodel, ha man mee end 20 å vdst, at den kke e specelt velegnet, se f.eks. Fama og Fench (1992). Det vl stedet væe ønskelgt at psfastsætte ved hjælp af en flefaktomodel som APT (Abtage Pcng Theoy). Det vl fomentlg kke datamæssgt væe mulgt på danske data, men måske på nodske data og helt skket på euopæske og amekanske data. 2 Flefaktomodellene ndeholde flee skomål ud ove aktebeta og aktevolatltet, og det væsentlge vl væe at eftevse, at støelsen af dsse ydelgee skomål også stot set halvees ved en fodoblng af egenkaptalen. De e mdletd støtte tl de fundne konklusone fa en ldt anden kant. Investoenes afkastkav tl bankenes senogæld falde ved højee egenkaptal. Se eksempelvs appendks 4, Fgu 3, de e taget fa Danmaks Natonalbank (2013). Denne fgu e kke baseet på CAPM. Med hensyn tl undesøgelse af sammenhængen mellem akteafkastkav og egenkaptalpocent e det selvfølgelg nælggende at foetage denne undesøgelse et skdt dvs. fa egenkaptalpocent tl akteafkastkav. Det to v dog kke e datamæssgt mulgt. 20

22 Samlet set fnde v, at støelsesodenen af de fundne esultate e ganske obuste. Det e dog på mellemlangt sgt mulgt at foøge obustheden ved at foetage undesøgelse baseet på flefaktomodelle. 21

23 Ltteatu Bagge-Sjöbäck, Robn og Olof Lndgen, 2011: The Optmal Captal Stuctue fo Nodc Banks. Hovedopgave ved CBS. Bechmann, Ken L. og Johannes Raaballe, 2008: Danske banke og fnansksen. Fnans/Invest, 8/08, s Bechmann, Ken L. og Johannes Raaballe, 2009a: Danske bankdektøes aflønnng Inctamentsaflønnng elle tag selv bod? Fnans/Invest, 6/09, s Bechmann, Ken L. og Johannes Raaballe, 2009b: Manglende bemseklodse danske banke. Fnans/Invest, 8/09, s Bechmann, Ken L. og Johannes Raaballe, 2010: Stemme- og ejebegænsnnge danske banke en eplk. Fnans/Invest, 3/10, s Bechmann, Ken L. og Johannes Raaballe, 2012: Bad Copoate Govenance: When Incentve-Based Compensaton Identfes Dangeous COs. Wokng Pape. Bechmann, Ken L., Andes Gosen og Johannes Raaballe, 2013: De skal mee egenkaptal de danske banke. Konk Mogenavsen Jyllands- Posten, 3. maj Beg, Jespe, Chstan Sndng Bentzen og Nels Stom, 2013: Højee kaptalkav løfte kav tl ndtjenngen den fnanselle sekto. Fnans/nvest, 5/13, s BIS (Bank fo Intenatonal Settlements), 2010: Assessng the macoeconomc mpact of the tanston to stonge captal and lqudty equements. 22

24 Danmaks Natonalbank, 2013: Fnansel Stabltet Danmaks Natonalbank, 2012: Nls Benstens ndlæg ved Fnansådets åsmøde mandag den 3. decembe ckbo, sben B. og Øyvnd Nol, 2000: Leveage, Lqudty and Long-Run IPO Retuns. Wokng Pape. Fama, ugene F., og Kenneth R. Fench, 1992: The coss-secton of expected stock etuns. Jounal of Fnance. 47, pp Goton, Gay og Andew Wnton, 2003: Fnancal Intemedaton. 1, pp Gopp, Rent og Floan Hede, 2009: The Detemnants of Bank Captal Stuctue. uopean Cental Bank Wokng Pape Sees, No Hlle, Davd, Mak Gnblatt og Shedan Ttman, 2012: Fnancal Makets and Copoate Stategy. Second uopean dton. McGaw-Hll. Jacewtz, Stefan og Jonathan Pogach, 2012: Depost Rates Advantages at the Lagest Banks. Fedeal Depost Insuance Coopeaton Wokng pape. Kashyap, Anl K., Jeemy C. Sten og Samuel Hanson, 2010: An Analyss of the Impact of Substantally Hghtened Captal Requements on Lage Fnancal Insttutons. WP, Hawad Busness School. Mles, Davd, Jng Yang og Glbeto Macheggano, 2011: Optmal Bank Captal. Dscusson Pape no. 31, Bank of ngland. Mlle, Meton H., 1977: Debt and Taxes. Jounal of Fnance, 32, pp Modglan, Fanco og Meton H. Mlle, 1958: The Cost of Captal, Copoaton Fnance, and the Theoy of Investment. Amecan conomc Revew, 48, no. 3, pp

25 Modglan, Fanco og Meton H. Mlle, 1963: Copoate Income Taxes and the Cost of Captal; A Coecton. Amecan conomc Revew, 53, no. 3, pp Mogenavsen Jyllands-Posten, 2013a: Kamp mellem foskee og Fnansådet fotsætte, 23. maj. Mogenavsen Jyllands-Posten, 2013b: Højee egenkaptal vl gøe det dyee at buge banken, 23. maj. Konk af Jespe Beg, Nykedt og Nels Stom Stenbæk, Fnansådet. Mogenavsen Jyllands-Posten, 2013c: Ske banke e kke dyee fo kundene, 3. maj. Myes, Stewat C. og Ncholas S. Majluf, 1984: Copoate Fnancng and Investment Decsons when Fms have Infomaton that Investos Do Not Have. Jounal of Fnancal conomcs, 13, no. 2, pp Raaballe, Johannes, 2013: Foøget egenkaptal banken en ulempe fo banken og dens kunde? Fnans/Invest, 03/13, s Slovk, Patc, 2012: Systematcally Impotant Banks and Captal Regulaton Challenges. OCD conomcs Depatment Wokng Papes, No Stgltz, Joseph., og Andew Wess, 1981: Cedt Ratonng n Makets wth Impefect Infomaton. Amecan conomc Revew, Vol. 71, No

26 Appendks 1 Foøgelse af de gennemsntlge fundngomkostnnge som følge af en to- tedoblng af de svageste kaptalseede bankes egenkaptal Stoe banke Øvge banke Foøgede buttoomkostnnge 20 bp - Manglende ndegnng af bllgee lån 5 bp - Foøgede nettoomkostnnge 15 bp 0-5 bp Fjenelse af bankenes betalng tl Indskydegaantfonden bp bp Netto 0-5 bp bp Foklang tl tabellen: 100 bp svae tl 1 pct. pont. Af føste lnje ses et skøn ove foøgelsen af de stoe bankes gennemsntlge fundngomkostnnge som følge af en totedoblng af de svagest kaptalseede bankes egenkaptal. Skønnet e baseet på Mles m.fl. (2011) og Bagge-Sjöbäck og Lndgen (2011). Begge undesøgelse e baseet på stoe banke, hvofo de kke appotees tal fo øvge banke. I de to nævnte undesøgelse e de kke taget hensyn tl, at væsentlg højee egenkaptal medføe, at 25

27 bankene kan låne bllgee. Denne manglende ndegnng e skønnet tl 5 bp. De foøgede nettoomkostnnge udgø således støelsesodenen 15 bp fo de stoe banke. De stoe banke nyde fodel af et too bg to fal subsdum. Dette skønnes på baggund af Jacewtz og Pogach (2012) at udgøe bp. Øvge banke modtage kke et sådant subsdum. Defo skønnes de øvge bankes nettoomkostnnge at udgøe 15 bp fatukket dette subsdum (10-15 bp). Heved femkomme de foøgede nettoomkostnnge fo øvge banke. n eventuel fjenelse af bankenes ålge betalng tl Indskydegaantfonden skønnes at udgøe en bespaelse fo alle banke på bp, det det foudsættes, at de dækkede nettondskud udgø cka halvdelen af balancen. Ved at fatække denne bespaelse fås de foøgede/fomndskede gennemsntlge fundngomkostnnge (netto) fo de stoe banke henholdsvs øvge banke. 26

28 Appendks 2 Reluctance to lqudate og Debt ovehang V ha en bank, de leve to peode. Aktonæene kan beslutte om banken skal lkvdee nu elle vente hemed tl næste peode. I næste peode kan banken komme en af to tlstande: Upsde elle downsde. Begge tlstande ndtæffe med sandsynlghed 0,5. Alle nvestoe antages at væe skoneutale og den skofe ente e lg med 0. De e to fodnge på banken: genkaptal og gæld. Hvs banken lkvdees dag e lkvdatonspovenuet (væden af bankens aktve) 100. I. Reluctance to lqudate V antage, at væden af bankens aktve næste peode ved upsde e 110 og ved downsde 80. Nutdsvæden af bankens aktve ved gong concen e altså 95 ( 0, ,5 80 ). Det e altså samfundsmæssgt bedst at lkvdee banken. Det blve mdletd kke esultatet, hvs egenkaptalen e lav. Antag at gældsejene ha et kav på 99, og egenkaptalen modtage, hvad de blve tl oves. Ved lkvdeng modtage egenkaptalen altså 1. Hvs banken kke lkvdees, modtage aktonæene 11 (= ) upsde og 0 downsde. Nutdsvæden heaf e 5,5. Aktonæene vælge altså kke at lkvdee, hvlket e samfundsmæssgt dålgt (og gældsejene lde et tab på 9,5 ved denne beslutnng). Antag stedet at gældsejene blot ha et kav på 80 dvs. væsentlg mee egenkaptal banken. Ved lkvdeng modtage aktonæene altså 20. Hvs banken kke lkvdees, modtage aktonæene 30 upsde og 0 downsde. 27

29 Nutdsvæden heaf e blot 15. Aktonæene vælge altså at lkvdee, hvlket e det samfundsmæssgt bedste. II. Debt ovehang V antage, at væden af bankens aktve næste peode ved upsde e 120 og ved downsde 90. Nutdsvæden af bankens aktve ved gong concen e altså 105 ( 0, ,5 90). Det e altså samfundsmæssgt bedst kke at lkvdee banken. Banken blve mdletd lkvdeet, hvs egenkaptalen e lav. Som betngelse fo at dve banken vdee folange Fnanstlsynet, at aktonæene ndskyde ydelgee 15 egenkaptal. Dette kaptalndskud anbnge banken det skofe aktv, og væden af bankens aktve næste peode ved upsde e altså 135 og ved downsde 105 Antag at gældsejene ha et kav på 115, og egenkaptalen modtage hvad de blve tl oves. Ved lkvdeng modtage egenkaptalen altså 0. Hvs banken kke lkvdees, modtage aktonæene 20 (= ) upsde og 0 downsde. Nutdsvæden heaf e 10. Men fo at få denne nutdsvæd skal aktonæene ndskyde 15. Nettonutdsvæden e altså -5, hvofo aktonæene vælge at lkvdee, hvlket e samfundsmæssgt dålgt (og gældsejene lde et tab på 10 ved denne beslutnng). Antag stedet at gældsejene blot ha et kav på 100 dvs. væsentlg mee egenkaptal banken. Ved lkvdeng modtage aktonæene altså 0. Hvs banken kke lkvdees, modtage aktonæene 35 upsde og 5 downsde. Nutdsvæden heaf e 20, og nettonutdsvæden e altså 5 fo aktonæene. Aktonæene vælge altså at fotsætte, hvlket e det samfundsmæssgt bedste. 28

30 Appendks 3 Akteafkastkav baseet på Modglan-Mlle V foudsætte, at Modglan-Mlle teoemet holde, at akte psfastsættes henhold tl CAPM, og at bankens gæld e skof. Ændng af de to sdste foudsætnnge vl kke ænde de kvaltatve konklusone. : Det foventede afkastkav tl bank s akte. M : Det foventede afkast på makedspoteføljen. A : Det foventede afkast på bank s aktve. f : Den skofe ente. : Kovaansen mellem bank s akteafkast og makeds- poteføljens afkast dvdeet med vaansen på makeds- poteføljens afkast. A : Kovaansen mellem bank s afkast på aktvene og : D : makedspoteføljens afkast dvdeet med vaansen på makedspoteføljens afkast. Makedsvæden af bank s akte. Makedsvæden af bank s gæld. b: n postv konstant. MK% Makedsvæden af bank s akte dvdeet med makedsvæden af bank s balance. n tlde ove en vaabel angve, at denne vaabel e stokastsk. 29

31 30 Modglan-Mlle foudsætnnge ndebæe, at nedenstående (3.1) holde fo alle væde af ) /( D dvs. passvsdens sammensætnng påvke kke aktvenes afkast. (3.1): f A D D D ~ ~. CAPM e gvet ved: (3.2): ) ( f M f. Ved at beegne kovaansen på begge sde af (3.1) med makedspoteføljens afkast og dvdee med vaansen på makedspoteføljens afkast fås: A D A D :(3.3). Ved at ndsætte (3.3) (3.2) fås: ) ( f M A f D f M A f D ) (

32 b f MK A, hvo b ), hvlket gve fomel (1). % ( M f 31

33 Appendks 4 Fgu 4. Investoenes afkastkav tl senogæld Klde: Danmaks Natonalbank (2013). 1 Hvodan e stkpøven defneet? Hvlke banke ndgå? Ove hvlket tdsum? Hvodan behandles suvvoshp bas? Måles venstesdevaablen bogføte elle makedsvæde? lle e de tale om solvenspocente henhold tl Lov om fnansel vksomhed? støelse målt som ln? Hvofo defnees sko ud fa skovægtede aktve (kke mndst set ud fa vo Fgu 1)? Hvofo buges kke stedet aktvenes volatltet? Som poftabltetsmål buges esultat p. akte. Men dette mål e kke sammenlgnelgt på tvæs af banke. V kunne fotsætte. 2 Tl at llustee denne poblemstllng kan v anvende ckbo og Nol (2000). Nye bøsntoduceede selskabe gve ove de eftefølgende te tl fem å et væsentlgt lavee afkast end selskabe af samme støelse og samme banche, selvom de bøsntoduceede selskabe ha et højee aktebeta end de sammenlgnelge selskabe. De e altså enten tale om en anomaltet, elle at CAPM kke holde. ckbo og Nol vse ved hjælp af flee flefaktomodelle, at det lavee afkast tl de nye selskabe e atonelt, det dsse selskabe målt på øvge skomål e mnde skable og deved også samlet set e mnde skable end sammenlgnngsguppen af selskabe af samme støelse og samme banche. 32

34 Management Wokng Pape : Jøn Floh Nelsen, Las Bondeup Bjøn and Mkael Søndegaad: Copng wth Remote Contol: Scandnavan Subsdaes n Gemany and ast Asa : Jøn Floh Nelsen and k Rskjæ: Fom Patent Suveys to Oganzatonal Change: Attenton, Accept, and Acton? : Jakob Stg Hedensted and Johannes Raaballe: Dvdend Detemnants n Denmak : Ken L. Bechmann and Johannes Raaballe: Danske banke og fnansksen : Kstna Rsom Jespesen: Infomaton paadox of new poduct development: A case of decson-makes focus of attenton : Kstna Rsom Jespesen: Infomaton souce explotaton/exploaton and NPD decson-makng : Ken L. Bechmann and Johannes Raaballe: Danske bankdektøes aflønnng Inctamentsaflønnng elle tag selv bod? : Ken L. Bechmann and Johannes Raaballe: Manglende bemseklodse danske banke : Claus Thane & Pe Blenke: A netwok analyss of the ndvdual oppotunty nexus: Convegence n entepeneushp eseach? : Robet P. Omod: Poltcal Maket Oentaton: An Intoducton : Robet P. Omod: Poduct-, Sales- and Maket-Oented Pates: Lteatue Revew and Implcatons fo Academcs, Pacttones and ducatos : Kstna Rsom Jespesen: Decson makng effectveness n NPD gates : Ken L. Bechmann and Johannes Raaballe: Bad Copoate Govenance: When Incentve-Based Compensaton Identfes Dangeous COs : Robet P. Omod and Heathe Savgny: lecton Maketng to Young Votes: Whch Meda s Most Impotant? : Robet P. Omod: Defnng Poltcal Maketng : Johannes Raaballe: Foøget egenkaptal banken en ulempe fo banken og dens kunde? Ken L. Bechmann, Andes Gosen and Johannes Raaballe: Højee kaptalkav løfte kav tl ndtjenng den fnanselle sekto en eplk

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet

Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet Pension og Tilbagetækning - Ikke-paametisk Estimation af Heteogenitet Søen Anbeg De Økonomiske Råds Sekataiat, DØRS Pete Stephensen Danish Rational Economic Agents Model, DREAM DREAM Abedspapi 23:2 foeløbig

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ehvevs- og Selskabsstyelsen Måling af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms, enegiafgifte og udvalgte miljøafgifte Novembe 2004 Rambøll Management Nøegade 7A DK-1165 København K Danmak

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007 Alt hvad du nogensinde ha ønsket at vide om... VEKTORER Del 2 Fank Nasse 2006-2007 - 1 - Indledning Vi skal i denne lille note gennemgå det basale teoi om vektoe i planen og i ummet. Stoffet e pæcis det

Læs mere

Finanskalkulationer Side 1/20 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi

Finanskalkulationer Side 1/20 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi Faskalkulatoe Sde /20 Stee Toft Jøgese Faskalkulatoe avaceet etesegg matematske modelle økoom Idholdsfotegelse: Kaptel : Rete Retebegebet Omkostge Retefomle Effektv ete Kotuet foetg Tdsdagam Flytg af kaptal

Læs mere

Finanskalkulationer Side 1/19 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi

Finanskalkulationer Side 1/19 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi Faskalkulatoe Sde /9 Stee Toft Jøgese Faskalkulatoe avaceet etesegg matematske modelle økoom Idholdsfotegelse: Kaptel : Rete Retebegebet Omkostge Retefomle Effektv ete Kotuet foetg Tdsdagam Flytg af kaptal

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal 1 Opspaing og lån Mike Auebach Odense 2010 Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen. På

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK fa C- til A- niveau. udgave FORORD Denne bog e beegnet fo studeende, som ha behov fo at epetee elle opgadee dees matematiske viden fa C elle B- niveau til A-niveau Bogen

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 211 74 Johan Gustav Kaas Jacobsen Danmarks Natonalbank Søren Truels Nelsen Danmarks Natonalbank Betalngsvaner Danmark September 211 The Workng Papers of Danmarks Natonalbank

Læs mere

Cisgene bygplanter. planteforskning.dk Bioteknologi

Cisgene bygplanter. planteforskning.dk Bioteknologi plantefoskning.dk Cisgene bygplante Nyttige egenskabe kan tilføes til femtidens afgøde ved hjælp af genetisk modifikation uden indsættelse af atsfemmede gene. Den nye stategi anvendes bl.a. til udvikling

Læs mere

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Dimittendundesøgelse 2008-2009 Afspændingspædagoguddannelsen Dimittendundesøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Opsummeing af undesøgelse foetaget blandt dimittende fa Afspændingspædagoguddannelsen Datagundlag

Læs mere

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter:

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter: 5 Tyngdekaften Nu hvo vi (fohåbentlig) ha fået et begeb om ummets og tidens sammenflettede natu, skal vi vende tilbage til en ting, som vi ganske kot blev konfonteet med i begyndelsen af foige kapitel.

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren-

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren- R 1 Månedligt på museum Medieinfo 2010 6 Rejst med utefly til Euopa 6 Fie i Euopa (ekskl. Noden) 4 Fie i Noden Stobyfie/kultufie a kottidsfie i udlandet en) Fie i Syd- og Nodamika 1 Aktiv-/spotsfie ka

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

Capital Asset Pricing Modellen

Capital Asset Pricing Modellen Captal Asset Prcng Modellen og det danske aktearked Bachelorprojekt af Thoas Klesdorff Hougaard Vejleder Lone Sauelsen Afleverngsdato.05.006 Erhvervsøkono/HA-uddannelsen Insttut for Safundsvdenskab og

Læs mere

Motivationseffekten af aktivering

Motivationseffekten af aktivering DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kanddatspecale Bran Larsen Motvatonseffekten af aktverng Vejleder: Anders Holm Afleveret den: 03/03/06 Indholdsfortegnelse 1. Indlednng... 1 2.

Læs mere

2012 NYE TIDER, NYE IDÉER OG NYE MÅDER 2 DIN STØTTE BETYDER ALVERDEN... 4 50% DÆMON OG 50% ENGEL 6 INSPIRATION TIL SOCIALMINISTEREN

2012 NYE TIDER, NYE IDÉER OG NYE MÅDER 2 DIN STØTTE BETYDER ALVERDEN... 4 50% DÆMON OG 50% ENGEL 6 INSPIRATION TIL SOCIALMINISTEREN Decebe 2012 NYE TIDER, NYE IDÉER OG NYE MÅDER side 2 DIN STØTTE BETYDER ALVERDEN side 4 50% DÆMON OG 50% ENGEL side 6 INSPIRATION TIL SOCIALMINISTEREN side 9 NYE tide, NYE idée og NYE åde! Hve dag kan

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U *?fâtté; Z H' ' /2/- 085"? S H Sko CU < F-3 CO CU 23 CD f'-+~ öansk vestn J(D ;3 83o~9o0, sä JCD C7 -- n CDlt med henbl -nu-lø ;=-'=:" på St Crox og St Themas! U G *~ f ~- - åuå Q ~;f>'; 6? #-=@'f'/*`?'-"å-f-

Læs mere

Husholdningsbudgetberegner

Husholdningsbudgetberegner Chrstophe Kolodzejczyk & Ncola Krstensen Husholdnngsbudgetberegner En model for husholdnngers daglgvareforbrug udarbejdet for Penge- og Pensonspanelet Publkatonen Husholdnngsbudgetberegner En model for

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

MEDIA OG MARKED 2005/2

MEDIA OG MARKED 2005/2 MEDIA OG MARKED 2005/2 Til lands, til vands og i luften Aguketid - nej tak Step by Stepstone Mød Si Richad Banson i København Henley - MBA med muskle Duften af tang og levepostej KUNDECASE Til lands, til

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages Pojekt 4. Alægsøkoomie i Stoebæltsfobidelse hvoda afdages lå? Dette pojekt hadle om, hvoda økoomie va skuet samme, da ma byggede Stoebæltsfobidelse. Stoe alægspojekte e æste altid helt elle delvist låefiasieet.

Læs mere

Ejendomsværdibeskatning i Danmark

Ejendomsværdibeskatning i Danmark DET SAMFUNDSVIDENSABEIGE FAUTET Økonomisk Insiu ØBENAVNS UNIVERSITET andidaspeciale aine Gønbæk von Fühen Ringsed Ejendomsvædibeskaning i Danmak Analysee i en anvend geneel ligevægsmodel Vejlede: oul Schou

Læs mere