Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år."

Transkript

1 Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg Thomsen 2011

2 Når livet gør ondt Hvert år mister over 4000 danske børn deres far eller mor ved død. Det svarer til, at der i hver eneste klasse vil være en elev, som mister sin mor eller far inden udgangen af niende klasse. Hvert år dør omkring 500 børn i den skolesøgende alder. Det svarer til, at hver femte danske skole mister en elev hvert år. Og i Danmark lever af landets 1,1 million børn i dag adskilt fra den ene elle begge forældre, typisk på grund af skilsmisse. Hvert tredje danske barn er altså skilsmissebarn. Når livet gør ondt, er det hos vores nærmeste, vi henter den bedste støtte. Men ens nærmeste er ofte også selv hårdt ramt, og det kan derfor være svært at hjælpe andre, hvor gerne man end vil. Det gælder for voksne såvel som for børn, men hos børn gælder det også, at de er solidariske med deres forældre, og at de derfor ofte undertrykker deres egen sorg og fortvivlelse for ikke at være anledning til yderligere bekymring hos forældre, der selv er hårdt ramt. Men barnet har brug for hjælp og de næstnærmeste til at hjælpe, er de voksne barnet omgås dagligt i institutioner og skoler. Men det er svært at hjælpe og mange føler sig magtesløse i forhold til opgaven og ansvaret. I afmagt vælger nogle at tie at lade som ingenting og det duer ikke, når det eneste rigtige er ikke at lade barnet være alene med sin sorg, men tværtimod at hjælpe og beskytte det ved at tilbyde et fællesskab og et nærvær, hvor sorgen kan få ord og blive delt. 1 Den opgave og det ansvar vil vi gerne tage på os på Mønsted Skole og SFO. Derfor har skolebestyrelse og medarbejdere på skolen og Sfo-en i fællesskab udarbejdet en sorghandleplan, der beskriver, hvad vi vil gøre i konkrete situationer, når død, alvorlig sygdom, ulykke eller en alvorlig krise rammer vores fælles børn. Planen er meget konkret udformet og forholder sig derfor også til den situation, at en medarbejder på skolen kan dø eller rammes af alvorlig sygdom eller krise. Yderligere skal det fremhæves, at selv om der mange steder står klasselæreren gør, så er det vigtigt at understrege, at i den konkrete situation kan også 1 Ovenstående indledning er inspireret af og delvis hentet fra forordet til pjecen: Børn i Sorg, udgivet af DL, Skole & Samfund og Kræftens Bekæmpelse.

3 klasselæreren være hårdt ramt. I den situation tager en anden lærer fra teamet over. Det er vores håb, at sorghandleplanen vil kunne blive et nyttigt redskab, der skaber klarhed og tryghed på trods, i en svær situation. Tilbage er at understrege vigtigheden af, at vores mulighed for at være der når sorgen eller krisen rammer, er helt afhængig af, at vi så tidligt som muligt bliver informeret, at vi får besked. På vegne af medarbejdere og bestyrelser Søren Borup Mønsted Skole

4 Når en elev dør Den der først får kendskab til dødsfaldet kontakter skolen/klasselæreren/sfo. Kontaktpersonen kontakter ledelsen. Ledelsen kontakter skolen/sfo, skolebestyrelse og andre involverede parter. Hvem har ansvaret? Klasselærer: Afklaring med hjemmet Klassen Kontakt til professionelle Klassens forældre Ledelse: Information til medarbejdere Flagning Indkaldelse til afholdelse af en fælles mindestund Første kontakt til elevens hjem Klasselæreren eller en repræsentant for SFO tager kontakt til hjemmet og tager eventuelt på hjemmebesøg for at: Få konkrete facts om hvad der er sket. (Rygter manes i jorden) Er der oplysninger, der ikke må videregives til skolen/eleverne? Hvad kan klasselæreren/sfo hjælpe med? Afklaring af om forældrene ønsker at deltage i en del af forløbet. Drøfte med forældrene hvad skolen/sfo gør. Anden kontakt til elevens hjem er et hjemmebesøg med det formål at: Fortælle om forløbet i klassen. Aflevere en buket blomster og evt. et lille brev fra skolen/ SFO og lærerne. Indhente oplysninger om begravelsen. Få afklaret om forældrene ønsker lærernes og klassekammeraternes deltagelse. Hvis forældrene ønsker skolens/sfos deltagelse i begravelsen, deltager mindst klasselæreren/medarbejder og en repræsentant for ledelsen. Klassen Klasselæreren og en repræsentant for SFO er i lokalet når de første elever ankommer. Elevens plads kan være markeret på en speciel måde f.eks. med lys. Man taler meget grundigt om hvad der er sket. (Rygter skal manes i jorden).

5 Man snakker med eleverne om den døde elev. Eleverne skal have lov til at fortælle alt, både positive og negative oplevelser. Det er en god idé at lade eleverne lave et materiale om den døde til forældrene. Det kan være breve, digte, tegninger og små historier. Hvis det føles naturligt, kan der bruges materialer fra materialekassen. Der skal være mulighed for at lave aktiviteter, der ikke har med død at gøre. Dagen afsluttes, så der ikke er elever, der skal hjem til et tomt hus. Eleverne kan evt. gå i SFO, indtil forældrene kommer hjem. De store skal opfordres til at sidde samlet et sted på skolen, sammen med en lærer de kender godt, indtil de kan tage hjem til forældrene. Evt. kontaktes præsten og kommer i klassen for at fortælle om begravelsen. Besøget kan foregå den første dag eller en anden dag inden begravelsen. Kontakt til professionel Inger Petterson sognepræst tlf Socialcenter Syd, Viborg, tlf Kontakt til klassens forældre Forældrene informeres grundigt om dødsfaldet og begravelsen. Informationen kan være afhængig af situationen, gives skriftligt, eller på et møde. Evt. arrangeres der en temaaften for forældrene om børns sorgreaktioner. Ledelsen Informerer skolens/sfos medarbejdere om dødsfaldet. Meddelelsen til medarbejdere i SFO gives af den vagthavende person ved dagens begyndelse. Meddelelsen til lærerne gives af klasselæreren eller ledelse inden skoledagen begynder. Klasselærerne går herefter i klasserne og fortæller eleverne om dødsfaldet, og at der skal være en fælles mindestund senere. Vær opmærksom på, at der kan være reaktioner p.g.a tætte relationer til børn/søskende i andre klasser. Der sørges for flagning på dødsdagen og begravelsesdagen. Alternativt på dagen hvor meddelelsen når skolen/ SFO.

6 Afholdelse af mindestund for hele skolen indenfor et par timer. Udsmykning findes i materialekassen. Ledelsen fortæller om eleven holder en kort tale. Der synges en sang. Spørgsmål afklares. Klasselæreren følger eleverne til klasselokalet og bliver hos dem timen ud. Hvis dødsfaldet sker i en ferie. Den medarbejder der først får kendskab til dødsfaldet kontakter ledelsen, klasselæreren, en anden af klassens lærere eller en medarbejder fra SFO, skolebestyrelsen og/eller klasseforældrerådet. De involverede sørger for Kontakt til hjemmet. Blomster til og deltagelse i begravelsen. Skriftlig information til klassens forældre, SFO, ledelsen og klassens øvrige lærere. Mindestund arrangeres den første dag efter ferien. Forløbet i klassen foregår også den første dag efter ferien. Når en elev mister mor/far eller søskende Kommunikation Det er vigtigt at den interne kommunikation er optimal. Går barnet i SFO, kontaktes ledelsen i SFO-en. Den person der først får meddelelsen, må drage omsorg for at nedennævnte personer får besked. Klasselærer Ledelse Kontaktperson eller vagthavende i SFO Da SFO åbner kl er det ofte vagthavende her, der først får meddelelsen. Hjemmet Klasselærer/ledelse/SFO s leder, kontakter elevens hjem, og på et passende tidspunkt aflægges hjemmet et besøg, med den hensigt at: Informere om, at klassen vil afholde et klassemøde senere på dagen, eller førstkommende skoledag om morgenen. Hvis det er naturligt, laves dagen til en klasselærerdag.

7 Pågældende elev kan selv være tilstede, men det er op til individuel vurdering. Det drøftes med hjemmet, om der er noget, de selv ønsker der skal siges eller gøres på dette møde. Der sendes en buket til hjemmet, gerne ledsaget af en personlig hilsen. Klasselærermøde når eleven er tilstede. Første morgen efter dødsfaldet eller i løbet af skoledagen, har elevens klasse et klassemøde. Klasselærer og en repræsentant for SFO er til stede. Det er vigtigt at være opmærksom på klassens reaktion. Kan klasselæreren ikke være tilstede, skal det være en anden person som er nært knyttet til klassen. (Anden lærer eller SFO repræsentant). Klassemødet afholdes, om muligt, ikke før der har været kontakt til de efterladte. Klasselæreren aftaler med eleven og familien, hvad klassen/skolen kan gøre for at hjælpe eleven gennem sorgen. Skolens øvrige klasser informeres kort om dødsfaldet afhængig af situationen. Denne information gives af klasselæreren, samtidig med at elevens klasse bliver informeret. Det er vigtigt, at alle får samme information. Der udarbejdes information/brev fra skolens ledelse til alle hjem. Overvej sammen med familien. Hvordan skal eleven vende tilbage til klassen? Hvordan skal kammeraterne forholde sig, når den berørte elev kommer tilbage? Klassens forældreråd Klasselæreren kontakter klasseforældrerådet. Forældrerådet får information om hvad der er sket, og taler om hvad klassen kan/vil gøre. Forældrerådet bør sørge for, at der til afdødes hjem kommer en hilsen fra klassekammerater, forældre og lærere. Dette kan være blomster, et brev eller et besøg. Vis respekt for de ønsker, som de efterladte har givet udtryk for i samtalen med klasselæreren/ledelse. Husk at en varm hilsen kan tages frem igen og igen. Den kræver ikke mere af afsender end en blomst eller et kondolencekort. Det er ikke det synligt købte, der betyder noget her. Begravelsesdagen Der kan afholdes klassemøde om morgenen på begravelsesdagen over emnet begravelse. Klassens lærere og eventuelt repræsentanter fra SFO deltager i begravelsen.

8 Når en elev mister andre, som står dem nær. Børn får tidligt kontakt til andre mennesker. Det er naturligt at regne med, at børn også vil kunne reagere stærkt, hvis mennesker som står dem nær forsvinder/dør. Det kan handle om: Bedsteforældre, venner etc. Vær opmærksom på skilsmissebørn Vær opmærksom på at der kan komme sene reaktioner på det skete. Enesamtaler Klasselæreren/repr. fra SFO kan have enesamtaler med eleven. Vær en god lytter Det er vigtigt, at eleven har en på skolen/sfo at tale med om sin sorg. Hjemmet Hvis det føles naturligt, kontaktes hjemmet. Det kan være godt for hjemmet at vide, at skolen/sfo prøver af hjælpe deres barn i sorgen Lad forældrene og eleven selv afgøre, om det er ønskeligt, at der afholdes et klassemøde. Klasselærere og ansatte på Møllebakken skal huske at orientere nyansatte. Alvorlig sygdom o.lign. Ved meddelelse om alvorlig sygdom, ulykke eller lign. hos en elev, forældre/ søskende eller en ansat, overvejes i det konkrete tilfælde hvad der bør gøres og hvem der gør noget. Som oftest bør det være klasselæreren og/ eller ledelsen, der tager initiativet. Når en ansat dør Når en ansat pludselig dør eller dør efter længere tids fravær, følges den del af nedenstående, som passer ind i forhold til afdødes arbejdsområder. Lederen sørger for den nødvendige kontakt til andre medarbejdere, for at komme frem til, hvad der skal iværksættes. Flagning Skolen flager på halv stang, på selve dødsdagen. Der flages på begravelsesdagen, hvis afdøde er en del af lokalsamfundet dvs. har været bosiddende i lokalområdet indtil dødstidspunktet. Afdødes familie

9 Ledelsen tager kontakt til afdødes familie. Sørg for at hjemmet får at vide, hvad skolen foretager sig i anledning af dødsfaldet. Tal med de efterladte om deres forventninger til skolen/sfo i denne situation, elevers deltagelse i begravelse m.m. Samme dag sendes en varm hilsen fra skolen og SFO. Information til de ansatte Ledelsen kontakter alle medarbejdere og skolebestyrelse og får samlet de ansatte ved skolen til et kort møde, før skolestart. Ledelsen skaber rammen om samværet. Skolens ansatte har en stund sammen, hvor de mindes den afdøde. Ledelsen informerer om, hvordan skolen vil forholde sig m.h.t. denne dag, herunder hvilke informationer der skal gives til eleverne. Alle informationer skal være klare og præcise for at undgå misforståelser. Ansatte som rammes af sorgen, og som ikke formår at gennemføre en sædvanlig skoledag, fritages for dette. Send ikke elever hjem, men find alternative løsninger. Slå evt. flere klasser sammen. Materialekasse Skolen/SFO etablerer hver en kasse med et indhold afpasset til hver institution. Materialekassen kan indeholde: Bøger til den voksne om børn/sorg/kriser Oplæsningsbøger til forskellige aldersgrupper Undervisningsmaterialer om børn/sorg/kriser 2 stager med stearinlys En æske tændstikker En CD med stille instrumental musik Om Sorghandleplanen 1. Sorghandleplanen omtales/ introduceres på et klasseforældremøde. Det er ikke nødvendigt, at gennemgå indholdet, men det er vigtigt, at alle hjem har kendskab til, at planen findes. 2. Sorghandleplanen revideres en gang årligt i de to institutioners bestyrelser og af medarbejderne.

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune 1 Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune Når der sker en ulykke, som involverer børn / unge i Randers Kommune, er der behov for at Børn og skoleafdelingen, daginstitutioner,

Læs mere

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD INDHOLD INDHOLD Indledning s. 03 Et barn er aldrig for lille til at savne og sørge s. 04 Konkrete råd i forbindelse med dødsfald s. 07 Fra død til begravelse

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Jeg prøver at trække mig lidt tilbage for at passe på mig selv, men det

Læs mere

Sundhedsplejersken som central person når børn og unge oplever alvorlig sygdom eller død

Sundhedsplejersken som central person når børn og unge oplever alvorlig sygdom eller død Artiklen blev bragt i Sundhedsplejersken nr. 1, 2014 Sundhedsplejersken som central person når børn og unge oplever alvorlig sygdom eller død Af: Jesper Moesgaard Mogensen, Psykolog i Børn, Unge & Sorg

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Kontakt, støtte og omsorg til familier med cancerramte børn. En vejledning til pårørende og venner. Af: Maj Morgenstjerne & Hanne Bille

Kontakt, støtte og omsorg til familier med cancerramte børn. En vejledning til pårørende og venner. Af: Maj Morgenstjerne & Hanne Bille Sponsoreret af: Kontakt, støtte og omsorg til familier med cancerramte børn. En vejledning til pårørende og venner. Af: Maj Morgenstjerne & Hanne Bille 1 INDHOLD 3 3 4 5 7 7 8 10 11 Når et barn får kræft

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse.

Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse. Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse. Manual udarbejdet i 2010 af Hanne Ryberg og Hanne Andreassen Sundhedsplejersker i Randers Kommune Folder/plakat

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Vi har ligesom et skæbnefællesskab Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Af psykolog Birgit Bruun, konsulent

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

Alle børn har ret til et mobbefrit liv

Alle børn har ret til et mobbefrit liv Alle børn har ret til et mobbefrit liv Handleplan mod mobning for Gentofte Skole og Fritidscenter Til børn, medarbejdere og forældre på Gentofte Skole og Fritidscenter Udarbejdet september 2009 Revideret

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: - Indledning - Hændelser i institutionen: Ulykke på tur - Alvorlig ulykke eller dødsfald i institutionen - Alvorlig sygdom i barnets nærmeste familie - Dødsfald i barnets nærmeste

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Gode råd til dig, der har en teenager

Gode råd til dig, der har en teenager Gode råd til dig, der har en teenager Indhold Vær enige... 3 Brug hinanden... 3 Alle de andre må!... 4 Sladder... 5 Rygter... 5 Nu vi taler om aftaler... 6 Aftaler mellem forældre i klassen... 6 Klasseaftaler

Læs mere