Vejledning om tilknyttede aktiviteter. Nye teknologiske muligheder og behandling af personoplysninger - cloud-løsninger og Dropbox

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om tilknyttede aktiviteter. Nye teknologiske muligheder og behandling af personoplysninger - cloud-løsninger og Dropbox"

Transkript

1 Nyhedsmagasin for kommuner Nr. 03/2011 horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Vejledning om tilknyttede aktiviteter Nye teknologiske muligheder og behandling af personoplysninger - cloud-løsninger og Dropbox Læg en ekstra dag til klagefristen - nyt cirkulære om beregning af frister Jordforureningslovens 8: Regionernes rolle

2 Klavs V. Gravesen Afdelingsleder, Indholdsfortegnelse Side 4 Nye teknologiske muligheder og behandling af personoplysninger Er det er muligt for myndigheder og virksomheder at benytte nye teknologiske løsninger som f.eks. de såkaldte cloud-løsninger og Dropbox? Viden skaber værdi! I dag er grundlaget for den enkelte virksomheds værdi ofte ikke bundet i maskiner, bygninger og andre materielle aktiver. Sådan var det tidligere, da produktion af fysiske goder var omdrejningspunktet for værdiskabelsen i samfundet. I stedet kan vores samfund beskrives som vidensøkonomier. Maskinerne er så komplicerede, at værdien af viden om deres håndtering og brug er mere dyrebar end maskinerne i sig selv. Den enkelte ansattes viden er derfor blevet omdrejningspunktet for økonomien. Hvor håndens arbejde let kan erstattes, er det langt mere vanskeligt at finde en erstatning for en dygtig it-specialist, en dedikeret miljømedarbejder, en økonom eller en erfaren jurist. overraskende forskningsresultater og et væld af lovgivning presser såvel it-specialisten som miljømedarbejderen og juristen. Med Ret & Indsigt håber vi at hjælpe vores læsere ved at give en genvej til viden. Vi arbejder hver dag med komplekse problemstillinger, og vi tror på, at den viden, vi oparbejder gennem vores rådgivning i et fagligt miljø med mange dygtige kolleger, kan være til gavn for kommuner, kommunale selskaber og andre, der arbejder i krydsfeltet mellem offentlig og privat. Det er dén viden, vi gerne vil give videre til læserne af Ret & Indsigt. Også på vores gåhjemmøder og seminarer kan man drage nytte af vores erfaringer. Vi er glade for, at vores arrangementer er velbesøgte og at deltagerne bidrager aktivt med aktuelle problemstillinger og kritiske spørgsmål. Det forøger jo også vores viden at blive udfordret. unødige mellemregninger. Men også ved, at medarbejderen opnår en større glæde ved sit arbejde ved at være opdateret og at skabe værdi. I Hortens afdeling for offentlig ret oplever vi selv, hvor stor en fornøjelse det er at være mange, der kan dele viden hos os er der altid en kollega, der ved noget om lige netop betalingsvedtægter, parkering på private veje eller 60-fællesskabers forhold. Videndeling indgår helt naturligt i vores hverdag. Og vi deler gerne ud af vores viden! Viden skal i spil, skal udfordres og skal bruges. Derfor sætter vi stor pris på de mange tilbagemeldinger, vi får på vores artikler tilbagemeldinger som ofte leder til, at vi skriver endnu en artikel, hvor vi går særligt i dybden med et emne. God fornøjelse med dette nummer af Ret & Indsigt - vi håber, at det giver dig ny viden! Samtidigt er det til stadighed blevet vanskeligere for medarbejderen at opretholde sit videnniveau. Nye tekniske landvindinger, Viden skaber værdi, står der i overskriften. Ja, men på flere måder. Både ved, at en opgave kan løses hurtigere, mere korrekt og uden Side 7 Vejledning om tilknyttede aktiviteter Hvilke aktiviteter kan vandselskaberne udføre ud over hovedvirksomheden? Få overblikket her. Side 10 Læg en ekstra dag til klagefristen Der er udstedt et nyt cirkulære om beregning af frister. Vi guider, så du regner rigtigt. Side 12 Nye statsstøtteafgørelser sætter igen fokus på statsstøtte i forbindelse med lejeaftaler I to nyere afgørelser har Konkurrencerådet endnu engang fastslået, at lejeaftaler mellem kommuner og private virksomheder skal indgås på markedsvilkår. I modsat fald udgør sådanne lejeaftaler ulovlig offentlig støtte. Side 14 Jordforureningslovens 8: Regionernes rolle Hvad kan og skal regionerne blande sig i, når kommunerne udsteder tilladelser efter jordforureningslovens 8 ( 8-tilladelser)? Side 18 Kommunale lånegarantier betingelser og konsekvenser Vi gennemgår nogle af de problemstillinger, som særligt kan være relevante for kommunerne at overveje forud for ydelse af en lånegaranti. Side 20 Ny havnelov på vej havnelovudvalgets betænkning En ny betænkning giver et bud på, hvordan loven kan ændres, så den i videre omfang sikrer havnenes konkurrencedygtighed. Side 22 Ny udtalelse fra Folketingets Ombudsmand om afgørelsesbegrebet I juli måned afgav Folketingets Ombudsmand en meget principiel udtalelse om afgørelsesbegrebet. Ombudsmanden fandt, at en fra en fødevareregion til en virksomhed var en forvaltningsretlig afgørelse, som kunne påklages, selvom den havde en form, som klart adskiller sig fra typiske afgørelser. Ret & Indsigt udgives af: Horten Philip Heymans Allé 7 Box Hellerup Telefon Telefax Ansvarshavende redaktør: Klavs V. Gravesen, Enhver gengivelse, mangfoldiggørelse eller kopiering af indhold fra denne publikation er betinget af forudgående skriftlig tilladelse fra udgiver og/eller andre rettighedshavere. Indholdet i dette nyhedsmagasin kan ikke sidestilles eller erstattes med juridisk rådgivning. Horten er ikke ansvarlig for ukorrekte eller ufuldstændige tekster og figurer. Horten Ret & Indsigt produceres af 727 Redaktionen er afsluttet den 17. august 2011 Titel: Ret & indsigt ISSN (Papirform): ISSN (Online): Side 24 Industrielle emissioner og husdyr Et nyt direktiv, der skal være implementeret i Danmark den 6. januar 2013, vil få stor betydning for den fremtidige regulering af danske husdyrbrug. Side 26 Kort nyt Side 27 Nyansatte jurister SIDE 02 RET & INDSIGT/LEDER SIDE 03 RET & INDSIGT/INDHOLDSFORTEGNELSE

3 Anders Valentiner-Branth Egil Husum Jesper Husmer Vang fuldmægtig Nye teknologiske muligheder og behandling af personoplysninger Det kan på grundlag af to nyere udtalelser fra Datatilsynet overvejes, om det p.t. er muligt for dataansvarlige myndigheder og virksomheder at benytte nye teknologiske løsninger som f.eks. de såkaldte cloud-løsninger og Dropbox. I Datatilsynets praksis synes der at være en stigende tendens til fokus på datasikkerhed, og vi vurderer på baggrund af tilsynets seneste udtalelser om brug af cloud-løsninger og Dropbox retstilstanden i det følgende. Persondatalovens formål Af forarbejderne til persondataloven følger det, at formålet med loven er at sikre et fortsat højt beskyttelsesniveau i forhold til den enkelte borger, at loven skal være fleksibel i forhold til den teknologiske udvikling, og at loven skal SIDE 04 RET & INDSIGT/Nye teknologiske muligheder og behandling af personoplysninger gennemføre databeskyttelsesdirektivet. I overensstemmelse med disse formål har Datatilsynet senest i sin udtalelse om cloudløsninger udtalt, at tilsynet generelt har en positiv indstilling over for brug af nye teknologier. Samtidig ser Datatilsynet det som en af sine væsentlige opgaver at sætte fokus på, at den teknologiske udvikling også kan indebære en øget risiko i forhold til personers ret til privatliv og databeskyttelse. Datatilsynet fastholder hermed i sin praksis, at implementeringen af nye teknologiske løsninger skal ske i overensstemmelse med persondataloven, herunder i overensstemmelse med de sikkerhedskrav, der følger af lovens 41 og sikkerhedsbekendtgørelsen. Den dataansvarlige skal således blandt andet sikre sig, at han ved, hvor de personoplysninger, der behandles, befinder sig, og at sikkerheds - kravene iagttages, uanset om der behandles følsomme personoplysninger eller almindelige ikke følsomme personoplysninger. Sikkerhedskravene er blot skrappere i forhold til behandling af følsomme personoplysninger omfattet af persondatalovens 7 og 8. Folketingets Ombudsmand har også i et notat om, hvilke krav, der stilles til offentlige myndigheders anskaffelse af it-løsninger, fremhævet, at uanset valget af løsning skal de forvaltningsretlige krav overholdes. Notatet kan ses på Det er således den enkelte myndigheds ansvar at efterleve de forvaltningsretlige krav, også selvom en valgt standardløsning viser sig utilstrækkelig, eller selvom leverandørerne af it-løsninger slet ikke udbyder løsninger, som kan opfylde kravene. Sagen vedrørende en kommunes brug af en cloud-løsning I ovennævnte sag om brug af en såkaldt cloudløsning havde en kommune valgt at benytte løsningen til behandling af personoplysninger i forbindelse med skolelæreres registrering af oplysninger om blandt andet planlægning af undervisningen og evaluering af undervisningsforløb, de enkelte elevers faglige udvikling, notater om klasser og elevers samarbejde og breve til forældre vedrørende deres børn. Ifølge kommunen ville der i forbindelse med brugen af cloud-løsningen blandt andet blive behandlet følsomme oplysninger i form af helbredsoplysninger, oplysninger om væsentlige sociale problemer og oplysninger om andre rent private forhold. Datatilsynet fastslog i sin udtalelse til kommunen, at en dataansvarlig myndighed eller virksomhed har ansvaret for, at behandlingen af personoplysninger tilrettelægges således, at persondataloven og sikkerhedsbekendtgørelsen iagttages. Den dataansvarlige skal således sikre sig, at en valgt cloud-løsning muliggør og sikrer en efterlevelse af persondatalovens sikkerhedsregler. I den konkrete sag fandt Datatilsynet, at der på en række punkter var problemer i forhold til efterlevelsen af sikkerhedskravene i persondataloven og sikkerhedsbekendtgørelsen. Overordnet set var problemet, at kommunen som dataansvarlig myndighed ikke havde tilstrækkelig kontrol og indseende med cloud-løsningoperatørens (databehandlerens) behandling af kommunens personoplysninger, ligesom kommunen ikke havde mulighed for at føre det fornødne tilsyn og dermed ikke havde den fornødne styring af databehandleren, Google. Helt konkret pegede Datatilsynet på, at der i forhold til kommunens planer ikke var sikkerhed for, at implementeringen af den valgte cloud-løsning ville kunne ske i overensstemmelse med persondataloven og sikkerhedsbekendtgørelsen i forhold til - at der muligvis kunne ske overførsel af personoplysninger til datacentre beliggende i andre usikre tredjelande end USA. SIDE 05 RET & INDSIGT/Nye teknologiske muligheder og behandling af personoplysninger æ

4 - at der muligvis ville blive tale om brug af underdatabehandlere. - at der ikke var foretaget en tilstrækkelig risikovurdering. - at reglerne i den danske sikkerhedsbekendtgørelse skulle iagttages ved indgåelsen af den pågældende databehandleraftale. - at kommunen ikke vidste præcist, hvor oplysningerne fysisk ville befinde sig. - at der ikke var garanti for en tilstrækkelig sletning af data. - at databehandleraftalen skulle tage højde for kravene vedrørende transmission og login via internet med adgang til følsomme personoplysninger. - at det ikke var godtgjort, at der ville ske kontrol med afviste adgangsforsøg. - at det ikke var godtgjort, at kommunen ville kunne leve op til logningskravene. På baggrund af ovenstående kom Datatilsynet frem til, at tilsynet ikke var enig i kommunens vurdering af, at fortrolige og følsomme personoplysninger om elever og forældre ville kunne behandles i Google Apps. Efter vores opfattelse illustrerer Datatilsynets udtalelse, at det p.t. er meget vanskeligt for myndigheder og virksomheder at gøre brug af kendte cloud-løsninger leveret af f.eks. Google, Facebook eller Amazon. Dette skyldes, at de kendte løsninger ikke i deres nuværende form muliggør en efterlevelse af sikkerhedskravene i persondataloven og i sikkerhedsbekendtgørelsen. En mulig efterlevelse af sikkerhedskravene ville formentlig kunne sikres gennem en tilpasning af det tekniske koncept og en kontraktmæssig regulering. Når der indgås aftaler med store leverandører, vil de ofte ønske at benytte eget koncept og egne standardvilkår. Sagen vedrørende brug af Dropbox I den pågældende sag benyttede en dataansvarlig en såkaldt Dropbox til backup af sine klientjournaler. Der blev således behandlet følsomme personoplysninger i forbindelse med brugen af Dropbox. Selve behandlingen af følsomme personoplysninger var anmeldt til Datatilsynet, men det fremgik ikke af anmeldelsen, at der blev benyttet en databehandler, eller at der blev overført personoplysninger til tredjelande. Herudover var det uklart, om den dataansvarlige havde indgået en skriftlig aftale med databehandleren, og om der var den fornødne hjemmel til at overføre personoplysninger til usikre tredjelande i medfør af Safe Harbor-ordningen, i form af samtykke fra de registrerede eller på grundlag af EU-Kommissionens standardaftale. Datatilsynet kom på den baggrund frem til, at brug af en Dropbox til behandling af personoplysninger kun ville kunne ske efter forudgående tilladelse fra tilsynet, og at den dataansvarlige derfor omgående skulle stoppe brugen af Dropbox til behandling af følsomme personoplysninger. Datatilsynet udtalte endvidere, at den dataansvarlige måtte søge tilsynet om en ny tilladelse samt redegøre for, hvordan persondataloven i givet fald ville blive iagttaget, hvis den pågældende fortsat ønskede at gøre brug af Dropbox. Efter vores opfattelse viser udtalelsen, at man skal være meget påpasselig med at anvende en Dropbox-løsning i forbindelse med behandling af følsomme personoplysninger. Selvom Datatilsynet ikke i sin udtalelse fandt anledning til at tage stilling til, hvad der gælder i forhold til andre former for personoplysninger, skal vi pege på, at sikkerhedsreglerne mv. også gælder i forhold til ikke følsomme personoplysninger. Hvis man får en SIDE 06 RET & INDSIGT/Nye teknologiske muligheder og behandling af personoplysninger ekstern leverandør til at hjælpe sig, vil dette ofte indebære, at man anvender en databehandlermodel. I givet fald vil der skulle indgås en skriftlig aftale, hvor kommunen også i forhold til ikke følsomme personoplysninger skal sikre sig, at man ved, hvor oplysningerne befinder sig, og at man som dataansvarlig kan føre det fornødne tilsyn med behandlingen af oplysningerne. Anvendelsen af nye teknologiske løsninger kræver derfor efter omstændighederne god forberedelse og ofte også en forhandling med udbyderen om en tilpasning af konceptet og standardvilkårene, således at det fortsat er muligt for kommunen at leve op til kravene i persondataloven. Konklusion Datatilsynet udviser i ovennævnte udtalelser en velbegrundet forsigtighed i forhold til anvendelsen af nye teknologiske løsninger såsom de såkaldte cloud-løsninger og Dropbox. Dette sker ud fra hensynet til beskyttelsen af den enkelte borger, og tilsynet lægger sig således efter vores opfattelse op af sin hidtidige praksis. Hvis man som myndighed eller virksomhed ønsker at benytte sig af nye teknologiske løsninger, bør man således være opmærksom på, at flere af løsningerne i deres grund form ikke muliggør en efterlevelse af persondatalovens sikkerhedskrav. Man bør derfor forud for implementeringen af sådanne teknologier foretage en nøje analyse af, hvorvidt den enkelte teknologi vil kunne tages i brug inden for persondatalovens rammer. Kan en given teknologi ikke i sin grundform anvendes inden for persondatalovens rammer, kan dette eventuelt afhjælpes i form af en tilpasning af det tekniske koncept og af kontraktmæssig regulering. Det er dog efter vores opfattelse tvivlsomt, om store virksomheder - som f.eks. Google - vil være villige til at fravige deres tekniske koncept og deres standardvilkår i fornødent omfang. Kommunerne skal altså være opmærksomme på, at anvendelsen af nye teknologiske løsninger efter omstændighederne kræver god forberedelse og ofte også en forhandling med udbyderen om en tilpasning af konceptet og standardvilkårene, således at det fortsat er muligt for kommunen at leve op til kravene i persondataloven. til at kontakte advokat Anders Valentiner- Branth, advokat Egil Husum, eller advokatfuldmægtig Jesper Husmer Vang, Vejledning om tilknyttede aktiviteter Den 29. juni 2011 offentliggjorde Naturstyrelsen sin vejledning til bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed. Vejledningen uddyber, hvordan bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed (TA-bekendtgørelsen) skal forstås. Vejledningen bekræfter TA-bekendtgørelsens meget begrænsede rum for vandselskabernes tilknyttede aktiviteter. TAvejledningen beskæftiger sig endvidere med undtagelserne fra kravet om selskabsmæssig udskillelse og bekendtgørelsens nærmere anvendelsesområde i forhold til vand- og spildevandsforsyningsaktiviteter. Udskillelse af tilknyttede aktiviteter Som udgangspunkt skal vandselskabers tilknyttede aktiviteter organiseres i et eller flere selvstændige selskaber med begrænset ansvar. Disse selskaber skal drives kommercielt, og deres aktiviteter skal udøves på markedsmæssige vilkår. Kravet om udskillelse i et selvstændigt selskab gælder dog ikke, hvis den samlede omsætning med tilknyttede aktiviteter udgør mindre end to mio. kr. årligt. Line Markert Klavs V. Gravesen æ SIDE 07 RET & INDSIGT/Vejledning om tilknyttede aktiviteter

5 Bekendtgørelsens formulering giver imidlertid mulighed for at beholde visse aktiviteter i et vandselskab, selvom omsætningsloftet tvinger selskabet til at udskille dele af sine tilknyttede aktiviteter. Det gælder aktiviteter, som er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i bekendtgørelsens 3, stk. 2, og aktiviteter, som samlet ikke giver en omsætning over to mio. kr. Det gælder f.eks. vandforsyningers afregning og indberetning for spildevandsforsyningen. Samarbejde med private (andre end vandselskaber) beskæftiger sig derfor kun med serviceselskaber i forbindelse med afgrænsning af de tilknyttede aktiviteter, som vandselskabet kan lade et serviceselskab udføre for sig. Et af formålene med at give vandselskaberne adgang til at deltage i tilknyttede aktiviteter er at styrke samarbejdet med private aktører, f.eks. gennem vidensdeling til brug for optimering af systemer og processer, undervisning og lignende. For at fremme disse projekter er omsætningen fra TA-selskaber, hvor private ejer mere end 60 % af ejerandelene, undtaget fra omsætningskravet i TA-bekendtgørelsens 5, stk. 2. Ifølge vejledningen vil et selskab, som er helt eller delvist ejet af et vandselskab, og som leverer serviceydelser til andre end vand selskabet eller forsyningsvirksomhederne i koncernen, være omfattet af reglerne om tilknyttede aktiviteter. Dette vil dog kun være tilfældet, hvis serviceselskabet ikke har nogen anden selvstændig hjemmel til at udøve de pågældende aktiviteter. En sådan hjemmel kan f.eks. være kommunalfuldmagtsreglerne. Vandselskaber må alene deltage i andre aktiviteter end selskabets hovedaktivitet, når disse aktiviteter har nær tilknytning til forsyningsvirksomheden. Eksempler på sådanne aktiviteter kan være måleraflæsning, afregning for private vandværker, salg af overskydende kapacitet, f.eks. i form af bistand til kommunens miljøafdeling blandt andet med viden om den eksisterende infrastruktur, håndtering af særligt forurenet spildevand mv. Vandselskaberne er imidlertid fortsat bundet af begrænsninger i bekendtgørelsens 2 vedrørende aktiviteternes karakter og omfang. For visse selskaber medfører det en begrænsning af samarbejdet med den private sektor i forhold til tidligere. Det er i den forbindelse uden betydning, om samarbejdet sker i et selskab, hvor private ejer mere end 60 % af ejerandelene. Hvis et serviceselskab leverer ydelser til koncernforbundne vandselskaber som et led i vandselskabets udøvelse af tilknyttede aktiviteter, skal vandselskabets betaling til serviceselskabet tage højde for, at aktiviteterne udøves på markedsvilkår. Visse aktiviteter, der hidtil har været opfattet som en del af hovedvirksomheden, kan fremover kun udøves som tilknyttet aktivitet. Serviceselskaber er ikke reguleret i vandsektorlovens 18 eller TA-bekendtgørelsen. Vejledning om tilknyttede aktiviteter Vandselskaber, der er organiserede som kommunale fællesskaber, er også omfattet af reglerne om tilknyttede aktiviteter. De samme regler gælder for denne type selskaber. Nær tilknytning til hovedaktiviteten Samarbejde med serviceselskaber SIDE 08 RET & INDSIGT/Vejledning om tilknyttede aktiviteter Håndtering af el- og varme produktion i spildevands selskaber Mange spildevandsselskaber producerer energi på basis af f.eks. biogas og genvundet energi fra behandling af spildevandsslam. Salg af energi vil som udgangspunkt være en tilknyttet aktivitet, mens elproduktion kun er tilknyttet aktivitet, hvis selskabet er nettosælger ; dvs. såfremt selskabet producerer mere, end selskabet forbruger samlet set pr. år. Hvis selskabet ikke sælger mere, end selskabet selv forbruger, er der derimod tale om produktion til eget brug, som er en del af vandselskabets hovedaktivitet. Varme- og elproduktion i vandselskaber er omfattet af kravet i vandsektorlovens 19, stk. 1, hvorefter vand- og spildevands aktiviteter skal være selskabsmæssigt adskilt fra aktiviteter omfattet af elforsyningsloven. Energistyrelsen anser enhver elproduktion for omfattet af elforsyningsloven, og vurderer ikke, at der er grundlag for at dispensere fuldt ud for elforsyningslovens regler ved elproduktion i vandselskaber. Disse aktiviteter skal derfor i alle tilfælde udskilles selskabsmæssigt, selvom der ikke er tale om tilknyttet aktivitet i de tilfælde, hvor selskabet først og fremmest er nettoelforbruger. I forhold til omsætningsloftet på to mio. kr. er der en særlig regel i bekendtgørelsens 3, stk. 2, om, at salg af el og varme, der hidrører fra behandling af spildevandsslam, ikke tæller med ved vurdering af to mio. kr. s grænsen, hvis der ikke er et krav om selskabsudskillelse efter 19. Spildevandsanlæg, som ikke er et kollektivt varmeforsyningsanlæg, er ikke underlagt krav om selskabsmæssig udskillelse efter vandsektorlovens 19, stk. 1. Spildevandsanlæg betragtes kun som et kollektivt varmeanlæg omfattet af varmeforsyningsloven, hvis anlægget har en varmekapacitet på over 0,25 MW, og over halvdelen af energiforbruget anvendes til rumopvarmning eller fjernvarme. Hidtil lovlige aktiviteter TA-bekendtgørelsens krav om, at tilknyttede aktiviteter skal være tæt knyttet til hoved virksomheden, indebærer, at aktiviteter, der ikke har denne nære tilknytning til hoved virksomheden, skal afstås eller afvikles. Selskaberne kan dog fortsætte igangværende og hidtil lovlige aktiviteter, jf. bekendt gørelsens 2, stk. 1, nr. 9. Aktiviteter, som vandselskabet lovligt har udøvet før den 1. januar 2010, kan de fortsat udøve. Om en aktivitet var lovlig inden vand sektorlovens ikrafttræden vil oftest bero på en vurdering af vandforsyningsloven eller miljøbeskyttelses loven og for de kommunale vandselskaber kommunalfuldmagtsreglerne. hvis et vandselskab ikke overholder lovens eller bekendtgørelsens regler. En straffesag for manglende over holdelse af TA-bekendt gørelsens regler vil dog næppe blive iværksat, før myndig hederne har forhandlet med vandselskabet om for ståelsen af reglerne, og selskabets muligheder for at imødekomme myndig hedernes krav. En straffesag vil under alle omstændigheder først blive indledt efter, at selskabet har modtaget et pålæg om at ophøre med ulovlige aktiviteter med en passende frist til at rette en manglende efterlevelse af reglerne. til at kontakte advokat Line Markert, eller advokat Klavs V. Gravesen, Ansvar Vandsektorloven og TA-bekendtgørelsen indeholder hjemmel til at pålægge bøde straf, SIDE 09 RET & INDSIGT/Vejledning om tilknyttede aktiviteter

6 Jan E. Jørgensen Læg en ekstra dag til klagefristen I en række love er der fastsat regler om frister typisk klagefrister. For eksempel er der i planlovens 60 fastsat en klagefrist på fire uger. Det har imidlertid vist sig at være vanskeligt i praksis at beregne denne og andre frister, da lovgivningen ikke udtrykkeligt tager stilling til, fra hvornår de fire uger begynder at løbe. Fire uger fra hvornår? I planloven anvendes udtrykket: inden fire uger efter, at afgørelsen er meddelt. Meddelelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor modtageren har fået brevet i hænde altså den dag, hvor brevet er dumpet gennem postkassen, hvad enten modtageren er hjemme eller ej. I de gode gamle dage kunne man regne med, at postvæsenet bragte A-post ud dagen efter afsendelsen, og af samme grund har offentlige myndigheder haft en formodningsregel gående ud på, at et brev afsendt med A-post var fremme hos modtageren dagen efter brevets datering. Hvis modtageren kunne dokumentere, at brevet havde været længere undervejs f.eks. som følge af konkret påviste uregelmæssigheder i postudbringningen - så ville klagefristen blive beregnet fra dette senere tidspunkt. I praksis er det svært at løfte denne bevisbyrde, men dog ikke umuligt, hvilket illustreres af sagen Kolding City Camp mod Naturklagenævnet, der er refereret i Miljøretlige Afgørelser og Domme (MAD) B. Her lagde retten til grund, at et brev først var kommet frem tre dage efter brevets datering. I retssagen blev der henvist til en undersøgelse fra Post Danmark, som også er baggrunden for, at Justitsministeriet nu har udsendt et cirkulære om en ændring af formodningsreglen. Mange breve er forsinkede Undersøgelsen dokumenterer, hvad de fleste nok havde på fornemmelsen, at man bestemt ikke kan være sikker på, at et A-brev kommer frem dagen efter afsendelsen. 93,3 % af alle A-breve var fremme ved modtageren dagen efter afsendelse, 99,2 % var fremme på 2. dagen, 99,8 % på 3. dagen og 99,9 % på 4. dagen. Sagt bagvendt, så var hele 6,7 % af samtlige breve sendt som A-post forsinkede en dag eller mere. På dag nummer to er det dog næsten alle breve, der er kommet frem til modtageren. Folketingets Ombudsmand har tidligere udtalt sig kritisk om formodningsreglen, da borgeren skal have den tid til at klage, som der er lagt op til i lovgivningen, og han har ydermere gjort Justitsministeriet opmærksom på, at Ankestyrelsen (tidligere Den Sociale Ankestyrelse) pr. 1. januar 2009 har besluttet at anse afgørelser sendt med almindelig post (A-brev) for først at være kommet frem to dage efter, at afgørelsen er dateret og afsendt. Ankestyrelsen har som begrundelse for ændringen blandt andet anført, at styrelsen ofte er blevet mødt med det argument, at posten først er kommet frem til klageren senere end en dag efter afsendelsen. Fire uger + to dage Justitsministeriet har derfor nu i cirkulære form meddelt, at det i forbindelse med beregning af en klagefrists begyndelsestidspunkt, jf. forvaltningslovsvejledningens pkt. 211, fremover i almindelighed bør lægges til grund, at afgørelser sendt som A-brev først er kommet frem til modtageren to dage efter, at afgørelsen er dateret og overgivet til postbesørgelse. For B-breves vedkommende bør det i almindelighed lægges til grund, at klagefristen beregnes med udgangspunkt i, at afgørelsen er nået frem til modtageren fem dage efter, at afgørelsen er dateret og overgivet til postbesørgelse. Hvis der står noget andet i lovgivningen om, hvornår klagefristen begynder at løbe, vil disse bestemmelser naturligvis være gældende. Det vil også fortsat være gældende, at hvis en klager konkret kan dokumentere, at et brev er kommet frem endnu senere, så vil klagefristen først begynde at løbe fra dette tidspunkt. Konsekvenser for kommunerne En kommune, der eksempelvis ønsker at vente med at udstede en byggetilladelse inden for et lokalplanområde, indtil fristen for at klage over den pågældende lokalplan er udløbet, skal derfor fremover huske, at fristen i praksis først udløber to dage + fire uger efter, at kommunen har skrevet til dem, der har gjort indsigelse over for lokalplanen. Husk også, at hvis fristen udløber en lørdag, søndag eller en helligdag, så udløber fristen den førstkommende hverdag. til at kontakte advokat Jan E. Jørgensen, SIDE 10 RET & INDSIGT/Læg en ekstra dag til klagefristen SIDE 11 RET & INDSIGT/Læg en ekstra dag til klagefristen

7 Andreas Christensen Annelouise Dalgaard Pedersen fuldmægtig Nye statsstøtteafgørelser sætter igen fokus på statsstøtte i forbindelse med lejeaftaler I to nyere afgørelser har Konkurrencerådet endnu engang fastslået, at lejeaftaler mellem kommuner og private virksomheder skal indgås på markedsvilkår. I modsat fald udgør sådanne lejeaftaler ulovlig offentlig støtte. Samtidig understreger afgørelserne, at konsekvenserne af ulovlig statsstøtte er ganske alvorlige ikke mindst for de virksomheder, som (ofte i god tro) indgår aftaler med kommuner eller andre offentlige myndigheder. Markant forhøjelse af beløb til tilbagebetaling (afgørelse 1) I en sag vedrørende udlejning af erhvervslokaler forhøjede Konkurrencerådet det beløb, som virksomheden Hellers Yachtværft ApS skulle betale tilbage, fra kr. til ,24 kr. Virksomheden havde indgået en lejeaftale med en kommune på vilkår, som lå markant under markedsniveau for leje af tilsvarende lokaler. Konkurrencerådet traf oprindeligt afgørelse i sagen den 23. juni Konkurrencerådet fandt, at der var tale om ulovlig offentlig støtte. Den uberettigede støtte udgjorde mindst ,43 kr. i perioden juni 2004 til 31. december Med renter blev det i alt ,24 kr. Efter det danske regelsæt kan Konkurrencerådet udstede et påbud om, at ulovlig offentlig støtte skal bringes til ophør eller tilbagebetales. Konkurrencerådet nedsatte beløbet til 1/10 af det anslåede støttebeløb blandt andet med den begrundelse, at det ville være meget byrdefuldt for virksomheden at betale det fulde beløb tilbage. Hellers indbragte denne afgørelse for Konkurrenceankenævnet, som imidlertid forkastede Konkurrencerådets argumentation og udtalte, at Konkurrencerådet ikke i tilstrækkelig grad havde lagt vægt på, at tilbagebetalingsbeløbet skal være egnet til at sikre lige konkurrencevilkår og effektiv håndhævelse af de konkurrenceretlige regler. Konkurrenceankenævnet hjemviste herefter sagen til fornyet behandling i Konkurrencerådet med henblik på, at Konkurrencerådet skal påbyde Hellers Yachtværft ApS at tilbagebetale et højere beløb. Efter at have vurderet sagen på ny påbød Konkurrencerådet virksomheden at tilbagebetale det fulde beløb (i alt ,24 kr.) til kommunen. Konkurrencerådet fandt herved, at hensynet til Hellers Yachtværft ApS herunder det forhold, at virksomheden formentlig hverken vidste eller burde vide, at lejeaftalen ikke afspejlede markedsvilkårene - ikke kunne opveje hensynet til sikring af lige konkurrencevilkår og effektiv håndhævelse. Konkurrencerådets seneste afgørelse er i overensstemmelse med de EU-retlige regler, hvorefter Kommissionen har pligt til at kræve tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte. Sagen er tidligere omtalt i Ret & Indsigt nr. 03/2010, hvor der står mere om sagens faktiske omstændigheder og begrundelse for Konkurrencerådets oprindelige afgørelse. Konkurrenceforvridende støtte til boldkub (afgørelse 2) Denne sag vedrører tilsvarende en boldklubs leje af et konferencecenter (Idræts- og Kulturcenter) af en kommune. Efter en gennemgang af markedet fastslog Konkurrencerådet, at den lejekontrakt, som parterne havde indgået, indebar konkurrence forvridende støtte, idet lejen lå under markedsniveau, hvilket betød, at boldklubben fik en konkurrenceforvridende fordel. Som i den ovenfor refererede sag er udgangspunktet, at en virksomhed, som har modtaget støtte, skal tilbagebetale denne med tillæg af rentes rente. I sagen blev lejeaftalen imidlertid indgået senest den 31. juli 2000, mens konkurrencelovens 11 a, der forbyder ulovlig offentlig støtte, først trådte i kraft den 1. oktober Det følger af forarbejderne, at Konkurrencerådet ikke kan udstede påbud om ophør eller Kom til statsstøtteretlig update Vil du vide mere om statsstøtteret og samtidig blive fuldt opdateret på den seneste udvikling på området, så meld dig til Hortens tilbagebetaling, hvis en beslutning om at yde konkurrenceforvridende støtte er truffet før den 1. oktober I denne sag var Konkurrencerådet derfor afskåret fra at udstede et påbud om tilbagebetaling. Henset til, at den pågældende kommune havde meddelt, at lejevilkårene skulle genforhandles i oktober 2011, fandt Konkurrencerådet det desuagtet relevant at vurdere, hvorvidt der var tale om konkurrenceforvridende støtte. Rettesnor? Ovenstående kendelser understreger, at såvel den offentlige som den private part har en afgørende interesse i at sikre, at (leje-)aftaler indgås på markedsvilkår. Særligt for lejekontrakter vedrørende lokaler eller bygninger gælder følgende rettesnor: Hvis en lejeaftale indgås a) efter en udbudslignende proces (som har været tilstrækkeligt annonceret), eller b) på vilkår, som er i overensstemmelse med en uafhængig, sagkyndig vurdering, vil der som udgangspunkt ikke være tale om statsstøtte. til at kontakte advokat Andreas Christensen, eller advokatfuldmægtig Annelouise Dalgaard Pedersen, statsstøtteretlige update praktiske eksempler og gode råd. Torsdag den 29. september 2011, kl Læs mere og tilmeld dig på horten.dk/arrangementer SIDE 12 RET & INDSIGT/Nye statsstøtteafgørelser sætter igen fokus på statsstøtte i forbindelse med lejeaftaler SIDE 13 RET & INDSIGT/Nye statsstøtteafgørelser sætter igen fokus på statsstøtte i forbindelse med lejeaftaler

8 Alex Puggaard Jordforureningslovens 8: Regionernes rolle Lige siden høringsforskriften i jordforureningslovens 8 a blev indført med virkning fra 1. januar 2007, har det givet anledning til debat, hvad regionerne kan og skal blande sig i, når kommunerne udsteder tilladelser efter jordforureningslovens 8 ( 8-tilladelser). Blandt andet sendte Miljøstyrelsen i 2008 et brev til regionerne og gav udtryk for, at regionerne havde pligt til at formulere alle vilkår i en 8-tilladelse. Denne udmelding stemmer imidlertid ikke overens med lovens forarbejder, hvorefter det alene er vilkår efter 8, stk. 4, nr. 3, der har retlig relevans for regionerne. Kompetencespørgsmålet og ikke mindst ansvarsfordelingen mellem kommune og region har været behandlet ved domstolene i den første retssag om jordforureningslovens 8 (Østre Landsrets dom af 20. oktober 2010), der kommenteres afslutningsvis. Ved udmøntningen af kommunalreformen overtog regionerne langt de største (og fleste) af amternes opgaver på jordforureningsområdet. 1 Blandt andet skulle regionerne stå for beslutning, gennemførelse og finansiering af den offentlige miljø- og sundhedsprioriterede indsats, mens kommunerne i overensstemmelse med grundtanken bag kommunalreformen skulle varetage de mere borgernære/borgerrettede opgaver. I relation til 8-tilladelserne blev myndighedskompetencen til at meddele 8-tilladelser placeret hos kommunerne, mens regionernes indflydelse blev sikret ved fastsættelsen af høringsforskriften i 8 a. Høringsforskriften i 8 a er en i forvaltningsretlig henseende velkendt høringsforskrift. Der er tale om en obligatorisk, imperativ høringsforskrift, dvs. at der er pligt til at høre, og høringssvaret er bindende. Høringssvaret kan i den henseende sammenlignes med en vetoret. Den myndighed, der høres, afgiver udtalelse ud fra de særlige hensyn, som myndigheden varetager, og det er derfor relevant at få afgrænset, ud fra hvilke hensyn regionerne skal afgive udtalelse efter 8 a. SIDE 14 RET & INDSIGT/Jordforureningslovens 8: Regionernes rolle æ SIDE 15 RET & INDSIGT/Jordforureningslovens 8: Regionernes rolle

9 Under Folketingets behandling af lovforslaget 2 blev høringsforskriften i 8 a indgående drøftet, og lovforarbejderne udgør som følge heraf et ganske væsentligt fortolkningsmoment, når regionernes kompetence skal fastlægges. Blandt andre KL, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og DI pressede på for at få ændret kompetencefordelingen, men miljøministeren fastholdt placeringen af myndighedskompetencen hos kommunerne, mens regionerne blev sikret en vetoret i 8 a. På baggrund af lovforarbejderne kan det fastslås, at regionernes udtalelse/vetoret er begrænset til forhold, der forøger behovet for eller i væsentlig grad vil fordyre eller umuliggøre en fremtidig offentlig indsats i henhold til jordforureningslovens kapitel 3. Det er som udgangspunktet alene vilkår, der fastsættes med hjemmel i 8, stk. 4, nr. 3, der har retlig relevans for regionerne, og regionernes eventuelle indsigelser skal under alle omstændigheder være begrundet i de nævnte hensyn. Det ligger f.eks. uden for regionernes kompetence at udtale sig om vilkår, der sikrer indeklimaet, og hvis regionerne udtaler sig herom, er denne del af udtalelsen alene vejledende. Det kan dog give anledning til usikkerhed og tvivl hos kommunerne og ikke mindst frustration hos entreprenør/bygherre hvis regionerne udtaler sig om andet og mere end det, der ligger inden for høringsforskriften i 8 a. I sidste ende er det også i regionernes interesse alene at udtale sig om forhold, der ligger inden for 8 a, da kompetence og ansvar følges ad. Det er Østre Landsrets dom om Nimbusparken, der omtales nedenfor, et eksempel på. Der er også værd at bemærke den bevillingsmæssige side af spørgsmålet, da regionerne heller ikke har fået allokeret ressourcer til at behandle andre forhold i 8-tilladelsen. Miljøstyrelsens brev til regionerne I 2008 skabte Miljøstyrelsen unødig forvirring om kompetencefordelingen, idet styrelsen i et brev af 5. november 2008 til regionerne redegjorde for sin opfattelse af myndighedsfordelingen ved administrationen af jordforureningslovens 8. I brevet anfører Miljøstyrelsen blandt andet, at regionernes udtalelse er det primære element i afgørelserne efter 8. Kommunen kan derfor sende sagen til regionen, som ved hjælp af sin viden og ekspertise formulerer udkast til vilkår i sagen. Herefter sender kommunen en afgørelse til borgeren. I brevet anføres videre, at mens kommunen er forpligtet til at sikre 8-tilladelsens overensstemmelse med regionens udtalelse, har regionen en forpligtelse til at formulere vilkår, der tager højde for alle de hensyn, der skal varetages i forbindelse med en tilladelse efter 8. Det var altså efter Miljøstyrelsens opfattelse regionerne, der i henhold til jordforureningslovens 8 a skulle udarbejde udkast til vilkår efter lovens 8. Dermed ville regionerne have det overordnede faglige ansvar for, at samtlige vilkår, der fastsættes, har hjemmel og kan begrundes sagligt. Som det er fremgået ovenfor, stemmer Miljøstyrelsens opfattelse imidlertid ikke overens med de lovgivningsmæssige forudsætninger. Lige så væsentligt er det at understrege, at Miljøstyrelsen ikke har bemyndigelse til at ændre den af lovgiver fastlagte myndighedskompetencefordeling i 8 og 8 a, og Miljøstyrelsens brev har derfor ikke ændret på kompetencefordelingen. Brevet har alene skabt forvirring og usikkerhed. Østre Landsrets dom af 20. oktober Spørgsmålet om kompetence og ikke mindst ansvarsfordelingen i relation til 8-tilladelser blev rejst under en retssag anlagt af De Forenede Ejendomsselskaber A/S (herefter DFE) mod Frederiksberg Kommune (herefter kommunen). Sagen drejede sig om gyldigheden af nogle vilkår i en 8-tilladelse om etablering af et afværgeanlæg over for det sekundære grund vand. 8-tilladelsen var udstedt til ned rivning og opførelse af bygninger på ejendommen Peter Bangsvej 28-30, Frederiksberg ( Berendsen-grunden og Nimbusparken ). Hvis vilkårene fandtes ugyldige, var spørgsmålet herefter, om DFE var berettiget til erstatning. Kommunen havde inddraget Region Hovedstaden (herefter regionen) under sagen og nedlagt påstand om, at regionen skulle friholde kommunen for ethvert krav, som kommunen måtte blive pålagt at betale til DFE. Landsrettens dom indeholder en række interessante aspekter, som det ligger uden for denne artikel at behandle. Relevant for denne artikel er, at landsretten tilsidesatte vilkårene som ugyldige og fastslog, at der var handlet ansvarspådragende. Kommunen blev dømt til at betale ,22 kr. til DFE, og dette aktualiserede spørgsmålet om ansvarsfordelingen mellem kommunen og regionen. Landsretten fandt desværre ikke anledning til udtrykkeligt at tage stilling til det principielle spørgsmål om kompetencefordelingen. Bag - grunden for det var, at sagen var startet før den 1. januar 2007, hvor det daværende amt havde truffet afgørelser i hele handlingsforløbet. Efter kommunalreformens ikrafttræden havde kommunen overtaget amtets kompetence, og regionen havde tiltrådt kommunens vilkårsfastsættelse i senere udtalelser. Landsretten afgjorde derfor sagen på baggrund af en fortolkning af procedurelovens 4 3, stk. 1, sammenholdt med formuleringen af 8 og 8 a. Dog bekræftede landsretten, at regionernes kompetence er begrænset, idet landsretten udtalte: at det efter formuleringen af 8 i jordforureningsloven er kommunalbestyrelsen, der knytter vilkår til en tilladelse, og kommunalbestyrelsens afgørelse efter 8 alene skal være i overensstemmelse med en indhentet udtalelse fra regionsrådet, hvis udtalelse skal foreligge senest efter 4 uger, jf. lovens 8 a (understreget her). Herefter fandt landsretten ikke tilstrækkeligt grundlag for i den konkrete sag at fastslå, at regionen hæftede for den ugyldige vilkårsfastsættelse. Det er også værd at bemærke, at Region Hovedstaden under sagen netop gjorde gældende, at regionens vetoret var begrænset til forhold, der i væsentlig grad vil fordyre eller umuliggøre en fremtidig offentlig indsats i henhold til jordforureningslovens kapitel 3. Regionen afviste derfor at være ansvarlig for de ugyldige vilkår. Af dommen fremgår imidlertid, at regionen i sit høringssvar til kommunen også havde haft fokus på, om der var stillet vilkår, der sikrede, at forureningen ikke ville udgøre en risiko for indeklimaet i kommende boliger. Noget regionen ikke havde kompetence til at blande sig i, og noget som regionen heller ikke ønskede på tidspunktet for retssagen at blive holdt ansvarlig for. Konklusion Den primære myndighedskompetence i relation til jordforureningslovens 8 er tillagt kommunen. Det er kommunen, der udarbejder 8-tilladelsen og dens vilkår, og når der foreligger et endeligt udkast til en 8-tilladelse, sendes den i høring hos regionen. På baggrund af lovforarbejderne kan det fastslås, at det herefter er regionens opgave efter 8 a alene at sikre, at et bygge- eller anlægsprojekt eller en ændret anvendelse ikke vil forøge behovet for eller umuliggøre eller væsentligt fordyre en eventuel senere offentlig indsats efter jordforureningslovens kapitel 3. Dermed er det som udgangspunktet alene vilkår, der fastsættes med hjemmel i 8, stk. 4, nr. 3, der har retlig relevans for regionerne. til at kontakte advokat Alex Puggaard, 1 Udmøntningen af kommunalreformen på jordforureningsområdet blev gennemført ved lov nr. 568 af 24. juni 2005 om ændring af lov om forurenet jord 2 Jf. lov nr. 568 af 24. juni 2005 om ændring af lov om forurenet jord. 3 Trykt i MAD Ø. 4 Lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen. SIDE 16 RET & INDSIGT/Jordforureningslovens 8: Regionernes rolle SIDE 17 RET & INDSIGT/Jordforureningslovens 8: Regionernes rolle

10 Rikke Søgaard Berth Malene Graff Kommunale lånegarantier betingelser og konsekvenser Ikke sjældent bliver kommunerne anmodet om at stille garanti for et lån, som et privat ejet eller kommunalt ejet selskab skal optage i forbindelse med større anlægsinvesteringer. Vandsektorloven og vedtagelsen af regeringens Grøn Vækst - aftale fra juni 2009 gør de kommunale lånegarantier mere aktuelle end nogensinde før. Kommunal garantistillelse giver imidlertid anledning til juridiske og økonomiske spørgsmål, som kommunerne bør være opmærksomme på ved behandlingen af en anmodning om kommunal garantistillelse. Nedenfor gennemgår vi kort nogle af de problemstillinger, som særligt kan være relevante for kommunerne at overveje forud for ydelse af en lånegaranti. Kommuner har en særligt høj kreditværdighed, som indebærer, at de kan optage lån på fordelagtige vilkår, herunder gennem Kommune Kredit. Virksomheder mv., herunder kommunalt ejede selskaber, kan på samme måde opnå fordelagtige lån, hvis kommunen stiller garanti for selskabet. En kommunal garantistillelse indebærer dels en form for støtte til det selskab, som kommunen stiller garantien for, og dels en økonomisk risiko for kommunen. Støtteelementet opstår ved, at det selskab, der modtager garantien, som følge af kommunernes høje kreditværdighed kan optage lån på mere fordelagtige vilkår i KommuneKredit, hvorved selskabets udgifter til fremmedfinansiering kan holdes nede, selv når der tages højde for den garantiprovision, selskabet skal betale til kommunen. Den økonomiske risiko for kommunen realiseres, hvis det selskab, der garanteres for, ikke kan honorere sine forpligtelser. KommuneKredit vil i denne situation kunne opkræve kommunen det beløb, der er stillet garanti for. Til trods for økonomisk risiko kan der være mange gode grunde til, at en kommune ønsker at imødekomme en anmodning om en kommunal lånegaranti. Eksempelvis vil en kommunal garantistillelse i forbindelse med etableringen af et biogasanlæg i kommunen typisk føre til et betydeligt reduceret CO 2 - udslip mv. til gavn for miljøet, hvilket kan bidrage til at opnå kommunens klimamål. Hertil kommer, at en kommunal lånegaranti ofte vil være udslagsgivende for, om projektet er økonomisk rentabelt. Retsgrundlag Hjemlen for kommunal garantistillelse kan findes i lovgivningen eller subsidiært i de uskrevne kommunalfuldmagtsregler. Lovhjemmel for kommunal garantistillelse findes i vandsektorlovens 16. Ifølge denne bestemmelse kan kommunen meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab uanset om vandselskabet er kommunalt ejet eller ej til at finansiere vandselskabets investeringsudgifter. Adgangen til at stille garanti er betinget af, at lånet kan indregnes i vandprisen. Formålet med bestemmelsen er ifølge lovens forarbejder at sikre vandselskaberne adgang til billigere lån, da en lavere renteudgift vil medføre lavere vandpriser. Hvis der ikke i den skrevne lovgivning er hjemmel til, at kommunen kan stille en kommunal garanti, kan kommunen under visse betingelser stille garanti med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne. Dette kræver, at selskabet kun varetager aktiviteter, som kommunen selv ville kunne varetage som en lovlig kommunal opgave. Garantiprovision og modregning Uanset om garantien ydes med hjemmel i vandsektorloven eller kommunalfuldmagtsreglerne, er det en betingelse, at selskabet betaler kommunen en garantiprovision, der svarer til markedsprisen. Det er ikke i praksis defineret, hvilke krav der skal være opfyldt, for at der er tale om markedsvilkår, og kravene vil da også variere over tid. For at sikre, at garantien ydes på markedsvilkår, må det derfor anbefales, at kommunen indhenter oplysninger om det aktuelle provisionsniveau for tilsvarende garantier. Sektorlovgivningen for forsyningsområdet indeholder regler om modregning i det kommunale bloktilskud ved afståelse af eller udlodning fra forsyningsvirksomhederne. Modregningen i bloktilskuddet sker efter reglerne i 15 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Såfremt selskabet til kommunen betaler en garantiprovision, der er højere end markedsprisen, kan dette efter omstændig hederne anses for en udlodning fra selskabet til kommunen og således medføre registrerings pligt og modregning i bloktilskuddet. Efter praksis vil kommunen derimod ikke blive modregnet, såfremt garantien stilles på markedsvilkår. Økonomisk forsvarlig forvaltning Ud over betingelserne i særlovgivningen eller efter kommunalfuldmagtsreglerne skal kommunen også sikre sig, at de uskrevne offentligretlige grundsætninger overholdes i forbindelse med garantistillelsen, herunder retsgrundsætningen om forbud mod finansiel magtfordrejning og lighedsprincippet. Særligt vigtigt er det at sikre, at princippet om økonomisk forsvarlig forvaltning iagttages, og at der foreligger den fornødne oplysning af sagen til at kunne påse dette. Under henvisning til, at kommunal garantistillelse som anført indebærer en økonomisk risiko for kommunen, er kommunen forpligtet til at foretage en risikovurdering af det selskab og det projekt, der stilles garanti for. Princippet om økonomisk forsvarlig forvaltning af kommunens midler medfører således, at kommunen sagligt kan og efter omstændighederne også skal være tilbageholdende med at stille lånegaranti. Kommunen kan ved sin vurdering af en ansøgning om garantistillelse blandt andet lægge vægt på projektets karakter, risici, de økonomiske beregninger samt karakteren af styringsmuligheder af det pågældende selskab. Kommunen er som ejer af et selskab sikret styring med selskabet. Dette indebærer blandt andet, at kommunen, ud over at have indsigt i selskabets økonomi, også via generalforsamling og valg af bestyrelse har den overordnede kontrol med selskabets økonomiske dispositioner. Karakteren af kommunens indflydelse som ejer afhænger herudover af selskabets vedtægter, hvis indhold fastlægges på generalforsamlingen. Hvis der er flere ejere, afhænger styringsmulighederne tillige af indholdet af en eventuel ejeraftale. Derimod giver hverken kommunens myndighedsgodkendelse af taksterne eller kommunens eventuelle tilsynsbeføjelser kommunen kompetence til at udøve kontrol over et selskab eller mulighed for at træffe beslutninger om selskabets dispositioner. Det er på den bagrund sagligt at inddrage kommunens mulighed for at styre selskabet ved udøvelse af ejerbeføjelser ved beslutningen om, hvorvidt kommunen vil stille en kommunal garanti for et selskab. Vilkår for garantien Herudover bør kommunen som betingelse for garantistillelsen overveje at stille vilkår, der sikrer kommunens stilling, såfremt garantien aktualiseres, og at kommunens garanti er, og fortsætter med at være, lovlig. Statsstøtte Trods ordlyden kan også kommunal støtte, herunder kommunal garantistillelse, efter omstændighederne udgøre statsstøtte. Det følger af EU-Domstolens faste retspraksis, at finansielle garantier, der stilles af det offentlige, som udgangspunkt indebærer en økonomisk, konkurrencefordrejende fordel og derfor er statsstøtte. Kommunen må derfor forud for en garantistillelse vurdere, om selskabet er i en konkurrence situation, der indebærer, at statsstøttereglerne finder anvendelse. Hvis dette er tilfældet, følger det af EU-Domstolens praksis, at garantien skal vurderes på basis af det markedsøkonomiske investorprincip. Dette indebærer, at der ikke er tale om stats støtte, hvis det kan sandsynliggøres, at en privat investor, der opererer under markedsøkonomiske forhold, ville stille en garanti på tilsvarende vilkår. Kommunen bør foretage en grundig og konkret vurdering af statsstøttespørgsmålet i hvert enkelt tilfælde. Lånebekendtgørelsen Kommunen skal være opmærksom på, at garantistillelsen efter omstændighederne kan belaste den kommunale låneramme efter lånebekendtgørelsens regler herom. Spørgsmålet er reguleret i bekendtgørelsens 2 og 3. til at kontakte advokat Rikke Søgaard Berth, eller advokat Malene Graff, SIDE 18 RET & INDSIGT/Kommunale lånegarantier betingelser og konsekvenser SIDE 19 RET & INDSIGT/Kommunale lånegarantier betingelser og konsekvenser

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod l KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Majken Bang Ditlevsen) Biintervenient

Læs mere

Garantiprovision i kommunalretlig belysning

Garantiprovision i kommunalretlig belysning Garantiprovision i kommunalretlig belysning Lisa Christensen, cand.jur., Videnskabelig assistent Bent Ole Gram Mortensen, Professor, cand.jur., Ph.D. Syddansk Universitet, Juridisk Institut 12. april 2016

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA notat Emne: Lovgrundlag for energiproduktion i vandsektoren Modtagere: Alle Udarbejdet af: DANVA jpl Dato: 28. september 2012. Lovgrundlaget for energiproduktion

Læs mere

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST af 29 06 12 EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN STRUKTUR, MODREGNING I BLOKTILSKUD, BESTYRELSENS FOR- HOLD OG

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. marts 2016 Kontor: Databeskyttelseskontoret Sagsbeh: André

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 J.nr. 173691 RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR 1. BAGGRUND Socialforvaltningen, Københavns

Læs mere

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark.

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark. Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup att.: Dorthe Rømø Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 5. maj 2014 Journalnr.:202925 Advokat: Mads Kobberø mko@codexlaw.dk Kystbeskyttelsesloven - kommunalfuldmagt

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning Den 30. juni 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber)

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt De har ved brev af 9. april 2004 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren )

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren ) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Databehandleraftale mellem [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.]

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 ATV-Vintermøde 2015 Advokat Jacob Brandt, Bech-Bruun Disposition Den retlige ramme Fredericia-dommens faktum Det principielle materielle

Læs mere

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift.

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift. KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt pr. brev samt på mail til MIH@kl.dk 15. april 2011 Vedrørende sikkerhedsbrist som følge af KL s overførsel af køreprøvebooking system til en cloud-løsning Datatilsynet

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed

Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 72 Offentligt 16. november 2015 Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed (Udmøntning af vandsektorforliget)

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde Kommune under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel og kommunalfuldmagtsreglerne vil være afskåret fra at køre ambulancekørsel i tre andre

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 12/634

NOTAT. Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 12/634 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Til: Regler for garantiprovision for kommunale garantistillelser Økonomiudvalget/Byrådet Dato: 28. november 2012 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 12/634 Økonomiafdelingen

Læs mere

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre Kommunaludvalget, Retsudvalget L 72 - Bilag 2,REU alm. del - Bilag 60 Offentlig Folketingets Administration Lovsekretariatet 15. marts 2005 J.nr. 17 OMTRYKT (15/3 2005) (rettelse af eksempel markeret med

Læs mere

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Sagsnr. 2013-07779 Doknr. 105424 Dato 04-06-2013 Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159978 TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 1. INDLEDNING Vordingborg

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 16 Bilag 8 Opkrævning og inddrivelse 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 3113527 1. Opkrævning...3

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Kommunen har anmodet Selskabet om at præcisere, hvilke udgifter der relaterer sig til markedsføring/fremstød for fjernvarmeforsyning.

Kommunen har anmodet Selskabet om at præcisere, hvilke udgifter der relaterer sig til markedsføring/fremstød for fjernvarmeforsyning. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 158988 NOTAT 1. INDLEDNING Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.A. ("Selskabet") har anmodet Hvidovre Kommune ("Kommunen")

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER Advokat (H) Kim Trenskow Kromann Reumert ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården,

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

Modul 2 Dag 1 Kommunerne og Statsforvaltningen. Birgitta Bundgaard, Miljøstyrelsen

Modul 2 Dag 1 Kommunerne og Statsforvaltningen. Birgitta Bundgaard, Miljøstyrelsen Modul 2 Dag 1 Kommunerne og Statsforvaltningen Birgitta Bundgaard, Miljøstyrelsen Overblik Kort om Folketing, regering og miljøministeren Miljøstyrelsen regeludarbejdende og regelfortolkende myndighed

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er

Læs mere

Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017

Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017 Økonomiforvaltningen NOTAT Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017 Udtalelse om databeskyttelsesrådgiverens opgaver er forenelige med chefen for Intern Revisions opgaver. Københavns Kommune

Læs mere

Notat. Notat om forholdet mellem byrådet og Faxe Forsyning

Notat. Notat om forholdet mellem byrådet og Faxe Forsyning Notat Postadresse: Udviklingsenheden Frederiksgade 9, 4690 Haslev Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Frederiksgade 9, 4690 Haslev Direkte telefon 56 20 36 87 ansvc@faxekommune.dk

Læs mere

- 2. Forsyningssekretariatet har påstået stadfæstelse.

- 2. Forsyningssekretariatet har påstået stadfæstelse. K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023439 Slagelse Kommune mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 27. oktober 2010

Læs mere

Tjekliste til databehandleraftaler

Tjekliste til databehandleraftaler Tjekliste til databehandleraftaler Bruun & Hjejle har i november 2017 udarbejdet denne tjekliste til brug for gennemgang af databehandleraftaler modtaget fra samarbejdspartnere. Tjeklistens pkt. 1 indeholder

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes]

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes] Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes] Det er, jf. Kontrakt om levering af Skolesystem (Læringsplatform) som servicebureauløsning, aftalt, at [leverandørnavn

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes Det er jf. Aftale om forældretilfredshedsundersøgelse på Børn og Unge området i Aarhus Kommune 2015 aftalt, at - leverandørnavn

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Udtalt over for miljøstyrelsen, at der i mangel af udtrykkelige regler om adgangen til at kræve lovliggørelse af spildevandsforhold alene kunne stilles krav

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed

Revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4602-00017 Ref. ANMMA Den 19. februar 2015 Revisorinstruks om erklæring for vandselskabers deltagelse i anden virksomhed (tilknyttede aktiviteter) Revisorinstruks

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget:

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget: NOTAT Allerød Kommune Sekretariatet Bjarkesvej 2 Allerød http://www.alleroed.dk Dato: 24. maj 2017 Hjemmelsgrundlag for støtte til privatskoler halvering af taksterne for privatskolers leje af idrætsfaciliteter.

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen)

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen) 1 R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR fra Retspolitisk Forening vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren )

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren ) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Rammeaftalebilag G til udbud på levering af Stomiprodukter Databehandleraftale mellem [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer]

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

NOTAT KOMMUNALE GARANTIER

NOTAT KOMMUNALE GARANTIER Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 170625 10. marts 2016 NOTAT KOMMUNALE GARANTIER BEHANDLING AF GARANTIER EFTER STATSTØTTEREGLERNE

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Master i Miljø- og Energiret (MEEL)

Master i Miljø- og Energiret (MEEL) Master i Miljø- og Energiret (MEEL) EKSAMEN, 1. semester Januar 2011 MILJØ- OG ENERGIRET 1 OPGAVENS TITEL: Nyttiggørelse af spildevandsslam til el- og varmeproduktion OPGAVELØSERS NAVN: E-MAIL ADRESSE:

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Vedrørende tilsyn med behandling af personoplysninger

Vedrørende tilsyn med behandling af personoplysninger Att.: Kommunaldirektøren Sendt med Digital Post Dat0 Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 E-mail dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk J.nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade København K. Sendt pr. til

Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade København K. Sendt pr.  til Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt pr. e-mail til databeskyttelse@jm.dk Forsikring & Pensions bemærkninger til Udkast til forslag til lov om supplerende bestemmelser

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Folketinget Udvalgssekretariatet Christiansborg 1240 København K Sendt til: Birgitte.Toft-Petersen@ft.dk 29. august 2014 Vedrørende høring over beretning

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere