Vækstmarkedsstrategi. Brasilien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækstmarkedsstrategi. Brasilien"

Transkript

1 Vækstmarkedsstrategi Brasilien Maj 2012

2 2 Indhold 1. Regeringens vision for et styrket fokus på Brasilien Styrkede dansk-brasilianske relationer Muligheder og udfordringer Markedsanalyse og danske styrkepositioner Udfordringer og barrierer Danske prioriteter og handlingsplan Indsatser på vækstmarkederne Prioriterede sektor-indsatsområder i forhold til Brasilien Grøn vækst, klima, energi og miljø Infrastruktur, arkitektur, bygnings- og ingeniørvirksomhed Søfart og Det Blå Danmark Olie og gas Fødevarer og landbrug Maskiner og udstyr Sundhed og velfærd Møbler, design og mode, tekstiler ANNEX: Handlingsplan Tværgående tiltag Grøn vækst, klima, energi og miljø Infrastruktur Søfart og Det Blå Danmark Olie og gas Fødevarer og landbrug Sundhed Kunst og kultur (Arkitektur, design, mode, film, billedkunst, scenekunst, kunsthåndværk, musik) Investeringsfremme Forskning, innovation og uddannelse

3 3 1. Regeringens vision for et styrket fokus på Brasilien Brasilien er det femtestørste land i verden i areal, og økonomien forventes inden for få årtier at være blandt verdens syv største. Brasilien byder på store muligheder for dansk erhvervsliv inden for en række sektorer med danske spidskompetencer. Samtidig er en stor og købekraftig middelklasse vokset frem, der i stigende grad efterspørger forbrugsgoder af høj kvalitet, som Danmark har speciale i at producere. Endelig satser Brasilien i stigende grad på forskning og uddannelse, hvilket gør landet til en attraktiv samarbejdspartner for danske forsknings-, innovations- og uddannelsesmiljøer. For at indfri dette potentialet er der imidlertid behov for en målrettet dansk indsats. Det er regeringens ambition at fordoble dansk vareeksport til Brasilien i 2016 set i forhold til vareeksporten i Regeringen vil prioritere et stærkt partnerskab med dansk erhvervsliv for at nå dette mål. En afgørende udfordring vil være at placere danske virksomheder som synlige samarbejdspartnere, og at danske virksomheder får gode rammevilkår for deres arbejde i Brasilien. Derfor er en styrket markedsføring af danske kompetencer og styrkepositioner helt centralt. Der ligger i regeringens generelle vækstmarkedsstrategi en række tværgående tiltag, som selvsagt også vil blive forfulgt i forhold til Brasilien. Det handler indledningsvis om at styrke dels forbindelserne med vækstmarkederne via relationsopbygning, dels den løbende dialog med danske virksomheder om erhvervslivets behov. Dernæst fokuseres på eksportfremmeindsatsen. Konkret prioriteres de kollektive eksportfremstød i endnu højere grad mod regeringens satsningsområder: 50 pct. af midlerne til fremstød øremærkes BRIK-markederne og vækstmarkederne, og det sikres, at andelen af små og mellemstore virksomheder, der benytter fremstødsordningen, øges eller som minimum fastholdes. Det handler også om at videreudvikle programmerne Eksportstart Vækst og Vitus Vækst, der leverer skræddersyet og individuel rådgivning til danske små og mellemstore virksomheder på vækstmarkederne, så endnu flere af disse virksomheder får succes på de nye markeder. Et yderligere eksportfremmemål er at styrke lokal tilstedeværelse på vækstmarkederne (f.eks. med fokus på sektorekspertise og små og mellemstore virksomheder) samt udvikle programmer, der understøtter fælles salgsindsatser målrettet konkrete og større forretningsmuligheder på vækstmarkederne. Eksportrådet og Eksport Kredit Fonden (EKF) etablerer et fælles rådgivningsteam for finansiering i København, der skal styrke danske virksomheders viden om og adgang til eksport- og investeringsfinansiering. For at nedbringe de barrierer, som danske virksomheder står overfor på vækstmarkederne vil regeringen styrke det aktive arbejde i markedsadgangskomiteen i EU-kommissionen. Derudover vil Danmark gøre brug af de internationale forhandlinger om frihandel, af bilaterale møder samt styrke rådgivningen til virksomhederne for at fremme vilkår og rammebetingelser for danske aktører på vækstmarkederne. Regeringen vil arbejde for en styrket markedsføring af danske produkter, løsninger og styrkepositioner på vækstmarkederne. Regeringen styrker tillige investeringsfremmeindsatsen i Asien gennem flere opsøgende aktiviteter og gennem ansættelse af flere lokale investeringsrådgivere under Invest in Denmark. Desuden gennemføres en afdækning af investeringsfremmepotentialet på øvrige vækstmarkeder. Regeringen vil videreudvikle og yderligere målrette innovationsindsatsen i Kina og Brasilien. Endelig vil regeringen fastholde og udbygge forsknings- og uddannelsessamarbejdet med BRIK-landene.

4 4 1.1 Styrkede dansk-brasilianske relationer Danske virksomheder har især i de seneste år vist stærkt stigende interesse for det brasilianske marked. Brasiliens stabile og pæne vækst over en årrække har givet tillid til et marked, der indtil for kun ti år siden var præget af økonomiske kriser. Ikke mindst Brasiliens evne til hurtigt at komme ud af den globale krise i 2009 blev et klart signal om, at der nu var en robusthed og styrke i brasiliansk økonomi, som man ikke havde set tidligere. Danmarks vareeksport til Brasilien var i 2011 ca. 4,6 mia. kr., hvor den i 2000 var ca. 1,9 mia. kr. Vareeksporten faldt fra 2000 til 2003, men steg herefter kraftigt, svarende til en årlig vækst på 19,8 pct. i perioden Også andre lande, som Danmark normalt sammenlignes med, har i denne periode oplevet kraftigt stigende eksport til Brasilien. Derfor har Danmarks markedsandel fra været nogenlunde konstant på omkring 2,5 pct. i forhold til en referencegruppe af lande bestående af Tyskland, Sverige, Finland, Østrig, Belgien og Holland. De seneste års mere fokuserede indsats fra danske virksomheders side har resulteret i meget høje væksttal i dansk eksport til Brasilien på ca. 70 pct. i 2010 og ca. 45 pct. i Hermed er Danmarks markedsandel i forhold til referencegruppen steget til 3,2 pct. i Også de direkte danske investeringer er steget meget markant i de seneste år, både fra allerede etablerede danske selskaber i Brasilien, men også ved at en række nye danske firmaer har etableret sig i Brasilien, herunder flere små og mellemstore virksomheder. Væksten er sket inden for en række sektorer, mens investeringsfremgangen særlig har været markant i olie- og gassektoren. Fremgangen for dansk eksport er særligt udtalt for den farmaceutiske sektor samt for forarbejdede industriprodukter, der indgår som halvfabrikata i store dele af brasiliansk industriproduktion. Også salget af serviceydelser inden for søfart er meget betydeligt. Der foregår allerede kulturudvekslingsaktiviteter Danmark og Brasilien imellem. Der er dog behov for at samle og synliggøre disse og styrke samspillet mellem de eksisterende aktiviteter samt at udvikle projekter, hvor relevante partnere samarbejder for bl.a. at imødekomme den brasilianske interesse for fælles projekter. Danmarks vareeksport til Brasilien. Mia. kr. og som andel af referencegruppen Mia. kr. Andel i % af referencegruppen ,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Kilde: Eurostat

5 5 I 2011 blev der fremlagt en ny dansk strategi for relationerne til Brasilien under overskriften: Danmark og Brasilien et partnerskab for vækst og venskab. Strategien peger på indsatser inden for områder som udenrigspolitisk samarbejde og samarbejde inden for økonomi, handel og investeringer. Der blev desuden indgået en bilateral samarbejdsaftale mellem Danmark og Brasilien om samarbejde inden for områder som styrket politisk dialog, energi, klima og miljø; økonomisk og kommercielt samarbejde bl.a. inden for shippingindustrien; samt kulturelt og uddannelsesmæssigt samarbejde. Ligeledes i 2011 blev en aftale om forsknings- og udviklingssamarbejde indgået mellem den danske og brasilianske regering. Dette strategipapir for Brasilien konkretiserer og uddyber de konkrete handlinger, som regeringen vil gennemføre for at nå sine mål. Baseret på analyser og en lang række interviews med danske virksomheder og organisationer vil regeringen gennemføre en række målrettede tværgående initiativer i Brasilien, samt en række tematiske indsatser inden for følgende indsatsområder: Grøn vækst, klima, energi og miljø, infrastruktur, søfart, olie og gas, fødevarer og landbrug, sundhed og velfærd, samt design og mode.

6 6 2. Muligheder og udfordringer Den danske eksport til Brasilien er steget markant de seneste år. Udviklingen er dog sket fra et relativt lavt niveau, og der er fremadrettet basis for fortsat høj vækst i eksporten. De økonomiske perspektiver i Brasilien er positive. Landet har i det seneste årti oplevet en imponerende økonomisk udvikling præget af stabil vækst på i gennemsnit 4-5 pct. om året. Brasilien kom sig hurtigt efter finanskrisen i 2009 og oplevede i 2010 en vækst på hele 7,5 pct., mens der for de kommende år forudses en vækst på ca. 3-5 pct. om året (væksten i 2011 var på 2.7 pct.). Det brasilianske marked er på knap 200 millioner indbyggere med et BNP på milliarder US dollars i 2011, det vil sige US dollars per indbygger. Den brasilianske vækst er i høj grad drevet af en stor stigning i det private forbrug samt offentlige og private investeringer. Den brasilianske eksport er drevet af en stor og meget konkurrencedygtig fødevaresektor samt råvarer, hvor priserne har været favorable i flere år. Omvendt har den brasilianske industri større udfordringer med hensyn til produktivitet og konkurrenceevne. En ny industripolitik tager sigte på at styrke produktivitet, innovation og konkurrenceevne, men der er også vedtaget en række protektionistiske tiltag for det brasilianske marked. En af de afgørende udfordringer for Brasilien vil være en diversificering af produktionsstrukturen, så afhængigheden af de internationale råvarepriser mindskes. Fra den brasilianske regerings side er der fokus på at fastholde en finanspolitik, der sikrer begrænset underskud samt en gradvis reduktion af den offentlige nettogæld. Det er endvidere den brasilianske regerings mål at videreføre en pengepolitik med relativt høje renter for at holde inflationen nede.

7 7 2.1 Markedsanalyse og danske styrkepositioner Eksporten til Brasilien udgjorde med 4,6 mia. kr. en andel på knap 0,76 pct. af den samlede danske eksport i Der er imidlertid et stort potentiale for yderligere dansk samhandel med Brasilien, hvis man sammenligner med andre europæiske lande. Danmark eksporterede således for knap 600 kr. per indbygger til Brasilien i 2010 mod en svensk og tysk eksport til Brasilien på 900 kr. per indbygger. En vigtig årsag er niveauforskelle funderet før 2000, mens vækstraten i de seneste år matcher den svenske og ligger marginalt lavere end den tyske. Den andel af den samlede danske vareeksport, der går til Brasilien, er i perioden fra 2007 til 2011 vokset med 0,4 pct. point til 0,75 pct., hvilket er en kraftig vækst også i forhold til gruppen af referencelande. virksomheder. De fleste af disse virksomheder genererer øget eksport fra Danmark og skaber dermed arbejdspladser, idet nogle nøglekomponenter og mere kompliceret udstyr fortsat bedst produceres i Danmark. Brasilien har i de senere år øget de offentlige investeringer i forskning og uddannelse. Brasilien anvender i dag lidt over 1 pct. af BNP på forskning og udvikling, men med et mål om at øge investeringerne til 1,8 pct. i Der findes særligt i den sydøstlige del af Brasilien forskningsmiljøer af høj international standard på områder, som matcher danske interesser og spidskompetencer. Der er en gensidig dansk-brasiliansk interesse i et styrket samarbejde, og der er allerede udstationeret en dansk forskningsattaché på generalkonsulatet i São Paulo, der skal fremme samarbejdet mellem danske forskere, studerende og virksomheder og de bedste brasilianske forsknings-, innovations- og uddannelsesmiljøer. Den danske serviceeksport til Brasilien på 4,2 milliarder kr. er høj i forhold til sammenlignelige lande. 90 pct. kan tilskrives indtjening fra søfart. Kun Nederlandene klarer sig bedre. For øjeblikket har ca. 90 af de største danske virksomheder etableret sig i Brasilien og der er fortsat potentiale for danske

8 8 2.2 Udfordringer og barrierer Brasilien byder på store muligheder for dansk erhvervsliv, men landets komplekse regulativer og skattesystem indebærer også konkrete udfordringer for danske virksomheders etablering og arbejde i Brasilien, og de vil blive stillet over for en skarp konkurrence om kvalificeret arbejdskraft. Brasilien har høje toldmure med en gennemsnitlig toldsats på ca. 13 pct., men for følsomme produkter er tolden ofte over 30 pct., og der er nu en tendens til øget protektionisme i udvalgte sektorer for at beskytte brasiliansk industriproduktion. Dertil kommer yderligere afgifter samt bureaukratiet, der besværliggør import af varer og serviceydelser til Brasilien. Denne situation understreger det store perspektiv for indgåelse af den associerings- og handelsaftale mellem EU og Mercosur, der i øjeblikket er under forhandling. En anden udfordring er kravet om, at der skal være meget høj lokal medproduktion helt op til 80 pct.- hvis man skal levere til projekter i off-shore sektoren, hvor det delvist statsejede Petrobras har en helt dominerende stilling. Tilsvarende krav stilles til industri- eller infrastrukturprojekter, der finansieres af den statslige udviklingsbank (BNDES), der har et årligt udlånsvolumen, som er større end Verdensbankens. Endelig er problemer med korruption og bestikkelse en fortsat udfordring for virksomheder, der ønsker at etablere sig og arbejde på det brasilianske marked. Brasilien opnåede således i 2011 kun 3,8 point ud af 10 mulige på Transparancy Internationals Corruption Perception Index (CPI), som måler korruptionsniveauet i den offentlige sektor, hvilket gav Brasilien en placering som nummer 73 ud af 182 lande. Der er imidlertid positive tendenser at spore i forbindelse med udviklingen i bekæmpelse af korruption. Brasilien har i høj grad den nødvendige lovgivning for at begrænse korruption, men der mangler stadig en effektiv håndhævelse af korruptionslovene. Selvom kampen mod korruption i Brasilien ofte udsættes for forhindringer i form af manglende politisk støtte, er der implementeret en række stærke og veludviklede anti-korruptionsinitiativer. Internationalt har Brasilien fået en central rolle sammen med USA i et nyt initiativ Open Govenment Partnership, der har til formål at styrke åbenhed og transparens i offentlig forvaltning et initiativ, som Danmark også formelt har tilsluttet sig. Det brasilianske erhvervsliv er i høj grad netværksbaseret, og det er en stor fordel at forstå sproget og forretningskulturen. Dertil kommer, at lokal tilstedeværelse med en vis produktion er en forudsætning for at vinde ordrer i de offentlige licitationer i visse sektorer. Det hører også med til billedet, at det er vanskeligt og dyrt at rejse kapital i Brasilien. Diskontoen er 9 pct. og erhvervskunder betaler ifølge OECD i gennemsnit 31 pct. i rente til bankerne, og de subsidierede lån fra den brasilianske udviklingsbank er vanskeligt tilgængelige. Adgang til kapital fra danske / internationale banker kan også være vanskelig på grund af det brasilianske markeds kompleksitet.

9 9 3. Danske prioriteter og handlingsplan 3.1 Indsatser på vækstmarkederne For bedst muligt at kunne understøtte erhvervslivets indsats vil regeringen tage initiativ til en styrket og udbygget relationsopbygning med vitale beslutningstagere på vækstmarkederne og derved synliggøre danske kompetencer og styrker. I den sammenhæng vil besøg af kongehus og ministre spille en væsentlig rolle, og der planlægges allerede danske ministerbesøg til Brasilien i de kommende år. Omvendt vil regeringen også tiltrække flere brasilianske ministre, erhvervsfolk og medier til Danmark for at gøre opmærksom på dansk viden og løsninger. Ligeledes vil der blive arbejdet på indgåelse af flere strategiske partnerskabsaftaler med Brasilien som grundlag for en relationsopbygning. For at sikre et markant forbedret kendskab til Danmark og danske styrkepositioner i Brasilien og på andre vækstmarkeder vil regeringen arbejde for en styrket markedsføringsindsats med fokus på sektorer og målgrupper i disse lande. Kulturudvekslingen med Brasilien vil blive styrket, ligesom markedsføringen af Danmark som uddannelsesland og forskningsnation vil blive fremmet. Endelig vil regeringen tilskynde private og offentlige myndigheder til at åbne nye flyruter til og fra Danmark, herunder for at skabe grobund for øget turisme. Inkubatoren i São Paulo Det danske generalkonsulat i São Paulo og satellitkontoret i Rio de Janeiro er to af de af repræsentationer under, hvor danske virksomheder har mulighed for at gøre brug af Eksportrådets inkubator-ordning. Ordningen består af tre grundelementer: Fysisk adgang til eget kontor, mødelokale samt alle nødvendige kontorfaciliteter herunder trådløs internetadgang, kopimaskine, printer, etc. Sekretærbistand bl.a. i forbindelse med opsætning af møder, rejsebestilling, posthåndtering, besvarelse af telefonopkaldt, etc. Kommerciel sparring med generalkonsulatets eksportrådgivere typisk et afgørende element i de indledende faser (særligt for små & mellemstore virksomheder) i dette relativt komplicerede marked. Inkubator-ordingen er således en billig og enkel løsning, der er ideel for de virksomheder, der ønsker selv at afprøve markedet også i de helt indledende faser. Ordningen har vist sig at være en stor succes i São Paulo og Rio de Janeiro, hvor foreløbig 13 virksomheder har gjort brug af den i løbet af de seneste 5 år.

10 10 Det er en kendsgerning, at danske virksomheder står overfor en række barrierer i Brasilien. For at nedbringe disse barrierer vil regeringen styrke det aktive arbejde i markedsadgangs-komiteen i EU-kommissionen. Derudover vil Danmark gøre brug af de internationale forhandlinger om frihandel, af bilaterale møder samt styrke rådgivningen til virksomhederne for at fremme vilkår og rammebetingelser for danske aktører i vækstlandene. Regeringen arbejder endeligt for at fremme de igangværende forhandlinger om en associerings- og handelsaftale med MERCOSUR-landene (Brasilien, Argentina, Paraguay, Uruguay og på sigt Venezuela), der er helt centrale i forhold til Brasilien. Det er hensigten, at denne aftale på sigt skal fremme virksomhedernes adgang til det brasilianske marked samt begrænse antallet af barrierer. For at sikre de bedste perspektiver for virksomhedernes markedsadgang og investeringsmuligheder i Brasilien vil det være centralt, at der etableres et nyt bilateralt kommercielt forum mellem Danmark og Brasilien, der kan mødes med regelmæssige mellemrum, og hvor man vil kunne drøfte konkrete virksomheds- og sektorspørgsmål og finde løsninger til begge landes fordel. Konkret vil regeringen arbejde for, at der underskrives en ny kommerciel aftale mellem Danmark og Brasilien, som etablerer et sådant kommercielt problemløsningsudvalg for konkrete virksomhedssager. Regeringen styrker investeringsfremmeindsatsen på vækstmarkederne, hvor billedet af Danmark og danske styrkepositioner skal markedsføres for at tiltrække udenlandske investorer til at placere forskning og udvikling, produktion og arbejdspladser i Danmark. I forhold til Brasilien vil regeringen gennemføre en markedsanalyse med henblik på at afdække potentialet for at øge de indgående investeringer fra Brasilien. Analysen skal bl.a. afdække, om der er tilstrækkeligt markedspotentiale til at opbygge en investeringsfremmeindsats i regi af Invest in Denmark. Regeringen vil prioritere adgangen til de rette kompetencer for erhvervslivet. Danske virksomheder skal i bedre omfang kunne trække på avanceret viden og innovation, samt kunne tiltrække kompetent arbejdskraft og talenter fra og i Brasilien. For at udnytte de store muligheder i en strategisk udveksling af studerende, forskere, viden og kompetencer, der kan understøtte danske virksomheders innovation og rekruttering af højt kvalificeret arbejdskraft, vil det danskbrasilianske samarbejde om forskning, innovation og videregående uddannelse blive styrket. Danmark indgik i 2011 en ny aftale med Brasilien, som skaber en god platform for et øget forsknings- og uddannelsessamarbejde på en række områder, hvor der også vurderes at være et stort potentiale for at understøtte danske virksomheders innovation og konkurrenceevne. Der vil i derfor blive søgt gennemført målrettede aktiviteter inden for bl.a. fødevarer, bioenergi og raffinering og Life Science med henblik på at styrke den gensidige udveksling af studerende, forskere og viden, ligesom danske forskeres netværksaktiviteter med brasilianske kolleger vil blive understøttet via Internationalt Netværksprogram. Mulighederne for at igangsætte et Top Talent-program i lighed med det pilotprojekt, der p.t. kører i Kina, vil endvidere blive undersøgt. Derudover vil der blive arbejdet for at sikre en aktiv dansk deltagelse i det brasilianske mobilitetsprogram Science without Borders, der har til formål at styrke internationaliseringen af brasiliansk videregående uddannelse og forskning.

11 Prioriterede sektor-indsatsområder i forhold til Brasilien I forlængelse af ovenstående tværgående initiativer vil regeringen gennemføre tematiske indsatser inden for en række indsatsområder, hvor potentialerne for styrket dansk handels- og investeringssamarbejde vurderes at være særligt store. Grøn vækst, klima, energi og miljø Med en befolkning på knap 200 mio. indbyggere og en stabil økonomisk vækst, der forventes at forsætte mange år fremover, er Brasilien for alvor udfordret på en lang række områder som f.eks. energiforsyning, energieffektivitet samt håndtering af vand og affald. Bevidstheden om miljø- og klimaudfordringerne er i Brasilien ved at brede sig blandt beslutningstagere i såvel private virksomheder som offentlige institutioner, og det vurderes, at der i årene fremover vil være store muligheder for danske virksomheder med kompetencer inden for disse områder. Brasiliens krav om udarbejdelse af affaldsplaner i kommunerne senest i 2014 indebærer f.eks., at kommuner skal finde effektive løsninger på at håndtere og behandle affaldet. Danske miljø- og energivirksomheder har gode erfaringer fra mangeårig håndtering af affald og det danske affald til energi -program. Ligeledes står en række brasilianske elselskaber over for at skulle købe og teste nye systemer, som kan integrere måle- og informationsteknologi i el-nettet. Klima-, energi- og bygningsministeriet har modtaget anmodninger fra brasiliansk side om hjælp til at teste systemerne i Danmark. Regeringen vil Bruge FN-konferencen Rio +20 om bæredygtig udvikling i juni 2012 som et blandt flere afsæt for en styrket eksportindsats inden for grøn vækst og energi. Styrke og målrette eksportindsatsen i relation til grøn energi og miljøteknologi og afdække potentiale for nye eksportmuligheder. Fremme matchmaking og netværksdannelse inden for konkrete områder.

12 12 Infrastruktur, arkitektur, bygnings- og ingeniørvirksomhed Det skønnes, at der vil være behov for infrastrukturinvesteringer i størrelsesordenen 4 pct. af BNP per år i de næste 20 år, hvis Brasilien skal opnå en infrastruktur, som svarer til niveauet i Chile, der har den mest udbyggede infrastruktur i Sydamerika. Det er nødvendigt for at sikre fortsat økonomisk vækst, ligesom der er særlige behov i forhold til olieudvinding og værtskabet for VM i fodbold i 2014 samt OL i 2016 (Rio de Janeiro). Den brasilianske regering lancerede i 2007 et stort infrastrukturprogram rettet mod acceleration af vækst. Programmet blev fornyet i en anden fase i 2010, og der forudses under programmet investeringer i infrastruktur i Brasilien over de kommende fire år ( ) i størrelsesorden ca mia. kr. Denne store satsning på infrastrukturudvikling rummer et stort potentiale for danske produktleverandører (og underleverandører), både inden for almindelig byudvikling, men også i relation til lufthavne, havne og veje. I relation til serviceydelser (f.eks. arkitekt- og ingeniørrådgivning) er det brasilianske marked relativt lukket, men danske virksomheder med de rette kompetencer særligt i relation til bæredygtighed har gode muligheder, hvis de forfølger mulighederne i fællesskab med lokale partnere. Søfart og Det Blå Danmark Den brasilianske import og eksport er stigende, og dermed stiger efterspørgslen efter søtransportydelser til fragt ind og ud af brasilianske havne. Der er et oplagt match mellem dansk søfart og den brasilianske efterspørgsel efter søtransportydelser. Danmark har traditionelt en styrkeposition inden for søfart, og eksporten af søtransportydelser til Brasilien udgør ca. 58 pct. af den samlede danske eksport til Brasilien. Samlet set er det brasilianske marked yderst attraktivt for danske rederier, som er veletablerede med kontorer i Brasilien. Danske rederier er desuden engagerede i den brasilianske offshore-sektor, der er i voldsom vækst efter store brasilianske olie- og gasfund i havneuddybningsopgaver som prioriteres højt i Brasilien på grund af de store lastskibes muligheder for at laste og losse; og i investeringer i udviklingen af nye havneterminaler. Regeringen vil Fremme markedsføringen af Danmark som førende søfartsnation og styrke myndighedssamarbejdet mellem Danmark og Brasilien. Regeringen vil Som udgangspunkt for yderligere tiltag afdække potentiale i forhold til de store brasilianske regeringsprogrammer.

13 13 Olie og gas Efter de seneste års enorme fund af olie og gas ud for Brasiliens kyst, har omverdenen for alvor fået øjnene op for det store potentiale. Det er således den almindelige internationale branchevurdering, at Brasilien udgør et af de mest attraktive fremtidige markeder globalt set. Det brasilianske olie- og gaseventyr er først lige begyndt og det statskontrollerede olie- og gasselskab, Petrobras, har således i 2011 fremlagt en investeringsplan på 225 mia. dollars for perioden Der er i Brasilien tale om en meget kompliceret udvindingsproces, idet fundene er beliggende på ekstreme havdybder, hvilket giver nogle meget svære teknologiske udfordringer. Udover de traditionelle offshore kompetencer både i relation til produkter og tjenesteydelser vil danske virksomheder således også kunne bidrage med innovative teknologiske løsninger, der kan bidrage til at gøre olieudvindingen mere effektiv, rentabel og miljøvenlig. Eksportrådet har da også i de senere år oplevet en stigende interesse blandt danske virksomheder for at deltage i fremstødsaktiviteter inden for olie- og gasområdet, hvilket bl.a. dannede grundlag for den første danske nationale stand på Brazil Offshore juni 2011 samt et fremstød inden for skibsbygningssektoren (rettet mod offshore industrien), der blev gennemført i november Regeringen vil Yderligere styrke eksportfremstødsaktiviteter bl.a. i forbindelse med centrale messearrangementer. Gennemføre virksomhed-til-virksomhedsaktiviteter. Styrke netværksdannelsen gennem oprettelse af en lokal oil- og gas-klub. Rio Oil & Gas Generalkonsulatet i São Paulo har gennem de seneste 10 år etableret en national dansk stand, når messen Rio Oil & Gas afholdes verdens næststørste messe inden for sit felt. Messen finder sted hvert andet år. Den danske stand vil i 2012 være rekordstor med over 20 deltagende virksomheder, fordelt på 350 kvadratmeter. Den danske erhvervsdelegation til Rio Oil & Gas vil i 2012 blive ledet af HKH Kronprins Frederik ligesom det var HKH Prins Joachim, der var delegationsleder i forbindelse med 2010-udgaven af messen. Den danske deltagelse på Rio Oil & Gas har gennem årene vist sig at være en værdifuld indgangsvinkel for danske virksomheder til det brasilianske marked der siden de gigantiske oliefund uden for Rio de Janeiros kyst kun er blevet endnu mere attraktivt.

14 14 Fødevarer og landbrug Brasilien er godt på vej til at blive verdens største fødevareproducent, og i relation til eksport af råvarer er Brasilien allerede i den globale førerposition inden for en lang række produkter. Der er i den forbindelse stort behov for avanceret udstyr og teknikker i landbrugs- og fødevaresektoren. Med henblik på at øge produktiviteten, konkurrenceevnen og kunne leve op til veterinære standarder på de væsentligste eksportmarkeder, har Brasilien et udtalt behov for at importere avancerede maskiner, udstyr og teknologi inden for fødevareproduktion, fødevaresikkerhed, forarbejdningsudstyr, genetik, organisk/økologisk produktion og akvakultur. Den stærkt forøgede købekraft i det brasilianske samfund gør endvidere, at der nu er gode afsætningsmuligheder for danske virksomheder inden for føde- og drikkevarer. Maskiner og udstyr Presset på den brasilianske industriproduktion er de senere år steget i takt med den generelle økonomiske vækst. Dette har resulteret i stærkt forøget behov for procesudstyr, bl.a. i form af avancerede maskiner, udstyr og teknologi inden for fødevareproduktion. Danske virksomheder har allerede draget stor fordel af det stærkt øgede behov for procesudstyr i Brasilien, men det er samtidig vurderingen, at der er et stort uudnyttet potentiale for yderligere danske leverancer. Den øgede internationale konkurrence har endvidere gjort, at brasilianske virksomheder er nødsaget til at opgradere/optimere deres produktionsprocesser hvorfor der også vil være store muligheder inden for leverancer af mere avancerede industrielle komponenter. Regeringen vil Regeringen vil Øge det videnskabelige samarbejde inden for fødevareproduktion, fødevaresikkerhed og sundhed. Øge førstehåndskendskabet til danske virksomheder og deres kompetencer inden for procesudstyr.

15 15 Sundhed og velfærd Den brasilianske sundhedssektor er vokset markant det seneste årti, og det forventes den at blive ved med mange år fremover. Sundhed er en af de sektorer, der rummer det største potentiale for danske virksomheder men samtidig indeholder den de største udfordringer bureaukratisk og i forhold til regulering. Alene i 2010 oplevede den brasilianske sundhedssektor en vækst på knap 10 pct., og sektoren udgør i øjeblikket ca. 8,5 pct. af BNP. Det er særligt det hastigt voksende middelklassesegment, der har drevet denne udvikling og bl.a. har bevirket, at Brasilien i dag er et af de mest lukrative markeder for lægemidler i Latinamerika. Den øgede velstand har endvidere medført en øget efterspørgsel efter dyrere behandlingsformer med højteknologisk udstyr, og landet anses i det hele taget som et primærmarked på verdensplan for fremtidige investeringer. Regeringen vil Skabe yderligere fokus på danske kompetencer inden for sundhedsområder og etablere en uformel sektorgruppe for at styrke informationsudveksling og problemløsning mellem danske og brasilianske virksomheder. Arbejde for en styrket markedsføring af danske sundhedsløsninger via det offentligt-private markedsføringskonsortium for dette område. Der vil således være gode leverancemuligheder for danske virksomheder inden for almindelige lægemidler, men i stigende grad også velfærdsteknologiske løsninger, såsom udstyr til bl.a. hospitalssektoren.

16 16 Møbler, design og mode, tekstiler Udover at tilvejebringe en stor middelklasse har den store velstandsstigning i Brasilien betydet, at overklassen er vokset markant gennem det seneste årti. Den stærkt forøgede købekraft sammenholdt med den kraftige styrkelse af den brasilianske valuta i relation til bl.a. euroen (og dermed den danske krone) har gjort, at importerede produkter herunder i luksuskategorien aldrig har været nærmere inden for de brasilianske forbrugeres rækkevidde. Denne udvikling forventes at fortsætte, hvorfor der i stigende grad vil være muligheder for danske virksomheder inden for bl.a. møbler, design og mode dog bør man være opmærksom på lokale smagspræferencer. Regeringen vil Fremme udveksling og samarbejde inden for arkitektur, design, film, billedkunst, scenekunst, kunsthåndværk og musik. Styrke markedsføringen af danske kompetencer inden for design og arkitekter via det offentligprivate markedsføringskonsortium for design og arkitektur (under etablering).

17 17 ANNEX: Handlingsplan Nedenstående handlingsplan sammenfatter konkrete tiltag og aktiviteter med henblik på yderligere at fremme dansk-brasiliansk samhandel og investeringer. Ansvarlig Handling Forventet resultat Tidshorisont Tværgående tiltag Etablering af nyt bilateralt kommercielt forum. Håndtering af barrierer og konkrete problemer for virksomhederne og fremover Indgåelse af ny kommerciel aftale mellem Danmark og Brasilien. Håndtering af barrierer og konkrete problemer for virksomhederne med flere Øget besøgsaktivitet mellem Danmark og Brasilien. Øget eksport og samarbejde i øvrigt og fremover med flere Indgåelse af yderligere partnerskabsaftaler inden for relevante områder. Øget eksport og samarbejde i øvrigt og fremover Aktiv indsats i markedsadgangskomiteen, frihandelsforhandlinger inkl. Mercosur -forhandlingerne. Øget samhandel og investeringer og fremover Markedsanalyse med henblik på at vurdere potentiale for investeringsfremme. Øgede investeringer og fremover Ansvarlig Handling Forventet resultat Tidshorisont Grøn vækst, klima, energi og miljø Fælles dansk stand ved Rio +20 med State of Green som mulig paraply. Side-event med deltagelse af Brasilien og centrale 3GF-partnere (Mexico, Sydkorea, udvalgte danske og internationale virksomheder samt internationale organisationer). Øget eksport gennem promovering af konceptet om at fremme grøn vækst gennem offentligt-private initiativer. Juni 2012 Klima, Energi og Bygningsministeriet og Eksportfremmeaktiviteter i forhold til udstillinger / events (Rio+20, Brazil Wind Power, etc.), B-2-B-besøg samt fremstødsaktiviteter rettet mod lokale myndigheder i bl.a. São Paulo, Rio de Janeiro. Øget eksport inden for grøn energi og fremover Klima, Energi og Bygningsministeriet Screening af de klima-, energi- og miljøpolitiske målsætninger og tilhørende regulering i Brasilien for at få belyst eksportpotentiale. Identificering af nye eksportmuligheder Fortsættes næste side >

18 18 ANNEX: Handlingsplan Ansvarlig Handling Forventet resultat Tidshorisont Grøn vækst, klima, energi og miljø, fortsat Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Gennemførelse af workshop på bio-raffineringsområdet, som skal præsentere aktuelle forskningsspørgsmål og teknologiudvikling for såvel akademiske som industrielle interessenter, herunder markedsføre særlige danske forsknings- og erhvervskompetencer på områder. Udvide matchmaking aktiviteter og netværksdannelse samt understøtte mulighederne for: a) eksport fra danske virksomheder, b) nye eller øgede markedsandele for danske virksomheder i Brasilien, c) studenter- og forskerudveksling, d) uddannelse af fremtidens bio-ingeniører Miljøministeriet Kortlægning af danske virksomheders kompetencer og teknologier, der kan levere bidrag til miljøløsninger inden for bl.a. grundvandsbeskyttelse og vandbesparelser, luftkvalitet, affaldshåndtering, samt øget ressourceeffektivitet - som kunne være relevante i Brasilien. Identificering af nye eksportmuligheder i Brasilien i samarbejde med Ansvarlig Handling Forventet resultat Tidshorisont Infrastruktur Yderligere kortlægning af de kommercielle muligheder i vækstaccelereringsprogrammerne, herunder i forhold til VM i 2014 og OL i På baggrund af kortlægningen af kommercielle muligheder planlægges eventuelle konkrete erhvervsfremstød Ansvarlig Handling Forventet resultat Tidshorisont Søfart og Det Blå Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet i samarbejde med Invest in Denmark,. Afholdelse af skibsfartspolitisk seminar med deltagelse af relevante aktører fra erhverv og myndigheder i Brasilien. Seminaret skal markedsføre dansk register og Danmark som attraktiv base for rederidrift og operation af skibe. Styrket kendskab til mulighederne for udenlandske rederier for at etablere sig i Danmark. Desuden understøtte danske rederiers aktiviteter i Brasilien Erhvervs- og Vækstministeriet, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Det maritime myndighedssamarbejde mellem Brasilien og Danmark forstærkes yderligere, herunder udveksling af best practices vedrørende maritime uddannelser samt rekruttering og beskæftigelse af søfarende. Brasiliansk lovgivning kræver i vidt omfang brug af brasilianske søfarende på skibe, der sejler i Brasilien, og der er behov for at skabe en bedre forståelse for rederiernes behov og rekruttering af søfarende og frem

19 19 ANNEX: Handlingsplan Ansvarlig Handling Forventet resultat Tidshorisont Olie og gas og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Deltagelse i Rio Oil & Gas 2012 (september) med HKH Kronprins Frederik som delegationsleder. Øget eksport inden for olie og gas. September 2012 Eventuel deltagelse i Naval Offshore i august 2012 på baggrund af undersøgelse af virksomhedsinteresse. Øget eksport inden for olie og gas. August 2012 B-2-B-orienterede fremstød. Øget eksport inden for olie og gas og fremover Oprettelse af en lokal Olie & Gas-klub, der kan tjene som netværks- og informationsudviklingsforum, og danne grundlag for fælles fremstød over for relevante brasilianske aktører. Øget informationsdeling og samarbejde m.h.p. øget eksport inden for olie og gas og fremover Ansvarlig Handling Forventet resultat Tidshorisont Fødevarer og landbrug (Tekniske) besøg til Danmark for en række store brasilianske fødevare- & slagterivirksomheder. Fremme eksport af procesudstyr, bl.a. i form af avancerede maskiner, udstyr og teknologi inden for fødevareproduktion og løbende Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Videnskabelig workshop mellem danske fødevareforskere og forskere fra Embrapa (landsdækkende brasiliansk fødevare- og landbrugsforskningsinstitution). Fremme af videnskabeligt samarbejde, herunder konkrete danskbrasilianske forskningsprojekter inden for fødevareproduktion, fødevaresikkerhed og sundhed. 2012

20 20 ANNEX: Handlingsplan Ansvarlig Handling Forventet resultat Tidshorisont Sundhed Deltagelse på Hospitalarudstillingen 2012 (den næststørste af sin art i verden). Øget fokus på danske styrkepositioner og løbende Etablering af en uformel sektorgruppe, der kan tjene som informations udvekslingsforum, og hvor konkrete problemer / udfordringer kan drøftes virksomhederne imellem. Styrket informationsudveksling og problemløsning og løbende Erhvervs- og Vækstministeriet,, Sundhedsministeriet Markedsføring af danske sundhedsog velfærdsteknologiske løsninger via det offentlig-private markedsføringskonsortium for sundheds- og velfærdsløsninger. Øget fokus på danske styrkepositioner og løbende Ansvarlig Handling Forventet resultat Tidshorisont Kunst og kultur (Arkitektur, design, mode, film, billedkunst, scenekunst, kunsthåndværk, musik) Kulturministeriet Allerede eksisterende og kommende kulturudvekslingsprojekter eller dele heraf samles under en fælles overskrift/brand, der præsenterer Danmark og signalerer danskbrasiliansk udveksling. Styrket fokus på dansk-brasiliansk kultursamarbejde og løbende Kulturministeriet Flagskibsprojekter udvikles, der kan løfte den samlede kulturudvekslingsindsats yderligere til gavn for både dansk og brasiliansk kulturliv og de dansk-brasilianske relationer i øvrigt. Løft til kulturudvekslingen. Løbende Kulturministeriet Fremme af udveksling af fælles projekter bl.a. gennem en researchrejse til Brasilien for interesserede danske kulturaktører, som er foretaget i november Styrket kulturudveksling. Løbende Erhvervs- og Vækstministeriet Markedsføring af danske kompetencer inden for design og arkitektur over for det brasilianske marked via det offentlig-private markedsføringskonsortium for design og arkitektur. Øget kendskab til danske kompetencer inden for design og arkitektur mhp. at tiltrække design- og arkitekturkompetencer til Danmark, øge eksporten af design- og arkitekturløsninger til Brasilien og tiltrække brasilianske investeringer til Danmark og løbende

21 21 ANNEX: Handlingsplan Ansvarlig Handling Forventet resultat Tidshorisont Investeringsfremme Invest in Denmark,. Markedsanalyse af brasiliansk investormiljø. Identificere omfang af investeringspotentialet fra Brasilien samt konkrete potentielle investeringsprojekter Ansvarlig Handling Forventet resultat Tidshorisont Forskning, innovation og uddannelse Ministeriet for Forskning, Innovation og Uddannelse Undersøge muligheden for at igangsætte et Top Talent-program i lighed med det pilotprojekt, der p.t. kører i Kina. Programmet har i et samarbejde med danske virksomheder, universiteter, Uddannelsesministeriet og attachéen i Brasilien til formål at markedsføre uddannelses- og karrieremuligheder i Danmark Ministeriet for Forskning, Innovation og Uddannelse Netværksaktiviteter, f.eks. workshops og rejsestipendier, mellem danske og brasilianske forskere vil blive understøttet via Internationalt Netværksprogram. Internationalt Netværksprogram kan søges af forskere på danske universiteter og i danske virksomheder til samarbejde med brasilianske samarbejdspartnere med henblik på at fremme internationale videnskabelige netværk og samarbejder Ministeriet for Forskning, Innovation og Uddannelse Der vil blive arbejdet for at sikre en aktiv dansk deltagelse i det brasilianske mobilitetsprogram Science without Borders. Formålet er bl.a. at tiltrække kompetente brasilianske Ph.d.-studerende inden for de natur- og teknisk videnskabelige områder, som er i fokus i Science without Borders, til danske universiteter

22 22 Vækstmarkedsstrategi Brasilien 2011/2012 : 15 Såfremt spørgsmål kan henvendelse rettes til: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade København K Tlf. : Asiatisk Plads København K Tlf.: Elektronisk publikation Design e-types & India Foto Colourbox Søren Kjeldgaard/Aarhus Universitet Jens Henrik Nybo Designmuseum Danmark Web Publikationen kan hentes på og

SMV erne og Kina. Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund

SMV erne og Kina. Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund SMV erne og Kina Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund Temaer Hvorfor har regeringens en strategi for Kina? Konsekvenser for SMV ere Hvordan kommer man videre? Real 2005 US$ Verdens 10 største økonomier

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Regeringens Vækstmarkedsstrategi

Regeringens Vækstmarkedsstrategi Regeringens Vækstmarkedsstrategi Maj 2012 2 Indhold Danske løsninger på vækstmarkedernes udfordringer...4 Målsætninger....6 1. Udbygning af forbindelserne med vækstmarkederne styrkelse af netværk i Danmark...8

Læs mere

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK fodbold VM giver Sydafrika

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER Organisation for erhvervslivet Marts 2010 STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Salget af sundhedsfremmende fødevarer er stærkt stigende i vores

Læs mere

Katrine Dalsgaard Skovly

Katrine Dalsgaard Skovly Katrine Dalsgaard Skovly 1 UDENRIGSMINISTERIETS TILSTEDEVÆRELSE I VERDEN Ambassader (76) Multilaterale repræsentationer (7) Repræsentationskontorer (5) Generalkonsulater (8) Handelskontorer med borgerservice

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Key Trends i Tyskland muligheder for din eksport NEXT STEP: Tyskland 15. maj v/ Helle Meinertz, Generalkonsul München

Key Trends i Tyskland muligheder for din eksport NEXT STEP: Tyskland 15. maj v/ Helle Meinertz, Generalkonsul München Key Trends i Tyskland muligheder for din eksport NEXT STEP: Tyskland 15. maj 2017 v/ Helle Meinertz, Generalkonsul München Program Den økonomiske situation i Tyskland Dansk-tysk samhandel Sektormuligheder

Læs mere

Danske vækstmuligheder i rusland

Danske vækstmuligheder i rusland Organisation for erhvervslivet April 2010 Danske vækstmuligheder i rusland Trods et større tilbageslag i 2009 har de gennemsnitlige årlige vækstrater i Rusland været på imponerende 5,5 pct. de seneste

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Op i helikopteren Globale megatrends i de kommende 10-20 år Fødevareproduktion Efterspørgsel Megatrends

Læs mere

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Kolofon Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Denne strategi er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Bilag 2 Eksportrådets ydelser

Bilag 2 Eksportrådets ydelser Bilag 2 Eksportrådets ydelser Tilskudsordninger Eksportrådet har nogle tilskudsordninger, som med fordel kan benyttes af midtjyske virksomheder. 1. Vitus Vitus er Eksportrådets program for små og mellemstore

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

Tyskland lokomotiv for vækst i Europa og dansk eksport 6. oktober 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin

Tyskland lokomotiv for vækst i Europa og dansk eksport 6. oktober 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Tyskland lokomotiv for vækst i Europa og dansk eksport 6. oktober 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Forbundsstaten Tyskland 80,5 mio. indbyggere 16 delstater Hovedstad: Berlin Areal: 357.021

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 12. juni 2012. Bilag til meddelelser. Meddelelse nr. 58.19

Forretningsudvalgets møde den 12. juni 2012. Bilag til meddelelser. Meddelelse nr. 58.19 Forretningsudvalgets møde den 12. juni 2012 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 58.01 Brev fra Bent Hansen og Carl Holst til finansministeren i anledning af regeringens 2020-plan Danmark i arbejde Udfordringer

Læs mere

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14.

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 519 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Dep Sagsnr.:27154 Dok.: 716914

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Dansk Agro-Business i Brasilien

Dansk Agro-Business i Brasilien Invitation inviterer hermed til at deltage i et fælles eksportfremstød i Brasilien for den danske agro-business sektor med deltagelse på udstillingen AGRISHOW, som afholdes i Riberão Preto, delstaten São

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Veje til vækst i fødevarebranchen

Veje til vækst i fødevarebranchen Veje til vækst i fødevarebranchen Veje til vækst i fødevarebranchen Danmark befinder sig i en vækstklemme. Vi risikerer at falde stille og roligt ned på velstandsstigen, hvis ikke vi igen evner at blive

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER Juni 216 FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER AF CHEFKONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK OG ANALYTIKER STANISLAV STANCHEV, STAN@DI.DK Danske virksomheder er blandt de bedste i verden til at vinde FN-kontrakter

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling Side 14 Vækst og udvikling Sådan ligger landet > 1.00 Vækst og udvikling Landenes gennemsnitlige placering på indikatorer for vækst og udvikling 16(14) Danmark og deler førstepladsen, når man ser på landenes

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne?

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? ved Henrik Zobbe, direktør/institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018 Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) er Regionsrådets og Vækstforums strategi for, hvordan der sammen kan skabes en attraktiv

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder AF KONSULENT JESPER FRIIS, JEF@DI.DK OG KONSULENT LARS B. TERMANSEN, LBTE@DI.DK Det globale marked for

Læs mere

Netværksmøde 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009

Netværksmøde 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 1 Formål Formålet er at styrke opmærksomheden på spidskompetencerne i dansk offshore i udlandet samt at øge

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Finland & Baltikum som Eksportmål

Finland & Baltikum som Eksportmål Finland & Baltikum som Eksportmål Nokia Effekten Nokia er finnernes nationale stolthed. Nokia er et symbol for de større forandringer samfundet gennemlevede samt landets entre til den globale finansielle

Læs mere

DI Energibranchens opskrift på grøn vækst

DI Energibranchens opskrift på grøn vækst Den 24. februar 2010 DI Energibranchens opskrift på grøn vækst Grundlæggende må det konstateres, at den grønne vækstdagsorden ikke er en sparedagsorden, men en investeringsdagsorden, hvor Danmark skal

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Den stigende urbanisering er en global tendens, som ikke er til at fornægte. Verdens befolkning er i en voldsom grad på vej mod byerne, hvilket i stigende grad

Læs mere

Støtteprogrammer for SMVer. Præsentation ved Offshore Olie & Gas går internationalt torsdag den 20. maj 2010

Støtteprogrammer for SMVer. Præsentation ved Offshore Olie & Gas går internationalt torsdag den 20. maj 2010 Støtteprogrammer for SMVer Præsentation ved Offshore Olie & Gas går internationalt torsdag den 20. maj 2010 Hvem er vi? Eksportrådet er en del af Udenrigsministeriet Vi tilbyder rådgivning om eksport og

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Velkommen State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Helle Momsen Fredslund Project Manager Intelligent Energy Hvem står bag State of Green? State of Green er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

DANMARKS EKSPORTRÅD HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING

DANMARKS EKSPORTRÅD HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING DANMARKS EKSPORTRÅD HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING Internationaliseringsrådgiver Henrik Petersen, Danmarks Eksportråd 2009 DANMARKS EKSPORTRÅD: - ORGANISATION BESTYRELSE LEDELSE

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version Økologiplan Danmark Sammen om mere økologi Kort version 1 Forord Økologien er gået fra at være biodynamisk idealisme i små butikker til i dag at være en naturlig del af supermarkedernes udbud. Den udvikling

Læs mere

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål:

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Der er tale om et åbent samråd. Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse

Læs mere

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden siemens.dk Siemens om Virksomhedernes rammebetingelser Rammebetingelserne i Danmark skal gøre det attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

JANUAR LANDEANALYSER. Thailand. Af Ascha Lychett Pedersen, Politisk Økonomisk Afdeling. De økonomiske forventninger - 1 -

JANUAR LANDEANALYSER. Thailand. Af Ascha Lychett Pedersen, Politisk Økonomisk Afdeling. De økonomiske forventninger - 1 - JANUAR 2010 LANDEANALYSER Thailand Af Ascha Lychett Pedersen, Politisk Økonomisk Afdeling De økonomiske forventninger Dansk Erhverv forventer et fald i det Thailandske bruttonationalprodukt på -3,2 procent

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Export Steps Tyskland. 2. december 2014 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin

Export Steps Tyskland. 2. december 2014 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Export Steps Tyskland 2. december 2014 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Forbundsstaten Tyskland 80,5 mio. indbyggere 16 delstater Hovedstad: Berlin Areal: 357.021 km 2 (Danmark 43.094 km 2 ) Regering:

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Eksport og produktivitet

Eksport og produktivitet Den 9. januar 13 Eksport og produktivitet Vigtigt med konkurrenceevne Skarp global konkurrence I en markedsøkonomi med effektiv konkurrence er det kun konkurrencedygtige virksomheder, der vil kunne blive

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere