Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2014a

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2014a"

Transkript

1 Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2014a Fondsbørsmeddelelse 2014 København, den 4. november 2014 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Kontaktperson: Lars Jønstrup Dollerup Økonomidirektør Telefon Contents Fax Copenhagen Airports A/S Page 1 of 23 CVR nr

2 Indholdsfortegnelse DELÅRSRAPPORT FOR KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CPH) FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER Resume for de første ni måneder af Highlights af resultaterne... 4 Forventninger til HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN... 5 LEDELSENS FINANSIELLE REDEGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER Øvrige resultatposter... 7 Pengestrømsopgørelse... 7 Resultatopgørelse korrigeret for særlige... 8 Aeronautisk segment Ikke-aeronautisk segment Øvrige Risici og usikkerhedsfaktorer KONCERNREGNSKAB Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæring om review af delårsregnskab Betegnelsen Københavns Lufthavne, CPH, koncernen og selskabet bruges synonymt for Københavns Lufthavne A/S konsolideret med dets datterselskaber og associerede virksomheder. Betegnelsen Københavns Lufthavn er den af Københavns Lufthavne A/S ejede lufthavn i Kastrup. Københavns Lufthavne A/S Side 2 af 23

3 DELÅRSRAPPORT FOR KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CPH) FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september RESUME FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2014 Københavns Lufthavne A/S (CPH) havde en vækst i antallet af passagerer på 7,1 procent i årets første ni måneder, hvilket resulterede i en stigende omsætning samt resultat før skat. Væksten var særlig stærk i sommermånederne, hvilket betyder, at CPH opjusterer forventningerne til helåret. I årets første ni måneder rejste 19,7 mio. passagerer gennem Københavns Lufthavn. Det øgede passagertal betød, at omsætningen steg med 6,9 procent, mens resultat før skat er øget 10,9 procent til DKK 1.035,4 mio. Alene i tredje kvartal havde Københavns Lufthavn flere end 7,5 mio. passagerer, hvilket er rekord for de tre måneder. Trods det øgede aktivitetsniveau er det lykkedes at sænke omkostningerne pr. afgående passager med 2,9 procent, når der korrigeres for særlige. Dette er opnået ved fortsat fokusering på effektivisering og dermed reducere de samlede omkostninger ved at operere eller drive forretning i Københavns Lufthavn, hvilket er med til at understøtte CPHs World Class Hub-strategi. Trafikstigning i alle segmenter Trafikken er vokset inden for alle segmenter, idet antallet af udenrigspassagerer steg med 7,4 procent, mens indenrigstrafikken steg med 4,1 procent. Antallet af transferpassagerer er steget med 14,4 procent, hvilket styrker Københavns Lufthavns position som Nordeuropas foretrukne trafikknudepunkt. Derudover er antallet af langdistancepassagerer steget med 8,4 procent blandt andet på grund af væsentligt flere rejsende til USA. Passagertallene til USA udviste en stærk fremgang på 40,2 procent særlig påvirket af Norwegians tre nye ruter til Fort Lauderdale, New York JFK og Los Angeles, helårseffekten af SAS rute til San Francisco samt ikke mindst opgraderingen af ruten til New York. CPHs strategiske samarbejder med SAS og Norwegian har resulteret i et endnu tættere samarbejde om blandt andet effektivisering af selskabernes operationelle i lufthavnen. Det har været med til at sænke flyselskabernes operationelle omkostninger, hvilket har været med til at bane vejen for vækst. Positiv effekt af ombygning Den ikke-aeronautiske del af forretningen, heriblandt shopping-center, parkering og hoteldrift, fremviser ligeledes vækst som følge af det stigende passagertal. Overordnet set er omsætningen i shopping-centret steget med 4,2 procent, drevet af en vækst i Food & Beverage på 11,0 procent. CPH blev i forsommeren hædret for at have verdens bedste lufthavnsgastronomi ved de prestigefyldte FAB Awards, og derfor er det godt at se, at passagererne kvitterer positivt for den højere kvalitet, som CPH har arbejdet målrettet på at indføre gennem de seneste år. Omsætningen i specialbutikkerne steg med 6,5 procent og taxfree er steget med 2,3 procent, hvilket indikerer, at lufthavnen ser en positiv helårseffekt af ombygningen af de seks taxfree-butikker i Parkering er steget med 6,8 procent primært drevet af en højere gennemsnitlig billetværdi. Endvidere er hoteldriften steget med 5,5 procent. Investeringer CPH fortsætter det meget høje investeringsniveau for at styrke og udvide Københavns Lufthavn. De seneste år har CPH investeret i størrelsesordenen DKK 1 mia., og nu har CPH som følge af det stadigt stigende passagertal iværksat planer for udvidelse af den centrale sikkerhedskontrol. Derudover har CPH netop påbegyndt en udvidelse af Finger C, der benyttes til long haul ruter samt non-schengen trafik. Fingeren bliver forlænget med 100 meter og tre nye standpladser bliver dermed gjort bygningsbetjente. Københavns Lufthavne A/S Side 3 af 23

4 Ny takstaftale CPH indgik i august en ny takstaftale med flyselskaberne. I takstaftalen, der gælder for perioden 1. april marts 2019, vil prisen for at benytte lufthavnens baner, terminaler og services følge det danske forbrugerprisindeks, svarende til en real flad takstudvikling. Det betyder, at Københavns Lufthavn fastholder sin konkurrencemæssige position i den billigste tredjedel blandt europæiske storlufthavne. Det er med til at sikre forbrugerne billige flybilletter og mange rejsemål. Takstaftalen er forelagt Trafikstyrelsen til godkendelse. HIGHLIGHTS AF RESULTATERNE Passagertallet i Københavns Lufthavn steg med 7,1 procent i de første ni måneder af Antallet af lokaltafgående passagerer steg med 4,8 procent, og transfererende passagerer steg 14,4 procent Omsætningen steg med 6,9 procent til DKK 2.939,2 mio. (2013: DKK 2.749,8 mio.), hvilket primært er drevet af stigningen i internationale lokaltafgående og transferende passagerer. Stigningen er også positivt påvirket af prisindeksreguleringer af de passagerrelaterede afgifter pr. 1. april 2014 Korrigeret for særlige, steg EBITDA med 9,2 procent til DKK 1.675,2 mio. (2013: DKK 1.534,4 mio.). Det rapporterede EBITDA steg med 9,0 procent til DKK 1.665,0 mio. (2013: DKK 1.527,7 mio.) EBIT steg med 9,5 procent til DKK 1.195,5 mio., når der korrigeres for særlige (2013: DKK 1.092,1 mio.). Rapporteret EBIT steg med 9,2 procent til DKK 1.185,3 mio. (2013: DKK 1.085,4 mio.) Nettofinansieringsomkostningerne er på niveau med Korrigeret for særlige steg resultat før skat med 11,2 procent til DKK 1.045,6 mio. (2013: DKK 940,5 mio.). Det rapporterede resultat før skat steg til DKK 1.035,4 mio. (2013: DKK 933,8 mio.) Anlægsinvesteringer udgjorde DKK 543,3 mio. i de første ni måneder af 2014 (2013: DKK 653,0 mio.). Årets ni første måneder har været præget af forskydninger i opstart af projekter, herunder forberedelsen af Finger C udbygningen samt udvidelsen af den centrale sikkerhedskontrol FORVENTNINGER TIL 2014 Forventninger til resultat før skat På baggrund af trafikvæksten igennem hele sommerprogrammet, opjusterer CPH forventningerne til CPH forventer fortsat en stigning i antallet af passagerer, hvilket forventes at få positiv effekt på omsætningen. Driftsomkostningerne forventes at være højere end i 2013 primært på grund af den forventede passagervækst samt omkostningsinflation. Dette modsvares delvist af et fortsat fokus på effektivisering af driftsomkostninger. Afskrivninger og finansieringsomkostninger forventes at være højere i 2014 end i 2013, som følge af det fortsat høje investeringsniveau. Samlet set opjusteres forventningerne til resultatet før skat i 2014 til at ligge i et interval mellem DKK 1.200,0 mio. og DKK 1.300,0 mio., når der tages højde for særlige. Dette skal ses i til den tidligere udmeldte forventning på et resultat før skat mellem DKK 1.100,0 mio. og DKK 1.200,0 mio. Driftsresultatet før afskrivninger forventes at være højere i 2014 end i 2013, når der tages højde for særlige. Forventninger til investeringer i anlægsaktiver I henhold til takstaftalen er CPH forpligtet til at investere gennemsnitligt DKK 500 mio. årligt. CPH forventer som i tidligere år at investere på et niveau som er markant højere end det selskabet er forpligtet til at investere i henhold til takstaftalen. Dertil kommer andre ikke-aeronautiske investeringer til gavn for flyselskaber og passagerer. Københavns Lufthavne A/S Side 4 af 23

5 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN Q Q ÅTD 2014 ÅTD Resultatopgørelse (DKK mio.) Omsætning EBITDA EBIT Nettofinansieringsomkostninger Resultat før skat Resultat efter skat Totalindkomstopgørelse (DKK mio.) Anden totalindkomst Totalindkomst Balance (DKK mio.) Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Rentebærende gæld Investeringer i materielle anlægsaktiver Investeringer i immaterielle anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse (DKK mio.) Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Likvider ultimo Nøgletal EBITDA-margin 60,3% 60,0% 56,6% 55,6% 54,8% EBIT-margin 45,1% 43,8% 40,3% 39,5% 37,7% Aktivernes omsætningshastighed 0,44 0,43 0,41 0,39 0,39 Afkastningsgrad 20,0% 18,7% 16,4% 15,5% 14,7% Egenkapitalforrentning 48,6% 45,0% 36,8% 32,4% 30,0% Soliditetsgrad 26,8% 28,5% 26,8% 28,5% 30,3% Resultat pr. aktie à DKK 100 (EPS) 41,4 39,9 97,0 97,9 124,4 Cash earnings pr. aktie à DKK 100 (CEPS) 62,1 60,7 158,1 154,2 203,7 Indre værdi i DKK pr. aktie à DKK ,3 346,1 332,3 346,1 369,6 NOPAT margin 32,5% 32,3% 29,4% 29,2% 29,1% Den investerede kapitals omsætningshastighed 0,50 0,48 0,46 0,43 0,42 ROCE 16,3% 15,5% 13,5% 12,4% 12,1% Københavns Lufthavne A/S Side 5 af 23

6 LEDELSENS FINANSIELLE REDEGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2014 Resultat for tredje kvartal 2014 Udviklingen i tredje kvartal 2014 var positivt påvirket af en stigning i passagertallet på 6,8 procent i Københavns Lufthavn. Dette bidrog til stigningen i omsætningen på DKK 60,7 mio. Koncernens resultat før skat for tredje kvartal 2014 udgjorde DKK 444,1 mio., når der korrigeres for særlige på DKK 2,0 mio. som primært vedrørte omkostninger til omstrukturering. Resultat i til 2013 Koncernomsætningen udgør DKK 2.939,2 mio. svarende til en stigning på 6,9 procent. Den aeronautiske omsætning er steget med 9,6 procent til DKK 1.725,3 mio., hvilket primært er drevet af stigningen i internationale lokaltafgående og transferende passagerer. Stigningen er også positivt påvirket af prisindeksreguleringer af de passagerrelaterede afgifter pr. 1. april Den ikke-aeronautiske omsætning steg med 3,3 procent hovedsaligt drevet af flere passagerer samt nyt og forbedret Food and Beverage udbud og specialbutikskoncepter. Driftsomkostningerne, inklusive afskrivninger, er steget med DKK 86,1 mio. til DKK 1.744,7 mio., når der korrigeres for særlige. Dette skyldes hovedsagligt en stigning i personaleomkostningerne på DKK 42,5 mio. grundet lønindeksering og en stigning på 42 fuldtidsansatte (fra i de første ni måneder af 2013 til i de første ni måneder af 2014) primært som følge af myndighedskrav til securityområdet. Endvidere steg afskrivninger med DKK 37,4 mio. grundet det vedvarende høje investeringsniveau. Eksterne omkostninger er steget med DKK 6,2 mio. grundet det højere aktivitetsniveau delvist modsvaret af det fortsatte fokus på omkostningseffektivisering samt lavere omkostninger til snerydning i Korrigeret for særlige er EBITDA steget med 9,2 procent. Det rapporterede EBITDA er steget med 9,0 procent til DKK 1.665,0 mio. Nettofinansieringsomkostningerne udgør DKK 149,9 mio., hvilket er et fald på DKK 1,7 mio. i til Korrigeret for særlige er resultat før skat steget med DKK 105,1 mio. til DKK 1.045,6 mio. Koncernens resultat før skat steg med DKK 101,6 mio. og udgjorde DKK 1.035,4 mio. 3. kvartal År til dato DKK mio Udv. Pct Udv. Pct. Omsætning 1.070, ,5 60,7 6,0% 2.939, ,8 189,4 6,9% EBITDA 644,9 605,7 39,2 6,5% 1.665, ,7 137,3 9,0% EBIT 482,2 442,7 39,5 8,9% 1.185, ,4 99,9 9,2% Nettofinansieringsomkostninger 40,1 53,0-12,9-24,3% 149,9 151,6-1,7-1,1% Resultat før skat 442,1 389,7 52,4 13,5% 1.035,4 933,8 101,6 10,9% Københavns Lufthavne A/S Side 6 af 23

7 ØVRIGE RESULTATPOSTER Nettofinansieringsomkostninger År til dato DKK mio Udv. Renter 160,9 162,4-1,5 Markedsværdireguleringer -0,1 0,8-0,9 Øvrige finansielle omkostninger -10,9-11,6 0,7 I alt 149,9 151,6-1,7 Nettofinansieringsomkostningerne er på niveau med Renteomkostningerne er faldet med DKK 1,5 mio. som følge af lavere gennemsnitlig rentesats. De øvrige finansielle omkostninger er steget DKK 0,7 mio. hovedsagligt grundet et fald i aktiveringen af renter på anlægsaktiver som følge af lavere gennemsnitlig rentesats og forskydninger i opstart af projekter, delvist modsvaret af en stigning i øvrige renter, herunder renter i forbindelse med PRM-sagen. Skat af periodens resultat Skat af periodens resultat er indregnet på baggrund af den smæssige andel af den estimerede skat beregnet på helårsbasis. I 2013 vedtog folketinget at sænke selskabsskatten fra 25 procent til 22 procent i løbet af , hvilket pr. 30. september 2013 resulterede i en indregning (en indtægt) på DKK 86,4 mio. PENGESTRØMSOPGØRELSE År til dato DKK mio Udv. Pengestrømme fra: Driftsaktivitet 1.462, ,1 304,1 Investeringsaktivitet -542,0-651,8 109,8 Finansieringsaktivitet -906, ,6 386,9 Periodens ændring i likviditet 13,5-787,3 800,8 Likvider ved årets begyndelse 37,0 832,8-795,8 Likvider ved periodens udgang 50,5 45,5 5,0 Pengestrømme fra driftsaktivitet Stigningen i pengestrømme fra driftsaktiviteten kan primært henføres til stigningen i aktiviteten samt et fortsat fokus på omkostningseffektivisering delvis modsvaret af højere acontoskattebetalinger. Pengestrømme fra investeringsaktivitet Udviklingen i pengestrømme fra investeringsaktiviteten vedrører hovedsagligt investeringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver og udgjorde i tredje kvartal 2014 DKK 236,8 mio. (2013: DKK 188,1 mio.). Investeringerne i de første ni måneder udgør DKK 543,3 mio. De største investeringer omfatter blandt andet fornyelser på standpladser, forbedrende vedligehold af veje, udbygning af Finger C, forbedring af området til brandøvelser, selfboarding gates, køretøjer, udbygning af bagageanlæg samt diverse it systemer og øvrige mindre projekter. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Finansieringsaktiviteter vedrører primært netto lånoptagelse på revolverende faciliteter, mindre afdrag på realkreditlån samt udbetaling af udbytte. Likvider CPH havde DKK 50,5 mio. i likvider samt uudnyttede kreditfaciliteter på DKK 1.922,1 mio. pr. 30. september I April 2014 forlængede CPH sine femårige garanterede bilaterale faciliteter på i alt DKK 2,0 mia. De nye faciliteter har forbedrede vilkår for CPH og adresserer alle refinansieringsrisici på kort og mellemlang sigt. De nye faciliteter sikrer, at CPH fortsat vil være i stand til at fastholde sit høje investeringsniveau. Faciliteterne udløber 2. april Københavns Lufthavne A/S Side 7 af 23

8 RESULTATOPGØRELSE KORRIGERET FOR SÆRLIGE FORHOLD 1. januar - 30.september 2014 Inklusive Korrigeret DKK mio. Omsætning særlige 2.939,2 Særlige - for særlige 2.939,2 Andre driftsindtægter 1,0-1,0 Eksterne omkostninger 431,0-4,8 426,2 Personaleomkostninger 844,2-5,4 838,8 EBITDA 1.665,0 10, ,2 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 479,7-479,7 Resultat før renter og skat 1.185,3 10, ,5 Nettofinansieringsomkostninger 149,9-149,9 Resultat før skat 1.035,4 10, ,6 Skat af periodens resultat 274,4 2,5 276,9 Periodens resultat 761,0 7,7 768,7 1. januar - 30.september 2013 Inklusive Korrigeret DKK mio. Omsætning særlige 2.749,8 Særlige - for særlige 2.749,8 Andre driftsindtægter 0,9-0,9 Eksterne omkostninger 422,8-2,8 420,0 Personaleomkostninger 800,2-3,9 796,3 EBITDA 1.527,7 6, ,4 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 442,3-442,3 Resultat før renter og skat 1.085,4 6, ,1 Nettofinansieringsomkostninger 151,6-151,6 Resultat før skat 933,8 6,7 940,5 Skat af periodens resultat 165,8 1,7 167,5 Periodens resultat 768,0 5,0 773,0 Københavns Lufthavne A/S Side 8 af 23

9 3. kvartal 2014 Inklusive særlige Særlige Korrigeret for særlige DKK mio. Omsætning 1.070, ,2 Andre driftsindtægter 0,3-0,3 Eksterne omkostninger 139,7-0,7 139,0 Personaleomkostninger 285,9-1,3 284,6 EBITDA 644,9 2,0 646,9 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 162,7-162,7 Resultat før renter og skat 482,2 2,0 484,2 Nettofinansieringsomkostninger 40,1-40,1 Resultat før skat 442,1 2,0 444,1 Skat af periodens resultat 117,1 0,5 117,6 Periodens resultat 325,0 1,5 326,5 3. kvartal 2013 Inklusive Korrigeret særlige Særlige for særlige DKK mio. Omsætning 1.009, ,5 Andre driftsindtægter 0,2-0,2 Eksterne omkostninger 139,8-0,4 139,4 Personaleomkostninger 264,2-1,1 263,1 EBITDA 605,7 1,5 607,2 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 163,0-163,0 Resultat før renter og skat 442,7 1,5 444,2 Nettofinansieringsomkostninger 53,0-53,0 Resultat før skat 389,7 1,5 391,2 Skat af periodens resultat 76,4 0,4 76,8 Periodens resultat 313,3 1,1 314,4 Opdeling på segmenter CPH har valgt at gennemgå udviklingen i driften og resultatet for perioden med udgangspunkt i segmentopdelingen. CPHs resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, egenkapitalopgørelse samt noterne for perioden 1. januar 30. september 2014 er vist på siderne Omsætning og resultat pr. segment År til dato Omsætning Resultat før renter og skat DKK mio Udv. Pct Udv. Pct. Aeronautisk 1.725, ,7 150,6 9,6% 400,1 318,2 81,9 25,7% Ikke-aeronautisk 1.213, ,1 38,8 3,3% 785,2 767,2 18,0 2,3% I alt 2.939, ,8 189,4 6,9% 1.185, ,4 99,9 9,2% Københavns Lufthavne A/S Side 9 af 23

10 AERONAUTISK SEGMENT 3. kvartal År til dato Hele året DKK mio Udv. Pct Udv. Pct Omsætning 640,3 591,6 48,7 8,2% 1.725, ,7 150,6 9,6% 2.070,9 Andre driftsindtægter 0,3 0,2 0,1 50,0% 1,0 0,9 0,1 11,1% 1,5 Resultat før renter 195,9 163,5 32,4 19,8% 400,1 318,2 81,9 25,7% 355,8 Segmentaktiver 6.833, ,6 324,2 5,0% 6.721,1 Passagerer Det samlede antal passagerer steg 6,8 procent i årets tredje kvartal Trafikken var positivt påvirket af rekordhøj sommertrafik og fuldårseffekten af en række nye ruter samt en forøgelse i flyselskabernes load factor. De lokaltafgående passagerer steg med 4,3 procent og transferpassagerer med 16,2 procent. Det totale antal passagerer i Københavns Lufthavn udgjorde 19,7 mio. i de første ni måneder af 2014, hvilket svarer til en vækst på 7,1 procent. Væksten var primært drevet af den internationale trafik. Det gennemsnitlige antal sæder pr. fly steg med 0,5 procent, mens antallet af passagerrelaterede operationer steg med 2,4 procent primært grundet større fly. Dette resulterede i en samlet vækst i sædekapaciteten på 4,4 procent. Antallet af lokaltafgående passagerer steg 4,8 procent i de første ni måneder af 2014 og antallet af transferende passagerer steg med 14,4 procent. Lokaltafgående udgjorde 75,3 procent af alle afgående passagerer, mens transfer udgjorde 24,7 procent. Passagerer/vækst fordelt på markeder Passagerer (mio.) ,2% 8,8% 4,1% Europa Interkontinental Indenrigs For yderligere kommentarer til trafikken henvises til seneste offentliggjorte trafikstatistik for september Omsætning År til dato DKK mio Udv. Pct. Startafgifter 320,6 298,8 21,8 7,3% Passagerafgifter 818,7 740,7 78,0 10,5% Securityafgifter 402,7 365,4 37,3 10,2% Handling 140,3 127,9 12,4 9,7% Opholdsafgifter, CUTE med videre 43,0 41,9 1,1 2,6% I alt 1.725, ,7 150,6 9,6% Den samlede trafikomsætning steg med 9,6 procent primært drevet af stigningen i internationale lokaltafgående og transferende passagerer samt stigning i antallet af operationer. Stigningen er også præget af prisindeksreguleringer af de passagerrelaterede afgifter pr. 1. april Startafgifter steg med 7,3 procent sammenlignet med sidste år. Antallet af passagerrelaterede operationer steg med 2,4 procent. De ikkepassagerrelaterede operationer steg markant, idet fragtselskaberne DHL og Emirates SkyCargo har udvidet deres tilstedeværelse i Københavns Lufthavn. Startvægten steg med 6,3 procent sammenlignet med sidste år. Passagerafgifterne steg med 10,5 procent, hvilket hovedsageligt skyldes stigning i antallet af passagerer, herunder fra CPH Go, samt prisindeksreguleringen pr. 1. april Security og handling-afgifterne steg samlet set med DKK 49,7 mio. til DKK 543,0 mio. svarende til 10,1 procent, hvilket hovedsagligt skyldes stigning i antallet af internationale lokaltafgående og transferende passagerer. Resultat før renter (EBIT) Stigningen i EBIT er primært drevet af omsætningen, fortsat stærk fokus på omkostningseffektivisering samt lavere omkostninger til snerydning i Dette er delvist modsvaret af øgede afskrivninger som følge af det vedvarende høje investeringsniveau. Københavns Lufthavne A/S Side 10 af 23

11 IKKE-AERONAUTISK SEGMENT 3. kvartal År til dato Hele året DKK mio Udv. Pct Udv. Pct Omsætning 429,9 417,8 12,1 2,9% 1.213, ,1 38,8 3,3% 1.573,6 Resultat før renter 286,2 279,1 7,1 2,5% 785,2 767,2 18,0 2,3% 1.017,4 Segmentaktiver 2.861, ,2-113,6-3,8% 2.800,7 Kapitalandele i associerede virksomheder 0,4 0,4-0,0% 0,4 Omsætning Koncessionsindtægter År til dato DKK mio Udv. Pct. Shopping-center 520,8 499,9 20,9 4,2% Parkering 236,9 221,9 15,0 6,8% Øvrige indtægter 40,3 36,3 4,0 11,1% I alt 798,0 758,1 39,9 5,3% Koncessionsindtægterne fra shopping-centret steg med 4,2 procent. De øgede indtægter skyldes primært nyt og forbedret Food and Beverage udbud og specialbutikskoncepter som den nye Baresso enhed ved finger B, Hotel Chocolat i Terminal 3 og en ny og stor Hèrmesbutik. Desuden har stigningen i de internationale afgående passagerer også medført en positiv udvikling på omsætningen. Omsætningen i taxfree-butikkerne er ligeledes steget sammenlignet med 2013, hvilket dels kan relateres til væksten i passagerer samt investeringer i butikken. I 2013 var den store taxfree-butik endvidere påvirket af omfattende ombygninger. Udviklingen i shopping-centret fortsætter i De første ombygninger i 2014 er allerede afsluttet, og flere er i gang. CPH har i år blandt andet budt velkommen til B&O Play,!Solid, Max Mara og Illums Bolighus - Smykker. Omsætningen fra parkering er steget med 6,8 procent. Væksten skyldes en styrket online- og medieindsats samt en vækst i lokaltafgående passagerer. CPH har gennem en stærkere kampagnestrategi og online-prisoptimering opnået en stigning i den gennemsnitlige billetpris. Øvrige indtægter er steget med 11,1 procent primært grundet en positiv udvikling på biludlejningen. Desuden har CPH haft en positiv udvikling på marketingsindtægterne. Lejeindtægter År til dato DKK mio Udv. Pct. Udlejning af lokaler 87,1 94,2-7,1-7,6% Udlejning af arealer 38,3 37,5 0,8 2,1% Øvrige lejeindtægter 5,3 5,9-0,6-9,9% I alt 130,7 137,6-6,9-5,0% Omsætningen fra leje af lokaler er faldet med 7,6 procent, mens leje af arealer er steget med 2,1 procent. Samlet er lejeindtægterne faldet med 5,0 procent, hvilket hovedsageligt skyldes nye og forenklede standardkontrakter i shoppingcenteret, hvor lejeindtægter erstattes af koncessionsindtægter. Desuden er der fald i omsætning fra udlejning af lokaler til SAS. Allokeringen af indtægter mellem koncessionsindtægter og lejeindtægter er EBITDA neutralt. Salg af tjenesteydelser med videre År til dato DKK mio Udv. Pct. Hotelaktivitet 154,5 146,5 8,0 5,5% Øvrige 130,7 132,9-2,2-1,7% I alt 285,2 279,4 5,8 2,1% Omsætningen fra hotelaktiviteten er steget med 5,5 procent, hvilket hovedsageligt skyldtes at gennemsnitsprisen pr. værelse er højere i til sidste år. Derudover oplever Hilton højere møde- og konferenceaktivitet samt banketter. Øvrige indtægter indeholder derudover indtægter fra serviceordningen for rejsende med handicap (PRM). Denne service ydes på non-profit, transparent basis og dækker omkostningerne til den eksterne serviceleverandør. Resultat før renter (EBIT) EBIT steg i til Stigningen skyldes højere omsætning samt et fortsat fokus på omkostningseffektivisering. Dette blev delvist modsvaret af højere afskrivninger som følge af det fortsat høje investeringsniveau. Københavns Lufthavne A/S Side 11 af 23

12 ØVRIGE FORHOLD Ny kommerciel direktør Københavns Lufthavne A/S har ansat en ny kommerciel direktør. Valget faldt på Peter Krogsgaard, der kommer fra en stilling som Managing Director for Fujitsu Danmark og Norge. Peter Krogsgaard tiltrådte som kommerciel direktør (CCO) den 1. september Han erstattede Carsten Nørland, der stoppede som CCO ved udgangen af marts måned. Dom vedrørende PRM-sag Højesteret har den 13. oktober 2014, afsagt dom i en af SAS mod Københavns Lufthavne A/S anlagt ankesag om SAS s betaling for CPHs assistance til SAS s handicappede og bevægelseshæmmede flypassagerer (PRM-assistance). Københavns Lufthavne A/S har i perioden 26. juli 2008 til 31. marts 2009 faktureret SAS og øvrige flyselskaber for den pågældende afgift. Sagen er en prøvesag i den forstand, at der er indgået procesaftaler med en række øvrige flyselskaber. Dommen fastslår, at Københavns Lufthavne A/S var berettiget til at opkræve afgift for PRMassistancen i perioden, hvorfor SAS dømmes til at betale i henhold til det rejste krav. Københavns Lufthavne A/S har indregnet tilgodehavende samt renter heraf fra flyselskaberne i regnskabet pr. 30. september Dommen har ikke væsentlig påvirkning på periodens resultat før skat. RISICI OG USIKKERHEDSFAKTORER Der er ikke ud over det i delårsrapportens øvrige afsnit anførte sket væsentlige ændringer i CPHs risici og usikkerhedsfaktorer i til det oplyste i årsrapporten for Udsagn om fremtiden risici og usikkerheder Denne delårsrapport indeholder udtalelser om fremtidige som omhandlet i US Private Securities Litigation Act of 1995 og tilsvarende love i andre lande vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder især fremtidig omsætning, driftsresultat, forretningsmæssig ekspansion og investeringer. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici, idet mange faktorer, hvoraf en del vil være uden for CPHs kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i delårsrapporten. Sådanne faktorer omfatter blandt andet generelle økonomiske og forretningsmæssige, ændringer i valutakurser, efterspørgsel efter CPHs serviceydelser, konkurrencefaktorer indenfor luftfartsindustrien, driftsmæssige problemer i en eller flere af koncernens forretninger og usikkerheder vedrørende køb og salg af virksomheder. Se endvidere afsnittet om risici på side i Årsrapport Københavns Lufthavne A/S Side 12 af 23

13 KONCERNREGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 3. kvartal År til dato DKK mio Trafikindtægter 640,3 591, , ,7 Koncessionsindtægter 288,2 277,3 798,0 758,1 Lejeindtægter 43,5 46,3 130,7 137,6 Salg af tjenesteydelser med videre 98,2 94,3 285,2 279,4 Omsætning 1.070, , , ,8 Andre driftsindtægter 0,3 0,2 1,0 0,9 Eksterne omkostninger 139,7 139,8 431,0 422,8 Personaleomkostninger 285,9 264,2 844,2 800,2 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 162,7 163,0 479,7 442,3 Driftsresultat 482,2 442, , ,4 Finansielle indtægter 10,8 0,2 11,7 2,6 Finansielle omkostninger 50,9 53,2 161,6 154,2 Resultat før skat 442,1 389, ,4 933,8 Skat af periodens resultat 117,1 76,4 274,4 165,8 Periodens resultat 325,0 313,3 761,0 768,0 Resultat pr. aktie à DKK 100 (EPS basic and diluted) 41,4 39,9 97,0 97,9 EPS er udtrykt i DKK Københavns Lufthavne A/S Side 13 af 23

14 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 3. kvartal År til dato DKK mio Periodens resultat 325,0 313,3 761,0 768,0 Poster, der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen Periodens værdiregulering af sikringstransaktioner 251,7-3,2 203,3 29,3 Værdireguleringer af sikringstransaktioner overført til finansielle poster i resultatopgørelsen -283,3 12,2-320,1-1,6 Nedsættelse af skatteprocent fra 25% til 22% primo ,6 - Skat af anden totalindkomst 7,0-2,4 25,7-7,0 Periodens anden totalindkomst -24,6 6,6-96,7 20,7 Totalindkomst for periodens i alt 300,4 319,9 664,3 788,7 Københavns Lufthavne A/S Side 14 af 23

15 BALANCE Aktiver 30. sept. 30. sept. 31. dec Note DKK mio ANLÆGSAKTIVER Immaterielle anlægsaktiver i alt 466,8 459,2 483,9 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger 4.425, , ,3 Tekniske anlæg og maskiner 3.284, , ,7 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 473,0 475,3 489,0 3 Materielle anlægsaktiver under udførelse 583,3 450,7 287,4 Materielle anlægsaktiver i alt 8.766, , ,4 Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder 0,4 0,4 0,4 Andre finansielle anlægsaktiver 0,1 0,1 0,1 Finansielle anlægsaktiver i alt 0,5 0,5 0,5 Anlægsaktiver i alt 9.233, , ,8 OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 422,3 345,4 298,6 Andre tilgodehavender 0,6 7,6 7,6 Periodeafgrænsningsposter 38,7 61,7 62,2 Tilgodehavender i alt 461,6 414,7 368,4 Likvide beholdninger 50,5 45,5 37,0 Omsætningsaktiver i alt 512,1 460,2 405,4 Aktiver i alt 9.746, , ,2 Københavns Lufthavne A/S Side 15 af 23

16 Passiver 30. sept. 30. sept. 31. dec Note DKK mio EGENKAPITAL Aktiekapital 784,8 784,8 784,8 Reserve for sikringstransaktioner -236,8-116,3-140,1 Overført overskud 2.059, , ,9 Egenkapital i alt 2.607, , ,6 LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER Udskudt skat 884,0 879,5 892,1 4 Kreditinstitutter og andre lån 4.535, , ,1 Anden gæld 415,1 520,0 618,4 Langfristede forpligtelser i alt 5.834, , ,6 KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER 4 Kreditinstitutter og andre lån 41,6 51,0 30,8 Forudbetalinger fra kunder 190,0 184,2 169,2 Leverandører af varer og tjenesteydelser 379,6 296,9 328,0 Skyldig selskabsskat 374,7 405,6 170,5 5 Anden gæld 308,8 279,6 268,2 Periodeafgrænsningsposter 9,4 1,4 8,3 Kortfristede forpligtelser i alt 1.304, ,7 975,0 Forpligtelser i alt 7.138, , ,6 Egenkapital og forpligtelser i alt 9.746, , ,2 Københavns Lufthavne A/S Side 16 af 23

17 PENGESTRØMSOPGØRELSE 3. kvartal År til dato DKK mio PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET Indbetalt fra kunder 1.078, , , ,9 Udbetalt til personale, leverandører med videre -334,0-437, , ,2 Pengestrømme fra drift før finansielle poster og skat 744,1 595, , ,7 Renteindbetalinger med videre 0,5 0,2 1,3 1,5 Renteudbetalinger med videre -58,3-111,3-174,3-176,6 Pengestrømme fra drift før skat 686,3 484, , ,6 Betalt selskabsskat ,2-45,5 Pengestrømme fra driftsaktivitet 686,3 484, , ,1 PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET Køb af materielle anlægsaktiver -228,8-150,6-477,4-531,8 Køb af immaterielle anlægsaktiver -8,0-37,5-65,9-121,2 Salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver 0,5 0,2 1,3 1,2 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -236,3-187,9-542,0-651,8 PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET Afdrag på gæld med lang løbetid -203,3-959,3-859,9-965,6 Optagelse af gæld med lang løbetid 200,0 906,1 900, ,1 Afdrag på gæld med kort løbetid -26, ,7 - Optagelse af gæld med kort løbetid 27,9 40,4 111,1 40,4 Betalt udbytte -436,0-454,8-957, ,5 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -438,0-467,6-906, ,6 Periodens ændring i likviditet 12,0-170,8 13,5-787,3 Likvide beholdninger ved periodens begyndelse 38,5 216,3 37,0 832,8 Likvide beholdninger ved periodens udgang 50,5 45,5 50,5 45,5 Københavns Lufthavne A/S Side 17 af 23

18 EGENKAPITALOPGØRELSE DKK mio. Aktiekapital Reserve for sikringstransaktioner Overført overskud I alt Egenkapital pr. 1. januar ,8-137, , ,2 Totalindkomst for perioden Periodens resultat ,0 768,0 Anden totalindkomst Værdireguleringer af sikringstransaktioner - 22,0-22,0 Værdireguleringer af sikringstransaktioner overført til finansielle poster i resultatopgørelsen - -1,3 - -1,3 Anden totalindkomst i alt - 20,7-20,7 Totalindkomst i alt for perioden - 20,7 768,0 788,7 Transaktioner med ejere Udbetalt udbytte , ,6 Transaktioner med ejere i alt , ,6 Egenkapital pr. 30. september ,8-116, , ,3 Egenkapital pr. 1. januar ,8-140, , ,6 Totalindkomst for perioden Periodens resultat ,0 761,0 Anden totalindkomst Nedsættelse af skatteprocent fra 25% til 22% primo ,6 - -5,6 Værdireguleringer af sikringstransaktioner - 158,6-158,6 Værdireguleringer af sikringstransaktioner overført til finansielle poster i resultatopgørelsen , ,7 Anden totalindkomst i alt - -96, ,7 Totalindkomst i alt for perioden - -96,7 761,0 664,3 Transaktioner med ejere Udbetalt udbytte ,2-957,2 Transaktioner med ejere i alt ,2-957,2 Egenkapital pr. 30. september ,8-236, , ,7 Udbytte På generalforsamlingen, der blev afholdt den 8. april 2014, godkendte aktionærerne bestyrelsens beslutning om et udbytte på DKK 521,2 mio. vedrørende 2013 eller DKK 66,41 pr. aktie. På baggrund af halvårsregnskabet for 2014 blev der den 18. august udloddet et ekstraordinært udbytte på DKK 436,0 mio., svarende til DKK 55,56 pr. aktie. Københavns Lufthavne A/S Side 18 af 23

19 NOTER NOTE 1: Grundlag for regnskabsaflæggelse CPH er et aktieselskab hjemmehørende i Danmark og noteret på NASDAQ OMX Copenhagen. Delårsrapporten omfatter et sammendraget koncernregnskab for Københavns Lufthavne A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med den internationale regnskabsstandard IAS 34 om delårsrapporter samt yderligere danske oplysningskrav til børsnoterede selskabers delårsrapporter. Væsentlige regnskabsmæssige skøn CPHs skøn ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser er baseret på forudsætninger, som afhænger af fremtidige begivenheder. Disse indebærer blandt andet vurderinger af brugstider og restværdier på materielle anlægsaktiver samt vurdering af behovet for nedskrivninger ud fra skøn over pengestrømme samt diskonteringsfaktorer. For en beskrivelse af CPHs risici og regnskabsmæssige skøn henvises tillige til side samt side 35 i årsrapporten for 2013, hvor det fremgår hvilke noter der indeholder væsentlige skøn og vurderinger. Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten for Årsrapporten for 2013 er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkendt EU. For yderligere oplysninger henvises til årsrapporten for 2013 side 35, hvor det fremgår hvilke noter der indeholder anvendt regnskabspraksis, samt til sammendrag af væsentlig anvendt regnskabspraksis side 43 og 44. NOTE 2: Segmentoplysninger Der henvises til opgørelsen i Ledelsens finansielle redegørelse for perioden 1. januar 30. september 2014 på side 9. NOTE 3: Materielle anlægsaktiver Køb og salg af materielle anlægsaktiver Investeringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver udgjorde DKK 543,3 mio. i de første ni måneder af 2014 (2013: DKK 653,0 mio.). De største investeringer omfatter blandt andet fornyelser på standpladser, forbedrende vedligehold af veje, udbygning af finger C, forbedring af området til brandøvelser, self boarding gates, køretøjer, udbygning af bagageanlæg samt diverse it systemer og øvrige mindre projekter. I de første ni måneder af 2014 blev der solgt diverse materiel for DKK 1,3 mio. (2013: DKK 1,2 mio.). Økonomiske forpligtelser CPH har pr. 30. september 2014 indgået kontrakter og aftaler om opførelse af anlæg, vedligeholdelse af anlæg og andre forpligtelser, der i alt beløber sig til DKK 244,4 mio. (31. december 2013: DKK 261,1 mio.). Af større forpligtelser kan nævnes kontrakter vedrørende køretøjer, udskiftning af flybroer, fornyelse af standpladser, udskiftning af HPFI relæer, rulleveje og andet. Københavns Lufthavne A/S Side 19 af 23

20 NOTE 4: Kreditinstitutter Gæld til kreditinstitutter og andre lån er indregnet således i balancen: 30. sept dec 2013 Langfristede forpligtelser 4.535, ,1 Kortfristede forpligtelser 41,6 30,8 I alt 4.576, ,9 CPH har pr. 30. september følgende lån og kreditter: Regnskabsmæssig værdi Dagsværdi* Lån Valuta Fast/ variabel Udløb 30. sept dec sept dec 2013 Kassekredit DKK Variabel - 27,9 17,5 27,9 17,5 RD (DKK 151 mio.)** DKK Fast 31. mar ,1 74,0 66,1 74,0 RD (DKK 64 mio.)** DKK Fast 23. dec ,4 61,4 59,4 61,4 Nordea Kredit** DKK Variabel 30. dec ,9 450,9 451,9 451,9 Danske Bank DKK Variabel 29. mar ,0-150,0 Danske Bank DKK Variabel 2. apr ,0-200,0 - USPP obligation (USD 100 mio.) USD Fast 27. aug ,5 541,3 613,3 577,7 USPP obligation (USD 100 mio.) USD Fast 27. aug ,5 541,3 648,5 606,0 USPP obligation (USD 100 mio.) USD Fast 29. jun ,5 541,3 644,0 586,1 USPP obligation (USD 147 mio.) USD Fast 29. jun ,5 795,7 970,2 874,0 USPP obligation (USD 160 mio.) USD Fast 22. aug ,5 866,0 918,2 814,1 USPP obligation (GBP 23 mio.) GBP Fast 29. jun ,3 205,1 243,3 215,1 Total 4.615, , , ,8 Amortisering af låneomkostninger DKK ,4-40,6-38,4-40,6 Total -38,4-40,6-38,4-40,6 I alt 4.576, , , ,2 * Dagsværdien af finansielle gældsforpligtelser er opgjort som nutidsværdien af forventede fremtidige afdrag og rentebetalinger. Som diskonteringsrente er anvendt en nulkuponrente for tilsvarende løbetider plus estimeret kredittillæg baseret på selskabets nuværende rating. ** Der er tinglyst pant i CPHs ejendomme for en samlet værdi på DKK 665,0 mio. (2013: DKK 665,0 mio.). De fastforrentede USD 607 mio. og GBP 23 mio. USPP obligationslån (2013: USD 607 mio. og GBP 23 mio.) er ved indgåelse omlagt til DKK for såvel hovedstol som rentebetalinger via valutaswaps. Renterisikoen på det variable lån hos Nordea Kredit er afdækket med en renteswap til Københavns Lufthavne A/S Side 20 af 23

21 NOTE 5: Anden gæld 30. sept dec 2013 Feriepenge og andre lønrelaterede poster 219,5 216,8 Skyldige renter 37,7 36,1 Øvrige skyldige omkostninger 51,6 15,3 I alt 308,8 268,2 NOTE 6: Nærtstående parter CPHs nærtstående parter er Ontario Teachers Pension Plan (OTPP) og Macquarie European Infrastructure Fund III (MEIF3) jf. deres majoritetsejerandel samt bestyrelse og direktion. Se i øvrigt note 7, 18 og 28 i årsrapporten for Der er ingen mellemværender med nærtstående parter. NOTE 7: Efterfølgende begivenheder Der har ikke været væsentlige begivenheder efter balancedagen. Københavns Lufthavne A/S Side 21 af 23

22 PÅTEGNINGER LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2014 for Københavns Lufthavne A/S. Delårsrapporten, der omfatter et sammendraget koncernregnskab for Københavns Lufthavne A/S, er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU samt yderligere danske oplysningskrav til delårsregnskaber for børsnoterede selskaber. Det er vor opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2014 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for perioden 1. januar september 2014 og tredje kvartal Det er endvidere vor opfattelse, at delårsberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Der er ikke ud over det i delårsrapporten anførte sket væsentlige ændringer i CPHs risici og usikkerhedsfaktorer i til det oplyste i årsrapporten for København, den 4. november 2014 Direktion Thomas Woldbye Adm. direktør Bestyrelse Lars Nørby Johansen Formand David Stanton Næstformand Simon Geere Næstformand John Bruen Janis Kong Chris Ireland Stig Gellert Ulla Thygesen Jesper Bak Larsen Københavns Lufthavne A/S Side 22 af 23

23 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM REVIEW AF DELÅRSREGNSKAB Til aktionærerne i Københavns Lufthavne A/S Vi har udført review af delårsregnskabet for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar september 2014 omfattende resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og pengestrømsopgørelse samt udvalgte forklarende noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Ledelsens ansvar for delårsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et delårsregnskab i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU samt yderligere danske oplysningskrav til delårsregnskaber for børsnoterede selskaber. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et delårsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er på grundlag af vores review at udtrykke en konklusion om delårsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard om review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi skal udtrykke en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav. Et review af et perioderegnskab udført efter den internationale standard om review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis. Omfanget af et de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om delårsregnskabet. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med, der giver os grund til at mene, at delårsregnskabet ikke i alle væsentlige henseender er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU samt yderligere danske oplysningskrav til delårsregnskaber for børsnoterede selskaber. København, den 4. november 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Mogens Nørgaard Mogensen Statsautoriseret revisor Brian Christiansen Statsautoriseret revisor Københavns Lufthavne A/S Side 23 af 23

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 11. august 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a Fondsbørsmeddelelse nummer 6/2012 København, den 8. maj 2012 P.O. Box 74

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a Fondsbørsmeddelelse nummer 7/2009 København, den 29. oktober 2009a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770

Læs mere

Koncernårsrapport 2014 CVR-nr. 14 70 72 04 FACTS & FIGURES 2014 KØBENHAVNS LUFTHAVNE

Koncernårsrapport 2014 CVR-nr. 14 70 72 04 FACTS & FIGURES 2014 KØBENHAVNS LUFTHAVNE Koncernårsrapport CVRnr. 14 70 72 04 FACTS & FIGURES KØBENHAVNS LUFTHAVNE 2 Indhold I henhold til årsregnskabslovens 149, stk. 2 er Koncernårsrapporten et uddrag af Københavns Lufthavnes fuldstændige årsrapport.

Læs mere

På side 40 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

På side 40 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Koncernårsrapport 2011 Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Københavns Lufthavne A/S. Årsrapporten

Læs mere

Koncernårsrapport 2014 CVR-nr. 14 70 72 04 FACTS & FIGURES 2014 KØBENHAVNS LUFTHAVNE

Koncernårsrapport 2014 CVR-nr. 14 70 72 04 FACTS & FIGURES 2014 KØBENHAVNS LUFTHAVNE Koncernårsrapport CVRnr. 14 70 72 04 FACTS & FIGURES KØBENHAVNS LUFTHAVNE 2 Indhold I henhold til årsregnskabslovens 149, stk. 2 er Koncernårsrapporten et uddrag af Københavns Lufthavnes fuldstændige årsrapport.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

/ Forord / 2010 i overblik / Hoved- og nøgletal for koncernen / Regnskabsberetning / Trafik / Kommerciel / International / / Kommentarer til øvrige

/ Forord / 2010 i overblik / Hoved- og nøgletal for koncernen / Regnskabsberetning / Trafik / Kommerciel / International / / Kommentarer til øvrige Koncernårsrapport 2010 Indhold Ledelsesberetning Forord 4 2010 i overblik 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 6 Regnskabsberetning 8 Trafik 10 Kommerciel 16 International 20 Kommentarer til øvrige regnskabsposter

Læs mere

Årsrapport. Københavns Lufthavne A/S

Årsrapport. Københavns Lufthavne A/S Årsrapport Københavns Lufthavne A/S 1999 Indhold 2 Bestyrelse 3 Direktion 4 Hovedtal 5 Nøgletal 5 Nøgletalsdefinitioner 6 Bestyrelsens beretning 15 Regnskabspraksis 17 Resultatopgørelse 18 Balance 20 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Københavns Lufthavne A/S Årsrapport 2000

Københavns Lufthavne A/S Årsrapport 2000 Københavns Lufthavne A/S Årsrapport 2000 Foto: Torsten Graae Jens-Flemming Sørensen 2001 Den danske billedhugger Jens-Flemming Sørensen har skabt denne fontæne i bronze og travertin til Københavns Lufthavn.

Læs mere

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

Københavns Lufthavne A/S Årsrapport 1998

Københavns Lufthavne A/S Årsrapport 1998 Københavns Lufthavne A/S Årsrapport 1998 Indhold Bestyrelse 2 Direktion 3 Hovedtal 4 Nøgletal 6 Nøgletalsdefinitioner 7 Bestyrelsens beretning 8 Regnskabspraksis 15 Resultatopgørelse 17 Balance 18 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

På side 67 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

På side 67 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Koncernårsrapport 2009 Københavns Lufthavn er en vigtig europæisk destination og et nordeuropæisk trafikknudepunkt. Københavns Lufthavn spiller en vigtig rolle i udviklingen af Danmark inden for erhvervsliv

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

EBITDA. 1.689 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2007 med følgende hovedpunkter:

EBITDA. 1.689 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2007 med følgende hovedpunkter: DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL Omsætning 7.224 mio. kr. EBITDA 1.689 mio. kr. Resultat efter skat 108 mio. kr. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal med følgende

Læs mere

ØGET OMSÆTNING OG INDTJENING

ØGET OMSÆTNING OG INDTJENING Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2014/15 ØGET OMSÆTNING OG INDTJENING Koncernens omsætning var i 1. kvartal 2014/15 828 mio. DKK (818 mio. DKK), hvilket er en stigning på 1%, eller 3% i lokal valuta,

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2012 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tel.: +45 96 30 60 00 Fax: +45 98 13 28

Læs mere

Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Xxxxxxxxxx

Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Xxxxxxxxxx Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Xxxxxxxxxx C Indholdsfortegnelse Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet

Læs mere

/ Forord / Profil / CSR-strategi / Finansielt resume / Hoved- og nøgletal / Finansielle resultatindikatorer / Skat / / Ruteudvikling / Regulering og

/ Forord / Profil / CSR-strategi / Finansielt resume / Hoved- og nøgletal / Finansielle resultatindikatorer / Skat / / Ruteudvikling / Regulering og / Ruteudvikling / Regulering og takster / Kapacitetsudvidelse / CPHs interessenter / Rejseoplevelsen / CPH og Samfundet 2012 / Ruteudvikling / Regulering og takster / Kapacitetsudvidelse / CPHs interessenter

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Fast Ejendom Danmark A/S

Fast Ejendom Danmark A/S Fast Ejendom Danmark A/S Rådhusvej 13 2920 Charlottenlund CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2014 10. regnskabsår Vedtaget på Selskabets ordinære generalforsamling den 24. april 2015

Læs mere

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Ikon tekst Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tlf. +45 96 30 60 00 Fax +45 98

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På side 49 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

Indholdsfortegnelse. På side 49 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Indholdsfortegnelse Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Københavns Lufthavne A/S. Årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2010-1 -

Årsregnskabsmeddelelse 2010-1 - Årsregnskabsmeddelelse 2010-1 - Årsregnskabsmeddelelse for 2010 (1. januar til 31. december 2010) Et vanskeligt år for DSB Koncernens resultat før skat udgjorde 173 mio. kr. (460 mio. kr.) i 2010, hvilket

Læs mere