Driftsregnskab for 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsregnskab for 2011"

Transkript

1 Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 16. april Tine Jørgensen Driftsregnskab for Det samlede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor. Samlet oversigt, regnskab Busdrift Sammenligningsgrundlaget er de vedtagne budgetter. Budget Diff. regnskab) Udgifter Indtægter Regional tilskud Netto Handicapkørsel Udgifter Indtægter Netto Kan-kørsel Udgifter Indtægter 0 Netto Togdrift Udgifter Indtægter Drift netto Anlæg I alt netto Trafikselskabet Busadministration Handicap administration KAN kørsel administration KAN kørsel administration indtægter Trafikselskabet - netto udgifter Billetkontrollen Kontrolafgifter Letbanen Letbane etape Letbanesekretariatet Rejsekortet Netto Puljer Renteindtægter Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere) Netto

2 Bestyrelsen vedtog på sit møde 10. september 2010 forslag til budget for. Budgetterne for busdrift, handicapkørsel, kan-kørsel samt Trafikselskabet er efterfølgende revideret. Herudover har Bestyrelsen truffet beslutning om fastlæggelse af bevillingsniveau og overførselsadgang, betaling til tjenestemandspensioner samt overførsel af overskud fra regnskab 2010 til budget for Trafikselskabet. Som det fremgår i det følgende, er der tale om større udsving på de enkelte forretningsområder, og større afvigelser for den enkelte bestiller. Alle bestillere har modtaget et særskilt regnskab med forklaringer på eventuelle afvigelser mellem budget og regnskab. Budgetlægningen for var i høj grad præget af væsentlige usikkerhedsmomenter. Den største usikkerhed omfattede effekten af de regionale effektiviseringer, de kommunale besparelser samt den nye trafikplan i Aarhus. Økonomien i de enkelte hovedområder Busområdet Busdriften udviser et netto mindreforbrug i forhold til det samlede budget for Midttrafik på 24,3 mio. kr. På udgiftssiden udviser regnskabet for et merforbrug på 10,5 mio. kr. På indtægtssiden er der merindtægter på 34,8 mio. kr. Busudgifter Udgifterne til busdrift udgjorde i 1.397,3 mio. kr. Budgetlægningen for var præget af stor usikkerhed grundet de store omlægninger af kørslen de regionale effektiviseringer og Trafikplan Aarhus medførte. I budgettet for var anvendt en fremskrivningsprocent på 3,3% fra 2010 til. Den aktuelle fremskrivningsprocent viste sig at blive på 4,3%, hvilket i sig selv betyder merudgifter på 13,9 mio. kr. Forklaring på merudgifter Årsag kr. Merudgifter som følge af højere fremskrivningsprocent Øvrige ændringer ved bestillerne Samlet merudgift på busudgifter Ovenstående tabel viser, at den højere fremskrivningsprocent er årsagen til merudgifterne. Isoleres denne, er der et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. På næste side er der en specifikation af merudgifterne fordelt på kommunerne og regionen. Som det fremgår af specifikationen er effekten af øvrige ændringer fordelt på mange bestillere. 2

3 Specifikation af merudgifter (i kr.) Budget Højere indeksregulering Øvrige ændringer Ændring i alt Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus Regionen I alt Nedenfor er der en beskrivelse af større øvrige ændringer i udgifterne for for udvalgte bestillere: Herning Kommune, Holstebro Kommune, Horsens Kommune, Ikast-Brande Kommune og Viborg Kommune Mindreudgifter som følge af færre køreplantimer end budgetteret. Lemvig Kommune Merudgifter som følge af flere køreplantimer end budgetteret. Odder Kommune Merudgifter grundet efterregulering af vognmandsbetalinger. Ringkøbing-Skjern Kommune Merudgifter, som følge af flere køreplantimer end budgetteret og betaling af godtgørelse til busselskaber efter 20%-reglen for reduktion i kørslen. Samsø Kommune Merudgifter som følge af fortsat høj benyttelse af teletaxaordningen trods forventning om en reduktion på 30%. Silkeborg Kommune Mindreudgifter grundet færre udgifter til kørslen end budgetteret efter den store bybusomlægning i august. Skanderborg Kommune Merudgifter, som følge af mere kørsel på lokalruter end budgetteret. Skive Kommune Merudgifter, som skyldes, at der i budgettet ikke var indregnet dubleringer og en række faste busomkostninger. 3

4 Aarhus Kommune Der er sket en omfattende omlægning af bybusdriften i Aarhus Kommune i august måned. Merudgifter som skyldes bl.a. større omstillingsomkostninger ved overgangen til den nye trafikplan end budgetteret. Region Midtjylland Der har været stor usikkerhed ved budgetlægningen for Region Midtjylland grundet de store omlægninger af kørslen. Mindreudgifter grundet et større overskud på de regionskrydsende ruter end budgetteret, mens der har været ikke-budgetterede udgifter som følge af godtgørelse til busselskaber for overskridelsen af 20%-reglen. Derudover har der været merudgifter på ruterne 100, 115, 925x samt 926x. Busindtægter Indtægterne ved busdrift udgør 674,6 mio. kr., hvilket er 34,8 mio. kr. over budgettet. Stigningen svarer til merindtægter på 5,4 %. Fremgangen skyldes hovedsageligt flere indtægter fra HyperCard og fra kompensation for fritidsrejser på HyperCard. Der er merindtægter på 27,6 mio. kr. fra HyperCard. De samlede passagerindtægter ligger på niveau med budgettet i. Udviklingen i busselskabernes indtægter i efteråret viste et fald i forhold til samme måneder i Det skyldes bl.a. kørselsreduktioner, effektiviseringer i det regionale rutenet og omlægninger i bybuskørsel i flere byer. Vejrmæssigt har den forholdsvise milde periode i november og december betydet færre passagerindtægter, sammenlignet med I januar steg taksterne i gennemsnit med 1,7 %. Virkningen af takststigningen kan ikke ses i de samlede passagerindtægter. Det bemærkes, at kørselsaktivitet i Midttrafik er reduceret med køreplantimer i forhold til Nedenfor er omtalt de største afvigelser i indtægterne i forhold til budgettet for udvalgte bestillere i : Herning Kommune Flere skolekortsindtægter som skyldes, at Herning kommune fra sommer har købt skolekort hos Midttrafik. Tidligere år har kommunen selv stået for udstedelsen af skolekortene. Flere indtægter fra HyperCard. Randers Kommune, Silkeborg Kommune, Skanderborg Kommune samt Syddjurs Kommune Flere indtægter fra skolekort end forventet, samt flere merindtægter fra HyperCard. Viborg Kommune. Budgettet var undervurderet mht. virkningen af billige billetter i Viborg. Merindtægterne skyldes også flere indtægter fra HyperCard. Region Midtjylland Flere indtægter fra HyperCard og kompensation for fritidsrejser med HyperCard. I forhold til øvrige bestillere modtager regionen en stor andel af HyperCard indtægter. I budget var indregnet en reduktion i indtægterne pga. af ændrede regler for egenbetalingen. Flere indtægter fra Bus & Tog samarbejdet end forventet. For uddybning af det samlede regnskab for busindtægter henvises til dagsordenpunktet Orientering om indtægter i busdrift, regnskab, fra bestyrelsesmødet 23. marts Handicapkørsel Nettoudgifterne til handicapkørsel udgør 43,9 mio. kr. i. 4

5 Samlet set er der en besparelse på ca. 4,9 mio. kr. Besparelsen kan fordeles med 3,1 mio. kr. til Aarhus kommune og 1,8 mio. kr. til Midttrafiks øvrige bestillere. Midttrafik har generelt opnået en bedre koordinering samt lavere turpriser end budgetteret, hvilket bl.a. skyldes: Fokus på optimering af planlægning, hvor turene i højere grad planlægges efter flere kunder. På denne måde udnyttes kapaciteten i vognene bedst muligt. Grundet udbud er priserne faldet pr. 1. marts. Midttrafiks garantivogne har fået ny placering. Herudover har 60 % af vognene skiftet hjemadresse, således at udbyderen har flyttet dem tættere på kunderne. Dermed er der kortere returkørsel og dermed en billigere turpris. En 10 12% stigning i kørselsomfanget, hvilket gør, at bilerne bliver udnyttet bedst muligt. Aarhus Kommune Mindreudgifter på 3,1 mio. kr. hvilket er en kombination af 7% færre ture end budgetteret samt en lavere turpris. Enkelte kommuner har et merforbrug, hvilket skyldes en større stigning i antal ture end budgetteret. Kan-kørsel Nettoudgifter til kan-kørsel udgjorde 168,8 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Den primære årsag til mindreforbruget er, at turprisen er faldet. Årsagerne hertil er overvejende de samme som beskrevet for handicapområdet. Favrskov Kommune Merudgifter, da der har været et ufuldstændigt budget, idet kun en del af kan-kørslen indgår i budgettet. Den resterende kørsel er genopstartet, hvorfor der er et merforbrug. Horsens Kommune, Samsø Kommune og Aarhus Kommune Merudgifter som følge af flere ture end budgetteret. Norddjurs Kommune og Holstebro Kommune Merudgift, Norddjurs Kommune og Holstebro Kommune er indtrådt i samarbejde med Midttrafik fra 1. august. Region Midtjylland Mindreudgift, hvilket er en kombination af færre ture og lavere turpris. Sydtrafik Sønderborg Kommune, der indgik under Sydtrafik er udtrådt af samarbejdet med Midttrafik pr. 1. august. Af materialet til forventet regnskab efter 2. kvartal fremgik det at Flexdanmark (en sammenslutning af trafikselskaber, der anvender samme it-systemer til koordinering af kørsel) har besluttet at købe et serverrum til en udgift på 1,2 mio. kr., som ikke var indarbejdet i budgettet. Der er efterfølgende indgået en aftale med regionen, som indebærer, at der ikke kommer merudgifter for kommunerne. Togdrift Region Midtjylland finansierer udgifterne til drift af privatbaner. De samlede nettoudgifter udgjorde 44,1 mio. kr. i. 5

6 Den forventede samdrift mellem Odderbanen og Grenaabanen blev ikke gennemført i. Midttrafiks regnskab for togdrift viser, at regionens bidrag til banernes driftsudgifter blev ca. 1,4 mio. kr. lavere end budgettet. Det skyldes hovedsagelig flere indtægter. Bruttodriftstilskuddet til Midtjyske Jernbaner A/S blev næsten som budgetteret. Der er merudgifter på 0,1 mio. kr., som skyldes udgifter til køreplankassetter og omkostninger til udfærdigelse af et revisorpåtegnet byggeregnskab for sporombygningen på Odderbanen. Indtægterne viser en fremgang på ca. 1,4 mio. kr. Det skyldes et højere billetsalg end forventet. I 2010 og har der været en forstærket kontrolindsats på banerne, som har haft en forbyggende effekt mod snyderi, og dermed et højere salg af billetter og kort. Det skal bemærkes, at Midtjyske Jernbaner A/S forventer et underskud i på ca. 3,1 mio. ud over underskudsdækningen fra Midttrafik. Det skyldes merudgifter til diesel og ekstra udgifter til lokomotivførere pga. sygdom og ekstra ansatte. Administration drøfter løbende med Midtjyske Jernbaner hvordan underskuddet kan nedbringes. Der er fremsendt en anmodning til Region Midtjylland om et ekstraordinært driftstilskud for på 3,1 mio. kr. For uddybning af regnskabet til togdrift henvises til notat Togdrift notat regnskab, der er vedlagt nærværende dagsordenpunkt. Trafikselskabet (administration og fællesaktiviteter) Under Trafikselskabet er der samlet en række udgiftstyper omfattende egentlige driftsudgifter (vedligeholdelse af billetteringsudstyr, tilskud til rutebilsstationer m.v.) samt fællesudgifter af driftsmæssig karakter (personaleudgifter, information og markedsføring, IT m.v). Den samlede ramme for Trafikselskabet udgør 137,3 mio. kr. i. Heri er indeholdt overført mindreforbrug fra 2010, hensættelse til moms på rutebilstationer samt ekstra budget ved lukning af Visit Aarhus og overførsel af opgavevaretagelsen til Aarhus Rutebilstation. Samlet set udgør udgifterne 132,0 mio. kr., og der således et mindreforbrug i Trafikselskabet på 5,3 mio. kr. i forhold til rammen. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at flere planlagte kampagner og udviklingsprojekter er blevet udskudt, da implementeringen af Trafikplan Aarhus var meget ressourcekrævende. Mindreforbruget på 5,3 mio. kr. ønskes overført til 2012, hvor det vil blive anvendt til kompetenceudvikling og udviklingsprojekter. Midttrafik fik i regnskabsåret en kendelse fra SKAT, om at driftstilskud til rutebilstationer samt chaufførlokaler skal pålægges moms. Midttrafik havde i 2010 hensat 2,5 mio. kr. til dette formål. Billetkontrollen kontrolafgifter Billetkontrollen vedrører udelukkende Aarhus Kommune. Der har i været nettoindtægter for 4,1 mio. kr., hvilket er 1,0 mio. kr. mindre end budgetteret. Resultat er sammensat af indtægter for kontrolafgifter på 5,1 mio. kr. og udgifter på 1,0 mio. kr. til den ekstraordinære indsats i forbindelse med kompetenceudvikling af billetkontrollen. Letbanen Udgifterne til letbanens etape 1 udgør 42,8 mio. kr., hvilket er 2,8 mio. kr. mindre end budgetteret. I regnskabet for 2009 og 2010 er det akkumulerede underskud 8,0 mio. kr. Det akkumulerede underskud ultimo udgør 5,2 mio. kr. Det samlede regnskab for etape 1 vil blive opgjort, når det nye anlægselskab etableres i sommeren

7 Rejsekortet Der er i indbetalt i alt 2,3 mio. til rejsekortopgaven. De samlede udgifter til rejsekortetopgaven i udgør 0,4 mio. kr. og der er således mindreudgifter på 1,9 mio. kr., der overføres til næste budgetår. Midttrafiks tilslutning til det landsdækkende rejsekortprojekt blev behandlet af Midttrafiks bestyrelse på dennes møde den 23. marts 2012 under punktet Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. Beslutningen om tilslutning til rejsekortprojektet er udskudt indtil en række økonomiske og tekniske forhold er nærmere belyst. Beslutningen ventes at blive truffet i første kvartal af Puljer Midttrafik har i modtaget en 8,1 mio. kr. fra Trafikstyrelsen og Aarhus kommune til fem store udviklingsprojekter. Midttrafik har i regnskabsåret afholdt udgifter på 7,9 mio. kr. Der er vedlagt notat med beskrivelse og status for hvert af de seks projekter. Detailopgørelser I det følgende er der dels en samlet oversigt over budget og regnskab (netto) for hovedområderne med regnskabstal for. Herudover er der detailoplysninger (brutto) om regnskab opgjort for den enkelte bestiller. 7

8 Tabel 2:Midttrafik, regnskab (indbetalte bestillerbidrag) Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Budget Budget Budget Budget Netto/budget Busdrift Handicap kørsel Kan-kørsel Kan-Adm Togdrift Billetkontrollen - kontrolafgifter Letbanen sekretariat Renteindtægter I alt Trafikselskabet Letbanen Etape 1 Rejsekortet Puljer Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen Samlet bestillermellemværende I alt vedr. Midttrafiks bestillere Staten Trafikstyrelsen Morsø Sydtrafik Øvrige Ufordelt I alt vedr. øvrige Total Midttrafik Note: Tabellen viser indbetalt bestillerbidrag i. Netto-kolonnerne svarer til regnskabsresultaterne på side 1, mens de fire sidste budget-kolonner udelukkende svarer til indbetalt bestillerbidrag. Mer-/mindreforbrug for de fire område ønskes overført til næste år. 8

9 Tabel 3: Busdrift, regnskab Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Tilskud Tilskud Tilskud Netto Netto Netto Budget regnskab) Budget regnskab) Budget regnskab) Budget regnskab) Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt

10 Tabel 4: Handicapkørsel, regnskab Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Netto Netto Netto Budget regnskab) Budget regnskab) Budget regnskab) Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen 0 I alt

11 Tabel 5: Kan-kørsel, regnskab Budget Kørsel Budget Adm Budget Kørsel Adm regnskab) Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt vedr. bestillere Morsø Sydtrafik Øvrige I alt vedr. øvrige I alt Note: Kan-kørsel omfatter den del af den variable kørsel, hvor bestillerne kan indgå aftaler med Midttrafik, men ikke er forpligtet hertil jf. lovgivningen. Det drejer sig om patienttransport, specialskoletransport og lign. ordninger. I beløbene er indeholdt overheadbetaling til dækning af administration. 11

12 Tabel 6: Togdrift, regnskab Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Netto Netto Netto Budget regnskab) Budget regnskab) Budget regnskab) Regionen Driftstilskud Anlægstilskud * heraf ordinære anlægsinvesteringer heraf ydelse vedr. spor på Odderbanen heraf engangsomk. v/samdrift heraf ekstraord ydelse vedr sporombygn I alt * Region Midtjylland finansierer anlægstilskuddene til Midtjyske Jernbaner. Midttrafiks udbetalinger af anlægstilskud til Midtjyske Jernbaner, modsvares af Region Midtjyllands indbetalinger til Midttra Note: Midttrafik har afholdt afdrag på gældsbrev til Region Midtjylland på kr ,-. Gældsbrevet til Region Midtjylland angår et anlægstilskud til sporombygningen på Odderbanen. Region Midtjylland har optaget lån til finansiering af sporombygningen og Regionen yder et tilskud til Midttrafik, svarende afdraget på gældsbrevet. 12

13 Tabel 7: Trafikselskabet, regnskab Bus-adm. Budget Handicapadm I alt Bus-adm. Handicapadm I alt Bus-adm. regnskab ) Handicapadm I alt I alt Overført hensættelse af moms fra Overført resultat Ekstrabudget ved lukning af Visit Aarhus og overførsel af opgaver til Aarhus Rutebilstation Tabel 8: Trafikselskabet udspecifiiceret, regnskab Budget Lønudgifter Lønsumsafgift Div. administration Billetkontrol Rutebilstationer inkl Information og markeds Handicap administration Udmøntning af besparelse Subtotal (årets budget) regnskab) Overført hensættelse af moms fra Overført mindreforbrug fra Ekstrabudget ved lukning af Visit Aarhus og overførsel af opgaver til Aarhus Rutebilstation Nye poster i alt Til rådighed i Midttrafik har i et mindreforbrug på 5,3 mio kr., når overførsels- og hensættelsesposterne på i alt 7,2 mio. kr. indregnes i rådighedsbeløbet. Mindreforbruget skyldes hovedsagligt, at flere planlagte kampagner og udviklingsprojekter er blevet udskudt, bl.a. fordi implementeringen af Trafikplan Aarhus var meget resourcekrævende. 13

14 Tabel 9: Kontrolafgifter, regnskab Budget regnskab) Kontrolafgifter Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus kommune Afskrivninger Kompetence udvikling I alt Aarhus

15 Tabel 10: Letbane, regnskab Tabel 10a Letbanesekretariat Tabel 10b: Letbane Etape 1 Budget regnskab) Budget regnskab) Favrskov Aarhus Hedensted Bane Danmark Herning Regionen Holstebro Ikke fordelt* Horsens I alt Ikast-Brande * Fordeles i 2012 efter vedtagne nøgle i Anlægsselskabet Lemvig Norddjurs Oprindeligt budget er ændret. Der laves endelig regnskab Odder når anlægsselskabet oprettes. Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt

16 Tabel 11: Rejsekort, regnskab Budget regnskab) Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt Resultater fordeles ikke, men overføres til

17 Tabel 12: Puljer, regnskab Budget regnskab) Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen Trafikstyrelsen I alt Resultater fordeles ikke, men overføres til

18 Tabel 13: Renteindtægter, regnskab Budget regnskab) Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt Renteindtægterne er ført tilbage til bestillerne med ovenstående fordeling. 18

19 Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 16. april Niels-Jørgen Danielsen Togdrift I Midttrafiks regnskab for togdrift indgår en underskudsdækning til Midtjyske Jernbaner A/S til selskabets drift af togtrafik på Odderbanen og Lemvigbanen. Desuden indeholder Midttrafiks regnskab et anlægstilskud til Midtjyske Jernbaner A/S, til anlægsinvesteringer og infrastruktur. Midtjyske Jernbaner opretholder billetindtægterne fra passagererne. Midttrafik yder herudover et tilskud til selskabet, med henblik på at dække underskuddet ved trafikdriften. Midttrafiks regnskab viser et mindreforbrug i forhold til budgettet på 1,4 mio. kr. Driftstilskud Bruttodriftstilskuddet til Midtjyske Jernbaner blev i på ca. 40,978 mio. kr. Der er merudgifter i forhold til budgettet på kr. 0,1 mio. kr. Merudgifterne vedrører udgifter til indkøbte køreplankassetter og omkostninger til udfærdigelse af et revisorpåtegnet byggeregnskab for sporombygningen på Odderbanen. Region Midtjylland finansierer udgifterne til drift af privatbaner. Regionens bidrag til banernes driftsudgifter blev i lavere end forventet. Det skyldes hovedsagelig flere indtægter. Indtægtsfremgangen kan ikke forklares med flere kunder på banerne. De afholdte passagertællinger på banerne viser næsten samme passagertal i forhold til tidligere år. Indtægtsfremgangen kan derimod forklares med en forstærket kontrolindsats på banerne som har haft en forbyggende effekt mod snyderi og dermed et afledt højere billetsalg. Budget Udgifter Indtægter Netto Drift Udgifter Indtægter Netto Drift Samdrift mellem Odderbanen og Grenaabanen blev ikke etableret i som oprindeligt forventet. På nuværende tidspunkt er det uafklaret om og i givet fald hvornår - samdrift kan forventes etableret. Passagerindtægter i perioden Total Indtægter Odderbanen Lemvigbanen Kontrolafgifter begge baner Total

20 Tilskud til infrastruktur. Midttrafik har i afregnet tilskud til Midtjyske Jernbaner til dækning af selskabets infrastrukturomkostninger. Budget - anlægstilskud Udgifter Anlæg investeringstilskud afdrag spormodernisering Udbetalinger og finansiering af anlægstilskuddene til Midtjyske Jernbaner aftales løbende mellem Midttrafik, Region Midtjylland og Midtjyske Jernbaner. I har Midttrafik udbetalt ca. 20,3 mio. kr. til anlægsinvesteringer jævnfør nedenstående oversigt og formål. Region Midtjylland har finansieret de afholdte anlægsinvesteringer. Samlet udbetaling og finansiering fra Region Midtjylland Anlægstilskud udbetalt Bidrag fra til Midtjyske Jernbaner Region Midtjylland Udgift Indtægt Anlægsinvesteringer: Ordinære investeringer Afdrag Spormodernisering Honoraromkostninger - spormod. (a cto) Region Midt "Engangsomk" v/samdrift Afholdte engangsomk. v/samdrift Hensatte midler til "engangsomk."* * De hensatte midler indgår ikke i Midttrafiks driftsregnskab for, da midlerne er hensat under passiver i statusdelen af regnskabet. I Midttrafiks regnskab indgår således samlede afholdte anlægsudgifter på kr. ( kr kr.) Ordinære investeringer anvendes til dels formålsbestemte opgaver og til en pulje med mindre ubestemte investeringer som Midtjyske Jernbaner disponerer. Sporombygningen på Odderbanen blev finansieret af Region Midtjylland. Projektøkonomien indgår ikke i Midttrafiks investeringsbudget for privatbanerne, men finansieres krone til krone via Regionens indbetalinger til Midttrafik og Midttrafiks udbetalinger til Midtjyske Jernbaner A/S. Region Midtjylland har optaget to lån til finansiering af sporombygningen. Provenuet fra lånene er videreudlånt til Midttrafik, til anvendelse af et anlægstilskud der udbetales til Midtjyske Jernbaner til sporombygningen. Region Midtjylland yder et tilskud til Midttrafik svarende til ydelserne på de to lån. Midtjyske Jernbaner fører voldgiftssag mod entreprenør og rådgiver for sporombygningen på Odderbanen. Midttrafik, Midtjyske Jernbaner og Region Midtjylland drøfter løbende sagsforløbet og aftaler fornødne initiativer. Som bekendt er samdriften mellem Odderbanen og Grenaabanen ikke gennemført i. Regionsrådet finansierer nødvendige engangsomkostninger ved samdrift. Der er i afholdt omkostninger til perronforlængelser, opsætning af klippekortautomater og billetautomater på perronerne. 2

21 Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 16. april Tine Jørgensen Status for fremdrift i puljeprojekterne Midttrafik har fire udviklingsprojekter, der alle modtager støtte fra Trafikstyrelsens puljemidler og et enkelt større projekt, der udelukkende er støttet af Aarhus Kommune. Status for fremdriften i de fire projekter: Den sammenhængende rejse (Mixtur) Den sammenhængende rejse også kendt som Mixtur er et fællesprojekt mellem Midttrafik og ARRIVA tog, som er støttet af Trafikstyrelsens Passagerpulje. Projektets formål er at styrke sammenhængen i den kollektive trafik i Midtjylland nærmere bestemt på strækningen Aarhus-Herning. Dette sker ved en række tiltag såsom fælles analyser af kundernes behov og ønsker, fælles markedsføringstiltag, etablering af et fælles telefonnummer til oplysning om både bus og tog, etablering af fælles rejsegaranti, etablering af realtidsinformation for både bus og tog i Herning, forbedrede forhold for at skifte på udvalgte stationer samt en forbedring af samarbejdet om køreplanlægning. Selve Mixtur-projektet afsluttes og evalueres i 2012, men dele af projektet forventes fortsat i form af en samarbejdsaftale mellem Midttrafik og ARRIVA tog. Den innovative bus Fra foråret til februar 2012 har Midttrafik og Trafikstyrelsen udført forsøg i busser på fem af de store pendlerruter. I busserne finder kunderne: infoskærme, bl.a. med nyheder, gratis trådløs internetforbindelse, computer- og konferenceborde, stillezone og elektronisk pladsbestilling. En kundeundersøgelse viser, at på de 5 ruter er over halvdelen af kunderne blevet mere tilfredse eller har fået et mere positivt syn på kollektiv trafik, 6 % tager nu bussen fremfor bilen og 16% tager oftere bussen. På baggrund af forsøget og kundernes positive tilbagemeldinger vil Midttrafik arbejde videre med mulighederne for at installere Internet, arbejdsborde og stillezoner ved fremtidige udbud, og når der er behov for det. Pendler-ruten Pendlerruten er en nyetableret rute mellem Silkeborg og Aarhus Nord. Ruten er direkte og medfører en betydelig besparelse i rejsetid med kollektiv trafik i forhold til de normale muligheder via Aarhus C. Der køres 3 ture om morgenen og 3 om eftermiddagen. I finansieres ruten for 75 % vedkommende af Trafikstyrelsens passagerpulje og resten af Region Midtjylland. I 2012 vil fordelingen være 50/50, mens finansieringen i det sidste forsøgsår i 2013 er 25 % af Trafikstyrelsen og 75 % af Region Midtjylland. Der gennemføres passagertællinger på ruten 4 gange årligt. Ved seneste tælling i var der 422 ugentlige passagerer. Realtid i Silkeborg Projektet om Realtid i Silkeborg er også et samarbejdsprojekt mellem ARRIVA tog og Midttrafik støttet af Trafikstyrelsen. Projektets formål at er at etablere realtidsinformationer om busser

22 og tog i Silkeborg i bybusser, ved den nye busterminal ved stationen og på udvalgte steder i Silkeborg by. I blev der arbejdet med udarbejdelse af udbudsmateriale til projektet. Udbuddet forventes gennemført i løbet af første halvdel af Kommunikation i forbindelse med Trafikplan Aarhus Planlægningen af information og markedsføring til kunderne i Aarhus omkring den store busomlægning i Aarhus 8. august begyndte allerede i november Her indledte Midttrafik et samarbejde med et kommunikations- og reklamebureau og på omkring samme tidspunkt begyndte et tværgående samarbejde mellem Midttrafik, Aarhus Kommune og regionen (implementeringsgruppen), som skulle koordinere alle indsatser omkring markedsføring, drift, chauffører osv. Vinter og forår blev brugt på forberedelse på alle fronter, og Midttrafik planlagde informations- og kampagneindsatsen med massiv markedsføring overfor kunderne både før sommerferien, i sommerferien og efter sommerferien. En særlig designlinje blev brugt til både trykte medier, køreplaner, online markedsføring, busreklamer og meget mere. Midttrafik arrangerede en biografevent for buschaufførerne, hvor kampagnen blev præsenteret. I ugerne omkring 8. august arrangerede Midttrafik et særligt informationscenter (glaspavillion) på Parkallé. Pressen var også en stor del af markedsføringen. Midttrafik brugte pressen proaktivt og havde også et presseberedskab. 2

Forventet regnskab 2. kvartal 2010

Forventet regnskab 2. kvartal 2010 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-22-1-10 Niels H. Næsselund nhn@midttrafik.dk 87408239 regnskab 2. kvartal 2010 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Aarhus, 14. november Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon

Læs mere

Sagsbehandler. Telefon 9. juni 2011. Tine Jørgensenn. Forslag til budget Busdrift Udgifte r. 1.417.781.000 Indtægter. -674.765.

Sagsbehandler. Telefon 9. juni 2011. Tine Jørgensenn. Forslag til budget Busdrift Udgifte r. 1.417.781.000 Indtægter. -674.765. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. juni 2011 1-21-2-10 Tine Jørgensenn tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til Budget 20122 til politisk høring Budgetprocessen for Budgett 2012 I henhold til

Læs mere

1. Driftsregnskab 2010

1. Driftsregnskab 2010 1 1-22-1-10 1. Driftsregnskab 2010 Resumé På baggrund af de registrerede udgifter og indtægter opgjort pr. 15. marts 2011, er der udarbejdet et driftsregnskab for 2010. Sagsfremstilling./. I det følgende

Læs mere

Forventet regnskab 3. kvartal 2010

Forventet regnskab 3. kvartal 2010 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 27. oktober 2010 1-22-1-10 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 regnskab 3. kvartal 2010 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet

Læs mere

Driftsregnskab for 2012

Driftsregnskab for 2012 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 21. marts 2013 1-22-1-12 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Drifts for Det samlede sresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor. Samlet oversigt, I

Læs mere

Bilagsoversigt. 8 Emner til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 13. maj 2011

Bilagsoversigt. 8 Emner til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 13. maj 2011 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Driftsregnskab 2010 1. Midttrafiks driftsregnskab 2010 2. Notat om indtægter fra busdrift i 2010 3. notat om togdrift 2010

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

3 Strategi for kvalitetsopfølgning over for busselskaberne i Midttrafik 1. Punkt 12 fra Midttrafiks A-kontrakt vedr. modregning i betalingen

3 Strategi for kvalitetsopfølgning over for busselskaberne i Midttrafik 1. Punkt 12 fra Midttrafiks A-kontrakt vedr. modregning i betalingen Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. forslag til Budget 2013 til 1. behandling 2 Arbejdsprogram for køreplanlægning og udbud 2012/2013 1. arbejdsprogram

Læs mere

5 Evaluering af forsøget med mobilbilletter i Randers 1. Rapport om kendskab til billetapplikation til bybusserne i Randers

5 Evaluering af forsøget med mobilbilletter i Randers 1. Rapport om kendskab til billetapplikation til bybusserne i Randers Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Finansiel politik 1. Forslag til finansiel politik 2 Optagelse af lån til finansiering af rejsekortet 3 Driftsregnskab

Læs mere

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. Sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. budget 2013 2. Forslag til Budget 2013 til 2. behandling

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

2 Ændring af takster fra 15. januar 2012 1. notat med taksttabellerne 1-3 vedr. administrationens forslag til takstændring 2012

2 Ændring af takster fra 15. januar 2012 1. notat med taksttabellerne 1-3 vedr. administrationens forslag til takstændring 2012 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2012 1. notat med sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. Budget 2012 2. forslag til Budget 2012 2

Læs mere

Pkt. Tekst Side. 1 Tegningsberettigede i Midttrafik 1. 2 Justering af model for byrdefordeling af udgifter til rutebilstationer m.v.

Pkt. Tekst Side. 1 Tegningsberettigede i Midttrafik 1. 2 Justering af model for byrdefordeling af udgifter til rutebilstationer m.v. Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. november 2011 kl. 12.30 Ferskvandscenteret, Vejlsøhus, lokale 3.06, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tegningsberettigede

Læs mere

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 472.639.658 420.895.000

Læs mere

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg

Læs mere

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE Areal (km2) 540 Befolkning 46.894 Kommunens andel af regionens befolkning 3,7 Befolkningstæthed 86 Andel af 0 15 årige 23,6 Andel af 15 24 årige 8,9 Andel af 25 64 årige 8,9

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000 Regionalt

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2014

Forventet regnskab 2. kvartal 2014 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 4. september 2014 1-22-1-14 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 regnskab 2. kvartal 2014 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 5. september 2014 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Billetkontrol Trafikselskabet Letbanesekretariatet Aarhus Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 396.826.573 462.536.000 469.492.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Forslag til Budget 2014 til 2. behandling

Forslag til Budget 2014 til 2. behandling Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 5. september 2013 1-21-1-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Budget 2014 til 2. behandling Budgetprocessen for Budget 2014 Det foreliggende oplæg til

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

9 Udbud af bybuskørsel i Århus Kommune (Midttrafiks 25. udbud) 1. notat om valg af tildelingskriterium og udbudsform ved 2. udbud af bybuskørsel

9 Udbud af bybuskørsel i Århus Kommune (Midttrafiks 25. udbud) 1. notat om valg af tildelingskriterium og udbudsform ved 2. udbud af bybuskørsel Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Forventet regnskab 2. kvartal 2010 1. notat om forventet regnskab for 2010 2 Besparelser i Midttrafiks administration og

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Herning Kommune Regnskab 2016 Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Aarhus Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Aarhus Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000 472.527.000 (bilag 2) Indtægter -286.708.000-279.334.000-282.345.000

Læs mere

Aarhus, 13. marts 2015

Aarhus, 13. marts 2015 Aarhus, 13. marts 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 20. marts 2015 kl. 9.30 MCH - Messecenter Herning Kongrescenter Vardevej 1, 7400 Herning Dato Journalnr

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 4.812.074 4.523.393 4.494.000-29.393 Bus IT

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Norddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.612.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000

Læs mere

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Esbjerg Kommune

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Esbjerg Kommune Budgetforslag 2017, Kommunefordeling Esbjerg Kommune Busdrift Bus indtægter 32.519 29.673 2.846 10% Billetsalg i bussen Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Regionalruter salg

Læs mere

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet Til Kontaktudvalget Supplerende materiale til business case om rejsekortet Med henvisning til Business case rejsekort som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, januar 2013, som er udsendt til behandling

Læs mere

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Varde Kommune

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Varde Kommune Budgetforslag 2017, Kommunefordeling Varde Kommune Busdrift Bus indtægter 5.931 5.425 506 9% Billetsalg i bussen Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Regionalruter salg i bussen

Læs mere

Bilagsoversigt. 2 Arbejdet med Midttrafiks Trafikplan 2014 2017. 3 Skive Rutebilstation. 4 Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen

Bilagsoversigt. 2 Arbejdet med Midttrafiks Trafikplan 2014 2017. 3 Skive Rutebilstation. 4 Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Driftsregnskab for 1. driftsregnskab for 2. - togdrift 3. status for fremdrift i puljeprojekterne 2 Arbejdet med Midttrafiks

Læs mere

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013.

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013. Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. maj 2012 Region Sjælland - Følgebrev til regnskab 2011

Læs mere

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revideret budget 2013 1. forslag til revideret budget 2013 2 Orientering om evaluering af HyperCard kompensation 1. Trafikstyrelsens

Læs mere

3. Revideret budget 2011

3. Revideret budget 2011 4 1-21-3-09 3. Revideret budget 2011 Resumé Administrationen har udarbejdet forslag til revideret budget for 2011 for busdriften. På nuværende tidspunkt er der ikke tilstrækkeligt grundlag for en revision

Læs mere

7 Orientering om henvendelse fra Dansk Handicap Forbund om takstændringer i handicapkørsel

7 Orientering om henvendelse fra Dansk Handicap Forbund om takstændringer i handicapkørsel Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Tegningsberettigede i Midttrafik 2 Justering af model for byrdefordeling af udgifter til rutebilstationer m.v. 1. Notat

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Nordjyllands Trafikselskab juni 2011

Nordjyllands Trafikselskab juni 2011 Nordjyllands Trafikselskab juni 2011 Budgetopfølgning 2011 Økonomirapport, 1. kvartal 2011, incl. prognose for budgetåret Buskørsel / Samordnet kørsel Økonomirapporten for 1. kvartal udviser for buskørslen

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget 2017-2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Samsø Kommune Regnskab Budget Budget 2017, juni Budget 2017, september Difference

Læs mere

Forbikørsler; 1. kvartal 2009

Forbikørsler; 1. kvartal 2009 Højbjerg d. 19. maj 2009 /mic Forbikørsler; 1. kvartal 2009 Nedenfor følger en oversigt over klager over forbikørsler i 1. kvartal 2009. Oversigten er fordelt på rutetype og rutenr. Klager over udgåede

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Favrskov Kommune Forslag til Budget - Revideret Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 15.715.981 15.209.000 15.695.000 15.772.000 77.000 Indtægter

Læs mere

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal.

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal. Notat: Region Syddanmark FynBus - perioden 2007 til 2015 - udvikling i køreplantimer, passagerantal og økonomi - regionens ramme og konsekvens for fremtiden herunder likviditet Efter Regionens første 2

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ikast-Brande Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.968.129 14.970.000 15.300.000 Indtægter 0 0 0 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 14.968.129

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Århus, 16. maj 2008 Bilag til åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 2 Bilag nr. 1 Dato Journalnr Sagsbehandler

Læs mere

Beslutningsprotokol for

Beslutningsprotokol for sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.00 efterfølgende temamøde Mads Nikolajsen og

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra XX. XX 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra XX. XX 2016 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 15. august 2016 0-3-3-07 Thomas D. Mikkelsen tdm@midttrafik.dk 8740 8364 Opdaterede vedtægter for Midttrafik VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 1. behandling Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015, juni Budget 2015, sept Difference Lemvig Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 7.874.042 7.784.000

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABET FOR MIDTTRAFIK 2. NOVEMBER 2012

REPRÆSENTANTSKABET FOR MIDTTRAFIK 2. NOVEMBER 2012 02-11-2012 REPRÆSENTANTSKABET FOR MIDTTRAFIK 2. NOVEMBER 2012 02-11-2012 Repræsentantskabet for Midttrafik 2 PUNKT 2 - ORIENTERING OM BUDGETTER 2013 02-11-2012 Repræsentantskabet for Midttrafik - punkt

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2015

Forventet regnskab 2. kvartal 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 27. august 2015 1-22-1-15 Alexander Tranberg Jensen atj@midttrafik.dk 87408205 kvartal 2015 Det samlede forventede regnskabsresultat for 2. kvartal for Midttrafik

Læs mere

Juni-juli 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Juni-juli 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Juni-juli 2 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT JUNI-JULI 2 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 regnskab 2013, regnskab 2013, 3. kvartal Regnskab 2013 Difference budget minus regnskab Ringkøbing-Skjern Kommune Budget 2013 Busdrift (bilag

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Bestyrelsesformandens beretning

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Aarhus Kommunes, Silkeborg Kommunes,

Læs mere

Bestillerundersøgelse

Bestillerundersøgelse Bestillerundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse blandt bestillere af buskørsel og handicapkørsel hos Midttrafik Oktober 2009 DMA/Research A/S 1 Indhold Om undersøgelsen... 3 Resultater... 4 Tabel 1 Økonomi

Læs mere

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Version udsendt til høring i kommunerne Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S) = fra standardvedtægt udstedt af Trafikministeriet, i øvrigt markeret med kursiv. (FU) = fra

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 13.00 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

Fortsat god og stabil drift

Fortsat god og stabil drift Fortsat god og stabil drift Busserne kører til tiden og få klager Fortsat fremgang i indtægterne: 2% over i forhold til 10 (hvor der var 10 % fremgang) Fly Highog God tur skal løfte servicen -fokus fra

Læs mere

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 29. november 2006. Tillægsbevilling som følge af forventet regnskab for 2006 for Århus

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 29. november 2006. Tillægsbevilling som følge af forventet regnskab for 2006 for Århus Til Byrådet via Magistraten Den 29. november 2006 Århus Kommune Teknik og Miljø Tillægsbevilling som følge af forventet regnskab for 2006 for Århus Sporveje 1. Resume Den ustabile driftssituation i den

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 09:30 Regionsrådssalen, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 09:30 Regionsrådssalen, Skottenborg 26, 8800 Viborg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 09:30 Regionsrådssalen, Skottenborg 26, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Godkendelse

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Budget - Revideret budget Regnskab 2014 Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.753.000 25.322.000-431.000

Læs mere

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1. 2 Bestyrelsesformandens beretning for Opfølgning på Midttrafiks byrdefordelingsmodel 3

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1. 2 Bestyrelsesformandens beretning for Opfølgning på Midttrafiks byrdefordelingsmodel 3 Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 kl. 13.30 Lokale 12, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Scandinavian Congress Center Aarhus Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Referat fra møde i Repræsentantskabet for Midttrafik

Referat fra møde i Repræsentantskabet for Midttrafik Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 17. maj 2011 1-00-2-11 Danni Giørtz-Jørgensen dgj@midttrafik.dk 87 40 82 04 Referat fra møde i Repræsentantskabet for Midttrafik Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere

Læs mere

Forslag til Budget 2017-1. behandling

Forslag til Budget 2017-1. behandling Forslag til Budget - 1. behandling Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

Eftersendelse af Bilag 3 til punkt 44 til bestyrelsesmødet den 25. maj 2012

Eftersendelse af Bilag 3 til punkt 44 til bestyrelsesmødet den 25. maj 2012 Eftersendelse af Bilag 3 til punkt 44 til bestyrelsesmødet den 25. maj 2012 Overslagsår 2014-2016 i budget 2013 Indledning I dette notat, beskrives ændringerne for overslagsår 2014-2016 i budget 2013.

Læs mere

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes

Læs mere

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Regnskab behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014,, Regnskab Difference budget minus Silkeborg Kommune Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 54.053.000 54.946.000 55.088.000 54.970.396-917.396 (bilag

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Regnskab behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 regnskab, regnskab, 3. kvartal Regnskab Difference budget minus regnskab Aarhus Kommune Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 455.427.000 457.646.000

Læs mere

Movias bestyrelse godkendte på mødet d. 12. maj 2010 årsregnskabet for 2009.

Movias bestyrelse godkendte på mødet d. 12. maj 2010 årsregnskabet for 2009. Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 31. maj 2010 Ballerup Kommune - Regnskab 2009 for Trafikselskabet

Læs mere